IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY"

Transkript

1 IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP ) upravují ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem při dodávkách Zboží a jsou závazné pro veškerý obchodní styk Objednatele s Dodavatelem Tyto VNP upravují a platí pro veškeré dodávky Zboží, které jsou Dodavatelem dodávány Objednateli na základě Smlouvy, pokud není v konkrétní Smlouvě výslovně a v písemné formě uvedeno něco jiného Tyto VNP jsou dle ustanovení 1751 odst. 1 Občanského zákoníku nedílnou součástí každé Smlouvy uzavírané mezi Objednatelem a Dodavatelem a platí v plném rozsahu, ledaže se Objednatel a Dodavatel písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání Smlouvy přednost před těmito VNP Dodavatel uznává tyto VNP jako závazné pro všechny dodávky Zboží, které mají být provedeny na základě Smlouvy Tyto VNP jsou platné od Objednatel je oprávněn tyto VNP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými VNP se řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných VNP Otázky neupravené těmito VNP ani Smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky s tím, že se vylučuje použití ustanovení 1728, 1729, 1744, 1757 odst. 2 a 3, 1799 a 1800 Občanského zákoníku a ustanovení na ochranu spotřebitele. Působnost Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží ze dne je vyloučena Ustanovení těchto VNP mají přednost před případnými všeobecnými obchodními podmínkami Dodavatele. Použití ustanovení 1751 odst. 2 Občanského zákoníku je vyloučeno Smluvní strany potvrzují, že Smlouvu uzavírají jako podnikatelé při výkonu podnikatelské činnosti a že ani jedna smluvní strana nemá vůči druhé smluvní straně postavení slabší strany. 2. Vymezení pojmů 2.1. Objednatelem se pro účely těchto VNP rozumí společnost IMI International s.r.o., se sídlem na adrese Humpolec Humpolec, Central Trade Park D1 1573, PSČ , IČO: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C Dodavatelem se pro účely těchto VNP rozumí podnikatel, který s Objednatelem uzavřel v rámci své podnikatelské činnosti Smlouvu Smlouvou se pro účely těchto VNP rozumí kupní smlouva, smlouva o obchodní spolupráci nebo jiná smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem Zbožím se pro účely těchto VNP rozumí výrobky, produkt a s tím spojené služby nabízené Dodavatelem ke koupi a blíže specifikované ve Smlouvě Nabídkou se pro účely těchto VNP rozumí nabídka Dodavatele zpracovaná pro Objednatele s informacemi o Zboží, cenách a dodacích podmínkách. 1

2 3. Uzavření Smlouvy 3.1. Objednávky Zboží uskutečňuje Objednatel na základě Nabídky Dodavatele písemnou formou s uvedením svých identifikačních údajů, přesného vymezení objednávaného Zboží zejména co se týče druhu, požadovaného množství, ceny a případných kódů Zboží (jsou-li tyto k dispozici). V objednávce Objednatel rovněž uvede požadovaný způsob dopravy Zboží, termín dodání Zboží a specifikuje adresu dodání a fakturační a kontaktní údaje Jakmile bude písemná objednávka Objednatele doručena Dodavateli, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne obdržení objednávky, tuto objednávku písemně potvrdit (dále jen Potvrzení objednávky ). Potvrzením objednávky se má za to, že Dodavatel v plném rozsahu akceptuje tyto VNP Potvrzení objednávky musí obsahovat zejména identifikační údaje Objednatele a Dodavatele, přesné označení Zboží, a to co do druhu (včetně případných kódů Zboží) a množství, cenu Zboží, termín a místo dodání Zboží. Není-li v objednávce uvedeno jinak, místem dodání Zboží se rozumí sídlo Objednatele. Potvrzení objednávky dále musí obsahovat pořadové číslo objednávky, které se Dodavatel i Objednatel dále zavazují užívat ve veškeré další komunikaci i dokumentech (tj. fakturách, dodacích listech aj.) týkající se objednávky Objednatel je oprávněn objednávku odvolat či změnit kdykoliv před Potvrzením objednávky Dodavatelem, a to na základě písemného oznámení Dodavateli Pokud Potvrzení objednávky obsahuje náležitosti uvedené v článku 3.3 těchto VNP a pokud se tyto shodují s údaji v objednávce Objednatele dle článku 3.1 těchto VNP, je Smlouva uzavřena okamžikem doručení Potvrzení objednávky Objednateli. Jakékoliv změny v objednávce a/nebo jakékoliv změny, připomínky či výhrady v Potvrzení objednávky nemají účinky uzavření Smlouvy, nýbrž znamenají nový návrh na uzavření Smlouvy. Nový návrh Dodavatele vyžaduje písemné potvrzení Objednatelem. Pokud tak Objednatel neučiní do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení nového návrhu, považuje se tento návrh za zaniklý. V této souvislosti strany výslovně vylučují použití 1740 odst. 3 Občanského zákoníku V případě, že je Dodavateli v okamžiku obdržení objednávky známo, že nebude z jakýchkoli důvodů schopen splnit objednávku, co se týče množství Zboží, či místa nebo termínu dodání, je povinen bezodkladně po obdržení objednávky, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů, vyrozumět písemně Objednatele o potřebě změny objednávky. Takový postup Dodavatele zakládá nový návrh, kterým není Objednatel vázán. Nový návrh Dodavatele vyžaduje písemné potvrzení Objednatelem. Pokud tak Objednatel neučiní do 3 (tří) pracovních dnů od obdržení nového návrhu, považuje se tento návrh za zaniklý V případě, že je Dodavateli v okamžiku obdržení objednávky známo, že nebude schopen z jakýchkoli důvodů splnit objednávku vůbec, je povinen o tom bezodkladně po obdržení objednávky, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů, Objednatele informovat Po Potvrzení objednávky je Objednatel oprávněn změnit množství Zboží, místo dodání a termín dodání Zboží, a to na základě písemného oznámení Dodavateli a po vzájemném odsouhlasení V případě, že je Dodavateli v okamžiku obdržení změny objednávky známo, že nebude schopen z jakýchkoli důvodů splnit požadované změny či nebude schopen při požadované změně dodržet stanovenou cenu, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů po obdržení písemného oznámení Objednatele o změně, Objednatele informovat. 4. Kontrola 4.1. Objednatel je oprávněn vstoupit do prostor Dodavatele za účelem: a) kontroly výrobních zařízení a zařízení používaných Dodavatelem při výrobě Zboží; b) kontroly a odebrání vzorků materiálů, balení a Zboží; c) kontroly zásob Zboží; d) provedení zkoušky Zboží. 2

3 4.2. Kontroly prováděné podle čl. 4.1 těchto VNP, musí být prováděny v řádné pracovní době Dodavatele a jejich provádění musí být Dodavateli oznámeno alespoň 1 (jeden) pracovní den přede dnem uskutečnění kontroly. V případě provádění zkoušky Zboží, je Dodavatel povinen písemně upozornit Objednatele o prováděné zkoušce Zboží nejméně 3 (tři) pracovní dny před plánovaným provedením zkoušky. V případě nesplnění této povinnosti Dodavatele, nesmí být zkouška Zboží provedena V případě, že po provedené kontrole budou ze strany Objednatele zjištěny jakékoliv nedostatky, je Dodavatel, v návaznosti na písemné upozornění Objednatele, povinen neprodleně přijmout taková opatření, která jsou nezbytná k zajištění nápravy V případě porušení povinnosti přijmout opatření, která jsou nezbytná k zajištění nápravy dle čl těchto VNP má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši ,- Kč a to za každý takový případ porušení. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává, ustanovení 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. Opakované (více jak jednou) porušení povinnosti přijmout opatření, která jsou nezbytná k zajištění nápravy dle čl těchto VNP, znamená podstatné porušení Smlouvy a zakládá právo Objednatele odstoupit od Smlouvy Žádný souhlas poskytnutý Objednatelem nebo jménem Objednatele při zkoušce či kontrole Zboží dle čl. 4.1 těchto VNP nezbavují Dodavatele povinností vyplývajících ze Smlouvy. 5. Materiály a vybavení 5.1. Veškeré materiály, nástroje a jiné zařízení poskytované Objednatelem Dodavateli za účelem naplnění Smlouvy (dále jen Poskytnutá zařízení ) zůstávají ve vlastnictví Objednatele. Nebezpečí škody nebo ztráty na Poskytnutých zařízení přechází na Dodavatele dnem převzetí Poskytnutých zařízení Dodavatelem. O předání Poskytnutých zařízení se strany zavazují vyhotovit předávací protokol Dodavatel je povinen udržovat Poskytnutá zařízení ve stavu v jakém je převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. V případě nutné opravy jakéhokoli Poskytnutého zařízení, je Dodavatel povinen o potřebách opravy písemně informovat Objednatele Po ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Dodavatel povinen vrátit Objednateli veškerá Poskytnutá zařízení. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši hodnoty zařízení. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává, ustanovení 2050 Občanského zákoníku se nepoužije Dodavatel se zavazuje, že Poskytnutá zařízení nepoužije k zajištěné jakéhokoliv svého dluhu. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává, ustanovení 2050 Občanského zákoníku se nepoužije Pokud byla mezi Dodavatelem a Objednatelem uzavřena smlouva o zapůjčení/pronájmu nástrojů a/ nebo jiná smlouva s obdobným charakterem, řídí se práva a povinnosti stran ohledně Poskytnutých zařízení takovou smlouvou. 6. Dodání Zboží 6.1. Místo a termín dodání Zboží jsou uvedeny ve Smlouvě. Pokud není ve Smlouvě uvedeno něco jiného, je místem dodání sídlo Objednatele zapsané v obchodním rejstříku Dodavatel je povinen dodat Objednateli Zboží v množství, provedení a jakosti určených ve Smlouvě. Pokud strany ve Smlouvě výslovně nespecifikovaly kvalitu a provedení Zboží, je Dodavatel povinen dodat Objednateli Zboží v kvalitě a provedení, které plně vyhovuje účelu, k němuž je Zboží dodáváno, a není-li takový účel sjednán, pak k účelu, ke kterému se Zboží zpravidla používá. Zboží musí odpovídat všem technickým požadavkům a technickým a bezpečnostním normám, a to jak normám závazným, tak doporučujícím. Zboží jakož i součásti použité k jeho výrobě musí být nové, nepoužité a nepoškozené. Zboží dodané v balení či balíkách musí rovněž obsahovat pořadové číslo objednávky (viz čl. 3.3 těchto VNP). 3

4 6.3. Společně se Zbožím je Dodavatel povinen dodat Objednateli veškeré doklady uvedené ve Smlouvě, jakož i veškeré doklady nezbytné k převzetí, volnému nakládání, k prokázání původu Zboží, k případnému proclení a užívání Zboží, včetně prohlášení o shodě či atestů ve smyslu platných právních předpisů a technických norem (dále jen Doklady ) Zboží nesmí být zatíženo právními vadami, musí být prosté jakýchkoliv závazků, nároků či práv třetích osob. V případě sporu, včetně sporu soudního, vyplývajícího z porušení práv duševního vlastnictví třetích osob se Dodavatel zavazuje na vlastní náklady přistoupit do tohoto sporu a hájit zájmy Objednatele. Dodavatel je povinen nahradit Objednateli veškerou škodu, která mu v této souvislosti vznikne Dodavatel je povinen Zboží dodat v balení, které je k tomu vhodné a které zaručí, že Zboží nebude během přepravy poškozeno či zničeno Objednatel není povinen převzít Zboží, není-li dodáno v množství, kvalitě a provedení (jak vyplývá z povinnosti Dodavatele dle článků 6.2. až 6.5. těchto VNP), jestliže vykazuje vady, jestliže lze mít důvodné pochybnosti o nepoškozenosti Zboží, jestliže ke Zboží nebylo dodáno veškeré příslušenství a doklady nezbytné k užívání Zboží a/nebo jestliže není možné Zboží využívat k účelu dle Smlouvy nebo k obvyklému účelu. V takovém případě se ustanovení 2120 Občanského zákoníku nepoužije a Objednatel je oprávněn převzetí Zboží odmítnout. V případě odmítnutí převzetí Zboží Objednatelem za podmínek shora uvedených, je Objednatel povinen předat či zaslat Dodavateli písemné sdělení obsahující důvod tohoto odmítnutí převzetí Zboží a stanovit lhůty pro odstranění vad a pro následné dodatečné plnění. Jestliže ve lhůtě stanovené Objednatelem nebudou ze strany Objednatele vytčené vady odstraněny, považuje se toto jednání za porušení Smlouvy podstatným způsobem a Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo na náhradu škody Objednatele tím není dotčeno Není-li mezi stranami stanoveno jinak, není Dodavatel oprávněn k částečným dodávkám Zboží bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě dodání dílčích dodávek Zboží Dodavatelem není Objednatel povinen tyto dílčí dodávky Zboží od Dodavatele převzít. Ustanovení 2120 Občanského zákoníku se nepoužije Není-li mezi stranami stanoveno jinak, není Dodavatel oprávněn Smlouvu plnit prostřednictvím subdodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Za splnění povinnosti dodat Zboží se považuje okamžik předání Zboží Objednateli v místě sídla Objednatele zapsaného v obchodním rejstříku, není-li ve Smlouvě sjednáno něco jiného. Ke každé dodávce Zboží je Dodavatel povinen připojit dodací list s označením Objednatele a Dodavatele, druhu a množství Zboží, pořadového čísla objednávky a s uvedením data dodání. Převzetí Zboží Objednatel potvrdí na dodacím listě a opatří jej následujícími náležitostmi: čitelným jménem přebírající osoby, podpisem přebírající osoby, datem převzetí a razítkem Objednatele. Dodavatel je povinen předat Objednateli jedno vyhotovení dodacího listu Vlastnické právo ke Zboží a riziko ztráty, poškození či zničení Zboží přechází na Objednatele okamžikem převzetí Zboží a podpisu dodacího listu dle bodu 6.9. těchto VNP V případě, že hrozí prodlení Dodavatele s dodáním Zboží Objednateli, je Dodavatel povinen o tom Objednatele okamžitě informovat a vyžádat si jeho pokyny Pro případ prodlení Dodavatele s dodávkou Zboží je Objednatel po Dodavateli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý den prodlení, a to z Ceny Zboží, s jehož dodáním je Dodavatel v prodlení. Tím není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává, ustanovení 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. Tím není dotčen čl těchto VNP Dodavatel je oprávněn uskutečnit dodání Zboží před termínem plnění uvedeným ve Smlouvě pouze s výslovným písemným souhlasem Objednatele. 7. Cena a platební podmínky 4

5 7.1. Dohodnutou cenou se rozumí cena v měně uvedené ve smlouvě o obchodní spolupráci bez DPH s tím, že DPH bude účtováno k ceně Zboží ve výši dle právních předpisů platných v den uskutečnění zdanitelného Zboží (dále jen Cena ) Cena je sjednána jako pevně stanovená částka bez možnosti její změny. Změna nákladů Dodavatele nemá na výši sjednané Ceny žádný vliv, přičemž Dodavatel prohlašuje, že na sebe v souladu s ustanovením 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností Pokud není ve Smlouvě sjednáno něco jiného, zahrnuje Cena veškeré náklady na balení, veškeré nezbytné Doklady ve smyslu bodu 6.3. těchto VNP, dopravu do místa určení a pojištění škod během přepravy Zboží do místa určení Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli Cenu za Zboží bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele uvedený ve Smlouvě, a to se splatností 60 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. V případě prodlení Objednatele s úhradou Ceny v délce nepřesahující 7 (sedm) kalendářních dnů není Dodavatel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení Faktura jako daňový a účetní doklad vystavený Dodavatelem musí obsahovat zákonem předepsané údaje, jinak je Objednatel oprávněn ji neprodleně vrátit Dodavateli k doplnění či opravě. O dobu nezbytnou k opravě a doplnění faktury se posouvá i termín splatnosti. Za den zaplacení se považuje den odepsání částky z účtu Objednatele Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoliv svou pohledávku ze Smlouvy, kterou eviduje za Objednatelem, či celou Smlouvu, na třetí osobu Dodavatel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, provést jednostranný zápočet svých případných pohledávek za Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat své pohledávky vůči Dodavateli na pohledávky Dodavatele vůči Objednateli Pro případ, že bude proti Dodavateli zahájeno insolvenční řízení a/nebo Dodavatel vstoupí do likvidace, je Objednatel oprávněn pozastavit plnění všech svých závazků ze Smlouvy, a to až do doby, než Dodavatel řádně splní veškeré své povinnosti vyplývající pro něj ze Smlouvy. Objednatel neodpovídá Dodavateli za žádnou škodu, které popř. vznikne z důvodu zastavení plnění ze Smlouvy dle tohoto bodu těchto VNP. 8. Záruka za jakost, odpovědnost za vady 8.1. Dodavatel se zavazuje, že Zboží bude po dobu záruční doby v délce 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců: a) způsobilé k použití pro účel sjednaný ve Smlouvě (není-li tento sjednán, tak pro účel obvyklý), b) ve všech ohledech vyhovovat všem specifikacím uvedených ve Smlouvě, výkresech a/nebo jiným požadavkům, které byly mezi stranami dohodnuty, c) se neodchýlí ve významu ani v podobě od svého popisu či vzorku poskytnutého Dodavatelem Objednateli před uzavřením Smlouvy, a že d) si zachová vlastnosti a parametry sjednané ve Smlouvě (nejsou-li tyto sjednány, tak vlastnosti obvyklé) (dále jen Záruční doba ). Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí Zboží Objednatelem, pokud se strany ve Smlouvě nedohodnou jinak Práva ze záruky za jakost, jakož i práva z odpovědnosti za vady (dále také jen Právo z vadného plnění ) uplatní Objednatel u Dodavatele písemnou zprávou o vadách Zboží, kterou Dodavateli doručí nejpozději v poslední den Záruční doby (dále jen Reklamace ) Objednatel může vůči Dodavateli uplatnit Právo z vadného plnění, jestliže má Zboží v době jeho převzetí Objednatelem vady nebo v případě, kdy se vada na Zboží objeví během Záruční doby. Objednatel může v takovém případě, bez ohledu na to, zda je vadné plnění podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy, vůči Dodavateli uplatnit následující nároky: 5

6 a) dodání nového Zboží bez vady nebo dodání chybějícího Zboží; b) odstranění vady opravou; c) přiměřená sleva z Ceny; d) odstoupení od Smlouvy Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci objednatele ve lhůtě určené v Manuálu kvality pro dodavatele, jež je nedílnou přílohou smlouvy o obchodní spolupráci, nebude-li stranami sjednána jiná lhůta (dále jen Lhůta k vyřízení reklamace ) Nároky z Práva z vadného plnění je Objednatel oprávněn měnit bez souhlasu Dodavatele po dobu trvání Lhůty k vyřízení reklamace uvedené v čl těchto VNP. Změnu volby nároku z vady oznámí Objednatel Dodavateli písemnou zprávou V případě, že Objednatel uplatnil nároky dle bodu 8.3., písm. a), b) a/nebo c) těchto VNP a pokud se v průběhu Lhůty k vyřízení reklamace ukáže, že je vada neodstranitelná, je Dodavatel tuto skutečnost okamžitě, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil neodstranitelnost vady, povinen písemně oznámit Objednateli, který má následně právo uplatnit nárok dle bodu 8.3., písm. c) nebo d) těchto VNP Dodavatel je povinen Objednatele písemně informovat o doručení reklamace, jakož i o způsobu odstranění vad a době jeho trvání Do doby odstranění vady na Zboží Dodavatelem není Objednatel povinen uhradit Dodavateli Cenu za Zboží Od doby uplatnění Práva z vadného plnění Objednatelem až do řádného vyřízení Reklamace Dodavatelem neběží Záruční doba Jestliže Dodavatel Reklamaci uplatněnou Objednatelem nevyřídí ve lhůtě dle čl těchto VNP, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% za každý den, ve kterém je Dodavatel s vyřízením Reklamace v prodlení, a to z Ceny Zboží, a současně je povinen Dodavateli stanovit novou dodatečnou lhůtu k vyřízení Reklamace. Nárok na náhradu škody způsobené Objednateli porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti Dodavatelem zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává, ustanovení 2050 Občanského zákoníku se nepoužije. V případě, že Dodavatel Reklamaci Objednatele nevyřídí ani ve lhůtě Objednatelem dodatečně stanovené, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody a smluvní pokutu tím není dotčen V případě uplatnění jakéhokoli Práva z vadného plnění má Objednatel současně právo na náhradu nákladů a výdajů mu vzniklých v souvislosti s uplatněním nároku či nároků z vad a na náhradu škod vzniklých v důsledku vad Zboží V případě vyřízení Reklamace některým ze způsobů uvedených v bodu 8.3., písm. a) a/nebo b) těchto VNP běží na nové či opravené Zboží, či jeho novou či opravenou část, ode dne jeho předání Objednateli nová Záruční doba, pokud se strany nedohodnou jinak. 9. Jiné povinnosti Dodavatele 9.1. Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti veškeré licence, povolení, oprávnění, souhlasy a schválení, jež potřebuje k plnění svých povinností podle Smlouvy Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti, jež bude zahrnovat pojištění odpovědnosti za veškeré závazky Dodavatele dle Smlouvy a dle těchto VNP. Výše pojistného plnění je určena ve smlouvě o obchodní spolupráci Dodavatel prohlašuje, že se seznámil se kodexem odpovědného podnikání Objednatele, který je dostupný na adrese V této 6

7 souvislosti se Dodavatel zavazuje v obchodním styku s Objednatelem vždy jednat v souladu s výše uvedeným kodexem Objednatele. 10. Vyšší moc Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni pozastavit plnění svých povinností ze Smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost ve smyslu 2913 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen Vyšší moc ). Dodavatel je oprávněn pozastavit plnění svých povinností taktéž v případě okolností Vyšší moci u jeho subdodavatele. Za Vyšší moc se dle těchto VNP považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době uzavření Smlouvy tuto překážku předvídala Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění smluvních pokut proti straně postižené Vyšší mocí Účinek podle článku těchto VNP nenastane, pokud Vyšší moc nastala v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů Strana dovolávající se postižení Vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně, nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů poté, co ji Vyšší moc postihla, písemně oznámit druhé straně a provést veškerá možná opatření ke zmírnění následků neplnění smluvních povinností Trvá-li vyšší moc po dobu delší než 10 (deseti) dnů, je kterákoli ze stran oprávněna odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy se provádí písemným oznámením zaslaným druhé straně a je účinné jeho doručením. 11. Mlčenlivost, důvěrné informace, duševní vlastnictví Strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají předmětu Smlouvy, které přímo nebo nepřímo získaly od druhé strany v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, které jsou obsaženy ve Smlouvě, které jí v souvislosti se Smlouvou sdělí druhá strana, které se týkají strany, jejích obchodních partnerů, které tvoří obchodní tajemství nebo mohou mít povahu obchodního tajemství strany nebo jakékoliv jiné důvěrné informace, které jsou jí známy (dále jen Důvěrné informace ) a Důvěrné informace nezneužijí Důvěrné informace jsou pokládány za důvěrné ve smyslu 504 Občanského zákoníku. Zveřejnění informací, které jsou nebo se stanou veřejně známými nebo veřejně přístupnými z jiného důvodu, než je porušení Smlouvy, nebo které je strana povinna zveřejnit nebo zpřístupnit oprávněné osobě podle platných právních předpisů není považováno za porušení závazku stanoveného v tomto odstavci (přičemž takto zveřejněné nebo zpřístupněné informace jsou i nadále Důvěrné informace a závazky stran ohledně zacházení s nimi jako s Důvěrnými informacemi podle Smlouvy tím nebudou dotčeny) Dodavatel je povinen zavázat své zaměstnance a osoby, kterým v souvislosti s plněním Smlouvy svěří jednotlivé úkoly, aby uchovávali Důvěrné informace v tajnosti alespoň ve stejném rozsahu, v jakém je Objednatel uchovává v tajnosti Dodavatel se dále zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nezveřejní ani nepoužije ve svůj prospěch či prospěch třetí osoby jakoukoliv Důvěrnou informaci Ustanovení tohoto článku těchto VNP platí i po ukončení nebo zániku Smlouvy, a to po dobu pěti let Objednatel si vyhrazuje vlastnická, průmyslová a autorská práva na nákresy, výkresy a další podklady, přiložené Objednatelem k objednávce, ke Smlouvě či jinak Dodavateli zpřístupněné. Tyto jsou považovány za obchodní tajemství Objednatele a nesmějí být bez souhlasu Objednatele sděleny či zpřístupněny třetím osobám. Za porušení této povinnosti Dodavatelem má Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti Dodavatelem. 7

8 12. Doručování Pro účely těchto VNP se písemnou komunikací mezi Objednatelem a Dodavatelem, není-li dále v těchto VNP nebo ve Smlouvě uvedeno jinak, rozumí komunikace prostřednictvím korespondence předané osobně mezi smluvními stranami, zasílané prostřednictvím držitele poštovní licence nebo kurýrní službou či jakýmkoliv jiným způsobem umožňujícím předání potvrzení o doručení zpět odesílateli, nebo prostřednictvím u i telefaxu Při doručování (zasílání písemností), zpráv a jakýchkoliv jiných materiálů druhé straně, doručuje se na poslední známou adresu druhé strany. V pochybnostech se má za to, že se jedná o poslední adresu, oficiálně sdělenou druhé straně, na které je běžně přijímána korespondence resp. adresa uvedená ve Smlouvě (identifikace stran). y se považují za doručené, pokud druhé smluvní straně není doručena informace o nedoručení u. Fax se považuje za doručený, je-li adresován jednateli, zástupci nebo zplnomocněnému zástupci strany a vysílacím přístrojem je vydána potvrzenka o jeho úspěšném přenosu. Všechny zprávy a komunikace, na něž druhá strana reaguje, se považují za doručené Pro účely těchto VNP se dnem doručení považuje: a) třetí pracovní den poté, co byla zaslána některým ze způsobů uvedených v odstavci těchto VNP na příslušnou adresu ( či faxové číslo) smluvní strany, a to i v případě, že si adresát písemnost nepřevzal; b) při osobním doručování tyto účinky nastávají převzetím či odmítnutím této písemnosti Objednatel i Dodavatel jsou povinni neprodleně písemně informovat druhou stranu o případných změnách v osobě svého odpovědného pracovníka a jakýchkoli jiných údajů podstatných pro vzájemné poskytování si informací. 13. Rozhodčí doložka 13.1 Veškeré spory vznikající z právních vztahů z těchto VNP a Smlouvy a v souvislosti s nimi budou s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jejího rozhodčího řádu, a to jedním rozhodcem ve sporech, jejichž předmětem bude majetková hodnota do výše částky ,- Kč (jeden milion korun českých) včetně a třemi rozhodci ve sporech, jejichž předmětem bude majetková hodnota převyšující částku ,- Kč (jeden milion korun českých). Rozhodčí řízení se bude konat v sudišti Rozhodčího soudu v Brně. 14. Odstoupení od Smlouvy Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy pouze v případech podstatného porušení Smlouvy nebo v případech výslovně uvedených ve Smlouvě, těchto VNP nebo Občanském zákoníku. Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně Podstatným porušením Smlouvy se dle těchto VNP rozumí: a. prodlení Dodavatele s uskutečněním dodávky, pokud Dodavatel Zboží nedodá ani po uplynutí náhradní lhůty k plnění stanovené Objednatelem v jeho výzvě zaslané Dodavateli, přičemž náhradní lhůta k plnění nesmí být kratší než tři pracovní dny; to neplatí v případě, že se na základě Smlouvy jednalo o fixní závazek ve smyslu ustanovení 1980 Občanského zákoníku; b. prodlení Objednatele se zaplacením faktury, které je delší než 90 dnů Smluvní strana je oprávněna taktéž odstoupit od Smlouvy v případě, že: a. bylo příslušným insolvenčním soudem vydáno rozhodnutí o úpadku druhé smluvní strany; b. byl příslušným insolvenčním soudem zamítnut návrh na vydání rozhodnutí o úpadku, a to pro nedostatek majetku druhé smluvní strany; 8

9 c. druhá smluvní strana zastavila své platby; d. byl druhou smluvní stranou podán insolvenčnímu soudu návrh na vydání rozhodnutí o úpadku ohledně této druhé smluvní strany; e. smluvní strana vstoupí do likvidace Odstoupení od Smlouvy je třeba doručit druhé smluvní straně písemně, přičemž pro účely odstoupení od Smlouvy se za písemnou formu nepovažuje zaslání em či telefaxem. 15. Ostatní Odesláním Potvrzení objednávky Dodavatel uděluje souhlas Objednateli ke zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v Potvrzení objednávky. Zpracováváním osobních údajů se má na mysli zpracovávání osobních údajů dle 4 e) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Objednatel je oprávněn postoupit Smlouvu na jinou osobu Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení těchto VNP či Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení těchto VOP nebo Smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti. 9

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují ve smyslu ust. 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník ) obchodní závazkové vztahy

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552,

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, se sídlem v Liberci pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.truhlari-liberec.cz 1. Preambule

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010

OBCHODNÍ PODMÍNKY. evidující úřad: Městský úřad Nýřany, evidenční číslo OŽÚ PaŠ/3850/2010 OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.detskebotyaobleceni.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 1. Kontaktní údaje: Mgr.

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

Obchodní podmínky 1. 2. 2016

Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky 1. 2. 2016 Obchodní podmínky společnosti Celius CZ s.r.o, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.ultra-fit-slim.fast.cz a blíže specifikují práva i povinnosti prodávajícího

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAPCEL, a.s. pro nákup zboží

Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAPCEL, a.s. pro nákup zboží Všeobecné obchodní podmínky společnosti PAPCEL, a.s. pro nákup zboží T. č. 0 4 1 / 1 4 Obsah: 1. Všeobecné obchodní podmínky.... 1 2. Pojmy.... 1 3. Podklady, dokumentace.... 1 4. Cena, balení.... 2 5.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Koupelnynamíru, s.r.o., IČO: 04208048,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Obchodnı podmıńky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.kvalitnimobily.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: ESSENTIAL

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Bořivojova 310/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit? Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud: Reklamační řád Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line portálu Laury Janáčkové umístěného na webovém rozhraní www.laurajanackova.cz od naší

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení. 2. Cena zboží a služeb a platební podmínky Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ ) vzájemná práva a povinnosti smluvních

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Článek 1. - Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky LIPOVICA trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky LIPOVICA trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky LIPOVICA trade s.r.o. I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o.

Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. Obchodní podmínky pro spolupráci se společností Iweol EU s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti Iweol EU s.r.o., se sídlem Kovářská 140/10,

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz

Obchodní podmínky. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.dopenezenky.cz Obchodní podmínky Obchodní společnost : H&H ESHOP s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 identifikační číslo: 045 35 545 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba).

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba). OBCHODNÍ PODMÍNKY Osoby samostatně výdělečně činné Veroniky Bryjové s provozovnou: Ǔvoz 432/ 80, 602 00 Brno-střed a sídlem: Hranická 35/9, 751 24 Přerov II - Předmostí, identifikačním číslem: 73212385

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

K 58-1/2011 V Ostravě dne 24. srpna 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu

K 58-1/2011 V Ostravě dne 24. srpna 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6. Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu K 58-1/2011 V Ostravě dne 24. srpna 2011 Výtisk č. 5 Počet listů: 3 Přílohy: 2/6 Výzva k podání nabídky veřejná zakázka malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodání pohonných hmot 1. Zadavatel: Česká republika

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje prodávajícího Název: Paliva Větrovský s.r.o. Sídlo: Lilka 624, Příbram VI-Březové Hory, 261 01 Příbram Identifikační číslo: 03605035 Daňové identifikační číslo:

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese Obchodní podmínky obchodní společnosti: Svět pod střechou s.r.o. se sídlem: U Potoka 171, Mukařov Srbín, 251 62 identifikační číslo: 03921379 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti Pablo Escobar s.r.o., se sídlem Brno, Bohunická 403/55a, PSČ 619 00, IČ: 277 20 438, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.shop.amenius.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje Název: Amenius s.r.o. Sídlo: 28.

Více

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S MLOUVA uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Jana Pospíšková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 6.6.2015, 7:45

Jana Pospíšková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: 6.6.2015, 7:45 Vítám vás v mém internetovém obchodě VŠE PRO MIMČO, kde naleznete hlavně výbavičky do postýlek, polštářky a jiné zboží s výšivkou, ale také ostatní zboží pro miminka, hračky, galanterii, oblečení a jiné...

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení

Obchodní podmínky. sídlo.(dále jen zhotovitel) I. Základní ustanovení Obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 273 odst. 1 z.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, určují část obsahu smlouvy o dílo č.ze dne.., na zhotovení stavby Provozní budova

Více

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obchodní podmínky společnosti SALON KORUNKA s.r.o. Obecné S těmito obchodními podmínkami se kupující seznámil před odesláním své objednávky a je na ně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od 1. 1. 2016

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od 1. 1. 2016 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE, DODÁVKY A SLUŽEB platné od 1. 1. 2016 I. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty se sídlem nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 identifikační číslo: 002 16 208 pro zboží a služby dodávané prostřednictvím on-line obchodu

Více

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení

Obchodní podmínky. konference Restart myšlení Obchodní podmínky konference Restart myšlení 1. Preambule 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti organizátora akce, který je prodávajícím a objednatele vstupenky na akci, který je kupujícím.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní a platební podmínky

Všeobecné obchodní a platební podmínky Všeobecné obchodní a platební podmínky AFEED CZ, a.s., se sídlem Hustopeče, Nádražní 563/60, PSČ 693 01, IČ: 281 67 813 zapsaná pod sp. zn. B 5858 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dle

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com

Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com Obchodní podmínky e-shopu www.snehove-retezy.com 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky které ve smyslu ustanovení 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku určují část obsahu kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo uzavřené mezi společností TATSUNO EUROPE

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK SVOBODNÁ CESTA Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Svobodná cesta jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email. vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Obchodní podmínky pro poskytování služby 123email vydané na základe 273 zákona c. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Podmínky") Pavel Novotný se sídlem Praha 8, Hnězdenská

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ obchodní podmínky prodávající občanský zákoník kupní smlouva kupující webová stránka webové rozhraní obchodu OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Central Food Service, s.r.o. se sídlem Mařákova 302/8, Dejvice, 160 00 Praha 6 identifikační číslo: 01813714 zapsané v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona.137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen zákon ) Název ve ejné zakázky Rozší ení personálního ešení MMR Zadavatel ve ejné zakázky:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PEBAL s.r.o. se sídlem Nýřany, U Mexika 1339, PSČ 330 23, IČO 648 30 942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více