Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci"

Transkript

1 Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/ V Praze dne ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Potravinové právo sleduje jeden nebo více obecných cíl vysoké úrovn ochrany lidského života a zdraví a ochrany zájm spot ebitel, v etn poctivého jednání v obchodu s potravinami. Jedním z nástroj pro zajišt ní bezpe nosti potravin je implementace princip HACCP (Analýza nebezpe í a kontrolní kritické body). K ov ení funk nosti a ú innosti zavedeného systému HACCP m že provozovatel potraviná ského podniku požádat o certifikaci tohoto systému. Certifikace systému HACCP je dobrovolná innost, kterou provozovatel potraviná ského podniku dokazuje spln ní požadavk ur itého standardu nad obvyklý rámec vyžadovaný národní i evropskou legislativou. Cílem tohoto dokumentu je stanovit na národní úrovni podmínky pro certifikaci systému HACCP. Certifikace systému HACCP podle tohoto dokumentu má za cíl prokázat funk nost a správný postup zavedení systému HACCP a z toho vyplývající schopnost potraviná ského podniku zajistit výrobu, zpracování a distribuci bezpe ných potravin. Tento dokument nahrazuje Všeobecné požadavky na systém kritických bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci - podklad pro p ípravu dokument souvisejících s akreditací certifika ních orgán, která bude provád na na základ zákona. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zn ní pozd jších p edpis, ze dne vydané ve V stníku MZe 1/ P edm t dokumentu Tento dokument shrnuje požadavky na systém HACCP, v etn posouzení jeho funk nosti, poskytnutí návodu na prov ení systému pro ú ely certifikace a stanovení specifických požadavk na certifika ní organizace. Provozovatel potraviná ského podniku spln ním všech podmínek uvedených v dokumentu "Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci" a úsp šném absolvování certifika ního auditu, získá Certifikát osv d ující shodu zavedeného systému HACCP s požadavky tohoto dokumentu (Certifikovaný systém HACCP). Tento dokument se nevztahuje na provozovny stravovacích služeb podle zákona. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. 2 DEFINICE POJM analýza nebezpe í proces shromaž ování a hodnocení informací o r zných druzích nebezpe í pro bezpe nost potravin a o podmínkách umož ujících jejich p ítomnost v potravin, které jsou nutné pro rozhodnutí o jejich významu pro bezpe nost potraviny a o jejich za azení do plánu HACCP auditovaný podnik potraviná ský podnik, ve kterém je provád n audit systému HACCP bezpe nost potravin/bezpe ná potravina záruka, že potravina nebude p í inou zdravotních potíží u spot ebitele, pokud bude p ipravena anebo konzumována podle jejího zamýšleného použití

2 certifikace innost, kterou vykonává nezávislá akreditovaná organizace (certifika ní orgán) za ú elem ov ení, že systém HACCP je funk ní a je v souladu s požadavky tohoto dokumentu certifika ní orgán organizace akreditovaná pro certifikaci datum minimální trvanlivosti datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina p i dodržování skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a spl uje požadavky na zdravotní nezávadnost datum použitelnosti datum ukon ující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, p i dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a spl uje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uvád na do ob hu DDD innosti dezinfekce, dezinsekce a deratizace - innosti, které zajiš ují v potraviná ském provozu nep ítomnost šk dc a dalších organizm, které by mohly ohrozit zdravotní bezpe nost potravin evidence systému HACCP dokumenty, které popisují systém HACCP, v etn postup pro zavedení systému, který sou asn dokumentuje jeho trvalou aplikaci a ú innost HACCP Analýza nebezpe í a kontrolní kritické body (Hazard Analysis Critical Control Point), systém, který identifikuje, hodnotí a ovládá nebezpe í, která jsou významná pro bezpe nost potravin kritická mez hodnota sledovaného znaku, která tvo í hranici mezi p ípustným a nep ípustným stavem procesu v kritickém kontrolním bod kritický kontrolní bod (CCP) je definovaný krok procesu, ve kterém je možno aplikovat kontrolu a je nezbytný k zabrán ní, nebo eliminaci rizika v bezpe nosti potravin nebo k jeho redukci na p ijatelnou úrove monitoring/monitorování innost vedení plánovaných sekvencí pozorováním nebo m ením kontrolních parametr k vyhodnocení, zda je CCP pod kontrolou nápravné opat ení opat ení, které je na základ monitoringu CCP p ijato k navrácení systému do zvládnutého stavu nezvládnutý stav stav, kdy byla dosažena a p ekro ena kritická mez, aniž bylo provedeno nápravné opat ení a potravina se již nepovažuje za bezpe nou nebezpe í biologické, chemické nebo fyzikální initelé v potravinách nebo krmivech nebo stav potravin nebo krmiv, které mohou mít nep íznivý ú inek na zdraví ov ování posouzení zda plán systému HACCP ú inn ovládá významná nebezpe í a zda se tento plán dodržuje ovládací opat ení jakákoliv innost, kterou je možno použít k prevenci nebo k vylou ení nebezpe í, které ohrožuje bezpe nost potraviny, nebo k jeho zmenšení na p ípustnou úrove plán HACCP dokument vytvo ený na základ princip HACCP a stanovující zp sob ovládání nebezpe í významných pro porušení bezpe nosti potravin politika bezpe nosti potravin celkové zám ry a sm ování organizace ve vztahu k bezpe nosti potravin vyjád ena provozovatelem potraviná ského podniku

3 potraviná ský podnik ve ejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává innost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin potravinové právo právní a správní p edpisy použitelné ve Spole enství nebo na vnitrostátní úrovni pro potraviny obecn, a zejména pro bezpe nost potravin; vztahuje se na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a rovn ž krmiv, která jsou vyrobena pro zví ata ur ená k produkci potravin a nebo kterými se tato zví ata krmí procesy sled fází provád ných p i výrob, zpracování a distribuci provozovatel potraviná ského podniku fyzická nebo právnická osoba odpov dná za pln ní požadavk potravinového práva v potraviná ském podniku, který ídí proudový diagram je schematické znázorn ní posloupnosti krok proces ve výrob, zpracování a distribuci potravin provozní lokalita bližší specifikace a ur ení polohy provozní jednotky potraviná ského podniku, která nemusí být shodná se sídlem spole nosti sledovaný znak parametr nebo veli ina, jejichž sledování umož uje udržovat CCP pod kontrolou ve zvládnutém stavu technický expert osoba, která poskytuje týmu auditor specifické znalosti nebo odborné posudky. Není sou ástí auditorského týmu. Tým HACCP skupina osob (multidisciplinární), které vypracují a zdokumentují zavád ní systému HACCP a udržují jej ve funk ním stavu vedení právnické osoby osoba, která se p ímo podílí na ízení právnické osoby a která má bezprost ední p ístup ke všem informacím a rozhodnutím ohledn innosti potraviná ského podniku výroba, zpracování a distribuce jakákoli fáze výroby, zpracování a distribuce v etn dovozu od prvovýroby potravin až po jejich skladování, p epravu, prodej nebo dodání kone nému spot ebiteli, pop ípad rovn ž dovoz, produkce, výroba, skladování, p eprava, distribuce, prodej a dodávání krmiv 3 INFORMACE O POTRAVINÁ SKÉM PODNIKU Pro získání dostate né p edstavy o innosti potraviná ského podniku, musí provozovatel auditovaného potraviná ského podniku poskytnout certifika ní organizaci p ed zahájením auditu informace o: - charakteristice potraviná ského podniku, - potravinách (pop. skupinách potravin) v potraviná ském podniku zpracovávaných, vyráb ných, skladovaných, dopravovaných, prodávaných i jinak manipulovaných, - evidenci systému HACCP. 3.1 Charakteristika potraviná ského podniku Provozovatel potraviná ského podniku poskytne tyto informace: - obchodní jméno organizace, - kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejst íku, - sídlo firmy, - kontaktní osoba, - telefonní íslo, - faxové íslo, - , - p edm t innosti,

4 - organiza ní schéma, - po et pracovník, - práce ve sm nách (schéma obsazení). 3.2 Potraviny (pop. skupiny potravin) v potraviná ském podniku zpracovávané, vyráb né, skladované, dopravované, prodávané i jinak manipulované Provozovatel potraviná ského podniku musí poskytnout informace o své innosti. V p edložených dokumentech musí být specifikovány: - suroviny a potraviny respektive skupiny potravin, se kterými se v potraviná ském podniku manipuluje, - procesy, - provozní lokality. 3.3 Evidence systému HACCP Provozovatel potraviná ského podniku musí p edložit informace o: - plánu HACCP, - analýze nebezpe í, - stanovení kritických kontrolních bod (CCP), - sledovaných znacích, kritických mezích, postupech monitorování a nápravných opat eních, - postupech, které jsou provád ny za ú elem ov ování funkce systému. 4 POŽADAVKY NA SYSTÉM HACCP - prvky systému Provozovatel potraviná ského podniku musí zabezpe ovat pln ní obecných požadavk Na ízení Evropského Parlamentu a Rady (ES). 852/2004 o hygien potravin v platném zn ní. Provozovatel potraviná ského podniku musí vytvo it, dokumentovat, uplat ovat a udržovat systém HACCP aktuální. 4.1 Závazky a úkoly provozovatele potraviná ského podniku Za bezpe nost potravin je odpov dný provozovatel potraviná ského podniku. Provozovatel potraviná ského podniku je kone ným zodpov dným lánkem za politiku ve vztahu k bezpe nosti potravin a musí tuto politiku formulovat, prosazovat, zd vod ovat, ší it a periodicky ov ovat její zavedení Závazek provozovatele potraviná ského podniku Provozovatel potraviná ského podniku musí poskytnout d kaz o svém závazku k vývoji a zlepšování systému HACCP tím, že: a) vytvá í p edpoklady pro zavedení a ú inné provozování systému HACCP a stanovuje politiku bezpe nosti potravin a cíle potraviná ského podniku ve vztahu k systému HACCP, b) v plánovaných intervalech p ezkoumává stav ízení systému HACCP, aby byla zajišt na neustálá vhodnost, p im enost a ú innost systému. P i p ezkoumání se musí hodnotit nutnost zm n v systému ízení HACCP, c) zajiš uje dostupnost pot ebných zdroj : - lidské zdroje (pov ení pracovník, výcvik a odborná zp sobilost), - vybavení, pracovní prost edí, - informace Úkoly, odpov dnost a pravomoci Provozovatel potraviná ského podniku musí ur it a formulovat odpov dnosti a pravomoci týkající se ízení a zajiš ování výroby, zpracování, distribuce a související innosti, které mají vliv na zachování bezpe ných potravin a p edložit o tom d kaz. Provozovatel potraviná ského podniku musí ur it a formulovat odpov dnosti a povinnosti všech osob vstupujících do provozu potraviná ského podniku a p edložit o tom d kaz.

5 4.1.3 P edstavitel provozovatele potraviná ského podniku pro systém HACCP Právnická osoba provozující potraviná ský podnik musí dokladovat, že pov ila lena vedení, který bez ohledu na jiné odpov dnosti musí mít odpov dnosti a pravomoci, které zahrnují zajišt ní funk ního zavedení systému HACCP. Tento pov ený len se stává p edstavitelem provozovatele potraviná ského podniku pro systém HACCP. Fyzická osoba provozující potraviná ský podnik je p edstavitelem provozovatele potraviná ského podniku pro systém HACCP, který má za n j odpov dnost a pravomoci funk ního zavedení systému HACCP. 4.2 Sestavení týmu HACCP Provozovatel potraviná ského podniku musí jmenovat leny týmu HACCP a musí být ur en vedoucí týmu HACCP. O jmenování len týmu HACCP musí provozovatel potraviná ského podniku p edložit d kaz. Tým musí být multidisciplinární a jeho jednotliví lenové musí mít znalosti v rozsahu odpovídajícímu jejich funkci v týmu HACCP. Tým musí rovn ž zahrnovat p edstavitele provozovatele potraviná ského podniku pro systém HACCP. Tým HACCP identifikuje a vypracuje plán HACCP. 4.3 Vymezení innosti Provozovatel potraviná ského podniku musí definovat veškeré oblasti inností, které provádí ve vztahu k výrob, zpracování a distribuci potravin. Definované innosti musí být zahrnuty v plánu HACCP. 4.4 Informace o potravinách Pro všechny potraviny nebo skupiny potravin musí existovat spolehlivé informace pot ebné k zhodnocení jejich bezpe nosti. Jedná se zejména o informace o: - složení potravin (u skupiny potravin zohledn ní specifických vlastností použitých surovin a p ídatných látek, - látek ur ených k aromatizaci aj.), - principu, na n mž je založena údržnost potraviny (nap.: tepelné zpracování, chemická konzervace, osmoanabióza, chlazení, zmrazení, sušení apod.), - balení (nap. použitý obalový materiál, zp sob balení, charakteristika, velikost balení), - trvanlivosti a skladovacích podmínkách, - zp sobu a podmínkách distribuce, - zp sobu p ípravy p ed konzumací, - d kazu o zp sobu stanovení trvanlivosti, který musí p edložit provozovatel, který ozna uje výrobek datem minimální trvanlivosti/datem použitelnosti. 4.5 Identifikace zamýšleného použití Provozovatel potraviná ského podniku musí zohlednit p edpokládanou cílovou skupinu spot ebitel, p edevším z hlediska možného ovlivn ní zdraví spot ebitel, a možného nesprávného použití výrobku. 4.6 Sestavení proudového diagramu Tým HACCP sestrojí proudový diagram, který pokrývá všechny fáze výroby, zpracováni a distribuce v daném potraviná ském podniku. Diagram musí zahrnout všechny operace, v etn nakupovaných služeb, p ípravy surovin a nakládání s odpady, které vznikly p i výrob, zpracování a distribuci, a které mohou mít vliv na bezpe nost potravin. Pokud již provozovatel potraviná ského podniku má zpracován úplný slovní popis výroby, zpracování a distribuce, m že jím nahradit proudový diagram. V potraviná ských podnicích se složit jším vnit ním len ním, které m že být p í inou možného vzniku k ížení mezi istou a ne istou fází výroby, zpracování a distribuce, musí provozovatel potraviná ského podniku zanést toky surovin a výrobk, cesty zam stnanc a toky odpadu do plánu p íslušné ásti potraviná ského podniku. 4.7 Potvrzení proudového diagramu na míst Diagram nebo úplný slovní popis výroby musí být potvrzen p ímo na míst za b žného provozu. Pokud jsou zjišt ny odchylky, musí být diagram nebo popis uveden do souladu se skute ným stavem.

6 4.8 Analýza nebezpe í Provozovatel potraviná ského podniku musí p edložit d kaz o provedené analýze nebezpe í. V analýze nebezpe í musí být zahrnuta všechna nebezpe í ohrožující bezpe nost potravin, jejichž výskyt lze ve vztahu k dané potravin nebo skupin potravin v rozumné mí e p edpokládat (fyzikální, chemická, mikrobiologická kontaminace). Analýza nebezpe í musí zohled ovat vlastnosti potravin, použité výrobní technologie a postupy a stav prostor a za ízení potraviná ského podniku. 4.9 Stanovení kritických kontrolních bod (CCP) Provozovatel potraviná ského podniku musí p edložit dokumentaci, jakou metodikou bylo rozhodnuto o stanovení CCP. Pro každé identifikované nebezpe í musí provozovatel potraviná ského podniku p edložit doklad o vhodn stanoveném ovládacím opat ení Stanovení kritických mezí Pro každý stanovený kritický kontrolní bod (CCP) musí být stanoveny p edevším m itelné parametry kritických mezí. Mezi parametry kritických mezí mohou pat it nap íklad senzorické vlastnosti surovin, polotovar nebo distribuovaných potravin a to za p edpokladu, že jsou snadno posouditelné a posuzovatel je o provád né senzorické analýze proškolen a s limitními požadavky senzorických ukazatel dob e seznámen Monitoring Provozovatel potraviná ského podniku musí mít zavedený pln dokumentovatelný systém monitoringu podle stanovených CCP. Systém monitoringu musí zahrnovat minimáln tyto údaje: - kdo provádí monitoring, - zp sob a metody monitoringu, - frekvence monitoringu, - stanovené kritické meze Stanovení nápravných opat ení Pro každé p ekro ení kritických mezí musí být stanovena nápravná opat ení v etn stanovení odpov dné osoby za jejich provedení. Nápravná opat ení musí zahrnovat i postupy pro nakládání s potravinou v nezvládnutém stavu. Provedení nápravných opat ení musí být vždy dokumentováno Ov ovací postupy Provozovatel potraviná ského podniku musí mít vytvo en systém ov ovacích postup v etn stanovení jejich etností minimáln 1 x za 2 roky, který zahrnuje: - ov ování metod a postup monitoringu, - ov ení správnosti plánu HACCP, - ov ování funkce systému (nap íklad formou analýz hotového výrobku, vyhodnocením reklamací, senzorickým testováním výrobk apod.), - systém interních audit s etností minimáln 1 x za rok Dokumentace a vedení záznam Veškeré postupy zavedení systému HACCP v etn jeho zm n musí být dostate n dokumentovány a veškeré vedené záznamy musí být prokazateln vedeny. Rozsah dokumentace musí odpovídat velikosti podniku, musí obsahovat minimáln níže uvedené dokumenty a záznamy: a) dokumenty o: - sestaveni týmu HACCP, - vymezení innosti, - popisu potraviny a identifikaci možného použití, sestavení a potvrzení proudového diagramu nebo úplného slovního popisu výroby, - identifikovaných nebezpe ích a p íslušných ovládacích opat eních, - rozhodování o stanovení CCP, - stanovení kritických mezí, - postupu monitoringu v CCP, - nápravných opat ení pro jednotlivé CCP,

7 b) záznamy o: - monitoringu v CCP a provád ných nápravných opat eních, - ov ovacích postupech, - ú asti zam stnanc na školení a obsahu jednotlivých školení 4.15 Školení Provozovatel potraviná ského podniku musí mít zavedený systém školení a doškolování zam stnanc. V rámci tohoto systému musí být zohledn n postup p i p ijímání nových zam stnanc, kte í musí být proškoleni bezprost edn po nástupu do zam stnání. Pravidelný plán školení musí zahrnovat minimáln tyto oblasti: - hygienické minimum, - správnou výrobní a hygienickou praxi, - systém HACCP, - systém monitoringu, - DDD innosti. 5 POŽADAVKY NA ORGÁNY PROVÁD JICÍ CERTIFIKACI SYSTÉMU HACCP - certifika ní orgány Certifika ní orgán posuzuje a certifikuje systém HACCP podle požadavk uvedených v kapitole 3 a 4 tohoto dokumentu. Posouzení spln ní všech požadavk na systém HACCP p ísluší nezávislému auditnímu týmu. Certifika ní orgán musí být akreditován v souladu s normou SNEN ISO/IEC 17021, Posuzování shody - Požadavky na orgány provád jící audit a certifikaci systém managementu. 5.1 Kvalifika ní kritéria pro prov ovatele (auditora) systému HACCP Auditor systému HACCP podle tohoto dokumentu musí být, nad rámec požadavk stanovených v norm SN EN ISO/IEC 17021, držitelem platného certifikátu auditor bezpe nosti potravin vydaného organizací akreditovanou k personální certifikaci auditora bezpe nosti potravin podle normy SN EN ISO/IEC 17024, Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob. Minimální (nepodkro itelné) kvalifika ní požadavky na auditory tohoto systému jsou stanoveny v souladu se schématem Evropské organizace pro kvalitu následovn : a) Požadavky na vzd lání a praxi: vysokoškolské vzd lání potraviná ského, veterinárního, hygienického, zem d lského nebo jiného sm ru, jehož náplní je studium mikrobiologie, chemie nebo potraviná ských technologií, a minimáln 2 roky praxe v oboru, nebo st edoškolské vzd lání obdobného sm ru a minimáln 7 let praxe v oboru. b) Požadavky na auditní praxi - absolvování nejmén 4 audit systému managementu bezpe nosti potravin (dle tohoto standardu i ISO 22000) pod vedením držitele certifikátu,,auditor bezpe nosti potravin. Žadatel o personální certifikaci Auditor bezpe nosti potravin" p edloží zkušební komisi vlastní zprávy z provedených audit sou asn s hodnocením úrovn t chto zpráv - hodnocení provádí držitel certifikátu "Auditor bezpe nosti potravin, který se p íslušných audit ú astnil. 5.2 Kvalifika ní kritéria pro technické experty Základním požadavkem je znalost technologií a zp sob výroby potravin v daném oboru, nebo hygieny, možných nebezpe í a kontaminace v pr b hu výroby, skladování a distribuce potravin. Ing. Karel Ture ek, v. r. nám stek ministra pro komoditní úsek

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace 1. Obecně Obecně platí pravidlo, že držitel certifikátu nesmí provozovat systém managementu, který obsahuje neshody s požadavky

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

Město Černošice. Příručka kvality

Město Černošice. Příručka kvality Město Černošice Příručka kvality Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00083 Stránka: 1 Obsah Obsah... 2 1 POSTAVENÍ

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy ZÁKON č. 19 ze dne 24. ledna 1997 o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

v rozsahu, v němž je tato oblast upravena zvláštním právním předpisem. 14)

v rozsahu, v němž je tato oblast upravena zvláštním právním předpisem. 14) Zákon č. 356/2003 Sb., ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb. a zákona

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I

Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I P7_TA(2013)0296 Silniční technické kontroly užitkových vozidel provozovaných v Unii ***I y přijaté Evropským parlamentem dne 2. července 2013 k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o silničních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Příručka pro klienty. Služby certifikačního orgánu pro výrobky. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Česká republika. Účinnost od: 14. 07.

Příručka pro klienty. Služby certifikačního orgánu pro výrobky. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Česká republika. Účinnost od: 14. 07. Příručka pro klienty Služby certifikačního orgánu pro výrobky Účinnost od: 14. 07. 2014 Zpracoval: QM COV Datum vydání: 14. 07. 2014 Verze č.: 2 Institut pro testování a certifikaci, a.s. Česká republika

Více

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P ) Níže uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění následující

Více

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon:

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her Cílem předloženého záměru je

Více

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení ární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen Fond )

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1. Předmět úpravy NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Liberec se na svém 4. zasedání dne 19. února 2013 usnesla v souladu s ustanovením 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

6. Co po Vás chce vyhláška - popisná dokumentace

6. Co po Vás chce vyhláška - popisná dokumentace 1. Co je HACCP - systém kritických bodů (HACCP) nejsou kritické body - systém kritických bodů znamená Systém zdravotní nezávadnosti - spíše doložené uplatnění určitého přístupu než dokonalá formální dokumentace

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení. Zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací podmínky Název zakázky: Propagační předměty OPPA a OPPK 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: Hl. m. Praha, Magistrát hl. m. Prahy, odbor

Více

Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků

Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem na zvyšující se počet ekofarem dochází od nového roku v zajišťování kontrol ekologického zemědělství k rozdělení

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákonem č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.

D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice. D o m o v d c h o d c Albrechtice nad Orlicí 1. máje 104, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, I :42886171 tel.: 4941377 069, e-mail: info@ddalbrechtice.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle 12, odst.(3), zák. 137/2006

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení

Zadávací dokumentace. Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů. ve zjednodušeném podlimitním řízení Zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na služby Programátorské práce na rozšíření systému pro digitalizaci knihovních dokumentů Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-08 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY Tato směrnice nahrazuje:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb.

Odůvodnění veřejné zakázky dle 156 zákona. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle 156 odst. 1 písm. a) zákona; 2 Vyhlášky 232/2012 Sb. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Tábor Název veřejné zakázky : Komplexní pozemková úprava Chotčiny Sídlem: Husovo náměstí 2938 390 01 Tábor Zastoupený: Ing. Davidem Mišíkem

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) 12263/13. Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) ENV 700 ENT 221 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. července 2013 (16.07) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0235 (NLE) 12263/13 ENV 700 ENT 221 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 9. července 2013 Č. dok. Komise:

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Školení projektového řízení PRINCE2

Školení projektového řízení PRINCE2 Příloha 1 Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZADAVATEL Vysoké učení technické v Brně, sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305

Více

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů Strana 2290 Sbírka zákonů č. 200 / 2014 Částka 84 200 VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2014, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Číslo řízení Název řízení Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) Druh výběrového řízení Datum vyhlášení zakázky Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Informace a oznámení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Informace a oznámení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0863 C 343 České vydání Informace a oznámení Svazek 56 23. listopadu 2013 Oznámení č. Obsah Strana II Sdělení SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001

Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Č.j.: VP/ S 67/ 01-160 V Brně dne 28. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 12.6. 2001 na základě žádosti o povolení výjimky ze dne 8.6. 2001, č.j. 15692/01, podle 6 odst. 1 zákona

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky veřejné zakázky veřejná zakázka Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ). Zadavatel: Obec Libotov Sídlem:

Více

Český metrologický institut

Český metrologický institut Český metrologický institut METROLOGICKÝ PŘEDPIS MP 002-07 METROLOGICKÁ, TECHNICKÁ A PERSONÁLNÍ ZPŮSOBILOST SUBJEKTŮ K OVĚŘOVÁNÍ STANOVENÝCH MĚŘIDEL VŠEOBECNÉ POŽADAVKY A PROVĚŘOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI Tento

Více

Elektronické nástroje a úkony učiněné elektronicky při zadávání veřejných zakázek po 30.6.2011

Elektronické nástroje a úkony učiněné elektronicky při zadávání veřejných zakázek po 30.6.2011 Elektronické nástroje a úkony učiněné elektronicky při zadávání veřejných zakázek po 30.6.2011 ATESTACE vs. CERTIFIKACE ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ Atestace: povinná do 15.9.2010 atesty na jednoduché a složité

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 57 Sbírka zákonů č. 152 / 2011 Strana 1525 152 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice VYHLÁŠKA

Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice VYHLÁŠKA Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice novela vyhlášky č. 50/1978 Sb., návrh předaný MPSV k dalšímu řízení XY VYHLÁŠKA ze dne XX.YYYYY 2012 o odborné způsobilosti v elektrotechnice Ministerstvo

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ

AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ ČÁSTKA 6 VĚSTNÍK MZ ČR 63 Ministerstvo zdravotnictví Č. j.: MZDR 29930/2009 Referent.: Bc. Petra Borovičková Tel. číslo: 224 972 553 AKREDITOVANÝ KVALIFIKAČNÍ KURZ Laboratorní metody pro získání odborné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ

ISA 402 ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ ZVAŽOVANÉ SKUTEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE SUBJEKTŮ VYUŽÍVAJÍCÍCH SLUŽEB SERVISNÍCH ORGANIZACÍ (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE V JEDNACÍM ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM podle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA DODÁVKY S NÁZVEM Rekonstrukce

Více

0 ÚVOD... 2. Sebehodnocení a zlepšování... 3 3 KRITÉRIA MODELU SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY... 5

0 ÚVOD... 2. Sebehodnocení a zlepšování... 3 3 KRITÉRIA MODELU SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY... 5 0 ÚVOD... 2 0.1 VÝCHODISKA MODELU KVIS... 2 0.2 CYKLUS PDCA... 2 Poslání a strategie zaměřené na zákazníka... 2 Procesní řízení... 2 Sebehodnocení a zlepšování... 3 0.3 SEDM KRITÉRIÍ KVALITY MODELU KVIS...

Více

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU

ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU 1. Oblast použití Řád upravující postup do dalšího ročníku ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSTUP DO DALŠÍHO ROČNÍKU na Německé škole v Praze 1.1. Ve školském systému s třináctiletým studijním cyklem zahrnuje nižší stupeň

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ )

Soutěž o návrh. dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Soutěž o návrh dle ustanovení 103 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) Kontaktní osoba: Filip Cabaj Tel.: 267 994 287 Fax: 272 936 597 E-mail: Filip.Cabaj@sfzp.cz Název

Více

ZDRAVOTNÍK. - vybrané paragrafy pro seminář vedoucích táborů ------------------------------------------------------------

ZDRAVOTNÍK. - vybrané paragrafy pro seminář vedoucích táborů ------------------------------------------------------------ 3 ZDRAVOTNÍK březen 2011 Tento Táborový vševěd obsahuje vybrané paragrafy zákona 258/2000 dle posledního stavu textu po novelách a úplné znění Vyhlášky 106 / 2001 o hygienických požadavcích na zotavovací

Více