Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, Liberec ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD"

Transkript

1 se sídlem Česká 354, Liberec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: CES/0318 /2014 Spisový / skartační znak 3.1.1/ A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti dne: Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy Mgr. Šárka Klímová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. Dodatky: Číslo dodatku: Datum účinnosti: Změnu provedl:

2 I. Obecná ustanovení Organizační řád školy je vydán v souladu se zněním vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů s přihlédnutím k místním podmínkám školy. II. Působnost dokumentu Organizační řád Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace je vydán jako základní organizační předpis školy. Stanovuje organizační strukturu zařízení, vedoucí funkce v organizaci, vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti a z toho vyplývající systém řízení organizace. Vymezuje kompetence a odpovědnosti zaměstnanců organizace, určuje způsob předávání a přijímání funkcí a jejich vzájemnou zastupitelnost. Organizační řád vydává ředitelka školy, která je oprávněna provádět změny formou číslovaných dodatků. Organizační řád je vydán na dobu neurčitou a je závazný pro všechny zaměstnance školy. III. Všeobecná část 1. Postavení organizace Postavení Základní školy, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace (dále jen škola) je vymezeno zřizovací listinou, kterou vydalo Statutární město Liberec usnesením zastupitelstva města č. 219/09 ze dne 29. října 2009 s účinností od 1. listopadu 2009 ve znění pozdějších dodatků (dále jen zřizovací listina). Organizační řád strana 2 z počtu 26

3 Škola je příspěvkovou organizací Statutárního města Liberec s právní subjektivitou. Organizace je samostatným právním subjektem, v právních vztazích vystupuje svým jménem. Škola je v rejstříku škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vedena pod kódem - resortní identifikátor Vymezení hlavního účelu organizace Hlavní účel organizace je definován článkem III. zřizovací listiny takto: Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování vzdělání a výchovy žáků podle 3 zákona číslo 561/2004 Sb., a je součástí výchovně vzdělávací soustavy. Základní údaje o škole: Název organizace: Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Sídlo organizace: Česká 354, Liberec 25 Typ školy: základní škola IČO: Součásti subjektu: 1. Základní škola kapacita: 568 žáků IZO: Školní družina kapacita: 210 žáků IZO: Školní jídelna kapacita: 600 jídel IZO: Vymezení předmětu činnosti organizace dle zřizovací listiny 3.1 Hlavní činnost školy a) Poskytování základního vzdělávání podle 44 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, b) zajišťování provozu školní jídelny a stravování žáků a zaměstnanců školy v souladu s 119 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, Organizační řád strana 3 z počtu 26

4 c) poskytování zájmového vzdělávání ve školní družině a školním klubu v souladu s 111 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění. 3.2 Doplňková činnost školy Doplňková činnost školy navazuje na hlavní účel a předmět činnosti organizace a je definována v článku X. zřizovací listiny. 4. Organizační členění školy Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitelka, jmenovaná do funkce zřizovatelem na základě výsledků konkurzního řízení v souladu s ustanovením 17 odst. 3 zákona /1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění. V organizaci je jmenována zástupkyně statutárního orgánu, která v době nepřítomnosti ředitelky ji zastupuje v plném rozsahu. Organizace se člení na tyto organizační úseky: Pedagogický úsek: 1. stupeň základní školy, 2. stupeň základní školy, školní družina. Školní jídelna Provozní úsek Ekonomický úsek Ředitelka školy určuje vedoucí jednotlivých úseků, kteří v souladu s náplní činnosti těchto úseků a v rámci pravomocí stanovených ředitelkou školy v jejich pracovních náplních řídí činnost těchto úseků. 5. Organizační schéma školy - vedoucí funkce v organizaci, vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti Organizační řád strana 4 z počtu 26

5 5.1. Pedagogický úsek Ředitelka školy statutární orgán 3. stupeň řízení Zástupkyně ředitelky zástupkyně statutárního orgánu 2. stupeň řízení Zástupkyně ředitelky úsek 1. stupeň ZŠ 2. stupeň řízení Vedoucí vychovatelka 1. stupeň řízení Pedagogové 2. stupeň ZŠ Pedagogové 1. stupeň ZŠ Pedagogové školní družiny 5.2. Školní jídelna, provozní úsek, ekonomický úsek Ředitelka školy statutární orgán 3. stupeň řízení Organizační řád strana 5 z počtu 26

6 Vedoucí školní jídelny 2. stupeň řízení 3. stupeň řízení školník 1. stupeň řízení Hospodářka školy ekonomický úsek Hlavní kuchařka 1. stupeň řízení Provozní zaměstnanci Kuchařky Statutární orgán dále jen ředitelka školy Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 3. stupeň řízení - řídí vedoucí zaměstnance na 2. stupni řízení. Zástupkyně statutárního orgánu dále jen statutární zástupkyně ředitelky Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení je oprávněna zastupovat ředitelku školy v době její nepřítomnosti, řídí a kontroluje práci pedagogů 2. stupně ZŠ. Zástupkyně ředitelky pro úsek 1. stupeň ZŠ dále jen zástupkyně ředitelky Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení, řídí vedoucího zaměstnance na 1. stupni řízení, řídí a kontroluje práci pedagogů 1. stupně ZŠ. Vedoucí vychovatelka školní družiny Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - pedagogických pracovníků školní družiny. Školník Organizační řád strana 6 z počtu 26

7 Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení - řídí a kontroluje práci provozních zaměstnanců. Vedoucí školní jídelny Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení přímo řídí vedoucího zaměstnance na 1. stupni řízení hlavní kuchařku. Hlavní kuchařka Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - kuchařky školní jídelny. IV. Zaměstnanci školy Chod školy je personálně zajištěn pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy. Práva a povinnosti zaměstnanců Pro všechny pracovníky platí obecně práva a povinnosti vyplývající především ze zákoníku práce, pracovního řádu, organizačního řádu, provozního řádu a dalších vnitřních předpisů, dále z konkrétních náplní práce, pokynů a nařízení ředitelky školy. Zařazování a oceňování pracovníků se řídí zákonem číslo 262/2006 Sb. zákoníkem práce v platném znění. Podrobněji je zařazování a odměňování zaměstnanců rozpracováno ve vnitřním platovém předpisu školy. 1. Pedagogičtí pracovníci ve vedoucích funkcích 1.1 Ředitelka školy Na základě jmenování do funkce stojí v čele organizace ředitelka školy. Má postavení statutárního orgánu, činnost školy řídí v souladu se zřizovací listinou, právními a dalšími předpisy. Je oprávněna jednat jménem školy v celém rozsahu její činnosti. Činnost ředitelky školy Organizační řád strana 7 z počtu 26

8 je vymezena především 164, 165, 166 zákona číslo 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Podrobněji je činnost ředitelky školy vymezena v její pracovní náplni. Ředitelka školy jmenuje, stanovuje a odvolává: - své zástupce jako členy vedení školy, - členy širšího vedení školy jako členy poradního orgánu, - vedoucí jednotlivých úseků organizace, - pracovní funkce trvalého nebo dočasného charakteru. 1.2 Vedoucí pracovníci Vedoucí pracovník je do funkce jmenován nebo ustanoven ředitelkou školy, může být ředitelkou školy odvolán a vedoucí pracovník se může své funkce vzdát. Vedoucí pracovník je plně odpovědný ředitelce školy. Ředitelka školy vedoucí pracovníky řídí a koordinuje jejich práci při zajišťování činností jednotlivých útvarů. Koordinace se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, širšího vedení školy, jednání pedagogické rady, provozních porad, metodických sdružení a předmětových komisí. Vedoucí pracovníci jednají v rozsahu oprávnění stanovených v pracovní náplni. Daný útvar v rámci pravomocí stanovených ředitelkou školy vedoucí pracovník řídí, ukládá podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizuje a kontroluje jejich práci a zadává závazné pokyny. Vedoucí pracovníci dodržují ustanovení všech platných právních a organizačních předpisů. Zajišťují včasné a hospodárné plnění úkolů podřízenými pracovníky, vedou zaměstnance k pracovní kázni a plnění povinností, k dodržování pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení. Organizační řád strana 8 z počtu 26

9 Vedoucí zaměstnanci navrhují ocenění pracovního úsilí podřízených, vytvářejí fyzicky i psychicky příznivé pracovní prostředí. V případě porušení pracovní povinnosti podřízeným vyvozují vedoucí pracovníci důsledky, navrhují ředitelce školy vhodná opatření. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemné agendy a za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, týkajících se jejich útvaru. Statutární zástupkyně ředitelky Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení Je přímo odpovědná ředitelce školy. V době nepřítomnosti ředitelky školy přebírá statutární zástupce její rozhodovací pravomoce v tomto rozsahu: a. Krátkodobá nepřítomnost (do 10 pracovních dní) - zastupování ve všech oblastech kromě pracovně právní a ekonomické. b. Dlouhodobá nepřítomnost (více jak 10 pracovních dní) - zastupování v plném rozsahu včetně oblasti pracovně právní a ekonomické. V případě nepřítomnosti ředitelky školy a statutárního zástupce jedná jménem vedení školy pověřená zástupkyně ředitelky pro úsek 1. stupeň ZŠ. V době nepřítomnosti statutární zástupkyně ji zastupuje ředitelka školy. Kromě zastupujících pravomocí plní statutární zástupkyně samostatné úkoly, které ji stanovuje její náplň práce. Zástupkyně ředitelky pro úsek 1. stupně ZŠ Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení. Je přímo odpovědná ředitelce školy. Řídí vedoucího zaměstnance na 1. stupni řízení. Řídí a kontroluje práci pedagogů 1. stupně ZŠ. V případě nepřítomnosti ředitelky školy a statutárního zástupce jedná jménem vedení školy ve všech oblastech mimo oblast pracovně právní a ekonomickou. V případě nepřítomnosti zástupkyně ředitelky pro úsek 1. stupně ZŠ ji zastupuje ředitelka školy. Organizační řád strana 9 z počtu 26

10 Podrobný rozsah činností zástupkyně ředitelky je stanoven v její náplni práce. Vedoucí vychovatelka školní družiny Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízen. Je přímo odpovědná zástupkyni ředitelky pro úsek 1. stupně ZŠ. Zodpovídá za řízení a úroveň zájmového vzdělávání žáků ve školní družině. Řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců - pedagogických pracovníků školní družiny. V době nepřítomnosti vedoucí vychovatelky ji zastupuje zástupkyně ředitelky pro úsek 1. stupně ZŠ. Podrobný rozsah činností vedoucí vychovatelky je stanoven v její náplni práce. 2. Pedagogičtí pracovníci pověření funkcí Ředitelka školy pověřuje jednotlivé pracovníky funkcemi v organizaci, které mohou být trvalého nebo dočasného charakteru. Přehled aktuálně přidělených funkcí pracovníkům je součástí Plánu práce školy pro daný školní rok. Pověření se děje zpravidla písemnou formou a je předáno současně s náplní práce. Pokud není zastupitelnost konkrétně vymezena, je řešena aktuálně dle okamžité potřeby. 2.1 Předávání a přejímání pracovních funkcí Při odchodu pracovníka nebo jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověřuje ředitelka školy převzetím příslušné agendy jiného pracovníka. Stanoví, v kterých případech je převzetí nutné provést písemnou formou. 2.2 Pracovní funkce s vymezenou náplní práce Funkce - třídní učitel Organizační řád strana 10 z počtu 26

11 Je podřízen statutární zástupkyni ředitelky nebo zástupkyni ředitelky pro 1. stupeň ZŠ, řídí a koordinuje vzdělávací a výchovný proces ve třídě, jeho činnost je podrobně rozpracována v jeho náplni práce. V případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověřuje ředitelka školy převzetím příslušné agendy jiného pedagogického pracovníka. Funkce asistent pedagoga Je přímo odpovědný statutární zástupkyni ředitelky nebo zástupkyni ředitelky pro 1. stupeň ZŠ, v souladu s pokyny vyučujícího zajišťuje výchovně vzdělávací činnost v běžné hodině, dle pokynů pedagoga a doporučení SPC se pokouší o přiměřenou reedukaci a kompenzaci obtíží, vyplývajících z individuálního zdravotního znevýhodnění, podílí se na přípravě materiálů a pomůcek k edukační činnosti pedagoga a asistuje při dalších činnostech podle konkrétních potřeb žákyně. Funkce Hlavní koordinátor školního vzdělávacího programu (ŠVP) Je přímo odpovědný ředitelce školy. Metodicky zaštiťuje koordinátorku ŠVP pro 1. stupeň ZŠ a její činnost je podrobně rozpracována v její náplni práce. Funkce výchovná poradkyně školy Je přímo odpovědná ředitelce školy, dále přijímá pokyny od statutární zástupkyně ředitelky nebo zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ. Garantuje kvalitu realizace výchovného poradenství na škole. Metodicky zajišťuje výchovnou poradkyni pro 2. stupeň ZŠ. Funkce metodik prevence Je přímo odpovědný ředitelce školy, dále přijímá pokyny od statutární zástupkyně ředitelky nebo zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ. Vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské, při kterých se řídí směrnicí Minimální preventivní program školy. Organizační řád strana 11 z počtu 26

12 Funkce správce ICT na škole Je přímo odpovědný statutární zástupkyni ředitelky. Koordinuje využívání prostředků výpočetní techniky při plnění hlavních úkolů organizace, zajišťuje údržbu, doplňování a modernizace prostředků výpočetní techniky i informačních a komunikačních technologií. Spolupracuje s externím správcem školní sítě. Funkce koordinátor EVVO Je přímo odpovědný statutární zástupkyni ředitelky. Informuje ředitele a pedagogy o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě, doporučuje postupy při realizaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zpracovává školní program environmentálního vzdělávání, navrhuje a organizuje celoškolské aktivity zaměřené k environmentálnímu vzdělávání. Navazuje kontakty školy se středisky (centry ekologické výchovy) a přispívá k využívání jejich nabídek. Funkce hlavní zdravotník školy Je přímo odpovědný ředitelce školy, dále přijímá pokyny od statutární zástupkyně ředitelky nebo zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ. Koordinuje svoji činnost se zdravotníkem pro 1. stupeň. Tuto spolupráci řídí a vydává pokyny. Funkce garant výzdoby školy Je přímo odpovědný ředitelce školy, dále přijímá pokyny od statutární zástupkyně ředitelky nebo zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ. Zodpovídá za estetický vzhled interiéru školy. Úzce spolupracuje s vedením školy. Koordinuje svoji činnost s učiteli VV na 1. i 2. stupni ZŠ. Tuto spolupráci řídí, vydává pokyny a svolává schůzky. Funkce správce knižního fondu Je přímo odpovědná ředitelce školy, zajišťuje provoz školní knihovny, spravuje její majetek, eviduje ho a systematicky doplňuje. Organizační řád strana 12 z počtu 26

13 2.3 Pracovní funkce dočasné, bez vymezené náplně práce Pracovníci pověřeni funkcí dočasně nemají vymezenou náplň práce a řídí se příslušnými směrnicemi, pokyny a příkazy ředitelky školy či jiných členů vedení školy písemnými či ústními. (např. vedoucí školy v přírodě, lyžařského kurzu, harmonizačních dnů, organizátor celoškolní akce, sportovní a jiné soutěže a další) Funkce uvádějící učitel Je přímo odpovědný statutární zástupkyni ředitelky nebo zástupkyni ředitelky pro 1. stupeň ZŠ, po stanovenou dobu metodicky a odborně vede začínající pedagogy, domlouvá náslechové hodiny u kolegů, na pokyn ředitelky školy koná u těchto učitelů hospitační činnost. Funkce správce kabinetu, sbírky, odborné učebny Je přímo odpovědný statutární zástupkyni ředitelky nebo zástupkyni ředitelky pro 1. stupeň ZŠ, spravuje svěřený majetek, vede jeho evidenci, stará se o obnovu, údržbu a doplňování vybavení. Funkce metodik a garant daného ročníku na 1. stupni ZŠ Je přímo odpovědný zástupkyni ředitelky školy, dále přijímá pokyny od statutární zástupkyně ředitelky nebo zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ. Svolává pravidelně metodické schůzky, na kterých koordinuje vyučující v daném předmětu, ročníku. Funkce - předmětový garant 1. stupně ZŠ Je přímo odpovědný zástupkyni ředitelky školy, dále přijímá pokyny od statutární zástupkyně ředitelky nebo zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ. Koordinuje v rámci předmětu vyučující, zajišťuje účast žáků na soutěžích, olympiádách, testování a jiných akcích předmětově zaměřených. Funkce - metodik a garant předmětů na 2. stupni ZŠ Organizační řád strana 13 z počtu 26

14 Je přímo odpovědný statutární zástupkyni ředitelky školy, dále přijímá pokyny od statutární zástupkyně ředitelky nebo zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň ZŠ. Svolává pravidelně metodické schůzky, na kterých koordinuje činnost vyučující v daném předmětu. 3. Nepedagogičtí pracovníci ve vedoucích funkcích Funkce hospodářka školy Je odpovědná ředitelce školy, je činná v oblastech: rozpočet a účetnictví, mzdy a personální agenda, spravuje pokladnu školy, vyřizuje administrativní agendu, zajišťuje materiální a provozní oblast. Má podpisové právo na účtu hospodářské činnosti. Činnost hospodářky školy je podrobně rozpracovaná v její náplni práce. Funkce vedoucí školní jídelny Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 2. stupeň řízení přímo řídí vedoucího zaměstnance na 1. stupni řízení hlavní kuchařku. Je přímo odpovědná ředitelce školy. Zodpovídá v plném rozsahu za chod a řízení školní jídelny. Plánuje, organizuje, řídí a kontroluje školní stravování. V době nepřítomnosti je zastupována hlavní kuchařkou v oblastech mimo pracovně právní a ekonomickou. Podrobný rozsah činností vedoucí školní jídelny je stanoven v její náplni práce. Funkce hlavní kuchařka Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení Je přímo odpovědná vedoucí školní jídelny. Přímo řídí a kontroluje činnost kuchařek školní jídelny. V době její nepřítomnosti je zastupována vedoucí školní jídelny. Podrobný rozsah činností hlavní kuchařky je stanoven v její náplni práce. Funkce školník Organizační řád strana 14 z počtu 26

15 Vedoucí zaměstnanec podle 124, odst. 3 ZP, 1. stupeň řízení. Je přímo odpovědný ředitelce školy. Řídí a kontroluje práci provozních zaměstnanců. Koordinuje a zabezpečuje údržbu školy, obecnou správu budov a pozemku školního areálu. Je pověřen funkcí požárního preventisty. Podrobný rozsah činností školníka je stanoven v jeho náplni práce. V době jeho nepřítomnosti je zastupován pověřenou provozní zaměstnankyní v omezeném rozsahu. Funkce topič Je odpovědný ředitelce školy, touto funkcí je pověřen školník, který obsluhuje kotle v nízkotlakých kotelnách II. kategorie s automatizovanými regulačními prvky. V. Řízení školy 1. Zásady řízení zásada jediného odpovědného vedoucího (útvar, úsek, organizace), personální řízení a odměňování je v kompetenci ředitelky organizace, všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni v rámci své působnosti přijímat a aplikovat opatření ředitelky, nadřízených orgánů, zajišťovat včas vyřizování stížností a podnětů zaměstnanců, každý vedoucí zaměstnanec, proto aby mohl zajistit plnění úkolů svého úseku, je vybaven odpovídajícími pravomocemi a odpovědností, v rámci své pravomoci může každý vedoucí zaměstnanec řídit a kontrolovat podřízené zaměstnance, vydávat pokyny a příkazy, důsledně vyžadovat jejich plnění od podřízených a odpovídajícím způsobem postihovat případné nesplnění zadaných úkolů, Organizační řád strana 15 z počtu 26

16 vedoucí pracovníci jednají v rozsahu oprávnění stanovených v pracovní náplni, dodržují ustanovení všech platných právních a organizačních předpisů, zajišťují včasné a hospodárné plnění úkolů podřízenými pracovníky. 2. Orgány řízení a poradní orgány školy 2.1 Ředitelka školy nejvyšší řídící článek v organizaci školy. Řízení zajišťuje především prostřednictvím řádů, směrnic, vnitřních předpisů a pokynů, příkazů a rozhodnutí, které vydává formou písemnou i ústní. 2.2 Vedení školy Vedení je důležitým poradním orgánem ředitelky školy, porady se konají pravidelně dle rozpisu. O jednání se vyhotovuje zápis, kde jsou stanoveny úkoly, způsob jejich řešení, termín dokončení a odpovědná osoba. Členy užšího vedení školy jsou: ředitelka školy, statutární zástupkyně ředitelky, zástupkyně ředitelky pro úsek 1. stupně ZŠ, vedoucí vychovatelka. Širší vedení školy (úsek pedagogický) může být rozšířeno o tyto členy: dva zástupci pedagogů za 1. stupeň ZŠ, dva zástupci pedagogů za 2. stupeň ZŠ, výchovné poradkyně, metodik prevence, koordinátorky ŠVP. Širší vedení školy (úsek provozní) může být rozšířeno o tyto členy: hospodářka školy, školník, vedoucí školní jídelny, hlavní kuchařka. 2.3 Pedagogická rada V souladu s ustanovením 164, odst. 2) zákona 561/2004 Sb., je ředitelkou školy zřízena pedagogická rada. Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací a výchovné činnosti školy. Při svém rozhodování ředitelka k názorům pedagogické rady přihlíží. O jednání se vyhotovuje zápis, se kterým se prokazatelně seznamují všichni pedagogičtí zaměstnanci. Organizační řád strana 16 z počtu 26

17 Pedagogické rady se konají dle plánu na daný školní rok, podle potřeby se mohou konat i v mimořádném termínu. 2.4 Předmětové komise a metodická sdružení Ředitelka školy zřizuje metodická sdružení pro 1. stupeň ZŠ a pro 2. stupeň ZŠ jako svoje poradní orgány. Projednává s nimi zásadní pedagogické dokumenty a opatření, která se týkají vzdělávací činnosti školy. Ředitelka školy pověřuje pedagogické pracovníky těmito funkcemi: 1. stupeň ZŠ: Metodik a garant daného ročníku Předmětový garant 2. stupeň ZŠ: Metodik a garant předmětů 2.5 Školská rada Školská rada je zřízena zřizovatelem v souladu s ustanovením 167 zákona č. 561/2004 Sb. Tento školský orgán umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Zřizovatel vydává její volební řád. Funkční období členů školské rady je tříleté. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady. Organizační řád strana 17 z počtu 26

18 Činnost školské rady: vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy, podává návrh na odvolání ředitele, podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy. 3. Vnitřní předpisy a směrnice Škola se při své činnosti řídí zejména základními vnitřními předpisy řády, směrnicemi, pokyny, příkazy, rozhodnutím ředitelky školy a vede evidenci těchto dokumentů. Vnitřní předpis musí být vydán písemně, nesmí být v rozporu s právními předpisy ani být vydán se zpětnou účinností. Kromě pracovního řádu se vnitřní předpis vydává zpravidla na dobu určitou, nejméně však na dobu 1 roku. Vnitřní předpis týkající se odměňování zaměstnanců může být vydán i na kratší dobu. Vnitřní předpis je závazný pro zaměstnavatele a pro všechny jeho zaměstnance. Nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů. Organizační řád strana 18 z počtu 26

19 Zaměstnavatel je povinen uschovat vnitřní předpis podobu 10 let ode dne ukončení doby jeho platnosti. V organizaci jsou tyto vnitřní předpisy zveřejňovány ve sborovnách a zároveň elektronicky na společném uložišti školy. Pracovníci jsou povinni tato místa pravidelně sledovat, se zveřejněnými materiály se seznamovat a seznámení potvrdit vlastnoručním podpisem na přiložené prezenční listině. V případě potřeby mají zaměstnanci možnost obsah předpisů konzultovat s vedením školy tak, aby obsahu plně porozuměli. Seznam vydaných vnitřních předpisů školy je uveden v příloze č. 1 tohoto organizačního řádu. VI. Činnosti všeobecného řízení a správy 1. Provoz školy Provoz školy je rozpracován v provozním řádu školy, pro pedagogické i nepedagogické pracovníky školy platí obecně práva a povinnosti vyplývající především ze zákoníku práce, pracovního řádu, pracovní náplně, z vnitřních předpisů, plánů, pokynů a nařízení ředitelky školy. 2. Plánování činnosti Činnost organizace ve všech úsecích vychází ze systematického plánování. Plány rozvoje školy Vize rozvoje školy Střednědobý plán rozvoje školy 3letý Roční plán činnosti školy Organizační řád strana 19 z počtu 26

20 Plány výchovně vzdělávací činnosti školy Školní vzdělávací program základního vzdělávání Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání Tematické plány základního vzdělávání Tematické plány zájmového vzdělávání Roční plán školních aktivit Měsíční plán činnosti Plán suplování a dohledu nad žáky Plán činnosti výchovného poradce pro 1. stupeň ZŠ Plán činnosti výchovného poradce pro 2. stupeň ZŠ Minimální preventivní program školy ICT plán školy a další Plány organizační Plán pedagogických rad a třídních schůzek Plán porad jednotlivých úseků Plán kontrolní a hospitační činnosti Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Plán čerpání dovolených a další Plány v oblasti ekonomické, provozní Návrh rozpočtu Plán čerpání rozpočtu Plán čerpání prostředků z FKSP Plán čerpání finanční prostředků na energie Plán čerpání finanční prostředků na opravy, údržbu a revize Plán nákupu hmotných prostředků a další Organizační řád strana 20 z počtu 26

21 3. Činnosti administrativního a správního charakteru 3.1 Archivování písemností Odpovědnost za archív písemností je stanovena hospodářce školy. Veškeré materiály přejímá, třídí, ukládá a případně zapůjčuje se souhlasem ředitelky školy. Vyřazení a skartaci písemností provádí v souladu se skartačním řádem. 3.2 Telefonní služba Telefonní služba je zajišťována hospodářkou školy. Přijímá informace, předává vzkazy pro zaměstnance, přepojuje linky, eviduje a zúčtovává místní a meziměstské hovory zaměstnanců školy, vybírá od nich poplatky za soukromé hovory. Hospodářka školy spravuje také služební mobilní telefony, které jsou pro pedagogy k užití při výkonu své práce. Zajišťuje jejich funkčnost. 3.3 Knihovnická činnost Škola disponuje dvěma knihovnami pro každý stupeň ZŠ zvlášť. Provoz každé knihovny je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který odpovídá za její provoz. Vede předepsanou dokumentaci, odpovídá za základní statistické výstupy, zajišťuje výpůjční a poradenskou činnost. 3.4 Všeobecná údržba Všeobecná údržba je po konzultaci s ředitelkou školy koordinována případně prováděna školníkem, odbornými firmami a pracovníky na dohody o vedlejší pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce. Údržba probíhá v rámci stanoveného rozpočtu a podle stanovené specifikace. Podklady pro všechny opravy a údržbářské činnosti zpracovává pro daný finanční rok školník nejpozději do konce října. Běžné opravy se provádějí v co nejkratší lhůtě od provedení záznamu v evidenci závad v PC. Nelze-li opravu provést v termínu, sdělí příčiny a termín reálného Organizační řád strana 21 z počtu 26

22 odstranění školník neprodleně ředitelce školy nebo pověřenému pracovníkovi vedení školy. Stejný postup platí i při naléhavých opravách většího rozsahu. Školník sjednává po dohodě s ředitelkou školy s firmami a pracovníky provedení větších údržbových prací při dodržení zásad hospodárnosti. Opravy prováděné organizacemi průběžně školník kontroluje, dbá na kvalitu odvedené práce a upozorňuje ředitelku školy na případné nedostatky. 3.5 Evidence majetku Evidence majetku a správa inventáře je v pracovní náplni hospodářky školy. Eviduje počet, stav, rozmístění a použití zařízení, přiděluje inventární čísla, vede evidenci hasicích přístrojů (v součinnosti se školníkem). Po konzultaci s ředitelkou školy zpracovává návrhy na nákup nových přístrojů, učebních pomůcek, didaktické techniky a jiných pomůcek podle podkladu od jednotlivých zástupkyň ředitelky. Přijímá inventář určený k opravám, zapůjčení, vrácení, vyřazení, eviduje skladový inventář. Sklad učebních potřeb a učebnic vede hospodářka školy, která vydává učební potřeby a učebnice učitelům podle normy a pokynů pověřeného vedoucího pracovníka školy. 3.6 Pokladní služba Veškeré finanční operace s hotovostí hlavního účtu i všech podúčtů jsou prováděny hospodářkou školy. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení peněz a cenin v trezoru školy. Dodržuje stanovený pokladní limit. Pokladní služba je prováděna v souladu s vnitřní směrnicí ředitelky školy. 3.7 Účetní evidence Mzdová účetní řídí a zpracovává kapitolu mezd. Tato pracovnice eviduje mzdy a platy, eviduje pracovní příjmy, srážky, výplaty dávek nemocenského pojištění, provádí srážky z hrubé mzdy, sestavuje výplatní listiny, podklady pro výběr hotovosti ze mzdy. Sestavuje účetní výkazy o mzdách a platech, provádí jejich rozbor, zpracovává podklady pro přiznání důchodů, lázeňské péče, rodinných přídavků, Organizační řád strana 22 z počtu 26

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád 1. Působnost Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÉ SEDLO, okres SOKOLOV, Masarykova 425, 357 34 Nové Sedlo tel.: 352 669 339, www.zs-mestonovesedlo.cz Č.j.: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov se sídlem Masarykova 425, 357 34 Nové

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 12/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola Zlín, Mostní Mostní 2397, 761 67 Zlín Organizační řád školy Č.j.: ZŠ Mo/206 /2015 Spisový znak 1.3 Skartační znak Vypracoval: Schválil: A10 Mgr. Věra Kundratová Mgr. Věra Kundratová Směrnice

Více

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5

Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak SZSL 540 /2013 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: R05/2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz

Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00. Organizační řád. tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz ZÁKLADNÍ Š K O L A Praha 4, Květnového vítězství 1554, 149 00 tel.: 267227500 tel./fax: 267227511 info@kvetnak.cz Číslo směrnice: 1 Účinnost od: 3.3.2008 Počet stran: 7 Vypracoval: Mgr.Pavel Kopečný Počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení 1. Základní ustanovení o organizaci 2. Předmět činnosti organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace řízení,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Organizační řád školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Platnost: od 1. září 2015 Rozsah působnosti: základní škola, mateřská škola, školní družina,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád

Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901. Organizační řád Základní umělecká škola, Masarykovo náměstí 1, Nová Paka 50901 Organizační řád Organizační řád nabývá platnosti dne 29. srpna 2013 Článek 1 - Základní ustanovení 1. Základní umělecká škola Nová Paka (dále

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47

Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 VNITŘNÍ SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Číslo jednací 1894/2014/GV V Brně dne 12. 11. 2014 Působnost Všechny úseky školy, všichni zaměstnanci Zpracoval Mgr. David Andrle, ředitel

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Vydal: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Ivana Melichárková, ředitelka školy Projednal: pedagogická rada dne 25.8.2015 Účinnost ode dne: 25.8.2015 Změny ve směrnici jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY ORGANIZAČNÍ ŘÁD GYMNÁZIA VODŇANY 1 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním

Více

2 Předmět činnosti školy 2.1 Učit a vychovávat žáky 6-ti až 15-ti leté podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR.

2 Předmět činnosti školy 2.1 Učit a vychovávat žáky 6-ti až 15-ti leté podle učebních plánů a osnov schválených MŠMT ČR. Organizační řád školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, RUDOLFA FRIMLA 816 Organizační řád školy Účinnost od: Spisový znak: 1.2. Skartační znak: A5 Změny: V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním

Více

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90

Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy Nový Jičín, Libhošť 90 I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola : ZŠ V Zahrádkách Organizační řád základní školy V Zahrádkách Č.j.:4/2012 Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 1.1. Skartační znak: A 10 Změny: platí po projednání na PR 24. 1. 2012 V souladu s vyhláškou

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLY Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová září 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona 262/2006 Sb. zákoníku práce

Více

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu

I. Všeobecná část. 1 Vymezení účelu Škola Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Organizační řád základní školy Č.j.: 424/255/2012/ZS/ST Účinnost od: 10. 11. 2012 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: provedena

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372

Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Městský dům dětí a mládeže Úvaly, V.Nováka 372 Organizační řád č.j.:1/2007 Účinnost od: 1.9.2007 V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád

Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Základní škola a mateřská škola, Horní Suchá, příspěvková organizace Organizační řád Č.j. ZŠ/HS/ Vypracovala: Mgr. Ilona Chalupová Schválila: Mgr. Ilona Chalupová Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2009

Více

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Základní škola a Mateřská škola Halenkovice,okres Zlín, příspěvková organizace Organizační řád základní školy Č.j.:61/03 Účinnost od:22.1.2003 Spisový znak:a5 Počet příloh: 1 Změny:od 1.1. 2006 od 1.1.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADIŠTKO, okres Praha západ Školní 33, 252 09 Hradištko tel.: 242 413 712, 734 738 442, fax: 242 413 713 e-mail: skola@zshradistko.cz, web: zshradistko.cz, DS:4ubmmpf IČO: 71008233, č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892

Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 Mateřská škola Strakonice, A.B. Svojsíka 892 telefon 380 422 700, IČ: 70 96 45 81, č.ú.: 177797318/0300 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Organizační řád je vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka Organizační řád základní školy

Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka Organizační řád základní školy Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka, Masarykova 461, 417 42 Krupka Organizační řád základní školy Č.j.: 662/2006 Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: 2 1 A 5 Počet příloh: 1 Změny: V souladu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD DOMOV MLÁDEŽE Zeyerova 33 LIBEREC příspěvková organizace 2. ledna 2013 - 1 - A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Ustanovení o organizačním řádu Organizační řád je organizační normou komplexní povahy,

Více

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.

Základní škola Český Brod, Tyršova 68. Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol. Základní škola Český Brod, Tyršova 68 Tel./fax 321622496 PSČ 282 01 www.2zscbrod.cz Tel. 602373396 e-mail: 2zscbrod@iol.cz IČO: 046383514 ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 1.5.2011 V souladu s dikcí vyhlášky MŠMT

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád Základní školy Všeruby

Organizační řád Základní školy Všeruby Organizační řád Základní školy Všeruby školy. Organizační řád patří mezi základní dokumenty, které upravují organizaci, řízení a činnost Při zpracování organizačního řádu řed. školy respektuje: platné

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 01/2012/VPP Účinnost od: 1. 8. 2012 Spisový znak: A. 1. Skartační znak: A 5 Změny:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.

Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel. Základní umělecká škola Morava, spol. s r.o. Kotěrova 4395, 760 01 Zlín, e-mail:info@zusmoravazlin.cz IČO: 60 724 889, tel.: 577 018 897 Organizační řád Účinnost od: 1. 9. 2006 Organizační řád je zpracován

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Nade Mží 1, 318 00 Plzeň ORGANIZAČNÍ ŘÁD Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Akademie hotelnictví a cestovního ruchu, s.r.o., Obsah ORGANIZAČNÍ ŘÁD... 1 I. Ustanovení o organizačním řádu... 2 II. Základní ustanovení o Akademii

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164. Organizační směrnice 2/2014 Základní škola a Mateřská škola Želetava Pražská 164 675 26 Želetava IČ: 60419164 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Organizační směrnice 2/2014 V Želetavě dne 27. srpna 2014. Mgr. Bohumil Dohnal ředitel školy 1 Článek 1

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy

Organizační řád. Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Vnitřní předpisy školy Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma:. Název: Organizační řád Č.j.: 1884/2012/ZŠ a MŠ Účinnost od: 20.11.2012 Platnost od: 20.11.2012

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení

1. Všeobecná ustanovení. a) Úvodní ustanovení Škola : Mateřská škola Rumburk, Sukova 1047/4, příspěvková organizace Organizační řád mateřské školy Č.j.: 11/2013-OŘ/Ji Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 2.1/2014 Skartační znak: S 5/2019 Změny: 1.

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, HORNÍ TĚRLICKO 561, 735 42TĚRLICKO

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, HORNÍ TĚRLICKO 561, 735 42TĚRLICKO ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, HORNÍ TĚRLICKO 561, 735 42TĚRLICKO 2 Dětský domov se školou,základní škola a školní jídelna,horní Těrlicko561,Těrlicko 1. Základní

Více

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1

Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 Organizační řád č.j. 852/2012 Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1 1. Gymnázium Břeclav je rozhodnutím MŠMT ČR č.j.: 14 694/99-21 zařazeno do sítě škol

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. 241/2014 2 Obsah I. Všeobecná ustanovení...3 II. Poradní orgány...9 III. Činnosti všeobecného řízení a správy...10 IV. Společná a závěrečná ustanovení...11 2 3 I. Všeobecná ustanovení

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Praha 1, Křemencova 12 ORGANIZAČNÍ ŘÁD - OBSAH T e x t čís. strany A. Úvodní ustanovení 2 1. Ustanovení o organizačním řádu 2 2. Základní ustanovení o organizaci 2 3.

Více

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985

Organizační řád. Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb. Právní forma: příspěvková organizace. Sídlo organizace: Identifikační číslo: 70887985 Organizační řád Název organizace: Právní forma: Sídlo organizace: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Identifikační číslo: 70887985 Obsahuje: listů 12 Příloha:

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007

O r g a n i z a č n í ř á d směrnice č. 21/2007 Směrnice č. 1-4-1 název: Organizační řád datum zpracování Leden 2002 zpracovatel Ing. Ţídek schválil: Ing. Hanzlík aktualizace Honová S. datum: Září 2014 důvod: Změna zást. ředitele revize - datum: provedl:.

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZE ZÁKONA 1. Základní údaje 1.1Právní postavení organizace Obchodní akademie a Jazyková

Více

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168

Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 D o m o v p r o S e n i o r y v HRANICÍCH, p ř í s p ě v k o v á o r g a n i z a c e Karlovarský kraj Závodní 353 / 88 360 01 KARLOVY VARY IČ 70891168 z ř i z o v a t e l : Organizační řád upravuje vnitřní

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27

INFORMACE O ŠKOLE. č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039. příspěvková organizace 601 169 27 INFORMACE O ŠKOLE Škola : Rozhodnutí MŠMT : Střední škola Právní forma : IČ : Gymnázium a Střední odborná škola, Hořice, Husova 1414 č. j. : 4368/2009-21 IZO: 110 200 039 příspěvková organizace 601 169

Více

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace

Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Střední škola lodní dopravy a technických řemesel, Děčín VI, příspěvková organizace Dělnická 15, 405 02 Děčín VI Zřizovatel: Ústecký kraj IČO: 14450488 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: 1. 4. 2015 Účinnost: 1.

Více

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace se sídlem 746 95 Opava, Tyršova 867/34 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mgr. Martin Ruský, Mgr. Milan Šmíd Mgr.

Více

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Jednací řád školské rady Základní školy Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Čl. I PŮSOBNOST ŠKOLSKÉ RADY 1. Školská rada Základní školy Želechovice, příspěvková organizace ( dále jen rada)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o svobodném přístupu k informacím Organizační směrnice Směrnice o svobodném přístupu k informacím Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel

Více