Analýza publikačního systému. KÚ Zlínského kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza publikačního systému. KÚ Zlínského kraje"

Transkript

1 Příloha č P07 Analýza publikačního systému KÚ Zlínského kraje 2006 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsaţené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Ţádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu AutoCont CZ a.s.

2 Obsah 1. ÚVOD Reference Pojmy a terminologie UML diagramy Use Case diagramy Aktivity diagramy Class diagramy KONCEPT PUBLIKAČNÍHO SYSTÉMU Uţivatelské role Proces publikace informací Rozšiřitelnost systému Výčet modulů Aktuality Ankety Diskuze Historie dokumentů Kalendář akcí a Rezervační systém Kategorizace informací EUROVOC Konektor z MS Word Monitoring tisku Novinky Oblíbené složky Organizační struktura a telefonní seznam Připomínky ke konceptu RSS Rozesílání novinek Rozhraní pro automatizovaný zápis dat Speciální dokumenty Statistika návštěvnosti Tiskové zprávy Vnitřní normy Vyhledávání Úřední deska UŢIVATELÉ, OKOLNÍ SYSTÉMY, ROZHRANÍ Uţivatelé, uţivatelské role Uživatel Čtenář Autor Redaktor Správce Správce struktury Zkušený Autor Šéfredaktor Zadavatel Bezpečnostní model Okolní systémy Analýza publikačního systému Strana 2 (201)

3 3.3.1 Cizí systém Mapový server (GIS) PIS Docházka EOS DOMÉNOVÝ MODEL Objekty jádra systému Galerie Hlavička dokumentu Obsah dokumentu Fotogalerie Odkaz do PS Soubor TEXT URL Složka Struktura Objekty administrace Funkce Uživatel Skupina Organizace Role Systém EUROVOC Aktuality Novinky Oblíbené složky Úřední deska Objekty modulů Anketa Odpověď Diskuze Příspěvek Historie Kalendář akcí Akce Přihláška Typ_akce Monitoring tisku Monitoring tisku Osoby Tématická_oblast Zdroj Tisková zpráva Úřední deska Úřední deska VN v přípravě Normy v přípravě Analýza publikačního systému Strana 3 (201)

4 Vnitřní normy Vnitřní norma MODEL TYPOVÝCH ÚLOH Autorizace Jádro portálu Navigace Zobrazování dokumentů Jádro RS Obecné funkce RS Práce s dokumenty Správa struktury Správa uživatelů, rolí a systému Moduly Aktuality Ankety Diskuze Historie Kalendář akcí a Rezervační systém Kategorizace EUROVOC Monitoring tisku MS WORD Novinky Oblíbené složky Organizační struktura a telefonní seznam Připomínky ke konceptu Rozesílání novinek Rozhraní pro automatizovaný zápis dat RSS Speciální dokumenty Statistiky návštěvnosti Tiskové zprávy Úřední deska Vnitřní normy Vyhledávání SPECIFIKACE UŢIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Portál Struktura portálu Rozvržení portálu Stromová struktura portálu Zobrazení cesty ve stromové struktuře Boční moduly Pracovní oblast Redakční systém Odkazy do jednotlivých částí aplikace Menu Nástrojová lišta aplikace Stránkování seznamů Vyhledání Analýza publikačního systému Strana 4 (201)

5 6.2.6 Ovládání Model uživatelského rozhraní POŢADAVKY Ostatní poţadavky Poţadavky na administraci Poţadavky na integraci s okolím Poţadavky na portál Poţadavky na redakční systém PŘÍLOHY Příloha A principy integrace portálu s mapovým serverem Příloha B Potencionální moduly publikačního systému Dopravní informace Pracovní program Registr NZZ Analýza publikačního systému Strana 5 (201)

6 1. Úvod Tento dokument obsahuje specifikaci publikačního systému (dále jen PS ) pro Krajský úřad Zlínského kraje, jeho účelem je definovat rozsah funkcí a hranice systému. Jsou v něm definovány typy uţivatelských rolí, které budou přistupovat k budoucímu systému, a obecné procesy, které jsou v rámci publikačního systému realizovány. Analýza stanovuje bezpečnostní principy systému a základní koncepce grafického rozhraní systému a jeho chování. Dokument slouţí jako podklad pro vypracování technologické architektury a návrhu řešení systému. 1.1 Reference Vstupními informacemi pro tvorbu dokumentu jsou informace obsaţené v dokumentech poskytnutých Krajským úřadem a všeobecné informace získané na společných jednáních s odbornými zástupci zadavatele. 1.2 Pojmy a terminologie V následujícím textu je uveden slovník pojmů a zkratek pouţitých v dokumentu, jejichţ znalost je nezbytná pro pochopení obsahu dokumentu. Pojem PS RS Objekt Role uţivatele UML Popis Publikační systém Redakční systém; tvoří součást publikačního systému. Je určen pro správu a produkci dokumentů. Datová entita, prvek nebo část systému, se kterým lze uţivatelsky pracovat a lze nad ním definovat uţivatelské role, případně definovat přístupová práva. Souhrn práv k provádění operací v systému, které jsou předěleny uţivateli systému. Unified Modeling Language jazyk pro vizualizaci, specifikaci, modelování a tvorbu procesů a systémů Analýza publikačního systému Strana 6 (201)

7 1.3 UML diagramy V rámci všech analýz jsou pouţity standardní modelovací techniky a diagramy UML (Unified Modeling Language) Use Case diagramy Use Case (případy uţití) diagramy popisují systém jako černou skříňku, kde se zobrazují různé scénáře pro pouţívání systému bez ohledu na to, jak systém pracuje uvnitř. Zjednodušeně řečeno, use case diagramy popisují, co se dá se systémem dělat a jaké funkce poskytuje. Symbol Náv štěv ník UseCase1 Popis Actor (participant) osoba, uţivatel, jiný systém existující vně popisovaného systému. Actor inicializují případ uţití (typovou úlohu) a konzumují výstup případu uţití. Iniciující participanti se zobrazují v levé části diagramu. Participanti přijímající výstup jsou zobrazeni napravo. Příklad: Autor (osoba) spouští v uživatelském prostředí úlohu Zobrazení detailu dokumentu, výstup z této úlohy i přijímá (výsledek je mu zobrazen na obrazovce). Use case (případ uţití, typová úloha) popisuje jeden konkrétní případ uţití systému. Příklad: úlohy Zobrazení dokumentu, Schválení dokumentu, Smazání dokumentu. Plná čára popisuje komunikaci participanta a případu uţití. System Hranice systému. Odděluje systém od okolního světa. Definuje, co vše systém implementuje a co jiţ ne. «extends» «uses» Rozšíření případu uţití. Umoţňuje postupně rozšiřovat obecně definované případy uţití o detaily a provádět jejich specializaci. Šipka směřuje od rozšířeného (speciálního) případu uţití k obecnějšímu případu uţití. Příklad: úloha Zobrazení dokumentu může být rozšířena nebo na ni přímo navazovat úloha Tisk dokumentu. Vloţení případu uţití (někdy se pouţívá stereotyp <<include>>). Jedná se o zahrnutí případu uţití do jiného případu uţití. Umoţňuje pouţít kroky jednoho případu uţití v jiném případě. Vkládaný případ uţití nemůţe existovat samostatně. Vţdy musí být součástí jiného případu uţití. Příklad: úloha Změna hesla zahrnuje i úlohu Odhlášení (za určitých podmínek - Analýza publikačního systému Strana 7 (201)

8 opakované špatně zadaní původního hesla) Aktivity diagramy Activity diagramy (diagramy činností) popisují jednotlivé kroky procesů či činností. Symbol Popis Výchozí bod Koncový bod ActionState1 a) Činnost - sloţená nebo jednoduchá operace. b) Stav objektu. Rozhodování. Přechody od symbolu rozhodování obsahují podmínku rozhodování. Partition1 Partition (část, dráha) zobrazuje roli, která se účastní činnosti. Přiřazuje činnost a roli (např. nastavení uţivatelského adresáře probíhá v rámci PS). Přechod od jedné činnosti k druhé, vstup/výstup Activ ity1 Proces, procesní skupina obsahuje dílčí aktivity, procesy Class diagramy Class diagramy (diagramy tříd, doménový model) představují statický pohled na entity zastoupené v systému. Popisují vlastnosti (atributy) jednotlivých entit (tříd). Zároveň zobrazují vztahy mezi jednotlivými třídami. Symbol Class1 -Property +Operation() Popis Class (třída) popisuje entitu. V horním poli je zapsán název třídy. Střední část popisuje vlastnosti třídy a spodní pole obsahuje seznam operací, které umí třída vykonávat. * -End1 -End2 1..* Relace (vztah) mezi třídami. Lze ji popsat slovně (např. zahrnuje, má apod.). Zároveň popisuje násobnost: * - více nebo mnoho 0 ţádný (třída je ve vztahu volitelná) 1 právě jeden.. symbol nebo Analýza publikačního systému Strana 8 (201)

9 1 -End1 -End2 Pokud je vyznačen směr (šipka), je doplněna slovním popisem vazby. Šipka určuje zdroj a cíl popisu. Composite (sloţenina) je typem agregace s omezením, ţe kaţdá třída ve sloţenině můţe patřit pouze jednomu celku. * Analýza publikačního systému Strana 9 (201)

10 2. Koncept publikačního systému Kapitola obsahuje obecný pohled na publikační systém jako celek a charakterizuje jeho klíčové části slouží pro rychlou orientaci bez nutnosti zabíhat do detailu, tvoří tzv. Manažerské shrnutí. Publikační systém je určen k tvorbě, přípravě, schvalování, archivaci a zveřejnění informací a dokumentů na internetu a intranetu pro veřejnost, partnery a krajský úřad. Komplexně realizuje ţivotní proces informací v prostředí webových technologií. Obr. č. 1: Rozvržení publikačního systému na produkční a prezentační část Produkční část je realizována Redakčním systémem (RS), ve kterém jsou vytvářeny dokumenty pro publikaci na webových portálech. Prezentační část je tvořena Portálem (Centrální portál KÚ) a dalšími Subportály, jejichţ cílem je prezentovat informace vytvořené v redakčním systému návštěvníkům. Subportály zpravidla zobrazují pouze určitou část dat vytvořených v redakčním systému. Můţe jít o oddělené prezentace od Centrálního portálu KÚ, které jsou tématicky zaměřeny na konkrétní specifické oblasti (např. portály orientované na turistiku, sport, zdravotnictví, vzdělávání aj.). Publikační systém zahrnuje proces vytvoření, publikace na portál a archivace dokumentu. Tohoto procesu se účastní jednotliví uţivatelé s přesně vymezenou působností, činností a odpovědností za konkrétní úsek. Jde o typizované vlastníky (role) jednotlivých procesních kroků. Tyto role přistupují k jednotlivým částem publikačního systému a vykonávají definovanou činnost. Analýza publikačního systému Strana 10 (201)

11 Obr. č. 2: Rozvržení publikačního systému s typizovanými vlastníky Publikační systém je postaven na hierarchické struktuře sloţek (lze přirovnat k adresářové struktuře). Kaţdá sloţka má definované seznamy uţivatelů, kteří mají v této sloţce přidělenou roli. Sloţka můţe být různého typu (dokumentová, URL odkaz) a podle toho lze s touto sloţkou pracovat a vkládat do ní různé dokumenty. Dokumentová sloţka obsahuje dokumenty, které podléhají procesu publikace. Sloţka typu URL obsahuje odkaz na jinou webovou aplikaci nebo její část. Základním objektem publikačního systému je dokument. Dokument můţe být různého typu: Strukturovaný textový dokument s souborovými přílohami Soubor Odkaz URL Odkaz na jiný dokument v rámci publikačního systému Fotogalerie Kaţdý dokument obsahuje základní strukturovanou informace, které definují obecné vlastnosti dokumentu: Název Anotace (zkrácený popis) Období zveřejnění (od-do) Pomocnými objekty v redakčním systému jsou galerie a soubory. Podporují práci uţivatele při tvorbě sloţitějších textových dokumentů (např. s obrázky). Galerie jsou ekvivalentem sloţek, jsou určeny pro seskupování souborů do tématických celků. Analýza publikačního systému Strana 11 (201)

12 2.1 Uţivatelské role Tato část definuje uţivatelské role v systému, které pracují přímo se systémem nebo ovlivňují jeho vstupy nebo přebírají jeho výstupy. POZNÁMKA Obr. č. 3: Přehled uživatelských rolí v systému V analýze se vyskytuje termín zadavatel, coţ je osoba s jednou z rolí (Autor, Zkušený, autor, Redaktor nebo Šéfredaktor), která vytváří informace v modulech (viz kapitola Zadavatel). Analýza publikačního systému Strana 12 (201)

13 2.2 Proces publikace informací V rámci systému je implementován univerzální postup, kterým postupuje kaţdá informace v publikačním systému. Obr. č. 4: Postup publikace dokumentu Analýza publikačního systému Strana 13 (201)

14 2.3 Rozšiřitelnost systému Procesy a dostupné funkce publikačního systému lze rozšiřovat a lze jej integrovat s okolím prostřednictvím přidávání tzv. funkčních modulů. Rozšiřitelnost systému pomocí modulů Publikační systém Redakční systém (RS) subsystém Modul XY Rezervační systém Modul XY Základní jádro systému Modul XY Portál subsystém Modul XY Ankety RSS Diskuze Aktuality Úřední deska Jádro Doplňující modul Jádro systému obsahuje základní funkce systému např.schvalování dokumentů, definice struktury, řízení bezpečnosti, uţivatelské role. Modul doplňuje a rozšiřuje základní funkčnost poskytovanou jádrem publikačního systému o další funkce např. integrace s okolím, rozšíření a modifikace základních procesů. Obr. č. 5: Rozšiřitelnost systému pomocí modulů Analýza publikačního systému Strana 14 (201)

15 2.4 Výčet modulů Aktuality Modul Aktuality představuje vyfiltrovaný seznam dokumentů, které jsou označeny jako potenciálně zajímavé v určitém časovém období. Autor nastavuje u publikovaného dokumentu příznak aktualita, tento příznak je časově omezen zadáním data exspirace aktuality. Po vypršení platnosti příznaku nebude dokument zobrazován jako aktualita. Není-li datum exspirace aktuality zadáno, pak je shodné s dobou platnosti dokumentu. Seznam aktualit je omezen počtem aktualit a je seřazen podle data publikace. Odpovědnost za vyvěšení dokumentu jako aktuality má role Šéfredaktor. Při pohybu ve struktuře portálu se bude seznam aktualit měnit (filtrovat) podle aktuální sloţky, tzn. v modulu budou novinky filtrovány na aktuality v nastavené sloţce a jejích podsloţkách Ankety Modul Ankety poskytuje moţnost zadávání a vyhodnocování anket na portále. Anketa je dotaz s moţností výběru z předdefinovaných odpovědí. Ankety jsou dvojího druhu - buď ve formě obecného dotazu ve sloţce (publikované zcela nezávisle na dokumentech) nebo ankety váţící se na konkrétní dokument. Obecné ankety definuje uţivatel s rolí Šéfredaktor sloţky, u anket provázaných s dokumentem Autor dokumentu. Po ukončení doby zveřejnění ankety portál vygeneruje její výsledek do ové zprávy zadavatele Diskuze Modul Diskuze poskytuje moţnost u dokumentu povolit diskuzi k tomuto dokumentu. U diskuze lze zvolit způsob moderování příspěvků a její časové omezení. Diskuzi spravuje její zadavatel, tj. uţivatel s rolí Autor/Zkušený autor/redaktor/šéfredaktor, který diskuzi povolil. V případě moderování diskuze jsou příspěvky řízeny formou odmazávání příspěvků a vlastními příspěvky. Diskuze bude časově omezená zadáním data exspirace. Po vypršení stanovené doby se vygeneruje souhrn (výpis všech zveřejněných příspěvků) do u, který se zašle zadavateli. Poté se diskuze a příspěvky v ní přestanou zobrazovat na webovém portále a portál automaticky archivuje diskusní příspěvky. V diskusi mohou návštěvníci reagovat diskusními příspěvky buď anonymně nebo s identifikací osoby. Modul Diskuze je vyuţit v rámci modulu Vnitřní normy. Analýza publikačního systému Strana 15 (201)

16 2.4.4 Historie dokumentů Modul udrţuje historii operací s dokumentem v rámci redakčního systému (např. schvalování, aktualizace aj.). Historie obsahuje jednoznačnou identifikaci dokumentu, osoby, času a operace, kterou uţivatel s dokumentem provedl Kalendář akcí a Rezervační systém Modul umoţňuje vkládat a zobrazovat informace o pořádaných akcích. Modul dále umoţňuje se na označené akce přihlašovat a rezervovat si tak účast na akci. Kalendář akcí obsahuje akce orientované na oblast a problematiku týkající se krajského úřadu, samosprávy a zřizovaných organizací. Není primárně zaměřen na oblast kultury, turistiky, volný čas a obecné události pořádané v kraji jako územním regionu Kategorizace informací EUROVOC Modul umoţňuje kategorizaci všech informací podle číselníku EUROVOC (vícejazyčný polytematický tezaurus zaměřený na oblast práva a legislativy Evropské unie Takto označené informace je moţné vyhledávat nadstandardním způsobem dle klíčových slov z tohoto číselníku Konektor z MS Word Modul umoţňuje vloţení dokumentu z prostředí textového editoru MS Word do prostředí redakčního systému. Dokument z aplikace Word je transformován do specifické šablony redakčního systému (je odstraněno formátování). Dokumenty jiţ vloţené do redakčního systému nelze aplikací MS Word dále editovat Monitoring tisku Modul umoţňuje vkládat zvláštní typ dokumentů s předdefinovanými atributy obsahujícími doplňující informace (zdroj, autor, hodnoceni, citace, odvětví atd.). Na portálu jsou tyto informace zobrazeny. Analýza publikačního systému Strana 16 (201)

17 2.4.9 Novinky Modul Novinky představují seznam nejnovějších dokumentů zveřejněných na portálu. Seznam je omezen definovaným počtem novinek a seřazen podle data publikace. Po naplnění stanoveného počtu novinek se seznam chová jako zásobník (nejstarší dokumenty nejsou zobrazovány). Novinky budou zobrazeny na portále v rámci modulu nebo celkového přehledu všech novinek. Při pohybu ve struktuře portálu se bude seznam novinek měnit podle nastavení aktuální sloţky, tzn. v modulu jsou novinky filtrovány pouze na novinky v nastavené sloţce a jejích podsloţkách Oblíbené sloţky Modul umoţňuje přihlášenému uţivateli při procházení portálem definovat sloţky nebo dokumenty, do kterých bude moci bezprostředně přistoupit z hlavní stránky portálu kliknutím na odkaz v modulu Oblíbené sloţky. Počet oblíbených poloţek je omezen Organizační struktura a telefonní seznam Modul zobrazující organizační strukturu krajského úřadu a seznam kontaktů na jednotlivé pracovníky KÚ. Modul implementuje vlastní webové rozhraní v prostředí webového portálu k systému EOS Připomínky ke konceptu Modul umoţňuje realizovat koncepční připomínkování dokumentů ze strany návštěvníků. Pokud bude u dokumentu povoleno, návštěvník portálu bude moci reagovat ovou připomínkou. Připomínka bude zaslána prostřednictvím u na adresu definovanou u dokumentu. Zasílací adresu zadá uţivatel povolující připomínky. Připomínkování dokumentu je moţné časově omezit RSS Modul umoţňuje distribuovat změny potencionálním návštěvníkům portálu prostřednictvím informací zobrazovaných v čtečkách RSS (doplněk internetového prohlíţeče). (RSS: Really Simple Syndication, popř. RDF Site Summary technologie umoţňují přebírat obsah a změny zdrojů na internetu a v přehledné formě je nabízet uţivateli.) Analýza publikačního systému Strana 17 (201)

18 Rozesílání novinek Modul rozesílá informace o změnách na portálu em. Libovolný návštěvník můţe poţádat o zasílání informativního u tak, ţe zadá na portále svoji ovou adresu a popřípadě nadefinuje sloţky, ze kterých mu má být generován o novinkách. Návštěvník je povinen stanovit periodu zasílání informativního u Rozhraní pro automatizovaný zápis dat Modul umoţňuje okolním systémům a aplikacím bezpečný zápis dokumentů do prostředí redakčního systému prostřednictvím komunikačního rozhraní (webová sluţba). Cizí oprávněná aplikace provede zápis dokumentu do konkrétní sloţky, s definovanými parametry (stav dokumentu, název, anotace atd.). Redakční systém s dokumentem dále pracuje stejně, jako by ho zadal manuálně uţivatel s totoţným oprávněním Speciální dokumenty Modul zahrnuje dokumenty, které tvoří výjimky v publikačním systému. Jsou to informace (dokumenty), které se vymykají obsahem nebo zcela výlučným způsobem zobrazení. V prostředí portálu jde o případy: a) dokument poskytující informace podle 106/99 výjimka spočívá v dynamickém obsahu, jde zobrazování dat z externího systému epusa; b) dokumenty zobrazované v bočních modulech výjimka spočívá v zobrazení obsahu dokumentu v jiné oblasti neţ je pracovní oblast portálu. Jde o boční moduly obsahující odkazy na partnerské portály, fotografii hejtmana, výjimečně důleţité informace (např. obrázek s volbami nebo povodněmi atd.) Statistika návštěvnosti Modul statistika návštěvnosti poskytuje statistické přehledy o návštěvnosti portálu, počty zobrazení dokumentu či sloţek. Analýza publikačního systému Strana 18 (201)

19 Tiskové zprávy Modul umoţňuje vkládat zvláštní typ dokumentů s předdefinovanými atributy obsahujícími doplňující informace (tématické odvětví, tiskové podklady). Dále umoţňuje vkládat velké soubory do úloţiště FTP a vkládat odkazy na tyto soubory do dokumentu (fotografie v tiskovém rozlišení, video aj.) Vnitřní normy Modul Vnitřní normy zahrnuje publikaci dokumentů vnitřních norem, připomínkové řízení k připravovaným normám a archivaci neplatných norem Vyhledávání Modul Vyhledávání poskytuje funkčnost vyhledávání dokumentů na základě definovaných parametrů a vlastností. Vyhledávaní probíhá pouze v dokumentech uloţených v publikačním systému Úřední deska Modul realizuje oblast Úřadní desky krajského úřadu. Vznik dokumentů je totoţný se standardním postupem publikačního systému. Struktura dokumentů na úřední desce je rozšířena o atribut Pořadové číslo dokumentu. Publikační systém vygeneruje ová upozornění pro obsluhu fyzické - papírové úřední desky, jaké dokumenty mají být vyvěšeny nebo staţeny. Dále generuje kontrolní zprávu pro pracovníky recepce se seznamem nových dokumentů, které mají být daný den vyvěšeny (na základě něj je provedena kontrola fyzické úřední desky). Analýza publikačního systému Strana 19 (201)

20 3. Uţivatelé, okolní systémy, rozhraní 3.1 Uţivatelé, uţivatelské role Tato část definuje uţivatelské role v systému a okolní systémy, které pracují přímo se systémem nebo ovlivňují jeho vstupy nebo přebírají jeho výstupy. Mezi aktéry je jejich vlastností funkce dědit, tzv. potomek dědí všechna práva svého rodiče (např. Autor má všechny vlastnosti obecného Čtenáře, ale má rozšířena svá oprávnění k datům a funkcím systému). Obecně platí, ţe uţivatelská role se definuje vůči sloţce portálů (konkrétní větvi). Výjimky jsou definovány u kaţdé role. Uživatelské role v systému dědí funkce uživ atel dědí funkce Správ ce dědí funkce dědí funkce Čtenář dedí funkce Správ ce struktury Autor dědí funkce Šéfredaktor dědí funkce Zkušený Autor Redaktor Obr. č. 6: Uživatelské role v publikačním systému Analýza publikačního systému Strana 20 (201)

21 3.1.1 Uţivatel Obecný, univerzální uţivatel systému. Od běţných pracovníků organizace je vymezen pouze tím, ţe je schopen se do publikačního systému přihlásit a se systémem pracovat. Jedná se o základní roli, kterou musí mít všichni uţivatelé, kteří chtějí se systémem pracovat. Kromě přístupu nemá ţádná další oprávnění k datům systému. Role je přidělována vţdy na celý publikační systém (PS). Výjimka: v systému je zaveden výchozí systémový uţivatel Veřejnost. Případ uţití UC060: Export do souboru<obecné funkce RS> Případ uţití UC057: Navigace v RS<Obecné funkce RS> Případ uţití UC003: Změna hesla - editace uživatele<autorizace> Případ uţití UC002: Odhlášení<Autorizace> Případ uţití UC001: Přihlášení<Autorizace> Čtenář Uţivatel, který v systému resp. na portálu můţe číst dokumenty ve sloţce a zobrazovat obsah sloţky. Obecně má přístup k pouze k dokumentům ve stavu Zveřejněné aktivní (bez moţnosti změny). Role je vţdy přidělována na konkrétní sloţku. Případ uţití UC010: Příspěvek do diskuze<diskuze> Případ uţití UC017: Zobrazení organizační struktury<organizační struktura a telefonní seznam> Případ uţití UC019: Přidání oblíbené složky<oblíbené složky> Případ uţití UC008: Zobrazení novinek<novinky> Případ uţití UC016: Přihlášení na akci<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC015: Zobrazení akce<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC072: Storno přihlášky<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC076: Výpis přihlášení na akce<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC075: Výpis akcí<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC063: Zobrazení diskuze<diskuze> Případ uţití UC020: Konzumace RSS kanálu<rss> Případ uţití UC013: Tisk dokumentu<zobrazování dokumentů> Případ uţití UC006: Zobrazení detailu dokumentu<zobrazování dokumentů> Analýza publikačního systému Strana 21 (201)

22 Případ uţití UC009: Zobrazení aktualit<aktuality> Případ uţití UC046: Zobrazení mapy stránek<navigace> Případ uţití UC005: Zobrazení výpisu složky<navigace> Případ uţití UC004: Zobrazení struktury<navigace> Případ uţití UC069: Výpis historie dokumentu<historie> Případ uţití UC101: Zobrazení složky VNF<Vnitřní normy> Případ uţití UC124: Zobrazení oblíbených složek<oblíbené složky> Případ uţití UC138: Smazání oblíbené položky<oblíbené složky> Případ uţití UC118: Zobrazení dokumentu jako bočního modulu<speciální dokumenty> Případ uţití UC117: Zobrazení informací dle 106/99<Speciální dokumenty> Případ uţití UC112: Tisk obsahu složky<zobrazování dokumentů> Případ uţití UC007: Vyhledávání<Vyhledávání> Případ uţití UC011: Hlasování v anketě<ankety> Případ uţití UC107: Zobrazení připomínek<vnitřní normy> Případ uţití UC106: Připomínkování VNP<Vnitřní normy> Případ uţití UC105: Zobrazení detailů VNP<Vnitřní normy> Případ uţití UC091: Vyhledávání v telefonním seznamu<organizační struktura a telefonní seznam> Případ uţití UC102: Zobrazení detailů dokumentu VNF<Vnitřní normy> Případ uţití UC012: Připomínka ke konceptu<připomínky ke konceptu> Případ uţití UC097: Zobrazení složky ÚD<Úřední deska> Případ uţití UC098: Zobrazení detailu dokumentu na ÚZ<Úřední deska> Případ uţití UC096: Zobrazení detailu dokumentu MT<Monitoring tisku> Případ uţití UC095: Zobrazení složky MT<Monitoring tisku> Případ uţití UC092: Zobrazení detailu TZ<Tiskové zprávy> Případ uţití UC093: Zobrazení složky TZ<Tiskové zprávy> Případ uţití UC083: Zrušení objednání novinek<rozesílání novinek> Případ uţití UC014: Objednání novinek<rozesílání novinek> Případ uţití UC125: Potvrzení odběru novinek<rozesílání novinek> Případ uţití UC104: Zobrazení složky VNP<Vnitřní normy> Autor Uţivatel, který v systému provádí tvorbu a editaci vlastních dokumentů ve sloţce. Má přístup pro editaci pouze k dokumentům, které odpovídají stavu Rozpracovaný. Dále má přístup k dokumentům pro čtení pro všechny dokumenty ve sloţce ve všech stavech (bez moţnosti změny). Analýza publikačního systému Strana 22 (201)

23 Role je vţdy přidělována na konkrétní sloţku. Případ uţití UC109: Vložení dokumentu VNP<Vnitřní normy> Případ uţití UC103: Vytvoření dokumentu VNF<Vnitřní normy> Případ uţití UC094: Vložení dokumentu Tisková zpráva<tiskové zprávy> Případ uţití UC090: Vložení dokumentu Monitoring tisku<monitoring tisku> Případ uţití UC079: Vložení dokumentu z Wordu<MS WORD> Případ uţití UC023: Smazání dokumentu<práce s dokumenty> Případ uţití UC022: Předání ke schválení<práce s dokumenty> Případ uţití UC058: Editace dokumentu<práce s dokumenty> Případ uţití UC021: Vytvoření dokumentu<práce s dokumenty> Případ uţití UC024: Nahrazení novějším dokumentem<práce s dokumenty> Redaktor Uţivatel, který v systému provádí schvalování obsahu dokumentů a editaci dokumentů ve sloţce. Má přístup pro editaci pouze k dokumentům ve stavu Ke schválení. Dále má přístup k dokumentům pro čtení pro všechny dokumenty ve sloţce ve všech stavech (bez moţnosti změny). Role je zodpovědná za obsah dokumentů v dané sloţce. Role je vţdy přidělována na konkrétní sloţku. Interní požadavky: V rámci modulů Monitoring tisku a Tiskové zprávy můţe provádět správců aplikovaných číselníků. Případ uţití UC116: Správa číselníku Osoby<Monitoring tisku> Případ uţití UC115: Správa číselníku Zdroj<Monitoring tisku> Případ uţití UC114: Správa číselníku Tématická oblast<monitoring tisku> Případ uţití UC085: Povolení připomínky ke konceptu<připomínky ke konceptu> Případ uţití UC027: Vrácení k přepracování<práce s dokumenty> Případ uţití UC026: Schválení obsahu<práce s dokumenty> Případ uţití UC023: Smazání dokumentu<práce s dokumenty> Analýza publikačního systému Strana 23 (201)

24 3.1.5 Správce Uţivatel, který spravuje systém a jeho parametry, definuje parametry modulů a bezpečnostní politiku systému. Dále spravuje uţivatele a skupiny. Role je přidělována na celý systém nebo sloţku. V případě, ţe je přidělena pouze na sloţku, je umoţněno definovat pouze role v dané sloţce a bezpečnost. Případ uţití UC121: Správa organizací<správa uživatelů, rolí a systému> Případ uţití UC070: Výpis globální historie systému<historie> Případ uţití UC033: Nastavení parametrů systému<správa uživatelů, rolí a systému> Případ uţití UC042: Správa uživatelů<správa uživatelů, rolí a systému> Případ uţití UC045: Správa rolí<správa uživatelů, rolí a systému> Případ uţití UC034: Konfigurace modulů<správa uživatelů, rolí a systému> Případ uţití U141: Správa číselníků<správa uživatelů, rolí a systému> Správce struktury Uţivatel, který v systému můţe vytvářet nové sloţky a podsloţky a měnit jejich parametry, nemá oprávnění dokumenty ve sloţkách zobrazovat, editovat a měnit. Role je vţdy přidělována na konkrétní sloţku struktury. POZNÁMKA Správce struktury definuje strukturu sloţek galerií a také sloţek webu. Případ uţití UC037: Odstranění podsložky<správa struktury> Případ uţití UC035: Vytvoření podsložky<správa struktury> Případ uţití UC136: Archivace složky<správa struktury> Případ uţití UC137: Obnovení archivované složky<správa struktury> Případ uţití UC081: Zobrazení statistiky<statistiky návštěvnosti> Zkušený Autor Uţivatel, který v systému provádí tvorbu a editaci všech dokumentů ve sloţce. Má přístup pro editaci pouze k dokumentům, které odpovídají stavu Rozpracovaný. Dále má přístup k dokumentům pro čtení pro všechny dokumenty ve sloţce ve všech stavech (bez moţnosti změny). Analýza publikačního systému Strana 24 (201)

25 Role je vţdy přidělována na konkrétní sloţku. Případ uţití UC101: Editace cizích dokumentů<práce s dokumenty> Šéfredaktor Uţivatel, který v systému zveřejňuje a archivuje dokumenty ve sloţce. Nemá přístup pro editaci obsahu dokumentů, pouze nastavuje parametry zveřejnění. Obecně má přístup k dokumentům ve stavu Ke zveřejnění, Zveřejněné - neaktivní, Zveřejněné - aktivní, Archivován. Dále má přístup k dokumentům pro čtení pro všechny dokumenty ve sloţce ve všech stavech (bez moţnosti změny). Role je zodpovědná za zveřejnění dokumentu v dané sloţce. Role je vţdy přidělována na konkrétní sloţku. Případ uţití UC111: Přesun VNP<Vnitřní normy> Případ uţití UC110: Zveřejnění VNP<Vnitřní normy> Případ uţití UC099: Zveřejnění dokumentu ÚD<Úřední deska> Případ uţití UC085: Povolení připomínky ke konceptu<připomínky ke konceptu> Případ uţití UC031: Archivace<Práce s dokumenty> Případ uţití UC032: Odmítnutí zveřejnění<práce s dokumenty> Případ uţití UC030: Zveřejnění<Práce s dokumenty> Zadavatel Osoba, která modul zavedla/povolila. Jde o moduly Diskuze, Anketa, Kalendář akcí a Rezervační systém. Zadavatelem můţe být uţivatel s rolí Autor, Zkušený Autor, Redaktor, Šéfredaktor. Nejde o uţivatelskou roli, ale o konkrétního uţivatele. Případ uţití UC072: Storno přihlášky<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC113: Moderování diskuze<diskuze> Případ uţití UC074: Editace akce<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC077: Výpis přihlášených<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC073: Vytvoření nové akce<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC028: Povolení diskuze<diskuze> Analýza publikačního systému Strana 25 (201)

26 Případ uţití UC029: Vytvoření ankety<ankety> Případ uţití UC140: Rozeslat notifikaci<kalendář akcí a Rezervační systém> Případ uţití UC139: Opakování akce<kalendář akcí a Rezervační systém> 3.2 Bezpečnostní model Model bezpečnosti zobrazuje hlavní principy řízení přístupu oprávnění uţivatelských rolí k objektům publikačního systému (respektive jeho jádra). Obr. č. 7: Bezpečnostní model úpravy a změny v PS Analýza publikačního systému Strana 26 (201)

27 Obr. č. 8: Bezpečnostní model čtení a zobrazení v PS 3.3 Okolní systémy Tato část definuje okolní systémy, které pracují přímo se systémem nebo ovlivňují jeho vstupy, přebírají jeho výstupy anebo je navázána jiná forma spolupráce. Kapitola je pouze orientační a je uvedena pro potřeby návrhu architektury. Docházka EOS Cizí systém Mapov ý serv er (GIS) PIS Analýza publikačního systému Strana 27 (201)

28 Obr. č. 9: Okolí publikačního systému okolní systémy Cizí systém Obecný systém, který je nezávislý na publikačním systému. Ale můţe k systému přistupovat skrze jeho rozhraní. Případ uţití UC126: Zápis dokumentu<rozhraní pro automatizovaný zápis dat> Případ uţití UC089: Načtení kolekce akcí<kalendář akcí a Rezervační systém> Mapový server (GIS) Mapový server (GIS) pokrývá oblasti práce s mapami, datovými vrstvami a územně vázanými registry. Vůči publikačnímu systému vystupuje jako poskytovatel dynamicky generovaných obrázků (map) na základě definovaného a vloţeného URL odkazu do dokumentu. Dodavatel systému je T-Mapy spol. s r. o PIS Personální informační systém (PIS) pokrývá potřeby krajského úřadu v oblasti personalistiky, péče o zdroje a jejich vzdělávání. Vůči publikačnímu systému vystupuje pouze jako konzument dat z modulu Kalendář akcí a rezervační systém, kde skrze rozhraní získává sady dat o školeních a přihlášení zaměstnanců KÚ. Případ uţití UC089: Načtení kolekce akcí<kalendář akcí a Rezervační systém> Docházka Systém Docházka je určen pro evidenci docházky zaměstnanců krajského úřadu. Publikačnímu systému poskytuje informace o přítomnosti zaměstnance v úřadu. Systém poskytuje na rozhraní informace o zaměstnanci, identifikovaného prostřednictvím osobního čísla uţivatele (Uţivatel:osobní_číslo), tyto atributy: stav (Přítomen, Nepřítomen, Sluţební cesta, Sluţební pochůzka, Oběd), Analýza publikačního systému Strana 28 (201)

29 čas poslední změny stavu. Tyto atributy jsou zobrazovány prostřednictvím modulu Organizační struktura a telefonní seznam. Dodavatel systému je ANET ( Vazba na modul Organizační struktura a telefonní seznam <Moduly> EOS Systém EOS (Evidence Organizační Struktury) slouţí k evidenci a správě interních pracovníků (zaměstnanců) a externích pracovníků. Řadí zaměstnance do pracovních pozic v rámci organizační struktury, zajišťuje nastavení a aktualizaci přístupových práv, účtů a přístupů do domény jednotlivých zaměstnanců. Aplikace EOS má databázovou část umístěnou na MS SQL serveru; aplikace umoţňuje oboustrannou komunikaci se systémem Active Directory. EOS je navázán na personální informační systém, odkud do EOSu synchronizují základní informace o zaměstnancích. Kaţdý zaměstnanec má své osobní číslo, kterým je identifikován i v ostatních systémech pouţívaných na Krajském úřadě ZK. Současná podoba webové prezentace přebírá pro zobrazení telefonního seznamu z EOSu strukturu, uţivatele a některé další údaje (telefon, ová adresa, číslo kanceláře apod.). Vazba na modul Organizační struktura a telefonní seznam <Moduly> Analýza publikačního systému Strana 29 (201)

30 4. Doménový model Doménový model popisuje problémovou doménu, ve které analyzovaný systém pracuje. Vymezuje hranice subjektů a definuje vzájemné vztahy. Doménový model nereprezentuje datovou strukturu systému ani technologické řešení nebo způsob implementace. Diagram znázorňuje základní objekty jádra a jejich strukturu a základní vazby. Vazby na moduly a jejich objekty nejsou zakresleny. 4.1 Objekty jádra systému Kapitola obsahuje základní předmětné objekty jádra publikačního systému, tj. objekty reprezentující cíle činnosti publikačního systému. Obecný model PS (základní objekty jádra) Struktura {Omezení: jedna hlavička obsahuje pouze jeden z typů obsahu dokumentů.} Základní typy obsahu dokumentů (informace) Odkaz do PS dokumentov á složka obsahuje 0..* «document» Hlav ička dokumentu URL 0..* Fotogalerie obsahuje 1 Obsah dokumentu TEXT 1..* 0..* je přílohou nebou součástí textu Souborov á složka 0..* 1 obsahuje Soubor 1 1 tvoří prvky (obr) obsahuje Vazba je udržováná v rámci PS. Analýza publikačního systému Strana 30 (201)

31 Obr. č. 10: Obecný model jádra publikačního systému Galerie Alias: Souborová sloţka Objekt reprezentující sloţku - mnoţinu souborů. Objekt je zobrazován pouze v produkční části publikačního systému, tj. v redakčním systému. Obsahuje pouze binární soubory. Galerie Atributy Atribut Typ Poznámky Název char Název galerie Popis char (255) Stručný popis zaměření a obsahu galerie Hlavička dokumentu Alias: Hlavička dokumentu Objekt vyjadřující dokument a jeho umístění do sloţky. Hlavička obsahuje klíčové parametry dokumentu v dané oblasti (sloţce). Analýza publikačního systému Strana 31 (201)

32 Hlavička dokumentu stavy dokumentu Obr. č. 11: Stavy dokumentu v publikačním systému Element Rozpracovaný Poznámky Rozpracovaný dokument uloţený v redakčním systému. Je dostupný výhradně skrze redakční systém. Přístup k němu mají Analýza publikačního systému Strana 32 (201)

33 Element Ke schválení Ke zveřejnění Zveřejněný - neaktivní Zveřejněný - aktivní Archivován Poznámky výhradně Autor nebo Zkušený autor. Autor má přístup pouze k vlastním dokumentům ve sloţce. Zkušený autor ke všem dokumentům ve sloţce. Dokument je ve stavu "Ke schválení". Autor jej předal ke schválení obsahu. Je dostupný výhradně skrze redakční systém. Přístup k jeho editaci má výhradně Redaktor. Autoři k němu nemají editační přístup. Redaktor má přístup ke všem dokumentům (v daném stavu) ve sloţce. Dokument je ve stavu "Ke zveřejnění". Redaktor jej předal ke schválení zveřejnění. Je dostupný výhradně skrze redakční systém. Přístup k jeho editaci má výhradně Šéfredaktor. Ten nemůţe měnit obsah dokumentu, pouze specifikované části jeho hlavičky, které souvisí se zveřejněním. Autoři a Redaktor k němu nemají editační přístup (ani k obsahu). Šéfredaktor má přístup ke všem dokumentům (v daném stavu) ve sloţce. Dokument je ve stavu "Zveřejněný - neaktivní". Šéfredaktor jej schválil a nastavil mu parametry zveřejnění. Je dostupný výhradně skrze redakční systém. Přístup k editaci má výhradně Šéfredaktor. Ten nemůţe měnit obsah dokumentu, pouze specifikované části jeho hlavičky, které souvisí se zveřejněním. Autoři a Redaktor k němu nemají editační přístup (ani k obsahu), mohou pouze zahájit nahrazení dokumentu novějším. Šéfredaktor má přístup ke všem dokumentům (v daném stavu) ve sloţce. Dokument je ve stavu "Zveřejněný - aktivní". Systém jej převedl na základě doby platnosti. Je dostupný skrze redakční systém a prezentační část (portál). Přístup k editaci má výhradně Šéfredaktor. Ten nemůţe měnit obsah dokumentu, pouze specifikované části jeho hlavičky, které souvisí se zveřejněním. Autoři a Redaktor k němu nemají editační přístup (ani k obsahu), mohou pouze zahájit nahrazení dokumentu novějším. Šéfredaktor má přístup ke všem dokumentům (v daném stavu) ve sloţce. K dokumentu má přístup skrze portál Čtenář. Dokument je ve stavu "Zveřejněný - aktivní". Šéfredaktor nebo Systém jej převedli na základě doby platnosti. Je dostupný skrze redakční systém. Autoři, Redaktor a Šéfredaktor k němu nemají editační přístup (ani k obsahu), mohou pouze zahájit nahrazení dokumentu novějším. K dokumentu nemá přístup Čtenář. Vlastníkem je Šéfredaktor. Hlavička dokumentu Atributy Atribut Typ Poznámky Název Plný název sloţky. Anotace char(1024) Krátký popis dokumentu, co obsahuje. Typ dokumentu Různý typ obecného dokumentu (URL, odkaz na dokument v PS, text, soubor, fotogalerie). Stav Datum_platnosti_od datetime Datum platnosti, od kdy se má dokument zobrazit na Analýza publikačního systému Strana 33 (201)

34 Atribut Typ Poznámky webu. Datum_vytvoření datetime Datum vytvoření dokumentu uţivatelem s rolí Autor nebo Zkušený Autor. Datum_platnosti_do datetime Datum platnosti, od kdy se má dokument přestat zobrazovat na webu. Dokument přechází do archivu. Datum_archivace datetime Kategorie multivalue Kategorizace sloţky podle číselníku EUROVOC. Kategorie je plněna z číselníku EUROVOC. Můţe obsahovat více poloţek. Poloţky u dokumentu jsou při vyplnění doplněny z příslušné sloţky, do které je dokument zařazen. Autor Uţivatel, který dokument vytvořil. Datum_schválení datetime Datum schválení obsahu uţivatelem s rolí Redaktor. Datum_zveřejnění datetime Datum schválení zveřejnění uţivatelem s rolí Šéfredaktor. Miniatura Malý obrázek, který je zobrazován ve výpise dokumentu a v hlavičce dokumentu. Aktualita boolean Příznak aktualita, tj. dokument můţe být po určitou dobu předřazován ve výpisech jako aktualita. Počáteční hodnota: 0 Aktualita_od datetime Datum, kdy začne být dokument prezentován na portálech jako aktualita. Aktualita_do datetime Datum, kdy přestane být dokument prezentován na portálech jako aktualita. Kořenový boolean Příznak, ţe dokument je kořenovým dokumentem ve sloţce. Tento příznak můţe mít pouze jeden dokument v daném stavu v dané sloţce. Příznak definuje, ţe daný dokument bude při přístupu na sloţku rovnou vypsán v detailním zobrazení. Počáteční hodnota: 0 Připomínky boolean Příznak umoţňující připomínkování, tj. zaslání ové zprávy na zadanou ovou adresu. Počáteční hodnota: 0 Připomínky_adresa char ová adresa, na kterou mají být zasílány ové připomínky. Atribut je kontrolován na syntaxi ové adresy. Uzemní_lokalizace multivalue Atribut vyjadřuje provázanost informace k určitému území. Hodnoty vybrané z globálního číselníku Uzemní lokalizace. Analýza publikačního systému Strana 34 (201)

35 Notifikace dokumentu Notifikace dokumentu Změna stavu dokumentu Složka: Okamžitá notifikace? [Ano] [Ne] Čekání na periodu notifikace 1-ní notifikace Podmínky pro 2 notifikaci? [Ano] [Ne] 2-há notifikace Podmínky pro 3-tí notifikaci? [Ano] [Ne] 3-tí notifikace Konec Změna stavu dokumentu Obr. č. 12: Postup notifikace nad dokumentem Aktivita zahájení: Iniciace notifikací za podmínek: a) dokument byl manuálně převeden mezi stavy: Analýza publikačního systému Strana 35 (201)

36 Rozpracovaný Ke schválení Ke schválení Ke zveřejnění Ke schválení Rozpracovaný Ke zveřejnění Ke schválení Ke zveřejnění Zveřejněný - neaktivní Zveřejněný - neaktivní Zveřejněný - aktivní Zveřejněný - aktivní Archivován (manuální změna stavu) b) dokument bude automaticky přecházet na základě doby platnosti mezi stavy v období definované parametrem Sloţka:Předběţná_Notifikace: Zveřejněný - neaktivní Zveřejněný - aktivní Zveřejněný - aktivní Archivován Složka: Okamžitá notifikace? Rozhodování: došlo ke změně stavu dokumentu (manuální) dojde k automatické změně dokumentu v daném období je nastavena okamţitá notifikace Sloţka:Okamţitá notifikace = true Čekání na periodu notifikace Aktivita: Systém čeká v daném pracovním dni na dobu notifikace, v systému jde o kombinaci atributů Systém:Hodina_periodické_notifikace, Systém:Perioda_notifikace a Systém:Poslední_notifikace. 1. notifikace Aktivita: Je rozeslán notifikační na vlastníka dokumentu v daném stavu. Adresát 1. notifikace je určen na základě 1. pozice v seznamu uţivatelů s danou rolí v dané sloţce. Např. ve sloţce XY je definováno 5 uţivatelů s rolí Redaktor, 1. notifikace jde tedy na uţivatele, který je v dané skupině uţivatelů na 1. pozici v seznamu. Notifikační mail obsahuje seznam dokumentů, které se daného adresáta týkají. U poloţek seznamu jsou uvedeny tyto atributy: a) stav dokumentu, b) název dokumentu, c) přímý URL odkaz na dokument v Redakčním systému, d) sloţka, ve které se dokument nachází (s výpisem úplné cesty), e) kdo provedl změnu stavu (identifikace uţivatele nebo systému), f) datum a čas změny stavu, g) identifikace x-té notifikace (x=1). Podmínky pro 2. notifikaci? Rozhodování: je povolena 2. notifikace - hodnota Sloţka:Notifikace_2 >0 Analýza publikačního systému Strana 36 (201)

37 2. notifikace uplynula doba Sloţka:Notifikace_2 od poslední notifikace nastala perioda notifikací stavy: Ke schválení; Ke zveřejnění, Rozpracovaný Aktivita: Je rozeslán notifikační na skupinu vlastníků dokumentu v daném stavu. Adresáty 2. notifikace jsou všichni uţivatelé s danou rolí v dané sloţce. Např. ve sloţce XY je definováno 5 uţivatelů s rolí Redaktor, 2. notifikace je rozeslána na všechny uţivatele, kteří jsou v dané skupině uţivatelů. Notifikační obsahuje seznam dokumentů, které se daného adresáta týkají. U poloţek seznamu jsou uvedeny tyto atributy: a) stav dokumentu, b) název dokumentu, c) přímý URL odkaz na dokument v Redakčním systému, d) sloţka, ve které se dokument nachází (s výpisem úplné cesty), e) kdo provedl změnu stavu (Identifikace uţivatele nebo systému), f) datum a čas změny stavu, g) identifikace x-té notifikace (x=2). POZNÁMKA 2. notifikace se netýká změny stavů, které jsou prováděny automatickým přechodem daným vlastnostmi dokumentu (doba platnosti). Podmínky pro 3. notifikaci? Rozhodování: je povolena 3. notifikace - hodnota Sloţka:Notifikace_3 >0 3-tí notifikace uplynula doba Sloţka:Notifikace_3 od poslední notifikace (tj. od 2.) nastala perioda notifikací Aktivita: Je rozeslán notifikační na definovanou adresu u sloţky (Sloţka:Adresa_3_notifikace). Notifikační obsahuje seznam dokumentů, které se daného adresáta týkají. U poloţek seznamu jsou uvedeny tyto atributy: a) stav dokumentu, b) název dokumentu, c) přímý URL odkaz na dokument v Redakčním systému, d) sloţka, ve které se dokument nachází (s výpisem úplné cesty), e) kdo provedl změnu stavu (Identifikace uţivatele nebo systému), f) datum a čas změny stavu, Analýza publikačního systému Strana 37 (201)

38 g) identifikace x-té notifikace (x=3). POZNÁMKA Konec 3. notifikace se netýká změny stavů, které jsou prováděny automatickým přechodem daným vlastnostmi dokumentu (doba platnosti). Aktivita ukončení: Ukončení notifikačního mechanizmu Obsah dokumentu Obsah dokumentu můţe nabývat různých typů Fotogalerie Základní typ dokumentu, který umoţňuje zobrazit kolekci obrázků Odkaz do PS Základní typ dokumentu, který odkazuje na jiţ schválený, zveřejněný a platný dokument v publikačním systému. Omezení Nelze vytvořit ODKAZ na ODKAZ. Lze vytvořit Odkaz pouze na primární dokumenty. Odkaz do PS Atributy Atribut Typ Poznámky Odkaz char Odkaz na dokument v rámci publikačního systému. Atribut je plněn systémem nelze jej editovat. global_anketa boolean Příznak, ţe dokument přebírá i modul Anketa z odkazovaného dokumentu. Počáteční hodnota: 0 global_diskuze boolean Příznak, ţe dokument přebírá i modul Diskuze z odkazovaného dokumentu. Počáteční hodnota: 0 Analýza publikačního systému Strana 38 (201)

39 4.1.6 Soubor Základní typ dokumentu, který umoţňuje vloţit jako dokument samostatné soubory. Jde o seznam souborů vybraných z galerií. Soubor Atributy Atribut Typ Poznámky Název char Název souboru (zobrazovaný) Soubor file Samotný soubor. Popis char Stručný popis souboru. Je pouţíván především při tvorbě fotogalerií. Není povinný TEXT Základní typ dokumentu, který obsahuje formátovaný text (HTML) s moţností vkládání obrázků z galerií (obrázky), vkládání odkazů URL, odkazování na mapový server a přikládání samostatných příloh (souborů) jako staţitelné přílohy. TEXT Atributy Atribut Typ Poznámky Text char Text dokumentu (jde o HTML). Text můţe být formátovaný v textovém editoru redakčního systému URL Základní typ obecného dokumentu, poskytující vloţení samostatného odkazu URL. URL Atributy Atribut Typ Poznámky URL char Adresa URL. Otevřít boolean Definice způsobu otevření (0 - v novém okně prohlíţeče, 1 - v pracovní oblasti portálu). Počáteční hodnota: 0 Analýza publikačního systému Strana 39 (201)

40 4.1.9 Sloţka Alias: dokumentová sloţka Objekt reprezentující sloţku - mnoţinu dokumentů, tématické seskupení. Objekt je prvkem navigační struktury a je zobrazován v produkční i prezentační části publikačního systému. Složka Atributy Atribut Typ Poznámky Typ sloţky Definice zda se jedná o: sloţku úloţiště dokumentů, URL odkaz v pracovní oblasti, URL odkaz do nového okna. URL char Odkaz typu URL Povolený obsah Definice, které typy dokumentů můţe sloţka obsahovat (bitová maska). Jedná se o volbu typů ze všech moţných typů dokumentů (text, fotogalerie, soubor, URL atd.). Název char Název sloţky - nezkrácený název. Název_zkrácený char() Zkrácený název sloţky. Název je pouţit v portálu a jeho navigačních prvcích. Délka řetězce je definována v globálním nastavení systému. Povinný atribut. Popis char Stručný popis obsahu sloţky. šablona Definice šablony s kaskádovým stylem, která je pouţita na grafické zobrazení sloţky. Pokud není definována, dědí se šablona z nadřazené sloţky. Kategorie multivalue Kategorizace sloţky podle číselníku EUROVOC. Kategorie je plněna z číselníku EUROVOC. Můţe obsahovat více poloţek. RSS boolean Příznak, který definuje, zda pro danou sloţku a její podsloţky bude generován RSS výstup. Okamţitá notifikace boolean Příznak označující, zda bude 1. notifikace zaslána okamţitě po předání (hodnota 1). Jinak dochází k periodickému zasílání v periodě definované v Nastavení systému (Systém:Perioda notifikace). Počáteční hodnota: 0 Notifikace_2 int Časová prodleva (uváděná v celých pracovních dnech), která specifikuje prodlevu od předání dokumentu po notifikaci. 2. notifikace je distribuována v rámci periodických notifikací systému. Pokud je doba notifikace nastavena na hodnotu 0, není 2. Analýza publikačního systému Strana 40 (201)

41 notifikace v dané sloţce realizována. Rozsah hodnot je Notifikace_3 int Časová prodleva (uváděná v celých pracovních dnech), která specifikuje prodlevu od předání dokumentu po notifikaci. 3. notifikace je distribuována v rámci periodických notifikací systému. Pokud je doba notifikace nastavena na hodnotu 0, není 3. notifikace v dané sloţce realizována. Rozsah hodnot je Adresa_3_notifikace char ová adresa, na kterou je zaslána 3. notifikace. Povinný údaj. Archivována Předběţná_Notifikac e int Příznak definující, ţe sloţka je archivována, tzn. v dané sloţce nelze vytvářet nové dokumenty. Příznak se u sloţky objevuje v případě, kdy byl vydán příkaz k archivaci sloţky, ale sloţka obsahuje dokumenty nebo podsloţky, které takové dokumenty obsahují. Příznak je virtuální a je tvořen kombinaci nastavení oprávnění a rolí, které jsou poskytovány na sloţce. Uţivatelé s rolemi Autor, Zkušený Autor, Redaktor jsou přeřazeni do role Čtenář. Příznak je zobrazován v RS. Časová prodleva (uváděná v celých pracovních dnech), která specifikuje dobu před změnou stavu dokumentu při přechodech do stavů Zveřejněný - aktivní a Archivován. Pak je generována informativní notifikace o změně stavu, ta je distribuována v rámci periodických notifikací systému. Pokud je doba notifikace nastavena na hodnotu 0, není notifikace před změnou stavu v dané sloţce realizována. Rozsah hodnot je 0-5. root boolean Příznak, ţe sloţka tvoří výchozí sloţku prezentace ( portál, subportál) Struktura Struktura je základním úloţištěm dat. Obsahuje sloţky, které tvoří galerie nebo webové sloţky. 4.2 Objekty administrace Kapitola obsahuje specifické objekty vyskytující se v rozšiřujících modulech systému. Analýza publikačního systému Strana 41 (201)

42 Obr. č. 13: Řízení přístupu a oprávnění Funkce Asociační objekt reprezentující funkci uţivatele v dané skupině (organizační jednotce). Např. uţivatel Nový je přiřazen do skupiny IT oddělení jako Programátor. Funkce je identifikována vţdy v kontextu skupiny a organizace (např. kr-zlinsky/it_odd/vedoucí). Funkce jsou definovány globálně v rámci systému. Funkce Atributy Atribut Typ Poznámky Název char Název funkce EOS boolean Příznak, zda je hodnota importována a synchronizována z EOS (1) nebo je interní skupinou zavedeným v PS (0). Popis char Detailní popis funkce Uţivatel Alias: Uţivatel Objekt reprezentující uţivatele. Uţivatel můţe být dvojího druhu: Analýza publikačního systému Strana 42 (201)

43 a) externí 1 synchronizuje se jednosměrně ze systému EOS, tj. je zaveden v doméně krajského úřadu; b) interní je vytvářen v rámci publikačního systému a jedná se zpravidla o externího spolupracovníka nebo pověřenou osobu. Uţivatel můţe být ve více skupinách a můţe mít více různých rolí. Uţivatel je identifikován vţdy v kontextu organizace (např. kr-zlinsky/novakpavel). Uživatel Atributy Atribut Typ Poznámky password Heslo uţivatele. Je dána sloţitost hesla (min. počet znaků 8, poţadovaný minimální výskyt: 1 x číslo, 1 x malé písmeno, 1 x velké písmeno). Aktivní boolean Příznak aktivity uţivatele v publikačním systému, tj. schopnost se k systému přihlásit. V případě neaktivního uţivatele je znemoţněno se uţivateli do systému přihlásit. V případě, ţe jde o uţivatele z EOSu, který je zakázán v EOS, je tato hodnota přebírána a nastavována v PS na 0. Příznak lze nastavit pouze u uţivatelů interních (v PS), u externích dochází k přebírání příznaku z EOS. EOS boolean Příznak, zda je uţivatel systému importován a synchronizován ze systému EOS (1), nebo je interním uţivatelem zavedeným v PS (0). Počáteční hodnota: 0 Login Jméno Příjmení tit_za Přihlašovací jméno uţivatele Jméno Příjmení Titul za Foto bin Binární soubor s obsahem obrázku k osobě tit_pred Titul před ová adresa (povinný údaj) osobní_číslo int Osobní číslo pracovníka krajského úřadu. Je to unikátní identifikátor pro systém PIS. telefon fax Mobil další_telefony URL_odkaz Telefonní číslo - pevná linka. Číslo faxu Mobilní telefon Další telefonní kontakty URL odkaz na webové stránky 1 Pojem externí uživatel je brán v kontextu publikačního systému, nikoliv krajského úřadu. Externí uživatel je uživatel, který není založen v publikačním systému, ale je importován z jiných systému např. Active Directory nebo EOS. Analýza publikačního systému Strana 43 (201)

44 Pracovní_zařazení Pracovní zařazení uţivatele Přítomen boolean Příznak o fyzické přítomnosti uţivatele z EOSu v budově krajského úřadu. Příznak se přenáší ze systému Docházka a zobrazuje se pouze v modulech Organizační struktura a Telefonní seznam. Tel_Sez boolean Příznak přenášený z EOSu, ţe se daný objekt zobrazuje v modulech Organizační struktura a Telefonní seznam. Pořadí Int Pořadí osoby ve výpise organizační jednotky - parametr EOSu Skupina Alias: Skupina Objekt reprezentující skupinu uţivatelů. Skupina můţe obsahovat další podskupinu. Skupina je identifikována v systému vţdy v kontextu organizace (např. kr-zlinsky/it_oddeleni). Skupina Atributy Atribut Typ Poznámky EOS boolean Příznak, zda je skupina systému importována a synchronizována z EOS (1), nebo je interní skupinou zavedenou v PS (0). Počáteční hodnota: 0 Název char Název skupiny uţivatelů Popis char Podrobný nebo bliţší podpis skupiny. Zkratka char Zkratka skupiny Omezení: Skupina můţe být zařazena pouze do jedné organizace. Funkce fax telefon Příznak, zda skupina reprezentuje konkrétní funkci nebo skupiny ve vztahu k organizační jednotce. Faxové číslo (nepovinný údaj) Společný telefon (nepovinný údaj). Tel_Sez boolean Příznak přenášený z EOSu, ţe se daný objket zobrazuje v modulech Organizační struktura a Telefonní seznam Organizace Organizace reprezentuje nezávislou organizaci, která můţe obsahovat uţivatele nebo skupiny. Slouţí pro rozšířenou identifikaci uţivatele v rámci publikačního systému. Analýza publikačního systému Strana 44 (201)

45 Organizace Atributy Atribut Typ Poznámky EOS boolean Příznak, zda je organizace systému importována a synchronizována ze systému EOS (1), nebo je interním organizací zavedenou v PS (0). Název char Název organizace (např. krajský úřad) Popis char Podrobný popis organizace Zkratka Zkratka organizace, tímto řetězcem se uţivatel identifikuje a zadává jej při přihlášení Role Alias: Role Objekt reprezentující uţivatelskou roli (oprávnění) v systému. Představuje seskupení elementárních oprávnění, funkcí systému dostupných pro uţivatele vzhledem k řízenému objektu (sloţka, galerie, systém). Role (jejich výčet) jsou pevně definovány Systém Objekt reprezentující globální systém a udrţující globální parametry systému. Systém Atributy Atribut Typ Poznámky Max_délka_název int Maximální délka zkráceného názvu sloţky. Hloubka int Maximální moţná hloubka zanoření struktury sloţek. Počáteční hodnota: 10 Hodina_periodické_ notifikace time Specifikace, v kolik hodin se provede první periodická notifikace v daný den (např. notifikace budou vytvářeny vţdy v 7:30 a opakovat se budou s periodou 5 hodin). Periodická notifikace je vytvářena pouze v pracovní dny. Perioda_notifikace int Perioda zasílání ových notifikací. V této periodě jsou systémem generovány notifikační maily pro 1., 2. a 3. vlnu notifikací. Notifikace jsou hromadné, tj. obsahují seznam všech úkolů pro daného uţivatele ke všem sloţkám, ve kterých čeká nějaký dokument na zpracování. Jde o číselnou hodnotu udávanou v hodinách (např. kaţdých 5 hodin jsou generovány notifikace). Perioda je v rozmezí 1 24 hodin. Hodnota je uváděna v celých hodinách. Analýza publikačního systému Strana 45 (201)

46 Poslední_notifikace Time Specifikace, v kolik hodin bude odeslána poslední notifikace v daný den. Atribut nemusí odpovídat periodě notifikací. V určenou dobu je vţdy odeslána notifikace. Poslední_notifikace> Hodina_periodické_notifikace EUROVOC Číselník: Interní číselník dle tezauru EUROVOC, který není uţivatelsky modifikovatelný Územní lokalizace Číselník: Interní číselník publikačního systému s územními segmenty. Číselník není uţivatelsky modifikovatelný, není provázán s ţádným externím systémem, je plněn interně prostřednictvím technologického zásahu do publikačního systému. Číselník ˇje více úrovňový (max.5 úrovní). Uzemní lokalizace Atributy Atribut Typ Poznámky Název Char Název uzemní lokality Aktuality Nastavení modulu Aktuality. Objekt obsahuje globální vlastnosti a parametry modulu. Aktuality Atributy Atribut Typ Poznámky Počet_min int Počet aktualit v minimalizovaném zobrazení modulu, tj. modul v bočních oblastech portálu. Počet_max int Počet aktualit v maximalizovaném zobrazení modulu, tj. modul v pracovní oblasti portálu Novinky Nastavení modulu Novinky. Objekt obsahuje globální vlastnosti a parametry modulu. Analýza publikačního systému Strana 46 (201)

47 Novinky Atributy Atribut Typ Poznámky Počet_min int Počet novinek v minimalizovaném zobrazení modulu, tj. modul v bočních oblastech portálu. Počet_max int Počet novinek v maximalizovaném zobrazení modulu, tj. modul v pracovní oblasti portálu Oblíbené sloţky Nastavení modulu Oblíbené poloţky. Objekt obsahuje globální vlastnosti a parametry modulu. Oblíbené složky Atributy Atribut Typ Poznámky Počet int Počet oblíbených sloţek, které je moţno uloţit. Počet je omezen. Např. kaţdý uţivatel si můţe nadefinovat a pouţívat max. 10 poloţek Úřední deska Nastavení modulu Úřední deska. Objekt obsahuje globální vlastnosti a parametry modulu. Úřední deska Atributy Atribut Typ Poznámky Kontrola_mail char ová adresa kontroly fyzické úřední desky. Systém kaţdý den vygeneruje seznam přírůstků na úřední desce na tuto adresu. Podle tohoto seznamu dojde ke kontrole fyzické desky. 4.3 Objekty modulů Kapitola obsahuje objekty umoţňující správu a nastavení vlastností systému, popřípadě nasazených modulů. Analýza publikačního systému Strana 47 (201)

48 moduly: Anketa, Diskuze a Historie má Uživ atel má Role Historie má dokumentov á složka 1 má povolenou 0..1 Anketa 0..1 má «document» Hlav ička dokumentu Diskuze má povolenou Obsah dokumentu 1 1 má povolenou Obr. č. 14: Moduly Anketa, Diskuze, Historie Diagram znázorňuje vazby modulů na objekty systému (jeho jádra). Jsou zahrnuty moduly, které rozšiřují strukturu jádra o nové objekty především v oblasti dokumentů. Analýza publikačního systému Strana 48 (201)

49 moduly: Úřední deska, Vnitřní normy obsahuje 0..* dokumentov á složka «folder» Uřední deska modul Úřední deska «document» Úřední deska modul Vnitřní normy «folder» VN v příprav ě «folder» Vnitřní normy 1 obsahuje 0..* «document» Vnitřní norma 1 obsahuje 0..* «document» Normy v příprav ě 1 realizuje připomínkování 0..* «document» Hlav ička dokumentu Diskuze Příspěv ek Obr. č. 15: Moduly - Úřední deska, Vnitřní normy Diagram znázorňuje vazby modulů na objekty systému (jeho jádra). Jsou zahrnuty moduly, které rozšiřují strukturu jádra o nové objekty především v oblasti sloţek. Analýza publikačního systému Strana 49 (201)

50 moduly: Kalendář akcí a rezervační systém, Tiskové zprávy, Monitoring tisku «document» Hlav ička dokumentu obsahuje 1 «folder» Monitoring tisku dokumentov á složka «document» Tiskov á zpráv a vazba na číselník 1..* «enumeration» Tématická_oblast vazba na číselník vazba na číselník 1..* 0..* «document» Monitoring tisku vazba na číselník vazba na číselník «document» Akce je zařazena 1 0..* «enumeration» Typ_akce obsahuje 1 0..* «folder» Kalendář akcí «document» Přihláška 0..* 1 «enumeration» Osoby «enumeration» Zdroj Obr. č. 16: Moduly - Kalendář akcí, Tiskové zprávy, Monitoring tisku Diagram znázorňuje vazby modulů na objekty systému (jeho jádra). Jde především o modul zahrnující speciální dokumenty, které jsou odvozovány od dokumentů jádra Anketa Anketa je dotaz s moţností výběru z předdefinovaných odpovědí. Ankety jsou dvojího druhu - buď ve formě obecného dotazu ve sloţce (publikované zcela nezávisle na dokumentech) nebo ankety váţící se na jeden konkrétní dokument. Anketa Atributy Atribut Typ Poznámky Zadavatel char Osoba, která povolila anketu k dokumentu. Nejedná se o osobu publikující samotný dokument, ale pouze o "zřizovatele" ankety. Zadavatel obdrţí na konci ankety její souhrn. Povolena_od datetime Datum povolení, tj. od kdy je anketa zobrazena a je moţno Analýza publikačního systému Strana 50 (201)

51 se jí účastnit. Povolena_do datetime Datum ukončení ankety. Po ukončení ankety je výsledek exportován prostřednictvím u zadavateli. Otázka char Text anketní otázky Počet_odpovědí int Počet odpovědí. Minimální rozsah 2. Počáteční hodnota: 2 Vazba Vazba definuje návazný objekt, na který je anketa vázána, tj. anketa váţící se na jednu konkrétní sloţku (kde je umístěna - výchozí hodnota), anketa váţící se na jeden konkrétní dokument (nutno definovat). Atribut je plněn systémem při zaloţení ankety (standardně). Atribut je povinný. Reakce Výsledek Definice, jak se má chovat anketa po hlasování. Výběr způsobu zobrazení výsledku po hlasování v anketě (počty, procenta, grafické znázornění) Odpověď Odpověď v anketě. Odpověď Atributy Atribut Typ Poznámky Text char Text odpovědi Pořadí int Pořadí odpovědi v anketě. Hlasy int Počet hlasů daných v anketě této otázce. S počtem hlasů nelze manipulovat ani nastavovat jejich výchozí hodnoty. Počáteční hodnota: Diskuze Objekt reprezentující diskuzi. Diskuze Atributy Atribut Typ Poznámky Název char Název diskuze Analýza publikačního systému Strana 51 (201)

52 Povolena_od datetime Datum povolení, tj. od kdy je diskuze otevřena a zobrazena a je moţno do ní vstupovat. Povolena_do datetime Datum ukončení diskuze. Po ukončení diskuze jsou všechny diskusní příspěvky exportovány prostřednictvím u zadavateli. Datum musí být v platnosti. Typ Typ diskuze (moderovaná - online, moderovaná - zpětně, nemoderovaná). a) nemoderovaná - diskuze není moderována; b) moderována - online, příspěvek se nezobrazí v diskuzi dříve, neţ jej schválí zadavatel (moderátor); c) moderována - zpětně, příspěvek se zobrazí ihned po odeslání, zadavatel (Moderátor) jej můţe zpětně odstranit. Počáteční hodnota: B Zadavatel Osoba, která povolila diskuzi k dokumentu. Nejedná se o osobu publikující samotný dokument, ale pouze o "zřizovatele" diskuze. Zadavatel obdrţí na konci diskuze její souhrn a v případě moderované diskuze odpovídá za moderování diskuze. Anonymní byte Příznak definující, zda jsou diskusní příspěvky: a) anonymizovány, tj. jsou odstraněny jakákoliv data o odesílateli příspěvku; b) přispěvatel je nepovinný; c) přispěvatel je vţdy identifikován (systém doplní identitu osoby) Příspěvek Příspěvek v diskuzi. Příspěvky mohou na sebe navazovat, tj. můţe existovat příspěvek jako reakce na jiný. Výjimka: v modulu vnitřních norem jsou Příspěvky vázány pouze na předmět diskuze, nelze vytvářet Příspěvek jako rekci na jiný Příspěvek. Příspěvek Atributy Atribut Typ Poznámky Datum datetime Datum a čas odeslání příspěvku Nadpis char Nadpis příspěvku Text char Textový obsah příspěvku Analýza publikačního systému Strana 52 (201)

53 Přispěvatel Identifikace osoby, která příspěvek vloţila. Atribut je přímo závislý na nastavení diskuze (Diskuze:Anonymní). Pokud je: a) anonymní atribut není vyplnitelný; b) přispěvatel můţe uvést svoje jméno nebo identitu ve formě textu nebo ové adresy; c) systém automaticky doplní identitu přihlášeného návštěvníka (jestliţe návštěvník není přihlášen, nemůţe v této diskuzi reagovat, protoţe není identifikace jednoznačná) Historie Objekt udrţující historii všech operací uţivatelů v rámci publikačního systému. Součástí tohoto objektu je i udrţování historie operací s dokumentem. Do historie nejsou ukládány operace anonymních návštěvníků prezentačních částí portálu. Historie Atribut y Atribut Typ Poznámky Datum datetime Datum a čas operace Typ_objektu Uţivatel Operace Identifikace_objektu Typ objektu, nad kterým operace proběhla: Dokument Sloţka Systémová role Uţivatel Galerie Systém Identifikace uţivatele, který operaci provedl. Operace, kterou uţivatel provedl nad objektem (např. přidělení oprávnění, vrácení dokumentu). Identifikace objektu, nad kterým operace proběhla (např. nad Typem objektu Dokument s identifikací {ID-215- E4566-EXCD65-52} proběhla operace Zamítnutí. Detail char Upřesňující informace o události. Datum: :11:09 Operace: Přidělení/odebrání systémové role uţivateli Uţivatel: Vladimír Kolbábek (kr-zlinsky\kolbabek) Typ objektu: Systémová role Identifikace objektu: Auditor Detail: Uţivateli Jan Janota (janota) byla odebrána role Analýza publikačního systému Strana 53 (201)

54 Auditor Kalendář akcí Od standardní sloţky se liší způsobem zobrazování obsahu na portálu Akce Objekt definující akci. Na některé akce se lze přihlásit, jestliţe to zadavatel akce umoţnil. Akce nelze definovat jako periodické, tj. s opakováním. Řízení přístupu uţivatelů k akcím je dáno nastavením rolí ke sloţce, výjimkou mohu být akce, které přesně definují, kdo má k akci výlučný přístup (atribut Zaměření). Akce Atributy Atribut Typ Poznámky Typ_akce Typ akce - vazba na číselník typů akcí (např. školení). Atributem se neřídí přístup návštěvníků k akci. Lektor char Pořadatel nebo lektor, textová informace, kdo akci realizuje nebo zajišťuje. Místo char Specifikace místa konání akce (adresa, místnost aj.) Datum_zahajeni datetime Datum a čas zahájení akce (povinné) Datum_ukončení datetime Datum a čas ukončení akce (nepovinné) RS_Přihlašování boolean Příznak definující, zda je moţné se na akci přihlašovat. RS_termín datetime Nejzazší moţný termín, do kdy je moţné provést přihlášku. Termín ukončení sběru přihlášek. RS_počet int Maximální moţný počet přihlášených účastníků. PIS boolean Akce bude přenositelná do systému PIS. Příznak definující, zda bude moţné vystavovat data akce a přihlášených účastníků na automatizované rozhraní pro systém PIS (0 - ne, 1 - ano). Počáteční hodnota: 0 Zaměření Atribut definuje zúţení viditelnosti (přístup) k akci na definovanou cílovou skupinu (např. akce je určena pouze pro vedoucí odborů). Do atributu je moţno vybrat pouze osoby a skupiny zavedené v publikačním systému. Na tyto osoby je po zveřejnění odesláno ové upozornění na akci. Jestliţe osoba není v publikačním systému zavedena, nelze k ní řídit přístup a ani rozesílat upozornění. Analýza publikačního systému Strana 54 (201)

55 Pokud není atribut vyplněn, jde o veřejnou akci a je zobrazována všem návštěvníkům. Zadavatel Osoba s rolí Redaktor, která zadala akci do publikačního systému. Této osobě je po ukončení přihlášek generován souhrnný se seznamem přihlášených účastníků. RS_max_počet int Maximální počet přihlášených osob na jednu přihlášku. Minimální počet 1. RS_výpis boolean Příznak určující zda u zobrazení akce bude moţné zobrazen jmenný výčet přihlášených osob Přihláška Dokument reprezentující přihlášku uţivatele na konkrétní akci. Přihláška Atributy Atribut Typ Poznámky Datum datetime Datum přihlášení Pořadí int Pořadí přihlášky ID Identifikátor osoby (jednoznačný login ze systému EOS nebo externí osoby z Publikačního systému) Poznámka char Poznámka obsahující libovolnou textovou informaci (např. seznam přihlašovaných osob). Jméno char Jméno a příjmení osoby. Pokud se jedná o osobu přihlášenou do publikačního systému, je doplňována automaticky. Storno boolean Příznak, kdy účastník nebo zadavatel akce provede manuální storno přihlášky. Datum_storna datetime Datum stornování přihlášky Duvod_storna char Zdůvodnění stornování přihlášky. Nepovinný atribut. Stornoval Identifikace osoby, která storno provedla (přihlášený nebo zadavatel). Kontakt char Kontaktní údaje (telefon, fax, mail) Počet int Počet přihlášených osob. Minimální počet 1. Maximální počet je dán atributem Akce: RS_max_počet. Příloha file Příloha přihlášky, kde je moţno vyplnit další doplňující informace (data narození, další identifikace, dosaţené vzdělání). Analýza publikačního systému Strana 55 (201)

56 4.3.9 Typ_akce Číselník: Číselník typů akce. Číselník je víceúrovňový, maximální hloubka zanoření je 2 úrovně. Číselník je uţivatelsky editovatelný. Číselník je spravován uţivatelem s rolí Správce, která je přiřazena na globální systém. Typ_akce Atributy Atribut Typ Poznámky Název char Název typu akce Monitoring tisku Speciální sloţka modulu Monitoring tisku. Sloţka obsahuje výhradně dokumenty typu Monitoring tisku. Má odlišný způsob zobrazení obsahu v Publikačním systému. Omezení Neobsahuje ţádné jiné typy dokumentů neţ Monitoring tisku Monitoring tisku Odlišné zobrazení sloţky a setřídění. Výjimky: lze označit dokument jako Aktualitu s omezením pouze na sloţku monitoring tisku bez přenosu do celkového portálu. nelze označit dokument jako kořenový. nelze připojit diskuze, ankety, koncepční připomínky. Monitoring tisku Atributy Atribut Typ Poznámky zdroj Definice monitorovaného periodika, media nebo informačního kanálu. Jde o hodnotu z číselníku. autor char Specifikace autora Je definována textem, nejde o hodnotu z číselníku. Nepovinná poloţka. tématická_oblast hodnocení Téma článku, kauzy, oblasti, kterého se články dotýkají. Hodnot je více a jsou vybírány výhradně z číselníku Tématická_oblast. Pevně definovaný číselník s hodnotami: Analýza publikačního systému Strana 56 (201)

57 a) pozitivní b) neutrální c) negativní Vyjadřuje vnímání článku ve prospěch Zlínského kraje jako celku. Počáteční hodnota: b) zmíněné_osoby char Jmenný výčet zmiňovaných, odkazovaných, citovaných osob. Ve výčtu je uvedeno jméno a příjmení. Plnění atributu se provádí výběrem z editovatelného číselníku nebo přímým dopsáním jména a příjmení. Jednotlivé poloţky jsou odděleny čárkou a kaţdé slovo musí začínat velkým písmenem. poznámka char(512) Textová poznámka pracovníka monitoringu. návaznost_tz boolean Příznak, zda informace navazuje na tiskovou zprávu KÚ. Počáteční hodnota: 0 datum_publikace date Datum, kdy se informace objevila v tisku/mediu/zdroji Osoby Číselník: Číselník obsahující výčet moţných, zmiňovaných, citovaných osob, je uţivatelsky editovatelný. Poloţky číselníku nejsou relačně svázány s hodnotou v dokumentech, lze je proto mazat a editovat. Poloţky číselníku jsou vyuţity pouze pro naplnění textových řetězců do atributů dokumentů. Číselník je jednorozměrný, není strukturován do více úrovní. Osoby Atributy Atribut Typ Poznámky Jméno char Jméno citované osoby Příjmení char Příjmení citované osoby Tématická_oblast Číselník: Číselník obsahující výčet tématických oblastí, je uţivatelsky editovatelný. Poloţky číselníku nejsou relačně svázány s hodnotou v dokumentech, lze je proto mazat a editovat. Poloţky číselníku jsou vyuţity pouze pro naplnění textových řetězců do atributů dokumentů. Číselník je jednorozměrný, není strukturován do více úrovní. Tématická_oblast Atributy Atribut Typ Poznámky Analýza publikačního systému Strana 57 (201)

58 Název char Název tématické oblasti Zdroj Číselník: Číselník obsahující hodnoty zdrojů informací při monitoringu tisku (např. Mladá fronta DNES, Česká televize, ČR1 aj.). Je uţivatelsky editovatelný. Poloţky číselníky jsou relačně svázány s hodnotou v dokumentech, nelze je proto uţivatelsky mazat. Číselník je jednorozměrný, není strukturován do více úrovní. Zdroj Atributy Atribut Typ Poznámky Priorita Název uzemni_platnost int char Definice územního dopadu daného média (celostátní, regionální) Tisková zpráva Tisková zpráva je dokument s rozšířenou datovou strukturou nad rámec standardního dokumentu. Výjimky: lze označit dokument jako aktualitu; nelze označit dokument jako kořenový; lze připojit diskuze, ankety, koncepční připomínky. Tisková zpráva Atributy Atribut Typ Poznámky tématická_oblast tiskové_podklady zmíněné_osoby Téma článku, kauzy, oblasti, kterého se články dotýkají. Hodnot je více a jsou vybírány výhradně z číselníku Tématická_oblast. Mnoţina URL odkazů na FTP úloţiště. Mnoţina můţe obsahovat více poloţek. Jmenný výčet zmiňovaných, odkazovaných, citovaných osob. Ve výčtu je uvedeno jméno a příjmení. Plnění atributu se provádí výběrem z editovatelného číselníku nebo přímým dopsáním jména a příjmení. Jednotlivé poloţky jsou odděleny čárkou a kaţdé slovo musí začínat velkým písmenem. Analýza publikačního systému Strana 58 (201)

59 Úřední deska Speciální sloţka modulu obsahující pouze dokumenty se strukturou dokumentu Úřední deska (tj. mají přidělené pořadové číslo). Omezení Sloţka neobsahuje dokumenty s obsahem typu Odkaz do PS (ODPS), Fotogalerie a URL. Sloţka obsahuje pouze dokumenty typu Úřední deska s obsahem typu: Soubor, Text. Úřední deska Atributy Atribut Typ Poznámky Adresa_recepce char ová adresa recepce. Povinný údaj Úřední deska Dokument vyskytující se v modulu Úřední deska. Modul je reprezentován a dostupný skrze speciální sloţku. Úřední deska Atributy Atribut Typ Poznámky Pořadové_číslo Kód se syntaxí: RRRR/PPPPP/ODBOR kde je: RRRR - vyjadřuje kalendářní rok v číselné formě (např. 2006). ODBOR vyjadřuje zkratku odboru redaktora v alfanumerickém formátu (např. KŘ). Zkratka je přebírána z systému EOS. Není udrţována relační vazba zkratek s tímto systémem. PPPPP - pořadové číslo dokumentu na úřední desce v daném roce. Pořadové číslo je plné v maximální délce 5 (např ). Pořadové číslo je globální v rámci úřední desky, bez ohledu v jaké podsloţce je dokument umístěn. Pořadové číslo je generováno inkrementálně. Číselná řada by měla být souvislá. Kód se generuje v okamţiku schválení zveřejnění osobou s rolí Šéfredaktor. POZNÁMKA Pro rozběh systému je nutné mít moţnost nastavit pro rok Analýza publikačního systému Strana 59 (201)

60 konkrétní pořadové číslo (není nutné uţivatelské nastavení). Notifikace dokumentu Úřední deska Postup rozesílání notifikací je shodný s notifikacemi standardních dokumentů, navíc je pouze generována zpráva na recepci krajského úřadu. Notifikace dokumentu na Úřední desce Změna stavu dokumentu Složka: Okamžitá notifikace? [Ano] [Ne] Čekání na periodu notifikace 1-ní notifikace [Vyjímka modulu Úřední deska] Na recepci? Podmínky pro 2 notifikaci? [Ano] [Ne] [Ne] [Ano] Notifikace na recepci 2-há notifikace Podmínky pro 3-tí notifikaci? [Ano] [Ne] 3-tí notifikace Konec Analýza publikačního systému Strana 60 (201)

61 Obr. č. 17: Notifikace dokumentu Úřední deska Diagram znázorňuje princip notifikace na změny stavů ve sloţce (modulu) Úřední deska. Postup se liší od standardních sloţek v notifikaci zasílané na recepci. Výčet aktivit a rozhodování je totoţný jako v kapitole Hlavička dokumentu. Zde jsou uvedeny pouze odlišné aktivity. Notifikace na recepci Aktivita: Je rozeslán notifikační na adresu specifikovanou ve sloţce Úřední deska:adresa_recepce. Notifikační mail obsahuje seznam dokumentů, které v daný den byly zveřejněny na Úřední desce. U poloţek seznamu jsou uvedeny tyto atributy: a) Pořadové číslo b) Název dokumentu c) Datum a čas změny stavu d) Poznámka - dodatečné informace POZNÁMKA Na recepci? Jde o sumační bez kontroly oprávnění adresáta k Publikačnímu systému. Rozhodování: dokument je umístěn v Úřední deska. dokument je zveřejněn Šéfredaktorem, tj. má přidělený atribut Úřední deska:pořadové číslo <>NULL. dokument je ve stavu Zveřejněný aktivní. notifikace je prováděna pouze 1x denně a to v poslední denní periodické notifikaci. notifikace obsahuje všechny změny od poslední notifikace na recepci VN v přípravě Speciální sloţka obsahující dokumenty vnitřních norem v přípravě. Od standardní sloţky se liší způsobem zobrazování obsahu. Analýza publikačního systému Strana 61 (201)

62 Normy v přípravě Normy v přípravě Atributy Atribut Typ Poznámky Číslo_normy char Identifikační znak, který se skládá ze zkratky normy podle druhu (JR, ST, MP, SM, PR), pořadového čísla normy, které je pro kaţdou normu neměnné (01, 02, 03 ), čísla příslušné verze normy (01, 02, 03 ) a konečného dvojčíslí příslušného kalendářního roku (05, 06 atd.). Tyto jednotlivé poloţky jsou mezi sebou odděleny lomítkem. V praxi se jedná o kombinaci písmen (dvou), číslic (šesti) a lomítek, celkem 11 znaků např. JR/01/05/03. Výjimku tvoří příkazy ředitele, kde se neuvádí číslo verze (příkazy ředitele se nenovelizují, ale rovnou se vydá příkaz nový). Identifikační znak příkazu ředitele je tedy tvořen písmeny (dvěma), číslicemi (čtyřmi) a lomítky, celkem 8 znaků např. PR/04/06. Atribut je plněn manuálně uţivatelem. Název_normy char Název normy. Je vyţadován plný název, který můţe být velmi dlouhý (např. Metodický pokyn pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ). Abonenti Dotčené subjekty Předdefinovaná skupina abonentů. Členové této skupiny jsou vybíráni z uţivatelů a skupin v publikačním systému (externí i interní uţivatelé). Na tyto uţivatele jde upozornění na moţnost připomínkovat dokument. Dotčený subjekt, kterého se norma týká. Atribut můţe nabývat více hodnot. Hodnota je plněna z číselníku Dotčené subjekty. Poznámka char Poznámka doplňující datum a místo výpořádání připomínek popř. další informace. Poznámka je vkládána do mialu abonentům. Notifikace dokumentů Normy v přípravě Postup rozesílání notifikací je shodný s notifikacemi standardních dokumentů, navíc je pouze generována zpráva na abonenty. Analýza publikačního systému Strana 62 (201)

63 Notifikace dokumentu ve složce Vnitřní normy v přípravě Zahájení připomínkování VNP Změna stavu dokumentu Složka: Okamžitá notifikace? [Ano] [Ne] Čekání na periodu notifikace Notifikace abonentům 1-ní notifikace Podmínky pro 2 notifikaci? Ukončení [Ne] [Ano] 2-há notifikace Podmínky pro 3-tí notifikaci? [Ano] [Ne] 3-tí notifikace Konec Obr. č. 18: Notifikace dokumentů Normy v přípravě Diagram znázorňuje princip notifikace na změny stavů ve sloţce (modulu) Vnitřních norem v přípravě. Postup se liší od standardních sloţek v notifikaci zasílané na recepci. Výčet aktivit a rozhodování je totoţný jako v kapitole Hlavička dokumentu. Zde jsou uvedeny pouze odlišné aktivity. Zahájení připomínkování VNP Iniciace notifikace za podmínek: Analýza publikačního systému Strana 63 (201)

64 dokument je Zveřejněný aktivní; dokument je typu Vnitřní norma v přípravě; nastalo období připomínkování (povolená Diskuze:Povolena_od). Notifikace abonentům Aktivita: Je rozeslán notifikační na adresy specifikované v dokumentu Vnitřní norma v přípravě: Abonenti. Notifikační obsahuje upozornění na novou normu, s výzvou k připomínkování. Jsou uvedeny tyto atributy: a) Název dokumentu b) přímý URL odkaz na dokument na Portálu c) termín ukončení připomínkování (povolená Diskuze:Povolena_do) d) Poznámka POZNÁMKA je odeslán v rámci periodických notifikací. je odeslán odděleně od notifikací změn v publikačním systému Vnitřní normy Speciální sloţka obsahující dokumenty vnitřních norem. Od standardní sloţky se liší způsobem zobrazování obsahu Vnitřní norma Objekt reprezentující dokument vnitřní normy s rozšířenou strukturou. Vnitřní norma Atributy Atribut Typ Poznámky Název_normy char Název normy. Jje vyţadován plný název, který můţe být velmi dlouhý (např. Metodický pokyn pro poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. ). Číslo_normy (Číslo normy) char Identifikační znak, který se skládá ze zkratky normy podle druhu (JR, ST, MP, SM, PR), pořadového čísla normy, které je pro kaţdou normu neměnné (01, 02, 03 ), čísla příslušné verze normy (01, 02, 03 ) a konečného dvojčíslí příslušného kalendářního roku (05, 06 atd.). Tyto jednotlivé poloţky jsou mezi sebou odděleny lomítkem. V praxi se jedná o kombinaci písmen Analýza publikačního systému Strana 64 (201)

65 (dvou), číslic (šesti) a lomítek, celkem 11 znaků např. JR/01/05/03. Výjimku tvoří příkazy ředitele, kde se neuvádí číslo verze (příkazy ředitele se nenovelizují, ale rovnou se vydá příkaz nový). Identifikační znak příkazu ředitele je tedy tvořen písmeny (dvěma), číslicemi (čtyřmi) a lomítky, celkem 8 znaků např. PR/04/06. Atribut je plněn manuálně uţivatelem. Schváleno char Kódové označení orgánu kraje, který normu schválil. Kód není generován systémem, ale je doplňován ručně. Následující definuje příklady kódů: a) u jednacích řádů, statutů a metodických pokynů zkratka orgánu kraje, který normu schválil (RZK Rada Zlínského kraje, ZZK Zastupitelstvo Zlínského kraje), číslo příslušného usnesení (sloţené z kombinace číslic a písmen vzájemně oddělených lomítky např. 0525/Z20/03) a datum schválení (např ). Jedná se tedy o kombinaci čísel, písmen a data. b) u směrnic a příkazů ředitele se uvádí pouze datum schválení (např ), coţ v této tabulce není vidět. V daném sloupci bude tedy u těchto norem uvedeno pouze datum. Zpracovatel char(20) Uvádí se zkratka odboru, který normu vypracoval. Většinou je zpracovatelem pouze jeden odbor (např. KH), někdy jsou však zpracovatelé dva (pak je uvedeno: KH, LPO). S tím je třeba počítat. Tuto zkratku tvoří velká písmena, ale v jednom případě je jako zpracovatel uvedena konkrétní osoba. Proto je potřeba, aby do sloupce pro zpracovatele bylo moţné vepsat text o rozsahu cca znaků. Účinnost do date Specifikace data ukončení platnosti normy. Pokud není uvedena, je norma platná neomezeně a návštěvníkům je zobrazen text "neomezená". Atribut je vnímán jako obsah dokumentu. Po zveřejnění je změna atributu moţná pouze aktualizací dokumentu. Účinnost od date Specifikace data platnosti normy. Atribut je povinný. Podepsané boolean Příznak, zda se jedná o podepsaný dokument. Legislativa char Odkaz na legislativu, výběr z číselníku Legislativa. Lze vybrat pouze jeden hlavní kmenový zákon, na který norma navazuje. Odpovědná osoba Dotčené subjekty Autor normy odpovědná osoba, která odpovídá za obsah normy, nemusí být totoţná s uţivatelskou rolí Autor. Hodnota je plněna výběrem z uţivatelů zavedených v PS. Dotčený subjekt, kterého se norma týká. Atribut můţe nabývat více hodnot.. Hodnota je plněna z číselníku Dotčené subjekty. Analýza publikačního systému Strana 65 (201)

66 Dotčené subjekty Číselník obsahující organizace a subjekty kterých se dotýká vnitřní norma. Číselník je jednoúrovňový, lze jej uţivatelsky editovat. Obsahuje pouze textové názvy subjektů. Číselník spravuje správce modulu Vnitřní normy. Dotčené subjekty Atributy Atribut Typ Poznámky Název_normy char Název subjektu Legislativa Číselník obsahující legislativu v souvislosti s vnitřními normami. Číselník je jednoúrovňový, lze jej uţivatelsky editovat. Obsahuje pouze textové názvy zákonů. Číselník neudrţuje příznaky období platnosti (platí od -do). Číselník spravuje správce modulu Vnitřní normy. Legislativa Atributy Atribut Typ Poznámky Název char Název legislativní normy - textové označení zákona, normy nebo vyhlášky. Analýza publikačního systému Strana 66 (201)

67 5. Model typových úloh Kapitola definuje základní funkčnost pro uţivatele systému, cíle těchto aktivit v systému, omezení a podmínky jejich vykonání. Funkční model definuje dílčí úlohy, které jsou v rámci systému vykonávány. Dílčí úlohy jsou zpravidla vztaţeny k aktérovi systému. Následující kapitoly definují jednotlivé typové úlohy seskupené podle procesních skupin definovaných v procesním modelu. Obr. č. 19: Model typových úloh a jeho části 5.1 Autorizace Autorizace uţivatelů zajišťuje autorizaci uţivatelů vůči redakčnímu systému. Uţivatel, který přistupuje k portálu bez přihlášení, vystupuje jako systémový uţivatel Veřejnost. Analýza publikačního systému Strana 67 (201)

68 K redakčnímu systému se nelze přihlásit jako anonymní uţivatel (veřejnost). UC001: Přihlášení uživ atel UC002: Odhlášení Obr. č. 20: Autorizace uživatele UC003: Změna hesla - editace uživ atele «include» {4x špatně zadané původní heslo} UC002: Odhlášení uživ atel Obr. č. 21: Změna hesla uživatele UC001: Přihlášení Cílem typové úlohy je přihlásit a autentizovat uţivatele do prostředí systému. Typová úloha podléhá záznamu do historie systému. Interní požadavky: Požadavky: Autorizace interních uţivatelů (nezavedených v systému EOS a AD) vůči databázi uţivatelů publikačního systému. Data přihlášení (jméno, heslo a organizační jednotka, IP adresa) přenášena šifrovaně. Nepřihlášený uţivatel na portálu vystupuje jako systémový uţivatel Veřejnost. Po přihlášení je činnost uţivatele realizována prostřednictvím https, tj. šifrovaně. Přihlašovací údaje uţivatele jsou přenášeny šifrovaně. U uţivatelů intranetu (zavedených v systému EOS a AD), je automatické ověření uţivatele vůči Active directory (přihlašování single-sign-on). R019: Autorizace uživatelů, SSO Analýza publikačního systému Strana 68 (201)

69 Omezení: Podmínka dokončení: Je proveden záznam o přihlášení uţivatele, je zaznamenáno datum, čas, jméno, organizace, IP adresa, aplikace (portál/subportalxxx/rs), výsledek přihlášení. Je zaznamenáno i neúspěšné přihlášení. V průběhu: Uţivatel je aktivní (hodnota příznaku). V průběhu: Počet pokusů o přihlášení v průběhu časového období je omezen (např. 10 pokusů za 2 hodiny). V průběhu: Uţivatel je zaveden v Publikačním systému. Podmínka dokončení: Pokud uţivatel není autorizován systémem, je tato informace vypsána v uţivatelském rozhraní. Realizace poţadavku R019: Autorizace uživatelů, SSO<Ostatní požadavky> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem uživatel <Uživatelské role> UC002: Odhlášení Cílem typové úlohy je korektně ukončit všechny rozpracované úlohy a ukončit autorizované operace v prostředí publikačního systému. Typová úloha podléhá záznamu do historie systému. Interní požadavky: Omezení: Operace je umoţněna z libovolné části systému. Při dlouhodobé nečinnosti jsou uţivatelé systémem odhlášeni. Dlouhodobá nečinnost je doba větší neţ 6 hodin. Podmínka spuštění: Uţivatel je přihlášen. Je součástí typové úlohy UC003: Změna hesla - editace uživatele Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem uživatel <Uživatelské role> UC003: Změna hesla - editace uţivatele Cílem typové úlohy je umoţnit změnu hesla uţivateli. Analýza publikačního systému Strana 69 (201)

70 Interní požadavky: Omezení: Typová úloha je dostupná skrze uţivatelské rozhraní Redakčního systému i Portálu (prezentační části). V průběhu: Uţivatel musí zadat původní heslo. V průběhu: Uţivatel musí zadat nové heslo odpovídající minimální sloţitosti. V průběhu: Uţivatel musí zadat nové heslo 2x. Podmínka spuštění: Uţivatel musí být přihlášen do publikačního systému. Podmínka dokončení: Musí být proveden zápis do historie systému. V průběhu: Pokud uţivatel nezadá korektně původní heslo, můţe pokus o změnu hesla provést celkově 3 x. Pokud provede 4. neúspěšný pokus na změnu hesla, je odhlášen z Publikačního systému. Podmínka spuštění: Uţivatel není zaveden v systému EOS. Zahrnuje typovou úlohu UC002: Odhlášení Uţití aktérem uživatel <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> 5.2 Jádro portálu Navigace UC004: Zobrazení struktury UC005: Zobrazení v ýpisu složky Čtenář UC046: Zobrazení mapy stránek Analýza publikačního systému Strana 70 (201)

71 Obr. č. 22: Úlohy navigace na portálu UC004: Zobrazení struktury Cílem typové úlohy je zobrazení aktuální pozice návštěvníka, jeho uţivatelský kontext a zobrazení prvků navigace. Prvky navigace jsou: a) výpis dostupné struktury portálu (navigační strom 1. úrovně), b) přepínač jazykových verzí, c) řádková navigace - výpis aktuální pozice, d) dostupné moduly v bočních sloupcích, e) webové oblasti zobrazující dokumenty. ad e) Webové oblasti jsou boční oblasti ve sloupcích, které zobrazují obsah konkrétního dokumentu v publikačním systému. Výjimky v zobrazení: speciální sloţky obsahující především moduly, kde je odlišné zobrazování, úvodní stránka. Interní požadavky: Požadavky: Navigace ve stromu je realizována prvky: navigační strom - zobrazuje pevnou strukturu sloţek 1. úrovně portálu. řádková navigace - výpis pozice ve struktuře portálu na řádku. Jsou uvedeny názvy sloţek jako webové odkazy. Nepřihlášený uţivatel je pro systém brán jako systémový uţivatel Veřejnost, který má přirazenou roli Čtenář v definovaných sloţkách. Při přepnutí mezi jazykovými verzemi je návštěvník vţdy směrován na Úvodní stránku ve zvolené jazykové verzi. Zobrazení stromové struktury portálu. Zobrazení struktury v kontextu uţivatele, tj. pouze sloţky a jejich obsah, kde má roli Čtenář. Zobrazovány jsou pouze sloţky, které obsahují dokument ve stavu Zveřejněný - aktivní nebo obsahují podsloţky, které takový dokument obsahují. Sloţky, které neobsahují takový dokument, nejsou dlouhodobě na portálu viditelné (dlouhodobě = déle neţ 2 hodiny). Sloţka, která neobsahuje ţádný dokument, je zneviditelněna do 2 hodin. R003: Jazykové mutace portálu. R046: Publikace sloţky. R066: Informace z epusy. R075: SQL injection útoky. Analýza publikačního systému Strana 71 (201)

72 Realizace poţadavku R046: Publikace složky<požadavky na administraci> Realizace poţadavku R003: Jazykové mutace portálu<požadavky na portál> Realizace poţadavku R066: Informace z epusy<požadavky na portál> Realizace poţadavku R075: SQL injection útoky<ostatní požadavky> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC005: Zobrazení výpisu sloţky Cílem typové úlohy je zobrazení obsahu aktuální sloţky. Zobrazení standardní sloţky je následující: 1. výpis podsloţek sloţky (dle oprávnění a dle existence) 2. kořenový dokument (vč. obsahu) ad 2) Kořenový dokument - zobrazení plného detailu dokumentu bez zobrazení diskuze, ankety, připomínek ke konceptu. (K tomuto druhu zobrazení s plnou funkcionalitou se lze dostat prostřednictvím zobrazení detailu dokumentu UC006.) 3. seznam dokumentů s příznakem Aktualita (setřídění podle data aktualit) 4. seznam platných dokumentů ve sloţce bez příznaku Aktualita (setřídění podle data publikace) ad 3, 4) Seznam dokumentů je normalizován, tj. má vţdy stejnou formu a rozvrţení. Výpis dokumentů obsahuje: Výjimky v zobrazení: Název (odkaz) Anotace Miniatura (nepovinná) Datum zveřejnění speciální sloţky obsahující především moduly, kde je odlišné zobrazování informací; obsahují informace s rozšířenou strukturou. úvodní stránka zobrazuje v pracovní oblasti: Interní požadavky: 1. výpis 3 nejnovějších aktualit ze sloţky Tiskové zprávy 2. výpis modulu Aktuality (mimo sloţku Tiskové zprávy) Obsah sloţky je zobrazen pouze, pokud má uţivatel přiřazenu roli Čtenář v aktuální sloţce. Pokud nemá přidělen přístup k dané sloţce, ale k některé podsloţce, je zobrazena pouze tato podsloţka. Obsah stávající sloţky není zobrazen. V případě přechodu na nedostupnou nebo neexistující sloţku/dokument (zadáním URL adresy návštěvníkem) je v pracovní oblasti zobrazeno upozornění o nedostupnosti stránky. Analýza publikačního systému Strana 72 (201)

73 V rámci výpisu sloţky je vhodné umístit indikátor dostupnosti RSS kanálu pro aktuální sloţku. Zobrazení ikony přílohy (souboru) a její velikosti (v kb). Požadavky R067: Vnitřní normy - odkazy na normy. R075: SQL injection útoky. Realizace poţadavku R067: Vnitřní normy - odkazy na normy<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R075: SQL injection útoky<ostatní požadavky> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC112: Tisk obsahu složky<zobrazování dokumentů> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC046: Zobrazení mapy stránek Cílem typové úlohy je zobrazit mapu webové prezentace na portálu ve formě rozbalené stromové struktury v kontextu přihlášeného uţivatele. Interní požadavky: Požadavky: Moţnost filtrovat mapu stánek podle přítomnosti RSS - vytvořit mapu RSS kanálů. Poloţky ve výpisu jsou ve formě webového odkazu na danou sloţku. Sloţka, která má generovaný RSS kanál, má zobrazen v mapě stránek příznak - ikonu RSS. Sloţky jsou zobrazeny pouze uţivateli, který má k nim přiřazenou roli Čtenář. Popisy sloţek budou zobrazeny jako bublinová nápověda. R026: Mapa stránek. R073: RSS kanál. R075: SQL injection útoky. Realizace poţadavku R073: RSS kanál<požadavky na portál> Realizace poţadavku R075: SQL injection útoky<ostatní požadavky> Realizace poţadavku R026: Mapa stránek<požadavky na portál> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 73 (201)

74 5.2.2 Zobrazování dokumentů UC006: Zobrazení detailu dokumentu «extend» UC013: Tisk dokumentu Čtenář UC112: Tisk obsahu složky Obr. č. 23: Zobrazování dokumentů UC006: Zobrazení detailu dokumentu Cílem typové úlohy je zobrazit dokument v pracovní oblasti portálu se všemi detaily a dostupnými moduly. Zvolený dokument se zobrazí v datové části portálu se všemi částmi včetně odkazů na přílohy. U dokumentu se zobrazí tyto atributy dokumentu: Název dokumentu Anotace Miniatura Autor Kategorie Datum zveřejnění Datum ukončení zveřejnění Obsah dokumentu včetně obrázků, tabulek, odkazů na GIS Odkazy na přílohy Při zobrazení dokumentu bude pouţita definovaná šablona (styl) pro sloţku, ve které je dokument umístěn. U dokumentu bude dostupný odkaz pro náhled tisku. Pokud u dokumentu budou definovány volitelné části, zobrazí se vţdy v patě dokumentu. Jedná se postupně o tyto části: Připomínka ke konceptu Anketa k dokumentu Diskuze k dokumentu Analýza publikačního systému Strana 74 (201)

75 Interní požadavky: Požadavky: V případě přechodu na nedostupný nebo neexistující dokument (zadáním URL adresy návštěvníkem) je v pracovní oblasti zobrazeno upozornění o nedostupnosti stránky. R067: Vnitřní normy - odkazy na normy. R075: SQL injection útoky. Realizace poţadavku R067: Vnitřní normy - odkazy na normy<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R075: SQL injection útoky<ostatní požadavky> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC063: Zobrazení diskuze<diskuze> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC013: Tisk dokumentu Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC013: Tisk dokumentu Cílem typové úlohy je připravit vytištění aktuálně zobrazeného dokumentu v pracovní oblasti portálu. Interní požadavky: Požadavky: Náhled pro tisk přebírá pouze vše, co je zobrazeno v pracovní oblasti, tj. včetně případných zobrazení modulů (diskuze či ankety). Tisk je proveden formou náhledu tisku v prostředí internetového prohlíţeče. Tisk není odeslán přímo na tiskárnu, návštěvník musí samotný tisk manuálně potvrdit v prostředí internetového prohlíţeče. Z náhledu pro tisk jsou vyčleněny všechny prvky navigační charakteru, oblast hlavičky portálu, jeho zápatí a postranních sloupců. R025: Tisk stránky. Realizace poţadavku R025: Tisk stránky<požadavky na portál> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC006: Zobrazení detailu dokumentu Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC096: Zobrazení detailu dokumentu MT <Monitoring tisku> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 75 (201)

76 UC112: Tisk obsahu sloţky Cílem typové úlohy je připravit vytištění obsahu aktuálního výpisu dokumentů z pracovní oblasti portálu. Jde o výpis v rámci zobrazení standardních sloţek, vyhledávání, zobrazení obsahu a filtrace sloţek modulů. Interní požadavky: Omezení: Funkcionalita je dostupná ve všech sloţkách portálu. Tisk je proveden formou náhledu tisku v prostředí internetového prohlíţeče. Tisková úloha není odeslána přímo na tiskárnu, návštěvník musí samotný tisk manuálně potvrdit v prostředí internetového prohlíţeče. Úloha provádí tisk dokumentů vypsaných v pracovní oblasti, pokud je sloţka stránkovaná, je vytištěn obsah aktuální stránky. Jde o omezení počtu tištěných dokumentů. V průběhu: Do hromadného vytištění obsahu dokumentů se netiskne obsah přidruţených modulů (Anketa, Diskuze atd.). Tisk se provádí pouze v reţimu zobrazení detailu konkrétního dokumentu, nikoliv povolených dodatků. V průběhu: Neprovádí se výtisk příloh, tj. přiloţených souborů. V průběhu: Netisknou se dokumenty z podsloţek. Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC005: Zobrazení výpisu složky <Navigace> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC095: Zobrazení složky MT <Monitoring tisku> Analýza publikačního systému Strana 76 (201)

77 5.3 Jádro RS Obr. č. 24: Jádro redakčního systému - přehled Obecné funkce RS UC057: Nav igace v RS uživ atel UC060: Export do souboru Obr. č. 25: Obecné funkce v redakčním systému Analýza publikačního systému Strana 77 (201)

78 UC043: Notifikace mailem Cílem typové úlohy je rozesílat ové notifikace o změnách ve schvalovacím workflow, o změnách ve struktuře a specifické notifikace v rámci ostatních modulů. Je součástí typové úlohy UC022: Předání ke schválení <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC026: Schválení obsahu <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC027: Vrácení k přepracování <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC031: Archivace <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC032: Odmítnutí zveřejnění <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC030: Zveřejnění <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC023: Smazání dokumentu <Práce s dokumenty> UC057: Navigace v RS Cílem typové úlohy je poskytnout uţivateli přístup do struktury publikačního systému v rámci jeho kontextu (přidělených rolí) a usnadnit mu orientaci v obsahu sloţek. Typová úloha je univerzální pro práci ve struktuře portálu a zobrazování obsahu sloţky. Sloţka a její obsah zobrazuje atributy: Ikona typu dokumentu Název dokumentu Ikona stavu dokumentu Datum poslední změny Anotace/Náhled obrázku Interní požadavky: Nejsou zobrazovány sloţky, kde uţivatel nemá přiřazené role. Obsah sloţky, tj. výpis obsahu sloţky, je moţné prostřednictvím vestavěných filtrů filtrovat a zobrazovat tak podle stavů dokumentů. Pevně definované filtry nad obsahem sloţek, které obsahují dokumenty: 1) Rozpracované 2) Ke schválení 3) Ke zveřejnění 4) Zveřejněné - neaktivní 5) Zveřejněné - aktivní 6) Archivované Filtry jsou odvozené od jednotlivých stavů dokumentů. Analýza publikačního systému Strana 78 (201)

79 Sloţky, které obsahují jiné podsloţky, ke kterým má uţivatel roli, jsou také zobrazovány. Zobrazována struktura je redukována a filtrována tak, aby se přihlášenému uţivateli zobrazovaly pouze ty sloţky, kde má přiřazenou jednu z rolí (Čtenář, Autor, Zkušený autor, Redaktor, Šéfredaktor, Správce struktury, Správce). Omezení: Podmínka spuštění: Uţivatel je přihlášený. Uţití aktérem uživatel <Uživatelské role> UC060: Export do souboru Cílem typové úlohy je provést export zobrazovaných záznamů v redakčním systému a tuto sadu dat exportovat do souboru pro další zpracování mimo systém. POZNÁMKA Funkce exportuje seznamy z pracovních oblastí RS. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Formát souboru je csv nebo xml. R042: Rezervační systém II. V průběhu: Typová úloha exportuje daný datový pohled z redakčního systému do systému csv. Nejedná se o export obsahu dokumentů. V průběhu: Úloha můţe slouţit i interním potřebám systému při libovolném exportu dat. Realizace poţadavku R042: Rezervační systém II.<Požadavky na redakční systém> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC081: Zobrazení statistiky <Statistiky návštěvnosti> Uţití aktérem uživatel <Uživatelské role> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC069: Výpis historie dokumentu <Historie> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC075: Výpis akcí <Kalendář akcí a Rezervační systém> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC077: Výpis přihlášených <Kalendář akcí a Rezervační systém> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC070: Výpis globální historie systému <Historie> Analýza publikačního systému Strana 79 (201)

80 5.3.2 Práce s dokumenty UC024: Nahrazení nov ějším dokumentem «include» UC021: Vytv oření dokumentu Autor «extend» UC022: Předání ke schv álení UC058: Editace dokumentu «extend» UC047: Vložení odkazu na mapov ý serv er Zkušený Autor UC101: Editace cizích dokumentů UC023: Smazání dokumentu «include» «include» UC043: Notifikace mailem «include» UC026: Schv álení obsahu «include» UC027: Vrácení k přepracov ání Redaktor Obr. č. 26: Tvorba a schvalování obsahu dokumentu UC030: Zv eřejnění Šéfredaktor UC032: Odmítnutí zv eřejnění «include» «include» UC031: Archiv ace «include» UC043: Notifikace mailem Analýza publikačního systému Strana 80 (201)

81 Obr. č. 27: Zveřejnění dokumentu UC021: Vytvoření dokumentu Cílem typové úlohy je vytvoření dokumentu v prostředí redakčního systému, respektive jeho Hlavičky a Obsahu (různého typu). Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Kontrola existence vloţených a definovaných URL odkazů. Průběţná práce s galeriemi, nezávislé vkládání obrázků, souborů atd. bez nutnosti uzavřít dokument. Typová úloha se týká dokumentů ve sloţkách i souborů v galeriích. Moţnost zadávat parametry dokumentu vč. příznaku Aktualita. R002: Výlučný přístup uţivatele k dokumentu. R005: Kontrola velikosti vkládaného souboru. R015: Postupná práce při tvorbě dokumentu. R029: Odkazy na dokumenty. R049: Práce v redakčním systému. R050: Uloţení dokumentu. R051: Průběţné vkládání obrázků. Podmínka dokončení: Je nutno definovat umístění dokumentu do struktury publikačního systému. Podmínka dokončení: Při vkládání obsahu dokumentu typu URL je nutné provést validaci na existenci dané URL adresy. Podmínka spuštění: Dokument nelze umístit do sloţky, která je archivována, tj. nese příznak Sloţka:Archivována = 1. Realizace poţadavku R002: Výlučný přístup uživatele k dokumentu<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R015: Postupná práce při tvorbě dokumentu<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R051: Průběžné vkládání obrázků<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R049: Práce v redakčním systému<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R029: Odkazy na dokumenty<požadavky na redakční systém> Analýza publikačního systému Strana 81 (201)

82 Realizace poţadavku R005: Kontrola velikosti vkládaného souboru<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R050: Uložení dokumentu<požadavky na redakční systém> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC058: Editace dokumentu Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> Je součástí typové úlohy UC090: Vložení dokumentu Monitoring tisku <Monitoring tisku> Je součástí typové úlohy UC094: Vložení dokumentu Tisková zpráva <Tiskové zprávy> Je součástí typové úlohy UC024: Nahrazení novějším dokumentem Je součástí typové úlohy UC109: Vložení dokumentu VNP <Vnitřní normy> Je součástí typové úlohy UC073: Vytvoření nové akce <Kalendář akcí a Rezervační systém> Je součástí typové úlohy UC126: Zápis dokumentu <Rozhraní pro automatizovaný zápis dat> Je součástí typové úlohy UC079: Vložení dokumentu z Wordu <MS WORD> Je součástí typové úlohy UC103: Vytvoření dokumentu VNF <Vnitřní normy> Scénáře Základní průběh 1) specifikace sloţky pro umístění dokumentu 2) specifikace názvu 3) vytvoření obsahu dokumentu a specifikace jeho typu 4) práce s obsahem dokumentu 5) uloţení obsahu 6) specifikace ostatních parametrů dokumentu 7) specifikace doplňkových modulů 8) uloţení a uzavření dokumentu UC022: Předání ke schválení Cílem typové úlohy je zařazení dokumentu do schvalovacího workflow do stavu Ke schválení. Omezení: Podmínka spuštění: Dokument je ve stavu Rozpracovaný. Podmínka dokončení: Je odeslána notifikace o změně stavu na Redaktora sloţky. Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 82 (201)

83 Zahrnuje typovou úlohu UC043: Notifikace em<obecné funkce RS> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC023: Smazání dokumentu Cílem typové úlohy je odstranění dokumentu z redakčního systému. Interní požadavky: Omezení: Typová úloha se týká dokumentů ve sloţkách i souborů v galeriích. U souborů v galeriích je nutno zachovat jejich provázanost s dokumentem. Podmínka spuštění: Uţivatel musí být oprávněn dle schvalovacího workflow s dokumentem pracovat, tj. kombinace jeho role ve sloţce a stav dokumentu musí tuto operaci umoţňovat. Podmínka spuštění: Dokument je ve stavu Rozpracovaný nebo Ke schválení. Podmínka dokončení: Je odeslána notifikace o změně stavu na Autora dokumentu (pokud smazání provedl Redaktor). Podmínka spuštění: Soubor nelze smazat z galerie, pokud je pouţit (jako obrázek nebo příloha) v dokumentu (v jakémkoli stavu). Uţití aktérem Redaktor <Uživatelské role> Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC043: Notifikace em<obecné funkce RS> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC024: Nahrazení novějším dokumentem Cílem typové úlohy je vytvoření novějšího dokumentu. Interní požadavky: Požadavky: Novější verze dokumentu nahrazuje po průchodu schvalovacím workflow dokument původní. S původním dokumentem je moţno nezávisle pracovat. R050: Uloţení dokumentu. Analýza publikačního systému Strana 83 (201)

84 Omezení: Podmínka dokončení: Je proveden zápis do historie dokumentu. Podmínka spuštění: Dokument nelze umístit do sloţky, která je archivována, tj. nese příznak Sloţka:Archivována = 1. Realizace poţadavku R050: Uložení dokumentu<požadavky na redakční systém> Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC021: Vytvoření dokumentu Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC026: Schválení obsahu Cílem typové úlohy je schválení obsahu dokumentu. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Redaktor můţe zasáhnout do obsahu dokumentu. V rámci schválení obsahu umoţněno uţivateli definovat příznak Aktualita. R069: Aktuality. Podmínka spuštění: Stav dokumentu je Ke schválení. Podmínka dokončení: Záznam do historie dokumentu. Realizace poţadavku R069: Aktuality<Požadavky na portál> Zahrnuje typovou úlohu UC085: Povolení připomínky ke konceptu<připomínky ke konceptu> Uţití aktérem Redaktor <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC043: Notifikace em<obecné funkce RS> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC027: Vrácení k přepracování Cílem typové úlohy je vrácení dokumentu autorovi, přechod do stavu Rozpracovaný. Analýza publikačního systému Strana 84 (201)

85 Interní požadavky: Omezení: Umoţnit zdůvodnění Vrácení. Zdůvodnění se ukládá do historie dokumentu do atributu Poznámky. Podmínka spuštění: Stav dokumentu je Ke schválení. Podmínka dokončení: Je vygenerována ová notifikace Autorovi. Podmínka dokončení: Záznam do historie dokumentu. Podmínka dokončení: Zdůvodnění vrácení musí být definováno. Uţití aktérem Redaktor <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC043: Notifikace em<obecné funkce RS> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC030: Zveřejnění Cílem typové úlohy je schválení zveřejnění dokumentu. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Je nutno zachovat definovaný čas publikace na webu, tj. dokument se musí objevit na portále v zadaný čas. Kontrola existence vloţených a definovaných URL odkazů. V rámci úlohy je umoţněno uţivateli definovat příznak Aktualita a povolit nebo zakázat všechny dodatečné moduly váţící se na dokument. R069: Aktuality. Podmínka dokončení: Zápis do historie dokumentu. Podmínka dokončení: Musí být specifikováno datum platnosti dokumentu, tj. datum, kdy má dokument přejít ze stavu Zveřejněný - neaktivní do stavu Zveřejněný - aktivní. Podmínka dokončení: Po zveřejnění není moţno měnit obsah dokumentu. Realizace poţadavku R069: Aktuality<Požadavky na portál> Zahrnuje typovou úlohu UC085: Povolení připomínky ke konceptu<připomínky ke konceptu> Uţití aktérem Šéfredaktor <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 85 (201)

86 Zahrnuje typovou úlohu UC043: Notifikace em<obecné funkce RS> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC031: Archivace Cílem typové úlohy je převést dokument ze stavu Zveřejněný do stavu Archivovaný. Typová úloha můţe být iniciována interně, redakčním systémem nebo manuálně uţivatelem s rolí Šéfredaktor. Omezení: Podmínka dokončení: Zápis do historie dokumentu. Uţití aktérem Šéfredaktor <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC043: Notifikace em<obecné funkce RS> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC032: Odmítnutí zveřejnění Cílem typové úlohy je odmítnutí zveřejnění dokumentu ve sloţce, převod do stavu Ke schválení (obsahu). Interní požadavky: Omezení: Umoţnit zdůvodnění odmítnutí. Zdůvodnění se ukládá do historie dokumentu do atributu Poznámky. Podmínka dokončení: Zápis do historie dokumentu. ová notifikace na Redaktora, který předal dokument ke zveřejnění. Podmínka dokončení: Zdůvodnění vrácení musí být definováno. Uţití aktérem Šéfredaktor <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC043: Notifikace em<obecné funkce RS> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC047: Vloţení odkazu na mapový server Cílem typové úlohy je vloţit v rámci editačního nástroje dynamický odkaz na mapový server. Analýza publikačního systému Strana 86 (201)

87 POZNÁMKA Úloha umoţňuje zadávat dynamicky generované obrázky mapovým serverem do dokumentu. Staticky generované obrázky jsou řešeny v rámci standardní funkcionality textového editoru. Interní požadavky: Omezení: Propojení na mapový server je realizováno na portále, kde dochází k napojení portálu na mapový server a získání dynamicky generovaného obrázku. Vloţit URL odkaz na dynamickou mapu na mapovém serveru. Podmínka spuštění: Uţivatel musí mít předpřipravenou mapovou vrstvu a vygenerovanou URL adresu odkazující na korektní mapový server, vrstvu a pohled. Podmínka dokončení: Jsou definovány rozměry zobrazení dynamicky načteného obrázku. Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC058: Editace dokumentu UC058: Editace dokumentu Cílem typové úlohy je editace obsahu a vlastností dokumentu v prostředí redakčního systému. Úloha umoţňuje provést úpravy pouze uţivatelových dokumentů, tj. těch, které v systému vytvořil. Požadavky: Omezení: R002: Výlučný přístup uţivatele k dokumentu. R005: Kontrola velikosti vkládaného souboru. R015: Postupná práce při tvorbě dokumentu. R029: Odkazy na dokumenty. R049: Práce v redakčním systému. R050: Uloţení dokumentu. R051: Průběţné vkládání obrázků. Podmínka spuštění: Lze editovat pouze dokumenty daného Autora. Podmínka spuštění: Editovat lze pouze dokumenty ve stavu Rozpracovaný. Realizace poţadavku R050: Uložení dokumentu<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R015: Postupná práce při tvorbě dokumentu<požadavky na redakční systém> Analýza publikačního systému Strana 87 (201)

88 Realizace poţadavku R051: Průběžné vkládání obrázků<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R005: Kontrola velikosti vkládaného souboru<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R049: Práce v redakčním systému<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R029: Odkazy na dokumenty<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R002: Výlučný přístup uživatele k dokumentu<požadavky na redakční systém> Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC021: Vytvoření dokumentu Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC047: Vložení odkazu na mapový server UC101: Editace cizích dokumentů Cílem typové úlohy je editace obsahu a vlastností dokumentu v prostředí redakčního systému. Úloha umoţňuje provést úpravy dokumentů jiných uţivatelů ve sloţce, tj. těch dokument;, které v daný uţivatel v systému nevytvořil. Omezení: Podmínka spuštění: Lze editovat jakýkoli dokument Autora ve sloţce. Podmínka spuštění: Editovat lze pouze dokumenty ve stavu Rozpracovaný. Podmínka spuštění: Dokument je ve stavu Rozpracovaný. Podmínka dokončení: Záznam do historie dokumentu. Uţití aktérem Zkušený Autor <Uživatelské role> Správa struktury Kapitola definuje rozsah a funkcionalitu části publikačního systému, která spravuje jeho strukturu. Pod pojmem správa struktury je zahrnuta její kompletní správa zahrnující správu struktury, obsahující jak sloţky publikované na prezentační části (portálu), tak i sloţky obsahující soubory (galerie). Galerie i publikované sloţky jsou ve struktuře logicky odděleny. Správa probíhá odděleně v celkové struktuře, tj. v různých větvích, ale prostřednictvím stejných typových úloh. Analýza publikačního systému Strana 88 (201)

89 Obr. č. 28: Správa struktury UC035: Vytvoření podsloţky Cílem typové úlohy je přidání nové sloţky do struktury publikačního systému. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Na kaţdé sloţce je moţno definovat šablonu zobrazení sloţky. Zobrazení uţivatelů a jejich rolí ke sloţce. V rámci typové úlohy je umoţněno definovat RSS kanál. R010: Notifikace změn ve struktuře. R020: Vyuţití CSS stylů. R038: Sloţka typu URL. R046: Publikace sloţky. Podmínka spuštění: Úloha je dostupná pouze ve sloţce, kde má uţivatel přidělenou roli Správce struktury. Podmínka dokončení: Nelze do sloţky se soubory (galerie) vytvořit podsloţku s dokumenty určenými k publikaci a naopak. Analýza publikačního systému Strana 89 (201)

90 Podmínka dokončení: Nová sloţka přebírá nastavení rolí uţivatelů z nadřazené sloţky. V rámci úlohy není moţno zasahovat do těchto oprávnění. Podmínka dokončení: Je proveden záznam do historie systému. Realizace poţadavku R010: Notifikace změn ve struktuře<požadavky na administraci> Realizace poţadavku R038: Složka typu URL<Požadavky na administraci> Realizace poţadavku R046: Publikace složky<požadavky na administraci> Realizace poţadavku R020: Využití CSS stylů<požadavky na portál> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem Správce struktury <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC036: Editace podsložky UC036: Editace podsloţky Cílem typové úlohy je editovat sloţku a její atributy. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Typová úloha obsahuje i přesuny sloţky vč. obsahu. Podmínkou je mít oprávnění i v cílové sloţce. Při přesunu jsou ztraceny role uţivatelů, přesunutá sloţka přebírá v novém umístění nastavení rolí z nadřazené sloţky. S dokumenty ve stavu Rozpracovaný, můţe pracovat v novém umístění pouze uţivatel s rolí Zkušený autor. V rámci typové úlohy je umoţněno definovat RSS kanál. R006: Změna názvu sloţky. R020: Vyuţití CSS stylů. R038: Sloţka typu URL. R046: Publikace sloţky. V průběhu: Typová úloha nezasahuje do bezpečnostních nastavení, tj. nepřiděluje role uţivatelům. V průběhu. Zobrazení uţivatelů a jejich rolí ke sloţce. Podmínka dokončení: Je proveden záznam do historie systému. Realizace poţadavku R038: Složka typu URL<Požadavky na administraci> Realizace poţadavku R046: Publikace složky<požadavky na administraci> Realizace poţadavku R020: Využití CSS stylů<požadavky na portál> Analýza publikačního systému Strana 90 (201)

91 Realizace poţadavku R006: Změna názvu složky<požadavky na redakční systém> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC035: Vytvoření podsložky UC037: Odstranění podsloţky Cílem typové úlohy je odstranění sloţky z prostředí portálu, přičemţ je zachováno pravidlo, ţe pokud sloţka obsahuje dokument nebo soubor, nelze ji smazat, ale pouze zamezit dalšímu vytváření dokumentů v ní. Tím je zaručeno, ţe sloţka, pokud nebude obsahovat dokument ve Stavu zveřejněný - aktivní, nebude dostupná na portále. Interní požadavky: Omezení: Pokud sloţka nese příznak Archivována, nelze v ní vytvářet nové dokumenty a vkládat soubory. Sloţka nemůţe být smazána, pokud obsahuje dokumenty nebo soubory. Sloţku lze smazat, pokud je prázdná, tj. neobsahuje dokumenty ani soubory v případě galerie. Podmínka spuštění: Pro reálné odstranění sloţky je nutné splnit podmínku: ve sloţce nesmí být uloţeny ţádné dokumenty (ve schvalovacím workflow i archivu). Podmínka dokončení: Je proveden záznam do historie systému. Podmínka spuštění: Nelze smazat sloţku, která nese příznak Archivována. Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem Správce struktury <Uživatelské role> UC136: Archivace sloţky Cílem typové úlohy je archivace sloţky v prostředí publikačního portálu. Úloha zajišťuje, aby do sloţky nebylo moţné přidávat dokumenty, vytvářet nové dokumenty do sloţky, ale přitom je zachován obsah a pozice sloţky v PS. Interní požadavky: Role Šéfredaktor, Správce struktury, Správce, Čtenář zůstávají přiděleny původním uţivatelům. Všem uţivatelům s rolí Autor, Zkušený Autor a Redaktor jsou tyto role odebrány a je jim přidělena role Čtenář. Analýza publikačního systému Strana 91 (201)

92 Omezení: Podmínka dokončení: Na sloţce je indikován příznak Archivována (virtuální příznak definující změny v oprávnění). Podmínka dokončení: Je zachována původní pozice sloţky na portálu. Podmínka dokončení: Je proveden záznam do historie systému. Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem Správce struktury <Uživatelské role> UC137: Obnovení archivované sloţky Cílem typové úlohy je obnovení archivované sloţky. Úloha vrací sloţku do stavu, kdy je moţné v ní přidávat/vytvářet/aktualizovat nové dokumenty. Interní požadavky: Omezení: Obnovení rolí Autor, Zkušený autor a Redaktor. Obnovení bude na základě definovaného oprávnění z nadřazené sloţky. Podmínka dokončení: Na sloţce není jiţ indikován příznak Archivována. Podmínka dokončení: Je proveden záznam do historie systému. Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem Správce struktury <Uživatelské role> Správa uţivatelů, rolí a systému Správa uţivatelů zajišťuje nastavení bezpečnostních principů, přidělení rolí uţivatelům, napojení na EOS a správu interních uţivatelů redakčního systému. Správa uţivatelů a skupin probíhá plně v prostředí redakčního systému. Uţivatelé: V publikačním systému pracují uţivatelé z EOS a interní uţivatelé systému (uţivatelé, kteří nejsou zavedeni v EOS, ale pouze v publikačním systému). Uţivatelé z EOS jsou jednosměrně aktualizováni ze systému EOS (jde především o vlastnosti: zákaz uţivatele, změna ové adresy, členství ve skupinách EOS) Skupiny uţivatelů: Analýza publikačního systému Strana 92 (201)

93 V rámci PS je moţné pracovat se skupinami definovanými v EOS nebo je moţné vytvářet interní skupiny v publikačním systému. Do interní skupiny v publikačním systému lze zařadit pouze uţivatele z EOS, skupiny z EOS a interního uţivatele PS. Uţivatelské role: Uţivatelské role definují rozsah oprávnění uţivatele nebo skupiny v PS. Role je seskupení dílčích oprávnění, přístupů k objektům v určitém stavu a funkcí přidělených uţivatelskému objektu (uţivatel, skupina). Uţivatelům a skupinám se zjednodušeně přidělují pouze role (balíky práv) v dané sloţce nebo modulu. Nepřidělují se uţivatelům dílčí oprávnění či práva (read, write, delete aj.). Uţivatelské role jsou: Autor Zkušený autor Redaktor Šéfredaktor Čtenář Správce Správce struktury Objekty, na které se přidělují role: Sloţka (dokumentová, galerie, modul) Systém Skupina uţivatelů UC121: Správ a organizací «extend» UC049: Nov ý uživ atel «extend» «include» «include» «extend» «include» UC050: Editace uživ atele Správ ce UC042: Správa uživatelů «include» UC052: Editace skupiny «include» «include» «include» «extend» UC051: Nov á skupina uživatelů UC045: Správa rolí UC048: Synchronizace UC120: Správ a funkcí Obr. č. 29: Správa uživatelů, skupin rolí, funkcí a organizací Analýza publikačního systému Strana 93 (201)

94 Obr. č. 30: Správa modulů UC033: Nastavení parametrů systému Cílem typové úlohy je nastavení globálních parametrů publikačního systému. Všechny správní činnosti týkající se definice a změn v nastavení systému podléhají zápisu do historie systému. Požadavky: R008: Omezení hloubky struktury. R009: Omezení délky názvu. Omezení velikosti vkládaného souboru je řešeno mimo uţivatelské rozhraní PS. Realizace poţadavku R009: Omezení délky názvu<požadavky na administraci> Realizace poţadavku R008: Omezení hloubky struktury<požadavky na administraci> Uţití aktérem Správce <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Analýza publikačního systému Strana 94 (201)

95 UC141: Správa číselníků Cílem typové úlohy je správa systémových číselníků. Uţití aktérem Správce <Uživatelské role> UC034: Konfigurace modulů Cílem skupiny typových úloh je definovat parametry jednotlivých funkčních modulů v rámci publikačního systému. Všechny správní činnosti týkající se definice parametrů modulu podléhají zápisu do historie systému. Požadavky: R030: Konfigurace počtu poloţek v modulu. Realizace poţadavku R030: Konfigurace počtu položek v modulu<požadavky na administraci> Uţití aktérem Správce <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC056: Nastavení Oblíbené složky Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Zahrnuje typovou úlohu UC055: Nastavení parametrů - Novinky<Novinky> Zahrnuje typovou úlohu UC053: Nastavení parametrů - Aktuality<Aktuality> UC042: Správa uţivatelů Cílem skupiny typových úloh je spravovat uţivatele a skupiny v publikačním systému. Všechny správní činnosti týkající se uţivatelů a skupin podléhají zápisu do historie systému. Interní požadavky: Uţivatelské objekty (uţivatelé a skupiny) budou vizuálně rozlišeny podle atributu EOS. Zahrnuje typovou úlohu UC120: Správa funkcí Zahrnuje typovou úlohu UC121: Správa organizací Uţití aktérem Správce <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC051: Nová skupina uživatelů Zahrnuje typovou úlohu UC048: Synchronizace Analýza publikačního systému Strana 95 (201)

96 Zahrnuje typovou úlohu UC049: Nový uživatel Zahrnuje typovou úlohu UC050: Editace uživatele Zahrnuje typovou úlohu UC052: Editace skupiny UC045: Správa rolí Cílem typové úlohy je přidělovat uţivatelské role na různé typy objektů uţivatelům, skupinám a uţivatelským funkcím v publikačním systému. Všechny správní činnosti týkající se definice oprávnění podléhají zápisu do historie systému. Interní požadavky: Omezení: Do role lze nominovat nad daným objektem pouze uţivatele vedené v Publikačním systému. Úlohu správy rolí lze vyvolat nad objekty: 1) Sloţka 2) Galerie 3) Systém (globální objekt) Pro kaţdou roli je nutné umoţnit specifikaci osoby, která dostane 1. notifikaci (např. setříděním ve skupině uţivatelů s danou rolí). Podmínka spuštění: Oprávnění, tj. role lze přiřadit nad objekty: 1) Sloţka 2) Galerie 3) Systém (globální objekt). Podmínka dokončení: Provedení záznamu do Historie. Uţití aktérem Správce <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC048: Synchronizace Cílem typové úlohy je synchronizace uţivatelů, funkcí a skupin z EOS do Publikačního systému. Interní požadavky: Mimo uţivatelské rozhraní RS je poţadována moţnost definovat objekty (uţivatelé a skupiny) v systému EOS, které budou synchronizovány do PS. Analýza publikačního systému Strana 96 (201)

97 Moţnost vyvolat jednorázovou synchronizaci uţivatelsky. Je součástí typové úlohy UC042: Správa uživatelů Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC049: Nový uţivatel Cílem typové úlohy je vznik nového uţivatele v Publikačním systému. Uţivatel je vţdy vytvořen jako neaktivní a má přiřazenou pouze roli Uţivatel. Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC121: Správa organizací Je součástí typové úlohy UC042: Správa uživatelů Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC050: Editace uživatele UC050: Editace uţivatele Cílem typové úlohy je úprava vlastností uţivatele a jeho přiřazení k systémovým rolím. Typová úloha zahrnuje operace: 1. úpravy všech vlastností uţivatele vč. jeho aktivace/deaktivace 2. výpis členství uţivatele ve skupinách a jeho funkcí Interní požadavky: Omezení: Zobrazení přidělených rolí uţivateli ve struktuře publikačního systému. Zobrazuje se pouze struktura, kam má oprávnění editovaný uţivatel s filtrem aktuálního uţivatele. Podmínka spuštění: Kromě příznaku aktivity uţivatele (User:Aktivní) nelze upravovat externího uţivatele z EOSu. Plně lze editovat pouze interní uţivatele (zavedené v PS). Je součástí typové úlohy UC042: Správa uživatelů Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC049: Nový uživatel Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Analýza publikačního systému Strana 97 (201)

98 UC051: Nová skupina uţivatelů Cílem typové úlohy je vznik nové skupiny uţivatelů v Publikačním systému. Skupina je vţdy vytvořena jako prázdná, tj. bez uţivatelů. Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC121: Správa organizací Je součástí typové úlohy UC042: Správa uživatelů Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC052: Editace skupiny UC052: Editace skupiny Cílem typové úlohy je úprava vlastností uţivatele a jeho přiřazení k systémovým rolím. Typová úloha zahrnuje operace: 1. úpravy všech vlastností skupiny 2. výpis členů skupiny 3. přidávání a odebírání členů ze skupiny Interní požadavky: Omezení: Do interních skupin lze přidávat interní (PS) i externí (AD) uţivatele a skupiny. Podmínka spuštění: Nelze upravovat externí skupiny (skupiny z Active Directory - AD). Je součástí typové úlohy UC042: Správa uživatelů Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC051: Nová skupina uživatelů Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> UC056: Nastavení Oblíbené sloţky Cílem typové úlohy je nastavení parametrů modulu Oblíbené sloţky. Jde o globální parametry publikačního systému, které definují zobrazení a vlastnosti modulu na portálu. Požadavky: R030: Konfigurace počtu poloţek v modulu. Analýza publikačního systému Strana 98 (201)

99 Realizace poţadavku R030: Konfigurace počtu položek v modulu<požadavky na administraci> Je součástí typové úlohy UC034: Konfigurace modulů UC120: Správa funkcí Cílem typové úlohy je správa funkcí v rámci organizace. Tato úloha zahrnuje operace: 1. vytvoření nové funkce 2. editace funkce v organizaci nebo skupině 3. přiřazení uţivatele do funkce Interní požadavky: Funkce je definována vţdy ke konkrétní skupině nebo organizace. Novou funkci můţe zaloţit pouze uţivatel s rolí Správce, který je definována na danou organizaci jako celek. Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Je součástí typové úlohy UC042: Správa uživatelů UC121: Správa organizací Cílem typové úlohy je správa organizací v publikačním systému. Tato úloha zahrnuje operace: 1. vytvoření nové organizace 2. editace organizace 3. vytváření v rámci organizace nového uţivatele, funkce a skupiny (UC049, UC051, UC120). Interní požadavky: Omezení: Definice rolí na organizaci. Podmínka spuštění: Novou organizaci můţe zaloţit pouze uţivatel s rolí Správce, který je definován na celý publikační systém. Uţití aktérem Správce <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC049: Nový uživatel Analýza publikačního systému Strana 99 (201)

100 Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC051: Nová skupina uživatelů Je součástí typové úlohy UC042: Správa uživatelů 5.4 Moduly Moduly rozšiřují základní funkčnost poskytovanou jádrem publikačního systému o další funkce a moţnosti (např. integrace s okolím, rozšíření a modifikace základních procesů) Aktuality Modul Aktuality představuje vyfiltrovaný seznam dokumentů, které jsou označeny jako potenciálně zajímavé v určitém časovém období. Autor nastavuje u publikovaného dokumentu příznak aktualita. Tento příznak je časově omezen zadáním data exspirace aktuality, po vypršení platnosti příznaku nebude dokument zobrazován jako aktualita. Není-li datum expirace aktuality zadáno, pak je shodné s dobou platnosti dokumentu. Seznam aktualit je omezen počtem aktualit a je seřazen podle data publikace. Odpovědnost za vyvěšení dokumentu jako aktuality má role Šéfredaktor. Při pohybu ve struktuře portálu se bude seznam aktualit měnit (filtrovat) podle aktuální sloţky, tzn. v modulu jsou aktuality filtrovány na aktuality v nastavené sloţce a jejích podsloţkách UC009: Zobrazení aktualit Čtenář UC034: Konfigurace modulů «include» UC053: Nastav ení parametrů - Aktuality Správ ce Obr. č. 31: Aktuality UC009: Zobrazení aktualit Cílem typové úlohy je zobrazení Aktualit návštěvníkovi s ohledem na jeho aktuální pozici na portálu a jeho kontext (přístup). Analýza publikačního systému Strana 100 (201)

101 Aktuality jsou filtr zobrazující dokumenty s příznakem Aktualita v aktuální sloţce a jejích podsloţkách. Filtr je vţdy seřazen sestupně podle data aktuality (Hlavička dokumentu:aktualita_od). Zobrazování aktualit je moţno rozdělit na 2 druhy: 1. Minimalizovaný výpis kdy Aktuality jsou zobrazeny v bočním sloupci pro rychlý přehled. Tento přehled zobrazuje atributy: Datum zveřejnění Název (přímý odkaz URL) Počet poloţek výpisu je omezen parametrem Aktuality:Počet_min. Z minimalizovaného výpisu lze přejít na plný výpis do pracovní oblasti (viz bod 2.) 2. Výpis do pracovní oblasti portálu kdy Aktuality jsou zobrazeny v pracovní oblasti portálu. Zůstává zachována pozice návštěvníka ve struktuře portálu. Tento přehled zobrazuje atributy: Název (odkaz) Anotaci Miniatura (nepovinná) Datum zveřejnění Počet poloţek výpisu je omezen parametrem Aktuality:Počet_max. Výjimka: Aktuality z dokumentů Monitoring tisku jsou zobrazovány pouze ve sloţce Monitoring tisku! Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Realizace výpisu Aktualit na Úvodní stránku portálu s výpisem aktualit z celého portálu. R069: Aktuality. V průběhu: Výpis obsahuje pouze dokumenty, ke kterým má aktuální návštěvník přístup. V průběhu: Dokumenty typu Monitoring tisku jsou zahrnuty pouze do přehledu Aktualit nad sloţkou Monitoring tisku. Nejsou přenášeny do nadřazených sloţek. Podmínka spuštění: Pokud sloţka neobsahuje ţádné dokumenty s příznakem aktualita, není minimalizovaný přehled zobrazen a tím není umoţněn přechod na plný výpis do pracovní oblasti v dané sloţce. V průběhu: Na Úvodní stránce portálu je zobrazen v pracovní oblasti výpis všech aktualit na portálu v rámci kontextu přihlášeno uţivatele. Realizace poţadavku R069: Aktuality<Požadavky na portál> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 101 (201)

102 UC053: Nastavení parametrů Aktuality Cílem typové úlohy je nastavení parametrů modulu Aktuality. Jde o globální parametry publikačního systému, které definují zobrazení modulu na portálu. Požadavky: R030: Konfigurace počtu poloţek v modulu. Realizace poţadavku R030: Konfigurace počtu položek v modulu<požadavky na administraci> Je součástí typové úlohy UC034: Konfigurace modulů <Správa uživatelů, rolí a systému> Ankety Modul Ankety poskytuje moţnost zadávání a vyhodnocování anket na portále. Anketa je dotaz s moţností výběru z předdefinovaných odpovědí. Ankety jsou dvojího druhu - buď ve formě obecného dotazu ve sloţce (publikované zcela nezávisle na dokumentech) nebo ankety váţící se na jeden konkrétní dokument. Obecné ankety definuje uţivatel s rolí Šéfredaktor sloţky, u anket provázaných s dokumentem zadavatel schvalující obsah dokumentu. Po ukončení doby zveřejnění ankety portál vygeneruje její výsledek do ové zprávy pro zadavatele. Ankety slouţí ke zjišťování názoru čtenářů internetových stránek a zároveň přehledným způsobem zobrazují aktuální výsledky hlasování. Čtenář UC011: Hlasov ání v anketě «extend» {po hlasování} UC061: Zobrazení v ýsledků UC029: Vytv oření ankety UC062: Ukončení - zaslání v ýsledků zadav atel Obr. č. 32: Ankety Analýza publikačního systému Strana 102 (201)

103 UC011: Hlasování v anketě Cílem typové úlohy je zobrazit návštěvníkovi anketu a umoţnit mu v ní hlasovat. Ankety jsou dvojího druhu: a) ankety vázané na dokument b) ankety vázané na sloţku Zobrazení: Zobrazení vţdy obsahuje text otázky a výpis moţných odpovědí. ad a) anketa vázaná na dokument Anketa se zobrazuje vţdy pod dokumentem ad b) anketa vázaná na sloţku Anketa se zobrazuje vţdy v bočním sloupci modulu Ankety. Jestliţe v dané sloţce anketa není definovaná, není modul v bočním sloupci zobrazen. Hlasování lze provést označením odpovědi a stiskem tlačítka Hlasuj. Interní požadavky: Požadavky: Je nutno zabránit opakovanému hlasování návštěvníka v anketě. Zobrazení průběţných výsledků před samotným hlasováním. R045: Anonymizace účastníků. R047: Transparentní ankety. Realizace poţadavku R045: Anonymizace účastníků<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R047: Transparentní ankety<požadavky na redakční systém> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC061: Zobrazení výsledků UC029: Vytvoření ankety Cílem typové úlohy je vytvoření nové ankety (vázané na sloţku nebo dokument). Interní požadavky: Anketu nelze vytvořit bez vazby na dokument nebo sloţku. K dokumentu nebo sloţce je moţné vytvořit pouze jednu časově platnou anketu. Nelze jednu anketu provázat s dokumentem i se sloţkou najednou. Analýza publikačního systému Strana 103 (201)

104 Oprávnění k anketě je vţdy děděno z dokumentu nebo sloţky, ke které je anketa připojena. Zadavatel ankety je nemůţe změnit. Parametry ankety můţe změnit Šéfredaktor dané sloţky. V rámci typové úlohy je moţno anketu editovat. Editovat lze obsah (otázka i odpovědi), nebo parametry ankety. Omezení: Podmínka dokončení: Anketa musí mít definovány minimálně 2 odpovědi. Podmínka spuštění: Editace obsahu ankety (anketní otázka a odpovědi) je moţná pouze, pokud anketa není platná. Jestliţe je anketa platná, je nutné ji nejprve deaktivovat nastavením data platnosti. Podmínka spuštění: Parametry ankety lze editovat vţdy, jde především o dobu platnosti ankety. Podmínka dokončení: Platnost ankety k dokumentu nesmí přesáhnout platnost zveřejnění dokumentu. Uţití aktérem zadavatel <Uživatelské role> UC061: Zobrazení výsledků Cílem typové úlohy je zobrazení aktuálního stavu hlasování v anketě. Zobrazení je dáno definicí ankety zadavatelem. Omezení: Podmínka spuštění: Návštěvník hlasoval v anketě. Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC011: Hlasování v anketě UC062: Ukončení - zaslání výsledků Cílem typové úlohy je vygenerování zprávy o výsledcích ankety. Typová úloha je iniciována interními mechanizmy systému. Interní požadavky: Výsledky jsou zaslány prostřednictvím ové zprávy zadavateli. Zpráva obsahuje: 1) identifikaci objektu, ke kterému se anketa vázala (sloţka/dokument); 2) období platnosti; 3) výpis otázky a odpovědí; Analýza publikačního systému Strana 104 (201)

105 Omezení: Scénáře: 4) počty odpovědí na jednotlivé otázky. Podmínka dokončení: Anketa není zobrazena na portále. Je znemoţněno další hlasování. Podmínka spuštění: Skončila doba platnosti ankety (Anketa:Povolena_do). Základní průběh: Iniciace: vypršení doby platnosti u ankety. Průběh: 1) vygenerují se výsledky ankety do u, který se zašle uţivateli, který anketu zadal Diskuze Modul Diskuze poskytuje moţnost u dokumentu povolit diskuzi k tomuto dokumentu. U diskuze lze zvolit způsob moderování příspěvků a její časové omezení. Diskuzi spravuje její zadavatel, tj. uţivatel s rolí Redaktor/Šéfredaktor, který diskuzi povolil. V případě moderování diskuze jsou příspěvky řízeny formou odmazávání příspěvků a vlastními příspěvky. Diskuze bude časově omezená zadáním data exspirace. Po vypršení stanovené doby se vygeneruje souhrn (výpis všech zveřejněných příspěvků) do u, který se zašle zadavateli. Poté se diskuze a příspěvky v ní přestanou zobrazovat na webovém portále a portál automaticky archivuje diskusní příspěvky. V diskusi mohou návštěvníci reagovat diskusními příspěvky buď anonymně nebo s identifikací osoby. Modul Diskuze je vyuţit v rámci modulu Vnitřní normy. Analýza publikačního systému Strana 105 (201)

106 UC063: Zobrazení diskuze Čtenář UC010: Příspěv ek do diskuze UC028: Pov olení diskuze UC064: Ukončení - zaslání v ýsledků zadav atel UC113: Moderov ání diskuze Obr. č. 33: Diskuze UC028: Povolení diskuze Cílem typové úlohy je vytvoření, definice a editace diskuze a jejích parametrů. Interní požadavky: Omezení: Diskuzi nelze vytvořit bez vazby na dokument. K dokumentu je moţné vytvořit pouze jednu diskuzi. Oprávnění k diskuzi je vţdy děděno ze sloţky dokumentu, ke kterému je diskuze připojena. Zadavatel diskuze je nemůţe změnit. Moţno omezit příspěvky na příspěvek Podmínka dokončení: Diskuze je provázána s dokumentem. Podmínka dokončení: Platnost diskuze nesmí přesáhnout platnost zveřejnění dokumentu. Uţití aktérem zadavatel <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 106 (201)

107 UC010: Příspěvek do diskuze Cílem typové úlohy je vloţit příspěvek do diskuze k dokumentu nebo jako reakci na jiný příspěvek (pokud je to umoţněno definicí diskuze). Požadavky: Omezení: R045: Anonymizace účastníků. Podmínka spuštění: Pokud je diskuze neanonymní, je moţné přidávávat příspěvky pouze přihlášeným uţivatelům. Podmínka dokončení: Pokud je diskuze definována jako neanonymní, je autor příspěvku automaticky doplněn portálem, tento údaj se pak nedá měnit. Podmínka spuštění: Diskusní příspěvek lze vloţit pouze, pokud je diskuze v období platnosti. Realizace poţadavku R045: Anonymizace účastníků<požadavky na redakční systém> Je součástí typové úlohy UC106: Připomínkování VNP <Vnitřní normy> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Scénáře: Základní průběh Iniciace: kliknutím na tlačítko Nový příspěvek u diskuze a výčtu diskusních příspěvků v patě zobrazeného dokumentu Průběh: 1) V pracovní části portálu se zobrazí formulář pro vytvoření příspěvku. 2) Ve formuláři je moţné zadat tyto atributy: nadpis přispěvatel text 3) Pokud bude vyplněn text příspěvku, je moţno příspěvek uloţit do aplikace kliknutím na tlačítko Odeslat. 4) Zobrazení příspěvku mezi diskusními příspěvky závisí na typu diskuze (Diskuze:): i. nemoderovaná příspěvek je ihned zobrazen. ii. iii. moderována zpětně, příspěvek se zobrazí ihned po odeslání. moderována - online - příspěvek se nezobrazí v diskuzi dříve, neţ jej schválí zadavatel. Přispěvateli je zobrazena zpráva odeslání příspěvku a upozornění na moderování diskuze. Analýza publikačního systému Strana 107 (201)

108 UC063: Zobrazení diskuze Cílem typové úlohy je prohlíţení obsahu diskusních příspěvků v diskuzi. Interní požadavky: Omezení: Scénáře: Diskuze je zobrazena vţdy pod dokumentem. Tisk diskusních příspěvků. Podmínka spuštění: Diskuzi nelze zobrazit ve výpisu sloţky pod dokumentem, který je označen jako kořenový. Podmínka spuštění: Diskuze je zobrazitelná pouze v zobrazení detailu dokumentu. Je součástí typové úlohy UC108: Tisk připomínek <Vnitřní normy> Je součástí typové úlohy UC107: Zobrazení připomínek <Vnitřní normy> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC006: Zobrazení detailu dokumentu <Zobrazování dokumentů> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Základní průběh Iniciace: 1) Kliknutím na tlačítko Zobraz vše u diskuze a výčtu diskusních příspěvků v patě zobrazeného dokumentu. 2) Označením konkrétních diskusních příspěvků pravým tlačítkem myši a kliknutím na tlačítko Zobraz vybrané u výčtu příspěvků v patě zobrazeného dokumentu. Průběh: 1) v pracovní části portálu se zobrazí výpis všech zvolených příspěvků. U kaţdého příspěvku je zobrazen: název příspěvku datum a čas vloţení příspěvku přispěvatel text příspěvku U kaţdého příspěvku je umoţněno vloţit návazný příspěvek. UC064: Ukončení - zaslání výsledků Cílem typové úlohy je vygenerování zprávy obsahující výstupy z diskuze. Analýza publikačního systému Strana 108 (201)

109 Typová úloha je iniciována interními mechanizmy systému. Interní požadavky: Omezení: Výsledky jsou zaslány prostřednictvím ové zprávy zadavateli. Zpráva obsahuje: 1) identifikaci objektu, ke kterému se diskuze vázala (dokument); 2) období platnosti; 3) počet příspěvků; 4) výpis všech příspěvků. Podmínka spuštění: Skončila doba platnosti Diskuze (Diskuze:Povolena_do). Podmínka spuštění: Diskuze není zobrazena na portále. Je znemoţněno další vkládání příspěvků. UC113: Moderování diskuze Cílem typové úlohy je umoţnit zadavateli odstranit nevhodné příspěvky nebo zkrátit/změnit příspěvek. Typová úloha zahrnuje operace nad seznam příspěvků v dané diskuzi, tyto operace jsou: a) smazání příspěvku - odstranění ze systému b) změna příspěvku - editace příspěvku POZNÁMKA Úloha je dostupná pouze v prostředí redakčního systému. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Moderování provádí výhradně zadavatel diskuze. R037: Diskuze. R045: Anonymizace účastníků. R048: Moderování diskuzí. Podmínka spuštění: Je povoleno moderování diskuze zadavatelem (Diskuze:Typ je B nebo C). Podmínka spuštění: Počet diskusních příspěvků je více neţ 0. Podmínka spuštění: Diskuze je zveřejněná, tj. dostupná skrze portál. Realizace poţadavku R048: Moderování diskuzí<požadavky na redakční systém> Analýza publikačního systému Strana 109 (201)

110 Realizace poţadavku R037: Diskuze<Požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R045: Anonymizace účastníků<požadavky na redakční systém> Uţití aktérem zadavatel <Uživatelské role> Historie Modul udrţuje historii operací s dokumentem v rámci redakčního systému (např. schvalování, aktualizace aj.). Historie obsahuje jednoznačnou identifikaci dokumentu, osoby, času a operace, kterou uţivatel s dokumentem provedl. UC069: Výpis historie dokumentu Čtenář «extend» UC060: Export do souboru «extend» UC070: Výpis globální historie systému Správ ce Obr. č. 34: Historie UC059: Záznam do historie Cílem typové úlohy je provést záznam o provedené operaci v prostředí publikačního systému. Požadavky: R016: Plná integrita systému. Realizace poţadavku R016: Plná integrita systému<požadavky na redakční systém> Je součástí typové úlohy UC051: Nová skupina uživatelů <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC032: Odmítnutí zveřejnění <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC030: Zveřejnění <Práce s dokumenty> Analýza publikačního systému Strana 110 (201)

111 Je součástí typové úlohy UC023: Smazání dokumentu <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC058: Editace dokumentu <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC026: Schválení obsahu <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC003: Změna hesla - editace uživatele <Autorizace> Je součástí typové úlohy UC049: Nový uživatel <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC027: Vrácení k přepracování <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC045: Správa rolí <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC052: Editace skupiny <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC050: Editace uživatele <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC033: Nastavení parametrů systému <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC034: Konfigurace modulů <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC048: Synchronizace <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC024: Nahrazení novějším dokumentem <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC116: Správa číselníku Osoby <Monitoring tisku> Je součástí typové úlohy UC121: Správa organizací <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC036: Editace podsložky <Správa struktury> Je součástí typové úlohy UC037: Odstranění podsložky <Správa struktury> Je součástí typové úlohy UC035: Vytvoření podsložky <Správa struktury> Je součástí typové úlohy UC074: Editace akce <Kalendář akcí a Rezervační systém> Je součástí typové úlohy UC031: Archivace <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC089: Načtení kolekce akcí <Kalendář akcí a Rezervační systém> Je součástí typové úlohy UC022: Předání ke schválení <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC115: Správa číselníku Zdroj <Monitoring tisku> Je součástí typové úlohy UC114: Správa číselníku Tématická oblast <Monitoring tisku> Je součástí typové úlohy UC002: Odhlášení <Autorizace> Je součástí typové úlohy UC001: Přihlášení <Autorizace> Je součástí typové úlohy UC021: Vytvoření dokumentu <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC120: Správa funkcí <Správa uživatelů, rolí a systému> Je součástí typové úlohy UC073: Vytvoření nové akce <Kalendář akcí a Rezervační systém> UC069: Výpis historie dokumentu Cílem typové úlohy je zobrazit historii dokumentu, tj. operace, které s ním byly vykonány. Analýza publikačního systému Strana 111 (201)

112 POZNÁMKA Úloha je dostupná pouze v RS(!). Interní požadavky: Omezení: Zobrazení historie u dokumentu. Podmínka spuštění: Typová úloha je dostupná pouze v prostředí redakčního systému!!! Není dostupná na portálu. Podmínka spuštění: Je dostupná pouze u dokumentů, které jsou umístěny ve sloţkách, kde je uţivateli přiřazena role Čtenář. Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC060: Export do souboru<obecné funkce RS> UC070: Výpis globální historie systému Cílem typové úlohy je zobrazit historii publikačního systému, tj. operace, které s ním byly vykonány. Interní požadavky: Vyhledávaní a filtrace historie skrze tyto oblasti: období (od-do), uţivatel, Identifikace objektu, Operace. Uţití aktérem Správce <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC060: Export do souboru<obecné funkce RS> Kalendář akcí a Rezervační systém Modul Kalendář akcí umoţňuje vkládat a zobrazovat informace o pořádaných akcích. Modul dále umoţňuje se na označené akce přihlašovat a rezervovat si tak účast na akci. Kalendář akcí obsahuje akce orientované na oblast a problematiku týkající se krajského úřadu, samosprávy a zřizovaných organizací. Není primárně zaměřen na oblast kultury, turistiky, volný čas a obecné události pořádané v kraji jako územním regionu. Analýza publikačního systému Strana 112 (201)

113 Obr. č. 35: Kalendář akcí a rezervační systém UC015: Zobrazení akce Cílem typové úlohy je zobrazení detailních informací o akci včetně obsahů dokumentu. Na portále jsou zobrazeny: Název akce Analýza publikačního systému Strana 113 (201)

114 Omezení: Anotace Typ akce Termín pořádání Pořadatel Místo Obsah dokumentu Moţnost se přihlásit Termín ukončení přihlášek Kapacita akce Počet zbývajících volných míst/jmenný seznam přihlášených osob (počet přihlašovaných osob) Zaměření akce Podmínka spuštění: Akce je zobrazena pouze uţivatelům, kteří jsou uvedeni v Zaměření. Pokud je Zaměření nedefinováno, je akce veřejná a dostupná všem uţivatelům s rolí čtenář v dané sloţce. Podmínka spuštění: Zadavatel akce můţe zobrazit akci vţdy. Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC076: Výpis přihlášení na akce Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC075: Výpis akcí Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC016: Přihlášení na akci Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC072: Storno přihlášky UC016: Přihlášení na akci Cílem typové úlohy je provést přihlášení účastníka. Tuto úlohu můţe provést pouze Čtenář, který má k akci přístup. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Jednou přihláškou lze přihlásit více účastníků. Přihláška je pouze na jméno daného uţivatele. Systémovému uţivateli Veřejnost je typová úloha přístupná. R042: Rezervační systém II. V průběhu: Účastník můţe vloţit pouze jednu přihlášku, kaţdá další přepisuje původní. Analýza publikačního systému Strana 114 (201)

115 Podmínka spuštění: Úlohu lze provést pouze v období přihlašování na akci, tj. Hlavička dokumentu:datum_platnosti_od do Akce:RS_termin. Podmínka spuštění: Provedení typové úlohy UC015. Realizace poţadavku R042: Rezervační systém II.<Požadavky na redakční systém> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Zahrnuje typovou úlohu UC078: Zaslání notifikace do kalendáře Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC015: Zobrazení akce UC072: Storno přihlášky Cílem typové úlohy je provést storno přihlášky účastníka. Tuto úlohu můţe provést jak přihlášený účastník (z portálu), tak i zadavatel (z RS). POZNÁMKA Typová úloha je dostupná na portálu i v redakčním systému. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Systémovému uţivateli Veřejnost není typová úloha přístupná. R042: Rezervační systém II. Podmínka dokončení: Pokud je přihláška stornována, jsou tato místa uvolněna pro další moţné přihlášky. Podmínka dokončení: Je nutno zadat důvod storna. Podmínka spuštění: Úlohu lze provést nejpozději v den ukončení akce (Akce:datum_ukončení). V průběhu: Zadavatel můţe stornovat libovolnou přihlášku na akci. V průběhu: Účastník můţe provést storno pouze svojí přihlášky. V průběhu: Storno přihlášky je vţdy úplné. Nelze odhlásit pouze část přihlášených účastníků (pokud je přihláška na větší počet osob). V průběhu: Storno přihlášky není její editací. Jde o jednorázovou operaci, kdy se pouze definuje důvod storna. Realizace poţadavku R042: Rezervační systém II.<Požadavky na redakční systém> Uţití aktérem zadavatel <Uživatelské role> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 115 (201)

116 Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC077: Výpis přihlášených Zahrnuje typovou úlohu UC078: Zaslání notifikace do kalendáře Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC015: Zobrazení akce UC073: Vytvoření nové akce Cílem typové úlohy je vytvoření nové akce do kalendáře. V rámci akce je moţno nadefinovat moţnosti a parametry přihlašování účastníků. POZNÁMKA Omezení: Typová úloha je dostupná pouze v redakčním systému. Podmínka dokončení: Je nutno definovat typ akce. Zahrnuje typovou úlohu UC021: Vytvoření dokumentu<práce s dokumenty> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem zadavatel <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC074: Editace akce UC074: Editace akce Cílem typové úlohy je umoţnit editaci a parametrizaci akce. POZNÁMKA Omezení: Typová úloha je dostupná pouze v redakčním systému. Podmínka spuštění: Editace je moţná pouze v případě, ţe dokument je ve stavu, kdy je zadavatel jeho vlastníkem, tj. má odpovídající roli ve sloţce. Podmínka spuštění: Editace zadavatelem akce je moţná v případě, kdy je akce jiţ ve stavu Zveřejněná - aktivní, zároveň má povolené přihlašování a na akci se jiţ někdo přihlásil. Jiţ podané přihlášky jsou zachovány. Podmínka dokončení: je odeslán notifikační mail všem přihlášeným osobám. Tento mail obsahuje kompletní výpis atributů akce. Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem zadavatel <Uživatelské role> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC073: Vytvoření nové akce Analýza publikačního systému Strana 116 (201)

117 UC075: Výpis akcí Cílem typové úlohy je zobrazení všech dostupných akcí v kontextu návštěvníka. Zobrazení: V pracovní oblasti portálu jsou zobrazeny prvky: filtrace dle data - kalendář (tabulka s výpisem dnů v měsíci) - počet akcí v seznamu je omezen vzhledem k datu konání akce do 14 dní od zvoleného data. filtrační prvky pro stanovení období seznam obsahuje všechny akce ve zvoleném termínu. typ akce. Výpis akcí v seznamu musí obsahovat tyto poloţky: Termín konání (datum a čas zahájení, event. ukončení) Název Místo Typ Akce jsou v seznamu vzestupně řazeny podle termínu konání. Výchozí datum, ke kterému je seznam v datové části generován, je aktuální datum. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Akce jsou filtrovány a zobrazeny čtenáři v jeho kontextu. Systémovému uţivateli Veřejnost jsou dostupné pouze veřejné akce. R042: Rezervační systém II. V průběhu: Akce s definovaným okruhem účastníků (Akce:Zaměření) je zobrazena pouze jim. Realizace poţadavku R042: Rezervační systém II.<Požadavky na redakční systém> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC015: Zobrazení akce Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC060: Export do souboru<obecné funkce RS> UC076: Výpis přihlášení na akce Cílem typové úlohy je zobrazení všech akcí, na které je daný účastník přihlášen. Zobrazení: Analýza publikačního systému Strana 117 (201)

118 V pracovní oblasti portálu je zobrazen seznam akcí se zobrazenými atributy: Termín konání (datum a čas zahájení, event. ukončení) Název Místo Typ Akce jsou v seznamu vzestupně řazeny podle termínu konání. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Systémovému uţivateli Veřejnost není typová úloha přístupná. Výpis obsahuje všechny aktuálně platné přihlášky návštěvníka. R042: Rezervační systém II. V průběhu: Výpis nezobrazuje akce, které jiţ proběhly. Realizace poţadavku R042: Rezervační systém II.<Požadavky na redakční systém> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC015: Zobrazení akce Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC077: Výpis přihlášených Cílem typové úlohy je zobrazit seznam přihlášených uţivatelů. POZNÁMKA Typová úloha je dostupná v redakčním systému. Interní požadavky: Požadavky: Čtenář ani přihlášený účastník nemá přístup k úloze, tj. nemůţe zjistit, kdo je přihlášen na akci. Výpis přehlášených je moţno exportovat do souboru CSV. Zadavateli se výpis přihlášených zobrazuje v prostředí RS. R042: Rezervační systém II. Realizace poţadavku R042: Rezervační systém II.<Požadavky na redakční systém> Analýza publikačního systému Strana 118 (201)

119 Uţití aktérem zadavatel <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC060: Export do souboru<obecné funkce RS> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC072: Storno přihlášky UC078: Zaslání notifikace do kalendáře Cílem typové úlohy je odeslat ovou zprávu do prostředí MS Exchange, typu Událost s rezervací času do kalendáře účastníka. Interní požadavky: Požadavky Omezení: Zpráva je odeslána pouze na účastníka, který podal přihlášku. Není odeslána na osoby, které přihlásil (je moţno přihlásit jednou přihláškou více osob - Přihláška:počet). Zpráva je posílána pouze při přihlášení nebo stornu. R042: Rezervační systém II. R043: Rezervační systém III. Podmínka dokončení: Zpráva - událost je odeslána ve formátu události pouze pro poštovní server MS Exchange nebo klienta MS Outlook. Není podporován jiný poštovní klient a server. Realizace poţadavku R043: Rezervační systém III.<Požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R042: Rezervační systém II.<Požadavky na redakční systém> Je součástí typové úlohy UC016: Přihlášení na akci Je součástí typové úlohy UC072: Storno přihlášky UC139: Opakování akce Cílem typové úlohy zkopírovat akci a vytvořit tak její opakování. Zkopírované akce se liší pouze dobou události. Interní požadavky: Je třeba definovat periodu ve dnech a počet opakovaní akce. Uţití aktérem zadavatel <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 119 (201)

120 UC140: Rozeslat notifikaci Cílem typové úlohy je rozeslání ové notifikace o akci. Interní požadavky: Omezení: je odeslán pouze osobám definovaným v atributu Zaměření. obsahuje: průvodní text; odkaz URL na akci; Název, Typ akce, Datum akce. Podmínka spuštění: Kdyţ není definován atribut Zaměření, nelze provést typovou úlohu. Uţití aktérem zadavatel <Uživatelské role> UC089: Načtení kolekce akcí Cílem typové úlohy je umoţnit získat cizím systémům informace z modulu o akcích a přihlášených účastnících. Rozhraní vrací tyto kolekce informací: a) výpis akcí, kde kaţdý záznam obsahuje: typ akce, pořadatel, místo, datum zahájení, datum ukončení, rezervace (akce:rs_přihlašování), zápis od, zápis do, maximální počet účastníků, zadavatel, Název, Anotace; b) výpis přihlášených, který obsahuje seznam přihlášených platných účastníků. Kaţdý zápis obsahuje pouze jméno (Přihláška:Jméno) a ID uţivatele (Přihláška:ID). Interní požadavky: Požadavky: Úloha má být realizována jako jednorázová typu dotaz >> odpověď. Úlohu neiniciuje ţádná část publikačního systému. R032: Rezervační systém I. Omezení: Podmínka spuštění: Zdroj dotazu se musí vůči PS úspěšně autorizovat pod uţivatelským účtem. Tento účet musí mít přiřazenou odpovídající roli (minimálně Redaktor) v dané sloţce - modulu. Podmínka dokončení: Úloha je zapsána do historie systému. V průběhu: Mimo PS jsou přenášeny pouze akce a přihlášené osoby, u kterých uplynulo období pro přihlašování (Akce:RS_termín). V průběhu: Jsou exportovány pouze akce, které jsou jako dokumenty PS ve stavu Zveřejněné - Aktivní. Analýza publikačního systému Strana 120 (201)

121 Realizace poţadavku R032: Rezervační systém I.<Požadavky na redakční systém> Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem Cizí systém <Okolní systémy> Uţití aktérem PIS <Okolní systémy> Scénáře: Základní průběh Iniciace: cizí systém vznese dotaz na rozhraní publikačního systému. Dotaz obsahuje parametry: Průběh: období (datum od - do) seznam přihlášených PIS (příznak akce) 1) PS zkontroluje validitu a oprávnění uţivatelského účtu tázajícího. 2) je vytvořena kolekce dat dle dotazu: spadající do období. odpovídající oprávnění tázajícího. Výjimku tvoří dotaz s příznakem PIS, kdy jsou extrahovány všechny akce s daným příznakem, tj. bez kontextu uţivatelského účtu. jsou extrahovány seznamy platných (nestornovaných) přihlášených. 3) kolekce je předána na komunikační rozhraní. 4) je proveden záznam do historie Kategorizace EUROVOC Modul umoţňuje kategorizaci všech informací podle číselníku EUROVOC (vícejazyčný polytematický tezaurus zaměřený na oblast práva a legislativy Evropské unie: Takto označené informace je moţné vyhledávat nadstandardním způsobem dle klíčových slov z tohoto číselníku. Kategorizace je prováděna prostřednictvím nastavení parametrů u dokumentu nebo sloţky Monitoring tisku Modul umoţňuje vkládat zvláštní typ dokumentů s předdefinovanými atributy obsahujícími doplňující informace (zdroj, autor, hodnocení, citace, odvětví atd.). Na portálu jsou tyto informace zobrazeny. Analýza publikačního systému Strana 121 (201)

122 UC090: Vložení dokumentu Monitoring tisku «include» UC021: Vytv oření dokumentu Autor UC112: Tisk obsahu složky «extend» UC095: Zobrazení složky MT Čtenář «extend» UC013: Tisk dokumentu «extend» UC096: Zobrazení detailu dokumetu MT UC114: Správ a číselníku Tématická oblast UC115: Správ a číselníku Zdroj Redaktor UC116: Správ a číselníku Osoby Obr. č. 36: Monitoring tisku UC090: Vloţení dokumentu Monitoring tisku Cílem typové úlohy je vloţit do prostředí redakčního systému dokument typu Monitoring tisku. Jedná se o dokument s rozšířenou strukturou oproti standardnímu dokumentu. Uţivatel nadstandardně musí definovat tyto atributy: Zdroj (Monitoring tisku:zdroj) Autor (Monitoring tisku:autor) Tématická oblast (Monitoring tisku:tématická_oblast) Analýza publikačního systému Strana 122 (201)

123 Hodnocení (Monitoring tisku:hodnocení) Zmíněné_osoby (Monitoring tisku:zmíněné_osoby) Poznámka (Monitoring tisku:poznámka) Datum publikace (Monitoring tisku:datum_publikace) Návaznost na tiskovou zprávu (Monitoring tisku:návaznost_tz) Práce s dokumentem je dále totoţná se typovou úlohou UC021. Zahrnuje typovou úlohu UC021: Vytvoření dokumentu<práce s dokumenty> Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> UC095: Zobrazení sloţky MT Cílem typové úlohy je zobrazení a filtrace obsahu sloţky Monitoring tisku v prostředí publikačního systému. Zobrazení sloţky Monitoring tisku je následující: 1. výpis podsloţek sloţky (dle oprávnění) ad 1) sloţka Monitoring tisku můţe být rozdělena na další sloţky, všechny sloţky přebírají totoţné nastavení a způsob zobrazování. 2. seznam dokumentů s příznakem Aktualita (setřídění podle data aktualit) 3. seznam platných dokumentů ve sloţce bez příznaku Aktualita (setřídění podle Data publikace) ad 2, 3) Seznam dokumentů je normalizován, tj. má vţdy stejnou formu a rozvrţení. Výpis dokumentů obsahuje: Název (odkaz) Anotaci Datum publikace Zdroj V rámci zobrazení sloţky Monitoring tisku jsou dostupné filtrační prvky, které zajišťují filtrování výpisu dokumentů. Tyto filtrační prvky umoţňují filtraci obsahu sloţek, tj. vypsaných dokumentů podle těchto vlastností: 1. Výběr z prvku kalendáře - stanovení konkrétního dne - výběr ruší filtrační prvek Období od - do - specifikace rozmezí Data publikace - výběr ruší filtrační prvek Zmíněné osoby - manuálně vloţený text. 4. Zdroj - výběr z číselníku. 5. Tématická oblast - manuálně vloţený text, filtrace fulltext atributu. 6. Příznak aktualita (v daném období viz bod 1 2). Analýza publikačního systému Strana 123 (201)

124 Interní požadavky: Výpis obsahu sloţky je stránkovaný. Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC112: Tisk obsahu složky<zobrazování dokumentů> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC096: Zobrazení detailu dokumentu MT Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC096: Zobrazení detailu dokumentu MT Cílem typové úlohy je zobrazit dokument typu Monitoring tisku v pracovní oblasti portálu se všemi detaily a dostupnými moduly. Zvolený dokument se zobrazí v pracovní části portálu se všemi částmi včetně odkazů na přílohy. U dokumentu se zobrazí tyto atributy dokumentu: Název dokumentu Anotace Miniatura Autor (Hlavička dokumentu:autor) Datum zveřejnění Datum ukončení zveřejnění Obsah dokumentu včetně obrázků, tabulek, odkazů na GIS Zdroj (Monitoring tisku:zdroj) Autor (Monitoring tisku:autor) Tématická oblast (Monitoring tisku:tématická_oblast) Hodnocení (Monitoring tisku:hodnocení) Zmíněné_osoby (Monitoring tisku:zmíněné_osoby) Poznámka (Monitoring tisku:poznámka) Datum publikace (Monitoring tisku:datum_publikace) Návaznost na tiskovou zprávu (Monitoring tisku:návaznost_tz) Při zobrazení dokumentu bude pouţita definovaná šablona (styl) pro sloţku, ve které je dokument umístěn. U dokumentu bude dostupný odkaz pro náhled tisku. Pokud u dokumentu budou definovány volitelné části, zobrazí se vţdy v patě dokumentu. Jedná se postupně o tyto části: Anketa k dokumentu Diskuze k dokumentu Analýza publikačního systému Strana 124 (201)

125 Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC013: Tisk dokumentu<zobrazování dokumentů> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC095: Zobrazení složky MT UC114: Správa číselníku Tématická oblast Cílem typové úlohy je správa číselníku Tématická oblast. Typová úloha zahrnuje operace přidávání, editace i mazání poloţek číselníku. Typová úloha podléhá záznamu do historie. Interní požadavky: Omezení: Veškeré operace s číselníkem je nutné zaznamenat do historie. Podmínka spuštění: Úlohu můţe provádět výhradně uţivatel s rolí Redaktor v modulu - sloţce Monitoring tisku nebo Tiskové zprávy. Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem Redaktor <Uživatelské role> UC115: Správa číselníku Zdroj Cílem typové úlohy je správa číselníku Tématická oblast. Typová úloha zahrnuje operace přidávání i editace poloţek číselníku. V číselníku nelze uţivatelsky mazat poloţky. Typová úloha podléhá záznamu do historie. Interní požadavky: Veškeré operace s číselníkem je nutné zaznamenat do historie. Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem Redaktor <Uživatelské role> UC116: Správa číselníku Osoby Cílem typové úlohy je správa číselníku Osoby. Typová úloha zahrnuje operace přidávání, editace i mazání poloţek číselníku. Typová úloha podléhá záznamu do historie. Analýza publikačního systému Strana 125 (201)

126 Interní požadavky: Omezení: Veškeré operace s číselníkem je nutné zaznamenat do historie. Podmínka spuštění: Úlohu můţe provádět výhradně uţivatel s rolí Redaktor v modulu - sloţce Monitoring tisku nebo Tiskové zprávy. Zahrnuje typovou úlohu UC059: Záznam do historie<historie> Uţití aktérem Redaktor <Uživatelské role> MS WORD UC079: Vložení dokumentu z Wordu «include» UC021: Vytv oření dokumentu Autor Obr. č. 37: Export z prostředí MS Word UC079: Vloţení dokumentu z Wordu Cílem typové úlohy je umoţnit vloţení textového dokumentu z prostředí MS Word do prostředí Redakčního systému. Interní požadavky: Požadavky: Konektor provádí transformaci do čistého HTML, bez sloţitějšího formátování. Je zachováno základní formátování. Zůstanou zachovány všechny odstavce, tučné a kurzíva. Veškeré ostatní formátování bude odstraněno. Při transformaci z MS Word budou zachovány v maximální moţné míře tabulky. V tabulce bude zachován základní formát písma. Nebude zachován rozměr, barva, síla rámečků. Verze MS Word je 2003 a XP. Z prostředí MS Word je přenášen pouze obsah dokumentu, nikoliv jeho atributy a jiné vlastnosti. R012: Vkládání dokumentů z jiných editorů. Analýza publikačního systému Strana 126 (201)

127 Omezení: V průběhu: Vyvolání prostředí Redakčního systému a přenesení obsahu dokumentu do typové úlohy UC021. Podmínka spuštění: Typová úloha je iniciována v prostředí textového editoru MS Word. Podmínka dokončení: Pro úspěšné dokončení typové úlohy je nezbytné dokončení úlohy UC021. Realizace poţadavku R012: Vkládání dokumentů z jiných editorů<požadavky na redakční systém> Zahrnuje typovou úlohu UC021: Vytvoření dokumentu<práce s dokumenty> Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> Novinky Modul Novinky představuje seznam nejnovějších dokumentů zveřejněných na portálu. Seznam je omezen definovaným počtem novinek a seřazen podle data publikace. Po naplnění stanoveného počtu novinek se seznam chová jako zásobník (nejstarší dokumenty nejsou zobrazovány). Novinky budou zobrazeny na portále v rámci modulu nebo celkového přehledu všech novinek. Při pohybu ve struktuře portálu se bude seznam novinek měnit podle nastavení aktuální sloţky, tzn. v modulu jsou novinky filtrovány pouze na novinky v nastavené sloţce a jejích podsloţkách. UC008: Zobrazení nov inek Čtenář UC034: Konfigurace modulů «include» UC055: Nastav ení parametrů - Nov inky Správ ce Obr. č. 38: Novinky Analýza publikačního systému Strana 127 (201)

128 UC008: Zobrazení novinek Cílem typové úlohy je zobrazení Novinek návštěvníkovi s ohledem na jeho aktuální pozici na portálu a jeho kontext (přístup). Novinky jsou filtrem zobrazujícím nové dokumenty, které byly zveřejněny v aktuální sloţce a jejích podsloţkách. Filtr je vţdy seřazen sestupně podle data zveřejnění (Hlavička dokumentu:datum_zveřejnění). Zobrazování Novinek je moţno rozdělit na 2 druhy: 1. Minimalizovaný výpis - kdy Novinky jsou zobrazeny v bočním sloupci pro rychlý přehled. Tento přehled zobrazuje atributy: Datum zveřejnění Název (přímý odkaz URL) Počet poloţek výpisu je omezen parametrem Novinky:Počet_min. Z minimalizovaného výpisu lze přejít na plný výpis do pracovní oblasti (viz bod 2.) 2. Výpis do pracovní oblasti portálu - kdy Novinky jsou zobrazeny v pracovní oblasti portálu. Zůstává zachována pozice návštěvníka ve struktuře portálu. Tento přehled zobrazuje atributy: Název (odkaz) Anotace Miniatura (nepovinná) Datum zveřejnění Počet poloţek výpisu je omezen parametrem Novinky:Počet_max. Požadavky: Omezení: R027: Upozorňování na novinky. V průběhu: Výpis obsahuje pouze dokumenty, ke kterým má aktuální návštěvník přístup. Realizace poţadavku R027: Upozorňování na novinky<požadavky na portál> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC055: Nastavení parametrů - Novinky Cílem typové úlohy je nastavení parametrů modulu Novinky. Jde o globální parametry publikačního systému, které definují zobrazení modulu na portálu. Požadavky: R030: Konfigurace počtu poloţek v modulu. Analýza publikačního systému Strana 128 (201)

129 Realizace poţadavku R030: Konfigurace počtu položek v modulu<požadavky na administraci> Je součástí typové úlohy UC034: Konfigurace modulů <Správa uživatelů, rolí a systému> Oblíbené sloţky Modul umoţňuje přihlášenému uţivateli při procházení portálem definovat sloţky nebo dokumenty, do kterých bude moci bezprostředně přistoupit z hlavní stránky portálu kliknutím na odkaz v modulu Oblíbené poloţky. Počet oblíbených poloţek je omezen. Obr. č. 39: Oblíbené složky UC019: Přidání oblíbené sloţky Cílem typové úlohy je přidat aktuální sloţku na portálu mezi oblíbené sloţky návštěvníka portálu. Interní požadavky: Omezení: Návštěvníkovi portálu umoţnit definovat si záloţky v portálu. Cílem usnadnit jeho přechod do často navštěvovaných sloţek, které jsou více zanořeny. Podmínka spuštění: Typová úloha je dostupná pouze pro návštěvníky portálu, kteří se přihlásili na portál, tj. systémový uţivatel Veřejnost nemá modul Oblíbené poloţky k dispozici. V průběhu: Počet oblíbených sloţek je omezen. Omezení je dáno nastavením modulu Oblíbené sloţky:počet. Podmínka spuštění: Při prvním přístupu registrovaného subjektu je seznam oblíbené sloţky prázdný. Analýza publikačního systému Strana 129 (201)

130 Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC138: Smazání oblíbené poloţky Cílem typové úlohy je smazání konkrétní poloţky z oblíbených sloţek. Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC124: Zobrazení oblíbených sloţek Cílem typové úlohy je zobrazit výčet Oblíbených sloţek návštěvníka a umoţnit mu bezprostřední přechod do oblíbené sloţky v portálu. Modul Oblíbené poloţky se zobrazuje jako oblast v bočním sloupci. Ve výpise Oblíbených sloţek je pouţit zkrácený název sloţky (Sloţka:Název_zkrácený), který je zobrazen jako odkaz. V rámci modulu je umístěn ovládací prvek (tlačítko) Přidat, které provádí úlohu UC019. Interní požadavky: Omezení: Přechod by měl probíhat kliknutím na Název (odkaz) v modulu Oblíbené sloţky. Podmínka spuštění: Typová úloha je dostupná pouze pro návštěvníky portálu, kteří se přihlásili na portál, tj. systémový uţivatel Veřejnost nemá modul Oblíbené poloţky k dispozici. V průběhu: Výčet oblíbených sloţek nelze zobrazit v pracovním prostoru portálu, zobrazení je pouze jako boční modul. Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Scénáře: Přechod na sloţku V modulu Oblíbené poloţky uţivatel klikne na vybranou poloţku a v pracovní části se zobrazí: 1) příslušná sloţka s dokumenty ve struktuře portálu, na kterou poloţka odkazuje. 2) V případě, ţe sloţka, na kterou poloţka odkazuje, není dostupná, bude po kliknutí na tuto poloţku zobrazena informace o nedostupnosti sloţky. Analýza publikačního systému Strana 130 (201)

131 Organizační struktura a telefonní seznam Modul zobrazující organizační strukturu krajského úřadu a seznam kontaktů na jednotlivé pracovníky KÚ. Modul implementuje vlastní webové rozhraní v prostředí webového portálu k systému EOS. UC017: Zobrazení organizační struktury Čtenář UC091: Vyhledáv ání v telefonním seznamu Obr. č. 40: Organizační struktura a telefonní seznam UC017: Zobrazení organizační struktury Cílem typové úlohy je zobrazit a vyhledat osobu nebo organizační jednotku v organizační struktuře krajského úřadu a zastupitelstva. Způsob zobrazení: Organizační struktura zobrazuje dva odlišné stromy Volené orgány a Krajský úřad. 1. Krajský úřad Strom je moţno kliknutím na libovolný uzel procházet aţ na poslední úroveň organizační jednotky. Kliknutím na uzel organizační jednotky se zobrazí výpis osob v odboru nebo oddělení. Ve stromu jsou u uzlů odborů a oddělení zobrazeny jejich vedoucí jako odkazy na konkrétní osobu. Kliknutím na tento odkaz se zobrazí detail osoby. 2. Volené orgány Strom je moţno kliknutím na libovolný uzel procházet aţ na úroveň osob. Kliknutím na uzel osoby se zobrazí odkaz na osobu v radě nebo zastupitelstvu. Kliknutím na tento odkaz se zobrazí detail osoby. Uzel Rada kraje a jeho podřízené uzly zobrazují i funkci osoby (např. radní pro informatiku). Uzel Zastupitelstvo a jeho podřízené uzly zobrazují informaci o stranické příslušnosti zastupitele (např. (ODS)). 3. Výpis osob Výpis osob je datový výpis obsahující: Analýza publikačního systému Strana 131 (201)

132 a] {zobrazení pro systémového uţivatele Veřejnost} Přítomen/Nepřítomen (stav, pouze pro pracovníky KÚ) b] {zobrazení pro přihlášeného uţivatele} Přítomen/Nepřítomen/Sluţební cesta/sluţební pochůzka/oběd (stav, pouze pro pracovníky KÚ) Jméno a příjmení Funkce (pracovní zařazení) Telefon (v rámci krajského úřadu) Kancelář (v rámci budovy krajského úřadu) Odbor Oddělení Výpis je seskupen podle odborů a oddělení. Vedoucí organizační jednotky bude vţdy na prvním místě. 4. Detail osoby Detail osoby je výpis, který obsahuje podrobné informace o osobě: a] {zobrazení pro systémového uţivatele Veřejnost} Přítomen/Nepřítomen (stav, pouze pro pracovníky KÚ) b] {zobrazení pro přihlášeného uţivatele} Přítomen/Nepřítomen/Sluţební cesta/sluţební pochůzka/oběd (stav, pouze pro pracovníky KÚ) Titul před, Jméno, příjmení, Titul za ová adresa Telefon Fax Jiné telefonní údaje (nepovinné) Adresa sídla, budova Kancelář, patro Náhled umístění kanceláře (obrázek) Odbor (pouze KÚ) Oddělení (pouze KÚ) Funkce, pracovní zařazení (pouze KÚ) Fotografie Člen rady (pouze Volené orgány) Uvolněn (pouze Volené orgány) Rok narození (pouze Volené orgány) Politická strana (pouze Volené orgány) WWW stránka Interní požadavky: Omezení: Stav osoby se získává přímým dotazem na systém Docházka. Výpis osob je setřízen dle nastavení v EOSu. V průběhu: Zobrazují se pouze organizace, skupiny a osoby, které jsou synchronizovány ze systému EOS a jsou aktivní (příznak Uţivatel:Aktivní). Analýza publikačního systému Strana 132 (201)

133 Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Scénáře: Základní průběh Iniciace: ve struktuře portálu otevřít sloţku Organizační struktura. Průběh: 1) v pracovní části portálu se zobrazí strom organizační struktury. Strom lze procházet a výběrem odkazu (Odbor, oddělení, vedoucí odboru, členové zastupitelstva a rady) lze přejít na výpis uţivatelů odboru či oddělení, nebo na výpis detailu osoby. 2) Na výpis detailu osoby je moţno se dostat i výběrem odkazu ve výpisu osob. Obr. č. 41: Chování prostředí v organizační struktuře UC091: Vyhledávání v telefonním seznamu Cílem typové úlohy je zobrazit a vyhledat osobu v telefonním seznamu krajského úřadu a zastupitelstva. Analýza publikačního systému Strana 133 (201)

134 Vyhledání lze realizovat rychlým způsobem (modul v bočním sloupci) nebo rozšířeným postupným vyhledáváním. Způsob zobrazení: 1. Výpis osob Výpis osob je datový výpis obsahující: a] {zobrazení pro systémového uţivatele Veřejnost} Přítomen/Nepřítomen (stav, pouze pro pracovníky KÚ) b] {zobrazení pro přihlášeného uţivatele} Přítomen/Nepřítomen/Sluţební cesta/sluţební pochůzka/oběd (stav, pouze pro pracovníky KÚ) Jméno a příjmení Funkce (pracovní zařazení) Telefon (v rámci krajského úřadu) Kancelář (v rámci budovy krajského úřadu) Odbor Oddělení Výpis je seskupen podle odborů a oddělení. Vedoucí organizační jednotky bude vţdy na prvním místě. 2. Detail osoby Detail osoby je výpis, který obsahuje podrobné informace o osobě: a] {zobrazení pro systémového uţivatele Veřejnost} Přítomen/Nepřítomen (stav, pouze pro pracovníky KÚ) b] {zobrazení pro přihlášeného uţivatele} Přítomen/Nepřítomen/Sluţební cesta/sluţební pochůzka/oběd (stav, pouze pro pracovníky KÚ) Titul před, Jméno, příjmení, Titul za ová adresa Telefon Fax Jiné telefonní údaje (nepovinné) Adresa sídla, budova Kancelář, patro Náhled umístění kanceláře (obrázek) Odbor (pouze KÚ) Oddělení (pouze KÚ) Funkce, pracovní zařazení (pouze KÚ) Fotografie Člen rady (pouze Volené orgány) Uvolněn (pouze Volené orgány) Rok narození (pouze Volené orgány) Politická strana (pouze Volené orgány) WWW stránka Interní požadavky: Stav osoby se získává přímým dotazem na systém Docházka. Analýza publikačního systému Strana 134 (201)

135 Omezení: V průběhu: Vyhledávání se provádí pouze mezi osobami, které jsou synchronizovány ze systému EOS a jsou aktivní (příznak Uţivatel:Aktivní). Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Scénáře: Rychlé vyhledávání Iniciace: zadáním hledaného příjmení do modulu v bočním sloupci. Průběh: 1) stiskem tlačítka Hledat se provede vyhledávání osoby. 2) výsledek hledání je zobrazen jako seznam vyhledaných osob, kliknutím na jméno osoby lze v datové části zobrazit detail osoby. Pokročilé vyhledávání 1) v pracovní části portálu je formulář pro postupné vyhledávání osob. 2) na formuláři je moţno postupně zadat parametry vyhledávání: Zařazení/jméno (přepínač) Zastupitel/zaměstnanec (přepínač) Odbor (combobox) Oddělení (combobox - filtrace dle odboru) Během práce s formulářem lze kdykoli stiskem tlačítka Hledat provést vyhledávání osoby. Výsledek hledání je zobrazen jako seznam vyhledaných osob, kliknutím na jméno osoby lze v datové části zobrazit detail osoby. Analýza publikačního systému Strana 135 (201)

136 Obr. č. 42 : Chování prostředí v telefonním seznamu Připomínky ke konceptu Modul umoţňuje realizovat koncepční připomínkování dokumentů ze strany návštěvníků. Pokud bude u dokumentu povoleno, návštěvník portálu bude moci reagovat ovou připomínkou. Připomínka bude zaslána prostřednictvím u na adresu definovanou u dokumentu. Zasílací adresu zadá uţivatel povolující připomínky. Připomínkování dokumentu je moţné časově omezit. Analýza publikačního systému Strana 136 (201)

137 UC012: Připomínka ke konceptu Čtenář Redaktor UC085: Pov olení připomínky ke konceptu Šéfredaktor Obr. č. 43: Připomínky ke konceptu UC012: Připomínka ke konceptu Cílem typové úlohy je odeslat koncepční připomínku k dokumentu zveřejněnému na portálu. Omezení: Podmínka spuštění: Připomínkování musí být u dokumentu povoleno, tj. Hlavička dokumentu:připomínky. Podmínka dokončení: Připomínka je zaslána na ovou adresu specifikovanou v parametru Hlavička dokumentu:připomínky_adresa. V průběhu: Neprovádí se ţádný záznam v publikačním systému o vygenerování připomínky. Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Scénáře: Základní průběh Iniciace: kliknutí na ikonu Koncepční připomínky u zobrazeného dokumentu Průběh: Analýza publikačního systému Strana 137 (201)

138 1) kliknutím se otevře aplikace poštovního klienta návštěvníka na jeho počítači, v něm se vytvoří nová zpráva, ve které se vyplní tyto údaje: ová adresa příjemce předmět zprávy sloţený z názvu dokumentu a prefixu označujícího koncepční připomínku, tj. KP: 2) Od tohoto okamţiku se odehrává proces jiţ mimo aplikaci portálu. Návštěvník doplní obsah a prostřednictvím vlastního ového klienta odešle zprávu. UC085: Povolení připomínky ke konceptu Cílem typové úlohy je povolení připomínkování dokumentu prostřednictvím ových zpráv. Jde o nastavení odpovídajících parametrů v objektu Hlavička dokumentů. Interní požadavky: Omezení: Povolení připomínek můţe provést uţivatel s rolí Redaktor nebo Šéfredaktor. Odpovědnost za povolení modulu má Šéfredaktor. V průběhu: Typová úloha můţe být realizována v rámci typových úloh UC030 nebo UC0026. Je součástí typové úlohy UC030: Zveřejnění <Práce s dokumenty> Je součástí typové úlohy UC026: Schválení obsahu <Práce s dokumenty> Uţití aktérem Šéfredaktor <Uživatelské role> Uţití aktérem Redaktor <Uživatelské role> Rozesílání novinek Modul rozesílání novinek poskytuje informace o změnách na portálu em. Libovolný návštěvník můţe poţádat o zasílání informativního u tak, ţe zadá na portále svoji ovou adresu a popřípadě nadefinuje sloţky, ze kterých mu má být generován o novinkách. Návštěvník je povinen stanovit periodu zasílání informativního mailu. Analýza publikačního systému Strana 138 (201)

139 UC014: Objednání nov inek UC125: Potv rzení odběru nov inek Čtenář závisí na UC083: Zrušení objednání nov inek UC084: Zaslání nov inek mailem Obr. č. 44: Rozesílání novinek UC014: Objednání novinek Cílem typové úlohy je objednat zasílání novinek prostřednictvím ových zpráv. Objednání zahrnuje definici ové adresy a definici vlastností zasílání zpráv. Omezení: V průběhu: Na jednu ovou adresu lze vystavit pouze jednu ţádost o objednání novinek. Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Scénáře: Základní průběh V pracovní části portálu se zobrazí formulář pro přihlášení k odběru novinek. Zde je moţné zadat tyto údaje: ovou adresu (povinná), na kterou bude zpráva s informacemi o nových dokumentech zasílána. periodu zasílání zpráv (povinná) volba z předdefinovaných moţností: 1 den 1 týden 2 týdny 1 měsíc zvolit alespoň jednu ze sloţek struktury portálu (povinné), ze které budou informace o novinkách generovány. Analýza publikačního systému Strana 139 (201)

140 definovat konkrétní sloţky ze struktury portálu (nepovinné), na stránce se zaškrtnutím sloţek ve struktuře označí, ze kterých sloţek se má zpráva o novinkách generovat. Sloţky struktury a jejich volba bude umoţněna pouze do 3. úrovně dané prezentační vrstvy (portál, subportály). V případě nedefinování konkrétních sloţek je zpráva generována z celé tématické sekce. Po zadání povinných údajů je moţno kliknutím na tlačítko Odeslat uloţit poţadavek do aplikace. Aplikace odešle na uvedenou adresu zprávu s odkazem URL, na níţ lze potvrdit odběr novinek. Aţ do potvrzení odběru nebude zaslána ţádná zpráva na tuto ovou adresu. Lhůta na potvrzení odběru je 1 měsíc, pokud nedojde k potvrzení odběru novinek, je ţádost smazána. UC083: Zrušení objednání novinek Cílem typové úlohy je zrušit odběr novinek na uvedenou ovou adresu. Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Scénáře: Základní průběh: Iniciace: kliknutím na odkaz Odhlášení odběru v doručené ové zprávě. 1) Otevře se webový prohlíţeč na URL adrese uvedené v u. V odkazu bude URL adresa stránky na portálu a identifikační kód odběru novinek, který se předá do portálu. 2) Portál identifikuje odběr a v aplikaci smaţe záznam o odběru novinek. UC084: Zaslání novinek em Cílem typové úlohy je odeslání ové zprávy uţivateli, který si dané novinky objednal. ová zpráva obsahuje informaci o: periodě rozesílání, moţném způsobu zrušení odběru (v zápatí zprávy). A dále obsahuje výpis přírůstků (nově zveřejněných dokumentů) za poslední periodu. Výpis dokumentů obsahuje: Název (odkaz) Anotace Miniatura (nepovinná) Datum zveřejnění Analýza publikačního systému Strana 140 (201)

141 Úloha je iniciována interními mechanizmy publikačního systému. Interní požadavky: Omezení: Do kaţdé odeslané ové zprávy umístit do zápatí odkaz URL, jehoţ prostřednictvím se zruší objednávka novinek (spuštění UC083). Uţivatel můţe objednat zasílání informací o novinkách z libovolné sloţky portálu. Uţivatel si můţe označit libovolnou sloţku (na jakékoli úrovni zanoření) ve struktuře portálu z jeho bezpečnostního kontextu. Uţivateli je nabídnuta při výběru sloţky portálu celá dostupná struktura, kde je mu přiřazena role Čtenář. Libovolnou sloţku pak můţe označit. Podmínka spuštění: Potvrzená ţádost o odběr novinek prostřednictvím mailu (UC125). Závislost na případu uţití UC125: Potvrzení odběru novinek UC125: Potvrzení odběru novinek Cílem typové úlohy je potvrdit poţadavek na odběr novinek prostřednictvím u. Závislost z případu uţití UC084: Zaslání novinek em Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Scénáře: Základní průběh: Iniciace: kliknutím na odkaz Potvrzení odběru v doručené ové zprávě. Základní průběh: 1) otevře se webový prohlíţeč na URL adrese uvedené v u. V odkazu bude URL adresa stránky na portálu a identifikační kód ţádosti, který se předá do portálu. 2) Portál identifikuje ţádost a v aplikaci potvrdí ţádost pro odběr novinek. 3) Zároveň vloţí k záznamu datum potvrzení ţádosti. 4) ové zprávy budou návštěvníkovi chodit od data potvrzení ţádosti Rozhraní pro automatizovaný zápis dat Modul umoţňuje okolním systémům a aplikacím bezpečný zápis dokumentů do prostředí redakčního systému prostřednictvím komunikačního rozhraní (webová sluţba). Analýza publikačního systému Strana 141 (201)

142 Cizí oprávněná aplikace provede zápis dokumentu do konkrétní sloţky s definovanými parametry (stav dokumentu, název, anotace atd.). Redakční systém s dokumentem dále pracuje stejně, jako by ho zadal manuálně uţivatel s totoţným oprávněním. UC126: Zápis dokumentu «include» UC021: Vytv oření dokumentu Cizí systém Obr. č. 45: Zápis dokumentu na automatizované rozhraní UC126: Zápis dokumentu Cílem typové úlohy je umoţnit zápis dokumentu do redakčního systému prostřednictvím automatizovaných systémů a nástrojů. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Jednorázová operace vloţení informace - dokumentu do konkrétní sloţky portálu. Zápis probíhá transakčně, tj. v případě neúspěchu (chybná autorizace, neúplnost parametrů, nedostatečné oprávnění k cílové sloţce) je operace a všechny změny v RS staţeny. Zůstává pouze zápis v historii systému se záznamem o výsledku operace. R035: Přijímací rozhraní pro dokumenty. R055: Propojení na GINIS. V průběhu: Přes rozhraní nelze vkládat přílohy k dokumentům, tj. soubory, které je nutno vloţit průběţně do jiné sloţky (galerie). V průběhu: Přes rozhraní nelze vytvářet vazby v rámci redakčního systému, tj. vázat na vkládaný dokument další objekty v RS (moduly, přílohy, dokumenty z jiných sloţek atd.). Podmínka spuštění: Úspěšná autorizace systému, který provádí zápis pod uţivatelským účtem k dané sloţce. Podmínka dokončení: Pokud přihlášený uţivatel nemá ke sloţce, do které zapisuje dokument, roli Autor, je celý zápis transakčně zrušen. Podmínka dokončení: Záznam do historie. V průběhu: Rozhraní je určeno pouze pro vkládání dokumentů do určitého stavu. Není určeno k editaci a změnám jiţ existujících dokumentů v RS. V průběhu: Je omezena mnoţina typů dokumentů vkládaných do RS přes rozhraní. Nelze vloţit dokumenty typu: fotogalerie, odkaz do PS, Analýza publikačního systému Strana 142 (201)

143 úřední deska, vnitřní norma v přípravě, vnitřní norma, monitoring tisku, tisková zpráva, akce. Tyto dokumenty vyţadují vazby na interní objekty v systému. Realizace poţadavku R035: Přijímací rozhraní pro dokumenty<požadavky na integraci s okolím> Realizace poţadavku R055: Propojení na GINIS<Ostatní požadavky> Zahrnuje typovou úlohu UC021: Vytvoření dokumentu<práce s dokumenty> Uţití aktérem Cizí systém <Okolní systémy> RSS Modul umoţňuje distribuovat změny potencionálním návštěvníkům portálu prostřednictvím informací zobrazovaných ve čtečkách RSS (doplněk internetového prohlíţeče). (RSS: Really Simple Syndication, popř. RDF Site Summary - technologie umoţňující přebírat obsah a změny zdrojů na internetu a v přehledné formě je nabízet uţivateli.) UC020: Konzumace RSS kanálu Čtenář UC046: Zobrazení mapy stránek Obr. č. 46: RSS UC020: Konzumace RSS kanálu Cílem typové úlohy je poskytnout ke zpracování soubor RSS prostřednictvím RSS klienta. Analýza publikačního systému Strana 143 (201)

144 Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Popis poloţek a kanálu je brán z Anotace dokumentů nebo ze sloţek z atributu Sloţka:Popis. R073: RSS kanál. V průběhu: RSS kanály lze konzumovat pouze u veřejných sloţek. Realizace poţadavku R073: RSS kanál<požadavky na portál> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Speciální dokumenty Modul zahrnuje dokumenty, které tvoří výjimky v publikačním systému. Jsou to informace - dokumenty, které se vymykají obsahem nebo zcela výlučným způsobem zobrazení. V prostředí portálu jde o případy: a) dokument poskytující informace podle 106/99 - výjimka spočívá v dynamickém obsahu. Jde o zobrazování dat z externího systému epusa. b) dokumenty zobrazované v bočních modulech - výjimka spočívá v zobrazení obsahu dokumentu v jiné oblasti, neţ je pracovní oblast portálu. Jde o boční moduly obsahující odkazy na partnerské portály, fotografii hejtmana, výjimečně důleţité informace (např. obrázek s volbami nebo povodněmi atd.). UC117: Zobrazení informací dle 106/99 Čtenář UC118: Zobrazení dokumentu jako bočního modulu Obr. č. 47: Zobrazení speciálních dokumentů Analýza publikačního systému Strana 144 (201)

145 UC117: Zobrazení informací dle 106/99 Cílem typové úlohy je v prostředí portálu zprostředkovaně zobrazit informace obsaţené v systému epusa. Interní požadavky: Požadavky: Informace můţe být vedena jako dokument s obsahem typu URL s otevřením do pracovní oblasti portálu. Informace uvedené na portálu musí být dynamicky načítány ze systému epusa. Obsah načítaných údajů ze systému epusa není editovatelný v rámci redakčního systému. R066: Informace z epusy. Realizace poţadavku R066: Informace z epusy<požadavky na portál> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC118: Zobrazení dokumentu jako bočního modulu Cílem typové úlohy je zobrazení obsahu dokumentu v bočních sloupcích portálu. Jde zobrazení výčtu odkazů, doporučených a partnerských portálů, klíčové upoutávky, oblast s hejtmanem atd. Jde o informace, které tvoří výjimky v zobrazení na portále. Interní požadavky: Omezení: Obsah webové oblasti je plněn obsahem dokumentu z publikačního dokumentu. Webová oblast v bočním sloupci má interně definovaný URL odkaz na dokument v publikačním systému. Tento dokument musí být ve stavu Zveřejněný - aktivní. V průběhu: Způsob a zobrazení dokumentu ve webové oblasti v bočních sloupcích není uţivatelsky definovatelné v prostředí RS. V RS je moţno editovat a upravovat pouze obsah zobrazovaného dokumentu (např. ikony partnerských portálů). Podmínka spuštění: Jestliţe odkazovaný dokument není dostupný (neexistuje nebo není zveřejněný), není oblast zobrazována. Podmínka spuštění: Odkazovaný dokument musí být dostupný veřejnosti, tj. systémovému uţivateli Veřejnost. Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 145 (201)

146 Statistiky návštěvnosti Modul statistika návštěvnosti poskytuje statistické přehledy o návštěvnosti portálu, počty zobrazení dokumentu či sloţek. UC081: Zobrazení statistiky «extend» UC060: Export do souboru Správ ce struktury Obr. č. 48: Statistiky návštěvnosti UC081: Zobrazení statistiky Cílem typové úlohy je zobrazení statistik přístupů v prostředí redakčního systému. Zobrazení statistik: Statistiky je moţno filtrovat podle: období (za poslední den, týden, měsíc, rok) nebo období dané intervalem (od-do); konkrétního objektu a jeho podřízených objektů (sloţky), dokumenty ve zvolené sloţce (přepínač sloţky/dokumenty); Veřejnost (přepínač mezi veřejností a přihlášeným uţivatelem). 1. statistika sloţek Hlavička tabulky obsahuje: definici zvoleného období Veřejnost/Přihlášení uţivatelé Zobrazuje tabulku, kde jsou vypsány tyto atributy: název sloţky, cesta ke sloţce, počet celkových přístupů, procentuální vyjádření vztaţené k největší hodnotě celkových přístupů v této statistice. Tabulka je setříděna podle cesty ke sloţce. Třídění je moţno změnit sestupně/vzestupně podle všech ostatních sloupců tabulky. 2. statistika dokumentů Hlavička tabulky obsahuje: definici zvoleného období Veřejnost/Přihlášení uţivatelé Analýza publikačního systému Strana 146 (201)

147 Zobrazuje tabulku, kde jsou na řádcích vypsány tyto atributy název dokumentu, cesta k dokumentu, počet celkových přístupů, procentuální vyjádření vztaţené k největší hodnotě celkových přístupů ve statistice. Tabulka je setříděna podle cesty ke sloţce. Třídění je moţno změnit sestupně/vzestupně podle ostatních sloupců tabulky. POZNÁMKA Typová úloha je dostupná pouze v Redakčním systému. Interní požadavky: Omezení: Do statistik zobrazení dokumentu se započítává zobrazení detailu dokumentu. Do statistik zobrazení sloţky se započítává zobrazení obsahu sloţky, nikoliv zobrazení detailu dokumentu. Export vyfiltrovaných dat do souboru ve formátu csv nebo xml. V průběhu: Do statistik jsou zobrazeny pouze dokumenty, které jsou ve stavu Zveřejněné - aktivní nebo Archivován ve zvoleném období. V průběhu: Do statistik jsou započteny pouze sloţky, které obsahovaly dokumenty ve stavu Zveřejněné - aktivní nebo Archivován ve zvoleném období. V průběhu: K úloze má přístup POUZE uţivatel s přiřazenu rolí Správce struktury na celý publikační systém(!!). Správce struktury definovaný na úrovni sloţek nemá přístup k této typové úloze. Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC060: Export do souboru<obecné funkce RS> Uţití aktérem Správce struktury <Uživatelské role> Tiskové zprávy Modul umoţňuje vkládat zvláštní typ dokumentů s předdefinovanými atributy obsahující doplňující informace (tématické odvětví, tiskové podklady). Dále umoţňuje vkládat velké soubory do úloţiště FTP a vkládat odkazy na tyto soubory do dokumentu (fotografie v tiskovém rozlišení, video aj.). Analýza publikačního systému Strana 147 (201)

148 UC093: Zobrazení složky TZ Čtenář «extend» UC092: Zobrazení detailu TZ UC094: Vložení dokumentu Tiskov á zpráv a «include» UC021: Vytv oření dokumentu Autor UC114: Správ a číselníku Tématická oblast Redaktor UC116: Správ a číselníku Osoby Obr. č. 49: Tiskové zprávy UC092: Zobrazení detailu TZ Cílem typové úlohy je zobrazit dokument typu Tisková zpráva v pracovní oblasti portálu se všemi detaily a dostupnými moduly. Zvolený dokument se zobrazí v pracovní části portálu se všemi částmi včetně odkazů na přílohy. U dokumentu se zobrazí tyto atributy dokumentu: Název dokumentu Anotace Miniatura Autor (Hlavička dokumentu:autor) Datum zveřejnění Datum ukončení zveřejnění Analýza publikačního systému Strana 148 (201)

149 Obsah dokumentu včetně obrázků, tabulek, odkazů na GIS Tématická oblast (Tisková zpráva:tématická_oblast) Zmíněné_osoby (Tisková zpráva:zmíněné_osoby) Tiskové podklady (Tisková zpráva:tiskové_podklady) Při zobrazení dokumentu bude pouţita definovaná šablona (styl) pro sloţku, ve které je dokument umístěn. U dokumentu bude dostupný odkaz pro náhled tisku. Pokud u dokumentu budou definovány volitelné části, zobrazí se vţdy v patě dokumentu. Jedná se postupně o tyto části: Anketa k dokumentu Diskuze k dokumentu Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC093: Zobrazení složky TZ Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC093: Zobrazení sloţky TZ Cílem typové úlohy je zobrazení a filtrace obsahu sloţky Tiskové zprávy v prostředí publikačního systému. Zobrazení sloţky Tiskové zprávy je následující: 1. výpis podsloţek sloţky (dle oprávnění) ad 1) Sloţka Tiskové zprávy můţe být rozdělena na další sloţky, všechny sloţky přebírají totoţné nastavení a způsob zobrazování. 2. seznam dokumentů s příznakem Aktualita (setřídění podle data aktualit) 3. seznam platných dokumentů ve sloţce bez příznaku Aktualita (setřídění podle data publikace) ad 2, 3) Seznam dokumentů je normalizován, tj. má vţdy stejnou formu a rozvrţení. Výpis dokumentů obsahuje: Název (odkaz) Anotace Miniatura (nepovinná) Datum zveřejnění Interní požadavky: Výpis obsahu sloţky je stránkovaný. Umoţnit filtrování obsahu sloţky TZ podle atributů Zmíněná osoba a Tématická oblast, s výběrem z daných číselníků a moţností textově zadat jinou hodnotu. Analýza publikačního systému Strana 149 (201)

150 Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC092: Zobrazení detailu TZ Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC094: Vloţení dokumentu Tisková zpráva Cílem typové úlohy je vloţit do prostředí redakčního systému dokument typu Tisková zpráva. Jedná se o dokument s rozšířenou strukturou oproti standardnímu dokumentu. Uţivatel nadstandardně musí definovat tyto atributy: Tématická oblast (Tisková zpráva:tématická_oblast) Zmíněné_osoby (Tisková zpráva:zmíněné_osoby) Tiskové podklady (Tisková zpráva:tiskové podklady) Práce s dokumentem je dále totoţná se typovou úlohou UC021. POZNÁMKA Odkaz na FTP úloţiště je moţno vloţit prostřednictvím dokumentu typu TEXT. V rámci tohoto dokumentu je moţno vloţit neomezené mnoţství odkazů na FTP zdroje. Interní požadavky: Odkaz na FTP úloţiště je moţno vloţit do obsahu dokumentu typu TEXT. V rámci tohoto dokumentu je moţno vloţit neomezené mnoţství odkazů na FTP zdroje. Zahrnuje typovou úlohu UC021: Vytvoření dokumentu<práce s dokumenty> Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> Úřední deska Modul realizuje oblast Úřadní desky krajského úřadu. Vznik dokumentů je totoţný se standardním postupem publikačního systému. Struktura dokumentů na úřední desce je rozšířena o atribut "Pořadové číslo dokumentu". Publikační systém vygeneruje ová upozornění pro obsluhu fyzické- papírové úřední desky, které dokumenty mají být vyvěšeny nebo staţeny. Dále generuje kontrolní zprávu pro pracovníky recepce se seznamem nových dokumentů, které mají být daný den vyvěšeny (na základě něj je provedena kontrola fyzické úřední desky). Analýza publikačního systému Strana 150 (201)

151 Obr. č. 50: Úřední deska UC097: Zobrazení sloţky ÚD Cílem typové úlohy je zobrazit obsah sloţky Úřední deska v prostředí publikačního systému. Zobrazení sloţky Úřední deska je následující: 1. výpis podsloţek sloţky (dle oprávnění) ad 1) Úřední deska můţe být rozdělena na další sloţky, všechny sloţky přebírají totoţné nastavení a způsob zobrazování. 2. seznam platných dokumentů ve sloţce (setřídění podle Pořadového čísla) ad 2) Seznam dokumentů je normalizován, tj. má vţdy stejnou formu a rozvrţení. Výpis dokumentů obsahuje: Požadavky: Omezení: Pořadové číslo Název (odkaz) Anotace Miniatura (nepovinná) Datum zveřejnění R031: Úřední deska. Podmínka spuštění: Ve sloţce nelze nastavit u dokumentů příznak kořenový dokument. Realizace poţadavku R031: Úřední deska<požadavky na redakční systém> Analýza publikačního systému Strana 151 (201)

152 Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC098: Zobrazení detailu dokumentu na ÚZ UC098: Zobrazení detailu dokumentu na ÚD Cílem typové úlohy je zobrazit dokument v pracovní oblasti portálu se všemi detaily a dostupnými moduly. Zvolený dokument se zobrazí v datové části portálu se všemi částmi včetně odkazů na přílohy. U dokumentu se zobrazí tyto atributy dokumentu: Název dokumentu Pořadové číslo dokumentu na úřední desce Anotace Miniatura Autor Datum zveřejnění Datum ukončení zveřejnění Obsah dokumentu včetně obrázků, tabulek, odkazů na GIS Odkazy na přílohy Při zobrazení dokumentu bude pouţita definovaná šablona (styl) pro sloţku, ve které je dokument umístěn. U dokumentu bude dostupný odkaz pro náhled tisku. Požadavky: Omezení: R031: Úřední deska. Podmínka spuštění: U dokumentů Úřední desky nelze připojovat moduly typu Anketa, Diskuze, Připomínka ke konceptu, Dotazník. Realizace poţadavku R031: Úřední deska<požadavky na redakční systém> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC097: Zobrazení složky ÚD Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC099: Zveřejnění dokumentu ÚD Cílem typové úlohy je schválení publikace ve sloţce Úřední deska. Typová úloha se liší od úlohy UC030 v automatickém vygenerování atributu (Pořadové číslo) u schváleného dokumentu, a to v okamţiku schválení zveřejnění. Analýza publikačního systému Strana 152 (201)

153 Požadavky: Omezení: R031: Úřední deska. Podmínka dokončení: Vygenerování Pořadového čísla dle syntaxe (viz Doménový model). Dědí chování od typové úlohy UC030: Zveřejnění<Práce s dokumenty> Realizace poţadavku R031: Úřední deska<požadavky na redakční systém> Zahrnuje typovou úlohu UC100: Vygenerování kontrolního u na recepci Uţití aktérem Šéfredaktor <Uživatelské role> UC100: Vygenerování kontrolního u na recepci Cílem typové úlohy je vygenerovat kontrolní a zaslat jej na recepci. Úloha je iniciována interními mechanizmy redakčního systému, ale v závislosti na UC099. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: je generován max. 1 x denně. je generován v čase Poslední_notifikace (Systém::Poslední_notifikace) v daný den. Cílem je na závěr dne zajistit kontrolu fyzické úřední desky pracovníky recepce. obsahuje všechny nové přírůstky na Úřední desce od poslední notifikace na recepci. R031: Úřední deska. Podmínka spuštění: je generován aţ po přechodu dokumentu do stavu Zveřejněný - aktivní. Realizace poţadavku R031: Úřední deska<požadavky na redakční systém> Je součástí typové úlohy UC099: Zveřejnění dokumentu ÚD Vnitřní normy Modul vnitřní normy zahrnuje publikaci dokumentů vnitřních norem, připomínkové řízení k připravovaným normám a archivaci neplatných norem. Analýza publikačního systému Strana 153 (201)

154 Připomínkování vnitřních norem v přípravě probíhá prostřednictvím modulu Diskuze, kdy do časově omezené diskuze připomínkující vkládají příspěvky jako připomínky. Příspěvky navazují vţdy na předmět připomínkování. Kdykoli lze všechny připomínky zobrazit nebo je vytisknout. UC101: Zobrazení složky VNF «extend» UC102: Zobrazení detailů dokumentu VNF Čtenář UC103: Vytv oření dokumentu VNF «include» UC021: Vytv oření dokumentu Autor Obr. č. 51: Vnitřní normy Analýza publikačního systému Strana 154 (201)

155 UC104: Zobrazení složky VNP «extend» UC105: Zobrazení detailů VNP «extend» «modul» Diskuze Čtenář UC107: Zobrazení připomínek «extend» UC106: Připomínkov ání VNP «include» UC010: Příspěv ek do diskuze Autor UC109: Vložení dokumentu VNP «extend» «include» UC108: Tisk připomínek «include» UC063: Zobrazení diskuze UC110: Zv eřejnění VNP «include» {příspěvky v diskyzi nejsou vzájemné} Šéfredaktor UC111: Přesun VNP Obr. č. 52: Normy v připomínkování UC101: Zobrazení sloţky VNF Cílem typové úlohy je zobrazení a filtrace obsahu sloţky Vnitřní normy v prostředí publikačního systému. Sloţka vnitřní normy je rozdělena na další podsloţky podle druhů normy. Zobrazení ve sloţce Vnitřní normy je následující: 1. výpis podsloţek sloţky (dle oprávnění) ad 1) Podsloţky Vnitřních norem mohou být rozděleny na další sloţky, všechny sloţky přebírají totoţné nastavení a způsob zobrazování. 2. výpis vnitřních norem v tabulce setříděné dle Čísla normy. Řádek v tabulce obsahuje: Číslo normy Název normy Schváleno Zpracovatel Analýza publikačního systému Strana 155 (201)

156 Účinnost od Účinnost do Podepsané Odpovědná osoba Výpis nelze filtrovat, ani měnit jeho setřídění. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Ve výpisu sloţky zobrazit pouze specifické atributy dokumentů Vnitřní norma. (Nelze zobrazit jiné typy dokumentů z důvodu neexistence těchto atributů.) R028: Dokumenty vnitřních norem. Podmínka spuštění: Sloţka nezobrazuje jiné dokumenty neţ Vnitřní normy (finální). Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC102: Zobrazení detailů dokumentu VNF UC102: Zobrazení detailů dokumentu VNF Cílem typové úlohy je zobrazit dokument typu Vnitřní norma v pracovní oblasti portálu se všemi detaily. Zvolený dokument se zobrazí v pracovní části portálu se všemi částmi včetně odkazů na přílohy. U dokumentu se zobrazí tyto atributy dokumentu: Číslo normy Název normy Schváleno Zpracovatel Účinnost od Účinnost do Podepsané Anotace Miniatura Autor (Hlavička dokumentu:autor) Datum zveřejnění Analýza publikačního systému Strana 156 (201)

157 Datum ukončení zveřejnění Obsah dokumentu včetně obrázků, tabulek, odkazů na GIS Legislativa Dotčené subjekty Při zobrazení dokumentu bude pouţita definovaná šablona (styl) pro sloţku, ve které je dokument umístěn. U dokumentu bude dostupný odkaz pro náhled tisku. Požadavky: R028: Dokumenty vnitřních norem. R067: Vnitřní normy - odkazy na normy. Realizace poţadavku R067: Vnitřní normy - odkazy na normy<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC101: Zobrazení složky VNF UC103: Vytvoření dokumentu VNF Cílem typové úlohy je vloţit do prostředí redakčního systému dokument typu Vnitřní norma. Jedná se o dokument s rozšířenou strukturou oproti standardnímu dokumentu. Uţivatel nadstandardně musí definovat tyto atributy: Číslo normy Název normy Schváleno Zpracovatel Účinnost od Účinnost do Podepsané Práce s dokumentem je dále totoţná s typovou úlohou UC021. Požadavky: R028: Dokumenty vnitřních norem. Analýza publikačního systému Strana 157 (201)

158 Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Zahrnuje typovou úlohu UC021: Vytvoření dokumentu<práce s dokumenty> Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> UC104: Zobrazení sloţky VNP Cílem typové úlohy je zobrazení a filtrace obsahu sloţky Vnitřní normy v připomínkování v prostředí publikačního systému. Sloţka je rozdělena na další podsloţky. Zobrazení ve sloţce Vnitřní normy v připomínkování je následující: 1. výpis podsloţek sloţky (dle oprávnění) ad 1) Podsloţky Vnitřních norem v připomínkování mohou být rozděleny na další sloţky, všechny sloţky přebírají totoţné nastavení a způsob zobrazování. 2. výpis vnitřních norem v tabulce setříděných dle Čísla normy. Řádek v tabulce obsahuje: Číslo normy Název normy Připomínkování od Připomínkování do Výpis nelze filtrovat, ani měnit jeho setřídění. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Ve výpisu sloţky zobrazit pouze specifické atributy dokumentů Vnitřní norma v připomínkování. (Nelze zobrazit jiné typy dokumentů z důvodu neexistence těchto atributů.) R028: Dokumenty vnitřních norem. Podmínka spuštění: Sloţka nezobrazuje jiné dokumenty neţ Vnitřní normy v připomínkování. Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC105: Zobrazení detailů VNP Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 158 (201)

159 UC105: Zobrazení detailů VNP Cílem typové úlohy je zobrazit dokument typu Vnitřní norma v pracovní oblasti portálu se všemi detaily. Zvolený dokument se zobrazí v pracovní části portálu se všemi částmi včetně odkazů na přílohy. U dokumentu se zobrazí tyto atributy dokumentu: Číslo normy Název normy Připomínkování od Připomínkování do Anotace Miniatura Autor (Hlavička dokumentu:autor) Datum zveřejnění Datum ukončení zveřejnění Obsah dokumentu včetně obrázků, tabulek, odkazů na GIS Při zobrazení dokumentu bude pouţita definovaná šablona (styl) pro sloţku, ve které je dokument umístěn. U dokumentu bude dostupný odkaz pro náhled tisku. Pokud u dokumentu budou definovány volitelné části, zobrazí se vţdy v patě dokumentu. Jedná se o tyto části: Diskuze k dokumentu (připomínkování) Požadavky: R028: Dokumenty vnitřních norem. Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC106: Připomínkování VNP Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC104: Zobrazení složky VNP Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC106: Připomínkování VNP Cílem typové úlohy je připomínkování dokumentu. Připomínkování probíhá formou vkládání příspěvku do diskuze. Příspěvky lze vázat pouze na dokument, nelze vázat příspěvek na příspěvek. Analýza publikačního systému Strana 159 (201)

160 Požadavky: R028: Dokumenty vnitřních norem. R065: Vnitřní normy - připomínkování. Realizace poţadavku R065: Vnitřní normy - připomínkování<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Zahrnuje typovou úlohu UC010: Příspěvek do diskuze<diskuze> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC107: Zobrazení připomínek Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC105: Zobrazení detailů VNP Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC107: Zobrazení připomínek Cílem typové úlohy je zobrazení všech připomínek v daném připomínkovém řízení (diskuzi). Požadavky: R028: Dokumenty vnitřních norem. R065: Vnitřní normy - připomínkování. Realizace poţadavku R065: Vnitřní normy - připomínkování<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Zahrnuje typovou úlohu UC063: Zobrazení diskuze<diskuze> Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC108: Tisk připomínek Rozšíření rozsahu typovou úlohou UC106: Připomínkování VNP Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> UC108: Tisk připomínek Cílem typové úlohy je výtisk všech připomínek v připomínkovém řízení (diskuzi). Požadavky: R028: Dokumenty vnitřních norem. R065: Vnitřní normy - připomínkování. Analýza publikačního systému Strana 160 (201)

161 Realizace poţadavku R065: Vnitřní normy - připomínkování<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Zahrnuje typovou úlohu UC063: Zobrazení diskuze<diskuze> Rozšiřuje rozsah typové úlohy UC107: Zobrazení připomínek UC109: Vloţení dokumentu VNP Cílem typové úlohy je vloţit do prostředí redakčního systému dokument typu Vnitřní norma. Jedná se o dokument s rozšířenou strukturou oproti standardnímu dokumentu. Uţivatel nadstandardně musí definovat tyto atributy: Číslo normy, Název normy, Abonenti 1, Abonenti 2. Práce s dokumentem je dále totoţná s typovou úlohou UC021. Interní požadavky: Požadavky: Atributy Abonenti jsou vybíráni pouze ze zavedených uţivatelů v Publikačním systému. R028: Dokumenty vnitřních norem. Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Zahrnuje typovou úlohu UC021: Vytvoření dokumentu<práce s dokumenty> Uţití aktérem Autor <Uživatelské role> UC110: Zveřejnění VNP Cílem typové úlohy je povolení připomínkování Interní požadavky: Spolu se zveřejněním je nutné nastavit i připomínkování dokumentu (specifikovat období připomínkování). Analýza publikačního systému Strana 161 (201)

162 Omezení: Podmínka dokončení: Jsou vyspecifikovány atributy číslo normy, Název normy. Podmínka dokončení: Je vyplněn alespoň jeden atribut Abonenti. Podmínka dokončení: Je povolena k dokumentu diskuze s definovaným termínem ukončením. Podmínka dokončení: Povolená diskuze není anonymní a nelze ji moderovat zadavatelem. Uţití aktérem Šéfredaktor <Uživatelské role> UC111: Přesun VNP Cílem typové úlohy je umoţnit přesun dokumentu včetně připomínkování do jiné sloţky. Interní požadavky: Požadavky: Omezení: Úloha přesouvá dokument včetně diskuze. Vazba dokument a diskuze (připomínkování) je zachována. R028: Dokumenty vnitřních norem. R065: Vnitřní normy - připomínkování. Podmínka spuštění: Přesun dokumentu je umoţněn aţ po ukončení nastavené doby připomínkování. Podmínka dokončení: Přesun je umoţněn pouze do sloţky, která zobrazuje tento druh dokumentů (Vnitřní normy v přípravě). Realizace poţadavku R065: Vnitřní normy - připomínkování<požadavky na redakční systém> Realizace poţadavku R028: Dokumenty vnitřních norem<požadavky na redakční systém> Uţití aktérem Šéfredaktor <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 162 (201)

163 Vyhledávání Modul vyhledávání poskytuje funkčnost vyhledávání dokumentů a textových souborů podle obsahu (fulltext), definovaných parametrů a vlastností. Vyhledávaní probíhá pouze v dokumentech uloţených v publikačním systému. UC007: Vyhledáv ání Čtenář Obr. č. 53: Vyhledávání na portálu UC007: Vyhledávání Cílem typové úlohy je realizace vyhledávání dokumentů v prostředí Portálu. Na straně portálu je moţné vyuţít funkce fulltextového vyhledávání, a to buď jednoduché nebo rozšířené. Jednoduché vyhledávání vyhledává pouze zadaná slova v aktuálně zvolené sloţce a jejích podsloţkách. Rozšířené vyhledávání umoţňuje vyhledávat s těmito parametry: volba, zda vyhledávat v této sekci nebo v celém portálu. volba kategorie (EUROVOC), ve které se má vyhledávat (nepovinné). zadání poţadavku na výsledek se všemi uvedenými slovy (ekvivalent logické podmínky AND). zadání přesného výrazu pro vyhledávání. zadání poţadovaných slov typu jedno z několika (ekvivalent logické podmínky OR). zadání slov, která se ve výsledku nesmí objevit (ekvivalent logické podmínky NOT). zadání časového období zveřejnění dokumentu (od - do). zadání autora dokumentu. zadání uzemní lokalizace Uvedené volby lze vzájemně kombinovat. Prohledávaní probíhá výhradně v kontextu aktuálně přihlášeného uţivatele (má k nim přístup). Vyhledávání probíhá ve všech dostupných atributech a obsahu dokumentů. Jsou prohledány i samostatné dokumenty modulů: Kalendář akcí a Rezervační systém Monitoring tisku Úřední deska Analýza publikačního systému Strana 163 (201)

164 Tiskové zprávy Vnitřní normy Vnitřní normy v přípravě Vyhledávání neprobíhá v datech modulů: Diskuze Dotazník Anketa Organizační struktura Telefonní seznam (vlastní vyhledávání) Vyhledávání neprobíhá v obsahu souborů (přílohy, dokumenty uloţené jako soubor). Interní požadavky: Požadavky: Výpis výsledků je setříděný sestupně (od nejvyššího k nejniţšímu) dle data zveřejnění dokumentu. Výsledek je zobrazen jako seznam dokumentů, kde jsou uvedeny atributy:název, přímý URL odkaz na dokument, umístění ve sloţce s výpisem cesty. R023: Vyhledávání. R059: Vyhledávání. Závislost na poţadavku R064: Podpora externích vyhledávačů<ostatní požadavky> Realizace poţadavku R059: Vyhledávání<Požadavky na portál> Realizace poţadavku R023: Vyhledávání<Požadavky na portál> Uţití aktérem Čtenář <Uživatelské role> Analýza publikačního systému Strana 164 (201)

165 6. Specifikace uţivatelského rozhraní Tato kapitola je definicí uţivatelského rozhraní publikačního systému (PS). Obsahuje základní rozvrţení portálu a redakčního systému s popisem uţivatelského rozhraní, pouţitých specifických prvků uţivatelského rozhraní. 6.1 Portál U rozhraní portálu je vyţadována maximální moţná podpora zrakově postiţených občanů Struktura portálu Struktura portálu je plně dynamická a vychází z uţivatelsky definované struktury v redakčním systému, tzn. struktura není pevná, ani předem definovaná. V prostředí RS ji lze uţivatelsky rozšiřovat nebo redukovat Rozvrţení portálu Koncepční rozvrţení stránek zobrazuje a popisuje rozmístění a funkčnost jednotlivých částí portálu pro zařízení typu PC a PDA. Analýza publikačního systému Strana 165 (201)

166 Obr. č. 54: Rozvržení portálu pro zařízení typu PC Analýza publikačního systému Strana 166 (201)

167 Obr. č. 55: Rozvržení portálu pro zařízení PDA Stromová struktura portálu Je zobrazena stromová struktura portálu, strom je moţno rozbalovat a procházet celou strukturu portálu. Strom struktury portálu i strom kategorií bude dynamický a bude zobrazovat jednotlivé sloţky či kategorie pouze, pokud bude obsahovat dokument, ke kterému má aktuální uţivatel umoţněn přístup. Analýza publikačního systému Strana 167 (201)

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice

Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Zakázka Vnitřní integrace úřadu v rámci PROJEKTU Rozvoj služeb egovernmentu ve správním obvodu ORP Rosice Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci veřejné zakázky

Více

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4

ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 ÚVOD 3 SEZNÁMENÍ SE SYSTÉMEM 4 JEDNODUCHÉ PŘIHLÁŠENÍ 4 ADMINISTRAČNÍ PROSTŘEDÍ 5 PŘEPÍNÁNÍ JAZYKOVÉ VERZE 5 POLOŽKY HORNÍHO MENU 5 DOPLŇKOVÉ POLOŽKY MENU: 6 STROM SE STRÁNKAMI, RUBRIKAMI A ČLÁNKY 7 TITULNÍ

Více

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli

Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Metodika Portálu pohledávek ve vztahu k uživateli Obsah Úvod 1. Základní vlastnosti a pojmy 1.1. Ikony 1.2. Vaše první přihlášení do aplikace 1.3. Přístupové údaje 2. Popis práce v aplikaci portálu pohledávek

Více

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6

Metodika. Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009. Sb., o základních registrech. Verze 1.6 Metodika Oznámení o vykonávání působností v agendě ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech Verze 1.6 AIS RPP Působnostní určeno pro oznamovatele Oznámení o vykonávání působností č. 111/2009

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů Infrastruktura UML v UML Karel Richta listopad 2011 Richta: B101TMM - v UML 2 Superstruktura UML Směr pohledu na systém dle UML Diagramy popisující strukturu diagramy tříd, objektů, kompozitní struktury,

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Absolventi

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1

Více

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře

Věda a výzkum. Univerzitní informační systém. Svazek 4. Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Univerzitní informační systém Slovenská zemědělská univerzita v Nitře Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Základní pojmy

Více

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol

Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Ministerstvo financí Odbor 47 Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontroly Informační systém finanční kontroly ve veřejné správě Modul ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol Prosinec 2015

Více

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA

ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Věda a výzkum Svazek 4 Verze: 3.18 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 7 1 Úvod 13 2 Základní pojmy

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

Ostatní portálové aplikace

Ostatní portálové aplikace Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Ostatní portálové aplikace Svazek 9 Verze: 1.20 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Helpdesk pro UIS

Více

Příručka pro schvalovatele témat

Příručka pro schvalovatele témat I N T E R N E T O V Ý I N F O R M A N Í S Y S T É M P R O J E D N O T N Á Z A D Á N Í Z Á V R E N Ý C H Z K O U Š E K N á r o d n í ú s t a v p r o v z d l á v á n í Příručka pro schvalovatele témat Schvalovatelé

Více

NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP)

NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP) T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz NÁSTROJE PRO TVORBU A ÚDRŽBU ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ (NÚAP) Uživatelská

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky na sledování dotací Plzeňského kraje Technická dokumentace 1. Předmět plnění veřejné zakázky Předmětem zadávacího řízení je vytvoření systému pro správu

Více

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele

M I S Y S - W E B. Intranet řešení systému MISYS. Verze 9.00. Příručka uživatele M I S Y S - W E B Intranet řešení systému MISYS Verze 9.00 Příručka uživatele GEPRO s.r.o. Září 2008 Copyright GEPRO s.r.o. 2008 Ochranné známky GEPRO spol. s r.o. KOKEŠ, MISYS Ochranné známky Microsoft

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů

Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro tvorbu a údržbu Územně analytických podkladů T-MAPY spol. s r.o. Špitálská 150 500 03 Hradec Králové tel. 495 511 111 fax 495 513 371 e-mail: info@tmapy.cz http://www.tmapy.cz Digitální mapa veřejné správy (DMVS) Ústeckého kraje část Nástroje pro

Více

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci

Outlook 2010. David Procházka. Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Outlook 2010 David Procházka Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4154. publikaci Odpovědný redaktor Zuzana Malečková Sazba Tomáš Brejcha Počet stran 168 První vydání, Praha 2010

Více

Školení pro uživatele aplikace Poskytovatel - Dotace

Školení pro uživatele aplikace Poskytovatel - Dotace Školení pro uživatele aplikace Poskytovatel - Dotace 4.9.2012 Mgr. Jiří KARPÍŠEK TECHNISERV IT, spol. s r.o. Traťová 574/1, 619 00 BRNO E-MAIL: jkarpisek@techniservit.cz WEB: www.techniserv-it.eu Obsah

Více

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu

Program pro flexibilní tvorbu evidencí. VIKLAN - Evidence. Uživatelská příručka. pro seznámení se základními možnostmi programu Program pro flexibilní tvorbu evidencí VIKLAN - Evidence Uživatelská příručka pro seznámení se základními možnostmi programu Vlastimil Kubínek, Ing. Josef Spilka VIKLAN - Evidence Verse 1.11.8.1 Copyright

Více

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY APLIKACE - HLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH TECHNICKÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ POPIS

UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY APLIKACE - HLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH TECHNICKÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ POPIS UŢIVATELSKÁ PŘÍRUČKA MODUL MECHANIZAČNÍ PROSTŘEDKY APLIKACE - HLÁŠENÍ O PROVEDENÝCH TECHNICKÝCH KONTROLÁCH ZÁKLADNÍ POPIS 25.02.2011 Brno Variex Uţivatelská příručka pro provoz aplikace Hlášení o provedených

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013

UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 UZ modul VVISION poslední změna 1. 3. 2013 Obsah 1 Základní popis... - 2-1.1 Popis aplikace... - 2-1.2 Zdroje obrazových dat... - 2-1.3 Uložení dat... - 2-1.4 Funkcionalita... - 2-1.4.1 Základní soubor

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81. číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT. sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Praha 10, Na padesátém 81 číslo TP 15/2010 TECHNICKÝ PROJEKT sběru, zpracování a prezentace dat v resortu ČSÚ NÁZEV Evidenční systém statistického výkaznictví Řešitelé (jméno, organizace)

Více

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu

Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Uživatelská příručka IS KP14+: Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti o podporu Verze: 2.0 Březen 2015 1 Obsah 1. Portál IS KP14+... 4 1.1. Stručné představení... 4 1.2. Obecné funkcionality formuláře žádosti

Více

Asset Web Interface 1.0.16.0

Asset Web Interface 1.0.16.0 Trade FIDES, a.s. Asset Web Interface 1.0.16.0 (aktualizace - 9/2014) Uživatelský manuál 2 Aplikace Asset Web Interface Obsah 1 Úvod... 3 2 Práce s aplikací... 4 2.1 Přihlášení do systému... 4 2.2 Seznam

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Univerzitní informační systém Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Elektronická spisová služba Svazek 19 Verze: 0.49 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

MAWIS. Uživatelská dokumentace

MAWIS. Uživatelská dokumentace MAWIS Uživatelská dokumentace Verze 27-11-2008 OBSAH OBSAH... 2 1) O MAPOVÉM SERVERU... 3 2) POTŘEBNÁ NASTAVENÍ... 3 Hardwarové požadavky... 3 Softwarové požadavky... 3 Nastavení Internet Exploreru:...

Více

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv. V prostředí společnosti. Pražská vodohospodářská společnost a.s. Uživatelská příručka Evidence příchozí a odchozí pošty a elektronický archiv V prostředí společnosti Pražská vodohospodářská společnost a.s. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. PROSTŘEDÍ WORKSPACE... 5 2.1 TECHNOLOGIE

Více

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1 Manuál správce VNI 5.1 verze 0.2 Manuál správce VNI 5.1 VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 655 (pracovní doba 7:30 15:00) www.variant.cz isb@variant.cz

Více

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2

Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Manuál k aplikaci SDO PILOT v.0.2 Základní informace o aplikaci Aplikace slouží pro zjednodušené vytváření dokumentů Souhrnů doporučených opatření pro Evropsky významné lokality. Vznikala přírustkovým

Více

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth

DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY. M. Banseth DIGITÁLNÍ POVODŇOVÉ PLÁNY M. Banseth Abstrakt Obsahem této prezentace je představení koncepce Povodňového informačního systému a jeho hlavních modulů a nezbytné vlastnosti digitálních povodňových plánů

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty

Patenty. 1. Spuštění modulu Patenty. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Patenty Patenty Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o patentech do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích

Více

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky

E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky E-ZAK, verze M-2 jednoduchý elektronický nástroj pro veřejné zakázky uživatelská příručka pro zadavatele, verze 1.2 2008 QCM, s.r.o. Obsah Úvod......5 Požadavky na provoz......6 Přihlášení......6 Odhlášení......7

Více

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní

UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE. TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní UŽIVATELSKÁ DOKUMENTACE TS-ELDAx SMART TRUST electronic ARCHIVE Cloudové rozhraní SMLOUVA (PROJEKT) ČÍSLO: STÁDIUM: Schváleno ZAKÁZKA ČÍSLO: DŮVĚRNOST: Veřejné ZE DNE: DATUM AKTUALIZACE: ZPRACOVAL / AUTOR:

Více

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje

Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj. Návod k ovládání administrační části nového turistického portálu Olomouckého kraje Příručka pro Informační centra Olomouckého

Více

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková

NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková NOVÁ VERZE OBD A JEJÍ VYUŽÍVÁNÍ Ing. Martina Valášková studijní materiál ke kurzu Odborné publikování, citační etika a autorské právo s podporou ICT Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec

Více

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí

Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí Uživatelská příručka nabídky majetku státních institucí 1 O systému dne 1. března 2016 nabyl účinnosti zákon č. 51/2016, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování

Více

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o.

DATA ARTICLE. AiP Beroun s.r.o. DATA ARTICLE AiP Beroun s.r.o. OBSAH 1 Úvod... 1 2 Vlastnosti Data Article... 1 2.1 Požadavky koncových uživatelů... 1 2.2 Požadavky na zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti obsahu... 1 3 Implementace

Více

Manuál k systému RS4S. verze 1.2

Manuál k systému RS4S. verze 1.2 Manuál k systému RS4S verze 1.2 1. Úvod Redakční systém RS4S slouží ke správě vaších webových stránek, bez nutnosti znalosti jakéhokoliv programovacího jazyku. Sami můžete provádět změny v dokumentech,

Více

KAPITOLA 3. Architektura aplikací na frameworku Rails. V této kapitole: modely, pohledy, řadiče.

KAPITOLA 3. Architektura aplikací na frameworku Rails. V této kapitole: modely, pohledy, řadiče. KAPITOLA 3 Architektura aplikací na frameworku Rails V této kapitole: modely, pohledy, řadiče. 58 Část I: Začínáme Jedna ze zajímavých vlastností frameworku Rails spočívá v tom, že klade docela závažná

Více

Helios RED a Internetový obchod

Helios RED a Internetový obchod (pracovní verze!) Helios RED a Internetový obchod Obsah dokumetace: 1. Úvod 2. Evidované údaje na skladové kartě 3. Přenos skladových karet z Helios RED do e-shopu 4. Přenos objednávek z e-shopu do Helios

Více

Penframe ESHOP. Basic Standard Pro. 34 900 Kč 69 900 Kč 99 900 Kč. Grafický návrh. Redesign šablon: barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky

Penframe ESHOP. Basic Standard Pro. 34 900 Kč 69 900 Kč 99 900 Kč. Grafický návrh. Redesign šablon: barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky Grafický návrh Redesign šablon: barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky Tvorba individuálního grafického návrhu na přání klienta Základní moduly a funkčnost aplikace Počet jazykových mutací 1

Více

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů

Modul EPNO. Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Modul EPNO Téma: Elektronické odesílání evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů Program: EVI 8 Vypracoval: Mgr. Tomáš Čejchan (oddělení Podpora) Revize: 07.03.2014 Tento dokument popisuje funkcionalitu

Více

Parametrizace, harmonogram

Parametrizace, harmonogram Parametrizace, harmonogram Modul slouží pro parametrizování informačního systému a pro vytváření časového plánu akademického roku na fakultě. Fakulty si v něm zadávají a specifikují potřebné "časové značky"

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS

Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Uživatelská příručka + základní informace o IS o ISVS Vážení uživatelé, vítejte v Informačním systému o informačních systémech veřejné správy (dále jen IS o ISVS ) Obsah uživatelské příručky: 1. Obecně

Více

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich

Univerzitní informační systém. Mendelova univerzita v Brně. Ubytování. Svazek 7. Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Univerzitní informační systém Mendelova univerzita v Brně Ubytování Svazek 7 Verze: 1.43 Datum: 10. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 Úvod do kolejní administrativy

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky

Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Slovo úvodem Radim Zika náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky Informační systém životního prostředí Libereckého kraje budujeme jako

Více

Novinky v oblasti MIS a DashBordů. David Černý,

Novinky v oblasti MIS a DashBordů. David Černý, Novinky v oblasti MIS a DashBordů David Černý, 12.11.2015 Stručný popis: střediskové, firemní informace v požadované struktuře zobrazení trendů vyhodnocení libovolných sledovaných ukazatelů jednoduchá

Více

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE

PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE CMS Aladin CMS Aladin je modulární a otevřený publikační systém pro jednoduchou a uživatelsky přívětivou správu webových stránek. PŘÍRUČKA PRO REDAKTORY UNIVERZITY PARDUBICE VERZE 3.0 ZÁŘÍ 2012 Obsah CMS

Více

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění

- 1 - Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění - 1 - Smlouva o dílo uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku v účinném znění Přílohy : A Technická dokumentace a popis díla B Kalkulace ceny díla 1. Účastníci smlouvy Smluvní strany této smlouvy,

Více

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020

Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu. Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Uživatelská příručka IS KP14+ Žádost o změnu Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 Obsah 1. Úvod... 3 2. Vytvoření a editace IoP/ZoR... 4 3. Vyplnění zprávy o realizaci

Více

Vyhodnocovací program O2 WINPEU 3.2

Vyhodnocovací program O2 WINPEU 3.2 Vyhodnocovací program O2 WINPEU 3.2 1. ÚVOD 1.1 Stručný popis Vyhodnocovací program O2 WINPEU je určen pro zpracování dat o telefonních hovorech ze sluţby Podrobný elektronický účet. Umoţňuje jednoduchým

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 03.220.01, 35.240.70 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Geografické datové soubory (GDF)

Více

ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA POPIS APLIKACE Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská

ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA POPIS APLIKACE Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská ELEKTRONICKÁ PORODNÍ KNIHA POPIS APLIKACE Michal Huptych, Petr Janků, Lenka Lhotská Anotace Tento příspěvek popisuje aplikaci, která je převodem tzv. porodní knihy do elektronické podoby. Aplikace vzniká

Více

Jak začít s ed MARKETEM

Jak začít s ed MARKETEM Jak začít s ed MARKETEM Ostrava, 26. ledna 2016 E LINKX a.s. Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava tel.: +420 597 444 777 e-mail: obchod@elinkx.cz www.elinkx.cz Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak nastavit e-shop...

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Příloha č. 0806-12-P10

Příloha č. 0806-12-P10 Příloha č. 9 Zadávací dokumentace Formulář technických požadavků část 2 VZ (PÚ) Uchazeč v níže uvedené tabulce vyplní sloupce Splňuje dodavatel požadavky (Ano/Ne) a Popis naplnění požadavků dodavatelem.

Více

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika

Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů. Docházka 3000 Personalistika BM Software, Němčičky 84, 69107 Němčičky u Břeclavi Vývoj, výroba, prodej a montáž docházkových a identifikačních systémů Tel: 519 430 765, Mobil: 608 447 546 e-mail: bmsoft@seznam.cz web: http://www.dochazka.eu

Více

Centrální evidence závětí NK ČR

Centrální evidence závětí NK ČR CIS NK ČR Centrální evidence závětí NK ČR Uživatelská příručka Dodavatel: Corpus Solutions a.s. V Praze dne 15. 4. 2005 Pod Pekařkou 1 Praha 4 Podolí Verze: 1.0 Obsah 1 Úvod...3 1.1 Přístup do aplikace...3

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf ROČNÍK XXVI leden 2016 ČÁSTKA 1 VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz OBSAH Rozhodnutí ministra_kubíčková.pdf METODICKÉ POKYNY A DOKUMENTY Provozní řád Integrovaného systému plnění ohlašovacích

Více

ZADAVATEL: ČR Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, organizační složka státu Jeruzalémská 957/12 110 00 Praha 1 IČ: 75064421 DIČ: CZ75064421 Zastoupený ředitelem Pavlem Zeleným Registrační číslo

Více

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb.

O nás. To vše a mnohem více Vám je schopna nabídnout již základní verze publikačního systému bravaweb. O nás Internetová prezentace je často první vizitkou Vaší společnosti, se kterou se setkává potenciální zákazník či případný obchodní partner. Kvalitní prezentaci nestačí však pouze vytvořit. Prezentace

Více

Manuál aplikace Inkaso pohledávek

Manuál aplikace Inkaso pohledávek Manuál aplikace Inkaso pohledávek Obsah Manuál aplikace Inkaso pohledávek... 1 Obsah... 1 Úvod... 4 Podpora... 4 Moduly aplikace... 5 Nastavení Internet Exploreru IE 8 a IE 9... 5 Volby na přihlašovací

Více

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů

InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů InTouch 8.0 Subsystém distribuovaných alarmů Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Obsah Úvod Úvod Subsystém distribuovaných alarmů Ukládání alarmů do relační databáze Zobrazování, potvrzování a potlačování

Více

Minebot manuál (v 1.2)

Minebot manuál (v 1.2) Minebot manuál (v 1.2) Pro Váš rychlý start s nástrojem Minebot jsme připravili tohoto stručného průvodce, který by Vám měl být pomocníkem při spuštění a používání služby. Tento stručný průvodce by vám

Více

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Martin Diviš, Martin Vimr DELTAX Systems a.s. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 martin.divis@deltax.cz, martin.vimr@deltax.cz

Více

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper

Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Microsoft Office 2003 Souhrnný technický dokument white paper Přehled inteligentních klientských aplikací založených na sadě Microsoft Office 2003 System Publikováno: Duben 2003 Shrnutí: Inteligentní klienti

Více

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12

Obsah. Základy práce s databází 13. Tabulky 43. Obsah. Úvod 9 Poděkování 12 Obsah Úvod 9 Poděkování 12 1 Základy práce s databází 13 Microsoft Access úvodní teoretické informace 14 Co je Microsoft Access 14 Kdy je vhodné použít Access 14 Jednoduché vysvětlení, co je databáze 15

Více

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ

VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ VYTVÁŘENÍ A POUŽITÍ VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ Mgr. Hana Rohrová Ing. Miroslava Mourková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským

Více

WWW stránky pro obce a města

WWW stránky pro obce a města WWW stránky pro obce a města Stručné představení společnosti Rok vzniku: 2002 Obchodní název: Galileo Corporation s.r.o. Provozovny: Chomutov, Praha, Plzeň Působnost: Celá ČR Počet zákazníků: Cca 2500

Více

Prezentace navrhované struktury internetových stránek

Prezentace navrhované struktury internetových stránek Prezentace navrhované struktury internetových stránek Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení Cíle prezentace

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ

VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ VYTVÁŘENÍ OBSAHU KURZŮ Mgr. Hana Rohrová Mgr. Linda Huzlíková Ing. Martina Husáková Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ

Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Uživatelská příručka ISKP14+ pro Integrované nástroje: Žádost o podporu strategie ITI/IPRÚ Verze: 1.0 Listopad 2015 1 Obsah 1 Přehled provedených změn... 3 2 Žádost o integrovanou strategii... 4 2.1. Registrace

Více

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS

Příloha č. 54. Specifikace hromadné aktualizace SMS-KLAS Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky

Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky Popis ovládání dokumentu s přiloženými obrázky V dokumentu se můžeme orientovat a) pomocí záložky (lišta vlevo), kde jsou odkazy přímo na názvy jednotlivých kapitol příručky b) nebo lze dokument číst stránkováním

Více

Systémový integrátor báze systému

Systémový integrátor báze systému Akademický informační systém ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. Systémový integrátor báze systému Svazek 10 Verze: 2.99 Datum: 11. března 2016 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah Seznam obrázků 5 1 eagenda

Více

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY

MAPOVÉ APLIKACE A WEBOVÉ SLUŽBY MAWES NAŠE MAPY MAWES NAŠE MAPY Systém mapových aplikací a webových služeb MAWES umožňuje zpřístupnění geografických informací širokému okruhu uživatelů. Aktuální verze systému (MAWES 4) je nabízena pod obchodním názvem

Více

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli

INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností. GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli INSPIRE konference Inspirujme se otevřeností GIS Jihomoravského kraje blíž uživateli Geodata Jihomoravského kraje 1. data sbírána a vytvářena jednou a spravována na takové úrovni, kde se tomu děje nejefektivněji

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Redakční a informační systém pro správu měst a obcí

Redakční a informační systém pro správu měst a obcí Redakční a informační systém pro správu měst a obcí Prvotní analýza Zkratka projektu: usi-dream-team Číslo iterace: 2. iterace Odkaz na stránky projektu: https://www.assembla.com/spaces/usi-dream-team/wiki

Více

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Geoinformatika geoinformatics, Geoinformatik, геоинформатика věda a technologie, která rozvíjí

Více

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27

Obsah. Seznámení s prostředím Excelu. Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Obsah Poděkování 25 O přiloženém CD 26 Co je na CD 26 Použití CD 26 Systémové požadavky 26 Podpora 27 Konvence použité v této knize 28 Textové konvence 28 Grafické konvence 28 ČÁST 1 Seznámení s prostředím

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Spisová služba pro ČIŽP Technické podmínky 1.1.1. Obecné požadavky na systém Požadovaný informační systém musí být schopen realizovat plánované i ad hoc

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Více

Stanislav Hejna 18. března 2010, Praha

Stanislav Hejna 18. března 2010, Praha Stanislav Hejna 18. března 2010, Praha 1. Zadání studie 2. Východiska projektu 3. Cíle projektu 4. Modely řešení 5. Katalog odpadů vs. ADR 6. Silné, slabé stránky řešení 7. Legislativní změny 8. Možnosti

Více