Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Liška Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu Bakalářská práce 2012

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Analýza informačních služeb mobilních operátorů pro zákaznickou podporu vypracoval samostatně a použil pouze zdrojů, které cituji a uvádím v seznamu použité literatury V Praze dne 20. prosince Podpis autora

3 Poděkování Děkuji Ing. Radce Johnové, Ph.D. za ochotné vedení bakalářské práce a za čas, který mi věnovala.

4 Abstrakt Tématem této bakalářské práce je analýza informačních systémů pro zákaznickou podporu a analýza služeb mobilních operátorů. Práce se zaměřuje na technickou analýzu používaných technologií pro mobilní sítě. Poté budou jednotlivé technologie přiřazeny mobilním operátorům. Věnovat se budu všem mobilním operátorům působícím na českém trhu a u každého uvedu technologie a pokrytí, které nabízí. Následně budu analyzovat nabízené služby z hlediska ceny, kvality a skutečné hodnoty. Nakonec analyzuji informační systémy mobilních operátorů pro zákaznickou podporu. Z této analýzy vyjde porovnání systémů, které ukáže, jak dalece jsou vyspělé a co vše zákazníkovi umožní. Cílem práce je porovnat používané technologie a umožnit tak čtenáři se lépe zorientovat. Dále práce poskytne srovnání služeb nabízených mobilními operátory. Zaobírat se budu službami pro koncové zákazníky. Rozděleny budou do třech kategorií: předplacené karty, paušální tarify a datové tarify pro mobilní internet. A posledním cílem je srovnat informační systémy pro zákaznickou podporu. Ve výsledku se čtenář na základě získaných informací může snadněji a lépe rozhodovat na trhu mobilních technologií. Klíčová slova: informační systém, mobilní operátor, mobilní sítě, mobilní technologie, paušální tarif, předplacené karty, mobilní internet

5 Abstract Theme of this bachelor thesis is the analysis of information systems for customer support and analysis of services of mobile operators. This thesis focuses on technical analysis of the technologies used for mobile networks. Then each technology will be assigned to each mobile operator. I will pay attention to all mobile operators on the Czech market and for each will be stated technology and coverage that offers. Subsequently, I ll analyze offered services in terms of price, quality and real value. Finally, I ll analyze the information systems of mobile operators for customer support. From this analysis comes out system comparison that shows how far advanced they are and what they offer to the customer. The aim is to compare used technologies and to allow readers to get oriented. Next, this work will provide a comparison of the services offered by mobile operators. I'll deal with services for end customers which are divided into three categories: prepaid, flat-rate tariffs and data plans for mobile internet. A final objective is to compare the information systems for customer support. As a result, the reader will be able to make decisions in the mobile technology much more easily.

6 Obsah Úvod Technologie mobilních sítí Mobilní sítě první generace Mobilní sítě druhé generace GSM GPRS EDGE Mobilní sítě třetí generace CDMA UMTS Mobilní sítě čtvrté generace LTE Mobilní operátoři v České republice Telefónica Historie Současnost Pokrytí T-mobile Historie Současnost Pokrytí Vodafone Historie Současnost Pokrytí U:fon Historie Současnost Pokrytí

7 2.5 BLESKmobil Současnost Nabídka a srovnání služeb mobilních operátorů Předplacené karty Telefónica T-Mobile Vodafone BLESKmobil Srovnání předplacených karet Paušální tarify Telefónica T-Mobile Vodafone U:fon Paušální tarify srovnání Datové tarify Datové tarify srovnání Informační systémy pro zákaznickou podporu Závěr Seznam použité literatury Seznam internetových zdrojů Seznam obrázků Seznam tabulek

8 Úvod Služby mobilních operátorů se dnes dotýkají téměř každého dospělého člověka v České republice. Dokonce podle statistik se některých týkají i mnohonásobně, protože vlastní 2 nebo více telefonů. Během mojí roční práce nejprve pro jednoho z operátorů a následně pro druhého, jsem se dostal do kontaktu s mnoha lidmi. Tito lidé měli často problém nabídce operátorů porozumět a vybrat si pro ně lepší variantu. Vždy jsem se jim to snažil lépe vysvětlit a pomoci jim najít tu správnou cestu. Nyní, když jsem si vybíral téma bakalářské práce, jsem si řekl, proč dané zkušenosti nevyužít a nenapsat něco, co může lidem pomoci se lépe zorientovat a lépe se rozhodnout. A jelikož se to týká téměř všech lidí, mohly by tyto informace být hodnotné pro většinu z nich. Budu zpracovávat analýzu mobilních sítí a analýzu informačních systémů pro zákaznickou podporu. Vše bude o mobilních sítích a službách. Jako služby půjde o volání, SMS, MMS a mobilní datové přenosy. Nebudu dále zpracovávat otázku pevných připojení k internetu nebo nebudu řešit konkrétní nabídku mobilních telefonů. Budu se snažit v rámci vybraného tématu co nejpřesněji vše zpracovat. Ale vzhledem k tomu, že v tomto odvětví je rychlý vývoj jak technologií, tak nabídky služeb, nemohu zaručit přesnost údajů i v budoucnosti. Data používané v této práci jsou z ceníků 12/2012. Nyní se zaměřím na strukturu práce. V první kapitole se zaměřím na představení všech u nás dostupných mobilních technologií. Některé z nich budou historické, ale pro zmapování a celkový vývoj je zajímavé je uvést. Takže postupně představím technologie od těch nejstarších až po ty nejnovější. V druhé kapitole představím jednotlivé české mobilní operátory a ke každému přiřadím používané technologie a ukážu jejich pokrytí. Ve třetí kapitole se seznámíme s analýzou služeb mobilních operátorů. Bude se jednat o služby pro koncové zákazníky v již zmíněném rozdělení: předplacené karty, paušální tarify a datové tarify. V poslední kapitole budeme zkoumat informační systémy pro zákaznickou podporu. Budu porovnávat co jaký systém zákazníkům umožňuje a jak jsou dané systémy přehledné a prospěšné. 8

9 1 Technologie mobilních sítí Nejdříve uvedu všechny technologie, které se používali a používají v České republice. Podle použitých technologií se dají hodnotit určité vlastnosti sítě, její výhody a nevýhody. V další části zde uvedené technologie přiřadím jednotlivým operátorům. Mobilní technologie znamená především vysílač, který disponuje určitou technologií a je schopný se dorozumět se zařízeními, které má v dosahu signálu. Tyto zařízení musí komunikovat stejnou technologií na stejné frekvenci. Mobilní síť je sestavou vysílačů, které jsou propojeny. Tato síť poté přes ústřednu dokáže propojit volající zařízení. Případně dokáže síť obsluhovat další služby nebo přenášet data. Tyto mobilní sítě pracují podobně jako televize nebo rozhlas v určitém spektru radiových vln. V současné době se používají spektra 450 MHz, 900 MHz, 1800 MHz a v Americe ještě 1900 MHz. Vlnová délka, kterou využívá technologie použitá na vysílači, má i vliv na šíření signálu a je tedy zajímavé, že při frekvenci 450MHz potřebujeme na pokrytí stejné plochy pouze polovinu vysílačů oproti signálu na frekvenci 900 MHz. Začnu první generací mobilních sítí, které se označují 1G. Všeobecně pro sítě této první generace platí, že se soustředily především na hlasové služby. Jejich většinou analogová forma ale umožnila snadné odposlouchávání. O datových přenosech nebo o službě SMS v těchto počátcích nebyly žádné snahy. Prvním cílem bylo hlavně pokrytí a zmenšení velikosti přijímačů. S nástupem sítí GSM, které patřily do sítí druhé generace, byla umožněna miniaturizace zařízení a zlepšilo se i zabezpečení hovorů. Také byly spuštěny nové služby, ale stále byla hlavní kapacita sítí přidělena hovorům. V poslední době je viditelný rozmach datových služeb, který prakticky začal v sítích 2G, ale eskaluje až s rozmachem 3G sítí. Do budoucna je objem datových služeb hlavním zaměřením pro vývoj sítí 4G. 1.1 Mobilní sítě první generace Mobilní sítě 1G byly analogové systémy. Všechny tyto systémy se vyznačovaly nízkou kvalitou přenosu a také již zmíněným špatným zabezpečením proti odposlechu a zneužití. Co je důležité a pro nás již možná nepředstavitelné, z důvodu neslučitelnosti různých systémů nebyl možný mezinárodní roaming. Právě proto se domluvila skupina severských zemí Finsko, Dánsko, Norsko a Švédsko a společně vytvořily jednotný standard. Tento standard nese označení NMT (Nordic Mobile Telephone). V roce 1981 byl spuštěn tento systém v zemích původu a rozšířil se dále do světa. V roce 1991 byl systém NMT 450 zaveden také u nás společností Eurotel. 450 označuje frekvenci 9

10 450MHz, která byla zvolena pro lepší šíření signálu oproti verzi 900. Na dalším grafu je možné vidět průběh v počtu uživatelů v čase. Obrázek 1 vývoj počtu mobilních uživatelů do roku (zdroj RICHTR, Tomáš. Dostupné z V současné době je již tato technologie překonána a nevyužívá se. Naopak na frekvenci 450MHz, kterou tato technologie využívala, dnes nalezneme novější standard sítě třetí generace. Ještě doplním, že v zahraničí existovalo několik dalších technologií první generace, a to aby bylo vidět, že nyní je svět v těchto technologiích mnohem více sjednocený, než býval dříve. Například v Americe měly systém AMPS (Advanced Mobile Phone Systém) již v roce Poté systém TACS od roku 1985 ve Velké Británii a systém C-Net 450 od roku 1985 u našich sousedů v Německu a v Rakousku. Takže jak vidíte, opravdu nebylo technicky možné se dovolat za hranice Mobilní sítě druhé generace GSM Právě nemožnost roamingu a cestování s jedním mobilním zařízením zapříčinila, že Konference evropských správ a pošt CEPT vytvořila v roce 1982 novou standardizační skupinu Groupe Spécial Mobile (GSM). Tato skupina měla za úkol vytvořit standardy pro nový digitální systém, který by byl kompatibilní ve všech zemích Evropy nebo až světa. V roce 1989 převzal zodpovědnost za standardizaci Evropský telekomunikační normalizační institut a v roce 1990 byla specifikace sítě GSM prohlášena standardem. 1 RICHTR, Tomáš. Technologie pro mobilní komunikaci. [online] Dostupné z: 10

11 Komerční provoz sítí GSM byl zahájen v roce Standardy této sítě převzaly nejen Evropské země, ale také Austrálie nebo Jižní Afrika a další. Nově byla GSM zkratka interpretována jako Global System for Mobile Communication. V roce 1996 byl GSM systém spuštěn společností Eurotel i v České republice. Síť je v Evropě provozována na frekvencích 900 a 1800 MHz. V Americe mají standard pozměněn a vysílají na 1900 MHz. Spojení tedy už probíhá v digitální podobě a je mnohem kvalitnější. Kromě kvality je také těžší hovor odposlouchávat. Důležitou vlastností sítě je menší energetická náročnost, což přináší miniaturizaci zařízení a posunulo to mobily do velikosti, v jaké je známe nyní. V čem jsme se neposunuli příliš dále, byly datové přenosy. Datové přenosy byly velice pomalé a téměř nepoužitelné. Přestože mobilní sítě již byly digitální a tak v digitální podobě přenášeli hlas, mohly snadno přenášet i data. Mohly přenášet data snadno, ale ne příliš rychle. Jeden radiový kanál měl rychlost 33,8 kbit/s, ale té nešlo plně využít. Nakonec při využití metody CSD zbylo pro data 9,6 kbit/s. Po určité době bylo odzkoušeno, že stačí menší ochranné mechanismy, a zbylo tak více místa pro data. Konkrétně jsme byli na rychlosti přenosu 14,4 kbit/s. Jedná se o přenos dat na principu přepojování okruhů. Poslední zrychlení v této síti nabízí HSCSD. Je to vylepšení předchozí technologie CSD. Vylepšení spočívá v možnosti využití více časových slotů (timeslotů). Do teď jsme pro telefonování nebo pro data vždy měli k dispozici jeden časový slot. Tato technologie umožňuje podle její třídy použít více časových slotů současně. U nás v České republice lze využít maximálně 4 časové sloty. Každý z nich má 14,4 kbit/s. Standardně se používají na příjem dat 3 časové sloty a 1 na odesílání dat. To nám ve výsledku dá 43,2 kbit/s na příjmu a 14,4 kbit/s pro odesílání. Lze využít i symetrickou variantu 2 slotů na příjem a 2 na odesílání. Rychlost je pak shodná a to 22,8 kbit/s. Je důležité říct, že tuto službu provozuje v České republice pouze Telefónica a ostatní operátoři se rozhodli přejít rovnou na rychlejší přenosy dat technologií GPRS, ke které se tím dostáváme GPRS Zkratka, která znamená General Packet Radio System. Jedná se o nadstavbu sítě GSM. Oproti předchozí technologii pro přenos dat nedochází k přepojování okruhů, ale dochází k přepojování paketů. Tím je tato technologie nová a přináší do mobilní komunikace řadu novinek. Nikomu nejsou žádné přenosové kapacity trvale vyhrazovány a jsou tak dostupné všem uživatelům zároveň. Jsou zde dvě zásadní 11

12 výhody. První výhodou je maximálně efektivní využívání přenosových kapacit uživateli, kteří zrovna skutečně potřebují přenášet data v daný čas. Druhá výhoda se týká zpoplatnění, jelikož se přepojují pakety, tak je možné platit za stažená data, nikoliv za čas spojení. Rychlost u GPRS je hodně závislá na kvalitě signálu. Při kvalitním signálu je síť chytrá a dokáže si zvolit výhodnější kódovací schéma. Schéma má sice nižší režii na zajištění přenosu, ale to lze u kvalitního signálu odpustit. Třída CS-1 je pro nejhorší signál a má největší režii bitů, které zabezpečují kvalitu přenosu. Čím je lepší signál, tím je možno zvolit vyšší třídu a odpustit si trochu zabezpečení přenosu. Obrázek 2 třídy GPRS. (zdroj RICHTR, Tomáš. Dostupné z Druhým elementem určující rychlost je zase počet časových slotů. Při maximální teoretické rychlosti se jedná o 8 časových slotů při nejlepším signálu a kódování CS-4 se dostaneme na 8 x 21,4 čili 171,2 kbit/s. V běžném provozu i při nejlepším signálu nejsou využity všechny časové sloty a reálné rychlosti se pohybují do 50 kbit/s EDGE Nová technologie a již poslední nadstavba GSM sítě před příchodem sítí 3G. EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) zvyšuje datové rychlosti a kapacitu sítě jak pro HSCSD tak pro GPRS. Cesty před chvilkou zmíněny pro zvýšení rychlosti již nejsou možné. Jak sdružování časových slotů, tak dokonalejší kódování už je vyčerpané. Zbylo použít jedinou možnost a to jinou techniku modulace. Po změně modulace je možné teoreticky dosáhnout až 384 kbit/s. V praxi ovšem můžeme přenášet data rychlostmi kolem 200 kbit/s pro stahování a 100 kbit/s pro odesílání Mobilní sítě třetí generace Sítě třetí generace (3G) byly vyvíjeny a standardizovány pod označením IMT Hodnota 2000 zde označuje očekávanou maximální přenosovou rychlost kolem 2 Enhanced Data Rates for GSM Evolution. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Dostupné z: 9enosov.C3.A9_rychlosti 12

13 2000 kbit/s, také oblast kmitočtů, ve které bude systém pracovat (2000 MHz) a nakonec i rok, kdy má dojít ke spuštění prvních vysílačů. Pro sítě třetí generace byla zvolena technologie CDMA (Code Division Multiple Access). Jedná se o přístupovou metodu kódového dělení. Neexistuje zde časové dělení a všichni uživatelé používají přidělené frekvenční pásmo po celou dobu. Jedná se o vícenásobný přístup. Uživatelé jsou rozeznáni podle přiděleného binárního kódu. Jsou dvě skupiny technologií, které jsou u nás využívány a to W-CDMA a CDMA CDMA2000 Technologie pod označením CDMA2000 nalezneme po celém světě a to v různých variantách pracujících na všech používaných radiových spektrech. V České republice tuto technologii nalezneme pracující na 450 MHz. Toto pásmo se uvolnilo po vypnutí analogových sítí první generace. U nás první spuštěnou a vybudovanou síť nalezneme ve standardu CDMA2000 1xEV-DO (Evolution Data Optimized). Tato síť je postavena pouze pro datové přenosy. Můžeme najít několik revizí, kdy ta původní revize 0 má teoretické rychlosti 2457,6 kbit/s pro stahování a pouze 153,6 kbit/s pro odesílání dat. Když se podíváme na dnes fungující a aktuálně používanou revizi A, jsou čísla o mnoho veselejší. Rychlost stahování se dostala na 3,1 Mbit/s a odesílání dat na 1,8 Mbit/s. Ovšem v praxi rychlost stahování bude kolem 900 kbit/s. 3 Další síť na bázi CDMA2000 je standard CDMA 1xEV-DV (Evolution Data/Voice). Jak již název napovídá, oproti předchozí technologii je umožněno přenášet i hlas. Tuto síť u nás nenajdeme, ale najdeme ještě jednu a to CDMA2000 1xRTT (Radio Transmission Technology) a ta se používá hlavně pro přenos hlasu, jelikož data přenáší pouze rychlostí podobnou starším 2G technologiím UMTS Tento standard používá metodu W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Tento koncept předpokládá úplné pokrytí systémem GSM a postupně se malé oblasti doplňují o UMTS. Pro hlasové služby se tak nadále ve většině případů používá GSM sítě. Snad kromě Japonska neexistuje nikde samostatně 3G síť bez funkční sítě GSM. 3 Duel rychlého internetu: EDGE versus CDMA2000 1xEV-DO. Mobil.cz [online]. Dostupné z: A041024_ _mob_tech 13

14 Můžeme nalézt dva typy UMTS a to FDD (Frequency Division Duplex), který používá různé frekvence pro párové pásmo, a TDD (Time Division Duplex), jenž využívá nepárové pásmo, kdy je využito střídání časových slotů. UMTS je systém přenášející především vysokorychlostní data. UMTS sítě byly definovány standardizačním orgánem 3GPP už v roce První standard se jmenuje UMTS Release 1999, ovšem parametry a rychlosti byly oproti EDGE tristní a tak bylo jasné, že bude potřeba rychle posunout standard dále. Zajímavý je až Release 5, který přinesl technologii HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Rychlosti se posunuly z řádu stovek kbit/s až na 1,8 a posléze 3,6 Mbit/s. Následný Release 6 přinesl pokrok označovaný jako HSPA. Teoretické rychlosti se zde posunuly na 14,4 Mbit/s pro stahování a 5,76 Mbit/s na odesílání dat. 4 Důležité je říci, že jsou to pouze teoretické rychlosti a že v praktické rychlosti je velký propad. Obecně se dá říci, že ani při ideálních podmínkách nedosáhneme poloviny teoretické rychlosti. Tyto technologie dosud podporují všichni operátoři. S Release 7 přichází technologie HSPA+, která nabízí nárůst přenosových rychlostí na dvojnásobek oproti HSPA. Rychlosti tedy poskočili na 28 Mbit/s pro stahování a na 11,5 Mbit/s na odesílání dat. Technologii HSPA+ podporují pouze 2 ze 3 našich mobilních operátorů. Jediný, který je nepodporuje, je Telefónica Czech Republic, a.s.. Na jejich obranu je důležité říct, že pro dosažení vyšších rychlostí je potřeba speciálních zařízení a velmi dobrý signál, který je přibližně jen v 10% pokrytí dané základnové stanice. 5 To naši ostatní dva velcí operátoři, to jsou větší inovátoři a pustili se do asi již posledního stupně modernizace současné UMTS sítě. Oba operátoři ve vybraných oblastech podporují technologie HSPA+ Dual Carrier 42 Mbps. Je nutné říct, že je zapotřebí mít podporované zařízení, což jsou USB modemy. Reálnou rychlost operátoři uvádí jako až 30 megabitů za sekundu. Dá se tušit, že toto bude platit pouze při dobrém signálu a při malém zatížení sítě. 6 4 Jak se vyznat v mobilních datových sítích (UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE). Businessvize [online]. Dostupné z: 5 Chytrá síť často kladené dotazy. Telefónica [online]. Dostupné z: internet/ casto_kladene_dotazy.html 6 Vodafone spustí nejvýkonnější 3G ve více než 40 městech. DSL.CZ [online]. Dostupné z: 14

15 1.4 Mobilní sítě čtvrté generace Jako mobilní sítě čtvrté generaci může být označen standard, který odpovídá několika předpokladům. Tím nejvíce vypovídajícím je požadavek na rychlost nad 100 Mbit/s pro plně mobilní uživatele. Jako možné adepty můžeme zařadit standard LTE (Long Term Evolution) LTE Standard, který je vyvíjen stejnou skupinou 3GPP jako předchozí UMTS. Nejnovější verze této technologie LTE Advanced nabízí až 172,8 Mbit/s pro stahování a 57,6 Mbit/s pro odesílání. V současné době ještě neprobíhá masivní výstavba sítí této 4. generace, ale tyto technologie jsou k dispozici pouze lokálně a to jen na několika málo místech. Výstavba ve velkém začne až po přidělení nových frekvencí. Tato aukce právě probíhá a řídí ji Český Telekomunikační Úřad. Prozatím tedy LTE provozuje ve zkušební verzi Telefónica a to v oblasti Jesenice a blízkého okolí. Je zapotřebí speciální modem a k dispozici jsou rychlosti až 60 Mbit/s pro download a 25 Mbit/s pro upload. Oproti tomu T-Mobile se zaměřil na Mladou Boleslav a jako první tak pokrývá celé jedno město. Celý projekt se jmenuje LTE City a nabízí teoretické rychlosti až 75 Mbit/s pro download a 25 Mbit/s pro upload. 2 Mobilní operátoři v České republice V této kapitole představím všechny mobilní operátory, kteří působí v České republice. Mezi tyto operátory patří společnosti Telefónica Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., T-Mobile Czech Republic a.s. a MobilKom a.s. Jedná se o společnosti, které mají svoje vysílače a přidělené vysílací kmitočty, ale v poslední době se objevil i oficiálně první virtuální mobilní operátor v České republice a je jím BLESKmobil, za kterým stojí společnost Ringier Axel Springer cz a.s. Virtuální mobilní operátor nemá vlastní vysílače, ale využívá sítě některého ze zavedených operátorů. V tomto případě konkrétně využívá technického zázemí společnosti Telefónica. Možná někdo zná další takzvané virtuální operátory, někdy přesněji nazývané šedé operátory. Jedná se firmy, které nakoupí stovky až tisíce SIM pod hlavičkou svojí firmy a pak služby dále přeprodávají. Je to na hraně zákona a nejedná se zde o virtuální mobilní operátory. Takže v současné době máme u nás 4 mobilní operátory a prvního virtuálního operátora. Všechny tyto skutečnosti se ovšem v čase mohou rychle měnit a tak 15

16 podotýkám, že popisuji situaci ve čtvrtém čtvrtletí roku A tato situace se může velice rychle změnit díky plánované aukci nových frekvencí. Může se tak snadno stát, že přibude další mobilní operátor. Dnes již připadá na každého občana v České republice 1,36 aktivní SIM karty. Celkem máme 14,245 milionu aktivních SIM karet. 7 Přes to, že by se mohlo zdát, že je trh již přesycen, máme nového zájemce o operátorskou licenci a to skupinu PPF. Zájemce se přihlásil do aukce, kterou vyhlašuje Český telekomunikační úřad a pokud uspěje, má šanci uspět i na našem přeplněném trhu. Naštěstí je aukce nakloněna novému mobilnímu operátorovi a současní operátoři budou muset tomu novému umožnit takzvaný národní roaming, což znamená, že mu umožní využívat vysílače tam, kde ještě nemá vlastní pokrytí. Tím se odbourají naprosto enormní náklady, které by jinak byly nutné pro vstup nového operátora. V další řadě je zde několik společností, které mají zájem stát se novým virtuálním mobilním operátorem. Takže v současné době ještě nejsou všechny karty rozdané, ještě to vypadá, že je o co hrát. Když už jsem mluvil o kooperaci, tak nám dobrovolně začali spolupracovat operátoři T-Mobile a Telefónica. Společně se pustili do výstavby 3G sítě a to v oblastech, kde se to příliš nevyplatí. Tím, že budou spolu sdílet vysílače, tak jich každý z nich postaví jen polovinu. Nakonec se tedy 3G dostane i do menších měst a na některé vesnice. 8 Té dynamičnosti na tomto trhu značně napomáhá možnost přenést si své mobilní číslo ke konkurenci. V principu tak zákazník jednoduše může vzít levnější nabídku konkurenčního operátora, a pokud u toho stávajícího nemá závazky, tak si přenese svoje číslo. Samotný přenos čísla je proveden rychle a přes noc. Plánování přenosu trvá většinou kolem 2 týdnů. 2.1 Telefónica Historie Podíváme-li se do úplné historie společnosti, tak musíme až do roku Tehdy vznikla společnost Eurotel jako předchůdce současné spol. Telefónica. Eurotel v roce 1991 spustil první mobilní sít. Jednalo se o analogovou síť typu NMT, která fungovala 7 Jsme národ volalů. Čeští operátoři mají přes 14 milionu aktivních SIM. ITBIZ [online]. Dostupné z: 8 T-Mobile a O2 spolupracují: 3G dosáhne i na vesnice. Mobilmania.cz [online]. Dostupné z: /default.aspx 16

17 na frekvenci 450 MHz. Tato síť dnes již nefunguje a po ukončení v roce 1996 obsadila celé frekvenční pásmo novější síť pro datové přenosy CDMA. V době NMT sítí neměl operátor žádnou konkurenci a tomu odpovídaly i ceny, které si účtoval. Volání bylo velice drahé a to dokonce i příchozí hovory. Komunikační zařízení nebyly vždy zcela tak mobilní, jak je známe dnes, ale s dobou se zmenšovaly. Rokem 1996 se změnila mobilní komunikace, protože byla spuštěna GSM síť. Tato technologie umožnila zmenšení přístrojů a zkvalitnění poskytovaných služeb. Pomocí této technologie dokonce většina z nás komunikuje dodnes. Velká expanze nastala s příchodem předplacených SIM karet a také díky předplaceným sadám telefonů se SIM kartou. Lidé tak rychle a bez nějakých měsíčních závazků mohli být mobilní. Oblíbená se stala služba SMS. V roce 1997 Eurotel přišel o monopolní postavení, kvůli příchodu nového mobilního operátora. Nastartovalo se tak větší soupeření o lepší ceny a pokrytí. Změny přišly v roce 2003 a následně v roce Nejprve v roce 2003 odkoupil Český Telecom zbývajících 49% akcií Eurotelu od amerických společností. Následně v roce 2005 nabyla španělská Telefónica většinový podíl akcií. Tím začal zánik společnosti Eurotel. Značka Eurotel byla nahrazena značkou O2 a to platilo jak pro mobilní tak i pro pevnou síť Současnost Skupina Telefónica působí k září 2012 ve 25 zemích světa a má více než 313,8 milionu zákazníků. 9 V posledním roce se navíc kosmeticky přejmenoval z Telefónica O2 Czech republic a.s. na pouze Telefónica Czech republic a.s. Ještě dodám, že současný počet zákazníků je téměř 7 miliónů mobilních a pevných linek. Pokud se budeme zajímat pouze o mobilní SIM karty, dojdeme k počtu 4,942 milionu aktivních SIM karet ke konci roku O2 si polepšilo v počtu nových zákazníků a to velmi výrazně. Celkový počet nových zákazníků za rok 2011 bylo Podíl tarifních zákazníků je 61,7%. Průměrný výnos ve 4. čtvrtletí roku 2011 byl 418 Kč na zákazníka Pokrytí Základní síť GSM, která je spuštěna už od roku 1996, pokrývá 99% obyvatelstva. Podle mapky je vidět téměř celistvé zabarvení, ale stále jsou oblasti a odlehlá místa, kde nevede žádná větší cesta nebo nebydlí více lidí a pokrytí je tam slabé nebo žádné. Platilo a platí asi i dnes, že ve většině případů má Telefónica nejlepší pokrytí. Na 9 About Telefónica Key figures. Telefónica [online]. Dostupné z: about_telefonica/html/home/home.shtml 17

18 druhou stranu vím o lidech, kteří naopak mají lepší pokrytí od Vodafonu nebo u T- mobilu. A tak abychom byli spravedliví, je třeba říci, že jsou oblasti, kde je jeden operátor s lepším signálem, a jsou oblasti, kde jiný operátor má lepší signál. Obrázek 3 Pokrytí GSM. (zdroj: Telefónica Ohledně dalších technologií nás můžou zajímat ty, které jsou pro datové přenosy. První uvedené CSD a HSCSD již byly nahrazeny novějšími GPRS a EDGE. Právě tyto dvě technologie tvoří základ v téměř plném pokrytí celé České republiky. Oproti minulým rokům, už téměř všude se lze připojit minimálně pomocí technologie EDGE. Ta je na mapě zobrazena světle modrou barvou. Dále jsou na mapě zobrazeny fialovou barvou moderní rychlé sítě UMTS. Jak je vidět dle rozmístění, tak každé malé i větší město již disponuje touto moderní sítí 3. generace. Jako specialitu můžeme odhalit poblíž Jesenice u Prahy ultra moderní síť LTE a to v pilotním provozu. V tomto pilotním provozu lze přenášet data až rychlostí 60 Mbit/s. 18

19 Obrázek 4 Pokrytí ostatní technologie. (zdroj: Telefónica Na poslední mapce najdeme samostatnou síť provozovanou na 450 MHz. Nejedná se o původní NMT síť, která je již vypnutá, ale o datovou síť CDMA2000 1xEV-DO. Síť je postupně modernizována z revize 0 na revizi A. Jak je vidět, už poměrně značná část západních a severních Čech je po modernizaci. Jestli se dočkáme modernizace v Praze, je otázka, jelikož Praha je již pokryta rychlejší UMTS sítí. Obrázek 5 Pokrytí datová síť CDMA. (zdroj: Telefónica 19

20 2.2 T mobile Historie Jako druhý mobilní operátor přišla společnost Radiomobil. V roce 1996 zahajuje provoz své GSM sítě pod názvem Paegas. V roce 1997 přišel Paegas s obrovským hitem a tím byla předplacená SIM karta s názvem Twist. Bylo tak velice jednoduché a hlavně možné bez závazků rychle a nekomplikovaně získat mobilní telefon. Eurotel musel reagovat a o pár měsíců později představil svoji předplacenou kartu s názvem Go. Tyto předplacené karty byly velkým hitem přesto, že až v roce 1999 z nich bylo možné odesílat první SMS. 10 V šestém měsíci roku 2002 se mění síť Paegas na T-Mobile. Ovšem poskytovatelem služeb zůstává dále Radiomobil. K dokončení přejmenování došlo až v pátém měsíci roku 2003, odkdy zůstává již jenom T-Mobile. T-Mobile je tedy jako první součástí velké nadnárodní skupiny Deutsche Telekom. T-Mobile se pod novým vedením snaží a jako první zavádí rychlé data EDGE. Začíná tím přetahování s Eurotelem o prvenství. Záleží vždy na úhlu pohledu Současnost T-Mobile se stal českou jedničkou, ale v posledních obdobích ztrácí zákazníky. Jen za rok 2011 přišel T-Mobile o zákazníků. V tuto chvíli ke konci roku 2011 má T-Mobile 5,381 milionu zákazníků. Podíl tarifních zákazníků má 53% a průměrný výnos na zákazníka je 380 Kč. Pokud se na data podíváme detailně, tak zjistíme, že tarifní zákazníci generují průměrně 584 Kč měsíčně a předplacení 151 Kč měsíčně. Oproti roku před 2010 došlo k poklesu o téměř stokorunu u tarifních zákazníků a o 18 Kč u předplacených služeb POUSKOVÁ, Kateřina. Historie mobilní komunikace v datech [online]. Dostupné z: 11 Mobilní rok 2011 u operátorů: Překvapivé zisky, pokračující ztráty. Mobilmania.cz [online]. Dostupné z: 20

Konvergované služby v elektronických komunikacích

Konvergované služby v elektronických komunikacích Bankovní institut vysoká škola Praha Informačních technologií a elektronického obchodování Konvergované služby v elektronických komunikacích Diplomová práce Autor: Jaroslav Beneš Informační technologie

Více

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone

Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING. Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Seminární projekt z předmětu STRATEGICKÝ MARKETING Vodafone Czech Republic a.s. / Vodafone A k a d e m i c k ý r o k : 2 0 0 6 / 2 0 0 7 T e r mí n c v i č e n í : Ú

Více

MOBILNÍ KANCELÁŘ. Megatest. a její nové možnosti. IBM Power 6 Nejrychlejší procesor světa?

MOBILNÍ KANCELÁŘ. Megatest. a její nové možnosti. IBM Power 6 Nejrychlejší procesor světa? Vychází 9. července 2007, ročník XII, cena 79 Kč / 119 Sk 7-8 2007 MOBILNÍ KANCELÁŘ a její nové možnosti IBM Power 6 Nejrychlejší procesor světa? Megatest MALÉ NOTEBOOKY Exchange hosting Pronajměte si

Více

Otevíráte nové možnosti komunikace

Otevíráte nové možnosti komunikace Otevíráte nové možnosti komunikace Matts Johansen marketingový ředitel pro firemní zákazníky Business Segment Milí kolegové, naším společným úkolem je pomáhat zákazníkům v jejich podnikání, přinášet jim

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Infrastruktura ISP. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Infrastruktura ISP Bakalářská práce Autor: David Fiala, DiS. Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty

UNICORN COLLEGE. Analýza kreditní karty UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu Analýza kreditní karty Autor BP: Marek Pospíšil Vedoucí BP: Ing. Heřman Kopkáně Rok 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

Telefónica O2. Příručka

Telefónica O2. Příručka Příručka Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Martin Živkov Vlastimi Vagner Klára Havlíčková Markéta Horňáková Pavel Němec obsah Úvod 4 O společnosti telefónica o2 4 aktvace 5 O2 Mobilní hlasová služba

Více

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s.

6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. 54 6 Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. Představení společnosti a stručná fakta Jsme dynamická telekomunikační společnost, zaměřená na poskytování kvalitních služeb prostřednictvím nejmodernějších

Více

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser

Efektivita remarketingu v PPC kampaních. Pavel Pfauser Efektivita remarketingu v PPC kampaních Pavel Pfauser Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 2 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací 3 UTB ve Zlíně, Fakulta multimediálních

Více

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení

Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bankovní institut vysoká škola Praha Mobilní bankovnictví jako nový prvek placení Bakalářská práce Tatiana Lavrenková 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností

Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Bakalářská práce Využití cloudového řešení Office 365 pro podporu firemních činností Use of

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 10: Bezdrátové technologie a sítě Verze 1.7 Jandoš, Matuška Obsah Bezdrátové místní sítě WLAN dle standardu IEEE 802.11 HiperLAN dle ETSI Bluetooth

Více

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX

Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Přenosové technologie Wi-Fi a WiMAX Diplomová práce Autor: Tomáš Petržílka Informační technologie a management

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra managementu Analýza chování významných českých firem na sociální síti Facebook Bakalářská práce Autor: Vladimír Horák Studijní obor:

Více

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.

WiFi sítě. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií. Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií WiFi sítě Cvičení: Pondělí - Sudý, 12:15 29.10.2007 Autor práce: Petr Pechek Obsah 1. Informace o technologii...1

Více

přehled mobilů na trhu, digitální diktafony, děláme WAPové stránky soutěž o mobil Ericsson R320s 7 2000 II 15 Kč 20 Sk

přehled mobilů na trhu, digitální diktafony, děláme WAPové stránky soutěž o mobil Ericsson R320s 7 2000 II 15 Kč 20 Sk soutěž o mobil Ericsson R320s přehled mobilů na trhu, digitální diktafony, děláme WAPové stránky 7 2000 II 15 Kč 20 Sk vyšlo 20. července 2000 jak koupit levně Petr o různých možnostech pořízení mobilu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra správního práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Elektronické bankovnictví Blažim 2012 Jiří FILÍPEK - 1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Katedra

Více

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations

Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu. ERP Systems and Possible Cloud Implementations ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Aktuální stav na trhu s ERP systémy, systémy nabízené v cloudu ERP Systems and Possible Cloud

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství. Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva Využití mobilních geoinformačních technologií v záchranných službách

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 3 2 KALENDÁŘ KLÍČOVÝCH UDÁLOSTÍ 5 3 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 7 3.1 ČESKÝ TELEKOMUNIKAČNÍ

Více

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky

Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Metody a způsoby bezdrátového přenosu dat ze snímačů na centrální jednotky Methods and processes of wireless communication between sensors and central units Petr Dlabač Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně,

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Leden 2015 Znalecký posudek č. 55/2014 na ocenění práva používání kmitočtového pásma 880-915/925-960 MHz a 1 710 1 785 / 1 805 1 880 MHz (pásma

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel

Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel Vysoká škola logistiky o.p.s. Monitoring silničních vozidel (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Renáta Kubíčková, Dis. Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracovala

Více

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta

Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti. Lukáš Sitta Analýza návštěvnosti internetových stránek a návrh podpory návštěvnosti Lukáš Sitta Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá způsoby sledování chování zákazníka na podnikových webových

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Elektromobilita v ČR

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd. Elektromobilita v ČR ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Elektromobilita v ČR Electromobility in the Czech Republic BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Studijní program:

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

3 největší. ikony. roku. Exkluzivní péče v podání O 2. Dlouho očekávaný Windows Phone Mango. Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem 1/2012

3 největší. ikony. roku. Exkluzivní péče v podání O 2. Dlouho očekávaný Windows Phone Mango. Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem 1/2012 Dlouho očekávaný Windows Phone Mango Na jedné lodi se Stanislavem Bernardem Exkluzivní péče v podání Exclusive Jedinečný po všech stránkách 1/2012 3 největší ikony roku 800 Slim, Sleek and Sophisticated.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Student Vedoucí bakalářské práce Recenzent bakalářské práce : Jana Šindelářová : Prof. Ing. Jaroslav Jandoš,

Více