Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci"

Transkript

1 Ministerstvo zem d lství Komoditní úsek Sekce potraviná ských výrob - Ú ad pro potraviny j.: 18559/ V Praze dne ÚVOD Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci Potravinové právo sleduje jeden nebo více obecných cíl vysoké úrovn ochrany lidského života a zdraví a ochrany zájm spot ebitel, v etn poctivého jednání v obchodu s potravinami. Jedním z nástroj pro zajišt ní bezpe nosti potravin je implementace princip HACCP (Analýza nebezpe í a kontrolní kritické body). K ov ení funk nosti a ú innosti zavedeného systému HACCP m že provozovatel potraviná ského podniku požádat o certifikaci tohoto systému. Certifikace systému HACCP je dobrovolná innost, kterou provozovatel potraviná ského podniku dokazuje spln ní požadavk ur itého standardu nad obvyklý rámec vyžadovaný národní i evropskou legislativou. Cílem tohoto dokumentu je stanovit na národní úrovni podmínky pro certifikaci systému HACCP. Certifikace systému HACCP podle tohoto dokumentu má za cíl prokázat funk nost a správný postup zavedení systému HACCP a z toho vyplývající schopnost potraviná ského podniku zajistit výrobu, zpracování a distribuci bezpe ných potravin. Tento dokument nahrazuje Všeobecné požadavky na systém kritických bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci - podklad pro p ípravu dokument souvisejících s akreditací certifika ních orgán, která bude provád na na základ zákona. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve zn ní pozd jších p edpis, ze dne vydané ve V stníku MZe 1/ P edm t dokumentu Tento dokument shrnuje požadavky na systém HACCP, v etn posouzení jeho funk nosti, poskytnutí návodu na prov ení systému pro ú ely certifikace a stanovení specifických požadavk na certifika ní organizace. Provozovatel potraviná ského podniku spln ním všech podmínek uvedených v dokumentu "Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpe í a stanovení kritických kontrolních bod (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci" a úsp šném absolvování certifika ního auditu, získá Certifikát osv d ující shodu zavedeného systému HACCP s požadavky tohoto dokumentu (Certifikovaný systém HACCP). Tento dokument se nevztahuje na provozovny stravovacích služeb podle zákona. 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví a o zm n n kterých souvisejících zákon, ve zn ní pozd jších p edpis. 2 DEFINICE POJM analýza nebezpe í proces shromaž ování a hodnocení informací o r zných druzích nebezpe í pro bezpe nost potravin a o podmínkách umož ujících jejich p ítomnost v potravin, které jsou nutné pro rozhodnutí o jejich významu pro bezpe nost potraviny a o jejich za azení do plánu HACCP auditovaný podnik potraviná ský podnik, ve kterém je provád n audit systému HACCP bezpe nost potravin/bezpe ná potravina záruka, že potravina nebude p í inou zdravotních potíží u spot ebitele, pokud bude p ipravena anebo konzumována podle jejího zamýšleného použití

2 certifikace innost, kterou vykonává nezávislá akreditovaná organizace (certifika ní orgán) za ú elem ov ení, že systém HACCP je funk ní a je v souladu s požadavky tohoto dokumentu certifika ní orgán organizace akreditovaná pro certifikaci datum minimální trvanlivosti datum vymezující minimální dobu, po kterou si potravina p i dodržování skladovacích podmínek zachovává své specifické vlastnosti a spl uje požadavky na zdravotní nezávadnost datum použitelnosti datum ukon ující dobu, po kterou si potravina podléhající rychle zkáze, p i dodržování skladovacích podmínek, zachovává své specifické vlastnosti a spl uje požadavky na zdravotní nezávadnost a po které nesmí být uvád na do ob hu DDD innosti dezinfekce, dezinsekce a deratizace - innosti, které zajiš ují v potraviná ském provozu nep ítomnost šk dc a dalších organizm, které by mohly ohrozit zdravotní bezpe nost potravin evidence systému HACCP dokumenty, které popisují systém HACCP, v etn postup pro zavedení systému, který sou asn dokumentuje jeho trvalou aplikaci a ú innost HACCP Analýza nebezpe í a kontrolní kritické body (Hazard Analysis Critical Control Point), systém, který identifikuje, hodnotí a ovládá nebezpe í, která jsou významná pro bezpe nost potravin kritická mez hodnota sledovaného znaku, která tvo í hranici mezi p ípustným a nep ípustným stavem procesu v kritickém kontrolním bod kritický kontrolní bod (CCP) je definovaný krok procesu, ve kterém je možno aplikovat kontrolu a je nezbytný k zabrán ní, nebo eliminaci rizika v bezpe nosti potravin nebo k jeho redukci na p ijatelnou úrove monitoring/monitorování innost vedení plánovaných sekvencí pozorováním nebo m ením kontrolních parametr k vyhodnocení, zda je CCP pod kontrolou nápravné opat ení opat ení, které je na základ monitoringu CCP p ijato k navrácení systému do zvládnutého stavu nezvládnutý stav stav, kdy byla dosažena a p ekro ena kritická mez, aniž bylo provedeno nápravné opat ení a potravina se již nepovažuje za bezpe nou nebezpe í biologické, chemické nebo fyzikální initelé v potravinách nebo krmivech nebo stav potravin nebo krmiv, které mohou mít nep íznivý ú inek na zdraví ov ování posouzení zda plán systému HACCP ú inn ovládá významná nebezpe í a zda se tento plán dodržuje ovládací opat ení jakákoliv innost, kterou je možno použít k prevenci nebo k vylou ení nebezpe í, které ohrožuje bezpe nost potraviny, nebo k jeho zmenšení na p ípustnou úrove plán HACCP dokument vytvo ený na základ princip HACCP a stanovující zp sob ovládání nebezpe í významných pro porušení bezpe nosti potravin politika bezpe nosti potravin celkové zám ry a sm ování organizace ve vztahu k bezpe nosti potravin vyjád ena provozovatelem potraviná ského podniku

3 potraviná ský podnik ve ejný nebo soukromý podnik, ziskový nebo neziskový, který vykonává innost související s jakoukoli fází výroby, zpracování a distribuce potravin potravinové právo právní a správní p edpisy použitelné ve Spole enství nebo na vnitrostátní úrovni pro potraviny obecn, a zejména pro bezpe nost potravin; vztahuje se na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce potravin a rovn ž krmiv, která jsou vyrobena pro zví ata ur ená k produkci potravin a nebo kterými se tato zví ata krmí procesy sled fází provád ných p i výrob, zpracování a distribuci provozovatel potraviná ského podniku fyzická nebo právnická osoba odpov dná za pln ní požadavk potravinového práva v potraviná ském podniku, který ídí proudový diagram je schematické znázorn ní posloupnosti krok proces ve výrob, zpracování a distribuci potravin provozní lokalita bližší specifikace a ur ení polohy provozní jednotky potraviná ského podniku, která nemusí být shodná se sídlem spole nosti sledovaný znak parametr nebo veli ina, jejichž sledování umož uje udržovat CCP pod kontrolou ve zvládnutém stavu technický expert osoba, která poskytuje týmu auditor specifické znalosti nebo odborné posudky. Není sou ástí auditorského týmu. Tým HACCP skupina osob (multidisciplinární), které vypracují a zdokumentují zavád ní systému HACCP a udržují jej ve funk ním stavu vedení právnické osoby osoba, která se p ímo podílí na ízení právnické osoby a která má bezprost ední p ístup ke všem informacím a rozhodnutím ohledn innosti potraviná ského podniku výroba, zpracování a distribuce jakákoli fáze výroby, zpracování a distribuce v etn dovozu od prvovýroby potravin až po jejich skladování, p epravu, prodej nebo dodání kone nému spot ebiteli, pop ípad rovn ž dovoz, produkce, výroba, skladování, p eprava, distribuce, prodej a dodávání krmiv 3 INFORMACE O POTRAVINÁ SKÉM PODNIKU Pro získání dostate né p edstavy o innosti potraviná ského podniku, musí provozovatel auditovaného potraviná ského podniku poskytnout certifika ní organizaci p ed zahájením auditu informace o: - charakteristice potraviná ského podniku, - potravinách (pop. skupinách potravin) v potraviná ském podniku zpracovávaných, vyráb ných, skladovaných, dopravovaných, prodávaných i jinak manipulovaných, - evidenci systému HACCP. 3.1 Charakteristika potraviná ského podniku Provozovatel potraviná ského podniku poskytne tyto informace: - obchodní jméno organizace, - kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejst íku, - sídlo firmy, - kontaktní osoba, - telefonní íslo, - faxové íslo, - , - p edm t innosti,

4 - organiza ní schéma, - po et pracovník, - práce ve sm nách (schéma obsazení). 3.2 Potraviny (pop. skupiny potravin) v potraviná ském podniku zpracovávané, vyráb né, skladované, dopravované, prodávané i jinak manipulované Provozovatel potraviná ského podniku musí poskytnout informace o své innosti. V p edložených dokumentech musí být specifikovány: - suroviny a potraviny respektive skupiny potravin, se kterými se v potraviná ském podniku manipuluje, - procesy, - provozní lokality. 3.3 Evidence systému HACCP Provozovatel potraviná ského podniku musí p edložit informace o: - plánu HACCP, - analýze nebezpe í, - stanovení kritických kontrolních bod (CCP), - sledovaných znacích, kritických mezích, postupech monitorování a nápravných opat eních, - postupech, které jsou provád ny za ú elem ov ování funkce systému. 4 POŽADAVKY NA SYSTÉM HACCP - prvky systému Provozovatel potraviná ského podniku musí zabezpe ovat pln ní obecných požadavk Na ízení Evropského Parlamentu a Rady (ES). 852/2004 o hygien potravin v platném zn ní. Provozovatel potraviná ského podniku musí vytvo it, dokumentovat, uplat ovat a udržovat systém HACCP aktuální. 4.1 Závazky a úkoly provozovatele potraviná ského podniku Za bezpe nost potravin je odpov dný provozovatel potraviná ského podniku. Provozovatel potraviná ského podniku je kone ným zodpov dným lánkem za politiku ve vztahu k bezpe nosti potravin a musí tuto politiku formulovat, prosazovat, zd vod ovat, ší it a periodicky ov ovat její zavedení Závazek provozovatele potraviná ského podniku Provozovatel potraviná ského podniku musí poskytnout d kaz o svém závazku k vývoji a zlepšování systému HACCP tím, že: a) vytvá í p edpoklady pro zavedení a ú inné provozování systému HACCP a stanovuje politiku bezpe nosti potravin a cíle potraviná ského podniku ve vztahu k systému HACCP, b) v plánovaných intervalech p ezkoumává stav ízení systému HACCP, aby byla zajišt na neustálá vhodnost, p im enost a ú innost systému. P i p ezkoumání se musí hodnotit nutnost zm n v systému ízení HACCP, c) zajiš uje dostupnost pot ebných zdroj : - lidské zdroje (pov ení pracovník, výcvik a odborná zp sobilost), - vybavení, pracovní prost edí, - informace Úkoly, odpov dnost a pravomoci Provozovatel potraviná ského podniku musí ur it a formulovat odpov dnosti a pravomoci týkající se ízení a zajiš ování výroby, zpracování, distribuce a související innosti, které mají vliv na zachování bezpe ných potravin a p edložit o tom d kaz. Provozovatel potraviná ského podniku musí ur it a formulovat odpov dnosti a povinnosti všech osob vstupujících do provozu potraviná ského podniku a p edložit o tom d kaz.

5 4.1.3 P edstavitel provozovatele potraviná ského podniku pro systém HACCP Právnická osoba provozující potraviná ský podnik musí dokladovat, že pov ila lena vedení, který bez ohledu na jiné odpov dnosti musí mít odpov dnosti a pravomoci, které zahrnují zajišt ní funk ního zavedení systému HACCP. Tento pov ený len se stává p edstavitelem provozovatele potraviná ského podniku pro systém HACCP. Fyzická osoba provozující potraviná ský podnik je p edstavitelem provozovatele potraviná ského podniku pro systém HACCP, který má za n j odpov dnost a pravomoci funk ního zavedení systému HACCP. 4.2 Sestavení týmu HACCP Provozovatel potraviná ského podniku musí jmenovat leny týmu HACCP a musí být ur en vedoucí týmu HACCP. O jmenování len týmu HACCP musí provozovatel potraviná ského podniku p edložit d kaz. Tým musí být multidisciplinární a jeho jednotliví lenové musí mít znalosti v rozsahu odpovídajícímu jejich funkci v týmu HACCP. Tým musí rovn ž zahrnovat p edstavitele provozovatele potraviná ského podniku pro systém HACCP. Tým HACCP identifikuje a vypracuje plán HACCP. 4.3 Vymezení innosti Provozovatel potraviná ského podniku musí definovat veškeré oblasti inností, které provádí ve vztahu k výrob, zpracování a distribuci potravin. Definované innosti musí být zahrnuty v plánu HACCP. 4.4 Informace o potravinách Pro všechny potraviny nebo skupiny potravin musí existovat spolehlivé informace pot ebné k zhodnocení jejich bezpe nosti. Jedná se zejména o informace o: - složení potravin (u skupiny potravin zohledn ní specifických vlastností použitých surovin a p ídatných látek, - látek ur ených k aromatizaci aj.), - principu, na n mž je založena údržnost potraviny (nap.: tepelné zpracování, chemická konzervace, osmoanabióza, chlazení, zmrazení, sušení apod.), - balení (nap. použitý obalový materiál, zp sob balení, charakteristika, velikost balení), - trvanlivosti a skladovacích podmínkách, - zp sobu a podmínkách distribuce, - zp sobu p ípravy p ed konzumací, - d kazu o zp sobu stanovení trvanlivosti, který musí p edložit provozovatel, který ozna uje výrobek datem minimální trvanlivosti/datem použitelnosti. 4.5 Identifikace zamýšleného použití Provozovatel potraviná ského podniku musí zohlednit p edpokládanou cílovou skupinu spot ebitel, p edevším z hlediska možného ovlivn ní zdraví spot ebitel, a možného nesprávného použití výrobku. 4.6 Sestavení proudového diagramu Tým HACCP sestrojí proudový diagram, který pokrývá všechny fáze výroby, zpracováni a distribuce v daném potraviná ském podniku. Diagram musí zahrnout všechny operace, v etn nakupovaných služeb, p ípravy surovin a nakládání s odpady, které vznikly p i výrob, zpracování a distribuci, a které mohou mít vliv na bezpe nost potravin. Pokud již provozovatel potraviná ského podniku má zpracován úplný slovní popis výroby, zpracování a distribuce, m že jím nahradit proudový diagram. V potraviná ských podnicích se složit jším vnit ním len ním, které m že být p í inou možného vzniku k ížení mezi istou a ne istou fází výroby, zpracování a distribuce, musí provozovatel potraviná ského podniku zanést toky surovin a výrobk, cesty zam stnanc a toky odpadu do plánu p íslušné ásti potraviná ského podniku. 4.7 Potvrzení proudového diagramu na míst Diagram nebo úplný slovní popis výroby musí být potvrzen p ímo na míst za b žného provozu. Pokud jsou zjišt ny odchylky, musí být diagram nebo popis uveden do souladu se skute ným stavem.

6 4.8 Analýza nebezpe í Provozovatel potraviná ského podniku musí p edložit d kaz o provedené analýze nebezpe í. V analýze nebezpe í musí být zahrnuta všechna nebezpe í ohrožující bezpe nost potravin, jejichž výskyt lze ve vztahu k dané potravin nebo skupin potravin v rozumné mí e p edpokládat (fyzikální, chemická, mikrobiologická kontaminace). Analýza nebezpe í musí zohled ovat vlastnosti potravin, použité výrobní technologie a postupy a stav prostor a za ízení potraviná ského podniku. 4.9 Stanovení kritických kontrolních bod (CCP) Provozovatel potraviná ského podniku musí p edložit dokumentaci, jakou metodikou bylo rozhodnuto o stanovení CCP. Pro každé identifikované nebezpe í musí provozovatel potraviná ského podniku p edložit doklad o vhodn stanoveném ovládacím opat ení Stanovení kritických mezí Pro každý stanovený kritický kontrolní bod (CCP) musí být stanoveny p edevším m itelné parametry kritických mezí. Mezi parametry kritických mezí mohou pat it nap íklad senzorické vlastnosti surovin, polotovar nebo distribuovaných potravin a to za p edpokladu, že jsou snadno posouditelné a posuzovatel je o provád né senzorické analýze proškolen a s limitními požadavky senzorických ukazatel dob e seznámen Monitoring Provozovatel potraviná ského podniku musí mít zavedený pln dokumentovatelný systém monitoringu podle stanovených CCP. Systém monitoringu musí zahrnovat minimáln tyto údaje: - kdo provádí monitoring, - zp sob a metody monitoringu, - frekvence monitoringu, - stanovené kritické meze Stanovení nápravných opat ení Pro každé p ekro ení kritických mezí musí být stanovena nápravná opat ení v etn stanovení odpov dné osoby za jejich provedení. Nápravná opat ení musí zahrnovat i postupy pro nakládání s potravinou v nezvládnutém stavu. Provedení nápravných opat ení musí být vždy dokumentováno Ov ovací postupy Provozovatel potraviná ského podniku musí mít vytvo en systém ov ovacích postup v etn stanovení jejich etností minimáln 1 x za 2 roky, který zahrnuje: - ov ování metod a postup monitoringu, - ov ení správnosti plánu HACCP, - ov ování funkce systému (nap íklad formou analýz hotového výrobku, vyhodnocením reklamací, senzorickým testováním výrobk apod.), - systém interních audit s etností minimáln 1 x za rok Dokumentace a vedení záznam Veškeré postupy zavedení systému HACCP v etn jeho zm n musí být dostate n dokumentovány a veškeré vedené záznamy musí být prokazateln vedeny. Rozsah dokumentace musí odpovídat velikosti podniku, musí obsahovat minimáln níže uvedené dokumenty a záznamy: a) dokumenty o: - sestaveni týmu HACCP, - vymezení innosti, - popisu potraviny a identifikaci možného použití, sestavení a potvrzení proudového diagramu nebo úplného slovního popisu výroby, - identifikovaných nebezpe ích a p íslušných ovládacích opat eních, - rozhodování o stanovení CCP, - stanovení kritických mezí, - postupu monitoringu v CCP, - nápravných opat ení pro jednotlivé CCP,

7 b) záznamy o: - monitoringu v CCP a provád ných nápravných opat eních, - ov ovacích postupech, - ú asti zam stnanc na školení a obsahu jednotlivých školení 4.15 Školení Provozovatel potraviná ského podniku musí mít zavedený systém školení a doškolování zam stnanc. V rámci tohoto systému musí být zohledn n postup p i p ijímání nových zam stnanc, kte í musí být proškoleni bezprost edn po nástupu do zam stnání. Pravidelný plán školení musí zahrnovat minimáln tyto oblasti: - hygienické minimum, - správnou výrobní a hygienickou praxi, - systém HACCP, - systém monitoringu, - DDD innosti. 5 POŽADAVKY NA ORGÁNY PROVÁD JICÍ CERTIFIKACI SYSTÉMU HACCP - certifika ní orgány Certifika ní orgán posuzuje a certifikuje systém HACCP podle požadavk uvedených v kapitole 3 a 4 tohoto dokumentu. Posouzení spln ní všech požadavk na systém HACCP p ísluší nezávislému auditnímu týmu. Certifika ní orgán musí být akreditován v souladu s normou SNEN ISO/IEC 17021, Posuzování shody - Požadavky na orgány provád jící audit a certifikaci systém managementu. 5.1 Kvalifika ní kritéria pro prov ovatele (auditora) systému HACCP Auditor systému HACCP podle tohoto dokumentu musí být, nad rámec požadavk stanovených v norm SN EN ISO/IEC 17021, držitelem platného certifikátu auditor bezpe nosti potravin vydaného organizací akreditovanou k personální certifikaci auditora bezpe nosti potravin podle normy SN EN ISO/IEC 17024, Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob. Minimální (nepodkro itelné) kvalifika ní požadavky na auditory tohoto systému jsou stanoveny v souladu se schématem Evropské organizace pro kvalitu následovn : a) Požadavky na vzd lání a praxi: vysokoškolské vzd lání potraviná ského, veterinárního, hygienického, zem d lského nebo jiného sm ru, jehož náplní je studium mikrobiologie, chemie nebo potraviná ských technologií, a minimáln 2 roky praxe v oboru, nebo st edoškolské vzd lání obdobného sm ru a minimáln 7 let praxe v oboru. b) Požadavky na auditní praxi - absolvování nejmén 4 audit systému managementu bezpe nosti potravin (dle tohoto standardu i ISO 22000) pod vedením držitele certifikátu,,auditor bezpe nosti potravin. Žadatel o personální certifikaci Auditor bezpe nosti potravin" p edloží zkušební komisi vlastní zprávy z provedených audit sou asn s hodnocením úrovn t chto zpráv - hodnocení provádí držitel certifikátu "Auditor bezpe nosti potravin, který se p íslušných audit ú astnil. 5.2 Kvalifika ní kritéria pro technické experty Základním požadavkem je znalost technologií a zp sob výroby potravin v daném oboru, nebo hygieny, možných nebezpe í a kontaminace v pr b hu výroby, skladování a distribuce potravin. Ing. Karel Ture ek, v. r. nám stek ministra pro komoditní úsek

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části

Centrum polymerních materiálů a technologií Otty Wichterle realizace stavební části Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Centrum polymerních

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE Ve ejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. b) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon): ZŠ Brno, Bakalovo náb eží 8 nástavba administrativní

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011,

Návrh. VYHLÁŠKA č...sb., ze dne... 2011, Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů

120/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 8. března 2002. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 120/2002 Sb. (část) Změna: 120/2002 Sb. (část)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134),

s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0134), P7_TA-PROV(2013)0397 Povinnosti státu vlajky prosazovat směrnici Rady 2009/13/ES, kterou se provádí dohoda k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 uzavřená Svazem provozovatelů námořních plavidel Evropského

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí oddělení hygieny práce Karviná (odborný rada) č.j.: KHSMS/20151/2016 Datum: 8. června 2016 Ředitelka Krajské hygienické stanice Moravskoslezského

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Výzva k podání nabídky na

Výzva k podání nabídky na Výzva k podání nabídky na činnost koordinátora BOZP při realizaci zakázky: Inženýrské sítě - dešťová kanalizace, jednotná a splašková kanalizace a plynovod v ulicích Otakarova, Štafova a v části Kollárovy

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích

Změny dispozic objektu observatoře ČHMÚ v Košeticích O D Ů V O D N Ě N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Dokument slouží ke správnému zpracování odůvodnění veřejné zakázky podle ustanovení 86 odst. 2 a 156 ZVZ, ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj

Více

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM

ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM ČÁST TŘETÍ ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM HLAVA I POŽADAVKY NA ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM [K 8b odst. 5 zákona o bankách, k 7a odst. 5 zákona o spořitelních a úvěrních družstvech, k 12f písm. a) a b) a 32 odst.

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice

Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice Směrnice pro oběh účetních dokladů Obce Batňovice 1. ÚVOD 1.1 Tato směrnice stanovuje základní zásady pro nařizování, schvalování, ověřování a přezkušování přípustnosti hospodářských a účetních operací

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 590 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 16 9. funkční období 16 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb.,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného vedoucí oddělení hygieny práce Nový Jičín (odborný rada) č.j.: KHSMS/51666/2015 Datum: 14. prosince 2015 Ředitelka Krajská hygienická

Více

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace

Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace Podmínky udělování, udržování, rozšiřování, omezování a odnímání certifikace 1. Obecně Obecně platí pravidlo, že držitel certifikátu nesmí provozovat systém managementu, který obsahuje neshody s požadavky

Více

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s.

Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Program rovného zacházení provozovatele distribuční soustavy Pražská plynárenská Distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel Programu rovného zacházení... 2 1.2.

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

102/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

102/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2001. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 102/2001 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2001 o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) Změna: 146/2002 Sb. Změna: 277/2003 Sb. Změna: 229/2006 Sb. Změna:

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Správa identit druh zadávacího řízení: otevřené

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

2. Vstup do podnikání fyzická osoba

2. Vstup do podnikání fyzická osoba Odbor obecní živnostenský úřad Praktické rady - Jak postupovat při žádosti o živnostenské oprávnění Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy

Způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy Pracovní návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ke způsobu hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, postupu při provádění kontrol, obsahu informace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

Multifunkční dům Litvínovice

Multifunkční dům Litvínovice KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON") 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Multifunkční

Více

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy

219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999. o ozbrojených silách České republiky ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět právní úpravy Změna: 352/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 413/2005 Sb., 546/2005 Sb. 219/1999 Sb. ZÁKON ze dne 14. září 1999 o ozbrojených silách České republiky Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Zajištění a kontrola kvality

Zajištění a kontrola kvality Zajištění a kontrola kvality Všeobecné podmínky Zhotovitel zavede a bude dodržovat vhodný Systém zajištění kvality pro všechny své práce (plán kontrol a zkoušek). Systém bude podrobně popsán a k předání

Více

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů

Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava. Výzva k předkládání grantových projektů ; Moravskoslezský kraj, 28. října 117,702 18 Ostrava Výzva k předkládání grantových projektů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj

Více

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby:

Část 1. Část 2. Projektová dokumentace staveb. Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Část 1 Nezbytný obsah žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci stavby: Podává se žádost o vyjádření k projektové dokumentaci stavby, která obsahuje zejména (pokud tyto údaje nejsou jasně a zřetelně

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava č.j.: KHSMS/43941/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice Moravskoslezského

Více

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy

Dodávku diagnostik. Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky. pro provedení automatizované analýzy IČ: 00226912, DIČ: CZ00226912 krevního obrazu, a výpůjčka laboratorního vyšetřovacího systému pro provedení automatizované analýzy Dodávku diagnostik Zadávací dokunientace podlimitní veřejné zakázky Stiážovská

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Komplexní zajištění PO a BOZP pro KÚPK PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: VVŽÚ/791/15 Spis. zn.: ZN/176/VVŽÚ/15 Počet listů: 5 Počet příloh: 4 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky

Obec Nová Ves I. Výzva k podání nabídky Obec Nová Ves I Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín --------------------------------------------------------------------------- Věc: Výběrové řízení Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu "OPRAVA

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu

Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu P íloha. 1 Výzvy Strana 1 (Celkem 5) Kvalifika ní dokumentace k ve ejné zakázce malého rozsahu Název ve ejné zakázky: SPRÁVA, ÚDR BA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH PO ÍTA, SERVER A DATOVÝCH ROZVOD, KONFIGURACE

Více

SEBEHODNOCENÍ. II. Hygiena a bezpečnost pokrmů. POŽADAVEK PLNĚNÍ Poznámka

SEBEHODNOCENÍ. II. Hygiena a bezpečnost pokrmů. POŽADAVEK PLNĚNÍ Poznámka SEBEHODNOCENÍ II. Hygiena a bezpečnost pokrmů 1. OSOBNÍ HYGIENA A ZDRAVOTNÍ STAV 1.1 OSOBNÍ ČISTOTA: 1.1.1 Mají pracovníci upravený vzhled, dbají na osobní čistotu a čistotu pracovního oděvu? 1.1.2 Jsou

Více

Město Černošice. Příručka kvality

Město Černošice. Příručka kvality Město Černošice Příručka kvality Projekt: Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00083 Stránka: 1 Obsah Obsah... 2 1 POSTAVENÍ

Více

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2

DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 DOPLNĚK O PŘEDPIS L 2 ČR: DOPLNĚK O PODMÍNKY PRO VFR LETY PŘI PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ, AKROBATICKÝCH LETŮ, LETECKÝCH VEŘEJNÝCH VYSTOUPENÍ, LETECKÉHO VÝCVIKU, PŘEZKUŠOVACÍCH LETŮ A SEZNAMOVACÍCH LETŮ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

v rozsahu, v němž je tato oblast upravena zvláštním právním předpisem. 14)

v rozsahu, v němž je tato oblast upravena zvláštním právním předpisem. 14) Zákon č. 356/2003 Sb., ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 345/2005 Sb. a zákona

Více

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024

Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Škola jako centrum celoživotního učení další vzdělávání maloobchodních prodejců CZ.1.07/3.2.05/02.0024 Slide 1 MODUL 1 Hygienické požadavky na prodejny Číslo 1 HYGIENA POTRAVIN dle nařízení ES č. 852/2004

Více

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik

5.6.6.3. Metody hodnocení rizik 5.6.6.3. Metody hodnocení rizik http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/identifikace-nebezpeci-ahodnoceni-rizik/metody-hodnoceni-rizik Pro hodnocení a analýzu rizik se používají různé metody. Výběr metody

Více

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P

Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P Smlouva o provádění certifikace (zpracovatel registrační číslo: M2 - P ) Níže uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění následující

Více

Obalové hospodářství

Obalové hospodářství Část F Obalové hospodářství podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod...1 2. Základní pojmy...3 3. Povinné osoby...5 4. Přehled povinností...7 5. Právní

Více

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY

OBNOVA, MODERNIZACE A ZABEZPEČENÍ INFRASTRUKTURY MAGISTRÁTU MĚSTA OPAVY KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č.137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ). OTEVŘENÉ NADLIMITNÍ ŘÍZENÍ NA DODÁVKY OBNOVA, MODERNIZACE

Více

SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY

SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 2 662 15 Brno SMĚRNICE PRO ORGANIZACI A ZABEZPEČENÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A POŽÁRNÍ OCHRANY Zpracovatel: Monika Janečková Datum vydání:

Více

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče

HODNOTÍCÍ STANDARDY pro hodnocení kvality a bezpečí poskytovatele lůžkové zdravotní péče CQS - CZECH ASSOCIATION FOR QUALITY CERTIFICATION SECRETARIAT: Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek IČ: 69346305 DIČ: CZ69346305 tel.: +420 286 019 533, +420 286 019 534 e-mail: jolsanska@cqs.cz, vfiliac@ezu.cz

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Číslo jednací:

Více

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY ROZ 01.07.2014 Štefan ŘŠ S-08 Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 8 STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY Tato směrnice nahrazuje:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Název zakázky Teplovodní přípojka do objektu č. p. 380 (Česká pošta) v Broumově Forma zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadávaná dle směrnice rady města č.

Více

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon:

S T L IBE M Ě C S T O. her. opatření ke snížen. pořádku. vedoucí. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 6. zasedání zastupitelstva města dne: 23. 6. 2016 Bod pořadu jednání: Záměr k regulaci sázkových her, loterií a jiných podobných her Cílem předloženého záměru je

Více

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma

Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma Všeobecné podmínky provozu sběrných míst kolektivního systému Eltma 1. ZŘÍZENÍ SM Kolektivní systém 1.1. ELT Management Company Czech Republic s.r.o. ( Eltma ) je provozovatelem neziskového kolektivního

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

Zákon č. 110/1997 Sb., ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Zákon č. 110/1997 Sb., ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Zákon č. 110/1997 Sb., ze dne 24. dubna 1997 o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů Změna: 166/1999 Sb. Změna: 306/2000 Sb. Změna: 306/2000 Sb. (část)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EU. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z OPŽP PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Prioritní osa 3 udržitelné využívání zdrojů energie Oblast podpory - 3.2.1. Realizace

Více

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:

Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.: 11/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. listopadu 2001, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů Změna: 405/2004 Sb. Vláda nařizuje podle 133b odst. 2 zákona č. 65/1965

Více

Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků

Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků Zapojením ÚKZÚZ se zvýší transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem na zvyšující se počet ekofarem dochází od nového roku v zajišťování kontrol ekologického zemědělství k rozdělení

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada - vedoucí oddělení FM 1909, v odboru 18 Nepřímé daně, odd. 1801 Daň z přidané hodnoty Č.j.: MF-19797/2016/3005-2 PID: MFCR6XJPBS

Více

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy ZÁKON č. 19 ze dne 24. ledna 1997 o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 939/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 972 ze dne 14.12.2015 Směrnice rady městské části k provádění pokladních operací s penězi v hotovosti a ceninami, jejich dokumentaci

Více

Příručka pro klienty. Služby certifikačního orgánu pro výrobky. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Česká republika. Účinnost od: 14. 07.

Příručka pro klienty. Služby certifikačního orgánu pro výrobky. Institut pro testování a certifikaci, a.s. Česká republika. Účinnost od: 14. 07. Příručka pro klienty Služby certifikačního orgánu pro výrobky Účinnost od: 14. 07. 2014 Zpracoval: QM COV Datum vydání: 14. 07. 2014 Verze č.: 2 Institut pro testování a certifikaci, a.s. Česká republika

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Číslo řízení Název řízení Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) Druh výběrového řízení Datum vyhlášení zakázky Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele

Více

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery

Svážíme bioodpad z obce Veselý Žďár malé komunální vozidlo s hákovým nosičem, kontejnery a sítě na kontejnery Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávku malého komunálního vozidla s hákovým nosičem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb., VYHLÁŠKA č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění vyhlášky č. 41/200 Sb., vyhlášky č. 294/200 Sb., vyhlášky č. 33/200 Sb., vyhlášky č. 31/2008 Sb. a vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky

Více

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení ární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen Fond )

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 57 Sbírka zákonů č. 152 / 2011 Strana 1525 152 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky v souladu s 156 zákonem č 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE

Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE Příloha č. 3 VÝKONOVÉ UKAZATELE OBSAH 0. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 0.1. Vymezení obsahu přílohy... 3 0.2. Způsob vedení evidencí... 3 0.3. Hodnocené období... 4 1. VÝKONOVÉ UKAZATELE ODPADNÍ VODA... 5 1.1.

Více

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění změn podle zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č.

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1. Předmět úpravy NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Liberec se na svém 4. zasedání dne 19. února 2013 usnesla v souladu s ustanovením 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Občanské služby Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více