U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a"

Transkript

1 U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m P e d a g o g i c k á f a k u l t a K A T E D R A T Ě L E S N É V Ý C H O V Y Diplomová práce H i s t o r i e s k a u t i n g u n a D ě č í n s k u Autor: Radomír Fořt Studijní obor: TV OV Vedoucí práce. PaedDr. František Novotný Ústí nad Labem

2 1. Úvod Rámec problému, kterým se zabývá tato práce tvoří chronologicky uspořádaný přehled o stavu děčínského skautingu v celém období od jeho založení v roce 1924 do začátku roku Naší snahou bylo pomocí výzkumu diagnostikovat nejenom vývoj a současný stav střediska, jež v Děčíně skautskou činnost vyvíjí, ale sledovat i historii jednoho z jeho oddílů, jehož počátky můžeme datovat od roku Od té doby se stal jedním z člensky nejsilnějších oddílů v Ústeckém kraji. Cílem bylo nejen interpretovat poznatky získané statistickým šetřením, ale také obecně formulovat a specifikovat současný stav. Výzkum byl zaměřen čistě na skautskou činnost v Děčíně a jeho nejbližším okolí. Veškeré další informace nejsou předmětem této diplomové práce a jsou-li uváděny, tak pouze z důvodu, že skauting na Děčínsku nějakým způsobem ovlivnily, či dokreslily jakousi atmosféru popisované situace. Můžeme konstatovat, že publikací, které by řešily tuto problematiku mnoho vydáno nebylo. Jedná se o jediný souhrnný almanach, který byl vydán v roce 1993 a který se stal základem této práce. 2

3 2. Teoretická východiska práce 2.1 Základní charakteristika světového skautingu Co je to skauting Skautské hnutí dnes existuje ve 214 zemích světa, má téměř čtyřicet milionů členů a stalo se tak největší mezinárodní organizací pro děti a mládež. Skauti a skautky na celém světě dodržují stejné skautské zákony a mají stejný výchovný systém. Skauting nabízí dětem dobrodružství, romantiku, naplnění dětských snů a seberealizaci. To vše opřené o srozumitelný mravní zákon. Skauting neexistuje pouze v Afghánistánu, Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a Barmě... Jakkoliv skauting staví na své tradici, je moderní organizací. Svoji činnost přizpůsobuje měnícím se potřebám tak, aby byl schopen plnit své poslání vychovávat. Díky svému mezinárodnímu rozměru dokázalo skautské hnutí překročit všechny myslitelné hranice. Je otevřen každému, bez rozdílu kulturního, sociálního, náboženského či etnického. Dospělí a děti se ve skautském oddíle stávají partnery, vzájemně se od sebe učí a překonávají tak hranice věkové a generační Poslání a cíle Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden- Powellem, a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem Historie světového skautingu 3

4 1907 Baden Powell, generál britské armády a autor úspěšných knih o nových formách výchovy důstojníků a vojáků, poprvé vedl experimentální tábor chlapců na Brownsea Island. Tato událost se považuje za prvopočátek skautingu Dne 24. ledna Baden Powell přednášel o skautingu v Anglii ve dvoraně v Birkenheadu. Byla to první veřejná schůze s výkladem knihy Scouting for Boys. Tento den se považuje za založení skautské organizace v Anglii Agnes Baden Powell založila dívčí skautskou organizaci Girl Guides Movement Baden Powell, založil v Chile, první zemi mimo britské impérium i Evropu skautskou organizaci. Následovaly další státy (evropský sever, české země...) Uspořádán první Wood Badge Cours (lesní škola) na základně Gilwell Park Konalo se 1. světové jamboree a 1. mezinárodní konference v Londýně - byla zde založena mezinárodní skautská kancelář (BSIB - Boy Scouts International Bureau) mezinárodní konference v Paříži - založena Světová asociace mezinárodního skautského hnutí (WAISM - World Association of International Scout Movement). Čeští skauti byli mezi jejími 31 zakládajícími členy (22 evropských) a A.B.Svojsík se stal členem Mezinárodního výboru Den společných narozenin Olave a Roberta B-P 22.února byl vyhlášen svátkem všech skautek na světě - "Dnem vzpomínání" - Thinking Day (též známý jako "Den sesterství", "Den díků" či "Den přátelství"). 4

5 1928 Založena světová asociace skautek WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Bývalé Československo bylo jedním z 26 zakládajících členů Náčelní Junáka Vlasta Koseová se stala členkou Světového výboru WAGGGS Velen Fanderlík toho času starosta Junáka zvolen členem Mezinárodního skautského výboru, kde setrval i po emigraci z Československa Založen IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides) Mezinárodní společenství dospělých (bývalých) skautů a skautek WAISM se na 18. mezinárodní konferenci mění na WOSM (World Organization of the Scout Movement), Mezinárodní konference na Světovou a Mezinárodní výbor na Světový výbor, BSIB na Světovou kancelář a její ředitel se stává generálním tajemníkem WOSM Československý skauting (sdružující Českého Junáka a Slovenský skauting) byl opět přijat za člena obou světových organizací Skautský zákon 1. Skaut je pravdomluvný. 2. Skaut je věrný a oddaný. 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. 5. Skaut je zdvořilý. 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. 8. Skaut je veselé mysli. 9. Skaut je hospodárný. 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích. 6 5

6 2.1.5 Skautské heslo: Buď připraven! Základní charakteristika českého skautingu Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. Dětem mezi rokem se říká světlušky a vlčata. Děti mezi rokem jsou skautky a skauti a mezi rokem dorůstají do věku rangers a roverů. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. I přesto, že byly myšlenky skautingu třikrát umlčeny totalitními režimy, má dnes Junák - svaz skautů a skautek ČR členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací Organizace a řízení Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Skautskou družinu vede starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Mladší děvčata tvoří roje světlušek, mladší chlapci smečky vlčat. Jejich družiny se nazývají šestky. Několik družin tvoří dohromady oddíl. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádci v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Základní organizační jednotkou Junáka jsou střediska, která sdružují oddíly a kluby dospělých - oldskautů a zodpovídají za ně. Činnost každého střediska zajišťuje středisková rada volená střediskovým sněmem. 6

7 Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré působení oddílů. Na regionálních úrovních pracují nově vzniklé krajské a dosavadní okresní rady Junáka. Ty také na tři roky volí příslušný krajský či okresní sněm. Vrcholným orgánem Junáka je Valný sněm a Náčelnictvo. Výkonným orgánem je Výkonná rada Junáka v čele se starostou Skautský slib Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním. Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh Založení a historie českého skautingu Červenec 1911 Antonín Svojsík, učitel tělocviku na Žižkovské reálce strávil dva dny mezi anglickými skauty. Na vlastní oči viděl jak skauting vypadá a dělal si jasnou představu o novém výchovném směru skautingu. Po své cestě do Anglie přijel A. B. Svojsík do Orlovské myslivny. Zde strávil zbytek prázdnin. Byl natolik fascinován tím, co mezi anglickými skauty viděl, že se okamžitě pustil do práce. Spolu se svým sedmnáctiletým švagrem Adolfem Stránským studoval přivezené materiály. Překládali knihu Scouting for Boys a zároveň vymýšleli české názvosloví pro některé skautské termíny, které nechtěli otrocky překládat. Srpen 1911 Svojsík písemně požádal Roberta Baden-Powella, autora Scouting for Boys o povolení vydat toto dílo v češtině. V žádosti přímo uvedl, že se 7

8 nebude jednat o překlad, ale o úpravu. Chtěl z Baden-Powellova směru převzít to, co bude pro české poměry nejpřijatelnější. Mimoto se nechal inspirovat i směrem Setonovým, který také znal. Září 1911 Svojsík sestavil neformální pokusný oddíl a podnikal s ním výpravy do pražského okolí. Ověřoval si v praxi, přesně tak jako několik let před ním Baden-Powell na experimentálním táboře na ostrůvku Brownsea, svoji vizi budoucího junáctví. Začal si intenzivně korespondovat a osobně navštěvovat řadu osobností tehdejší české společnosti a radil se s nimi o novém směru výchovy české mládeže. Zároveň chystal cyklus přednášek o využití skautingu v tělesné výchově. Jednal i s představiteli Sokola, protože uvažoval skautskou metodu nabídnout sokolskému dorostu. Září a říjen 1911 Na kurzu pro učitele tělocviku začal s propagací skautingu. Účastnilo se ho 35 učitelů. Již tehdy zdůrazňoval, že nejde o doplněk tělovýchovy, ale o moderní, ucelený výchovný systém, jehož základem je dobrovolná účast mládeže a samospráva malých skupin družin. Listopad 1911 Svojsík přednášel o své cestě na evropský západ a vyprávěl o výchově mládeže především v přírodě. Mezi posluchači byl i pozdější významný skautský činovník Jaroslav Novák. Navštívil také prof. T. G. Masaryka a získal jej pro podporu skautské myšlenky. Prosinec 1911 A. B. Svojsík nechal v Národních listech vytisknout rozsáhlý Feuilleton o výchově mladé Anglie, ve kterém popsal své poznatky z návštěvy u Londýnských skautů. Únor

9 Svojsík rozšířil novinový článek na dvojnásobek a vydal jej jako samostatný spisek Český skaut úvod k nové národní naší instituci. Brožura se stala prvním svazkem Knihovny Junáků českých skautů. Obsahovala podrobnou zprávu o průzkumné cestě do Anglie a první úvahy, jakým směrem vykročit u nás. Byla určena hlavně pedagogům a činovníkům tělesné výchovy. Svojsík připravil vydání základní knihy českých skautů. Její jednotlivé části však vydává samostatně v předstihu ještě před dokončením celé knihy. Březen 1912 Svojsík požádal Mikoláše Alše, aby navrhl moderním Chodům vhodný znak. Aleš nabídl známou černou psí hlavu na bílém poli. Svojsíkův název Chodové však nedoporučil ani Alois Jirásek, a tak se dál usilovně hledalo české pojmenování pro skauty. S všeslovanským názvem junák přišel zemský školní inspektor a František Bílý (významný bohemista a autor Slovesnosti jazyka českého). Svojsík se svým oddílem koná vycházky převážně do Prokopského údolí, kde vždy stavěli velký zvonový stan, áčka a vařili si v kotli. Potvrzuje to i úvodní fotografie v Základech junáctví pořízená v Prokopském údolí. Veřejnosti se poprvé představili jako pořadatelská služba při představení Národního divadla v Šárce. Duben 1912 Věstník sokolský (XVI/8, ) otiskl Svojsíkův článek Scouting a Sokolstvo, kterým obhajuje svoji snahu o zavedení skautingu pro sokolský dorost. Přesto byl názor představitelů Sokola nejednotný. Sokolové váhali a odložili řešení na dobu po všesokolském sletu Svaz českých spolků a přátel pro tělesnou výchovu mládeže (v dnešní terminologii jakýsi pokus o střešní tělovýchovnou organizaci) převzal iniciativu a uspořádal přednášku ve Smetanově síni Obecního domu. Po 9

10 úspěšné přednášce se hlásili další lidé k práci. Junácký odbor při Svazu českých spolků pro tělesnou výchovu mládeže začal pracovat velmi úspěšně a na dva roky se stal jediným ústředím českých junáků v Čechách. Naplno se rozbíhá práce v Kanceláři českých skautů ve Spálené ulici č. 11 v Praze. Květen 1912 V obrazovém časopise Český svět (VIII/25) byla uveřejněna fotografie sira Roberta Baden-Powella, s poznámkou, že u nás moderní reformu výchovy mládeže junáctví zavádí prof. Svojsík. Vyšly Základy junáctví. Titulní list se symbolickým junákem, který byl použit i na deskách, nakreslil Mikoláš Aleš. Červen 1912 Krátce po vydání Základů junáctví byl Svojsík obviněn, že buduje v Čechách protidynastickou a protiklerikální organizaci a hrozilo mu trestní stíhání. Díky poslanci Kramářovi bylo řízení zastaveno. - Bylo třeba materiálně zajistit budoucí první tábor, ke kterému Svojsík směřoval. Pomohla Zemská komise pro ochranu dětí, která na tento experiment věnovala 300 korun (průměrný měsíční plat byl tehdy asi 40 až 50 k.), za který bylo nakoupeno nádobí, pracovní nářadí, vozík a potřebná literatura. Stany půjčila armáda, sportovní vybavení žižkovská reálka. Červenec 1912 Svojsík pořádal první skautský tábor u Vorlovských lesů. Účastnilo se ho 13 nebo 14 chlapců. Nebyli v krojích, protože ještě žádné nebyly. Veškeré táborové potřeby (asi 300 kg) vezli přes 120 km na dvoukoláku. Cesta po trase Praha, Uhříněves, Říčany, Kostelec n. Č. lesy, Zásmuky, Suchdol, Kutná Hora, Čáslav, Horky, Golčův Jeníkov, Habry, Světlá n. S., Dolní město, Kejžlice, Vorlovská myslivna trvala 4 dny, celý tábor pak neuvěřitelných 7 týdnů

11 3. Cíl a úkoly práce 3.1 Cíl práce Cílem práce je předložit zmapovaný chronologický přehled o vývoji skautingu na Děčínsku a v souvislosti s historicky doložitelnými fakty přinést současný přehled dnešního stavu. 3.2 Úkoly práce Úkolem práce bylo v dostupné literatuře a archivních materiálech vyhledat maximální množství zdrojů, týkajících se problematiky skautingu v Děčínském regionu. Z nich pak dle vlastního uvážení vyzdvihnout podstatné informace a ty se pokusit interpretovat v chronologicky seřazené podobě. Dále zhodnotit jednotlivá období a závěrem dokumen-tovat současný stav skautské organizace na Děčínsku. 11

12 4. Historie skautingu na Děčínsku V této kapitole je popsána historie skautských oddílů v Děčíně a jeho nejbližším okolí, od doby jeho založení v roce 1924 do začátku roku Skauting v Děčíně jako nikde v republice nemohl fungovat po celou dobu tohoto období. Všechny činné etapy jimiž skautské hnutí prošlo jsou proto řazeny do samostatných podkapitol. 4.1 Historie skautingu na Děčínsku do roku 1938 Dohledávání původních písemných pramenů o počátcích skautského hnutí v Děčíně ztěžuje několik skutečností. Tou první je značný časový odstup a dále skutečnost, že válka a léta po likvidaci demokratického zřízení nepřála skautským idejím. V důsledku toho jsou mnohé původní prameny nenávratně ztraceny. V Děčíně datujeme počátky skautského hnutí později, než tomu bylo ve vnitrozemí. Důvodem byly odlišné národnostní a sociální podmínky místního obyvatelstva. Jiné možnosti a podmínky pro šíření skautských idejí byly v oblastech nepostižených německým živlem a v oblastech při severozápadních hranicích. Německé obyvatelstvo mělo rozhodující postavení v obecní správě a v podnikatelské sféře. Celá oblast zde byla zaujatá vůči všemu českému. Na Děčínsku žilo velmi málo Čechů, například v roce 1921 pouze 6,07%. Tito byli posíleni až přílivem přistěhovalců následujících letech. Jejich situace zde však nebyla jednoduchá. Pro nedostatek učitelstva bylo málo českých škol, pro nízké mzdy českých dělníků u německých zaměstnavatelů musely být zaměstnány také matky rodin. Děti byly ponechány vlivu německých škol, samy sobě nebo výchově ulice. V těchto poměrech sílil boj o národní uvědomění Čechů. V životě české společnosti se to projevilo tlakem na rozšíření českého školství, zájmem o existující české spolky nebo zakládáním nových zájmových spolků. Svou tradici měla již v době předválečné tělocvičná 12

13 jednota Sokol. Později přišly, Dělnická tělocvičná jednota, Jednota zaměstnanců Československých státních drah, Sportovní klub, Masarykova letecká liga a další. Tyto spolky však nabízely činnost dospělým osobám. Mládeži bylo nabídnuto velmi málo. Při návštěvě oblastního velitele, bratra Jaroslava Komera - Kikiho, při příležitosti jeho 75. narozenin v roce 1984 děčínskými skauty, proběhl zajímavý rozhovor o ústeckém skautingu. Na dotaz, ve kterém roce je možno hledat začátky skautingu v Děčíně, zcela pohotově odpověděl, že v roce V tomto roce prožíval svůj první letní tábor společně s krásnobřezenskými skauty u obce Slabce na Rakovnicku. Bratr Körner ukázal i fotografii z činnosti těchto asi dvanáctiletých hochů na táboře. 1 2 Tato jasná, avšak nepřesvědčující informace byla první, zároveň však i nejstarší stopou skautingu na Děčínsku. Ve skautské knihovně bratra Körnera se později našlo více pramenů o severočeském skautingu. Nejzajímavější byla kniha zápisů schůzí župy Přemysla Oráče z let 1928 až Žádný důkaz o dřívější skautské činnosti však již nalezen nebyl. Průkazné svědectví o počátcích skautingu v Děčíně se našlo v díle Chronik von Bodenbach 1 3 z roku 1931, jehož autorem byl městský kronikář, ředitel Emil Mauder. Je zde uveden i soupis spolků působících v Děčíně, ve kterém je pod pořadovým číslem 186 uvedeno: SKOUTI, vedoucí insp. Rud., počet členů 20, rok založení Až v roce 1991 se našlo v X. ročníku 1924, Č. 5-6, časopisu Skaut- Junák ve sloupku Radiotelegrafické zprávy oznámení: Podmokly - Založena pohraniční skautská hlídka. Toto krátké sdělení se plně shoduje s údajem v městské kronice. Rok 1924 proto můžeme odpovědně považovat za počáteční rok skautingu v Děčíně. Na základě uvedených faktů v časopise Vůdce můžeme odvodit následující činnost a změny, se kterými je vhodné se seznámit Díky činnosti bratra Novotného byl počátkem roku založen chlapecký oddíl v Lomu u Mostu. Následovaly oddíly v Duchcově, v 13

14 Košťanech, Teplicích a v Ústí nad Labem. V Duchcově a v Teplicích byly utvořeny samostatné okresy. Všechny oddíly patřily k župě Roudnické Svazu Junáků - skautů R.C.S. Župa zahrnovala okresy Roudnice, Libochovice, Mělník, Dubá, Litoměřice, Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice, Varnsdorf a Rumburk Postupně začal pracovat oddíl skautů a oddíl skautek v Ústí nad Labem. Dále začal fungovat oddíl skautek v Trnovanech Dne byly za účasti roudnické župy zahájeny Národní skautské slavnosti v Praze na Císařské louce. Okresní zpravodajkou okresu Ústí nad Labem pro oba kmeny se stala sestra Ebba Jahnová, profesorka z Krásného Března. Do její působnosti patřily i okresy Děčín, Česká Kamenice, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov Byl založen oddíl skautů v Podmoklech nad Labem (dnes součástí Děčína), vůdcem oddílu byl bratr Rudolf Zpravodajem župy Roudnické byl jmenován bratr František Malý, jeho zástupcem byl v témže roce zvolen bratr Ing. Fiška z Loun. Zpravodajem pro okres Ústí nad Labem byl jmenován bratr Kučera, ředitel občanské školy v Krásném Březně Konal se sjezd župy Roudnické. Na schůzi Náčelnictva, dne , se na žádost zúčastněných oddílů a okresů usneslo vytvoření nové Severočeské župy Přemysla Oráče se sídlem v Ústí nad Labem. K této župě byly dále přiděleny okresy Duchcov, Teplice, Ústí n. L. a Frýdlant. Župa Roudnická byla zrušena. Župním zpravodajem se stal bratr Kučera, dosavadní okresní zpravodaj. 14

15 1928 Dne 6. ledna začala oficiální činnost župy Přemysla Oráče. Ve dnech 8. a 9. dubna se konal její sjezd v Dolní Poustevně Již v prvních měsících roku byl k župě připojen okres Litoměřice - Terezín a od června okres Česká Lípa. Náčelnictvo junáka převzalo patronát nad Skautskými slavnostmi, které se konaly ve dnech 18. až 20. května v Ústí nad Labem. Celkem se jich účastnilo 1200 skautů a skautek Při příležitosti 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka a deseti let trvání oddílu v Duchcově byla pořádána štafeta do Prahy. Zde deputace - hlídka župy předala štafetu oddílu a album fotografií ze života skautů. V první polovině roku se bratr Kučera stal zpravodajem pro oddíly v menšinovém území v hodnosti místonáčelníka Oblast Přemysla oráče se rozrostla o další nové okresy. Byly to Chomutov, Most a Žatec. Ve dnech až se za účasti 186 bratří a sester z župy Přemysla oráče, konaly Tábory slovanských skautů v Praze ve Stromovce a na Trojském ostrově. Župním zpravodajem byl jmenován bratr ing. Fiška z Loun, župním starostou bratr Kučera. V druhé polovině roku rezignoval bratr ing. Fiška na svou funkci a župním zpravodajem se opět stal br. Kučera. Ten však koncem roku rovněž rezignoval na funkci župního zpravodaje i na funkci menšinového zpravodaje - místonáčelníka Na začátku roku byl okres Louny přičleněn k župě Přemysla Oráče. Koncem roku však byly na základě dohody přeřazeny okresy Louny, Postoloprty a Žatec k župě Středočeské

16 Počátkem roku se stal bratr JUDr. Jaroslav Dvořák menšinovým zpravodajem pro severní Čechy. Jeho zástupcem byl jmenován bratr Jaroslav Körner z Krásného Března Na konci roku byly převedeny okresy Česká Lípa a Německé Jablonné ze župy Přemysla oráče do župy Riegrovy V počátku roku se stal bratr Jaroslav Körner okresním zpravodajem pro okres Ústí nad Labem. Z poznatků o počáteční činnosti skautingu v Děčíně můžeme důvodně předpokládat, že neprobíhala od samého začátku soustavně až do roku Naopak, předpokládat můžeme, že byla přerušovaná a nevýrazná. Přesto můžeme obdivovat činnost těch jedinců, kteří dokázali pozvednout český skauting v obtížných možnostech národnostní menšiny. Jako všechny ostatní dosažené výsledky, byly i tyto smeteny válečnými událostmi roku Historie skautingu na Děčínsku v letech S rokem 1945 se vrátil život. Jaro se neslo v duchu svobody a přinášelo vydechnutí po letech perzekuce, proti které skautské hnutí bojovalo celou svou ideovou náplní. Ne náhodou se nacisté rozhodli rozehnat skautské hnutí výnosem K. H. Franka již 28. října 1940, hned po rozehnání Obce Československých legionářů. V této době za nejvyšší lidské ideály položilo své životy mnoho skautů a skautek. Na jaře 1945 se lidé začali vracet do Děčína, aby obnovili české osídlení. Mezi přicházejícími obyvateli byli dva mladíci, René Šimek a Josef Landa, kteří pracovali jako totálně nasazení dělníci za války v 16

17 podniku AEG v Rozbělesích. Ti se po osvobození stali pracovníky okresní správní komise. René Šimek červenci převzal správcovství klubovny a loděnice německého kajakářského klubu v Děčíně - Starém Městě, pro potřeby vznikajícího oddílu vodních a pozemních skautů. O prázdninách se ve výkladní skříni knihkupectví na Masarykově nábřeží objevil náborový plakát s lilií, který zval mládež do řad Junáka. Již 24. srpna bylo ustaveno děčínské středisko. Jeho velitelem se stal bratr René Šimek, zástupcem bratr L. Na provedený nábor se chlapci a děvčata sešli začátkem září před budovou Nemocenské pojišťovny v Křížové ulici. Postupně vcházeli do místnosti, kde se přihlašovali do oddílu, který měl působit nejblíže jejich bydlišti. Byly založeny čtyři oddíly. 1. chlapecký bratr L. Stropnický 2. chlapecký bratr Landa - Landyn 1. dívčí sestra O. Helikarová 1. vodní bratr R. Šimek Počáteční činnosti v oddílech nebylo to jediné čemu se starší bratři a sestry věnovali. Mezi další činnosti určitě patřila propagace skautingu v novém prostředí, táborový oheň pro účastníky okresního sjezdu mladých v Děčíně. Dále se 22. září zúčastnili prvního táborového a slibového ohně junáků střediska v Křešících. Koncem září zorganizovalo středisko výlet do Hřenska. Cestu tam zajistil osobní parník. Zpáteční cesta vedla přívozem do Šmilky, která až do konce roku byla obsazena československými vojenskými jednotkami, a odtud vlakem do Podmokel. Asi stovka skautů a skautek se 28. října zúčastnila oslav státního svátku a slavnostní přísahy nováčků 2. pěšího pluku čs. armády. Členové junáka také vykonávali veřejně prospěšnou činnost. Dne 11. listopadu provedli společně se členy SČM sbírku ve prospěch postiženého Slovenska, která vynesla ,40 korun. Ke konci roku byl do provozu uveden radiový vysílač se slyšitelností na území okresu. Každý pátek v 18,15 hodin byla vysílána skautská hlídka, která obsahovala zprávy ze života Junáka, četbu na pokračování a skautské 17

18 a táborové písničky. Iniciátorem vysílání byl René Šimek a podíleli se na něm téměř všichni činovníci střediska. Vysílač byl zrušen během roku Rychlou obnovu vedení uskutečnila i župa Přemysla Oráče, která pod vedením bratra Františka Kučery pokračovala v činnosti v pohraniční oblasti. Po válce zde došlo k rozhodujícímu obratu v postavení českého obyvatelstva. Z tohoto důvodu již ani bratr Kučera nebyl představitelem skautingu v národnostně menšinovém území, ale na území, které se zbavovalo konfliktních obyvatel německé národnosti. Župa Přemysla oráče koncem roku připravila i kurz pro vedoucí oddílů. Ten se konal na zámečku v Krásném Březně a zúčastnili se ho i děčínští činovníci. V říjnu se do Podmokel přistěhovali manželé Holečkovi. Bratr Vítězslav Holeček se ihned zapojil do práce a následně se stal vedoucím 3. chlapeckého oddílu v Podmoklech. Vedoucím oddílů se od místní správní komise podařilo získat i klubovny. 1. i 2. chlapecký oddíl se nejdříve scházel v loděnici vodního oddílu, později v Křížové ulici č. 16 a na sklonku roku v ulici 28. října 11/ chlapecký oddíl měl klubovnu v Divišově ul. č. 16/68 a 1. dívčí oddíl rovněž v Křížové ulici. Na schůzích činovníků střediska se začínalo uvažovat o názvu děčínského střediska. Ke konci roku se většina souhlasila s názvem Úsvit. Název byl příhodný, neboť po temnu nastává nový den Již 5. ledna se ve vodácké klubovně na starém městě konala okresní konference. Zúčastnil se jí i oblastní velitel bratra Kučery, jeho zástupci bratr Körner a bratra Procházka. Diskutovalo se o novinkách z ústředí a úkolech na II. sněm Junáka, jenž se připravoval na 9. a 10. února v Praze. Za děčínské středisko byl delegován bratr René Šimek. Po uplynutí přípravného období svolal jménem přípravného výboru a střediska bratr Antonín Mezera na neděli 3. února ustavující schůzi Místního sdružení přátel Junáka. Schůze se zúčastnilo na 60 osob, většinou bývalých skautů. Byla ustanovena nová rada Sdružení přátel junáka, do které byli zvoleni: 18

19 br. Albert Pokorný br. Květoslav Černý Děčín br. Antonín Mezera br. Ladislav Kellinger br. Josef Vacek br. Antonín Krtil br. Emil Vlček br. Karel Kisil ses. Marie Tauchmanová br. Václav Hera starosta místostarosta člen rady jednatel a zapisovatel člen rady člen rady náhradník rady náhradník rady dozorce účtů dozorce účtů Překvapením skončila platba členských příspěvků 24,- Kč na osobu. Ta přinesla i mnoho dobrovolných darů, takže celkový přínos byl 3 070,- Kč. Nebylo se čemu divit, vždyť členská základna neustále rostla a současně se zakládaly nové oddíly. Předkládám soupis činovníků a oddílů střediska v roce velitel střediska V. Holeček 1. vodní R. Šimek, od října L. Stropnický 1. chlapecký J. Landa 2. chlapecký St. Veverka, br. Černý 3. chlapecký V. Holeček, St. Pazderka od března 1. dívčí O. Helikarová, Ir. Pohůnková 1 roj světlušek Irena Přibylová 2. dívčí Jiřina Holečková - Wahoo 3. dívčí Bynov Alena Plačková, Kája Žáková 1. smečka Jiří Ekl 2. smečka František Pospíšil 3. smečka A. Štětková od června chlapecký v Bělé R. Vlach chlapecký v Bynově J. Krejčí, J. Havel chlapecký Arnoltice J. Eder roveři J. Mohr Podle registrace bylo ve středisku Úsvit ke dni evidováno 300 členů. Pro ty bylo zapotřebí získat další klubovny. 1. a 2. 19

20 chlapecký oddíl svou klubovnu vybudoval v dřevěném domku 2 místnostech v na Riegrově ulici Č. 811 a zahradě na parcele č. kat. 864/2. 3. chlapecký oddíl získal dřevěný srub na ostrohu skály v Podmoklech, Na vinici č a 3. dívčí oddíl měli klubovnu v budově na Pastýřské stěně, Žižkova ulice č.15 (později budova ZOO). Potřebám celého střediska sloužil bývalý hostinec na Červeném vrchu, Bělská ulice Č Zde měly klubovnu i dívky z 2. oddílu a vlčata ze 3. smečky. Při 1. a 2. chlapeckém oddílu navíc fungovaly smečky vlčat, které vedli bratři Jiří Ekl a František Procházka. Dne 14. února byl založen 2. dívčí oddíl pod vedením sestry Jiřiny Holečkové. Během jara se utvořil též 3. dívčí oddíl pod vedením Marcely Jíchové a v červnu začala pod vedením sestry Aleny Štětkové fungovat 3. smečka vlčat. Mezi nejvýznamnější akce tohoto roku patřily oslavy národního osvobození, které se konaly Skauti i skautky ve velkém počtu pochodovali při dopoledním defilé na Stalinově náměstí i v odpoledním manifestačním průvodu. Na trati běžeckého závodu konali pořádkovou službu i s junáckými sanitními hlídkami, jichž bylo asi 20. Od března se chlapci a děvčata scházeli na Červeném vrchu, kde prováděli úpravy rozlehlé budovy bývalého hostince. Zlikvidovali všechen nepořádek uvnitř. Budova byla stará a rok prázdná. Zejména špatně se provádělo malování místností. Důvodem byly stěny z lepenice, tj. směsi jílovité zeminy a řezanky z obilné slámy. Na nerovnost stěn si stěžovali i amatérští výtvarníci, kteří je zdobili skautskými motivy. V největší poradní síni dominoval Indián na koni a tee-pee s totemy, které ztvárnil bratr Zdeněk Chotěnovský ze 3. oddílu, později akademický malíř. V předvečer otevření upravené střediskové klubovny dne 1. června byl zapálen slavnostní táborový oheň pro pozvanou veřejnost. Následující ráno v neděli 2. června, po vztyčení státní vlajky, byl proslovem starosty Sdružení přátel junáka slavnostně otevřen Svojsíkův junácký domov a odstartován I. ročník okresního kola Svojsíkova závodu. Výsledky: Skauti 1. místo 3. oddíl Děčín-Podmokly, 20

21 Skautky 2. místě 1.oddílu z Kamenického Šenova. 1. místo 2.oddílu Děčín-Podmokly. Obě tyto hlídky se na Oblastním kole kvalifikovaly do Ústředního kola závodu v Praze. Nezapomnělo se však ani na důkladnou přípravu oddílových vedoucích. Pod vedením okr. velitele bratra Holešáka pořádali instruktoři jarní kurz. Na něm se probírala převážně metodika nejdůležitějších skautských disciplín a příprava letních táborů. Velkým problémem letních táborů Při lístkovém přídělovém hospodářství se stal nedostatek potravin. Na přilepšenou každý vedoucí oddílu obdržel z prostředků Sdružení přátel junáka příspěvek na režii tábora ve výši 500,- Kč. Dále se ukázalo, že přes značné množství různého materiálu po německé armádě nebylo snadné sehnat stany. I přes zmiňované problémy většina oddílů tábory uspořádala v délce trvání tři až čtyři týdny. 1.vodní putovní Vltava, Labe 1.chlapecký Jetřichovice, Údolní mlýn 2.chlapecký Všemily, Slunečné údolí 3. chlapecký H. Chřibská 1. dívčí H. Chřibská 2. dívčí Semily, Na nohavici Dívky ze 2. a chlapci ze 3. oddílu, dne odjeli do Prahy na Ústřední kolo Svojsíkova závodu. První den byla na Masarykově stadiónu na Strahově na pořadu ranní půl hodinka, signalizace, střelba vzduchovkou nebo lukostřelba, atletický trojboj, vaření, určování rostlin, junácké výstupy a zpěv. Následující den se v Horních Černošicích u Prahy závodilo v chůzi podle popisu s posouzením ukázněnosti a účelnosti postupu, kreslení panoramatického náčrtku, stavbě stanu a první pomoci. Atmosféra setkání byla velice živá, radostná, účastníci chtěli ze sebe vydat vše nejlepší. 1 6 Skautky si mezi 16 hlídkami vybojovaly 7. místo a skauti při účasti 27 hlídek obsadili 14. místo. 21

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Mikulčice 2009 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

II. ZROZENÍ SKAUTINGU

II. ZROZENÍ SKAUTINGU II. ZROZENÍ SKAUTINGU Ještě než se zmíníme o okolnostech vlastního založení skautingu Baden-Powellem, je třeba zmínit jinou osobnost, která měla na toto hnutí (a o českém skautingu to platí dvojnásob)

Více

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s.

Oslava Svatého Jiří. Hrdinové. Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Oslava Svatého Jiří Hrdinové Junák - český skaut, středisko Havran Klecany, z. s. Klecany 24. 4. 2015 Svatý Jiří 2 Svatý Jiří je patronem všech skautů. V České republice jeho svátek připadá na 24. dubna.

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014

JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 2014 JEDNÁNÍ KRJ DNE 8. 3. 214 Přítomni: Stanislav Vojíř, Oldřich Štěpánek, Radka Kukralová, Pavel Bacík, Josef Ležal, Marie Vojířová, Jaromír Kupr, Renata Procházková, Michal Novák, František Kotaska, Pavel

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov

Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Junák - svaz skautů a skautek České republiky středisko Františka Pecháčka Bludov Bludov 2013 Autor textů: Stanislav Balík - Ježek, za přispění Jana Juránka Hanese, Jiřího Znoje Cvrčka a Jaroslava Petříka

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2007 Mikulčice 2007 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Hlava I Základní ustanovení

Hlava I Základní ustanovení 1. Stanovy Royal Rangers v ČR, z.s. Hlava I Základní ustanovení 1 Název spolku: Royal Rangers v ČR, z.s. (dále jen RR v ČR) 2 Sídlo spolku: Oldřichovice 328, 739 61 Třinec 1 3 Územní působnost: Česká republika

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014

Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk. Výroční zpráva za rok 2014 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Rudy Knotka Šumperk Výroční zpráva za rok 2014 Šumperk 2015 Junák svaz skautů a skautek ČR v Šumperku Junák český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický

Více

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner

Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Zakladatelé Sokola dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner Žádost o povolení založit TJ Sokol 1912 Žádost vyřízena kladně povoluje je 24.11. 1912 je na Valné hromadě založena Těl. jednota Sokol Metylovice

Více

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk

Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk Zápis ze setkání Okresní rady Junáka Šumperk ORJ ŠUMPERK (ŠIROKÁ) Místo a datum konání: Přítomni: Fara v Rudě nad Moravou Sobota 20. prosince 2014 13:30 17:00 br. Pavel Fornůsek - Stopař, br. Tomáš Pospíšil

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary

ORION. Ještě jsme. Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary Junák - svaz skautů a skautek, přístav ORION Karlovy Vary ORION O d d í l, s t ř e d i s k o, p ř í s t a v, t r e m p s k á o s a d a Oddíl, středisko, přístav, trempská osada - parta lidí, kamarádů a

Více

Junák- středisko Jestřáb Pačejov

Junák- středisko Jestřáb Pačejov Junák- středisko Jestřáb Pačejov Historie skautského hnutí na Pačejovsku Kořeny počátku skautského hnutí na Pačejovsku spadají do května roku 1945. Zakladatelem tohoto hnutí zde byl bratr Barborka, který

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis z členské schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 20.04.2008 Účast: počet členů: 12 v čase: 14,40 hod 13 v čase: 14,50 hod 14 v čase: 15,00 hod Kvórum (15% všech

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku

Brdský zálesák Mníšek pod Brdy. Stanovy spolku Brdský zálesák Mníšek pod Brdy Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Brdský zálesák (dále jen spolek ) má své sídlo v Mníšku pod Brdy, na adrese Městské kulturní středisko, V Lipkách 610, 252 10 Mníšek pod

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y. Hlava první. Základní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Spolku Sdružení rodičů při Gymnáziu v Krnově je občanským sdružením, jenž vzniklo dle Zk. č. 83/1990 Sb. O sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, na základě registrace u Ministerstva vnitra ČR ze dne

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 Obsah Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1 Činnost střediska v roce 2005 2 Významné akce v roce 2005 11 Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 30. oddíl oldskautů 13 31. chlapecký oddíl 13 33.

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007

JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 JunÆk svaz skautø a skautek R, Libereck kraj V rołn zpræva za rok 2007 vodn slovo Rok 2007 byl pro skauty na celém světě rokem oslav, zamýšlení se nad minulostí a možností vykročit do budoucnosti do druhé

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Stanovy FUNFÁN, o. s.

Stanovy FUNFÁN, o. s. Stanovy FUNFÁN, o. s. Preambule FUNFÁN, o. s. je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Občanské sdružení je právnickou osobou registrovanou ministerstvem vnitra. Čl. 1 Úvodní

Více

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov. Článek I. Základní ustanovení Stanovy zapsaného spolku HC Lední medvědi Pelhřimov Článek I. Základní ustanovení 1. HC Lední medvědi, zapsaný spolek je dobrovolným nezávislým zájmovým sdružením fyzických a právnických osob, provozujících

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / NORMALIZACE NORMALIZAČNÍ LOUTKA AKTIVITA AKTIVITA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže ujasnit základní rozdíly ve funkcích mládežnických organizací v totalitním systému a v demokracii. Žáci se seznámí s prostředky manipulace mládeže komunistického

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

STANOVY. Ligy lesní moudrosti, z.s. Tyto Stanovy schválila Valná hromada v Radešíně 5. 10. 2013. Stránka 1 z 7

STANOVY. Ligy lesní moudrosti, z.s. Tyto Stanovy schválila Valná hromada v Radešíně 5. 10. 2013. Stránka 1 z 7 STANOVY Ligy lesní moudrosti, z.s. Tyto Stanovy schválila Valná hromada v Radešíně 5. 10. 2013 Stránka 1 z 7 Stanovy Ligy lesní moudrosti I. Název, znak, charakter a sídlo spolku I.1. Spolek se nazývá

Více

Rámcový program letního výcvikového kurzu Kurz pohybových aktivit v přírodě letní, KZV/KAL, KPAL Suchdol nad Lužnicí 2014

Rámcový program letního výcvikového kurzu Kurz pohybových aktivit v přírodě letní, KZV/KAL, KPAL Suchdol nad Lužnicí 2014 Rámcový program letního výcvikového kurzu Kurz pohybových aktivit v přírodě letní, KZV/KAL, KPAL Suchdol nad Lužnicí 2014 TÉMATICKÝ BLOK A Jak jsem se stala vodačkou, Jak jsem se stal vodákem pondělí 12,00

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání a principy organizace... 3 Orgány sdružení a organizační schéma... 5 Zaměstnanci poradny v roce 2009... 8 Kde

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

STANOVY TJ Sokol Dobříkov

STANOVY TJ Sokol Dobříkov STANOVY TJ Sokol Dobříkov Název a sídlo : TJ SOKOL Dobříkov Dobříkov 174 566 01 Vysoké Mýto Čl. I. Základní ustanovení 1. Tělovýchovná jednota Sokol Dobříkov (dále jen TJ SOKOL) je dobrovolným sdružením

Více

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01.

Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Stanovy Islám v ČR nechceme, z.s. Článek 1. Název a sídlo Islám v ČR nechceme, z. s. (dále jen spolek) má sídlo v Českých Budějovicích, Mánesova 345/13, 370 01. Článek 2. Účel spolku Účelem spolku je vyvíjení

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011

Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno. Výroční zpráva 2011 Liga lesní moudrosti kmen Wallowa Brno Výroční zpráva 2011 1 Představení kmene Kmen Wallowa je organizační jednotkou Ligy lesní moudrosti The Woodcraft League (LLM) od roku 1990, kdy byla LLM po komunistickém

Více

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Asociace skautek a skautů Evropy (dále jen ASSE) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ustavené podle zákona č. 83/1990

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Program a organizace ČOS

Program a organizace ČOS Program a organizace ČOS Školení cvičitelů III. třídy, jóga 16. 1. 2015, Tyršův dům Mgr. Martin Chlumský Cíle Vysvětlit strukturu ČOS a zařazení cvičitele v ČOS Orientovat se v obsahu cvičebních programů

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov

P Klub vojenské historie VICTORIA NORD, o.s. B Příspěvek na činnost 2014 Josef Turek Speciální ZŠ a Praktická škola Šluknov Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu Města Šluknov na rok 2014 Název organizace Způsob úhrady Název akce Kontaktní osoba Telefon e-mail Požadovaný příspěvek (v Kč) Schválený příspěvek v

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Informační centrum oddílů a klubů

Informační centrum oddílů a klubů Informační centrum oddílů a klubů Výroční zpráva 2010 Slovo ředitele Rok 2010 byl rokem pokračování útlumu naší činnosti. Bohužel útlum postihl nyní i naši internetovou činnost a naše internetové portály

Více

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku

Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek Lesní mateřská škola Svatošky, z. s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb.,

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 8 Vydán dne 21. prosince 2010 Částka 5 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 16. listopadu 2010 č. 818 ke Zprávě o Metodickém pokynu k přípravě a realizaci

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku

STANOVY: Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku. Čl. 2 Účel Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 JUNÁK - STŘEDISKO KRAKONOŠ VRCHLABÍ výroční zpráva 2009 Kdo jsme INFORMACE O PROJEKTU SLAMÁK NALEZNETE NA PO- SLEDNÍ STRANĚ VÝROČNÍ ZPRÁVY Junák svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné,

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

M Y Š L E N K O V É Z Á K L A D Y A H I S T O R I E Č E S K É H O S K A U T I N G U

M Y Š L E N K O V É Z Á K L A D Y A H I S T O R I E Č E S K É H O S K A U T I N G U M Y Š L E N K O V É Z Á K L A D Y A H I S T O R I E Č E S K É H O S K A U T I N G U CO JE TO SKAUTING? Skauting není - ani vyučování užitečným znalostem - ani rekreace a zábava - ani tělovýchova, táboření

Více

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty

Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků. Spolupráce s Vodními skauty Odbor Vlčat a Světlušek - aktuální dění ve světě Vlčat, Světlušek, Žabiček a Benjamínků Spolupráce s Vodními skauty Co je to Odbor Vlčat a Světlušek? Odbory obecně Činnost odboru VaS Moje role v odboru

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

Setkání mladých ve Strašíně

Setkání mladých ve Strašíně Setkání mladých ve Strašíně Klasická setkání leopardů, jejich majitelů a chovatelů, které pořádáme od r. 2004, se konala ve Strašíně již několikrát. Lesní hotel v Laznech je příhodné místo, i když poslední

Více

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s.

Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Stanovy Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. Článek I. Název a sídlo Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s. 1. Sdružení rodičů Křídlo při ZŠ a MŠ Křídlovická, z.s., je spolkem

Více

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku

S T A N O V Y : Hlava první Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo Spolku Rodičovské sdružení Gymnázia Třinec je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších přepisů, na základě registrace provedené Ministerstvem vnitra ke

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové

pod záštitou poslankyně Parlamentu ČR Mgr. Marie Benešové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů Ústecký kraj a Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Louny Organizační zabezpečení krajského kola hry Plamen a celoroční činnosti

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s.

S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. S T A N O V Y Ústeckého sportovního klubu USK PROVOD, z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem USK PROVOD, z.s. (dále jen SK) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku,

Více

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO 2005 Jitka Schnirchová 1.oddíl Otty Hanzlíčka Ústí nad Labem 1) 1911-1938 Zakladatelem československého skautingu byl středoškolský profesor tělocviku v Praze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s.

Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Stanovy HOROLEZCI Jeseník, z. s. Čl. I Základní ustanovení 1. HOROLEZCI Jeseník, z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolné sdružení fyzických osob, které je založeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace OBČANSKÁ SPOLEČNOST Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více