Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ supplementum Eva Chodějovská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ supplementum 16 2013. Eva Chodějovská"

Transkript

1 Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ supplementum Všestranně použitelný, výjimečně svědomitý, přesný a spolehlivý důstojník 1 Zapomenutý historický kartograf a archivář Josef Paldus a jeho podíl na československo-rakouské archivní rozluce Eva Chodějovská Cílem tohoto příspěvku je představit neprávem opomíjenou osobnost, která se významným způsobem zapsala do dějin rakousko-uherského a československého archivnictví a zároveň do oboru historická kartografie. Jméno jabloneckého rodáka plukovníka Josefa Palduse zůstává téměř neznámé, přestože současní badatelé hojně využívají v Rakouském státním archivu Mapovou sbírku Válečného archivu, a to aniž by věděli, že o ni řadu let pečoval a základní informace o ní publikoval právě on. Stejně tak mnohokrát citované a stále nepřekonané studie o nejstarších vojenských mapováních českého území z počátku druhé poloviny 20. století se s největší pravděpodobností opírají o Paldusovy pečlivé, přísně na studiu pramenů založené stati, z nichž většina ovšem zůstala v rukopise. A zdá se, že stejným způsobem, jako v rámci dějin archivnictví a historické kartografie, je vnímán i v dějinách československo-rakouské archivní rozluky. Josef Paldus odvedl v letech obdivuhodně rozsáhlou, ucelenou a pečlivě vykonanou práci, která ovšem leží nevyužita a zapomenuta. Výsledky totiž pokorně odevzdal svým nadřízeným, předložil vy - účtování a své osobní ambice zcela potlačil svou práci chápal jako příspěvek k rea - lizaci daleko rozsáhlejšího úkolu. Jeho vzdělání a kariéra toto chování, podle mého soudu, do značné míry vysvětlují. 2 Paldusův profesní životopis je provázán s dějinami snah o vybudování Památkového archivu (plánované centrální instituce československého státu shromažďující či evidující prameny pro památkovou péči a pro badatele v oboru dějin umění, architektury, urbanismu a archeologie) a s působením duchovního otce a faktického ředitele této instituce Zdeňka Wirtha. Památkový archiv jako součást Státního ústavu fotoměřického ovšem v podstatě nikdy nezačal efektivně fungovat, jeho sbírky byly ve druhé polovině 20. století rozptýleny a dnes jsou obtížně rekonstruovatelné. Kvůli Wirthovu nadměrnému vytížení a nepříznivému společenskému vývoji v závěru 354

2 Josef Paldus v roce (SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer.) jeho kariéry nevznikla řada plánovaných děl, pro něž dlouhodobě v rámci své vědecko-organizační činnosti i soukromě shromažďoval materiál. Výsledky mnohaleté snahy Josefa Palduse, který pro zamýšlené Wirthovy publikace pojednávající o ikonografii a kartografii měst v Československu realizoval heuristiku a další náročné přípravné práce, se tak dochovaly v podobě utříděných výpisků (a v několika případech i do tisku připravených, ovšem nikdy nevydaných dílčích studií) v rámci Wirthovy pozůstalosti a dále roztroušené na řadě míst. Poměrně bohatá je i bibliografie Josefa Palduse. Zejména dvě studie o mapování českých zemí v 18. století jsou dodnes v rámci historické kartografie nepřekonané. Novým zjištěním je ovšem fakt, že Paldus neustal v badatelské činnosti a tvořil vědecké práce i ve službách československého státu. Zůstaly však nepublikovány. Josef Paldus se narodil 22. března 1863 v německé rodině brusiče skla římskokatolického vyznání Ignaze Palduse a jeho ženy Anny v Jablonci nad Nisou. 3 Zde navštěvoval obecnou a měšťanskou školu a v roce 1877 se nechal zapsat do c. k. kadetní školy pro pěchotu v Praze. Studium ukončil v roce Do armády vstoupil dobrovolně již 11. dubna Působil po dokončení školy v Tarnově v Haliči, Banské Bystrici, v Gračanici nedaleko Tuzly v dnešní Bosně a Hercegovině, v Kadani, odkud byl nově v hodnosti poručíka přeložen roku 1885 do Prahy, v letech pobýval v dalmatském Kotoru, kde byl povýšen na nadporučíka. Léta strávil v Praze (resp. v Karlíně a na Smíchově) a po ročním intermezzu v Berouně absolvoval důstojnickou školu a byl v roce 1895 po patnáctileté službě u pluku přidělen do Válečného archivu ve Vídni, a sice do kartografického oddělení, a povýšen na setníka II. třídy. 4 Opět povýšen, získal roku 1899 v archivu trvalé místo a od roku vedl kartografické oddělení. Roku 1905 se oženil s Franziskou rozenou Pavlíkovou. 6 Stoupal i v armádních hodnostech: 1910 byl povýšen na majora, roku 355

3 1914 se stal podplukovníkem a roku 1917 byl povýšen na plukovníka. Byl držitelem četných řádů a vyznamenání. Podle vlastního životopisu ovládal španělštinu, angličtinu a francouzštinu, absolvoval kurzy turečtiny a arabštiny; 7 kvalifikační list, vedený rakousko-uherskou armádou a uchovávaný ve Válečném archivu Rakouského státního archivu, uvádí ještě pasivní ruštinu, 8 jeho mateřským jazykem byla němčina, a jak z jeho korespondence a zpráv vyplývá, ovládal bezvadně i češtinu. Kvalifikační list představuje Palduse jako zdatného muže střední postavy, jako osobnost pevného charakteru, rozhodného, vitálního, dobromyslného a přátelského člověka, sportovce a šermíře, který ovládá stenografování a je schopen skicovat v terénu, v němž se dobře orientuje; ze svých četných působišť má dobré znalosti řady oblastí rakousko-uherské monarchie a z cesty do Španělska v roce 1897 řady zemí Evropy. 9 Během 1. světové války Paldus vykonával nadále službu v archivu (dvakrát pobýval delší čas v Bělehradě coby člen komise pro přejímání muzejních a archivních fondů) a mimo to byl ještě pověřen velením ve Stiftskaserne na Mariahilferstraße ve vídeňském VI. okrese. Otázkou je, jak zásadní zlom znamenal v životě Josefa Palduse konec 1. světové války a vznik Československa. O jeho politických názorech není nic známo. Ve všech dostupných dokumentech se jeví jako řádný, loajální, spolehlivý, svěřené úkoly pečlivě vykonávající voják s velmi dobrými názory, [...] který projevuje vůči představeným poslušnost a otevřenost, ke stejně postaveným je přátelský a laskavý, k podřízeným přísný. V jeho oficiálním osobním spise byly zdůrazněny velmi dobré obecné i vojenské znalosti a bylo konstatováno, že se v archivní službě velmi dobře orientuje, pracuje obezřetně a důkladně a jeho současné zařazení je obzvláště příhodné. 10 Paldus, který k 1. srpnu 1917 skončil ve Válečném archivu a k 1. lednu 1919 odešel do důchodu, 11 v české verzi vlastního životopisu k roku 1920 o své vojenské kariéře lapidárně konstatuje: byl jsem převzat do svazu [!] československé armády co plukovník ve výslužbě. Již od roku 1919 byl však zaměstnáván Ministerstvem školství a národní osvěty Československé republiky; 28. prosince 1920 byl přidělen československému vyslanectví ve Vídni a od konce roku 1923 vykonával svou práci jako člen kulturněhistorické komise. Zatímco soupisem uměleckých předmětů byl pověřen Erich Winkler, 12 Paldusovi připadl úkol, který by se dal stručně charakterizovat jako soupis kartografických a ikonografických bohemik z vídeňských (dolnorakouských) sbírek a zajištění kopií vybraných jednotlivin. Svěřený úkol plnil po celá dvacátá a třicátá léta tento podle kvalifikačního listu všestranně použitelný, výjimečně svědomitý, přesný a spolehlivý důstojník opět velmi zodpovědně a precizně nyní ve službách nového státu. Činnost kulturněhistorické komise ovlivňovalo jednak Ministerstvo zahraničních věcí, jednak Ministerstvo školství a národní osvěty. Jejich kompetence nebyly dlouho Přehled výzkumu bohemik zjištěných a seznamenaných pro Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze. (ÚDU AV ČR, v. v. i., Odd. dokumentace, fond Zdeněk Wirth, kart. W-A-6, sv. 2.) 356

4 357

5 358

6 359

7 360

8 361

9 362

10 363

11 vyjasněné. 13 Navíc do soupisové činnosti zasahoval osobně Zdeněk Wirth, a to z pozice přednosty V. oddělení Ministerstva školství a národní osvěty a zároveň ředitele Státního ústavu fotoměřického, kde pečoval především o Památkový archiv. Tato instituce byla z Wirthovy iniciativy založena již roku 1919, ale po celou dobu své existence se potýkala s finančními, prostorovými i personálními problémy. V Památkovém archivu konkrétně měly být shromažďovány mapy, plány, fotografie a další ikonografický materiál, získaný z domácích i zahraničních institucí a od soukromníků, a to jak v originálech, tak v podobě kopií či jiných reprodukcí. 14 Jedním z okruhů její činnosti byla dokumentace bohemik v cizině, zejména ve Vídni, ale také v Římě či Miláně. Zaměstnanci ústavu i odborníci najatí na provedení konkrétního i dlouhodobého úkolu a placení z prostředků tzv. státní akce pro podporu nezaměstnané inteligence prováděli své soupisy ve Vídni s využitím zázemí komise podléhající Ministerstvu zahraničí. 15 Státní ústav fotoměřický převzal oficiálně vedení soupisu bohemik ve Vídni až v roce Josef Paldus se řadil do druhé uvedené kategorie nepatřil ke kmenovým zaměstnancům ústavu, 17 oficiálně byl začleněn do spisového oddělení vídeňského velvyslanectví srpna 1921 sepsal ve Vídni, kde dlouhodobě pobýval, 19 svůj Pracovní program a v něm precizně popsal základní mechanismy své tamní činnosti: Co dlouholetý člen a přednosta kartografického oddělení Válečného archivu, jakož i co znalec a odborník historické kartografie literárně činný, obeznámen s poměry ve vídeňských archivech a sbírkách a jsa ve stálém styku s víd[eňskými] vědeckými kruhy, byl jsem s to postaviti se Ministerstvu školství a národní osvěty k službám pro větší v můj obor spadající práce. Pracuji o soupisu bohemik, obzvláště historického plánového a mapového materiálu atd. v archivech, knihovnách a sbírkách vídeňských za účelem uplatnění nároků Československé republiky dle paragrafu č. 196 mírové smlouvy Saint-Germainské. Dne 28. prosince 1920 jsem obdržel úřední dekret č od Ministerstva školství a národní osvěty v Praze. Pomocí accreditivu, to jest průkazu, Vídeň 26. listopadu 1920 čís. 5099/III, byl mi učiněn přístupným materiál cizozemci až dosuď zcela nedostupný, tento přesně prostudovávám a dle mého Ministerstvem školství a nár[rodní] osvěty přijatého a schváleného pracovního plánu (Vědecké rozdělení 20 ) zpracovávám. Úkol mi přidělený jest seznání a zjištění ve vídeňských archivech a sbírkách se nacházející bohatý historický materiál [!], týkající se zemí republiky Československé, to jest Čech, Moravy, Slezska, Slovenska a Podkarpatské Rusi. O pravidelných pracích předkládám Ministerstvu školství a národní osvěty v Praze pravidelně stručnou měsíční zprávu. Následuje přehled do té doby prostudovaných archivů a sbírek a těch, které měl v úmyslu ještě zahrnout. Odhadoval, že mu práce zabere přibližně dva roky. 21 Dílčí soupisy a především měsíční, roční a celkový přehled práce vytvořený nejprve v roce 1927 a potom doplňovaný až do roku 1934 svědčí nejlépe o tom, že úkol byl daleko rozsáhlejší a ve dvou letech neuskutečnitelný. K měsíčním zprávám byly přidávány pečlivé seznamy prostudovaného materiálu, ne sice vyčerpávající, ale vypichující to nejzajímavější a nejcennější. Paldus navíc sděloval velmi ochotně a nadšeně 364

12 novinky v osobních dopisech Zdeňku Wirthovi. Tyto listy jsou koncipovány velmi uctivě až úslužně, s plnou důvěrou a absolutní oddaností novému šéfovi. 22 Zasílal mu taktéž koncepty i separáty svých článků. 15. září 1927 opustil Josef Paldus Vídeň a přestěhoval se s manželkou zpět do Jablonce nad Nisou. 23 Do Vídně ještě zajížděl na dokončení heuristiky v následujících dvou letech. Za celou dobu pracoval minimálně v patnácti institucích 24 a v nich objevil a formou kartotéčních lístků a různě podrobných seznamů evidoval více než listů bohemikálního kartografického a ikonografického materiálu a z nich nechal pořídit 2001 list reprodukcí. Pracoval velmi systematicky: pročetl dostupné archivní pomůcky či sám nastudoval strukturu archivu, spisovny či sbírky a popsal ji. Následně rozepsal příslušný oddíl zahrnující mapy a ikonografický materiál a pak teprve prostudovával jednotlivé dokumenty, z nich tvořil regesty lístky formátu A5 se základními údaji a popisem. Nejspíše až následně se vybíraly jednotliviny k reprodukování. Od března 1929 pracoval na soupise nashromážděných pramenů, který on sám označoval za rejstřík autorů. V roce 1934, kdy jej dokončil, zahrnoval 2560 autorů a byl vypracován na 5729 listech čistopisu. Josef Paldus zemřel pravděpodobně 10. října 1937 ve svém severočeském rodišti 25 a pohřben je na vyšehradském hřbitově v Praze. 26 Předmět zájmu Josefa Palduse, tedy ve vídeňských institucích uchovávaný kartografický a ikonografický materiál, lze rozdělit podle Pražské úmluvy, konkretizující Saint-Germainskou mírovou smlouvu 27 v oblasti archivní a spisové rozluky, na tři části: první z nich tvoří do Československa v rámci spisové rozluky předané moderní aktuální mapy (katastrální mapy, mapové sekce III. vojenského mapování apod.). Druhá část představuje materiál vzniklý do roku Na něj byl uplatňován provenienční princip tyto kartografické dokumenty, které vznikly většinou jako mapy sloužící pro mírové i válečné potřeby rakouské armády, byly tedy určeny k tomu, aby zůstaly ve Vídni. Poslední skupinu tvoří materiál zbývajícího období, tedy z let Ten měl podle úmluvy zůstat automaticky v Rakousku. Do tohoto období spadá velké množství známého a využívaného (I. a II. vojenské mapování), ale i po hříchu zcela neznámého kartografického materiálu. Jde o mapy a plány tištěné (v tom případě se jedná pouze o jiné exempláře na jiných místech dochovaných dokumentů), ale také rukopisné. Ty jsou často velmi podrobnými a zároveň rozměrnými jedinečnými dokumenty, svědčícími o podobě krajiny i sídel v českých zemích v raném novověku a v 19. století. Opět vznikly především pro potřeby rakouské armády, vytvářel je zejména štáb generálního ubytovatele a studenti vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě, ale jsou zde i alba vedut, soubory plánů nově vzniklých pevnostních měst, pražského opevnění apod. Z dokumentů spadajících do tohoto období byly v případě aktového a listinného materiálu pořizovány opisy; veduty, mapy a plány musely být podrobně popsány a ze zvlášť zásadních pramenů byly pořízeny fotografické reprodukce. Sledovat osudy konkrétních reprodukcí, stejně jako originálních z Vídně převzatých map a plánů, je velmi komplikované a vyžádá si dlouhodobý výzkum. Po- 365

13 drobně je doloženo pořízení reprodukcí, 28 jejich převezení z Vídně a předání. 29 Originály se dostaly jistě hned ve dvacátých letech do několika institucí (např. Archivu Pražského hradu 30 ). Kopie a některé originály byly uchovávány v Památkovém archivu, kde na ně byl pořizován obalový materiál a desky; originály byly restaurovány. 31 Zdeněk Wirth v několika dokumentech mluví o inventáři. Je z něho možné vyčíst, že sbírka čítala asi plánů, 32 ovšem detailní informace o konkrétních dokumentech chybí. Ve zprávě z roku Z. Wirth rekapituluje, že se ve Státním ústavu fotoměřickém nalézá z činnosti plukovníka J. Palduse soupis plánů a vedut z vídeňských sbírek, vzniklých z čs. prostředí a uložených ve vídeňských sbírkách, s podrobným rejstříkem autorským, místním a věcným, celkem v 16 krabicích. K tomu skříň fotografických reprodukcí vybraných plánů a vedut. Dále se v prostorách ústavu nacházelo, pokud jde o sledovaný typ dokumentů, několik složek vedut a jako depozitum materiál z Ústřední komise památkové ve Vídni. (Uloženo MŠANem 1922.) Fotografie a plány ve 23 foliových fasciklech abecedně srovnaných. Do Vědeckého uspořádání (rozdělení) základního rozpisu Paldusovy práce z roku 1920, si navíc Zdeněk Wirth vpisoval, takže výsledky Paldusovy činnosti byly na konci třicátých let prakticky využívaným materiálem. 34 Přehled sbírek Státního ústavu fotoměřického sestavený Zdeňkem Wirthem a datovaný 24. února 1939 je ovšem pouze povšechný a neumožňuje detailní rekonstrukci fondu. 35 Poválečná reorganizace ani řešení prostorových problémů Státního ústavu fotoměřického nebyly úspěšné, 36 shodnou náplň práce získala jiná pracoviště (Kabinet pro theorii a dějiny umění ČSAV). Ústav byl zrušen a stal se součástí Státní památkové správy (později Národního památkového ústavu). Sem přešly také jeho sbírky, ovšem ne v úplnosti. Podstatné části zejména Památkového archivu se po smrti Zdeňka Wirtha v roce 1961 dostaly v rámci jeho pozůstalosti do Ústavu pro teorii a dějiny umění a zde (nyní v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky) jsou uchovávány dosud. 37 Fond je rámcově uspořádán (signatury W-A značí bývalý Památkový archiv); v nedávné době z něho byly do Sbírky staré plánové dokumentace vyčleněny mapy a plány. 38 Národní památkový ústav uchovává mapy a plány v Plánovém archivu. Zde se dnes nachází asi polovina korpusu černobílých fotografických kopií ve Vídni během československo-rakouské archivní rozluky ponechaných plánů. Tyto pravděpodobně jinak neoznačené kopie získaly teprve v šedesátých letech signatury, což komplikuje identifikaci plánů a slovního popisu k nim se vztahujícího. V roce 1970 byl sice vydán Katalog plánů, avizovaný už v článku Josefa Hobzka o této sbírce z roku 1965, ale parametry tohoto přehledu stěží naplňují definici soupisu a je obtížné jej prakticky využívat. 39 Část map a plánů předal Národní památkový ústav Národnímu archivu (resp. v roce 1977 Státní ústav památkové péče a ochrany přírody Státnímu ústřednímu archivu), kde jsou dnes součástí Sbírky map a plánů. 40 Jde většinou o speciální a topografické mapy III. vojenského mapování. Na některých z nich je charakteristický podpis Josefa Palduse, který tímto způsobem stvrdil doplňky do map učiněné mapové sekce používal např. pro zanesení vojenských objektů v okolí Prahy a tvořil 366

14 vlastní rekonstrukční mapy. Není vyloučeno, že se tyto konkrétní dokumenty mohou vztahovat k některé z jeho studií. 41 Zbývající reprodukce se zatím nepodařilo objevit a podrobná identifikace jednotlivých převzatých originálů bude časově náročná a předpokladem pro ni je alespoň inventarizace ústředních mapových sbírek v České republice. Mohlo by se zdát, že sto let staré černobílé fotografické kopie jsou dnes již vzhledem k pokročilým reprodukčním technikám i nárokům na ně a zároveň dostupnosti ve Vídni uložených originálů zbytečné. Současný stav zpřístupnění kartografických a ikonografických dokumentů ve vídeňských archivech a knihovnách (neexistence moderních orientačních pomůcek, obtížnost a nákladnost reprografických služeb) ovšem zvyšuje jejich hodnotu a sbírka v Plánovém archivu Národního památkového ústavu je hojně využívaná. Neméně cenným materiálem jsou bezesporu Paldusovy úhledné rukopisné evidenční lístky, jakési regesty k jednotlivým mapám, plánům a vedutám. Nalézáme je jednak roztroušené u reprodukcí map v Plánovém archivu Národního památkového ústavu, jednak na mnoha místech ve fondu Zdeňka Wirtha v Ústavu dějin umění AV ČR. Zde souvislejší řadu tvoří desky Plány a pohledy měst [ ] republiky Československé [ ] Abecedně a chronologicky uspořádáno. 42 Kromě nejrůznějších seznamů je dalším a nejzásadnějším výstupem Paldusovy dlouholeté práce zmíněný soupis plánů a vedut [ ] s podrobným rejstříkem autorským, místním a věcným, celkem v 16 krabicích. Přesná podoba a hlavně místo uložení tohoto obdivuhodného díla nejsou však v současné době známy. Josef Paldus nikdy nepřerušil styky se svým rodným městem. V životopise hrdě uvádí, že se v roce 1908 stal členem-korespondentem Městského muzea jablonec - kého Průmyslového spolku a o rok později čestným členem I. veteránského spolku Jablonce a okolí. 43 V úzkých stycích byl s učitelem, vlastivědným pracovníkem, kronikářem a okresním konzervátorem Karlem Richardem Fischerem ( ), který byl v letech starostou města. 44 Fischer byl Paldusův vrstevník. Oba muže spojoval zájem o historii Jablonce a Jablonecka a dochovaná korespondence svědčí o navázání přátelského vztahu nejen mezi nimi, ale také jejich rodinami. 45 Fischer stál u zrodu jabloneckého muzea a spolu s dalším významným regionálním vlastivědným pracovníkem Josefem Meissnerem ( ), učitelem ve Smržovce a zakladatelem tamního muzea, 46 byli hlavními přispěvateli Unser Isergebirge. Hei - matkundliche Beilage des Gablonzer Tagblattes, kde publikoval několik statí i Josef Paldus. 47 Oba sledovali Paldusovu regionalistickou práci, 48 jejímž hlavním plodem vedle příspěvků do prvního čísla ročenky muzea 49 a zajištění zápůjček na výstavu ke stému výročí bitvy u Lipska 50 bylo pořízení řady kopií map, plánů a vedut Ja - blonecka z vídeňských institucí pro jablonecké muzeum. Paldus zřejmě využil zaběhnutý postup při pořizování reprodukcí jiného bohemistického materiálu, neboť i tyto reprodukce zhotovil vídeňský Vojenský zeměpisný ústav. 51 Vyvrcholením Paldusova zájmu o historickou kartografii rodného kraje a systematického shromažďování pramenů k Jablonecku ve vídeňských archivech mohla být studie o Jablonci 367

15 nad Nisou na starých mapách. Dochovala se v podobě šestistránkového strojopisu ve fondu Josefa Meissnera. 52 Pravděpodobně nikdy nevydaná studie je opatřena obecným úvodem, v němž autor prokázal dobrý přehled v oboru historická kartografie. Práce, založená z velké části na rozboru map I. a II. vojenského mapování, je vlastně případovou studií, v níž Paldus využil znalosti a materiál nashromážděný pro svoji rozsáhlou práci Die militärischen Aufnahmen... z roku Ještě před rokem 1918 ovšem publikoval Josef Paldus řadu pramenných studií z rakouských vojenských dějin tak jak se očekávalo od zaměstnance Válečného archivu. 53 Nejvýše si cenil rozsáhlé studie o Janu Kryštofu Müllerovi 54 a uvedené stati o vojenských mapováních provedených v habsburské monarchii. 55 Za významný moment své kariéry považoval i výzkumnou cestu do španělského Archivo general v Simancasu, kterou jako jeden z mála (vojenských) historiků v habsburské monarchii podnikl v roce V roce 1909 o ní vydal ve vídeňském vydavatelství L. W. Seidel & Sohn čtyřicetistránkovou, graficky elegantně ve stylu secese upravenou brožurku s názvem Simancas und sein Archiv. Erinnerung an Spanien. Text, rozdělený do mnoha dílčích kapitol, představuje směsici novinářským způsobem sepsané ces - tovatelské črty a úřední zprávy ze služební cesty a dovoluje poznat další stránky Paldusovy osobnosti: Es war am 21. März 1897, als ich der herrlichen Reichshauptund Residenzstadt an der blauen Donau für längere Zeit Valet sagte, um eine ehrenvolle Aufgabe, mit welcher mich die Direktion des k. und k. Kriegsarchivs betraut hatte, zu erfüllen. Es galt einer Studienreise in das grosse spanische,archivo General in Simancas, um Material für das im Kriegsarchive in Arbeit befindliche grosse Werk,Der österreichische Erbfolgekrieg zu sammeln und zu ergänzen. 56 Paldus ces - toval vlakem přes Švýcarsko, Francii a Španělsko až do Valladolidu, nešetří básnickými obraty, když popisuje jednotlivá města, v nichž se zastavil. Čtenáře také seznámil se základními historickými daty a událostmi, především z vojenských dějin. Z Valladolidu do Simancasu pak cestoval diligencí, tedy s poštou. Charakterizuje lidi, s nimiž se setkal, své domácí shledal pohostinné a milé, ředitele archivu Claudia Péreze Gredillu jako žoviálního. Pracovalo se pouze do jedné hodiny odpoledne, ale ředitel i jeho podřízení vycházeli Paldusovi maximálně vstříc. Opisoval si sám nebo pro něho za úplatu pracovali archiváři, jejichž opisy hodnotil jako kvalitní. Do knihy zařadil i dějiny Simancasu včetně převzatého půdorysu pevnosti a vsi, uvedl detaily o životě a způsobu bydlení, španělské kuchyni a o velikonočních zvycích. Prostor je věnován dějinám archivu i zasloužilým archivářům, vysoko jsou hodnoceny archivní pomůcky. Archivní fondy byly uloženy v jedenapadesáti sálech, objem archiválií odhadoval na 33 milionů dokumentů. Na stranách podává přehled uspořádání archivu (ve španělštině). Na zpáteční cestě navštívil Madrid, část této kapitoly věnoval dramatickému popisu býčích zápasů. Nečekaně bohatá bibliografie vydaných prací Josefa Palduse, s výjimkou krátkých textů zaměřených na regionální historii Jablonecka, končí rokem Podařilo se ale zjistit, že Paldus ve dvacátých a třicátých letech pracoval pilně nejenom na soupisu map, plánů a vedut ve vídeňských sbírkách a zajišťoval pořízení jejich repro- 368

16 dukcí. Ve fondu Zdeňka Wirtha je uloženo několik rukopisů, vesměs čistopisů připravených k odevzdání do tisku či alespoň ke kritickému čtení oponentů. Kromě vysoké vědecké úrovně, kdy se všechny práce opírají o podrobné a kritické studium pramenů, k nimž měl jejich autor jedinečný přístup, svědčí tyto rukopisy a strojopisy svou vzornou formální úpravou o autorově pečlivosti. Paldus přeložil do češtiny i své starší stati. 57 Proč tyto práce, které by se bývaly staly prvními pojednáními o oficiálních mapových dílech zahrnujících území Československa, 58 o vyobrazení Čech na starých mapách středních měřítek 59 i o starých plánech a vedutách Prahy, 60 vůbec zůstaly nevydány, i když rukopisy byly doplněny jistě obtížně získanými vyobrazeními a opatřeny poznámkami a značkami pro sazeče, se můžeme jen domnívat. Chyběly peníze? Dělal si Zdeněk Wirth nárok na tyto publikace a Paldus respektoval svého aktuálního nadřízeného? Zatím se zdá, že dodnes nepřekonané práce Karla Kuchaře, Františka Boguszaka a Jana Císaře, Františka Roubíka či Václava Hlavsy o raně novověkých mapách a plánech či o ikonografii Prahy a jejich autorech, publikované zejména v letech 20. století, vznikly nezávisle na těchto studiích. Citovány jsou jen Paldusovy starší, před rokem 1919 vydané práce zejména zmíněné pojednání o Janu Kryštofu Müllerovi z roku 1907 a o I. vojenském mapování z roku 1919 jsou dodnes nepřekonanými faktograficky přebohatými díly. Doloženo ovšem je, že Paldusovu nepublikovanou práci o II. vojenském mapování znal Ivan Honl, přesto není v jeho pracech, pokud je mi známo, citována. 61 To, že tento stručný přehled není vyčerpávající bibliografií vědeckých prací Josefa Palduse, dosvědčuje nalezená dvoustrana z nezjištěného časopisu s Paldusovým článkem Leben und Wirken des Generalmajors Ludwig August v. Fallon, des k. k. Generalquartiermeisterstabes Vedle těchto dokončených, ucelených prací se ve Wirthově osobním fondu dochovala řada výpisků, seznamů, kartotéčních lístků či jiným způsobem utříděných informací, konceptů článků apod., které ukazují, že Josef Paldus si dělal systematické přehledy o uložení starých map a plánů již před rokem Kromě dokonalé znalosti svěřených fondů mapové sbírky Válečného archivu 63 měl výborný přehled o archivních fondech řady evropských zemí 64 a byl tak jistě jednou z nejvhodnějších osobností pro sepsání kartografických a ikonografických bohemik ve vídeňských institucích. Výsledky jeho práce jsou ovšem minimálně využity: je sice možné většinu reprodukcí map a plánů a řadu originálů v různých institucích dohledat, stále ovšem postrádáme nejzásadnější výsledek Paldusovy práce rozsáhlý, rejstříky opatřený soupis. Korespondence s jabloneckým starostou Karlem Richardem Fi - scherem a i když nemnohé zmínky o působení v Jablonci nad Nisou staví Josefa Palduse do jiného světla, 65 než armádní dokumenty či výsledky práce na soupisu bohemik a korespondence se Zdeňkem Wirthem. Jak již naznačila ukázka z knihy o cestě do španělského Simancasu, Paldus byl vedle spolehlivého vojáka a úředníka také milovníkem přírodních krás, nadšený cestovatel a v neposlední řadě obdivovatel rodného kraje

17 Poznámky 1 Ein sehr verwendbarer, besonders gewissenhafter, correcter [...] und zuverlässiger Offizier. Kvalifikační list v závěru v oddíle Poznámka, plnou citaci viz pozn. č. 2. Tato studie byla zpracována v rámci řešení projektu programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity č. DF11P01OVV021: Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a technologií digitalizace, zpřístupnění a využití starých map, plánů, atlasů a glóbů. 2 Ottův slovník naučný dodatky ani Tomešův Biografický slovník heslo o Josefu Paldusovi neuvádějí, Biografický slovník archivářů českých zemí (HOFFMANNOVÁ, Jaroslava, PRAŽÁKOVÁ, Jana, heslo Paldus Josef, plk. Praha: Libri 2000, s. 473) obsahuje stručné heslo, které čerpá z Biographisches Lexikon zur Ge schichte der Böhmischen Länder azösterreichisches Biographisches Lexikon (dále ÖBL) (ÖBL , Bd. 7, Lfg. 34, 1977, S. 297). Nejpodrobnější informace přináší Kvalifikační list, vedený rakousko-uherskou armádou a uchovávaný ve Válečném archivu (Österreichisches Staatsarchiv-Kriegsarchiv, Wien /dále jako ÖStA-KA/, Qualifikationslisten, kart. 2335; dva staré / a / a nový kvalifikační list, citováno z této nejmladší verze kvalifikačního listu) a Paldusem samotným sepsaný životopis dochovaný ve třech verzích: německy psaný strojopis, Mein Lebenslauf, s věnováním jabloneckému starostovi Karlu Richardu Fi - scherovi (Seiner Hochwohlgeboren Herrn regierenden Bürgermeister Karl R. Fischer, mei nem hochwehrten lieben Freunde in hoch achtungsvoller treuer Ergenbenheit gewidmet Josef Paldus Obst.) datovaný v Jablonci 14. listopadu 1928, s údaji týkajícími se období , 8 listů + titulní list s rukopisným věnováním, s vloženými fotografiemi a pohlednicemi nalepenými na zvláštních kartonech (10 foto), Státní oblastní archiv v Litoměřicích Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou (dále SOkA Jablonec nad Nisou), fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus. Dva rukopisné zestručněné překlady do češtiny se potom nacházejí v osobním fondu Zdeňka Wirtha Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, v. v. i., Praha (dále ÚDU AV ČR), Odd. dokumentace, fond Zdeněk Wirth, kart. 6-W-A/2. 3 Anna Paldusová se narodila 27. června 1837 v Jablonci nad Nisou a zemřela tamtéž 26. června Josef Paldus měl bratra Heinricha (17. března srpna 1926). Rodina žila v Jägergasse 252/18. SOkA Jablonec nad Nisou, fond Archiv města Jablonec nad Nisou, evidence obyvatelstva, Ignaz Paldus, Anna Paldus a Josef Paldus, Mein Lebenslauf, SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus. 4 ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2. 5 ÖBL uvádí vedení archivu v letech , Paldus ve svém německém životopise (Josef Paldus, Mein Lebenslauf, SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus) udává od SOkA Jablonec nad Nisou, fond Archiv města Jablonec nad Nisou, evidence obyvatelstva, Josef Paldus. Svatba se konala 31. října ve Vídni v domácí kapli Rudolfových kasáren v Rossau. Františka se narodila 5. prosince 1868 v Česticích u Strakonic, byla dcerou Václava Pavlíka a jeho ženy Františky. Seznámili se na Všeobecné zemské výstavě v Praze 1891, jak uvedl Paldus ve svém německém životopise (Josef Paldus, Mein Lebenslauf, SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus), pravděpodobně neměli žádné potomky. 7 ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2. 8 Sprachkenntnisse (k roku 1901): Deutsch spricht und schreibt wollkommen, böhmisch zum Dienstgebrauch genügend, französisch schreibt gut, englisch spricht und schreibt wollkommen, russisch schreibt genügend, spanisch schreibt und spricht wollkommen. ÖStA-KA, Qualifikationslisten, kart Tamtéž. 370

18 10 Tamtéž. 11 Josef Paldus, Mein Lebenslauf, SOkA Jablonec nad Nisou, fond K. R. Fischer, kart. 23, inv. č. 65, složka Josef Paldus. 12 Winkler pracoval ve Vídni ještě v roce Zprávu píše za kulturněhistorickou komisi (Národní archiv /dále NA/, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3246, opis zprávy z ). K jeho úkolům a korespondenci se Z. Wirthem srov. ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/1. Ani jeho činnost není dosud uceleně zmapována. Na rozdíl od Josefa Palduse jsou na základě vzájemné korespondence doloženy Winklerovy kontakty s Karlem Kazbundou (Archiv Národního muzea, fond Karel Kazbunda). 13 Nevyjasněné vztahy Ministerstva zahraničních věcí (dále MZV) a Ministerstva školství a národní osvěty (dále MŠANO) komplikující práci dokumentují např. spory o úhradu kurýrních služeb (doprava fotoaparátu do Vídně) v roce 1936 (NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3246, dopis MZV MŠANO z ). 14 Základní údaje o ústavu včetně odkazů na prameny viz UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy ( ): doplněno bibliografií Wirthova díla. 1. vyd. Praha: Národní památkový ústav, 2010, s ISBN ; KRUMMHOLZ, Martin UHLÍKOVÁ, Kristina VÁCHA, Štěpán. Pozůstalost Zdeňka Wirtha v oddělení dokumentace Ústavu dějin umění AV ČR. In: ROHÁČEK, Jiří UHLÍKOVÁ, Kristina. Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby: soubor příspěvků. Praha: Artefactum, 2010, s , zde především s ISBN Podrobněji ovšem Zdeněk Wirth ve zprávě Přehled vývoje a organisace Státního ústavu fotoměřického v Praze, kterou předložil na vyzvání MŠANO a která se dochovala v opise pod čj /1938 v NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart Úřad reparačního komisaře byl rozhodnutím Ministerstva zahraničí z , čj /1921, přičleněn jako tzv. mírový odbor k vyslanectví ČSR ve Vídni. Po zrušení odboru k přešla většina agend přímo na vyslanectví (především spisová rozluka). Československá likvidační komise byla přičleněna k Úřadu plnomocníka ČSR ve Vídni (vznikl k ). Agenda spisové rozluky přešla později na rakouskou sekci pařížské reparační komise. Po jejím zrušení mělo organizaci spisové rozluky na starosti vyslanectví a od roku 1923 kulturněhistorická komise při vyslanectví, řízená přímo Ministerstvem zahraničí. 16 Rok 1933 se jeví jako mezník ve vývoji ústavu (SÚF). Získal prostory v Klementinu a Z. Wirth se snažil o jeho efektivnější činnost a pevnější a systematičtější zakotvení v síti státních institucí. SÚF převzal dosavadní měsíční zprávy o činnosti Josefa Palduse (příloha k čj , Seznam měsíčních zpráv plukovníka v. v. Josefa Palduse o soupisu bohemik ve Vídni z let , podchycuje v seznamu o 139 položkách Paldusovy měsíční zprávy zasílané v letech ) i Ericha Winklera (čj , seznam 93 měsíčních zpráv z let ). NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart Z. Wirth zároveň žádal velvyslanectví ČSR ve Vídni, aby zprávy nadále zasílalo přímo SÚF. 17 WIRTH, Zdeněk. Přehled vývoje a organisace Státního ústavu fotoměřického v Praze (cit. v pozn. č. 14). Uvádí, že Josef Paldus byl placen z kategorie státní akce pro podporu nezaměstnané inteligence, nebyl tedy kmenovým zaměstnancem ústavu. Pracoval na soupisu bohemik kartografických a ikonografických ve všech státních sbírkách vídeňských a v některých soukromých, od r do konce r Tento údaj je doložen pro rok Skrze velvyslanectví se dálo také vyúčtování záloh za reprodukce, které Paldus v archivech, knihovnách a sbírkách pořizoval. NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3247, passim. 19 Za svobodna bydlel Josef Paldus ve Vídni ve Weyringergasse 13 ve IV. vídeňském okrese, po svatbě se přestěhovali do XVIII. okresu do Hofstattgasse 7, kde bydleli 23 let až do odchodu do Jablonce nad Nisou. Paldus to 371

19 měl do práce poměrně daleko: od roku 1905 sídlil Válečný archiv v budově Ministerstva války v VI. okrese na Mariahilferstraße. 20 Vědecké uspořádání historického mapového a plánového materiálu nynějších zemí Československé republiky (Čechy, Morava, Slezsko a Slovensko) sestavil Josef Paldus Rukopis, ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2. Tamtéž se dochovala i pravděpodobně mladší strojopisná verze s rukopisnými úpravami. Jde o tabulku členící materiál na (podle rukopisné verze) 1. mapy (ty dále podle územního a v rámci skupin tematického klíče), 2. plány a veduty (uspořádané v rámci jednotlivých skupin podle zemí abecedně; řeší i otázku exonym), 3. historické válečné mapy a obrazy bitev v rámci jednotlivých zemí abecedně uspořádané stejně jako 4. mírové vojenské mapy, 5. Elaboráty popisu zemí, 6. pomníky a 7. různé. Dodatek tvořily mapy Rakouska- Uherska jako celku. 21 Přehled výzkumu bohemik zjištěných a seznamenaných pro Ministerstvo školství a národní osvěty v Praze, uchovávaný v osobním fondu Zdeňka Wirtha, shrnuje činnost v letech , do roku 1927 podrobně v tabulce, od roku 1928 v bodech. Opírá se o Přehled výzkumu bohemik... sepsaný 31. srpna Oba jsou uloženy v ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2. Srov. s této studie. 22 Srov. pozn. č. 16, ostatní zprávy a korespondence se Z. Wirthem viz ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. 6-W-A/2, kart. 150-W-A/6. 23 Bydlel v Rathausgasse 24. SOkA Jablonec nad Nisou, fond Archiv města Jablonec nad Nisou, evidence obyvatelstva, Josef Paldus. 24 Podle jeho vlastní zprávy Přehled výzkumu bohemik... (viz pozn. č. 21) to byly: Válečný archiv, Národní knihovna, Nejvyšší hofmistrovský úřad, Dvorní stavební departement (archiv plánů), Generální ředitelství správy Habsbursko-lotrinského majetku, Archiv rak. stát. úřadu pro vnitř. a vyučování, Albertina Kabinet zeměpisných map býv. arcivévody Bedřicha (přiděl. Geogr. odděl. Národní knihovny), Lichtensteinská sbírka mědirytin, Harrachovská sbírka map, Knihovna spolkového ministerstva pro obchod a dopravu, Archiv státního úřadu vnitra a spravedlnosti, Knihovna akademie výtvarných umění (sbírka mědirytin a ručních kreseb), Dolnorakouský zemský archiv a knihovna, Sbírka podobizen národ. knihovny, býv. svěřenská knihovna, Archiv dvorské komory (plánová sbírka). 25 Matrika zemřelých města Jablonec nad Nisou z druhé poloviny 30. let je dosud sice nepřístupná, ale v parte, které vyšlo v Gablonzer Tagblatt 46, č. 279, na s. 12 s datem 11. října 1937, se uvádí, že zemřel minulou neděli, tj. 10. října. 26 SOkA Jablonec nad Nisou, fond Archiv města Jablonec nad Nisou, evidence obyvatelstva, Josef Paldus. 27 Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou v příčině provedení jednotlivých ustanovení státní smlouvy uzavřené v Saint-Germain-en-Laye. OPOČEN- SKÝ, Jan. Archivní úmluva RČS s republikou Rakouskou. Časopis Archivní školy, 1, 1923, s , zde s Např. rozpis reprodukovaných plánů i se sumami za ně zaplacenými v letech , sepsaný J. Paldusem a znovu (za právě tehdy končící rok). Přepečlivý Paldus na závěr dodává rozvahu: v roce 1922 stálo reprodukování 170 plánů krak = ca 9096 Kč. V roce 1923 obnášela reprod[ukční] vydání [za] 266 plánů krak = ca 9066 kč. Průměně přišel 1 list v roce 1922 na krak = ca 53,5 Kč; průměrně přišel 1 list v roce 1923 na krak = ca 34 Kč. Dle tohoto srovnání se reprodukční ceny slevily vzdor zvýšeným cenám v kartograf[ickém] ústavu vlivem lepšího agia v roce 1923 oproti roku 1922, a sice při 1 listu průměrně o 19 Kč = ca krak. NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3247, příloha čj / Např. pro rok 1924 jsou dochovány účty, kde jsou vypsány jednotlivé mapy, jejichž kopie nechal J. Paldus pořídit. Na přehledech účtů sepsaných opět J. Paldusem je jinou rukou dopsáno, kam byly plány uloženy např. APH [Archiv Pražského hradu]. 30. ledna 372

20 1923 Z. Wirth píše na košilce ke spisu s vyúčtováním za léta , že dodávky reprodukcí kus po kuse byly zde řádně převzaty (od kurýrní pošty) a uloženy ve zvláštní skříni pro památkový archiv. Inventář všech kusů, s nímž bylo právě před nedávnem započato, bude dodatečně předložen zdejší účtárně. NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3247, čj aj. 30 V APH je doloženo pořízení 22 ks kopií (42 listů), dvou fotografií a čtyři reprodukce plánů, přičemž J. Paldus zařídil pouze fotografie a reprodukce. Ostatní kopie si pořídili zaměstnanci APH sami přímo. S ikonografickými a kartografickými fondy vídeňských institucí byl dobře obeznámen zejm. Jan Morávek, některé kopie pořídil Rudolf Horálek. Srov. dále studii Martina Halaty v tomto sborníku. 31 Obalový materiál pro řádné uložení materiálu získaného ze soupisu bohemik ve Vídni (fotografie, kopie plánů a maleb, lístkový rejstřík) dodávali ve dvacátých letech SÚF např. Hugo Ulč a Václav Jedlička, knihaři z Prahy. Prováděli také konzervaci tohoto materiálu, řádově stovek listů. NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3247, passim. 32 Dnes je uchováván v Národním památkovém ústavu (dále NPÚ). Pravděpodobně podklady k němu jsou uloženy v ÚDU AV ČR, Odd. dokumentace, osobní fond Zdeňka Wirtha, kart. W-A Přehled sbírek Státního ústavu fotoměřického v Praze, sepsaný Z. Wirthem NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart. 3245, čj Srov. pozn. č Viz pozn. č. 33. Inventář map a plánů národopisného oddělení SÚF byl založen a veden až po 2. světové válce a obsahuje dokumenty, které se dostaly do fondů ústavu jistě po roce NA, fond Státní ústav fotoměřický, kniha č Zdeněk Wirth vedl neoficiálně ústav od jeho založení v roce 1919, po odchodu z MŠANO k byl jeho vedením pověřen (žádá, aby byl bezplatně pověřen vedením Státního fotoměřického ústavu, neboť jeho založení, vybudování a nehonorovaná správa patřily po celých dvacet let mé služby v mini - sterstvu k dobrovolným povinnostem. Zároveň věnoval ústavu ze svého majetku všechen materiál, nastřádaný za čtyřicet let, který má vztah k jeho programu a sbírkám, čímž se majetek ústavu zdvojnásobil (dopis Zdeňka Wirtha MŠANO z ). V čele ústavu zůstal ovšem pouze do srpna 1940, kdy ho nahradil Antonín Friedl (od roku 1931 koncipista ústavu, v letech placen ze stejného zdroje jako J. Paldus a realizoval soupis bohemik miniatur ve Vídni a v Římě). Po jmenování A. Friedla do funkce ředitele je patrná snaha snad také pod tlakem vnějších okolností o systemizaci a přísnější organizaci ústavu. Byla provedena reorganizace. Wirth zůstal členem trojčlenného sboru (spolu s V. Wagnerem a O. Stefanem) spis MŠANO čj a dopis MŠANO úřadu říšského protektora ze Všechny dokumenty uloženy v NA, fond Ministerstvo školství, obd , kart KRUMMHOLZ, M. UHLÍKOVÁ, K. VÁCHA, Š. Pozůstalost Zdeňka Wirtha v oddělení dokumentace Ústavu dějin umění, zejm. s Tamtéž, s HOBZEK, Josef. Staré plány ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody. In: ŠPÉT, Jiří KLIK, Josef. Acta regionalia: sborník vlastivědných prací Společnosti přátel starožitností Praha 1965, s Katalog plánů se sbírek grafické a studijní dokumentace. Sestavili Karel Čelikovský a Josef Hobzek. Praha Příloha ke skartačnímu protokolu ze dne , NA, neevidovaný dokument z (strojopis, nepodepsaný průklep). Seznam uvádí souhrnně následující mapy se signaturami NPÚ: mapy v měřítku 1:75 000, PPOP až , Generální mapy 1: , PPOP až , Německé armádní mapy 1:50 000, Speciální mapy, PPOP až , Sekce speciálky 1: až , Mapy pro plánování a statistiku 1: až V současné době probíhá katalogizace 373

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

MAPOVÉ BOHATSTVÍ ČR. Instituce

MAPOVÉ BOHATSTVÍ ČR. Instituce MAPOVÉ BOHATSTVÍ ČR Instituce archivy - specializované (ČUZK, VGHMÚř) - síť ministerstva vnitra: Národní, oblastní a okresní archivy - archivy statutárních měst aj. - zde různé fondy, nejen MS/SMP. Soudobá

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Státní okresní archiv Tachov Obecná škola (německá) Benešovice 1918-1945 Inventář Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích do roku 1918 1. Období středověku (10. 16. stol.) - listiny: začínají se výrazněji uplatňovat od 12. stol. (1. dochovaná 1158) - Archiv české koruny původně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. (1911-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 542 evidenční pomůcka č. 296 Čakrtová Eva Praha 1958 Prof.

Více

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU

DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU DATABÁZE AUTORŮ DIGITALIZOVANÉHO KNIHOPISU Václav Pumprla Úvod Oblastí výzkumu mého zájmu je česky a slovensky psaná literatura raného novověku, konkrétněji literární produkce obsažená v Knihopisu českých

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu

ALMA DE LA VERA (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ALMA DE LA VERA (* 1878-1934) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1895-1934 Značka fondu: 74 Číslo evidenčního listu NAD: 71 Evidenční číslo inventáře: 104 Zpracovala:

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vojtěch Lanna Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vojtěch Lanna (1828-1840) INVENTÁŘ NAD č. 208 evidenční pomůcka č. 77 Ing. Miroslav Zvoník Praha 1944 Dějiny fondu Dokumenty zařazené do fondu

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu

VIKTOR BARVITIUS (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VIKTOR BARVITIUS (* 1834-1902) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1864-1902 (1932) Značka fondu: 118 Číslo evidenčního listu NAD: 69 Evidenční číslo inventáře:

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Igo Etrich (1909-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 342 evidenční pomůcka č. 121 Čakrtová Eva Praha 1951 Etrich Flieger Werke Podle zlomku

Více

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( )

Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi ( ) Národní archiv Číslo fondu: 1314/1 Soupis vybraných bohemik z bývalého Ústředního státního archivu NDR v Postupimi (1934-1945) Bohemika - NDR (1887) 1934-1945 Tématický soupis (Dílčí část archivní sbírky

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Zpráva ze služební cesty do SRN

Zpráva ze služební cesty do SRN Zpráva ze služební cesty do SRN Místo: Berlín, Bundesarchiv Termín cesty: 1. 6 14. 6. 2005 Účel cesty: Studijní pobyt v rámci grantového výzkumu Účastník cesty: PhDr. Jaroslav Pažout, pracovník 3. oddělení

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště

Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik. Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Povinnosti obcí v oblasti vedení kronik Mgr. Lukáš Čoupek, Ph.D. Státní okresní archiv Uherské Hradiště Předkové nám my potomkům nikdo sobě! Kronika je nepostradatelným pramenem k historii obce! Vedení

Více

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e

3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv v Sokolově, se sídlem v Jindřichovicích Č. EL JAF: 296 Č. AP: 63 3. o b e c n á š k o l a (n ě m e c k á) K r a s l i c e 1912-1945 I n v e n t á ř

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867)

Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Cech mlynářů Horšovský Týn 1717 1860 (1867) Inventář EL NAD č.: 715 AP č.: 406 Radka Kinkorová Horšovský Týn 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011

Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Fotografický archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea Helena Beránková, říjen 2011 Historie a obsah, uložení negativního a pozitivního materiálu, využití fondu Lepenkové desky na pozitivy,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Jan Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Jan (1858-1910) Prozatímní inventární seznam NAD č. 618 evidenční pomůcka č. 206 Honzáková Valerie Praha 1971 Jan Novák (1837-1910) C.

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu

VILÍM AMORT (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE VILÍM AMORT (* 1864-1913) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1884-1913 (1970) Značka fondu: 119 Číslo evidenčního listu NAD: 92 Evidenční číslo inventáře: 82 Zpracovala:

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Jaroslav Pošvář (1900 1984)

Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář (1900 1984) Jaroslav Pošvář, další z právních historiků z vůle osudu, patřil spolu s Jiřím Cvetlerem a Hynkem Bulínem k těm málo profesorům brněnské právnické fakulty, kteří na ní působili

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549

Rodinná škola Kašperské Hory EL NAD č.: AP č.: 549 Státní okresní archiv Klatovy Rodinná škola Kašperské Hory 1991-1999 Inventář EL NAD č.: 1926 AP č.: 549 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 8 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66 6 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 94871 Telefon:

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987

Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862 1987 Zdeněk Horský Písemnosti z pozůstalosti prof. dr. A. Seydlera In: Libor Pátý (editor): Jubilejní almanach Jednoty čs. matematiků a fyziků 1862

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

C.8 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra, tříbarevné vydání s územím protektorátu (fialová)

C.8 Zeměpisný ústav ministerstva vnitra, tříbarevné vydání s územím protektorátu (fialová) Příloha 1a: Základní klasifikace mapových souborů speciálních map podle vydavatele a barevnosti pro území ČR s výřezy obsahujícími označení listů, měřítka, vročení a další mimorámové údaje: A A.1 Vojenský

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Dolany 1870-1949 Inventář EL NAD č.: 1532 AP č.: 561 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242

Základní škola Veselá - Národní škola Veselá EL NAD č.: 415 AP.: 242 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Základní škola Veselá - Národní škola Veselá 1877-1953 Dílčí inventář EL NAD č.: 415 AP.: 242 Olga Čiháková, PhDr. Hana Hrachová, Ph.D. Rokycany

Více

Zpráva ze zahraniční služební cesty

Zpráva ze zahraniční služební cesty Zpráva ze zahraniční služební cesty Místo: Německo, Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde Termín cesty: 14. 11. 2011 18. 11. 2011 Účel cesty: Práce na projektu výzkumu a vývoje Interoperabilita v paměťových

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV MACHOŇ (* 1888-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1906 1973 Značka fondu: 125 Číslo evidenčního listu NAD: 123 Evidenční číslo inventáře: 97 Zpracovala:

Více

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004

Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Zpráva o činnosti Archivu Národního technického muzea v Praze za rok 2004 Podle plánu na rok 2004 měl archiv plnit tři hlavní úkoly : 1 pokračovat ve vysoušení archiválií postižených povodní v roce 2002,

Více

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK MACHÁČEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK MACHÁČEK (* 1882-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1806 1931 Značka fondu: 104 Číslo evidenčního listu NAD: 122 Evidenční číslo inventáře: 73

Více

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více