f ruh-lp ADRESÁT: Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408/ Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "f ruh-lp ADRESÁT: Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408/51 500 03 Hradec Králové"

Transkript

1 Magistrát města HK Doručeno: MMHK/197633/2013 listyrl prilohyri! f ruh-lp ADRESÁT: Magistrát města Hradec Králové Československé armády 408/ Hradec Králové Dražebník: Dražby EU s. r. o. se sídlem Havlíčkova 404/2, Hradec Králové, \Č' , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26681, jednající prokuristou společnosti IVlilanem Medkem V Hradci Králové, 6ne..^:.lff: VĚC: Žádost o zvereinéní aukční whiáškv Vážení, vzliledem ke skutečnosti, že se dne bude konat v obvodu Vašeho magistrátu aukce, zasílám Vám v příloze aukční vyhlášku a zároveň Vás žádám o její zveřejnění na úřední desce Vašeho úřadu. Zároveň bych Vás chtěl požádat o její zveřejnění v místním periodickém tisku, který je určen pro Váš územní samosprávný celek S pozdravem, dražebník Milan Medek.prokurista ^ o,0 - jf

2 /DI DRAŽBY EU.,o Havlíčkova 404. Hradec KfálovŘ Mobil: IČO: DiČ: CZ info[s)dražbveu.cz Web: cz Epolofinost je vedeno L Krajského soudu v Uredd Krdlovó oddíl C. vložko DrSŽby EU S.r.o. realitní a obchodrf činnosi, veřejné pořádáni dobrovolných i nedobrovolných dražeb Aukční vyhláška č článek 1 Vyhlášení aukce, misto a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce se bude konat dne v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábfeží 375, Hradec Králové v 2.patre ( b) Aukce bude zahájena v 12:00 hod. c) Zápis účastníků aukce začne téhož dne v 11:30 hod. Článek 2 Označeni osob a předmdtu aukce 1. Dražebník: Dražby EU s. r. o., se sídlem Havlíčkova 404/2, Hradec Králové. IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26681, zastoupena jednatelem Milanem Medkem č. účtu: / 2010, Fío a.s., Hradec Králové 2. Označení předmětu aukce: Předmětem aukce je soubor nemovitého majetku: > jednotka č. 1262/22, způsob využití: byt v budově č.p , 1262, 1263, 1264, 1265 v části obce Pražské Předměsti, na pozemku parc.st. č (zapsanou na LVč ). ke které náleží podíl ve výší 6814/ na společných částech domu č.p. 1260, , v Části obce Pražské Předměstí, způsob využití: byt.dům, na pozemku parc.st.č.2043 a podíl ve výší 6814/ na pozemku parc.st.č. 2043, druh pozemkwzastavéná plocha a nádvoří, to vše zapsané na listu vlastnictví č pro obec Hradec Králové, katastrální území Pražské Předměstí, okres Hradec Králové u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Katastrální pracoviště Hradec Králové (dále jen Předmět aukce"). 3. Popis předmětu aukce a jeho stav: Charakteristika obce: Město Hradec Králové je statutárním městem a zároveí^ sídlem Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj. Ve městě sídlí veškeré úřady městské správy, státní správy a některé pobočky ministerstev. Občanská vybavenost je kompletně vybudována ve všech směrech a to jak v oblasti kultury, zdravotnictví, sportovního vyžití tak v obchodní činnosti. Školství je zajištěno od mateřských školek, základních škol, středních Škol až po univerzity. Co se týče dopravní obslužnosti je vybudována MHD, autobusová doprava s novým terminálem a železniční doprava. Inženýrské sítě jsou vybudovány v daném regionu komplexně a spočívají v kanalizační síti, vodovodním řadu, plynovodním řadu, elektrických rozvodech, slaboproudých rozvodech, kabelové televizi, horkovodních rozvodech. Zdravotní péče je zajištěna jak Fakultní nemocnicí, tak soustavou odborných lékařských pracovišť a všeobecných lékařských ordinací. Nezaměstnanost je v daném městě na průměru ČR. Obchodní síť je vybudovaná v širokém rozsahu ve všech odvětvích obchodu. Jedná se o klidné město s dostatkem zeleně a možností rekreačního vyžití. Město je napojeno na dálniční síť ČR.

3 /DRAŽBY EU Havlíčkova 404. Hradec Králové, Mobil: ico: DiČ: CZ Web: Společnost je vedena u Krajského soudu v Hredci Kratovt oddíl C. vloíka realitní a obchodní činnost, vepejné pořádáni dobrovolných i nedobrovolných dražeb Celkový popis nemovitosti: Bytová jednotka je umístěna ve II. NP v domě bez výtahu, okna z kuchyně jsou do dvora a z pokojů do hl. ulice. Gočárovy. Byt o velikosti 2+1. Vstup ze společné chodby - předsíň, 2x pokoj, kuchyň, koupelna, WC a sklep v 1. PP. Společné prostory vykazují nedbalé zacházeni, chodba uklizena. Byt je v původním stavu. Radiátory funkční. Jde o byt v 1.patře nad nebytovým prostorem a nad průjezdem, bez balkonu. K části pozemku stp. č v průjezdu domu čp vázne omezení - vécné břemeno právo chůze a jízdy a přístupu na stp. č na kterém je komunikace O. Březiny, opravy předmětné komunikace hradí vlastními náklady oprávněný. Popis bytu č. 1262/22 Bytová jednotka je ve stavu před modernizací, byt není připojen na elektrickou energii, ani plyn. Vytápění je dálkové, teplá voda z centrálního zdroje (měřiče na vodu jsou osazeny). Okna před obměnou. Dveře hladké plné nebo prosklené do ocelových zárvbní. Podlahy PVC, beton, vnitřní vybavení vana, umyvadlo, WC splachovací. Veškeré vybavení vykazuje morální opotřebení. Bytová jednotka je ví. NP, v domě není výtah, okna do dvora a do ulice. K bytu náleží sklep o ploše 1, 67 m', tento se nezapočítává do podlahové plochy. Prostorný byt na rušné třídě - Gočárova. Podlahová plocha bytu je: m'. Podrobnější informace o pi^dmětu aukce lze získat po předešlé telefonické dohodě s Dražebníkem na tel Na předmětu aukce nevážnou žádná práva vyjma věcného břemene chůze a jízdy ve prospěch příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ. ic Na Bmě 362/15. Nový Hradec Králové, zapsaného v katastru nemovitostí pod spisovou značkou V-8003/ Prohlídky předmétu aukce: Prohlídky předmětu aukce se uskuteční dne a dne , vždy v 10:00 hod. v místě, tedy na adrese: Gočárova 1262, Hradec Králové. Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba. Zájemce o prohlídku je povinen zaregistrovat se na prohlídku nejpozději dva dny před konáním prohlídky u dražebnfka na tel.: , v Po - Pá od 8:00-15:00 hod. Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Dražebník zaregistruje zájemce na termín prohlídky, který určí dražebník. Zájemce je povinen při registraci sdělit dražebnlkovi jméno, příjmení a telefonní kontakt na svou osobu. 6. CJčastník aukce: Účastníky aukce mohou být osoby způsobilé k právním úkonům (osoby se mohou v aukci dát zastupovat zástupcem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), které uzavřely Smlouvu o účasti na aukci a složily kauci. - Účastníci aukce jsou při zápisu do aukce povinni předložit dražebníkovi tyto doklady: fyzické osoby: (1) průkaz totožnosti (2) výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazujíc! složení kauce (3) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na aukci právnické osoby: (1) výpis z obchodního rejstříku (2) průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (3) výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazující složeni kauce (4) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na aukci. tj. bude-lí dražit za právnickou osobu jiná osoba než její statutámí zástupce nebo prokurista zapsaný v obchodním rejstfikij - Zastoupení na aukci se připouští pouze na základě úředně ověřené speciální plné moci podepsané zájemcem (u právnických osob statutárním orgánem nebo prokuristou). která zmocněného zástupce (fyzickou osobu) nesmí pro aukci žádným způsobem omezovat a musí z ní být zřejmé, kdo je zmocnitelem a kdo zástupcem, a oprávnění zástupce, aby jménem zmocnitele (účastníka aukce) a na jeho účet v aukci Činil podání (dražil), jakož i činil veškeré další úkony zejména oprávnění k uzavření Kupní smlouvy, k nimž je účastník aukce povinen podle této aukční vyhlášky a obecně závazných právních předpisů.

4 DRAŽBY EU s.ro. HfivlIčkovTi 404. Hradec Králové Mobil: IČO: DiČ: CZ Web: 5polc&^3t e vcdúrvi u Krajského»oudu v Hredd Krůlov6 oddíl C. vloíka 266Qt DrSŽby EU S.r.O. realitní a obchodní činnost, veřejné pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb - ijčastník aukce svým podpisem do seznamu účastníků aukce vyjadřuje souhlas s touto aukční vyhláškou a závazek řídit se jejími ustanoveními a pokyny dražebníka a licitátora a potvrzuje, že zaplatil kauci ve stanovené výši a lhůtě, převzal aukční číslo a zavazuje se k úhradě vydražené ceny v případě, že se stane vydražitelem. Článek 3 Nejnižšf nabídka, minimální příhoz, lhůta pro úhradu vydražené ceny 1. Odhad ceny předmětu aukce: ,- Kč 2. NejnižSí nabídka: ,- Kč 3. Minimální příhoz: ,- Kč 4. Odhad ceny předmětu aukce : Cena nemovitosti byla zjištěna znalcem René Tomeš - znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne pod č.j. Spr. 690/84 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvi. specializací na odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví pro odvětví stavby obytné, číslo znaleckého posudku 7023/2013 ze dne ve zněni jeho aktualizace. 5. Vlastník předmětu aukce může stanovit Rezervovanou cenu, která není veřejnosti známa. Rezervovaná cena může být v průběhu aukce upravena ve vztahu k nabídkám a dalším okolnostem. Pokud nebude v aukci dosaženo rezervované ceny, nebude úderem kladívka (příklepem) označen vydražitel a aukce bude ukončena. 6. V případě, že nebude při aukci dosažena rezen/ovaná cena, má vyhlašovatel lhůtu v trvání 60 dnů ode dne konání aukce, aby se rozhodl, zda i přes to, Že nebyla rezervovaná cena v aukci dosažena, uzavře kupní smlouvu s účastníkem, který učinil v aukci nejvyšší nabídku. V případě, že se vyhlašovatel rozhodne kupní smlouvu s účastníkem, který učinil v aukci nevyšší nabídku, uzavřít, zavazuje se dražebník ve lhůtě 7 dnů, ode dne, kdy mu vyhlašovatel své rozhodnutí oznámí, kontaktovat účastníka, který učinil v aukci nejvyšší nabídku, ohledně podpisu kupní smlouvy. 7. Byla-li překročena rezervovaná cena a nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení Licitátora neučiní-li někdo z přítomných účastníků Nabídku vyšší, než byla Nabídka naposledy učiněná účastníkem (označí aukčním číslem účastníka, který učinil prozatím nejvyšší.nabídku), prohlásím jej za Vydražitele" učiněna vyšší Nabídka, oznámí Licitátor ještě jednou výt\ poslední Nabídky a po třetí výzvě skončí Aukci úderem kladívka a označí Vydražitele. 1. Kauce Je stanovena na částku: ,- Kč Článek 4 Kauce 2. Kauci skládá účastník aukce na důkaz závazného zájmu vydražit předmět aukce alespoň za nejnižší nabídku. 3. Účastník aukce je povinen složit kauci, a to: a) bankovním převodem na účet dražebníka č. 210D / 2010, vedený u Fio a.s., s variabilním symbolem rodné číslo" účastníka aukce, jako fyzické osoby nebo IČ" účastníka aukce, jako právnické osoby, specifický symbol: číslo aukční vyhlásky b) Dokladem o složení kauce Je bankou potvrzený výpis z bankovního účtu účastníka aukce, potvrzující, že z néj byla odepsána částka odpovídající výší kauce touto aukční vytiláskou stanovenou ve prospěch dražebníka. c) hotovostním vkladem na účet dražebníka č / 2010, vedený u Fio a.s, s variabilním symbolem rodné číslo" účastníka aukce. Jako fyzické osoby nebo IČ" účastníka aukce, jako právnické osoby, specifický symbol: číslo aukční vyhlásky d) Dokladem o složení kauce je bankou potvrzený pokladní doklad potvrzující složení částky odpovídající výši kauce touto aukční vyhláškou stanovenou ve prospěch dražebníka. e) poštovní poukázkou. 4. Lhůta pro úhradu kauce končí zahájením aukce. Doklad o složení kauce musí být doložen při zápisu do seznamu účastníků aukce před konáním aukce. Složení kauce platební kartou nebo šekem je nepřípustné.

5 /DRAŽBY EU Havlíčkova tfd4. Hradec Králové Mobil: IČO: j DiČ: CZ info(s)draibyeu.cz j Web: Stx]lc: nost je vedena u Kmjsheho soudu v Hrodo Králové oddíl C. vlolka ZSSSi realitní a obchodní Činnost, veřejné pořádání dobiovolných i nedobrovolných dražeb 5. Pokud účastník aukce nevydraží předmět aukce, bude mu jím složená kauce vrácena bezhotovostním převodem na účet. ze kterého dražebník kauci obdržel či na jím určené číslo účtu v seznamu účastníků aukce. Příkaz k úhradě bude dán do 5 pracovních dnů po dni konání aukce. 6. Kauce se v případě vydraženi nestává zálohou na cenu dosaženou vydražením, kauce bude použita k úhradě nákladů a odměny dražebnika. Článek 5 Průběh aukce 1. Účastník aukce má na aukci vstup bezplatný. 2. Další osoby mají rovněž vstup na aukci bezplatný, mohou být aukce přítomny jako hosté a do aukční místnosti jsou oprávněny vstoupit 10 min. před zahájením aukce. 3. Všechny osoby přítomné na aukci jsou povinny řídit se pokyny dražebníka a licitátora. 4. Po dobu konání aukce jsou v aukční místnosti a přilehlých prostorách zakázána jakákoliv obchodní jednání spojená s vlastním průběhem aukce. 5. Provádět zvukový a obrazový záznam z pndt}ěhu aukce je oprávněna jen osoba k tomu pověřená dražebníkem. 6. Z účasti v aukční místnosti, resp. na aukci může být dražebníkem vyloučen ten, kdo porušuje aukční vyhlášku a obecně platné právní předpisy. 7. Aukce je zahájena prohlášením licitátora, že se zahajuje aukce. 8. Vyvolání licitátora obsahuje popis předmětu aukce, nejnižší nabídku a stanovený minimální příhoz. 9. Účastníci aukce Činí po vyzvání svá podání zřetelným zvednutím aukčního čísla a vyřčením jimi nabízené ceny v komnách českých. 10. Draží se, dokud účastníci aukce činí vyšší podání. 11. Neni-li přes dvojí vyzvání licitátora a jeho prohlášení: neučinf-ti někdo z přítomných účastníků aukce podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem aukce (označení účastníka aukce, který učinit nejvyšší podání), udělím mu příklep" učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po této třetí výzvě, v případě, že byla dosažena rezervovaná cena, byla-li stanovena, udělí příklep (úderem kladívka) účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší podání. 12. Učiněným podáním je účastník aukce vázán, a to do okamžiku uzavření Kupní smlouvy. 13. Udělením přfklepu je aukce ukončena a účastníci aukce jsou povinni ihned odevzdat dražebníkovi aukční číslo. 14. Nebylo-li při aukci učiněno ani nejnižší nabídka, licitátor aukci ukonči. 15. Veškerá podání mohou být činěna výhradně v českém jazyce v měně CZK - koruna česká. Článek 6 Vydražitel 1. Vydražitelem se stává ten účastník aukce, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor udělil pnklep. 2. Po ukončení aukce vyhotoví dražebník Protokol o aukci, ve kterém bude uveden datum, místo a čas provedené aukce, označení předmětu aukce a jeho vlastníků, označení vítěze, výši ceny dosažené při aukci. Protokol podepíše dražebník, licitátor a vítěz.

6 p /DRAŽBY EU.,. Havlíčkova 404, Hradec Králové, Mobil: IČO: DiČ: CZ I Web; SpotoČToal jo vedena u Krajského soudu v Hiodci Krůloví oddil C, vloíka Dr3Žby EU S. r.o. realitní a obchodní činnost, veřejné pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb 3. Nebude-li na základě aukce s určitým zájemcem uzavřena Kupní smlouva, protože se dle Smlouvy o provedení aukce a pravidel aukce nestane vydražitelem, bude mu nejpozději do pěti pracovních dnů dražebníkem vrácena kauce. 4. Vydražitel uhradí cenu dosaženou při aukci nejpozději do 60 dnů od data uzavření Kupní smlouvy. V Hradci Králové dne..á.lf^: ? ^' / dražebník ^'^^^'J / Dražby EU s. r.o. ^ ^ Zastoupena: H^ilanem IWedkem, jednatelerřř < ' "'(žy.v

7 ^DRAŽBY EU.., Havlíčkova 40d, Hradec Kráíové, Mobil: IČO: DiČ: CZ infoějdrazbyeu.cz Web: Wřww.drazbyeu cz Spolefriosi ') voděna u Krojskeho soudu u Hradd Královi oddil C. v^oiťa?e6b1 Dražby EU S.r.O. realitní a obchodní dnnosl. veřejné pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb Aukční vyhláška č článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce se bude konat dne v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové v 2.patře ( b) Aukce bude zahájena v 14:00 hod. c) Zápis účastníků aukce začne téhož dne v 13:30 hod. Článek 2 Označeni osob a předmětu aukce 1. Dražebník: Dražby EU s. r. o., se sídlem Havlíčkova 404/2, Hradec Králové, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddil C, vložka 26681, zastoupena jednatelem Milanem Medkem č. účtu: / 2010, Fio a.s., Hradec Králové 2. Označení předmětu aukce: Předmětem aukce je soubor nemovitého majetku: > jednotka č. 651/41, způsob využiti: byt v budově Č.p. 651 v částí obce Hradec Králové na pozemku parc.st. č. 736 (zapsanou na LVč ), ke které náleží podií ve výší 3675/89619 na společných částech domu č.p. 651 v části obce Hradec lilové, způsob využití: byt.dům, na pozemku parc.st. č a podíl ve výši 3675/896Í9 na pozemku parc.st.č druh pozemku:zastavéná plocha a nádvoří. to vše zapsané na listu vlastnictví č pro obec Hradec Králové, katastrální územf-hradec Králové, okres Hradec Králové u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Katastrální pracoviště Hradec Králové (dále jen Předmět aukce"). 3. Popis předmětu aukce a jeho stav: Charakteristika obce: Město Hradec Králové je statutárním městem a zároveíi sídlem Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj. Ve městě sídlí veskeré úřady městské správy, státní správy a některé pobočky ministerstev. Občanská vybavenost je kompletně vybudována ve všech směrech a to jak v oblasti kultury, zdravotnictví, sportovního vyžití tak v obchodní činnosti. Školství je zajištěno od mateřských školek, základních škol, středních škol až po univerzity. Co se týče dopravní obslužnosti je vybudována MHD, autobusová doprava s novým terminálem a železniční doprava. Irtženýrské sítě jsou vybudovány v daném regionu komplexně a spočívají v kanalizační síti, vodovodním řadu, plynovodním řadu, elektrických rozvodech, slaboproudých rozvodech, kabelové televizi, horkovodních rozvodech. Zdravotní péče je zajištěna jak Fakultní nemocnicí, tak soustavou odbomých lékařských pracovišť a všeobecných lékařských ordinací. Nezaměstnanost je v daném městě na pnjměru ČR. Obchodní síť je vybudovaná v širokém rozsahu ve všech odvětvích obchodu. Jedná se o klidné město s dostatkem zelené a možností rekreačního vyžití. Město je napojeno na dálniční síť ČR.

8 /DRAŽBY EU Havlíčkova 404, Hradec Králové Mobil: IČO; j DiČ; CZ Web: cz Spole6iD3t ja vedena u Krajského soud u v Hrsdd Královi oddíl C, ttolka 266B1 realitní a obchodní činnost, veřejré pořádání dobrovolných í nedobrovolných dražeb Celkový popis nemovitosti: Bytová jednotka je umístěna v V.NP v domě bez výtahu, okna jsou JJZ - do dvora. Byt o velikosti 1+1. Vstup ze společné chodby prostorná chodba (užívaná zřejmě jako kuchyň,) WC, pokoj, komora, koupelna, sklep v 1.PP. Stav společných prostor a chodba odpovídá stáří. Byt je v původním stavu. Popis bvtuč. 651/41 Bytová jednotka je ve stavu před rekonstrukcí a modernizací, byt není připojen na elektrickou energií, ani plyn. Vytápění v bytě není. Okna před obměnou. Dveře rámové náplňové do dřevěných zárubní - vstupní a na WC, ostatní otvory pouze zárubně bez dveří. Podlahy PVC, keramická dlažba, beton, vnitřní vybavení vana. umyvadlo, WC splachovací. Veškeré vybavení vykazuje morální opotřebení. Zdroj tepíé vody bojler Tatramat. Rozvody vody a odpadu vedené povrchem. Bytová jednotka je v V. NP - v domě není výtah, okna do dvora. Byt nelze užívat, nutná revize elektroinstalace. V bytě jsou započaty stavební úpravy. K bytu náleží sklep o ploše 7m', tento se nezapočítává do podlahové plochy. Podlahová plocha bytu je: m\ Pozemek Pozemek zastavěný, bytovým domem v památkově chráněném území v sídelní části obce. Podrobnější informace o předmětu aukce lze získat po předešlé telefonické dohodě s Dražebníkem na tel : Na předmétu aukce nevážnou žádná práva. 5. Prohlídky předmětu aukce: Prohlídky předmětu aukce se uskuteční dne a dne , vždy v 11:00 hod. v místě, tedy na adrese: Gočárova 651, Hradec Králové. Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba. Zájemce o prohlídku je povinen zaregistrovat se na prohlídku nejpozději dva dny před konáním prohlídky u dražebníka na tel.: , v Po - Pá od 8:00-15:00 hod. Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Dražebník zaregistruje zájemce na termín prohlídky, který určí dražebník. Zájemce je povinen při registraci sdělit dražebníkovi jméno, příjmení a telefonní kontakt na svou osobu. 6. Účastník aukce: Účastníky aukce mohou být osoby způsobilé k právním úkonům (osoby se mohou v aukci dát zastupovat zástupcem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), které uzavřely Smlouvu o účastí na aukci a složily kauci. Účastníci aukce jsou při zápisu do aukce povinni předložit dražebníkovi tyto doklady: fyzické osoby: (1) průkaz totožnosti (2) výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazující složení kauce (3) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na aukci právnické osoby: (1) výpis z obchodního rejstříku (2) průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (3) výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazující složení kauce (4) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na aukci, tj. bude-li dražit za právnickou osobu jiná osoba než její statutámí zástupce nebo prokurista zapsaný v obchodním rejstříku -~ Zastoupení na aukci se připouští pouze na základě úředně ověřené speciální plné moci podepsané zájemcem (u právnických osob statutárním orgánem nebo prokuristou), která zmocněného zástupce (fyzickou osobu) nesmí pro aukci žádným způsobem omezovat a musí z ní být zřejmě, kdo je zmocnitelem a kdo zástupcem, a oprávnění zástupce, aby jménem zmocnitele (účastníka aukce) a na jeho účet v aukci Činil podáni (dražil), jakož í činil veškeré další úkony zejména oprávnění k uzavření Kupní smlouvy, k nimž je účastník aukce povinen podle této aukční vyhlášky a obecně závazných právních předpisů.

9 p - /DRAŽBY EU... htavlíčkova 404. Hradec Králové Mobil; IČO; DiČ: CZ Web: Spoittinoit ja vedena u Kropkelw soudu v Hradd Králové oddíl C. vlaíka realitní a obchodní činnost, veřejné pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb - Účastník aukce svým podpisem do seznamu účastníků aukce vyjadřuje souhlas s touto aukční vyhláškou a závazek řídit se jejími ustanoveními a pokyny dražebníka a licitátora a potvrzuje, že zaplatil kauci ve stanovené výši a lhůtě, převzal aukční číslo a zavazuje se k úhradě vydražené ceny v případě, že se stane vydražitelem. Článek 3 Nejnižší nabídka, minimální příhoz, lhůta pro úhradu vydražené ceny 1. Odhad ceny předmětu aukce: Kč 2. Nejnižší nabídka: ,- KČ 3. Minimální příhoz: ,- Kč 4. Odhad ceny předmětu aukce : Cena nemovitosti byla zjištěna znalcem René Tomeš - znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne pod č.j. Spr. 690/84 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvi. specializací na odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví pro odvětví stavby obytné, číslo znaleckého posudku 7021/2013 ze dne ve znění jeho aktualizace. 5. Vlastník předmětu aukce může stanovit Rezervovanou cenu, která není veřejnosti známa. Rezervovaná cena může být v průběhu aukce upravena ve vztahu k nabídkám a dalším okolnostem. Pokud nebude v aukci dosaženo rezen/ované ceny, nebude úderem kladívka (příklepem) označen vydražitel a aukce bude ukončena. 6. V případě, že nebude při aukci dosažena rezervovaná cena, má vyhlašovatel lhůtu v trvání 60 dnů ode dne konání aukce, aby se rozhodl, zda i přes to, že nebyla rezervovaná cena v aukci dosažena, uzavře kupní smlouvu s účastníkem, který učinil v aukci nejvyšší nabídku. V případě, že se vyhlašovatel rozhodne kupní smlouvu s účastníkem, který učinil v aukci nevyšší nabídku, uzavnt, zavazuje se dražebník ve lhůtě 7 dnů, ode dne, kdy mu vyhlašovatel své rozhodnuti oznámí, kontaktovat účastníka, který učinil v aukci nejvyšší nabídku, ohledně podpisu kupní smlouvy. 7. Byla-ll překročena rezervovaná cena a nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení Licitátora neučiní-li někdo z přítomných účastníku Nabídku vyšší, než byla Nabídka naposledy učiněná účastníkem (označí aukčním číslem účastníka, který učinil prozatím nejvyšší nabídku), prohlásím jej za Vydražitele" učiněna vyšší Nabídka, oznámí Licitátor ještě jednou výši poslední Nabídky a po třetí výzvě skončí Aukcí úderem kladívka a označí Vydražitele. 1. Kauce je stanovena na částku: ,- Kč Článek 4 Kauce 2. Kauci skládá účastník aukce na důkaz závazného zájmu vydražit předmět aukce alespoň za nejnižší nabídku. 3. Účastník aukce je povinen složit kauci, a to: a) bankovním převodem na účet dražebníka č / 2010, vedený u Fio a.s., s variabilním symbolem rodné číslo" účastníka aukce, Jako fyzické osoby nebo IČ" účastníka aukce, Jako právnické osoby, specifický symbol: číslo aukční vyhlášky b) Dokladem o složení kauce je bankou potvrzený výpis z bankovního účtu účastníka aukce, potvrzující, že z něj byla odepsána částka odpovídající výši kauce touto aukční vyhláškou stanovenou ve prospěch dražebníka. c) hotovostním vkladem na účet dražebníka č / 2010, vedený u Fio a.s, s variabilním symbolem rodné číslo" účastníka aukce, Jako fyzické osoby nebo IČ" účastníka aukce, jako právnické osoby, specifický symbol: číslo aukční vyhlášky d) Dokladem o složení kauce je bankou potvrzený pokladní doklad potvrzující složení částky odpovídající výši kauce touto aukční vytiláákou stanovenou ve prospěch dražebníka. e) poštovní poukázkou. 4. Lhůta pro úhradu kauce končí zahájením aukce. Doklad o složení kauce musí být doložen při zápisu do seznamu účastníků aukce před konáním aukce. Složení kauce platební kartou nebo šekem je nepřípustné.

10 p - /DRAŽBY Mobil: EU.. i IČO: Havllčkava DiČ: Cl , 76 Hradec Králové, Web: Sodetnost js v«dens u Krajsheho BOudu v Hradci Króbvt oddíl C. vloíke 266B1 realitní a obchodní Činnost, vefejré pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb 5. Pokud Účastník aukce nevydraží předmět aukce, bude mu jím složená kauce vrácena bezhotovostním převodem na účet, ze kterého dražebník kauci obdržel či na jím určené číslo účtu v seznamu účastníků aukce. Příkaz k úhradě bude dán do 5 pracovních dnů po dni konání aukce. 6. Kauce se v případě vydražení nestává zálohou na cenu dosaženou vydražením, kauce bude použita k úhradě nákladů a odměny dražebnfka. Článek 5 Průběh aukce 1. Účastník aukce má na aukci vstup bezplatný. 2. Další osoby mají rovněž vstup na aukci bezplatný, mohou být aukce přítomny jako hosté a do aukční místností jsou oprávněny vstoupit 10 min. před zahájením aukce. 3. Všechny osoby přítomné na aukci jsou povinny řídit se pokyny dražebníka a licitátora. 4. Po dobu konání aukce jsou v aukční místnosti a přilehlých prostorách zakázána jakákoliv obchodní jednání spojená s vlastním průběhem aukce. 5. Provádět zvukový a obrazový záznam z pnjběhu aukce je oprávněna jen osoba k tomu pověřená dražebníkem. 6. Z účasti v aukční místnosti, resp. na aukci může být dražebníkem vyloučen ten, kdo porušuje aukční vyhlášku a obecně platné právní předpisy. 7. Aukce je zahájena prohlášením licitátora, že se zahajuje aukce. 8. Vyvolání licitátora obsahuje popis předmětu aukce, nejnižší nabídku a stanovený minimální příhoz. 9. Účastníci aukce činí po vyzvání svá podání zřetelným zvednutím aukčního Čísla a vyřčením jimi nabízené ceny v korunách českých. 10. Draží se, dokud účastníci aukce činí vyšší podání. 11. Není-ti přes dvojí vyzvání licitátora a jeho prohlášení: neučiní-li někdo z přítomných účastníků aukce podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem aukce (označení účastníka aukce, který učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep" učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po této třetí výzvě, v případě, že byla dosažena rezervovaná cena, byla-li stanovena, udělí příklep (úderem kladívka) účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší podání. 12. Učiněným podáním je účastník aukce vázán, a to do okamžiku uzavření Kupní smlouvy. 13. Udělením ph'klepu je aukce ukončena a účastnici aukce jsou povinni ihned odevzdat dražebníkovi aukční číslo. 14. Nebyto-li při aukcí učiněno ani nejnižší nabídka, licitátor aukci ukončí. 15. Veškerá podání mohou být činěna výhradně v českém jazyce v méně CZK - koruna česká. Článek 6 Vydražitel 1. Vydražitelem se stává ten účastník aukce, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor uděfíl příklep. 2. Po ukončení aukce vyhotoví dražebník Protokol o aukci, ve kterém bude uveden datum, místo a čas provedené aukce, označení předmětu aukce a jeho vlastníků, označení vítěze, výši ceny dosažené při aukci. Protokol podepíše dražebník, licitátor a vítěz.

11 p /DRAŽBY MoM: S1 EU... IČO: HavliCkova DiČ: CZ Hradec Králové, infolsdrazbveu.ci Web: S(w<ečno3t \b vedena u Krajského soudu v Wraad Královi oodil C, vloíha Dražby EU s.r.o. realitní a obchodní činnost, veřejné pofádáni dobrovolných i nedobrovolných dražeb 3. Nebude-li na základě aukce s určitým zájemcem uzavřena Kupní smlouva, protože se dle Smlouvy o provedení aukce a pravidel aukce nestane vydražitelem, bude mu nejpozději do pěti pracovních dnů dražebníkem vrácena kauce. 4. Vydražitel uhradí cenu dosaženou při aukci nejpozději do 60 dnů od data uzavření Kupní smlouvy. / A. V Hradci Králové dne :.: 2013.V dražebnlkv? ř Dražby EU s. r.o.^o^..;'?^^;?''' Zastoupena: Milanem Medkem,'jedřiatelem

12 /DRAŽBY EU., Havtldkova 404, Hradec Králové Mobil: IČO: DiČ: CZ j E-riiail: j Web: www,drazbveu.ci Společnost je vadcna u Krajského soudu v Kiadd Královi oddíl C, vloíks Dr3Žby E U S. r.o. realitní a obchodní Činnost, vereiné pořádáni dobrovolných i nedobrovolných dražeb Aukční vyhláška č článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce se bude konat dne v Kongresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové v 2.patře (wvvw.aldis.cz) b) Aukce bude zahájena v 13:00 hod. c) Zápis účastníků aukce začne téhož dne v 12:30 hod. Článek 2 Označení osob a předmětu aukce 1. Dražebník: Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, Hradec Králové, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Č, vložka 26681, zastoupena jednatelem Milanem Medkem č. účtu: / 2010, Fio a.s., Hradec Králové 2. Označení předmětu aukce: Předmětem aukce je soubor nemovitého majetku: jednotka č. 1134/43, způsob využití: byt v budově č.p. 1130, , 1136 v částí obce Hradec Králové, na pozemku parc.st. č (zapsanou na LV Č ), ke které náleží podií ve výší 634/35534 na společných částech domu č.p. 1130, 1134, 1135, 1136 v části obce Hradec Králové, způsob využití: byt.dům, na pozemku parc.st. č a podíl ve výši 634/35534 na pozemku parc.st.č druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří. to vše zapsané na listu vlastnictví č pro obec Hradec Králové, katastrální území Hradec Králové, okres Hradec Králové u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Katastrální pracoviště Hradec Králové (dále jen Nemovitosti"). 3. Popis předmětu aukce a jeho stav: Charakteristika obce: Město Hradec Králové je statutárním městem a zároveň sídlem Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj. Ve městě sídlí veškeré úřady městské správy, státní správy a některé pobočky ministerstev. Občanská vybavenost je kompletně vybudována ve všech směrech a to jak v oblasti kultury, zdravotnictví, sportovního vyžití tak v obchodní činnosti. Školství je zajištěno od mateřských školek, základních škol, středních škol až po univerzity. Co se týče dopravní obslužnosti je vybudována MHD, autobusová doprava s novým terminálem a železniční doprava. Inženýrské sítě jsou vybudovány v daném regionu komplexně a spočívají v kanalizační síti, vodovodním řadu, plynovodním řadu, elektrických rozvodech, slaboproudých rozvodech, kabelové televizi, horkovodních rozvodech. Zdravotní péče je zajištěna jak Fakultní nemocnicí, tak soustavou odbomých lékařských pracovišť a všeobecných lékařských ordinací. Nezaměstnanost je v daném městě na prúménj ČR. Obchodní síť je vybudovaná v širokém rozsahu ve všech odvětvích obchodu. Jedná se o klidné město s dostatkem zeleně a možností rekreačního vyžití. Město je napojeno na dálniční síť ČR. Celkový DOPIS nemovitostí: Část obce Hradec Králové - v místě vysoká hlučnost a prašnost od silničního nadjezdu, pozemek zastavěný bytovým domem je umístěn v těsné blízkostí nadjezdu v Okružní ulicí a rušně komunikace Pospíšilova třída, jde o pozemek v sídelní částí obce. avšak jeho umístění je ve srovnání s ostatními pozemky v sídelní části Hradce Králové málo lukrativní pro

13 p /DRAŽBY EU l-(avlíti(ova 404. Hradec Královó Mobil: IČO; DiČ: CZ Web: SpoJeíiost {B vedena u Krajského soudu v Htedd Krúlové oddil C. vlolka 26Cai realitní a obchodní činnost, veřejné poíádánf dobrovolných i nedobrovolných dražeb umístění objektů pro bydlení, málo vyhledávaná část - Okružní, v místě MHD, výborná dostupnost do centra, v místě lékař, obchod, pošta, prodejna, restaurace. Bytová jednotka je umístěna v V.NP v domě bez výtahu, okna jsou na do ulice Okružní JZ a do dvora SV. Byt o velikosti 2+1 bez balkonu. Vstup ze společné chodby, byt je s dispozicí: předsíň, 2x pokoj.kuchyň. koupelna, WC. spíž, sklep Popis bvtuč. 1134/43 Bytová jednotka je v průměrném stavu, okno do Okružní obměněno, okno do dvora původní, vana a umyvadlo v koupelně a záchod byly v minulosti obměněny, v bytě dálkové vytápění, byt není připojen na elektrickou energii, ani plyn. Bytová jednotka není užívána. Bytová jednotka je v V.NP. Byt nelze užívat, nutná revize plynu a elektroinstalace. Byt je před celkovou modernizaci, vykazuje morální opotřebeni. Podlahové plochy bytu kuchyň: 8,80 m^ předsíň: 10,70 m^ koupelna: 2,30 m^ WC: 1.00 m^ pokoj: 17,70 m^ pokoj: 13,40 m^ spíž: 1.50 m^ Započítaná podlahová plocha bytu: ~= 55,40 m*^ Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti sklep: 8,00 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 8,00 m^ Podrobnější informace o předmětu aukce lze získat po předešlé telefonické dohodě s Dražebníkem na tel Na předmětu aukce nevážnou žádná práva 5. Prohlídky předmětu aukce: Prohlídky předmětu aukce se uskuteční dne a dne , vždy v 10:00 hod. v místě, tedy na adrese: Okružní 1130, 1134, 1135, Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba. Zájemce o prohlídku je povinen zaregistrovat se na prohlídku nejpozději dva dny před konáním prohlídky u dražebníka na tel.: , v Po - Pá od 8:00-15:00 hod. Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Dražebník zaregistruje zájemce na termín prohlídky, který urči dražebník. Zájemce je povinen při registraci sdělit dražebníkovi jméno, příjmení a telefonní kontakt na svou osobu. 6. Účastník aukce: Účastníky aukce mohou být osoby způsobilé k právním úkonům (osoby se mohou v aukci dát zastupovat zástupcem na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem), které uzavřely Smlouvu o účasti na aukci a složily kauci. Účastníci aukce jsou při zápisu do aukce povinni předložit dražebníkovi tyto doklady: fyzické osoby: (1) průkaz totožnosti (2) výpis z bankovního účtu nebo jiný dokíad prokazující složení kauce (3) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na aukci právnické osoby: (1) výpis z obchodního rejstříku (2) průkaz totožnosti osoby jednající za právnickou osobu (3) výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazující složení kauce (4) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na aukci, tj. bude-li dražit za právnickou osobu jiná osoba než její statutámí zástupce nebo prokurista zapsaný v obchodním rejstříku

14 p /DRAŽBY EU Havtiekova 404, Hradec Králové Mobil: IČO: DiČ: CZ infoisciraibveu.ci j Web: Saole io3l je vedeno u Krajshoho soudu v HratJd Krůlové oddíl C. iiloika D r3žby EU S. r.o. realitní a obchodní činnost, veřejné pořádáni dobrovolných i nedobrovolných dražeb - Zastoupení na aukci se připouští pouze na základě úředně ověřené speciální plné moci podepsané zájemcem (u právnických osob statutárním orgánem nebo prokuristou), která zmocněného zástupce {fyzickou osobu) nesmí pro aukci žádným způsobem omezovat a musí z ní být zřejmé, kdo je zmocnitelem a kdo zástupcem, a oprávnění zástupce, aby jménem zmocnitele (účastníka aukce) a na jeho účet v aukci činil podání (dražil), jakož i činil veškeré další úkony zejména oprávnění k uzavření Kupní smlouvy, k nimž je účastník aukce povinen podle této aukční vyhlásky a obecně závazných právních předpisů. - Účastník aukce svým podpisem do seznamu účastníků aukce vyjadhjje souhlas s touto aukční vyhláškou a závazek řídit se jejími ustanoveními a pokyny dražebníka a licitátora a potvrzuje, že zaplatil kauci ve stanovené výši a lhůtě, převzal aukční číslo a zavazuje se k úhradě vydražené ceny v případě, že se stane vydražitelem. Článek 3 NejnižSí nabídka, minimální příhoz, lhůta pro úhradu vydražené ceny 1. Odhad ceny předmětu aukce: ;- Kč 2. Nejnižší nabídka: ,- Kč 3. Minimální phhoz: ,- Kč 4.0dhad ceny nemovitosti: Cena nemovitosti byla zjištěna znalcem René Tomeš - znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne pod č.j. Spr. 690/84 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zvi. specializací na odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví pro odvětví stavby obytné, číslo znaleckého posudku 6806/2013 ze dne ve zněni jeho aktualizace 5. Vlastník předmětu aukce může stanovit Rezervovanou cenu. která není veřejnosti známa. Rezervovaná cena může být v průběhu aukce upravena ve vztahu k nabídkám a dalším okolnostem. Pokud nebude v aukci dosaženo rezervované ceny, nebude úderem kladívka (příklepem) označen vydražitel a aukce bude ukončena. 6. V případě, že nebude při aukci dosažena rezervovaná cena, má vyhlašovatel lhůtu v tn/ání 60 dnů ode dne konání aukce, aby se rozhodl, zda i přes to, že nebyla rezervovaná cena v aukci dosažena, uzavře kupní smlouvu s účastníkem, který učinil v aukci nejvyšší nabídku. V případě, že se vyhlašovatel rozhodne kupní smlouvu s účastníkem, který učinil v aukci nevyšší nabídku, uzavřít, zavazuje se dražebník ve lhůtě 7 dnů, ode dne, kdy mu vyhlašovatel své rozhodnutí oznámí, kontaktovat účastníka, který učinil v aukci nejvyšší nabídku, ohledně podpisu kupní smlouvy. 7. Byla-li překročena rezervovaná cena a nebylo-li přes dvojí výzvu a prohlášení Licitátora neučinl-jí někdo z přítomných účastníků Nabídku vyšší, než byla Nabídka naposledy učiněná účastníkem (označí aukčním Číslem účastníka, který učinil prozatím nejvyšší nabídku), prohlásím jej za Vydražitele' učiněna vyšší Nabídka, oznámí Licitátor ještě jednou výši poslední Nabídky a po třetí výzvě skončí Aukci úderem kladívka a označí Vydražitele. 1. Kauce je stanovena na částku: ,- Kč Článek 4 Kauce 2. Kaucí skládá účastník aukce na důkaz závazného zájmu vydražit předmět aukce alespoň za nejnižší nabídku. 3. Účastník aukce je povinen složit kauci, a to: a) bankovním převodem na účet dražebníka č / 2010, vedený u Fio a.s., s variabilním symbolem rodné číslo" účastníka aukce. Jako fyzické osoby nebo IČ" účastníka aukce, jako právnické osoby, specifický symbol: číslo aukční vyhlášky b) Dokladem o složení kauce Je bankou potvrzený výpis z bankovního účtu účastníka aukce, potvrzující, že z néj byla odepsána částka odpovídající výši kauce touto aukční vyhláskou stanovenou ve prospěch dražebníka. c) hotovostním vkladem na účet dražebníka č / 2010, vedený u Fio a.s, s variabilním symbolem rodné číslo" účastníka aukce, jako fyzické osoby nebo IČ" účastníka aukce, jako právnické osoby, specifický

15 p /DRAŽBY Mobil: EU.,. IČO: Havllókava DiČ: CZ 287 4D4, 76 Hradec Králové, ] Web: ci Sooie nosi je v«dena u Krajského soudu v Hrcdd KrůlovA oodd C, vlalka realitní a obchodní činnost, veřejné pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb symbol: číslo aukční vyhlášky d) Dokladem o složení kauce je bankou potvrzený pokladní doklad potvrzující složení částky odpovídající výši kauce touto aukční vyhláškou stanovenou ve prospěch dražebníka. e) poštovní poukázkou. 4. Lhůta pro úhradu kauce končí zahájením aukce. Doklad o složení kauce musí být doložen při zápisu do seznamu účastníků aukce před konáním aukce. Složení kauce platební kartou nebo Šekem je nepřípustné. 5. Pokud účastník aukce nevydraží předmět aukce, bude mu jím složená kauce vrácena bezhotovostním převodem na účet, ze kterého dražebník kaucí obdržel čí na jím určené číslo účtu v seznamu účastníků aukce. Pnkaz k úhradě bude dán do 5 pracovních dnů po dni konání aukce. 6. Kauce se v případě vydražení nestává zálohou na cenu dosaženou vydražením, kauce bude použita k úhradě nákladů a odměny dražebníka. Článek 5 Průběh aukce 1. Účastník aukce má na aukcí vstup bezplatný. 2. Další osoby mají rovněž vstup na aukci bezplatný, mohou být aukce přítomny jako hosté a do aukční místnosti jsou oprávněny vstoupit 10 min. před zahájením aukce. 3. Všechny osoby přítomné na aukci jsou povinny řídit se pokyny dražebníka a licitátora. 4. Po dobu.konání aukce jsou v aukční místnosti a přilehlých prostorách zakázána jakákoliv obchodní jednání spojená s vlastním průběhem aukce. 5. Provádět zvukový a obrazový záznam z průběhu aukce je oprávněna jen osoba k tomu pověřená dražebníkem. 6. Z účasti v aukční místnosti, resp. na aukci může být dražebníkem vyloučen ten, kdo porušuje aukční vyhlášku a obecně platné právní předpisy. 7. Aukce je zahájena prohlášením licitátora, že se zahajuje aukce. 8. Vyvoláni licitátora obsahuje popis předmétu aukce, nejnižší nabídku a stanovený minimální příhoz. 9. Účastníd aukce činí po vyzvání svá podání zřetelným zvednutím aukčního čísla a vyřčením jimi nabízené ceny v korunách českých. 10. Draží se, dokud účastníci aukce činí vyšší podání. 11. Není-li přes dvojí vyzvání licitátora a jeho prohlášení: neučiní-li někdo z přítomných účastníků aukce podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem aukce (označeni účastníka aukce, kteíý učinil nejvyšší podání), udělím mu příklep" učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po této třetí výzvě, v případě, že byla dosažena rezervovaná cena, byía-li stanovena, udělí příklep (úderem kladívka) účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší podání. 12. Učiněným podáním je účastník aukce vázán, a to do okamžiku uzavření Kupní smlouvy. 13. Udělením příklepu je aukce ukončena a účastníci aukce jsou povinni ihned odevzdat dražebníkovi aukční číslo. 14. Nebylo-li při aukci učiněno ani nejnižší nabídka, licitátor aukci ukončí. 15. Veškerá podání mohou být činěna výhradně v Českém jazyce v měně CZK - konjna česká.

16 p - /DRAŽBY Mobil: EU., IČO: Havllfkovn DiČ: CZ Hr;idec Králové Web: SpoloCnosi je vedena u Krajského soud u v Hreda Králové oddíl C. vložka Dražby EU s.r. o. realitní a obchodní čínr>ost, vepejné pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb Článek 6 Vydražitel 1. Vydražitelem se stává ten účastník aukce, který učinil nejvyšší podání, na jehož základě mu licitátor udělil příklep. 2. Po ukončení aukce vyhotoví dražebník Protokol o aukci, ve kterém bude uveden datum, místo a čas provedené aukce, označení předmětu aukce a jeho vlastníků, označení vítěze, výši ceny dosažené při aukci. Protokol podepíše dražebník. licitátora vítěz. 3. Nebude-li na základě aukce s určitým zájemcem uzavřena Kupní smlouva, protože se dle Smlouvy o pmvedení aukce a pravidel aukce nestane vydražitelem, bude mu nejpozději do pěti pracovních dnů dražebníkem vrácena kauce. 4. Vydražitel uhradí cenu dosaženou při aukcí nejpozději do 60 dnů od data uzavření Kupní smlouvy. V Hradci Králové dne...<^'..^'f: 2013 ^. ^' // ^^ým/ / Q^"-^-/^-^- / dražebník ^p^v^^ / Dražby EU s. r%:^\^ Zastoupena: Milanem Medkem,'jednatelem

17 ^ DRAŽBY Havličkovs 4Q4, Hradec Králové, Mobil: IČO: l DiČ: CZ info(s)drazt)yeu.cz Web: Sooteinoal je uodcna u Krajského soudu v Hteda KrAlové oddíl C, vlojka Z66B1 DrSŽby E U S. r.o. realitnr a obchodní Činnost; vefejné pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb Aukční vyhláška č článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce se bude konat dne v Kongresovém centru ALDIS, ElišCino nábi^ží 375, Hradec Králové v 2.patre ( b) Aukce bude zahájena v 11:00 hod. c) Zápis účastníků aukce začne téhož dne v 10:30 hod. Článek 2 Označení osob a předmětu aukce 1. Dražebník: Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, Hradec Králové, IČ: , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26681, zastoupena jednatelem Milanem Medkem č. účtu: / 2010, Fio a.s.. Hradec Králové 2. Označení předmětu aukce: Předmětem aukce je soubor nemovitého majetku: jednotka č. 1130/11, způsob využití: byt v budově č.p , v části obce Hradec Králové, na pozemku pare. St. Č (zapsanou na LV č ). ke které náleží podíl ve výší 581/35534 na společných částech domuč.p. 1130, v části obce Hradec Králové, způsob využití: byt.dúm. na pozemku parc.st. č, 1156a podii ve výší 581/35534 na pozemku parc.st.č. 1156, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsané na listu vlastnictví č pro obec Hradec Králové, katastrální území Hradec Králově, okres Hradec Králové u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj. Katastrální pracoviště Hradec Králové fdále jen Nemovitosti"). 3. Popis předmětu aukce a jeho stav: Charakteristika obce: Město Hradec Králové je statutárním městem a zároveň sídlem Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj: Ve městě sídlí veškeré úřady městské správy, státní správy a některé pobočicy ministerstev. Občanská vybavenost je kompletně vybudována ve všech směrech a to jak v oblasti kultury, zdravotnictví, sportovního vyžití tak v obchodní činnosti. Školství je zajištěno od mateřských školek, základních škol, středních škol až po univerzity. Co se týče dopravní obslužnosti je vybudována MHD, autobusová doprava s novým terminálem a železniční doprava. Inženýrské sítě jsou vybudovány v daném regionu komplexně a spočívají v kanalizační síti, vodovodním řadu, plynovodním řadu, elektrických nszvodech, slaboproudých rozvodech, kabelové televizi, horkovodních rozvodech. Zdravotní péče je zajištěna jak Fakultní nemocnicí, tak soustavou odborných lékařských pracovišť a všeobecných lékařských ordinací. Nezaměstnanost je v daném městě na pnjměnj CR. Obchodní síť je vybudovaná v širokém rozsahu ve všech odvětvích obchodu. Jedná se o klidné město s dostatkem zeleně a možností rekreačního vyžití. Město je napojeno na dálniční síť ČR. Celkový DODís nemovitosti: část obce Hradec Králové - v místě vysoká hlučnost a prašnost od siíničniho nadjezdu. pozemek zastavěný bytovým domem je umístěn v těsné blízkosti nadjezdu v Okružní ulici a rušné komunikace Pospíšilova třída, jde o pozemek v sídelní části obce. avšak jeho umístění je ve srovnání s ostatními pozemky v sídelní části Hradce Králové má/o lukrativní pro umístění objektů pro bydlení, málo vyhledávaná část - Okružní, v místě MHD. výborná dostupnost do centra, v místě lékař, 1

18 /DRAŽBY EU Havlíčkova 404. Hradec Králové Mobil: IČO: i DiČ: Cl Web; cz SooMíriasl js vedena u Krajského soudu v Hredd Královů txsůh C. vložka Dr3Žby EU S.r.O. realítnl a obchodní eínnost veřejné pořadánt dobrovolných i nedobrovolných dražeb obchod, pošta, prodejna, restaurace. Bytová jednotka je umístěna v II.NP v domě bez výtahu, okna jsou do ulice Okružní JZ a do dvora SV. Byt o velikosti 2+1 bez balkonu. Vstup ze společné chodby, byt je s dispozicí: předsíň. 2x pokoj, kuchyň, koupelna, WC. spíž,sklep. špinavý vchod- nepořádek. pqoisbvtuč. 1130/11 Bytová jednotka je v podprůměrném stavu, okna původní dřevěná, v bytě dálkové vytápění, byt není připojen na elektrickou energii, ani plyn. Byt nelze užívat, nutná revize plynu a eleldroinstalace. Byt je před celkovou modernizaci, vykazuje morální opotřebení, okenní výplň do dvora rozbitá. Byt je v II. NP krajový, vchod je zanedbaný, konfliktní skupiny obyvatel. Podlahové plochy bytu kuchyň: předsíň: 8,70 m'"^ 10,00 mf koupelna: 2,50 WC: 1,00 pokoj: 17,80 pokoj: 13,60 spíž: 1,50 Započítaná podlahová plocha bytu: ~= 55,10 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti sklep: 3.00 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: ~= 3,00 m^ Podrobnější infomiace o předmětu aukce lze ziskat po předešlé telefonické dohodě s Dražebníkem na tel Na předmětu aukce nevážnou žádná práva 5. Prohlídky předmětu aukce: Prohlídky predmétu aukce se uskuteční dne a dne , vždy v 10:00 hod. v mfstě. tedy na adrese: Okružní 1130, 1134, 1135, Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba. Zájemce o prohlídku je povinen zaregistrovat se na prohlídku nejpozději dva dny před konáním prohlídky u dražebníka na tel.: , v Po - Pá od 8:00-15:00 hod. Prohlídka bude umožněna pouze registrovaným zájemcům. Dražebník zaregistruje zájemce na termín prohlídky, který určí dražebnfk. Zájemce je povinen při registraci sdělit dražebníkovi jméno, příjmení a telefonní kontakt na svou osobu. 6. Účastník aukce: Účastníky aukce mohou být osoby způsobilé k právním úkonům (osoby se mohou v aukci dát zastupovat zástupcem na základě plné mod s úředně ověřeným podpisem), které uzavřely Smlouvu o účasti na aukci a složily kauci. Účastníci aukce jsou při zápisu do aukce povinni předložit dražebníkovi tyto doklady: fyzické osoby: (1) pnjkaz totožnosti (2) výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazující složení kauce (3) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na aukci právnické osoby: (1) výpis z obchodního rejstříku (2) průkaz totožností osoby jednající za právnickou osobu (3) výpis z bankovního účtu nebo jiný doklad prokazující složení kauce (4) úředně ověřenou plnou moc v případě zastoupení na aukci, tj. bude-li dražit za právnickou osobu jiná osoba než její statutámí zástupce nebo prokurísta zapsaný v obchodním rejstříku -~ Zastoupeni na aukci se připouští pouze na základě úředně ověřené speciální plné moci podepsané zájemcem (u právnických osob statutámím orgánem nebo prokuristou), která zmocněného zástupce (fyzickou osobu) nesmí pro 2

19 DRAŽBY EU... Haviffikova 404, Hradec Králové, Mobil: IČO: DiČ: CZ info 2)drazbveu.Ci Weo: cz Spolcú^osl ja vedona u Kra^sKoiio soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka realitní a obdiodni činnost, veřejné pořádáni dobrovolných i nedobrovolných dražeb aukci žádným způsobem omezovat a musí z ní být zřejmé, kdo je zmocnitelem a kdo zástupcem, a oprávnění zástupce, aby jménem zmocnitele (účastníka aukce) a na jeho účet v aukci činil podání (dražit), jakož i činil veškeré další úkony zejména oprávnění k uzavření Kupní smlouvy, k nimž je účastník aukce povinen podle této aukční vyhlášky a obecně závazných právních předpisů. - Účastník aukce svým podpisem do seznamu účastníků aukce vyjadřuje souhlas s touto aukční vyhláškou a závazek řídit se jejími ustanoveními a pokyny dražebníka a licitátora a potvrzuje, že zaplatí! kauci ve stanovené výši a lhůtě, převzal aukční číslo a zavazuje se k úhradě vydražené ceny v případě, že se stane vydražitelem. Článek 3 Nejnižší nabídka, minimální příhoz, lhůta pro úhradu vydražené ceny 1. Odhad ceny předmětu aukce: ,- Kč 2. Nejnižší nabídka: ,- Kč 3. IVIinimální příhoz: ,- Kč 4. Odhad ceny předmětu aukce : Cena nemovitostí byla zjištěna znalcem René Tomeš - znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3: pod č.j. Spr. 690/84 pro základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady se zví. specializací na odhady nemovitostí a pro obor stavebnictví pro odvětví stavby obytné, číslo znajeckého posudku 6809/2013 ze dne znění jeho aktualizace. 5. Vlastník předmětu aukce může stanovit Rezervovanou cenu. která není veřejnosti známa. Rezervovaná cena může být v průběhu aukce upravena ve vztahu k nabídkám a dalším okolnostem. Pokud nebude v aukci dosaženo rezervované ceny, nebude úderem kladívka (příklepem) označen vydražitel a aukce bude ukončena. 6. V případě, že nebude při aukci dosažena rezervovaná cena, má vyhlašovatel lhůtu v trvání 60 dnů ode dne konáni aukce, aby se rozhodl, zda i přes to, že nebyla rezervovaná cena v aukci dosažena, uzavře kupní smlouvu s účastníkem, který učinil v aukci nejvyšší nabídku. V případě, že se vyhlašovatel rozhodne kupní smlouvu s účastníkem, který učinil v aukci nevyšší nabídku, uzavřít, zavazuje se dražebnfk ve lhůtě 7 dnů, ode dne, kdy mu vyhlašovatel své rozhodnutí oznámí, kontaktovat účastníka, který učinil v aukci nejvyšší nabídku, ohledně podpisu kupní smlouvy. 7. Gyla-lí překročena rezervovaná cena a nebyto-li přes dvojí výzvu a prohlášení Licitátora neučinf-li někdo z přítomných účastníků Nabídku vyšší, než byla Nabídka naposledy učiněná účastníkem (označí aukčním číslem účastníka, který učinil prozatím nejvyšší nabídku), prohlásím jej za "Vítěze" učiněna vyšší Nabídka, oznámí Licitátor ještě.jednou výši poslední Nabídky a po třetí výzvě skonči Aukci úderem kladívka a označí vítěze. ve Článek 4 Kauce 1. Kauce Je stanovena na částku: ,- Kč 2. Kauci skládá účastník aukce na důkaz závazného zájmu vydražit předmět aukce alespoň za nejnižší nabídku. 3. Účastník aukce je povinen složit kauci, a to: a) bankovním převodem na účet dražebníka č / 2010, vedený u Fio a.s., s variabilním symbolem rodné číslo" účastníka aukce, jako fyzické osoby nebo IČ" účastníka aukce, jako pi'ávnické osoby, specifický symbol: číslo aukční vyhlášky b) Dokladem o složení kauce je bankou potvrzený výpis z bankovního účtu účastníka aukce, potvrzující, že z něj byla odepsána částka odpovídající výši kauce touto aukční vyhláškou stanovenou ve prospěch dražebníka. c) hotovostním vkladem na účet dražebníka č / 2010, vedený u Fio a.s, s variabilním symbolem rodné číslo" účastníka aukce, jako fyzické osoby nebo IČ" účastníka aukce, jako právnické osoby, specifický symbol: číslo aukční vyhlášky d) Dokladem o složení kauce je bankou potvrzený pokladní doklad potvrzující složení částky odpovídající výší kauce touto aukční vyhláškou stanovenou ve prospěch dražebníka.

20 /DRAŽBY EU Havlíčkova dcm, Hradec Králové Mobil; [ IČO: DiČ: a ; Web: Soolcůnost j9 vedena u Krajského soudu v Hredd Královi oúdil C. tialko e) poštovní poukázkou. realitní a obchodní činnost, veřejné pořádání dobrovolných i nedobrovolných dražeb 4. Lhůta pro úhradu kauce konči zahájením aukce. Doklad o složení kauce musí být doložen při zápisu do seznamu účastníků aukce před konáním aukce. Složení kauce platební kartou nebo šekem je nepřípustné. 5. Pokud účastník aukce nevydraží předmět aukce, bude mu jím složená kauce vrácena bezhotovostním převodem na účet, ze kterého dražebník kauci obdržel či na jim určené číslo účtu v seznamu účastníků aukce. Příkaz k úhradě bude dán do 5 pracovních dnů po dni konání aukce. 6. Kauce se v případě vydražení nestává zálohou na cenu dosaženou vydražením, kauce bude použita k úhradě nákladů a odměny dražebnfka. Článek 5 Průběh aukce 1. Účastník aukce má na aukci vstup bezplatný. 2. Další osoby mají rovněž vstup na aukci bezplatný, mohou být aukce přítomny jako hosté a do aukční místnosti jsou oprávněny vstoupit 10 min. před zahájením aukce. 3. Všechny osoby přítomné na aukci jsou povinny řídit se pokyny dražebníka a licitátora. 4. Po dobu konání aukce jsou v aukční místností a přilehlých prostorách zakázána jakákoliv obchodní jednání spojená s vlastním průběhem aukce. 5. Provádět zvukový a obrazový záznam z pmběhu aukce je oprávněna jen osoba k tomu pověřená dražebníkem. 6. Z účasti v aukční místnosti, resp. na aukci může být dražebníkem vyloučen ten, kdo porušuje aukční vyhlášku a obecně platné právní předpisy. 7. Aukce je zahájena prohlášením licitátora, že se zahajuje aukce. 8. Vyvolání licitátora obsahuje popis předmětu aukce, nejnižší nabídku a stanovený minimální pnhoz. 9. Účastnici aukce činí po vyzvání svá podání zřetelným zvednutím aukčního čísla a vyřčením jimi nabízené ceny v korunách českých. 10. Draží se, dokud účastníci aukce činí vyšší podání. 11. Není-ll přes dvojí vyzvání licitátora a jeho prohlášení: neučiní-li někdo z přítomných účastníků aukce podání vyšší, než bylo podání naposled učiněné účastníkem aukce (označeni účastníka aukce, který učinil nejvyšší podání), udělím mu přlklep" učiněno vyšší podání, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po této třetí výzvě, v případě, že byla dosažena rezervovaná cena, byla-lí stanovena, udělí příklep (úderem kladívka) účastníkovi.aukce, který učinil nejvyšší podání. 12. Učiněným podáním je účastník aukce vázán, a to do okamžiku uzavření Kupní smlouvy. 13. Udělením příklepu je aukce ukončena a účastníci aukce jsou povinni ihned odevzdat dražebníkovi aukční číslo. 14. Nebylo-li při aukci učiněno ani nejnižší nabídka, licitátor aukci ukončí. 15. Veškerá podání mohou být činěna výhradně v českém jazyce v méně CZK - koruna česká.

Aukční vyhláška č. 2342014

Aukční vyhláška č. 2342014 Aukční vyhláška č. 2342014 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

Aukční vyhláška č. 2222015

Aukční vyhláška č. 2222015 Aukční vyhláška č. 2222015 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

Aukční vyhláška č. 1562013

Aukční vyhláška č. 1562013 Aukční vyhláška č. 1562013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

Aukční vyhláška č. 1204

Aukční vyhláška č. 1204 Aukční vyhláška č. 1204 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 452015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 452015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 452015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 062015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 82010

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 82010 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 82010 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ve vlastnictví manželů

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 62009

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 62009 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 62009 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ve vlastnictví Věry

Více

Oznámení o konání dražby dobrovolné opakované č. 352012 podle ustanovení 25 odst. 4 zákona číslo 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách

Oznámení o konání dražby dobrovolné opakované č. 352012 podle ustanovení 25 odst. 4 zákona číslo 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách Oznámení o konání dražby dobrovolné opakované č. 352012 podle ustanovení 25 odst. 4 zákona číslo 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách Dražebník : Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, 500 02

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 342015

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 342015 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 342015 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ve výlučném vlastnictví

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 312015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 312015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 312015 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 182015

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 182015 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 182015 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ideální ½ ve vlastnictví

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 102010

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 102010 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 102010 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ve vlastnictví manželů

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 142016 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 142016 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ Č. 142016 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov IČ: 287 76 836, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 482014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 482014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 482014 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník : Dražby EU s. r. o., se sídlem Černilov 396, 503 43 Černilov, IČ: 287 76 836, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Článek 1. Vyhlášení dražby opakované, místo a datum konání dražby opakované

Článek 1. Vyhlášení dražby opakované, místo a datum konání dražby opakované Oznámení o konání dražby dobrovolné opakované č. 312012 podle ustanovení 25 odst. 4 zákona číslo 26/2000 Sb. zákona o veřejných dražbách dle zákona Č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: Dražby EU s.

Více

Aukční vyhláška č. 1/10 2013

Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

Aukční vyhláška č. 01/09/2013

Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

Aukční vyhláška č

Aukční vyhláška č Aukční vyhláška č. 201620 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

Aukční vyhláška č

Aukční vyhláška č Aukční vyhláška č. 1332013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

Aukční vyhláška č

Aukční vyhláška č Aukční vyhláška č. 1432013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

Aukční vyhláška č. 1692014

Aukční vyhláška č. 1692014 Aukční vyhláška č. 1692014 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8. IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941

EURODRAŽBY.CZ a.s., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8. IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 AUKČNÍ VYHLÁŠKA aukce anglická Prodej bytu 3+1 v obci Kozolupy, okr. Plzeň č. j: 485/2011-A Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce

Více

Aukční vyhláška č. 1202

Aukční vyhláška č. 1202 Aukční vyhláška č. 1202 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 86/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 86/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1291/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 20/2014 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2016-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

KONZULTA. dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

KONZULTA. dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění mmwut KONZULTA renová 26, 602 00 Brno, t /fax + 420 543 255 515 dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění PROKONZULTA, a.s., IC 25332953, se sídiem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 38/2015 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

Aukční vyhláška č

Aukční vyhláška č Aukční vyhláška č. 1382013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 IČO: 24225207

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. ND 38/2013 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

N/45/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/45/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/45/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 649/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 444/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2016-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 395/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

Aukční vyhláška č. 012013

Aukční vyhláška č. 012013 Aukční vyhláška č. 012013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 76/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 832/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 832/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 832/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 307/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 307/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 307/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 315/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 315/2012-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 315/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 27. listopadu 2012, na

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 316/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 316/2009-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 316/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 26. ledna 2010, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 79/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 15/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 15/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584111, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10 141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 73/2009 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 797/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 277/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 277/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 277/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha

Více

nová 26, 602 00 Brno, t e I. / í a x : + 4 2 D 543 255 515 dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

nová 26, 602 00 Brno, t e I. / í a x : + 4 2 D 543 255 515 dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění nová 26, 602 00 Brno, t e I. / í a x : + 4 2 D 543 255 515 dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/105/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/105/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/105/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 140116001N-2014. Čl. 1.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 140116001N-2014. Čl. 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle ust. 16a a 43 zák. č. 26/2000 Sb. 1 Č. j: 140116001N-2014 Čl. 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické dražby nedobrovolné. Dražba bude provedena elektronicky

Více

Havlíckova 404, Hradec Králové, 500 02. Dražební vyhláška dražby nedobrovolné c. 342010. Clánek 1. Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby

Havlíckova 404, Hradec Králové, 500 02. Dražební vyhláška dražby nedobrovolné c. 342010. Clánek 1. Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby .li" v., DRAZBY EUs.r.o. Havlíckova 404, Hradec Králové, 500 02 Mobil: +420 722 761 251 IICO: 287 76836 I DiC:CZ287 76 836 I E-mail: info@drazbyeu.cz I Web: www.drazbyeu.cz Spolecnostje vedenau Krajskéhosoudu

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 413/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 413/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 413/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65920 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

o provedení elektronické aukce

o provedení elektronické aukce AUKČNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické aukce Prodej bytu 2+1 v obci Kladno, část Kročehlavy č. j: 074/2013-A Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání elektronické aukce. Den konání elektronické

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1190/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1190/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1190/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 197/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 197/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 197/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

N/80/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/80/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/80/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

o provedení elektronické aukce

o provedení elektronické aukce AUKČNÍ VYHLÁŠKA o provedení elektronické aukce Prodej budovy bývalé restaurace v obci Pulečný, část Kopanina č. j: 362/2014-A,OA Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání opakované elektronické

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 014/2015-D,OD

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 014/2015-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 014/2015-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné - elektronické.

Více

N/71/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/71/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/71/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 527/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 527/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 527/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 023/2014-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 023/2014-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 023/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 60/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66009 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 148/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 148/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 148/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Dlužník a vlastník předmětu veřejné dražby: Majchrák David, nar. 02.01.1979, trvale bytem Šumavská 407, 340 04 Železná Ruda

Dlužník a vlastník předmětu veřejné dražby: Majchrák David, nar. 02.01.1979, trvale bytem Šumavská 407, 340 04 Železná Ruda DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1051/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/94/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/103/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Aukční vyhláška č

Aukční vyhláška č Aukční vyhláška č. 1642014 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 175/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 175/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 175/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2013, na

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 140/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 140/2010-D DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 140/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 24. května

Více

N/69/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/69/2011. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/69/2011 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA 90/2013 D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl: C vložka: 190366 (dále jen dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65962 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 475/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 475/2013-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 475/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 831/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 831/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 831/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 720/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1198/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 18-1/2016N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 18-1/2016N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 18-1/2016N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 1167/12, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1041/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1041/2015-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1041/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné - elektronické.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 966/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 966/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 966/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. Touto vyhláškou oznamujeme konání dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých dlužníka Martina Dyršmída,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Číslo: D 01/2016

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Číslo: D 01/2016 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Číslo: D 01/2016 V souladu s 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách a vyhlášky č. 18/2014, o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě, tímto níže uvedený dražebník

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 554/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 554/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 554/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 069/2016-0

ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 069/2016-0 IČ: 25023217, zapsaná: MSv Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800900490, 234 769000, e-mail: irifo@eurodrazby.cz V',, V' DRAZEBNIVYHLASKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 508/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 508/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 508/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 215/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 085/2012-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 085/2012-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 085/2012-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách a dle vyhlášky č. 18/2014 Sb. Přívrat 1454/12, Brno-Žabovřesky, PSČ: 616 00, IČ: 277 82 492 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 70243 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 23/15-EDD vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Bod 1. Den konání veřejné dražby se stanovuje na 24. června 2014, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice v 10:00 hod.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Bod 1. Den konání veřejné dražby se stanovuje na 24. června 2014, Čimická 780/61, 181 00 Praha 8 - Čimice v 10:00 hod. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 165/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 261/2013-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 261/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 261/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné - elektronické. Dražba se koná elektronicky

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1137/2015-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1137/2015-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 1137/2015-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné - elektronické. Veřejná

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 Zák.č. 26/2000 Sb. a jeho dodatku v platném znění b.j.1193/15 - ul. Čs. armády 30, k.ú. Hlučín I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje

Více