Karta záznamu SOUD - NS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Karta záznamu SOUD - NS"

Transkript

1 Karta záznamu Spisová značka III.ÚS 384/08 Paralelní citace (Sbírka zákonů) Paralelní citace (Sbírka nálezů a usnesení) Populární název Datum rozhodnutí Datum vyhlášení Datum podání Forma rozhodnutí Typ řízení Význam 3 Navrhovatel Dotčený orgán Soudce zpravodaj Napadený akt Typ výroku K ústavně konformní interpretaci ustanovení zákona o veřejných dražbách, které stanoví povinnost dražebníka zajistit znalecký posudek o ceně dražené nemovitosti Nález O ústavních stížnostech STĚŽOVATEL - PO SOUD - MS Praha SOUD - NS Holländer Pavel rozhodnutí soudu vyhověno Dotčené ústavní zákony 1/1993 Sb., čl. 4 2/1993 Sb., čl. 36 odst.1, čl. 11 odst.1 Dotčené mezinárodní smlouvy Ostatní dotčené předpisy 26/2000 Sb., 63 odst.2, 63 odst.4, 13 odst.1, 36 odst.2, 6 odst.1, 6 odst.2 40/1964 Sb., 415, /1991 Sb., 757 Odlišné stanovisko Předmět řízení Věcný rejstřík Poznámka právo na soudní a jinou právní ochranu /soudní rozhodnutí/extrémní interpretační exces právo na soudní a jinou právní ochranu /spravedlivý proces /opomenuté důkazy a jiné vady dokazování základní práva a svobody/právo vlastnit a pokojně užívat majetek/právo vlastnit a pokojně užívat majetek obecně dražba žaloba/na plnění škoda/náhrada úvěr nemovitost zástavní právo znalecký posudek cena

2 III.ÚS 384/08 str. 2

3 III.ÚS 384/08 str. 3 Abstrakt není k dispozici. Poznámka: Abstrakt a právní věty nejsou součástí rozhodnutí Ústavního soudu; jejich význam je pouze anotační a informativní. Abstrakty vybraných rozhodnutí vytváří analytický odbor Ústavního soudu. Právní věty formuluje soudce zpravodaj, resp. jeho kancelář pro rozhodnutí publikovaná ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu. ABSTRAKT PRÁVNÍ VĚTY Ústavní soud již ve své dřívější judikatuře (nálezy ve věci sp. zn. III. ÚS 258/03, Pl. ÚS 33/97) konstatoval, že neudržitelným momentem používání práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jazykového výkladu. Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikaci právní normy. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího obsahu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). V dalším svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/96 pak Ústavní soud vyslovil přesvědčení, že soud není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku.. V návaznosti na to Ústavní soud konstatuje, že obecné soudy uvedeným doslovným výkladem aplikovaného ustanovení 13 odst. 1 a 63 odst. 4 zákona o veřejných dražbách, redukujícím povinnost dražebníka pouze na technické zajištění znaleckého posudku o ceně nemovitosti, odhlédly resp. pominuly jeden z účelů zákona, jímž je také ochrana práv vlastníků dražených nemovitostí i shora zmíněné systematické souvislosti.

4 III.ÚS 384/08 str. 4 Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 30. září 2009 v senátě složeném z předsedy Jana Musila, soudců Pavla Holländera a Vladimíra Kůrky, o ústavní stížnosti CHMP VELKOMORAVIA, spol. s. r. o. se sídlem v Brně, Brožíkova 14, zastoupené JUDr. Jaroslavem Brožem, advokátem se sídlem v Brně, Marie Steyskalové 62, proti rozsudku Městského soudu v Praze sp. zn. 16 Co 236/2007 ze dne a rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1263/2008 ze dne , takto: Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 1263/2008 ze dne a rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 16 Co 236/2007 ze dne se zrušují. Odůvodnění Stěžovatel svou včas podanou ústavní stížností, s tvrzením porušení čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod (dále jen "Listina"), jakož i čl. 1 Ústavy ČR, napadl nejprve v záhlaví označené rozhodnutí Městského soudu v Praze a po vydání rozhodnutí Nejvyššího soudu o jím podaném dovolání proti uvedenému rozhodnutí Městského soudu v Praze ústavní stížnost dne rozšířil a napadl i v záhlaví označené rozhodnutí dovolacího soudu, jímž bylo podle něj dále porušeno i právo na spravedlivý proces ve smyslu ustanovení čl. 36 Listiny. Z obsahu spisu Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 38 C 257/2003 je patrno, že stěžovatel se žalobou podanou u uvedeného soudu domáhal na žalovaných společnostech GE Money Bank a Garen Dražební zaplacení částky ,80 Kč s příslušenstvím jako náhrady škody v podstatě s odůvodněním, že žalovaní mu svým jednáním a postupem způsobili škodu v uvedené výši, a to 1. žalovaný jako jeho věřitel při výkonu svých práv a 2. žalovaný jako dražebník provedením nedobrovolné dražby nemovitostí, jichž byl vlastníkem, v rozporu se zákonem. Podle smlouvy ze dne poskytl 1. žalovaný stěžovateli úvěr ve výši ,- Kč na koupi nemovitostí, jejichž cena podle znaleckého posudku činila ,- Kč. Splacení úvěru bylo zajištěno zástavním právem k těmto nemovitostem. Stěžovatel se dostal do prodlení a snažil se proto najít kupce, přitom nalezl zájemce o koupi nemovitostí za ,- Kč, avšak k prodeji nedošlo proto, že 1. žalovaný uzavřel s 2. žalovaným smlouvu o provedení nedobrovolné dražby a nemovitosti pak byly prodány v nedobrovolné dražbě za ,- Kč, když vyvolávací cena činila ,- Kč. Druhý žalovaný vycházel ze znaleckého posudku o ceně nemovitostí ve výši ,- Kč, který však podle stěžovatele skutečné ceně neodpovídal. Nízkou vyvolávací cenou byla podle něj zkreslena celá dražba, přitom, jak stěžovatel tvrdil, oba žalovaní věděli o reálné ceně nemovitostí a možném vzniku škody na straně stěžovatele. Nemovitosti bylo podle stěžovatele možno v daném čase a místě prodat za cenu vyšší, než jaké bylo dosaženo v dražbě, konkrétně nejméně za cenu ,- Kč, jíž mu nabídl Tukový průmysl Praha, a. s., která se také blíží ocenění znalce Ing. P. ( ,- Kč). Tvrdil tak, že oba žalovaní porušili prevenční povinnost podle 415 občanského zákoníku, nectili princip přiměřenosti a jednali v rozporu s dobrými mravy, 2. žalovaný nezajistil řádné ocenění nemovitostí, jak mu ukládá 13 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, a odpovídá proto za škodu podle 63 tohoto zákona. Soud I. stupně rozsudkem ze dne sp. zn. 38 C 257/2003 žalobu stěžovatele zamítl. Své rozhodnutí po právní stránce postavil na závěru, že 1. žalovaný s ohledem na nesplácení úvěru a obsah zástavní smlouvy byl oprávněn zajistit uspokojení své pohledávky prodejem nemovitostí ve veřejné dražbě a neporušil žádnou zákonnou povinnost (včetně obecné prevenční povinnosti dle 415 občanského zákoníku), ani 2. žalovaný takovou povinnost neporušil a nebylo shledáno ani porušení povinností ze strany žalovaných dle 757 obchodního zákoníku nebo zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Odvolací soud svým v pořadí prvým rozsudkem ze dne rozsudek soudu I. stupně potvrdil. V rozhodnutí s poukazem na ustanovení 63 odst. 2 a 4 zákona č. 26/2000 Sb. i s odkazem na obecné předpisy o odpovědnosti za škodu uvedl, že především musí být prokázán vznik škody, přičemž k této otázce se soud I. stupně jednoznačně nevyjádřil. Odvolací soud pak, vycházeje ze zjištění soudu I. stupně, dospěl k závěru, že stěžovateli žádná škoda nevznikla. V odůvodnění svého rozhodnutí k námitkám stěžovatele vztahujícím se k

5 III.ÚS 384/08 str. 5 ocenění nemovitostí mimo jiné vyjádřil názor, že prodej nemovitostí ve veřejné dražbě je optimální metodou pro zjištění reálné tržní ceny v místě a čase a že právě cena dosažená v dražbě byla cenou v daném místě a čase reálně dosažitelnou. Proti rozsudku odvolacího soudu podal stěžovatel dovolání, opírající jeho přípustnost o ustanovení 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., v němž namítl nesprávnost názoru odvolacího soudu, vedoucího k závěru o tom, že škoda stěžovateli nevznikla. Hodnotová diskrepance mezi cenami je v projednávané věci do očí bijící a závěr odvolacího soudu tak přehlíží povinnost 1. žalovaného ctít princip přiměřenosti výkonu práva a u 2. žalovaného absolutizuje výsledek dražby bez ohledu na její zákonné nastavení. Veden chybným právním názorem, odvolací soud "redukoval na pouhou formalitu povinnost dražebníka zajistit prostřednictvím znalce odhad ceny předmětu dražby v místě a čase obvyklé". Vyjádřil také nesouhlas s názorem, že nižší vyvolávací cena by měla být pro výsledek dražby příznivější než cena vyšší, neboť může přilákat větší okruh zájemců. Stanovení vyvolávací ceny podle názoru stěžovatele v dovolání uvedeném apriori determinuje okruh zájemců, neboť potencionální zájemci o nemovitosti v relaci milionů Kč se stěží budou zajímat o nemovitosti s vyvolávací cenou 1,8 mil. Kč resp. odhadní cenou 3,5 mil. Kč. Dovolací soud svým prvým rozsudkem ze dne uvedený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Z podrobně rozvedených důvodů bylo podle něj nepochybné, že cenu dosaženou vydražením ovlivňují (mohou ovlivnit) nejen úroveň skutečně dosahovaných cen při prodeji stejného nebo obdobného majetku na tuzemském trhu v rozhodné době, ale i další skutečnosti, jako např. okolnosti, za nichž byla dražba připravena a provedena, včetně publicity veřejné dražby, nebo počet účastníků dražby a jejich případné "dohody o předmětu dražby", které vedou (mohou vést) k tomu, že odvolacím soudem uvažovaný předpoklad spočívající v tom, že "dražba vytváří podmínky pro dosažení skutečně nejvyšší dosažitelné ceny" se nutně nemusí naplnit. Cenu dosaženou v dražbě proto nelze bez dalšího považovat za cenu "v místě a čase" obvyklou. Pro určení obvyklé ceny - v případě, že rozhodné skutečnosti jsou mezi účastníky sporné, soud ustanoví za účelem zjištění obvyklé ceny nemovitosti znalce. Důkaz znaleckým posudkem nelze za této situace odmítat, neboť jedině takovýto posudek vytváří podmínky k tomu, aby soud postupem podle ustanovení 132 o. s. ř. mohl zjistit obvyklou cenu nemovitosti. Uzavřel tak, že, veden uvedeným chybným právním závěrem, odvolací soud jednak neprovedl důkaz znaleckým posudkem o obvyklé ceně nemovitostí vydražených při veřejné nedobrovolné dražbě, jednak neposuzoval, zda některý ze žalovaných opravdu porušil své povinnosti významné z pohledu ustanovení 63 odst. 2 nebo 4 zákona o veřejných dražbách, případně ustanovení 420 občanského zákoníku, a proto napadený rozsudek zrušil. Na to odvolací soud, aniž jakkoliv řízení doplnil, vydal ústavní stížností napadený rozsudek, jímž rozsudek soudu I. stupně jako věcně správný potvrdil, když se v podstatě ztotožnil s jeho právním závěrem o tom, že porušení právních povinností ze strany žalovaných nebylo zjištěno, ani jiný důvod jejich odpovědnosti za škodu, a proto nebylo nutné ani doplňovat dokazování znaleckým posudkem "ke zjištění, zda stěžovateli vznikla či nevznikla škoda". Proti tomuto rozhodnutí odvolacího soudu podal stěžovatel opět dovolání (současně s ústavní stížností), v němž odvolacímu soudu vytýkal, že napadené rozhodnutí vydal, aniž by respektoval závazný právní názor dovolacího soudu uvedený v jeho zrušovacím rozhodnutí a na základě nezměněného skutkového stavu rozhodl stejně jako ve svém předchozím rozhodnutí. Kromě poukazu na porušení svých ústavně zaručených práv, která konkretizoval, poukázal na právní závěry předchozího zrušovacího rozhodnutí dovolacího soudu s tím, že nelze bez dalšího považovat cenu dosaženou v dražbě za cenu v místě a čase obvyklou, stejně tak jako tomu není automaticky tím, že dražebník za tímto účelem pro forma zajistí znalecký posudek, pokud závěry znaleckého posudku evidentně signalizují, že se o obvyklou cenu se zřetelem na další významné skutečnosti jednat nemůže. V této souvislosti poukázal na závěr dovolacího rozhodnutí, že v případě, že rozhodné skutečnosti jsou mezi účastníky sporné, soud ustanoví za účelem zjištění obvyklé ceny nemovitosti znalce, přitom zdůraznil, že odvolací soud důkaz znaleckým posudkem odmítl. S ohledem na to, že odvolací soud se nevypořádal s jím uplatněnými návrhy, zopakoval dále důvody, které již v předchozím dovolání uplatnil s tím, že odvolací soud přehlíží skutečný význam ustanovení 13 odst. 1 zákona o veřejných dražbách, který nespočívá toliko ve formálním naplnění litery zákona - tj. zajištění odhadu, ale zajištění takového odhadu ceny předmětu dražby, která je v místě a čase obvyklá, přitom zdůrazňuje, že důsledné naplnění zákona je významnou zárukou cílů sledovaných veřejnou dražbou, mezi které spadá i respektování práv vlastníka dražené nemovitosti. Právní relevance odhadu ceny v čase a místě obvyklé nachází podle něj výrazu i v povinnosti takto zjištěnou cenu publikovat v dražební vyhlášce adresované potencionálním zájemcům, pro něž je tato informace jednou z určujících pro jejich rozhodnutí se dražby účastnit.

6 III.ÚS 384/08 str. 6 O tomto dovolání stěžovatele rozhodl Nejvyšší soud rozsudkem shora označeným, posléze stěžovatelem rovněž napadeným ústavní stížností, tak, že dovolání stěžovatele, i tentokrát posouzené jako přípustné, zamítl. Za otázku zásadního právního významu, jež dosud nebyla dovolacím soudem řešena, považoval to, jaká mají navrhovatel veřejné nedobrovolné dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. a dražebník povinnosti v souvislosti se stanovením odhadu ceny předmětu této nedobrovolné dražby, jde-li o nemovitost. Po citaci příslušných ustanovení zákona a občanského zákoníku, vztahujících se k odpovědnosti za škodu, vycházeje ze zjištěného skutkového stavu, pak dovodil, že navrhovateli veřejné dražby, ve vztahu k odhadu ceny předmětu dražby, zákon žádné povinnosti neukládá, za škodu vzniklou dosavadnímu vlastníku nemovitosti může odpovídat tento subjekt jen tehdy, podalli neoprávněný návrh na provedení dražby anebo porušil-li zaviněně jinou svou právní povinnost. Nic takového v daném případě však zjištěno nebylo. Pokud jde o povinnosti dražebníka, z ustanovení 13 odst. 1 zákona dovodil, že pokud tento zajistil odhad nemovitosti posudkem znalce a není-li posudek v den konání dražby starší 5 měsíců, splnil tím dražebník všechny své povinnosti, které mu v souvislosti s odhadem ceny předmětu dražby ukládá ustanovení 13 odst. 1 zákona. Námitkám stěžovatele nepřisvědčil ani v tom, že se odvolací soud neřídil závazným právním názorem obsaženým v jeho předcházejícím rozhodnutí a učinil závěr, že rozhodnutí odvolacího soudu je z hlediska uplatněných dovolacích důvodů správné. Proti těmto rozhodnutím odvolacího a dovolacího soudu směřuje ústavní stížnost, v níž stěžovatel v poměru k prvému rozhodnutí namítá, že městský soud, aniž by provedl jakékoliv dokazování, na základě stejného skutkového základu věci rozhodl stejně, aniž by, jak mu to ukládají procesní předpisy ( 243d ve spojení s 226 odst. 1 o. s. ř.), jakkoliv vycházel ze závazného právního názoru dovolacího soudu. Posuzováno v návaznosti na předcházející rozsudek Nejvyššího soudu, jeho odůvodnění postrádá řádné zdůvodnění, neboť je zcela evidentní, bez ohledu na to jak rozhodl, že se musel vypořádat se závazným právním názorem Nejvyššího soudu. Absence řádného zdůvodnění rozhodnutí pak představuje zkrácení práva stěžovatele na spravedlivý proces a nerespektování závazného právního názoru ze strany odvolacího soudu je pak výrazem libovůle, a tedy porušením čl. 2 odst. 2 Listiny resp. čl. 2 odst. 3 Ústavy, jakož i čl. 1 odst. 1 Ústavy, neboť takový postup je rovněž výrazem neúcty k právům stěžovatele. V rozšíření ústavní stížnosti i proti následujícímu, jeho dovolání zamítajícímu rozhodnutí Nejvyššího soudu, jehož nedílnou součástí učinil i obsah svého dovolání, pak tvrdí rovněž porušení shora označených ústavně zaručených práv a dále porušení čl. 36 Listiny a čl. 1 Protokolu č. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, přitom v podstatě namítá, že dovolací soud při nezměněném skutkovém stavu zcela popřel své předcházející rozhodnutí v této věci, takže jde o rozhodnutí nepředvídatelné. V daném případě změněný právní názor nepředstavuje "judikatorní posun", ale je aktem libovůle. Je tomu tak podle stěžovatele proto, že změněný právní názor nevychází z účelu zákona, materiálního pojetí aplikace a interpretace zákonné normy, konkrétně ustanovení 13 zákona o veřejných dražbách, nýbrž z ryze formalistického pojetí, které znamená, že samotné zajištění znaleckého posudku dražebníkem naplňuje literu citovaného ustanovení, implicitně vynaložení veškerého úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat v intencích odst. 4 ustanovení 63 zákona. Poukazuje také na to, že předmětná dražba byla zahájena a provedena v režimu ustanovení 36 odst. 2 zákona, který Ústavní soud nálezem sp. zn. Pl. ÚS 47/04 ze dne zrušil. V podstatě z těchto v ústavní stížnosti dále rozvedených důvodů navrhl, aby obě napadená rozhodnutí byla zrušena. Městský soud v Praze jako účastník řízení ve svém vyjádření k obsahu ústavní stížnosti navrhl její odmítnutí jako zjevně neopodstatněné. Jak uvedl, z obsahu odůvodnění jeho rozhodnutí je zjevné, že rozhodl právě na základě závazného právního názoru Nejvyššího soudu. Odpovědnost žalovaných za škodu zkoumal nejprve podle norem speciálního zákona - zákona o veřejných dražbách a poté, kdy neshledal podmínky vzniku odpovědnosti žalovaných za škodu podle tohoto zákona, posuzoval případnou odpovědnost žalovaných podle obecných předpisů, plně v souladu s právním názorem dovolacího soudu a z jeho rozhodnutí jsou důvody, proč nebylo třeba v této věci provádět další dokazování, zřejmé, když skutková zjištění v řízení již učiněná zcela postačovala pro rozhodnutí ve věci. Skutkové i právní závěry odvolacího soudu jsou odůvodněny v souladu s požadavky 157 odst. 2 o. s. ř. i judikaturou Nejvyššího soudu, Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva. Nejvyšší soud jako účastník tohoto řízení navrhl odmítnutí ústavní stížnosti jako zjevně neopodstatněné, neboť podle něj stěžovatel dovozuje neústavnost napadených rozhodnutí jen proto, že nepochopil podstatu projednávaného případu a obsah a smysl rozhodnutí odvolacího a dovolacího soudu, což dále ve svém vyjádření dokumentuje odkazem na předmět řízení, výčtem předpokladů odpovědnosti za škodu, popisem průběhu daného řízení včetně obsahu v něm postupně vydaných rozhodnutí odvolacího a dovolacího soudu se závěrem, že se stěžovatel mýlí, dovozuje-li, že se odvolací soud, po zrušení jeho předchozího rozhodnutí dovolacím soudem měl zabývat v dalším řízení, (jen) otázkou vzniku škody a že v tomto směru měl vycházet ze závazného právního názoru dovolacího soudu. Ten však "nezakázal" odvolacímu soudu, aby se zabýval dalšími (všemi) předpoklady odpovědnosti ze škodu ani to "zakázat" nemohl, byla-li předmětem posuzování dovolacího soudu jen otázka

7 III.ÚS 384/08 str. 7 vzniku škody. I po rozsudku Nejvyššího soudu ze dne tak měl odvolací soud plnou volnost při rozhodování věci v posuzování ostatních předpokladů pro odpovědnost za škodu, aniž by v tomto směru byl jakkoliv usměrněn dovolacím soudem. Dospěl-li k závěru, že tu není protiprávní úkon (škodná událost), musela být žaloba zamítnuta, i kdyby byl (jinak) prokázán vznik škody. Rozhodnutí odvolacího i dovolacího soudu a postup soudů tak byl plně předvídatelný pro každého, kdo zná konstrukci odpovědnosti za škodu. Pokud jde o věc samu, uvádí se ve vyjádření, že z ústavní stížnosti není patrno, že by zpochybňovala základ, na němž rozhodnutí spočívají, a s poukazem na ustanovení 13 odst. 1 zákona č. 26/2000 Sb. pak uvádí, že povinností dražebníka je zajistit odhad znalcem, je-li předmětem dražby nemovitost. Měl-li stěžovatel za to, že byl poškozen "vadným" znaleckým posudkem, kterým byla cena "podhodnocena" došlo by k porušení povinnosti ze strany znalce, po něm se však náhrady škody nedomáhá. Poté, co se seznámil s obsahem spisu Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 38 C 257/2003, dospěl Ústavní soud k závěru, že stížnost je důvodná. Ústavní soud především připomíná čl. 4 Ústavy, podle něhož základní práva jsou pod ochranou soudní moci a je tedy povinností obecných soudů všech stupňů, tedy i Nejvyššího soudu, při svém rozhodování mít takovou ochranu na zřeteli. Obecné soudy v napadených rozhodnutích vycházely ze závěru, že stěžovatelovu návrhu na náhradu škody nelze vyhovět proto, že žalovaní v souvislosti s prováděním veřejné nedobrovolné dražby nemovitostí stěžovatele žádnou svou povinnost neporušili. Východiskem pro tento závěr byla i pro dovolací soud - v poměru k povinnostem 2. žalovaného jako dražebníka - interpretace 13 odst. 1 zákona o veřejných dražbách. Na základě jazykového výkladu uvedeného ustanovení dovolací soud dospěl k závěru, že dražebník v daném případě tam stanovenou povinnost splnil, neboť zajistil podání znaleckého posudku o ceně nemovitostí. Ústavní soud již ve své dřívější judikatuře (nálezy ve věci sp. zn. III. ÚS 258/03, Pl. ÚS 33/97) konstatoval, že neudržitelným momentem používání práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jazykového výkladu. Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikaci právní normy. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího obsahu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.). V dalším svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 21/96 pak Ústavní soud vyslovil přesvědčení, že "soud není absolutně vázán doslovným zněním zákonného ustanovení, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost nebo některý z principů, jež mají svůj základ v ústavně konformním právním řádu jako významovém celku.". V návaznosti na to Ústavní soud konstatuje, že obecné soudy uvedeným doslovným výkladem aplikovaného ustanovení, redukujícím povinnost dražebníka pouze na "technické" zajištění znaleckého posudku o ceně nemovitosti, odhlédly resp. pominuly jeden z účelů zákona, jímž je také ochrana práv vlastníků dražených nemovitostí i shora zmíněné systematické souvislosti. V tomto směru třeba odkázat jak na důvodovou zprávu zákona, která mimo jiné hovoří i o zajištění ochrany práv vlastníků zastavených nemovitostí, jakož i na ustanovení 6 zákona, z jehož odstavce 1 plyne, že k udělení oprávnění k výkonu činnosti dražebníka je třeba vyžádat stanovisko příslušného ministerstva, které posuzuje předpoklady dražebníka k výkonu dražební činnosti a činnosti související z hlediska dodržování platných právních předpisů, záruk ochrany navrhovatelů, ale také vlastníka předmětu dražby a dalších osob. (Ve smyslu odst. 2 uvedeného ustanovení je také dražebník povinen uzavřít smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s činností dražebníka.) Ústavní soud proto zastává názor, že, v případě existence námitek vzbuzujících pochybnosti o správnosti ceny stanovené znaleckým posudkem "zajištěným" dražebníkem, má tento - právě s ohledem na zákonem stanovené předpoklady k výkonu jeho činnosti a především s ohledem na přiměřenou ochranu práv vlastníků dražených nemovitostí - povinnost zajistit kontrolní resp. revizní posudek tak, aby byla pro další postup v nedobrovolné dražbě zjištěna cena dražené nemovitosti reálně odpovídající její ceně v místě a čase obvyklé. V opačném případě by nebylo možno považovat ochranu majetkových práv věřitele a ochranu týchž práv vlastníka nemovitosti, to je práv, jež mají garantován stejný rozsah ochrany (čl. 11 odst. 1 Listiny), za proporcionální. Obecné soudy v dané věci při svém rozhodování nebraly v úvahu, že stěžovatel -byť v řízení podle nich neprokázal samotné předložení znaleckého posudku, který měl k dispozici, oceňující předmětnou nemovitost na 14 milionů, žalovaným - opakovaně vznášel námitky proti znaleckému posudku, z něhož byla stanovena vyvolávací cena ,- Kč, právě poukazem na dražebníkem zajištěným znaleckým posudkem nesprávně stanovenou cenu ve výši ,-Kč, která se od původního ocenění nemovitosti při poskytování úvěru výrazně lišila, přitom sám popis předmětné nemovitosti v zajištěném posudku - administrativní dvoupodlažní budova v Brně-Lesné, postavená v roce 1980, v dobrém stavebně technickém stavu, určená k provozním účelům, obsahující mimo dvou hygienických zařízení 20 kanceláří, 4 sklady a dílnu - i naprostému laikovi signalizuje

8 III.ÚS 384/08 str. 8 tržní cenu výrazně vyšší než je cena ,- Kč. Právě proto měl být v řízení před soudem nařízen znalecký posudek o ceně nemovitosti v daném čase a místě obvyklé a od jeho závěru se teprve měly odvíjet další úvahy a závěry soudů, a to nejen o vzniku škody stěžovatele, ale i o odpovědnosti žalovaných, zejména pak druhého z nich, za škodu. (To by ostatně bylo možno dovodit z kontextu celého zdůvodnění původního rozhodnutí dovolacího soudu, tak jak je shora rozvedeno, ve všech jeho souvislostech a zdůrazněných momentech - byť se tehdejší rozhodnutí dovolacího soudu soustřeďovalo na otázku vzniku škody - samozřejmě vycházeje z předpokladu smysluplného a skutečně odpovědného rozhodování obecnými soudy.) Z uvedeného je patrno, že Ústavní soud považuje interpretaci a aplikaci použitého ustanovení 13 odst. 1 a v návaznosti na ně i ustanovení 63 odst. 4 zákona o veřejných dražbách provedenou obecnými soudy za ústavně nekonformní, nerespektující dostatečně přiměřenou ochranu majetkových práv stěžovatele, jehož právo na spravedlivý proces také, právě neprovedením znaleckého posudku, nebylo dostatečně šetřeno. Proto napadená rozhodnutí obecných soudů podle 82 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb. zrušil. Poučení: Proti tomuto nálezu se nelze odvolat. V Brně, dne 30. září 2009 Jan Musil předseda III. senátu Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Radovana Suchánka a soudců Vojtěcha Šimíčka (soudce zpravodaj) a Jiřího Zemánka ve věci ústavní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 264/2014-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2012-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla

Více

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje.

Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002 se zrušuje. Nález Ústavního soudu (I. senátu) ze dne 18. listopadu 2003 sp. zn. I. ÚS 137/03 ve věci ústavní stížnosti V. P. proti rozsudku Krajského soudu v Praze z 6. 11. 2002 sp. zn. 30 Co 351/2002, kterým byl

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1. Akciová společnost Valná hromada Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 06/16/2010 Spisová značka: 29 Cdo 2126/2009 ECLI: ECLI:CZ:NS:2010:29.CDO.2126.2009.1 Typ rozhodnutí: ROZSUDEK Heslo: Advokacie Akciová společnost Valná hromada Dotčené

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 21/2010-118 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 48/2009-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 141/2007-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Josefa Fialy a soudců Jana Filipa a Radovana Suchánka (soudce zpravodaj) ve věci ústavní stížnosti

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 49 2013-29 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 116/2012-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 As 55/2013-55 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 96/2013-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Daniely Zemanové a Miloslava Výborného v

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 128/2004-88 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 Ads 67/2003-78 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců Mgr. Jana Passera a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 193/2004-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY

R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY 8 As 87/2011-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 15/2008-139 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 64/2009-153 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 9/2007-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň JUDr. Barbary Pořízkové a Mgr. Daniely

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky. a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2012, č. j. 44 Co 375/2010-188,

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky. a rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 4. 1. 2012, č. j. 44 Co 375/2010-188, Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků v senátě složeném z předsedy Radovana Suchánka, soudce Jiřího Zemánka a soudce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 76/2012-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 289/2015-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2007 č. j. 8 Co 88 /2007-109 se ruší.

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky. Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 5. 2007 č. j. 8 Co 88 /2007-109 se ruší. II.ÚS 2221/07 ze dne 19.03.2008 N 58/48 SbNU 857 Náhrada škody v případě havarovaného vozidla Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Nález Ústavního soudu - II. senátu složeného z předsedy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 44/2009-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 36/2011-125 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 118/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 16/2007-106 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 35/2007 81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 121/2013-31 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 A 20/2002 OL - 80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 8/2003 53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 34/2010-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 27/2005-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu. Jménem republiky Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátě složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové a soudců Ludvíka Davida a Ivany Janů mimo ústní jednání bez přítomnosti

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 33/2010-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Kateřiny Šimáčkové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 32/2007-66 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 183/2007-105 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 3/2014-39 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera v právní věci

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Azs 119/2006-48 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody soudců JUDr. Michala Mazance, Mgr. Jana Passera, JUDr. Jaroslava

Více

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO

VYBRALI JSME PRO VÁS PRÁVO 1) Jednou z funkcí ústavy, zvláště ústavní úpravy základních práv a svobod, je její prozařování celým právním řádem. Smysl ústavy spočívá nejen v úpravě základních práv a svobod, jakož i institucionálního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 19/2005-130 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 121/2008-110 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Afs 119/2014-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy a soudce zpravodaje JUDr. Karla Šimky a ze soudců JUDr. Petra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Ads 134/2012-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 4 Ads 32/2012-30 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: Centrum Rožmitál

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 155/2012-21 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 As 68/2013-77 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 Afs 11/2004-190 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 138/2015-32 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 27/2013-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 80/2011-82 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 55/2009-96 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Aps 11/2013-11 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr. Vojtěcha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 60/2011-108 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 11/2010-91 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana

Více

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu

Česká republika NÁLEZ. Ústavního soudu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Ústavní soud rozhodl dne 9. února 2012 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Musila (soudce zpravodaje) a soudců Vladimíra

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 45/2011-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Vojtěcha

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY - 29- ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Městský soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Hany Veberové a soudců Mgr.Marka Bedřicha a JUDr.Jitky Hroudové v právní věci navrhovatele

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 59/2013-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

Odůvodnění: Dne 8. 11. 2011 podal navrhovatel k Českému telekomunikačnímu úřadu návrh na rozhodnutí sporu o plnění povinnosti k peněžitému plnění prostřednictvím systému a na elektronickém formuláři, který

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 54/2011-63 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ans 2/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 47/2009-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Jana Passera a JUDr. Michala

Více

Karta a text dokumentu - Nalezené Položka 1 / 1

Karta a text dokumentu - Nalezené Položka 1 / 1 Karta a text dokumentu - Nalezené Položka 1 / 1 Sp.zn. Populární název Soudce zpravodaj Navrhovatel Datum rozhodnutí Forma rozhodnutí III.ÚS 3339/14 #1 Filip Jan STĚŽOVATEL - FO 22. 1. 2015 Usnesení Karta

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 6/2013-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 58/2005-94 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 65/2013-38 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 17/2007-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky

Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky III.ÚS 298/12 ze dne 13. 12. 2012 Loajalita k zaměstnavateli vs. ochrana veřejného zájmu Česká republika NÁLEZ Ústavního soudu Jménem republiky Ústavní soud rozhodl dne 13. prosince 2012 mimo ústní jednání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Aps 4/2012-32 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

t akt o : I. Dovolání se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

t akt o : I. Dovolání se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. 1 3 Cdo 123/2011 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 33/2006-102 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Vojtěcha Šimíčka a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 63/2007-114 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 As 73/2006-180 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Afs 1/2003-101 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Antonína Koukala a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 As 83/2010-86 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Jana Passera

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 105/2005-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 30/2007-60 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 139/2005-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 2/2009-80 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 As 54/2008-107 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 As 74/2008-47 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 39/2007-97 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 51/2008-161 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 34/2004-40 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 182/2007-139 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Lenky Matyášové a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 35/2005-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 76/2010-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUD. Miluše Doškové a soudců JUDr.Vojtěcha Šimíčka a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 7/2008-100 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Lenky Matyášové,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 As 78/2010-49 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Lenky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 Afs 20/2011-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Daniely Zemanové a Mgr. Davida

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 7 Afs 147/2005-95 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Ladislava Hejtmánka a JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 As 32/2007-48 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 24/2004-127 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 4 Ads 23/2007-37 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 2 As 29/2010-88 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní

Více