ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. RALLY LEGEND - Historic show"

Transkript

1 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY LEGEND - Historic show

2 Obsah zvláštních ustanovení 1. PROGRAM Obsah zvláštních ustanovení 1.Program 2.Organizace a popis 3.Pøihlášky 4.Pojištìní 5.Reklama a oznaèení 6.Pneumatiky 7.Seznamovací jízdy 8.Administrativní pøejímka 9.Technická pøejímka 10.Prùbìh jízdy 11.Ceny Pøílohy: è.1 Èasový harmonogram 32.HERKUL Rally Pøíbram Rally Legend è.2 Plán seznamovacích jízd è.3 Zástupce poøadatele Èinovník pro styk s posádkami è.4 Startovní èísla a reklama PROGRAM 1.1. Datum uzávìrky pøihlášek Místo : Rally Pøíbram Klub v AÈR, Brodská 95, Pøíbram VIII. Datum : Nedìle Èas : 24:00 h 1.2. Oficiální vývìska Místo : Øeditelství rally - 8.ZŠ, Žežická 193, Pøíbram VII. a Letištì Dlouhá Lhota Datum : Èas : :00 h 1.3. Zveøejnìní seznamu pøihlášek pøijatých poøadatelem Místo : Datum : Prezentace posádek a pøedání itineráøe posádkám Místo : Øeditelství rally - 8.ZŠ, Žežická 193, Pøíbram VII. Datum : Èas : 17:00 20:00 h Datum : Èas : 08:00 11:00 h Bez doložení úhrady vkladu nebude posádka zaprezentována a nemùže se zúèastnit seznamovacích jízd. Nejpozdìji pøed vydáním itineráøe musí být podepsány pøihlášky podané elektronickou cestou. Pøi pøevzetí itineráøe je posádka povinna odevzdat vyplnìný formuláø sportovní kariéra. K dispozici na nebo u tajemníka rally. Pøi prezentaci posádek po pøedložení všech potøebných dokumentù bude možné, po dohodì s tajemníkem rally, v tìchto èasech provést administrativní pøejímku Zahájení seznamovacích jízd Datum : Èas : 08:00 19:00 h Do : Èas : 08:00-12:00 h 1.6. Otevøení servisního parkovištì Místo : Letištì Dlouhá Lhota Datum a èas vjezdu servisních vozidel: od 18:00 h do 21:00 h!! (Èas bude dùslednì dodržen) od 06:30 h 1

3 1. PROGRAM 2. ORGANIZACE A POPIS 1.7. Administrativní pøejímka Místo : Letištì Dlouhá Lhota Èas : 07:30 11:30 h Èas pøejímky bude každé posádce oznámen pøi potvrzení pøihlášky v technické kartì Technická pøejímka Místo : Letištì Dlouhá Lhota Èas : 08:00 12:00 h Èas pøejímky bude každé posádce oznámen pøi potvrzení pøihlášky v technické Kartì Vyvìšení startovní listiny pro 1.etapu Místo : Øeditelství rally - 8.ZŠ, Žežická 193, Pøíbram VII. a letištì Dlouhá Lhota Èas : 14:30 h Start rally, místo a èas Místo : Startovní rampa KD Pøíbram Èas : 17:30 h Cíl 1.etapy, místo a èas Místo : ÈK letištì Dlouhá Lhota Èas : 20:49 h Start 2.etapy, místo a èas Místo : ÈK letištì Dlouhá Lhota Datum : Èas : 10:00 h Cíl rally, rozdílení cen, místo a èas Místo : Startovní rampa KD Pøíbram Datum : Èas : 17:18 h pøíjezd prvního jezdce 2. ORGANIZACE A POPIS 2.1. Zápoèet rally Volná soutìž 2.2. Schvalovací èísla ASN è.j.: Ar00710b; ze dne: Jméno poøadatele Rally Pøíbram Klub V AÈR 2.4. Adresa a spojení Rally Pøíbram Klub v AÈR Brodská Pøíbram VIII. Tel. : , Fax: a GSM: Web : Bankovní spojení: /0300 Pracovní doba: Po Pá 09:00 15:30 h 2.5. Organizaèní výbor Pøedseda : Tomáš Fiala Èlenové : Ing.Pavel Štípek, Karel Jelínek, Petr Šefr, Václav Kasík, František Stoklasa, Stanislav Máša 2

4 2. ORGANIZACE A POPIS 3. PØIHLÁŠKY 2.6. Hlavní èinovníci Øeditel rally : Tomáš Fiala Zástupci øeditele : František Stoklasa, Karel Jelínek Èinovník pro styk se soutìžícími : Jiøí Venuš Tajemník rally : Ing. Pavel Štípek Ekonom rally : Vendula Brodská Sekretariát : Bc. Tereza Poláková, Olga Mikesková Tiskový odbor : Petr Šefr, Vratislav Mìchura Správa www : InetPrint - Daniel Frouz Administrativní a technická pøejímka : Josef Køížek Hlavní èinovník pro bezpeènost : František Stoklasa Hlavní poøadatel : Václav Kasík Hlavní lékaø : MUDr. Milan Procházka Dispeèink : Ing. Jan Vavøièka Datové pøenosy : Internet Pb Radiové spojení : Konektel, Libor Násada 2.7. Povrch trati 100 % asfalt rùzné kvality, 0% šotolina 2.8. Umístìní øeditelství rally Místo : Øeditelství rally - 8.ZŠ, Žežická 193, Pøíbram VII. Datum : Èas : 17:00 20:00 h Datum : Èas : 8:00 11:00 h, 15:00 18:00 h Po dobu pøejímek bude øeditelství umístìno na letišti Dlouhá Lhota. Èas : 07:30 12:00h Èas : 14:00 24:00 h Datum : Èas : 07:30-21:00 h 2.9. Umístìní uzavøeného parkovištì Uzavøené parkovištì pro rally pravidelnosti nebude zøízeno Umístìní servisní parkovištì Místo : Letištì Dlouhá Lhota Datum a èas : od :00 do : Organizace servisního parkovištì Uzavøené parkovištì pro Rally Legend nebude zøízeno. 3. PØIHLÁŠKY 3.1. Postup pøi pøihlášení Všichni zájemci o úèast musí zaslat úplnì vyplnìnou pøihlášku na sekretariát podniku (adresa bod 2.4. ZU) pøed ukonèením pøíjmu pøihlášek. Zájemci jsou žádáni o zaslání aktuální fotografie vozu pro potøeby poøadatele - zvážení pøijmu pøihlášky. Maximální poèet pøijatých posádek 3.2. Maximální poèet pøijatých posádek Rally Legend je 25. Poøadatel si vyhrazuje právo výbìru úèastníkù dle uvážení (historický pùvod, stav a provedení vozu). Dále si poøadatel vyhrazuje právo zrušení Rally Legend Historic show pøi nižším poètu pøihlášených posádek než 10. V pøípadì zrušení Rally Legend Historic show z tohoto dùvodu poøadatel vrátí všem do té doby pøihlášeným posádkám 100% vkladu. Pøihlašovací vklad vèetnì pojištìní 3.3. Maximální poèet pøijatých posádek Rally Legend je 25. 3

5 3. PØIHLÁŠKY Vklad s volitelnou reklamou poøadatele : 3 500,-Kè Vklad bez volitelné reklamy poøadatele : 7 000,-Kè Vklad musí být poukázán souèasnì s pøihláškou. Pojištìní 140 Kè (platí pouze pro soutìžící, kteøí nemají sjednáno celoroèní pojištìní prostøednictvím All Risk). Pojistné mùže být podle poukázáno spoleènì s vkladem Vklad zahrnuje - itineráø a ostatní dokumenty pro posádku - oznaèení pro 1 soutìžní vozidlo - oznaèení pro 1 servisní vozidlo - oznaèení pro 1 doprovodné vozidlo - oznaèení pro 4 mechaniky - oznaèení pro 1 seznamovací vozidlo (ihned po ukonèení seznamovacích jízd musí být odstranìno!) 3.4. Zpùsob úhrady Poštovní poukázkou na adresu poøadatele nebo bankovním pøevodem na úèet ÈSOB Pøíbram /0300 Variabilním symbolem bude datum narození jezdce ve tvaru bez teèek, viz pøíklad (narozen ) 3.5. Vrácení vkladu Celý vklad bude vrácen - pøi odmítnutí pøihlášky - pøi odvolání rally Poøadatel vrátí 80% vkladu Posádkám, které se z dùvodu vyšší moci nemohli dostavit a omluvili øádnì svou neúèast do zahájení seznamovacích jízd Poøadatel vrátí 50% vkladu Posádkám øádnì omluveným pøed zaèátkem doby pro administrativní pøejímku Propadnutí vkladu Pøihlášeným posádkám, které se bez øádné omluvy nedostaví k administrativní pøejímce, vklad propadne Pravidla a podmínky úèasti Podnik je demonstraèní jízda historických soutìžních vozidel po trati uzavøených rychlostních zkoušek bez mìøení èasù prùjezdu Podniku se mohou zúèastnit historické soutìžní vozy nebo jejich repliky. Vozidlo musí odpovídat vìrnì svým vzhledem dobové pøedloze a reprezentovat historii soutìžního sportu. Vozidla vyrobená po roce 1990 musí být pouze originální soutìžní vozidla Vozidla musí splòovat podmínky zákona 56/2001 Sb. pro provoz na veøejných komunikacích s pøíslušnými výjimkami pro sportovní (historická) vozidla Vozidla musí být pojištìna pro silnièní provoz Plocha nad a pod startovním èíslem a tabulkách podniku je vyhrazena pro povinnou reklamu urèenou poøadatelem Na trati rychlostních zkoušek bude posádka z dùvodu vìtší bezpeènosti vybavena ochrannými helmami a nehoølavou kombinézou. 4

6 4. POJIŠTÌNÍ 5. REKLAMA A OZNAÈENÍ 4. POJIŠTÌNÍ 4.1. Pojistné krytí poøadatele Autoklub ÈR uzavøel s pojiš ovnou Èeská podnikatelská pojiš ovna, a.s. Vienna Insurance Group prostøednictvím zprostøedkovatele fy Renomia, a.s. rámcovou pojistnou smlouvu o pojištìní odpovìdnosti poøadatele za škodu zpùsobenou tøetí osobì è v souvislosti s 32. HERKUL Rally Pøíbram až do výše ,-Kè. Poøadatel uzavøel vlastní pojistnou smlouvu u Èeské Pojiš ovny è v rozsahu pojištìní odpovìdnosti za škodu v limitu 2,0 mil. Kè, pojištìní za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, znièením nebo pohøešováním vìcí v plnìní 500 tis. Kè, pojištìní náhrady nákladu léèení následkem úrazu v plnìní 500 tis. Kè a pojištìní na škodu zpùsobené provozem vozidla v plnìní 1,0 mil. Kè. Tento podnik je výše uvedenou smlouvou pojištìn proti škodám zpùsobeným poøadatelem tøetím osobám na èástku až do 5,0 mil. Kè pro škody na zdraví èi majetku, a na èástku 200 tis. Kè na škody finanèní Pojištìní soutìžících a posádek Rozsah Souèástí rámcové pojistné smlouvy je pojištìní vozidel proti škodám zpùsobeným tøetím osobám. Jezdci jsou pojištìni proti škodám zpùsobeným tøetí osobì pojistnou smlouvou uzavøenou mezi ÈPP, a.s. Vienna Insurance Group a Autoklubem ÈR è na èástku ,-Kè na pojistnou událost se spoluúèastí ,-Kè. Škody do ,-Kè budou hrazeny jezdci, kteøí škodu zpùsobili. Škody nad ,-Kè budou hrazeny bez spoluúèasti pojištìného. Poøadatel se zavazuje zajistit toto pojištìní pro všechny úèastníky s výjimkou tìch, kteøí u administrativní pøejímky doloží, že mají uzavøeno pojištìní odpovìdnosti prostøednictvím spoleènosti All Risk s Èeskou pojiš ovnou. Pojistné ve stanovené výši 140,-Kè budu od úèastníkù vybíráno poøadatelem a mùže být poukázáno zároveò s vkladem Zelená karta posádky musí pøi administrativní pøejímce pøedložit platnou mezinárodní zelenou kartu svého vozidla. Bez tohoto dokladu nebude posádce povolen start Úrazové pojištìní posádek Každý jezdec i spolujezdec je povinen sjednat si své osobní úrazové pojištìní a doklad na požádání pøedložit pøi administrativní pøejímce. Pojištìní zahranièních posádek musí zahrnovat i krytí nákladù na pøípadné léèení v ÈR Posádka je povinna nejpozdìji do ukonèení podniku oznámit poøadateli škodu zpùsobenou jejím vozidlem na trati podniku Vylouèení z pojistného krytí Vozidla servisní, doprovodná a pro seznamovací jízdy, i když jsou oznaèena zvláštními tabulkami, které jim vydal poøadatel, nejsou kryta pojistkou poøadatele a jedou vždy na vlastní odpovìdnost. 5. REKLAMA A OZNAÈENÍ 5.1. Povinná reklama Startovní èísla A/1 levá strana HERKUL Rally Pøíbram, HERKUL Startovní èísla B/1 pravá strana 32. HERKUL Rally Pøíbram, Subaru Pøední tabulka rally HERKUL Zadní tabulka rally - HERKUL Viz. pøíloha è.5 ZU 5.2. Startovní èísla Startovní èísla, tabulky rally a ostatní reklamy poøadatel dodá každé posádce pøi prezentaci posádek. Všechna oznaèení (vèetnì reklam) musí být umístìna na pøedepsaných místech na vozidlech podle pøílohy è.5 ZU pøed technickou pøejímkou. 5

7 5. REKLAMA A OZNAÈENÍ 6. PNEUMATIKY, 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 5.3. Chybìjící reklama nebo oznaèení Ztráta, odstranìní nebo pozmìnìní reklamy Bude-li kdykoliv v prùbìhu rally zjištìno, že na soutìžním vozidle chybí nebo je úmyslnì pozmìnìna èi pøemístìna nìkterá èást reklamy dodané poøadatelem, dle èl a 5.2. tìchto ZU, bude posádka potrestána øeditelem soutìže, který udìlí penìžitou pokutu ve výši pomìrné èásti vkladu minimálnì však ve výši 20% vkladu Chybìjící reklama nebo oznaèení Bude-li kdykoliv v prùbìhu rally zjištìno, že na vozidle chybí : -jedno startovní èíslo nebo jedna tabulka rally, nebude posádce umožnìno pokraèovat v jízdì po RZ v rámci podniku. -obì startovní èísla na dveøích vozidla nebo obì tabulky rally, nebude posádce umožnìno pokraèovat v jízdì po RZ v rámci podniku. -jméno jezdce a/nebo spolujezdce, nebude posádce umožnìno pokraèovat v jízdì po RZ v rámci podniku. 6. PNEUMATIKY Po celou dobu provozu vozidla na veøejných komunikacích v ÈR musí být hloubka dezénu pneumatik minimálnì 1,6 mm. Lze použít jen pneumatiky s lisovaným dezénem schválené pro veøejný provoz a opatøené homologací E nebo pneumatiky, které odpovídají ustanovením Pøílohy è. IV Všeobecných pøedpisù pro rally mistrovství FIA. 7. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 7.1. Postup pøi zápisu Pøi pøevzetí itineráøe každá posádka nahlásí poøadateli tovární znaèku a registraèní znaèku vozidla, se kterým bude seznamovací jízdy provádìt. Poøadatel dodá oznaèení se startovním èíslem, které musí být po celou dobu seznamovacích jízd nalepeno v pravém horním rohu èelního skla. Po skonèení seznamovacích jízd bude toto oznaèení odstranìno. Pøípadnou zmìnu nahlášeného vozidla musí posádka pøedem oznámit poøadateli. Dále posádka obdrží výkaz pro seznamovací jízdy, který odevzdá zástupci poøadatele po skonèení seznamovacích jízd Program Program seznamovacích jízd je v Pøíloze è. 2 tìchto Zvláštních ustanovení Omezení Seznamovací jízdy budou konány jen standardními automobily tak, jak jsou nabízeny veøejnosti k prodeji. Tato vozidla musí být pojištìna tak, jak vyžaduje zákon pro provoz po pozemních komunikacích a poøadatel nenese v tomto pøípadì žádnou odpovìdnost Jsou povoleny podle pøílohy è.2 tøi prùjezdy stejnou rychlostní zkouškou. Kontroly budou provádìny na každé rychlostní zkoušce. Jejich stanovištì budou oznaèena standardními panely s èerveným podkladem znaku. Další kontroly mohou být také uvnitø rychlostní zkoušky. Posádky seznamovacích vozidel jsou povinny u tìchto panelù zastavit,pøedložit výkaz seznamovacích jízd a øídit se pokyny vedoucího kontroly Posádka je povinna pøi seznamovacích jízdách dodržovat pravidla silnièního Soutìžícím, kteøí poruší ustanovení o seznamovacích jízdách, zvláštì pak èlánek 7.3.3, mùže být odmítnut start, bez nároku na vrácení vkladu Pøipomínky posádek k trati Dne : Èas : 18:00 19:00 h Dne : Èas : 11:00 12:00 h Stanislav Máša, tel.:

8 8. ADMINISTRATIVNÍ PØEJÍMKA 9. TECHNICKÁ PØEJÍMKA, 10. PRÙBÌH RALLY 8. ADMINISTRATIVNÍ PØEJÍMKA 8.1. Dokumenty k pøedložení - u pøejímky bude všem jezdcùm a spolujezdcùm, kteøí nevlastní jezdeckou licenci, vystavena denní licence - potvrzení pøihlášky (technická karta) - øidièské prùkazy jezdce a spolujezdce - doklady o pojištìní vozidla zelenou kartu - doklad o úrazovém pojištìní jezdce a spolujezdce - doklady k vozidlu - oznámení èísla telefonu na posádku bìhem rally 8.2. Místo a èasový rozvrh Místo : Letištì Dlouhá Lhota Èas : 07:30 11:30 h Èas pøejímky bude každé posádce oznámen pøi potvrzení pøihlášky v technické kartì. 9. TECHNICKÁ PØEJÍMKA 9.1. Místo a èasový rozvrh Místo : Letištì Dlouhá Lhota Èas : 08:00 12:00 h Èas pøejímky bude každé posádce oznámen pøi potvrzení pøihlášky v technické kartì. Pøihlášený vùz mùže být k technické pøejímce pøistaven zástupcem týmu Prùbìh pøejímky Pøi technické pøejímce poøadatel provede kontrolu, zda vozidlo splòuje zákonné podmínky pro provoz sportovních vozidel po pozemních komunikacích vèetnì pøedpisù pro limity hluku a pravidel pro používání pøídavných svìtel a pneumatik. Posádka pøedloží ke kontrole sportovní prùkaz vozidla s prodlouženou platností pro dané období Poøadatel provede základní kontrolu bezpeènostní výbavy vozidla a posádky. Bude provedena kontrola vylepení bezpeènostních telefonních èísel Poøadatel provede kontrolu historického provedení pøistaveného vozu. U vozù, které jsou repliky, se provede kontrola shodnosti s historickou pøedlohou. 10. PRÙBÌH RALLY Start rally, místo a èas Místo : Startovní rampa KD Pøíbram Èas : 17:30 h Jízda po trati Posádka každého vozidla je složena ze dvou osob. Tito dva èlenové posádky se oznaèují jako jezdec a spolujezdec. Oba èlenové posádky se mohou v prùbìhu podniku støídat v øízení vozidla Posádky jsou povinny projet všechny kontroly na trati ve správném poøadí a ve správném smìru podle itineráøe v pøedepsané jízdní dobì. Ve všech kontrolách na trati a v RZ jsou povinny øídit se pokyny vedoucích stanoviš a tra ových komisaøù. Pokud neprojede úèastník podniku èást tratì, napø. z dùvodù opravy vozidla, zaøadí se zpìt do startovního pole na startu další sekce. Tuto skuteènost oznámí vedoucímu dispeèinku rally tel Stanovené intervaly mezi vozidly mohou být z rozhodnutí poøadatele kdykoliv zmìnìny. Rozsah zmìny posádkám oznámí vedoucí pøíslušné kontroly. 7

9 10. PRÙBÌH RALLY Tra rychlostních zkoušek projíždìjí vozidla bez mìøení èasu, start do RZ podle èl je pouze symbolický, cíl je letmý a vozidla musí zastavit na stanovišti Stop k potvrzení prùjezdu Pokud se posádka dostaví na start RZ se zpoždìním vìtším než 10 minut od ideálního èasu startu posledního vozidla startovního pole podniku, nebude již na start pøipuštìno. Úèelem prùjezdu RZ je demonstrace pøehlídka historických vozidel nikoli závodní jízda Postup pøi nehodì Dopravní nehodì na otevøené trati (mimo RZ ) se postupuje podle platných pøedpisù pro silnièní provoz. Posádka nehodu ohlásí také poøadateli Pøi zastavení nebo havárii na trati RZ musí být minimálnì 50 m za vozidlo umístìn èervený reflexní trojúhelník, i když je vozidlo mimo tra. Ostatní posádky tímto místem projedou se zvýšenou opatrností Pøi bìžné nehodì na trati RZ bez zranìní musí být následujícím vozidlùm ukazován zelený symbol OK. Pøi opuštìní vozu musí být symbol OK viditelnì umístìn Pøi nehodì, která vyžaduje lékaøskou pomoc, musí být (je-li to možné) následujícím vozidlùm ukazován èervený symbol SOS Posádka, které je ukazován èervený symbol SOS, nebo která vidí vážnì havarované vozidlo, jehož posádka je uvnitø a neukazuje èervený symbol SOS, musí bezpodmíneènì zastavit, získat informace a poskytnout první pomoc Další vozidlo, které pøijede k nehodì, zastaví, zjistí situaci a informuje následující radiobod Ostatní vozidla rovnìž zastaví, uvolní cestu pro zásahové vozy a bezpodmíneènì se øídí pokyny tra ových a bezpeènostních komisaøù Žluté vlajky Je-li v radiobodu nebo v bezpeènostním bodu na RZ vyvìšena žlutá vlajka, musí jezdec okamžitì snížit rychlost (až do cíle RZ) a øídit se pokyny komisaøù na trati Odpadnutí nebo havárie Nebude-li posádka již pokraèovat v další úèasti, oznámí tuto skuteènost co nejdøíve poøadateli a odevzdá jízdní výkaz na nejbližší kontrolní bod Bezpeènostní spojení Bezpeènostního telefon - SOS: Telefon pro ostatní oznámení: Všem posádkám se pøipomíná povinnost dodržovat všechna pravidla týkající se bezpeènosti vyplývající z tìchto zvláštních ustanovení, obecnì platných sportovních pravidel pro automobilové rally a pravidel etických Zpùsob startu do rychlostních zkoušek Start do RZ je pouze symbolický. Posádka se dostaví do prostoru startu s nasazenými pøilbami a pøipoutána. Startér zapíše do jízdního výkazu pøedpokládaný èas startu zahájení demonstraèní jízdy po trati RZ. Na pokyn startéra, v urèeném èasovém intervalu, posádka zahájí demonstraèní jízdu po trati RZ. 8

10 10. PRÙBÌH RALLY 11. CENY Oznaèení èinovníkù Vedoucí RZ - oranžová reflexní vesta s nápisem VEDOUCÍ RZ Zástupce vedoucího RZ - žlutá reflexní vesta s nápisem ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO RZ Bezpeènostní èinovník RZ zelená reflexní vesta s nápisem BEZPEÈNOSTNÍ ÈINOVNÍK RZ Komisaø radiobodu žlutá vesta se znakem radiobodu Ostatní tra oví komisaøi oranžová vesta Pøedèasný pøíjezd Pøedèasný pøíjezd do cíle soutìže je povolen Jízdní výkazy Výmìna a odevzdání jízdních výkazù bude provedena v ÈK 3A,8A a 11A Cíl podniku Místo : Startovní rampa KD Pøíbram Datum : Èas : 17:18 h pøíjezd prvního jezdce 11. CENY Pøedání cen Místo : ÈK cílová rampa KD Pøíbram, Legionáøù 400 Èas : 17:18 h Vlastnictví pøedaných cen musí být potvrzeno koneènou klasifikací. Rozdílení pohárù a cen se bude konat po dojezdu na cílovou rampu. Tomáš Fiala v.r. Øeditel rally 9

11 Pøíloha èíslo 1 Èasový harmonogram 32.HERKUL Rally Pøíbram Rally Legend 32. HERKUL Rally Pøíbram 2010 Rally Legend - Historic show 2010 Pøíbram ÈK/ TC Místo RZ délka Tra bez RZ Spoj. úsek Jízdní doba Èas 1.jezdce HZ/SS Location SS dist. Liaison dist. Total dist. Target time First car due 1.ETAPA (1ST LEG) pátek (Friday) ÈK 0 Start Pøíbram - Kulturní dùm sídlištì 17:30 Vzdálenost do dalšího tankování 35,33 64,39 99,72 ÈK 1 Milín 9,70 9, :50 RZ 1 BERMA Milín - Vystrkov 18, :53 ÈK 2 Bohutín 26,92 45, : 53 RZ 2 BET Bohutín - Sádek 12, :56 ÈK 3 Jince 11,25 23, : 31 RZ 3 AAA BARVY Jince - Ohrazenice 4, :34 ÈK 3A Service A - in 16,52 21, :04 Service A Dlouhá Lhota (35,33) (64,39) (99,72) 45 ÈK 3B Service A - out - Dl.Lhota vjezd do UP 20:49 Leg 1 totals 35,33 70,91 99,72 10

12 Pøíloha èíslo 1 Èasový harmonogram 32.HERKUL Rally Pøíbram Rally Legend 32. HERKUL Rally Pøíbram 2010 Rally Legend - Historic show 2010 Pøíbram ÈK/ TC Místo RZ délka Tra bez RZ Spoj. úsek Jízdní doba Èas 1.jezdce HZ/SS Location SS dist. Liaison dist. Total dist. Target time First car due 2.ETAPA (2ND LEG) sobota (Saturday) ÈK 3C Výjezd z UP, Servis B - in 10:00 Service B JOHNNY SERVIS Dlouhá Lhota 10 ÈK 3D Service B - out 10:10 Tankování (35,33) (71,32) (106,65) Vzdálenost do dalšího tankování 18,93 46,16 65,09 ÈK 4 Líchovy 22,19 22, :44 RZ 4 HERKUL Líchovy - Èervený 9, :47 ÈK 5 Køeèovice 15,15 24, :17 RZ 5 SUBARU Køeèovice - Sedlèany 9, :20 Tankování (Vysoký Chlumec) 18,93 46,16 65,09 Vzdálenost do dalšího tankování 30,82 51,15 81,97 ÈK 6 Poøešice 11,04 20, :54 RZ 6 7OAKS Poøešice - Krásná Hora 7, :57 ÈK 7 Kluèenice 15,39 22, :31 RZ 7 FRIKON Kluèenice - Kluèenice 6, :34 ÈK 8 Brodce 18,03 24, :08 RZ 8 ROPRO Brodce - Milín 16, :11 ÈK 8A Pøeskupení - in 15,51 32, :56 Pøeskupení - Regrouping - Parc ferme Dlouhá Lhota 30 ÈK 8B Pøeskupení - out, Service C - in 14:26 Service C Dlouhá Lhota (49,75) (97,31) (147,06) 20 ÈK 8C Service C - out 14:46 Tankování 30,82 51,15 81,97 Vzdálenost do dalšího tankování 18,93 46,16 65,09 ÈK 9 Líchovy 22,19 22, :20 RZ 9 HERKUL Líchovy - Èervený 9, :23 ÈK 10 Køeèovice 15,15 24, :53 RZ 10 SUBARU Køeèovice - Sedlèany 9, :56 Tankování (Vysoký Chlumec) 18,93 46,16 65,09 Vzdálenost do dalšího tankování 7,24 38,74 45,98 ÈK 11 Poøešice 11,04 20, :30 RZ 11 7OAKS Poøešice - Krásná Hora 7, :33 ÈK 11A Cíl Pøíbram - Kulturní dùm sídlištì 27,70 34, :18 Leg 2 totals 75,92 173,39 249,31 TOTALS RALLY Etapa I. / Leg 1 Etapa II. / Leg 2 Overall Totals No. of SS SS dist. Liaison dist. Total dist. 3 35,33 64,39 106, ,92 173,39 249, ,25 237,78 349,03 Poèet RZ RZ délka Tra bez RZ Délka celk. 11

13 Pøíloha èíslo 2 Plán seznamovacích jízd PØEDPIS PRO SEZNAMOVACÍ JÍZDY : Program : Seznámení s tratí na všech RZ je povoleno : Datum : Èas : 08:00 19:00 h Èas : 08:00 12:00 h Jsou povoleny tøi prùjezdy stejnou RZ. Jízda v protismìru je zakázána, kromì RZ 2, 5 úsek Lhota - Sádek. Seznámení s tratí RZ 1, 4 Milín Vystrkov pouze dne od 8:00h do 13:00h!! Seznámení s tratí RZ 11, 16 Brodce - Milín pouze dne od 14:00h do 19:00h!! Oznaèení vozidel pro seznamovací jízdy: Všechna vozidla, která budou použita pro seznamovací jízdy musí být øádnì oznaèena samolepkou v pravém horním rohu èelního skla a startovním èíslem na zadních boèních oknech po obou stranách. Jakékoliv porušení tohoto pøedpisu (neoznaèení, nesprávné oznaèení atd.) bude v souladu s øády potrestáno. 12

14 Pøíloha èíslo 3 Zástupce poøadatele Èinovník pro styk s posádkami Martin VENUŠ Základní povinností, funkce a èinnosti èinovníkù pro styk s jezdci jsou uvedeny v Pøíloze è. II Všeobecných pøedpisù pro rally mistrovství FIA. Oznaèení èinovníkù : svìtle zelená vesta s nápisem STYK SE SOUTÌŽÍCÍMI Èinovník bude bìhem rally pøítomen : Pøi administrativní pøejímce v èase 07:30 11:30 h Pøi vyvìšení startovní listiny pro 1.etapu 14:30 h u oficiální vývìsky Pøi startu rally v èase 15:45 17:35 h V kontrolách pøeskupení Pøi vyvìšení startovní listiny pro 2.etapu u oficiální vývìsky Letištì Dlouhá Lhota V uzavøeném parkovišti po dojezdu do cíle Telefonické spojení v prùbìhu rally :

15 Pøíloha èíslo 4 Startovní èísla a reklama 14

2. RALLYE ŠUMAVA LEGEND 29. 4. 2016 30. 4. 2016

2. RALLYE ŠUMAVA LEGEND 29. 4. 2016 30. 4. 2016 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 2. RALLYE ŠUMAVA LEGEND 29. 4. 2016 30. 4. 2016 OBSAH: 1. Úvod 1 2. Organizace 1 3. Program 2 4. Přihlášky 3 5. Pojištění 4 6. Reklama a označení 4 7. Pneumatiky 4 8. Seznamovací jízdy

Více

34. ENTERIA RALLY PŘÍBRAM 2012. 5. 7. října 2012 Příbram RALLY LEGEND

34. ENTERIA RALLY PŘÍBRAM 2012. 5. 7. října 2012 Příbram RALLY LEGEND ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. ENTERIA RALLY PŘÍBRAM 2012 5. 7. října 2012 Příbram RALLY LEGEND Obsah zvláštních ustanovení 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama a označení 7.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA Historic 10. - 12. 7. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA Historic 10. - 12. 7. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA Historic 10. - 12. 7. 2015 Mistrovství České republiky v rally historických automobilů Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ORGANIZACE A POPIS... 2 3 PROGRAM... 4 4 PŘIHLÁŠKY... 5 5 POJIŠTĚNÍ...

Více

PŘÍLOHY: Jméno a fotografie činovníka pro styk se soutěžícími & program Polepy a umístění doplňkové reklamy Jednotný systém sledování GPS

PŘÍLOHY: Jméno a fotografie činovníka pro styk se soutěžícími & program Polepy a umístění doplňkové reklamy Jednotný systém sledování GPS 1. Úvod... 1 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 6 5. Pojištění... 8 6. Reklama a označení... 8 7. Pneumatiky... 9 8. Palivo... 9 9. Seznamovací jízdy... 9 10. Administrativní přejímka...

Více

Václav Štípek, SAS Zlín

Václav Štípek, SAS Zlín 1. Úvod... 1 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 6 5. Pojištění... 8 6. Reklama a označení... 8 7. Pneumatiky... 9 8. Palivo... 9 9. Seznamovací jízdy... 9 10. Administrativní přejímka...

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 40. RALLY BOHEMIA 11. - 14. 7. 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 40. RALLY BOHEMIA 11. - 14. 7. 2013 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 40. RALLY BOHEMIA 11. - 14. 7. 2013 FIA Evropský pohár v rally (koeficient 10) Mediasport Mezinárodní mistrovství České republiky v rally Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ORGANIZACE A POPIS... 2

Více

ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany. T ř ebíč 20. 21. 6. 2008. FIA Evropský pohár v rally. Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally

ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany. T ř ebíč 20. 21. 6. 2008. FIA Evropský pohár v rally. Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally AČR - Auto klub elektrárna Dukovany ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany T ř ebíč 20. 21. 6. 2008 FIA Evropský pohár v rally Mediasport Mezinárodní mistrovství ČR v rally Zvláštní ustanovení

Více

1. PROGRAM: Uzávěrka přihlášek: Místo: Agrotec autoklub v AČR, Brněnská 74, 693 01 Hustopeče Datum: 3. 6. 2009 Čas:

1. PROGRAM: Uzávěrka přihlášek: Místo: Agrotec autoklub v AČR, Brněnská 74, 693 01 Hustopeče Datum: 3. 6. 2009 Čas: 1.AGROTEC NOSTALGIA HUSTOPEČE 12. - 13. 6. 2009 D E M O N S T RAČNÍ J Í Z DA H I S T O R IC K Ý C H A U T O MOBILŮ B r n ě n s k á 7 4, 6 9 3 0 1 H u s t o p e č e 1 Demonstrační jízdy historických soutěžních

Více

Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í

Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í Z V L Á Š T N Í U S T A N O V E N Í 36. PURUM RALLY PŘÍBRAM 2014 3. 5. října 2014 Příbram RALLY LEGEND Obsah zvláštních ustanovení 1. Úvod 2. Organizace 3. Program 4. Přihlášky 5. Pojištění 6. Reklama

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství zóny střední Evropy AUTOKLUB Mezinárodní mistrovství ČR MČR, Česká Trofej a MASCOM CUP

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství zóny střední Evropy AUTOKLUB Mezinárodní mistrovství ČR MČR, Česká Trofej a MASCOM CUP ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Mistrovství zóny střední Evropy AUTOKLUB Mezinárodní mistrovství ČR MČR, Česká Trofej a MASCOM CUP v autocrossu HUMPOLEC 22. - 24. dubna 2016 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. IV. Mogul Testovací RZ Žiželice 2013. Obsah 30. 3. 2013 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...5 4. PŘIHLÁŠKY...

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. IV. Mogul Testovací RZ Žiželice 2013. Obsah 30. 3. 2013 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...5 4. PŘIHLÁŠKY... ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ IV. Mogul Testovací RZ Žiželice 2013 30. 3. 2013 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...5 4. PŘIHLÁŠKY...6 5. POJIŠTENÍ...7 6. REKLAMA A OZNAČENÍ...8 7. PNEUMATIKY...8 8.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze)

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ (krátká verze) OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-8 IV PŘEJÍMKY Článek 9-10 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 11-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. www.koncak.cz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VI. Testovací RZ Žiželice 2015 28. 3. 2015 Obsah 1. ÚVOD...3 2. ORGANIZACE...3 3. PROGRAM...4 4. PŘIHLÁŠKY...5 5. POJIŠTENÍ...6 6. REKLAMA A OZNAČENÍ...6 7. PNEUMATIKY...7

Více

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Podbrdská Rallye Legend 20. - 21. Května 2016

Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Podbrdská Rallye Legend 20. - 21. Května 2016 Rally Klub Historických automobilů ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ V. Podbrdská Rallye Legend 20. - 21. Května 2016 www.rkha.cz PROGRAM: 1. Zahájení příjmu přihlášek: Elektronicky: info @rkha.cz Nebo Místo: Irena

Více

Fax: +420 571 438 280 Mobil: +420 606 677 620 www.vsetin.rally.cz ; www.autoklubvsetin.com Email: sekretariat@autoklubvsetin.com

Fax: +420 571 438 280 Mobil: +420 606 677 620 www.vsetin.rally.cz ; www.autoklubvsetin.com Email: sekretariat@autoklubvsetin.com WÜRTH PARTR RALLY VSETÍN 24. - 25. ŘÍJNA 2008, VSETÍN, Czech Republic Mio GPS Mistrovství ČR ve sprintrally K4 Pohár ČR v rally Vsetín, 24. 25. ŘÍJNA 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Obsah ZU: 1. Program 2. Organizace

Více

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín

Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín Školení pořadatelů a činovníků rally 22. 2. 2014, Zlín K historické automobily NSŘ FAS AČR Stanislav Kafka Pro rok 2014 jsou v rally HA vypsány: Mistrovství ČR v rally HA Česká trophy rally ypravidelnosti

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 1. Podnik Název podniku: MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA. Datum: 08. - 10. 08. 2014. 2. Statut podniku Třídenní mezinárodní

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. 1. Podnik Název podniku: MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA. Datum: 08. - 10. 08. 2014. 2. Statut podniku Třídenní mezinárodní ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: MISTROVSTVÍ FIA ZÓNY STŘEDNÍ EVROPA Okruh: Autodrom Most Datum: 08. - 10. 08. 2014 2. Statut podniku Třídenní mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Dispečink:

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TIMESEAL Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu MASCOM CUP NOVÁ PAKA 6. - 8. 5.

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TIMESEAL Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu MASCOM CUP NOVÁ PAKA 6. - 8. 5. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ TIMESEAL Mezinárodní mistrovství České republiky a Česká trofej v autocrossu MASCOM CUP NOVÁ PAKA 6. - 8. 5. 2011 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 1 III. Všeobecná ustanovení

Více

RALLYSPRINTSERIE Pohár 2+

RALLYSPRINTSERIE Pohár 2+ RALLYSPRINTSERIE Pohár 2+ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXIV. ROCKSTEEL VALAŠSKÁ RALLY 2015 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 10. dubna 11. dubna 2015 1 Pořadatel a organizátor: AutoMotoKlub Rallye Sport - Vsetín, Dolní Jasenka

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. RALLY ŠUMAVA LEGEND 24. 25. 04. 2015

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. RALLY ŠUMAVA LEGEND 24. 25. 04. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. RALLY ŠUMAVA LEGEND 24. 25. 04. 2015 OBSAH: 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky 5 5. Pojištění 6 6. Reklama a označení 6 7. Pneumatiky 7 8. Seznamovací jízdy 7 9.

Více

Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011

Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011 Český Rudolec, 15. 16. červenec 2011 ECOSUN Mistrovství české republiky ve sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilů Mistrovství ČR juniorů Dámský pohár ČR K4 Pohár ČR v rally Pohár mládeže

Více

Standardní propozice

Standardní propozice STANDARDNÍ PROPOZICE RALLYCROSS 2011 OBSAH: I PROGRAM II ORGANIZACE Článek 1 III VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 2-9 IV PŘEJÍMKY Článek 10-11 V PRŮBĚH ZÁVODU Článek 12-17 VI UZAVŘENÉ PARKOVIŠTĚ VÝSLEDKY PROTESTY

Více

Auto klub elektrárna Dukovany v AČR. ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany

Auto klub elektrárna Dukovany v AČR. ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany Auto klub elektrárna Dukovany v AČR ACCR Auto Club of Nuclear Power Plant Dukovany T ř e b í č 1 7. 1 8. 7. 2 0 0 9 AutoCont MČR ve Sprintrally Mistrovství ČR v rally historických automobilu Mistrovství

Více

PROGRAM: Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Off road 4x4 o.s., Ohrada 1878, 755 01 Vsetín Datum: 2. července 2014

PROGRAM: Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Off road 4x4 o.s., Ohrada 1878, 755 01 Vsetín Datum: 2. července 2014 BOHEMIAN BAJA 1. 8. - 3. 8. 2014 Bělá pod Bezdězem Mezinárodní mistrovství ČR a Polska v cross country rally FIA CEZ Cross Country Rally Championship 2014, koef. 2 ÚVOD Bohemian Baja, se bude konat podle

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. Rallye Český Krumlov 2015 IX. RALLYELEGENDY SHOW ČESKÝ KRUMLOV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. Rallye Český Krumlov 2015 IX. RALLYELEGENDY SHOW ČESKÝ KRUMLOV ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 43. Rallye Český Krumlov 2015 IX. RALLYELEGENDY SHOW ČESKÝ KRUMLOV Demonstrační jízdy historických soutěžních vozidel (přehlídky) po trati RZ bez měření času průjezdu mají za účel předvést

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ NA OKRUHU

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ NA OKRUHU ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PROPOZIC ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ NA OKRUHU SOUDOBÉ A HISTORICKÉ AUTOMOBILY 4 LIQUI MOLY WEEKEND OF CHAMPIONS AUTODROM VYSOKÉ MÝTO 1. 2. 10. 2011 OBSAH 1. VŠEOBECNÝ PROGRAM SPORTOVNÍHO PODNIKU

Více

RALLY LEGEND Klatovy

RALLY LEGEND Klatovy ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY LEGEND Klatovy OBSAH: 1. Úvod 1 2. Organizace 1 3. Program 2 4. Přihlášky 3 5. Pojištění 4 6. Reklama a označení 4 7. Pneumatiky 4 8. Seznamovací jízdy 4 9. Administrativní přejímka

Více

BRATRUŠOV 21. 23. 08. 2015

BRATRUŠOV 21. 23. 08. 2015 IV.BRATRUŠOVSKÉ SERPENTÍNY 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍCH ZÁVODŮ AUTOMOBILŮ DO VRCHU Maverick Rescue Euro Cup 2015 SOUDOBÉ A HISTORICKÉ AUTOMOBILY Maverick Rescue Euro Cup 2015 BRATRUŠOV 21. 23.

Více

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014

Zvláštní ustanovení. Libínské Sedlo Prachatice Prachatice 5. 7. září 2014 Zvláštní ustanovení Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mistrovství České republiky v závodech do vrchu Mezinárodní mistrovství České republiky v závodech historických automobilů

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. RALLYE ESKÝ KRUMLOV

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. RALLYE ESKÝ KRUMLOV ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 34. RALLYE ESKÝ KRUMLOV Global Assistance Mezinárodní mistrovství R v rally Rally Super Série Rally se bude konat podle MS FIA (a jejich píloh), Všeobecných pedpis pro rally mistrovství

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXI. RALLY BOHEMIA

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXI. RALLY BOHEMIA ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXXI. RALLY BOHEMIA 9. 11. 7. 2004 FIA Evropský pohár v rally Východ (koeficient 10) Mezinárodní mistrovství České republiky Norský juniorský Rally Cup 2004 Škoda Fabia Rally Cup Rally

Více

RALLY BOHEMIA NATIONAL National A (NEAFP) PROPOZICE

RALLY BOHEMIA NATIONAL National A (NEAFP) PROPOZICE National A (NEAFP) 12. 15. července 2012 3. podnik AvD Deutsche Rallye Serie 2012 PROPOZICE RALLY BOHEMIA National A (NEAFP) Místo: Mladá Boleslav Datum: 12. 15. července 2012 1. PŘEDSTAVENÍ AKCE Vztahující

Více

Zvláštní ustanovení Přeboru SMS v motokrosu Pardubice 2012. Zvláštní ustanovení. Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE 2012

Zvláštní ustanovení Přeboru SMS v motokrosu Pardubice 2012. Zvláštní ustanovení. Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE 2012 Zvláštní ustanovení Přebor SMS v motokrosu PARDUBICE 2012 Název podniku: Přebor SMS v motokrosu Pardubice Vypsané třídy: a) Ve třídě 50 - Licence "MEZ+A+B+M+C" ve věku 5-9 let. b) Ve třídě 65 - Licence

Více

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany

Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Práce s motorovou pilou u jednotek požární ochrany Vypracovali: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Autoøi: Kamil Sokoláø, Milan Vlášek Vydalo nakladatelství Hasièi, s. r. o., v Novém Mìstì nad Metují 2006 Grafická

Více

Šíma sprint 2012 A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ:

Šíma sprint 2012 A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ: Propozice soukromého Mistrovství České republiky závodů soudobých automobilů do vrchu, závodů do vrchu historických automobilů a motocyklů a etapových závodů automobilů. Šíma sprint 2012 A. TERMÍNY A MÍSTA

Více

Seriál okruhových závodů je vypsán pro vozidla Škoda Octavia RS třetí generace, upravená a dodaná promotérem seriálu.

Seriál okruhových závodů je vypsán pro vozidla Škoda Octavia RS třetí generace, upravená a dodaná promotérem seriálu. TECHNICKÝ PŘEDPIS OCTAVIA CUP 2016 Obsah 1. Základní ustanovení 2. Bezpečnostní předpisy 3. Základní specifikace vozidla 4. Pohonné hmoty a mazadla 5. Povolené změny, mezní hodnoty a specifikace 6. Různé

Více

Standardní propozice (Brno) (14.05.2016)

Standardní propozice (Brno) (14.05.2016) Standardní propozice (Brno) (14.05.2016) Propozice závodu (Brno, 14.05.2016) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROPOZICE A ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mezinárodní závody amatérů osobních vozů na okruzích CARBONIA CUP 2011 1. CARBONIA CUP 2011 Pořádá Carbonia Racing a Karting Klub, o.s., který vypisuje podnik 6-ti závodů amatérů

Více

Zvláštní ustanovení PCMO, 23. 25.9. 2011 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Zvláštní ustanovení PCMO, 23. 25.9. 2011 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1. Podnik Název podniku: PODZIMNÍ CENA MASARYKOVA OKRUHU Okruh: Automotodrom Brno Datum: 23. 25. 9. 2011 2. Statut podniku Mezinárodní 3. Organizace Pořadatel: Automotodrom Brno, P.O.

Více

Rally Camp POŘADATEL PRO KOHO JE RALLY CAMP URČEN MÍSTO KONÁNÍ TERMÍNY. 02. 03. dubna 20. 21. srpna 05. 06. listopadu

Rally Camp POŘADATEL PRO KOHO JE RALLY CAMP URČEN MÍSTO KONÁNÍ TERMÍNY. 02. 03. dubna 20. 21. srpna 05. 06. listopadu Rally Camp POŘADATEL Pořadatelem Rally campu je Středisko automobilového sportu Zlín (SAS Zlín) při Rallye AK v AČR s více než 20ti letou tradicí navazující na 45. letou činnost v automobilovém sportu,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC T Ě R L I C K Ý O K R U H AČR : 210/504, EMN 10/83

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC T Ě R L I C K Ý O K R U H AČR : 210/504, EMN 10/83 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HAVÍŘOVSKÝ ZLATÝ KAHANEC T Ě R L I C K Ý O K R U H AČR : 210/504, EMN 10/83 ==================================================== 1. Oznámení Občanské sdružení P R O S P O R T CZ pořádá

Více

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o.

Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. Obecné podmínky pronájmu společností Auto SAS s.r.o. I. Základní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují poskytování movitých věcí (zejména vysokozdvižných vozíků a jiných strojních zařízení) dále

Více

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice

AUTOSLALOM ZLÍN. Zvláštní ustanovení. www.autoslalom.cz. Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice AUTOSLALOM ZLÍN www.autoslalom.cz Mistrovství České republiky Česká Trofej Junior Zóna střední Evropy Řetechov 17. 5. část RZ Biskupice Zvláštní ustanovení ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXVI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXII. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 22. 5. 2011 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení duben 2011

Více

OFICIÁLNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ 1.Bratrušovské serpentiny 17. - 19. 08. 2012

OFICIÁLNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODŮ 1.Bratrušovské serpentiny 17. - 19. 08. 2012 Zvláštní ustanovení Mezinárodních závodů automobilových vrchařů Maverickrescue Euro Cup 2012, 1. Bratrušovské serpentiny 17. 19. 08. 2 0 1 2 Kapitola 1 - Všeobecný program podniku OFICIÁLNÍ ČASOVÝ HARMONOGRAM

Více

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz

Zvláštní ustanovení. Násedlovice 22. 8. 2015. Mistrovství České Republiky Československý autoslalom. www.csautoslalom.cz Zvláštní ustanovení Násedlovice 22. 8. 2015 Mistrovství České Republiky Československý autoslalom www.csautoslalom.cz I. PROGRAM A) Časový harmonogram Uzávěrka písemných přihlášek: 20. 8. 2015 Sobota -

Více

HLAVNÍ ČINOVNÍCI RZ funkce jméno a příjmení telefon vedoucí RZ (VRZ) Ivan Mazurek 737 574 252 bezpečnostní činovník RZ (BRZ) Bořivoj Plšek 737 621

HLAVNÍ ČINOVNÍCI RZ funkce jméno a příjmení telefon vedoucí RZ (VRZ) Ivan Mazurek 737 574 252 bezpečnostní činovník RZ (BRZ) Bořivoj Plšek 737 621 1 HLAVNÍ ČINOVNÍCI RZ funkce jméno a příjmení telefon vedoucí RZ (VRZ) Ivan Mazurek 737 574 252 bezpečnostní činovník RZ (BRZ) Bořivoj Plšek 737 621 105 zástupce vedoucího RZ (ZRZ) František Praţák 607

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK. AGROTEC AUTOKLUB v AČR Brněnská 74, 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AGROTEC RALLY HUSTOPEČE 14. 15. 10. 2005 VOLNÝ PODNIK OBSAH ZU: Program 1. Popis 2. Organizace 3. Přihlášky 4. Pojištění 5. Reklama 6. Startovní čísla 7. Pneumatiky

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SETINOVÝCH SOUTĚŽÍ VETERÁNŮ A YOUNGTIMERŮ V ČESKÉ REPUBLICE POŘÁDANÝCH POD HLAVIČKOU CLASSIC RALLYE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SETINOVÝCH SOUTĚŽÍ VETERÁNŮ A YOUNGTIMERŮ V ČESKÉ REPUBLICE POŘÁDANÝCH POD HLAVIČKOU CLASSIC RALLYE OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SETINOVÝCH SOUTĚŽÍ VETERÁNŮ A YOUNGTIMERŮ V ČESKÉ REPUBLICE POŘÁDANÝCH POD HLAVIČKOU CLASSIC RALLYE Preambule Setinové soutěže jsou prezentací historicky důležitých vozidel s testy přesnosti,

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior,

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ AUTOMOBILOVÝ SLALOM Vrchbělá Areál MOTORLAND BĚLÁ Bělá p. B. 14. a 15. 9. 2013 Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, I. PROGRAM A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení

Více

Oldtimer Bohemia Rally 2016 FIVA Int.

Oldtimer Bohemia Rally 2016 FIVA Int. Organizace a pravida MLADÁ BOLESLAV 26.5. - 28.5. 2016 1. ORGANIZACE A POPIS 1.1 Jméno pořadatele 1.2 Adresa a spojení 1.3 Organizační výbor 1.4 Hlavní činovníci 1.5 Umístění sekretariátu 1.6 Oficiální

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Změny 1 vyhláška č. 294/2015 Sb. Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých

Více

A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ:

A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ: Oficiální propozice k soukromému Mistrovství České republiky, závodů soudobých a historických automobilů do vrchu a na okruhu Šíma sprint 2016 A. TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ AKCÍ: 1. Konice 16. a 17.4. 2. Šternberk

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ ONDRSTROJ MMČR, MČR, a Česká Trofej v autocrossu MASCOM CUP 2014 SEDLČANY 9. - 10. 8. 2014 Kapitoly: Článek I. Program II. Organizace 01 III. Všeobecná ustanovení 02-08 IV. Přejímky

Více

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz

PROGRAM Zahájení p íjmu p lášek Uzáv rka p ihlášek: Uzáv rka p ihlášek pro spolujezdce: Administrativní p ejímka Technická p ejímka voz ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Příbram 29-30. 5. 2009 Autoklub Příbram v AČR Pod záštitou starosty města Příbram MVDr. J. Řiháka 1 Cross country rally Příbram 2009, která se uskuteční ve dnech 29. - 30. 5. 2009,

Více

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557

RALLYSPRINT KLUB V AČR PODKOPNÁ LHOTA 136, 763 18 TRNAVA IČ: 75040557 XV. IMPROMAT RALLYSPRINT KOPNÁ MIO GPS MISTROVSTVÍ ČR VE SPRINTRALLY K4 POHÁR ČR V RALLY POHÁR MLÁDEŽE V RALLY VOLNÝ ZÓNOVÝ PODNIK VOLNÝ PODNIK V RALLY HISTORICKÝCH VOZIDEL 29. 6. 2007 30. 6. 2007 SLUŠOVICE

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 RALLY KLUB HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ V AČR ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Setkání historických vozidel u Čínova 2013 28. - 29. září 2013 www.rkha.cz PROGRAM: 1.Zahájení příjmu přihlášek: Místo: Daniel Krob, Soběsuky

Více

Vnitřní řád Školského zařízení Personnel Welfare,zařízení školního stravování s.r.o. provoz Školní jídelna Gymnazium a SOŠP Liberec,Jeronýmova 425/27

Vnitřní řád Školského zařízení Personnel Welfare,zařízení školního stravování s.r.o. provoz Školní jídelna Gymnazium a SOŠP Liberec,Jeronýmova 425/27 Vnitřní řád Školského zařízení Personnel Welfare,zařízení školního stravování s.r.o. provoz Školní jídelna Gymnazium a SOŠP Liberec,Jeronýmova 425/27 V souladu s ustanoveními 2 odst. (3) Vyhlášky č.107/2005

Více

VII. STAR RALLY HISTORIC 2014 29. 30. 8. 2014

VII. STAR RALLY HISTORIC 2014 29. 30. 8. 2014 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VII. STAR RALLY HISTORIC 2014 29. 30. 8. 2014 Volný podnik rally historických automobilů Demonstrační jízda rally legend OBSAH strana 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky

Více

Tišnov, 8. - 9. června 2007

Tišnov, 8. - 9. června 2007 Mio GPS mistrovství České republiky ve sprintrally K4 pohár České republiky v rally Austrian Rallye Challenge 2007 Volný zónový podnik v rally Tišnov, 8. - 9. června 2007 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Obsah ZU:

Více

Datum: 6. 10. 2006 Čas: 20:00 hod. Uzávěrka pro údaje o spolujezdcích: 13.10. 2006 do zahájení administrativní přejímky.

Datum: 6. 10. 2006 Čas: 20:00 hod. Uzávěrka pro údaje o spolujezdcích: 13.10. 2006 do zahájení administrativní přejímky. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Labská TROTINA Rally Hradec Králové 13. 14.10. 2006 Mistrovství České republiky ve sprintrally Rally super série Mistrovství České republiky v rally historických automobilů Pohár České

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 I. PROGRAM ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXI. AUTOMOBILOVÝ SLALOM ZLÍN 6. 6. 2010 FIA Zóna Střední Evropy, Mistrovství ČR, Česká Trofej Junior, A) Časový harmonogram distribuce zvláštních ustanovení květen 2010

Více

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD

20. 9. - 21. 9. 2013 2013, 1 2013 2013 ÚVOD 11. INTERNEXT RALLY 20. 9. - 21. 9. 2013 Vsetín FIA CEZ Cross Country Rally Trophy 2013, koef. 1 Mezinárodní mistrovství Česka, Polska v Cross country Rally 2013 Slovenský pohár CCR 2013 ÚVOD Internext

Více

XIV.TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT 5. 6. 12. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Automobilová rally volný podnik

XIV.TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT 5. 6. 12. 2008 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Automobilová rally volný podnik XIV.TipCars PRAŽSKÝ RALLYSPRINT 5. 6. 12. 2008 Automobilová rally volný podnik ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ Obsah ZU: Program 1. Program 2. Organizace a popis 3. Přihlášky 4. Pojištění 5. Reklama a startovní čísla

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny služby poskytované touto cestovní kanceláří

Více

e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211

e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim IDDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211 MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM tel.: 469 657 111, fax: 469657535 Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim e-mail: urad@chrudim-city.cz Odbor dopravy http://www.chrudim.eu Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Více

VIII. STAR RALLY HISTORIC 2015 28. 29. 8. 2015

VIII. STAR RALLY HISTORIC 2015 28. 29. 8. 2015 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ VIII. STAR RALLY HISTORIC 2015 28. 29. 8. 2015 Volný podnik rally historických automobilů Demonstrační jízda rally legend OBSAH strana 1. Úvod 2 2. Organizace 2 3. Program 3 4. Přihlášky

Více

Carlsbad Classic 2014

Carlsbad Classic 2014 Carlsbad Classic 2014 Setinová soutěž veteránů a youngtimerů v České republice Oficiální pravidla Preambule Carlsbad Classic je prezentací historicky důležitých vozidel s testy, které jsou nastaveny tak,

Více

ČASOVÝ HARMONOGRAM/TIME SCHEDULE

ČASOVÝ HARMONOGRAM/TIME SCHEDULE 1 ČASOVÝ HARMONOGRAM/TIME SCHEDULE 2 OBSAH/ CONTENT 2. Časový harmonogram/time schedule 3. Obsah/Conent, lokace SA a UP po dojezdu/ Location SA and PF after arrival, typy tabulí pro vjezd do servisní zóny/

Více

Retardér 1 Výňatek z bezpečnostního plánu Levá odbočka za horizontem Výňatek z bezpečnostního plánu Pozn.: Nenechat nikoho stát v prostoru proti odbočení (včetně sebe nebo fotografů). Rampa Výňatek

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

PŘÍLOHA N 080 VERZE 2011

PŘÍLOHA N 080 VERZE 2011 Svaz endura AČR NÁRODNÍ SPORTOVNÍ ŘÁDY CROSS COUNTRY PŘÍLOHA N 080 VERZE 2011 N 080.1 Všeobecně. 3 N 080.2 Trať 3 N 080.2.1 Bezpečnostní zóna... 3 N 080.3 Zveřejnění zvláštních ustanovení (ZU). 3 N 080.4

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 27. kvìtna 2002 Cena 69,- Kè OBSAH 3. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 16. èervence

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Okříšky, 23. 24. 3. 2007

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ. Okříšky, 23. 24. 3. 2007 Okříšky, 23. 24. 3. 2007 R Mistrovství ČR ve sprintrally Pohár České repuliky v rally Pohár mládeže v rally Dámský pohár Volná rally Zóny Střední Evropa ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 1 Soutěž se bude konat podle

Více

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU

1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU 1. CO JE POTŘEBA PRO REGISTRACI NA VÝSTAVU Vyplněný a podepsaný formulář Provozně bezpečnostní předpisy (PBP), které je nutné bezpodmínečně dodržovat při Vaší účasti na veletrzích a výstavách v areálu

Více

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor

Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru - vzor Příloha č. 6 k zákonu č. 145/2010 Sb. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní číslo (*) E-mailová

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

PROPOZICE European R-Cup 2011

PROPOZICE European R-Cup 2011 PROPOZICE European R-Cup 2011 1. ÚVOD Radical sports cars CZ, s.r.o. (dále jen promotér) vyhlašuje pro rok 2011 seriál závodů automobilů na okruzích s názvem European R-Cup 2011 (dále jen ERC 2011) 2.

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLYEXHIBICE. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLYEXHIBICE. Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLYEXHIBICE Agrotec autoklub v AČR Brněnská 74 693 01 Hustopeče 1 OBSAH: strana 1. Úvod....2 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 4 5. Pojištění... 5 6. Reklama a označení...

Více

Bezpečnostní delegát ASN: Jan Regner (CZE) 2.7 Hlavní činovníci. Hlavní technický komisař: Stanislav Mrkvan. Hlavní činovník pro bezpečnost: Petr Rath

Bezpečnostní delegát ASN: Jan Regner (CZE) 2.7 Hlavní činovníci. Hlavní technický komisař: Stanislav Mrkvan. Hlavní činovník pro bezpečnost: Petr Rath 1. Úvod... 1 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 6 5. Pojištění... 8 6. Reklama a označení... 9 7. Pneumatiky... 9 8. Palivo... 10 9. Seznamovací jízdy... 10 10. Administrativní přejímka...

Více

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI Smlouva o patentové spolupráci (PCT*) SMLOUVA O PATENTOVÉ SPOLUPRÁCI pøijatá ve Washingtonu dne 19. èervna 1970, zmìnìná dne 28. záøí 1979, dne 3. února 1984 a dne 3. øíjna 2001 (sdìl. fed. min. zahr.

Více

1. Základní údaje o dodavateli. Obchodní oddělení a produkční centrum: 2. Dodavatel a zákazník. 3. Uzavření smlouvy

1. Základní údaje o dodavateli. Obchodní oddělení a produkční centrum: 2. Dodavatel a zákazník. 3. Uzavření smlouvy 1. Základní údaje o dodavateli Dodavatel: Martin Coufal, Prokopova 476, 560 02 Česká Třebová IČ: 73805645 DIČ: CZ 84 07 11 36 71 Společnost je zapsána v živnostenském rejstříku Městského úřadu v České

Více

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO MINISTERSTVO DOPRAVY DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ OKRESNÍ KOLO Chrudim 19. května 2016 DDH Chrudim 1. P R O P O Z I C E Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů okresu Chrudim 19. 5. 2016 Vyhlašovatel

Více

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ do 30/2001: změna / doplnění nový název "Stezka pro chodce" (č. C 7a), která přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka

Více

Propozice seriálu závodů HIT 2016

Propozice seriálu závodů HIT 2016 Propozice seriálu závodů HIT 2016 Pořádající kluby RC Zlín a RC Valmez Racing Místo konání Otrokovice - dráha RC Klubu Zlín, GPS: 49 12'38.042"N, 17 31'53.214"E Organizace závodů Závody HIT 2016 jsou seriálem

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIX. RALLY AGROPA 2007

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIX. RALLY AGROPA 2007 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ XXIX. RALLY AGROPA 2007 13.-14. července 2007, Olšany MIO GPS Mistrovství České republiky ve sprintrally K4 Pohár ČR v rally Rally historických automobilů volný podnik Obsah ZU: 1.

Více

4.1 Znamení dávaná na břehu budou vztyčována na startovní lodi ZK.

4.1 Znamení dávaná na břehu budou vztyčována na startovní lodi ZK. NÁVRH 2.prac.verze Plachetní směrnice CTL: 061112 Mistrovství České Republiky ve třídě Bavaria 42-Match a závod v otevřené třídě ORC 4. 8. 6. 2006 Chorvatsko Biograd na Moru 1. PRAVIDLA Závod bude řízen

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové

Více

Úplné znìní. í 33 ~\t'it.e~"

Úplné znìní. í 33 ~\t'it.e~ í 33 ~\t'it.e~"!. Úplné znìní Stanov Spoleèenství vlastníkù jednotek Ze dne 16.5.2001 ve znìní zmìn ze dne 20.11.2003 a 12.1.2006 Èást f. Základní ustanovení Èlánek 1 Spoleèenství vlastníkù jednotek yro

Více

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU

ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU ROČENKA MINIKÁROVÉHO SPORTU 2011 Ročenka 2011 2 SM AČR OBSAH I. Sportovní pravomoc, řízení minikárového sportu 5 II. Struktura a složení SM AČR 5 III. Organizační pokyny 6 IV. Mistrovství ČR ve slalomu

Více

BEZPEČNOST A ORGANIZACE ZÁVODU RALLY

BEZPEČNOST A ORGANIZACE ZÁVODU RALLY BEZPEČNOST A ORGANIZACE ZÁVODU RALLY ONI SYSTEM - RALLY MONITORING ONI system je komplexní řešení pro monitorování vozidel a mobilních objektů. Prostřednictvím webové aplikace poskytuje online informace

Více

1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.2 Povrch trati 1.3 Trať

1. ÚVOD 1.1 Všeobecně 1.2 Povrch trati 1.3 Trať 1. Úvod... 1 2. Organizace... 2 3. Program... 3 4. Přihlášky... 6 5. Pojištění... 8 6. Reklama a označení... 9 7. Pneumatiky... 9 8. Palivo... 9 9. Seznamovací jízdy... 10 10. Administrativní přejímka...

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY 1 Česká trofej v autokrosu KC a RC ORGANIZAČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Platí pro závodiště Kosice, Radeč a závody s nimi spojené 2016 Autor : Miroslav Kodrle, Ladislav Saidl, Jan Pavlík 2 1. VŠEOBECNĚ

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA OPEN

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA OPEN ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA OPEN 14. - 15. 7. 2012 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ RALLY BOHEMIA OPEN 14. - 15. 7. 2012 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ORGANIZACE A POPIS... 3 3 PROGRAM... 5 4 PŘIHLÁŠKY... 5 5 POJIŠTĚNÍ...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více