ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI"

Transkript

1 Právní forma: Předmět činnosti: Okamžik sestavení: :43:09 č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. ÚSC veřejná správa A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Obec Jarpice je rozpočtová organizace. Obec neprovozuje hospodářskou činnost. Zpracování účetnictví obce se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky. Obec postupovala při uzavírání účetních knih k v souladu s ČÚS č otevírání a uzavírání účetních knih. K datu byl sestaven účetní rozvrh podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., 78 vyhlášky a dle vzoru uvedené vyhlášky byl stanoven převodový můstek. Účetní knihy byly otevřeny v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a ČÚS účinnými k Při otevření účetních knih k navazují stavy jednotlivých položek (aktiva a pasiva uvedených na účtu počáteční účet rozvážný a stav účtu konečný stav rozvážný). Obec se řídí metodickou podporou MF ČR v souvislosti s realizací zavedení účetnictví státu. Pravidla pro formát, strukturu, přenos a zabezpečení účetních záznamů v technické formě, způsob, termíny a rozsah údajů předávaných do centrálního systému účetních informací státu se řídí příslušnými ustanoveními tzv. technické vyhlášky č. 383/2009 Sb. Účetní jednotce obce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát se řídí vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění. Postupy účtování jsou stanoveny dle Českých účetních standardů. Naše účetní jednotka oceňuje v pořizovacích cenách. Účetnictví je vedeno tak, aby podávalo věrný a poctivý obraz o finanční situaci účetní jednotky. A 3 Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Obec se při zpracování účetní uzávěrky řídí zákonem č.563/1991 Sb. a vyhláškou č. 410/2009 Sb. a nemá žádné odchylky od stanoveného způsobu účtování o stavu účtu v knize podrozvahových účtů. Použité účetní metody: Způsob oceňování dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku: majetek je veden v účetnictví v pořizovacích cenách analyticky dle položek. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (hmotný od pořizovací ceny 1000,- do 40000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok, nehmotný od 2000,- do 60000,- Kč) je veden na účtech třídy 01, 02 souvztažně z účty třídy 07, 08. Jiný drobný nehmotný dlouhodobý majetek (do pořizovací ceny 2000,-, doba použitelnosti je delší než 1 rok) je veden na podrozvahových účtech. Ostatní drobný hmotný dlouhodobý majetek (do pořizovací ceny 1000,-, doba použitelnosti je delší než 1 rok) je veden na podrozvahových účtech. Na pohledávky 90 dní po splatnosti účetní jednotka vytváří opravné položky. Odchylky od účetních metod stzanovených zákonem o účetnictví mající vliv na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hodpodaření účetní jednotky nejsou. A.1.-A.3.

2 P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,96 3 Ostatní majetek 903 P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1 Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky 912 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí ,00 6 Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům ,00 8 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného dů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného d Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčc Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dův Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných dů Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 A.4. Okamžik sestavení: :43:12 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky , ,96 Stránka : 1 z 2

3 Okamžik sestavení: :43:12 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Název položky Podroz- ÚČETNÍ OBDOBÍ položky vahový účet BĚZNÉ MINULÉ 3 Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárn Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodár Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 P.VII. Vyrovnávací účty , ,96 1 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,96 A.4. Stránka : 2 z 2

4 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona položky Okamžik sestavení: :43:14 Název položky 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6 549, ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 6 262, ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 7 218, BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ A.5.

5 Okamžik sestavení: :43:16 A 6 Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) V období od konce rozvahového dne do dne sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti. Účetní jednotka sestavuje řádnou účetní závěrku k , tj. k rozvahovému dni, kdy se uzavírají účetní knihy a kromě toho sestavuje mezitimní účetní závěrky k poslednímu dni kalendářních čtvrtletí. A 7 Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) V období od konce rozvahového dne do dne sestavení účetní závěrky neexistovaly žádné nejisté podmínky či významné skuečnosti, jejichž důsledky by změnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. A 8 Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) V daném účetním období obec nenabyla nemovitost bezplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. A 9 Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) A.6.-A.9.

6 položky Okamžik sestavení: :43:19 Název položky B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ B.1.-B.4.

7 Okamžik sestavení: :43:21 C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" položky Název položky C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ C.

8 Okamžik sestavení: :43:24 D 1 Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) D 2 Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) D 3 Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) D 4 Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) D 5 Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) D 6 Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) D 7 Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) D 8 Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) D.1.-D.8.

9 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce 0 0 Doplňující informace Okamžik sestavení: :43:26 Částka E.1.

10 Okamžik sestavení: :43:28 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce A.I.1 Doplňující informace Na účtě spotřeba materiálu - evidujeme spotřebu materiálu, kancelářské potřeby, dezinfekční a úklidové prostředky, nákup knih a publikací, ochranné pomůcky, spotřebu paliva a pohonných hmot. Částka B.II.1 B.III.1 C.I.1 A.I.2 B.II.2 B.III.2 C.I.2 A.I.3 B.II.3 C.I.3 A.I.4 B.II.4 C.I.4 A.I.5 B.II.5 C.I.5 A.I.6 Na účtu výnosy z prodeje služeb - účtujeme za služby a příjmy z pronájmu Běžný účet má obec vedený u KB Slaný Na účet účetní jmění jednotky - byl převeden zůstatek účtu dlouhodobý majetek obce - k datu Na účtu spotřeba energie - účtujeme spotřebu plynu, elektrické energie, vodné, stočné Na účet výnosy z pronájmu - účtujeme příjmy z pronájmu pozemků, příjmy z pronájmu majetku a ostatních nemovitostí nebo jejich částí Obec vede korunovou pokladnu Na účtu dodavatelé - jsou účtovány přijaté faktury od dodavatelů Účet statní neskladované dodávky - obec na tomto účtu neúčtuje Na účtu výnosy z místních poplatků - účtujeme příjmy od obyvatel za likvidaci komunálního odpadu, poplatky ze psů, za provozování výherních hracích přístrojů, poplatky za užívání veřejného prostranství Na účtu zaměstnanci - jsou účtovány mzdy zaměstnanců, zastupitelů obce a odměny Na účtu prodané zboží - účtujeme nákup zboží za účelem prodeje, jde především o pohlednice obce, letecké snímky apod. Na účtu výnosy ze správních poplatků - účtujeme správní poplatky od obyvatel za přihlášení k trvalému pobytu, legalizaci a vidimaci apod. Na účtu sociální a zdravotní pojištění - jsou evidovány odvody zaměstnavatele a zaměstnanců na odvodech zdravotního a sociálního pojištění Na účtu opravy a udržování - účtujeme náklady na opravy a udržování majetku obce, dlouhodobého majetku, budov, staveb a drobného dlouhodobého hmotného majetku Na účtu výnosy daně z příjmů fyzických osob - účtujeme daňové příjmy fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Na účtu jiné přímé daně - je evidována srážková a zálohová daň z výplat Na účtu cestovné - jsou účtovány cestovní náhrady ze služebních cest, doprava, parkovné, ubytování a stravování E.2. Stránka : 1 z 3

11 Okamžik sestavení: :43:28 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce B.II.6 Doplňující informace Na účtu výnosy z daně z příjmů právnických osob - účtujeme daně z příjmů právnických osob Částka C.I.6 A.I.7 B.II.7 Na účtu ostatní krátkodobé závazky - evidujeme ostatní přijaté vratky transferů, povinné pojistné na úrazovém pojištění, poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady, spoření zaměstnanců Na účtu náklady na reprezentaci - účtujeme náklady na pohoštění Na účtu výnosy z daně z přidané hodnoty - účtujeme daň z přidané hodnoty A.I.8 Na účtu ostatní služby - jsou účtovány výkony spojů, poštovné, školení, nájemné, právní služby, poradenské a konzultační služby, zpracování dat a ostatní služby B.II.8 Na účet výnosy z ostatních daní a poplatků - účtujeme odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu apod. A.I.9 Na účtu mzdové náklady - jsou účtovány platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní náklady a odměny členů zastupitelstva obce B.II.9 A.I.10 Na účet smluvní pokuty a úroky z prodlení - účtujeme sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů Na účtu zákonné sociální pojištění - účtujeme náklady zaměstnavatele na nemocenské a důchodové pojištění, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejného zdratovního pojištění B.II.10 A.I.11 Na účet jiné pokuty a penále - účtujeme sankční platby přijaté od jiných subjektů Na účtu jiné sociální náklady - jsou účtovány náhrady mezd za dobu nemoci B.II.11 Na účet ostatní výnosy z činnosti - účtujeme přijaté pojistné náhrady, nekapitálové příspěvky a náhrady, ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené A.I.12 Na účtu jiné daně a poplatky - účtujeme nákup kolků, platby daní a poplatků státnímu rozpočtu, platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům, ověření listin u notáře B.II.12 A.I.13 Na účet výnosy z prodeje dlouhodobého majetku - účtujeme příjmy z prodeje ostatních nemovitostí nebo jejich část Na účtu odpisy dlouhodobého majetku - budou účtovány odpisy DDHM a DDNM E.2. Stránka : 2 z 3

12 Okamžik sestavení: :43:28 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka B.II.13 A.I.14 B.II.14 Na účtu výnosy z prodeje pozemků - účtujeme příjmy z prodeje pozemků Na účet tvorba a zaúčtování opravných položek - budou zaúčtovány opravné položky k neuhrazeným pohledávkám Na účet výnosy z prodeje cenných papírů a podílů - účtujeme příjmy z prodeje akcií A.I.15 B.II.15 Na účtu ostatní finanční náklady - účtujeme náklady na bankovní poplatky, pojištění majetku, povinné pojistné na úrazové pojištění Na účtu ostatní finanční výnosy - účtujeme přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku, přijaté příspěvky na pořízené dlouhodobého majetku B.II.16 B.II.17 Na účtu výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu - účtujeme neinvestiční přijeté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu, ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Na účtu výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC - účtujeme neinvestiční přijaté transfery od obcí a krajů, investiční přijaté transfery od obcí a krajů E.2. Stránka : 3 z 3

13 Okamžik sestavení: :43:31 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce 0 0 Doplňující informace Částka E.3.

14 Okamžik sestavení: :43:33 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce 0 0 Doplňující informace Částka E.4.

15 Fond kulturních a sociálních potřeb Okamžik sestavení: :43:36 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.a

16 Rezervní fond Okamžik sestavení: :43:38 Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.d

17 Investiční fond Okamžik sestavení: :43:40 Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ F.f

18 Ostatní fondy Okamžik sestavení: :43:43 F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Název Položka BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k G.II. Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu G.III. Čerpání fondu G.IV. Konečný stav fondu F.g

19 Stavby položky Okamžik sestavení: :43:45 Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ G. Stavby , , , ,10 G.1. Bytové domy a bytové jednotky , , ,00 G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,50 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,00 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,10 G.6. Ostatní stavby , , , ,50 G.

20 Pozemky položky Okamžik sestavení: :43:48 Název položky ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ H. Pozemky , , ,85 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky , , ,20 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,62 H.4. Zastavěná plocha , , H.5. Ostatní pozemky , , ,03 H.

21 Okamžik sestavení: :43:50 I. Doplňující informace k položce A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty položky Název položky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ I.

22 Okamžik sestavení: :43:52 J. Doplňující informace k položce B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou výkazu zisku a ztráty položky Název položky J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ J.

23 Okamžik sestavení: :43:55 K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy položky Název položky K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle 64 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ K.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00283738 Název: Obec Vrbice Sídlo: Vrbice čp. 89, 691 09 Vrbice A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. A.2. Informace podle

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Nová Ves u Mladé Vožice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A. řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Kralupy nad Vltavou Sídlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00576883 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Horní Tošanovice

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 69610088 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Dobrovolný svazek

Více

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název:

PŘÍLOHA. statutární město Zlín. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2013 IČO: 00283924 Název: statutární město Zlín A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Statutární město Zlín pokračuje

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00568724 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Sehradice Účetní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis.

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Předmět činnosti: Sestaveno k: 31.12.2010 v tis. A. 1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti ani PO. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Meziříčí A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena změnit

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70983160 Mateřská škola Libošovice Libošovice čp. 1, 507 42 Libošovice sestavený k 312013 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO:

PŘÍLOHA. územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: PŘÍLOHA územní a samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Název: 00234877 Město Slaný Sestavený k rozvahovému dni 31.12.2013 Sídlo

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: obec Sídlo: Dražice A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky, žádná činnost není omezena. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12.

Příloha. PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE IČ: Právní forma: Předmět činnosti: příspěvková organizace výchova a vzdělávání Sestaveno k: 31. 12. A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Účetní jednotka byla nucena

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2012 IČO: 00304051 Název: Obec Liptál Sídlo: Liptál čp. 331, 756 31 Liptál A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava Nejsou

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Změna účetní metody v roce

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavená k 31.12.2010 IČO 00272884 Název účetní jednotky Název nadřízeného orgánu Městys Nový Hrádek Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek Finanční okruhy Účetnictví 3.44.2 (NovyHradek), verze: 2010.12 1 z 15

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Centrum intervenčních a psychosociálních

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Lipec Účetní

Více