Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ supplementum Eva Chodějovská

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ supplementum 16 2013. Eva Chodějovská"

Transkript

1 Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ supplementum Všestranně použitelný, výjimečně svědomitý, přesný a spolehlivý důstojník 1 Zapomenutý historický kartograf a archivář Josef Paldus a jeho podíl na československo-rakouské archivní rozluce Eva Chodějovská Cílem tohoto příspěvku je představit neprávem opomíjenou osobnost, která se významným způsobem zapsala do dějin rakousko-uherského a československého archivnictví a zároveň do oboru historická kartografie. Jméno jabloneckého rodáka plukovníka Josefa Palduse zůstává téměř neznámé, přestože současní badatelé hojně využívají v Rakouském státním archivu Mapovou sbírku Válečného archivu, a to aniž by věděli, že o ni řadu let pečoval a základní informace o ní publikoval právě on. Stejně tak mnohokrát citované a stále nepřekonané studie o nejstarších vojenských mapováních českého území z počátku druhé poloviny 20. století se s největší pravděpodobností opírají o Paldusovy pečlivé, přísně na studiu pramenů založené stati, z nichž většina ovšem zůstala v rukopise. A zdá se, že stejným způsobem, jako v rámci dějin archivnictví a historické kartografie, je vnímán i v dějinách československo-rakouské archivní rozluky. Josef Paldus odvedl v letech obdivuhodně rozsáhlou, ucelenou a pečlivě vykonanou práci, která ovšem leží nevyužita a zapomenuta. Výsledky totiž pokorně odevzdal svým nadřízeným, předložil vy - účtování a své osobní ambice zcela potlačil svou práci chápal jako příspěvek k rea - lizaci daleko rozsáhlejšího úkolu. Jeho vzdělání a kariéra toto chování, podle mého soudu, do značné míry vysvětlují. 2 Paldusův profesní životopis je provázán s dějinami snah o vybudování Památkového archivu (plánované centrální instituce československého státu shromažďující či evidující prameny pro památkovou péči a pro badatele v oboru dějin umění, architektury, urbanismu a archeologie) a s působením duchovního otce a faktického ředitele této instituce Zdeňka Wirtha. Památkový archiv jako součást Státního ústavu fotoměřického ovšem v podstatě nikdy nezačal efektivně fungovat, jeho sbírky byly ve druhé polovině 20. století rozptýleny a dnes jsou obtížně rekonstruovatelné. Kvůli Wirthovu nadměrnému vytížení a nepříznivému společenskému vývoji v závěru 354

2 Josef Paldus v roce (SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer.) jeho kariéry nevznikla řada plánovaných děl, pro něž dlouhodobě v rámci své vědecko-organizační činnosti i soukromě shromažďoval materiál. Výsledky mnohaleté snahy Josefa Palduse, který pro zamýšlené Wirthovy publikace pojednávající o ikonografii a kartografii měst v Československu realizoval heuristiku a další náročné přípravné práce, se tak dochovaly v podobě utříděných výpisků (a v několika případech i do tisku připravených, ovšem nikdy nevydaných dílčích studií) v rámci Wirthovy pozůstalosti a dále roztroušené na řadě míst. Poměrně bohatá je i bibliografie Josefa Palduse. Zejména dvě studie o mapování českých zemí v 18. století jsou dodnes v rámci historické kartografie nepřekonané. Novým zjištěním je ovšem fakt, že Paldus neustal v badatelské činnosti a tvořil vědecké práce i ve službách československého státu. Zůstaly však nepublikovány. Josef Paldus se narodil 22. března 1863 v německé rodině brusiče skla římskokatolického vyznání Ignaze Palduse a jeho ženy Anny v Jablonci nad Nisou. 3 Zde navštěvoval obecnou a měšťanskou školu a v roce 1877 se nechal zapsat do c. k. kadetní školy pro pěchotu v Praze. Studium ukončil v roce Do armády vstoupil dobrovolně již 11. dubna Působil po dokončení školy v Tarnově v Haliči, Banské Bystrici, v Gračanici nedaleko Tuzly v dnešní Bosně a Hercegovině, v Kadani, odkud byl nově v hodnosti poručíka přeložen roku 1885 do Prahy, v letech pobýval v dalmatském Kotoru, kde byl povýšen na nadporučíka. Léta strávil v Praze (resp. v Karlíně a na Smíchově) a po ročním intermezzu v Berouně absolvoval důstojnickou školu a byl v roce 1895 po patnáctileté službě u pluku přidělen do Válečného archivu ve Vídni, a sice do kartografického oddělení, a povýšen na setníka II. třídy. 4 Opět povýšen, získal roku 1899 v archivu trvalé místo a od roku vedl kartografické oddělení. Roku 1905 se oženil s Franziskou rozenou Pavlíkovou. 6 Stoupal i v armádních hodnostech: 1910 byl povýšen na majora, roku 355

3 1914 se stal podplukovníkem a roku 1917 byl povýšen na plukovníka. Byl držitelem četných řádů a vyznamenání. Podle vlastního životopisu ovládal španělštinu, angličtinu a francouzštinu, absolvoval kurzy turečtiny a arabštiny; 7 kvalifikační list, vedený rakousko-uherskou armádou a uchovávaný ve Válečném archivu Rakouského státního archivu, uvádí ještě pasivní ruštinu, 8 jeho mateřským jazykem byla němčina, a jak z jeho korespondence a zpráv vyplývá, ovládal bezvadně i češtinu. Kvalifikační list představuje Palduse jako zdatného muže střední postavy, jako osobnost pevného charakteru, rozhodného, vitálního, dobromyslného a přátelského člověka, sportovce a šermíře, který ovládá stenografování a je schopen skicovat v terénu, v němž se dobře orientuje; ze svých četných působišť má dobré znalosti řady oblastí rakousko-uherské monarchie a z cesty do Španělska v roce 1897 řady zemí Evropy. 9 Během 1. světové války Paldus vykonával nadále službu v archivu (dvakrát pobýval delší čas v Bělehradě coby člen komise pro přejímání muzejních a archivních fondů) a mimo to byl ještě pověřen velením ve Stiftskaserne na Mariahilferstraße ve vídeňském VI. okrese. Otázkou je, jak zásadní zlom znamenal v životě Josefa Palduse konec 1. světové války a vznik Československa. O jeho politických názorech není nic známo. Ve všech dostupných dokumentech se jeví jako řádný, loajální, spolehlivý, svěřené úkoly pečlivě vykonávající voják s velmi dobrými názory, [...] který projevuje vůči představeným poslušnost a otevřenost, ke stejně postaveným je přátelský a laskavý, k podřízeným přísný. V jeho oficiálním osobním spise byly zdůrazněny velmi dobré obecné i vojenské znalosti a bylo konstatováno, že se v archivní službě velmi dobře orientuje, pracuje obezřetně a důkladně a jeho současné zařazení je obzvláště příhodné. 10 Paldus, který k 1. srpnu 1917 skončil ve Válečném archivu a k 1. lednu 1919 odešel do důchodu, 11 v české verzi vlastního životopisu k roku 1920 o své vojenské kariéře lapidárně konstatuje: byl jsem převzat do svazu [!] československé armády co plukovník ve výslužbě. Již od roku 1919 byl však zaměstnáván Ministerstvem školství a národní osvěty Československé republiky; 28. prosince 1920 byl přidělen československému vyslanectví ve Vídni a od konce roku 1923 vykonával svou práci jako člen kulturněhistorické komise. Zatímco soupisem uměleckých předmětů byl pověřen Erich Winkler, 12 Paldusovi připadl úkol, který by se dal stručně charakterizovat jako soupis kartografických a ikonografických bohemik z vídeňských (dolnorakouských) sbírek a zajištění kopií vybraných jednotlivin. Svěřený úkol plnil po celá dvacátá a třicátá léta tento podle kvalifikačního listu všestranně použitelný, výjimečně svědomitý, přesný a spolehlivý důstojník opět velmi zodpovědně a precizně nyní ve službách nového státu. Činnost kulturněhistorické komise ovlivňovalo jednak Ministerstvo zahraničních věcí, jednak Ministerstvo školství a národní osvěty. Jejich kompetence nebyly dlouho Přehled výzkumu bohemik zjištěných a seznamenaných pro Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze. (ÚDU AV ČR, v. v. i., Odd. dokumentace, fond Zdeněk Wirth, kart. W-A-6, sv. 2.) 356

4 357

5 358

6 359

7 360

8 361

9 362

10 363

11 vyjasněné. 13 Navíc do soupisové činnosti zasahoval osobně Zdeněk Wirth, a to z pozice přednosty V. oddělení Ministerstva školství a národní osvěty a zároveň ředitele Státního ústavu fotoměřického, kde pečoval především o Památkový archiv. Tato instituce byla z Wirthovy iniciativy založena již roku 1919, ale po celou dobu své existence se potýkala s finančními, prostorovými i personálními problémy. V Památkovém archivu konkrétně měly být shromažďovány mapy, plány, fotografie a další ikonografický materiál, získaný z domácích i zahraničních institucí a od soukromníků, a to jak v originálech, tak v podobě kopií či jiných reprodukcí. 14 Jedním z okruhů její činnosti byla dokumentace bohemik v cizině, zejména ve Vídni, ale také v Římě či Miláně. Zaměstnanci ústavu i odborníci najatí na provedení konkrétního i dlouhodobého úkolu a placení z prostředků tzv. státní akce pro podporu nezaměstnané inteligence prováděli své soupisy ve Vídni s využitím zázemí komise podléhající Ministerstvu zahraničí. 15 Státní ústav fotoměřický převzal oficiálně vedení soupisu bohemik ve Vídni až v roce Josef Paldus se řadil do druhé uvedené kategorie nepatřil ke kmenovým zaměstnancům ústavu, 17 oficiálně byl začleněn do spisového oddělení vídeňského velvyslanectví srpna 1921 sepsal ve Vídni, kde dlouhodobě pobýval, 19 svůj Pracovní program a v něm precizně popsal základní mechanismy své tamní činnosti: Co dlouholetý člen a přednosta kartografického oddělení Válečného archivu, jakož i co znalec a odborník historické kartografie literárně činný, obeznámen s poměry ve vídeňských archivech a sbírkách a jsa ve stálém styku s víd[eňskými] vědeckými kruhy, byl jsem s to postaviti se Ministerstvu školství a národní osvěty k službám pro větší v můj obor spadající práce. Pracuji o soupisu bohemik, obzvláště historického plánového a mapového materiálu atd. v archivech, knihovnách a sbírkách vídeňských za účelem uplatnění nároků Československé republiky dle paragrafu č. 196 mírové smlouvy Saint-Germainské. Dne 28. prosince 1920 jsem obdržel úřední dekret č od Ministerstva školství a národní osvěty v Praze. Pomocí accreditivu, to jest průkazu, Vídeň 26. listopadu 1920 čís. 5099/III, byl mi učiněn přístupným materiál cizozemci až dosuď zcela nedostupný, tento přesně prostudovávám a dle mého Ministerstvem školství a nár[rodní] osvěty přijatého a schváleného pracovního plánu (Vědecké rozdělení 20 ) zpracovávám. Úkol mi přidělený jest seznání a zjištění ve vídeňských archivech a sbírkách se nacházející bohatý historický materiál [!], týkající se zemí republiky Československé, to jest Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. O pravidelných pracích předkládám Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze pravidelně stručnou měsíční zprávu. Následuje přehled do té doby prostudovaných archivů a sbírek a těch, které měl v úmyslu ještě zahrnout. Odhadoval, že mu práce zabere přibližně dva roky. 21 Dílčí soupisy a především měsíční, roční a celkový přehled práce vytvořený nejprve v roce 1927 a potom doplňovaný až do roku 1934 svědčí nejlépe o tom, že úkol byl daleko rozsáhlejší a ve dvou letech neuskutečnitelný. K měsíčním zprávám byly přidávány pečlivé seznamy prostudovaného materiálu, ne sice vyčerpávající, ale vypichující to nejzajímavější a nejcennější. Paldus navíc sděloval velmi ochotně a nadšeně 364

12 novinky v osobních dopisech Zdeňku Wirthovi. Tyto listy jsou koncipovány velmi uctivě až úslužně, s plnou důvěrou a absolutní oddaností novému šéfovi. 22 Zasílal mu taktéž koncepty i separáty svých článků. 15. září 1927 opustil Josef Paldus Vídeň a přestěhoval se s manželkou zpět do Jablonce nad Nisou. 23 Do Vídně ještě zajížděl na dokončení heuristiky v následujících dvou letech. Za celou dobu pracoval minimálně v patnácti institucích 24 a v nich objevil a formou kartotéčních lístků a různě podrobných seznamů evidoval více než listů bohemikálního kartografického a ikonografického materiálu a z nich nechal pořídit 2001 list reprodukcí. Pracoval velmi systematicky: pročetl dostupné archivní pomůcky či sám nastudoval strukturu archivu, spisovny či sbírky a popsal ji. Následně rozepsal příslušný oddíl zahrnující mapy a ikonografický materiál a pak teprve prostudovával jednotlivé dokumenty, z nich tvořil regesty lístky formátu A5 se základními údaji a popisem. Nejspíše až následně se vybíraly jednotliviny k reprodukování. Od března 1929 pracoval na soupise nashromážděných pramenů, který on sám označoval za rejstřík autorů. V roce 1934, kdy jej dokončil, zahrnoval 2560 autorů a byl vypracován na 5729 listech čistopisu. Josef Paldus zemřel pravděpodobně 10. října 1937 ve svém severočeském rodišti 25 a pohřben je na vyšehradském hřbitově v Praze. 26 Předmět zájmu Josefa Palduse, tedy ve vídeňských institucích uchovávaný kartografický a ikonografický materiál, lze rozdělit podle Pražské úmluvy, konkretizující Saint-Germainskou mírovou smlouvu 27 v oblasti archivní a spisové rozluky, na tři části: první z nich tvoří do Československa v rámci spisové rozluky předané moderní aktuální mapy (katastrální mapy, mapové sekce III. vojenského mapování apod.). Druhá část představuje materiál vzniklý do roku Na něj byl uplatňován provenienční princip tyto kartografické dokumenty, které vznikly většinou jako mapy sloužící pro mírové i válečné potřeby rakouské armády, byly tedy určeny k tomu, aby zůstaly ve Vídni. Poslední skupinu tvoří materiál zbývajícího období, tedy z let Ten měl podle úmluvy zůstat automaticky v Rakousku. Do tohoto období spadá velké množství známého a využívaného (I. a II. vojenské mapování), ale i po hříchu zcela neznámého kartografického materiálu. Jde o mapy a plány tištěné (v tom případě se jedná pouze o jiné exempláře na jiných místech dochovaných dokumentů), ale také rukopisné. Ty jsou často velmi podrobnými a zároveň rozměrnými jedinečnými dokumenty, svědčícími o podobě krajiny i sídel v českých zemích v raném novověku a v 19. století. Opět vznikly především pro potřeby rakouské armády, vytvářel je zejména štáb generálního ubytovatele a studenti vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě, ale jsou zde i alba vedut, soubory plánů nově vzniklých pevnostních měst, pražského opevnění apod. Z dokumentů spadajících do tohoto období byly v případě aktového a listinného materiálu pořizovány opisy; veduty, mapy a plány musely být podrobně popsány a ze zvlášť zásadních pramenů byly pořízeny fotografické reprodukce. Sledovat osudy konkrétních reprodukcí, stejně jako originálních z Vídně převzatých map a plánů, je velmi komplikované a vyžádá si dlouhodobý výzkum. Po- 365

13 drobně je doloženo pořízení reprodukcí, 28 jejich převezení z Vídně a předání. 29 Originály se dostaly jistě hned ve dvacátých letech do několika institucí (např. Archivu Pražského hradu 30 ). Kopie a některé originály byly uchovávány v Památkovém archivu, kde na ně byl pořizován obalový materiál a desky; originály byly restaurovány. 31 Zdeněk Wirth v několika dokumentech mluví o inventáři. Je z něho možné vyčíst, že sbírka čítala asi plánů, 32 ovšem detailní informace o konkrétních dokumentech chybí. Ve zprávě z roku Z. Wirth rekapituluje, že se ve Státním ústavu fotoměřickém nalézá z činnosti plukovníka J. Palduse soupis plánů a vedut z vídeňských sbírek, vzniklých z čs. prostředí a uložených ve vídeňských sbírkách, s podrobným rejstříkem autorským, místním a věcným, celkem v 16 krabicích. K tomu skříň fotografických reprodukcí vybraných plánů a vedut. Dále se v prostorách ústavu nacházelo, pokud jde o sledovaný typ dokumentů, několik složek vedut a jako depozitum materiál z Ústřední komise památkové ve Vídni. (Uloženo MŠANem 1922.) Fotografie a plány ve 23 foliových fasciklech abecedně srovnaných. Do Vědeckého uspořádání (rozdělení) základního rozpisu Paldusovy práce z roku 1920, si navíc Zdeněk Wirth vpisoval, takže výsledky Paldusovy činnosti byly na konci třicátých let prakticky využívaným materiálem. 34 Přehled sbírek Státního ústavu fotoměřického sestavený Zdeňkem Wirthem a datovaný 24. února 1939 je ovšem pouze povšechný a neumožňuje detailní rekonstrukci fondu. 35 Poválečná reorganizace ani řešení prostorových problémů Státního ústavu fotoměřického nebyly úspěšné, 36 shodnou náplň práce získala jiná pracoviště (Kabinet pro theorii a dějiny umění ČSAV). Ústav byl zrušen a stal se součástí Státní památkové správy (později Národního památkového ústavu). Sem přešly také jeho sbírky, ovšem ne v úplnosti. Podstatné části zejména Památkového archivu se po smrti Zdeňka Wirtha v roce 1961 dostaly v rámci jeho pozůstalosti do Ústavu pro teorii a dějiny umění a zde (nyní v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky) jsou uchovávány dosud. 37 Fond je rámcově uspořádán (signatury W-A značí bývalý Památkový archiv); v nedávné době z něho byly do Sbírky staré plánové dokumentace vyčleněny mapy a plány. 38 Národní památkový ústav uchovává mapy a plány v Plánovém archivu. Zde se dnes nachází asi polovina korpusu černobílých fotografických kopií ve Vídni během československo-rakouské archivní rozluky ponechaných plánů. Tyto pravděpodobně jinak neoznačené kopie získaly teprve v šedesátých letech signatury, což komplikuje identifikaci plánů a slovního popisu k nim se vztahujícího. V roce 1970 byl sice vydán Katalog plánů, avizovaný už v článku Josefa Hobzka o této sbírce z roku 1965, ale parametry tohoto přehledu stěží naplňují definici soupisu a je obtížné jej prakticky využívat. 39 Část map a plánů předal Národní památkový ústav Národnímu archivu (resp. v roce 1977 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody Státnímu ústřednímu archivu), kde jsou dnes součástí Sbírky map a plánů. 40 Jde většinou o speciální a topografické mapy III. vojenského mapování. Na některých z nich je charakteristický podpis Josefa Palduse, který tímto způsobem stvrdil doplňky do map učiněné mapové sekce používal např. pro zanesení vojenských objektů v okolí Prahy a tvořil 366

14 vlastní rekonstrukční mapy. Není vyloučeno, že se tyto konkrétní dokumenty mohou vztahovat k některé z jeho studií. 41 Zbývající reprodukce se zatím nepodařilo objevit a podrobná identifikace jednotlivých převzatých originálů bude časově náročná a předpokladem pro ni je alespoň inventarizace ústředních mapových sbírek v České republice. Mohlo by se zdát, že sto let staré černobílé fotografické kopie jsou dnes již vzhledem k pokročilým reprodukčním technikám i nárokům na ně a zároveň dostupnosti ve Vídni uložených originálů zbytečné. Současný stav zpřístupnění kartografických a ikonografických dokumentů ve vídeňských archivech a knihovnách (neexistence moderních orientačních pomůcek, obtížnost a nákladnost reprografických služeb) ovšem zvyšuje jejich hodnotu a sbírka v Plánovém archivu Národního památkového ústavu je hojně využívaná. Neméně cenným materiálem jsou bezesporu Paldusovy úhledné rukopisné evidenční lístky, jakési regesty k jednotlivým mapám, plánům a vedutám. Nalézáme je jednak roztroušené u reprodukcí map v Plánovém archivu Národního památkového ústavu, jednak na mnoha místech ve fondu Zdeňka Wirtha v Ústavu dějin umění AV ČR. Zde souvislejší řadu tvoří desky Plány a pohledy měst [ ] republiky Československé [ ] Abecedně a chronologicky uspořádáno. 42 Kromě nejrůznějších seznamů je dalším a nejzásadnějším výstupem Paldusovy dlouholeté práce zmíněný soupis plánů a vedut [ ] s podrobným rejstříkem autorským, místním a věcným, celkem v 16 krabicích. Přesná podoba a hlavně místo uložení tohoto obdivuhodného díla nejsou však v současné době známy. Josef Paldus nikdy nepřerušil styky se svým rodným městem. V životopise hrdě uvádí, že se v roce 1908 stal členem-korespondentem Městského muzea jablonec - kého Průmyslového spolku a o rok později čestným členem I. veteránského spolku Jablonce a okolí. 43 V úzkých stycích byl s učitelem, vlastivědným pracovníkem, kronikářem a okresním konzervátorem Karlem Richardem Fischerem ( ), který byl v letech starostou města. 44 Fischer byl Paldusův vrstevník. Oba muže spojoval zájem o historii Jablonce a Jablonecka a dochovaná korespondence svědčí o navázání přátelského vztahu nejen mezi nimi, ale také jejich rodinami. 45 Fischer stál u zrodu jabloneckého muzea a spolu s dalším významným regionálním vlastivědným pracovníkem Josefem Meissnerem ( ), učitelem ve Smržovce a zakladatelem tamního muzea, 46 byli hlavními přispěvateli Unser Isergebirge. Hei - matkundliche Beilage des Gablonzer Tagblattes, kde publikoval několik statí i Josef Paldus. 47 Oba sledovali Paldusovu regionalistickou práci, 48 jejímž hlavním plodem vedle příspěvků do prvního čísla ročenky muzea 49 a zajištění zápůjček na výstavu ke stému výročí bitvy u Lipska 50 bylo pořízení řady kopií map, plánů a vedut Ja - blonecka z vídeňských institucí pro jablonecké muzeum. Paldus zřejmě využil zaběhnutý postup při pořizování reprodukcí jiného bohemistického materiálu, neboť i tyto reprodukce zhotovil vídeňský Vojenský zeměpisný ústav. 51 Vyvrcholením Paldusova zájmu o historickou kartografii rodného kraje a systematického shromažďování pramenů k Jablonecku ve vídeňských archivech mohla být studie o Jablonci 367

15 nad Nisou na starých mapách. Dochovala se v podobě šestistránkového strojopisu ve fondu Josefa Meissnera. 52 Pravděpodobně nikdy nevydaná studie je opatřena obecným úvodem, v němž autor prokázal dobrý přehled v oboru historická kartografie. Práce, založená z velké části na rozboru map I. a II. vojenského mapování, je vlastně případovou studií, v níž Paldus využil znalosti a materiál nashromážděný pro svoji rozsáhlou práci Die militärischen Aufnahmen... z roku Ještě před rokem 1918 ovšem publikoval Josef Paldus řadu pramenných studií z rakouských vojenských dějin tak jak se očekávalo od zaměstnance Válečného archivu. 53 Nejvýše si cenil rozsáhlé studie o Janu Kryštofu Müllerovi 54 a uvedené stati o vojenských mapováních provedených v habsburské monarchii. 55 Za významný moment své kariéry považoval i výzkumnou cestu do španělského Archivo general v Simancasu, kterou jako jeden z mála (vojenských) historiků v habsburské monarchii podnikl v roce V roce 1909 o ní vydal ve vídeňském vydavatelství L. W. Seidel & Sohn čtyřicetistránkovou, graficky elegantně ve stylu secese upravenou brožurku s názvem Simancas und sein Archiv. Erinnerung an Spanien. Text, rozdělený do mnoha dílčích kapitol, představuje směsici novinářským způsobem sepsané ces - tovatelské črty a úřední zprávy ze služební cesty a dovoluje poznat další stránky Paldusovy osobnosti: Es war am 21. März 1897, als ich der herrlichen Reichshauptund Residenzstadt an der blauen Donau für längere Zeit Valet sagte, um eine ehrenvolle Aufgabe, mit welcher mich die Direktion des k. und k. Kriegsarchivs betraut hatte, zu erfüllen. Es galt einer Studienreise in das grosse spanische,archivo General in Simancas, um Material für das im Kriegsarchive in Arbeit befindliche grosse Werk,Der österreichische Erbfolgekrieg zu sammeln und zu ergänzen. 56 Paldus ces - toval vlakem přes Švýcarsko, Francii a Španělsko až do Valladolidu, nešetří básnickými obraty, když popisuje jednotlivá města, v nichž se zastavil. Čtenáře také seznámil se základními historickými daty a událostmi, především z vojenských dějin. Z Valladolidu do Simancasu pak cestoval diligencí, tedy s poštou. Charakterizuje lidi, s nimiž se setkal, své domácí shledal pohostinné a milé, ředitele archivu Claudia Péreze Gredillu jako žoviálního. Pracovalo se pouze do jedné hodiny odpoledne, ale ředitel i jeho podřízení vycházeli Paldusovi maximálně vstříc. Opisoval si sám nebo pro něho za úplatu pracovali archiváři, jejichž opisy hodnotil jako kvalitní. Do knihy zařadil i dějiny Simancasu včetně převzatého půdorysu pevnosti a vsi, uvedl detaily o životě a způsobu bydlení, španělské kuchyni a o velikonočních zvycích. Prostor je věnován dějinám archivu i zasloužilým archivářům, vysoko jsou hodnoceny archivní pomůcky. Archivní fondy byly uloženy v jedenapadesáti sálech, objem archiválií odhadoval na 33 milionů dokumentů. Na stranách podává přehled uspořádání archivu (ve španělštině). Na zpáteční cestě navštívil Madrid, část této kapitoly věnoval dramatickému popisu býčích zápasů. Nečekaně bohatá bibliografie vydaných prací Josefa Palduse, s výjimkou krátkých textů zaměřených na regionální historii Jablonecka, končí rokem Podařilo se ale zjistit, že Paldus ve dvacátých a třicátých letech pracoval pilně nejenom na soupisu map, plánů a vedut ve vídeňských sbírkách a zajišťoval pořízení jejich repro- 368

16 dukcí. Ve fondu Zdeňka Wirtha je uloženo několik rukopisů, vesměs čistopisů připravených k odevzdání do tisku či alespoň ke kritickému čtení oponentů. Kromě vysoké vědecké úrovně, kdy se všechny práce opírají o podrobné a kritické studium pramenů, k nimž měl jejich autor jedinečný přístup, svědčí tyto rukopisy a strojopisy svou vzornou formální úpravou o autorově pečlivosti. Paldus přeložil do češtiny i své starší stati. 57 Proč tyto práce, které by se bývaly staly prvními pojednáními o oficiálních mapových dílech zahrnujících území Československa, 58 o vyobrazení Čech na starých mapách středních měřítek 59 i o starých plánech a vedutách Prahy, 60 vůbec zůstaly nevydány, i když rukopisy byly doplněny jistě obtížně získanými vyobrazeními a opatřeny poznámkami a značkami pro sazeče, se můžeme jen domnívat. Chyběly peníze? Dělal si Zdeněk Wirth nárok na tyto publikace a Paldus respektoval svého aktuálního nadřízeného? Zatím se zdá, že dodnes nepřekonané práce Karla Kuchaře, Františka Boguszaka a Jana Císaře, Františka Roubíka či Václava Hlavsy o raně novověkých mapách a plánech či o ikonografii Prahy a jejich autorech, publikované zejména v letech 20. století, vznikly nezávisle na těchto studiích. Citovány jsou jen Paldusovy starší, před rokem 1919 vydané práce zejména zmíněné pojednání o Janu Kryštofu Müllerovi z roku 1907 a o I. vojenském mapování z roku 1919 jsou dodnes nepřekonanými faktograficky přebohatými díly. Doloženo ovšem je, že Paldusovu nepublikovanou práci o II. vojenském mapování znal Ivan Honl, přesto není v jeho pracech, pokud je mi známo, citována. 61 To, že tento stručný přehled není vyčerpávající bibliografií vědeckých prací Josefa Palduse, dosvědčuje nalezená dvoustrana z nezjištěného časopisu s Paldusovým článkem Leben und Wirken des Generalmajors Ludwig August v. Fallon, des k. k. Generalquartiermeisterstabes Vedle těchto dokončených, ucelených prací se ve Wirthově osobním fondu dochovala řada výpisků, seznamů, kartotéčních lístků či jiným způsobem utříděných informací, konceptů článků apod., které ukazují, že Josef Paldus si dělal systematické přehledy o uložení starých map a plánů již před rokem Kromě dokonalé znalosti svěřených fondů mapové sbírky Válečného archivu 63 měl výborný přehled o archivních fondech řady evropských zemí 64 a byl tak jistě jednou z nejvhodnějších osobností pro sepsání kartografických a ikonografických bohemik ve vídeňských institucích. Výsledky jeho práce jsou ovšem minimálně využity: je sice možné většinu reprodukcí map a plánů a řadu originálů v různých institucích dohledat, stále ovšem postrádáme nejzásadnější výsledek Paldusovy práce rozsáhlý, rejstříky opatřený soupis. Korespondence s jabloneckým starostou Karlem Richardem Fi - scherem a i když nemnohé zmínky o působení v Jablonci nad Nisou staví Josefa Palduse do jiného světla, 65 než armádní dokumenty či výsledky práce na soupisu bohemik a korespondence se Zdeňkem Wirthem. Jak již naznačila ukázka z knihy o cestě do španělského Simancasu, Paldus byl vedle spolehlivého vojáka a úředníka také milovníkem přírodních krás, nadšený cestovatel a v neposlední řadě obdivovatel rodného kraje

17 Poznámky 1 Ein sehr verwendbarer, besonders gewissenhafter, correcter [...] und zuverlässiger Offizier. Kvalifikační list v závěru v oddíle Poznámka, plnou citaci viz pozn. č. 2. Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity č. DF11P01OVV021: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. 2 Ottův slovník naučný dodatky ani Tomešův Biografický slovník heslo o Josefu Paldusovi neuvádějí, Biografický slovník archivářů českých zemí (HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana, heslo Paldus Josef, plk. Praha: Libri 2000, s. 473) obsahuje stručné heslo, které čerpá z Biographisches Lexikon zur Ge schichte der Böhmischen Länder azösterreichisches Biographisches Lexikon (dále ÖBL) (ÖBL , Bd. 7, Lfg. 34, 1977, S. 297). Nejpodrobnější informace přináší Kvalifikační list, vedený rakousko-uherskou armádou a uchovávaný ve Válečném archivu (Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv, Wien /dále jako ÖStA-KA/, Qualifikationslisten, kart. 2335; dva staré / a / a nový kvalifikační list, citováno z této nejmladší verze kvalifikačního listu) a Paldusem samotným sepsaný životopis dochovaný ve třech verzích: německy psaný strojopis, Mein Lebenslauf, s věnováním jabloneckému starostovi Karlu Richardu Fi - scherovi (Seiner Hochwohlgeboren Herrn regierenden Bürgermeister Karl R. Fischer, mei nem hochwehrten lieben Freunde in hoch achtungsvoller treuer Ergenbenheit gewidmet Josef Paldus Obst.) datovaný v Jablonci 14. listopadu 1928, s údaji týkajícími se období , 8 listů + titulní list s rukopisným věnováním, s vloženými fotografiemi a pohlednicemi nalepenými na zvláštních kartonech (10 foto), Státní oblastní archiv v Litoměřicích Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou (dále SOkA Jablonec nad Nisou), fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus. Dva rukopisné zestručněné překlady do češtiny se potom nacházejí v osobním fondu Zdeňka Wirtha Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha (dále ÚDU AV ČR), Odd. dokumentace, fond Zdeněk Wirth, kart. 6-W-A/2. 3 Anna Paldusová se narodila 27. června 1837 v Jablonci nad Nisou a zemřela tamtéž 26. června Josef Paldus měl bratra Heinricha (17. března srpna 1926). Rodina žila v Jägergasse 252/18. SOkA Jablonec nad Nisou, fond Archiv města Jablonec nad Nisou, evidence obyvatelstva, Ignaz Paldus, Anna Paldus a Josef Paldus, Mein Lebenslauf, SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus. 4 ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2. 5 ÖBL uvádí vedení archivu v letech , Paldus ve svém německém životopise (Josef Paldus, Mein Lebenslauf, SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus) udává od SOkA Jablonec nad Nisou, fond Archiv města Jablonec nad Nisou, evidence obyvatelstva, Josef Paldus. Svatba se konala 31. října ve Vídni v domácí kapli Rudolfových kasáren v Rossau. Františka se narodila 5. prosince 1868 v Česticích u Strakonic, byla dcerou Václava Pavlíka a jeho ženy Františky. Seznámili se na Všeobecné zemské výstavě v Praze 1891, jak uvedl Paldus ve svém německém životopise (Josef Paldus, Mein Lebenslauf, SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus), pravděpodobně neměli žádné potomky. 7 ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2. 8 Sprachkenntnisse (k roku 1901): Deutsch spricht und schreibt wollkommen, böhmisch zum Dienstgebrauch genügend, französisch schreibt gut, englisch spricht und schreibt wollkommen, russisch schreibt genügend, spanisch schreibt und spricht wollkommen. ÖStA-KA, Qualifikationslisten, kart Tamtéž. 370

18 10 Tamtéž. 11 Josef Paldus, Mein Lebenslauf, SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus. 12 Winkler pracoval ve Vídni ještě v roce Zprávu píše za kulturněhistorickou komisi (Národní archiv /dále NA/, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3246, opis zprávy z ). K jeho úkolům a korespondenci se Z. Wirthem srov. ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/1. Ani jeho činnost není dosud uceleně zmapována. Na rozdíl od Josefa Palduse jsou na základě vzájemné korespondence doloženy Winklerovy kontakty s Karlem Kazbundou (Archiv Národního muzea, fond Karel Kazbunda). 13 Nevyjasněné vztahy Ministerstva zahraničních věcí (dále MZV) a Ministerstva školství a národní osvěty (dále MŠANO) komplikující práci dokumentují např. spory o úhradu kurýrních služeb (doprava fotoaparátu do Vídně) v roce 1936 (NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3246, dopis MZV MŠANO z ). 14 Základní údaje o ústavu včetně odkazů na prameny viz UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy ( ): doplněno bibliografií Wirthova díla. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2010, s ISBN ; KRUMMHOLZ, Martin UHLÍKOVÁ, Kristina VÁCHA, Štěpán. Pozůstalost Zdeňka Wirtha v oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR. In: ROHÁČEK, Jiří UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby: soubor příspěvků. Praha: Artefactum, 2010, s , zde především s ISBN Podrobněji ovšem Zdeněk Wirth ve zprávě Přehled vývoje a organisace Státního ústavu fotoměřického v Praze, kterou předložil na vyzvání MŠANO a která se dochovala v opise pod čj /1938 v NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart Úřad reparačního komisaře byl rozhodnutím Ministerstva zahraničí z , čj /1921, přičleněn jako tzv. mírový odbor k vyslanectví ČSR ve Vídni. Po zrušení odboru k přešla většina agend přímo na vyslanectví (především spisová rozluka). Československá likvidační komise byla přičleněna k Úřadu plnomocníka ČSR ve Vídni (vznikl k ). Agenda spisové rozluky přešla později na rakouskou sekci pařížské reparační komise. Po jejím zrušení mělo organizaci spisové rozluky na starosti vyslanectví a od roku 1923 kulturněhistorická komise při vyslanectví, řízená přímo Ministerstvem zahraničí. 16 Rok 1933 se jeví jako mezník ve vývoji ústavu (SÚF). Získal prostory v Klementinu a Z. Wirth se snažil o jeho efektivnější činnost a pevnější a systematičtější zakotvení v síti státních institucí. SÚF převzal dosavadní měsíční zprávy o činnosti Josefa Palduse (příloha k čj , Seznam měsíčních zpráv plukovníka v. v. Josefa Palduse o soupisu bohemik ve Vídni z let , podchycuje v seznamu o 139 položkách Paldusovy měsíční zprávy zasílané v letech ) i Ericha Winklera (čj , seznam 93 měsíčních zpráv z let ). NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart Z. Wirth zároveň žádal velvyslanectví ČSR ve Vídni, aby zprávy nadále zasílalo přímo SÚF. 17 WIRTH, Zdeněk. Přehled vývoje a organisace Státního ústavu fotoměřického v Praze (cit. v pozn. č. 14). Uvádí, že Josef Paldus byl placen z kategorie státní akce pro podporu nezaměstnané inteligence, nebyl tedy kmenovým zaměstnancem ústavu. Pracoval na soupisu bohemik kartografických a ikonografických ve všech státních sbírkách vídeňských a v některých soukromých, od r do konce r Tento údaj je doložen pro rok Skrze velvyslanectví se dálo také vyúčtování záloh za reprodukce, které Paldus v archivech, knihovnách a sbírkách pořizoval. NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3247, passim. 19 Za svobodna bydlel Josef Paldus ve Vídni ve Weyringergasse 13 ve IV. vídeňském okrese, po svatbě se přestěhovali do XVIII. okresu do Hofstattgasse 7, kde bydleli 23 let až do odchodu do Jablonce nad Nisou. Paldus to 371

19 měl do práce poměrně daleko: od roku 1905 sídlil Válečný archiv v budově Ministerstva války v VI. okrese na Mariahilferstraße. 20 Vědecké uspořádání historického mapového a plánového materiálu nynějších zemí Československé republiky (Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko) sestavil Josef Paldus Rukopis, ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2. Tamtéž se dochovala i pravděpodobně mladší strojopisná verze s rukopisnými úpravami. Jde o tabulku členící materiál na (podle rukopisné verze) 1. mapy (ty dále podle územního a v rámci skupin tematického klíče), 2. plány a veduty (uspořádané v rámci jednotlivých skupin podle zemí abecedně; řeší i otázku exonym), 3. historické válečné mapy a obrazy bitev v rámci jednotlivých zemí abecedně uspořádané stejně jako 4. mírové vojenské mapy, 5. Elaboráty popisu zemí, 6. pomníky a 7. různé. Dodatek tvořily mapy Rakouska- Uherska jako celku. 21 Přehled výzkumu bohemik zjištěných a seznamenaných pro Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze, uchovávaný v osobním fondu Zdeňka Wirtha, shrnuje činnost v letech , do roku 1927 podrobně v tabulce, od roku 1928 v bodech. Opírá se o Přehled výzkumu bohemik... sepsaný 31. srpna Oba jsou uloženy v ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2. Srov. s této studie. 22 Srov. pozn. č. 16, ostatní zprávy a korespondence se Z. Wirthem viz ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2, kart. 150-W-A/6. 23 Bydlel v Rathausgasse 24. SOkA Jablonec nad Nisou, fond Archiv města Jablonec nad Nisou, evidence obyvatelstva, Josef Paldus. 24 Podle jeho vlastní zprávy Přehled výzkumu bohemik... (viz pozn. č. 21) to byly: Válečný archiv, Národní knihovna, Nejvyšší hofmistrovský úřad, Dvorní stavební departement (archiv plánů), Generální ředitelství správy Habsbursko-lotrinského majetku, Archiv rak. stát. úřadu pro vnitř. a vyučování, Albertina Kabinet zeměpisných map býv. arcivévody Bedřicha (přiděl. Geogr. odděl. Národní knihovny), Lichtensteinská sbírka mědirytin, Harrachovská sbírka map, Knihovna spolkového ministerstva pro obchod a dopravu, Archiv státního úřadu vnitra a spravedlnosti, Knihovna akademie výtvarných umění (sbírka mědirytin a ručních kreseb), Dolnorakouský zemský archiv a knihovna, Sbírka podobizen národ. knihovny, býv. svěřenská knihovna, Archiv dvorské komory (plánová sbírka). 25 Matrika zemřelých města Jablonec nad Nisou z druhé poloviny 30. let je dosud sice nepřístupná, ale v parte, které vyšlo v Gablonzer Tagblatt 46, č. 279, na s. 12 s datem 11. října 1937, se uvádí, že zemřel minulou neděli, tj. 10. října. 26 SOkA Jablonec nad Nisou, fond Archiv města Jablonec nad Nisou, evidence obyvatelstva, Josef Paldus. 27 Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou v příčině provedení jednotlivých ustanovení státní smlouvy uzavřené v Saint-Germain-en-Laye. OPOČEN- SKÝ, Jan. Archivní úmluva RČS s republikou Rakouskou. Časopis Archivní školy, 1, 1923, s , zde s Např. rozpis reprodukovaných plánů i se sumami za ně zaplacenými v letech , sepsaný J. Paldusem a znovu (za právě tehdy končící rok). Přepečlivý Paldus na závěr dodává rozvahu: v roce 1922 stálo reprodukování 170 plánů krak = ca 9096 Kč. V roce 1923 obnášela reprod[ukční] vydání [za] 266 plánů krak = ca 9066 kč. Průměně přišel 1 list v roce 1922 na krak = ca 53,5 Kč; průměrně přišel 1 list v roce 1923 na krak = ca 34 Kč. Dle tohoto srovnání se reprodukční ceny slevily vzdor zvýšeným cenám v kartograf[ickém] ústavu vlivem lepšího agia v roce 1923 oproti roku 1922, a sice při 1 listu průměrně o 19 Kč = ca krak. NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3247, příloha čj / Např. pro rok 1924 jsou dochovány účty, kde jsou vypsány jednotlivé mapy, jejichž kopie nechal J. Paldus pořídit. Na přehledech účtů sepsaných opět J. Paldusem je jinou rukou dopsáno, kam byly plány uloženy např. APH [Archiv Pražského hradu]. 30. ledna 372

20 1923 Z. Wirth píše na košilce ke spisu s vyúčtováním za léta , že dodávky reprodukcí kus po kuse byly zde řádně převzaty (od kurýrní pošty) a uloženy ve zvláštní skříni pro památkový archiv. Inventář všech kusů, s nímž bylo právě před nedávnem započato, bude dodatečně předložen zdejší účtárně. NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3247, čj aj. 30 V APH je doloženo pořízení 22 ks kopií (42 listů), dvou fotografií a čtyři reprodukce plánů, přičemž J. Paldus zařídil pouze fotografie a reprodukce. Ostatní kopie si pořídili zaměstnanci APH sami přímo. S ikonografickými a kartografickými fondy vídeňských institucí byl dobře obeznámen zejm. Jan Morávek, některé kopie pořídil Rudolf Horálek. Srov. dále studii Martina Halaty v tomto sborníku. 31 Obalový materiál pro řádné uložení materiálu získaného ze soupisu bohemik ve Vídni (fotografie, kopie plánů a maleb, lístkový rejstřík) dodávali ve dvacátých letech SÚF např. Hugo Ulč a Václav Jedlička, knihaři z Prahy. Prováděli také konzervaci tohoto materiálu, řádově stovek listů. NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3247, passim. 32 Dnes je uchováván v Národním památkovém ústavu (dále NPÚ). Pravděpodobně podklady k němu jsou uloženy v ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. W-A Přehled sbírek Státního ústavu fotoměřického v Praze, sepsaný Z. Wirthem NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3245, čj Srov. pozn. č Viz pozn. č. 33. Inventář map a plánů národopisného oddělení SÚF byl založen a veden až po 2. světové válce a obsahuje dokumenty, které se dostaly do fondů ústavu jistě po roce NA, fond Státní ústav fotoměřický, kniha č Zdeněk Wirth vedl neoficiálně ústav od jeho založení v roce 1919, po odchodu z MŠANO k byl jeho vedením pověřen (žádá, aby byl bezplatně pověřen vedením Státního fotoměřického ústavu, neboť jeho založení, vybudování a nehonorovaná správa patřily po celých dvacet let mé služby v mini - sterstvu k dobrovolným povinnostem. Zároveň věnoval ústavu ze svého majetku všechen materiál, nastřádaný za čtyřicet let, který má vztah k jeho programu a sbírkám, čímž se majetek ústavu zdvojnásobil (dopis Zdeňka Wirtha MŠANO z ). V čele ústavu zůstal ovšem pouze do srpna 1940, kdy ho nahradil Antonín Friedl (od roku 1931 koncipista ústavu, v letech placen ze stejného zdroje jako J. Paldus a realizoval soupis bohemik miniatur ve Vídni a v Římě). Po jmenování A. Friedla do funkce ředitele je patrná snaha snad také pod tlakem vnějších okolností o systemizaci a přísnější organizaci ústavu. Byla provedena reorganizace. Wirth zůstal členem trojčlenného sboru (spolu s V. Wagnerem a O. Stefanem) spis MŠANO čj a dopis MŠANO úřadu říšského protektora ze Všechny dokumenty uloženy v NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart KRUMMHOLZ, M. UHLÍKOVÁ, K. VÁCHA, Š. Pozůstalost Zdeňka Wirtha v oddělení dokumentace Ústavu dějin umění, zejm. s Tamtéž, s HOBZEK, Josef. Staré plány ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody. In: ŠPÉT, Jiří KLIK, Josef. Acta regionalia: sborník vlastivědných prací Společnosti přátel starožitností Praha 1965, s Katalog plánů se sbírek grafické a studijní dokumentace. Sestavili Karel Čelikovský a Josef Hobzek. Praha Příloha ke skartačnímu protokolu ze dne , NA, neevidovaný dokument z (strojopis, nepodepsaný průklep). Seznam uvádí souhrnně následující mapy se signaturami NPÚ: mapy v měřítku 1:75 000, PPOP až , Generální mapy 1: , PPOP až , Německé armádní mapy 1:50 000, Speciální mapy, PPOP až , Sekce speciálky 1: až , Mapy pro plánování a statistiku 1: až V současné době probíhá katalogizace 373

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Igo Etrich (1909-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 342 evidenční pomůcka č. 121 Čakrtová Eva Praha 1951 Etrich Flieger Werke Podle zlomku

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Předkové nám my potomkům nikdo sobě! Kronika je nepostradatelným pramenem k historii obce! Vedení

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Jan (1858-1910) Prozatímní inventární seznam NAD č. 618 evidenční pomůcka č. 206 Honzáková Valerie Praha 1971 Jan Novák (1837-1910) C.

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Zdeněk Horský Písemnosti z pozůstalosti prof. dr. A. Seydlera In: Libor Pátý (editor): Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy

ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy ANDREAS GROLL (1812 1872) NEZNÁMÝ FOTOGRAF Galerie hlavního města Prahy Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1 16. 2. 8. 5. 2016 út ne 10.00 18.00, čt 10.00 20.00 Kurátorky: Petra Trnková, Monika Faber

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Hlava I Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod odboru archivní správy MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Jandl Ivan (1937 1987)

Jandl Ivan (1937 1987) Jandl Ivan (1937 1987) 1947 1977 Inventář NFA 1997 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jandl Ivan (1937 1987) Časový rozsah pomůcky: 1947 1977 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR

Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Archiv Ústavu T. G. Masaryka (archiv zvláštního významu) ve správě Masarykova ústavu Akademie věd ČR Zpráva o činnosti archivu v roce 2004 - sídlo, hmotné vybavení, personálie Archiv pracoval v prostorách

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti

Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti Elektronická podpora výuky a vědeckého působení v oblasti práva a bezpečnosti 2. část - Učební předmět Teorie informační bezpečnosti JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Anotace: Příspěvek volně navazuje na předchozí

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363

Archiv obce Březí. EL NAD č.: 20. AP č.: 363 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Březí 1931 1944 Inventář EL NAD č.: 20 AP č.: 363 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu

Více

Tisk starých katastrálních map

Tisk starých katastrálních map Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk starých katastrálních map Autor: Tereza Benetková, Michaela Viktorová Jitka Tomanová, Tomáš Zamrzla Editor: Iva Bambulová Praha,

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví

Čl. I. 1 Způsob vedení základní, druhotné. (3) Ústřední evidence Národního archivního dědictví Strana 2783 192 VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2009, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Ministerstvo

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Maizner Ludvík [1900]-[1930] Inventář NAD č. 822 evidenční pomůcka č. 316 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2011 1. Maizner Ludvík Bati. Konstruktér

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

David Mikoláš (2013)

David Mikoláš (2013) David Mikoláš (2013) Typologie pramenů 1. Písemné prameny 2. Kartografické prameny 3. Ikonografické prameny 4. Plány 5. Hmotné prameny 6. Další informativní prameny 2 1. Písemné prameny 1. 1 Prameny diplomatického

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558

Místní školní rada Běhařov 1926-1950. EL NAD č.: 1525. AP č.: 558 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Běhařov 1926-1950 Inventář EL NAD č.: 1525 AP č.: 558 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel

Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014. Dotazy na aplikaci Základních pravidel Nejčastější dotazy k Základním pravidlům pro zpracování archiválií, verze 10. 4. 2014 Dotazy na aplikaci Základních pravidel Musíme zpětně předělávat starší platné archivní pomůcky podle nových Základních

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození

Emilie Heyduková. narozena 3.10.1859 v Písku. 150. výročí narození Emilie Heyduková narozena 3.10.1859 v Písku 150. výročí narození Narodila se v rodině píseckého restauratéra Petra Reinera. Navštěvovala vyšší dívčí školu v Písku, kde působil jako profesor Adolf Heyduk,

Více

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice

ENArC European Network on Archival Cooperation. Projekt Monasterium v České republice ENArC European Network on Archival Cooperation Projekt Monasterium v České republice Jitka Křečková Národní archiv v Praze www.nacr.cz www.monasterium.net ICARUS základní cíle a aktivity: Mezinárodní

Více

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ

http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ http://www.provenio.net provenio@provenio.net METODIKA VÝZKUMU KNIŽNÍCH PROVENIENCÍ Projekt Knihovny Národního muzea podpořený MK ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Miroslav Kronus

Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Miroslav Kronus Digitalizace fondů a sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Miroslav Kronus Ústřední archiv zeměměřictví a katastru (ÚAZK) Samostatné oddělení Zeměměřického úřadu Veřejný specializovaný archiv

Více

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74

PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno. č. 2015FaF/3110/74 PŘÍLOHA k Závěrečné zprávě projektu Interní vzdělávací agentury VFU Brno č. 2015FaF/3110/74 PRVNÍ ETAPA PŘÍPRAVY A REALIZACE FARMACEUTICKO-HISTORICKÉ EXPOZICE NA FAF VFU BRNO Veronika Deáková, PharmDr.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Aplikace geoinformatiky v sociální geografii ÚZEMNÍ VÝVOJ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY OD ROKU 1784 PO SOUČASNOST

Více

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010

Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 1 Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2010 Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisové a archivní služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12.

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ ARCHIV SLEZSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Leden 2015 Úvod Archiv Slezské univerzity (dále jen ASU ) je specializovaným archivem ve smyslu 51 zákona č. 499/2004 Sb.

Více

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor

*NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor *NACRX001OXR6* NACRX001OXR6 prvotní identifikátor Dne: 21.01.2015 Naše značka: NA- 3077-5/12-2014 Vyřizuje/tel.: Bartl / 974 847 469 Vaše značka: MÍSTO: Pisa / Itálie ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

Více