Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o."

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka školy Účinnost ode dne: 1. září 2014 Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74 O zájmovém vzdělávání, zákonem o státní správě a samosprávě, vnitřními směrnicemi školy. 1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1.1 Přihlašování a odhlašování žáka 1. Žák má právo na zařazení do školní družiny do naplnění výše kapacity žáků, které je možné přijmout. Upřednostňuje se přijetí žáků zaměstnaných rodičů a žáků nižších ročníků. 2. O přijetí a zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy, jehož rozhodnutí je konečné. 3. Žáka přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu ze školní družiny. Součástí zápisního lístku je Dodatek, kde zákonný zástupce uvede osoby oprávněné k vyzvednutí dítěte a další náležitosti potřebné k organizaci a provozu ŠD. 4. Přihlásit žáka do školní družiny v jiném termínu než na začátku školního roku lze pouze v případě, že to kapacita školní družiny dovoluje. 5. Přihlašování a odhlašování žáků ve školní družině zajišťuje vedoucí vychovatelka. 6. Mimořádné uvolnění žáka z docházky do školní družiny, omluvu nepřítomnosti žáka, odchod ze ŠD s jinou osobou, než je uvedena v zápisním lístku apod. oznámí zákonný zástupce písemně vychovateli na zvláštní lístek (z důvodu založení). V dokumentu musí být uvedeno: datum, jméno a příjmení žáka, přesná doba odchodu, způsob odchodu, případně jméno vyzvedávající osoby, podpis rodičů. Lze využít formulář Žádost o uvolnění žáka na webu ŠD. Na telefonické oznámení nebude z bezpečnostních důvodů dítě ze ŠD uvolněno! 1

2 1.2 Chování žáků ve školní družině 1. Žáci jsou povinni respektovat pokyny vychovatelů, dodržovat školní řád, vnitřní řád školní družiny a školní jídelny. 2. Žák bez vědomí vychovatele neopouští oddělení školní družiny, nepohybuje se svévolně po budově školy a o veškerém pohybu mimo oddělení ŠD informuje svého vychovatele. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatel neodpovídá. 3. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. 4. K zařízení školní družiny se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení vybavení nahradí nebo opraví zákonní zástupci žáků. 5. Žák je povinen dodržovat zásady slušného chování, v jídelně slušného stolování. 6. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se pořádaných akcí, podílet se na tvorbě plánů akcí družiny a na denním hodnocení činností. 7. Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole. Pokud žák soustavně narušuje činnosti školní družiny, opakovaně porušuje školní řád a vnitřní řád školní družiny, může být na návrh vedoucí vychovatelky ředitelem školy z docházky ze školní družiny vyloučen. Ředitel může vyloučit žáka pouze podle paragrafu 183 ve správním řízení. Zákonný zástupce bude informován písemně s patřičným zdůvodněním. 1.3 Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s vychovateli ŠD 1. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit řádnou docházku žáka do ŠD, na vyzvání vychovatele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se výchovného vzdělávání žáka. 2. Zákonní zástupci mají právo na informace o chování žáka v družině, o akcích družiny, podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny. Schůzku s vedoucí vychovatelkou lze domluvit individuálně, po předchozí domluvě. 3. Zákonní zástupci hradí od za pobyt dětí ve ŠD 150 Kč/ měsíc. Poplatek se platí 2x ročně: září prosinec (600 Kč), leden červen (900 Kč). Celkem tedy výše úplaty činí 1500 Kč za celý školní rok. Příspěvek slouží na částečnou úhradu neinvestičních nákladů. Při nepravidelné docházce do ŠD (max. do 2 hod. týdně před kroužkem či před výukou) činí poplatek 50 Kč/ měsíc. 4. Zákonní zástupci a další návštěvníci do prostor a učeben ŠD nevstupují. 5. Zákonný zástupce je povinen vyzvednout si své dítě v době provozu ŠD (viz bod 2.1). 6. Zákonní zástupci mohou komunikovat s vychovateli a informovat se o dění v ŠD prostřednictvím družinového deníčku, internetových stránek (sekce školní družina) nebo prostřednictvím u: 2

3 2 Provoz a vnitřní režim školní družiny 2.1. Provoz školní družiny 1. Ranní provoz školní družiny je od 06:15 do 07:40 hod. příchod dětí nejpozději do 7.30 hod. Odpolední provoz po ukončení výuky od 11:40 do 17:30 hodin. 2. Příchod a odchod žáka do ranní ŠD je zaznamenán v docházkovém sešitě. Odchod v docházkovém sešitě, který je veden po vycházce od 15:00 hodin. Do této doby zodpovídá každý vychovatel za děti ze svého oddělení. V případě, že se žák účastní činnosti zájmového kroužku, předává vychovatel žáka vedoucímu kroužku, a ten přebírá za činnost žáka v kroužku plnou zodpovědnost. Po ukončení činnosti osobně předává žáka do příslušného oddělení ŠD. (Výjimku činí písemné potvrzení zákonných zástupců žáka o jiném způsobu předávání žáka). 3. Žáky předává vychovateli po ukončení vyučování vyučující v prostorách školy v kmenové třídě, před třídou nebo před šatnou (dle rozvrhu jednotlivých tříd). 4. Pro pobyt venku si děti nosí oblečení k tomu určené, dle ročního období a podle počasí. Oblečení si děti mohou ukládat v jejich třídní či družinové šatně, která je uzamčena. 5. Za přinesené hračky a mobilní telefony, které budou poškozeny, nebo ztraceny vychovatel neodpovídá. Ve ŠD není určeno místo, které slouží k uchovávání mobilních telefonů a jiných cenností. 6. V době řádných prázdnin není ŠD v provozu. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem. Škola předem zjišťuje zájem dětí o ŠD prostřednictvím družinových deníčků. Zákonní zástupci se řídí dle informací a pokynů uvedených v deníčku či na internetových stránkách školy. Přihláška dítěte do ŠD je závazná. Provoz ŠD se nezajišťuje, pokud je počet žáků nižší než patnáct. Provoz školní jídelny nemusí být zajištěn. 2.2 Režim školní družiny 1. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování (v odpoledních hodinách). 2. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. 3. Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti. 4. Ranní školní družina: 06:15 07:30 odpočinkové, relaxační činnosti, konstruktivní stavebnice, hry s hračkami, četba, vyprávění. 07:30 07:40 příprava na přesun a přesun dětí do třídních šaten 3

4 5. Odpolední školní družina: 11:40 13:45 jednotlivá oddělení ŠD ve svých družinových třídách hygiena + oběd ve školní jídelně činnosti odpočinkové četba, poslech, vyprávění. zájmové činnosti výtvarné, pracovní, hudební, tělovýchovné rekreační činnosti společenské, didaktické hry, soutěže 13:45 14:00 příprava na pobyt venku 14:00 15:00 pobyt venku (podle počasí a ročního období) 15:00 15:30 mixovaná oddělení hygiena + odpolední svačina, pitný režim, příprava a odchod do družinových kroužků 15:30 16:30 družinové kroužky 15:30 17:30 rekreační a relaxační činnosti společné i individuální příprava na vyučování 3 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školní družině 1. Školní družina zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v souladu s bezpečnostními předpisy školy. 2. Žáci jsou o chování a bezpečnosti poučeni vždy na začátku školního roku a dle potřeby během školního roku. 3. Vychovatel vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při jejich účasti ve výchovně vzdělávacím procesu v ŠD a též při všech ostatních akcích ŠD. 4. Vychovatel vede žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce. 5. Vychovatel sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění informuje rodiče nemocného žáka. 6. Při úrazu poskytne vychovatel žákovi první pomoc a vyrozumí zákonného zástupce. Pokud to vyžaduje charakter úrazu, je škola povinna zajistit lékařské ošetření. Úraz žáka zapíše vychovatel do knihy úrazů. 7. Do školní družiny nesmí žák nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu. 8. Žák je povinen chránit si své zdraví a neohrožovat zdraví svých spolužáků. 9. Vychovatel chrání žáky před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a před sociálně patologickými jevy. 10. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovateli každé zranění či nevolnost. 4

5 4 Další ustanovení 1. Žáci přihlášení k pravidelné docházce do ŠD jsou vedeni v dokumentaci Zápisní lístek a Přehled výchovně vzdělávací práce. Žáci v ranní družině, odpolední družině a s nepravidelnou docházkou mají vypsaný zápisní lístek a jsou vedeni v dokumentaci Docházkový sešit. 1. Zákonní zástupci žáka jsou seznámeni (na třídních schůzkách, prostřednictvím webových stránek, dále je řád k nahlédnutí v jednotlivých odděleních ŠD) s tímto Vnitřním řádem školní družiny. Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti: 1. září 2014 Mgr. Jarmila Líčeníková ředitelka školy Ing. Petra Hanzalová vychovatelka pověřená vedením ŠD 5

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Zlatníky Hodkovice Náves sv. Petra a Pavla 41, 252 41 Dolní Břežany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Sm/336//2013 Dana

Více

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou

Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY /příloha ke Školnímu řádu ZŠ/ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Činnost družiny 1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků. 1.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola T.G.Masaryka Třebíč, příspěvková organizace se sídlem Komenského nám. 61/6, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 414 / 2014 Vypracoval: Schválil:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Brno, Botanická 70 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 291/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Schválil: PaedDr. Danuše Pytelová, ředitelka školy PaedDr. Danuše Pytelová,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. ÚČASTNÍCI ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina je určena přednostně žákům 1. stupně K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 2. stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNICE NA NÁVSI 60, 251 63 KUNICE, okres Praha východ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace IČO 44555202 3/2014 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: ČL. 1 Poslání školní družiny ČL. 2 Práva a povinností dětí a jejich zákonných

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY. část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 Základní škola a Mateřská škola Tupesy, příspěvková organizace, 68707, Tupesy 112 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Vypracoval: Mgr.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Budíškovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 102/14 Vypracoval: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy Schválil: Mgr. Ludmila Švarcová, ředitel školy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro rok 2014/2015 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, odpočinku

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

1) Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců

1) Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců Škola : Základní škola Ústí nad Orlicí, Třebovská 147 Vnitřní řád školní družiny Č.j.: 93/2014/RE Účinnost od: 1. 9. 2014 Skartační znak: S 10 1) Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců Práva

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Bohušovice nad Ohří, p.o. Husovo náměstí 112, 411 56 Bohušovice nad Ohří tel. : 416 781 135 zsbohusovice@email.cz, VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: I. Úvodní ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Brno, Křídlovická 30b VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval Mifková Radmila, vedoucí vychovatelka ŠD Vydal RNDr. Jarmila Bavlnková, ředitelka školy Školská rada schválila

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Bořetice, okres Břeclav, příspěvková organizace IČO: 70880646, č.ú.: 168679512/0300, tel: 519430207, reditelna@zsmjos.cz Vnitřní řád školní družiny školní rok 2014/2015

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh:

Řád školní družiny. Účinnost od: 22. 6. 2015 Ruší se Řád školní družiny od 1. 9. 2014 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Počet příloh: Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 26, příspěvková organizace tel. 487 370 332, 777 739 428 skola@zsliberecka.cz, www.zsliberecka.cz Řád školní družiny Pořadové číslo:20/2015 Účinnost od: 22.

Více

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety

školní řád Obsah 2. Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Lety školní řád Ředitelka Mateřské školy Lety, jako statutární orgán školy na základě zákona č.561/2004 Sb., a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění, vydává tento školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více