VÝSLEDKY USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ KLOBOUCKÉHO ZASTUPITELSTVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.valasskeklobouky.cz www.valasskeklobouky.cz VÝSLEDKY USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ KLOBOUCKÉHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 prosinec 2014 VÝSLEDKY USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ KLOBOUCKÉHO ZASTUPITELSTVA V úterý 4. listopadu 2014 se konalo první jednání nově zvoleného zastupitelstva města Valašské Klobouky. Hlavním bodem zasedání byla volba orgánů města: starosty, místostarosty a radních. S patnácti hlasy se starostkou Valašských Klobouk stala Eliška Olšáková z Kandidátky mladých. Zastupitelé města se po složení slibu pustili do práce a během dvou hodin projednali celý plánovaný program. Rozhodnutím většiny se všechna usnesení schvalovala veřejně. Výsledky hlasování: starosta: Eliška Olšáková (15 hlasů pro) Kandidátka mladých místostarosta: Martin Janík (16 hlasů pro) Kandidátka mladých radní: Karel Ptáček (17 hlasů pro) ČSSD Tomáš Kratochvíl (14 hlasů pro) KDU-ČSL Jaroslav Baloušek (15 hlasů pro) VK město pro život Ivan Kovalčík (17 hlasů pro) Nezávislí 2014 Vojtěch Trčka (14 hlasů pro) KDU-ČSL Protikandidátem na všechny funkce byl Václav Šuchma (ODS), který však nezískal dostatečný počet hlasů. Zastupitelé také zvolili předsedy výborů. Ladislav Tarabus bude mít na starosti fi nanční výbor, Tomáš Kratochvíl výbor kontrolní. Prvního zasedání se zúčastnilo přes osm desítek občanů, tak velký zájem ocenila ve svém proslovu i nová starostka. Dveře radnice jsou vám otevřené, přijďte kdykoliv můžete mi sdělit své náměty, připomínky i stížnosti, vyzvala Klobučany Eliška Olšáková. tm SNK Prožíváme první týden adventu, který je naplněn řadou překrásných setkání, která začínají společným rozsvícením vánočního stromu s punčem a čertovskou nadílkou pro nejmenší a pokračují tradičním Valašským mikulášským jarmekem a adventními trhy, zpestřené vánočním cukrovím a koledami. Vánoční svátky ve městě završí také už tradiční živý betlém. Přeji Vám, abyste nadcházející čas prožili ve zdraví a pohodě a mezi povinnostmi všedního dne si našli čas na setkání, na kterém se společně vánočně naladíme. Eliška Olšáková ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Vážení spoluobčané, díky rozhodnutí zastupitelů našeho města, které jste zvolili v říjnových komunálních volbách, jsem se stala pro následující čtyřleté období starostkou Valašských Klobouk. Zvolení do této významné funkce je pro mne maximálně zavazující a já hodlám aktivně pracovat pro své město, kde budou zachovány všechny stupně vzdělávání, které bude místem pro dobré žití všech věkových skupin, s bohatými tradicemi, s oblíbenými kulturními a sportovními akcemi, s podporou turistiky, která přináší větší poptávku po službách, s podporou tradičních řemesel a v neposlední řadě s podporou místních spolků, které sdružují nespočet dobrovolníků, kteří nezištně pro město pracují a vytvářejí jeho nezaměnitelnou atmosféru, pro kterou se spousta návštěvníků do Valašských Klobouk vrací. Chystám se vytvářet podmínky pro týmovou spolupráci, protože vždy bude nutné najít konsenzus jak v radě, tak v zastupitelstvu města, aby práce, kterou budeme odvádět, byla odrazem pokud možno společné vůle. Mým cílem je zapojovat vás, občany, do dění ve městě, vaše náměty, připomínky i stížnosti jsou pro výkon veřejné funkce velmi užitečné a nesmírně cenné. Mnohdy malé či drobné věci mohou zkvalitnit život například v odlehlejších lokalitách všichni chodíme po náměstí, méně už do okrajových částí města. valašskokloboucké náměstí, , ŽIVÝ BETLÉM valašskokloboucké náměstí, , valašskokloboucký zpravodaj

2 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH PARTNERŮ NA VOLEBNÍ OBDOBÍ Úvod Koaliční partneři, složeni ze zástupců volebních stran Kandidátka mladých, Valašské Klobouky město pro život, Nezávislí 2014, KDU-ČSL a ČSSD, vydávají v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu pro volební období následující programové prohlášení. Priority Naplňování vize města, efektivní hospodaření a vytváření podmínek pro všestranný rozvoj města. Nejdůležitější témata 1. Udržitelný rozvoj Posilování pozic města a zvýšení spolupráce a soudržnosti s obcemi a městy v našem regionu. Odborná podpora místních podnikatelů a podnikatelských aktivit přinášejících zisk našim lidem. Hledání partnerů pro obnovu a rozvoj podnikatelských aktivit charakteristických pro naše město a navazujících na zdejší tradice a možnosti (například zpracování ovčí vlny výroba papučí a houní, ovocnářství, obecní moštárna, sušárna a pálenice, pivovar, dřevovýroba) za pomoci moderních technologií. Podpora místních zemědělců a regionálních výrobců, nákup potravin a výrobků od lokálních výrobců. 2. Sociální sféra, škola a rodina Podpora a udržení všech školských zařízení ve městě, zlepšení komunikace, zapojení studentů do života ve městě, univerzita třetího věku. Udržení stávajících fungujících sociálních služeb pro občany (práce charity, terénní asistenční služba pomáhající v sociálně slabých rodinách, činnost rodinných center, poradenské služby, nízkoprahové zařízení pro mládež, sociálně právní ochrana dětí, udržení a rozvoj pobytových služeb domovů pro seniory). Spolupráce se sociálně zaměřenými organizacemi na rozvoji nových sociálních služeb azylový dům pro ženy a matky s dětmi, ubytovna pro sociálně slabé, podpora protidrogové prevence ve školách, zřízení dobrovolnického centra. Podpora veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané, využívání zákonných příspěvků státních a evropských fondů. 3. Volnočasové aktivity a sport Využívání fi nancování z prostředků EU pro následující záměry a akce města: rekonstrukce fotbalových kabin a sauny (změna zdroje vytápění, rozšíření služeb, úprava areálu a poskytování zázemí i ostatním sportovním klubům), valašskokloboucký zpravodaj 2 efektivní obnova lyžařského areálu, dětské přibližovací lano, rekonstrukce areálu koupaliště (rozšíření služeb, odpočinkové zóny, hřiště na plážový volejbal, solární ohřev vody a vlastní zdroj vody), vytvoření dopravního hřiště, vybudování hřiště na pétanque, vytvoření sítě běžeckých (letních i zimních) tras v okolí města (včetně zajištění technického zařízení, zřízení fi tstezky). Další aktivity: vyjednání lepších podmínek a zpřístupnění haly gymnázia široké veřejnosti, zpřístupnění zahrady u základní umělecké školy pro širokou veřejnost, případně jednání o převodu objektu do majetku města Valašské Klobouky. 4. Životní prostředí, hospodaření s energií Zdokonalení osvěty ve školách a na veřejnosti. Finančně únosné obnovení a modernizace sběrných míst tříděného odpadu. Obnovení krajinné zeleně (polní cesty, ovocné sady, meze, zasakovací pásy), obnovení cesty mezi Luční a lačnovskou cestou a propojení s centrem města. Snížení energetické náročnosti veřejných budov energetické úspory, opravy. Využívání obnovitelných zdrojů získání dotací na tyto investice provází vznik nových pracovních míst. Umístění solárních systémů na střechy budov pro ohřev vody (koupaliště, sídliště Luční, veřejné budovy). 5. Stavební rozvoj města Příprava vhodných stavebních parcel s technickými sítěmi pro bytovou a rodinnou výstavbu ve městě (dořešení lokality nad koupalištěm). Vykoupení strategických pozemků ve městě pro jeho další rozvoj. Vytvoření mapy využitelných obecních budov a pozemků ve městě pro podnikatele a zájemce o pronájem. 6. Kultura a veřejný život Podpora spolkové činnost sportovních, kulturních, společenských, ekologických a dalších občanských subjektů působících ve městě. Posílení podpory tradičních akcí města. Pokračování v umísťování uměleckých děl v našem městě. 7. Rozvoj cestovního ruchu a turistiky Propagování atraktivit města a zefektivnění spolupráce v rámci mikroregionu Jižní Valašsko (propagace regionu, napojení cyklistických tras, informační materiály o atraktivních místech regionu do restaurací, na nádraží a další veřejná místa). Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu, pokračování v budování turistické infrastruktury, v propagaci místních produktů, tradic, přírody a kultury. Vytvoření míst na kempování v katastru města. Podpora ubytování v soukromí. 8. Bezpečná doprava, cyklistika Aktivní podpora vybudování R 49 po státní hranici se Slovenskem. Zrušení tzv. přímky (diagonály) vedoucí kolem kašny s vytvořením odpočinkové zóny a nových parkovacích míst na náměstí. Oprava chodníků v ulici Brumovská a vybudování přechodů pro chodce v této lokalitě. Oprava chodníků od mostu k nádraží až k železniční stanici. Vypracování projektové dokumentace s následnou rekonstrukcí ulice Kramolišova. Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení, výměna za LED osvětlení. Koordinace dopravní obslužností Valašských Klobouk a okolí. Oprava chodníku v ulici Cyrilometodějská mezi skladem Wastex a Penny Marketem a dobudování úseku v okolí benzinové stanice. Realizace bezpečného dopravního řešení u základní školy včetně přístupových cest. Zkvalitnění a zefektivnění placeného parkování ve městě a hledání možností pro rozšíření placených parkovacích služeb. Rozšíření kapacit a opravy stávajících parkovišť ve městě (Luční, Cyrilometodějská, Koželužská). Prověření možnosti vybudování kruhových objezdů na křižovatce ulic Nádražní a Cyrilometodějská. Provedení analýzy možnosti zajištění zkušebního provozu 1. městské autobusové linky spojující významná místa ve Valašských Kloboukách (vlakové nádraží, náměstí, základní škola, Sychrov, Brumovská, Luční, benzinka atd.). Prosazení oprav krajských komunikací na území města u Zlínského kraje. Propojení cyklostezky s Potečí a Brumovem- Bylnicí. Propojení páteřní cyklostezky podél Klobučky s ostatními částmi Klobouk (Luční, Rybníčky, Záhumení...). Zpracování projektu na vytvoření městského cyklopointu půjčovny kol, příslušenství, místní mapa cyklotras (s využitím vhodného dotačního titulu). 9. Veřejná správa a komunikace s občany Zřízení projektové kanceláře za účelem získávání prostředků z EU se službou pro občany, podnikatele, okolní obce a spolky. Rozšíření webu města o sekci pro občany Potřebuji vyřídit. Spolupráce veřejné správy na akcích pořádaných ve městě. Každoroční zapojení občana do rozhodování o městě (ankety, kulaté stoly, návrh investic ). Častější svolávání zasedání zastupitelstva města (například každé dva měsíce) a zveřejňování podrobného programu jednání. Transparentní využívání všech peněz z hazardu na společensky prospěšné účely a způsob jejich vynaložení zveřejňovat (zpravodaj, web). Pozvání zástupců volebních stran a veřejnosti na zasedání zastupitelstva města a jejich zapojení do činnosti komisí. Nákup hlasovacího zařízení pro jmenovité hlasování na zasedáních zastupitelstva města. 10. Místní části Lipina, Mirošov a Smolina Lipina: vyčlenění konkrétní částky v rozpočtu města pro obec Lipina, o jejímž využití budou

3 rozhodovat výhradně osadní výbor a občané Lipiny, příprava projektu na rekonstrukci a využití bývalé školy v obci, podpora společenských, kulturních a sportovních akcí v obci. Mirošov: vyčlenění konkrétní částky v rozpočtu města pro obec Mirošov, o jejímž využití budou rozhodovat výhradně osadní výbor a občané Mirošova, vyřešení havarijního stavu fotbalových kabin, podpora společenských, kulturních a sportovních akcí v obci. Smolina: vyčlenění konkrétní částky v rozpočtu města pro obec Smolina, o jejímž využití budou rozhodovat výhradně osadní výbor a občané Smoliny, podpora společenských, kulturních a sportovních akcí v obci, opravy místních komunikací. POZVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Srdečně Vás zvu na zasedání zastupitelstva města Valašské Klobouky, které se bude konat v úterý 16. prosince 2014 ve velkém sále kulturního domu Klobučan od 15 hod. Program jednání zastupitelstva: řešení dopravní situace v ulici Brumovská, schválení územního plánu, úprava studie stavební lokality nad koupalištěm, volba členů fi nančního a kontrolního výboru, rozpočty příspěvkových organizací a města na rok 2015, majetkové záležitosti, investiční akce na rok Těším se na setkání s Vámi! Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk PO DOBRÉ SNÍDANI DOBRÉ RADY V úterý 11. listopadu se ve Zlíně konala odborná konference Snídaně s BESIPem, a to i za účasti zástupců našeho města. Valašskokloboucká radnice předložila dopravním expertům k posouzení nevyhovující situaci v ulici Brumovská, respektive u výjezdu z technických služeb. Město získalo tři možné varianty řešení, ke které z nich se přikloní, rozhodnou na svém prosincovém zasedání zastupitelé. Dopravní odborníci z BESIPu, Policie ČR a z projekční firmy RSE Project představili tři možná východiska: odkoupit a odbourat část domu a vybudovat plnohodnotný chodník, rozšířit chodník na minimální šířku 1 metr, tím by se na cca 20 metrech zúžila hlavní silnice I/57, to ovšem vyžaduje výjimku z platné legislativy, vybudovat přechody pro chodce před a za zmíněným úsekem. Dopravní policie a správce komunikace preferují první variantu, ta je však finančně velmi náročná a je závislá i od toho, jestli soukromý vlastník objektu bude ochoten jednat o prodeji. Na tuto problematickou lokalitu upozornili sami občané. Teď projednáme navržené verze v zastupitelstvu, a ať už se rozhodne pro kteroukoliv z nich, budeme usilovně pracovat na její realizaci, zavázal se místostarosta Martin Janík. tm SNK OBČANÉ VNÍMAJÍ SBĚRNÝ DVŮR JAKO PŘÍNOSNÝ Se sběrným dvorem panuje mezi občany Valašských Klobouk spokojenost. Ukázal to říjnový průzkum, kterého se zúčastnilo 331 respondentů. Jeho otevření hodnotí 62 % dotazovaných jako přínosné, dalších 29 % pak přímo jako nezbytné. Služby dvora určeného k odevzdávání různých druhů odpadů viděla většina jako dostačující, někteří by uvítali více informací na webu nebo také rozšíření otevírací doby na více dnů v týdnu. Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že sběrný dvůr má u místní veřejnosti pozitivní ohlas. Nejen že ve většině případů lidé viděli zahájení provozu sběrného dvora jako důležitý krok, převážná většina dotazovaných občanů se také o jeho služby aktivně zajímá. Až 82 % respondentů uvedlo, že je o sběrném dvoře dostatečně informováno, pověděla k výsledku referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková. Pokud lidem přišly informace jako nedostatečné, pak nejčastěji navrhovali zlepšení komunikace dvora prostřednictvím jeho webových stránek. Také otevírací doba je pro 86 % dotázaných dostačující, u 12 % respondentů převládaly připomínky, aby byl dvůr otevřen denně, více dnů v týdnu nebo alespoň častěji v odpoledních hodinách. Dotazník zjišťoval i frekvenci, s jakou lidé sběrný dvůr navštěvují. Za bezmála rok a půl provozu sem jednou zašlo 22 % respondentů, dvakrát jeho služeb využilo 21 % dotázaných a stejně tak 21 % sem zavítalo už třikrát. Čtyři prosinec 2014 návštěvy absolvovalo 12 % tázaných a 9 % uvedlo návštěv hned pět. Vícekrát sem přišlo 12 % respondentů, popsala Leona Vlčková. Pokud měli lidé hodnotit fungování sběrného dvora známkou jako ve škole, pak průměrně udělili klasifi kaci 1,92, tedy lepší dvojku. Podobně, tedy na známku 1,9, si stál i rozsah komodit, které lze na dvoře odevzdávat. Vzácnou shodu pak zaznamenal i personál sběrného dvora, který obstál na známku 1,98. Za realizaci dotazníkového šetření v terénu patří poděkování studentům 2. OA valašskoklobouckého gymnázia. tm LZ DRUHÁ EDICE DVD S KRONIKAMI MĚSTA Překvapivě velký zájem občanů o fotokopie kronik města zaznamenali na valašskokloboucké radnici. Vedení města se proto rozhodlo pro druhé vydání DVD, tentokrát rozšířené o školské kroniky a historické fotografi e z Valašských Klobouk. Velmi příjemně nás překvapilo, kolik lidí si přišlo zakoupit disk s fotokopiemi kronik města. Někteří si ho také pořizovali jako originální dárek pro své blízké. To nás inspirovalo k druhé edici DVD, která už bude s potiskem nosiče i přebalu, vysvětlila starostka Eliška Olšáková. Nové vydání bude obsahovat opět fotokopie kronik od roku 1918 do roku 2012, školské kroniky, které obsahují záznamy z let 1896 až 2011, a čtyři desítky fotografi í z archivu místního muzea i ze soukromých sbírek. DVD se tak může stát hezkým dárkem pod vánoční stromeček, a to pouze za 50 Kč. Jediným prodejním místem je kancelář úřadu na radnici (1. patro v hlavní budově úřadu). tm SNK MLÁDEŽ A DROGY Drogy? Pro mladé zábava a adrenalin, pro mě smrtící látka. Poprvé jsem se s drogou setkala ve čtrnácti letech a od toho roku se mi život obrátil na plné čáře a život mi začal tak rychle utíkat, že jsem měla problém zjistit, kde se stala chyba a jaká je pointa, v čem spočívá. Před šesti lety jsem se setkala poprvé s lehkou halucinogenní drogou: marihuana tráva, řečeno mladými neškodná mě dostala do velice těžkých psychických stresů a problémů. Ale do háje s marihuanou, mnohem horší na mě teprve čekalo: PERVITIN!!! Pět let života v háji. Opravdu, je to velký trest za pár čar. To je skutečný příběh dívky, která si prožila zkušenost s drogou. S tímto a podobnými případy se v současné době setkáváme stále častěji. Drogy jsou velice nebezpečné v tom, že na začátku nemusejí rodiče ani ostatní osoby z okolí dítěte vůbec zaregistrovat, že je něco špatně. Mohou se však objevit varovné známky užívání návykových látek a rodiče začnou mít podezření, že jejich dítě opakovaně nějakou drogu užívá. Možností, jak podezření vyvrátit či potvrdit, jsou jednorázové testy na užívání valašskokloboucký zpravodaj 3

4 drog. Testem lze zjistit jednu, ale i více drog přítomných v moči. Testy jsou dostupné v lékárnách, prodejnách zdravotnických potřeb, cenová relace je přibližně do 300 Kč. Možná máme někteří z nás ve svém okolí či přímo ve své rodině podobné případy lidí s problémem drogové závislosti. Přinášíme proto několik rad pro rodiče a blízké, jak se v takovém případě zachovat. Nestyďte se za to, že vaše dítě bere drogy. Každému z nás se to může stát, i když ne každý si to dovede přiznat. Jedná se o realitu a je potřeba se k ní umět postavit a jednat. Tím, že si tu realitu nepřipustíte, škodíte dítěti i sobě. Také záleží na tom, o jaké drogy se jedná, ale ani to nemění nic na tom, že se něco děje: jde o problém spojený s drogami, který ohrožuje vaše dítě i celou rodinu. Nepanikařte! Je dobré si celou situaci v klidu promyslet. Promluvte si s partnerem nebo s někým blízkým. Drogový problém nevznikl ze dne na den. Je pravděpodobné, že dítě bere drogy delší dobu. Může se jednat o experimentování s drogami, ale může jít také o pokročilejší stadium. Informujte se! Vyhledejte dostupné informace v odborné literatuře nebo přímo v odborných zařízeních (telefonicky, em či osobně). Buďte důslední! Je potřeba si dopředu promyslet, jestli pravidla, podmínky či postup, pro které jste se rozhodli, jste schopni i dodržet. Nejhorší je vyhrožovat stále novými ultimáty a vzápětí je porušovat. Je také nutné, aby oba rodiče byli v přístupu k dítěti jednotní a na řešení se podíleli společně. Vyhledejte odbornou pomoc! V situaci, kdy si sami nevíme rady, se obraťte na odborné zařízení. Do takového zařízení můžete přijít společně se svým dítětem, a pokud vaše dítě odmítne, i sami. Pokud vaše dítě bude chtít vlastní problémy řešit bez vás, neznamená to, že vy sami byste neměli vyhledat odbornou pomoc nebo že byste neměli vyhledat pomoc společně. Nenechejte se ukolébat prohlášením dítěte, že má situaci pod kontrolou. Nepouštějte se do obecných diskuzí o drogové problematice, ale hovořte o problému, který se týká přímo vás. Nezapomínejte na ostatní členy rodiny ani na sebe! Neočekávejte jednoduché, zázračné a rychlé řešení! V případě, že budete vy, vaše dítě nebo jiná blízká osoba potřebovat odbornou pomoc, můžete se obrátit na organizace zabývající se touto problematikou. Ve Zlínském kraji to jsou tyto organizace: Ambulance adiktologie Zlín, podaneruce.cz, K centrum Zlín, Kontaktní centrum Klíč, Vsetín, Další informace je možné získat prostřednictvím webových stránek jednotlivých organizací, například drogy-info.cz, drogy.cz, drogovaporadna.cz, sananim.cz. Kurátoři pro mládež, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí valašskokloboucký zpravodaj 4 ZEPTALI JSTE SE Bude se něco dělat s vánočním osvětlením na náměstí? Ty červené koule na stromě před radnicí jsou hrozné... Ano, po kritických připomínkách v předchozích letech bude letos vánoční strom na náměstí v novém. Věřím, že se Vám bude líbit, a zároveň všechny zvu na jeho slavnostní rozsvícení 5. prosince. Eliška Olšáková Proč nebyla při rekonstrukci Zákostelí udělána šikmá parkovací místa? Parkovacích míst tam ubylo, mohlo jich tam být víc. Proč jsou tam kombinovány tři druhy povrchů? Vypadá to nejednotně a neesteticky. Ze Zákostelí jsme nechtěli dělat odstavné parkoviště. Jedná se o centrální reprezentační prostor, který bezprostředně navazuje na náměstí, konají se zde mše, svatby, a další církevní obřady, takže by k tomu měl být uzpůsoben. Kostel Povýšení sv. Kříže je také významnou památkou a dominantou města, a proto bychom k jeho okolí měli přistupovat citlivě. Doprava by tam neměla dominovat a prostor by měl mít spíše charakter pěší zóny a klidového místa. Kromě toho celá horní část Masarykova náměstí slouží jako parkoviště a v době konání mší je možné na něm jednoduše zaparkovat a ke kostelu přijít 150 m pěšky. Pokud bychom město přirovnávali k domu, dalo by se říci, že bychom v prostoru Zákostelí raději viděli obývací pokoj než garáž. Záměr, aby celý prostor byl vydlážděn žulovou kostkou, jako tomu bylo v minulosti, bohužel nenašel dostatečnou podporu v zastupitelstvu. Dle mého názoru je to velká škoda, protože Zákostelí by si to opravdu zasloužilo. A to jak z hlediska dopravy, tak také z hlediska estetiky či trvanlivosti takové úpravy. Bohužel tedy došlo ke kombinaci několika povrchů (asfalt, zámková dlažba, žulová dlažba), tento nedostatek se pokusíme částečně napravit alespoň předlážděním vjezdů žulovou kostkou. Šikmá parkovací místa nám nedoporučil projektant z důvodu norem a stísněných poměrů, jinak by muselo dojít k velkému záboru zelené plochy. Řidiči tam ale stejně parkují podle selského rozumu kolmo. Také došlo k přesunu kontejnerů na tříděný odpad, které v okolí kostela působily nevhodně. Kontejnery byly přesunuty do průjezdu k domu čp. 108 vedle ostatních nádob na odpad. Martin Janík Bylo by možné něco udělat se sběrným místem na tříděný odpad u Klobučanu? Kontejnery jsou tam hrozně na očích, hnědé kontejnery na bioodpad v létě hodně zapáchají? Děkujeme za upozornění. Každoročně máme v rozpočtu částku Kč na úpravu těchto míst. V letošním roce jsme upravili tři sběrná místa (Záhumení, v Zákostelí, křižovatka na Sychrově) a v současné době plánujeme úpravu sběrného místa za KD Klobučan. Kontejnery budou přemístěny na novou zpevněnou plochu za trafostanicí, z původní plochy budou odvezeny betonové panely a bude upravena. Martin Janík Jak pokračuje příprava stavebních míst na koupalištěm? Z důvodu technických norem, které určují maximální sklony komunikací a chodníků, jsme vítěznou studii museli částečně upravit. Abychom vyhověli požadavkům těchto norem, byl do lokality přidán nový příčný chodník, který podmínky normy splňuje. Tato pozměněná varianta bude projednána v městské radě a zastupitelstvu a po jejím schválení by mělo dojít ke konečnému doprojektování dokumentace. Na jejím základě může proběhnout parcelace a následný prodej. Martin Janík Sociální komise při Radě města Valašské Klobouky srdečně zve na VÁNOČNÍ BESÍDKU Středa 17. prosince 2015 od 10 hodin, sál KD Klobučan. Vystoupí studenti místního gymnázia pod vedením Davida Polácha. Občerstvení zajištěno. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Společenská kronika je zveřejňována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM Evelíně a Peteru Lysákovým, Brumov-Bylnice Martině a Jaroslavu Hoškovým, Brumov-Bylnice ROZLOUČILI JSME SE S NAŠIMI SPOLUOBČANY Alžběta Mikulínová, 72 let, Valašské Klobouky Anna Matyášová, 95 let, Valašské Klobouky VZPOMÍNÁME Dne jsme si připomněli 5. výročí úmrtí pana Jana Pšenčíka. S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti.

5 Dne uplynulo devět let od chvíle, kdy krutý osud vzal tak mladý život našemu vnukovi Stanislavu Mačkovi, který nás navždy opustil. S láskou a velkou bolestí v srdci na něj stále vzpomínáme. Také děkujeme za vzpomínku všem, kteří jste jej znali. Rodiny Baklíkova, Důbravova a Mačkova Dne uplyne 19 let ode dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, pan Ferdinand Hamala. S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami Dne vzpomeneme 25. smutné výročí dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Oldřich Zůbek. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná manželka s rodinou. Dne si připomeneme nedožité 95. narozeniny našeho tatínka a dědečka, pana Františka Švacha. S láskou vzpomínají děti s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi. ZPRÁVY ZE ŠKOL MATEŘSKÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Slunce hřeje jen trošku, jenom trošičku. Hrušky už jsou otrhané, leží v košíčku. Neuvidíš nikde brouka ani motýla, místo nich nám strýček Podzim draky posílá. Podzim je umělec, malíř, co používá paletu, vytvořil s ní barevné tóny a deštivý ozval se hlas, tak neomylně nastal podzimní čas. Podzim je škola zahalená v ranní mlhu, odlétající ptáci, ohníčky, pomalu usínající příroda, teplo u kamen a hlavně plno barevné krásy venku Letos je v naší mateřské škole pro školní rok 2014/15 zapsáno 162 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd. Do kolektivu MŠ jsou, na základě doporučení a vyšetření SPC Zlín, integrovány dvě děti. Nabídka akcí a forem vzdělávání pro děti byla a je velmi pestrá. A že tu máme šikovné a bystré děti, které se nezaleknou ani řeči, které zatím nerozumějí, jsme se mohli přesvědčit hned při ukázkové hodině angličtiny pro nejmenší s lektorem Mgr. Tomášem Fojtů. Další akce byla ve znamení jablíčkové vůně, kdy jsme se s našimi předškoláky vydali do nedaleké vesničky Hostětín, kam jsme vyzbrojeni teplým oblečením, gumáčkami a dobrůtkami od maminek vyrazili zdolávat jablíčková tajemství. Dozvěděli jsme se vše o významu ovoce pro naše zdraví a o jeho pěstování, seznámili jsme se i s tajemným životem v ovocném sadu a byly nám přiblíženy způsoby zpracování ovoce. A protože krásy Hostětína jsme obdivovali v jablečné sezóně, mohli jsme si sami nasbírat, nadrtit a ručně vylisovat jablíčka a vyrobit tak lahodný mošt. A věřte, že vidět cestu od jablíčka až ke skleničce lahodného moštu nás všechny do jednoho zaujalo. Rodiče i děti naší mateřské školy se rozhodli nepodlehnout nostalgii podzimních dnů a společně jsme prožili zase jedno krásné podzimní odpoledne zalité vůní čerstvě opečených brambor. Počasí bylo jako malované, sluníčko nám přálo, a tak víla Podzimnička mohla přivítat děti a jejich doprovod na nelehké stezce, kterou si pro nás připravili naši školkoví skřítci. Když děti společně se svými rodiči splnily všechny bramborové úkoly, vyrobily si strašidýlko z dýně, které nechaly v MŠ na ozdobu a rozloučení se školkovými skřítky. Ti budou ta naše dýňová strašidýlka rozsvěcet každý večer a ráno na znamení, že tu jsou pořád s námi. Když už každý z nás ochutnal to bramborové překvapení, přišla víla Podzimnička a společně s dětmi uzamkla zahradu a uložila skřítky k zimnímu spánku. Tak, skřítci, přejeme krásný zimní spánek a už teď se těšíme na jaro, až vás budeme společně moci zase probudit. prosinec 2014 Co dokážou čisté zoubky? Na tuto otázku už umí odpovědět snad každé děťátko z naší školky. Letos nás už podruhé navštívily studentky oboru zubní lékařství. Tentokrát jsme si společně s rodiči, prarodiči nebo sourozenci prakticky vyzkoušeli, jak správně se o zoubky starat, zaměřili se na tajemné zákoutí dutiny ústní, na příčiny, které způsobují zubní kaz, pomocí kamaráda Oskara jsme si přiblížili správnou techniku čištění zubů a především správný výběr kartáčku. A co to vlastně čisté zoubky dokážou? No přece rozsvítit pusinku. A čeká nás ještě preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí pomocí přístroje Plusoptix a vyšetření sluchového vnímání u dětí pomocí přenosného audiologického přístroje. Účelem těchto služeb je včasné odhalení možných obtíží v oblasti zrakového a sluchového vnímání u dětí předškolního věku a následné nastavení podpůrných opatření, která tyto nedostatky pomohou zmírnit, případně zcela odstranit. A nezapomínáme ani na naše kamarády z jiných mateřských škol. Naše nejmladší děti přijely na návštěvu za kamarády z mateřské školy ve Svatém Štěpáně. Ráno je sice sluníčko nevítalo, zato rozesmáté tváře kamarádů štěpánské školky rázem zahnaly všechny mraky. Děti se společně vydaly poznávat krásy podzimní přírody, a tak ruku v ruce prožily zábavné dopoledne plné úkolů. Pak už jen zbývalo zamávat z autobusu se slovíčkem děkuji na rtíkách. Naše děti již navštívily a ještě bezesporu navštíví nespočet divadelních představení, a to jak těch, která pořádá KD Klobučan, tak také těch, která jsou pořádána v MŠ, například divadelní pohádku Z deníku kocoura Modroočka, případně kouzelnické vystoupení Škola kouzel. Z představení, která pořádá KD Klobučan, za zmínku určitě stojí divadelní pohádka Nebojsa v čarovném lese nebo přehlídka dětských folklórních souborů, uspořádaná k 20. výročí založení souboru Klobučan. Viděli jsme spoustu tanečků, zabroukali jsme si známé i méně známé písničky a notičky cimbálu nás naladily na příjemnou a hřejivou atmosféru. Na svatého Martina prý už zima začíná. Svátek svatého Martina byl a je jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky, prostě posvícení, jak se patří. A i letos k nám zavítal Martin na bílém koni a mohli jsme si poprvé letos sáhnout na opravdový sníh. Brrr, ten ale studil... Blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce a my se společně s našimi dětmi naladíme na nastávající dobu radostného očekávání Vánoc. Naše krůčky nás zavedou do Horní Lidče na dřevěný pohyblivý betlém, přijde k nám Mikuláš a líbivými tóny koled se s žáky ZUŠ Valašské Klobouky naladíme na vánoční notu. Blíží se Vánoce, svátky klidu, pokoje a míru. Svátky, na které se těšíme snad všichni, ale určitě nejvíce naše děti. A netěší se jenom na Štědrý večer a na dárečky, které najdou pod stromečkem, ale z celého srdce prožívají i na- valašskokloboucký zpravodaj 5

6 stávající adventní dobu radostného očekávání. Zatímco dospělým utíká předvánoční čas jako splašený, děti netrpělivě počítají zbývající dny v adventním kalendáři. Dětské duše v tomto období září. Jsou jako bílé vločky snášející se na naši rozehřátou dlaň. Vánoce jsou pro děti časem kouzel a splněných přání, buďme tedy o Vánocích dětem blíž Krásné Vánoce a do nového roku co nejvíce dětských úsměvů přejí děti a celý kolektiv MŠ Valašské Klobouky. Vše z dění naší mateřské školy najdete na webových stránkách MŠ webnode.cz. VALAŠSKÁ SPORTOVNÍ LIGA V říjnu se družstvo žáků a žákyň z 5. ročníku v Újezdě zúčastnilo druhého kola soutěže Valašské sportovní ligy turnaje ve vybíjené. Naši žáci si vedli dobře a odvezli si 4. místo. Děkujeme za reprezentaci Davidu Oherovi, Filipu Dočekalovi, Danielu Fojtíkovi, Danielu Stružkovi, Sáře Liškové, Gabriele Machů a Janě Štvrtecké (5. B), Tereze Čížové, Tereze Drgové a Viktoru De Gano (5. A). Dne proběhla v brumovském bazénu další soutěž této ligy. Žáci ze 4. a 5. ročníku celkově získali v konkurenci osmi základních škol 4. místo. Soutěžili v disciplínách kraul, znak a na závěr ve štafetě školních týmů. Z našeho týmu nejvíce vynikl Viktor De Gano z 5. A, který vyhrál v obou disciplínách. Mgr. Pavlína Graclíková KONCERT V KONGRESOVÉM CENTRU VE ZLÍNĚ Koncert ve zlínském Kongresovém centru navštívili žáci 8. a 9. tříd. Na programu byl tentokrát koncert jazzové skupiny F dur Jazzband. Děti se seznámily s vývojem jazzu od klasických jazzových písní až po současnost, koncert vyvrcholil nádherným zpracováním písně Skyfall od Adele v podání Zuzany Sapárové. Mgr. Marcela Charvátová U6 ÚŽASNÝ SVĚT TECHNIKY Už v září se pětice žáků z 9. B přihlásila do soutěžního pořadu České televize U6, který se natáčí v interaktivní expozici v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Den D nastal Soupeři naší školy se stali žáci ze ZŠ Olomouc. Tato soutěž je zaměřena na přírodní vědy a jejich využití v reálném životě, naznačuje fungování světa kolem nás. Základní přehled vědomostí v oborech fyzika, chemie, biologie a historie si zopakovali tito žáci: Filip Janáč, Tomáš Mikulčík, Klára Měšťánková, Michaela Martinková a Nikola Stružková. I když nakonec nezvítězili, přesto našemu týmu děkujeme za pěknou reprezentaci školy. Televizní vysílání proběhne na ČT D v Ladislava Šindlerová BRONZOVÝ ÚSPĚCH KLOBUČANŮ V soutěži Zlínský vorvaň se nám už několikrát podařilo úspěšně zabodovat i přes vysokou konkurenci mnoha okolních škol. A ukázalo se, že ani letošní ročník pro nás nebude zklamáním... Zúročení poctivého nácviku některých disciplín v odpolední družině pod taktovkou zkušené účastnice a velitelky týmu paní Šindlerové položilo základ k výkonům našeho družstva. Šestičlenná skupina soutěžících složená z žáků 3. až 8. ročníku se v průběhu středečního dopoledne postupně probojovala v zajímavých disciplínách až k celkovému třetímu místu, když za sebou nechala dalších 21 okolních i zahraničních (slovenských) škol. Jmenovitě žákům Tereze Charvátové, Martinu Poliakovi, Klárce Trčkové, Waltru Gargulákovi, Janě Juřenčákové a Filipu Dočekalovi patří veliké poděkování za skvělý výkon, odvahu a nasazení. Všem dalším účastníkům a divákům děkujeme za vynikající povzbuzování a příjemnou atmosféru, díky které se nám podařilo úspěšně zabodovat. Mgr. Dita Papežová SOUTĚŽE Žáci 6. a 7. ročníku řeší doma zadané logické úlohy matematické soutěže LOGIK. Nejlepší řešitelé se zúčastní velkého předvánočního fi nále. Žáci tříd se zúčastnili u příležitosti státního svátku dějepisné soutěže ve znalostech českých dějin. Soutěžilo se pomocí hlasovacího zařízení Activote.Vítězem soutěže se stal Vojtěch Cahel (6. C), druhé místo obsadil Dominik Janáč (7. B) a na třetí příčce skončil Martin Bureš (7. C). Samotné slovo Sudoku je zkratkou japonského sousloví Suuji wa dokushin ni kagiru, které ve volném překladu znamená vlož každé jednociferné číslo do vymezeného prostoru. Radost nad tím, že vše konečně vyšlo, měli žáci 8. 9.tříd, kteří si změřili své síly v 1. ročníku turnaje v řešení Sudoku. Je třeba vyzdvihnout dvojici Karolína Slaběňáková a Kateřina Fialová z 8. A, které sudoku řešily správně a nejrychleji. Třídy se zapojily do soutěže Srdce s láskou darované, která má literární a výtvarnou část. Děti se v hodinách výtvarné výchovy pokoušely vytvořit srdce, na kterém se každý z kolektivu nějak podílel. Komu a proč by je chtěly darovat, pak měly možnost vyjádřit ve slohové práci v hodinách češtiny. EXKURZE A BESEDY Žáci třetích tříd a 9. B se zúčastnili besedy v rámci projektu Zdravé zuby studentek zubního lékařství. Děti se seznámily s technikou čistění chrupu a nezbytnou prevencí. Třídy 8. A a 8. B poznávaly zlínskou ZOO v Lešné. Prohlídka byla zajímavá i díky průvodcům, kteří žáky informovali o životě zvířat různých kontinentů. Největší zájem sklidil nový pavilon rejnoků, kde je žáci mohli nakrmit a pohladit. V rámci zeměpisně-dějepisné exkurze žáci 6. ročníku navštívili rekonstruované planetárium v Brně, kde měli možnost pozorovat aktuální hvězdnou oblohu bez světelného znečištění, dozvěděli se něco nového o souhvězdích a zhlédli pořad Astronom v každém z nás. Dějepisná část akce proběhla valašskokloboucký zpravodaj 6

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek

Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Vydává město Uherský Brod červen 2012 číslo 6 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Aquapark Delfín připravil na léto řadu novinek Zpěvačka Petra Janů zavítala v rámci svého letošního turné i do Uherského

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J

roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J Měsíčník pro Roudnici nad Labem a okolní obce Roudnické noviny říjen 2014 Do poštovních schránek zdarma / v infocentru a v knihovně 15 Kč roudnické vinobraní navštívilo deset tisíc lidí J ako každoročně

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč. Slovo starosty

Kojetínský ZPRAVODAJ. Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč. Slovo starosty Kojetínský ZPRAVODAJ Ročník XV Číslo 12 prosinec 2014 10,- Kč Vážení spoluobčané, na ustavujícím zasedání Zastupitelstva Města Kojetína jsem byl zvolen starostou našeho města pro nadcházející volební období.

Více

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015

Oucmanický. zpravodaj leden 2015 č. 8. Kalendář akcí 1. pololetí 2015. Leden 1. 1. 2015 Leden 1. 1. 2015 Leden 23. 1. 2015 Leden 26. 1. 2015 Únor 20. 2. 2015 Únor 9. 2. 2015 Březen 14. 3. 2015 Březen 23. 3. 2015 Duben 30. 4. 2015 Duben 30. 4. 2015 Kalendář akcí 1. pololetí 2015 Novoroční

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 10 2014 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Dobříšský občan převezme významnou evropskou cenu Evropská nadace EURO Natur uděluje každým rokem prestižní ceny za mimořádný přínos k ochraně přírody a

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

vinořský vinořský zpravodaj ZDARMA č. 103 / léto 2010 Informační čtvrtletník Městské části Praha Vinoř Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi

vinořský vinořský zpravodaj ZDARMA č. 103 / léto 2010 Informační čtvrtletník Městské části Praha Vinoř Podílíme se na rozvoji Mâ Praha Vinofi vinořský Informační čtvrtletník Městské části vinořský zpravodaj Praha Vinoř ZDARMA č. 103 / léto 2010 Z obsahu: Slovo starosty, sloupek senátora Místní úřad informuje Vinoř international Ze života Vinoře

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu

V médiích se objevila mylná informace. Začala příprava Integrovaného plánu rozvoje města Bruntálu číslo 2 ročník XVIII Vychází 7. února 2007 5 Kč www.mubruntal.cz Volné místo úředníka Představujeme nové zastupitele - Miloslav Petrů Termíny svateb v zámku Chřipka na Bruntálsku str. 2 str. 4 str. 10

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa) 6 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 22 červen 2013 cena 10,- Kč Informační středisko nově otevřeno od 1. 6. do 30. 9. na náměstí Republiky 148 (bývalá prodejna rybářských potřeb naproti zastávce U Husa)

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ. červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ červenec 2015 ÚŘAD INFORMUJE CO JSME ZAŽILI ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY CÍRKVE KULTURA SPORT RŮZNÉ ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Tak nám začaly prázdniny, dva měsíce, které děti milují. Rozjedou

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz

Ocelové sny Pavla Tasovského. ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč. www.mesto-lipnik.cz www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 6 / ROČNÍK XVI ČERVEN 2014 Cena 8 Kč Detail plastiky Bojovník Pavla Tasovského, foto archiv autora Ocelové sny Pavla Tasovského Od středy 28. května je v přízemí galerie Konírna

Více