Všeobecné obchodní podmínky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné obchodní podmínky"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky (CZ občanský zákoník, zákon č. 89/2012 sb.) FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. CZ Raspenava 189, Česká republika Identifikační číslo: , Daňové identifikační číslo: CZ Definice: Níže vyjmenované pojmy uváděné v těchto všeobecných obchodních podmínkách mají následující význam: 1. Výrobce (prodávající) : FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. 2. Kupující: Jakákoli právnická osoba či fyzická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti či v rámci samostatného výkonu svého povolání, která se společností FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. jedná o uzavření kupní smlouvy nebo již se společností FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. takovou smlouvu uzavřela, chce vstoupit do obchodního vztahu nebo již do něj vstoupila. 3. Produkt: Pod pojmem produkt se rozumí dýhové sesazenky, které společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. vyrábí pro kupujícího na základě objednávky. Jedná se o zakázkovou výrobu z materiálu, který se nachází ve vlastnictví společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. 1 Všeobecně I. Platnost všeobecných obchodních podmínek Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv uzavíraných mezi FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. (prodávajícím) a kupujícím. Mají přednost před případnými obchodními podmínkami kupujícího, pokud společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. takové podmínky písemně neuzná. II. Smlouva o dílo V případě, kdy zájemce o produkt dodá výrobci, společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o., materiál k jeho výrobě, posoudí se smlouva mezi smluvními stranami jako smlouva o dílo. Na smlouvu o dílo se použijí ustanovení těchto VOP přiměřeně. V případě rozporu ustanovení těchto VOP a zákona se použije pro daný vztah zákonné ustanovení. III. Odchylná ujednání smluvních stran ve smlouvě mají před zněním VOP přednost. 2 Uzavření smlouvy a výroba dýhy I. Specifikace, objednávka, potvrzení zakázky Součástí každé objednávky ze strany kupujícího je vždy dostatečná specifikace dýhy určené k výrobě (druh dřeva, přesný popis očekávaného vzhledu, rozměry v mm, množství v kusech, celkové množství v m², další technické parametry). Kromě toho je nutné uvést očekávané datum dodávky. 1

2 II. Schválení objednávky potvrzení ze strany výrobce před zahájením výroby Kupní smlouva mezi společností FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. a kupujícím je uzavřena, pokud společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. zašle kupujícímu písemné potvrzení zakázky s potřebnými technickými údaji, cenami, datem / podmínkami dodávky a platebními podmínkami a kupující je, u prvních zakázek s touto specifikací, písemně akceptuje (i e- mailem). U dalších zakázek se stejnou specifikací je kupní smlouva uzavřena zasláním písemného potvrzení zakázky ze strany společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. kupujícímu. Součástí potvrzení objednávky jsou VOP, jejichž znění je součástí internetové prezentace společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. na jejích stránkách: i v cizojazyčném provedení. III. Úhrada nákladů při odstoupení od smlouvy Pokud kupující či prodávající odstoupí od smlouvy z důvodu na straně kupujícího, musí kupující uhradit vzniklé náklady na materiál a výrobu, které vznikly mezi uzavřením smlouvy a odstoupením od této smlouvy. K tomu patří příp. také pořizovací náklady na dýhu, která byla nakoupena speciálně pro danou objednávku. Uhrazen musí být rovněž určitý podíl na ušlém zisku. Odstoupení od smlouvy vyžaduje písemnou formu. 3 Dodání a přechod nebezpečí škody na produktu I. Všeobecné dodací podmínky Dodání produktu a současný přechod nebezpečí škody na něm probíhají v místě výroby, závodu společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. na adrese Raspenava čp. 189, není-li sjednáno jinak. Předáním produktu kupujícímu nebo jiné, předem smluvené osobě nebo předáním produktu dopravci pro přepravu ke kupujícímu přechází na kupujícího nebezpečí škody na produktu. II. Speciální dodací podmínky 1. Přechod nebezpečí škody a závazku nést náklady vztahující se k produktu a další dodací podmínky se řídí smluvně stanovenými pravidly platného znění INCOTERMS. 2. Pokud bylo smluvně sjednáno, že společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. objedná přepravu produktu pro kupujícího, nese náklady na přepravu kupující. Náklady na přepravu budou prodávajícím fakturou vyúčtovány kupujícímu. 3. Pokud kupující odmítne produkt převzít, přechází nebezpečí škody na produktu po uplynutí 10 kalendářních dnů od výzvy k odběru zboží, kterou kupujícímu zašle společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o., na kupujícího. Po uplynutí této 10denní lhůty bude zboží uskladněno na náklady a rizika kupujícího. Pokud dojde k odběru produktu teprve po uplynutí této 10 denní lhůty od výzvy ze strany společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o., má tato společnost nárok na úhradu nákladů spojených s uskladněním produktu. 4 Kupní cena I. Obecné informace Pokud není sjednáno jinak, rozumí se veškeré ceny z místa výroby, závodu FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o., v obalu a volně naloženo. 2

3 II. Kolísání cen Pokud se v období mezi uzavřením smlouvy a dodávkou změní sazba daní, cel, poplatků, odvodů nebo náklady na přepravu, výrobu či odbyt zboží (dýhy), které výrobce nemůže nijak ovlivnit, zvýší se odpovídajícím způsobem také kupní cena, kterou musí kupující uhradit. 5 Platební podmínky a prodlení 1. Kupní cena bude hrazena na základě faktur vystavených společností FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. při dodání produktů a zaslaných či předaných kupujícímu. Kupní cena je splatná do 5 pracovních dnů od vystavení faktury, pokud není sjednáno jinak. Kupní cena se považuje za uhrazenou přijetím platby a připsáním příslušné částky na účet výrobce. 2. Kupující, který kupní cenu řádně a včas neuhradí je v prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je kupující povinen uhradit prodávajícímu úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení činí za rok pět procentních bodů nad výši zákonného úroku z prodlení. 6 Zhoršení majetkové situace kupujícího Práva výrobce 1. V případě zahájení insolvenčního řízení ve věci kupujícího nebo při vstupu kupujícího do likvidace, je společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. oprávněna odstoupit od kupní smlouvy a tudíž již potvrzené objednávky dále neprovádět, ukončit již zahájenou realizaci objednávek a hotové produkty, jejichž kupní cena nebyla dosud uhrazena, nevydávat. 2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupních cen vyplývajících z předchozích kupních smluv je společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. oprávněna od další kupní smlouvy uzavřené s tímto kupujícím odstoupit a tudíž již potvrzené objednávky dále neprovádět, ukončit již zahájenou realizaci objednávek a hotové produkty nevydávat. Společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. je v takovém případě místo odstoupení od smlouvy oprávněna přerušit již zahájenou realizaci objednávky vážící se k další kupní smlouvě uzavřené mezi těmito smluvními stranami, a to až do řádné úhrady splatných kupních cen. Doba plnění se v tomto případě prodlužuje o dobu od oznámení přerušení realizace objednávky kupujícímu do řádné úhrady kupních cen. 7 Výhrada vlastnictví Produkt zůstává až do kompletního zaplacení kupní ceny ve vlastnictví společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o.. Před přechodem vlastnického práva k produktům na kupujícího není kupující oprávněn tyto produkty bez souhlasu společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. dávat do zástavy, odevzdávat jako kauci a podobně. Pokud třetí osoby usilují o postižení produktů exekucí, upozorní je kupující na vlastnictví ze strany společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o a neprodleně společnost informuje a předá jí podklady nutné pro obranu proti zásahu do jejího vlastnického práva. V takovém případě budou, při dodržení práva společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. klást další nároky, veškeré pohledávky společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. vůči kupujícímu splatné okamžitě, veškeré sjednané platební lhůty jsou pak zrušeny. 3

4 Společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. se zavazuje na žádost kupujícího uvolnit kauce, které jí náleží, pokud jejich realizovatelná hodnota přesáhne zajišťovanou pohledávku o více než 10 %; výběr uvolňovaných kaucí náleží prodávajícímu. 8 Odpovědnost za vady a záruka za jakost I. Všeobecná ustanovení Kupující musí zboží ihned poté, co dorazí na místo dodání, zkontrolovat; případné vady musí být společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. oznámeny písemně a bez zbytečného prodlení (reklamace). II. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 1. Společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. odpovídá za to, že produkt odpovídá specifikaci podle potvrzení zakázky. Jakákoli další odpovědnost je vyloučena. Především veškeré údaje a informace výrobce týkající se vhodnosti produktu, možností jeho použití a zpracování jsou nezávazné a kupující je oprávněn a zároveň povinen provést vlastní zkoušky. 2. Kupující nemá práva z vadného plnění, pokud vada spočívá v nedostatečné nebo zanedbané spoluúčasti kupujícího. 3. Společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. neodpovídá za vady produktu, které vznikly jako důsledek použití materiálů, které kupující poskytnul či požadoval. A to v případě, kdy společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. na nevhodnost předaných materiálů kupujícího upozornila a tento na jejím použití trval nebo pokud společnost ani při vynaložení dostatečné péče nemohla nevhodnost předaného materiálu zjistit. 4. Pokud kupujícímu vznikne v souvislosti s vadou produktu, za kterou odpovídá společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o., škoda, nahradí společnost škodu pouze do výše kupní ceny. 5. Z písemně provedené reklamace musí být jasné, o jaký typ vady se jedná, a zda je vada zjevná či skrytá. 6. Společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. si vyhrazuje lhůtu 10 dnů na zpracování reklamace a rozhodnutí, zda se jedná o vadu, za kterou odpovídá. Pokud je předmět koupě vadný nebo pokud nelze vyloučit příslušný nárok kupujícího podle výše uvedených ustanovení, poskytne společnost FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. podle vlastního výběru buď novou věc, nebo vadu odstraní. III. Uplatňování a vyřízení 1. Pokud bude odstranění závady provedeno formou dodání nové dýhy, je kupující povinen vrátit reklamovaný produkt společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o., a to do 5 pracovních dnů. Reklamace množství příp. počtu kusů musí být uplatněny během 10 pracovních dnů po převzetí produktu. 2. Barevné rozdíly, které vznikají v důsledku toho, že dřevo je přírodní produkt, nepředstavují 4

5 vadu ve smyslu záručních ustanovení, na níž se vztahují práva kupujícího z vadného plnění. U produktu - dýhy je nutné tolerovat případné odchylky tloušťky ve výši až 20 %. V souladu se smlouvou je tloušťka, s jakou je dýha krájena či loupána. 9 Postoupení práv a povinností Jakékoli postoupení práv a povinností ze smluvního vztahu mezi stranami vyžaduje předchozí písemný souhlas smluvního partnera. 10 Volba soudu a volba práva I. Rozhodné právo a volba soudu Smlouvy uzavřené podle těchto VOP nebo smlouvy, které se na tyto VOP odvolávají, se řídí výhradně právním řádem České republiky, a sice občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy. Jakýkoli spor vyplývající ze smluv uzavřených podle těchto VOP nebo smluv, které se na tyto VOP odvolávají, se bude řešit smírnou cestou. Nebude-li vyřešení sporu tímto způsobem možné, bude spor předložen věcně a místně příslušnému soudu České republiky. II. Zahraniční vztahy 11 Ostatní V rámci smluvního vztahu k zahraničnímu smluvnímu partnerovi je směrodatné znění těchto VOP v českém jazyce. I. Doručování písemností Písemnosti, které vycházejí ze smluv uzavřených podle těchto VOP nebo smluv, které se na tyto VOP odvolávají, musí být smluvním stranám doručovány na adresy uvedené v objednávce. Důležité písemnosti se musí zasílat doporučeně. Za den doručení je považován třetí pracovní den od podání příslušné písemnosti na poště. Pro předávání smluvních formulářů a komunikaci, která se nedotýká samotného uzavírání smluv, lze využít také elektronickou korespondenci ( ). II. Změny a platnost podmínek 1. V případě dodatečných změn či doplnění těchto VOP je závazné znění platné v okamžiku uzavření smlouvy mezi společností FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o., jako výrobcem, a kupujícím. 2. V případě neplatnosti jednotlivých ustanovení těchto VOP zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena. 3. Kupující musí být vždy informován o změně těchto VOP. 12 Závěrečná ustanovení I. Vzetí na vědomí a souhlas Znění VOP /všeobecné obchodní podmínky/ jsou součástí internetové prezentace 5

6 společnosti FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o. na jejích stránkách: i v cizojazyčném provedení. II. Platnost VOP, salvatorní klauzule 1. Platnost: Tyto VOP vstupují v platnost dnem zveřejnění. 2. Pokud jsou jednotlivá ustanovení smlouvy uzavřené podle těchto VOP nebo smlouvy odkazující na tyto VOP neplatná nebo neúčinná, nemá to za následek neúčinnosti celé smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že nahradí případná neúčinná nebo neplatná ustanovení příslušnými účinnými a platnými ustanoveními. Raspenava, dne FURNIERTECHNIK Raspenava s.r.o Raspenava 189 Česká republika 6

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Prodávající: SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, 612 00 Brno společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 34101 IČ: 62909070

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky Obelisk Praha s.r.o. platné od 1. 1. 2015 Obchodní podmínky a reklamační řád společnosti Obelisk Praha s.r.o., IČO 27882381 (dále jen obchodní podmínky a prodávající ). 1. Úvodní

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti. HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem : Pilská 20/2, 198 00 Praha 9 identifikační číslo: 26457831 OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti se sídlem :, identifikační číslo: 26457831 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti HUMMER Centrum, s.r.o. se sídlem,,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o.,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti KELLYS BICYCLES CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Hranice, Hranice I - Město, Havlíčkova 426, okres Přerov, PSČ 753 01, IČ : 253 86 476, společnosti zapsané v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: FAU-F-SP-4053_EN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY NÁKUPU Zn.: BŘEZEN 2003 1. ROZSAH POUŽITÍ 1.1. Tyto všeobecné podmínky nákupu (dále jen VP ) jsou aplikovatelné na všechny objednávky (dále jen objednávky ), které učiní naše společnost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť.

2.3. Zákonná DPH není zahrnuta v cenách; je vyúčtovaná v zákonné výši ke dni vystavení faktury a ve faktuře je uvedena zvlášť. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nevoga s.r.o. se sídlem Znojmo č.p. 3525, Kotkova č. 22, 669 02, IČ: 002 07 730 1. Obecná ustanovení 1.1. Níže uvedené podmínky platí pro všechny nabídky, prodeje,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TEB Český Těšín s.r.o. se sídlem Potoční 354/11 identifikační číslo: 27795225 zapsané v obchodním rejstříku vedeném v Ostravě, oddíl C, vložka 29904 pro prodej zboží

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE

Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE Terex Material Handling, s.r.o. ( Prodávající ) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE 1. Všeobecné obchodní podmínky. Tyto všeobecné podmínky ruší a nahrazují všechny předešlé podmínky prodávajícího pro

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Smluvní podmínky pro půjčky poskytované společností Ferratum Czech s.r.o., Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více