OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU A PRODEJE DŘÍVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU A PRODEJE DŘÍVÍ"

Transkript

1 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPU A PRODEJE DŘÍVÍ podle ustanovení 269 odst. 2 a 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) I. Předmět obchodních podmínek (1) Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. (dále jen kupující ) vydává tyto obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími obchodními partnery (dále jen prodávající ). (2) Předmětem těchto obchodních podmínek jsou podmínky závazné pro obě smluvní strany u veškerých kupních smluv na prodej dříví prodávajícím kupujícímu a na nákup dříví prodávajícím od kupujícího, které budou mezi smluvními stranami uzavřeny v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince (3) Prodej dříví prodávajícím kupujícímu a nákup dříví prodávajícím od kupujícího se řídí výhradně kupní smlouvou, těmito obchodními podmínkami a příslušnými ustanoveními českého právního řádu. II. Uzavírání kupních smluv a výklad pojmů (1) Prodej dříví bude vţdy uskutečňován prostřednictvím písemných kupních smluv uzavíraných mezi smluvními stranami buď na rok (dále jen roční kupní smlouva ) nebo na čtvrtletí (dále jen čtvrtletní kupní smlouva ) nebo na kaţdý jednotlivý prodej dříví. Závazný vzor (formulář) kupní smlouvy je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jako Příloha č. 1. (2) Tyto obchodní podmínky se ve smyslu 273 odst. 1 obchodního zákoníku stávají částí obsahu kaţdé roční kupní smlouvy, kaţdé čtvrtletní kupní smlouvy i kaţdé kupní smlouvy na jednotlivý prodej dříví, k jejichţ uzavření dojde mezi smluvními stranami v době účinnosti těchto obchodních podmínek, přičemţ vyhotovení těchto obchodních podmínek nemusí jiţ být k uzavřené roční kupní smlouvě, čtvrtletní kupní smlouvě či kupní smlouvě na jednotlivý prodej dříví přiloţeno. (3) Podpisem roční kupní smlouvy, čtvrtletní kupní smlouvy nebo kupní smlouvy na jednotlivý prodej dříví prodávající výslovně stvrzuje, ţe se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek a souhlasí, ţe se bude řídit jejich ustanoveními. (4) V případě, ţe se na tom smluvní strany dohodnou dohodou, jejíţ závazný vzor (formulář) je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jako Příloha č. 3 těchto obchodních podmínek, budou se kupní smlouvy, na které se vztahují tyto obchodní podmínky, uzavírat elektronickými prostředky a podepisovat elektronicky podle zvláštních předpisů. V případě uzavření takové dohody se budou kupní smlouvy uzavírat výhradně elektronickými prostředky a podepisovat výhradně elektronicky podle zvláštních předpisů, a to do ukončení doby platnosti těchto obchodních podmínek. (5) Návrh příslušné kupní smlouvy vyhotoví vţdy kupující a tento návrh opatřený podpisem oprávněné osoby kupujícího doručí kupující do sídla prodávajícího. V případě uzavření dohody dle odst. 4 tohoto článku bude návrh příslušné kupní smlouvy opatřen elektronickým podpisem oprávněné osoby kupujícího. Prodávající je poté povinen doručit do sídla kupujícího buď případné připomínky k návrhu kupní smlouvy nebo návrh kupní smlouvy opatřený podpisem oprávněné osoby prodávajícího nebo v případě elektronického uzavírání kupních smluv opatřený elektronickým podpisem oprávněné osoby prodávajícího, a to vţdy nejpozději do 15 dnů od obdrţení návrhu příslušné kupní smlouvy. 1

2 (6) Pokud je v těchto obchodních podmínkách pouţit výraz dříví, rozumí se tím zejména: výřezy zvláštní jakosti, kulatina, vláknina, dříví na palivo, řezivo a štěpka. Konkrétní druh nebo druhy dříví musí být smluvními stranami vţdy sjednány v kupní smlouvě. (7) Pokud je v těchto obchodních podmínkách pouţit dále výraz kupní smlouva, rozumí se tím roční kupní smlouva, čtvrtletní kupní smlouva i kupní smlouva na jednotlivý prodej dříví, uzavřené mezi smluvními stranami v době účinnosti těchto obchodních podmínek, pokud není výslovně uvedeno jinak. (8) Pokud je v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě pouţit výraz den, měsíc, čtvrtletí a rok, rozumí se tím vţdy kalendářní den, kalendářní měsíc, kalendářní čtvrtletí a kalendářní rok. (9) Pokud je v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě stanovena povinnost vystavit, doplnit nebo doručit druhé smluvní straně určitou písemnost (daňový doklad, specifikaci, nákladní, dodací list, reklamaci, apod.), povaţuje se taková písemnost za řádně a včas vystavenou, doplněnou nebo doručenou pouze v případě, ţe je v celém obsahu čitelná a kompletní. III. Dodání dříví, uskutečnění zdanitelného plnění, převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody (1) Prodávající je povinen dodávat kupujícímu pouze dříví vytěţené a získané v souladu s platnými právními předpisy České republiky výhradně na území České republiky. V případě, ţe prodávající je drţitelem certifikátu (např. PEFC, C-o-C) a dodává certifikované dříví, je povinen tuto skutečnost uvést v kaţdém příslušném průvodním dokladu k dodávce, případně i na daňovém dokladu. (2) Ve vztahu k dodání dříví jsou smluvní strany povinny v kaţdé kupní smlouvě vţdy sjednat: místo, kam má být dříví odesláno, způsob dodání dříví, místo vykládky (překládky) dříví u ţelezniční nákladní dopravy (stanici určení), dobu dodání dříví a místo přejímky dříví. (3) V případě, ţe dříví má být odesláno do místa, které se nachází v České republice a přejímka dříví je elektronická nebo váhová a u konečných příjemců uvedených v čl. IV. odst. 4 aţ 7 obchodních podmínek i fyzická, je povinnost prodávajícího dodat dříví splněna v okamţiku ukončení přejímky dříví konečným příjemcem v místě přejímky (místo dodání). Tímto okamţikem přechází na kupujícího vlastnické právo k dříví a nebezpečí škody na dříví. V tomtéţ okamţiku dochází k uskutečnění zdanitelného plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ). (4) V případě, ţe dříví má být odesláno do místa, které se nachází v České republice a přejímka dříví je fyzická (s výjimkou případů, kdy dříví má být odesláno některému z konečných příjemců uvedených v čl. IV. odst. 4 aţ 7 obchodních podmínek), je povinnost prodávajícího dodat dříví splněna v okamţiku předání dříví prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě (místo dodání). Tímto okamţikem přechází na kupujícího vlastnické právo k dříví a nebezpečí škody na dříví. V tomtéţ okamţiku dochází k uskutečnění zdanitelného plnění podle zákona o DPH. (5) V případě, ţe dříví má být odesláno do místa, které se nachází mimo území České republiky, je povinnost prodávajícího dodat dříví splněna v okamţiku předání dříví prodávajícím prvnímu dopravci k přepravě (místo dodání). Tímto okamţikem přechází na kupujícího vlastnické právo k dříví a nebezpečí škody na dříví. V tomtéţ okamţiku dochází k uskutečnění zdanitelného plnění podle zákona o DPH. (6) Pokud prodávající zajišťuje dopravu, je povinen pouţít k dopravě dříví vţdy dopravní prostředek (způsob dodání), sjednaný smluvními stranami v příslušné kupní smlouvě. (7) Prodávající je povinen dodat dříví vţdy v době, druhu, mnoţství, jakosti a provedení, sjednaných smluvními stranami v příslušné kupní smlouvě. Kupující nebo jím pověřená osoba jsou povinni řádně dodané dříví převzít ve sjednané době dodání a ve sjednaném místě přejímky, provést přejímku dříví a zaplatit ve sjednané době za dříví sjednanou kupní cenu. 2

3 (8) V případě, ţe mezi smluvními stranami je uzavřena roční kupní smlouva nebo čtvrtletní kupní smlouva, je prodávající povinen dodávat dříví v průběhu kaţdého čtvrtletí roku nebo daného čtvrtletí v jednotlivých sortimentech plynule a rovnoměrně tak, aby v kaţdém měsíci kaţdého čtvrtletí roku nebo daného čtvrtletí byla řádně a včas dodána alikvotní část mnoţství dříví smluveného na rok nebo na čtvrtletí s maximální tolerancí 15 %. Ustanovení tohoto odstavce platí v případě, ţe mnoţství dříví sjednané smluvními stranami na čtvrtletí převyšuje v jednotlivém sortimentu 150 m 3 nebo na rok 600 m 3. (9) Maximální toleranci uvedenou v předchozím odstavci tohoto článku obchodních podmínek musí prodávající vyrovnat v rámci kaţdého čtvrtletí roku nebo daného čtvrtletí tak, ţe ve čtvrtletí nesmí dodat méně dříví, ani více dříví, neţ bylo sjednáno v roční kupní smlouvě nebo ve čtvrtletní kupní smlouvě. Pokud je ke splnění povinnosti dodat sjednané mnoţství dříví nutné dodat celý jeden ţelezniční nákladní vagón nebo celé jedno silniční nákladní vozidlo, nepovaţuje se takové dodání za dodání většího neţ sjednaného mnoţství dříví. (10) Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu větší mnoţství dříví, neţ je stanoveno v roční kupní smlouvě nebo ve čtvrtletní kupní smlouvě na měsíc s tolerancí podle odst. 8 tohoto článku nebo na čtvrtletí nebo neţ je stanoveno v kupní smlouvě na jednotlivý prodej dříví, pouze na základě předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího. V případě, ţe prodávající dodá kupujícímu větší mnoţství dříví, neţ je stanoveno v roční kupní smlouvě nebo ve čtvrtletní kupní smlouvě na měsíc s tolerancí podle odst. 8 tohoto článku nebo na čtvrtletí nebo v kupní smlouvě na jednotlivý prodej dříví, přestoţe k tomu nebude mít předchozí výslovný písemný souhlas kupujícího, je kupující oprávněn přebytečné mnoţství dříví buď odmítnout nebo přijmout. (11) V případě, ţe dříví má být prodávajícím odesláno do místa, které se nachází mimo území České republiky, je prodávající povinen doplnit řádně a včas příslušné celní doklady, tj. specifikaci a nákladní list (CIM nebo CMR). (12) Kupující je oprávněn v průběhu platnosti roční kupní smlouvy nebo čtvrtletní kupní smlouvy změnit z objektivních důvodů místo, kam má být dříví odesláno, místo přejímky dříví nebo způsob dodání dříví a případně i kupní cenu. Kupující je povinen oznámit takovou změnu prodávajícímu písemně. Prodávající je povinen pokračovat v plnění podle roční kupní smlouvy nebo podle čtvrtletní kupní smlouvy dle změněných podmínek od okamţiku, kdy se o takové změně dozví. Do tohoto okamţiku je prodávající oprávněn plnit podle původního znění roční kupní smlouvy nebo podle čtvrtletní kupní smlouvy. V případě, ţe prodávající nebude z objektivních důvodů schopen plnit podle změněných podmínek, jsou smluvní strany povinny se dohodnout na náhradním řešení. (13) V případě, ţe u prodávajícího, kupujícího nebo u konečného příjemce dojde k některé z následujících skutečností nebo událostí: kalamita, povodeň, poţár, válka, povstání, stávka, technická závada znemoţňující nebo výrazně ztěţující příjem dříví, je prodávající nebo kupující oprávněn přerušit dodávky dříví do doby zjednání nápravy nebo odstoupit od příslušné kupní smlouvy. IV. Kvantitativní a kvalitativní přejímka dříví (1) Přejímka dříví je vţdy elektronická, váhová nebo fyzická. Fyzickou přejímkou se rozumí přejímka dříví prováděná jinou metodou neţ elektronickou nebo váhovou. (2) Ve vztahu k přejímce dříví jsou smluvní strany povinny v kaţdé kupní smlouvě vţdy sjednat: místo přejímky dříví, způsob přejímky a osobu provádějící přejímku. (3) Obě smluvní strany se těmito obchodními podmínkami zavazují respektovat výsledky přejímky, k nimţ dojde osoba provádějící tuto přejímku, na které se smluvní strany písemně dohodnou v příslušné kupní smlouvě. (4) U kupních smluv, u nichţ je konečným příjemcem dříví Biocel Paskov a.s., Stora Enso Timber Ţdírec s.r.o., nebo Stora Enso Timber Planá s.r.o., se přejímka dříví povaţuje za ukončenou v následujícím okamţiku: dnem měsíce u dříví, které prodávající dodá do místa dodání v období mezi 1. a 10. dnem měsíce včetně, 3

4 - 20. dnem měsíce u dříví, které prodávající dodá do místa dodání v období mezi 11. a 20. dnem měsíce včetně, - posledním dnem měsíce u dříví, které prodávající dodá do místa dodání v období mezi 21. a posledním dnem měsíce včetně. (5) U kupních smluv, u nichţ je konečným příjemcem dříví KRONOSPAN CR, spol. s r.o. se přejímka dříví povaţuje za ukončenou v následujícím okamţiku: dnem měsíce u dříví, které prodávající dodá do místa dodání v období mezi 1. a 15. dnem měsíce včetně, - posledním dnem měsíce u dříví, které prodávající dodá do místa dodání v období mezi 16. a posledním dnem měsíce včetně. (6) U kupních smluv, u nichţ je konečným příjemcem dříví Mondi Packaging Paper Štětí a.s. se fyzická přejímka dříví povaţuje za ukončenou v následujícím okamţiku: 2 x týdně v měsíci (vţdy v úterý a pátek) u dříví, které prodávající dodá do místa dodání, a to vţdy k datu ukončení přejímky uvedenému na dokladu o výsledku přejímky. (7) U kupních smluv, u nichţ je konečným příjemcem dříví JIP Papírny Větřní, a.s. se fyzická přejímka dříví povaţuje za ukončenou v následujícím okamţiku: po přejímce dříví, které prodávající dodá do místa dodání, a to vţdy k datu ukončení přejímky uvedenému na dokladu o výsledku přejímky. (8) U kupních smluv, u nichţ je konečným příjemcem osoba odlišná od konečných příjemců uvedených v odst. 4 aţ 7 tohoto článku obchodních podmínek, se přejímka dříví povaţuje za ukončenou v okamţiku skutečného ukončení elektronické, váhové nebo fyzické přejímky. V. Kupní cena, platební podmínky a právo na vystavení daňového dokladu (1) Kupní cena se stanovuje dohodou smluvních stran vţdy v kaţdé příslušné kupní smlouvě. Kupní cena je vţdy smluvní cenou stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. (2) V kaţdé kupní smlouvě musí být smluvními stranami mimo jiné sjednáno, která ze smluvních stran zajišťuje dopravu dříví a která ze smluvních stran hradí cenu za dopravu dříví. Pokud smluvní strany sjednají, ţe cenu za dopravu hradí prodávající, jsou smluvní strany povinny v příslušné kupní smlouvě rovněţ sjednat i cenu za dopravu. Ustanovení těchto obchodních podmínek týkající se kupní ceny, uvedená dále v těchto obchodních podmínkách, se vztahují i na cenu za dopravu dříví podle těchto obchodních podmínek. (3) V případě, ţe prodávající dodá kupujícímu dříví v jiném druhu nebo v jiné jakosti, neţ bylo sjednáno v příslušné kupní smlouvě, a kupující toto dříví přijme, je kupující oprávněn jednostranně stanovit cenu tohoto dříví. (4) Kupní cenu je kupující povinen zaplatit prodávajícímu vţdy bezhotovostně převodem na bankovní účet, uvedený v záhlaví příslušné kupní smlouvy. Splatnost kupní ceny musí být vţdy uvedena v příslušné kupní smlouvě. Doba splatnosti počíná běţet vţdy ode dne, v němţ došlo k vystavení řádného daňového dokladu podle zákona o DPH. (5) V dohodnutých kupních cenách není zahrnuta daň z přidané hodnoty. Tato daň bude účtována ke kupní ceně jako samostatná poloţka kaţdého daňového dokladu, a to ve výši stanovené zákonem o DPH platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. (6) U dodávek dříví do místa, které se nachází v České republice podle čl. III. odst. 3 těchto obchodních podmínek se smluvní strany mohou v Příloze č. 2 těchto obchodních podmínek dohodnout na tom, ţe kupující je oprávněn vystavovat za prodávajícího daňové doklady. U dodávek dříví do místa, které se nachází mimo území České republiky podle čl. III. odst. 5 těchto obchodních podmínek se smluvní strany mohou v Příloze č. 2 těchto obchodních podmínek dohodnout na tom, ţe kupující je oprávněn vystavovat za prodávajícího daňové dobropisy a vrubopisy. V takovém případě je kupující oprávněn stanovit číselnou řadu daňových dokladů a daňových dobropisů a vrubopisů a prodávající je povinen dodrţovat tuto číselnou řadu ve svém informačním systému. Za dodrţení číselné řady prodávajícím se povaţuje označení shodné se stanovenou číselnou řadou alespoň ve variabilním symbolu. 4

5 (7) Kaţdý daňový doklad musí obsahovat náleţitosti podle 28 a násl. zákona o DPH a dále následující náleţitosti: splatnost kupní ceny sjednanou v příslušné kupní smlouvě, číslo bankovního účtu prodávajícího v souladu s těmito obchodními podmínkami, v kolonce číslo objednávky musí být uvedeno ČÍSLO TÉTO KS, v kolonce konečný příjemce musí být uvedeno ČÍSLO KS KONEČNÉHO PŘÍJEMCE. (8) V případě, ţe místo, kam má být dříví prodávajícím odesláno, se nachází v České republice, je prodávající povinen doručit kupujícímu současně s kaţdým daňovým dokladem následující přílohy: dodací list potvrzený konečným příjemcem (u fyzické přejímky) a druhopis nákladního listu (případně jeho čitelnou kopii). (9) V případě, ţe sídlo konečného příjemce se nachází mimo území České republiky, je prodávající povinen doručit kupujícímu současně s kaţdým daňovým dokladem následující přílohy: příslušnou specifikaci a druhopis nákladního listu (CIM nebo CMR). (10) V případě, ţe při přejímce dříví bude zjištěn rozdíl oproti údajům uvedeným v příslušném dodacím listě, je prodávající povinen opravit základ DPH podle zákona o DPH a vyhotovit a doručit kupujícímu daňový dobropis nebo daňový vrubopis, a to ihned poté, kdy prodávající obdrţí od kupujícího sdělení o takovém rozdílu. V případě dohody dle odst. 6 tohoto článku bude daňové dobropisy a daňové vrubopisy vyhotovovat kupující za prodávajícího. V daňovém dobropisu nebo daňovém vrubopisu musí být uvedena splatnost 15 dní od data vystavení tohoto dobropisu nebo vrubopisu. (11) V případě, ţe místo, kam má být dříví prodávajícím odesláno, se nachází v České republice, a konečný příjemce dříví nesdělí kupujícímu podle těchto obchodních podmínek výsledek elektronické, váhové nebo fyzické přejímky nejpozději do dvanácti dnů od okamţiku ukončení příslušné přejímky, je prodávající oprávněn vystavit příslušný daňový doklad na mnoţství dříví uvedené v dodacím listě. (12) Pokud prodávající vystaví doklad, který není daňovým dokladem podle 26 a násl. zákona o DPH, je kupující oprávněn vrátit takový doklad zpět prodávajícímu a poţadovat vystavení řádného daňového dokladu. Pokud prodávající vystaví doklad, který je daňovým dokladem podle 26 a násl. zákona o DPH, avšak neobsahuje všechny náleţitosti podle zákona o DPH nebo některá z těchto náleţitostí je chybná, je kupující oprávněn vrátit takový doklad zpět prodávajícímu a poţadovat doplnění nebo opravení daňového dokladu. Pokud prodávající vystaví doklad, který je daňovým dokladem podle 26 a násl. zákona o DPH a obsahuje všechny náleţitosti podle zákona o DPH, avšak neobsahuje některou z dalších náleţitostí uvedenou v odst. 6 tohoto článku obchodních podmínek, nevrací kupující takový daňový doklad prodávajícímu, ale je oprávněn poţadovat doplnění chybějících náleţitostí samostatným písemným sdělením prodávajícího kupujícímu. Lhůta splatnosti počíná běţet vţdy aţ vystavením řádného daňového dokladu obsahujícího veškeré náleţitosti uvedené v odst. 6 tohoto článku obchodních podmínek. (13) Pokud je v tomto článku pouţit výraz daňový doklad, rozumí se tím u prodávajícího, který není plátcem DPH, faktura. Ustanovení tohoto článku obchodních podmínek se pouţijí na prodávajícího, který není plátcem DPH, přiměřeně. Z náleţitostí uvedených v odst. 6 tohoto článku obchodních podmínek však prodávající, který není plátcem DPH, neuvede ve faktuře následující tři náleţitosti: datum uskutečnění zdanitelného plnění, základní nebo sníţenou sazbu daně a výši daně celkem. Navíc je však povinen ve faktuře viditelně uvést následující text: NEJSEM PLÁTCEM DPH. VI. Odpovědnost za vady (1) Prodávající odpovídá za vady dodaného dříví podle 420 aţ 442 obchodního zákoníku. (2) V případě, ţe u dříví, u něhoţ je v příslušné kupní smlouvě dohodnuta fyzická přejímka, vyjde v místě přejímky najevo, ţe dříví má vady, je kupující povinen bez zbytečného odkladu podle 428 obchodního zákoníku odeslat prodávajícímu písemné uplatnění odpovědnosti za vady dříví (dále jen reklamace ). Oprávnění zástupci prodávajícího a kupujícího jsou poté povinni nejpozději do sedmi dnů ode dne, kdy prodávající obdrţí reklamaci, dostavit se v dohodnuté době do místa přejímky a rozhodnout o způsobu 5

6 vyřízení reklamace nebo v téţe lhůtě rozhodnout o způsobu vyřízení reklamace telefonicky. Ustanovení předchozí věty neplatí v případě, ţe prodávající reklamaci po jejím uplatnění zcela uzná. Do doby vyřízení reklamace bude dříví uskladněno na náhradní skládce. Pokud konečný příjemce uplatní u kupujícího nárok na zaplacení částky za uskladnění dříví, je kupující oprávněn poţadovat na prodávajícím zaplacení této částky. (3) Obě smluvní strany jsou povinny v sedmidenní lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek sepsat a podepsat reklamační protokol a v něm uvést dohodnutý způsob vyřízení reklamace. VII. Platnost, účinnost a trvání obchodních podmínek (1) Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. ledna (2) Tyto obchodní podmínky se vztahují se na prodej a nákup dříví uskutečněný mezi prodávajícím a kupujícím v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince VIII. Řešení sporů a příslušný soud (1) Smluvní strany se dohodly, ţe v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této smlouvy budou veškeré spory, které vzniknou z plnění kupních smluv uzavřených v době účinnosti těchto obchodních podmínek, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němţ bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu. (2) Nepodaří-li se vyřešení sporu podle předchozího odstavce tohoto článku obchodních podmínek smírnou cestou, můţe se kterákoliv ze smluvních stran obrátit na místně a věcně příslušný soud (soudní místo). (3) Smluvní strany se dohodly, ţe soudním místem pro případ soudního sporu z těchto obchodních podmínek nebo kupních smluv je obecný soud v místě sídla kupujícího podle těchto obchodních podmínek, to je v Hradci Králové. IX. Závěrečná ujednání (1) Na platnost, účinnost a trvání těchto obchodních podmínek a kupních smluv uzavřených mezi smluvními stranami nemají vliv jakékoliv změny majitelů akcií či obchodních podílů u prodávajícího nebo kupujícího v průběhu platnosti těchto obchodních podmínek nebo kupních smluv, ani jakékoliv změny ve struktuře orgánů nebo osobách oprávněných jednat jménem nebo v zastoupení smluvních stran těchto obchodních podmínek nebo kupních smluv. Smluvní strany se zavazují v případě takových změn nadále řádně a včas plnit veškeré povinnosti vyplývající pro ně z těchto obchodních podmínek a kupních smluv. (2) Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou následující přílohy: a) Příloha č. 1 Závazný vzor (formulář) kupní smlouvy b) Příloha č. 2 Závazný vzor (formulář) dohody o vystavování daňových dokladů a daňových dobropisů a vrubopisů kupujícím za prodávajícího. c) Příloha č. 3 Závazný vzor (formulář) dohody o uzavírání a podepisování kupních smluv elektronicky. (3) V případě, ţe je kupní smlouva mezi smluvními stranami uzavřena na prodej dříví kupujícím podle těchto obchodních podmínek prodávajícímu podle těchto podmínek, pak platí, ţe tam, kde je v těchto podmínkách uveden výraz kupující, rozumí se tím prodávající, a tam, kde je v těchto podmínkách uveden výraz prodávající, rozumí se tím kupující. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na ustanovení čl. VIII. odst. 3 a čl. II. odst. 5 těchto obchodních podmínek. 6

7 (4) Práva a povinnosti smluvních stran těmito obchodními podmínkami a kupními smlouvami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu, zejména obchodního zákoníku. (5) Práva a povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek a z uzavřených kupních smluv přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti (např. pohledávky) není ţádná ze smluvních stran oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit (včetně zajišťovacího postoupení pohledávky či práva) nebo jinak převést na třetí osobu, ani dát do zástavy či jinak zatíţit. (6) Tyto obchodní podmínky nelze vypovědět, ani od nich odstoupit. (7) Smluvní strany se s ohledem na zvýšení vzájemné právní jistoty dohodly, ţe ustanovení a podmínky obsaţené v těchto obchodních podmínkách jsou jedinými ujednáními smluvních stran a nahrazují veškeré smlouvy a veškerá předchozí písemná nebo ústní ujednání mezi oběma smluvními stranami, která se týkají obsahu těchto obchodních podmínek a rovněţ praxi zavedenou mezi smluvními stranami před uzavřením těchto obchodních podmínek. (8) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nebo kupních smluv. (9) Pokud je prodávající osobou, která se zapisuje do obchodního rejstříku, zavazuje se prodávající předat kupujícímu před uzavřením první kupní smlouvy originál nebo úředně ověřenou fotokopii výpisu prodávajícího z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců a dále úředně ověřenou fotokopii ţivnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání a úředně ověřenou fotokopii osvědčení o registraci DIČ. (10) Smluvní strany jsou povinny oznámit a doloţit bez zbytečného odkladu písemně druhé smluvní straně všechny změny údajů uvedených u smluvních stran v záhlaví kupních smluv a všechny změny v obsahu listin uvedených v předcházejícím odstavci tohoto článku, k nimţ dojde v době účinnosti těchto obchodních podmínek. V případě porušení této povinnosti se postup smluvní strany, jíţ změna nebyla oznámena, povaţuje za postup v souladu s těmito obchodními podmínkami. (11) Pokud se prodávající stane drţitelem certifikátu (např. PEFC, C-o-C), zavazuje se tento statut doloţit kupujícímu bez zbytečného odkladu příslušným dokumentem. * * * 7

8 Příloha 1 KUPNÍ SMLOUVA č... ( V Z O R ) PRODÁVAJÍCÍ: Obchodní firma/jméno a příjmení/název: Trvalé bydliště (pouze FO): Místo podnikání (pouze FO):. Sídlo (pouze PO):.. Identifikační číslo (IČ):. Daňové identifikační číslo (DIČ):.. Jednající/zastoupená (pouze PO):... Obchodní rejstřík:.... soud v..., oddíl., vložka.. Datum zápisu do obchodního rejstříku:. Kód smluvní územní jednotky:. Bankovní spojení:. Číslo účtu:.. Ke smluvnímu jednání pověřen:.. Telefon/fax/ KUPUJÍCÍ: Obchodní firma: Hradecká lesní a dřevařská a. s. Sídlo: Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ Identifikační číslo (IČ): Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ Jednající/zastoupená: (jméno obchodníka) Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vloţka 1097 Datum zápisu do obchodního rejstříku: Bankovní spojení:. Číslo účtu:.. Ke smluvnímu jednání pověřen: (jméno obchodníka) Telefon/fax/ (obchodníka) Místo, kam má být dříví odesláno: sídlo konečného příjemce / Způsob dodání: ţelezniční nákladní dopravou / silniční nákladní dopravou / obě moţnosti s uvedením mnoţství dříví pro kaţdou dopravu zvlášť Sjednané místo vykládky (překládky) u železniční nákladní dopravy (stanice určení kolonka č. 30 nákladního listu): Doba dodání: Dopravu zajišťuje: prodávající / kupující Dopravu hradí: prodávající / kupující Cena za dopravu: Místo přejímky: sídlo konečného příjemce / Způsob přejímky: elektronická / váhová / fyzická Osoba provádějící přejímku: konečný příjemce /.., sídlo:.., identifikační číslo:. Konečný příjemce: Obchodní firma/jméno a příjmení/název:. Sídlo:.. Identifikační číslo (IČ):.. Daňové identifikační číslo (DIČ): Číslo KS konečného příjemce: Druh dříví, cena za m 3, množství: 8

9 Celkové množství v MJ: Druh: cena měna MJ množství Jakost dříví, provedení a obal: Prodávající bude pro informaci kupujícího a konečného příjemce uvádět zřetelně na průvodní dokumentaci ke kaţdé dodávce kategorii původu, včetně případného podílu certifikované suroviny a ostatní údaje vyplývající z článku normy CFCS 1004:2006 revize 1. Prodávající se zavazuje vţdy nejpozději 3 dny před nakládkou dříví sdělit kupujícímu na následující údaje: název nakládací stanice a číslo kupní smlouvy. Pokud tak prodávající neučiní, nebude moţno pouţít pro výpočet dopravného sníţené smluvní ceny. Prodávající se dále zavazuje, ţe zaplatí kupujícímu smluvní pokuty - poplatky vzniklé z titulu: 1. Loţné závady (nenaloţeno dle předpisů, nezajištěná zásilka) 2. Váţení (při kontrolním váţení zjištěn vyšší hmotnostní stupeň oproti deklarovanému) 3. Poplatky za mimořádný posun ve stanici odesílací na ţádost odesílatele 4. Poplatky za pobyt vozu při překročení pobytu vozu u loţné manipulace 5. Poplatky za provedení změny přepravní smlouvy a odřeknutí přistaveného vozu 6. Poplatky za nenahlášení nakládací stanice a chybné vyplnění NL. 14. Splatnost kupní ceny: dnů od vystavení daňového dokladu. 15. Daňové doklady doručit na adresu: 16. Nedílná součást této KS: Nedílnou součástí této kupní smlouvy jsou Obchodní podmínky nákupu a prodeje dříví umístěné na webových stránkách kupujícího Prodávající výslovně prohlašuje, ţe se se zněním těchto Obchodních podmínek seznámil a souhlasí, ţe se bude řídit jejich ustanoveními. 17. Prodávající se výslovně zavazuje, ţe dříví, které bude dodáno na základě této KS, bude vytěţené a získané v souladu s platnými právními předpisy České republiky výhradně na území České republiky. Prodávající zároveň prohlašuje, ţe dodávaná surovina nepochází z kontroverzních zdrojů, ve smyslu platné definice normativního dokumentu CFCS 1004: V případě, ţe prodávající dodá větší mnoţství dříví, neţ je sjednáno v této KS, nebo dodá dříví v rozporu s touto KS, nebo dodá větší mnoţství dříví v rozporu s čl. III. odst. 10 obchodních podmínek nebo dodá dříví v rozporu s čl. III. odst. 8 obchodních podmínek, a kupující toto dříví přijme, dohodly se smluvní strany, ţe neplatí kupní cena dříví sjednaná v bodě 12. této KS a ţe kupní cena takového dříví činí 500,- Kč za 1 m 3. Ustanovení tohoto bodu se vztahuje pouze na dodání dříví, u něhoţ je konečným příjemcem podle bodu 11. této KS Biocel Paskov a.s. nebo Mondi Packaging Paper Štětí a.s. 19. Fakturační řada: Pro účely vystavování faktur daňových dokladů a daňových dobropisů a vrubopisů kupujícím za prodávajícího smluvní strany sjednávají následující závaznou fakturační řadu:. V.. dne. Prodávající: V Hradci Králové dne. Kupující: (název dodavatele). Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s. 9

10 Příloha 2 ( V Z O R ) DOHODA o vystavování daňových dokladů a daňových dobropisů a vrubopisů kupujícím za prodávajícího PRODÁVAJÍCÍ: Obchodní firma/jméno a příjmení/název: Trvalé bydliště (pouze FO): Místo podnikání (pouze FO):. Sídlo (pouze PO):.. Identifikační číslo (IČ):. Daňové identifikační číslo (DIČ):.. Jednající/zastoupená (pouze PO): Obchodní rejstřík:.... soud v..., oddíl., vložka.. Datum zápisu do obchodního rejstříku:. Kód smluvní územní jednotky:. Bankovní spojení:. Číslo účtu:.. Ke smluvnímu jednání pověřen:.. Telefon/fax/ KUPUJÍCÍ: Obchodní firma: Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. Sídlo: Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ Identifikační číslo (IČ): Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ Jednající/zastoupená: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vloţka 1097 Datum zápisu do obchodního rejstříku: Bankovní spojení:. Číslo účtu:.. Ke smluvnímu jednání pověřen: Telefon/fax/ a) Smluvní strany této dohody se dohodly, ţe u dodávek dříví do místa, které se nachází v České republice podle čl. III. odst. 3 obchodních podmínek, jejichţ Přílohou č. 2 je tato dohoda, bude kupující na základě výsledků přejímky dříví vystavovat za prodávajícího - daňové doklady jménem prodávajícího v jednom vyhotovení pro prodávajícího. Prodávající prohlašuje, ţe všechny takto vystavené daňové doklady příjme a bude je povaţovat za jím vystavené a doručené kupujícímu. Daňový doklad musí mít veškeré náleţitosti daňového dokladu ve smyslu obecně platných právních předpisů, ve znění změn a doplňků. Smluvní strany této dohody se dohodly, ţe kupující bude uvádět na daňových dokladech údaj o tom, ţe dodané dříví je certifikované (např. PEFC, C-o-C) nebo necertifikované. Fakturaci vystavování daňových dokladů bude kupující provádět vţdy za dodané a převzaté mnoţství dříví podle výsledku přejímky dle čl. IV. odstavce č. 4 aţ 7 obchodních podmínek, jejichţ Přílohou č. 2 je tato dohoda, a rovněţ u kupních smluv, u nichţ je konečným příjemcem v Rakousku firma Holzindustrie Maresch GmbH. Pro účely vystavování daňových dokladů smluvní strany sjednají závaznou číselnou řadu v příslušné kupní smlouvě (v roční kupní smlouvě nebo ve čtvrtletních kupních smlouvách nebo v kupních smlouvách na jednotlivý prodej dříví). Kupující vyhotoví jednou měsíčně seznam vystavených daňových dokladů za předchozí kalendářní měsíc a zašle jej prodávajícímu. 10

11 Dále se obě smluvní strany dohodly, ţe daňové doklady a výsledky přejímek budou zasílány na ovou adresu prodávajícího * ). b) Smluvní strany této dohody se dohodly, ţe u dodávek dříví do místa, které se nachází mimo území České republiky podle čl. III. odst. 5 obchodních podmínek, jejichţ Přílohou č. 2 je tato dohoda, bude kupující na základě výsledků přejímky dříví vystavovat za prodávajícího daňové dobropisy a vrubopisy jménem prodávajícího v jednom vyhotovení pro prodávajícího. Prodávající prohlašuje, ţe všechny takto vystavené daňové dobropisy a vrubopisy příjme a bude je povaţovat za jím vystavené a doručené kupujícímu. Daňové dobropisy a vrubopisy musí mít veškeré náleţitosti daňového dobropisu a vrubopisu ve smyslu obecně platných právních předpisů, ve znění změn a doplňků. Smluvní strany této dohody se dohodly, ţe kupující bude uvádět v daňových dobropisech a vrubopisech údaj o tom, ţe dodané dříví je certifikované (např. PEFC, C- o-c) nebo necertifikované. Vystavování daňových dobropisů a vrubopisů bude kupující provádět vţdy za dodané a převzaté mnoţství dříví vţdy, kdy se kupující dozví o ukončení přejímky. Pro účely vystavování daňových dobropisů a vrubopisů smluvní strany sjednají závaznou číselnou řadu v příslušné kupní smlouvě (v roční kupní smlouvě nebo ve čtvrtletních kupních smlouvách nebo v kupních smlouvách na jednotlivý prodej dříví). Kupující vyhotoví jednou měsíčně seznam vystavených daňových dobropisů a vrubopisů za předchozí kalendářní měsíc a zašle jej prodávajícímu. Dále se obě smluvní strany dohodly, ţe daňové dobropisy a vrubopisy a výsledky přejímek budou zasílány na ovou adresu prodávajícího * ). V.. dne. Prodávající: V Hradci Králové dne. Kupující:. Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. * ) v případě, ţe tato dohoda má být uzavřena pouze ohledně některého z písmen a) nebo b), škrtněte celý text nehodícího se písmene a vedle textu škrtnutého písmene připojte podpis obou smluvních stran 11

12 Příloha 3 ( V Z O R ) DOHODA o uzavírání a podepisovaní kupních smluv elektronicky PRODÁVAJÍCÍ: Obchodní firma/jméno a příjmení/název: Trvalé bydliště (pouze FO): Místo podnikání (pouze FO):. Sídlo (pouze PO):.. Identifikační číslo (IČ):. Daňové identifikační číslo (DIČ):.. Jednající/zastoupená(pouze PO):. Obchodní rejstřík:.... soud v..., oddíl., vložka.. Datum zápisu do obchodního rejstříku:. Kód smluvní územní jednotky:. Bankovní spojení:. Číslo účtu:.. Ke smluvnímu jednání pověřen:.. Telefon/fax/ KUPUJÍCÍ: Obchodní firma: Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. Sídlo: Hradec Králové, Malé náměstí 111, PSČ Identifikační číslo (IČ): Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ Jednající/zastoupená: Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vloţka 1097 Datum zápisu do obchodního rejstříku: Bankovní spojení:. Číslo účtu:.. Ke smluvnímu jednání pověřen: Telefon/fax/ Smluvní strany této dohody se dohodly, ţe kupní smlouvy, na které se vztahují obchodní podmínky, jejichţ Přílohou č. 3 je tato dohoda, budou smluvní strany uzavírat výhradně elektronickými prostředky a podepisovat výhradně elektronicky podle zvláštních předpisů, a to do ukončení doby platnosti obchodních podmínek. V.. dne. Prodávající: V Hradci Králové dne. Kupující:. Hradecká lesní a dřevařská společnost a. s. 12

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č.

Kupní smlouva. kontaktní osoba, tel.č. Na adresu kontaktní osoba, tel.č. Prodávající: SITEL, spol. s r.o. se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00 Kupní smlouva Kupující: se sídlem/místem podnikání: IČ: 447 97 320 spisová značka: C 6725 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Více

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o.

Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. Obchodní podmínky PRESPLAST s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky. Obchodní společnost PRESPLAST s.r.o., se sídlem Česká Třebová, Kubelkova 497, PSČ 560 02, IČ 27502317, společnost zapsaná v obchodním

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany

Kupní smlouva. Dodávka zásobníků na posyp (dále v textu též jen Smlouva ) Čl. I. Smluvní strany Kupní smlouva kupujícího č. E633-S-395/2015 Kupní smlouva prodávajícího č. 1501/2015 Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY BRANOPAC CZ s.r.o. se sídlem: Kollárova 1694, Veselí nad Moravou, PSČ 698 01, IČ: 60740582, DIČ: CZ 60740582 společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Obchodní podmínky, reklamační řád

Obchodní podmínky, reklamační řád Obchodní podmínky, reklamační řád Všeobecná ustanovení Sídlo firmy: Wavy Boats s.r.o Peroutkova 1383/7 Praha 5, IČO 291460 DIČ CZ291460 zapsaná v obchodním rejsříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn.c

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-111461-19/ČJ-2011-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se následujícími pojmy rozumí: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1

Více

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, Reklamační řád Výrobní společnosti SIR JOSEPH s.r.o., se sídlem Koškova 1766, Turnov, 51101, IČ 46506152, DIČ CZ46506152, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-2123-15/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

OBCHODNÍ PODMÍNKY. pro zakázku na dodávky. Zadavatel. LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Vidonín 21, PSČ 59457 IČ: 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem OBCHODNÍ PODMÍNKY pro zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře kupní smlouvy. Zájemce do těchto obchodních podmínek doplní pouze údaje nezbytné pro vznik

Více

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany

K U P N Í S MLOUVA. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S MLOUVA uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti E.M.A. Europe, s.r.o. se sídlem Kozí 5/916, 110 00 Praha 1 identifikační číslo: 273 98 307 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 143/2011 číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti M & V, spol. s r.o. Sídlo: 4. května 288, Vsetín, PSČ 755 01 Identifikační číslo: 43964095 DIČ: CZ43964095 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1,PSČ 768 02,

společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1,PSČ 768 02, Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHONÍ PODMÍNKY společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1,PSČ 768 02, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Prodávající: Eurosat CS, spol. s r. o. Zapsaná v obchodním rejstříku v Brně oddíl C, vložka 20095 Zastoupena: Ing. Ivo Přikrylem jednatelem společnosti Se sídlem: Jamborova 25 615

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti SK RASEKO MORAVA s.r.o. se sídlem Městečko 9, Rajhrad 66461 identifikační číslo: 02441705 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Více

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Nářadí Slavkov, s.r.o. se sídlem Slavkov u Brna, Zborovská 26, PSČ 694 01 identifikační číslo: 262 59 479 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v

Více

Všeobecné obchodní a platební podmínky

Všeobecné obchodní a platební podmínky Všeobecné obchodní a platební podmínky AFEED CZ, a.s., se sídlem Hustopeče, Nádražní 563/60, PSČ 693 01, IČ: 281 67 813 zapsaná pod sp. zn. B 5858 v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně dle

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

SMLOUVA KUPNÍ č. uzavřená podle 409 a následujících zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) SMLOUVA KUPNÍ č uzavřená podle 409 a následujících zák č 513/1991 Sb (Obchodní zákoník) Smluvní strany: Prodávající: Jméno: Sídlo: IČO: DIČ: obchodní rejstřík: zastoupená: bankovní spojení: - na straně

Více

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016

Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 Příloha č. 2 k Výzvě k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Smlouva o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. / 2016 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany

č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany č.j. KRPU-87135-11/ČJ-2012-0400VZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva )

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha C - Zadávací dokumentace Příloha C - Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedené Kupní smlouvě řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání, bez příloh. NÁVRH

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující )

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jen kupující ) KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA Čl. I Smluvní strany.. se sídlem/místem podnikání:.. jednající:.. IČO:.. DIČ:.. bankovní spojení:.. číslo účtu:.. Zapsán v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném. (dále jen prodávající

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014

Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 Všeobecné obchodní podmínky společnosti OT Energy Services a.s. platné od 23. 4. 2014 pro dodávky zboží a výrobků (nákup) 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803

OBCHODNÍ PODMÍNKY. č.registrace Puncovního úřadu 6803 OBCHODNÍ PODMÍNKY provozovatele: Marie Pouchlá Podpěrova 518/6 Brno 62100 identifikační číslo: 68652518 zapsané v registru Živnostenského úřadu města Brna pod č. j. 370203-7813-00 pro prodej zboží prostřednictvím

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany 5/14/10 KUPNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany kupující: jednající: Střední škola automobilní a informatiky se sídlem: Weilova 1270/4, 10200 Praha IČ: 00497070 DIČ: CZ00497070 Ing. Milan Vorel, ředitel

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti AIKEN s. r. o. se sídlem Jakubská 3, 284 01 Kutná Hora identifikační číslo: 24698440 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz

pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bazar-secondhand.cz Obchodní podmínky obchodní společnosti Tereza Hynková se sídlem Sedlec 60, Mšeno 277 35 identifikační číslo: 87796155 nejsem plátce DPH pro prodej second hand zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o.

uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, mezi Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB s.r.o. Sídlo: Dlouhá Lhota 70,29405 Dlouhá Lhota IČ

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. PPR-19276-32/ČJ-2012-990656 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo:

KUPNÍ SMLOUVA. Česká republika Ministerstvo vnitra. Autocentrum BARTH a.s. Sídlo: číslo smlouvy kupujícího: 106/2011 číslo smlouvy prodávajícího: 2114426 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění. Kupní smlouvu na nákup centrifug Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem podnikání/: IČ: DIČ: jednající

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo uzavřená podle úst. 536 a násl. zákona č. 513/1991, obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V Zastoupené:

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Domov důchodců Černožice

Domov důchodců Černožice Vzor smlouvy obchodní podmínky Dnešního dne, měsíce a roku Domov důchodců Černožice zastoupený : Mgr. Jaroslavou Fiedlerovou, ředitelkou se sídlem : Revoluční 84 503 04 Černožice IČ 00579017 DIČ tel. 495

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY občanského sdružení Otevíráme, o.s. se sídlem Dobrovského 1483/31, 17000 Praha 7 IČ: 227 35 291 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://eshop.sciencecafe.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ELIN- Ing. Michal Lasák Šilheřovická 33 747 14 Markvartovice IČ:74765299 CZ8211165413 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.trend-moda.cz

Více

Článek 1. Základní ustanovení

Článek 1. Základní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA k nákupu stravovacích poukázek pro rok 2015 uzavřená v souladu s 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY PNEUMATIK PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Č. j. smlouvy centrálního zadavatele: Číslo smlouvy dodavatele č. 2: Číslo smlouvy dodavatele č. 3: Článek 1 Smluvní

Více

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy

Obchodní podmínky II. Objednávka, vznik kupní smlouvy Obchodní podmínky I. Hlavní charakteristika zboží a služeb E-shop www.drevenekoliky.cz zastoupený panem Dušanem Marečkem, dále jen prodávající, nabízí koupi výrobků, pomůcek a příslušenství používaných

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

CZ.1.07/1.1.00/44.0007

CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Článek II. Základní ustanovení 1. Tento smluvní vztah se posuzuje dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravující kupní smlouvu. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Robert Lazna AB Parket se sídlem Soběslavská 9, Praha 3, 130 00 identifikační číslo: 15282899 pro prodej zboží prostřednictvím obchodu umístěného na internetové adrese

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) podnikatele Ing. Milana Bobka, se sídlem 63500 Brno - Bystrc, Rerychova 1075/6, IČ: 134 20 496, zapsaného

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY

I. OBECNÁ USTANOVENÍ II. POSTUP PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.nakupni-dum.cz/lekarna. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti

Více

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY

Studio Mamajóga OBCHODNÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní společnosti MAMAJÓGA spol. s r.o., sídlem Bořivojova 310/4, Olomouc, PSČ 779 00, IČO 048 32 361, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spis. zn.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY O NÁKUPU CNG PROSTŘEDNICTVÍM KARET CNGvitall

OBCHODNÍ PODMÍNKY O NÁKUPU CNG PROSTŘEDNICTVÍM KARET CNGvitall OBCHODNÍ PODMÍNKY O NÁKUPU CNG PROSTŘEDNICTVÍM KARET CNGvitall Nedílná součást smlouvy o vydání karet k dodávkám CNG prostřednictvím plnících stanic I. Kontaktní údaje dodavatele Společnost: VÍTKOVICE

Více

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552,

Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, Všeobecné obchodní podmínky společnosti Ing. Roman Bečka, IČ:87814552, se sídlem v Liberci pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.truhlari-liberec.cz 1. Preambule

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 Aktualizace: 2. ledna 2014 1. Všeobecná ustanovení a)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Zn: VZOl/2014. Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli. Aeroklub Hranice, občanské sdružení. 753 61 Hranice IV- Drahotuše

KUPNÍ SMLOUVA. Zn: VZOl/2014. Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli. Aeroklub Hranice, občanské sdružení. 753 61 Hranice IV- Drahotuše KUPNÍ SMLOUVA (dle ust. 2079 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanskl) zákoník v platném znění) Zn: VZOl/2014 Níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Aeroklub Hranice, občanské sdružení B. Němcové II 573 753

Více

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního

Kupní smlouva. Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC. zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí odboru veřejných zakázek policejního Kupní smlouva Č.j. PPR-17799-26/ČJ-2011-0099EC Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064 zastoupená: Ing. Klára Šalátová. vedoucí

Více

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov Společnost FTL First Transport Lines, a.s., IČ 46345850, DIČ CZ46345850, se sídlem Letecká 8, Prostějov, PSČ 796 23, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 708 (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u

KUPNÍ SMLOUVA. bankovní spojení: č.ú.:., vedený u Příloha č. 2 zadávací dokumentace Vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, v platném znění mezi smluvními stranami:

Více

IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY IMI International s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP ) upravují ve smyslu 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Příloha č. 3 Systém separace a svozu textilu Uchazeči v návrhu Kupní smlouvy řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky. Kupní smlouva uzavřená

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti Nakladatelství MatfyzPress MFF UK, IČ: 00216208, se sídlem Sokolovská 83, 186 75, Praha 8 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti PEBAL s.r.o. se sídlem Nýřany, U Mexika 1339, PSČ 330 23, IČO 648 30 942, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku

SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku SMLOUVA O DÍLO UZSVM č. /2016 na zakázku Oprava dešťové kanalizace v objektu sídla OP Prostějov uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní

Více

Zadávací dokumentace. Výstroj pro strážníky Městské policie Brno

Zadávací dokumentace. Výstroj pro strážníky Městské policie Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pod názvem Výstroj pro strážníky

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň

RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 2014_03 na provádění zámečnických a nástrojařských prací, Brno - Líšeň uzavřená na základě ustanovení 11 a 89 až 92 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 1724 a násl. zákona

Více

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM

SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM SMLOUVAO DÍLO NAVYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE KE ZMĚNĚSTAVBYPŘEDDOKONČENÍM Č. SMLOUVY : 2015/11/GR UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI PODLE USTANOVENÍ 2586 a NÁSL.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 Všeobecné obchodní podmínky společnosti Zdeněk Bečvář, IČ:10288139, se sídlem Stráž nad Nežárkou, Hradecká 270, PSČ 37802 1. Preambule Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba).

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1 Úvodní ustanovení konkretizuje, kdo je prodávající (Veronika Bryjová) a kdo kupující (Vy, fyzická osoba). OBCHODNÍ PODMÍNKY Osoby samostatně výdělečně činné Veroniky Bryjové s provozovnou: Ǔvoz 432/ 80, 602 00 Brno-střed a sídlem: Hranická 35/9, 751 24 Přerov II - Předmostí, identifikačním číslem: 73212385

Více