KRISTUS MANSIONEM BENEDICAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRISTUS MANSIONEM BENEDICAT"

Transkript

1 Zpravodaj římskokatolické farnosti sv. Ludmily na Královských Vinohradech číslo 1/2009 měsíčník vychází 11. ledna 2009 KRISTUS MANSIONEM BENEDICAT Vážení farníci od sv. Ludmily, milí čtenáři farního zpravodaje, začátek nového občanského roku máme za sebou. Každý začátek je především příležitostí ohlédnout se a bilancovat to, co už je za námi, poděkovat dobrému Bohu za to všechno, čeho se nám z jeho vůle dostalo; pokud bylo něco špatného a zlého, vzít si z toho nějaké ponaučení, dát si konkrétní předsevzetí, napravit to, co se napravit dá a vykročit radostně kupředu. Každý jistě přemýšlí, jaký tento nový rok bude, co nového přinese, zda bude lepší než ten předešlý nebo nikoliv? Na tyto otázky neznáme odpověď, jedno je ale jisté: jako křesťané bychom neměli propadat zoufalství, strachu a nejistotě, ale svěřit vše našemu Pánu, konec konců to on řídí náš život. V minulých dnech jste psali na dveře svých domů či bytů: K+M+B 2009 KRISTUS MANSIONEM BENEDICAT. Kéž Kristus v roce 2009 skutečně žehná vaše domovy. V mém rodném Polsku je starobylým zvykem, že kněz ve vánoční době navštěvuje domovy svých farníků a žehná je a s nimi i všechny, kdo v nich budou přebývat. Není v mých možnostech navštívit všechny své milé farníky, tak mi dovolte, abych tak učinil aspoň symbolický prostřednictvím farního zpravodaje: Pane Ježíši Kriste, ty jsi stále s námi. Požehnej + těm, kdo bydlí v tomto domě a prosí o tvou pomoc. Daruj jim radost a pokoj v Duchu svatém, úspěch v jejich práci a ochranu před vším zlem a nebezpečím. Slyš hlas jejich modliteb a dávej jim denně poznávat a naplňovat tvou vůli. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Váš P. Stanislav Apoštolát modlitby leden 1. Aby rodiny byly stále více místem lásky, osobního růstu a předávání víry. 2. Aby křesťané různých vyznání si uvědomovali potřeby nové evangelizace v této době hlubokých proměn, aby byli ochotni hlásat Boží Slovo a směřovat k plné jednotě všech křesťanů, a tím nabídli důvěryhodnější svědectví evangelia. 3. Aby se každý z nás poctivě snažil přispět potřebným s ochotou nabídnout sebe sama pro službu druhým.

2 2 MARTIN Z ŘÍMA 1/2009 Drazí farníci Protože jsem v těchto dnech doma, v České republice, nebude dnešní článek pokračováním mých procházek po Římě. Přesto bych Vám ale i tento měsíc rád něco napsal. Protože se blíží zkouškové období, věnuji těchto pár řádků svému pobytu a především studiu v Římě. Již od roku 1929 stojí v Římě, nedaleko Lateránské baziliky, Papežská kolej Nepomucenum (její předchůdkyní byla do roku 1929 kolej Bohemicum, která stála nedaleko Španělských schodů, asi 20 min. od Vatikánu), ve které bydlí čeští bohoslovci a kněží, kteří jsou posláni svými biskupy studovat do Říma. Všichni čeští bohoslovci poslaní do Říma dokončit své základní teologické studium navštěvují Papežskou Lateránskou univerzitu. Kněží pak chodí na jednotlivé římské univerzity, podle oboru, jehož zaměření si vybrali. V tomto roce je nás v Římě 10 bohoslovců (3 z Čech a 7 z Moravy) a přibližně 15 českých kněží. Protože tento počet by neuživil provoz této koleje, bydlí s námi v domě také přibližně 15 cizinců, převážně kněží. Čeští biskupové posílají své bohoslovce do Říma po druhém, případně po třetím ročníku vystudovaném na jedné z našich českých fakult. Naše římské studium tedy trvá dva, resp. tři roky. Protože Italové striktně oddělují studium filosofie a teologie, během našeho tříletého studia tedy musíme absolvovat veškeré teologické předměty vyučované na této fakultě. To je přibližně 30 předmětů. Na naší fakultě se razí teorie, že dopoledne je pro studium ve škole, odpoledne pro studium doma. Každý všední den je tedy vyučování stejné, to znamená, že máme každý den dopoledne čtyři přednášky. Odpoledne pak máme pro studování materiálů ke zkoušce. Když jsem si to letos počítal, vychází to zhruba na 3000 stránek. Což pro nás cizince znamená, že zábava na odpoledne je obstarána. A jelikož čas neúprosně běží a můj zahraniční pobyt již brzy začne ukrajovat druhou polovinu, čeká mě v těchto dnech již třetí zkouškové období. Toto období je od toho našeho trochu odlišné. První zvláštností je, že se člověk nemůže napsat na dvě zkoušky v jednom dni. Nám cizincům toto ani tak moc nevadí. Větší nepříjemností však pro nás je, že student má ve zkouškovém období nárok pouze na jediný termín pro danou materii. Pokud se tedy nepodaří zkoušku udělat, je třeba čekat na další zkouškové období. Zkouškové v zimním semestru je vždy trochu snazší, protože toho není tolik. Jedná se obvykle o dvě zkoušky + dvě až tři možnosti udělat si tak zvané esonero (úleva, osvobození), což znamená, že si mohu celoroční látky tzv. přepůlit. Mě toto zkouškové období čeká 5 zkoušek, a to Úvod do Písma (to mám z loňského roku), Antropologie, Exegeze NZ, Teorie a filosofie práva + 1 kniha Kodexu kanonického práva a Morální teologie teologální ctnosti víra, naděje a láska. Snad jediným skutečným problémem římského studia je, že mi nebude uznáno magisterské studium. Mé studium totiž nebude zakončeno státními zkouškami a rovněž práce, kterou budu v posledním ročníku psát (přibližně 25 stránek), nebude splňovat pravidla diplomové práce. Tak to je v krátkosti něco málo o mém studiu. Závěrem svého dopisu bych chtěl vyjádřit radost, že jsem mohl společně s Vámi prožít letošní vánoční svátky. Přeji vám hojnost Božího požehnání v tomto novém roce. Martin Sklenář

3 1/2009 ZE ŽIVOTA FARNOSTI 3 Goliáš? Oloupen Snad každý zná koledu Narodil se Kristus Pán. Ale zpíváme jí správně? Posuďte sami. Beliáš obloupen, veselme se Znáte to: tisíckrát opakovaná lež či omyl se stává nakonec mýtem, ba dokonce obecně přijímanou pravdou. K Vánocům patří neodmyslitelně koledy a písně vánoční, které jsou součástí bohoslužeb v tomto slavnostním období. Mezi nejznámější vánoční písně, objevující se ve všech kancionálech patří Narodil se Kristus Pán. Zde je třeba upozornit na jeden nešvar, který se stačil hluboko zahnízdit v našich myslích a našel si své místo v mnoha kancionálech po celá dlouhá desetiletí. O co jde? O jednu souhlásku a jednu samohlásku. Pro někoho je to možná detail a marginálie. Změna těchto dvou hlásek však vnesla do textu vánoční písně určitý nesoulad a významový posun. Jde totiž o nešťastného oloupeného Goliáše. Víme, že Goliáš byl biblický obr, kterého přemohl mnohem menší David, syn Jišajův. Slovník cizích slov nám sice nabízí i jiné významy slova Goliáš, jako například velký brouk, velkoplodá odrůda ovoce či zeleniny nebo největší závitová patice či objímka. Není snad pochyb o tom, že v písni se zpívá o výše uvedeném hromotlukovi z řad Filištínských, který, jsa chráněn brněním a ozbrojen dýkou, mečem a kopím, vyzval k souboji zástupce Izraelitů. Odvahu našel jistý David, mladý pasák ovcí, který jedinou dobře mířenou prudkou ranou prakem umístil oblázek přesně doprostřed nekrytého obrova čela. Omráčenému obru pak uťal jediným úderem jeho vlastního meče hlavu. Po usmrcení Goliáše zřejmě nebylo cílem Davidovým nějaké loupení. Goliášova zbroj velikosti XXXXL by Davidovi příliš k užitku nebyla. Tento biblický příběh nám při hlubším zamyšlení ve vánoční písni jaksi nesedí. Proč se tu mezi verši, oslavujícími Kristovo narození, objevuje najednou filištínský obr, představitel hrubé fyzické síly, jemuž bylo srdečně jedno, že se jednou jako potomek Abrahamův, z pokolení Judova z rodu Davidova, narodí v osobě Ježíše Krista nějaký Mesiáš? Biblický slovník Adolfa Novotného (Kalich, 1992) nabízí vysvětlení, že Goliáš symbolizuje nepřítele Hospodina. David vedl boje Hospodinovy a bylo mu dáno vítězství. David ukládá Goliášovo odění ve svém stanu. Obloupiti zde znamená doslovně do naha vysvléci, užívá se i ve smyslu odzbrojiti. Pojďme však nahlédnout do jednoho z kancionálů devatenáctého století A ejhle! Například v dílku Kancionálek Cyrillský vybrané písně pro všecky doby roku církevního jakož i nejpotřebnější modlitby lidu katolického, zpracovaném a vydaném vlastním nákladem Th.Dr. Františkem Kolískem v Brně roku 1895 na straně 23 čteme čtvrtou sloku písně Narodil se Kristus Pán takto : Beliáš obloupen veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se. Z života čistého atd. Beliášem je zde míněn Belzebub, ďábel. Podle Ottova slovníku naučného, vydaného v roce 1890, tedy ve srovnatelném období, z jakého pochází výše citovaný kancionál, nacházíme heslo Belial. V knihách Starého zákona to byl výraz pro zosobněnou bezbožnost, totiž ďábla. V talmudu a kabbale pro knížete ďáblova, v knihách Nového zákona pro protivníka Krista. Belial má též další význam. Je to název středověké skladby, ve které se ve formě právního procesu líčí vysvobození duší z předpeklí Kristem. Ježíš tu vystupuje jako obžalovaný,

4 4 ZE ŽIVOTA FARNOSTI 1/2009 žalující stranou jsou ďáblové. Předsedou soudu je Šalomoun, řečníkem Kristovým Mojžíš a zástupcem ďáblů je Belial, po kterém je skladba nazvána. Z tohoto pohledu dostává text vánoční písně logický a možno říci původní význam totiž vítězství Krista nad ďáblem. Kristus po obdrženém křtu svatého Jana se chtěl důstojně připravit na své mesiášské dílo. Uchýlil se na poušť, kde se celých 40 dní modlil a postil. Byl při tom třikrát pokoušen ďáblem, který nakonec odešel přemožen a zahanben. Staročeské obloupení je tedy možno chápat jako výraz pro vítězství nad ďáblem. Ve smyslu středověké skladby belial též vítězství Krista v soudním sporu s Belialem, jehož argumenty byly soudem oslyšeny. Výraz Beliáš je v českém prostředí užívaný tvar, podobně jako Anciáš (Antikrist, zastarale Ancikrist odpůrce Krista, neznaboh, přeneseně zlý člověk), Mesiáš (hebrejsky Mašijáh vykupitel, spasitel) nebo u jmenných tvarů Uriáš, Tadeáš, Kleofáš atd. A proto: Po nádechu ke čtvrté sloce písně Narodil se Kristus Pán zapomeňme na hrdelní Goliáš a zformulujme mluvidla na retné Beliáš. Navrátíme tak textu písně její původní smysl. Napsal P. Jan Mach Převzato z: Milí farníci a čtenáři občasníku Ludmila, je mou milou povinností vás informovat o stavu veřejné sbírky na opravu varhan v našem kostele. Ke dni je na účtu ,07 Kč. Jmenovitě děkujeme RNDr. Anně Sochorové, MUDr. Heleně Popelíkové, Liškovi Jiřímu a firmě Nexia Prague. Děkujeme velice také všem anonymním dárcům. Máme též velkou radost z velkého počtu návštěvníků adventních koncertních půlhodinek, děkujeme za váš zájem a podporu. Během tří adventních koncertů hosté přispěli celkem částkou 6453 Kč. Krásnou reportáž o výročích v našem kostele, tedy nejen, ale přece i o varhanách, vysílala ČT1 v den svátku svaté Lucie 13. prosince ve v pořadu Z metropole. Můžete ji shlédnout na internetu na webových stránkách České televize Přeji Vám mnoho dobrého v novém roce 2009 za o. s. Lenka Frausová HISTORICKÝ KALENDÁŘ nar. sv. Terezie z Lisieux, franc. karmelitka zemř. Jan z Dražic, 27. pražský biskup, zakladatel kanovnického kostela sv. Jiljí na St. Městě nar. František V. Lobkowicz, sídelní biskup zemř. Neplach, kronikář Karla IV., opat vysvětil pražský biskup Tobiáš z Bechyně nově postavený chrám sv. Mikuláše na Malé Straně kníže Boleslav II. a sv. Vojtěch v Břevnově založili první mužský klášter benediktinů v Čechách zemř. Mikuláš z Újezda, 23. pražský biskup zemř. František S. Nosecký, kněz-premonstrát, představitel české malířské barokní školy Daniel zvolen za 13. biskupa pražského, rádce krále Vladislava II., vzdělaný politik (podle podkladů ČBK)

5 1/2009 AKTUALITY 5 neděle 11. ledna Při mši svaté v hod. mše vánoční od Champantiere středa 14. ledna Po večerní mši svaté (cca 17.15) první v novém roce úklid kostela (po úklidu P. Stanislav zve do sakristie na malé občerstvení) pondělí 19. ledna Každé pondělí od hod. bude mít P. Stanislav přípravu na I. svaté přijímání dětí z farnosti úterý 20. ledna V rámci Klubu aktivního staří paní Antonová, ředitelka farní charity, zve seniory na přednášku o zahraničních zájezdech. Místo konání hotel Akcent (večeře zdarma). Sraz ve hod. před budovou fary. středa 21. ledna Na faře od hod. Křeslo pro hosta s Dr. Eliášem na téma liturgická hudba kanonické předpisy, jimiž Setkávání maminek na faře LEDEN Tvoříme s dětmi My tři králové jdeme k vám... vyrábíme krále Divadýlko Přijďte se podívat na loutkové představení Biblické texty setkání odpadá Těšíme se na všechny maminky, přijďte mezi nás. Scházíme se ve čtvrtek v hod. Karolina Kopecká, tel je provozování liturgické a obecněji chrámové hudby upraveno úterý 27. ledna Od hod ve velkém sále na faře v rámci Klubu aktivního staří zve paní Antonová seniory na trénink paměti středa 28. ledna Od hod. ve velkém sále na faře setkání pastorační rady farnosti (P. Stanislav prosí o maximální účast všechny členy PR) sobota 31. ledna Od hod. ve strahovském klášteře celebruje pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk mši svatou k příležitosti světového dne zasvěceného života, po mši svaté setkání s řeholníky z celé diecéze neděle 1. února Mše svatá v 9.00 hod. bude latinská (doprovází ženská gregoriánská schola) Unie katolikcých žen zve zájemce na: přednášku PhDr. Jaroslava Šturma z cyklu Ženská spiritualita: Otcové a matky synové a dcery. Uskuteční se ve středu 21. ledna od hod. v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, v učebně P1. společenské odpoledne na téma Cesta kolem světa I Singapur. Proběhne ve středu 21. ledna, hod. ve Farním klubu Panny Marie Sněžné, Jungmannovo nám. 18, Praha 1, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek. Cyklus farních besed (Křeslo pro hosta) bude v lednu pokračovat. Tentokrát budeme mít možnost dozvědět se podstatné věci týkající se liturgické hudby. Podle předběžné domluvy budou posluchačům podány základní informace o kanonických předpisech, jimiž je provozování liturgické a obecněji chrámové hudby upraveno, ale zejména se budou moci seznámit s poznatky a doporučeními z dlouhodobé praxe. Naším hostem bude předseda Společnosti pro duchovní hudbu MUDr. Jaroslav Eliáš, stále činný jako varhaník v chrámu Matky Boží před Týnem a nejen tam. Mnozí ho jistě znáte. Beseda se bude konat 21. ledna od 19 hod. na faře v Jugoslávské ul.

6 DEN ČAS ČINNOST VEDE NEDĚLE 9.00 Mše svatá P. Stanislav Mše svatá P. Stanislav (1. v měsíci) Farní caffé farníci PONDĚLÍ Ženská chorální schola D. Štefancová Katechumenát příprava dospělých na křest P. Stanislav ÚTERÝ Klub aktivního stáří Charita (od ledna 2009) D. Antonová STŘEDA PASTORAČNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/ Zkouška farního sboru S. Jelínek Vzdělávání ve víře dospělých seminář o sv. Pavlovi 9.00 Setkání seniorů společenství sv. Jáchyma a Anny P. Stanislav P. Stanislav Náboženství I. stupeň ZŠ P. Lutka (liché středy) Úklid kostela P. Lutka Příprava na biřmování P. Stanislav (sudé středy) Křeslo pro hosta P. Křížek ČTVRTEK Setkání maminek s dětmi K. Kopecká Společné nešpory v kapli sv. Josefa (v kostele) P. Stanislav Farní modlitební společenství biblická meditace Z. Jeníková Zkouška sboru Laetitia R. Michálek PÁTEK (1. v měsíci) 7.30 Mše svatá a zahájení celodenního výstavu NSO P. Stanislav SOBOTA Poslední aktualizace: Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před začátkem mše sv. nebo po domluvě s knězem. Duchovní rozhovor a svátostná služba pro nemocné jsou možné po domluvě s knězem nebo jáhnem a také na tel Další informace na nástěnkách v kostele. Vydavá: Římskokatolická farnost u kostela svaté Ludmily, Jugoslávská 27, Praha 2, tel ; P. Stanislav B. Surma, OPraem. kaplan; připravil: M. Kyncl

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

pardubické farnosti sv. Bartoloměje

pardubické farnosti sv. Bartoloměje pardubické farnosti sv. Bartoloměje Vydává Římskokatolická farnost v Pardubicích Náklady: 8,- Kč www.farnost-pardubice.cz O B S A H ZE ŽIVOTA FARNOSTI str.2-6 Setkání pastorační rady Duchovní setkání pro

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE č. 4 duben 2012 20. ročník ÚVODNÍK Rozhodnutí je jistým závazkem Velikonoce nejsou jen oslavou smrti Ježíše Krista, ale také jeho vzkříšení. Z tohoto spásného činu se rodí

Více

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2003

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2003 pražské arcidiecéze č. 1, leden 2003 Co přinese budoucnost nechme hádat hadačům a věštcům. Řada lidí se ptá, co jim tento rok přinese. Je jisté, že přinese věci příjemné a nepříjemné a nic nám celkem nepomůže,

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč

IKD. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 1 Chceme do světa přinášet lásku k bližnímu Rozhovor se sestrou Adrianou Mihovou Gesta víry a zbožnosti: Kráčení jako obraz duchovního putování

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 23 leden 2015 PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 1 ročník 23 leden 2015 PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 1 ročník 23 leden 2015 O DOMOVĚ A BEZDOMOVCÍCH NEJSEM TAK STRAŠNÁ MÁMA PŘIBÝVÁ LIDÍ BEZ DOMOVA 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA...o tom, co je to

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Představujeme Vám První zasedání sněmu české katolické církve Fakta o sněmu

Představujeme Vám První zasedání sněmu české katolické církve Fakta o sněmu Představujeme Vám První zasedání sněmu české katolické církve Fakta o sněmu V lednu 1996 rozhodla ČBK o svolání sněmu, který by v našich podmínkách dále uskutečňoval závěry II. Vatikánského koncilu.k tomuto

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník VII. Prosinec 2001 Nadšení V mlhavém počasí je těžké rozeznat obrysy postav, barvy ztrácejí svoji živost, v dálce se těžko rozeznávají rysy

Více

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 3/2011 AKTUALITY A POZVÁNKY Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN 3/2011 Červen Milí farníci, protože toto číslo vychází o slavnosti Seslání Ducha svatého, bude věnováno svátosti biřmování. Zároveň je to poslední předprázdninové

Více

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE?

Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Ročník XXVI., číslo 4 Vyšlo 14. 12. 2014 VYBALENÉ VÁNOCE? Vánoce jsou v naší mysli svátky dětí, dárků, zvyků, tradic, hojnosti. A mnohý si řekne: Pro mě už to není, mně to nic neříká, já Vánoce neslavím.

Více

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM

PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE ZPRAVODAJ 7,75% 4,5% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 0,1% SETKÁNÍ JÁHNŮ NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 3 ročník 23 březen 2015 7,75% 0,1% 1,5% 2,5% 4% 3,5% 4,5% NÁVŠTĚVNOST BOHOSLUŽEB ROZHOVOR S RADKEM TICHÝM SETKÁNÍ JÁHNŮ 2 ÚVODNÍK EDITORIAL Vážení čtenáři, SLOVO ARCIBISKUPA

Více

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003

pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2003 Naším úkolem není být Matkou Terezou V polovině října proběhne blahořečení Matky Terezy. Snad nikdo nepochybuje o jejím významu. Matka Tereza rozvinula sociální činnost,

Více

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního

AKTUALITY. Drazí bratři a sestry, prvního března přijal Svatý otec mou žádost o uvolnění ze služby diecézního D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY březen 2014 ročník 3 XXIV. Papež František s Mons. Paďourem a Mons. Posádem při návštěvě Ad limina v Římě. Dopis

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 1/2009 Ročník XIX Leden 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze První list Soluňanům Tomáš Holub Domov Svatého Josefa v Žirči Letem, světem...mládeže Tříkrálová sbírka 2009 Liturgický oděv

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII.

AKTUALITY. červenec srpen 2013 ročník XXII. D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY červenec srpen 2013 7-8 ročník XXII. Ohlédnutí za oslavami 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou

Více

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině

IKD. 20 Kč. Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX IKD Snažím se nezahálet Nový seriál k Roku kněží Mladí se inspirovali v Maďarsku Jeruzalémská bible po 30 letech v češtině 1 Proglas Radio Proglas v královéhradecké

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM

ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE. číslo 4 ročník 23 duben 2015 VELIKONOCE V KATEDRÁLE FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM ZPRAVODAJ PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE číslo 4 ročník 23 duben 2015 FARNÍ ČASOPISY O MÉDIÍCH S KARDINÁLEM VLKEM VELIKONOCE V KATEDRÁLE 2 ÚVODNÍK EDITORIAL CÍRKEV A MÉDIA Vážení čtenáři, v čísle, které se vám dostává

Více

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10

Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Olomoucký arcidiecézní OLDIN informátor 10 / 2014 1 Ročník 24 říjen 2014 číslo 10 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Dopis národního ředitele Papežských misijních děl

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 9/2009 Ročník XIX Září 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze Teologie sv. Pavla Ke cti svatého Vavřince U střechy Evropy Liturgický oděv v proměnách staletí Když přijde velká voda... Eliščina

Více

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12.

Zpravodaj 5/2011 DO KALENDÁŘE. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Ne 18. 12. So 24. 12. Ne 25. 12. Po 26. 12. Vánoční koncert souboru Cantica (17:00 kostel sv. Jakuba) Betlémské světlo (10:00 Palackého náměstí) Vánoční pásmo P. Jana Uhlíře a Studené Sprchy (16:30 kostel

Více

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje.

P. Jan Uhlíř Přehled pěti církevních přikázání najdete na straně 4 tohoto vydání Zpravodaje. 1/2013 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, vstupujeme do postní doby, ve které máme znovu intenzivněji usilovat o obrácení svého života ke Kristu, o návrat k Lásce (srov.

Více