Koclírovskýzpravodaj. Sdělení obecního úřadu. Upozornění na svoz odpadu INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK OBCE KOCLÍŘOV 11. ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koclírovskýzpravodaj. Sdělení obecního úřadu. Upozornění na svoz odpadu INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK OBCE KOCLÍŘOV 11. ROČNÍK"

Transkript

1 11. ROČNÍK Koclírovskýzpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK OBCE KOCLÍŘOV Solární energie i v Koclířově Téměř denně máme všichni možnost číst pesimistické zprávy o vývoji světové ekonomiky. Utrácení obyvatel konzumního světa dosáhlo svého vrcholu a v současnosti prožívá strmý pád. S tím pochopitelně ještě rychleji padají ekonomiky rozvojových států, které se díky levné pracovní síle staly jejich dodavateli a nyní nejdou jejich výrobky na odbyt. Celosvětová ekonomická krize ovlivní negativně hospodářský růst v naší republice. Důsledky této krize dosud nikdo neumí přesně vyčíslit. Určitě se však projeví v mimořádně vysokém schodku státního rozpočtu a tím i v omezení státních dotací. Proč tento úvod? Všichni jste dostali do schránek, podle počtu voličů v domácnosti, anketní lístek, který má dopomoci naší obci čelit oběma výše popsaným věcem. Anketa dopadla, jak je níže uvedeno, ve prospěch snah o výstavbu fotovoltaické elektrárny na území obce. Tento záměr má dopomoci obci v získání nemalých prostředků do rozpočtu každý rok a ještě drobnou měrou přispěje k výrobě energie ze zdrojů šetrných k životnímu prostředí. Bude nyní záležet na tom, jak zastupitelstvo obce rozhodne. Úkolem investiční komise a rady obce bude zpracování návrhu nejvýhodnější formy výstavby fotovoltaické elektrárny ještě v tomto roce. Na území cca 2 hektarů byt tak mohla vzniknout solární elektrárna o výkonu cca 1 MW, která bude dodávat vyrobenou energii do sítě společnosti ČEZ, a. s. Lze předpokládat, že to bude jen první vlaštovka, na níž by mohla být vyzkoušena náročnost celého procesu a v blízké době by se fotovoltaické panely mohly objevit na některých bytových a provozních budovách. To ale poněkud předbíhám Obec se projektem zadluží nemalou částkou, nicméně návratnost investice je zřejmá a elektrárna si tak na sebe několikrát vydělá. V obci jsou nezbytné investice, které výdělečné nejsou, ba naopak. Výstavba kanalizace, oprava školy, vodovodu, výstavba cyklostezky, oprava kulturního domu či obecních komunikací jsou všechno akce pro fungování obce nezbytné, ale nevydělají ani korunu. Abychom na ně měli, a to v dohledné době, neboť většina těchto investic je akutních, nemůžeme se spoléhat jen na státní peníze. Ke všem dotacím je třeba spoluúčast obce. V tuto chvíli nemá obec žádné volné prostředky. Rozpočet je rozdělen na fungování stávající infrastruktury a investice v něm jsou obsaženy pouze ve formě údržby majetku. Navíc výnosy ze sdílených daní se budou v následujících letech spíše snižovat, což znamená i snížení celkového objemu obecního rozpočtu. Obec se proto nutně musí v zájmu své budoucnosti stát ekonomicky samostatnější a starat se o své výdělky také sama. Vedení obce ve spolupráci s komisemi a výbory tak přinese svoje ovoce. V případě, že se spolupráce zastupitelů obce s novým vedením podaří, bude jistě pokračovat i nastolený trend ve využívání a podpoře obnovitelných zdrojů. Osobně bych si dovedl představit například výstavbu bioplynové stanice v areálu Lamačky, která by kromě energie dodávala odpadní centrální teplo do širšího středu obce, nebo právě fotovoltaické panely na dalších lokalitách a střechách budov, jimž by významně pomáhaly s úsporami ve vytápění. Protože ale některé tyto záměry vyžadují změnu územního plánu, bude se tím jako návrhem teprve někdo další zabývat. V tuto chvíli bychom chtěli všem, kteří vyjádřili svůj názor v anketě, poděkovat za účast na veřejném dění v obci a současně za mandát, který tímto máme k pokračování v rozdělané práci a připravovaných plánech. Do konce tohoto kalendářního roku se budeme snažit postavit a zprovoznit fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích vedle silnice na Svitavy. 1) Vyčkávat s prodejem pozemků na zájemce, který splní kritéria požadovaná obcí. Tedy vznik nových pracovních míst a akceptování nabídkové ceny Kč stanovené posudkem. Může se stát, že na žádného takového investora v blízké budoucnosti s ohledem na krizi nenarazíme a pozemek nám zůstane prázdný 11 hlasů 2) Prodat pozemky zájemci o výstavbu (doposud jen fotovoltaických panelů) za jím nabídnutou cenu (nejvyšší nabídka Kč). Po letech mohou být panely demontovány a investor může pozemek bez naší účasti jakkoli využít, nebo prodat s velkým ziskem, aniž by z toho obec měla další prospěch. 0 hlasů 3) Pronajmout pozemky zájemci o výstavbu (doposud jen fotovoltaických panelů) zatím nejvyšší nabídka cca Kč za 30 let. Po letech mohou být panely demontovány a pozemek využit pro jiný účel obcí. 16 hlasů 4) Využít pozemky k výstavbě fotovolt.elektrárny ve spolupráci obce a oprávněné firmy s podílem rozdělení nákladů na výstavbu a údržbu a rozdělením zisků na 50%, tedy cca Kč ročně po splacení úvěru. Během splácení úvěru cca 15 let (polovina životnosti) by byl zisk pro obec cca Kč ročně. Obec by měla zajištěný bezproblémový provoz díky vlastním zájmům odborné firmy na provozu svého podílu. 48 hlasů 5) Výstavba a provoz fotovoltaické elektrárny pouze obcí, zisk Kč ročně po splacení úvěru. Během splácení úvěru cca 15 let (polovina životnosti) by byl zisk pro obec cca Kč ročně. Nutnost zřízení společnosti, která bude FVE spravovat a provozovat, obec tak sama činit nemůže. 32 hlasy Celkem (1 neplatný) Jaromír Lenoch, předseda investiční komise a člen zastupitelstva obce ČÍSLO 4/2009 VYCHÁZÍ DNE OBSAHČ ÍSLA: 2. strana Zelená energie Sloučení nemocnic ve Svitavách a Litomyšli, Společenská kronika, Nezaměstnanost 3. strana Velikonoční dílny ve škole, Vandalství 4. strana Nástup pracovníků na VPP, Částečná oprava komunikací, Cukrárna a restaurace Fatima 5. strana Zápis dětí do MŠ, Zprávy z Azyláčku, Farní okénko 6. strana Z vítání občánků Sdělení obecního úřadu S účinností od 1. dubna 2009 vede na Obecním úřadě v Koclířově pokladní agendu pí.gabriela Sodomková. Jelikož pracovní doba paní Sodomkové je rozvržena na práce na obecním úřadě a vedení obecní knihovny, žádáme občany, aby své hotovostní platby za nájemné, místní poplatky a příp. další platby do pokladny obce směřovali na úřední dny, kterými jsou pondělí: a h. a středa: a h. V ostatní dny není po celý den paní Sodomková přítomna na obecním úřadě a ostatní pracovníci nemohou přijmout hotovostní platby bez toho, aby tyto peněžní prostředky mohli bezpečně uložit. V ostatních případech Vám ale samozřejmě rádi pomůžeme i v neúřední dny. Zaměstnanci obecního úřadu Upozornění na svoz odpadu Ve čtvrtek 21. května 2009 ve hodin proběhne v naší obci každoroční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svozová místa zůstávají nezměněna a rovněž ostatní podmínky svozu. Podrobnosti budou zveřejněny v informačním letáku, který bude rozeslán v polovině měsíce května do všech domácností a budou v něm připomenuty všechny další podrobnosti. Dne 7. května 2009 se uskuteční PIETNÍ AKT v předvečer státního svátku Dne osvobození od fašistických okupantů. Sejdeme se v hod. u památníku osvoboditelů vedle budovy Obecního úřadu v Koclířově.

2 strana 2 Koclířovský zpravodaj duben 2009 Zelená úsporám Od 7. dubna 2009 je spuštěn program Ministerstva životního prostředí podporující ekologické vytápění a snížení potřeby energie v rodinných a bytových domech nepanelového typu. V rámci Programu je možné podpořit pouze žádosti na projekty, které byly dokončeny po vyhlášení programu (tedy po ). Příjem žádostí začíná 22. dubna Program je členěn do tří základních oblastí podpory: 1) Úspora energie na vytápění, která obsahuje jak komplexní zateplení budovy, tak dílčí zateplení. 2) Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu. 3) Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Některé kombinace (většinou komplexní zateplení a vytápění obnovitelnými zdroji energie) opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt). O dotaci mohou žádat vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy např. fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva. Zaměření programu vyžaduje použití takových materiálů a služeb, které zajistí dosažení cílů programu, proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). SOD je seznamem, do kterého Fond zapisuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci Programu podporované. Zápis do seznamu odborných dodavatelů je bezplatný a žádosti jsou k dispozici na stránkách Programu a v přiloženém dokumentu. Do seznamu se zapisují identifikační údaje o dodavateli, seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů a ostatní informace související s vedením v seznamu. Jak podat žádost Žádosti se podávají písemně na určeném formuláři, který lze po získat na krajských pracovištích SFŽP, na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května) a na stránkách Programu Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů: Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR - podpora u bytových domů. Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádosti administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice. Podrobné informace o programu naleznete v Příručce pro žadatele na stránkách nebo na bezplatné lince (JL) Sloučení nemocnic ve Svitavách a Litomyšli Hlavním bodem návštěvy hejtmana Radko Martínka v Litomyšli byla beseda s personálem místní nemocnice. Vysvětloval, proč samospráva přistoupila k projednávání sloučení svitavské a litomyšlské nemocnice. Besedy se zúčastnila také krajská radní zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová. Svitavská a litomyšlská nemocnice poskytují kvalitní péči. Jde ovšem o spádové území, kde žije 130 tisíc lidí. Služby se tak překrývají. Cítíme proto nutnost tuto situaci řešit v rámci zdravotnictví Pardubického kraje. Konkrétní výsledek vzejde z návrhů vedení obou nemocnic a z koncepce zdravotnictví, kterou podrobíme důkladným analýzám a odborné diskuzi, uvedl Radko Martínek. Představitelé Pardubického kraje vysvětlovali pracovníkům nemocnice, že se nejedná o rušení, ale racionalizaci. Ta povede k vytvoření jednoho celku. Radní nastínila představy, jak bude koncepce vznikat a co přinese. Nezávislá firma STAPRO zpracovává koncepci podle našeho zadání. V červnu budeme návrh firmy diskutovat se širší veřejností, s nezávislým týmem a samosprávou, informuje Markéta Tauberová. Považuje za důležité, aby byly vyslyšeny všechny hlasy, které mají ke zdravotnictví co říci. Proto jsou součástí pracovní skupiny rovněž zástupci pojišťoven. (Svitavský deník. ik, rz) Poslední upozornění Přes četné výzvy je ještě celá řada občanů, kteří nezaplatili poplatek ve výši 500 Kč za zpracování komunálního odpadu v r a poplatek za psa. Od příštího měsíce bude neplatičům vyměřováno penále za pozdní platbu! (jd) Společenská kronika květen 2009: Všem našim spoluobčanům, kteří v měsíci květnu oslaví svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme. Jsou to: Josef Furik, Koclířov 88 Jana Paclíková, Koclířov 111 František Mikulka, Koclířov 142 Ludmila Švancarová, Koclířov 122 Božena Komorná, Koclířov 170 Dne se manželům Vladimírovi a Malvíně Bredovým, Koclířov 163, narodila dcera Nelinka. Gratulujeme rodičům a miminku přejeme zdravý, šťastný a dlouhý život! Nezaměstnanost k Koclířov 55 nezaměstnaných tj. 15,71 % Kamenná Horka 20 nezaměstnaných tj. 14,71 % Dětřichov 19 nezaměstnaných tj. 12,93 % Opatov 74 nezaměstnaných tj. 13,41 % Opatovec 29 nezaměstnaných tj. 9,45 % Svitavy nezaměstnaných tj. 11,38 % Svitavsko nezaměstnaných tj. 12,52 % M. Třebovsko nezaměstnaných tj. 15,45 % Jevíčsko 496 nezaměstnaných tj. 15,32 % Poličsko 714 nezaměstnaných tj. 7,55 % Litomyšlsko nezaměstnaných tj. 7,80 % Okres celkem nezaměstnaných tj. 10,95 %

3 duben 2009 Koclířovský zpravodaj strana 3 Velikonoční dílny v naší škole Bylo to snad tři sta třiatřicet stříbrných křepelek, které se usadily na velikonoční jabloni u školy? Kdepak, to jen tradice tentokráte ustoupila trochu moderně a místo nazdobených kraslic se zde třepotaly stříbrné, rytím zdobené slepičky z alobalu výsledek snažení našich žáků, kteří se pilně připravovali na velikonoční oslavy. Kromě této veřejné prezentace si vyrobili i něco pro sebe ošatku na zdobená vajíčka ve tvaru kohouta a slepičky, dlužno poznamenat, že i práce těch nejmenších byly velmi roztomilé. Takže se milé kraslice na nás už nezlobte a počkejte si na příští rok. Jaroslava Telcová Žáci naší základní školy při velikonoční dílně Kristián Petrík, Dominik Rumler, Jan Sodomka a Robin Stejskal Žáci při výzdobě jabloně velikonočními kraslicemi Pavla Švandová, Kristián Petrík, Jan Sodomka a Adéla Mičková Vandalství se nevyhnulo ani naší obci V posledních týdnech zaznamenáváme na řadě míst úmyslné poškozování obecního majetku. Poškozeny jsou autobusové čekárny, informační vývěsky, zničena byla část oplocení v okolí zahrady naší základní školy. Od mnohých občanů se dozvídáme, že několik nenechavců poničilo několik hrobů na místním hřbitově. I nově zbudované dětské hřiště u mateřské školy je navštěvováno v odpoledních a večerních hodinách a bohužel i tam došlo k poškození nového vybavení dříve, než jej mohly začít děti z mateřské školy užívat. Věříme, že zejména rodiče dají svým dětem vhodné poučení, aby se podobných nešvarů vyvarovaly. Jan Petkov Žáci při výzdobě jabloně velikonočními kohoutky

4 strana 4 Koclířovský zpravodaj duben 2009 Duben je měsícem nástupu pracovníků na veřejně prospěšné práce na obci Koclířov Obec Koclířov v měsíci březnu požádala Úřad práce ve Svitavách o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Vzhledem k současné vysoké nezaměstnanosti jsme se rozhodli požádat o vytvoření 11 pracovních míst, což bylo ze strany úřadu práce akceptováno. To nám umožnilo 6. dubna 2009 zaměstnat prvních 7 zájemců, kteří v současné době vykonávají práce v obecním lese. Zbývající pracovní místa budou obsazována postupně tak, jak bude přibývat nutnost údržby veřejné zeleně a ostatních prací. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu a jeho maximální měsíční výše na jedno pracovní místo činí Kč. V pracovní náplni pracovníků VPP bude především údržba veřejné zeleně v obci včetně vysázených stromořadí a biokoridoru za Rumlerem, úklid veřejných prostranství a vysekávání trávy v okolí silničních příkopů a krajnic místních a účelových komunikací, úklid černých skládek, pomocné práce při údržbě obecního majetku. Podstatnou částí pracovní náplně jsou práce v obecním lese, které probíhají dle schváleného lesního hospodářského plánu. V letošním roce bude provedeno zalesňování ve třech lokalitách, které budou následně oploceny. Bude vysázeno ks buků a ks smrků, některé již vysázené porosty budou ještě doplněny sazenicemi modřínu a borovic. Prořezávky jsou plánovány na cca 3 ha porostů. Dále se budeme věnovat následné péči o vysázené porosty, což je především ožínání sazenic. Na tuto činnost bylo požádáno o dotaci na ošetřování lesních kultur vysázených na zemědělské půdě, kterou bychom měli obdržet v letošním roce ve výši cca Kč. Věříme, že naše úsilí povede k dalšímu zvelebení naší obce a takovým úpravám veřejných prostranství, které jsou využívány zejména dětmi a mládeží. (kk) Sdělení ČZS Koclířov Sdělujeme občanům, že jsme se na své výroční schůzi rozhodli uskutečnit dne 27. června 2009 plánovaný zájezd do Telče, který jsme v loňském roce museli pro nezájem odvolat. Bližší informace o programu zájezdu, ceně apod. sdělíme v květnovém vydání Koclířovského zpravodaje. Připomínáme časy odjezdů na Floru Olomouc dne : křižovatka u bývalé kuchyně St. statku hod.; u váhy hod.; u obecního úřadu hod.; u staré pošty hod.; na Hřebči hod. Jana Luláková, předsedkyně MO ČZS Připravujeme částečnou opravu místních komunikací Neutěšený stav místních a účelových komunikací v naší obci, který je ovlivněn mimořádně nepříznivou zimou a dlouhodobým zanedbáním údržby, je určitě jedna z věcí, které je nutné řešit. Otázkou je, kolik finančních prostředků s ohledem na stav financí v obecním rozpočtu lze na tyto opravy vynaložit. Rada obce se touto záležitostí několikrát zabývala a rozhodla připravit návrh na způsob oprav nejvíce poškozených úseků. Bylo již osloveno několik odborných firem se žádostí o vypracování nabídek na jejich opravu. V současné době tato nabídková řízení probíhají. Nutno je opravit úseky komunikací na Hřebči, silničku do Dětřichova až po hranici katastru, křižovatku a překop pod mostem u Dítětů a dále některé části cesty směrem na produčky. Již nyní víme, že částka potřebná na tyto opravy bude značná a nelze v současné době rozhodnout, bude-li na všechno dostatek finančních prostředků. Zvláště složité je rozhodování týkající se oprav výtluků na zadní cestě, která je v mimořádně špatném stavu. Dle předběžných odhadů by bylo potřeba jen na opravu provedenou za využití recyklátu v nejvíce poškozených úsecích vynaložit částku v objemu cca 400 tis. Kč. O tom, komu bude zakázka na tyto opravy zadána, bude rozhodnuto v souladu se zákonem o veřejných zakázkách po projednání v investiční komisi. (kk) CUKRÁRNA FATIMA NA KLÁŠTEŘE MÁ OD KVĚTNA PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO O VÍKENDECH (SOBOTA-NEDĚLE) Daň z nemovitostí na r Jelikož se v posledních dnech množí na obecním úřadě dotazy od občanů obce k úhradě daně z nemovitostí na rok 2009, sdělujeme obyvatelům, že s platností od do je v budově Finančního úřadu ve Svitavách vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na letošní rok. Tento seznam má návaznost na celostátní zvýšení ceny půdy a s tím spojené navýšení daně z nemovitostí z pozemků ve vlastnictví osob. To znamená, že každý občan Koclířova může nahlédnout do seznamu vyměřených daní z nemovitostí a příp. se vyjádřit k jeho výši. V souvislosti s touto informací sdělujeme, že dle sdělení pracovnice finančního úřadu budou složenky k úhradě této daně rozeslány poplatníkům nejpozději v 19. týdnu. Daň z nemovitostí je poplatník povinen uhradit v zákonné lhůtě, tj. u daně vyměřené do Kč nejpozději do (jz) RESTAURACE FATIMA Němečtí rodáci z Koclířova při kontrolním dnu v dílně restaurátorské fakulty v Litomyšli. Vlevo MUDr. Josef Horntrich z Cottbusu (koordinátor koclířovských rodáků) při konzultaci s restaurátorkou. zahajuje opět PROVOZ PRO VEŘEJNOST od pátku 24. dubna 2009

5 duben 2009 Zápis dětí do MŠ Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat k slavnostnímu zápisu dětí do mateřské školy, který se koná v pondělí a v úterý v ředitelně ZŠ a MŠ (na obecním úřadě), a to od 8.00 do hod. Zapisovat se budou děti 3-leté a starší pro školní rok Připomínám, že je třeba přihlásit dítě i v případě, že začne mateřskou školu navštěvovat např. v lednu nebo únoru Přineste si s sebou rodný list dítěte. Těšíme se na Vás. Vlasta Stöhrová, ředitelka ZŠ a MŠ Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 1) Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí. 2) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. 3) Délka docházky do mateřské školy. 4) Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech. 5) Zaměstnanost rodičů a zejména matky. 6) V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec. 7) Datum podání žádosti. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 7. Závaznost: směrnice je platná pro ředitelku ZŠ a MŠ při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Platnost a účinnost této směrnice je od Vlasta Stöhrová, ředitelka ZŠ a MŠ Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti Dne 19. dubna 2009 proběhlo v naší obci již tradiční vítání občánků. Na vítání bylo pozváno sedm nově narozených dětí se svými rodiči. Ti se dostavili i s příbuznými a přáteli. Po přivítání a proslovu pověřeného starosty obce p. Jaroslava Drozdka program zpestřily děti z místní mateřské a základní školy pod vedením učitelek. Zazpívaly nám slečny Kristýna a Alena ze Svitav, které zajistila paní Jaroslava Sedláková. Rodičům a dětem byl předán dárek, blahopřání a také finanční příspěvek při narození dítěte ve výši Kč z rozpočtu obce. Rodiče stvrdili podpisem slib v Pamětní knize nových občánků Koclířova a na závěr, po přípitku na zdraví nových občánků, všichni v přátelské besedě poseděli, popovídali si a rozešli se spokojeni domů. Děkuji členkám SPOZu J. Sedlákové, H. Kulhanové, M. Moravcové, V. Smolejové a L. Peštové za vzornou přípravu této akce. Fotografie a jména dětí jsou zveřejněna na poslední straně tohoto čísla Koclířovského zpravodaje. Dále připravujeme na Den matek návštěvu starších žen, které oslaví 70 a více let, s kytičkou a přáníčkem, které vyrobí děti z naší základní školy. Zlata Zemachová Koclířovský zpravodaj Občanské sdružení Náš domov Koclířov AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V NOUZI MOST NADĚJE strana 5 Výlet na vyhlídku Hřebeč Od samého rána se děti těšily na výlet na rozhlednu Hřebeč. Maminky dětem připravily bohaté svačinky, pitíčka, pracovnice v soc. službách přibalila ke svačinkám fotoaparát a všichni účastníci pochodu po zaďáku vyrazili na hřebečskou rozhlednu. Vzhledem k tomu, že mezi výletníky bylo více malých dětí, cesta trvala déle. Počasí bylo více než krásné. Po půlhodince se všichni usadili na malé mýtince nad Koclířovem a posvačili. Nejmenší děti usnuly v kočárcích, starší děti odpočívaly v trávě. Za necelou hodinu výletníci dorazili na určené místo. Konečně se maminky i děti mohly pokochat pohledem z rozhledny na celý Moravsko-třebovský kraj. Pracovnice v soc. službách všem povyprávěla něco o významu Hřebče, který je vyhlášenou památkovou rezervací. Rostou zde některé vzácné druhy rostlin, žijí hájení živočichové. Na rozhledně se děti i maminky opět občerstvily, odpočinuly a pomalu se vypravily na zpáteční cestu do Azyláčku. Děti byly výletem na rozhlednu tak nadšené, že zapomněly na svá unavená těla a celou cestu si vesele zpívaly písničky. A co se u nás ještě událo? proběhla na AD canisterapie se všechny uživatelky AD účastnily zajímavé přednášky na téma domácí násilí. Na měsíc květen KLUBÁČEK připravuje: - výroba přáníček na Den matek (návštěva dětí na DPS ) - dopravní dílna soutěž na koloběžkách, tříkolkách hřiště Sluníčko - ekologická a přírodovědná vycházka - stopovaná s plněním různých soutěžních úkolů - výlet do Moravské Třebové návštěva mučírny a alchymické dílny Farní okénko: Pravidelné bohoslužby každou neděli v 9.00 hod. (pozvání pro děti i rodiny po mši sv. do cukrárny) Mládež se připravuje na biřmování pod vedením otce Pavla vždy ve středu, 1x za 14 dní v hod. Dospělí, konvertité a biřmovanci setkání v neděli 1x za měsíc v hod. Nemocní, kteří nemohli jít o velikonocích ke svátosti smíření, mohou požádat o návštěvu kněze doma, a tak splnit svou křesťanskou povinnost ještě do konce doby velikonoční (letos do 31.5.) Na 1. sobotu bude připomenutí cesty Panny Marie z Nazareta. Program: 9.00 hod. kostel ČMFA modlitba a žehnání nemocných vede P. Petr Krenický hod. poutní mše sv. na úmysly poutníků vede P. Pavel Dokládal Polední přestávka obědy v restauraci Fatima adorace za nová povolání hod SPOLEČNÉ EVANGELIZAČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V PŘÍ- RODNÍM AREÁLU NA HOŘE BLAHOSLAVENSTVÍ FIAT MARIE Z NAZARETA (moderuje P. Petr Krenický) hod Společná modlitba národního týmu Panny Marie Nazaretské v ČR v květnu 1999 Průvod s Pannou Marií Nazaretskou s dechovou hudbou hod. Růženec Světla hod hlavní mše sv. - P. Petr Krenický (s obnovou zasvěcení v srdci Panny Marie Nazaretské) hod slavný růženec vede P. Petr Krenický hod modlitba adorace P. Krenický Neděle hod. Svátek matek Hlavní hosté ze zahraničí s duchovním programem exercicií: P. Petr Krenický Ukrajina ( ); P. Montfort Okaa Nigérie ( ); P. Elias Vella, exorcista z Malty ( ) Výroční setkání koclířovských rodáků z Německa Informace: Římskokatolická farnost Koclířov, tel , mobil:

6 strana 6 Koclířovský zpravodaj duben 2009 Bredovi Vítání občánků dne Křivánkovi Nelinka Bredová s rodiči Vladimírem a Malvínou Kulhanovi Editka Křivánková s maminkou Editou a dědou Ladislavem Pandulovi Vašík Kulhan s rodiči Reném a Romanou Pivoňkovi Davídek Pandula s rodiči Bohuslavem a Veronikou a bráškou Lukáškem Preisnerovi Michalka Pivoňková s rodiči Alešem a Lenkou Trávníčkovi Terezka Trávníčková s rodiči Bronislavem a Janou Ellinka Preisnerová s maminkou Michaelou Koclířovský zpravodaj: vychází 1x měsíčně. Vydavatel Obec Koclířov, Koclířov 123, , tel.: , fax: , Redakční rada: Jaroslav Drozdek, ing. Romana Kulhanová, Pavel Konopáč, ing. Jan Látal, Vlasta Stöhrová a Alan Vodehnal. Povoleno MK ČR pod reg. č. MK ČR E Náklad 300 výtisků. Domácnostem bezplatně, volně 3 Kč. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Další číslo vychází v pátek Uzávěrka čísla dne Grafická realizace a tisk: Tiskárna Crha Luboš, Moravská Třebová,

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í :

U s n e s e n í. zastupitelstvo obce Troubelice b e r e n a v ě d o m í : Usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice, str. č. 1 U s n e s e n í z 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice konaného dne 11. února 2008, v 17. 00 hodin, v zasedací síni Obecního úřadu

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

ŽÁDOST (2015) o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Identifikace žádosti PID ORP: vyplní ORP Identifikace žádosti PID MK: vyplní MK Obec s rozšířenou působností: Kraj: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 118 11, Praha 1 Malá Strana, tel.: 257

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244

L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 L A N Š K R O U N S K O dobrovolný svazek obcí J.M.Marků, 563 01 Lanškroun, tel.465 385 220, fax.465 385 244 Zápis z jednání Rady svazku obcí Lanškrounsko Místo jednání : Tatenice Datum jednání : 19.5.2010

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám

Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Přílohy k žádosti o investiční podporu z programu Zelená úsporám Povinná příloha? Typ žadatele Opatření Originál/? Ověřený podpis? Kdy se předkládá? Popis přílohy 1 Krycí list technických parametrů žadatel

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014

Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Zápis z jednání valné hromad společnosti SEKO Koclířov s.r.o. dne 5.2.2014 Přítomni: Jednatelé : Martin Hofman Jaromír Lenoch Ing. Stanislav Telec Za ALTENERIE Develop : Martin Valter Zástupci obce Koclířov

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení SFRB dnes a zítra Podpora bydlení 2012 + 7. února 2012 PROGRAMY FONDU ÚVĚRY ZÁRUKY DOTACE z 2011 Úvěry na výstavbu nájemních bytů (NV 284/2011 Sb.,) Úvěry obcím na opravy a

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR. Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR Juraj Krivošík / Tomáš Chadim SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. OZE v ČR: Základní fakta 6000 Spotřeba OZE: 4,7 % celkové spotřeby

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2006 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 130 Poplatek za veř.prostranství... 500 Pobytové poplatky... 40 Místní poplatek za výherní hrací přístroje... 1 620 Správní poplatky...

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří

Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří Zápis z členské schůze Svazku obcí Panství hradu Veveří konané dne 8. 2. 2007 v Říčanech Přítomni: obec Hvozdec: Bc. Jana Švédová obec Chudčice: Vladimír Kalus obec Javůrek : Karel Jobánek obec Ostrovačice

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program EFEKT Dotační program Ministerstav průmyslu a obchodu roční periodikum Podporuje energetické úspory

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Rozpočtové opatření č. 14/2005 rozpočtu města takto: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.12.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013

List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 List občanů Krouny, Čachnova, František, Oldřiše, Rudy a Rychnova 4/2013 Z obsahu: Obecní úřad informuje... 2 Výňatek z vyhlášky o místním poplatku za odpad... 2 4 Upozornění pro vlastníky nemovitostí...

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 1. 9. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 332/ 2014 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků

Důvodová zpráva: Směrnice o přerozdělování finančních prostředků Důvodová zpráva: V následujícím textu překládáme nově koncipovanou směrnici o přerozdělování finančních prostředků. Ta z části mění dosavadní praxi a jejím cílem je především: 1. Zjednodušení celého procesu

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2008 Celkové rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2008 činily 38.883.833,29 Kč. Schválený rozpočet ve výši 39.451.988 byl splněn na 98,56

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Z Á P I S č. 2 / 2011

Z Á P I S č. 2 / 2011 Z Á P I S č. 2 / 2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 25.5.2011 v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 2/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Jaromír Lenoch.

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 0802631201 OIKUSK 016430/20111KUSK Stejnopis č.1j Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce DALEKÉ DUŠNÍKY IČ: 00242071 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35. KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 35 KONANÉ DNE 27.8.2014 v 17.30 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková Ing. Alois Bayer František

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Příručka pro dodavatele a výrobce

Příručka pro dodavatele a výrobce Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro dodavatele a výrobce Verze 2 Zelená úsporám Obsah 1. Základní informace o programu............. 2 Základní členění programu

Více

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 8. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 27. května 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie, Svoboda Miroslav, Havelka

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

Příručka pro dodavatele a výrobce Zelená úsporám

Příručka pro dodavatele a výrobce Zelená úsporám Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro dodavatele a výrobce Zelená úsporám ZU_prirucka02-pro-dodavatele_148x210+3_v3.indd 1 17.4.2009 19:03:21 ZU_prirucka02-pro-dodavatele_148x210+3_v3.indd

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě.

Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Zápis z Valné Hromady Mikroregionu Údolí Lidického Potoka, která se konala dne 20.4.2015 v Buštěhradě. Program: 1) Zahájení a prezence. 2) Kontrola zápisu z minulé VH (9.3.2015) a volba ověřovatele zápisu.

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE

; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE ; INFORMACE PRO ZAMĚSTNAVATELE Dobrá práce v Jihočeském kraji reg. č. projektu CZ.1.04/2.1.00/13.00001 Projekt Dobrá práce v Jihočeském kraji byl připraven Úřadem práce v Českých Budějovicích v souladu

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Roman Kamarýt Josef Pikálek ENVIROS, s.r.o. 1 Program NOVÝ PANEL Program vychází z Nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

Model finanční a hospodářské situace místní části Lubiny v roce 2013 za předpokladu, že by byla samostatnou obcí, a odhad finančních dopadů oddělení.

Model finanční a hospodářské situace místní části Lubiny v roce 2013 za předpokladu, že by byla samostatnou obcí, a odhad finančních dopadů oddělení. Model finanční a hospodářské situace místní části Lubiny v roce 2013 za předpokladu, že by byla samostatnou obcí, a odhad finančních dopadů oddělení. PŘÍJMY 1. Příjmy z daňových výnosů Oblast daňových

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ: 00276839 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo 7.10.2010 10.2.2011 ve dnech: na základě zákona

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011

Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení 20.4.2011 Státní fond rozvoje bydlení Zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení Účelem fondu je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s

Více

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:

Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Obec Račice, Račice 5, 675 55 Račice, IČ 00378526 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Poskytnutí úvěru na realizaci investiční akce - Vybudování splaškové kanalizace v obci

Více