CLIL Management IV. ročník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CLIL Management IV. ročník"

Transkript

1 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/ CLIL Management IV. ročník

2 IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT ZÁKLADY MANAGEMENTU Pracovní list č. 1 ORGANIZATIONAL STRUCTURE / ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Pracovní list č. 2 INTERNAL COMMUNICATION / INTERNÍ KOMUNIKACE Pracovní list č. 3 PRESENTATION SKILLS / PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI Pracovní list č. 4 CONTROLLING / KONTROLA Pracovní list č. 5 REVISION / OPAKOVÁNÍ Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_management_iv_rocnik.rar - 1 -

3 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 1 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 60 minut Téma Organizational structure/organizační struktura Cíl vyučovací hodiny Vysvětlení základních typů organizační struktury. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti - 2 -

4 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje - žák interpretuje hierarchickou organizační strukturu Organizational structure organizační struktura Hierarchical/functional structure hierarchická/funkční struktura Divisonal structure výrobková struktura Reporting level reportovací úroveň Reporting line reportovací vazba Job position pracovní pozice Job title název pracovní pozice Department oddělení Subordinate podřízený Supervisor nadřízený X reports directly to Y X reportuje přímo Y X is direct subordinate to Y X je přímým podřízeným Y Public relations vnější vztahy Human resources lidské zdroje Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - Find the Number_Najdi číslo Attachment 1 - Organization structure Excercise 1 Case study Příloha 1 - Organizační struktura Cvičení 1 Případová studie Warm Up: John Bremner IQ trénink číselné hádanky, Svojtka &Co Knihy: Peter F.Drucker To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press Praha 2002 Milan Nakonečný Psychologie osobnosti, Academia Praha 1998 Charles Handy Understanding organizations, Penguin Books, London 1999 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the Warm Up Find the Number and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s have a look. As you can see there are six numbers and one is missing in the middle. Can you find it? The teacher dedicates some thinking time to students and then starts asking: So what is the number? The number is 3. The whole exercise takes some 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Najděte číslo a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Jak vidíte, máme tady šest čísel a jedno uprostřed chybí. Můžete ho najít? Učitel nechá žákům čas na úvahu a poté se začne ptát: Tak, které - 3 -

5 to je číslo? Celé cvičení trvá cca 5 minut. Správné číslo je 3. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher says: Let s now move to our subject which is Organizational structure. He opens the attachment 1: The organizational structure of an organization tells you the character of an organization. So it is always wise decision to have look on an organizational structure when you would like to know more about an organization. For instance if you are applying for a job it is always recommended to have a look on the structure if there is a possibility to do so. Učitel řekne: Podívejme se teď na naší dnešní hodinu a tou je organizační struktura. Otevře přílohu 1: Organizační struktura vám řekne vždy něco o charakteru organizace. Proto je vždy dobrým rozhodnutím se podívat na organizační strukturu, když se chcete o organizaci dovědět něco více. Když se například ucházíte o zaměstnání, podívejte se nejdřív na organizační strukturu, když ta možnost existuje. The teacher opens the slide 2: An organizational structure is a chart which represents the structure of an organization in terms of rank. The chart usually shows all functions who make up an organization. Učitel otevře snímek 2: Organizační struktura je vlastně grafické znázornění, které reprezentuje organizaci z pohledu jednotlivých funkcí. Ve většině případů najdete ve struktuře všechny pozice dané organizace. The teacher opens the slide 3: There are three basic types of organizational structures hierarchical, divisional and matrix structures with their own pluses and minuses. But before we get there let s describe an organizational chart first. Učitel otevře snímek 3: Máme tři základní typy organizačních struktur hierarchickou neboli funkční, výrobkové a maticovou se všemi plusy a mínusy. Než se ale k tomu dostaneme podívejme se na bližší detail organizační struktury. The teacher opens the slide 4: The first thing you have to notice in any organizational chart is its reporting level. In this examples you can see a hierarchical organizational structure with three reporting levels. The teacher clicks into the slide 4: The next point to notice is the job title or name of the job position, it means the name of the function. The teacher clicks into the slide 4: And the last thing to notice are reporting lines. They give you a notion who reports to whom or in other word who is subordinate to whom. Let s have a simple example. Učitel otevře snímek 4: První věc, kterou si musíte všimnout na kterékoliv organizační struktuře je počet reportovacích úrovní. V našem příkladě hierarchickou organizační strukturu se třemi reportovacími úrovněmi. Učitel klikne do snímku 4: Dalším detailem je samozřejmě název pracovní pozice. Učitel klikne do snímku 4: A poslední důležitou věcí jsou reportovací vazby. Podle nich zjistíte, kdo reportuje komu, resp. Kdo je podřízen komu. Podívejme se teď na jednoduchý příklad. The teacher opens the slide 5 and he asks the students simple questions: How many reporting levels do we have here? Tell me the names of job positions. To whom is reporting Director Finance? Učitel otevře snímek 5 a klade studentům jednoduché otázky: Kolik tady máme reportovacích úrovní? Řekněte mi jména pracovních pozic. Komu reportuje ředitel financí? The teacher opens the slide 6: OK, now let s have a look on our three organizational structures. The fist one is hierarchical or functional structure. The key point here is that all employees are working in departments based on what they are doing in here all finance people are under finance department and all human resources people are under human resources department. Učitel otevře snímek 6: Tak, podívejme se teď na naše tři organizační struktury. První strukturou je hierarchické neboli funkční organizační struktura. Klíčovým znakem je to, že všichni zaměstnanci pracují ve svých odděleních, tj. finanční lidi jsou ve finančním oddělení, lidi z personálního jsou v personálním oddělení. The teacher opens the slide 7: Divisional organizational structure divides employees based on product or customer or segment. In our case it is geographical location for instance the division one is located in the Czech Republic and the division two in Slovakia. Učitel otevře snímek 7: Výrobková struktura rozděluje zaměstnance na základě výrobku nebo zákazníka nebo tržního segmentu. V našem případě je to geografická poloha např. divize 1 může být v České republice a divize 2 na Slovensku

6 The teacher opens the slide 8: Matrix structure combines both structures. For example in this case employees from finance department and human resources department are working under one project and they report to a project coordinator as well as to their respective superiors. Učitel otevře snímek 8: Maticová organizační struktura kombinuje obě struktury. V našem příkladě zaměstnanci financí a lidských zdrojů pracují na společném projektu a jsou podřízení jak projektovému koordinátorovi tak také jejich vedoucím. The teacher opens the slide 9: Now let s put our knowledge into practice. This is our case study as described in our exercise that I will hand in a minute. You will be divided into four groups and your task is to put the right job titles in the right boxes as drawn on the flip charts. After that you each group will describe it. The teacher hands in the case study as well as cut outs of all job positions of the chart. After some 10 minutes each group will present their respective organizational structure. In the end the teacher shows the slide 10: This is our organizational structure. Učitel otevře snímek 9: Teď se pokusíme naše znalosti uplatnit v praxi. Toto je naše případová studie, která je popsaná v cvičení 1, které vám za chvíli rozdám. Budete rozděleni do 4 skupin a vašim úkolem je přiřadit názvy pracovních pozic na správné místa ve struktuře, kterou máte nakreslenou na flipových papírech. Poté bude každá skupina prezentovat své výsledky. Učitel rozdá případovou studii včetně výstřižků názvů pozic. Po cca 10 minutách skupiny prezentují své výsledky.na konci učitel otevře snímek 10: Tak toto je naše správná organizační struktura. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

7 PŘÍPADOVÁ STUDIE Zpřeházená organizační struktura Generální ředitel společnosti Rose vás navštíví ve vaší kanceláři a řekne: Včera večer jsem dával dohromady návrh nové organizační struktury. Naneštěstí se mi všechny pracovní pozice zpřeházely. Jedinou věc, kterou vám můžu říct je to, že jsou tam tři ředitelé jeden z nich má jednoho podřízeného a další dva mají dva podřízené. Jejich podřízení mají také své podřízené. Struktura má 4 reportovací úrovně ředitelskou, manažerskou, supervizorskou a úroveň zaměstnanců. Jeden manažer ve financích má jednoho supervizora, kterému ještě reportuje analytik a kontroler. V oddělení kontrollingu je také jeden supervizor. V oddělení vnějších vztahů jsou dva manažeři s jedním supervízorem, který podléhá manažerovi pro média. A v oddělení lidských zdrojů jsou dva manažeři, ale jenom jeden supervizor, kterému podléhají dva trenéři. Můžete mi pomoct? Tady jsou názvy pracovních pozic: - 6 -

8 CASE STUDY Mixed up organizational structure General manger of the company Rose comes to your office and says: Last night I tried to put together our new organizational structure. Unfortunately all the job titles are mixed up. The only thing I can tell you that there are three directors one has three subordinates and two have two subordinates. Their subordinates have also their direct reports as well. The structure has four reporting levels directorial, managerial, supervisory and staff level. One manager in finance has one supervisor with an analyst and a controller. There is also one supervisor in controlling department. In public relations there are two managers with one supervisor reporting to a manager media. And in human resources department there two managers but one supervisor of two trainers. Can you help me? These are the job titles: - 7 -

9 FIND A NUMBER NAJDI ČÍSLO - 8 -

10 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 2 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 45 minut Téma Internal Communication/Interní komunikace Cíl vyučovací hodiny Důležitost vnitřní komunikace pro úspěšné fungování organizace. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti - 9 -

11 Očekávané výstupy Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje Popis vyučovací hodiny - žák popíše jednoduchý komunikační model a je vyjmenuje různé metody vnitřní komunikace Rope - provaz Internal communication vnitřní komunikace Sender komunikátor Message zpráva Receiver příjemce Notice board nástěnka Newsletter periodikum House journal firemní noviny Meetings setkání Grapevine šuškanda Monthly/quarterly basis měsíční/čtvrtletní frekvence Upward/downward směrem nahoru/dolů To find out - zjistit Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - Rope of Communication Attachment 1 - Internal communication Exercise 1 Grapevine Warm Up Komunikační provaz Příloha 1 - Interní komunikace Cvičení 1 šuškanda Knihy: Peter F.Drucker To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku, Management Press Praha 2002 Charles Handy Understanding organizations, Penguin Books, London 1999 Nicola Ferguson Dynamic business presentations, CEEL Geneva 1993 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 The teacher enters the room and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will have some fun. He opens the warm up Rope of Communication and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s have a look. The teacher reads it aloud. If he is sure that everybody understand he starts the exercise. The whole exercise takes some 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So you can see how difficult any communication can be. And this is very simple example. How did you like it? Anybody. The students will raise their hand or the teacher invites several of them. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Komunikační provaz a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje. Podívejme se teď na to. Učitel přečte cvičení. Ujistí se, že všichni rozumí a cvičení může začít. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Tak vidíte, jak může být někdy komunikace obtížná, a toto je skutečně velice jednoduchý příklad. Jak se vám dnešní hra líbila? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher opens the attachment 1: Peter Drucker says that 60% of all management problems are the result of poor communication. Why is it so? Let s find out. Učitel otevře přílohu 1: Peter Drucker říká, že 60% všech manažerských problémů je výsledkem

12 mizerné komunikace. Proč je tomu tak? Pokusme se na to odpovědět. The teacher opens the slide 2: Here you can see very simple communication model of only three elements sender, message and receiver. In other words WHO WHAT TO WHOM. The teacher clicks in the slide 2: There are several communication methods such as notice boards, newsletters, company magazines, meetings, intranet. The teacher clicks in the slide 2: And one more communication channel called grapevine. Učitel otevře snímek 2: Tady vidíte velice jednoduchý komunikační model, který máme jenom tři prvky komunikátora, zprávu a příjemce. Učitel klikne do snímku 2: Máme tady několik komunikačních metod jako například nástěnky, publikace, firemní časopisy, setkání zaměstnanců, intranet. Učitel opět klikne do snímku 2: A jeden zajímavý komunikační kanál jedna paní. The teacher opens the slide 3 and says: I heard it through the grapevine. Do you know what it means? After short discussion the teacher clicks in the slide 3: Let me help you. To hear about something because the information has been passed from one person to another in conversation. Any idea? The teacher waits until the word šuškanda, fáma or something similar comes out. The whole exercise lasts app. 2 3 minutes. NOTE: the excercise works only in English, in Czech it is too simple Učitel otevře snímek 3 a řekne: Slyšel jsem to od jedné paní. Víte, co to znamená? Po krátké diskusi učitel klikne do snímku 3: Pomůžu vám. Slyšet něco o něčem při povídání s jinými lidmi. Nějaký nápad? Učitel počká, až někdo řekne výraz šuškanda, fáma anebo něco podobného. Celé cvičení trvá cca 2-3 minuty. POZNÁMKA: toto cvičení je jenom v angličtině, v češtině je to příliš jednoduché The teacher opens the slide 4: Now I will try to check your attention. Here you can see a blank communication model. Your task is to fill in the blank boxes. The teacher hands in the exercise 2. After 2 3 minutes the teacher opens the slide 5: So once again we can see the whole communication model. But I am sure you filled in everything as you can see because our model is easy to remember. So let s have another exercise. Učitel otevře snímek 4: Teď si vyzkouším vaší pozornost. Tady vidíte prázdný komunikační model. Vašim úkolem je doplnit prázdná místa. Učitel rozdá cvičení 2. Po cca 2 3 minutách učitel otevře snímek 5: Tak tady opět vidíme náš jednoduchý komunikační model. Jsem si jistý, že jste všechno doplnili správně, protože není tak těžké si tento model pomatovat. Uděláme si teď další cvičení. The teacher opens the slide 6 and hands in the exercise 1: I will ask you to fill in this simple questionnaire about your preferred source of internal information. In another words which channel you like the best. And then write a dot on the flip chart. You can select more than a single channel. Let s talk some 5 minutes to do so. In the meantime the teacher writes the questionnaire on the flip. After the dedicated time the teacher invites the students to write a dot beside their preferred source of information. Then the teacher counts the results and comments on them together with the students. Učitel otevře snímek 6 a rozdá cvičení 1: Teď vás požádám o vyplnění tohoto jednoduchého dotazníku ohledně vašeho oblíbeného zdroje interních informací. Jinými slovy, který kanál je váš nejoblíbenější. A poté udělejte tečku k vybranému kanálu na flipový papír. Těch kanálů může být i víc. Máme na to asi 5 minut. Mezitím učitel nakreslí dotazník na flipový papír. Po určeném čase učitel požádá studenty o označení jejich volby na flipový papír. Poté učitel sečte výsledky a společně se žáky o nich chvíli diskutuje. The teacher opens the slide 7: It is important to remember that communication goes in two directions down and up. Učitel otevře snímek 7: Je důležité si zapamatovat, že komunikace probíhá ve dvou směrech dolů a nahoru. The teacher opens the slide 8: Any management must find out what subordinates want to know. Otherwise, 60% of all management problems stay with us. And this is core to any internal communication. You must fully understand that. Let s try to translate it into Czech. I will hand you in the slide so you can write on it the translation. The teacher hands in the slide 8 to all students and together with students translate the slide in Czech. Učitel otevře snímek 8: Jakékoliv vedení musí zjistit, co chtějí jeho podřízení. V opačném případě nám zůstane všech těch 60% manažerských problémů. Toto je skutečně alfa a omega veškeré interní komunikace. Proto je důležité vaše úplné pochopen,. Zkusme si to přeložit do češtiny. Tento

13 snímek vám rozdám a můžete si český překlad napsat přímo do něj. Učitel rozdá snímek 8 a společně se žáky přeloží text do češtiny. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

14 PREFEROVANÝ ZDROJ KOMUNIKACE KOMUNIKAČNÍ ZDROJ Metoda Popis Preference nástěnky periodika firemní noviny veřejné informační tabule měsíční nebo čtvrtletní publikace vnitřní časopis setkání Intranet šuškanda jiné

15 PREFERRED SOURCE OF COMMUNICATION

16 COMMUNICATION MODEL KOMUNIKAČNÍ MODEL

17 KOMUNIKAČNÍ PROVAZ Učitel přinese provaz dlouhý cca 4 5metrů. Poté požádá studenty, aby se chytli provazu ve vzdálenosti asi tak cm jeden od druhého. Učitel zašeptá prvnímu studentovi slovo anebo větu, kterou tento žák poté zašeptá dalšímu až nakonec poslední v řadě řekne dané slovo nebo větu nahlas, aby to ostatní slyšeli. Trik je v tom, že ve většině případů se slovo nebo věta, kterou řekne poslední žák, liší od původního zadání

18 ROPE OF COMMUNICATION The teacher brings a rope app 4 5 m long. Then he asks students to hold to the rope at a distance cm of each other. Then the teacher whispers a word or a sentence to the first student, he whispers the word or the sentence to the next student and so on until the last one who says the word aloud for the others to hear. The trick is that the word or the sentence said by the last student can be different to the first word

19 Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. Pracovní list č. 3 Vyučovací předmět Základy managementu Ročník IV. Časová dotace 90 minut Téma Presentation skills/presentační dovednosti Cíl vyučovací hodiny Základní principy efektivní prezentace. Klíčová kompetence Kompetence sociální a personální žák účinně spolupracuje ve skupině Kompetence komunikativní žák rozumí různým typům textů Kompetence k řešení problému žák vyhledá informace vhodné k řešení problému Průřezová témata Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. Předpokládané jazykové znalosti A2 Předpokládané odborné znalosti

20 Očekávané výstupy - žák připraví a prezentuje jednoduché zadání Nová slovní zásoba Přílohy Zdroje Presentation skills prezentační dovednosti Fortune favors the prepared mind štěstí přeje připraveným. Impact vliv Body language řeč těla Tone of voice tón hlasu To influence ovlivnit Verbal verbální Non verbal neverbální Visual aids vizuální pomůcky Goal cíl Audience publikum Conclusion závěr Tips & tricks dobré rady Power Point Logitech elektronické ukazovátko Internet Flipový papír Warm Up - Story Time Game Attachment 1 - Presentation skills Exercise 1 Tips & Tricks Warm Up - Hra na příběh Příloha 1 - Presentační dovednosti Cvičení 1 Dobré rady Warm Up: < [ ] Knihy: Nicola Ferguson Dynamic business presentations, CEEL Geneva 1993 Lucie Betáková - Angličtina pro učitele, Fraus Plzeň 2006 Popis vyučovací hodiny The teacher enters the rooms and says: Good morning /Hello. Please sit down. Before we start our lesson we will play a little game. He opens the warm up Story Time Game and says: This is a small exercise to warm up us a little bit. Let s read it first. The teacher reads aloud the English text and ensures that all students understand the task and then says: Let s start now. The whole exercise lasts app. 5 minutes. When it is over the teacher asks for simple feedback and says: So how did you like it? Anybody. Either the students raise their hands and tell in English how they liked the exercise or the teacher asks some of them to tell their feedback. Učitel vstoupí do třídy a řekne: Dobré ráno. Prosím posaďte se. Předtím než začneme naši dnešní hodinu zahrajeme se krátkou hru. Otevře warm up Hra na příběh a řekne: Jedná se o krátké cvičení, které nás tak trochu rozehřeje.nejdříve si to přečteme. Učitel přečte anglický text a ujistí se, že všichni žáci rozumí zadání a řekne: Můžeme začít. Celé cvičení trvá cca 5 minut. Po ukončení učitel požádá o jednoduchou zpětnou vazbu a řekne: Jak se vám naše cvičení líbilo? Kdokoliv. Buď se žáci přihlásí dobrovolně a řeknou v jednoduché angličtině, jak se jim cvičení líbilo anebo učitel několik žáků vyvolá. The teacher says: Let s now move to our subject which is Presentation skills. He opens the attachment 1: It takes one hour of preparation for each minute of presentation time. And believe me that this is very true. I am not sure if there is an easy way to deliver an effective presentation as there

21 is no easy way to master whatever. The teacher opens the slide 2: But as Louis Pasteur says fortune favors the prepared mind. So off we go to get prepared. Učitel řekne: Teď se podíváme na náš dnešní program a tím jsou prezentační dovednosti. Otevře přílohu 1: Na jednu minutu presentace potřebujete hodinovou přípravu. A věřte mi, že to je skutečně tak. Nejsem si jistý, jestli existuje jednoduché řešení, které vám umožní efektivně prezentovat jednoduchá řešení prostě ve světe nejsou. Všechno vyžaduje přípravu a čas. Učitel otevře snímek 2: Ale jak říká Louis Pasteur štěstí přeje připraveným. Tak se do té přípravy pusťme. The teacher opens the slide 3: Professor Albert Mehrabian has pioneered body language and nonverbal communication. And here you can see what he came out with. There are three aspects of effective communication words, tone and appearance. And these three aspects are 100%. So what do you think by how many percents of impact of our presentation is determined by appearance 30%, 40%, 50%, 80% whatever? Give me your number. The teacher invites the students to say a percentage aloud. Then he clicks into the slide 3: 55 percent. Now what about the tone? The teacher invites the students to say a percentage aloud. Then he clicks into the slide 3: 38 percent. Now what about the words? The teacher invites the students to say a percentage aloud. Then he clicks into the slide 3: 7 percent. He pauses a while and then he says: What do you make out of this? He invites a short discussion. Then he clicks again into the slide 3: This the key of any effective presentation - the audience is not influenced as much by WHAT is said but rather HOW it is said. Učitel otevře snímek 3: Profesor Albert Mehrabian je průkopníkem řeči těla a neverbální komunikace. A tady vidíte výsledky jeho zjištění. Efektivní komunikace se skládá ze tří prvků slova, tón řeči a řeč těla.všechny tři oblasti nám dávají celkem 100%.Co myslíte, kolik procent našeho vlivu při presentaci je dáno řečí těla 30%, 40%, 50%, 80%? Řekněte mi návrh. Učitel požádá studenty o procento. Poté klikne do snímku 3: 55 procent. Co si myslíte o tónu řeči? Učitel požádá studenty o procento. Poté klikne do snímku 3: 38 procent. A teď slova? Učitel požádá studenty o procento. Poté klikne do snímku 3: 7 procent. Chvíli počká a řekne: Co nám z toho vyplývá? Vyvolá krátkou diskusi. Poté opět klikne do snímku 3: Toto je klíčový prvek jakékoliv efektivní presentace na publikum má největší vliv způsob JAK je něco řečeno, a ne CO je řečeno. The teacher opens the slide 4: So put it together there are three parts of a good presentation. The teacher clicks into the slide 4: Verbal. The teacher clicks into the slide 4: Non-verbal. The teacher clicks again the slide 4: Visual aids. Učitel otevře snímek 4: Takže máme celkem tři základní složky dobré presentace. Učitel klikne do snímku 4: Verbální stránku. Učitel klikne do snímku 4: Neverbální stránku neboli řeč těla. Učitel klikne opět do snímku 4: Vizuální pomůcky. The teacher opens the slide 5: Verbal part or words. The first step is to know why are you speaking in the first place. Every talk should have a goal, what do you want to say. And in the second step you should know who your public is who is your audience. Now let s practice it. Učitel otevře snímek 5: Verbální část anebo slova. Prvním krokem je zjistit, proč vlastně chcete mluvit, co chcete presentovat, jaký je váš cíl. A druhém, kroku je důležité si uvědomit, kdo je vaše publikum komu chcete tuto prezentaci říct. The teacher opens the slide 6: Visuals can help you illustrate the individual points. A picture is worth a thousand words as they say. Učitel otevře snímek 6: Vizuální pomůcky vám pomáhají ilustrovat jednotlivé body. A jak se říká jeden obrázek je lepší než 1000 slov. The teacher opens the slide 7: Non verbal part or body language is really critical as the audience can see you as well as hear you. Učitel otevře snímek 7: Neverbální oblast neboli řeč těla je skutečně kritickou oblastí, protože publikum vás vidí a slyší. The teacher says: Now we will practice our presentation skills. You will be divided into seven groups and each group will have a part of presentation effectiveness. So in the end we will have the complete picture how to deliver a good presentation. This is the structure. Učitel řekne: Teď si vyzkoušíme naše presentační dovednosti v praxi. Budete rozděleni do 7 skupin a každá skupina bude presentovat jednou složku efektivní komunikace. Takže na konec budete mít všichni kompletní obrázek, jak efektivně prezentovat. Tady je struktura

22 The teacher opens the slide 8: As you can see there are seven groups. Your task is to prepare 2 3 minutes presentation on a given topic. All other details you will find in a handout. Each group will get only THEIR part. For your presentation please use the flip charts. The time for the exercise is 10 minutes and after that you will present your tips to the rest of the class. I have to add that you may add your tips and tricks as well, for example from internet. Is that all clear? The teacher hands in the handouts. After 10 minutes each group presents their tips and tricks to the rest of the class. Učitel otevře snímek 8: Jak vidíte je tady sedm skupin. Vašim úkolem je připravit 2 3 minutovou prezentaci na dané téma. Všechny informace budete mít k dispozici. Každá skupina dostane JENOM svoji část. K prezentaci použijte prosím flipový papír. Čas na přípravu je 10 minut a poté následuje prezentace. Chci jenom říct, že můžete také doplnit svoje dobré rady, např. z internetu. Je všechno jasné? Učitel rozdá cvičení. Po 10 minutách každá skupina prezentuje. And that s all for today. A to je pro dnešek všechno

23 SKUPINA A Úvod - představení řečníka - zahájení SKUPINA B Při prezentaci SKUPINA C Závěr - závěrečné shrnutí SKUPINA D Oční kontakt SKUPINA E Ruce SKUPINA F Nohy SKUPINA G Flipy/počítač DOBRÉ RADY Verbální část * pozdravte publikum * představte se * časová délka 1 2minuty *... *jaký je cíl presentace *jak dlouho bude presentace asi trvat *budete odpovídat na otázky v průběhu nebo až po presentaci *... Verbální část * hlídejte si čas * říkejte MY, a ne J 8 anebo VY * dělejte pauzy při mluvení *... Verbální část * zopakujte cíl presentace * časová délka15 30 vteřin * poděkujte za pozornost *... Oči * 95% času se dívejte lidem do očí * udržujte oční kontakt i při pauzách * udržujte oční kontakt s celým publikem screening *... Ruce * když nepoužíváte ruce, mějte je volně na straně * nulová pozice levé zápěstí v pravé ruce * nedávejte ruce za záda *... Nohy * stůjte pevně na obou nohách * nedávejte před sebe stůl * nestůjte na jedné noze *... Pomůcky * flip si připravte předem * nechte jednu stranu prázdnou vždy mezi dvěma popsanými * používejte jenom tmavé fixy * zkontrolujte počítač před zahájením * PowerPoínt presentace musí být zvládnutá profesionálně *

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce

Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce Příloha č. 1: Pokyny ve škole v anglickém jazyce K hotovým pracovním listům: Anglický výraz Věta využitelná ve výuce Český překlad Poznámky Look Look. Podívej/te se! Look out. Pozor! Look and play. Podívej/te

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

CLIL Marketing IV. ročník

CLIL Marketing IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Marketing IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES

MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES DUM = Digitální Učební Materiál Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo Anglický jazyk MAKE, DO, HAVE AND TAKE IN PHRASES Autor: Mgr. Ivana Dvořáková Datum vytvoření: březen 2013 MAKE or DO? WHICH ONE TO

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ...

1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 1.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Školky čas... 2 B) Pracovní list - Školky čas... 2 C) Tvorba s dětmi - Naše školka...

Více

A JOB APPLICATION- 1D

A JOB APPLICATION- 1D A JOB APPLICATION- 1D VY_22_INOVACE_12 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. A JOB APPLICATION- 1D 1/ Read the letter 49 Ruskin Road BG6 4HR 18 September

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_305 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka)

Příprava na hodinu. Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Příprava na hodinu Předmět: anglický jazyk Ročník: 4. r. Téma hodiny: Animals (zvířata), Yes/No question (zjišťovací otázka) Úvodní č. h.: Good morning, boys and girls. U zadává různé pokyny, děti je plní.

Více

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry,

spn_5 Lekce: 2 - Kdo je kdo? www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA Cvičení: 1 - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO Dear Larry, www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu spn_ (spn ukázka a lekce.jbb) spn_ Lekce: - Kdo je kdo? Cvičení: - Dear Larry, WHO IS WHO? - UNIT TWO KDO JE KDO? - LEKCE Dear Larry, Drahý Larry,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Using equipment / Využití techniky

Using equipment / Využití techniky UNIT 2 Using equipment / Využití techniky THIS UNIT LOOKS AT: using equipment and visuals to support your presentation / využití techniky a obrazových materiálů k podpoře vaší prezentace useful phrases

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL otestuj základní znalost modálních sloves, opakování učiva ze základní školy: http://www.helpforenglish.cz/article/2006062301-modalni-slovesa-test-1

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Czech Survival Guide

Czech Survival Guide Czech Survival Guide English Phrases English Greetings Hi! Good morning! Good evening! Welcome! (to greet someone) How are you? I'm fine, thanks! And you? Good/ So-So. Thank you (very much)! You're welcome!

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma Slovenská 2. stupeň základní Angličtina Překladová

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Websites and communication tools IT English Ročník: Identifikace

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2

Obsah. Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ ŠKOLKA VOLÁ - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 Obsah Obsah... 1 I. ŠKOLA VOLÁ - ZÁŘÍ... 2 7.ZÁŘÍ "ŠKOLKA VOLÁ" - JÁ A MOJI KAMARÁDI... 2 A) Básnička s pohybem - ČJ - Září klepe na vrátka... 2 B) Pracovní list... 2 C) Tvorba s dětmi - Hrneček... 4 D)

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-03.doc Z á k l a d o v ý t e x t : Mum is coming home and she is talking with her son Jack: Mum: Hello,

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více