III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,"

Transkript

1 III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č..../2015 Sb.: Čl. I Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se mění takto: 1. V 2 odst. 1 písm. d) se slova Ministerstvu zemědělství nahrazují slovy krajskému úřadu. 2. V 2 odst. 6 se za slova poskytnutí finančního příspěvku vkládají slova na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení. 3. Na konci poznámky pod čarou č. 13 se doplňuje věta: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.. 4. V 8 odst. 7 se ve větě druhé slovo dvojím nahrazuje slovem dvojnásobným a ve větě třetí se slova zpravidla dvojím nahrazují slovy minimálně dvojnásobným a slova pěstebních výkonů se nahrazují slovem opatření. 5. V 30 odst. 2 se za slovo platnosti vkládá slovo lesního a za slovo v se vkládá slovo lesním. 6. V 36 odst. 2, 43 odst. 3 a 44 odst. 3 se slova Ministerstvu zemědělství nahrazují slovy příslušnému krajskému úřadu. 1

2 7. V 36 odst. 5 se za slova v 37 vkládají slova odst. 1 písm. a) až f), 38 a za větu první se vkládá věta Výše finančního příspěvku uvedeného v 37 odst. 1 písm. g) se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů, maximálně však do výše Kč.. 8. V 37 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova ; zvěřním políčkem se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti obor a volných honiteb, na kterém se hospodaří tak, aby po většinu roku byla zvěři k dispozici nějaká plodina. 9. V 37 odst. 1 písm. e) se slovo nebo na konci textu písmene zrušuje. 10. V 37 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem nebo a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 30 zní: g) pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci 30), které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních (dále jen zařízení ). 30) 45 odst. 1 písm. g) zákona č. 449/2001 Sb V 37 odst. 2 se na začátek písmen a) a c) vkládají slova v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f). 12. V 37 odst. 2 písm. d) se slovo a na konci textu písmene zrušuje. 13. V 37 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem, a a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 31 zní: f) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. g) kopie dokladu o zakoupení zařízení s uvedením data a místa jeho nákupu, výrobního čísla zařízení a přesné identifikace prodávajícího a kupujícího, přičemž tento doklad nesmí být starší 12 měsíců předcházejících poslednímu dni termínu stanovenému pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku, pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky podle zákona o myslivosti 31) a kopie protokolů o laboratorním vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) každého z nejméně 50 jedinců uloveného prasete divokého v posledních dvou letech předcházejících podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku; protokol lze nahradit potvrzením o prodeji do výkupny svozného a prohlížecího místa za stejné časové období. 31) 45 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb V 37 odst. 3 písm. e) se slova plochy a nahrazují slovy plochy v honitbě,. 15. V 37 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno g), které zní: g) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. g) uživatel honitby v posledních dvou letech předcházejících podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 2

3 ulovil úhrnně nejméně 50 jedinců prasete divokého a četnost pořízených zařízení nepřevyšuje jedno zařízení na honitbu odst. 4 zní: (4) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře se poskytuje a) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) jedenkrát za 10 let, b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. g) jedenkrát za 4 roky V 38 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova v rámci honitby. 18. V 38 odst. 1 písm. b) se za slovo výskytu vkládají slova v rámci honitby. 19. V 38 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova až 3 : V 38 odst. 3 písm. g) se slova Ministerstva zemědělství nahrazují slovy příslušného krajského úřadu. 21. V 38 odst. 5 se za slovo nejsou vkládají slova v dané honitbě. 22. V 44 odst. 1 se za slovo vlastníku vkládá slovo chovu. 23. V 44 odst. 5 písm. b) se číslo 3 nahrazuje číslem V příloze č. 1 části I řádek 2. zní: 2. Vyklizování nebo přibližování dříví koněm Kč/m 3 D b V příloze č. 1 části VI řádek 2. zní: 2. Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - tetřev hlušec - tetřívek obecný - koroptev polní - zajíc polní Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve. Kč/kus Kč/kus Kč/kus Kč/kus Kč/kus G G G G G b b b b b

4 26. V příloze č. 8 se v části Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP) doplňuje bod 9., který zní: 9. Potvrzení předání LHP v souladu s 35 odst. 3 do datového skladu místo a datum příjemní a jméno podpis (razítko) 27. Příloha č. 9 část Příloha k žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb zní:. 4

5 Příloha k žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb 1. Datum narození (FO) 2. IČ (bylo-li přiděleno) 3. Příloha číslo 4. Evid. číslo honitby Technická Počet Sazba Příspěvek Předmět jednotka t. j. Kč/t. j. požadovaný schválený příspěvku Parametr (zkrácený název) Kč Sazbové Zvěřní políčka příspěvky ha Zřizování napajedel pro zvěř ks a nové nory ks Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nová lapací zařízení ks Hnízdní budky pro vodní ptáky ks 250 Odchytová zařízení na prasata divoká ks tetřev hlušec ks tetřívek obecný ks Vypouštění jedinců zvěře b koroptev polní ks 250 zajíc polní ks Přenosné přístřešky pro koroptve ks 200 c Oborní chovy zvěře koza bezoárová ks bílý jelen ks d Hnízdní podložky nebo budky pro ptáky dravce ks 150 Lovecká stanoviště pro dravce berličky ks 40 e Medikované premixy pro léčbu parazitů spárkaté zvěře kg 200 Sazba X X CELKEM Nákladové příspěvky Veterinární vyšetření ke zjišťování nákaz v chovech zvěře Pořízení zařízení pro loveckou zbraň přímé (Kč) stanovené % G X X ÚHRNEM náklady. 5

6 Čl. II Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna

7 IV. O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. (dále jen návrh nařízení vlády ). 1.2 Definice problému Novelou zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, která je v současné době projednávána Senátem Parlamentu ČR (senátní tisk 11), dochází ke změně ustanovení 59, který zakotvuje rozhodovací kompetence krajských úřadů v rámci přenesené působnosti jakožto orgánů státní správy myslivosti. Tato změna spočívá v zakotvení rozhodování krajských úřadů o poskytování finančních příspěvků podle 62 odst. 1 zákona o myslivosti; současně je doplněno ustanovení o provádění kontroly dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků podle 62 odst. 1 zákona o myslivosti. V návaznosti na změny v ustanovení 59 dochází také k doplnění, resp. zpřesnění ustanovení 62, týkajícího se podpory mysliveckého hospodaření a spolkové myslivosti. Cílem těchto změn je upravit problematiku související s poskytováním finančních příspěvků na podporu vybraných činností mysliveckého hospodaření obdobně jako je tomu v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů ( 46) v případě poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Jedná se o řešení, které umožní využít stávající personální kapacity krajských úřadů, neboť se jedná o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince V důsledku změny právní úpravy však došlo ke změně kompetencí, nicméně příspěvek na výkon přenesené působnosti nebyl krajským úřadům snížen, ani nebyly v důsledku dočasného výkonu (od 1. ledna 2014) této kompetence pobočkovou sítí Ministerstva zemědělství Krajskými agenturami pro zemědělství a venkov sníženy počty úředníků krajských úřadů. Vzhledem k tomu, že podrobnosti týkající se administrace příspěvků jsou v souladu s ustanovením 62 odst. 2 zákona o myslivosti a s ustanovením 46 odst. 9 zákona o lesích stanoveny nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, je třeba změny provedené v zákoně promítnout do tohoto prováděcího právního předpisu.

8 Zároveň je nezbytné modifikovat stávající právní úpravu tak, aby finanční podpora byla cílena na aktuálně definované potřeby lesnického sektoru jako jsou vyšší využití šetrných technologií při hospodaření v lese, snižování vysokých stavů jedinců prasete divokého nebo důraznější podpora ochrany ohrožených druhů zvěře. Současně je třeba reflektovat poznatky z aplikační praxe. 1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti Podpora hospodaření v lesích je upravena v 46 lesního zákona, který v odstavci 1 vymezuje hlavní okruh finančních příspěvků, jejichž poskytováním stát podporuje hospodaření v lesích. V odstavci 3 je pak stanoveno, že tyto finanční příspěvky poskytuje Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem, a Ministerstvo zemědělství, jde-li o ostatní lesy. V souladu s lesním zákonem tak mohou být finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytnuty zejména na a) ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, c) zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin, d) opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, e) opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou (rekonstrukce nebo přeměna porostu), f) opatření k zalesnění v horských polohách, g) ochranu lesa, h) opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, i) opatření k zajištění proti lesním hmyzím škůdcům a opatření při jiných mimořádných okolnostech a nepředvídatelných škodách ohrožujících stav lesů, přesahujících možnosti vlastníka lesa, j) podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr, k) vyhotovení plánů za podmínky poskytnutí dat plánu v digitální formě pro potřeby státní správy lesů. V současné době jsou poskytovány finanční příspěvky na hospodaření v lesích uvedené v písm. a) až d), g), j) a k). Podpora mysliveckého hospodaření je upravena v 62 zákona o myslivosti, který v odstavci 1 vymezuje hlavní okruh finančních příspěvků, jejichž poskytováním stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Finanční příspěvky tak mohou být poskytnuty zejména na a) zlepšování životního prostředí zvěře, b) podporu ohrožených druhů zvěře, c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, d) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, e) použití dravců v ochraně rostlin, 2

9 f) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře, g) ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin, h) chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti. V současné době jsou poskytovány finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uvedené v písm. a) až f). Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou pak stanovena nařízením vlády č. 30/2014 Sb. 1.4 Identifikace dotčených subjektů Dotčenými subjekty jsou v případě finančních příspěvků na hospodaření v lesích vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle 58 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, a v případě finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti uživatelé honiteb nebo vlastníci loveckého psa anebo vlastníci umělých chovů loveckých dravců. 1.5 Popis cílového stavu Cílem navrhovaného nařízení vlády je uvedení nařízení vlády č. 30/2014 Sb. do souladu s novelou zákona o myslivosti (senátní tisk 11) a zajištění bezproblémové administrace příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů. Návrh rovněž reaguje na aktuálně definované potřeby praxe jako je vyšší využití šetrných technologií při hospodaření v lese, snižování vysokých stavů jedinců prasete divokého nebo důraznější podpora ochrany ohrožených druhů; zároveň dochází k zapracování poznatků vzešlých z aplikační praxe. 1.6 Zhodnocení rizika V případě, že by nedošlo k přijetí navrhovaného právního předpisu, nedojde ke změně podacího místa pro příjem žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti, což výrazně zkomplikuje administraci uvedených příspěvků v příštím roce s dopady do mysliveckého hospodaření. Nezapracování poznatků vzešlých z aplikační praxe a nereflektování aktuálních potřeb praxe může ohrozit efektivnost vynaložených finančních prostředků a naplňování účelu jednotlivých finančních příspěvků a zároveň způsobit výkladové obtíže při aplikaci. 2. Návrh variant řešení 2.1 Varianty regulatorně-technického řešení Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatornětechnického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem novely nařízení vlády. 3

10 Bez legislativní úpravy není možné přizpůsobit nařízení vlády nově vydané legislativě a zavést nové finanční příspěvky, respektive upravit poskytování stávajících finančních příspěvků. Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení, neboť taková řešení nesplňují výše uvedená kritéria. Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. 2.2 Varianty věcného řešení Varianta 1 nulová Nebude-li novelizováno nařízení vlády č. 30/2014 Sb., nedojde ke změně podacího místa pro příjem žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti, což výrazně zkomplikuje jejich administraci, a do nařízení vlády nebudou zapracovány poznatky vzešlé z aplikační praxe a nebudou reflektovány aktuální potřeby praxe, což může vést ohrozit efektivnost vynaložených prostředků a naplňování účelu jednotlivých finančních příspěvků. Varianta 2 návrh nařízení vlády Tato varianta naplní požadavky na změnu administrace příspěvků na vybrané myslivecké činnosti, vyplývající z novely zákona o myslivosti (senátní tisk 11), a požadavky vzešlé z aplikační praxe včetně požadavků na pokrytí specifických potřeb sektoru. 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 3.1 Identifikace nákladů a přínosů Při využití varianty 1 nedojde ke změně podacího místa pro příjem žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti znění prováděcího právního předpisu tak bude v rozporu se zněním zákona, k jehož provedení je vydán. Zároveň nebude možné modifikovat poskytování příslušných finančních příspěvků tak, aby byly podporovány aktuální potřeby lesnického sektoru zejména pak nutnost snížení počtu početních stavů prasat divokých. Nezohlednění poznatků aplikační práce se v důsledku může projevit jak zvýšenými administrativními náklady, tak výkladovými obtížemi při samotné aplikaci. Varianta 2 návrh nařízení vlády zajistí soulad prováděcího právního předpisu s novelou zákona o myslivosti a umožní bezproblémovou administraci příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů. Zároveň umožní reflektovat nově definované potřeby v rámci lesnického sektoru a poznatky aplikační praxe. Návrh nařízení vlády je koncipován tak, aby minimalizoval možnost poskytnout finanční příspěvky neefektivně. Zavedením nového předmětu finančního příspěvku v 37 (pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních) a navýšením některých sazeb sledujících intenzivnější využívání 4

11 k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře dojde k navýšení požadavku na státní rozpočet o cca 20 miliónů Kč. 3.2 Náklady Přijetí varianty 2 předpokládá navýšení požadavku na státní rozpočet o cca 20 miliónů Kč, a to v souvislosti se zavedením nového předmětu finančního příspěvku v 37 (pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních) a navýšením některých sazeb sledujících intenzivnější využívání k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře. V souvislosti se změnou kompetencí k navýšení požadavků na státní rozpočet nedochází, neboť se jedná o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince V důsledku změny právní úpravy sice došlo ke změně kompetencí, nicméně příspěvek na výkon přenesené působnosti nebyl krajským úřadům snížen, ani nebyly v důsledku dočasného výkonu této kompetence pobočkovou sítí Ministerstva zemědělství Krajskými agenturami pro zemědělství a venkov sníženy počty úředníků krajských úřadů. 3.3 Přínosy Přijetí varianty 2 zajistí soulad prováděcího právního předpisu s novelou zákona o myslivosti a umožní bezproblémovou administraci příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů. K navýšení požadavků na státní rozpočet přitom nedojde, neboť se jedná o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince V důsledku změny právní úpravy sice došlo ke změně kompetencí, nicméně příspěvek na výkon přenesené působnosti nebyl krajským úřadům snížen, ani nebyly v důsledku dočasného výkonu této kompetence pobočkovou sítí Ministerstva zemědělství Krajskými agenturami pro zemědělství a venkov sníženy počty úředníků krajských úřadů. Navýšení některých sazeb sledujících intenzivnější využívání k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, neboť předpokládá vyšší využívání ekologických a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lese (konkrétně pak vyšší využívání koně v lesním hospodářství) a zvýšení stavu ohrožených druhů zvěře ve volné přírodě (tetřev hlušec). 3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant Při využití varianty 1 nedojde ke změně podacího místa pro příjem žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti znění prováděcího právního předpisu tak bude v rozporu se zněním zákona, k jehož provedení je vydán. Zároveň nebude možné modifikovat poskytování příslušných finančních příspěvků tak, aby byly podporovány aktuální potřeby lesnického sektoru zejména pak nutnost snížení počtu početních stavů prasat divokých. 5

12 Nezohlednění poznatků aplikační práce se v důsledku může projevit jak zvýšenými administrativními náklady, tak výkladovými obtížemi při samotné aplikaci. Varianta 2 návrh nařízení vlády zajistí soulad prováděcího právního předpisu s novelou zákona o myslivosti a umožní bezproblémovou administraci příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů. Zároveň umožní reflektovat nově definované potřeby v rámci lesnického sektoru a poznatky aplikační praxe. Návrh nařízení vlády je koncipován tak, aby minimalizoval možnost poskytnout finanční příspěvky neefektivně. Zavedením nového předmětu finančního příspěvku v 37 (pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních) a navýšením některých sazeb sledujících intenzivnější využívání k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře sice dojde k navýšení požadavků na státní rozpočet, nicméně toto s sebou přináší vyšší využívání ekologických a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lese, zvýšení stavu ohrožených druhů zvěře ve volné přírodě a snížení početních stavů jedinců prasete divokého, které je v současné době druhem zvěře, který působí z hlediska škod zvěří v České republice největší problémy. 4. Návrh řešení Návrh nařízení vlády varianta 2 představuje jedinou možnou variantu řešení výše definovaných problémů, která zajistí uvedení nařízení vlády č. 30/2014 Sb. do souladu s novelou zákona o myslivosti (senátní tisk 11) a bezproblémovou administraci příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů, umožní cílení finanční podpory na aktuálně definované potřeby lesnického sektoru jako jsou vyšší využití šetrných technologií při hospodaření v lese, snižování vysokých stavů jedinců prasete divokého nebo důraznější podpora ochrany ohrožených druhů zvěře, a promítnutí poznatků z aplikační praxe. 5. Implementace doporučené varianty a vynucování Finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle lesního zákona poskytuje Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech, a Ministerstvo zemědělství, jde-li o ostatní lesy. Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti poskytuje Ministerstvo zemědělství. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku se podává Ministerstvu obrany, poskytuje-li finanční příspěvek Ministerstvo obrany, Ministerstvu životního prostředí, poskytuje-li finanční příspěvek Ministerstvo životního prostředí, nebo krajskému úřadu, poskytuje-li finanční příspěvek Ministerstvo zemědělství. Tyto orgány jsou odpovědné za přijímání žádostí, jejich posuzování a rozhodování o nich. Jsou plně vybavené také pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž mají rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace těchto finančních příspěvků. 6

13 6. Přezkum účinnosti regulace Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou vlastníky lesa, uživateli honiteb i vlastníky národních plemen loveckých psů a vlastníky umělých chovů loveckých dravců již řadu let využívány. Přezkum účinnosti nařízení vlády bude prováděn průběžně na základě aplikační praxe a hodnocení efektivity jednotlivých finančních příspěvků ve vztahu k naplňování jejich stanovených účelů. 7. Konzultace a zdroje dat Návrh nařízení vlády byl v rámci připomínkového řízení projednán se všemi odbornými útvary resortu Ministerstva zemědělství a byl průběžně konzultován také s krajskými úřady. Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a bude rovněž zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům. 8. Kontakt na zpracovatele RIA Jméno a příjmení: Funkce: Útvar: Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. ředitel odboru Ministerstvo zemědělství Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Telefon:

14 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a s předpisy Evropské unie Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhovuje zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona. Předkládaný návrh nařízení vlády je rovněž v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je vydáván. Návrh nesouvisí s žádnými právními akty Evropské unie a není v rozporu ani s judikaturou soudních orgánů Evropské unie, ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. Návrhem nařízení vlády není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí Návrh nařízení vlády předpokládá v souvislosti se zavedením nového předmětu finančního příspěvku v 37 pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních a v návaznosti na navýšení některých sazeb sledujících intenzivnější využívání k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře navýšení požadavků na státní rozpočet o cca 20 miliónů Kč ročně. Návrh nařízení vlády nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. Předkládaný návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady, ani dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením nebo národnostní menšiny. Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Naopak podpora lesního hospodářství a myslivosti má pozitivní vliv na životní prostředí, ekosystém a rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa. Lesnictví a myslivost jsou obory velmi významné pro celkový rozvoj venkova. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace. 8

15 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob nakládání s nimi. Zhodnocení korupčních rizik Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika. Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani subjektů poskytujících finanční příspěvky. Subjekty poskytující finanční příspěvky jsou schopné plošně kontrolovat dodržování dané regulace. 9

16 ZVLÁŠTNÍ ČÁST K čl. I K bodům 1, 6 a 20 Novelou zákona o myslivosti, která je v současné době projednávána Senátem Parlamentu České republiky (senátní tisk 11), dochází k doplnění stávajících kompetencí krajských úřadů, které nově rozhodují také ve věcech poskytování finančních příspěvků podle 62 odst. 1 zákona o myslivosti, tedy o poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. V návaznosti na tuto změnu je tak třeba odkazy na Ministerstvo zemědělství nahradit odkazy na příslušný krajský úřad. K bodu 2 Na základě připomínek vzešlých z aplikační praxe je specifikováno, v případě kterých finančních příspěvků je požadována kopie nájemní nebo pachtovní smlouvy a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím finančního příspěvku nájemci nebo pachtýři. K bodu 3 Na základě připomínek vzešlých z aplikační praxe doplněno vymezení stanovištně a geneticky vhodného semenného materiálu. K bodu 4 Definice poloodrostku a odrostku byla upravena podle ČSN K bodu 5 Uvedení správného názvu lesní hospodářský plán. K bodu 8 Na základě připomínek vzešlých z aplikační praxe je specifikován termín zvěřní políčko. K bodům 7, 9 až 13, 15 až 16 a 27 Za účelem přispění ke snížení počtu početních stavů prasat divokých je v rámci finančního příspěvku v 37 doplněn nový předmět finančního příspěvku, a to pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních. V návaznosti na to dochází k doplnění výčtu příloh, které musí být k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku přiloženy, a specifikaci podmínek, při jejichž splnění lze předmětný finanční příspěvek poskytnout. Zároveň dochází k nezbytným legislativně technickým úpravám souvisejícím s doplněním tohoto nového předmětu finančního příspěvku, včetně příslušných úprav (doplnění) v příloze č

17 K bodu 14 Doplněna specifikace podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře. K bodům 17 a 18 Doplněna specifikace lokality, ve které je zvěř vypouštěna. K bodu 19 U vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného je doplněna specifikace poměru pohlaví. Při odchovu a sestavování vhodných skupin jedinců se totiž jen zcela výjimečně podaří spontánně dosáhnout poměru pohlaví přesně 1 : 1. Takový poměr bez možné odchylky není vědecky opodstatněný vzhledem k množství přirozených faktorů, které do života vypouštěných jedinců a potažmo do struktury populace všech tetřevovitých zasahují od jejich vylíhnutí až po zapojení se do reprodukčního procesu. K bodu 21 Doplněna specifikace podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního. K bodu 22 Na základě poznatků vzešlých z aplikační praxe upravena specifikace příjemce finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců. K bodu 23 Na základě připomínek vlastníků chovů loveckých dravců byla zkrácena lhůta pro kontrolu zdravotního stavu dravce. K bodu 24 Cílem zvýšení sazby na předmět příspěvku Vyklizování nebo přibližování dříví koněm je podpora vyššího využívání koně v lesním hospodářství. K bodu 25 a 27 Cílem zvýšení sazby na předmět příspěvku Vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře tetřev hlušec je podpora zvýšení stavu těchto jedinců ve volné přírodě. K bodu 26 Doplnění Průvodního listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP) o potvrzení předání LHP v souladu s 35 odst. 3 nařízení vlády do datového skladu je navrhováno na základě připomínek podacích míst. K čl. II V návaznosti na novelu zákona o myslivosti, projednávanou Senátem Parlamentu České republiky (senátní tisk 11), je navrhováno nabytí účinnosti dnem 1. dubna 2015, tj. dnem nabytí účinnosti novely zákona o myslivosti. 11

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院

香 港 舞 蹈 總 會    北 京 舞 蹈 學 院 報 名 規 則 : I. 保 送 教 師 資 格 : 香 港 舞 蹈 總 會 主 辦 二 零 一 六 年 秋 季 趣 學 堂 幼 兒 舞 蹈 課 程 評 核 報 名 及 規 則 ( 請 於 報 名 前 詳 細 閱 讀 整 份 文 件 ) 學 生 必 須 由 認 可 教 師 保 送 參 加 評 核, 而 以 下 為 認 可 教 師 的 資 格 : i. 持 有 由 香 港 舞 蹈 總 會 頒 發 之

Více

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject

Microsoft Word - 中三選科指南 2014 subject 必 修 科 目 簡 介 < < < 1. 中 文 > > > 本 科 的 公 開 評 核 以 課 程 發 展 議 會 與 香 港 考 試 及 評 核 局 聯 合 編 訂 的 中 國 語 文 科 課 程 及 評 估 指 引 ( 中 四 至 中 六 ) 為 根 據 目 標 本 科 主 要 評 核 考 生 : (1) 讀 寫 聽 說 能 力 思 維 能 力 審 美 能 力 和 自 學 能 力 ; (2)

Více

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Více

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Více

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Více

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Více

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Více

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Více

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Více

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Více

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Více

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Více

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Více

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Více

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Více

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄

天主教永年高級中學綜合高中課程手冊目錄 天 主 教 永 年 高 級 中 學 綜 合 高 中 課 程 手 冊 目 錄 壹 學 校 背 景. 貳 教 育 理 念 與 教 育 目 標. 3 一 規 劃 理 念...3 二 教 育 目 標...3 參 畢 業 要 求. 5 一 總 學 分 數...5 二 必 選 修 學 分 數...5 三 必 須 參 加 活 動...9 四 成 績 評 量 方 式...9 肆 課 程 概 述.. 9 一 課 程

Více

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定

声 明 本 公 司 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 股 票 发 行 方 案 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 根 据 证 券 法 的 规 定 大 医 科 技 股 份 有 限 公 司 股 票 发 行 方 案 ( 修 订 ) ( 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 苏 州 街 18 号 院 长 远 天 地 大 厦 4 号 楼 1707 室 ) 主 办 券 商 国 都 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 住 所 : 北 京 市 东 城 区 东 直 门 南 大 街 3 号 国 华 投 资 大 厦 9 10 层 ) 二 〇 一 六 年 八 月 I

Více

附件

附件 附 件 晋 陕 豫 黄 河 金 三 角 区 域 合 作 规 划 2014 年 4 月 目 录 前 言... 1 第 一 章 合 作 背 景... 2 第 一 节 发 展 基 础... 2 第 二 节 重 大 意 义... 3 第 二 章 总 体 思 路... 3 第 一 节 指 导 思 想... 3 第 二 节 基 本 原 则... 4 第 三 节 战 略 定 位... 5 第 四 节 发 展 目

Více

(Chi)_.indb

(Chi)_.indb 1,000,000 4,000,000 1,000,000 10,000,000 30,000,000 V-1 1,000,000 2,000,000 20,000,00010,000,0005,000,000 3,000,000 30 20% 35% 20%30% V-2 1) 2)3) 171 10,000,00050% 35% 171 V-3 30 V-4 50,000100,000 1) 2)

Více

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2

14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 2389 30 1 14A 0.1%5% 14A 14A.52 1 2 3 30 2 (a) (b) (c) (d) (e) 3 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 4 (1) (2) (3) (4) (5) 400,000 (a) 400,000300,000 100,000 5 (b) 30% (i)(ii) 200,000 400,000 400,000 30,000,000

Více

穨_2_.PDF

穨_2_.PDF 6 7.... 9.. 11.. 12... 14.. 15.... 3 .. 17 18.. 20... 25... 27... 29 30.. 4 31 32 34-35 36-38 39 40 5 6 : 1. 2. 1. 55 (2) 2. : 2.1 2.2 2.3 3. 4. ( ) 5. 6. ( ) 7. ( ) 8. ( ) 9. ( ) 10. 7 ( ) 1. 2. 3. 4.

Více

女性减肥健身(四).doc

女性减肥健身(四).doc ...1...2...3...4...6...7...8...10... 11...14...16...17...23...25...26...28...30...30 I ...31 10...33...36...39...40...42...44...47...49...53...53 TOP10...55...58...61...64...65...66...68...69...72...73

Více

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Více

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Více

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Více

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Více

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Více

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Více

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Více

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Více

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Více

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Více

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Více

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Více

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Více

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Více

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Více

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Více

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Více

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Více

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Více

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Více

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Více

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Více

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Více

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Více

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Více

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Více

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Více

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Více

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Více

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Více

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Více

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Více

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Více

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Více

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Více

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Více

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Více

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Více

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Více

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Více

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Více

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Více

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Více

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Více

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Více

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Více

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Více

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Více

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Více

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Více

目 次 题 目 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------i 宣 誓 -------------------------------

目 次 题 目 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------i 宣 誓 ------------------------------- 拉 曼 大 学 中 华 研 究 院 中 文 系 南 北 宋 咏 物 词 探 析 以 苏 轼 与 姜 夔 为 研 究 对 象 科 学 编 码 :UASZ 3063 学 生 姓 名 : 潘 美 欣 学 位 名 词 : 文 学 士 ( 荣 誉 ) 学 位 指 导 老 师 : 林 良 娥 师 呈 交 日 期 :05 / 04 / 2013 本 论 文 为 获 得 文 学 士 荣 誉 学 位 ( 中 文 )

Více

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00

(i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) (ii) ,000,000125,000,000 1,250,000, (iv) 3,750,000, ,000,000 1,250,000,00 362 1 (i) (4)0.10 (1) 0.40 (ii) (iii) (i) 0.30 0.40 0.10 (ii) 0.40 0.10 500,000,000125,000,000 1,250,000,0000.10 (iv) 3,750,000,000 125,000,000 1,250,000,000 500,000,000 5,000,000,000 (v) (vi) 2 1,837,370,000

Více

奥运档案(三).doc

奥运档案(三).doc I...1...2...2...3...5...9...10...10...12...14...15...16...16...17...18...20...21...24...25 II...25...27...28...29...31...32...33...33...34...34...36...37...38...39...40...41...42...43...44...45...45 2008...46

Více

untitled

untitled 38 39 40 41 43 44 45 0.025 m 3 0.0053 m 3 0.197 m 3 0.45m 3 0.22 m 3 0.23 m 3 0.31 m 2 0.066 m 2 0.24 m 2 64-74kg 44-54kg 20 kg m 2 H 210 2 1.5 3 5 575 3 21.7 2 3 31.3 3-12 6 1 1.3 5

Více

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 農 村 再 生 計 畫 地 點 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 ( 鎮 市 區 ) 土 庫 社 區 申 請 單 位 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 中 華 民 國 102 年 03 月 14 日 目 錄 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 再 生 計 畫 第 1 章 社 區 基 本 資 料... 1 1-1 農 村 社 區 名 稱 :... 1 1-2 申 請 組 織

Více

锦州港年度报告全文.PDF

锦州港年度报告全文.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 26,802 28,706 21,603 4,891 6,085 2002 9 30 5,000 4,287 97,374 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Více

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的

第 2 頁 (a) 擔 任 機 場 擴 建 統 籌 辦 總 監 的 首 席 政 府 工 程 師 職 位 第 3 點 ) ; (b) 擔 任 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 首 長 級 丙 級 政 務 官 職 位 ; 以 及 (c) 擔 任 總 助 理 ( 機 場 擴 建 統 籌 辦 ) 的 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2015 年 11 月 4 日 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 即 由 財 務 委 員 會 批 准 當 日 起, 在 運 輸 及 房 屋 局 運 輸 科 機 場 擴 建 工 程 統

Více

南華大學數位論文

南華大學數位論文 1 Key word I II III IV V VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Více

(i) (ii) 97/99/M

(i) (ii) 97/99/M 1,400,000 700,000 2,000,000 216,000 382,000 531,000 17.1% 82.9% 13.8% 86.2% (i) (ii) 97/99/M 20,500 35 50,000 13 (i) (ii) (iii) [ ] 6,000 14,000 20,500 46.1% 44.9% 45.9% 16 5 16 30,000,000 34,500,000 41,700,000

Více

商业采购条款和条件

商业采购条款和条件 商 业 采 购 条 款 和 条 件 1. 接 受 及 修 正 : 本 采 购 订 单 的 构 成 是 由 派 克 汉 尼 汾 流 体 传 动 产 品 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 买 方 ) 从 卖 方 完 全 根 据 本 条 款 和 条 件 买 入 本 采 购 订 单 中 指 定 的 货 物 或 服 务 此 采 购 订 单 的 验 收 仅 限 用 于 这 些 条 款 和 条 件 除 非 经

Více

cgn

cgn 3654 ( 571 ) 88(4) 2014 3 31 10766 10778 2014 3 31 ( ) 2 21 ( ) 2014 3 31 10768 10778 6 9 1. ( ) 2. 3. 4. 5. 2014 6 3 ( ) 10768 10778 ( ) 2014 3 31 ( 622 ) 11 80 2014 3 31 2014 6 3 10 8 2014 3 31 ( ) 2014

Více

II

II I II 前 言 就 业 质 量 不 仅 是 高 校 人 才 培 养 质 量 的 重 要 体 现, 同 时 也 是 社 会 需 求 的 真 实 反 映 编 制 就 业 质 量 报 告, 一 方 面 有 助 于 向 社 会 反 馈 真 实 的 就 业 状 况, 积 极 回 应 对 于 大 学 生 就 业 问 题 的 关 注, 另 一 方 面 也 有 助 于 高 校 获 取 和 分 析 社 会 需 求

Více

39898.indb

39898.indb 1988 4 1998 12 1990 5 40 70.................................................. 40.............................................................. 70..............................................................

Více

穨ecr2_c.PDF

穨ecr2_c.PDF i ii iii iv v vi vii viii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 26 27 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 3 4 41 42 43 5 44 45 46 6 47 48 49 50 51 52 1 53 2 54 55 3 56

Více

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書

電腦相關罪行跨部門工作小組-報告書 - ii - - iii - - iv - - v - - vi - - vii - - viii - (1) 2.1 (2) (3) 13.6 (4) 1.6 (5) 21 (6) (7) 210 (8) (9) (10) (11) ( ) ( 12) 20 60 16 (13) ( ) (

Více

i

i i ii iii iv v vi vii viii ===== 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ==== 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ==== ==== 20 .. ===== ===== ===== ===== ===== ======.. 21 22 ===== ===== ===== ===== 23 24 25 26 27 28 29 ==== ====

Více

发展党员工作手册

发展党员工作手册 发 展 党 员 工 作 问 答 目 录 一 总 论...9 1. 发 展 党 员 工 作 的 方 针 是 什 么? 如 何 正 确 理 解 这 个 方 针?... 9 2. 为 什 么 强 调 发 展 党 员 必 须 保 证 质 量?... 9 3. 如 何 做 到 慎 重 发 展?... 10 4. 如 何 处 理 好 发 展 党 员 工 作 中 的 重 点 与 一 般 的 关 系?...11 5.

Více

i

i 9 1 2 3 4 i 5 6 ii iii iv v vi vii viii 1 1 1 2 3 4 2 5 6 2 3 2.10 ( 2.11 ) ( 2.11 ) ( 2.9 ) 7 8 9 3 10 5% 2% 4 11 93% (2001 02 2003 04 ) ( ) 2,490 (100%) 5 12 25% (2.57% 25%) 6 (2001 02 2003 04 ) 13 100%

Více

中医疗法(上).doc

中医疗法(上).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...1...1...2...4...5...7...13...15...17...18...19...21...23...24...24...26...26...27 I ...28...29...30...30...31...32...33...34...35...36...37...39...40...41...42...43...43...45...46...47...47...48

Více

Microsoft Word - 00教学管理手册2011-12-11mo.doc

Microsoft Word - 00教学管理手册2011-12-11mo.doc 目 录 工 作 职 责 广 西 医 科 大 学 教 务 处 工 作 职 责 3 广 西 医 科 大 学 教 学 质 量 与 教 育 研 究 中 心 工 作 职 责 8 教 学 组 织 管 理 广 西 医 科 大 学 教 学 委 员 会 章 程 13 广 西 医 科 大 学 十 二 五 专 业 建 设 规 划 16 广 西 医 科 大 学 十 二 五 课 程 建 设 规 划 20 广 西 医 科 大

Více

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr

Microsoft Word - EDB Panel Paper 2016 (Chi)_finalr 2016 年 1 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 2016 年 施 政 報 告 教 育 局 的 政 策 措 施 行 政 長 官 在 2016 年 1 月 13 日 發 表 其 2016 年 施 政 報 告 本 文 件 旨 在 闡 述 施 政 報 告 中 有 關 教 育 事 務 的 主 要 措 施 2. 培 育 人 才 始 於 教 育 在 教 育 政 策

Více

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越

村 地 区 的 老 年 人 口 抚 养 比 会 达 到 34.4%, 而 城 镇 地 区 则 为 21.1% 随 着 人 口 年 龄 结 构 的 转 型 以 及 农 村 年 轻 人 口 不 断 往 城 市 迁 移, 农 村 家 庭 未 来 为 老 年 人 提 供 养 老 保 障 的 压 力 会 越 中 国 农 村 老 年 人 口 及 其 养 老 保 障 : 挑 战 与 前 景 概 要 虽 然 自 从 上 世 纪 80 年 代 以 来, 中 国 的 人 均 收 入 一 路 飙 升, 人 们 越 来 越 关 注 的 一 个 问 题 是, 农 村 老 年 人 从 收 入 上 涨 所 获 得 的 好 处 远 远 不 及 年 轻 人 及 城 镇 老 人 对 于 农 村 老 人 福 利 状 况 的 关 注

Více