Koclírovskýzpravodaj. Sdělení obecního úřadu. Upozornění na svoz odpadu INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK OBCE KOCLÍŘOV 11. ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koclírovskýzpravodaj. Sdělení obecního úřadu. Upozornění na svoz odpadu INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK OBCE KOCLÍŘOV 11. ROČNÍK"

Transkript

1 11. ROČNÍK Koclírovskýzpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK OBCE KOCLÍŘOV Solární energie i v Koclířově Téměř denně máme všichni možnost číst pesimistické zprávy o vývoji světové ekonomiky. Utrácení obyvatel konzumního světa dosáhlo svého vrcholu a v současnosti prožívá strmý pád. S tím pochopitelně ještě rychleji padají ekonomiky rozvojových států, které se díky levné pracovní síle staly jejich dodavateli a nyní nejdou jejich výrobky na odbyt. Celosvětová ekonomická krize ovlivní negativně hospodářský růst v naší republice. Důsledky této krize dosud nikdo neumí přesně vyčíslit. Určitě se však projeví v mimořádně vysokém schodku státního rozpočtu a tím i v omezení státních dotací. Proč tento úvod? Všichni jste dostali do schránek, podle počtu voličů v domácnosti, anketní lístek, který má dopomoci naší obci čelit oběma výše popsaným věcem. Anketa dopadla, jak je níže uvedeno, ve prospěch snah o výstavbu fotovoltaické elektrárny na území obce. Tento záměr má dopomoci obci v získání nemalých prostředků do rozpočtu každý rok a ještě drobnou měrou přispěje k výrobě energie ze zdrojů šetrných k životnímu prostředí. Bude nyní záležet na tom, jak zastupitelstvo obce rozhodne. Úkolem investiční komise a rady obce bude zpracování návrhu nejvýhodnější formy výstavby fotovoltaické elektrárny ještě v tomto roce. Na území cca 2 hektarů byt tak mohla vzniknout solární elektrárna o výkonu cca 1 MW, která bude dodávat vyrobenou energii do sítě společnosti ČEZ, a. s. Lze předpokládat, že to bude jen první vlaštovka, na níž by mohla být vyzkoušena náročnost celého procesu a v blízké době by se fotovoltaické panely mohly objevit na některých bytových a provozních budovách. To ale poněkud předbíhám Obec se projektem zadluží nemalou částkou, nicméně návratnost investice je zřejmá a elektrárna si tak na sebe několikrát vydělá. V obci jsou nezbytné investice, které výdělečné nejsou, ba naopak. Výstavba kanalizace, oprava školy, vodovodu, výstavba cyklostezky, oprava kulturního domu či obecních komunikací jsou všechno akce pro fungování obce nezbytné, ale nevydělají ani korunu. Abychom na ně měli, a to v dohledné době, neboť většina těchto investic je akutních, nemůžeme se spoléhat jen na státní peníze. Ke všem dotacím je třeba spoluúčast obce. V tuto chvíli nemá obec žádné volné prostředky. Rozpočet je rozdělen na fungování stávající infrastruktury a investice v něm jsou obsaženy pouze ve formě údržby majetku. Navíc výnosy ze sdílených daní se budou v následujících letech spíše snižovat, což znamená i snížení celkového objemu obecního rozpočtu. Obec se proto nutně musí v zájmu své budoucnosti stát ekonomicky samostatnější a starat se o své výdělky také sama. Vedení obce ve spolupráci s komisemi a výbory tak přinese svoje ovoce. V případě, že se spolupráce zastupitelů obce s novým vedením podaří, bude jistě pokračovat i nastolený trend ve využívání a podpoře obnovitelných zdrojů. Osobně bych si dovedl představit například výstavbu bioplynové stanice v areálu Lamačky, která by kromě energie dodávala odpadní centrální teplo do širšího středu obce, nebo právě fotovoltaické panely na dalších lokalitách a střechách budov, jimž by významně pomáhaly s úsporami ve vytápění. Protože ale některé tyto záměry vyžadují změnu územního plánu, bude se tím jako návrhem teprve někdo další zabývat. V tuto chvíli bychom chtěli všem, kteří vyjádřili svůj názor v anketě, poděkovat za účast na veřejném dění v obci a současně za mandát, který tímto máme k pokračování v rozdělané práci a připravovaných plánech. Do konce tohoto kalendářního roku se budeme snažit postavit a zprovoznit fotovoltaickou elektrárnu na pozemcích vedle silnice na Svitavy. 1) Vyčkávat s prodejem pozemků na zájemce, který splní kritéria požadovaná obcí. Tedy vznik nových pracovních míst a akceptování nabídkové ceny Kč stanovené posudkem. Může se stát, že na žádného takového investora v blízké budoucnosti s ohledem na krizi nenarazíme a pozemek nám zůstane prázdný 11 hlasů 2) Prodat pozemky zájemci o výstavbu (doposud jen fotovoltaických panelů) za jím nabídnutou cenu (nejvyšší nabídka Kč). Po letech mohou být panely demontovány a investor může pozemek bez naší účasti jakkoli využít, nebo prodat s velkým ziskem, aniž by z toho obec měla další prospěch. 0 hlasů 3) Pronajmout pozemky zájemci o výstavbu (doposud jen fotovoltaických panelů) zatím nejvyšší nabídka cca Kč za 30 let. Po letech mohou být panely demontovány a pozemek využit pro jiný účel obcí. 16 hlasů 4) Využít pozemky k výstavbě fotovolt.elektrárny ve spolupráci obce a oprávněné firmy s podílem rozdělení nákladů na výstavbu a údržbu a rozdělením zisků na 50%, tedy cca Kč ročně po splacení úvěru. Během splácení úvěru cca 15 let (polovina životnosti) by byl zisk pro obec cca Kč ročně. Obec by měla zajištěný bezproblémový provoz díky vlastním zájmům odborné firmy na provozu svého podílu. 48 hlasů 5) Výstavba a provoz fotovoltaické elektrárny pouze obcí, zisk Kč ročně po splacení úvěru. Během splácení úvěru cca 15 let (polovina životnosti) by byl zisk pro obec cca Kč ročně. Nutnost zřízení společnosti, která bude FVE spravovat a provozovat, obec tak sama činit nemůže. 32 hlasy Celkem (1 neplatný) Jaromír Lenoch, předseda investiční komise a člen zastupitelstva obce ČÍSLO 4/2009 VYCHÁZÍ DNE OBSAHČ ÍSLA: 2. strana Zelená energie Sloučení nemocnic ve Svitavách a Litomyšli, Společenská kronika, Nezaměstnanost 3. strana Velikonoční dílny ve škole, Vandalství 4. strana Nástup pracovníků na VPP, Částečná oprava komunikací, Cukrárna a restaurace Fatima 5. strana Zápis dětí do MŠ, Zprávy z Azyláčku, Farní okénko 6. strana Z vítání občánků Sdělení obecního úřadu S účinností od 1. dubna 2009 vede na Obecním úřadě v Koclířově pokladní agendu pí.gabriela Sodomková. Jelikož pracovní doba paní Sodomkové je rozvržena na práce na obecním úřadě a vedení obecní knihovny, žádáme občany, aby své hotovostní platby za nájemné, místní poplatky a příp. další platby do pokladny obce směřovali na úřední dny, kterými jsou pondělí: a h. a středa: a h. V ostatní dny není po celý den paní Sodomková přítomna na obecním úřadě a ostatní pracovníci nemohou přijmout hotovostní platby bez toho, aby tyto peněžní prostředky mohli bezpečně uložit. V ostatních případech Vám ale samozřejmě rádi pomůžeme i v neúřední dny. Zaměstnanci obecního úřadu Upozornění na svoz odpadu Ve čtvrtek 21. května 2009 ve hodin proběhne v naší obci každoroční svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Svozová místa zůstávají nezměněna a rovněž ostatní podmínky svozu. Podrobnosti budou zveřejněny v informačním letáku, který bude rozeslán v polovině měsíce května do všech domácností a budou v něm připomenuty všechny další podrobnosti. Dne 7. května 2009 se uskuteční PIETNÍ AKT v předvečer státního svátku Dne osvobození od fašistických okupantů. Sejdeme se v hod. u památníku osvoboditelů vedle budovy Obecního úřadu v Koclířově.

2 strana 2 Koclířovský zpravodaj duben 2009 Zelená úsporám Od 7. dubna 2009 je spuštěn program Ministerstva životního prostředí podporující ekologické vytápění a snížení potřeby energie v rodinných a bytových domech nepanelového typu. V rámci Programu je možné podpořit pouze žádosti na projekty, které byly dokončeny po vyhlášení programu (tedy po ). Příjem žádostí začíná 22. dubna Program je členěn do tří základních oblastí podpory: 1) Úspora energie na vytápění, která obsahuje jak komplexní zateplení budovy, tak dílčí zateplení. 2) Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu. 3) Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody. Některé kombinace (většinou komplexní zateplení a vytápění obnovitelnými zdroji energie) opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt). O dotaci mohou žádat vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy např. fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti), společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva. Zaměření programu vyžaduje použití takových materiálů a služeb, které zajistí dosažení cílů programu, proto je možné z programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů (SOD). SOD je seznamem, do kterého Fond zapisuje dodavatele - poskytovatele služeb, kteří o zápis do seznamu požádali a prokázali svoji kvalifikaci včetně osvědčení o odbornosti v jedné či více činnostech, jež jsou v rámci Programu podporované. Zápis do seznamu odborných dodavatelů je bezplatný a žádosti jsou k dispozici na stránkách Programu a v přiloženém dokumentu. Do seznamu se zapisují identifikační údaje o dodavateli, seznam dokladů, jimiž dodavatel prokázal splnění kvalifikačních předpokladů a ostatní informace související s vedením v seznamu. Jak podat žádost Žádosti se podávají písemně na určeném formuláři, který lze po získat na krajských pracovištích SFŽP, na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května) a na stránkách Programu Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů: Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR - podpora u bytových domů. Pobočky pověřených bankovních institucí - banky, které žádosti administrují, současně nabízejí poskytnutí úvěru na pokrytí zbývající části investice. Podrobné informace o programu naleznete v Příručce pro žadatele na stránkách nebo na bezplatné lince (JL) Sloučení nemocnic ve Svitavách a Litomyšli Hlavním bodem návštěvy hejtmana Radko Martínka v Litomyšli byla beseda s personálem místní nemocnice. Vysvětloval, proč samospráva přistoupila k projednávání sloučení svitavské a litomyšlské nemocnice. Besedy se zúčastnila také krajská radní zodpovědná za zdravotnictví Markéta Tauberová. Svitavská a litomyšlská nemocnice poskytují kvalitní péči. Jde ovšem o spádové území, kde žije 130 tisíc lidí. Služby se tak překrývají. Cítíme proto nutnost tuto situaci řešit v rámci zdravotnictví Pardubického kraje. Konkrétní výsledek vzejde z návrhů vedení obou nemocnic a z koncepce zdravotnictví, kterou podrobíme důkladným analýzám a odborné diskuzi, uvedl Radko Martínek. Představitelé Pardubického kraje vysvětlovali pracovníkům nemocnice, že se nejedná o rušení, ale racionalizaci. Ta povede k vytvoření jednoho celku. Radní nastínila představy, jak bude koncepce vznikat a co přinese. Nezávislá firma STAPRO zpracovává koncepci podle našeho zadání. V červnu budeme návrh firmy diskutovat se širší veřejností, s nezávislým týmem a samosprávou, informuje Markéta Tauberová. Považuje za důležité, aby byly vyslyšeny všechny hlasy, které mají ke zdravotnictví co říci. Proto jsou součástí pracovní skupiny rovněž zástupci pojišťoven. (Svitavský deník. ik, rz) Poslední upozornění Přes četné výzvy je ještě celá řada občanů, kteří nezaplatili poplatek ve výši 500 Kč za zpracování komunálního odpadu v r a poplatek za psa. Od příštího měsíce bude neplatičům vyměřováno penále za pozdní platbu! (jd) Společenská kronika květen 2009: Všem našim spoluobčanům, kteří v měsíci květnu oslaví svá životní jubilea, srdečně blahopřejeme. Jsou to: Josef Furik, Koclířov 88 Jana Paclíková, Koclířov 111 František Mikulka, Koclířov 142 Ludmila Švancarová, Koclířov 122 Božena Komorná, Koclířov 170 Dne se manželům Vladimírovi a Malvíně Bredovým, Koclířov 163, narodila dcera Nelinka. Gratulujeme rodičům a miminku přejeme zdravý, šťastný a dlouhý život! Nezaměstnanost k Koclířov 55 nezaměstnaných tj. 15,71 % Kamenná Horka 20 nezaměstnaných tj. 14,71 % Dětřichov 19 nezaměstnaných tj. 12,93 % Opatov 74 nezaměstnaných tj. 13,41 % Opatovec 29 nezaměstnaných tj. 9,45 % Svitavy nezaměstnaných tj. 11,38 % Svitavsko nezaměstnaných tj. 12,52 % M. Třebovsko nezaměstnaných tj. 15,45 % Jevíčsko 496 nezaměstnaných tj. 15,32 % Poličsko 714 nezaměstnaných tj. 7,55 % Litomyšlsko nezaměstnaných tj. 7,80 % Okres celkem nezaměstnaných tj. 10,95 %

3 duben 2009 Koclířovský zpravodaj strana 3 Velikonoční dílny v naší škole Bylo to snad tři sta třiatřicet stříbrných křepelek, které se usadily na velikonoční jabloni u školy? Kdepak, to jen tradice tentokráte ustoupila trochu moderně a místo nazdobených kraslic se zde třepotaly stříbrné, rytím zdobené slepičky z alobalu výsledek snažení našich žáků, kteří se pilně připravovali na velikonoční oslavy. Kromě této veřejné prezentace si vyrobili i něco pro sebe ošatku na zdobená vajíčka ve tvaru kohouta a slepičky, dlužno poznamenat, že i práce těch nejmenších byly velmi roztomilé. Takže se milé kraslice na nás už nezlobte a počkejte si na příští rok. Jaroslava Telcová Žáci naší základní školy při velikonoční dílně Kristián Petrík, Dominik Rumler, Jan Sodomka a Robin Stejskal Žáci při výzdobě jabloně velikonočními kraslicemi Pavla Švandová, Kristián Petrík, Jan Sodomka a Adéla Mičková Vandalství se nevyhnulo ani naší obci V posledních týdnech zaznamenáváme na řadě míst úmyslné poškozování obecního majetku. Poškozeny jsou autobusové čekárny, informační vývěsky, zničena byla část oplocení v okolí zahrady naší základní školy. Od mnohých občanů se dozvídáme, že několik nenechavců poničilo několik hrobů na místním hřbitově. I nově zbudované dětské hřiště u mateřské školy je navštěvováno v odpoledních a večerních hodinách a bohužel i tam došlo k poškození nového vybavení dříve, než jej mohly začít děti z mateřské školy užívat. Věříme, že zejména rodiče dají svým dětem vhodné poučení, aby se podobných nešvarů vyvarovaly. Jan Petkov Žáci při výzdobě jabloně velikonočními kohoutky

4 strana 4 Koclířovský zpravodaj duben 2009 Duben je měsícem nástupu pracovníků na veřejně prospěšné práce na obci Koclířov Obec Koclířov v měsíci březnu požádala Úřad práce ve Svitavách o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací. Vzhledem k současné vysoké nezaměstnanosti jsme se rozhodli požádat o vytvoření 11 pracovních míst, což bylo ze strany úřadu práce akceptováno. To nám umožnilo 6. dubna 2009 zaměstnat prvních 7 zájemců, kteří v současné době vykonávají práce v obecním lese. Zbývající pracovní místa budou obsazována postupně tak, jak bude přibývat nutnost údržby veřejné zeleně a ostatních prací. Příspěvek se poskytuje ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu a jeho maximální měsíční výše na jedno pracovní místo činí Kč. V pracovní náplni pracovníků VPP bude především údržba veřejné zeleně v obci včetně vysázených stromořadí a biokoridoru za Rumlerem, úklid veřejných prostranství a vysekávání trávy v okolí silničních příkopů a krajnic místních a účelových komunikací, úklid černých skládek, pomocné práce při údržbě obecního majetku. Podstatnou částí pracovní náplně jsou práce v obecním lese, které probíhají dle schváleného lesního hospodářského plánu. V letošním roce bude provedeno zalesňování ve třech lokalitách, které budou následně oploceny. Bude vysázeno ks buků a ks smrků, některé již vysázené porosty budou ještě doplněny sazenicemi modřínu a borovic. Prořezávky jsou plánovány na cca 3 ha porostů. Dále se budeme věnovat následné péči o vysázené porosty, což je především ožínání sazenic. Na tuto činnost bylo požádáno o dotaci na ošetřování lesních kultur vysázených na zemědělské půdě, kterou bychom měli obdržet v letošním roce ve výši cca Kč. Věříme, že naše úsilí povede k dalšímu zvelebení naší obce a takovým úpravám veřejných prostranství, které jsou využívány zejména dětmi a mládeží. (kk) Sdělení ČZS Koclířov Sdělujeme občanům, že jsme se na své výroční schůzi rozhodli uskutečnit dne 27. června 2009 plánovaný zájezd do Telče, který jsme v loňském roce museli pro nezájem odvolat. Bližší informace o programu zájezdu, ceně apod. sdělíme v květnovém vydání Koclířovského zpravodaje. Připomínáme časy odjezdů na Floru Olomouc dne : křižovatka u bývalé kuchyně St. statku hod.; u váhy hod.; u obecního úřadu hod.; u staré pošty hod.; na Hřebči hod. Jana Luláková, předsedkyně MO ČZS Připravujeme částečnou opravu místních komunikací Neutěšený stav místních a účelových komunikací v naší obci, který je ovlivněn mimořádně nepříznivou zimou a dlouhodobým zanedbáním údržby, je určitě jedna z věcí, které je nutné řešit. Otázkou je, kolik finančních prostředků s ohledem na stav financí v obecním rozpočtu lze na tyto opravy vynaložit. Rada obce se touto záležitostí několikrát zabývala a rozhodla připravit návrh na způsob oprav nejvíce poškozených úseků. Bylo již osloveno několik odborných firem se žádostí o vypracování nabídek na jejich opravu. V současné době tato nabídková řízení probíhají. Nutno je opravit úseky komunikací na Hřebči, silničku do Dětřichova až po hranici katastru, křižovatku a překop pod mostem u Dítětů a dále některé části cesty směrem na produčky. Již nyní víme, že částka potřebná na tyto opravy bude značná a nelze v současné době rozhodnout, bude-li na všechno dostatek finančních prostředků. Zvláště složité je rozhodování týkající se oprav výtluků na zadní cestě, která je v mimořádně špatném stavu. Dle předběžných odhadů by bylo potřeba jen na opravu provedenou za využití recyklátu v nejvíce poškozených úsecích vynaložit částku v objemu cca 400 tis. Kč. O tom, komu bude zakázka na tyto opravy zadána, bude rozhodnuto v souladu se zákonem o veřejných zakázkách po projednání v investiční komisi. (kk) CUKRÁRNA FATIMA NA KLÁŠTEŘE MÁ OD KVĚTNA PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO O VÍKENDECH (SOBOTA-NEDĚLE) Daň z nemovitostí na r Jelikož se v posledních dnech množí na obecním úřadě dotazy od občanů obce k úhradě daně z nemovitostí na rok 2009, sdělujeme obyvatelům, že s platností od do je v budově Finančního úřadu ve Svitavách vyložen k veřejnému nahlédnutí hromadný předpisný seznam o vyměření daně z nemovitostí na letošní rok. Tento seznam má návaznost na celostátní zvýšení ceny půdy a s tím spojené navýšení daně z nemovitostí z pozemků ve vlastnictví osob. To znamená, že každý občan Koclířova může nahlédnout do seznamu vyměřených daní z nemovitostí a příp. se vyjádřit k jeho výši. V souvislosti s touto informací sdělujeme, že dle sdělení pracovnice finančního úřadu budou složenky k úhradě této daně rozeslány poplatníkům nejpozději v 19. týdnu. Daň z nemovitostí je poplatník povinen uhradit v zákonné lhůtě, tj. u daně vyměřené do Kč nejpozději do (jz) RESTAURACE FATIMA Němečtí rodáci z Koclířova při kontrolním dnu v dílně restaurátorské fakulty v Litomyšli. Vlevo MUDr. Josef Horntrich z Cottbusu (koordinátor koclířovských rodáků) při konzultaci s restaurátorkou. zahajuje opět PROVOZ PRO VEŘEJNOST od pátku 24. dubna 2009

5 duben 2009 Zápis dětí do MŠ Vážení rodiče, dovoluji si Vás pozvat k slavnostnímu zápisu dětí do mateřské školy, který se koná v pondělí a v úterý v ředitelně ZŠ a MŠ (na obecním úřadě), a to od 8.00 do hod. Zapisovat se budou děti 3-leté a starší pro školní rok Připomínám, že je třeba přihlásit dítě i v případě, že začne mateřskou školu navštěvovat např. v lednu nebo únoru Přineste si s sebou rodný list dítěte. Těšíme se na Vás. Vlasta Stöhrová, ředitelka ZŠ a MŠ Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Koclířov, okres Svitavy, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 1) Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí. 2) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku. 3) Délka docházky do mateřské školy. 4) Počet dnů docházky dítěte do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech. 5) Zaměstnanost rodičů a zejména matky. 6) V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec. 7) Datum podání žádosti. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 7. Závaznost: směrnice je platná pro ředitelku ZŠ a MŠ při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Platnost a účinnost této směrnice je od Vlasta Stöhrová, ředitelka ZŠ a MŠ Z činnosti Sboru pro občanské záležitosti Dne 19. dubna 2009 proběhlo v naší obci již tradiční vítání občánků. Na vítání bylo pozváno sedm nově narozených dětí se svými rodiči. Ti se dostavili i s příbuznými a přáteli. Po přivítání a proslovu pověřeného starosty obce p. Jaroslava Drozdka program zpestřily děti z místní mateřské a základní školy pod vedením učitelek. Zazpívaly nám slečny Kristýna a Alena ze Svitav, které zajistila paní Jaroslava Sedláková. Rodičům a dětem byl předán dárek, blahopřání a také finanční příspěvek při narození dítěte ve výši Kč z rozpočtu obce. Rodiče stvrdili podpisem slib v Pamětní knize nových občánků Koclířova a na závěr, po přípitku na zdraví nových občánků, všichni v přátelské besedě poseděli, popovídali si a rozešli se spokojeni domů. Děkuji členkám SPOZu J. Sedlákové, H. Kulhanové, M. Moravcové, V. Smolejové a L. Peštové za vzornou přípravu této akce. Fotografie a jména dětí jsou zveřejněna na poslední straně tohoto čísla Koclířovského zpravodaje. Dále připravujeme na Den matek návštěvu starších žen, které oslaví 70 a více let, s kytičkou a přáníčkem, které vyrobí děti z naší základní školy. Zlata Zemachová Koclířovský zpravodaj Občanské sdružení Náš domov Koclířov AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V NOUZI MOST NADĚJE strana 5 Výlet na vyhlídku Hřebeč Od samého rána se děti těšily na výlet na rozhlednu Hřebeč. Maminky dětem připravily bohaté svačinky, pitíčka, pracovnice v soc. službách přibalila ke svačinkám fotoaparát a všichni účastníci pochodu po zaďáku vyrazili na hřebečskou rozhlednu. Vzhledem k tomu, že mezi výletníky bylo více malých dětí, cesta trvala déle. Počasí bylo více než krásné. Po půlhodince se všichni usadili na malé mýtince nad Koclířovem a posvačili. Nejmenší děti usnuly v kočárcích, starší děti odpočívaly v trávě. Za necelou hodinu výletníci dorazili na určené místo. Konečně se maminky i děti mohly pokochat pohledem z rozhledny na celý Moravsko-třebovský kraj. Pracovnice v soc. službách všem povyprávěla něco o významu Hřebče, který je vyhlášenou památkovou rezervací. Rostou zde některé vzácné druhy rostlin, žijí hájení živočichové. Na rozhledně se děti i maminky opět občerstvily, odpočinuly a pomalu se vypravily na zpáteční cestu do Azyláčku. Děti byly výletem na rozhlednu tak nadšené, že zapomněly na svá unavená těla a celou cestu si vesele zpívaly písničky. A co se u nás ještě událo? proběhla na AD canisterapie se všechny uživatelky AD účastnily zajímavé přednášky na téma domácí násilí. Na měsíc květen KLUBÁČEK připravuje: - výroba přáníček na Den matek (návštěva dětí na DPS ) - dopravní dílna soutěž na koloběžkách, tříkolkách hřiště Sluníčko - ekologická a přírodovědná vycházka - stopovaná s plněním různých soutěžních úkolů - výlet do Moravské Třebové návštěva mučírny a alchymické dílny Farní okénko: Pravidelné bohoslužby každou neděli v 9.00 hod. (pozvání pro děti i rodiny po mši sv. do cukrárny) Mládež se připravuje na biřmování pod vedením otce Pavla vždy ve středu, 1x za 14 dní v hod. Dospělí, konvertité a biřmovanci setkání v neděli 1x za měsíc v hod. Nemocní, kteří nemohli jít o velikonocích ke svátosti smíření, mohou požádat o návštěvu kněze doma, a tak splnit svou křesťanskou povinnost ještě do konce doby velikonoční (letos do 31.5.) Na 1. sobotu bude připomenutí cesty Panny Marie z Nazareta. Program: 9.00 hod. kostel ČMFA modlitba a žehnání nemocných vede P. Petr Krenický hod. poutní mše sv. na úmysly poutníků vede P. Pavel Dokládal Polední přestávka obědy v restauraci Fatima adorace za nová povolání hod SPOLEČNÉ EVANGELIZAČNÍ SHROMÁŽDĚNÍ V PŘÍ- RODNÍM AREÁLU NA HOŘE BLAHOSLAVENSTVÍ FIAT MARIE Z NAZARETA (moderuje P. Petr Krenický) hod Společná modlitba národního týmu Panny Marie Nazaretské v ČR v květnu 1999 Průvod s Pannou Marií Nazaretskou s dechovou hudbou hod. Růženec Světla hod hlavní mše sv. - P. Petr Krenický (s obnovou zasvěcení v srdci Panny Marie Nazaretské) hod slavný růženec vede P. Petr Krenický hod modlitba adorace P. Krenický Neděle hod. Svátek matek Hlavní hosté ze zahraničí s duchovním programem exercicií: P. Petr Krenický Ukrajina ( ); P. Montfort Okaa Nigérie ( ); P. Elias Vella, exorcista z Malty ( ) Výroční setkání koclířovských rodáků z Německa Informace: Římskokatolická farnost Koclířov, tel , mobil:

6 strana 6 Koclířovský zpravodaj duben 2009 Bredovi Vítání občánků dne Křivánkovi Nelinka Bredová s rodiči Vladimírem a Malvínou Kulhanovi Editka Křivánková s maminkou Editou a dědou Ladislavem Pandulovi Vašík Kulhan s rodiči Reném a Romanou Pivoňkovi Davídek Pandula s rodiči Bohuslavem a Veronikou a bráškou Lukáškem Preisnerovi Michalka Pivoňková s rodiči Alešem a Lenkou Trávníčkovi Terezka Trávníčková s rodiči Bronislavem a Janou Ellinka Preisnerová s maminkou Michaelou Koclířovský zpravodaj: vychází 1x měsíčně. Vydavatel Obec Koclířov, Koclířov 123, , tel.: , fax: , Redakční rada: Jaroslav Drozdek, ing. Romana Kulhanová, Pavel Konopáč, ing. Jan Látal, Vlasta Stöhrová a Alan Vodehnal. Povoleno MK ČR pod reg. č. MK ČR E Náklad 300 výtisků. Domácnostem bezplatně, volně 3 Kč. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Další číslo vychází v pátek Uzávěrka čísla dne Grafická realizace a tisk: Tiskárna Crha Luboš, Moravská Třebová,

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ

KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ ROCNÍK XII. CÍSLO 8 1. 9. 2010 Zaujala Vás fotografická procházka zmizelých okamžiků naší obce, nebo jste tuto nestihli navštívit? Starosta obce, p. Jaromír Lenoch Vás zve na fotografickou

Více

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim

Město získalo dotaci na revitalizaci centra města: Rekonstrukce kina Jitřenka bude zahájena na podzim Ročník XVII. číslo 3 Úterý 31. března 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Roubenky z Jílovecké ulice ustoupí průtahu městem... 4 Program Týdne pro Zemi v Semilech... 6

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy

BYSTRCKÉ NOVINY. Elektronická podpora zápisu do MŠ. Nové občanské průkazy BYSTRCKÉ NOVINY ÚNOR ročník XXII/2012 číslo 1/2 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Elektronická podpora zápisu do MŠ Nová MŠ Brno-Kamechy, ul. Kavčí 3 Rada MMB rozhodla 24. 12. 2012 o novém systému zápisu

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005

Broumovský zpravodaj. Richard Kahler. leden 2005 Broumovský zpravodaj leden 2005 Richard Kahler Obsah... V historickém okénku... str. 3 Zprávy z radnice... str. 4 5 Spol. jednání zastupitelstev obcí Br....str. 4 Společenská kronika... str. 6 Co je nového

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244

Přibyslavský. www.pribyslav.cz DUBEN 2011 ČÍSLO 244 Přibyslavský O B Č A S N Í K ROČNÍK XXI ČÍSLO 244 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 2 Usnesení rady a zastupitelstva Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti

Divadlo za sklem program str. 24. Sklářské slavnosti NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červen 2008 cena: 8,50 Kč Dotace na ekologické vytápění více informací str. 9 Divadlo za sklem program str. 24 ZASTUPITELSTVO MĚSTA dne 18.6.2008 od 17 hod. Sklářské

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA

ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK IV. LEDEN 2012 www.klatovy.cz ZDARMA Na prahu nového roku Na druhou stranu musím zmínit i záležitosti, jež se zatím ještě nepodařilo plně dotáhnout do úspěšného

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz

Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23. Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA. www.letnany.cz Duben 2013 I Ročník 19 I ZDARMA www.letnany.cz Africké rytmy zaplnily tělocvičnu v Třinecké strana 23 Téma měsíce Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 Strany 4 5 VOLNÝ ČAS Knihovnu ovládly profesionální

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012

č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 č. 127 vyšel 13. 4. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 www.repiste.eu č. 127 www.repiste.eu Veřejné projednání přípravy výstavby splaškové kanalizace v Řepištích Obec Řepiště zve

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce

Ďáblický. březen 2014. Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice březen 2014 Nové hřiště v centru obce si postupně získává sportovce Školkové děti ze tříd Tuleni a Motýlci využily hřiště pro zorganizování sportovní olympiády

Více

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003

č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 č. 3/03 Vyšlo dne 28. 3. 2003 Slovo starostky Vážení spoluobčané, uběhlo sto dnů od voleb a je tedy čas na krátké bilancování. Jak už jsme informovali, nejtěžším úkolem bylo umístit v Říčanech agendy převedené

Více

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč

Přečtěte si: www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč ROČNÍK 21 / ČÍSLO 8 SRPEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Z usnesení XXII. ZM str. 2 Noví pracovníci MěÚ str. 3 Vandalové na hřišti str. 4 Rozhovor s místostarostkou str. 5-7 Aktuálně ze škol str. 8-9 Přijetí

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12)

hostivický měsíčník Dětský den Dětský den (více na str. 12) hostivický měsíčník ROČNÍK 36 červenec - srpen 2009 Dětský den (více na str. 12) Z obsahu: Zprávy z radnice Dostavba základní školy Přehled prací dle rozpočtu města na rok 2009 Výsledky voleb do Evropského

Více

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Cenu Salvator obdržel Holešovan Martin Horňák. Str. 5 Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Karel Jakóbek v galerii holešovských výtvarníků. Str. 18 a 19 8/2009 23. dubna 2009 roãník XV. Hole

Více