Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Liška Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu Bakalářská práce 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu vypracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury V Praze dne 20. prosince Podpis autora

3 Poděkování Děkuji Ing. Radce Johnové, Ph.D. za ochotné vedení bakalářské práce a za čas, který mi věnovala.

4 Abstrakt Tématem této bakalářské práce je analýza informačních systémů pro zákaznickou podporu a analýza služeb mobilních operátorů. Práce se zaměřuje na technickou analýzu používaných technologií pro mobilní sítě. Poté budou jednotlivé technologie přiřazeny mobilním operátorům. Věnovat se budu všem mobilním operátorům působícím na českém trhu a u každého uvedu technologie a pokrytí, které nabízí. Následně budu analyzovat nabízené služby z hlediska ceny, kvality a skutečné hodnoty. Nakonec analyzuji informační systémy mobilních operátorů pro zákaznickou podporu. Z této analýzy vyjde porovnání systémů, které ukáže, jak dalece jsou vyspělé a co vše zákazníkovi umožní. Cílem práce je porovnat používané technologie a umožnit tak čtenáři se lépe zorientovat. Dále práce poskytne srovnání služeb nabízených mobilními operátory. Zaobírat se budu službami pro koncové zákazníky. Rozděleny budou do třech kategorií: předplacené karty, paušální tarify a datové tarify pro mobilní internet. A posledním cílem je srovnat informační systémy pro zákaznickou podporu. Ve výsledku se čtenář na základě získaných informací může snadněji a lépe rozhodovat na trhu mobilních technologií. Klíčová slova: informační systém, mobilní operátor, mobilní sítě, mobilní technologie, paušální tarif, předplacené karty, mobilní internet

5 Abstract Theme of this bachelor thesis is the analysis of information systems for customer support and analysis of services of mobile operators. This thesis focuses on technical analysis of the technologies used for mobile networks. Then each technology will be assigned to each mobile operator. I will pay attention to all mobile operators on the Czech market and for each will be stated technology and coverage that offers. Subsequently, I ll analyze offered services in terms of price, quality and real value. Finally, I ll analyze the information systems of mobile operators for customer support. From this analysis comes out system comparison that shows how far advanced they are and what they offer to the customer. The aim is to compare used technologies and to allow readers to get oriented. Next, this work will provide a comparison of the services offered by mobile operators. I'll deal with services for end customers which are divided into three categories: prepaid, flat-rate tariffs and data plans for mobile internet. A final objective is to compare the information systems for customer support. As a result, the reader will be able to make decisions in the mobile technology much more easily.

6 Obsah Úvod Technologie mobilních sítí Mobilní sítě první generace Mobilní sítě druhé generace GSM GPRS EDGE Mobilní sítě třetí generace CDMA UMTS Mobilní sítě čtvrté generace LTE Mobilní operátoři v České republice Telefónica Historie Současnost Pokrytí T-mobile Historie Současnost Pokrytí Vodafone Historie Současnost Pokrytí U:fon Historie Současnost Pokrytí

7 2.5 BLESKmobil Současnost Nabídka a srovnání služeb mobilních operátorů Předplacené karty Telefónica T-Mobile Vodafone BLESKmobil Srovnání předplacených karet Paušální tarify Telefónica T-Mobile Vodafone U:fon Paušální tarify srovnání Datové tarify Datové tarify srovnání Informační systémy pro zákaznickou podporu Závěr Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek

8 Úvod Služby mobilních operátorů se dnes dotýkají téměř každého dospělého člověka v České republice. Dokonce podle statistik se některých týkají i mnohonásobně, protože vlastní 2 nebo více telefonů. Během mojí roční práce nejprve pro jednoho z operátorů a následně pro druhého, jsem se dostal do kontaktu s mnoha lidmi. Tito lidé měli často problém nabídce operátorů porozumět a vybrat si pro ně lepší variantu. Vždy jsem se jim to snažil lépe vysvětlit a pomoci jim najít tu správnou cestu. Nyní, když jsem si vybíral téma bakalářské práce, jsem si řekl, proč dané zkušenosti nevyužít a nenapsat něco, co může lidem pomoci se lépe zorientovat a lépe se rozhodnout. A jelikož se to týká téměř všech lidí, mohly by tyto informace být hodnotné pro většinu z nich. Budu zpracovávat analýzu mobilních sítí a analýzu informačních systémů pro zákaznickou podporu. Vše bude o mobilních sítích a službách. Jako služby půjde o volání, SMS, MMS a mobilní datové přenosy. Nebudu dále zpracovávat otázku pevných připojení k internetu nebo nebudu řešit konkrétní nabídku mobilních telefonů. Budu se snažit v rámci vybraného tématu co nejpřesněji vše zpracovat. Ale vzhledem k tomu, že v tomto odvětví je rychlý vývoj jak technologií, tak nabídky služeb, nemohu zaručit přesnost údajů i v budoucnosti. Data používané v této práci jsou z ceníků 12/2012. Nyní se zaměřím na strukturu práce. V první kapitole se zaměřím na představení všech u nás dostupných mobilních technologií. Některé z nich budou historické, ale pro zmapování a celkový vývoj je zajímavé je uvést. Takže postupně představím technologie od těch nejstarších až po ty nejnovější. V druhé kapitole představím jednotlivé české mobilní operátory a ke každému přiřadím používané technologie a ukážu jejich pokrytí. Ve třetí kapitole se seznámíme s analýzou služeb mobilních operátorů. Bude se jednat o služby pro koncové zákazníky v již zmíněném rozdělení: předplacené karty, paušální tarify a datové tarify. V poslední kapitole budeme zkoumat informační systémy pro zákaznickou podporu. Budu porovnávat co jaký systém zákazníkům umožňuje a jak jsou dané systémy přehledné a prospěšné. 8

9 1 Technologie mobilních sítí Nejdříve uvedu všechny technologie, které se používali a používají v České republice. Podle použitých technologií se dají hodnotit určité vlastnosti sítě, její výhody a nevýhody. V další části zde uvedené technologie přiřadím jednotlivým operátorům. Mobilní technologie znamená především vysílač, který disponuje určitou technologií a je schopný se dorozumět se zařízeními, které má v dosahu signálu. Tyto zařízení musí komunikovat stejnou technologií na stejné frekvenci. Mobilní síť je sestavou vysílačů, které jsou propojeny. Tato síť poté přes ústřednu dokáže propojit volající zařízení. Případně dokáže síť obsluhovat další služby nebo přenášet data. Tyto mobilní sítě pracují podobně jako televize nebo rozhlas v určitém spektru radiových vln. V současné době se používají spektra 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a v Americe ještě 1900 MHz. Vlnová délka, kterou využívá technologie použitá na vysílači, má i vliv na šíření signálu a je tedy zajímavé, že při frekvenci 450MHz potřebujeme na pokrytí stejné plochy pouze polovinu vysílačů oproti signálu na frekvenci 900 MHz. Začnu první generací mobilních sítí, které se označují 1G. Všeobecně pro sítě této první generace platí, že se soustředily především na hlasové služby. Jejich většinou analogová forma ale umožnila snadné odposlouchávání. O datových přenosech nebo o službě SMS v těchto počátcích nebyly žádné snahy. Prvním cílem bylo hlavně pokrytí a zmenšení velikosti přijímačů. S nástupem sítí GSM, které patřily do sítí druhé generace, byla umožněna miniaturizace zařízení a zlepšilo se i zabezpečení hovorů. Také byly spuštěny nové služby, ale stále byla hlavní kapacita sítí přidělena hovorům. V poslední době je viditelný rozmach datových služeb, který prakticky začal v sítích 2G, ale eskaluje až s rozmachem 3G sítí. Do budoucna je objem datových služeb hlavním zaměřením pro vývoj sítí 4G. 1.1 Mobilní sítě první generace Mobilní sítě 1G byly analogové systémy. Všechny tyto systémy se vyznačovaly nízkou kvalitou přenosu a také již zmíněným špatným zabezpečením proti odposlechu a zneužití. Co je důležité a pro nás již možná nepředstavitelné, z důvodu neslučitelnosti různých systémů nebyl možný mezinárodní roaming. Právě proto se domluvila skupina severských zemí Finsko, Dánsko, Norsko a Švédsko a společně vytvořily jednotný standard. Tento standard nese označení NMT (Nordic Mobile Telephone). V roce 1981 byl spuštěn tento systém v zemích původu a rozšířil se dále do světa. V roce 1991 byl systém NMT 450 zaveden také u nás společností Eurotel. 450 označuje frekvenci 9

10 450MHz, která byla zvolena pro lepší šíření signálu oproti verzi 900. Na dalším grafu je možné vidět průběh v počtu uživatelů v čase. Obrázek 1 vývoj počtu mobilních uživatelů do roku (zdroj RICHTR, Tomáš. Dostupné z V současné době je již tato technologie překonána a nevyužívá se. Naopak na frekvenci 450MHz, kterou tato technologie využívala, dnes nalezneme novější standard sítě třetí generace. Ještě doplním, že v zahraničí existovalo několik dalších technologií první generace, a to aby bylo vidět, že nyní je svět v těchto technologiích mnohem více sjednocený, než býval dříve. Například v Americe měly systém AMPS (Advanced Mobile Phone Systém) již v roce Poté systém TACS od roku 1985 ve Velké Británii a systém C-Net 450 od roku 1985 u našich sousedů v Německu a v Rakousku. Takže jak vidíte, opravdu nebylo technicky možné se dovolat za hranice Mobilní sítě druhé generace GSM Právě nemožnost roamingu a cestování s jedním mobilním zařízením zapříčinila, že Konference evropských správ a pošt CEPT vytvořila v roce 1982 novou standardizační skupinu Groupe Spécial Mobile (GSM). Tato skupina měla za úkol vytvořit standardy pro nový digitální systém, který by byl kompatibilní ve všech zemích Evropy nebo až světa. V roce 1989 převzal zodpovědnost za standardizaci Evropský telekomunikační normalizační institut a v roce 1990 byla specifikace sítě GSM prohlášena standardem. 1 RICHTR, Tomáš. Technologie pro mobilní komunikaci. [online] Dostupné z: 10

11 Komerční provoz sítí GSM byl zahájen v roce Standardy této sítě převzaly nejen Evropské země, ale také Austrálie nebo Jižní Afrika a další. Nově byla GSM zkratka interpretována jako Global System for Mobile Communication. V roce 1996 byl GSM systém spuštěn společností Eurotel i v České republice. Síť je v Evropě provozována na frekvencích 900 a 1800 MHz. V Americe mají standard pozměněn a vysílají na 1900 MHz. Spojení tedy už probíhá v digitální podobě a je mnohem kvalitnější. Kromě kvality je také těžší hovor odposlouchávat. Důležitou vlastností sítě je menší energetická náročnost, což přináší miniaturizaci zařízení a posunulo to mobily do velikosti, v jaké je známe nyní. V čem jsme se neposunuli příliš dále, byly datové přenosy. Datové přenosy byly velice pomalé a téměř nepoužitelné. Přestože mobilní sítě již byly digitální a tak v digitální podobě přenášeli hlas, mohly snadno přenášet i data. Mohly přenášet data snadno, ale ne příliš rychle. Jeden radiový kanál měl rychlost 33,8 kbit/s, ale té nešlo plně využít. Nakonec při využití metody CSD zbylo pro data 9,6 kbit/s. Po určité době bylo odzkoušeno, že stačí menší ochranné mechanismy, a zbylo tak více místa pro data. Konkrétně jsme byli na rychlosti přenosu 14,4 kbit/s. Jedná se o přenos dat na principu přepojování okruhů. Poslední zrychlení v této síti nabízí HSCSD. Je to vylepšení předchozí technologie CSD. Vylepšení spočívá v možnosti využití více časových slotů (timeslotů). Do teď jsme pro telefonování nebo pro data vždy měli k dispozici jeden časový slot. Tato technologie umožňuje podle její třídy použít více časových slotů současně. U nás v České republice lze využít maximálně 4 časové sloty. Každý z nich má 14,4 kbit/s. Standardně se používají na příjem dat 3 časové sloty a 1 na odesílání dat. To nám ve výsledku dá 43,2 kbit/s na příjmu a 14,4 kbit/s pro odesílání. Lze využít i symetrickou variantu 2 slotů na příjem a 2 na odesílání. Rychlost je pak shodná a to 22,8 kbit/s. Je důležité říct, že tuto službu provozuje v České republice pouze Telefónica a ostatní operátoři se rozhodli přejít rovnou na rychlejší přenosy dat technologií GPRS, ke které se tím dostáváme GPRS Zkratka, která znamená General Packet Radio System. Jedná se o nadstavbu sítě GSM. Oproti předchozí technologii pro přenos dat nedochází k přepojování okruhů, ale dochází k přepojování paketů. Tím je tato technologie nová a přináší do mobilní komunikace řadu novinek. Nikomu nejsou žádné přenosové kapacity trvale vyhrazovány a jsou tak dostupné všem uživatelům zároveň. Jsou zde dvě zásadní 11

12 výhody. První výhodou je maximálně efektivní využívání přenosových kapacit uživateli, kteří zrovna skutečně potřebují přenášet data v daný čas. Druhá výhoda se týká zpoplatnění, jelikož se přepojují pakety, tak je možné platit za stažená data, nikoliv za čas spojení. Rychlost u GPRS je hodně závislá na kvalitě signálu. Při kvalitním signálu je síť chytrá a dokáže si zvolit výhodnější kódovací schéma. Schéma má sice nižší režii na zajištění přenosu, ale to lze u kvalitního signálu odpustit. Třída CS-1 je pro nejhorší signál a má největší režii bitů, které zabezpečují kvalitu přenosu. Čím je lepší signál, tím je možno zvolit vyšší třídu a odpustit si trochu zabezpečení přenosu. Obrázek 2 třídy GPRS. (zdroj RICHTR, Tomáš. Dostupné z Druhým elementem určující rychlost je zase počet časových slotů. Při maximální teoretické rychlosti se jedná o 8 časových slotů při nejlepším signálu a kódování CS-4 se dostaneme na 8 x 21,4 čili 171,2 kbit/s. V běžném provozu i při nejlepším signálu nejsou využity všechny časové sloty a reálné rychlosti se pohybují do 50 kbit/s EDGE Nová technologie a již poslední nadstavba GSM sítě před příchodem sítí 3G. EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) zvyšuje datové rychlosti a kapacitu sítě jak pro HSCSD tak pro GPRS. Cesty před chvilkou zmíněny pro zvýšení rychlosti již nejsou možné. Jak sdružování časových slotů, tak dokonalejší kódování už je vyčerpané. Zbylo použít jedinou možnost a to jinou techniku modulace. Po změně modulace je možné teoreticky dosáhnout až 384 kbit/s. V praxi ovšem můžeme přenášet data rychlostmi kolem 200 kbit/s pro stahování a 100 kbit/s pro odesílání Mobilní sítě třetí generace Sítě třetí generace (3G) byly vyvíjeny a standardizovány pod označením IMT Hodnota 2000 zde označuje očekávanou maximální přenosovou rychlost kolem 2 Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Dostupné z: 9enosov.C3.A9_rychlosti 12

13 2000 kbit/s, také oblast kmitočtů, ve které bude systém pracovat (2000 MHz) a nakonec i rok, kdy má dojít ke spuštění prvních vysílačů. Pro sítě třetí generace byla zvolena technologie CDMA (Code Division Multiple Access). Jedná se o přístupovou metodu kódového dělení. Neexistuje zde časové dělení a všichni uživatelé používají přidělené frekvenční pásmo po celou dobu. Jedná se o vícenásobný přístup. Uživatelé jsou rozeznáni podle přiděleného binárního kódu. Jsou dvě skupiny technologií, které jsou u nás využívány a to W-CDMA a CDMA CDMA2000 Technologie pod označením CDMA2000 nalezneme po celém světě a to v různých variantách pracujících na všech používaných radiových spektrech. V České republice tuto technologii nalezneme pracující na 450 MHz. Toto pásmo se uvolnilo po vypnutí analogových sítí první generace. U nás první spuštěnou a vybudovanou síť nalezneme ve standardu CDMA2000 1xEV-DO (Evolution Data Optimized). Tato síť je postavena pouze pro datové přenosy. Můžeme najít několik revizí, kdy ta původní revize 0 má teoretické rychlosti 2457,6 kbit/s pro stahování a pouze 153,6 kbit/s pro odesílání dat. Když se podíváme na dnes fungující a aktuálně používanou revizi A, jsou čísla o mnoho veselejší. Rychlost stahování se dostala na 3,1 Mbit/s a odesílání dat na 1,8 Mbit/s. Ovšem v praxi rychlost stahování bude kolem 900 kbit/s. 3 Další síť na bázi CDMA2000 je standard CDMA 1xEV-DV (Evolution Data/Voice). Jak již název napovídá, oproti předchozí technologii je umožněno přenášet i hlas. Tuto síť u nás nenajdeme, ale najdeme ještě jednu a to CDMA2000 1xRTT (Radio Transmission Technology) a ta se používá hlavně pro přenos hlasu, jelikož data přenáší pouze rychlostí podobnou starším 2G technologiím UMTS Tento standard používá metodu W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Tento koncept předpokládá úplné pokrytí systémem GSM a postupně se malé oblasti doplňují o UMTS. Pro hlasové služby se tak nadále ve většině případů používá GSM sítě. Snad kromě Japonska neexistuje nikde samostatně 3G síť bez funkční sítě GSM. 3 Duel rychlého internetu: EDGE versus CDMA2000 1xEV-DO. Mobil.cz [online]. Dostupné z: A041024_ _mob_tech 13

14 Můžeme nalézt dva typy UMTS a to FDD (Frequency Division Duplex), který používá různé frekvence pro párové pásmo, a TDD (Time Division Duplex), jenž využívá nepárové pásmo, kdy je využito střídání časových slotů. UMTS je systém přenášející především vysokorychlostní data. UMTS sítě byly definovány standardizačním orgánem 3GPP už v roce První standard se jmenuje UMTS Release 1999, ovšem parametry a rychlosti byly oproti EDGE tristní a tak bylo jasné, že bude potřeba rychle posunout standard dále. Zajímavý je až Release 5, který přinesl technologii HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Rychlosti se posunuly z řádu stovek kbit/s až na 1,8 a posléze 3,6 Mbit/s. Následný Release 6 přinesl pokrok označovaný jako HSPA. Teoretické rychlosti se zde posunuly na 14,4 Mbit/s pro stahování a 5,76 Mbit/s na odesílání dat. 4 Důležité je říci, že jsou to pouze teoretické rychlosti a že v praktické rychlosti je velký propad. Obecně se dá říci, že ani při ideálních podmínkách nedosáhneme poloviny teoretické rychlosti. Tyto technologie dosud podporují všichni operátoři. S Release 7 přichází technologie HSPA+, která nabízí nárůst přenosových rychlostí na dvojnásobek oproti HSPA. Rychlosti tedy poskočili na 28 Mbit/s pro stahování a na 11,5 Mbit/s na odesílání dat. Technologii HSPA+ podporují pouze 2 ze 3 našich mobilních operátorů. Jediný, který je nepodporuje, je Telefónica Czech Republic, a.s.. Na jejich obranu je důležité říct, že pro dosažení vyšších rychlostí je potřeba speciálních zařízení a velmi dobrý signál, který je přibližně jen v 10% pokrytí dané základnové stanice. 5 To naši ostatní dva velcí operátoři, to jsou větší inovátoři a pustili se do asi již posledního stupně modernizace současné UMTS sítě. Oba operátoři ve vybraných oblastech podporují technologie HSPA+ Dual Carrier 42 Mbps. Je nutné říct, že je zapotřebí mít podporované zařízení, což jsou USB modemy. Reálnou rychlost operátoři uvádí jako až 30 megabitů za sekundu. Dá se tušit, že toto bude platit pouze při dobrém signálu a při malém zatížení sítě. 6 4 Jak se vyznat v mobilních datových sítích (UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE). Businessvize [online]. Dostupné z: 5 Chytrá síť často kladené dotazy. Telefónica [online]. Dostupné z: internet/ casto_kladene_dotazy.html 6 Vodafone spustí nejvýkonnější 3G ve více než 40 městech. DSL.CZ [online]. Dostupné z: 14

15 1.4 Mobilní sítě čtvrté generace Jako mobilní sítě čtvrté generaci může být označen standard, který odpovídá několika předpokladům. Tím nejvíce vypovídajícím je požadavek na rychlost nad 100 Mbit/s pro plně mobilní uživatele. Jako možné adepty můžeme zařadit standard LTE (Long Term Evolution) LTE Standard, který je vyvíjen stejnou skupinou 3GPP jako předchozí UMTS. Nejnovější verze této technologie LTE Advanced nabízí až 172,8 Mbit/s pro stahování a 57,6 Mbit/s pro odesílání. V současné době ještě neprobíhá masivní výstavba sítí této 4. generace, ale tyto technologie jsou k dispozici pouze lokálně a to jen na několika málo místech. Výstavba ve velkém začne až po přidělení nových frekvencí. Tato aukce právě probíhá a řídí ji Český Telekomunikační Úřad. Prozatím tedy LTE provozuje ve zkušební verzi Telefónica a to v oblasti Jesenice a blízkého okolí. Je zapotřebí speciální modem a k dispozici jsou rychlosti až 60 Mbit/s pro download a 25 Mbit/s pro upload. Oproti tomu T-Mobile se zaměřil na Mladou Boleslav a jako první tak pokrývá celé jedno město. Celý projekt se jmenuje LTE City a nabízí teoretické rychlosti až 75 Mbit/s pro download a 25 Mbit/s pro upload. 2 Mobilní operátoři v České republice V této kapitole představím všechny mobilní operátory, kteří působí v České republice. Mezi tyto operátory patří společnosti Telefónica Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a MobilKom a.s. Jedná se o společnosti, které mají svoje vysílače a přidělené vysílací kmitočty, ale v poslední době se objevil i oficiálně první virtuální mobilní operátor v České republice a je jím BLESKmobil, za kterým stojí společnost Ringier Axel Springer cz a.s. Virtuální mobilní operátor nemá vlastní vysílače, ale využívá sítě některého ze zavedených operátorů. V tomto případě konkrétně využívá technického zázemí společnosti Telefónica. Možná někdo zná další takzvané virtuální operátory, někdy přesněji nazývané šedé operátory. Jedná se firmy, které nakoupí stovky až tisíce SIM pod hlavičkou svojí firmy a pak služby dále přeprodávají. Je to na hraně zákona a nejedná se zde o virtuální mobilní operátory. Takže v současné době máme u nás 4 mobilní operátory a prvního virtuálního operátora. Všechny tyto skutečnosti se ovšem v čase mohou rychle měnit a tak 15

16 podotýkám, že popisuji situaci ve čtvrtém čtvrtletí roku A tato situace se může velice rychle změnit díky plánované aukci nových frekvencí. Může se tak snadno stát, že přibude další mobilní operátor. Dnes již připadá na každého občana v České republice 1,36 aktivní SIM karty. Celkem máme 14,245 milionu aktivních SIM karet. 7 Přes to, že by se mohlo zdát, že je trh již přesycen, máme nového zájemce o operátorskou licenci a to skupinu PPF. Zájemce se přihlásil do aukce, kterou vyhlašuje Český telekomunikační úřad a pokud uspěje, má šanci uspět i na našem přeplněném trhu. Naštěstí je aukce nakloněna novému mobilnímu operátorovi a současní operátoři budou muset tomu novému umožnit takzvaný národní roaming, což znamená, že mu umožní využívat vysílače tam, kde ještě nemá vlastní pokrytí. Tím se odbourají naprosto enormní náklady, které by jinak byly nutné pro vstup nového operátora. V další řadě je zde několik společností, které mají zájem stát se novým virtuálním mobilním operátorem. Takže v současné době ještě nejsou všechny karty rozdané, ještě to vypadá, že je o co hrát. Když už jsem mluvil o kooperaci, tak nám dobrovolně začali spolupracovat operátoři T-Mobile a Telefónica. Společně se pustili do výstavby 3G sítě a to v oblastech, kde se to příliš nevyplatí. Tím, že budou spolu sdílet vysílače, tak jich každý z nich postaví jen polovinu. Nakonec se tedy 3G dostane i do menších měst a na některé vesnice. 8 Té dynamičnosti na tomto trhu značně napomáhá možnost přenést si své mobilní číslo ke konkurenci. V principu tak zákazník jednoduše může vzít levnější nabídku konkurenčního operátora, a pokud u toho stávajícího nemá závazky, tak si přenese svoje číslo. Samotný přenos čísla je proveden rychle a přes noc. Plánování přenosu trvá většinou kolem 2 týdnů. 2.1 Telefónica Historie Podíváme-li se do úplné historie společnosti, tak musíme až do roku Tehdy vznikla společnost Eurotel jako předchůdce současné spol. Telefónica. Eurotel v roce 1991 spustil první mobilní sít. Jednalo se o analogovou síť typu NMT, která fungovala 7 Jsme národ volalů. Čeští operátoři mají přes 14 milionu aktivních SIM. ITBIZ [online]. Dostupné z: 8 T-Mobile a O2 spolupracují: 3G dosáhne i na vesnice. Mobilmania.cz [online]. Dostupné z: /default.aspx 16

17 na frekvenci 450 MHz. Tato síť dnes již nefunguje a po ukončení v roce 1996 obsadila celé frekvenční pásmo novější síť pro datové přenosy CDMA. V době NMT sítí neměl operátor žádnou konkurenci a tomu odpovídaly i ceny, které si účtoval. Volání bylo velice drahé a to dokonce i příchozí hovory. Komunikační zařízení nebyly vždy zcela tak mobilní, jak je známe dnes, ale s dobou se zmenšovaly. Rokem 1996 se změnila mobilní komunikace, protože byla spuštěna GSM síť. Tato technologie umožnila zmenšení přístrojů a zkvalitnění poskytovaných služeb. Pomocí této technologie dokonce většina z nás komunikuje dodnes. Velká expanze nastala s příchodem předplacených SIM karet a také díky předplaceným sadám telefonů se SIM kartou. Lidé tak rychle a bez nějakých měsíčních závazků mohli být mobilní. Oblíbená se stala služba SMS. V roce 1997 Eurotel přišel o monopolní postavení, kvůli příchodu nového mobilního operátora. Nastartovalo se tak větší soupeření o lepší ceny a pokrytí. Změny přišly v roce 2003 a následně v roce Nejprve v roce 2003 odkoupil Český Telecom zbývajících 49% akcií Eurotelu od amerických společností. Následně v roce 2005 nabyla španělská Telefónica většinový podíl akcií. Tím začal zánik společnosti Eurotel. Značka Eurotel byla nahrazena značkou O2 a to platilo jak pro mobilní tak i pro pevnou síť Současnost Skupina Telefónica působí k září 2012 ve 25 zemích světa a má více než 313,8 milionu zákazníků. 9 V posledním roce se navíc kosmeticky přejmenoval z Telefónica O2 Czech republic a.s. na pouze Telefónica Czech republic a.s. Ještě dodám, že současný počet zákazníků je téměř 7 miliónů mobilních a pevných linek. Pokud se budeme zajímat pouze o mobilní SIM karty, dojdeme k počtu 4,942 milionu aktivních SIM karet ke konci roku O2 si polepšilo v počtu nových zákazníků a to velmi výrazně. Celkový počet nových zákazníků za rok 2011 bylo Podíl tarifních zákazníků je 61,7%. Průměrný výnos ve 4. čtvrtletí roku 2011 byl 418 Kč na zákazníka Pokrytí Základní síť GSM, která je spuštěna už od roku 1996, pokrývá 99% obyvatelstva. Podle mapky je vidět téměř celistvé zabarvení, ale stále jsou oblasti a odlehlá místa, kde nevede žádná větší cesta nebo nebydlí více lidí a pokrytí je tam slabé nebo žádné. Platilo a platí asi i dnes, že ve většině případů má Telefónica nejlepší pokrytí. Na 9 About Telefónica Key figures. Telefónica [online]. Dostupné z: about_telefonica/html/home/home.shtml 17

18 druhou stranu vím o lidech, kteří naopak mají lepší pokrytí od Vodafonu nebo u T- mobilu. A tak abychom byli spravedliví, je třeba říci, že jsou oblasti, kde je jeden operátor s lepším signálem, a jsou oblasti, kde jiný operátor má lepší signál. Obrázek 3 Pokrytí GSM. (zdroj: Telefónica Ohledně dalších technologií nás můžou zajímat ty, které jsou pro datové přenosy. První uvedené CSD a HSCSD již byly nahrazeny novějšími GPRS a EDGE. Právě tyto dvě technologie tvoří základ v téměř plném pokrytí celé České republiky. Oproti minulým rokům, už téměř všude se lze připojit minimálně pomocí technologie EDGE. Ta je na mapě zobrazena světle modrou barvou. Dále jsou na mapě zobrazeny fialovou barvou moderní rychlé sítě UMTS. Jak je vidět dle rozmístění, tak každé malé i větší město již disponuje touto moderní sítí 3. generace. Jako specialitu můžeme odhalit poblíž Jesenice u Prahy ultra moderní síť LTE a to v pilotním provozu. V tomto pilotním provozu lze přenášet data až rychlostí 60 Mbit/s. 18

19 Obrázek 4 Pokrytí ostatní technologie. (zdroj: Telefónica Na poslední mapce najdeme samostatnou síť provozovanou na 450 MHz. Nejedná se o původní NMT síť, která je již vypnutá, ale o datovou síť CDMA2000 1xEV-DO. Síť je postupně modernizována z revize 0 na revizi A. Jak je vidět, už poměrně značná část západních a severních Čech je po modernizaci. Jestli se dočkáme modernizace v Praze, je otázka, jelikož Praha je již pokryta rychlejší UMTS sítí. Obrázek 5 Pokrytí datová síť CDMA. (zdroj: Telefónica 19

20 2.2 T mobile Historie Jako druhý mobilní operátor přišla společnost Radiomobil. V roce 1996 zahajuje provoz své GSM sítě pod názvem Paegas. V roce 1997 přišel Paegas s obrovským hitem a tím byla předplacená SIM karta s názvem Twist. Bylo tak velice jednoduché a hlavně možné bez závazků rychle a nekomplikovaně získat mobilní telefon. Eurotel musel reagovat a o pár měsíců později představil svoji předplacenou kartu s názvem Go. Tyto předplacené karty byly velkým hitem přesto, že až v roce 1999 z nich bylo možné odesílat první SMS. 10 V šestém měsíci roku 2002 se mění síť Paegas na T-Mobile. Ovšem poskytovatelem služeb zůstává dále Radiomobil. K dokončení přejmenování došlo až v pátém měsíci roku 2003, odkdy zůstává již jenom T-Mobile. T-Mobile je tedy jako první součástí velké nadnárodní skupiny Deutsche Telekom. T-Mobile se pod novým vedením snaží a jako první zavádí rychlé data EDGE. Začíná tím přetahování s Eurotelem o prvenství. Záleží vždy na úhlu pohledu Současnost T-Mobile se stal českou jedničkou, ale v posledních obdobích ztrácí zákazníky. Jen za rok 2011 přišel T-Mobile o zákazníků. V tuto chvíli ke konci roku 2011 má T-Mobile 5,381 milionu zákazníků. Podíl tarifních zákazníků má 53% a průměrný výnos na zákazníka je 380 Kč. Pokud se na data podíváme detailně, tak zjistíme, že tarifní zákazníci generují průměrně 584 Kč měsíčně a předplacení 151 Kč měsíčně. Oproti roku před 2010 došlo k poklesu o téměř stokorunu u tarifních zákazníků a o 18 Kč u předplacených služeb POUSKOVÁ, Kateřina. Historie mobilní komunikace v datech [online]. Dostupné z: 11 Mobilní rok 2011 u operátorů: Překvapivé zisky, pokračující ztráty. Mobilmania.cz [online]. Dostupné z: 20

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE

Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Očekávané vlastnosti a pokrytí ČR sítěmi LTE 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita?

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 1. 5. 2012 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty

Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Adam Císař 28.5.2007 Test služby pro mobilní datové připojení Internet 4G Premium (T-Mobile) pomocí PCMCIA karty Semestrální práce z předmětu Mobilní komunikace (37MK) Základní charakteristika: Služba

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek touto zadávací dokumentací zadavatel vymezil následující pojmy takto: GSM (Global System for Mobile

Více

České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE

České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky. Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE České vysoké učení technické Praha Fakulta elektrotechnická, katedra radioelektroniky Rozvoj služeb prostřednictvím UMTS Semestrální práce 37MK MOBILNÍ KOMUNIKACE Vypracoval: Martin Komenda květen 2006

Více

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak.

Tarif Profi na míru 4 neobsahuje žádné volné datové jednotky, pokud není v Rámcové smlouvě sjednáno jinak. Hlasové služby Mobilní hlasové služby Tarify Profi na míru 4 Tarifní program Profi na míru 4 je určen pouze pro zákazníky s Rámcovou smlouvou a nevztahují se na něj žádné položkové množstevní slevy, pokud

Více

TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013

TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013 TRH MOBILNÍCH SLUŽEB 2013 3/1/2013 Analýza trhu v oblasti mobilních služeb sítí elektronických komunikací pro firemní zákazníky a zákazníky z veřejné správy 2012/2013 Virtuální operátoři 2013 Ing. Jan

Více

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH

Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Ceník Služeb platný od 15. 3. 2015, Všechny cenu jsou uvedeny s DPH Základní platby SIM Karta (jednorázový poplatek za SIM) Nové telefonní číslo Přenos telefonní čísla (jednorázový poplatek) zdarma zdarma

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 24. 10. 2010 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky 3 Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 4. 9. 2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Doplňkové tarify D. Kombinované balíčky E. Ostatní služby F. Doplňkové služby G. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby

Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí přístupu k veřejné komunikační síti Vodafone formou národního roamingu. Příloha č. 1. Služby Příloha č. 1 Služby 1. Rozsah 1.1 Vodafone se zavazuje poskytovat NR partnerovi služby přístupu do své mobilní komunikační sítě (dále jen Služby ), které jsou specifikovány v článku 1.2, a NR partner se

Více

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil.

Ceník je platný od 1. 7. 2014. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník VYPEČENÁ SIM. www.ktmobil.cz www.vypecenasim.cz info@ktmobil. Ceník VYPEČENÁ SIM Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify C. Doplňkové tarify D. Ostatní služby E. Doplňkové služby F. Poplatky A. Obecná část Ceník je spolu s dalšími dokumenty, které tvoří Všeobecné

Více

PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ

PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ Veřejná zakázka Mobilní telekomunikační služby 2015+ Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky PODROBNÁ SPECIFIKACE PLNĚNÍ 1. VYSVĚTLENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ Pro účely vymezení předmětu veřejné zakázky a stanovení

Více

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu

Ceník je platný od 1. 8. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH 21%. Ceník. www.ktcz.eu info@ktcz.eu Ceník Obsah: A. Obecná část B. Základní tarify a) Volání b) Internet C. Zvýhodněné tarify pro zákazníky KT CZ s.r.o. a) Kombinované balíčky b) Tarify TOP c) Tarify NEOMEZENÉ D. Doplňkové tarify E. Ostatní

Více

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška

Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška MOBILNÍKOMUNIKACE X32MKO MOBILNÍKOMUNIKAČNÍSYSTÉMY X32MKS Mobilnísítě 2007/2008 Rádiovéprostředky v účastnických telefonních sítích. 5.přednáška Jiří Chod CHOD@FEL.CVUT.CZ Mobilní stanice Současnost

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora

- Aktivovat tarif bez doporučení stávajícího uživatele sítě OSŽ Všetaty. - Převést telefonní číslo se závazkem od jiného operátora Nové služby pro uživatele PPS Všetaty - Mladá Boleslav Pro obrovský zájem o levné volání jsme pro Vás připravili možnost nových aktivací či migrací za výhodné ceny mimo smlouvu v PPS. Pečlivě čtěte, všechny

Více

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení

Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Správa rádiových kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz po výběrovém řízení Martin Hanuš Český telekomunikační úřad Odbor správy kmitočtového spektra Obsah 2 Průběh a výsledky výběrového řízení

Více

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1

Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Internet Televize Telefon 3 služby 1 cena 1 Vážená paní, vážený pane, představujeme Vám unikátní projekt CenTrio s revoluční novinkou pro maximální pohodlí zákazníka s propojením vysokorychlostního Internetu,

Více

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí

KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí ZAME program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Zaměstnanecký program pro společnost KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí Připravený ve spolupráci s největším operátorem

Více

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.

Ceník. AQUA mobil. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12. Závěrka 285/6 169 00 Praha 6 Zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5631 IČO: 49447360, DIČ CZ49447360 1.12.2013 Ceník AQUA mobil Ceník platný od 1.12.2013. Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH

Více

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o.

CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. CHYTRYINTERNET.CZ CENÍK SLUŽEB BACKER COMPUTER s.r.o. Platný od 1.12.2014 1. Připojení k Internetu 2. VoIP telefonie 3. WEB TV 4. Ceník a ostatní zařízení 5. Kontakt 1 1. PŘIPOJENÍ K INTERNETU Připojení

Více

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice

Novinky v telekomunikacích. Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice Novinky v telekomunikacích Petr Dusil, Product Manager Vodafone Czech Republic 19.11.2014 České Budějovice O Vodafone Vodafone Group ve světě Skupina má významnou působnost v Evropě, Africe, Austrálii

Více

Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite

Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite Lenovo IdeaPad S10-3 návod pro připojení k internetu s Twist Internet Lite Lenovo IdeaPad S10-3 1/8 Než začneme: Vybalte SIM kartu z balení a vložte ji do jakéhokoli mobilního telefonu. V telefonu vypněte

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Jeden rok a tolik změn!

Jeden rok a tolik změn! Jeden rok a tolik změn! Jiří Peterka nezávislý konzultant a publicista pedagog na MFF UK co všechno se za uplynulý rok stalo? podzim 2012: začal 1. pokus o aukci kmitočtů a skončil neúspěchem (3/2013)

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Podzimní nabídka pro firemní zákazníky

Podzimní nabídka pro firemní zákazníky Podzimní nabídka pro firemní zákazníky Jan Prokeš Ředitel Marketing Business Jiří Hájek Tiskový mluvčí Corporate Communication Praha, 30. 9. 2003 Program tiskové konference Řada výhod, lepší péče Shrnutí

Více

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma

Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma 1 Michael Kuboš Sítě 3G, jejich perspektivy, kmitočtová pásma Stejně tak jako první telefony byly považovány v minulém století za zázrak, bylo pohlíženo podobně i na jejich mobilní následovníky, když spatřily

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ

MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ MANUAL PRO MANUÁL PRO NOVĚ PŘÍCHOZÍ Obsah INFORMACE O VAŠÍ SIM KARTĚ... 3 Co vše najdete na své SIM kartě?... 3 SIM karta T- Mobile... 3 SIM karta Vodafone... 3 DODATEČNÁ AKTIVACE VAŠEHO NOVÉHO ČÍSLA U

Více

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS

WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS BEZDRÁTOVÉ DATOVÉ PŘENOSY HSPA A LTE V ŘÍDÍCÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH WIRELESS DATA TRANSMISSION HSPA AND LTE IN THE MANAGEMENT AND INFORMATION SYSTEMS Miloslav Macháček 1 Anotace: Článek se zabývá

Více

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a

Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a Vývoj Internetu značně pokročil a surfování je dnes možné nejen prostřednictvím počítače, ale také prostřednictvím chytrých telefonů, tabletů a netbooků. Chytré telefony, nazývané také Smartphony, poskytují

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) veřejné zakázky POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MOBILNÍHO OPERÁTORA PRO MĚSTO VARNSDORF" vypsané v otevřeném řízení

Více

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ

pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb elektronických komunikací ve virtuální síti TTQ vydané společností TT Quality s.r.o., IČO: 03744965, se sídlem Havlíčkova 55, 41155 Terezín

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO TARIFNÍ A TWIST ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách (Kč). Ceny tarifů, zvýhodnění

Více

SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ

SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ SLUŽEB OPERÁTORŮ SROVNÁNÍ V ČR Martin Živkov Vlastimi Vagner Klára Havlíčková Markéta Horňáková Pavel Němec OBSAH ÚVOD 4 TELEFÓNICA O2 4 T-MOBILE 4 VODAFONE 5 U:FON 5 UPC 5 TELEFONNÍ OPERÁTOŘI 6 SEZNAM

Více

DOBRÝ DEN. Patříte ještě mezi lidi co si myslí že platit peníze za komunikaci se svou rodinou, blízkými, zákazníky Vaší firmě je normální?

DOBRÝ DEN. Patříte ještě mezi lidi co si myslí že platit peníze za komunikaci se svou rodinou, blízkými, zákazníky Vaší firmě je normální? DOBRÝ DEN Patříte ještě mezi lidi co si myslí že platit peníze za komunikaci se svou rodinou, blízkými, zákazníky Vaší firmě je normální? Myslíte se že platit za hovory je normální? Věřte že není... ZÁKLADNÍ

Více

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011

Telefónica O2 Czech Republic - FINANČNÍ A PROVOZNÍ VÝSLEDKY 18. února 2011 Údaje v tomto souboru jsou informativního charakteru. Ačkoliv se Telefónica O2 Czech Republic, a.s. snaží poskytnout všechny informace přesně, nepřijímá žádnou odpovědnost za chybu v tisku či další chyby

Více

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile

Platný od 16.01. 2015. Stránka 1 z 6. Ceník služeb ADAGIO mobile Platný od 16.01. 2015 Stránka 1 z 6 Obsah ceníku Nejdůležitější ceny volání... 3 Roaming EU... 3 Balíčky Všechny balíčky jsou účtovány v cenách za měsíc.... 3 Speciální balíčky... 3 Přehled cen SMS a MMS

Více

Ceník Připojení k internetu

Ceník Připojení k internetu pro rodinné domy Ceník Připojení k internetu Zřízení přípojky bez závazku 2600 4500 Kč Download Upload Agregace Cena / měsíc Airmax N 10M/4M 10 Mbps 4 Mbps 1:10 300 Kč Airmax N 20M/8M 20 Mbps 8 Mbps 1:10

Více

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015.

Ceník platný od 15. 03. 2015. Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. Kompletní ceník. Ceník. platný od 15. 03. 2015. Ceník platný od 15. 03. 2015. 1 Obsah Obsah... 2 Tarify 1... 3 Tarify 2... 4 Služby v ČR... 5 Volání v tarifu Nula 1... 5 SMS v tarifu Nula 1... 5 Volání v tarifu Nula 2... 6 SMS v tarifu Nula 2... 6 Volání

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i

Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Nastavení telefonu Sony Ericsson P990i Telefon Sony Ericsson P990i, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Privátní síť a její výhody

Privátní síť a její výhody Privátní síť a její výhody Co je to Privátní síť Privátní síť je služba, která umožní propojit všechny firemní telefony do jedné virtuální sítě, která se svým chováním podobá pobočkovým ústřednám. Kromě

Více

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT

ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT ARCHIV CENÍKU TARIFŮ A SLUŽEB PRO KLÍČOVÉ ZÁKAZNÍKY T-MOBILE SLUŽBY UVEDENÉ V ARCHIVU JIŽ NELZE NOVĚ AKTIVOVAT 1 Archiv Není-li uvedeno jinak, všechny ceny uvedené v ceníku jsou v českých korunách (Kč)

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS

ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS ZKUŠENOSTI Z PROVOZU DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ PO GSM SÍTI POMOCÍ SLUŽBY GPRS Ing. Vladimír Šnejd, Ing. Milan Švec, EGÚ ČB, a. s. Principy socketových spojů GPRS Technické řešení Zkušenosti a realizace Hodnocení

Více

a metody jejich měření

a metody jejich měření Doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Sítě LTE v ČR a metody jejich měření 1 Co umožní LTE? LTE (Long Term Evolution 4G mobilní sítě) Inzerované rychlosti v hodnotách 60, 75,100 Mbit/s Jaká bude realita? Cíle

Více

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr

Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách. 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách 29.1.2014 Ing. Jan Brzák, Vodafone CZ Ing. Tomáš Hejl, Landis+Gyr Mobilní komunikace pro chytré měření v energetice a službách Agenda: 1. Představení

Více

Exkluzivní nabídka společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pro Českou pirátskou stranu

Exkluzivní nabídka společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pro Českou pirátskou stranu Exkluzivní nabídka společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pro Českou pirátskou stranu Obsah Identifikační údaje... 3 Představení společnosti Vodafone... 4 Reference... 6 Vysokorychlostní Turbo internet...

Více

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014

Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 Mezitímní zpráva Telefónica Czech Republic Finanční výsledky za leden až březen 2014 14. května 2014 Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až

Více

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013

Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Ceník tarifů a služeb pro tarifní a Twist zákazníky T-Mobile platný k 15. 2. 2013 Obsah Aktuálně nabízené tarify pro nefiremní zákazníky, zvýhodnění a balíčky Aktuálně nabízené tarify pro firemní zákazníky,

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014

NOVÝ. Ceník. Paušální služby. Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014 NOVÝ Ceník O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 21. 6. 2014 IČ 60193336, DIČ CZ60193336, zapsaná

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB _ KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti inet4 s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 TELEVIZE inet4.tv STR. 3 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 4 CENÍK & OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ STR. 5 AKCE / KONTAKT

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa

Obsah. O 2 Roaming používejte svůj telefon ve více než 188 zemích světa Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro volání ze zahraničí... 20 Vlastní nastavení služby hlasového

Více

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy

Sítě UMTS a CDMA datové přenosy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická PROJEKT Č. 3 Sítě UMTS a CDMA datové přenosy Vypracoval: Jan Hlídek Spolupracovali: Tomáš Nemastil, Petr Putík, Jaroslav Jureček, Honza Sadílek

Více

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení.

Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. 10. Bezdrátové sítě Studijní cíl Představíme základy bezdrátových sítí. Popíšeme jednotlivé typy sítí a zabezpečení. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Bezdrátové komunikační technologie Uvedená kapitola

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika 1 Aplikovaná informatika ALTERNATIVNÍ KOMUNIKACE ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE

VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE VŠUDE DOBŘE, S UPC NEJLÉPE Internetové připojení, interaktivní televize nebo výhodné volání? V tom je UPC jako doma. INTERNET / TELEVIZE / TELEFON Naším posláním je přinášet zákazníkům možnost připojení

Více

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB

KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB KOMPLETNÍ CENÍK SLUŽEB společnosti SIMELON, s.r.o. platný od 1. 7. 2015 PŘIPOJENÍ K INTERNETU STR. 2 DIGITÁLNÍ TELEVIZE STR. 3-4 PEVNÁ TELEFONNÍ LINKA VOIP STR. 5 CENÍK ZAŘÍZENÍ & OSTATNÍ / KONTAKTY STR.

Více

Připojení k internetu pro domácnosti

Připojení k internetu pro domácnosti Připojení k internetu pro domácnosti V současné době poskytujeme naše služby na 19-ti místech po celé Praze a okolí. Do budoucna je v plánu rozšíření pokrytí internetovým připojením na další území Prahy

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč

Volejte. a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Volejte a posílejte SMS z ciziny jako z domova 3,90 Kč Obsah O 2 Roaming... 3 Volání bez hranic... 4 7 O 2 Eurotarif... 8 11 Tipy pro volání v zahraničí...12 13 Datový roaming... 14 19 Užitečná čísla pro

Více

Název Kapitoly: Přístupové sítě

Název Kapitoly: Přístupové sítě Cvičení: UZST, ČVUT Fakulta DOPRAVNÍ Název Kapitoly: Přístupové sítě Cíle kapitoly: Definice základních pojmů přístupová síť, transportní síť. Klasifikace přístupových sítí, Druhy přístupových sítí Metalické

Více

Ceník internetových služeb

Ceník internetových služeb Ceník internetových služeb vysokorychlostní připojení profesionální řešení pro firmy i domácnosti telefonní služby - pevná linka voip výhodné volání přes internet s veřejným číslem do telefonních sítí

Více

Produkty a služby. na 4 zařízení. k internetu od O 2 od 151 Kč měsíčně

Produkty a služby. na 4 zařízení. k internetu od O 2 od 151 Kč měsíčně k od O 2 od 151 Kč Produkty a služby na 4 zařízení Paušální y do mobilu 4 Předplacená O 2 karta 6 Mobilní internet 8 Internet na doma 10 Volání z domova 12 Digitální televize O 2 TV 14 Internetová samoobsluha

Více

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací

Ochrana spotřebitele. Oblast elektronických komunikací Ochrana spotřebitele Oblast elektronických komunikací Nedostatečná ochrana spotřebitele v ČR v oblasti mobilních služeb přemrštěné ceny za mobilní služby v porovnání se zahraničím malé pokrytí 3G internetem

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

1. Základy bezdrátových sítí

1. Základy bezdrátových sítí 1. Základy bezdrátových sítí Bezdrátová síť (WLAN) Je to typ počítačové sítě, ve které je spojení mezi jednotlivými účastníky sítě uskutečňováno pomocí elektromagnetických vln. Z hlediska funkčnosti a

Více

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU

MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU MANUÁL PRO PLATEBNÍ KARTU V MOBILU www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 Jak funguje platební karta v mobilu? Platební karta v mobilu od GE Money Bank je novinkou na trhu platebních karet a zcela průlomovým

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

zaměstnaneckého programu

zaměstnaneckého programu Nabídka zaměstnaneckého programu Bonerix Obsah 1. Nabídka z pohledu zaměstnavatele 2. Nabídka z pohledu zaměstnance 3. Popis procesu 4. Servisní partner Bonerix 5. Další kroky 6. Nabídka v detailu Z pohledu

Více

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN.

Rozdíl mezi ISDN a IDSL Ú ústředna K koncentrátor pro agregaci a pro připojení k datové síti. Pozn.: Je možné pomocí IDSL vytvořit přípojku ISDN. xdsl Technologie xdsl jsou určeny pro uživatelské připojení k datové síti pomocí telefonní přípojky. Zkratka DSL (Digital Subscriber Line) znamené digitální účastnickou přípojku. Dělí se podle typu přenosu

Více

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů

Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů Zabezpečení krizové komunikace prostřednictvím mobilních telefonů - Aktuální stav k 29. 4. 2008 MV generální ředitelství HZS ČR Jak budete informováni o nových podmínkách? Od 1. 5. 2008 budou všechny kontaktní

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s ( Marketingová komunikace ) Podpora prodeje vyučující PhDr. Karel Eliáš, CSc. (Telefónica O2 Czech republic, a.s. Odměna za dobití ) seminární práce Akademický rok

Více

Připojení Optické vlákno Mám Internet pomalu ale jistě Internet bez zábran běžné pracovní tempo Profi Internet jedeme z kopce Opti-Start Opti-Ideal Opti-Profi 2/2 Mbps 50/50 Mbps 100/100 Mbps 200 Kč 390

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 10. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky

Ceník základních služeb pro firemní zákazníky Ceník základních služeb pro firemní zákazníky O2 Mobilní hlasová služba O2 Mobilní internetové připojení Paušální tarify Platnost od 1. 1. 201 O2 Czech Republic a.s. Ceník základních služeb pro firemní

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

Mobilní kancelář a internet

Mobilní kancelář a internet Anotace Mobilní kancelář a internet Jiří VANĚK 1, Jan JAROLÍMEK 2, Simona KOLKOVÁ 3 Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129, Praha 6, Česká republika e-mail 1 : vanek@pef.czu.cz

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI TRHU ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SE ZAMĚŘENÍM NA ROK 2012 září 2013 Stránka 1 z 73 Obsah Úvod 1. Manažerské shrnutí 2. Obecné ukazatele o trhu elektronických komunikací 2.1 Tržby ze služeb

Více

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925

Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Nastavení telefonu Nokia Lumia 925 Telefon Nokia Lumia 925, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Některé

Více

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014

O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 Tisková zpráva O2 Czech Republic Finanční výsledky za leden až červen 2014 1. srpna 2014 O2 Czech Republic a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až červen 2014, připravené

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování mobilních služeb ve virtuální síti ADAGIO mobile Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

Více

Ceník pro firemní zákazníky

Ceník pro firemní zákazníky Ceník pro firemní zákazníky O 2 Mobilní hlasová služba O 2 Mobilní internetové připojení Paušální služby Tento ceník je nedílnou součástí Všeobecných podmínek (VP) Platnost od 1. 1. 2012 Hlavní pojmy Síť

Více

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 6 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 6 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 28.11.2013 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: přehled interních sběrnic a vstup-výstupních interface

Více

České Radiokomunikace

České Radiokomunikace České Radiokomunikace Nové trendy v oblasti radiových sítí a sdílení telekomunikační infrastruktury Marcel Procházka Manažer pro rozvoj služeb a strategii Malenovice 29.4.2010 Kdo jsme Expert na trhu vysílacích

Více

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Kompletní ceník služeb pro domácnosti. Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Kompletní ceník služeb pro domácnosti Veškeré ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH. Rychlost připojení PŘIPOJENÍ K INTERNETU BRNO, OSTRAVA, PRAHA net.tv (zdarma) net.tv (kanály) Mobil (zdarma) Aktivační poplatek

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? USSD www.2n.cz 1. Použití USSD příkazů V tomto dokumentu si ukážeme jak jednoduše ve 2N SpeedRoute a 2N EasyRoute nastavit zjišťování stavu

Více

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007

VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 2006 a 2007 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 2005 až 2007 VÝVOJ ÚROVNĚ CEN univerzální služby v letech 26 a 27 maloobchodních služeb a velkoobchodních služeb v letech 25 až 27 1/22 OBSAH: I. Vývoj úrovně vybraných cen univerzální služby v letech 26 a 27 3 II.

Více