III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne... 2015,"

Transkript

1 III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne , kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. Vláda nařizuje podle 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č..../2015 Sb.: Čl. I Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., se mění takto: 1. V 2 odst. 1 písm. d) se slova Ministerstvu zemědělství nahrazují slovy krajskému úřadu. 2. V 2 odst. 6 se za slova poskytnutí finančního příspěvku vkládají slova na hospodaření v lesích podle části druhé tohoto nařízení. 3. Na konci poznámky pod čarou č. 13 se doplňuje věta: Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.. 4. V 8 odst. 7 se ve větě druhé slovo dvojím nahrazuje slovem dvojnásobným a ve větě třetí se slova zpravidla dvojím nahrazují slovy minimálně dvojnásobným a slova pěstebních výkonů se nahrazují slovem opatření. 5. V 30 odst. 2 se za slovo platnosti vkládá slovo lesního a za slovo v se vkládá slovo lesním. 6. V 36 odst. 2, 43 odst. 3 a 44 odst. 3 se slova Ministerstvu zemědělství nahrazují slovy příslušnému krajskému úřadu. 1

2 7. V 36 odst. 5 se za slova v 37 vkládají slova odst. 1 písm. a) až f), 38 a za větu první se vkládá věta Výše finančního příspěvku uvedeného v 37 odst. 1 písm. g) se stanoví ve výši 80 % skutečně vynaložených přímých nákladů, maximálně však do výše Kč.. 8. V 37 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova ; zvěřním políčkem se rozumí pozemek zakládaný pro zvýšení úživnosti obor a volných honiteb, na kterém se hospodaří tak, aby po většinu roku byla zvěři k dispozici nějaká plodina. 9. V 37 odst. 1 písm. e) se slovo nebo na konci textu písmene zrušuje. 10. V 37 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem nebo a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 30 zní: g) pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci 30), které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních (dále jen zařízení ). 30) 45 odst. 1 písm. g) zákona č. 449/2001 Sb V 37 odst. 2 se na začátek písmen a) a c) vkládají slova v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. a) až f). 12. V 37 odst. 2 písm. d) se slovo a na konci textu písmene zrušuje. 13. V 37 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje slovem, a a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 31 zní: f) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. g) kopie dokladu o zakoupení zařízení s uvedením data a místa jeho nákupu, výrobního čísla zařízení a přesné identifikace prodávajícího a kupujícího, přičemž tento doklad nesmí být starší 12 měsíců předcházejících poslednímu dni termínu stanovenému pro podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku, pravomocné rozhodnutí o povolení výjimky podle zákona o myslivosti 31) a kopie protokolů o laboratorním vyšetření na přítomnost svalovce (trichinel) každého z nejméně 50 jedinců uloveného prasete divokého v posledních dvou letech předcházejících podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku; protokol lze nahradit potvrzením o prodeji do výkupny svozného a prohlížecího místa za stejné časové období. 31) 45 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb V 37 odst. 3 písm. e) se slova plochy a nahrazují slovy plochy v honitbě,. 15. V 37 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem a a doplňuje se písmeno g), které zní: g) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. g) uživatel honitby v posledních dvou letech předcházejících podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 2

3 ulovil úhrnně nejméně 50 jedinců prasete divokého a četnost pořízených zařízení nepřevyšuje jedno zařízení na honitbu odst. 4 zní: (4) Finanční příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře se poskytuje a) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. b) až f) jedenkrát za 10 let, b) v případě předmětu příspěvku uvedeného v odstavci 1 písm. g) jedenkrát za 4 roky V 38 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova v rámci honitby. 18. V 38 odst. 1 písm. b) se za slovo výskytu vkládají slova v rámci honitby. 19. V 38 odst. 3 se na konci textu písmene d) doplňují slova až 3 : V 38 odst. 3 písm. g) se slova Ministerstva zemědělství nahrazují slovy příslušného krajského úřadu. 21. V 38 odst. 5 se za slovo nejsou vkládají slova v dané honitbě. 22. V 44 odst. 1 se za slovo vlastníku vkládá slovo chovu. 23. V 44 odst. 5 písm. b) se číslo 3 nahrazuje číslem V příloze č. 1 části I řádek 2. zní: 2. Vyklizování nebo přibližování dříví koněm Kč/m 3 D b V příloze č. 1 části VI řádek 2. zní: 2. Vypuštění nakoupených nebo odchovaných jedinců zvěře v lokalitách jejich přirozeného výskytu - tetřev hlušec - tetřívek obecný - koroptev polní - zajíc polní Pořízení nebo výroba a umístění nových přenosných přístřešků pro koroptve. Kč/kus Kč/kus Kč/kus Kč/kus Kč/kus G G G G G b b b b b

4 26. V příloze č. 8 se v části Průvodní list k lesnímu hospodářskému plánu (LHP) doplňuje bod 9., který zní: 9. Potvrzení předání LHP v souladu s 35 odst. 3 do datového skladu místo a datum příjemní a jméno podpis (razítko) 27. Příloha č. 9 část Příloha k žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb zní:. 4

5 Příloha k žádosti o poskytnutí finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb 1. Datum narození (FO) 2. IČ (bylo-li přiděleno) 3. Příloha číslo 4. Evid. číslo honitby Technická Počet Sazba Příspěvek Předmět jednotka t. j. Kč/t. j. požadovaný schválený příspěvku Parametr (zkrácený název) Kč Sazbové Zvěřní políčka příspěvky ha Zřizování napajedel pro zvěř ks a nové nory ks Pořízení a instalace nebo výroba a instalace nová lapací zařízení ks Hnízdní budky pro vodní ptáky ks 250 Odchytová zařízení na prasata divoká ks tetřev hlušec ks tetřívek obecný ks Vypouštění jedinců zvěře b koroptev polní ks 250 zajíc polní ks Přenosné přístřešky pro koroptve ks 200 c Oborní chovy zvěře koza bezoárová ks bílý jelen ks d Hnízdní podložky nebo budky pro ptáky dravce ks 150 Lovecká stanoviště pro dravce berličky ks 40 e Medikované premixy pro léčbu parazitů spárkaté zvěře kg 200 Sazba X X CELKEM Nákladové příspěvky Veterinární vyšetření ke zjišťování nákaz v chovech zvěře Pořízení zařízení pro loveckou zbraň přímé (Kč) stanovené % G X X ÚHRNEM náklady. 5

6 Čl. II Účinnost Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna

7 IV. O D Ů V O D N Ě N Í OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb. (dále jen návrh nařízení vlády ). 1.2 Definice problému Novelou zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, která je v současné době projednávána Senátem Parlamentu ČR (senátní tisk 11), dochází ke změně ustanovení 59, který zakotvuje rozhodovací kompetence krajských úřadů v rámci přenesené působnosti jakožto orgánů státní správy myslivosti. Tato změna spočívá v zakotvení rozhodování krajských úřadů o poskytování finančních příspěvků podle 62 odst. 1 zákona o myslivosti; současně je doplněno ustanovení o provádění kontroly dodržování podmínek poskytování finančních příspěvků podle 62 odst. 1 zákona o myslivosti. V návaznosti na změny v ustanovení 59 dochází také k doplnění, resp. zpřesnění ustanovení 62, týkajícího se podpory mysliveckého hospodaření a spolkové myslivosti. Cílem těchto změn je upravit problematiku související s poskytováním finančních příspěvků na podporu vybraných činností mysliveckého hospodaření obdobně jako je tomu v zákoně č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů ( 46) v případě poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích. Jedná se o řešení, které umožní využít stávající personální kapacity krajských úřadů, neboť se jedná o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince V důsledku změny právní úpravy však došlo ke změně kompetencí, nicméně příspěvek na výkon přenesené působnosti nebyl krajským úřadům snížen, ani nebyly v důsledku dočasného výkonu (od 1. ledna 2014) této kompetence pobočkovou sítí Ministerstva zemědělství Krajskými agenturami pro zemědělství a venkov sníženy počty úředníků krajských úřadů. Vzhledem k tomu, že podrobnosti týkající se administrace příspěvků jsou v souladu s ustanovením 62 odst. 2 zákona o myslivosti a s ustanovením 46 odst. 9 zákona o lesích stanoveny nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, je třeba změny provedené v zákoně promítnout do tohoto prováděcího právního předpisu.

8 Zároveň je nezbytné modifikovat stávající právní úpravu tak, aby finanční podpora byla cílena na aktuálně definované potřeby lesnického sektoru jako jsou vyšší využití šetrných technologií při hospodaření v lese, snižování vysokých stavů jedinců prasete divokého nebo důraznější podpora ochrany ohrožených druhů zvěře. Současně je třeba reflektovat poznatky z aplikační praxe. 1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti Podpora hospodaření v lesích je upravena v 46 lesního zákona, který v odstavci 1 vymezuje hlavní okruh finančních příspěvků, jejichž poskytováním stát podporuje hospodaření v lesích. V odstavci 3 je pak stanoveno, že tyto finanční příspěvky poskytuje Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem, a Ministerstvo zemědělství, jde-li o ostatní lesy. V souladu s lesním zákonem tak mohou být finanční příspěvky na hospodaření v lesích poskytnuty zejména na a) ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese, b) obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku, c) zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin, d) opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů, e) opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou (rekonstrukce nebo přeměna porostu), f) opatření k zalesnění v horských polohách, g) ochranu lesa, h) opatření k zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, i) opatření k zajištění proti lesním hmyzím škůdcům a opatření při jiných mimořádných okolnostech a nepředvídatelných škodách ohrožujících stav lesů, přesahujících možnosti vlastníka lesa, j) podporu sdružování vlastníků lesů a podporu hospodaření ve sdružených lesích vlastníků malých výměr, k) vyhotovení plánů za podmínky poskytnutí dat plánu v digitální formě pro potřeby státní správy lesů. V současné době jsou poskytovány finanční příspěvky na hospodaření v lesích uvedené v písm. a) až d), g), j) a k). Podpora mysliveckého hospodaření je upravena v 62 zákona o myslivosti, který v odstavci 1 vymezuje hlavní okruh finančních příspěvků, jejichž poskytováním stát podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření. Finanční příspěvky tak mohou být poskytnuty zejména na a) zlepšování životního prostředí zvěře, b) podporu ohrožených druhů zvěře, c) oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy, d) chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců, e) použití dravců v ochraně rostlin, 2

9 f) preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře, g) ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin, h) chovatelské přehlídky a myslivecké výstavy, propagaci a osvětu myslivosti. V současné době jsou poskytovány finanční příspěvky na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření uvedené v písm. a) až f). Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou pak stanovena nařízením vlády č. 30/2014 Sb. 1.4 Identifikace dotčených subjektů Dotčenými subjekty jsou v případě finančních příspěvků na hospodaření v lesích vlastníci lesa nebo osoby, na které se podle 58 lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa, a v případě finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti uživatelé honiteb nebo vlastníci loveckého psa anebo vlastníci umělých chovů loveckých dravců. 1.5 Popis cílového stavu Cílem navrhovaného nařízení vlády je uvedení nařízení vlády č. 30/2014 Sb. do souladu s novelou zákona o myslivosti (senátní tisk 11) a zajištění bezproblémové administrace příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů. Návrh rovněž reaguje na aktuálně definované potřeby praxe jako je vyšší využití šetrných technologií při hospodaření v lese, snižování vysokých stavů jedinců prasete divokého nebo důraznější podpora ochrany ohrožených druhů; zároveň dochází k zapracování poznatků vzešlých z aplikační praxe. 1.6 Zhodnocení rizika V případě, že by nedošlo k přijetí navrhovaného právního předpisu, nedojde ke změně podacího místa pro příjem žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti, což výrazně zkomplikuje administraci uvedených příspěvků v příštím roce s dopady do mysliveckého hospodaření. Nezapracování poznatků vzešlých z aplikační praxe a nereflektování aktuálních potřeb praxe může ohrozit efektivnost vynaložených finančních prostředků a naplňování účelu jednotlivých finančních příspěvků a zároveň způsobit výkladové obtíže při aplikaci. 2. Návrh variant řešení 2.1 Varianty regulatorně-technického řešení Při zvažování různých variant identifikovaného problému z obecného (regulatornětechnického) hlediska, které by mohly vést ke stanovenému cíli, bylo zvažováno pouze předkládané řešení v podobě legislativního materiálu. Důvodem je skutečnost, že identifikovaný problém je možné řešit pouze legislativní formou, konkrétně návrhem novely nařízení vlády. 3

10 Bez legislativní úpravy není možné přizpůsobit nařízení vlády nově vydané legislativě a zavést nové finanční příspěvky, respektive upravit poskytování stávajících finančních příspěvků. Z tohoto důvodu nelze použít jiné regulatorně technické varianty řešení, neboť taková řešení nesplňují výše uvedená kritéria. Konkrétní věcné dopady nulové varianty jsou pro úplnost uvedeny v následujícím přehledu variant věcného řešení, přestože tuto variantu nelze z výše uvedených důvodů akceptovat. 2.2 Varianty věcného řešení Varianta 1 nulová Nebude-li novelizováno nařízení vlády č. 30/2014 Sb., nedojde ke změně podacího místa pro příjem žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti, což výrazně zkomplikuje jejich administraci, a do nařízení vlády nebudou zapracovány poznatky vzešlé z aplikační praxe a nebudou reflektovány aktuální potřeby praxe, což může vést ohrozit efektivnost vynaložených prostředků a naplňování účelu jednotlivých finančních příspěvků. Varianta 2 návrh nařízení vlády Tato varianta naplní požadavky na změnu administrace příspěvků na vybrané myslivecké činnosti, vyplývající z novely zákona o myslivosti (senátní tisk 11), a požadavky vzešlé z aplikační praxe včetně požadavků na pokrytí specifických potřeb sektoru. 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 3.1 Identifikace nákladů a přínosů Při využití varianty 1 nedojde ke změně podacího místa pro příjem žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti znění prováděcího právního předpisu tak bude v rozporu se zněním zákona, k jehož provedení je vydán. Zároveň nebude možné modifikovat poskytování příslušných finančních příspěvků tak, aby byly podporovány aktuální potřeby lesnického sektoru zejména pak nutnost snížení počtu početních stavů prasat divokých. Nezohlednění poznatků aplikační práce se v důsledku může projevit jak zvýšenými administrativními náklady, tak výkladovými obtížemi při samotné aplikaci. Varianta 2 návrh nařízení vlády zajistí soulad prováděcího právního předpisu s novelou zákona o myslivosti a umožní bezproblémovou administraci příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů. Zároveň umožní reflektovat nově definované potřeby v rámci lesnického sektoru a poznatky aplikační praxe. Návrh nařízení vlády je koncipován tak, aby minimalizoval možnost poskytnout finanční příspěvky neefektivně. Zavedením nového předmětu finančního příspěvku v 37 (pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních) a navýšením některých sazeb sledujících intenzivnější využívání 4

11 k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře dojde k navýšení požadavku na státní rozpočet o cca 20 miliónů Kč. 3.2 Náklady Přijetí varianty 2 předpokládá navýšení požadavku na státní rozpočet o cca 20 miliónů Kč, a to v souvislosti se zavedením nového předmětu finančního příspěvku v 37 (pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních) a navýšením některých sazeb sledujících intenzivnější využívání k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře. V souvislosti se změnou kompetencí k navýšení požadavků na státní rozpočet nedochází, neboť se jedná o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince V důsledku změny právní úpravy sice došlo ke změně kompetencí, nicméně příspěvek na výkon přenesené působnosti nebyl krajským úřadům snížen, ani nebyly v důsledku dočasného výkonu této kompetence pobočkovou sítí Ministerstva zemědělství Krajskými agenturami pro zemědělství a venkov sníženy počty úředníků krajských úřadů. 3.3 Přínosy Přijetí varianty 2 zajistí soulad prováděcího právního předpisu s novelou zákona o myslivosti a umožní bezproblémovou administraci příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů. K navýšení požadavků na státní rozpočet přitom nedojde, neboť se jedná o kompetenci, kterou krajské úřady již v minulosti vykonávaly, a to v období od 1. ledna 2001 do 31. prosince V důsledku změny právní úpravy sice došlo ke změně kompetencí, nicméně příspěvek na výkon přenesené působnosti nebyl krajským úřadům snížen, ani nebyly v důsledku dočasného výkonu této kompetence pobočkovou sítí Ministerstva zemědělství Krajskými agenturami pro zemědělství a venkov sníženy počty úředníků krajských úřadů. Navýšení některých sazeb sledujících intenzivnější využívání k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, neboť předpokládá vyšší využívání ekologických a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lese (konkrétně pak vyšší využívání koně v lesním hospodářství) a zvýšení stavu ohrožených druhů zvěře ve volné přírodě (tetřev hlušec). 3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant Při využití varianty 1 nedojde ke změně podacího místa pro příjem žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na vybrané myslivecké činnosti znění prováděcího právního předpisu tak bude v rozporu se zněním zákona, k jehož provedení je vydán. Zároveň nebude možné modifikovat poskytování příslušných finančních příspěvků tak, aby byly podporovány aktuální potřeby lesnického sektoru zejména pak nutnost snížení počtu početních stavů prasat divokých. 5

12 Nezohlednění poznatků aplikační práce se v důsledku může projevit jak zvýšenými administrativními náklady, tak výkladovými obtížemi při samotné aplikaci. Varianta 2 návrh nařízení vlády zajistí soulad prováděcího právního předpisu s novelou zákona o myslivosti a umožní bezproblémovou administraci příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů. Zároveň umožní reflektovat nově definované potřeby v rámci lesnického sektoru a poznatky aplikační praxe. Návrh nařízení vlády je koncipován tak, aby minimalizoval možnost poskytnout finanční příspěvky neefektivně. Zavedením nového předmětu finančního příspěvku v 37 (pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních) a navýšením některých sazeb sledujících intenzivnější využívání k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře sice dojde k navýšení požadavků na státní rozpočet, nicméně toto s sebou přináší vyšší využívání ekologických a k přírodě šetrných technologií při hospodaření v lese, zvýšení stavu ohrožených druhů zvěře ve volné přírodě a snížení početních stavů jedinců prasete divokého, které je v současné době druhem zvěře, který působí z hlediska škod zvěří v České republice největší problémy. 4. Návrh řešení Návrh nařízení vlády varianta 2 představuje jedinou možnou variantu řešení výše definovaných problémů, která zajistí uvedení nařízení vlády č. 30/2014 Sb. do souladu s novelou zákona o myslivosti (senátní tisk 11) a bezproblémovou administraci příspěvků na vybrané myslivecké činnosti prostřednictvím krajských úřadů, umožní cílení finanční podpory na aktuálně definované potřeby lesnického sektoru jako jsou vyšší využití šetrných technologií při hospodaření v lese, snižování vysokých stavů jedinců prasete divokého nebo důraznější podpora ochrany ohrožených druhů zvěře, a promítnutí poznatků z aplikační praxe. 5. Implementace doporučené varianty a vynucování Finanční příspěvky na hospodaření v lesích podle lesního zákona poskytuje Ministerstvo obrany, jde-li o vojenské lesy, Ministerstvo životního prostředí, jde-li o lesy v národních parcích a jejich ochranných pásmech, a Ministerstvo zemědělství, jde-li o ostatní lesy. Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti podle zákona o myslivosti poskytuje Ministerstvo zemědělství. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku se podává Ministerstvu obrany, poskytuje-li finanční příspěvek Ministerstvo obrany, Ministerstvu životního prostředí, poskytuje-li finanční příspěvek Ministerstvo životního prostředí, nebo krajskému úřadu, poskytuje-li finanční příspěvek Ministerstvo zemědělství. Tyto orgány jsou odpovědné za přijímání žádostí, jejich posuzování a rozhodování o nich. Jsou plně vybavené také pro provádění kontrolních a sankčních činností, s nimiž mají rozsáhlé zkušenosti z několikaleté administrace těchto finančních příspěvků. 6

13 6. Přezkum účinnosti regulace Finanční příspěvky na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti jsou vlastníky lesa, uživateli honiteb i vlastníky národních plemen loveckých psů a vlastníky umělých chovů loveckých dravců již řadu let využívány. Přezkum účinnosti nařízení vlády bude prováděn průběžně na základě aplikační praxe a hodnocení efektivity jednotlivých finančních příspěvků ve vztahu k naplňování jejich stanovených účelů. 7. Konzultace a zdroje dat Návrh nařízení vlády byl v rámci připomínkového řízení projednán se všemi odbornými útvary resortu Ministerstva zemědělství a byl průběžně konzultován také s krajskými úřady. Návrh nařízení vlády bude v rámci meziresortního připomínkového řízení v souladu s čl. 13 Legislativních pravidel vlády projednán s povinnými připomínkovými místy a bude rovněž zaslán odborným institucím a zájmovým subjektům. 8. Kontakt na zpracovatele RIA Jméno a příjmení: Funkce: Útvar: Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D. ředitel odboru Ministerstvo zemědělství Odbor koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Telefon:

14 Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání a s předpisy Evropské unie Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhovuje zmocňovacímu ustanovení tohoto zákona. Předkládaný návrh nařízení vlády je rovněž v souladu se zákonem č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, k jehož provedení je vydáván. Návrh nesouvisí s žádnými právními akty Evropské unie a není v rozporu ani s judikaturou soudních orgánů Evropské unie, ani s obecnými zásadami práva Evropské unie. Návrhem nařízení vlády není do právního řádu České republiky implementováno právo Evropské unie a návrh není s právem Evropské unie v rozporu. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí Návrh nařízení vlády předpokládá v souvislosti se zavedením nového předmětu finančního příspěvku v 37 pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních a v návaznosti na navýšení některých sazeb sledujících intenzivnější využívání k přírodě šetrných technologií při přibližování dříví a zvýšenou ochranu ohrožených druhů zvěře navýšení požadavků na státní rozpočet o cca 20 miliónů Kč ročně. Návrh nařízení vlády nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. Předkládaný návrh nařízení vlády nepředpokládá ani sociální dopady, ani dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením nebo národnostní menšiny. Předkládaný návrh nařízení vlády nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. Naopak podpora lesního hospodářství a myslivosti má pozitivní vliv na životní prostředí, ekosystém a rozvoj mimoprodukčních funkcí lesa. Lesnictví a myslivost jsou obory velmi významné pro celkový rozvoj venkova. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace Návrh nařízení vlády neobsahuje žádné ustanovení, které by bylo v rozporu se zákazem diskriminace. 8

15 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Návrh nařízení vlády nezvyšuje množství zpracovávaných osobních údajů ani nemění způsob nakládání s nimi. Zhodnocení korupčních rizik Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla předmětem korupčního rizika. Předkládaný návrh nařízení vlády je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. Předkládaný návrh nerozšiřuje kompetence orgánů veřejné správy ani subjektů poskytujících finanční příspěvky. Subjekty poskytující finanční příspěvky jsou schopné plošně kontrolovat dodržování dané regulace. 9

16 ZVLÁŠTNÍ ČÁST K čl. I K bodům 1, 6 a 20 Novelou zákona o myslivosti, která je v současné době projednávána Senátem Parlamentu České republiky (senátní tisk 11), dochází k doplnění stávajících kompetencí krajských úřadů, které nově rozhodují také ve věcech poskytování finančních příspěvků podle 62 odst. 1 zákona o myslivosti, tedy o poskytování finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti. V návaznosti na tuto změnu je tak třeba odkazy na Ministerstvo zemědělství nahradit odkazy na příslušný krajský úřad. K bodu 2 Na základě připomínek vzešlých z aplikační praxe je specifikováno, v případě kterých finančních příspěvků je požadována kopie nájemní nebo pachtovní smlouvy a souhlas vlastníka pozemku s poskytnutím finančního příspěvku nájemci nebo pachtýři. K bodu 3 Na základě připomínek vzešlých z aplikační praxe doplněno vymezení stanovištně a geneticky vhodného semenného materiálu. K bodu 4 Definice poloodrostku a odrostku byla upravena podle ČSN K bodu 5 Uvedení správného názvu lesní hospodářský plán. K bodu 8 Na základě připomínek vzešlých z aplikační praxe je specifikován termín zvěřní políčko. K bodům 7, 9 až 13, 15 až 16 a 27 Za účelem přispění ke snížení počtu početních stavů prasat divokých je v rámci finančního příspěvku v 37 doplněn nový předmět finančního příspěvku, a to pořízení zařízení pro loveckou zbraň umožňujícího noční vidění a lov zvěře v noci, které není zakázaným doplňkem zbraně podle zákona o zbraních. V návaznosti na to dochází k doplnění výčtu příloh, které musí být k žádosti o poskytnutí finančního příspěvku přiloženy, a specifikaci podmínek, při jejichž splnění lze předmětný finanční příspěvek poskytnout. Zároveň dochází k nezbytným legislativně technickým úpravám souvisejícím s doplněním tohoto nového předmětu finančního příspěvku, včetně příslušných úprav (doplnění) v příloze č

17 K bodu 14 Doplněna specifikace podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku na zlepšování životního prostředí zvěře. K bodům 17 a 18 Doplněna specifikace lokality, ve které je zvěř vypouštěna. K bodu 19 U vypouštění tetřeva hlušce a tetřívka obecného je doplněna specifikace poměru pohlaví. Při odchovu a sestavování vhodných skupin jedinců se totiž jen zcela výjimečně podaří spontánně dosáhnout poměru pohlaví přesně 1 : 1. Takový poměr bez možné odchylky není vědecky opodstatněný vzhledem k množství přirozených faktorů, které do života vypouštěných jedinců a potažmo do struktury populace všech tetřevovitých zasahují od jejich vylíhnutí až po zapojení se do reprodukčního procesu. K bodu 21 Doplněna specifikace podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku na podporu ohrožených druhů zvěře a zajíce polního. K bodu 22 Na základě poznatků vzešlých z aplikační praxe upravena specifikace příjemce finančního příspěvku na chov a výcvik loveckých dravců. K bodu 23 Na základě připomínek vlastníků chovů loveckých dravců byla zkrácena lhůta pro kontrolu zdravotního stavu dravce. K bodu 24 Cílem zvýšení sazby na předmět příspěvku Vyklizování nebo přibližování dříví koněm je podpora vyššího využívání koně v lesním hospodářství. K bodu 25 a 27 Cílem zvýšení sazby na předmět příspěvku Vypouštění nakoupených nebo odchovaných jedinců ohrožených druhů zvěře tetřev hlušec je podpora zvýšení stavu těchto jedinců ve volné přírodě. K bodu 26 Doplnění Průvodního listu k lesnímu hospodářskému plánu (LHP) o potvrzení předání LHP v souladu s 35 odst. 3 nařízení vlády do datového skladu je navrhováno na základě připomínek podacích míst. K čl. II V návaznosti na novelu zákona o myslivosti, projednávanou Senátem Parlamentu České republiky (senátní tisk 11), je navrhováno nabytí účinnosti dnem 1. dubna 2015, tj. dnem nabytí účinnosti novely zákona o myslivosti. 11

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb.

Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. 56 Příloha č. 9 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb.,

Více

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb.,

Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., Náležitosti k žádosti dle NV č. 30/2014 Sb., k 1. 4. 2015 Obsah Úvodní ustanovení str. 2 Finanční příspěvky poskytované uživatelům honiteb str. 2 Obecné podmínky str. 2 Finanční příspěvek na zlepšování

Více

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti

Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti Metodická příručka pro žadatele o příspěvky na vybrané myslivecké činnosti = pravidla pro poskytování finančních příspěvků na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření a způsobu kontroly jejich využití

Více

Ing. Kamil Peichl. odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Kamil Peichl. odbor životního prostředí a zemědělství Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2011 a způsobu kontroly jejich využití (příloha č. 9 k zákonu 433/2010 Sb., o státním rozpočtu na rok 2011) Ing. Kamil Peichl

Více

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016,

III. Návrh ZÁKON. ze dne... 2016, III. Návrh ZÁKON ze dne........ 2016, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa

Více

předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE

předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku FINANČNÍ PŘÍSPĚVEK NA EKOLOGICKÉ A K PŘÍRODĚ ŠETRNÉ TECHNOLOGIE PŘI HOSPODAŘENÍ V LESE Sbírka zákonů č. 30 / 2014 Strana 253 30 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. února 2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti Vláda

Více

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití

Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití Zásady pro poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu kontroly jejich využití 1. Obecné podmínky (1) Podle těchto Zásad pro poskytování finančních podpor

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013,

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2013, Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat I. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2014, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015,

III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, č.j. 42215/2015-MZE-12152 III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

Příspěvky poskytnuté sazbou

Příspěvky poskytnuté sazbou Zákon č. 455/2011Sb., o státním rozpočtu na rok 2012 Příloha č. 9 G. Příspěvky na vybrané činnosti mysl. hospodaření K. Chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců G. Příspěvky na vybrané

Více

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu

ZÁKON kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Změna zákona o podpoře sportu V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne..2015, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 1004 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996

Více

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů

1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů III. ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST 1) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních principů Vyhláška ponese název Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Úloha státní správy myslivosti v managementu populací zvěře Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti

Více

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro

Odůvodnění. Obecná část. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro Odůvodnění Obecná část Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví

Více

8. Titul před (FO) 9. Příjmení žadatele (FO) 10. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 11. Titul za (FO)

8. Titul před (FO) 9. Příjmení žadatele (FO) 10. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 11. Titul za (FO) 78 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. /2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 1. Podací místo 2. Reg. č. žádosti

Více

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území.

Čl. I. 1. V 2 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova nebo odborných činností v souvislosti s prostorovými a funkčními změnami v území. V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve

Více

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB šedé položky vyplňuje podací místo ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB 1. podací místo 2. otisk podacího razítka 3. reg. číslo žádosti 4. počet příloh 5. počet listů

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2.

Důvodová zpráva. A. Obecná část I. Odůvodnění předkládané novelizace. 1. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA). 2. Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů a zákon

Více

30/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

30/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 30/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. února 2014 o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti Změna: 308/2014 Sb. Změna: 308/2014

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 224/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen vyhláška ) A. OBECNÁ

Více

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015,

V l á d n í n á v r h. ZÁKON ze dne. 2015, V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. Obecná část A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1. Název Zákon, kterým se mění zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2015, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

Více

III. N á v r h ZÁKON

III. N á v r h ZÁKON III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění

Více

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin 327/2004 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 30. dubna 2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin ve znění vyhlášky č.

Více

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití

Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití Příloha č. 9 k zákonu č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2012 a způsobu kontroly jejich využití H. Příspěvek

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 124 Rozeslána dne 18. prosince 2014 Cena Kč 83, O B S A H : 307. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH:

SBIÂRKA ZA KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKA REPUBLIKA. CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZA KONUÊ CÏ ESKA REPUBLIKA CÏ aâstka 72 RozeslaÂna dne 28. dubna 2004 Cena KcÏ 22,± OBSAH: 214. Za kon o zrïõâzenõâ Univerzity obrany 215. ZaÂkon o uâpraveï neïkteryâch vztahuê

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Zásady pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2009 z rozpočtu Moravskoslezského kraje a způsobu kontroly jejich využití Schválené

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013. V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č.j.: MSMT-26694/2013 V Praze dne ledna 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 2015 III. ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Vysvětlení nezbytnosti právní úpravy a odůvodnění jejich

Více

8. Titul před (FO) 9. Příjmení žadatele (FO) 10. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 11. Titul za (FO)

8. Titul před (FO) 9. Příjmení žadatele (FO) 10. Jméno, popř. jména žadatele (FO) 11. Titul za (FO) 87 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle písmen A až D přílohy č. 9 k zákonu č. /2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 1. Podací místo 2. Reg. č. žádosti

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 74 návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

Více

LEGISLATIVA ČR ZÁKON č. 114/1992 Sb.

LEGISLATIVA ČR ZÁKON č. 114/1992 Sb. Úvod Právní úprava chovu živočichů v zajetí prošla za poslední roky mnohými inovacemi a změnami přístupu. Nejčastějším předmětem chovů jsou právě dravci a sovy, kterým je tento propagační materiál věnován.

Více

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH

Česká republika Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Sídlo: CZ01312774 - není plátce DPH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) k návrhu věcného záměru zákona o odpadech 2014 IV. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 1 Původce odpadu zařazování odpadů 1.1 Důvod předložení

Více

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II.

PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Předkládaný návrh nařízení vlády zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2016, schváleného usnesením vlády č. 1031 ze dne 14.

Více

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I

Vládní návrh ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o oběhu bankovek a mincí. Čl. I Vládní návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚSTECKÝ KRAJ. Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Čl. 1 Základní princip

ÚSTECKÝ KRAJ. Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020. Čl. 1 Základní princip ÚSTECKÝ KRAJ Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích Ústeckého kraje na období 2014 až 2020 Čl. 1 Základní princip 1) Vyhlašovatelem Programu pro poskytování příspěvků na hospodaření

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., 2016 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů METODIKA K PROVÁDĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č.

Více

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013

Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji pro rok 2013 I. Název programu (kód) Dotační program Poskytování příspěvků na podporu hospodaření v lesích

Více

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči)

Důvodová zpráva. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad - RIA I. (k úpravě zvýšení příspěvku na péči) SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ Vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry A. OBECNÁ ČÁST a) Závěrečná zpráva

Více

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy

2 Dotace poskytované v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy Strana 2234 Sbírka zákonů č. 185 / 2015 185 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. července 2015 o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení

Více

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ Podmínky uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. HLAVA I Základní ustanovení. Předmět úpravy 120/2002 Sb. ZÁKON ze dne 8. března 2002 o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 186/2004 Sb., č. 125/2005 Sb., č.

Více

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití. 1. Obecné podmínky 89 Příloha č. 10 k zákonu č.../2008 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2009 a způsobu kontroly jejich užití [podle 102 odst. 3 zákona č. 254/ 2001 Sb., o vodách

Více

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 371/2006 Sb. (část) Změna: 371/2006 Sb. Změna: 146/2009 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 122 Rozeslána dne 29. listopadu 2011 Cena Kč 75, O B S A H : 344. Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona

Více

Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Novela vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb Důvod předložení, identifikace problémů a cíle, kterého má být dosaženo Platná právní úprava vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických

Více

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení V L Á D N Í N Á V R H ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení 1 Předmět úpravy Tento

Více

ODŮVODNĚNÍ. návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

ODŮVODNĚNÍ. návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí ODŮVODNĚNÍ návrhu novely vyhlášky č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh vyhlášky nepodléhá hodnocení

Více

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy

Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Odůvodnění navrhované právní úpravy Odůvodnění Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický

Více

Příloha č. 9 k zákonu č.

Příloha č. 9 k zákonu č. 63 Příloha č. 9 k zákonu č. /2012 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2013 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství

245/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství 245/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002 o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu Změna: 480/2002 Sb. Změna: 245/2002 Sb. (část) Ministerstvo

Více

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA

327/2012 Sb. VYHLÁŠKA 327/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví podle 88 odst.

Více

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění ZÁKON ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o státní

Více

Důvod předložení a cíle

Důvod předložení a cíle DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvod předložení a cíle Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně

Více

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností

ODŮVODNĚNÍ. 1.2 Identifikace problému, cílů, kterých má být dosaženo, a rizik spojených s nečinností ODŮVODNĚNÍ vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů

Více

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin,

VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů. při použití přípravků na ochranu rostlin, Strana 4114 Sbírka zákonů č. 327 / 2012 327 VYHLÁŠKA ze dne 21. září 2012 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství

Více

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

Návrh ZÁKON. ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I Návrh III. ZÁKON ze dne.. 2014, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 114/1992

Více

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů

ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003. o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů ZÁKON č. 162/2003 Sb. ze dne 18. dubna 2003 o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 141/2008

Více

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD

162/2003 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD Systém ASPI - stav k 28.9.2014 do částky 86/2014 Sb. a 24/2014 Sb.m.s. 162/2003 Sb. - o zoologických zahradách - poslední stav textu Změna: 141/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009

Více

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015

II. Návrh VYHLÁŠKA. ze dne 2015 II. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba Ministerstvo zemědělství

Více

VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D.

VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. VÝJIMKA Z BAT Prováděcí předpis, metodika a doplňující informace Ing. Jan Slavík, Ph.D. Seminář Aktuální legislativa v oblasti integrované prevence 2014 11.09.2014, Praha - Konferenční centrum CITY Obsah

Více

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013,

294/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013, 294/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních

Více

Příloha č.10 k zákonu č. 543/2005 Sb.

Příloha č.10 k zákonu č. 543/2005 Sb. Příloha č.10 k zákonu č. 543/2005 Sb. Závazná pravidla poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích v roce 2006 a způsobu kontroly jejich využití [podle 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 86 Rozeslána dne 19. července 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 253. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA)

Důvodová zpráva. Obecná část. A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) IV. Důvodová zpráva Obecná část A. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace RIA (malá RIA) 1. Důvod předložení Název návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání

Více

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA

II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA II. PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA Do vlády se předkládá návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 298/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Ze dne 22.10.2015 Částka 126/2015

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ornafjb2lyn) IV. ODŮVODNĚNÍ IV. ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejich hlavních principů, zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny Cílem předkládaného

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst.

Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Odpovídající předpis EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod., apod.) 32014L0040 Čl. 2 odst. VI. Rozdílová tabulka k návrhu zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně

Více

Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání

Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Pravomoci a povinnosti obcí po novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání Dr. Peter Pastierik Mariánské Lázně,14.3.2013 Dnem 1. 1. 2013 nabyla účinnosti novela zákona č. 246/1992 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 91 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 62, O B S A H : 298. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

Více

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8)

CROSS COMPLIANCE. Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) CROSS COMPLIANCE Zákonné požadavky na hospodaření SMRs (1, 5, 6, 7, 8) Ing. Pavel Stonawský pavel.stonawsky@seznam.cz akreditovaný poradce č. 079/2004 Krnov 24. 11. 2010 Zákonné požadavky na hospodaření,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

O D Ů V O D N Ě N Í A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD

O D Ů V O D N Ě N Í A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD O D Ů V O D N Ě N Í I. OBECNÁ ČÁST A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE PODLE OBECNÝCH ZÁSAD 1. Důvod předložení Název: Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením

Více

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ

Strana 1 / 39. 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství ČÁST PRVNÍ 244/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 7. června 2002, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti Změna: 350/2003 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví podle

Více

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012

***I NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0281(COD) 5. 6. 2012 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 5. 6. 2012 2011/0281(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví společná organizace trhů

Více

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb.,

METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., 2010 METODIKA k provádění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření NATURA 2000 V LESÍCH, ve znění

Více

16. INFORMACE STAROSTY

16. INFORMACE STAROSTY STAROSTA 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 18. 06. 2014 Bod pořadu jednání: 16. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Odbor: Zpracoval:

Více

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stát podporuje hospodaření v lesích finančními příspěvky na základě 46 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Obecně je vymezeno jedenáct dotačních titulů, na které jsou poskytovány finanční příspěvky

Více

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016,

Materiál do meziresortního připomínkového řízení ZÁKON. ze dne 2016, Materiál do meziresortního připomínkového řízení III. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2004 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: RocÏnõÂk 2004 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 155 RozeslaÂna dne 11. srpna 2004 Cena KcÏ 48,± OBSAH: 460. UÂ plneâ zneïnõâ zaâkona cï. 114/1992 Sb., o ochraneï prïõârody a krajiny, jak vyplyâvaâ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 13 Rozeslána dne 28. února 2014 Cena Kč 90, O B S A H : 29. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb

Více

Čl. I. "5. Součástí záznamů je zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za uplynulý rok zahrnující

Čl. I. 5. Součástí záznamů je zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za uplynulý rok zahrnující N á v r h VYHLÁŠKA ze dne... 2010, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi) Ministerstvo

Více

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady

Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady Příloha č.2 materiál k projednání Zásady pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Písek na podporu kultury a cestovního ruchu (Z7) dále jen Zásady I. Úvodní ustanovení 1. Účelem těchto Zásad

Více

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969. I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1969,

Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969. I. v. o. Vládní návrh. Zákon. ze dne 1969, Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969 I. v. o. 23 Vládní návrh Zákon ze dne 1969, kterým se doplňuje a mění občanský soudní řád a některé další civilněprocesní předpisy Federální

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Materiál do meziresortního připomínkového řízení III.b Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004

Více

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE

ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE 1 z 18 147 ZÁKON ze dne 24. dubna 1996 o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ PÉČE ODDÍL I ZÁKLADNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Příloha: Závazný návrh smlouvy SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPECIALISTŮ NA FONDY EU Č.j.: 873/2012-28 Číslo v CES: BUDE DOPLNĚNO Číslo úkolu: BUDE DOPLNĚNO EU zdroje a BUDE DOPLNĚNO Státní rozpočet ČR

Více

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů

127/2005 Sb. ZÁKON. ze dne 22. února 2005. o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 127/2005 Sb. - o elektronických komunikacích - stav k 31.12.2014 127/2005 Sb. ZÁKON ze dne 22. února 2005 o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických

Více

Odůvodnění novely veterinárního zákona

Odůvodnění novely veterinárního zákona Odůvodnění novely veterinárního zákona Na základě rostoucího znepokojení veřejnosti nad výskytem kočičích a psích kůží na trzích kožešin a kožešinových výrobků, jakož i požadavků obchodníků na sjednocení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku V souladu s ustanovením 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb.,

Více