Koclírovskýzpravodaj. Sdělení obecního úřadu. Upozornění na svoz odpadu INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK OBCE KOCLÍŘOV 11. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koclírovskýzpravodaj. Sdělení obecního úřadu. Upozornění na svoz odpadu INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK OBCE KOCLÍŘOV 11. ROČNÍK"

Transkript

1 11. ROČNÍK Koclírovskýzpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK OBCE KOCLÍŘOV Solární energie i v Koclířově Téměř denně máme všichni možnost číst pesimistické zprávy o vývoji světové ekonomiky. Utrácení obyvatel konzumního světa dosáhlo svého vrcholu a v současnosti prožívá strmý pád. S tím pochopitelně ještě rychleji padají ekonomiky rozvojových států, které se díky levné pracovní síle staly jejich dodavateli a nyní nejdou jejich výrobky na odbyt. Celosvětová ekonomická krize ovlivní negativně hospodářský růst v naší republice. Důsledky této krize dosud nikdo neumí přesně vyčíslit. Určitě se však projeví v mimořádně vysokém schodku státního rozpočtu a tím i v omezení státních dotací. Proč tento úvod? Všichni jste dostali do schránek, podle počtu voličů v domácnosti, anketní lístek, který má dopomoci naší obci čelit oběma výše popsaným věcem. Anketa dopadla, jak je níže uvedeno, ve prospěch snah o výstavbu fotovoltaické elektrárny na území obce. Tento záměr má dopomoci obci v získání nemalých prostředků do rozpočtu každý rok a ještě drobnou měrou přispěje k výrobě energie ze zdrojů šetrných k životnímu prostředí. Bude nyní záležet na tom, jak zastupitelstvo obce rozhodne. Úkolem investiční komise a rady obce bude zpracování návrhu nejvýhodnější formy výstavby fotovoltaické elektrárny ještě v tomto roce. Na území cca 2 hektarů byt tak mohla vzniknout solární elektrárna o výkonu cca 1 MW, která bude dodávat vyrobenou energii do sítě společnosti ČEZ, a. s. Lze předpokládat, že to bude jen první vlaštovka, na níž by mohla být vyzkoušena náročnost celého procesu a v blízké době by se fotovoltaické panely mohly objevit na některých bytových a provozních budovách. To ale poněkud předbíhám Obec se projektem zadluží nemalou částkou, nicméně návratnost investice je zřejmá a elektrárna si tak na sebe několikrát vydělá. V obci jsou nezbytné investice, které výdělečné nejsou, ba naopak. Výstavba kanalizace, oprava školy, vodovodu, výstavba cyklostezky, oprava kulturního domu či obecních komunikací jsou všechno akce pro fungování obce nezbytné, ale nevydělají ani korunu. Abychom na ně měli, a to v dohledné době, neboť většina těchto investic je akutních, nemůžeme se spoléhat jen na státní peníze. Ke všem dotacím je třeba spoluúčast obce. V tuto chvíli nemá obec žádné volné prostředky. Rozpočet je rozdělen na fungování stávající infrastruktury a investice v něm jsou obsaženy pouze ve formě údržby majetku. Navíc výnosy ze sdílených daní se budou v následujících letech spíše snižovat, což znamená i snížení celkového objemu obecního rozpočtu. Obec se proto nutně musí v zájmu své budoucnosti stát ekonomicky samostatnější a starat se o své výdělky také sama. Vedení obce ve spolupráci s komisemi a výbory tak přinese svoje ovoce. V případě, že se spolupráce zastupitelů obce s novým vedením podaří, bude jistě pokračovat i nastolený trend ve využívání a podpoře obnovitelných zdrojů. Osobně bych si dovedl představit například výstavbu bioplynové stanice v areálu Lamačky, která by kromě energie dodávala odpadní centrální teplo do širšího středu obce, nebo právě fotovoltaické panely na dalších lokalitách a střechách budov, jimž by významně pomáhaly s úsporami ve vytápění. Protože ale některé tyto záměry vyžadují změnu územního plánu, bude se tím jako návrhem teprve někdo další zabývat. V tuto chvíli bychom chtěli všem, kteří vyjádřili svůj názor v anketě, poděkovat za účast na veřejném dění v obci a současně za mandát, který tímto máme k pokračování v rozdělané práci a připravovaných plánech. Do konce tohoto kalendářního roku se budeme snažit postavit a zprovoznit fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích vedle silnice na Svitavy. 1) Vyčkávat s prodejem pozemků na zájemce, který splní kritéria požadovaná obcí. Tedy vznik nových pracovních míst a akceptování nabídkové ceny Kč stanovené posudkem. Může se stát, že na žádného takového investora v blízké budoucnosti s ohledem na krizi nenarazíme a pozemek nám zůstane prázdný 11 hlasů 2) Prodat pozemky zájemci o výstavbu (doposud jen fotovoltaických panelů) za jím nabídnutou cenu (nejvyšší nabídka Kč). Po letech mohou být panely demontovány a investor může pozemek bez naší účasti jakkoli využít, nebo prodat s velkým ziskem, aniž by z toho obec měla další prospěch. 0 hlasů 3) Pronajmout pozemky zájemci o výstavbu (doposud jen fotovoltaických panelů) zatím nejvyšší nabídka cca Kč za 30 let. Po letech mohou být panely demontovány a pozemek využit pro jiný účel obcí. 16 hlasů 4) Využít pozemky k výstavbě fotovolt.elektrárny ve spolupráci obce a oprávněné firmy s podílem rozdělení nákladů na výstavbu a údržbu a rozdělením zisků na 50%, tedy cca Kč ročně po splacení úvěru. Během splácení úvěru cca 15 let (polovina životnosti) by byl zisk pro obec cca Kč ročně. Obec by měla zajištěný bezproblémový provoz díky vlastním zájmům odborné firmy na provozu svého podílu. 48 hlasů 5) Výstavba a provoz fotovoltaické elektrárny pouze obcí, zisk Kč ročně po splacení úvěru. Během splácení úvěru cca 15 let (polovina životnosti) by byl zisk pro obec cca Kč ročně. Nutnost zřízení společnosti, která bude FVE spravovat a provozovat, obec tak sama činit nemůže. 32 hlasy Celkem (1 neplatný) Jaromír Lenoch, předseda investiční komise a člen zastupitelstva obce ČÍSLO 4/2009 VYCHÁZÍ DNE OBSAHČ ÍSLA: 2. strana Zelená energie Sloučení nemocnic ve Svitavách a Litomyšli, Společenská kronika, Nezaměstnanost 3. strana Velikonoční dílny ve škole, Vandalství 4. strana Nástup pracovníků na VPP, Částečná oprava komunikací, Cukrárna a restaurace Fatima 5. strana Zápis dětí do MŠ, Zprávy z Azyláčku, Farní okénko 6. strana Z vítání občánků Sdělení obecního úřadu S účinností od 1. dubna 2009 vede na Obecním úřadě v Koclířově pokladní agendu pí.gabriela Sodomková. Jelikož pracovní doba paní Sodomkové je rozvržena na práce na obecním úřadě a vedení obecní knihovny, žádáme občany, aby své hotovostní platby za nájemné, místní poplatky a příp. další platby do pokladny obce směřovali na úřední dny, kterými jsou pondělí: a h. a středa: a h. V ostatní dny není po celý den paní Sodomková přítomna na obecním úřadě a ostatní pracovníci nemohou přijmout hotovostní platby bez toho, aby tyto peněžní prostředky mohli bezpečně uložit. V ostatních případech Vám ale samozřejmě rádi pomůžeme i v neúřední dny. Zaměstnanci obecního úřadu Upozornění na svoz odpadu Ve čtvrtek 21. května 2009 ve hodin proběhne v naší obci každoroční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svozová místa zůstávají nezměněna a rovněž ostatní podmínky svozu. Podrobnosti budou zveřejněny v informačním letáku, který bude rozeslán v polovině měsíce května do všech domácností a budou v něm připomenuty všechny další podrobnosti. Dne 7. května 2009 se uskuteční PIETNÍ AKT v předvečer státního svátku Dne osvobození od fašistických okupantů. Sejdeme se v hod. u památníku osvoboditelů vedle budovy Obecního úřadu v Koclířově.

2 strana 2 Koclířovský zpravodaj duben 2009 Zelená úsporám Od 7. dubna 2009 je spuštěn program Ministerstva životního prostředí podporující ekologické vytápění a snížení potřeby energie v rodinných a bytových domech nepanelového typu. V rámci Programu je možné podpořit pouze žádosti na projekty, které byly dokončeny po vyhlášení programu (tedy po ). Příjem žádostí začíná 22. dubna Program je členěn do tří základních oblastí podpory: 1) Úspora energie na vytápění, která obsahuje jak komplexní zateplení budovy, tak dílčí zateplení. 2) Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu. 3) Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Některé kombinace (většinou komplexní zateplení a vytápění obnovitelnými zdroji energie) opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt). O dotaci mohou žádat vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy např. fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva. Zaměření programu vyžaduje použití takových materiálů a služeb, které zajistí dosažení cílů programu, proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). SOD je seznamem, do kterého Fond zapisuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci Programu podporované. Zápis do seznamu odborných dodavatelů je bezplatný a žádosti jsou k dispozici na stránkách Programu a v přiloženém dokumentu. Do seznamu se zapisují identifikační údaje o dodavateli, seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů a ostatní informace související s vedením v seznamu. Jak podat žádost Žádosti se podávají písemně na určeném formuláři, který lze po získat na krajských pracovištích SFŽP, na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května) a na stránkách Programu Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů: Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR - podpora u bytových domů. Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádosti administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice. Podrobné informace o programu naleznete v Příručce pro žadatele na stránkách nebo na bezplatné lince (JL) Sloučení nemocnic ve Svitavách a Litomyšli Hlavním bodem návštěvy hejtmana Radko Martínka v Litomyšli byla beseda s personálem místní nemocnice. Vysvětloval, proč samospráva přistoupila k projednávání sloučení svitavské a litomyšlské nemocnice. Besedy se zúčastnila také krajská radní zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová. Svitavská a litomyšlská nemocnice poskytují kvalitní péči. Jde ovšem o spádové území, kde žije 130 tisíc lidí. Služby se tak překrývají. Cítíme proto nutnost tuto situaci řešit v rámci zdravotnictví Pardubického kraje. Konkrétní výsledek vzejde z návrhů vedení obou nemocnic a z koncepce zdravotnictví, kterou podrobíme důkladným analýzám a odborné diskuzi, uvedl Radko Martínek. Představitelé Pardubického kraje vysvětlovali pracovníkům nemocnice, že se nejedná o rušení, ale racionalizaci. Ta povede k vytvoření jednoho celku. Radní nastínila představy, jak bude koncepce vznikat a co přinese. Nezávislá firma STAPRO zpracovává koncepci podle našeho zadání. V červnu budeme návrh firmy diskutovat se širší veřejností, s nezávislým týmem a samosprávou, informuje Markéta Tauberová. Považuje za důležité, aby byly vyslyšeny všechny hlasy, které mají ke zdravotnictví co říci. Proto jsou součástí pracovní skupiny rovněž zástupci pojišťoven. (Svitavský deník. ik, rz) Poslední upozornění Přes četné výzvy je ještě celá řada občanů, kteří nezaplatili poplatek ve výši 500 Kč za zpracování komunálního odpadu v r a poplatek za psa. Od příštího měsíce bude neplatičům vyměřováno penále za pozdní platbu! (jd) Společenská kronika květen 2009: Všem našim spoluobčanům, kteří v měsíci květnu oslaví svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme. Jsou to: Josef Furik, Koclířov 88 Jana Paclíková, Koclířov 111 František Mikulka, Koclířov 142 Ludmila Švancarová, Koclířov 122 Božena Komorná, Koclířov 170 Dne se manželům Vladimírovi a Malvíně Bredovým, Koclířov 163, narodila dcera Nelinka. Gratulujeme rodičům a miminku přejeme zdravý, šťastný a dlouhý život! Nezaměstnanost k Koclířov 55 nezaměstnaných tj. 15,71 % Kamenná Horka 20 nezaměstnaných tj. 14,71 % Dětřichov 19 nezaměstnaných tj. 12,93 % Opatov 74 nezaměstnaných tj. 13,41 % Opatovec 29 nezaměstnaných tj. 9,45 % Svitavy nezaměstnaných tj. 11,38 % Svitavsko nezaměstnaných tj. 12,52 % M. Třebovsko nezaměstnaných tj. 15,45 % Jevíčsko 496 nezaměstnaných tj. 15,32 % Poličsko 714 nezaměstnaných tj. 7,55 % Litomyšlsko nezaměstnaných tj. 7,80 % Okres celkem nezaměstnaných tj. 10,95 %

3 duben 2009 Koclířovský zpravodaj strana 3 Velikonoční dílny v naší škole Bylo to snad tři sta třiatřicet stříbrných křepelek, které se usadily na velikonoční jabloni u školy? Kdepak, to jen tradice tentokráte ustoupila trochu moderně a místo nazdobených kraslic se zde třepotaly stříbrné, rytím zdobené slepičky z alobalu výsledek snažení našich žáků, kteří se pilně připravovali na velikonoční oslavy. Kromě této veřejné prezentace si vyrobili i něco pro sebe ošatku na zdobená vajíčka ve tvaru kohouta a slepičky, dlužno poznamenat, že i práce těch nejmenších byly velmi roztomilé. Takže se milé kraslice na nás už nezlobte a počkejte si na příští rok. Jaroslava Telcová Žáci naší základní školy při velikonoční dílně Kristián Petrík, Dominik Rumler, Jan Sodomka a Robin Stejskal Žáci při výzdobě jabloně velikonočními kraslicemi Pavla Švandová, Kristián Petrík, Jan Sodomka a Adéla Mičková Vandalství se nevyhnulo ani naší obci V posledních týdnech zaznamenáváme na řadě míst úmyslné poškozování obecního majetku. Poškozeny jsou autobusové čekárny, informační vývěsky, zničena byla část oplocení v okolí zahrady naší základní školy. Od mnohých občanů se dozvídáme, že několik nenechavců poničilo několik hrobů na místním hřbitově. I nově zbudované dětské hřiště u mateřské školy je navštěvováno v odpoledních a večerních hodinách a bohužel i tam došlo k poškození nového vybavení dříve, než jej mohly začít děti z mateřské školy užívat. Věříme, že zejména rodiče dají svým dětem vhodné poučení, aby se podobných nešvarů vyvarovaly. Jan Petkov Žáci při výzdobě jabloně velikonočními kohoutky

4 strana 4 Koclířovský zpravodaj duben 2009 Duben je měsícem nástupu pracovníků na veřejně prospěšné práce na obci Koclířov Obec Koclířov v měsíci březnu požádala Úřad práce ve Svitavách o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Vzhledem k současné vysoké nezaměstnanosti jsme se rozhodli požádat o vytvoření 11 pracovních míst, což bylo ze strany úřadu práce akceptováno. To nám umožnilo 6. dubna 2009 zaměstnat prvních 7 zájemců, kteří v současné době vykonávají práce v obecním lese. Zbývající pracovní místa budou obsazována postupně tak, jak bude přibývat nutnost údržby veřejné zeleně a ostatních prací. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu a jeho maximální měsíční výše na jedno pracovní místo činí Kč. V pracovní náplni pracovníků VPP bude především údržba veřejné zeleně v obci včetně vysázených stromořadí a biokoridoru za Rumlerem, úklid veřejných prostranství a vysekávání trávy v okolí silničních příkopů a krajnic místních a účelových komunikací, úklid černých skládek, pomocné práce při údržbě obecního majetku. Podstatnou částí pracovní náplně jsou práce v obecním lese, které probíhají dle schváleného lesního hospodářského plánu. V letošním roce bude provedeno zalesňování ve třech lokalitách, které budou následně oploceny. Bude vysázeno ks buků a ks smrků, některé již vysázené porosty budou ještě doplněny sazenicemi modřínu a borovic. Prořezávky jsou plánovány na cca 3 ha porostů. Dále se budeme věnovat následné péči o vysázené porosty, což je především ožínání sazenic. Na tuto činnost bylo požádáno o dotaci na ošetřování lesních kultur vysázených na zemědělské půdě, kterou bychom měli obdržet v letošním roce ve výši cca Kč. Věříme, že naše úsilí povede k dalšímu zvelebení naší obce a takovým úpravám veřejných prostranství, které jsou využívány zejména dětmi a mládeží. (kk) Sdělení ČZS Koclířov Sdělujeme občanům, že jsme se na své výroční schůzi rozhodli uskutečnit dne 27. června 2009 plánovaný zájezd do Telče, který jsme v loňském roce museli pro nezájem odvolat. Bližší informace o programu zájezdu, ceně apod. sdělíme v květnovém vydání Koclířovského zpravodaje. Připomínáme časy odjezdů na Floru Olomouc dne : křižovatka u bývalé kuchyně St. statku hod.; u váhy hod.; u obecního úřadu hod.; u staré pošty hod.; na Hřebči hod. Jana Luláková, předsedkyně MO ČZS Připravujeme částečnou opravu místních komunikací Neutěšený stav místních a účelových komunikací v naší obci, který je ovlivněn mimořádně nepříznivou zimou a dlouhodobým zanedbáním údržby, je určitě jedna z věcí, které je nutné řešit. Otázkou je, kolik finančních prostředků s ohledem na stav financí v obecním rozpočtu lze na tyto opravy vynaložit. Rada obce se touto záležitostí několikrát zabývala a rozhodla připravit návrh na způsob oprav nejvíce poškozených úseků. Bylo již osloveno několik odborných firem se žádostí o vypracování nabídek na jejich opravu. V současné době tato nabídková řízení probíhají. Nutno je opravit úseky komunikací na Hřebči, silničku do Dětřichova až po hranici katastru, křižovatku a překop pod mostem u Dítětů a dále některé části cesty směrem na produčky. Již nyní víme, že částka potřebná na tyto opravy bude značná a nelze v současné době rozhodnout, bude-li na všechno dostatek finančních prostředků. Zvláště složité je rozhodování týkající se oprav výtluků na zadní cestě, která je v mimořádně špatném stavu. Dle předběžných odhadů by bylo potřeba jen na opravu provedenou za využití recyklátu v nejvíce poškozených úsecích vynaložit částku v objemu cca 400 tis. Kč. O tom, komu bude zakázka na tyto opravy zadána, bude rozhodnuto v souladu se zákonem o veřejných zakázkách po projednání v investiční komisi. (kk) CUKRÁRNA FATIMA NA KLÁŠTEŘE MÁ OD KVĚTNA PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO O VÍKENDECH (SOBOTA-NEDĚLE) Daň z nemovitostí na r Jelikož se v posledních dnech množí na obecním úřadě dotazy od občanů obce k úhradě daně z nemovitostí na rok 2009, sdělujeme obyvatelům, že s platností od do je v budově Finančního úřadu ve Svitavách vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na letošní rok. Tento seznam má návaznost na celostátní zvýšení ceny půdy a s tím spojené navýšení daně z nemovitostí z pozemků ve vlastnictví osob. To znamená, že každý občan Koclířova může nahlédnout do seznamu vyměřených daní z nemovitostí a příp. se vyjádřit k jeho výši. V souvislosti s touto informací sdělujeme, že dle sdělení pracovnice finančního úřadu budou složenky k úhradě této daně rozeslány poplatníkům nejpozději v 19. týdnu. Daň z nemovitostí je poplatník povinen uhradit v zákonné lhůtě, tj. u daně vyměřené do Kč nejpozději do (jz) RESTAURACE FATIMA Němečtí rodáci z Koclířova při kontrolním dnu v dílně restaurátorské fakulty v Litomyšli. Vlevo MUDr. Josef Horntrich z Cottbusu (koordinátor koclířovských rodáků) při konzultaci s restaurátorkou. zahajuje opět PROVOZ PRO VEŘEJNOST od pátku 24. dubna 2009

5 duben 2009 Zápis dětí do MŠ Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat k slavnostnímu zápisu dětí do mateřské školy, který se koná v pondělí a v úterý v ředitelně ZŠ a MŠ (na obecním úřadě), a to od 8.00 do hod. Zapisovat se budou děti 3-leté a starší pro školní rok Připomínám, že je třeba přihlásit dítě i v případě, že začne mateřskou školu navštěvovat např. v lednu nebo únoru Přineste si s sebou rodný list dítěte. Těšíme se na Vás. Vlasta Stöhrová, ředitelka ZŠ a MŠ Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 1) Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí. 2) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. 3) Délka docházky do mateřské školy. 4) Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech. 5) Zaměstnanost rodičů a zejména matky. 6) V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec. 7) Datum podání žádosti. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 7. Závaznost: směrnice je platná pro ředitelku ZŠ a MŠ při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Platnost a účinnost této směrnice je od Vlasta Stöhrová, ředitelka ZŠ a MŠ Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti Dne 19. dubna 2009 proběhlo v naší obci již tradiční vítání občánků. Na vítání bylo pozváno sedm nově narozených dětí se svými rodiči. Ti se dostavili i s příbuznými a přáteli. Po přivítání a proslovu pověřeného starosty obce p. Jaroslava Drozdka program zpestřily děti z místní mateřské a základní školy pod vedením učitelek. Zazpívaly nám slečny Kristýna a Alena ze Svitav, které zajistila paní Jaroslava Sedláková. Rodičům a dětem byl předán dárek, blahopřání a také finanční příspěvek při narození dítěte ve výši Kč z rozpočtu obce. Rodiče stvrdili podpisem slib v Pamětní knize nových občánků Koclířova a na závěr, po přípitku na zdraví nových občánků, všichni v přátelské besedě poseděli, popovídali si a rozešli se spokojeni domů. Děkuji členkám SPOZu J. Sedlákové, H. Kulhanové, M. Moravcové, V. Smolejové a L. Peštové za vzornou přípravu této akce. Fotografie a jména dětí jsou zveřejněna na poslední straně tohoto čísla Koclířovského zpravodaje. Dále připravujeme na Den matek návštěvu starších žen, které oslaví 70 a více let, s kytičkou a přáníčkem, které vyrobí děti z naší základní školy. Zlata Zemachová Koclířovský zpravodaj Občanské sdružení Náš domov Koclířov AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V NOUZI MOST NADĚJE strana 5 Výlet na vyhlídku Hřebeč Od samého rána se děti těšily na výlet na rozhlednu Hřebeč. Maminky dětem připravily bohaté svačinky, pitíčka, pracovnice v soc. službách přibalila ke svačinkám fotoaparát a všichni účastníci pochodu po zaďáku vyrazili na hřebečskou rozhlednu. Vzhledem k tomu, že mezi výletníky bylo více malých dětí, cesta trvala déle. Počasí bylo více než krásné. Po půlhodince se všichni usadili na malé mýtince nad Koclířovem a posvačili. Nejmenší děti usnuly v kočárcích, starší děti odpočívaly v trávě. Za necelou hodinu výletníci dorazili na určené místo. Konečně se maminky i děti mohly pokochat pohledem z rozhledny na celý Moravsko-třebovský kraj. Pracovnice v soc. službách všem povyprávěla něco o významu Hřebče, který je vyhlášenou památkovou rezervací. Rostou zde některé vzácné druhy rostlin, žijí hájení živočichové. Na rozhledně se děti i maminky opět občerstvily, odpočinuly a pomalu se vypravily na zpáteční cestu do Azyláčku. Děti byly výletem na rozhlednu tak nadšené, že zapomněly na svá unavená těla a celou cestu si vesele zpívaly písničky. A co se u nás ještě událo? proběhla na AD canisterapie se všechny uživatelky AD účastnily zajímavé přednášky na téma domácí násilí. Na měsíc květen KLUBÁČEK připravuje: - výroba přáníček na Den matek (návštěva dětí na DPS ) - dopravní dílna soutěž na koloběžkách, tříkolkách hřiště Sluníčko - ekologická a přírodovědná vycházka - stopovaná s plněním různých soutěžních úkolů - výlet do Moravské Třebové návštěva mučírny a alchymické dílny Farní okénko: Pravidelné bohoslužby každou neděli v 9.00 hod. (pozvání pro děti i rodiny po mši sv. do cukrárny) Mládež se připravuje na biřmování pod vedením otce Pavla vždy ve středu, 1x za 14 dní v hod. Dospělí, konvertité a biřmovanci setkání v neděli 1x za měsíc v hod. Nemocní, kteří nemohli jít o velikonocích ke svátosti smíření, mohou požádat o návštěvu kněze doma, a tak splnit svou křesťanskou povinnost ještě do konce doby velikonoční (letos do 31.5.) Na 1. sobotu bude připomenutí cesty Panny Marie z Nazareta. Program: 9.00 hod. kostel ČMFA modlitba a žehnání nemocných vede P. Petr Krenický hod. poutní mše sv. na úmysly poutníků vede P. Pavel Dokládal Polední přestávka obědy v restauraci Fatima adorace za nová povolání hod SPOLEČNÉ EVANGELIZAČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V PŘÍ- RODNÍM AREÁLU NA HOŘE BLAHOSLAVENSTVÍ FIAT MARIE Z NAZARETA (moderuje P. Petr Krenický) hod Společná modlitba národního týmu Panny Marie Nazaretské v ČR v květnu 1999 Průvod s Pannou Marií Nazaretskou s dechovou hudbou hod. Růženec Světla hod hlavní mše sv. - P. Petr Krenický (s obnovou zasvěcení v srdci Panny Marie Nazaretské) hod slavný růženec vede P. Petr Krenický hod modlitba adorace P. Krenický Neděle hod. Svátek matek Hlavní hosté ze zahraničí s duchovním programem exercicií: P. Petr Krenický Ukrajina ( ); P. Montfort Okaa Nigérie ( ); P. Elias Vella, exorcista z Malty ( ) Výroční setkání koclířovských rodáků z Německa Informace: Římskokatolická farnost Koclířov, tel , mobil:

6 strana 6 Koclířovský zpravodaj duben 2009 Bredovi Vítání občánků dne Křivánkovi Nelinka Bredová s rodiči Vladimírem a Malvínou Kulhanovi Editka Křivánková s maminkou Editou a dědou Ladislavem Pandulovi Vašík Kulhan s rodiči Reném a Romanou Pivoňkovi Davídek Pandula s rodiči Bohuslavem a Veronikou a bráškou Lukáškem Preisnerovi Michalka Pivoňková s rodiči Alešem a Lenkou Trávníčkovi Terezka Trávníčková s rodiči Bronislavem a Janou Ellinka Preisnerová s maminkou Michaelou Koclířovský zpravodaj: vychází 1x měsíčně. Vydavatel Obec Koclířov, Koclířov 123, , tel.: , fax: , Redakční rada: Jaroslav Drozdek, ing. Romana Kulhanová, Pavel Konopáč, ing. Jan Látal, Vlasta Stöhrová a Alan Vodehnal. Povoleno MK ČR pod reg. č. MK ČR E Náklad 300 výtisků. Domácnostem bezplatně, volně 3 Kč. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Další číslo vychází v pátek Uzávěrka čísla dne Grafická realizace a tisk: Tiskárna Crha Luboš, Moravská Třebová,

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám 1) ZÁKLADNÍ INFORMACE Zaměření programu Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu nízkoemisních zdrojů pro vytápění (kotle na biomasu, tepelná čerpadla, solární kolektory), ale

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

Historie I Program Zelená úsporám

Historie I Program Zelená úsporám Historie I Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám (2009 2010) financováno z prodeje emisních jednotek AAU (Kjótský protokol) celkové zdroje cca 20,5 mld. Kč administrováno téměř 80 tis. žádostí

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec

OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec OPENING Vídeň, 30. duben, 2004 Brno-Nový Lískovec rno Nový Lískovec kladní údaje o městské části: Rozloha městské části 1,6 km 2, sídliště 0,6km 2 Počet trvale bydlících obyvatel 10 500 Celkem bydlících

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda

Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného. pozvaný host: p. Romana Duranová vedoucí sociálního zabezpečení MÚ Odolena Voda Z á p i s č. 2/2009 Z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 21. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 7 zapisovatel: Lenka Kučerová pozvaný host:

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Tiskoviny Zelená úsporám pro poradenská centra

Tiskoviny Zelená úsporám pro poradenská centra Tiskoviny Zelená úsporám pro poradenská centra Materiál Rozměry v mm Stručný obsah Formuláře: A,B,C-PO A,B,C-FO Žádosti o podporu na projekt Leták Zelená úsporám Vklad leták KONTAKTY 138x297 419x297) 138x297

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce

Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Aktuální dotační možnosti Operačního programu Životní Prostředí pro malé obce Richard Lev Ředitel odboru Projektového poradenství e-mail: lev@grantikacs.com Mob: +420 731 192 877 Kapitola/Slide GRANTIKA

Více

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno

Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Zápis Z 19. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala 7. 12. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: Michal Kulhánek, Michal Šidák, Marie Dvořanová, Jaromír Dvořák, Karel Turek, Ladislav

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji Informační seminář Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace Krajský úřad Pardubického kraje - 25.11. 2015 1) Fyzická osoba Základní podmínky podpory 2) Výměna kotle na

Více

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici?

Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Info PRO Vratimov (2014-12) Parková výsadba na zelené louce za 4 milióny Potřebuje občan Vratimova a Horních Datyň takovou investici? Město Vratimov, jako hlavní investor, bude investovat téměř 4 milióny

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012

č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 1 č.j. 3/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 27. 4. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 27.4.2012 18:06 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 27.4.2012 20:00

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 566/09/SÚ/Ran 2531/09/SÚ Ranglová 352 370 433, 352

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2014, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov

Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Z Á P I S č. 02/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 15. 04. 2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti Kulturního domu Koclířov Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SVITAVY, SOKOLOVSKÁ 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: SMĚRNICE ZÁPIS DO 1. TŘÍDY Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZŠ a MŠ S5/0044/2013 A.1.4 A10 Vypracovala: Schválila: Ing.

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje:

Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Usnesení z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 29. 10. 2009 Zastupitelstvo městyse souhlasí a schvaluje: Ad 1) Program jednání a jeho rozšíření o následující body: 13.1. Smlouva o poskytnutí

Více

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace Čj.: ŘMŠ/54/2015 Směrnice a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Vydává: Schválila: Mateřská škola Ostrava,

Více

CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265693-2010:text:cs:html CZ-Havířov: Stavební práce na výstavbě kanalizace 2010/S 174-265693 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.

Program obnovy venkova Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4. Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení grantových schémat KÚ LK 9.4.2009 V rámci Programu obnovy venkova je možné podat žádost o dotaci z: Grantového fondu program

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Vytápění biomasou Luhačovice 13.5.2009 Martina Breuerová vedoucí oddělení III krajských pracovišť Kde hledat informace k programu? www.sfzp.cz www.zelenausporam.cz dotazy@zelenausporam.cz

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5

Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 Podle směrnice č.1/2013 Bytového družstva Svitavy pro nájem uvolněných bytů vyhlašuje Bytové družstvo Svitavy, Školní 335/5 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2014 - obnovené na získání nájmu uvolněného bytu 1. Předpokládaný

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY CYKLISTICKÁ STEZKA STARÝ ROKYTNÍK BOJIŠTĚ II. Veřejná zakázka: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka pro zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění v rámci zadávání podlimitní veřejné zakázky

Více

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí

Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Informace odboru ŽP o možnostech financování projektů v roce 2015 zaměřených na ochranu a zlepšení životního prostředí Úvod 1. Dotační programy Plzeňského kraje v roce 2015 pro oblast ŽP 2. Národní dotační

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.2. do 10.2. 2014 Pondělí Polévka kulajda Zapékané těstoviny s uzeninou, okurkový salát Úterý Polévka květáková Vepřové maso na žampionech, brambor Středa Polévka selská Mexický guláš,

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více