U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m. P e d a g o g i c k á f a k u l t a"

Transkript

1 U n i v e r s i t a J a n a E v a n g e l i s t y P u r k y n ě v Ú s t í n a d L a b e m P e d a g o g i c k á f a k u l t a K A T E D R A T Ě L E S N É V Ý C H O V Y Diplomová práce H i s t o r i e s k a u t i n g u n a D ě č í n s k u Autor: Radomír Fořt Studijní obor: TV OV Vedoucí práce. PaedDr. František Novotný Ústí nad Labem

2 1. Úvod Rámec problému, kterým se zabývá tato práce tvoří chronologicky uspořádaný přehled o stavu děčínského skautingu v celém období od jeho založení v roce 1924 do začátku roku Naší snahou bylo pomocí výzkumu diagnostikovat nejenom vývoj a současný stav střediska, jež v Děčíně skautskou činnost vyvíjí, ale sledovat i historii jednoho z jeho oddílů, jehož počátky můžeme datovat od roku Od té doby se stal jedním z člensky nejsilnějších oddílů v Ústeckém kraji. Cílem bylo nejen interpretovat poznatky získané statistickým šetřením, ale také obecně formulovat a specifikovat současný stav. Výzkum byl zaměřen čistě na skautskou činnost v Děčíně a jeho nejbližším okolí. Veškeré další informace nejsou předmětem této diplomové práce a jsou-li uváděny, tak pouze z důvodu, že skauting na Děčínsku nějakým způsobem ovlivnily, či dokreslily jakousi atmosféru popisované situace. Můžeme konstatovat, že publikací, které by řešily tuto problematiku mnoho vydáno nebylo. Jedná se o jediný souhrnný almanach, který byl vydán v roce 1993 a který se stal základem této práce. 2

3 2. Teoretická východiska práce 2.1 Základní charakteristika světového skautingu Co je to skauting Skautské hnutí dnes existuje ve 214 zemích světa, má téměř čtyřicet milionů členů a stalo se tak největší mezinárodní organizací pro děti a mládež. Skauti a skautky na celém světě dodržují stejné skautské zákony a mají stejný výchovný systém. Skauting nabízí dětem dobrodružství, romantiku, naplnění dětských snů a seberealizaci. To vše opřené o srozumitelný mravní zákon. Skauting neexistuje pouze v Afghánistánu, Andoře, Číně, na Kubě, v Severní Koreji, Laosu a Barmě... Jakkoliv skauting staví na své tradici, je moderní organizací. Svoji činnost přizpůsobuje měnícím se potřebám tak, aby byl schopen plnit své poslání vychovávat. Díky svému mezinárodnímu rozměru dokázalo skautské hnutí překročit všechny myslitelné hranice. Je otevřen každému, bez rozdílu kulturního, sociálního, náboženského či etnického. Dospělí a děti se ve skautském oddíle stávají partnery, vzájemně se od sebe učí a překonávají tak hranice věkové a generační Poslání a cíle Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství. Chce vychovávat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden- Powellem, a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem Historie světového skautingu 3

4 1907 Baden Powell, generál britské armády a autor úspěšných knih o nových formách výchovy důstojníků a vojáků, poprvé vedl experimentální tábor chlapců na Brownsea Island. Tato událost se považuje za prvopočátek skautingu Dne 24. ledna Baden Powell přednášel o skautingu v Anglii ve dvoraně v Birkenheadu. Byla to první veřejná schůze s výkladem knihy Scouting for Boys. Tento den se považuje za založení skautské organizace v Anglii Agnes Baden Powell založila dívčí skautskou organizaci Girl Guides Movement Baden Powell, založil v Chile, první zemi mimo britské impérium i Evropu skautskou organizaci. Následovaly další státy (evropský sever, české země...) Uspořádán první Wood Badge Cours (lesní škola) na základně Gilwell Park Konalo se 1. světové jamboree a 1. mezinárodní konference v Londýně - byla zde založena mezinárodní skautská kancelář (BSIB - Boy Scouts International Bureau) mezinárodní konference v Paříži - založena Světová asociace mezinárodního skautského hnutí (WAISM - World Association of International Scout Movement). Čeští skauti byli mezi jejími 31 zakládajícími členy (22 evropských) a A.B.Svojsík se stal členem Mezinárodního výboru Den společných narozenin Olave a Roberta B-P 22.února byl vyhlášen svátkem všech skautek na světě - "Dnem vzpomínání" - Thinking Day (též známý jako "Den sesterství", "Den díků" či "Den přátelství"). 4

5 1928 Založena světová asociace skautek WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Bývalé Československo bylo jedním z 26 zakládajících členů Náčelní Junáka Vlasta Koseová se stala členkou Světového výboru WAGGGS Velen Fanderlík toho času starosta Junáka zvolen členem Mezinárodního skautského výboru, kde setrval i po emigraci z Československa Založen IFOFSAG (International Fellowship of Former Scouts and Guides) Mezinárodní společenství dospělých (bývalých) skautů a skautek WAISM se na 18. mezinárodní konferenci mění na WOSM (World Organization of the Scout Movement), Mezinárodní konference na Světovou a Mezinárodní výbor na Světový výbor, BSIB na Světovou kancelář a její ředitel se stává generálním tajemníkem WOSM Československý skauting (sdružující Českého Junáka a Slovenský skauting) byl opět přijat za člena obou světových organizací Skautský zákon 1. Skaut je pravdomluvný. 2. Skaut je věrný a oddaný. 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta. 5. Skaut je zdvořilý. 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských. 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců. 8. Skaut je veselé mysli. 9. Skaut je hospodárný. 10. Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích. 6 5

6 2.1.5 Skautské heslo: Buď připraven! Základní charakteristika českého skautingu Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení ve smyslu zákona 83/90 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Skautské oddíly působí ve více než tisíci městech a vesnicích po celé naší zemi. Sdružují jak chlapce, tak děvčata od šesti let, ve třech věkových kategoriích. Dětem mezi rokem se říká světlušky a vlčata. Děti mezi rokem jsou skautky a skauti a mezi rokem dorůstají do věku rangers a roverů. O jejich program se stará několik tisíc dobrovolných vedoucích a činovníků. I přesto, že byly myšlenky skautingu třikrát umlčeny totalitními režimy, má dnes Junák - svaz skautů a skautek ČR členů a je největší výchovnou organizací mladých lidí v České republice. Zároveň je členem mezinárodních skautských organizací Organizace a řízení Družinový systém je jedním ze základních prvků skautské výchovy. Skautskou družinu vede starší a zkušenější chlapec či dívka, tzv. družinový rádce. Mladší děvčata tvoří roje světlušek, mladší chlapci smečky vlčat. Jejich družiny se nazývají šestky. Několik družin tvoří dohromady oddíl. Rádcové družin a jejich zástupci, podrádci v čele s vedoucím oddílu tvoří oddílovou radu zajišťující chod oddílu. Základní organizační jednotkou Junáka jsou střediska, která sdružují oddíly a kluby dospělých - oldskautů a zodpovídají za ně. Činnost každého střediska zajišťuje středisková rada volená střediskovým sněmem. 6

7 Středisko poskytuje oddílům právní a finanční záštitu a také další zázemí potřebné pro dobré působení oddílů. Na regionálních úrovních pracují nově vzniklé krajské a dosavadní okresní rady Junáka. Ty také na tři roky volí příslušný krajský či okresní sněm. Vrcholným orgánem Junáka je Valný sněm a Náčelnictvo. Výkonným orgánem je Výkonná rada Junáka v čele se starostou Skautský slib Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním. Složení slibu mohou věřící skauti zakončit prosbou: K tomu mi dopomáhej Bůh Založení a historie českého skautingu Červenec 1911 Antonín Svojsík, učitel tělocviku na Žižkovské reálce strávil dva dny mezi anglickými skauty. Na vlastní oči viděl jak skauting vypadá a dělal si jasnou představu o novém výchovném směru skautingu. Po své cestě do Anglie přijel A. B. Svojsík do Orlovské myslivny. Zde strávil zbytek prázdnin. Byl natolik fascinován tím, co mezi anglickými skauty viděl, že se okamžitě pustil do práce. Spolu se svým sedmnáctiletým švagrem Adolfem Stránským studoval přivezené materiály. Překládali knihu Scouting for Boys a zároveň vymýšleli české názvosloví pro některé skautské termíny, které nechtěli otrocky překládat. Srpen 1911 Svojsík písemně požádal Roberta Baden-Powella, autora Scouting for Boys o povolení vydat toto dílo v češtině. V žádosti přímo uvedl, že se 7

8 nebude jednat o překlad, ale o úpravu. Chtěl z Baden-Powellova směru převzít to, co bude pro české poměry nejpřijatelnější. Mimoto se nechal inspirovat i směrem Setonovým, který také znal. Září 1911 Svojsík sestavil neformální pokusný oddíl a podnikal s ním výpravy do pražského okolí. Ověřoval si v praxi, přesně tak jako několik let před ním Baden-Powell na experimentálním táboře na ostrůvku Brownsea, svoji vizi budoucího junáctví. Začal si intenzivně korespondovat a osobně navštěvovat řadu osobností tehdejší české společnosti a radil se s nimi o novém směru výchovy české mládeže. Zároveň chystal cyklus přednášek o využití skautingu v tělesné výchově. Jednal i s představiteli Sokola, protože uvažoval skautskou metodu nabídnout sokolskému dorostu. Září a říjen 1911 Na kurzu pro učitele tělocviku začal s propagací skautingu. Účastnilo se ho 35 učitelů. Již tehdy zdůrazňoval, že nejde o doplněk tělovýchovy, ale o moderní, ucelený výchovný systém, jehož základem je dobrovolná účast mládeže a samospráva malých skupin družin. Listopad 1911 Svojsík přednášel o své cestě na evropský západ a vyprávěl o výchově mládeže především v přírodě. Mezi posluchači byl i pozdější významný skautský činovník Jaroslav Novák. Navštívil také prof. T. G. Masaryka a získal jej pro podporu skautské myšlenky. Prosinec 1911 A. B. Svojsík nechal v Národních listech vytisknout rozsáhlý Feuilleton o výchově mladé Anglie, ve kterém popsal své poznatky z návštěvy u Londýnských skautů. Únor

9 Svojsík rozšířil novinový článek na dvojnásobek a vydal jej jako samostatný spisek Český skaut úvod k nové národní naší instituci. Brožura se stala prvním svazkem Knihovny Junáků českých skautů. Obsahovala podrobnou zprávu o průzkumné cestě do Anglie a první úvahy, jakým směrem vykročit u nás. Byla určena hlavně pedagogům a činovníkům tělesné výchovy. Svojsík připravil vydání základní knihy českých skautů. Její jednotlivé části však vydává samostatně v předstihu ještě před dokončením celé knihy. Březen 1912 Svojsík požádal Mikoláše Alše, aby navrhl moderním Chodům vhodný znak. Aleš nabídl známou černou psí hlavu na bílém poli. Svojsíkův název Chodové však nedoporučil ani Alois Jirásek, a tak se dál usilovně hledalo české pojmenování pro skauty. S všeslovanským názvem junák přišel zemský školní inspektor a František Bílý (významný bohemista a autor Slovesnosti jazyka českého). Svojsík se svým oddílem koná vycházky převážně do Prokopského údolí, kde vždy stavěli velký zvonový stan, áčka a vařili si v kotli. Potvrzuje to i úvodní fotografie v Základech junáctví pořízená v Prokopském údolí. Veřejnosti se poprvé představili jako pořadatelská služba při představení Národního divadla v Šárce. Duben 1912 Věstník sokolský (XVI/8, ) otiskl Svojsíkův článek Scouting a Sokolstvo, kterým obhajuje svoji snahu o zavedení skautingu pro sokolský dorost. Přesto byl názor představitelů Sokola nejednotný. Sokolové váhali a odložili řešení na dobu po všesokolském sletu Svaz českých spolků a přátel pro tělesnou výchovu mládeže (v dnešní terminologii jakýsi pokus o střešní tělovýchovnou organizaci) převzal iniciativu a uspořádal přednášku ve Smetanově síni Obecního domu. Po 9

10 úspěšné přednášce se hlásili další lidé k práci. Junácký odbor při Svazu českých spolků pro tělesnou výchovu mládeže začal pracovat velmi úspěšně a na dva roky se stal jediným ústředím českých junáků v Čechách. Naplno se rozbíhá práce v Kanceláři českých skautů ve Spálené ulici č. 11 v Praze. Květen 1912 V obrazovém časopise Český svět (VIII/25) byla uveřejněna fotografie sira Roberta Baden-Powella, s poznámkou, že u nás moderní reformu výchovy mládeže junáctví zavádí prof. Svojsík. Vyšly Základy junáctví. Titulní list se symbolickým junákem, který byl použit i na deskách, nakreslil Mikoláš Aleš. Červen 1912 Krátce po vydání Základů junáctví byl Svojsík obviněn, že buduje v Čechách protidynastickou a protiklerikální organizaci a hrozilo mu trestní stíhání. Díky poslanci Kramářovi bylo řízení zastaveno. - Bylo třeba materiálně zajistit budoucí první tábor, ke kterému Svojsík směřoval. Pomohla Zemská komise pro ochranu dětí, která na tento experiment věnovala 300 korun (průměrný měsíční plat byl tehdy asi 40 až 50 k.), za který bylo nakoupeno nádobí, pracovní nářadí, vozík a potřebná literatura. Stany půjčila armáda, sportovní vybavení žižkovská reálka. Červenec 1912 Svojsík pořádal první skautský tábor u Vorlovských lesů. Účastnilo se ho 13 nebo 14 chlapců. Nebyli v krojích, protože ještě žádné nebyly. Veškeré táborové potřeby (asi 300 kg) vezli přes 120 km na dvoukoláku. Cesta po trase Praha, Uhříněves, Říčany, Kostelec n. Č. lesy, Zásmuky, Suchdol, Kutná Hora, Čáslav, Horky, Golčův Jeníkov, Habry, Světlá n. S., Dolní město, Kejžlice, Vorlovská myslivna trvala 4 dny, celý tábor pak neuvěřitelných 7 týdnů

11 3. Cíl a úkoly práce 3.1 Cíl práce Cílem práce je předložit zmapovaný chronologický přehled o vývoji skautingu na Děčínsku a v souvislosti s historicky doložitelnými fakty přinést současný přehled dnešního stavu. 3.2 Úkoly práce Úkolem práce bylo v dostupné literatuře a archivních materiálech vyhledat maximální množství zdrojů, týkajících se problematiky skautingu v Děčínském regionu. Z nich pak dle vlastního uvážení vyzdvihnout podstatné informace a ty se pokusit interpretovat v chronologicky seřazené podobě. Dále zhodnotit jednotlivá období a závěrem dokumen-tovat současný stav skautské organizace na Děčínsku. 11

12 4. Historie skautingu na Děčínsku V této kapitole je popsána historie skautských oddílů v Děčíně a jeho nejbližším okolí, od doby jeho založení v roce 1924 do začátku roku Skauting v Děčíně jako nikde v republice nemohl fungovat po celou dobu tohoto období. Všechny činné etapy jimiž skautské hnutí prošlo jsou proto řazeny do samostatných podkapitol. 4.1 Historie skautingu na Děčínsku do roku 1938 Dohledávání původních písemných pramenů o počátcích skautského hnutí v Děčíně ztěžuje několik skutečností. Tou první je značný časový odstup a dále skutečnost, že válka a léta po likvidaci demokratického zřízení nepřála skautským idejím. V důsledku toho jsou mnohé původní prameny nenávratně ztraceny. V Děčíně datujeme počátky skautského hnutí později, než tomu bylo ve vnitrozemí. Důvodem byly odlišné národnostní a sociální podmínky místního obyvatelstva. Jiné možnosti a podmínky pro šíření skautských idejí byly v oblastech nepostižených německým živlem a v oblastech při severozápadních hranicích. Německé obyvatelstvo mělo rozhodující postavení v obecní správě a v podnikatelské sféře. Celá oblast zde byla zaujatá vůči všemu českému. Na Děčínsku žilo velmi málo Čechů, například v roce 1921 pouze 6,07%. Tito byli posíleni až přílivem přistěhovalců následujících letech. Jejich situace zde však nebyla jednoduchá. Pro nedostatek učitelstva bylo málo českých škol, pro nízké mzdy českých dělníků u německých zaměstnavatelů musely být zaměstnány také matky rodin. Děti byly ponechány vlivu německých škol, samy sobě nebo výchově ulice. V těchto poměrech sílil boj o národní uvědomění Čechů. V životě české společnosti se to projevilo tlakem na rozšíření českého školství, zájmem o existující české spolky nebo zakládáním nových zájmových spolků. Svou tradici měla již v době předválečné tělocvičná 12

13 jednota Sokol. Později přišly, Dělnická tělocvičná jednota, Jednota zaměstnanců Československých státních drah, Sportovní klub, Masarykova letecká liga a další. Tyto spolky však nabízely činnost dospělým osobám. Mládeži bylo nabídnuto velmi málo. Při návštěvě oblastního velitele, bratra Jaroslava Komera - Kikiho, při příležitosti jeho 75. narozenin v roce 1984 děčínskými skauty, proběhl zajímavý rozhovor o ústeckém skautingu. Na dotaz, ve kterém roce je možno hledat začátky skautingu v Děčíně, zcela pohotově odpověděl, že v roce V tomto roce prožíval svůj první letní tábor společně s krásnobřezenskými skauty u obce Slabce na Rakovnicku. Bratr Körner ukázal i fotografii z činnosti těchto asi dvanáctiletých hochů na táboře. 1 2 Tato jasná, avšak nepřesvědčující informace byla první, zároveň však i nejstarší stopou skautingu na Děčínsku. Ve skautské knihovně bratra Körnera se později našlo více pramenů o severočeském skautingu. Nejzajímavější byla kniha zápisů schůzí župy Přemysla Oráče z let 1928 až Žádný důkaz o dřívější skautské činnosti však již nalezen nebyl. Průkazné svědectví o počátcích skautingu v Děčíně se našlo v díle Chronik von Bodenbach 1 3 z roku 1931, jehož autorem byl městský kronikář, ředitel Emil Mauder. Je zde uveden i soupis spolků působících v Děčíně, ve kterém je pod pořadovým číslem 186 uvedeno: SKOUTI, vedoucí insp. Rud., počet členů 20, rok založení Až v roce 1991 se našlo v X. ročníku 1924, Č. 5-6, časopisu Skaut- Junák ve sloupku Radiotelegrafické zprávy oznámení: Podmokly - Založena pohraniční skautská hlídka. Toto krátké sdělení se plně shoduje s údajem v městské kronice. Rok 1924 proto můžeme odpovědně považovat za počáteční rok skautingu v Děčíně. Na základě uvedených faktů v časopise Vůdce můžeme odvodit následující činnost a změny, se kterými je vhodné se seznámit Díky činnosti bratra Novotného byl počátkem roku založen chlapecký oddíl v Lomu u Mostu. Následovaly oddíly v Duchcově, v 13

14 Košťanech, Teplicích a v Ústí nad Labem. V Duchcově a v Teplicích byly utvořeny samostatné okresy. Všechny oddíly patřily k župě Roudnické Svazu Junáků - skautů R.C.S. Župa zahrnovala okresy Roudnice, Libochovice, Mělník, Dubá, Litoměřice, Lovosice, Ústí nad Labem, Děčín, Benešov nad Ploučnicí, Česká Kamenice, Varnsdorf a Rumburk Postupně začal pracovat oddíl skautů a oddíl skautek v Ústí nad Labem. Dále začal fungovat oddíl skautek v Trnovanech Dne byly za účasti roudnické župy zahájeny Národní skautské slavnosti v Praze na Císařské louce. Okresní zpravodajkou okresu Ústí nad Labem pro oba kmeny se stala sestra Ebba Jahnová, profesorka z Krásného Března. Do její působnosti patřily i okresy Děčín, Česká Kamenice, Varnsdorf, Rumburk a Šluknov Byl založen oddíl skautů v Podmoklech nad Labem (dnes součástí Děčína), vůdcem oddílu byl bratr Rudolf Zpravodajem župy Roudnické byl jmenován bratr František Malý, jeho zástupcem byl v témže roce zvolen bratr Ing. Fiška z Loun. Zpravodajem pro okres Ústí nad Labem byl jmenován bratr Kučera, ředitel občanské školy v Krásném Březně Konal se sjezd župy Roudnické. Na schůzi Náčelnictva, dne , se na žádost zúčastněných oddílů a okresů usneslo vytvoření nové Severočeské župy Přemysla Oráče se sídlem v Ústí nad Labem. K této župě byly dále přiděleny okresy Duchcov, Teplice, Ústí n. L. a Frýdlant. Župa Roudnická byla zrušena. Župním zpravodajem se stal bratr Kučera, dosavadní okresní zpravodaj. 14

15 1928 Dne 6. ledna začala oficiální činnost župy Přemysla Oráče. Ve dnech 8. a 9. dubna se konal její sjezd v Dolní Poustevně Již v prvních měsících roku byl k župě připojen okres Litoměřice - Terezín a od června okres Česká Lípa. Náčelnictvo junáka převzalo patronát nad Skautskými slavnostmi, které se konaly ve dnech 18. až 20. května v Ústí nad Labem. Celkem se jich účastnilo 1200 skautů a skautek Při příležitosti 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka a deseti let trvání oddílu v Duchcově byla pořádána štafeta do Prahy. Zde deputace - hlídka župy předala štafetu oddílu a album fotografií ze života skautů. V první polovině roku se bratr Kučera stal zpravodajem pro oddíly v menšinovém území v hodnosti místonáčelníka Oblast Přemysla oráče se rozrostla o další nové okresy. Byly to Chomutov, Most a Žatec. Ve dnech až se za účasti 186 bratří a sester z župy Přemysla oráče, konaly Tábory slovanských skautů v Praze ve Stromovce a na Trojském ostrově. Župním zpravodajem byl jmenován bratr ing. Fiška z Loun, župním starostou bratr Kučera. V druhé polovině roku rezignoval bratr ing. Fiška na svou funkci a župním zpravodajem se opět stal br. Kučera. Ten však koncem roku rovněž rezignoval na funkci župního zpravodaje i na funkci menšinového zpravodaje - místonáčelníka Na začátku roku byl okres Louny přičleněn k župě Přemysla Oráče. Koncem roku však byly na základě dohody přeřazeny okresy Louny, Postoloprty a Žatec k župě Středočeské

16 Počátkem roku se stal bratr JUDr. Jaroslav Dvořák menšinovým zpravodajem pro severní Čechy. Jeho zástupcem byl jmenován bratr Jaroslav Körner z Krásného Března Na konci roku byly převedeny okresy Česká Lípa a Německé Jablonné ze župy Přemysla oráče do župy Riegrovy V počátku roku se stal bratr Jaroslav Körner okresním zpravodajem pro okres Ústí nad Labem. Z poznatků o počáteční činnosti skautingu v Děčíně můžeme důvodně předpokládat, že neprobíhala od samého začátku soustavně až do roku Naopak, předpokládat můžeme, že byla přerušovaná a nevýrazná. Přesto můžeme obdivovat činnost těch jedinců, kteří dokázali pozvednout český skauting v obtížných možnostech národnostní menšiny. Jako všechny ostatní dosažené výsledky, byly i tyto smeteny válečnými událostmi roku Historie skautingu na Děčínsku v letech S rokem 1945 se vrátil život. Jaro se neslo v duchu svobody a přinášelo vydechnutí po letech perzekuce, proti které skautské hnutí bojovalo celou svou ideovou náplní. Ne náhodou se nacisté rozhodli rozehnat skautské hnutí výnosem K. H. Franka již 28. října 1940, hned po rozehnání Obce Československých legionářů. V této době za nejvyšší lidské ideály položilo své životy mnoho skautů a skautek. Na jaře 1945 se lidé začali vracet do Děčína, aby obnovili české osídlení. Mezi přicházejícími obyvateli byli dva mladíci, René Šimek a Josef Landa, kteří pracovali jako totálně nasazení dělníci za války v 16

17 podniku AEG v Rozbělesích. Ti se po osvobození stali pracovníky okresní správní komise. René Šimek červenci převzal správcovství klubovny a loděnice německého kajakářského klubu v Děčíně - Starém Městě, pro potřeby vznikajícího oddílu vodních a pozemních skautů. O prázdninách se ve výkladní skříni knihkupectví na Masarykově nábřeží objevil náborový plakát s lilií, který zval mládež do řad Junáka. Již 24. srpna bylo ustaveno děčínské středisko. Jeho velitelem se stal bratr René Šimek, zástupcem bratr L. Na provedený nábor se chlapci a děvčata sešli začátkem září před budovou Nemocenské pojišťovny v Křížové ulici. Postupně vcházeli do místnosti, kde se přihlašovali do oddílu, který měl působit nejblíže jejich bydlišti. Byly založeny čtyři oddíly. 1. chlapecký bratr L. Stropnický 2. chlapecký bratr Landa - Landyn 1. dívčí sestra O. Helikarová 1. vodní bratr R. Šimek Počáteční činnosti v oddílech nebylo to jediné čemu se starší bratři a sestry věnovali. Mezi další činnosti určitě patřila propagace skautingu v novém prostředí, táborový oheň pro účastníky okresního sjezdu mladých v Děčíně. Dále se 22. září zúčastnili prvního táborového a slibového ohně junáků střediska v Křešících. Koncem září zorganizovalo středisko výlet do Hřenska. Cestu tam zajistil osobní parník. Zpáteční cesta vedla přívozem do Šmilky, která až do konce roku byla obsazena československými vojenskými jednotkami, a odtud vlakem do Podmokel. Asi stovka skautů a skautek se 28. října zúčastnila oslav státního svátku a slavnostní přísahy nováčků 2. pěšího pluku čs. armády. Členové junáka také vykonávali veřejně prospěšnou činnost. Dne 11. listopadu provedli společně se členy SČM sbírku ve prospěch postiženého Slovenska, která vynesla ,40 korun. Ke konci roku byl do provozu uveden radiový vysílač se slyšitelností na území okresu. Každý pátek v 18,15 hodin byla vysílána skautská hlídka, která obsahovala zprávy ze života Junáka, četbu na pokračování a skautské 17

18 a táborové písničky. Iniciátorem vysílání byl René Šimek a podíleli se na něm téměř všichni činovníci střediska. Vysílač byl zrušen během roku Rychlou obnovu vedení uskutečnila i župa Přemysla Oráče, která pod vedením bratra Františka Kučery pokračovala v činnosti v pohraniční oblasti. Po válce zde došlo k rozhodujícímu obratu v postavení českého obyvatelstva. Z tohoto důvodu již ani bratr Kučera nebyl představitelem skautingu v národnostně menšinovém území, ale na území, které se zbavovalo konfliktních obyvatel německé národnosti. Župa Přemysla oráče koncem roku připravila i kurz pro vedoucí oddílů. Ten se konal na zámečku v Krásném Březně a zúčastnili se ho i děčínští činovníci. V říjnu se do Podmokel přistěhovali manželé Holečkovi. Bratr Vítězslav Holeček se ihned zapojil do práce a následně se stal vedoucím 3. chlapeckého oddílu v Podmoklech. Vedoucím oddílů se od místní správní komise podařilo získat i klubovny. 1. i 2. chlapecký oddíl se nejdříve scházel v loděnici vodního oddílu, později v Křížové ulici č. 16 a na sklonku roku v ulici 28. října 11/ chlapecký oddíl měl klubovnu v Divišově ul. č. 16/68 a 1. dívčí oddíl rovněž v Křížové ulici. Na schůzích činovníků střediska se začínalo uvažovat o názvu děčínského střediska. Ke konci roku se většina souhlasila s názvem Úsvit. Název byl příhodný, neboť po temnu nastává nový den Již 5. ledna se ve vodácké klubovně na starém městě konala okresní konference. Zúčastnil se jí i oblastní velitel bratra Kučery, jeho zástupci bratr Körner a bratra Procházka. Diskutovalo se o novinkách z ústředí a úkolech na II. sněm Junáka, jenž se připravoval na 9. a 10. února v Praze. Za děčínské středisko byl delegován bratr René Šimek. Po uplynutí přípravného období svolal jménem přípravného výboru a střediska bratr Antonín Mezera na neděli 3. února ustavující schůzi Místního sdružení přátel Junáka. Schůze se zúčastnilo na 60 osob, většinou bývalých skautů. Byla ustanovena nová rada Sdružení přátel junáka, do které byli zvoleni: 18

19 br. Albert Pokorný br. Květoslav Černý Děčín br. Antonín Mezera br. Ladislav Kellinger br. Josef Vacek br. Antonín Krtil br. Emil Vlček br. Karel Kisil ses. Marie Tauchmanová br. Václav Hera starosta místostarosta člen rady jednatel a zapisovatel člen rady člen rady náhradník rady náhradník rady dozorce účtů dozorce účtů Překvapením skončila platba členských příspěvků 24,- Kč na osobu. Ta přinesla i mnoho dobrovolných darů, takže celkový přínos byl 3 070,- Kč. Nebylo se čemu divit, vždyť členská základna neustále rostla a současně se zakládaly nové oddíly. Předkládám soupis činovníků a oddílů střediska v roce velitel střediska V. Holeček 1. vodní R. Šimek, od října L. Stropnický 1. chlapecký J. Landa 2. chlapecký St. Veverka, br. Černý 3. chlapecký V. Holeček, St. Pazderka od března 1. dívčí O. Helikarová, Ir. Pohůnková 1 roj světlušek Irena Přibylová 2. dívčí Jiřina Holečková - Wahoo 3. dívčí Bynov Alena Plačková, Kája Žáková 1. smečka Jiří Ekl 2. smečka František Pospíšil 3. smečka A. Štětková od června chlapecký v Bělé R. Vlach chlapecký v Bynově J. Krejčí, J. Havel chlapecký Arnoltice J. Eder roveři J. Mohr Podle registrace bylo ve středisku Úsvit ke dni evidováno 300 členů. Pro ty bylo zapotřebí získat další klubovny. 1. a 2. 19

20 chlapecký oddíl svou klubovnu vybudoval v dřevěném domku 2 místnostech v na Riegrově ulici Č. 811 a zahradě na parcele č. kat. 864/2. 3. chlapecký oddíl získal dřevěný srub na ostrohu skály v Podmoklech, Na vinici č a 3. dívčí oddíl měli klubovnu v budově na Pastýřské stěně, Žižkova ulice č.15 (později budova ZOO). Potřebám celého střediska sloužil bývalý hostinec na Červeném vrchu, Bělská ulice Č Zde měly klubovnu i dívky z 2. oddílu a vlčata ze 3. smečky. Při 1. a 2. chlapeckém oddílu navíc fungovaly smečky vlčat, které vedli bratři Jiří Ekl a František Procházka. Dne 14. února byl založen 2. dívčí oddíl pod vedením sestry Jiřiny Holečkové. Během jara se utvořil též 3. dívčí oddíl pod vedením Marcely Jíchové a v červnu začala pod vedením sestry Aleny Štětkové fungovat 3. smečka vlčat. Mezi nejvýznamnější akce tohoto roku patřily oslavy národního osvobození, které se konaly Skauti i skautky ve velkém počtu pochodovali při dopoledním defilé na Stalinově náměstí i v odpoledním manifestačním průvodu. Na trati běžeckého závodu konali pořádkovou službu i s junáckými sanitními hlídkami, jichž bylo asi 20. Od března se chlapci a děvčata scházeli na Červeném vrchu, kde prováděli úpravy rozlehlé budovy bývalého hostince. Zlikvidovali všechen nepořádek uvnitř. Budova byla stará a rok prázdná. Zejména špatně se provádělo malování místností. Důvodem byly stěny z lepenice, tj. směsi jílovité zeminy a řezanky z obilné slámy. Na nerovnost stěn si stěžovali i amatérští výtvarníci, kteří je zdobili skautskými motivy. V největší poradní síni dominoval Indián na koni a tee-pee s totemy, které ztvárnil bratr Zdeněk Chotěnovský ze 3. oddílu, později akademický malíř. V předvečer otevření upravené střediskové klubovny dne 1. června byl zapálen slavnostní táborový oheň pro pozvanou veřejnost. Následující ráno v neděli 2. června, po vztyčení státní vlajky, byl proslovem starosty Sdružení přátel junáka slavnostně otevřen Svojsíkův junácký domov a odstartován I. ročník okresního kola Svojsíkova závodu. Výsledky: Skauti 1. místo 3. oddíl Děčín-Podmokly, 20

21 Skautky 2. místě 1.oddílu z Kamenického Šenova. 1. místo 2.oddílu Děčín-Podmokly. Obě tyto hlídky se na Oblastním kole kvalifikovaly do Ústředního kola závodu v Praze. Nezapomnělo se však ani na důkladnou přípravu oddílových vedoucích. Pod vedením okr. velitele bratra Holešáka pořádali instruktoři jarní kurz. Na něm se probírala převážně metodika nejdůležitějších skautských disciplín a příprava letních táborů. Velkým problémem letních táborů Při lístkovém přídělovém hospodářství se stal nedostatek potravin. Na přilepšenou každý vedoucí oddílu obdržel z prostředků Sdružení přátel junáka příspěvek na režii tábora ve výši 500,- Kč. Dále se ukázalo, že přes značné množství různého materiálu po německé armádě nebylo snadné sehnat stany. I přes zmiňované problémy většina oddílů tábory uspořádala v délce trvání tři až čtyři týdny. 1.vodní putovní Vltava, Labe 1.chlapecký Jetřichovice, Údolní mlýn 2.chlapecký Všemily, Slunečné údolí 3. chlapecký H. Chřibská 1. dívčí H. Chřibská 2. dívčí Semily, Na nohavici Dívky ze 2. a chlapci ze 3. oddílu, dne odjeli do Prahy na Ústřední kolo Svojsíkova závodu. První den byla na Masarykově stadiónu na Strahově na pořadu ranní půl hodinka, signalizace, střelba vzduchovkou nebo lukostřelba, atletický trojboj, vaření, určování rostlin, junácké výstupy a zpěv. Následující den se v Horních Černošicích u Prahy závodilo v chůzi podle popisu s posouzením ukázněnosti a účelnosti postupu, kreslení panoramatického náčrtku, stavbě stanu a první pomoci. Atmosféra setkání byla velice živá, radostná, účastníci chtěli ze sebe vydat vše nejlepší. 1 6 Skautky si mezi 16 hlídkami vybojovaly 7. místo a skauti při účasti 27 hlídek obsadili 14. místo. 21

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava

JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava JUNÁK - SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR středisko Strážci Ostrava Pár slov na úvod Milý čtenáři, Junák - svaz skautů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Směrnice pro označování jednotek

Směrnice pro označování jednotek Směrnice pro označování jednotek 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Směrnice v návaznosti na Stanovy, Řád ke změně názvu a Organizační řád určuje pravidla pro označování jednotek Junáka. (2) Cílem směrnice

Více

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY

ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY ASOCIACE SKAUTEK A SKAUTŮ EVROPY STANOVY 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Asociace skautek a skautů Evropy (dále jen ASSE) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ustavené podle zákona č. 83/1990

Více

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012

JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 696 19, Mikulčice 126 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 Mikulčice 2012 JUNÁK svaz skautů a skautek ČR středisko Mikulčice 625.05 696 19, Mikulčice

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO

DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO DĚJINY ČESKÉHO SKAUTINGU CHLAPECKÉHO I DÍVČÍHO 2005 Jitka Schnirchová 1.oddíl Otty Hanzlíčka Ústí nad Labem 1) 1911-1938 Zakladatelem československého skautingu byl středoškolský profesor tělocviku v Praze

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s.

Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Výroční zpráva 2014 Junák - český skaut, 9. středisko Jana Boska Olomouc, z. s. Slovo úvodem Vážení přátelé, držíte v rukou výroční zprávu skautského střediska Jana Boska Olomouc pro rok 2014. Chceme Vás,

Více

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše.

ZÁKON JUNÁKŮ A SKAUTEK. 1. Junák a skautka jsou pravdomluvní a čest je jim nade vše. Poznámka redakce Abahoa: - některé zákony apod. doznaly od roku 1993 změn, takže opis originálu občasníku je doplněn malým textem s upřesněním platném ke dni 2.3.2oo3. Jezevec Úvodem... Milý bratři Junáci

Více

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009

ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 ORGANIZACE JUNÁKA ZUZANA KLEINOVÁ KOUMES VLK STŘÍBRNÁ ŘEKA 2009 PODPŮRNÝ MATERIÁL PRO KOMPETENCE Z OBLASTI ORGANIZACE (ZAHRNUJE OBOR: ORGANIZACE A PRÁVO) Obsah: 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JUNÁKA 2 1.1 PRVKY

Více

Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012

Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012 Historie skautingu v Karlových Varech 1923 2012 Počátky skautingu na karlovarsku (1923-1938)??? počátky skautingu v Karlových Varech nejsou příliš jasné, zachováno svědectví dvou skautů: Aloise Kačeny

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

...skauting pro život

...skauting pro život ...skauting pro život Junák svaz skautů a skautek ČR Junák cesta k osobnosti Je mnoho organizací, které si kladou za cíl naplňovat smysluplně volný čas dětí a mladých lidí. Méně je těch, které mají ambici

Více

HISTORIE SKAUTSKÉHO HNUTÍ HISTORIE STAROKATOLICKÉ C ÍRKVE HISTORIE MĚSTSKÉ KNIHOVNY

HISTORIE SKAUTSKÉHO HNUTÍ HISTORIE STAROKATOLICKÉ C ÍRKVE HISTORIE MĚSTSKÉ KNIHOVNY HISTORIE SKAUTSKÉHO HNUTÍ * HISTORIE STAROKATOLICKÉ C ÍRKVE * HISTORIE MĚSTSKÉ KNIHOVNY Lucie Ďorďová Andrea Kuzderová Kamila Suchá 2013-2014 OBSAH HISTORIE SKAUTSKÉHO HNUTÍ... 5 OBECNĚ O SKAUTSKÉM HNUTÍ...

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních

Hospodářský řád. Směrnice k hospodaření ústředních orgánů Junáka Směrnice pro zakládání a rušení organizačních Hospodářský řád 1. Úvodní ustanovení 1.1 Řád upravuje základní pravidla v oblasti hospodaření občanského sdružení Junák svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák), a platí pro Junák (jako celek), organizační

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČU Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I. Článek

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR

Revizní řád Junáka. 1. Úvodní ustanovení. 2. Revizní komise. Junák svaz skautů a skautek ČR Junák svaz skautů a skautek ČR Revizní řád Junáka 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel předpisu Tento řád upravuje činnost revizních komisí Junáka. 1.2. Související vnitřní předpisy Souvisejícími předpisy jsou

Více

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč

Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Výroční zpráva na rok 2012 Kmen Ťapáč Organizační struktura kmene Oficiální údaje: název : Liga Lesní Moudrosti kmen Ťapáč sídlo : Zázvorkova 1999 Praha 13, Lužiny 155 00 statutární zástupce : Jan Merhaut

Více

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická

Archiv sportu a tv. inventář č. 25 NAD č. 155. Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Archiv sportu a tv inventář č. 25 NAD č. 155 Jezdectví 1891 2007 + V Praze 2011 Hana Vrchotická Ú v o d Jezdectví Jezdectví jako organizovaný sport bylo u nás provozováno od ustavení Jízdního odboru Sokola

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA ZPRÁVA O ČINNOSTI DOZP TRMICE ZA ROK 2014- POBYTOVÁ SLUŽBA Rok 2014 byl pro klienty v objektu, Za Humny 580, rokem adaptačním. Všichni si ještě zvykali na to, že dům je rozdělen na dvě samostatné, na sobě

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - Obsah: Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena Sněmem Sdružení Klubko

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS

ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS ZÁKLADNÍ LISTINY SVMS STANOVY SVAZU VODÁKŮ MORAVY A SLEZSKA HLAVA 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Svaz vodáků Moravy a Slezska (dále jen SVMS) je dobrovolným sdružením samostatných klubů. Vzniká ve smyslu zákona o

Více

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou

Sportovní oddíly. TJ START Bělá nad Radbuzou Sportovní oddíly TJ START Bělá nad Radbuzou V následujících řádcích se dozvíte několik informací z historie jednotlivých oddílů bělské tělovýchovy popsané od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Bělá nad Radbuzou

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Zápis ze zasedání. Krajské rady Junáka Libereckého kraje. termín: 8. května 2011, od 17.00 do 18.30. místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec

Zápis ze zasedání. Krajské rady Junáka Libereckého kraje. termín: 8. května 2011, od 17.00 do 18.30. místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje termín: 8. května 2011, od 17.00 do 18.30 místo: krajská kancelář, SZ Hanychov, Liberec Zápis ze zasedání Krajské rady Junáka Libereckého kraje ze

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska SMĚRNICE ČINNOSTI S KOLEKTIVY MLADÝCH HASIČŮ Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ------------------------------------------------------------------------------------------------- H L A V A I Článek

Více

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA

PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA PRESS RELEASE TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE: 26.5. 2010 TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010, 444 KM HISTORIC GIRO ÚSTECKÝM KRAJEM TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2010 je projekt zaměřený na podporu turistického ruchu v České republice.

Více

Myšlenkové základy skautingu

Myšlenkové základy skautingu Myšlenkové základy skautingu 1 Historické proudy, které ovlivnily skauting Myšlenky a proudy, které ovlivnily současný skauting, se mohou rozdělit do tří základních oblastí: - Kulturní vlivy evropské civilizace

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Firemní dobrovolnictví. 1 - Présentation électronique Firemní dobrovolnictví 1 - Présentation électronique Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVK) jsou co do územní rozlohy působnosti společnosti a rozsahu provozovaného majetku největší společností

Více

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž

DNE 10. 12. 2014. Mgr. Petr Šindelář, LL.M. Ing. Jan Bureš. Vladimír Kříž DNE 10. 12. 2014 Mgr. Petr Šindelář, LL.M. a Ing. Jan Bureš a Vladimír Kříž DOHODA O ZALOŽENÍ SPOLKU OBČANSKÝ STŘELECKÝ SPOLEK OSTROV, z. s. VČETNĚ ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV TOCIK ŠINDELÁŘ & PARTNEŘI advokátní

Více

Činnost KORM za rok 2014

Činnost KORM za rok 2014 Činnost KORM za rok 2014 Vážené hasičky, hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností KORM PK za rok 2014. Zasedání KORM se doposud uskutečnilo celkem třikrát, čtvrtá rada

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři,

Předmluva a poděkování. Milí čtenáři, 1 2 Předmluva a poděkování Milí čtenáři, děkujeme panu profesoru Josefu Tomíčkovi, dlouholetému předsedovi Ještědu, že v hodině dvanácté zachránil historii sboru, neúnavnou korespondencí se zakládajícími

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s.

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. TJ stadion Louny ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o. s. Tělovýchovná jednota Stadion Louny, oddíl cyklistiky ve spolupráci s TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap o.s. pořádá Akademické Mistrovství České republiky

Více

160 408 Modul č. 1 TURISTIKA dopoledne: Příjezd, ubytování, seznámení s režimem pobytu a nejbližším okolím odpoledne: Výlet přes tři kopce - podzemí Jiřetína pod Jedlovou (štola J. Evangelisty) -

Více

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín

Název sportoviště Popis oprav Částka Majitel sportoviště. Zimní stadion rekonstrukce techn.zařízení Město Děčín Program obnovy sportovních zařízení a sportovišť v Děčíně Zpracoval: Městský úřad Děčín, odbor rozvoje a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Březen 2003 Schválení: - usnesení Rady města Děčín č. RM 0308

Více

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014:

Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA. v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Zpráva z Valného shromáždění a jednání komisí FIVA v Budapešti ve dnech 6. - 8. 11. 2014: Ve dnech 5. až 9. 11. 2014 jsem vykonal cestu do Budapešti v Maďarsku s cílem zúčastnit se výročního jednání FIVA

Více

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s.

Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy Asociace NNO JČK, z.s. Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje Stanovy spolku Preambule Nestátní neziskové organizace významnou měrou přispívají k řešení mnoha problémů v oblastech sociální problematiky,

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČN

HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČN 2007 Í ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKA HA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO STŘEDISKA PLATAN PRAHA 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA SKAUTSKÉHO

Více

Neziskové občanské sdružení dětí a mládeže - 1 - - 2 - Obsah: Slovo úvodem Představení organizace Pravidelná zájmová činnost Neorganizovaná mládež Přehled hospodaření Výroční zpráva byla řádně schválena

Více

Rozhodnutí o udělení licence

Rozhodnutí o udělení licence >A PRO ROZHIASOVÉ A TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ n. Účastník řízení:' TV Lyra s.r.o. í^/rátká 10, 100 00 Praha 10, tel.: +420 2 7481 3830, fax: +420 2 7481 0885, e-mail: nfo@rrtv.cz, http://www.rrtv.cz Thomayerova

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001

Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 Výroční zpráva AGENTURY PONDĚLÍ za rok 2001 1. PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE: AGENTURA PONDĚLÍ vznikla v lednu 2001 při ÚSP Horní Poustevna. Od 30. 7. 2001 je AGENTURA PONDĚLÍ zaregistrována jako občanské sdružení

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace

ÚVODNÍ SLOVO. Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace ÚVODNÍ SLOVO Ing. Vlastimil Košťál 1.místopředseda ČMFS manažer české fotbalové reprezentace Když jsem byl osloven jako manažer české fotbalové reprezentace, aby se právě naši nejlepší fotbalisté, hráči

Více

Stanovy Akademie nadání o. s.

Stanovy Akademie nadání o. s. Stanovy Akademie nadání o. s. Preambule Sdružení se zakládá z iniciativy rodičů a profesionálů pracujících s nadanými dětmi a jejich rodinami. Sdružení je organizačně i jinak nezávislé na státních orgánech,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015

PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 LEDEN ÚNOR BŘEZEN PLÁN AKCÍ ČESKÉHO SDRUŽENÍ 2015 Datum Pořádá/Témat. dny Název akce 3. Den modlitby a půstu 7. Teologický seminář Den otevřených dveří 7. - 17. 10 dní modliteb za vylití Ducha svatého

Více

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU

SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU SKAUTI ZA DOB KOMUNISMU Úvod do skautingu Založen roku 1907 generálem Robertem Baden-Powellem v Anglii,dnes má celkem téměř 40 milionů členů ve 214 státech světa (kromě některých totalitních států - Afghánistán,

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu.

b) Rozbruslení družstev je 10 min. před začátkem utkání bez následné úpravy ledu. ELIOD LIGA MD SKUPINA ZÁPAD 2014/15 Řídící orgán: VV KSLH Karlovarského kraje, ZS Sokolov, Boženy Němcové 1780, 356 01 Sokolov Liga mladšího dorostu Věková kategorie: hráči narození 1.1. do 31.12. r. 1999

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís.

22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. 22. mimořádné ZASEDÁNÍ RADY KRAJE DNE 12. 11. 2012 Zpís. Bod pořadu jednání: 16. Věc: Rozpočtové opatření č. 286/12 úprava kapitoly 914 04 Důvod předložení: Zpracoval: Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových

Více

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2008 Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl vznikl v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate direktní metodou, kterou nám

Více

výroční zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Holešov

výroční zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Holešov 2012 výroční zpráva Junák - svaz skautů a skautek ČR středisko Holešov obsah poslání junáka...2 úvod...3 život ve středisku...4 oddíl Slunečnice...5 oddíl Bílý Jednorožec...6 družina Kulíšci, klub Oldskautů...7

Více

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5

Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Hodnocení plnění plánu za rok 2009 strana 1/5 Docházka členů KRJ člen funkce 18. 1. 15. 3. 17. 5. 4. 10. 13. 12. podíl Peřina Jerry předseda KRJ / / / / / 100 % Berki Hubert místopředseda KRJ / / / / /

Více

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM

Informace o přijatých usneseních ze 105. schůze Rady města Šluknov konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky Program jednání: ORŽP OSM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate)

Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Pardubické karate v roce 2012 15 let činnosti oddílu Oddíl MSK Sokol Pardubice (moderní sportovní karate) Náš oddíl byl založen v T.J. Sokole Pardubice I dne 1.9.1997. Trénujeme moderní sportovní karate

Více

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010

Plán činnosti KRJ Libereckého kraje na rok 2010 PLÁN ČINNOSTI KRJ LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2010 Obsah Úvodní slovo...3 Složení Krajské rady Junáka...3 volení členové...3 tým zpravodajů...3 revizní komise...3 Služby...4 Dlouhodobé cíle...5 Plán činnosti...6

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více