CLIL Management IV. ročník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLIL Management IV. ročník"

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Management IV. ročník

2 IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT ZÁKLADY MANAGEMENTU Pracovní list č. 1 ORGANIZATIONAL STRUCTURE / ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Pracovní list č. 2 INTERNAL COMMUNICATION / INTERNÍ KOMUNIKACE Pracovní list č. 3 PRESENTATION SKILLS / PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Pracovní list č. 4 CONTROLLING / KONTROLA Pracovní list č. 5 REVISION / OPAKOVÁNÍ Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_management_iv_rocnik.rar - 1 -

3 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 60 minut Téma Organizational structure/organizační struktura Cíl vyučovací hodiny Vysvětlení základních typů organizační struktury. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti - 2 -

4 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje - žák interpretuje hierarchickou organizační strukturu Organizational structure organizační struktura Hierarchical/functional structure hierarchická/funkční struktura Divisonal structure výrobková struktura Reporting level reportovací úroveň Reporting line reportovací vazba Job position pracovní pozice Job title název pracovní pozice Department oddělení Subordinate podřízený Supervisor nadřízený X reports directly to Y X reportuje přímo Y X is direct subordinate to Y X je přímým podřízeným Y Public relations vnější vztahy Human resources lidské zdroje Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - Find the Number_Najdi číslo Attachment 1 - Organization structure Excercise 1 Case study Příloha 1 - Organizační struktura Cvičení 1 Případová studie Warm Up: John Bremner IQ trénink číselné hádanky, Svojtka &Co Knihy: Peter F.Drucker To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press Praha 2002 Milan Nakonečný Psychologie osobnosti, Academia Praha 1998 Charles Handy Understanding organizations, Penguin Books, London 1999 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the Warm Up Find the Number and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s have a look. As you can see there are six numbers and one is missing in the middle. Can you find it? The teacher dedicates some thinking time to students and then starts asking: So what is the number? The number is 3. The whole exercise takes some 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Najděte číslo a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Jak vidíte, máme tady šest čísel a jedno uprostřed chybí. Můžete ho najít? Učitel nechá žákům čas na úvahu a poté se začne ptát: Tak, které - 3 -

5 to je číslo? Celé cvičení trvá cca 5 minut. Správné číslo je 3. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher says: Let s now move to our subject which is Organizational structure. He opens the attachment 1: The organizational structure of an organization tells you the character of an organization. So it is always wise decision to have look on an organizational structure when you would like to know more about an organization. For instance if you are applying for a job it is always recommended to have a look on the structure if there is a possibility to do so. Učitel řekne: Podívejme se teď na naší dnešní hodinu a tou je organizační struktura. Otevře přílohu 1: Organizační struktura vám řekne vždy něco o charakteru organizace. Proto je vždy dobrým rozhodnutím se podívat na organizační strukturu, když se chcete o organizaci dovědět něco více. Když se například ucházíte o zaměstnání, podívejte se nejdřív na organizační strukturu, když ta možnost existuje. The teacher opens the slide 2: An organizational structure is a chart which represents the structure of an organization in terms of rank. The chart usually shows all functions who make up an organization. Učitel otevře snímek 2: Organizační struktura je vlastně grafické znázornění, které reprezentuje organizaci z pohledu jednotlivých funkcí. Ve většině případů najdete ve struktuře všechny pozice dané organizace. The teacher opens the slide 3: There are three basic types of organizational structures hierarchical, divisional and matrix structures with their own pluses and minuses. But before we get there let s describe an organizational chart first. Učitel otevře snímek 3: Máme tři základní typy organizačních struktur hierarchickou neboli funkční, výrobkové a maticovou se všemi plusy a mínusy. Než se ale k tomu dostaneme podívejme se na bližší detail organizační struktury. The teacher opens the slide 4: The first thing you have to notice in any organizational chart is its reporting level. In this examples you can see a hierarchical organizational structure with three reporting levels. The teacher clicks into the slide 4: The next point to notice is the job title or name of the job position, it means the name of the function. The teacher clicks into the slide 4: And the last thing to notice are reporting lines. They give you a notion who reports to whom or in other word who is subordinate to whom. Let s have a simple example. Učitel otevře snímek 4: První věc, kterou si musíte všimnout na kterékoliv organizační struktuře je počet reportovacích úrovní. V našem příkladě hierarchickou organizační strukturu se třemi reportovacími úrovněmi. Učitel klikne do snímku 4: Dalším detailem je samozřejmě název pracovní pozice. Učitel klikne do snímku 4: A poslední důležitou věcí jsou reportovací vazby. Podle nich zjistíte, kdo reportuje komu, resp. Kdo je podřízen komu. Podívejme se teď na jednoduchý příklad. The teacher opens the slide 5 and he asks the students simple questions: How many reporting levels do we have here? Tell me the names of job positions. To whom is reporting Director Finance? Učitel otevře snímek 5 a klade studentům jednoduché otázky: Kolik tady máme reportovacích úrovní? Řekněte mi jména pracovních pozic. Komu reportuje ředitel financí? The teacher opens the slide 6: OK, now let s have a look on our three organizational structures. The fist one is hierarchical or functional structure. The key point here is that all employees are working in departments based on what they are doing in here all finance people are under finance department and all human resources people are under human resources department. Učitel otevře snímek 6: Tak, podívejme se teď na naše tři organizační struktury. První strukturou je hierarchické neboli funkční organizační struktura. Klíčovým znakem je to, že všichni zaměstnanci pracují ve svých odděleních, tj. finanční lidi jsou ve finančním oddělení, lidi z personálního jsou v personálním oddělení. The teacher opens the slide 7: Divisional organizational structure divides employees based on product or customer or segment. In our case it is geographical location for instance the division one is located in the Czech Republic and the division two in Slovakia. Učitel otevře snímek 7: Výrobková struktura rozděluje zaměstnance na základě výrobku nebo zákazníka nebo tržního segmentu. V našem případě je to geografická poloha např. divize 1 může být v České republice a divize 2 na Slovensku

6 The teacher opens the slide 8: Matrix structure combines both structures. For example in this case employees from finance department and human resources department are working under one project and they report to a project coordinator as well as to their respective superiors. Učitel otevře snímek 8: Maticová organizační struktura kombinuje obě struktury. V našem příkladě zaměstnanci financí a lidských zdrojů pracují na společném projektu a jsou podřízení jak projektovému koordinátorovi tak také jejich vedoucím. The teacher opens the slide 9: Now let s put our knowledge into practice. This is our case study as described in our exercise that I will hand in a minute. You will be divided into four groups and your task is to put the right job titles in the right boxes as drawn on the flip charts. After that you each group will describe it. The teacher hands in the case study as well as cut outs of all job positions of the chart. After some 10 minutes each group will present their respective organizational structure. In the end the teacher shows the slide 10: This is our organizational structure. Učitel otevře snímek 9: Teď se pokusíme naše znalosti uplatnit v praxi. Toto je naše případová studie, která je popsaná v cvičení 1, které vám za chvíli rozdám. Budete rozděleni do 4 skupin a vašim úkolem je přiřadit názvy pracovních pozic na správné místa ve struktuře, kterou máte nakreslenou na flipových papírech. Poté bude každá skupina prezentovat své výsledky. Učitel rozdá případovou studii včetně výstřižků názvů pozic. Po cca 10 minutách skupiny prezentují své výsledky.na konci učitel otevře snímek 10: Tak toto je naše správná organizační struktura. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

7 PŘÍPADOVÁ STUDIE Zpřeházená organizační struktura Generální ředitel společnosti Rose vás navštíví ve vaší kanceláři a řekne: Včera večer jsem dával dohromady návrh nové organizační struktury. Naneštěstí se mi všechny pracovní pozice zpřeházely. Jedinou věc, kterou vám můžu říct je to, že jsou tam tři ředitelé jeden z nich má jednoho podřízeného a další dva mají dva podřízené. Jejich podřízení mají také své podřízené. Struktura má 4 reportovací úrovně ředitelskou, manažerskou, supervizorskou a úroveň zaměstnanců. Jeden manažer ve financích má jednoho supervizora, kterému ještě reportuje analytik a kontroler. V oddělení kontrollingu je také jeden supervizor. V oddělení vnějších vztahů jsou dva manažeři s jedním supervízorem, který podléhá manažerovi pro média. A v oddělení lidských zdrojů jsou dva manažeři, ale jenom jeden supervizor, kterému podléhají dva trenéři. Můžete mi pomoct? Tady jsou názvy pracovních pozic: - 6 -

8 CASE STUDY Mixed up organizational structure General manger of the company Rose comes to your office and says: Last night I tried to put together our new organizational structure. Unfortunately all the job titles are mixed up. The only thing I can tell you that there are three directors one has three subordinates and two have two subordinates. Their subordinates have also their direct reports as well. The structure has four reporting levels directorial, managerial, supervisory and staff level. One manager in finance has one supervisor with an analyst and a controller. There is also one supervisor in controlling department. In public relations there are two managers with one supervisor reporting to a manager media. And in human resources department there two managers but one supervisor of two trainers. Can you help me? These are the job titles: - 7 -

9 FIND A NUMBER NAJDI ČÍSLO - 8 -

10 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 2 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 45 minut Téma Internal Communication/Interní komunikace Cíl vyučovací hodiny Důležitost vnitřní komunikace pro úspěšné fungování organizace. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti - 9 -

11 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje Popis vyučovací hodiny - žák popíše jednoduchý komunikační model a je vyjmenuje různé metody vnitřní komunikace Rope - provaz Internal communication vnitřní komunikace Sender komunikátor Message zpráva Receiver příjemce Notice board nástěnka Newsletter periodikum House journal firemní noviny Meetings setkání Grapevine šuškanda Monthly/quarterly basis měsíční/čtvrtletní frekvence Upward/downward směrem nahoru/dolů To find out - zjistit Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - Rope of Communication Attachment 1 - Internal communication Exercise 1 Grapevine Warm Up Komunikační provaz Příloha 1 - Interní komunikace Cvičení 1 šuškanda Knihy: Peter F.Drucker To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press Praha 2002 Charles Handy Understanding organizations, Penguin Books, London 1999 Nicola Ferguson Dynamic business presentations, CEEL Geneva 1993 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the warm up Rope of Communication and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s have a look. The teacher reads it aloud. If he is sure that everybody understand he starts the exercise. The whole exercise takes some 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So you can see how difficult any communication can be. And this is very simple example. How did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Komunikační provaz a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Učitel přečte cvičení. Ujistí se, že všichni rozumí a cvičení může začít. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Tak vidíte, jak může být někdy komunikace obtížná, a toto je skutečně velice jednoduchý příklad. Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1: Peter Drucker says that 60% of all management problems are the result of poor communication. Why is it so? Let s find out. Učitel otevře přílohu 1: Peter Drucker říká, že 60% všech manažerských problémů je výsledkem

12 mizerné komunikace. Proč je tomu tak? Pokusme se na to odpovědět. The teacher opens the slide 2: Here you can see very simple communication model of only three elements sender, message and receiver. In other words WHO WHAT TO WHOM. The teacher clicks in the slide 2: There are several communication methods such as notice boards, newsletters, company magazines, meetings, intranet. The teacher clicks in the slide 2: And one more communication channel called grapevine. Učitel otevře snímek 2: Tady vidíte velice jednoduchý komunikační model, který máme jenom tři prvky komunikátora, zprávu a příjemce. Učitel klikne do snímku 2: Máme tady několik komunikačních metod jako například nástěnky, publikace, firemní časopisy, setkání zaměstnanců, intranet. Učitel opět klikne do snímku 2: A jeden zajímavý komunikační kanál jedna paní. The teacher opens the slide 3 and says: I heard it through the grapevine. Do you know what it means? After short discussion the teacher clicks in the slide 3: Let me help you. To hear about something because the information has been passed from one person to another in conversation. Any idea? The teacher waits until the word šuškanda, fáma or something similar comes out. The whole exercise lasts app. 2 3 minutes. NOTE: the excercise works only in English, in Czech it is too simple Učitel otevře snímek 3 a řekne: Slyšel jsem to od jedné paní. Víte, co to znamená? Po krátké diskusi učitel klikne do snímku 3: Pomůžu vám. Slyšet něco o něčem při povídání s jinými lidmi. Nějaký nápad? Učitel počká, až někdo řekne výraz šuškanda, fáma anebo něco podobného. Celé cvičení trvá cca 2-3 minuty. POZNÁMKA: toto cvičení je jenom v angličtině, v češtině je to příliš jednoduché The teacher opens the slide 4: Now I will try to check your attention. Here you can see a blank communication model. Your task is to fill in the blank boxes. The teacher hands in the exercise 2. After 2 3 minutes the teacher opens the slide 5: So once again we can see the whole communication model. But I am sure you filled in everything as you can see because our model is easy to remember. So let s have another exercise. Učitel otevře snímek 4: Teď si vyzkouším vaší pozornost. Tady vidíte prázdný komunikační model. Vašim úkolem je doplnit prázdná místa. Učitel rozdá cvičení 2. Po cca 2 3 minutách učitel otevře snímek 5: Tak tady opět vidíme náš jednoduchý komunikační model. Jsem si jistý, že jste všechno doplnili správně, protože není tak těžké si tento model pomatovat. Uděláme si teď další cvičení. The teacher opens the slide 6 and hands in the exercise 1: I will ask you to fill in this simple questionnaire about your preferred source of internal information. In another words which channel you like the best. And then write a dot on the flip chart. You can select more than a single channel. Let s talk some 5 minutes to do so. In the meantime the teacher writes the questionnaire on the flip. After the dedicated time the teacher invites the students to write a dot beside their preferred source of information. Then the teacher counts the results and comments on them together with the students. Učitel otevře snímek 6 a rozdá cvičení 1: Teď vás požádám o vyplnění tohoto jednoduchého dotazníku ohledně vašeho oblíbeného zdroje interních informací. Jinými slovy, který kanál je váš nejoblíbenější. A poté udělejte tečku k vybranému kanálu na flipový papír. Těch kanálů může být i víc. Máme na to asi 5 minut. Mezitím učitel nakreslí dotazník na flipový papír. Po určeném čase učitel požádá studenty o označení jejich volby na flipový papír. Poté učitel sečte výsledky a společně se žáky o nich chvíli diskutuje. The teacher opens the slide 7: It is important to remember that communication goes in two directions down and up. Učitel otevře snímek 7: Je důležité si zapamatovat, že komunikace probíhá ve dvou směrech dolů a nahoru. The teacher opens the slide 8: Any management must find out what subordinates want to know. Otherwise, 60% of all management problems stay with us. And this is core to any internal communication. You must fully understand that. Let s try to translate it into Czech. I will hand you in the slide so you can write on it the translation. The teacher hands in the slide 8 to all students and together with students translate the slide in Czech. Učitel otevře snímek 8: Jakékoliv vedení musí zjistit, co chtějí jeho podřízení. V opačném případě nám zůstane všech těch 60% manažerských problémů. Toto je skutečně alfa a omega veškeré interní komunikace. Proto je důležité vaše úplné pochopen,. Zkusme si to přeložit do češtiny. Tento

13 snímek vám rozdám a můžete si český překlad napsat přímo do něj. Učitel rozdá snímek 8 a společně se žáky přeloží text do češtiny. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

14 PREFEROVANÝ ZDROJ KOMUNIKACE KOMUNIKAČNÍ ZDROJ Metoda Popis Preference nástěnky periodika firemní noviny veřejné informační tabule měsíční nebo čtvrtletní publikace vnitřní časopis setkání Intranet šuškanda jiné

15 PREFERRED SOURCE OF COMMUNICATION

16 COMMUNICATION MODEL KOMUNIKAČNÍ MODEL

17 KOMUNIKAČNÍ PROVAZ Učitel přinese provaz dlouhý cca 4 5metrů. Poté požádá studenty, aby se chytli provazu ve vzdálenosti asi tak cm jeden od druhého. Učitel zašeptá prvnímu studentovi slovo anebo větu, kterou tento žák poté zašeptá dalšímu až nakonec poslední v řadě řekne dané slovo nebo větu nahlas, aby to ostatní slyšeli. Trik je v tom, že ve většině případů se slovo nebo věta, kterou řekne poslední žák, liší od původního zadání

18 ROPE OF COMMUNICATION The teacher brings a rope app 4 5 m long. Then he asks students to hold to the rope at a distance cm of each other. Then the teacher whispers a word or a sentence to the first student, he whispers the word or the sentence to the next student and so on until the last one who says the word aloud for the others to hear. The trick is that the word or the sentence said by the last student can be different to the first word

19 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 3 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 90 minut Téma Presentation skills/presentační dovednosti Cíl vyučovací hodiny Základní principy efektivní prezentace. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti

20 Očekávané výstupy - žák připraví a prezentuje jednoduché zadání Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje Presentation skills prezentační dovednosti Fortune favors the prepared mind štěstí přeje připraveným. Impact vliv Body language řeč těla Tone of voice tón hlasu To influence ovlivnit Verbal verbální Non verbal neverbální Visual aids vizuální pomůcky Goal cíl Audience publikum Conclusion závěr Tips & tricks dobré rady Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - Story Time Game Attachment 1 - Presentation skills Exercise 1 Tips & Tricks Warm Up - Hra na příběh Příloha 1 - Presentační dovednosti Cvičení 1 Dobré rady Warm Up: <http://www.traininggames.com/pdf/40freeicebreakers.pdf>, [ ] Knihy: Nicola Ferguson Dynamic business presentations, CEEL Geneva 1993 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the rooms and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will play a little game. He opens the warm up Story Time Game and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s read it first. The teacher reads aloud the English text and ensures that all students understand the task and then says: Let s start now. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. Either the students raise their hands and tell in English how they liked the exercise or the teacher asks some of them to tell their feedback. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Hra na příběh a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje.nejdříve si to přečteme. Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne: Můžeme začít. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám naše cvičení líbilo? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher says: Let s now move to our subject which is Presentation skills. He opens the attachment 1: It takes one hour of preparation for each minute of presentation time. And believe me that this is very true. I am not sure if there is an easy way to deliver an effective presentation as there

21 is no easy way to master whatever. The teacher opens the slide 2: But as Louis Pasteur says fortune favors the prepared mind. So off we go to get prepared. Učitel řekne: Teď se podíváme na náš dnešní program a tím jsou prezentační dovednosti. Otevře přílohu 1: Na jednu minutu presentace potřebujete hodinovou přípravu. A věřte mi, že to je skutečně tak. Nejsem si jistý, jestli existuje jednoduché řešení, které vám umožní efektivně prezentovat jednoduchá řešení prostě ve světe nejsou. Všechno vyžaduje přípravu a čas. Učitel otevře snímek 2: Ale jak říká Louis Pasteur štěstí přeje připraveným. Tak se do té přípravy pusťme. The teacher opens the slide 3: Professor Albert Mehrabian has pioneered body language and nonverbal communication. And here you can see what he came out with. There are three aspects of effective communication words, tone and appearance. And these three aspects are 100%. So what do you think by how many percents of impact of our presentation is determined by appearance 30%, 40%, 50%, 80% whatever? Give me your number. The teacher invites the students to say a percentage aloud. Then he clicks into the slide 3: 55 percent. Now what about the tone? The teacher invites the students to say a percentage aloud. Then he clicks into the slide 3: 38 percent. Now what about the words? The teacher invites the students to say a percentage aloud. Then he clicks into the slide 3: 7 percent. He pauses a while and then he says: What do you make out of this? He invites a short discussion. Then he clicks again into the slide 3: This the key of any effective presentation - the audience is not influenced as much by WHAT is said but rather HOW it is said. Učitel otevře snímek 3: Profesor Albert Mehrabian je průkopníkem řeči těla a neverbální komunikace. A tady vidíte výsledky jeho zjištění. Efektivní komunikace se skládá ze tří prvků slova, tón řeči a řeč těla.všechny tři oblasti nám dávají celkem 100%.Co myslíte, kolik procent našeho vlivu při presentaci je dáno řečí těla 30%, 40%, 50%, 80%? Řekněte mi návrh. Učitel požádá studenty o procento. Poté klikne do snímku 3: 55 procent. Co si myslíte o tónu řeči? Učitel požádá studenty o procento. Poté klikne do snímku 3: 38 procent. A teď slova? Učitel požádá studenty o procento. Poté klikne do snímku 3: 7 procent. Chvíli počká a řekne: Co nám z toho vyplývá? Vyvolá krátkou diskusi. Poté opět klikne do snímku 3: Toto je klíčový prvek jakékoliv efektivní presentace na publikum má největší vliv způsob JAK je něco řečeno, a ne CO je řečeno. The teacher opens the slide 4: So put it together there are three parts of a good presentation. The teacher clicks into the slide 4: Verbal. The teacher clicks into the slide 4: Non-verbal. The teacher clicks again the slide 4: Visual aids. Učitel otevře snímek 4: Takže máme celkem tři základní složky dobré presentace. Učitel klikne do snímku 4: Verbální stránku. Učitel klikne do snímku 4: Neverbální stránku neboli řeč těla. Učitel klikne opět do snímku 4: Vizuální pomůcky. The teacher opens the slide 5: Verbal part or words. The first step is to know why are you speaking in the first place. Every talk should have a goal, what do you want to say. And in the second step you should know who your public is who is your audience. Now let s practice it. Učitel otevře snímek 5: Verbální část anebo slova. Prvním krokem je zjistit, proč vlastně chcete mluvit, co chcete presentovat, jaký je váš cíl. A druhém, kroku je důležité si uvědomit, kdo je vaše publikum komu chcete tuto prezentaci říct. The teacher opens the slide 6: Visuals can help you illustrate the individual points. A picture is worth a thousand words as they say. Učitel otevře snímek 6: Vizuální pomůcky vám pomáhají ilustrovat jednotlivé body. A jak se říká jeden obrázek je lepší než 1000 slov. The teacher opens the slide 7: Non verbal part or body language is really critical as the audience can see you as well as hear you. Učitel otevře snímek 7: Neverbální oblast neboli řeč těla je skutečně kritickou oblastí, protože publikum vás vidí a slyší. The teacher says: Now we will practice our presentation skills. You will be divided into seven groups and each group will have a part of presentation effectiveness. So in the end we will have the complete picture how to deliver a good presentation. This is the structure. Učitel řekne: Teď si vyzkoušíme naše presentační dovednosti v praxi. Budete rozděleni do 7 skupin a každá skupina bude presentovat jednou složku efektivní komunikace. Takže na konec budete mít všichni kompletní obrázek, jak efektivně prezentovat. Tady je struktura

22 The teacher opens the slide 8: As you can see there are seven groups. Your task is to prepare 2 3 minutes presentation on a given topic. All other details you will find in a handout. Each group will get only THEIR part. For your presentation please use the flip charts. The time for the exercise is 10 minutes and after that you will present your tips to the rest of the class. I have to add that you may add your tips and tricks as well, for example from internet. Is that all clear? The teacher hands in the handouts. After 10 minutes each group presents their tips and tricks to the rest of the class. Učitel otevře snímek 8: Jak vidíte je tady sedm skupin. Vašim úkolem je připravit 2 3 minutovou prezentaci na dané téma. Všechny informace budete mít k dispozici. Každá skupina dostane JENOM svoji část. K prezentaci použijte prosím flipový papír. Čas na přípravu je 10 minut a poté následuje prezentace. Chci jenom říct, že můžete také doplnit svoje dobré rady, např. z internetu. Je všechno jasné? Učitel rozdá cvičení. Po 10 minutách každá skupina prezentuje. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

23 SKUPINA A Úvod - představení řečníka - zahájení SKUPINA B Při prezentaci SKUPINA C Závěr - závěrečné shrnutí SKUPINA D Oční kontakt SKUPINA E Ruce SKUPINA F Nohy SKUPINA G Flipy/počítač DOBRÉ RADY Verbální část * pozdravte publikum * představte se * časová délka 1 2minuty *... *jaký je cíl presentace *jak dlouho bude presentace asi trvat *budete odpovídat na otázky v průběhu nebo až po presentaci *... Verbální část * hlídejte si čas * říkejte MY, a ne J 8 anebo VY * dělejte pauzy při mluvení *... Verbální část * zopakujte cíl presentace * časová délka15 30 vteřin * poděkujte za pozornost *... Oči * 95% času se dívejte lidem do očí * udržujte oční kontakt i při pauzách * udržujte oční kontakt s celým publikem screening *... Ruce * když nepoužíváte ruce, mějte je volně na straně * nulová pozice levé zápěstí v pravé ruce * nedávejte ruce za záda *... Nohy * stůjte pevně na obou nohách * nedávejte před sebe stůl * nestůjte na jedné noze *... Pomůcky * flip si připravte předem * nechte jednu stranu prázdnou vždy mezi dvěma popsanými * používejte jenom tmavé fixy * zkontrolujte počítač před zahájením * PowerPoínt presentace musí být zvládnutá profesionálně *

CZ.1.07/1.3.04/04.0017

CZ.1.07/1.3.04/04.0017 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Chemie Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC

Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Číslo 48 / Issue 48 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 52012 Požární cvičení a evakuace HMMC Fire protection training and evacuation of HMMC Promo akce Hyundai i30 v ulicích Ostravy Hyundai

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of

President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of President s Message Several weeks ago we hosted an alumni reunion to celebrate forty years of Czech at our university. Over two days about fifty of our graduates came through the doors, and it set me reflecting

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY

ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY I N V E S T I C E D O R O Z VO J E VZ D Ě L ÁVÁ N Í ČTĚTE NÁŠ ZPRAVODAJ ANEB JAK SE DĚLAJÍ NOVINY Metodická příručka k modulu projektové výuky cizích jazyků Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

MATEMATIKA V ANGLIČTINĚ

MATEMATIKA V ANGLIČTINĚ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra matematiky MATEMATIKA V ANGLIČTINĚ diplomová práce Autor: Jana Vavřinová Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel Pech Prohlašuji, že jsem

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY MANUÁL EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Publikaci vydala Okresní hospodářská komora Jihlava v rámci realizovaného projektu EXCELENTNÍ MANAŽER MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY registrační číslo CZ.1.07/3.2.09/01.0022,

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE Gameful is a partly student project established with six students or employees and we simply started with an idea. We all had experience in game

Více

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol

6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 6. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 21. 23. říjen 1998 Mariánské Lázně Obsah Úvodem 5 Plenární přednášky 7 Jiří Křen Možnosti školské matematiky při řešení praktických úloh... 9 František

Více

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan

Modern School for Saxophone. Ivan Myslikovjan Modern School for Saxophone Ivan Myslikovjan INTRODUCTION In this introduction, I take the liberty to call the attention of you all who are related to the saxophone in someway - pupils, students, orchestra

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films

Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Číslo 36 / Issue 36 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 42011 Natáčení náborových filmů Shooting recruitment films Test nového vozu Hyundai Accent v Dubaji Test drive event of all-new Accent

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka témata Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_temata.rar

Více