Směrnice ředitelky k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice ředitelky k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ"

Transkript

1 Směrnice ředitelky k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí v MŠ Tato směrnice vychází z 29 zákona č sb.,ško!ského zákona a 5 vyhlášky č.14/2005sb., o předškolním vzdělávání ' " l. Dohled nad dětmi Ředitelka je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dozor a dohled nad dětmi a to při školní výchově a vzdělávání i všech mimoškolních akcích a aktivitách organizovaných mateřskou školou. 2. Počty dětí K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvíce a ) 20 dětí z běžné třídy b) 12 dětí ve třídě,kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením Výjimečně může ředitelka zvýšit počet dětí a) na 25 dětí z běžné třídy b ) na 20 dětí ve třídě.kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením Při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech, sportovních akcích, výletech, zotavovacích akcích nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost dětí,určí ředitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka,ve výjimečných případech jiné zletilé osoby, které jsou způsobilé k právním úkonům a které jsou v pracovně právním vztahu k MŠ, aby byla zajištěna výchova dětí,včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a zdraví. 3. 0patření v průběhu vzdělávacích činností Každá pedagogická pracovnice je osobně zodpovědná za bezpečnost a zdraví svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, zákonných zástupců nebo jimi pověřené osoby, či druhého pedagoga školy do doby jejich předání rodičům, zákonným zástupcům nebo jim písemně pověřené osoby, případně druhému pedagogovi. Při hrách ve třídě dbá učitelka, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům, nedovolí hru s nebezpečnými či rozbitými hračkami a jinými předměty.

2 Učitelka nikdy nesmí nechat děti bez dozoru. Při závažných případech zajistí na dobu neprodleně nezbytnou dohled jiné pracovnice MŠ. Učitelka nesmí nechat děti bez náležitého dozoru manipulovat s nůžkami, štětci, tužkami či jinými ostrými a špičatými pomůckami, dbá na bezpečnost při hře s drobnými korálky stavebnicemi, které by děti mohly spolknou, strčit si do nosu nebo ucha. Zvýšenou bezpečnost dodržuje učitelka u dětí při chůzi po schodech, dbá na to aby se děti nestrkaly,chodily klidně.používaly zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách a rušných hrách dbá učitelka maximální pozornosti a zdraví a bezpečnost dětí. Zajišťuje soustavný dozor při cvičení, vždy je přítomna na nejrizikovějším místě při používání nářadí a náčiní. Před zahájením cvičení kontroluje.zda je tělocvičné nářadí a náčiní v pořádku a bez závad. V případě jakékoli pochybnost takové nářadí a náčiní nepoužije a závadu neprodleně nahlásí ředitelce MŠ. Při přípravě dětí na pobyt venku vykonává učitelka stálý dozor v šatně, sama se obléká až když jsou oblečené a připravené všechny děti. Zbytečně neprodlužuje pobyt připravených dětí na pobyt venku v šatně. Při užívání umývárny a WC dětí vykonává učitelka stálý dozor a přehled o dětech, neustále upozorňuje děti na udržování suché podlahy, při polití, či pocákáni podlahy zajistí učitelka okamžitě její vysušení. Maximální bezpečnost dbá učitelka také při stolování dětí a manipulaci s nádobím, pozor na opaření dětí tekutými jídly. 4.0patření při pobytech venku Při pobytu dětí na školní zahradě se učitelka řídí řádem školní zahrady. Při vycházkách dbá na to, aby děti chodily ve dvojicích, v zástupu tak,aby maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi. K vycházkám učitelka s dětmi využívá chodník, maximálně se vyhýbá frekventovaným ulicím. Při přecházení dbá učitelka na bezpečí dětí, používá terčík. Průběžně stále upozorňuje děti na bezpečné chování na ulici, seznamuje děti s pravidly pro chodce. 5. Opatření při sportovních akcích, výletech... Ředitelka na základě náročnosti akce a počtu zúčastněných dětí určuje další pedagogy a způsobilé osoby (viz bod 2.) k zajištění bezpečnosti dětí. Ředitelka stanoví vedoucího konané akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích. 6. 0patření při úraze Všichni přítomní zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při všech úrazech, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutných případech zajistí převoz zraněné osoby do zdravotnického zařízení. O všech úrazech bezodkladně seznámí zaměstnanci ředitelku a zákonného zástupce dítěte, bude proveden záznam o úraze v knize úrazů. To platí u dětí i u zaměstnanců MŠ.

3 7. Evidence úrazů V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo akcích a aktivitách organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví. Zápis do knihy provede učitelka, která je momentálně zodpovědná za dozor u dětí. V knize úrazů se uvede: -pořadové číslo úrazu -jméno a příjmení, datum narození zraněného -popis úrazu -popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události -zda, kým a jak byl úraz ošetřen -podpis zaměstnance který provedl zápis do knihy úrazů -další údaje, pokud jsou potřebné k zápisu do záznamu o úrazu (osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být použity a zpracovány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako doklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. ) 8. Záznam o úrazu Záznam o úrazu vyhotovuje učitelka, která prováděla zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s ředitelkou, v případě, že jde o úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte v MŠ. Záznam o úrazu se provede do formuláře, který je k dispozici ředitelně MŠ. Na žádost zákonného zástupce dítěte se provede záznam o úrazu i v případě který nezpůsobí nepřítomnost dítěte v MŠ. Tyto případy rozhoduje a řeší ředitelka. Záznam o úrazu bude proveden i v případě, že nezpůsobí nepřítomnost dítěte ve škole, pokud je pravděpodobné, že dítěti bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobeného úrazem. Jedno vyhotovení záznamu předá škola zákonnému zástupci dítěte. 9. Hlášení úrazu O každém úrazu je informována ředitelka MŠ. Bezodkladně je podána učitelkou, která vyplňovala zápis do knihy úrazů informace o úrazu zákonnému zástupci dítěte. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitelka školy bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému oddělení Policie ČR. O úrazu podá neprodleně ředitelka hlášení pojišťovně u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na zdraví a životě dětí. Hlášení o úrazu podá bezodkladně ředitelka také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce

4 lo. Zasílání záznamu o úrazu Záznam o úrazu zasílá ředitelka MŠ za uplynulý kalendářní měsíc,nejpozději do 5.dne následujícího měsíce -zřizovateli -zdravotní pojišťovně poškozeného -příslušnému inspektorátu České školní inspekce 11. Z hygienických důvodů jsou dětské pleny v mateřské škole nepřípustné. Poučení dětí o bezpečném chování v mateřské škole Pedagogické pracovnice přiměřenou formou poučí děti o bezpečném chování v prostředí mateřské školy a při dalších aktivitách mimo areál mateřské školy a vysvětlí jim možná rizika. Pedagogické pracovnice důsledně dbají na dodržování všech pravidel bezpečného chování, stanovených v organizačních normách MŠ. Poučení o bezpečnosti jsou prováděna na začátku školního roku a dále průběžně opakována a zaznamenávána do Přehledů výchovné práce. Hry a činnosti v budově MŠ riziko poučení -nebezpečí úrazu el.proudem -pád z výšky -nesahat na zásuvky{chrániče) -nevylézat na okna, stolky, skříňky, veškerý nábytek -náraz na překážku, srážka s jiným dítětem -běhat přiměřeně, opatrně, orientovat se v prostoru -polknutí (vstrčení) cizího předmětu -vzájemné poranění dětí -uklouznutí -nedávat hračky do úst, uší, nosu -přiměřeně reagovat a řešit konfliktní situace -neběhat v umývárně, na WC, opatrnost při vylití tekutiny na podlahu Hry a činnost na školní zahradě

5 -vzájemné poranění -infekční onemocnění -nepoužívat klacky, neházet kameny, nestrkat se -neolizovat si ruce, nedávat do úst písek, zahradní hračky -otrava -pád z výšky -nejíst žádné rostliny -nepoužívat průlezky a další vybavení zahrady bez vědomí učitelky, přiměřeně se na nářadí chovat Sáňkováni, bobování -náraz do druhého dítěte -organizované sjíždění z kopce Vycházka -dopravní nehoda -organizovaná chůze v útvaru, nepřebíhat silnici, neodbíhat na něčí zavolání -zabloudění -neustále sledovat učitelku, znát své jméno, adresu Výlet - Bezpečnostní opatření pro školní výlety jsou vždy určena pokynem ředitelky MŠ podle konkrétního rizika a místa výletu. Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

6 1.3. Podle 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnou výši úplaty upravuje 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb Plátci úplaty 2.1. Úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole hradí zákonný zástupce Výše a splatnost úplaty 3.1. Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50 % skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu 3.2. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši Dětem, které navštěvují mateřskou školu nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem, je měsíční výše úplaty stanovena na 2/3 základní úplaty V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty V době přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, bude úplata za předškolní vzdělávání prominuta Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do pátého dne daného kalendářního měsíce V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady Plátce uhradí úplatu v pokladně mateřské školy Snížení nebo prominutí úplaty 4.1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy Stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci nebo z vážných rodinných důvodů ( doložit lékařem) 4.3. Zákonný zástupce musí o snížení nebo prominutí úplaty požádat sám na formuláři mateřské školy. Ředitelka školy rozhoduje na základě této písemné žádosti Stanovení výše úplaty na období školního roku 2013/2014

7 5.1. Na období školního roku 2013/2014 stanovuje ředitelka matřské školy výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole ve výši 470,- Kč Dětem, které navštěvují mateřskou školu nejvýše 4 hodiny denně nebo 5 kalendářních dnů v měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem, je měsíční výše úplaty stanovena na 2/3 základní úplaty. 320,-Kč 5.3. V případě omezení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu nebo na základě uzavření mateřské školy z provozních důvodů na více než pět dní se úplata poměrně sníží a to u základní částky o 20,- Kč na kalendářní den a u snížené částky o 10,- Kč na kalendářní den Sankce 6.1. Pokud úplata nebude v termínu uhrazena, zaplatí zákonný zástupce penále ve výši 30% dlužné částky. V případě opakovaného porušení platebních podmínek může být docházka dítěte do mateřské školy s okamžitou platností ukončena Účinnost 7.1.Účinnosti tato směrnice nabývá dne

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy

Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Mateřská škola Praha 10, Přetlucká 51/2252 100 00 Praha 10 Strašnice Bezpečnost v podmínkách mateřské školy Obsah 1 Předcházení rizikům 1.1 Prevence rizik 1.1.1 Pobyt a činnosti v budově mateřské školy

Více

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice

Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Loučovice Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č.

Více

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10

Školní řád. Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, NA PASTVISKU- příspěvková organizace NA PASTVISKU 13 747 05 OPAVA Školní řád Č.j.: MŠ 17/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: 3.1. Skartační znak: A 10 Údaje o škole: Mateřská

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Škola Mateřská škola Kladno Herbenova 1 900 Školní řád MŠ Č.j.: 126/2011 Účinnost, aktualizace : 1.9.2014 Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující

Více

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Radomyšl, Školní 164, Radomyšl 387 31 Ičo: 70659257, tel. 383 392 281 ŠKOLNÍ ŘÁD Organizace provozu mateřské školy I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní

Více

Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 1.9.2013 28.8.2013

Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD 1.9.2013 28.8.2013 Mateřská škola Kostelany nad Moravou, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Vypracovala: Schválila: Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Č.j. 361/2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Schváleno

Více

Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892. IČO: 70964581, tel. 380422870, 380422871 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892. IČO: 70964581, tel. 380422870, 380422871 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Strakonice, A. B. Svojsíka 892 IČO: 70964581, tel. 380422870, 380422871 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvodní ustanovení Školní řád je vydáván v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Platnost od 1.9.2012 Obsah: 1. Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů dětí a zákonných zástupců dětí

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od 1.9.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od 1.9.2014 Mateřská škola Hrob, příspěvková organizace, Verneřice 128, 417 04 Hrob telefon: 417875094, mobil: 724315801, email: ms.hrob@seznam.cz, www.mshrob.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost od 1.9.2014 OBSAH: 1. Všeobecná

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Středokluky, okres Praha západ odloučené pracoviště mateřská škola 252 68 Středokluky, Starý Vrch 102,tel.233900389 e-mail: reditelstvi@zsamsstredokluky.cz ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ

Více

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č.j. mszskyj-237/2013 1 Mateřská škola a Základní škola, Kyjov, Školní 3208 Kyjov, Školní 3208 697 01 Kyjov ŠKOLNÍ ŘÁD I. ÚVOD II. III. IV. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KASEJOVICE Zpracovala: Ivana Ledvinová, Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Kasejovice březen 2010 Obsah Úvod... Chyba! Záložka není definována.

Více

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621

Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Školní řád Mateřské školy Brandýs n.l.- Stará Boleslav, Riegrova 1621 Práva zákonných zástupců dětí: 1/ Zákonní zástupci dětí mají právo na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání nezletilých

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

Školní řád. MŠ ÚSMĚV Benešov, Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov. Helena Studničková 1.1.2015

Školní řád. MŠ ÚSMĚV Benešov, Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov. Helena Studničková 1.1.2015 Školní řád MŠ ÚSMĚV Benešov, Pražského povstání 1711, 256 01 Benešov Helena Studničková 1.1.2015 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 1.1 Charakteristika školy... 4 1.2. Cíl předškolního vzdělávání...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Škola: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Školní řád mateřské školy Č.j.: Účinnost od: 3. 9. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Palackého 200, Újezd u Brna ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Tento Školní řád nabývá účinnost dne 1.9.2014 Č.j.: MŠ/128/2014 Obsah: I. Úvodní ustanovení.3 II. Cíle předškolního vzdělávání...3

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÝCH ŠKOL Č.j.: ZŠMŠV/ 290 / 2011 Spisový znak A 1. 4 Skartační znak A 10 Vypracoval: Schválil: Jelena Darášová

Více

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny:

ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012. Změny: ZŠ a MŠ Hladké Životice,přísp. organizace Školní řád Mateřská škola Účinnost od: 1.9.2012 Spisový znak: Skartační znak: S10 Změny: Obsah: 1. Organizace provozu mateřské školy 1.1 Přijímací řízení 1.2 Podrobnosti

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město 686 03 tel.572 54 12 13, e-mail: msrstmesto@uhedu.cz

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město 686 03 tel.572 54 12 13, e-mail: msrstmesto@uhedu.cz Adresa MŠ : Mateřská škola, Rastislavova 1800 Staré Město 686 03 tel. 572 54 12 13 e-mail msrstmesto@uhedu.cz www: msrstmesto.cz Adresa zřizovatele: Město Staré Město, Náměstí Hrdinů 100 Staré Město 686

Více

Základní škola a Mateřská škola Dubné

Základní škola a Mateřská škola Dubné Základní škola a Mateřská škola Dubné ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Schválil PhDr. Václav Meškan, ředitel školy Na provozní poradě projednáno dne Směrnice nabývá účinnosti dne 1.9.2013 Ředitel základní a mateřské školy,

Více

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6

Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. /15 Skartační znak: A.1.5 Spisový znak: A 10 Účinnost od: 18.1.2015 1 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ Třebíz 6 2. Datum vzniku: 20.2.2004

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Mateřská škola Pampeliška Mateřská 104/1, 165 00 Praha 6 Lysolaje IČ: 71294074 Školní řád mateřské školy Pampeliška Školní řád Školní řád je zpracovaný v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Směrnice č. 13/2008 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Poslední aktualizace: srpen 2014 1. Obecná ustanovení Školní řád MŠ Na základě ustanovení 30 odst. (1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Škola : Nekoř Školní řád MŠ Čj. Účinnost od 1.9.2014 Spisový znak: 3-10 Skartační znak: A 5 Změny: Číslo: 1 Datum: 31.8.2014 změna doplnění Provedla: Vlasta Zářecká ORGANIZACE

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Školní řád mateřské školy Č. j.: 19/2003 Vypracoval: Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel, Eva Kalfusová, vedoucí učitelka MŠ Účinnost ode dne: 2. 9. 2013 Úvodní preambule Mateřská škola v rámci předškolního

Více