VÝSLEDKY USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ KLOBOUCKÉHO ZASTUPITELSTVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.valasskeklobouky.cz www.valasskeklobouky.cz VÝSLEDKY USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ KLOBOUCKÉHO ZASTUPITELSTVA"

Transkript

1 prosinec 2014 VÝSLEDKY USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ KLOBOUCKÉHO ZASTUPITELSTVA V úterý 4. listopadu 2014 se konalo první jednání nově zvoleného zastupitelstva města Valašské Klobouky. Hlavním bodem zasedání byla volba orgánů města: starosty, místostarosty a radních. S patnácti hlasy se starostkou Valašských Klobouk stala Eliška Olšáková z Kandidátky mladých. Zastupitelé města se po složení slibu pustili do práce a během dvou hodin projednali celý plánovaný program. Rozhodnutím většiny se všechna usnesení schvalovala veřejně. Výsledky hlasování: starosta: Eliška Olšáková (15 hlasů pro) Kandidátka mladých místostarosta: Martin Janík (16 hlasů pro) Kandidátka mladých radní: Karel Ptáček (17 hlasů pro) ČSSD Tomáš Kratochvíl (14 hlasů pro) KDU-ČSL Jaroslav Baloušek (15 hlasů pro) VK město pro život Ivan Kovalčík (17 hlasů pro) Nezávislí 2014 Vojtěch Trčka (14 hlasů pro) KDU-ČSL Protikandidátem na všechny funkce byl Václav Šuchma (ODS), který však nezískal dostatečný počet hlasů. Zastupitelé také zvolili předsedy výborů. Ladislav Tarabus bude mít na starosti fi nanční výbor, Tomáš Kratochvíl výbor kontrolní. Prvního zasedání se zúčastnilo přes osm desítek občanů, tak velký zájem ocenila ve svém proslovu i nová starostka. Dveře radnice jsou vám otevřené, přijďte kdykoliv můžete mi sdělit své náměty, připomínky i stížnosti, vyzvala Klobučany Eliška Olšáková. tm SNK Prožíváme první týden adventu, který je naplněn řadou překrásných setkání, která začínají společným rozsvícením vánočního stromu s punčem a čertovskou nadílkou pro nejmenší a pokračují tradičním Valašským mikulášským jarmekem a adventními trhy, zpestřené vánočním cukrovím a koledami. Vánoční svátky ve městě završí také už tradiční živý betlém. Přeji Vám, abyste nadcházející čas prožili ve zdraví a pohodě a mezi povinnostmi všedního dne si našli čas na setkání, na kterém se společně vánočně naladíme. Eliška Olšáková ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU Vážení spoluobčané, díky rozhodnutí zastupitelů našeho města, které jste zvolili v říjnových komunálních volbách, jsem se stala pro následující čtyřleté období starostkou Valašských Klobouk. Zvolení do této významné funkce je pro mne maximálně zavazující a já hodlám aktivně pracovat pro své město, kde budou zachovány všechny stupně vzdělávání, které bude místem pro dobré žití všech věkových skupin, s bohatými tradicemi, s oblíbenými kulturními a sportovními akcemi, s podporou turistiky, která přináší větší poptávku po službách, s podporou tradičních řemesel a v neposlední řadě s podporou místních spolků, které sdružují nespočet dobrovolníků, kteří nezištně pro město pracují a vytvářejí jeho nezaměnitelnou atmosféru, pro kterou se spousta návštěvníků do Valašských Klobouk vrací. Chystám se vytvářet podmínky pro týmovou spolupráci, protože vždy bude nutné najít konsenzus jak v radě, tak v zastupitelstvu města, aby práce, kterou budeme odvádět, byla odrazem pokud možno společné vůle. Mým cílem je zapojovat vás, občany, do dění ve městě, vaše náměty, připomínky i stížnosti jsou pro výkon veřejné funkce velmi užitečné a nesmírně cenné. Mnohdy malé či drobné věci mohou zkvalitnit život například v odlehlejších lokalitách všichni chodíme po náměstí, méně už do okrajových částí města. valašskokloboucké náměstí, , ŽIVÝ BETLÉM valašskokloboucké náměstí, , valašskokloboucký zpravodaj

2 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALIČNÍCH PARTNERŮ NA VOLEBNÍ OBDOBÍ Úvod Koaliční partneři, složeni ze zástupců volebních stran Kandidátka mladých, Valašské Klobouky město pro život, Nezávislí 2014, KDU-ČSL a ČSSD, vydávají v návaznosti na uzavřenou koaliční smlouvu pro volební období následující programové prohlášení. Priority Naplňování vize města, efektivní hospodaření a vytváření podmínek pro všestranný rozvoj města. Nejdůležitější témata 1. Udržitelný rozvoj Posilování pozic města a zvýšení spolupráce a soudržnosti s obcemi a městy v našem regionu. Odborná podpora místních podnikatelů a podnikatelských aktivit přinášejících zisk našim lidem. Hledání partnerů pro obnovu a rozvoj podnikatelských aktivit charakteristických pro naše město a navazujících na zdejší tradice a možnosti (například zpracování ovčí vlny výroba papučí a houní, ovocnářství, obecní moštárna, sušárna a pálenice, pivovar, dřevovýroba) za pomoci moderních technologií. Podpora místních zemědělců a regionálních výrobců, nákup potravin a výrobků od lokálních výrobců. 2. Sociální sféra, škola a rodina Podpora a udržení všech školských zařízení ve městě, zlepšení komunikace, zapojení studentů do života ve městě, univerzita třetího věku. Udržení stávajících fungujících sociálních služeb pro občany (práce charity, terénní asistenční služba pomáhající v sociálně slabých rodinách, činnost rodinných center, poradenské služby, nízkoprahové zařízení pro mládež, sociálně právní ochrana dětí, udržení a rozvoj pobytových služeb domovů pro seniory). Spolupráce se sociálně zaměřenými organizacemi na rozvoji nových sociálních služeb azylový dům pro ženy a matky s dětmi, ubytovna pro sociálně slabé, podpora protidrogové prevence ve školách, zřízení dobrovolnického centra. Podpora veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané, využívání zákonných příspěvků státních a evropských fondů. 3. Volnočasové aktivity a sport Využívání fi nancování z prostředků EU pro následující záměry a akce města: rekonstrukce fotbalových kabin a sauny (změna zdroje vytápění, rozšíření služeb, úprava areálu a poskytování zázemí i ostatním sportovním klubům), valašskokloboucký zpravodaj 2 efektivní obnova lyžařského areálu, dětské přibližovací lano, rekonstrukce areálu koupaliště (rozšíření služeb, odpočinkové zóny, hřiště na plážový volejbal, solární ohřev vody a vlastní zdroj vody), vytvoření dopravního hřiště, vybudování hřiště na pétanque, vytvoření sítě běžeckých (letních i zimních) tras v okolí města (včetně zajištění technického zařízení, zřízení fi tstezky). Další aktivity: vyjednání lepších podmínek a zpřístupnění haly gymnázia široké veřejnosti, zpřístupnění zahrady u základní umělecké školy pro širokou veřejnost, případně jednání o převodu objektu do majetku města Valašské Klobouky. 4. Životní prostředí, hospodaření s energií Zdokonalení osvěty ve školách a na veřejnosti. Finančně únosné obnovení a modernizace sběrných míst tříděného odpadu. Obnovení krajinné zeleně (polní cesty, ovocné sady, meze, zasakovací pásy), obnovení cesty mezi Luční a lačnovskou cestou a propojení s centrem města. Snížení energetické náročnosti veřejných budov energetické úspory, opravy. Využívání obnovitelných zdrojů získání dotací na tyto investice provází vznik nových pracovních míst. Umístění solárních systémů na střechy budov pro ohřev vody (koupaliště, sídliště Luční, veřejné budovy). 5. Stavební rozvoj města Příprava vhodných stavebních parcel s technickými sítěmi pro bytovou a rodinnou výstavbu ve městě (dořešení lokality nad koupalištěm). Vykoupení strategických pozemků ve městě pro jeho další rozvoj. Vytvoření mapy využitelných obecních budov a pozemků ve městě pro podnikatele a zájemce o pronájem. 6. Kultura a veřejný život Podpora spolkové činnost sportovních, kulturních, společenských, ekologických a dalších občanských subjektů působících ve městě. Posílení podpory tradičních akcí města. Pokračování v umísťování uměleckých děl v našem městě. 7. Rozvoj cestovního ruchu a turistiky Propagování atraktivit města a zefektivnění spolupráce v rámci mikroregionu Jižní Valašsko (propagace regionu, napojení cyklistických tras, informační materiály o atraktivních místech regionu do restaurací, na nádraží a další veřejná místa). Podpora rozvoje služeb v cestovním ruchu, pokračování v budování turistické infrastruktury, v propagaci místních produktů, tradic, přírody a kultury. Vytvoření míst na kempování v katastru města. Podpora ubytování v soukromí. 8. Bezpečná doprava, cyklistika Aktivní podpora vybudování R 49 po státní hranici se Slovenskem. Zrušení tzv. přímky (diagonály) vedoucí kolem kašny s vytvořením odpočinkové zóny a nových parkovacích míst na náměstí. Oprava chodníků v ulici Brumovská a vybudování přechodů pro chodce v této lokalitě. Oprava chodníků od mostu k nádraží až k železniční stanici. Vypracování projektové dokumentace s následnou rekonstrukcí ulice Kramolišova. Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení, výměna za LED osvětlení. Koordinace dopravní obslužností Valašských Klobouk a okolí. Oprava chodníku v ulici Cyrilometodějská mezi skladem Wastex a Penny Marketem a dobudování úseku v okolí benzinové stanice. Realizace bezpečného dopravního řešení u základní školy včetně přístupových cest. Zkvalitnění a zefektivnění placeného parkování ve městě a hledání možností pro rozšíření placených parkovacích služeb. Rozšíření kapacit a opravy stávajících parkovišť ve městě (Luční, Cyrilometodějská, Koželužská). Prověření možnosti vybudování kruhových objezdů na křižovatce ulic Nádražní a Cyrilometodějská. Provedení analýzy možnosti zajištění zkušebního provozu 1. městské autobusové linky spojující významná místa ve Valašských Kloboukách (vlakové nádraží, náměstí, základní škola, Sychrov, Brumovská, Luční, benzinka atd.). Prosazení oprav krajských komunikací na území města u Zlínského kraje. Propojení cyklostezky s Potečí a Brumovem- Bylnicí. Propojení páteřní cyklostezky podél Klobučky s ostatními částmi Klobouk (Luční, Rybníčky, Záhumení...). Zpracování projektu na vytvoření městského cyklopointu půjčovny kol, příslušenství, místní mapa cyklotras (s využitím vhodného dotačního titulu). 9. Veřejná správa a komunikace s občany Zřízení projektové kanceláře za účelem získávání prostředků z EU se službou pro občany, podnikatele, okolní obce a spolky. Rozšíření webu města o sekci pro občany Potřebuji vyřídit. Spolupráce veřejné správy na akcích pořádaných ve městě. Každoroční zapojení občana do rozhodování o městě (ankety, kulaté stoly, návrh investic ). Častější svolávání zasedání zastupitelstva města (například každé dva měsíce) a zveřejňování podrobného programu jednání. Transparentní využívání všech peněz z hazardu na společensky prospěšné účely a způsob jejich vynaložení zveřejňovat (zpravodaj, web). Pozvání zástupců volebních stran a veřejnosti na zasedání zastupitelstva města a jejich zapojení do činnosti komisí. Nákup hlasovacího zařízení pro jmenovité hlasování na zasedáních zastupitelstva města. 10. Místní části Lipina, Mirošov a Smolina Lipina: vyčlenění konkrétní částky v rozpočtu města pro obec Lipina, o jejímž využití budou

3 rozhodovat výhradně osadní výbor a občané Lipiny, příprava projektu na rekonstrukci a využití bývalé školy v obci, podpora společenských, kulturních a sportovních akcí v obci. Mirošov: vyčlenění konkrétní částky v rozpočtu města pro obec Mirošov, o jejímž využití budou rozhodovat výhradně osadní výbor a občané Mirošova, vyřešení havarijního stavu fotbalových kabin, podpora společenských, kulturních a sportovních akcí v obci. Smolina: vyčlenění konkrétní částky v rozpočtu města pro obec Smolina, o jejímž využití budou rozhodovat výhradně osadní výbor a občané Smoliny, podpora společenských, kulturních a sportovních akcí v obci, opravy místních komunikací. POZVÁNÍ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA Srdečně Vás zvu na zasedání zastupitelstva města Valašské Klobouky, které se bude konat v úterý 16. prosince 2014 ve velkém sále kulturního domu Klobučan od 15 hod. Program jednání zastupitelstva: řešení dopravní situace v ulici Brumovská, schválení územního plánu, úprava studie stavební lokality nad koupalištěm, volba členů fi nančního a kontrolního výboru, rozpočty příspěvkových organizací a města na rok 2015, majetkové záležitosti, investiční akce na rok Těším se na setkání s Vámi! Eliška Olšáková, starostka Valašských Klobouk PO DOBRÉ SNÍDANI DOBRÉ RADY V úterý 11. listopadu se ve Zlíně konala odborná konference Snídaně s BESIPem, a to i za účasti zástupců našeho města. Valašskokloboucká radnice předložila dopravním expertům k posouzení nevyhovující situaci v ulici Brumovská, respektive u výjezdu z technických služeb. Město získalo tři možné varianty řešení, ke které z nich se přikloní, rozhodnou na svém prosincovém zasedání zastupitelé. Dopravní odborníci z BESIPu, Policie ČR a z projekční firmy RSE Project představili tři možná východiska: odkoupit a odbourat část domu a vybudovat plnohodnotný chodník, rozšířit chodník na minimální šířku 1 metr, tím by se na cca 20 metrech zúžila hlavní silnice I/57, to ovšem vyžaduje výjimku z platné legislativy, vybudovat přechody pro chodce před a za zmíněným úsekem. Dopravní policie a správce komunikace preferují první variantu, ta je však finančně velmi náročná a je závislá i od toho, jestli soukromý vlastník objektu bude ochoten jednat o prodeji. Na tuto problematickou lokalitu upozornili sami občané. Teď projednáme navržené verze v zastupitelstvu, a ať už se rozhodne pro kteroukoliv z nich, budeme usilovně pracovat na její realizaci, zavázal se místostarosta Martin Janík. tm SNK OBČANÉ VNÍMAJÍ SBĚRNÝ DVŮR JAKO PŘÍNOSNÝ Se sběrným dvorem panuje mezi občany Valašských Klobouk spokojenost. Ukázal to říjnový průzkum, kterého se zúčastnilo 331 respondentů. Jeho otevření hodnotí 62 % dotazovaných jako přínosné, dalších 29 % pak přímo jako nezbytné. Služby dvora určeného k odevzdávání různých druhů odpadů viděla většina jako dostačující, někteří by uvítali více informací na webu nebo také rozšíření otevírací doby na více dnů v týdnu. Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že sběrný dvůr má u místní veřejnosti pozitivní ohlas. Nejen že ve většině případů lidé viděli zahájení provozu sběrného dvora jako důležitý krok, převážná většina dotazovaných občanů se také o jeho služby aktivně zajímá. Až 82 % respondentů uvedlo, že je o sběrném dvoře dostatečně informováno, pověděla k výsledku referentka odboru životního prostředí Leona Vlčková. Pokud lidem přišly informace jako nedostatečné, pak nejčastěji navrhovali zlepšení komunikace dvora prostřednictvím jeho webových stránek. Také otevírací doba je pro 86 % dotázaných dostačující, u 12 % respondentů převládaly připomínky, aby byl dvůr otevřen denně, více dnů v týdnu nebo alespoň častěji v odpoledních hodinách. Dotazník zjišťoval i frekvenci, s jakou lidé sběrný dvůr navštěvují. Za bezmála rok a půl provozu sem jednou zašlo 22 % respondentů, dvakrát jeho služeb využilo 21 % dotázaných a stejně tak 21 % sem zavítalo už třikrát. Čtyři prosinec 2014 návštěvy absolvovalo 12 % tázaných a 9 % uvedlo návštěv hned pět. Vícekrát sem přišlo 12 % respondentů, popsala Leona Vlčková. Pokud měli lidé hodnotit fungování sběrného dvora známkou jako ve škole, pak průměrně udělili klasifi kaci 1,92, tedy lepší dvojku. Podobně, tedy na známku 1,9, si stál i rozsah komodit, které lze na dvoře odevzdávat. Vzácnou shodu pak zaznamenal i personál sběrného dvora, který obstál na známku 1,98. Za realizaci dotazníkového šetření v terénu patří poděkování studentům 2. OA valašskoklobouckého gymnázia. tm LZ DRUHÁ EDICE DVD S KRONIKAMI MĚSTA Překvapivě velký zájem občanů o fotokopie kronik města zaznamenali na valašskokloboucké radnici. Vedení města se proto rozhodlo pro druhé vydání DVD, tentokrát rozšířené o školské kroniky a historické fotografi e z Valašských Klobouk. Velmi příjemně nás překvapilo, kolik lidí si přišlo zakoupit disk s fotokopiemi kronik města. Někteří si ho také pořizovali jako originální dárek pro své blízké. To nás inspirovalo k druhé edici DVD, která už bude s potiskem nosiče i přebalu, vysvětlila starostka Eliška Olšáková. Nové vydání bude obsahovat opět fotokopie kronik od roku 1918 do roku 2012, školské kroniky, které obsahují záznamy z let 1896 až 2011, a čtyři desítky fotografi í z archivu místního muzea i ze soukromých sbírek. DVD se tak může stát hezkým dárkem pod vánoční stromeček, a to pouze za 50 Kč. Jediným prodejním místem je kancelář úřadu na radnici (1. patro v hlavní budově úřadu). tm SNK MLÁDEŽ A DROGY Drogy? Pro mladé zábava a adrenalin, pro mě smrtící látka. Poprvé jsem se s drogou setkala ve čtrnácti letech a od toho roku se mi život obrátil na plné čáře a život mi začal tak rychle utíkat, že jsem měla problém zjistit, kde se stala chyba a jaká je pointa, v čem spočívá. Před šesti lety jsem se setkala poprvé s lehkou halucinogenní drogou: marihuana tráva, řečeno mladými neškodná mě dostala do velice těžkých psychických stresů a problémů. Ale do háje s marihuanou, mnohem horší na mě teprve čekalo: PERVITIN!!! Pět let života v háji. Opravdu, je to velký trest za pár čar. To je skutečný příběh dívky, která si prožila zkušenost s drogou. S tímto a podobnými případy se v současné době setkáváme stále častěji. Drogy jsou velice nebezpečné v tom, že na začátku nemusejí rodiče ani ostatní osoby z okolí dítěte vůbec zaregistrovat, že je něco špatně. Mohou se však objevit varovné známky užívání návykových látek a rodiče začnou mít podezření, že jejich dítě opakovaně nějakou drogu užívá. Možností, jak podezření vyvrátit či potvrdit, jsou jednorázové testy na užívání valašskokloboucký zpravodaj 3

4 drog. Testem lze zjistit jednu, ale i více drog přítomných v moči. Testy jsou dostupné v lékárnách, prodejnách zdravotnických potřeb, cenová relace je přibližně do 300 Kč. Možná máme někteří z nás ve svém okolí či přímo ve své rodině podobné případy lidí s problémem drogové závislosti. Přinášíme proto několik rad pro rodiče a blízké, jak se v takovém případě zachovat. Nestyďte se za to, že vaše dítě bere drogy. Každému z nás se to může stát, i když ne každý si to dovede přiznat. Jedná se o realitu a je potřeba se k ní umět postavit a jednat. Tím, že si tu realitu nepřipustíte, škodíte dítěti i sobě. Také záleží na tom, o jaké drogy se jedná, ale ani to nemění nic na tom, že se něco děje: jde o problém spojený s drogami, který ohrožuje vaše dítě i celou rodinu. Nepanikařte! Je dobré si celou situaci v klidu promyslet. Promluvte si s partnerem nebo s někým blízkým. Drogový problém nevznikl ze dne na den. Je pravděpodobné, že dítě bere drogy delší dobu. Může se jednat o experimentování s drogami, ale může jít také o pokročilejší stadium. Informujte se! Vyhledejte dostupné informace v odborné literatuře nebo přímo v odborných zařízeních (telefonicky, em či osobně). Buďte důslední! Je potřeba si dopředu promyslet, jestli pravidla, podmínky či postup, pro které jste se rozhodli, jste schopni i dodržet. Nejhorší je vyhrožovat stále novými ultimáty a vzápětí je porušovat. Je také nutné, aby oba rodiče byli v přístupu k dítěti jednotní a na řešení se podíleli společně. Vyhledejte odbornou pomoc! V situaci, kdy si sami nevíme rady, se obraťte na odborné zařízení. Do takového zařízení můžete přijít společně se svým dítětem, a pokud vaše dítě odmítne, i sami. Pokud vaše dítě bude chtít vlastní problémy řešit bez vás, neznamená to, že vy sami byste neměli vyhledat odbornou pomoc nebo že byste neměli vyhledat pomoc společně. Nenechejte se ukolébat prohlášením dítěte, že má situaci pod kontrolou. Nepouštějte se do obecných diskuzí o drogové problematice, ale hovořte o problému, který se týká přímo vás. Nezapomínejte na ostatní členy rodiny ani na sebe! Neočekávejte jednoduché, zázračné a rychlé řešení! V případě, že budete vy, vaše dítě nebo jiná blízká osoba potřebovat odbornou pomoc, můžete se obrátit na organizace zabývající se touto problematikou. Ve Zlínském kraji to jsou tyto organizace: Ambulance adiktologie Zlín, podaneruce.cz, K centrum Zlín, Kontaktní centrum Klíč, Vsetín, Další informace je možné získat prostřednictvím webových stránek jednotlivých organizací, například drogy-info.cz, drogy.cz, drogovaporadna.cz, sananim.cz. Kurátoři pro mládež, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně právní ochrany dětí valašskokloboucký zpravodaj 4 ZEPTALI JSTE SE Bude se něco dělat s vánočním osvětlením na náměstí? Ty červené koule na stromě před radnicí jsou hrozné... Ano, po kritických připomínkách v předchozích letech bude letos vánoční strom na náměstí v novém. Věřím, že se Vám bude líbit, a zároveň všechny zvu na jeho slavnostní rozsvícení 5. prosince. Eliška Olšáková Proč nebyla při rekonstrukci Zákostelí udělána šikmá parkovací místa? Parkovacích míst tam ubylo, mohlo jich tam být víc. Proč jsou tam kombinovány tři druhy povrchů? Vypadá to nejednotně a neesteticky. Ze Zákostelí jsme nechtěli dělat odstavné parkoviště. Jedná se o centrální reprezentační prostor, který bezprostředně navazuje na náměstí, konají se zde mše, svatby, a další církevní obřady, takže by k tomu měl být uzpůsoben. Kostel Povýšení sv. Kříže je také významnou památkou a dominantou města, a proto bychom k jeho okolí měli přistupovat citlivě. Doprava by tam neměla dominovat a prostor by měl mít spíše charakter pěší zóny a klidového místa. Kromě toho celá horní část Masarykova náměstí slouží jako parkoviště a v době konání mší je možné na něm jednoduše zaparkovat a ke kostelu přijít 150 m pěšky. Pokud bychom město přirovnávali k domu, dalo by se říci, že bychom v prostoru Zákostelí raději viděli obývací pokoj než garáž. Záměr, aby celý prostor byl vydlážděn žulovou kostkou, jako tomu bylo v minulosti, bohužel nenašel dostatečnou podporu v zastupitelstvu. Dle mého názoru je to velká škoda, protože Zákostelí by si to opravdu zasloužilo. A to jak z hlediska dopravy, tak také z hlediska estetiky či trvanlivosti takové úpravy. Bohužel tedy došlo ke kombinaci několika povrchů (asfalt, zámková dlažba, žulová dlažba), tento nedostatek se pokusíme částečně napravit alespoň předlážděním vjezdů žulovou kostkou. Šikmá parkovací místa nám nedoporučil projektant z důvodu norem a stísněných poměrů, jinak by muselo dojít k velkému záboru zelené plochy. Řidiči tam ale stejně parkují podle selského rozumu kolmo. Také došlo k přesunu kontejnerů na tříděný odpad, které v okolí kostela působily nevhodně. Kontejnery byly přesunuty do průjezdu k domu čp. 108 vedle ostatních nádob na odpad. Martin Janík Bylo by možné něco udělat se sběrným místem na tříděný odpad u Klobučanu? Kontejnery jsou tam hrozně na očích, hnědé kontejnery na bioodpad v létě hodně zapáchají? Děkujeme za upozornění. Každoročně máme v rozpočtu částku Kč na úpravu těchto míst. V letošním roce jsme upravili tři sběrná místa (Záhumení, v Zákostelí, křižovatka na Sychrově) a v současné době plánujeme úpravu sběrného místa za KD Klobučan. Kontejnery budou přemístěny na novou zpevněnou plochu za trafostanicí, z původní plochy budou odvezeny betonové panely a bude upravena. Martin Janík Jak pokračuje příprava stavebních míst na koupalištěm? Z důvodu technických norem, které určují maximální sklony komunikací a chodníků, jsme vítěznou studii museli částečně upravit. Abychom vyhověli požadavkům těchto norem, byl do lokality přidán nový příčný chodník, který podmínky normy splňuje. Tato pozměněná varianta bude projednána v městské radě a zastupitelstvu a po jejím schválení by mělo dojít ke konečnému doprojektování dokumentace. Na jejím základě může proběhnout parcelace a následný prodej. Martin Janík Sociální komise při Radě města Valašské Klobouky srdečně zve na VÁNOČNÍ BESÍDKU Středa 17. prosince 2015 od 10 hodin, sál KD Klobučan. Vystoupí studenti místního gymnázia pod vedením Davida Polácha. Občerstvení zajištěno. SPOLEČENSKÁ KRONIKA Společenská kronika je zveřejňována v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ BLAHOPŘEJEME NOVOMANŽELŮM Evelíně a Peteru Lysákovým, Brumov-Bylnice Martině a Jaroslavu Hoškovým, Brumov-Bylnice ROZLOUČILI JSME SE S NAŠIMI SPOLUOBČANY Alžběta Mikulínová, 72 let, Valašské Klobouky Anna Matyášová, 95 let, Valašské Klobouky VZPOMÍNÁME Dne jsme si připomněli 5. výročí úmrtí pana Jana Pšenčíka. S láskou a úctou vzpomínají manželka a děti.

5 Dne uplynulo devět let od chvíle, kdy krutý osud vzal tak mladý život našemu vnukovi Stanislavu Mačkovi, který nás navždy opustil. S láskou a velkou bolestí v srdci na něj stále vzpomínáme. Také děkujeme za vzpomínku všem, kteří jste jej znali. Rodiny Baklíkova, Důbravova a Mačkova Dne uplyne 19 let ode dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný tatínek, pan Ferdinand Hamala. S láskou vzpomínají dcera a syn s rodinami Dne vzpomeneme 25. smutné výročí dne, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Oldřich Zůbek. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomíná manželka s rodinou. Dne si připomeneme nedožité 95. narozeniny našeho tatínka a dědečka, pana Františka Švacha. S láskou vzpomínají děti s rodinami. Děkujeme všem, kdo vzpomenou spolu s námi. ZPRÁVY ZE ŠKOL MATEŘSKÁ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Slunce hřeje jen trošku, jenom trošičku. Hrušky už jsou otrhané, leží v košíčku. Neuvidíš nikde brouka ani motýla, místo nich nám strýček Podzim draky posílá. Podzim je umělec, malíř, co používá paletu, vytvořil s ní barevné tóny a deštivý ozval se hlas, tak neomylně nastal podzimní čas. Podzim je škola zahalená v ranní mlhu, odlétající ptáci, ohníčky, pomalu usínající příroda, teplo u kamen a hlavně plno barevné krásy venku Letos je v naší mateřské škole pro školní rok 2014/15 zapsáno 162 dětí, které jsou rozděleny do šesti tříd. Do kolektivu MŠ jsou, na základě doporučení a vyšetření SPC Zlín, integrovány dvě děti. Nabídka akcí a forem vzdělávání pro děti byla a je velmi pestrá. A že tu máme šikovné a bystré děti, které se nezaleknou ani řeči, které zatím nerozumějí, jsme se mohli přesvědčit hned při ukázkové hodině angličtiny pro nejmenší s lektorem Mgr. Tomášem Fojtů. Další akce byla ve znamení jablíčkové vůně, kdy jsme se s našimi předškoláky vydali do nedaleké vesničky Hostětín, kam jsme vyzbrojeni teplým oblečením, gumáčkami a dobrůtkami od maminek vyrazili zdolávat jablíčková tajemství. Dozvěděli jsme se vše o významu ovoce pro naše zdraví a o jeho pěstování, seznámili jsme se i s tajemným životem v ovocném sadu a byly nám přiblíženy způsoby zpracování ovoce. A protože krásy Hostětína jsme obdivovali v jablečné sezóně, mohli jsme si sami nasbírat, nadrtit a ručně vylisovat jablíčka a vyrobit tak lahodný mošt. A věřte, že vidět cestu od jablíčka až ke skleničce lahodného moštu nás všechny do jednoho zaujalo. Rodiče i děti naší mateřské školy se rozhodli nepodlehnout nostalgii podzimních dnů a společně jsme prožili zase jedno krásné podzimní odpoledne zalité vůní čerstvě opečených brambor. Počasí bylo jako malované, sluníčko nám přálo, a tak víla Podzimnička mohla přivítat děti a jejich doprovod na nelehké stezce, kterou si pro nás připravili naši školkoví skřítci. Když děti společně se svými rodiči splnily všechny bramborové úkoly, vyrobily si strašidýlko z dýně, které nechaly v MŠ na ozdobu a rozloučení se školkovými skřítky. Ti budou ta naše dýňová strašidýlka rozsvěcet každý večer a ráno na znamení, že tu jsou pořád s námi. Když už každý z nás ochutnal to bramborové překvapení, přišla víla Podzimnička a společně s dětmi uzamkla zahradu a uložila skřítky k zimnímu spánku. Tak, skřítci, přejeme krásný zimní spánek a už teď se těšíme na jaro, až vás budeme společně moci zase probudit. prosinec 2014 Co dokážou čisté zoubky? Na tuto otázku už umí odpovědět snad každé děťátko z naší školky. Letos nás už podruhé navštívily studentky oboru zubní lékařství. Tentokrát jsme si společně s rodiči, prarodiči nebo sourozenci prakticky vyzkoušeli, jak správně se o zoubky starat, zaměřili se na tajemné zákoutí dutiny ústní, na příčiny, které způsobují zubní kaz, pomocí kamaráda Oskara jsme si přiblížili správnou techniku čištění zubů a především správný výběr kartáčku. A co to vlastně čisté zoubky dokážou? No přece rozsvítit pusinku. A čeká nás ještě preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí pomocí přístroje Plusoptix a vyšetření sluchového vnímání u dětí pomocí přenosného audiologického přístroje. Účelem těchto služeb je včasné odhalení možných obtíží v oblasti zrakového a sluchového vnímání u dětí předškolního věku a následné nastavení podpůrných opatření, která tyto nedostatky pomohou zmírnit, případně zcela odstranit. A nezapomínáme ani na naše kamarády z jiných mateřských škol. Naše nejmladší děti přijely na návštěvu za kamarády z mateřské školy ve Svatém Štěpáně. Ráno je sice sluníčko nevítalo, zato rozesmáté tváře kamarádů štěpánské školky rázem zahnaly všechny mraky. Děti se společně vydaly poznávat krásy podzimní přírody, a tak ruku v ruce prožily zábavné dopoledne plné úkolů. Pak už jen zbývalo zamávat z autobusu se slovíčkem děkuji na rtíkách. Naše děti již navštívily a ještě bezesporu navštíví nespočet divadelních představení, a to jak těch, která pořádá KD Klobučan, tak také těch, která jsou pořádána v MŠ, například divadelní pohádku Z deníku kocoura Modroočka, případně kouzelnické vystoupení Škola kouzel. Z představení, která pořádá KD Klobučan, za zmínku určitě stojí divadelní pohádka Nebojsa v čarovném lese nebo přehlídka dětských folklórních souborů, uspořádaná k 20. výročí založení souboru Klobučan. Viděli jsme spoustu tanečků, zabroukali jsme si známé i méně známé písničky a notičky cimbálu nás naladily na příjemnou a hřejivou atmosféru. Na svatého Martina prý už zima začíná. Svátek svatého Martina byl a je jedním z nejoblíbenějších svátků roku. Děti i hospodáři čekali na první sníh, hospodyně pekly posvícenskou martinskou husu a martinské rohlíky, prostě posvícení, jak se patří. A i letos k nám zavítal Martin na bílém koni a mohli jsme si poprvé letos sáhnout na opravdový sníh. Brrr, ten ale studil... Blíží se k nám nejkrásnější svátky v roce a my se společně s našimi dětmi naladíme na nastávající dobu radostného očekávání Vánoc. Naše krůčky nás zavedou do Horní Lidče na dřevěný pohyblivý betlém, přijde k nám Mikuláš a líbivými tóny koled se s žáky ZUŠ Valašské Klobouky naladíme na vánoční notu. Blíží se Vánoce, svátky klidu, pokoje a míru. Svátky, na které se těšíme snad všichni, ale určitě nejvíce naše děti. A netěší se jenom na Štědrý večer a na dárečky, které najdou pod stromečkem, ale z celého srdce prožívají i na- valašskokloboucký zpravodaj 5

6 stávající adventní dobu radostného očekávání. Zatímco dospělým utíká předvánoční čas jako splašený, děti netrpělivě počítají zbývající dny v adventním kalendáři. Dětské duše v tomto období září. Jsou jako bílé vločky snášející se na naši rozehřátou dlaň. Vánoce jsou pro děti časem kouzel a splněných přání, buďme tedy o Vánocích dětem blíž Krásné Vánoce a do nového roku co nejvíce dětských úsměvů přejí děti a celý kolektiv MŠ Valašské Klobouky. Vše z dění naší mateřské školy najdete na webových stránkách MŠ webnode.cz. VALAŠSKÁ SPORTOVNÍ LIGA V říjnu se družstvo žáků a žákyň z 5. ročníku v Újezdě zúčastnilo druhého kola soutěže Valašské sportovní ligy turnaje ve vybíjené. Naši žáci si vedli dobře a odvezli si 4. místo. Děkujeme za reprezentaci Davidu Oherovi, Filipu Dočekalovi, Danielu Fojtíkovi, Danielu Stružkovi, Sáře Liškové, Gabriele Machů a Janě Štvrtecké (5. B), Tereze Čížové, Tereze Drgové a Viktoru De Gano (5. A). Dne proběhla v brumovském bazénu další soutěž této ligy. Žáci ze 4. a 5. ročníku celkově získali v konkurenci osmi základních škol 4. místo. Soutěžili v disciplínách kraul, znak a na závěr ve štafetě školních týmů. Z našeho týmu nejvíce vynikl Viktor De Gano z 5. A, který vyhrál v obou disciplínách. Mgr. Pavlína Graclíková KONCERT V KONGRESOVÉM CENTRU VE ZLÍNĚ Koncert ve zlínském Kongresovém centru navštívili žáci 8. a 9. tříd. Na programu byl tentokrát koncert jazzové skupiny F dur Jazzband. Děti se seznámily s vývojem jazzu od klasických jazzových písní až po současnost, koncert vyvrcholil nádherným zpracováním písně Skyfall od Adele v podání Zuzany Sapárové. Mgr. Marcela Charvátová U6 ÚŽASNÝ SVĚT TECHNIKY Už v září se pětice žáků z 9. B přihlásila do soutěžního pořadu České televize U6, který se natáčí v interaktivní expozici v oblasti Dolních Vítkovic v Ostravě. Den D nastal Soupeři naší školy se stali žáci ze ZŠ Olomouc. Tato soutěž je zaměřena na přírodní vědy a jejich využití v reálném životě, naznačuje fungování světa kolem nás. Základní přehled vědomostí v oborech fyzika, chemie, biologie a historie si zopakovali tito žáci: Filip Janáč, Tomáš Mikulčík, Klára Měšťánková, Michaela Martinková a Nikola Stružková. I když nakonec nezvítězili, přesto našemu týmu děkujeme za pěknou reprezentaci školy. Televizní vysílání proběhne na ČT D v Ladislava Šindlerová BRONZOVÝ ÚSPĚCH KLOBUČANŮ V soutěži Zlínský vorvaň se nám už několikrát podařilo úspěšně zabodovat i přes vysokou konkurenci mnoha okolních škol. A ukázalo se, že ani letošní ročník pro nás nebude zklamáním... Zúročení poctivého nácviku některých disciplín v odpolední družině pod taktovkou zkušené účastnice a velitelky týmu paní Šindlerové položilo základ k výkonům našeho družstva. Šestičlenná skupina soutěžících složená z žáků 3. až 8. ročníku se v průběhu středečního dopoledne postupně probojovala v zajímavých disciplínách až k celkovému třetímu místu, když za sebou nechala dalších 21 okolních i zahraničních (slovenských) škol. Jmenovitě žákům Tereze Charvátové, Martinu Poliakovi, Klárce Trčkové, Waltru Gargulákovi, Janě Juřenčákové a Filipu Dočekalovi patří veliké poděkování za skvělý výkon, odvahu a nasazení. Všem dalším účastníkům a divákům děkujeme za vynikající povzbuzování a příjemnou atmosféru, díky které se nám podařilo úspěšně zabodovat. Mgr. Dita Papežová SOUTĚŽE Žáci 6. a 7. ročníku řeší doma zadané logické úlohy matematické soutěže LOGIK. Nejlepší řešitelé se zúčastní velkého předvánočního fi nále. Žáci tříd se zúčastnili u příležitosti státního svátku dějepisné soutěže ve znalostech českých dějin. Soutěžilo se pomocí hlasovacího zařízení Activote.Vítězem soutěže se stal Vojtěch Cahel (6. C), druhé místo obsadil Dominik Janáč (7. B) a na třetí příčce skončil Martin Bureš (7. C). Samotné slovo Sudoku je zkratkou japonského sousloví Suuji wa dokushin ni kagiru, které ve volném překladu znamená vlož každé jednociferné číslo do vymezeného prostoru. Radost nad tím, že vše konečně vyšlo, měli žáci 8. 9.tříd, kteří si změřili své síly v 1. ročníku turnaje v řešení Sudoku. Je třeba vyzdvihnout dvojici Karolína Slaběňáková a Kateřina Fialová z 8. A, které sudoku řešily správně a nejrychleji. Třídy se zapojily do soutěže Srdce s láskou darované, která má literární a výtvarnou část. Děti se v hodinách výtvarné výchovy pokoušely vytvořit srdce, na kterém se každý z kolektivu nějak podílel. Komu a proč by je chtěly darovat, pak měly možnost vyjádřit ve slohové práci v hodinách češtiny. EXKURZE A BESEDY Žáci třetích tříd a 9. B se zúčastnili besedy v rámci projektu Zdravé zuby studentek zubního lékařství. Děti se seznámily s technikou čistění chrupu a nezbytnou prevencí. Třídy 8. A a 8. B poznávaly zlínskou ZOO v Lešné. Prohlídka byla zajímavá i díky průvodcům, kteří žáky informovali o životě zvířat různých kontinentů. Největší zájem sklidil nový pavilon rejnoků, kde je žáci mohli nakrmit a pohladit. V rámci zeměpisně-dějepisné exkurze žáci 6. ročníku navštívili rekonstruované planetárium v Brně, kde měli možnost pozorovat aktuální hvězdnou oblohu bez světelného znečištění, dozvěděli se něco nového o souhvězdích a zhlédli pořad Astronom v každém z nás. Dějepisná část akce proběhla valašskokloboucký zpravodaj 6

7 v pavilónu Anthropos, kde lektorovaná prohlídka žákům přiblížila evoluční vývoj naší rodové linie a počátky kultury člověka. K oblíbeným svátkům patří v hodinách angličtiny oslava Halloweenu. Letos pro nejmenší žáčky, kteří se angličtinu učí prvním rokem, připravila strašidelné úkoly třída 7. A. Čarodějnice z močálů, vlkodlaci, duchové, zombie nebo ženy v černém provázeli každou skupinku připraveným úkolem. Třeťáci byli akcí nadšeni a na závěr si ještě mohli vybrat, jaký obrázek si na obličej nechají namalovat. Návštěvní kniha Halloweenu je plná pochval a sedmáci mají od třeťáků velkou jedničku! Komenského muzeum v Uherském Brodě patří k oblíbeným místům, kde žáci 8. tříd mají možnost zhlédnout výbornou expozici informující o životě a díle velikána školství a fi lozofi e. Měli možnost zasednout do školních škamen, kde na názorných výukových panelech plnili různé úkoly a procházeli světem v obrazech. Marek Císař v tradičních oblíbených besedách žákům ukázal přírodní zajímavosti i historické památky od Maroka až po Egypt. Své vyprávění zpestřil různými historkami a zážitky. Panoramatická diashow: Žáci ročníku se zapojili do naučně vzdělávacího programu manželů Špillarových. Cestovatel a fotograf Václav Špillar seznámil žáky s unikátní přírodou, působivou historií, nevšedními zážitky a polynéskou kulturou Havajských ostrovů. Přednáška obsahovala téměř tisícovku panoramatických snímků a byla provázena působivou polynéskou hudbou. Na závěr proběhla soutěž, ve které žáci obdrželi za správné odpovědi ceny v podobě přírodovědných časopisů. Žáci 3. ročníku navštívili městský úřad. Nejdříve se seznámili se všemi budovami, které patří úřadu, a potom si prohlédli další prostory. Dozvěděli se také, k čemu úřad slouží a co si zde mohou vyřídit. Součástí poznatků o městě také bylo získání informací o jeho historii. Naše škola pro své žáky pořádá opět oblíbený zájezd do vánoční Vídně. Cesta se uskutečnila ve středu s průvodcem panem Nahodilem a učitelským doprovodem. V programu je návštěva Přírodovědného muzea ve Vídni, pěší prohlídka historického jádra města se zastávkou u Dómu sv. Štěpána, Hofburgu a návštěva vánočních trhů před radnicí ve Vídni. V době předvánoční nálady je toto město na Dunaji prostě okouzlující. PaedDr. Jiřina Kokrhelová, Mgr. Marcela Charvátová RADOST DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A ŠKOLNÍM KLUBU Děti, které navštěvují školní družinu a školní klub, se v tomto školním roce těší velkým přírůstkům. Ve spolupráci s městským úřadem Valašské Klobouky nám byl poskytnut příspěvek Kč na nákup společenských her jako Ubongo, Dobble, Farmáři či Osadníci z Katanu. Stejně tak jsme zakoupili i sportovní vybavení určené pro venkovní hry: crossboule, frisbee, kubb, kin-ball nebo také pomůcky pro lukostřelbu (plánujeme otevření kroužku s tímto zaměřením). Hlavní ideou všech našich nových pomůcek je vlastní tvořivost zaměřená na samostatné jednání a také ke spolupráci a přátelství. Ladislava Šindlerová ČLOVĚČE, NEZLOB SE V sobotu 8. listopadu 2014 uspořádal smolinský dětský domov turnaj ve společenské hře Člověče, nezlob se. Ke hře plné překvapení, zvratů a očekávání přijali letos pozvání děti a vychovatelé z Vizovic, Zlína, Návojné a nechyběli ani zástupci domácí Smoliny. Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích: předškoláci, mladší žáci, starší žáci a dorostenci. A pozor! Letos jsme vyhlásili i kategorii, ve které si měli možnost porovnat svoje hráčské schopnosti také dospěláci. Hrálo se podle jednotných pravidel, na jejichž dodržování dohlíželi rozhodčí, takže v průběhu turnaje nedošlo k žádným problémům ani nesrovnalostem. Jako bonus jsme dětem v tento den nabídli i doprovodný program plný legrace a zábavy. Při závěrečném ceremoniálu pak vítězové obdrželi diplomy a pěkné věcné ceny. S prázdnou však od nás neodešel nikdo. Díky fi nanční podpoře města Valašské Klobouky si jednotlivé dětské kolektivy s sebou odvážely hodnotné stolní hry a nechyběla ani sladká odměna v podobě perníčků a stylového dortu, který pro účastníky turnaje upekla paní Dagmar Fusková ze Smoliny. Naše poděkování patří i paní Sucháčkové z Brumova a Pekařství Střelná za zajištění občerstvení pro tuto akci. Všem našim pomocníkům i dárcům děkujeme. Bc. Božena Naňáková, vychovatelka dětského domova ve Smolině prosinec 2014 AKTIVITY NA GYMNÁZIU 17. října 2014 oslavilo Gymnázium Valašské Klobouky slavnostní akademií 65 let od založení gymnaziálního oboru a 20 let vzniku oboru Obchodní akademie. Studenti se svými učiteli připravili pro spolužáky a hosty bohatý program v KD Klobučan. Poté se oslavy přesunuly do budovy školy, kde si hosté mohli prohlédnout školu, pobesedovat a ve večerních hodinách se zúčastnit vernisáže výstavy fotografi í z historie školy a nejlepších výtvarných prací studentů. Milá byla zvláště osobní návštěva Ing. Zdeňka Lovečka, prvního abiturienta z roku října besedoval se studenty 1. G a 1. OA novinář Tomáš Fránek o korupci v různých sférách společnosti. 21. října se uskutečnila v KD Klobučan diashow manželů Špillarových o Africe. Svátek duchů a strašidel oslavili studenti tradičním dlabáním dýní a duchařskou výzdobou školy. Delegace školy navštívila gymnázium v německém městě Isny. V květnu se uskuteční vzájemný výměnný studijní pobyt v obou zemích. Předmětová komise matematiky a fyziky uspořádala vzdělávací exkurzi do unikátní valašskokloboucký zpravodaj 7

8 přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně, dále zorganizovala logickou olympiádu a Přírodovědného klokana. Studenti s pedagogy se aktivně zapojili do dárcovství kostní dřeně. Během října a listopadu studenti psali noviny. Projekt, který vyhlašuje deník MF Dnes a jehož se pravidelně zúčastňujeme, nabízí mladým lidem možnost poznat práci novinářů a vyjádřit se k ožehavým problémům ve společnosti. V podzimním kole byly otištěny v novinách příspěvky studentek z oktávy: Sáry Matůšové a Magdy Ptáčkové. Úspěšné bylo družstvo volejbalistek, které vybojovalo v okresním kole ve Zlíně 2. místo. Blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy. Tým studentů zabodoval v mistrovské soutěži PIšQworky a ze Zlína přivezl krásné 2. místo a postup do krajského kola. Gratulujeme a přejeme geniální tahy v dalších soubojích. S úskalími drogové závislosti na pervitinu byli seznámeni studenti třetích a čtvrtých ročníků v rámci protidrogové prevence formou besedy s člověkem, který byl na této látce závislý a podařilo se mu vymanit se z drog. Vedení Gymnázia Valašské Klobouky děkuje všem rodičům a přátelům školy za projevenou přízeň v tomto roce. Všem zaměstnancům, žákům a spoluobčanům přejeme příjemný adventní čas, požehnané Vánoce a v roce 2015 zdraví, štěstí a osobní pohodu. PaedDr. Soňa Zabloudilová KEŇA, TANZANIE A ZANZIBAR Dne se celá naše škola zúčastnila zeměpisné besedy o Africe, konkrétně o Keni, Tanzanii a Zanzibaru. Prostřednictvím diashow Lenky a Václava Špillarových jsme mohli navštívit keňské i tan- valašskokloboucký zpravodaj 8 zánské národní parky s divokou zvěří. Čerpali jsme zprostředkovaně zkušenosti o zdejších lidech a jejich kultuře, ubytování či stravě. Z hlediska zeměpisného i biologického jsme se seznámili se zdejší faunou a fl órou. Mohli jsme sledovat rozmanitou africkou savanu se stády putujících kaferských buvolů, zeber, slonů, žiraf nebo naprosto největších obyvatel zdejších jezer hrochů, kteří patří mezi pro lidi nejnebezpečnější zdejší zvířata. Měli jsme možnost poznat rozdíly mezi bílými a černými nosorožci. Přes veškerou jejich ochranu na ně čeká nebezpečí v podobě pytláctví. Obdivovali jsme množství ptáků, kterých se čítá na 400 druhů (například afričtí špačci zvaní leskoptev nádherný). Nedílnou součást zdejší krajiny tvoří i šelmy. Ve většině případů se safari uskutečňuje v autech, ale tady se naši cestovatelé mohli v určitých národních parcích pohybovat volně a zblízka si prohlédnout divokou zvěř. Afrika není jen okouzlující příroda, ale i lidé. Manželé Špillarovi tak cestou navštívili Massaje, tradiční chovatele dobytka, kočující se svými stády. Popisovali massajskou vesnici, která byla vystavěna z místních přírodních materiálů a byla obehnána trnitou hradbou, chránící proti divoké zvěři. Zajímavostí byly ozdoby massajských žen vyrobené z korálků z Jablonce nad Nisou. Na konci besedy si studenti zasoutěžili o drobné ceny. Zužitkovali tak nově nabyté informace. Věřím, že beseda byla velmi poučná a že manželé Špillarovi nás opět navštíví a podělí se s námi o další zajímavé poznatky ze svých cest. Za PK zeměpisu Mgr. Jitka Pechancová VOLEJBALOVÝ TURNAJ DÍVEK Dne se družstvo dívek našeho gymnázia zúčastnilo okresního kola ve volejbale středních škol, pořádaného SZŠ a VOŠZ Zlín. Do turnaje se přihlásilo osm družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Naše družstvo se v základní skupině A utkalo se zlínskými družstvy: Gymnáziem Lesní čtvrť, Gymnáziem TGM a pořádající školou SZŠ. Děvčata díky bojovnosti svoji skupinu vyhrála a postoupila přímo do fi nále, kde se střetla s vítězem skupiny B. Po boji se naše družstvo umístilo na výborném 2. místě. Školu reprezentovaly: Kateřina Machů (1. G), Lucie Konečná (1. G), Monika Davidová (1. OA), Vendula Dittrichová (2. OA), Karolína Trčková (2.G), Andrea Miklasová (2. G), Adéla Ptáčková (SX) a Adéla Pechancová (SX). Děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Za kabinet TV Mgr. Jitka Pechancová DARUJTE NADĚJI... DARUJTE ŽIVOT! Studenti 3. a 4. ročníků gymnázia a obchodní akademie se zúčastnili přednášky týkající se dárcovství kostní dřeně. Zástupkyně Nadace pro transplantaci kostní dřeně paní Zdenka Wasserbauerová seznámila studenty s problematikou léčby onkologického onemocnění krve a zhoubných nádorů. Přiblížila studentům aktuální situaci v Českém národním registru dárců kostní dřeně a objasnila, jaké jsou podmínky vstupu do registru a postupy při rozhodnutí kostní dřeň darovat. Cennou součástí přednášky byla i osobní zkušenost pana Jiřího Daňka, který v roce 2010 kostní dřeň daroval. Naši studenti dokázali, že jim nejsou lidské osudy a životy lhostejné, a 37 z nich vstoupilo na konci října do registru dárců kostní dřeně. Děkujeme a velmi si vážíme rozhodnutí našich studentů, kteří udělali tento první, důležitý krok, který v budoucnu může zachránit lidský život. Mgr. Renata Kamlerová EXKURZE NA PVE DLOUHÉ STRÁNĚ Na konci října se padesát studentů zúčastnilo exkurze na přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, která je vybudována u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk, uvnitř CHKO Jeseníky. V rámci prohlídky se studenti podívali do útrob elektrárny, na její dolní a horní nádrž a dozvěděli se o ní spoustu zajímavých informací. Zjistili například, že elektrárna je řešena jako podzemní dílo a v elektrizační soustavě plní několik významných funkcí. Má tři nej: největší reverzní vodní turbínu v Evropě (325 MW), elektrárnu s největším spádem v České republice (510,7 m) a největší instalovaný výkon v ČR (2 x 325 MW). Její dolní nádrž se nachází na říčce Divoká Desná a horní nádrž na hoře Dlouhé Stráně v nadmořské výšce 1350 m. A samozřejmě mnoho dalšího. I přes nepřízeň počasí (na horní nádrži byl sníh, mlha a -2 C) se exkurze velmi vydařila a byla zajímavá a poučná. Za PK fyziky Mgr. Renata Kamlerová

9 prosinec 2014 Exkurze na PVE Dlouhé Stráně MISTROVSTVÍ ŠKOL V PIŠQWORKÁCH Očekávané mistrovství škol v pišqworkách bylo zahájeno oblastními turnaji. My jsme se zúčastnili jednoho z nich, a to ve čtvrtek na Gymnáziu Lesní čtvrť ve Zlíně. Náš tým Kloboučníci v čele s taktickým géniem Mirou Šerým (zároveň kapitánem a psychickou podporou týmu) hrál všechny souboje nemilosrdně a většinou bezchybná strategie spolu s maximálním nasazením nám pomohly dostat se KULTURA až do fi nále. Tam jsme narazili na stejně nelítostné soupeře. Síly byly vyrovnané a souboj skončil remízou. Záhy přišel rozhodující duel. Borci v něm vedli po dlouhé úmorné minuty neomylné tahy, dokud nepřišel náhlý zvrat. Soupeři se bohužel podařilo najít skulinku v kapitánově téměř bezchybné defenzivě a využil příležitosti. Utkání jsme prohráli, ale jako bolestné nám zůstává úctyhodné druhé místo a postup do krajského kola, jež nám umožní slastnou odvetu, po které neskonale prahneme. Anna Ptáčková, sexta ZJEVENÍ JANOVO A BIBLICKÁ PROROCTVÍ O KONCI ČASU Sbor Církve adventistů s. d. ve Valašských Kloboukách ve spolupráci s městským muzeem Vás zve na cyklus zamyšlení nad biblickými tématy o konci času. Témata: proroctví o konci času v evangeliích, závěrečné události v Pavlových listech, starozákonní spisy k dané tématice, Zjevení Janovo. Termín: každé pondělí (mimo svátky a školní prázdniny). Místo a čas: sál muzea ve Valašských Kloboukách, MĚSTSKÉ MUZEUM Městské muzeum Valašské Klobouky Vás srdečně zve na výstavu obrazů KRISTÝNA FUKSOVÁ: ZBYTKY SNŮ. Výstava potrvá do Klobucké adventní trhy valašskokloboucký zpravodaj 9

10 GALERIE PŘEDSTAVITELŮ VALAŠSKÝCH KLOBOUK FRANTIŠEK RŮŽIČKA 11/1931 5/1933 František Růžička se narodil 7. března 1872 v Uherském Brodě. Jeho otec František působil toho času v Brodě jako národní učitel, maminka Tekla byla dcerou Jana Březy, lesníka v Kamenici (zemřela ve věku 86 let dne 9. června 1922 v Kloboukách na čp. 114). Když se František 19. září 1898 ženil, bydlel v Kloboukách v budově radnice (čp. 276) a učil na zdejší škole, otec je psán jako nadučitel v Brumově (zemřel 5. září 1906 ve věku 68 let v Kloboukách na čp. 187). Františkovou nevěstou byla Olga Anna Krystýna Wolfová (narozena 24. května 1880 v Kloboukách na čp. 169, zemřela 9. srpna 1962), dcera již zemřelého Františka Wolfa, c. a k. notáře v Kloboukách (čp. 438), a Krystýny, dcery Jana Matzala, důchodního v Novém Městě. Olga byla sestřenicí později proslulého autora sci-fi románů J. M. Trosky. Manželé Růžičkovi měli jen dvě děti. Už necelých pět měsíců po svatbě se narodil Oldřich Vladimír František ( , v roce 1933 se oženil s Jarmilou Sedláčkovou), o půl druhého roku později se narodil Zdeněk Alois ( , v roce 1939 se oženil s Františkou Skřivánkovou). František Růžička byl především pedagogem. Na valašskokloboucké škole působil od 1. září roku 1891, to mu bylo devatenáct. K 1. září 1895 byl ustanoven definitivním podučitelem na místní šestitřídní škole utrakvistické, definitivním učitelem byl od 1. ledna 1898 a po vykonání zkoušky způsobilosti pro školy měšťanské byl od 1. září 1900 jmenován definitivním odborným učitelem na české škole měšťanské. Od 1. ledna 1921 zastával Růžička úřad zatímního ředitele obecné a chlapecké školy měšťanské, dne 5. března 1923 pak byl ustanoven ředitelem a 26. června 1923 zároveň okresním školním inspektorem pro 2. dohlídací obvod uherskobrodského okresu. Do penze Růžička odešel k 24. srpnu Do školní kroniky v ten den zapsal: Po 41-tileté službě loučím se [se] školou. Odcházím nerad, škola byla mým životem. Ve školní budově v Uh. Brodě jsem se narodil, dětská léta prožil ve škole v Brumově, kde chodil jsem i do obecné školy, a pak do škol na studie a od roku 1891 až do dnešního dne škola mne neopustila. Odcházím s přáním, aby moji nástupci pracovali na škole s láskou k dětem a ku svému povolání. V roce 1907 si František Růžička nechal projektovat rodinný dům (čp. 249), na práci se podíleli bratři Hubert a František Gessnerovi. Projevili zde svůj obdiv k anglické koncepci rodinného bydlení, registrujeme také orientalizující vlivy a svou roli snad sehrál také místní folklór. Stavební řízení se rozběhlo v dubnu To už manželé věděli, že další děti nepřijdou... František Růžička byl také činný v obecní samosprávě. Byl členem prvního obecního zastupitelstva zvoleného po roce 1918, a to za československou národní demokracii. Dne 24. února 1922 však vzala městská rada na vědomí, že Růžička ze strany vystoupil a že přestává být zastupitelem. Pak se dvě volební v komunální politice neangažoval, ovšem na podzim 1931 byl zvolen do obecního zastupitelstva za občanskou stranu. A 24. listopadu roku 1931 byl Růžička zvolen starostou města. František Dufek (který byl po Růžičkovi pověřen správou školy) do školní kroniky zapsal, že je to vůbec poprvé, co stanul v čele našeho města zástupce stavu učitelského. Na schůzi městské rady 4. prosince 1931 požádal nový starosta radní o účinnou podporu ve svém úřadování, neb těžké starosti doléhají tentokráte na hlavy zvolených zástupců, které jenom společnou, svornou a cílevědomou prací nechají se zdolati a zdárně vyřešiti. Každý člen samosprávného sboru musí míti na zřeteli dobro a blaho celé obce, kterou zastupuje a hájí, a nikoliv snad pouze prospěch určité zájmové skupiny. Poprvé Růžička předsedal obecnímu zastupitelstvu 16. ledna 1932: Před zahájením jednání projevil starosta přesvědčení, že nově zvolení členové zastupitelstva přicházejí na radnici s úmysly nejčistějšími, se snahou a vůlí prospěti občanstvu, jehož důvěrou byli zvoleni, a že chtějí věnovati obci svou práci poctivou, svědomitou a nezištnou, bez rozdílu politické příslušnosti ve prospěch celku: jen svornou a cílevědomou prací možno dopracovati se zvláště za dnešních poměrů výsledků zdárných. Růžičkovu starostenskou éru rámují dva pomníky. V listopadu 1931, kdy se Růžička ujímal na radnici funkce, byl na budově klobouckého chrámu odhalen pomník obětem první světové války, na jehož realizaci se již předtím aktivně podílel. Krátce po Růžičkově rezignaci byl na náměstí slavnostně odhalen památník čs. vzájemnosti (29. června 1933). Počátek třicátých let byl poznamenán hospodářskou krizí, která nevyhnutelně postihla také kloboucké soukeníky a papučáře. V prosinci 1931 a 1932 se městská rada usnesla v souvislosti s velkou nezaměstnaností a bídou uspořádat pro potřebné před vánočními svátky sbírku (finance, oděv, obuv). V březnu 1932 se konala sbírka na podporu nezaměstnaných v uherskobrodském okrese, pan starosta tehdy vyzval občany Klobouk k podpoře sbírky. V roce 1932 byla také uskutečněna jako nouzová práce ke zmírnění nezaměstnanosti regulace Klobučky. Regulaci realizovala státní stavební správa pro hrazení bystřin se sídlem ve Vsetíně; zaměstnáni zde ovšem byli takřka výhradně místní obyvatelé, použitý lomový kámen pocházel především z Klobouk. Akce zahrnovala také odvodnění a zavážení starého řečiště, zbylého po regulaci, budování opěrných zdí a schůdků do zregulovaného řečiště, ale nesla s sebou i zábory či výměny pozemků, vyjednávání a vyplácení náhrad za pozemky, ale také za vykácené ovocné stromy a tak podobně. Již toho roku žádali o regulaci potoka také obyvatelé ze Starého města. Jako nouzové práce ke zmírnění nezaměstnanosti (ministerstvo sociální péče poskytlo na daný účel příspěvek) byly prováděny také práce na obecních cestách či v okolí kostela. Ostatně, tímto způsobem byla provedena také stavba cesty od koupelek k lyžařské chatě, což mělo navíc pomoci ke zvýšení cizineckého a turistického ruchu. Na podzim 1932 byla také provedena, ovšem bez jakékoliv subvence, částečná kanalizace v Brumovské ulici. V dubnu 1932 rozhodli zastupitelé zrušit smlouvu v Besedě Dobrovský a přestěhovat obecní knihovnu do čp. 104 a také zde zřídit veřejnou čítárnu; zároveň však mělo být pro knihovnu hledáno vhodnější místo. Počátkem léta rezignovala na funkci obecní knihovnice Ludmila Bardonková. Když v září 1932 pověřilo zastupitelstvo vedením knihovny Antonína Mňačka (nar. 1895, papučář čp. 163) s úkolem zpřístupnit knihovnu od 1. října, čteme, že se knihovna nachází v přízemí školní budovy. K událostem roku 1932 připojme i postavení zděného bufetu u vlakového nádraží (Bohumír Heblein, čp. 371) a zbudování dvou rybníků v trati Pod Hájem (za účelem ledování přerovského pivovaru). Kloboucký farní kostel ozdobily nové varhany a továrník Václav Šerý si zbudoval tenisové hřiště. V dubnu 1933 zastupitelé rozhodli odstranit z náměstí bývalé hasičské skladiště ( za účelem docílení úhlednějšího vzhledu náměstí a rozšíření prostranství v těchto místech ). Na této schůzi bylo také ujednáno pokusit se prodloužit projektovanou regulaci Klobučky směrem k Brumovu, z důvodu nezaměstnanosti místního dělnictva. A na červnové schůzi, jíž se už ale František Růžička neúčastnil, se zastupitelé usnesli, že se obec stane stálým a neodvolatelným členem roku 1932 založené Musejní společnosti ve Valašských Kloboukách, zástupcem obce ve spolku byl jmenován radní Jan Kudela. Růžičkovi synové se nejen neženili v Kloboukách, ale ani se nemínili do Klobouk vracet. Když se starší Oldřich 12. dubna 1933 v Brně oženil, chýlilo se ke konci i Růžičkovo starostenství. Měsíc poté, 12. května 1933, tedy po roce a půl ve funkci, František Růžička oznámil okresnímu úřadu, že se k 15. květnu vzdává členství v obecním zastupitelstvu a postu starosty v důsledku trvalého přesídlení do Brna; svého prvního náměstka Jana Pechance požádal, aby do zvolení nového starosty spravoval obecní záležitosti. O měsíc později, 17. června 1933, byla rezignace vzata obecním zastupitelstvem na vědomí a zároveň bylo na návrh Karla Šilda schváleno jako poděkování za letitou práci pro město udělení čestného občanství Františku Růžičkovi. Vilku v Kloboukách Růžičkovi prodali a v Brně postavili velký třígenerační dům. František Růžička zemřel 14. října 1969 v Brně v požehnaném věku 97 let. Mgr. Petr Odehnal, Ph.D. valašskokloboucký zpravodaj 10

11 KULTURA OCENĚNÍ FILMU NIC NEŽ NÁRODOPIS! Film o Milanu Švrčinovi Nic než národopis! byl oceněn na mezinárodním fi lmovém festivalu Etnofi lm Čadca. Byla mu udělena Cena velvyslance České republiky na Slovensku. Festival je zaměřen na problematiku etnologie, sociální a kulturní antropologie. Ve festivalové soutěži bylo zastoupeno 36 fi lmů, především slovenské a české, ale také maďarské, polské, italské či chorvatské. I vzdálenější země vyslaly své zástupce, například Nový Zéland a Spojené arabské emiráty. V průběhu festivalu, kterého jsme se osobně zúčastnili, jsme poznali, že náš fi lm diváky zaujal. Zástupce slovenské menšiny v maďarské televizi dokonce natolik, že s námi natočili rozhovor do své reportáže. Všichni přítomní byli překvapeni, že fi lm není fi nancován velkou produkční společností ani realizován veřejnoprávní televizí, ale je dílem mnoha drobných dárců, sponzorů a nejmenovaných pomocníků. Cenu za nejlepší český fi lm osobně předala velvyslankyně České republiky na Slovensku Lívia Klausová režiséru Zdeňku Zvonkovi za přesvědčivé zobrazení výrazné osobnosti a jejího přínosu k uchovávání folklórní tradice. My toto ocenění chápeme především jako poctu, uznání odkazu a díla našeho učitele Milana Švrčiny. Lilka Prossová a Zdeněk Zvonek Srdečně Vás zveme na koncert souboru ZELOWSKIE DZWONKI (Zelówské zvonky). Kostel Povýšení sv. Kříže, pátek , 20.00, sobota 6. 12, Unikátní soubor z našeho polského partnerského města, hrající na asi třicet ručních zvonků, ojedinělý nejen v rámci Polska, ale vůbec střední Evropy. Kulturní a vzdělávací středisko Vás srdečně zve na cestovatelskou a zeměpisnou přednášku s promítáním MAREK CÍSAŘ: CESTA KOLEM SVĚTA (USA) část první od Atlantiku k Pacifi ku Kino Svět, , Kulturní a vzdělávací středisko Vás srdečně zve na tradiční koncert dechové hudby Valaška VÁNOCE S VALAŠKOU. Pátek , 19.00, sál KD Klobučan. Vstupné 120 Kč, předprodej vstupenek v městském informačním centru, tel Kulturní a vzdělávací středisko Vás srdečně zve na přímý přenos koncertu České filharmonie. JAN JAKUB RYBA: ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ Sobota , 14.30, kino Svět. Přímý přenos odpoledního koncertu z Rudolfina bude dirigovat Jiří Bělohlávek. Alžběta Poláčková soprán, Veronika Hajnová alt, Petr Nekoranec tenor, Jan Šťáva bas, komorní sbor EN ARCHÉ, smíšený pěvecký sbor Česká píseň se sbormistrem Vojtěchem Jouzou. Koncert završí první řada Slovanských tanců Antonína Dvořáka. V přestávce se bude podávat malé občerstvení. Srdečně Vás zveme na tradiční NOVOROČNÍ KONCERT, který se uskuteční v neděli 11. ledna 2015 v v kostele Povýšení sv. Kříže. Těší se na Vás: Radana Beláková klavír, Iveta Trojanová hoboj, Lada Martinková zpěv, Michal Pášma kontrabas, Pavel Karban průvodní slovo. prosinec 2014 KINO SVĚT VALAŠSKÉ KLOBOUKY PROSINEC 2014 Čtvrtek , Ledové království (109 min., Př., 50 Kč, dabing) Mikulášská nadílka v kině Svět. Pohádka o milé a nebojácné Anně, která za pomoci odvážného horala Kristoffa, jeho věrného soba Svena a legračního sněhuláka Olafa podnikne v kruté zimě výpravu za záchranou své sestry Elsy. Film získal Oscara za nejlepší animovaný fi lm. Pondělí , Hobit: Neočekávaná cesta (183 min., Př., 50 Kč, dabing) Film sleduje cestu hlavní postavy Bilbo Pytlíka, který se ocitne na dobrodružné výpravě. Cílem cesty je si znovu nárokovat ztracené trpasličí království Erebor. Bilba nečekaně osloví čaroděj Gandalf Šedý, díky kterému se ocitne ve společnosti třinácti trpaslíků v čele s legendárním bojovníkem Thorinem. Cesta do divočiny vede přes tajemné země, kde se to hemží zlobry, skřety a kouzelníky. Úterý , Hobit: Šmakova dračí poušť (161 min., Př., 50 Kč, dabing) Další dobrodružství hobita Bilbo Pytlíka na jeho společné pouti s čarodějem Gandalfem a třinácti trpaslíky vedenými Thorinem Pavézou. Vydali se na cestu, jejímž cílem je získat zpět Osamělou horu a ztracené království trpaslíků Erebor. Čtvrtek , Hobit: Bitva pěti armád (140 min., Př., 150 Kč, dabing) 3D Film uzavírá epické dobrodružství Bilbo Pytlíka, Thorina Pavézy a skupiny trpaslíků. Když se jim v boji proti draku Šmakovi podařilo dobýt zpět svou vlast, nechtěně vypustili do světa smrtící sílu. Rozzuřený Šmak dští svůj spalující hněv na bezbranné muže, ženy a děti v Jezerním městě. Pátek , Hobit: Bitva pěti armád (140 min., Př., 150 Kč, dabing, 3D) Sobota , Hobit: Bitva pěti armád (140 min., Př., 150 Kč, dabing, 3D) Sobota , Hobit: Bitva pěti armád (140 min., Př., 150 Kč, dabing, 3D) Pátek , Železná srdce (135 min., 15 let, 80 Kč, titulky ) Duben Zatímco se spojenecká armáda pokouší o fi nální ofenzívu na evropské valašskokloboucký zpravodaj 11

12 frontě, ujímá se válečný veterán, armádní seržant Wardaddy (Brad Pitt), velení tanku Sherman a vydává se s jeho pětičlennou posádkou na vražednou misi v týlu nepřítele. Sobota , Česká filharmonie: Česká mše vánoční (145 min. včetně přestávky, 250 Kč) Přímý přenos odpoledního koncertu z Rudolfi na, diriguje Jiří Bělohlávek. Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se stala nedílnou součástí českých Vánoc. Jednoduchý text o zvěstování Kristova narození a příchodu pastýřů k jesličkám zhudebnil rožmitálský kantor v roce Skladba pro svou prostotu i radostnou a svěží atmosféru byla a stále je srozumitelná a přístupná širokému obecenstvu. Koncert završí první řada slavných Slovanských tanců Antonína Dvořáka. Sobota , Paddington (98 min., Př., 120 Kč, dabing) Neobyčejně půvabné a vtipné vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru, který přijede vlakem na nádraží Paddington v Londýně, kde se ho ujmou manželé Fouskovi. Kde se medvídek objeví, tam se začnou dít neuvěřitelné věci. Sobota , Exodus: Bohové a králové (142 min., 12 let, 150 Kč, dabing) 3D Vyrostli jako bratři, ale stali se z nich nepřátelé na život a na smrt: egyptský faraón Ramses a Mojžíš, nalezenec, který se stal legendou. Jiná legenda, Ridley Scott, převedla jejich nesmrtelný příběh na fi lmové plátno. Tvůrce Gladiátora tak dostal šanci znovu předvést, jak má vypadat pravý historický velkofi lm. Úterý , Sněhová královna (80 min., Př., 120 Kč, dabing) 3D Animovaný příběh natočený na motivy světoznámé pohádky Hanse Christiana Andersena. Sněhová královna uvalí na zemi kletbu a všude zavládne nekonečná zima. Neutichající polární vítr ochladí lidská srdce a z nich se vytratí všechna radost. Děvčátko Gerda spolu s fretkou Lutou a skřítkem Ormem se vydají na dlouhou cestu do paláce Sněhové královny, aby zachránili jejího bratříčka Kaye a navždy vysvobodili zemi z věčného sněhu a mrazu. Úterý , Co jsme komu udělali? (97 min., 12 let, 100 Kč, titulky) Tuto vynikající komedii opakujeme pro velký úspěch. Na životě je krásné, že se v něm nedá nic předem naplánovat. Například Verneuilovi si byli jisti tím, že se jejich čtyři nádherné inteligentní dcery provdají za výjimečné muže. A výsledek? Tím je tento kouzelný fi lm. valašskokloboucký zpravodaj 12 POZVÁNKA SPORT Výbor TJ Sokol ve Valašských Kloboukách zve všechny své členy, sestry a bratry ve věku 60 let a starší ve středu 10. prosince 2014 do velkého sálu Sokolovny na tradiční přátelské předvánoční posezení s Věrnou sokolskou gardou. Kulturní program a občerstvení zajištěny, zahájení v Těšíme se na Vaši hojnou účast! Jaroslav Šanovec, starosta TJ Sokol Z ČINNOSTI OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ HOUSLE A HOUSLOVÍ JUBILANTI Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Josef Suk, Leoš Janáček, Otakar Ševčík česká jména světového významu. Tito a mnozí další hudební skladatelé letos oslavili svá jubilea. Rok 2014 a jeho čtverka na konci přinesly řadu výročí především v českých hudebních vodách, není proto divu, že byl vyhlášen Rokem české hudby. Tento slavný rok se už pomalu blíží ke konci a také my se s ním můžeme s klidným svědomím rozloučit, neboť i ve Valašských Kloboukách jsme mohli vzdát hold a dík českým hudebním skladatelům a popřát tak jejich hudbě k nesmrtelnosti. V neděli 19. října 2014 totiž již popáté pořádalo smyčcové oddělení Základní umělecké školy ve spolupráci se sdružením Přátelé houslí pásmo slova hudby a videoprojekce s názvem Housle a housloví jubilanti. Letos jsme vzpomínali právě na zmíněné velikány a jejich hudba se tak mohla v tomto předdušičkovém čase nést chrámem ve Valašských Kloboukách jako děkovná modlitba za jejich působení. Celý program uvedla Lada Martinková písní Bedřicha Smetany Kdo v zlaté struny zahrát zná a naladila tak celé publikum i ostatní účinkující k meditování nad krásou houslových tónů. Důležitou úlohu v programu sehrál především smyčcový soubor základní umělecké školy: v jeho podání zazněly skladby Oskara Nedbala, Václava Vačkáře či Pilky Leoše Janáčka. Skladbu upravil výjimečně pro tuto příležitost pan Graziano Sanvito. Smyčcový soubor hrál pod taktovkou mladého dirigenta Tomáše Křemena. Kromě tohoto souboru se představilo také smyčcové kvarteto Sukovou Barcarollou, Adéla Ptáčková si k oslavám vybrala Janáčkovu Romanci. Technicky velmi náročnou skladbu Holka modrooká Otaka Ševčíka přednesla studentka Janáčkovy akademie v Brně Hanka Novotná za doprovodu začínající skladatelky Petry Čtveráčkové. Zahrát jubilantům přišla také bývalá žačka ZUŠ Magdaléna Mikuličáková, která společně s Radanou Belákovou nechala chrámem znít Pohádku Josefa Suka. O průvodní slovo a projekci k celému programu se jako již tradičně postaral pan dr. Martin Klimčík. Jim všem patří velké poděkování. Děkovat bych ale také chtěla všem, kteří se podíleli na přípravě těchto oslav, a to především Bohumile Stillerové. Ale také Vám všem, kteří jste přišli slavit s námi a ukázali tak, že o českou hudbu bude vždycky zájem. Markéta Mikuličáková OVOCNÁ CESTA V pátek 7. listopadu se v dopoledních hodinách konala výsadba ovocných stromů v areálu budoucího skanzenu na Trhovisku. Jednalo se o realizaci projektu Ovocná cesta, který vytvořil spolek Jižní Valašsko, aby byl dotvořen sad tradičních ovocných odrůd. Spolek za pomoci veřejnosti vysadil téměř 60 ovocných stromů a keřů. Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství. Byly vysazeny především staré odrůdy třešní, jabloní, hrušní, slivoní, ale i oskeruše, moruše, kdoule, mišpule a jiné, méně známé ovoce. Na pomoc nám přišli mladí pánové z 9. C pod vedením pana učitele Martina Hudka. Tato pracovní četa nám pomáhala sázet stromy již minulý rok, takže i díky zkušenostem nasbíraným při loňské výsadbě se práce zhostila velmi dobře. Dnes již děti ve školách nemají možnost pracovat na školních pozemcích a často si tak ani nevědí rady s nářadím. Proto se snažíme zapojovat co nejvíce mladých lidí, abychom jim ukázali, že všechno se nedá dělat od počítače a že je třeba i manuální práce. Musím říci, že kluci byli velmi šikovní. Rád uvádím vynikající moudro našich předků: zasaď strom, postav dům a zploď syna. Spolek Jižní Valašsko umožňuje ve skanzenu realizaci prvních dvou bodů tohoto moudra a třetí bod necháváme individuálně na každém. Na akci přijeli i manželé Hýžovi z dalekého Hradce Králové, kteří se věnují živé stravě a dělají na toto téma přednášky po celé republice. Vedle Školy živé stravy se věnují stromům a vydávají krásný kalendář nejen o nich, ale také o radách do života či kulinářských specialitách. Výtěžek z prodeje kalendáře pomohl fi nancovat i náš projekt v rámci sbírky pořádané Nadací Partnerství. Vzácnou návštěvou brigády byla i nově zvolená starostka paní Eliška Olšáková s místostarostou panem Martinem Janíkem, kteří společně zasadili několik stromů. Hosté si prošli sad a mohli obdivovat rozmanitost ovocných druhů. Doufejme, že stromky porostou a nestanou se terčem vandalismu, což je další důvod, proč se snažíme zapojovat do podobných akcí i školní mládež a vypěstovat v nich lásku k tradicím a k regionu.

13 Akce byla ukončena podzimním předobědovým opékáním špekáčků. Myslím, že to byla příjemná tečka za pracovním pátkem. Tím děkuji též motorestu Šafrán za tradiční naturální výpomoc v podobě občerstvení. Vysazené ovocné stromy budou sloužit nejen jako okrasa celého okolí, ale také jako důležitý zdroj ovoce, které chceme sušit, moštovat, případně tepelně upravovat na povidla, marmelády a zavařeniny. Projekt Ovocná cesta doplnil náš loňský projekt Sad pro skanzen, obohatil genofond ovocných druhů námi vysázených stromů a dotvořil krajinu, kde ještě před časem byl hustý porost náletových dřevin a černá skládka. Mgr. Miroslav Maňas PROGRAM RC KAŠTÁNEK PROSINEC 2014 Můžete si u nás kdykoli jen tak pohrát nebo se zúčastnit programu. Centrum je otevřeno denně od 8.00 do 13.00, úterý a čtvrtek od 8.00 do Vstupné 30 Kč na dopoledne/odpoledne pro celou rodinu. po Spolu lepíme Mikuláše, anděla a čerta, 9.30 modlitby maminek u adventního věnce, přednáška na téma Spánek kojenců a batolat: jak porozumět spánkovým potřebám dětí (Mgr. Markéta Šobáňová) individuální psychologické poradenství út setkání dětského lesního klubu Vrběnka a společné předvánoční tvoření rodičů s dětmi, 9.30 kurz finanční vzdělávání, organizační schůzka k akci Živý betlém, cvičení pro těhotné ženy a předporodní kurz (DiS. Martina Lukács) st setkání rodičů vícečetných rodin, připravený bude program ve Snoezelen (multisenzorická místnost) a také malé občerstvení, 9.30 kurz výroby vánočních ozdob patchworkový zvoneček ze stužek, logopedie individuální nácvik řeči a poradenství čt miminoklub pro rodiče a děti do 18 měsíců beseda na téma První dětské zkušenosti s Mikulášem, beseda Aromaterapie a její využití v péči o děti s praktickou ukázkou (Mgr. Markéta Křížková) pá Spolu vyrábíme vánoční přáníčka a výrobky na mikulášský jarmek, Snoezelen pro maminky a miminka do 6 měsíců (každý pátek, viz kroužky) so mikulášský jarmek den otevřených dveří: přijďte se ohřát, nakojit, přebalit, odpočinout si v teple a v příjemném prostředí rodinného centra. Guláš, svařák, čaj pro děti Mikulášská pohádka pro děti od 2 do 10 let, koncert Beaty Bocek a Biorchestru. po Spolu vyrábíme ozdoby na kaštánkový vánoční stromeček z papíru a bavlnek, 9.30 modlitby maminek u adventního věnce, poradenství Krok k zaměstnání pro maminky na MD, které již uvažují o své budoucí práci zdarma, hlídání dětí zajištěno, je potřeba se předem přihlásit, Mgr. Markéta Šobáňová út Kurz zdravého vaření, Spolu vyrábíme svícínek z perliček st kurz výroby vánočních ozdob andílek, konzultace fyzioterapeutky prosinec 2014 Mgr. Jindřišky Mlčkové (nutné se předem přihlásit, max. 4 děti do 2 let), logopedie individuální nácvik řeči a poradenství, sladké kváskování s paní Pechovou (nutné předem se přihlásit, s sebou skleničku na kvásek, cena 100 Kč) čt miminoklub pro rodiče a děti do 18 měsíců, Snoezelen pro děti z DD Smolina, divadelní představení pro děti, burza nápadů Jak s dětmi oslavit Nový rok pá Spolu zdobíme kaštánkový vánoční stromeček, masáže s možností hlídání dětí, ukázka masáží kojenců a batolat (Mgr. Tereza Bělašková) po Spolu skládáme vánoční řetěz ukázka různých řetězů, 9.30 modlitby maminek u adventního věnce, individuální psychologické poradenství, Snoezelen pro děti z DD Smolina út předvánoční rozjímání s hudbou, organizační schůzka k akci Živý betlém, cvičení pro těhotné ženy a předporodní kurz (DiS. Martina Lukács) st Spolu vyrábíme svíčku z včelího vosku, logopedie individuální nácvik řeči a poradenství čt vánoční besídka s ochutnávkou cukroví, Spolu stavíme krásný dřevěný betlém pá Spolu zpíváme koledy a tvoříme závěs z pomeranče a hřebíčku vánoční prázdniny : Kaštánek má zavřeno V neděli v na horním náměstí vás Kaštánek ve spolupráci s Valašskoklobuckou farností srdečně zve na divadelně-hudební vánoční pásmo Živý betlém.vystupovat bude 20 herců, králové přijedou na koních, děti si budou moci pohladit ovečky a ovčáckého psa. Přijďte zhlédnout reprízu divadelní hry V Betlémě není místo a užít si pěknou vánoční atmosféru. Program na pódiu bude probíhat již od 15 hodin. Vánoční a zimní náladu vám navodí svým zpěvem děti. Přijměte pozvání na program i občerstvení (sladké a slané dobrůtky, čaj pro děti, svařák, medovina). Individuální psychologické poradenství poskytuje Mgr. Markéta Šobáňová, psycholog. Každé pondělí od 11 do 13 hodin nebo jindy na základě ústní nebo tel. domluvy Podrobný program a aktuality sledujte na valašskokloboucký zpravodaj 13

14 KROUŽKY SNOEZELEN Snoezelen pro maminky a batolata čtvrtek (děti 8 m. 1,5 roku). Míčkované básničky čtvrtek (děti 1,5 4 roky). Předškolní dovednosti úterý (předškoláci). Kroužek pro živé školáky úterý (1. 4. třída ZŠ). Maminky a miminka pátek (miminka do 6 měsíců). Jednotná cena kroužků je 640 Kč na rok (lze platit zvlášť za pololetí). Individuální relaxace a terapie ve Snoezelen: dle domluvy 300 Kč hodina. PŘEDPORODNÍ KURZY A CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ Probíhají v úterý pod vedením porodní asistentky Martiny Lukács. Funguje také laktační poradna. Přihlásit se můžete průběžně na tel , cz. Centrum pro rodinu Val. Klobouky zve seniory na pravidelná setkání OBZOR s lektorkou Ladislavou Šerou. První setkání se uskuteční 9. prosince 2015 v KROUŽKY SNOEZELEN v sále podnikatelského centra ve Valašských Kloboukách. Zdravím vás, milí senioři, chtěla bych vás i svým jménem pozvat na pravidelná setkávání našeho nového celoročního programu OBZOR. Co skrývá tento záhadný název? Vezměme si každé písmenko tohoto slova a nechejme pracovat nejen mozkové závity, ale hlavně představivost. O jako očekávání a obohacení, B jako Bůh nebo blízkost, Z může znamenat zábavu či znalosti a u písmene R se nabízí rada nebo rébusy. Ano, budeme se setkávat nad tím, co nás těší i trápí, projdeme se duchovní tématikou, popřemýšlíme nad biblickými příběhy, zazpíváme si písničky vašeho mládí. Pozveme do našeho křesla pro hosta zajímavou osobnost našeho kraje a zvýšíme plasticitu našeho mozku zajímavými cvičeními paměti. Říkáte si občas, co je asi za tím horizontem? Jestli ano, tak nezbývá, než se vydat na cestu a rozšířit si tak svůj OBZOR. Nevím jak vy, ale já se na to moc těším. Ladislava Šerá, lektorka PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM KOSTNÍ DŘENĚ Dovolte, abych jménem Nadace pro transplantaci kostní dřeně poděkovala paní Kamlerové za zorganizování přednášky o potřebě dárců dřeně na místním gymnáziu. Výsledek: v úterý 21. října vstoupilo do registru 37 žáků. Hluboce si vážím rozhodnutí všech studentů, vždyť v budoucnu mohou zachránit to, co je nejcennější lidský život. V této oblasti pracuji 18 let a měla jsem možnost poznat lidi po transplantaci kostní dřeně: pracují, mají děti, žijí plnohodnotným životem, ale znala jsem i ty, kteří se svého dárce nedočkali. Studentům Gymnázia Valašské Klobouky patří úcta a dík. Dovoluji si zde ocitovat pocity obdarovaných z časopisu Naděje: Zpráva, že se našel dárce, přišla jako zázrak, vlastně vysvobození. Těším se z každého dne. Dost poděkovat ani nejde. Jsme vděčni Karlovi, slovy se to dá těžko vyjádřit. Podstatou je zákrok, kterého se jiní bojí. Nemusel, ale pro Janu to byla záchrana života. Uzdravila jsem se díky dárci, musí to být úžasný člověk. Jsme šťastní, víc si nepřejeme. A pocity těch, kteří darovali: Já jsem v registru krátce a už mi volali. Měl jsem radost a šel bych znovu. Bylo to lepší, než jsem čekal: raz, dva a hotovo, super. (muž ze Vsetínska) Buď vás vyberou, nebo ne. Pokud ano, můžete zachránit život a to je velká věc. Můj zážitek je krásný, a když mě znovu osloví, daruji rád, podruhé i potřetí. (muž ze Zlínska) Zdenka Wasserbauerová, Nadace pro transplantace kostní dřeně PODĚKOVÁNÍ Nízkoprahové zařízení KamPak? děkuje panu Radku Danielovi z Valašských Klobouk za bezplatné využití bowlingových drah pro klienty naší služby. Rovněž bychom chtěli poděkovat za pozornou a příjemnou obsluhu při hře. Tým pracovníků a spokojení klienti NZDM KamPak? POZVÁNKA Výbor Klubu důchodců zve všechny členy a přátele na Rozlučkový večírek s rokem 2014, který se bude konat v pondělí 29. prosince 2014 v kulturním domě Klobučan od 19 hodin. Přijďte se pobavit! ANO 2011 Hnutí ANO 2011, místní organizace Valašské Klobouky, přeje všem občanům Valašských Klobouk a obcí Lipina, Mirošov a Smolina klidné a spokojené prožití vánočních svátků. Děkujeme za projevenou důvěru a do nového roku 2015 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás podpořili v komunálních volbách. Velmi si vážíme obrovské podpory místních občanů, kterou nebereme na lehkou váhu. Proto ještě jednou děkujeme za vaše hlasy. 2. místo je díky Vám, občanům, pro nás velkým úspěchem. Bohužel tak jako i v jiných obcích a městech jsme nedostali příležitost ovlivnit v novém volebním období chod našeho města a přilehlých obcí. Cítíme povinnost Vám, kteří jste nás volili, vysvětlit, proč jsme nedostali šanci. Již od prvních demokratických voleb všichni slibují občanům, že si mohou svobodně rozhodnout, kdo je bude zastupovat na radnicích, v krajích či parlamentu. Po volbách nastane pochybné koaliční vyjednávání a najednou se volič staví do pozice nesvéprávného občana. Jeho hlas již nikoho nezajímá. A z tohoto důvodu ANO skončilo z druhého místa v opozici. Ale i tak se budeme snažit plnit program, ke kterému jsme se zavázali. Přejeme novým členům zastupitelstva a vedení naší obce hodně sil a nových podnětů pro zvelebování a řešení aktuálních problémů v naší obci. ANO 2011, místní organizace Valašské Klobouky PŘÁNÍ Opět prožíváme adventní čas. Krůček po krůčku se blížíme ke slavení velké radosti narození našeho Pána a Krále. Záleží jenom na nás, jak tuto dobu budeme prožívat. Kolik lásky, porozumění a ochoty naslouchat budeme druhým věnovat, jestli naše srdce rozehřeje srdce druhých. Přejeme požehnaný nejen advent, ale i vánoční svátky se srdcem na dlani a s úsměvem na tváři vždyť ten nás vůbec nic nestojí. I Bůh se stal malým, aby nám ukázal, jak velká je jeho láska k nám. Vše dobré přeje Charita Valašské Klobouky valašskokloboucký zpravodaj 14

15 prosinec 2014 D ev nica U Janík D cka si možú nazdobit perník, prodávat sa tu budú plst né plpáky. Po ob d si možú p ijít húslisti zahrát s Pú ikama. D ev nica U Pive k P i te na besedu k ševcom! Na zeh ítí vyzkúšáte néenom slivovicu, no aj papu e z baraní kože. Uvidíte aj pleténí slam nek, na píš alky zapíská Jarek Je ábk. Hotel Alfacentrum Budú sa podávat valašské špecijality, od poled a hraje cimbálovka Bukovinka. Vinné sklepy U Františka Posezéní u cimbálu, hraje cimbálová muzika Vincúch. NED LA 7. PROSINCA 2014 Podnikatelské centrum Klobucký adventní trh: Št drý ve er za as našich babi ek aneb Co sa prvéj jídávalo. P i te pobyt aj ochutnat! Zahraje cimbálová muzika. Kostel Povýšení svatého K íže Aj dnes sa možete podívat na Klobúky z v že farního kostela Slavnostní zakon ení jarmeku. Zazpívú p vecký sbor Cantare ze Slavi ína a komorní súbor Sešli jsme se s programem židovských písní. Stejn jako v p edchozích letech je sou ástí programu a rozpo tu 23. valašského mikulášského jarmeku zám r podpo it konkrétní innosti, které budou garantovat jednotliví spolupo adatelé: Valašský jarmek, o. s. Program rozvoje spolku Valašský jarmek, o. s. eský svaz ochránc p írody Kosenka Protipožární zabezpe ení základny ZO SOP Kosenka. Muzejní spole nost ve Valašských Kloboukách Vydání 15. ro níku Vlastiv dných kapitol z Valašskokloboucka. TJ Sokol Valašské Klobouky Pokra ování oprav objekt TJ Sokol oprava st echy a okap. Národopisný soubor Klobu an Obnova valašskoklobouckého kroje. Klub d chodc Valašské Klobouky Program využití volného asu senior p i zájezdech a setkáních. Nadace Jana Pive ky Slavi ín Údržba a provoz roubeného domu p. 7 užívaného pro projekty zam ené na zachování kulturních tradic a starých emesel. Gymnázium Valašské Klobouky Propagace regionálního kulturního d dictví s využitím ICT. facebook 23. valašský mikulášský jarmek Valašské Klobouky Valašský jarmek, o. s., a * eský svaz ochránc p írody Kosenka * Muzejní spole nost ve Valašských Kloboukách * * TJ Sokol Valašské Klobouky * Národopisný soubor Klobu an * * Klub d chodc Valašské Klobouky * * Nadace Jana Pive ky Slavi ín * Gymnázium Valašské Klobouky * * Kulturní a vzd lávací st edisko Valašské Klobouky a m sto Valašské Klobouky * Akci podpo ily firmy Valašskokloboucka * m sto Valašské Klobouky * * ímskokatolická farnost Valašské Klobouky * * stovky dobrovolník * valašskokloboucký zpravodaj 15

16 TVRTEK 4. PROSINCA 2014 Galerie pod muzeem Vernisáž prací výtvarník ze spolku Vincúch. PÁTEK 5. PROSINCA 2014 Dolní nám stí Slavnostní zahájení jarmeku a rozsvícení váno ního stromu s cér í cimbálovú muzikú Klobu ánek. Gymnázium Zahájení výstavy obraz a fotografií Antonína Šuchmy, hraje cér í cimbálovka Klobu ánek. Kostel Povýšení svatého K íže Zelowskie Dzwonki: súbor z našeho partnerského m sta v Polsku p edvád jící duchovní skladby hrú na zvonky. Vinné sklepy U Františka Posezéní u cimbálu, hraje cimbálová muzika Klobu an. SOBOTA 6. PROSINCA 2014 Klobucký rynek Do jarmeku všecky obudí dechovka Valaška Slavnostní vytrúbení jarmeku z balkónu kulturáku Zahájení jarmekového trhu: p íchod svatého Mikuláša s družinú a zpívání u strome ka p ed muzeem Potkáte mikulášské družiny, podívete sa na valašskú zabíja ku, rož éní barana a možete aj ledaco okoštovat. Potkáte aj jarmekové policajty, uvidíte emesníky p i práci, výrobu be ek, malú výstavu betlém kolem rynku a hodn dalšího. D cka sa možú svézt na koní koch. Kostel Povýšení svatého K íže 9 30 Zelowskie Dzwonki , 11 30, Juditina cesta do Betléma adventní muzikálový p íb h, kerého sa možete 12 30, stat sú ás Otev ítá bude v ž farního kostela. Možete sa podívat na m sto z výšky a uvidíte tu aj výstavku o stavb pastora ního domu. Gymnázium V emeslnej díln uvidíte p i práci šikovné d cka pali kovat aj vyšívat. Tvo ivá dílna je pro všecky, co si chcú neco p kného vyrobit Charita Valašské Klobúky: celý de si tu možete opat it malé d átka a odpo inút si Sbor Gymnázia Valašské Klobúky pod vedením Davida Polácha Hraje cimbálová muzika Aloise Zkoumala ze Zlína. D ev nica U Pechanc Povykládajte si s pam tníkama o Valašsku, jak bylo d ív. Dostanete zemák aj kyšku. Podnikatelské centrum Výstava historických fotografií Valašských Klobúk a výstava betlém Valašská školi ka: 9 30 Zpívání s Dúbravú a Bylni ánkem Zazpívajte si s Klobu ánkem D cka z klobuckej základní školy zahraj divadélko Klobucká scholi ka Ove ky zazpíve a nau í vás p knú koledu. Dolní nám stí St ídav budú hrát dechovky Valaška a Dúbravanka. Možete si dat aj kyselicu. Stará radnica Po kop tu bude celý Závršan: teti ky vám p edvedú lámání lnu, p adéní vlny aj lnu, draní pé í, chlapi budú p edvá at strúhání sv tidel. Uvidíte ezbá e, ke kúpení tu budú slam né ozdoby, krajky, modrotisk aj figurky z kuku ice. Zazpívú Mužáci ze Zlína. A uvidíte aj výstavu obraz Kristýny Fuksové. Galerie pod muzeem V novej galerii uvidíte práce výtvarník ze spolku Vincúch. ervený d m D cka si možú ud lat na kruhu sv j hrne ek. Možete si dat sva ák lebo aj a p ikusovat frgál. Rodinné centrum Kaštánek Možete nás navštívit, odpo inút si, pohrát, dat si guláš a vypit si horký aj aj víno Mikulášská pohádka pro d ti ky už od dvúch rok P i te si poslechnút písni ká ku Beatu Bocek s Biorchestrem. Kulturák Velký sál Ukázky emesel. Pojíte tu kyselicu, klobásky a posilníte sa ne ím ost ejším Do nálady vás dostane mladá dechová hudba klobuckej ZUŠ Zazpíve a zatan í súbor Rusava s cimbálovú muzikú Bukovinka z Byst ice p. H Vystúpí súbor Dúbrava z Valašských Klobúk a cimbálová muzika Lid an Zahraje a zazpíve súbor Klobu ánek, kerý letos slaví dvacet rok Tuto p ldruhú hodinku možete strávit se súborem a cimbálovkú Klobu an P edstaví sa dív í sbor a muzika Pú ik z Brna P ehlídka tanca obuškového a odzemku, hraje Klobu an S cimbálovú muzikú Slavi an ze Slavi ína do káme až do p noci. Vstupné 50 K. Balkón Výstava krajových a starších odr d ovoca spojená se sút ž o najp kn jší jab ko krajovej i starší odr dy. Kúpíte si sušené ovoce aj mošty. Výtvarná dílna s d ckama z klobuckej ZUŠ. Vestibul P i te si na štamprlu! A okoštujete aj vdolky. Ve valašskej lotériji sa nestanete milioná em, ale zasm jete sa a možete vyhrát všecko možné. P ivítá vás cér í muzika Klobu ánek, b hem d a zahraje ertovka ze St elnej. Beseda TJ Sokol Za dve ama V jarmekovej pošti ce kúpíte p kné pohledy a zas dostanete novu ký jarmekový štempl. A možete kúpit aj p kné hrnky s jarmekovým and lem. Sál Ukázky emesel, hrát a zpívat budú teti ky a strýci ze súboru Lednica Lidové p sni ky si možete zazpívat s ženským sborem Karpatky Sút ž o najp kn jšího pe eného pána i paní z kynutého t sta a sút ž o najp kn jší mikulášský perník. P i te dat hlas! D ev nica Kosenka Ukázky emesel: jak sa d laj hadrové koberce, jak sa pe ú váno ní oplatky, páni a pani ky z t sta. Okoštujete jah a í guláš. Sút žit sa bude o najlepší kysané zelé: p i te okoštovat! Prodej sertefikát pro horu na Š rnici. Ukázky vedení ove ek a domácího hydu. Po celý de hraje muzika Pú ik , Když jsem já sloužil - divadélko Vojty Molka a jeho zví átek. Stodola na Kosence Výstava Ochrana p írody a krajiny: 35 let eského svazu ochránc p írody. valašskokloboucký zpravodaj 16

17 prosinec 2014 Oční optika Petr Šmotek Široký výbìr, kvalitní provedení, nízká cena při nákupu multifokálních brýlí druhé brýle do 1500 Kč zdarma (platí do ) 33% sleva na všechny sluneční brýle (platí do ) dárkové poukazy v hodnotě 500, 1000 a 1500 Kč kontaktní čočky za internetové ceny Obuv a textil u FIJULI Výprodej zimní obuvi práv za al!!! 20-50% NAJDETE NÁS VE VALAŠSKÝCH KLOBOUKÁCH, MASARYKOVO NÁM STÍ 167 NÁKUPNÍ CENTRUM ŠVÉDA BRUMOV- BYLNICE, UL. ŠKOLNÍ 1035 U nás v prodeji značky: Esprit, Calvin Klein, Puma, Nike, Jaguar, Davidoff, Converse, Reserve, Enni Marco, Avalanche, Cat, H.I.S., Okula, Moxxi a mnoho jiných Kontakt: Val. Klobouky, Komenského nám. 54 tel.: Brumov-Bylnice, zdravotní středisko 1189 tel.: Prodám starší rodinný domek 2+1 na ulici Brumovská, vhodný k rekonstrukci. Za domem je dvorek + zahrada, součástí je garáž. Cena dohodou. Tel P EVODY NEMOVITOSTÍ právn kvalitn a levn VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK i bez plateb p edem web: zlinsko.cz tel Tel VYBÍRAT M ŽETE ZE ŠIROKÉHO SORTIMENTU OBUVI ZNA EK: Tamaris 20-50%, Mustang, s. Oliver, Peddy, Asylum, Navaho, Adidas, Nike aj. ZNA KOVÉ SPORTOVNÍ OBLE ENÍ A DOPL KY Adidas, Nike SPODNÍ PRÁDLO Andrie DÉŠTNÍKY zn. Doppler, ŠKOLNÍ AKTOVKY A PENÁLY zn.topgal aj T šíme se na vaši návšt vu a p ejeme vám p íjemné prožití svátk váno ních, bohatou nadílku, zdraví, št stí, pohodu a úsp šný rok Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví na ulici Luční. Nová plastová okna, dům po rekonstrukci. Cena dohodou. Tel Kloboucká 866, Brumov Bylnice, p ijme do trvalého pracovního pom ru Baby club Plavá ek srde n zve d ti, jejich rodiny a blízké na ZIMNÍ KURZ PLAVÁNÍ v bazénu p i ZŠ Brumov-Bylnice. Kurz je ur en pro d ti od 0,5 m síc až po d ti do 12 let. Za podpory rodi se d ti seznamují s vodou a u í se v ní samy aktivn pohybovat. Sou ástí kurzu je také sauna a babymasáž. Plaveme v soboty ve vod teplé 30 C. Vítáme oba rodi e! Za ínáme ! Bližší info a p ihlášky na nebo OBSLUHA, SE IZOVÁNÍ A PROGRAMOVÁNÍ CNC STROJ (soustruhy, obráb cí centra, karusel) Požadujeme : - SPŠ strojní, st ední odborné u ilišt, - praxe v oboru výhodou, - nástup možný ihned. Nabízíme : - možnost profesního r stu, - zajímavou a perspektivní práci ve stabilní firm, - zajímavé platové ohodnocení, - práci v p átelském a dynamickém kolektivu, - zam stnanecké výhody. P ihlášky s krátkým životopisem zasílejte na výše uvedenou adresu nebo telefonicky na íslo nebo na ovou adresu valašskokloboucký zpravodaj 17 15

18 prosinec 2014 Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce Připojujeme i poděkování našim zaměstnancům a obchodním partnerům za dobrou spolupráci v roce Valašskokloboucké služby, s. r. o. AUTOBAZAR AUTOZASTAVÁRNA Dovoz kvalitních aut - pouze Německo Výkup IHNED nejvyšší cena Zprostředkování prodeje Výhodný prodej na splátky Levné zákonné pojištění Prodloužená záruka Tel: UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA VALAŠSKOKLOBOUCKÉHO ZPRAVODAJE BUDE 14. prosince 2014 Valašskokloboucký zpravodaj. Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává jednou měsíčně město Valašské Klobouky, IČO Registrováno pod číslem MK ČR E Adresa redakce: Město Valašské Klobouky, Masarykovo náměstí 189, Valašské Klobouky 76601, tel.: , https://www.facebook.com/valasskeklobouky Redakční rada: Mgr. Petr Odehnal, Ph.D. předseda redakční rady, Věra Hudková, Marie Kolajová, Sandra Novotná Kollerová (články podepsané tm SNK), Mgr. Jaroslava Pechancová, Věra Streichsbierová, Mgr. Markéta Šobáňová, Ing. Jan Zainer a Ing. Lenka Zvonková (tm LZ). Inzerci včetně objednávky zasílejte na adresu redakce. DTP: Mgr. Miroslav Pinďák, Pavel Meisl, tel.: , Číslo 12/2014 vychází 1. prosince valašskokloboucký zpravodaj

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21

Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Veřejné fórum Zdravé městské části Praha Libuš a Písnice pondělí 14. dubna 2014 Klub Junior Písnice Zdravá Libuš a Písnice a místní Agenda 21 Datum konání: 14. 4. 2014, od 17 do 19:15 hodin Místo konání:

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky

1. POLOLETÍ 2013/14 SOVIČKA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8. Školní časopis. Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky SOVIČKA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8 1. POLOLETÍ 2013/14 Školní časopis Novinky, akce a zajímavos ze života naší školičky ZÁŘÍ začínáme Po prázdninách jsme se 2. září potkali opět ve škole. V tomto

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014

Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 Rakousko 30. 11. 2014 6. 12. 2014 V neděli 30. listopadu jsme dorazili společně se studenty z holičské střední školy do rakouského Gänserndorfu. Zde už na nás čekali rodiče z hostitelských rodin, kteří

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Plán akcí na školní rok 2011/12

Plán akcí na školní rok 2011/12 Plán akcí na školní rok 2011/12 Září Fotografování prvňáčků 8. 9.2011 Ajax projekt Policie ČR - celoročně Evropský den jazyků 26.9. Sběr kaštanů a žaludů Varhanní koncert pro žáky 5.tříd Výuka na dopravním

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Město Dobřichovice Vítova 61

Město Dobřichovice Vítova 61 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Soutěžní kategorie Kontaktní osoba ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SOUTĚŽNÍM Financování soutěžního řešení název a adresa předkladatele Město Dobřichovice Vítova 61 PSČ 25229 IČ 241181 Název soutěžního

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více