MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná ÚVODNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÉ INFO. Měsíčník pro občany města Břidličná ÚVODNÍK"

Transkript

1 MĚSTSKÉ INFO Měsíčník pro občany města Břidličná prosinec 2014 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem celého úřadu města Břidličná popřál příjemné proţití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a osobní pohody do roku Je před námi rok 2015, rok plný očekávání - co nám toto období přinese nového? Věřte, ţe nové vedení města má zájem na tom, aby tyto změny byly ku prospěchu Vás občanů Břidličné, Vajglova a Albrechtic. Co se týče vztahů mezi radnicí a občany, chystáme setkání občanů s vedením radnice, kde si chceme přímo vyslechnout, co Vás trápí, jaké máte problémy a jaké dáváte těmto problémům priority. Věřte mi, ţe chceme, aby především Vaše názory byly hybnou silou prováděných změn. Dále chystáme setkání vedení radnice s podnikateli našeho města. Protoţe právě oni se ve velké míře podílejí na spokojenosti a především na naplňování Vašich materiálních potřeb. Co se týče nových investic myslím si, ţe v minulém období se provedla spousta velkých investičních akcí generální oprava školy, tělocvičny, školky, vybudování multifunkčního sportovního areálu, opravy chodníků na ul. 1. Máje a ul. Osvobození. V současné době ještě probíhají opravy staré školy (nynější ZUŠ) a budovy Správy bytů. Za tyto velké investiční akce patří díky minulému vedení radnice, protoţe především ono muselo zajistit potřebné finanční prostředky (ať uţ přímo z rozpočtu města nebo pomocí dotačních titulů) a přesvědčit zastupitele o nutnosti těchto investic. Před novým vedením radnice stojí ještě spousta problémů - regenerace sídlišť, opravy chodníků, cest, vybudování nové plynové kotelny, kanalizace ve Vajglově, dlouhodobě zanedbávaná stará Břidličná. Na jedné straně této rovnice stojí problémy, o kterých víme, a na druhé straně naše finanční moţnosti. Proto bych Vás, občany Břidličné, Vajglova a Albrechtic, chtěl vyzvat k aktivní účasti na správě našeho ÚVODNÍK ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ MĚSTA AKTUALITY ZŠ BŘIDLIČNÁ ZAJÍMAVOSTI KULTURA SPORT PTEJTE SE ZASTUPI- TELŮ OTÁZKY ZASÍLEJTE NA ADRESU odpovědi zveřejníme v dalším čísle MĚSTSKÉHO INFA města. Pomozte nám určit priority společně pojmenovaných problémů. Zúčastňujte se veřejných zastupitelstev a především setkání radnice s Vámi občany. P. S. Dovolte mi, abych Vám ještě velice poděkoval za hojnou účast na rozsvěcení našeho vánočního stromečku. Také bych chtěl poděkovat Všem účinkujícím ať uţ ze školy, školky, skupině A. M. Úlet z Moravičan. A samozřejmě mé poděkování patří i Všem, kteří se na této krásné akci podíleli organizačně, ať uţ kulturní komisi v čele s paní Bernardinou Mereďovou, tak i učitelkám školy a školky. A můj názor? Krásná předvánoční nálada, ţádný sníh a málo punče. Ještě jednou děkuji. Váš starosta Miroslav Kladhníček 1

2 MĚSTO Ohlášení změny místa trvalého pobytu Občan můţe mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci. Změnu místa trvalého pobytu ohlásí občan ohlašovně v místě nového trvalého pobytu. Odhlašování v místě předchozího trvalého pobytu není nutné. Změnu místa trvalého pobytu může ohlásit: - občan České republiky starší 15 let - zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let - zákonný zástupce za občana, jehoţ svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, ţe není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu - podpůrce na základě smlouvy o nápomoci nebo člen domácnosti, jejichţ oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem - občanem pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen: - vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu (je moţné vyplnit pouze originální tiskopis) - předložit platný občanský průkaz, u něhoţ není oddělena jeho vyznačená část v důsledku změny místa trvalého pobytu. Občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství. - doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou), a to v originále či ověřené kopii. V případě, ţe občan doklad o vlastnictví či oprávněnosti uţívání objektu nevlastní, je povinen doloţit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. V případě, ţe oprávněná osoba je přítomna na ohlašovně při provádění změny místa trvalého pobytu a potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstancem ohlašovny, úředně ověřené písemné potvrzení se nevyţaduje. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba je vlastníkem domu nebo bytu nebo je oprávněna je užívat. - zaplatit správní poplatek 50 Kč. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny. Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let, předloţí český rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, v případě, ţe mu byl vydán. Zákonný zástupce, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, ţe není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloţí své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, ţe mu občanský průkaz nebyl vydán, předloţí rodný list občana). Starosta města Břidličná zve občany města na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne v hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Břidličná 2

3 Při změně místa trvalého pobytu oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh). Současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu. Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory v uváděných údajích s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel nebo občanských průkazů, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, ţe změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. Informace z registru vozidel Upozorňujeme občany, ţe od dochází k změně zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s touto změnou doporučujeme sledovat informace, které budou podány občanům zejména prostřednictvím Ministerstva dopravy v médiích (dle informací poskytnutých MD v první polovině příštího roku), aktualizací na webu portálu veřejné správy: POPLATKY ZA ROK 2014 KOMUNÁLNÍ OD- PAD PSY PRONÁJEM PO- ZEMKU UHRAĎTE NEJPOZDĚJI DO POPLATKY NA ROK 2015 KOMUNÁLNÍ ODPAD PSY PRONÁJEM PO- ZEMKU JE MOŽNÉ UHRADIT OD Obchodní sdělení Masna v Břidličné Vánoční prodej bude probíhat v pondělí: od hod. pondělí: od hod. KRYTÝ BAZÉN V BŘIDLIČNÉ Z důvodu pořádání plaveckých závodů bude Krytý bazén v Břidličné ve středu otevřen do hodin. Ve dnech a bude Krytý bazén v Břidličné UZAVŘEN. Dne bude OTEVŘEN do hodin. V průběhu vánočních svátků bude na Krytém bazéně v Břidličné v provozu každý den, tj. od Obchodní sdělení PRODEJ KAPRŮ PRODEJNA EVA za vlakovým přejezdem. Dne od do hodin bude probíhat prodej vánočních kaprů v prodejně Eva Cena za 1 kg 92 Kč Závazné objednávky se zálohou 50 Kč přijímáme nejpozději do

4 ŠKOLA 1. ročník Mikulášského běhu I Mikuláš vidí, ţe se děti málo hýbou! A proto je letos pozval na pěší zónu, aby se podíval, jak jim to běhá. Přišel v doprovodu anděla a čerta s čerticí. Byly přizvány i děti z mateřské školky (předškoláci) a také děti ze ZŠ Ryţoviště. Podle upraveného rčení: Bude nás víc nebudeme se bát čerta nic! Ale báli jsme se! Někteří pelášili, jako by jim za patama hořelo, ale některé děti musel čert popohánět! Nakonec to všichni zvládli a odměnou všem byl koláček a čaj na zahřátí (uvařily naše paní kuchařky). Vyhlašování výsledků se ujala Mikulášská druţina. Čertice předávala dětem diplomy, drobné ceny chtěl předávat čert, ale u některých dětí neuspěl, musel tedy zaskočit anděl. I pan starosta s paní místostarostkou se přišli podívat a nejlepším předali balíčky. Celou akci hudebně podbarvil a ozvučil pan školník. Za coţ mu patří dík. A jak uţ to bývá, někdo byl spokojený, někdo bručel. Mikuláš však rozhodl: Za rok znovu! Na akci nám přispěli: Easy Control Morava spol. s r. o., Dárkové zboţí pana Kadláčka, prodejna potravin Eva, pekárna Rýmařov. Všem sponzorům děkujeme, rovněţ děkujeme Městskému úřadu za spolupráci. Text: J. Křenková Co se událo v mateřské školce od září do prosince V měsíci září se uskutečnila návštěva Berušek v Městské knihovně v Břidličné, kde se hravou formou seznámily s provozem knihovny. Paní Kozubová pro děti připravila vzdělávací a společenské hry, které jsme si s chutí zahráli. Další zajímavou akcí byla exkurze na výstavu drobného zvířectva chovatelé, kterou společně navštívily Berušky a Včeličky. 3. tř. Včeliček nabídla výukový materiál pro rodiče předškolních dětí pod názvem Zvídavá zvířátka. V říjnu jsme se zapojili do akce Víčka pro Filípka. Sběr víček od Pet lahví bude pokračovat celý rok. Také jsme se zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus. Výtěţek jde na léčbu onkologicky nemocných dětí. Velmi zajímavá byla beseda s nevidomou paní z Tyfiocentra v Olomouci, která nás navštívila. Přijelo k nám Divadélko V Batohu, které svým představením Námořnická pohádka děti pobavilo. V listopadu opět proběhla návštěva Městské knihovny v Břidličné s tématem Ptáci. Berušky a Včeličky si zahrály společenské hry a naučily se ptačí tanec. Z výtvarné dílny paní Hrbolkové společně s přihlášenými dětmi vznikla technikou vosku a ţehličky krásná dílka. Stihli jsme se vyfotografovat na Vánoční kalendář od firmy Prestigephoto Přerov. Všichni jsme se těšili na akci pořádanou Kulturní komisí města Břidličná Rozsvěcování vánočního stromu, které proběhlo v prostorách před MěÚ. Včeličky si připravily krátký kulturní program pro své rodiče i ostatní návštěvníky. Poslední měsíc v roce proběhl v duchu tradic Adventu. MŠ navštívilo Divadlo Malé Bo, které dětem předvedlo divadelní představení Radovánkovy čertoviny. Začátkem prosince ve všech třídách proběhly dlouho očekávané Mikulášské besídky s nadílkou. Atmosféra sdílená společně s rodiči byla velmi srdečná a pro některé i výchovná. Pilné Včeličky navštívily před lednovým zápisem Základní Školu v Břidličné a společně s ţáky základní školy si zasportovaly na Mikulášském běhu na pěší zóně před Městským úřadem v Břidličné. Navštívili jsme Městský úřad v Břidličné a popřáli zaměstnancům k Vánocům a Novému roku Poslední týden tohoto roku proběhly ve všech odděleních MŠ vánoční besídky. Děti se těšily na dárečky, které našly pod vánočním stromečkem.

5 Přinesly si z domova vánoční cukroví a v komorním duchu za doprovodu koled oslavily společně vánoční čas. Na závěr roku byla ukončena mimořádná stavební akce na pozemku MŠ za finanční podpory MěÚ Břidličná a z fondu EU. Jedná se o úpravu dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu. Cíl projektu - Environmentální výchova, která je důleţitou součástí ţivota a výchovy dětí. Nové hřiště a zahrada tyto cíle určitě splňují a děti čekají v novém krásném prostředí chvíle radosti, tvořivosti a spokojenosti. Text a foto: Věra Višňová KULTURA Sbor dobrovolných hasičů v Břidličné Vás zve na ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU dne od hodin v sále Společenského domu v Břidličné. K tanci a poslechu zahraje kapela Maraton. Vstupné 70 Kč Občerstvení zajištěno Rozsvícení vánočního stromu Jak v minulých letech, tak i v letošním roce Břidličnou rozzářily vánoční stromy. Jeden na navodily koledy v městském rozhlase, prodej medoviny, perníků a vánočních drobností. Kolem patnácté hodiny kulturní komise zahájila prodej vánočního punče a děti pro zahřátí dostaly čaj s výbornými perníčky od Nadi Pašákové. O půl čtvrté starosta Miroslav Kladníček s místostarostou Janou Jiřičnou zaháji- Jesenické, druhý u autobusového nádraţí a třetí malý u městského úřadu. Vánoční atmosféru pomalu li program, ve kterém vystoupily děti z mateřské školy, základní školy, hudební sbor ZŠ 96, flétničky ze ZUŠ Rýmařov a na konec vystoupila skupina A. M. ÚLET z Moravičan. Po skončení programu se nad Břidličnou rozzářil ohňostroj. Text: M. Kozubová Koleda, koleda Štěpáne Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně, nesu, nesu koledu, upadl jsem s ní na ledu. Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli. Já jsem malý koledníček, přišel jsem k vám pro pětníček, pětníček mi dejte, nic se mi nesmějte, však já jsem se najedl, suché řepy neberu. ŠTĚPÁN 26. prosince Co mně dáte, to vezmu, třeba trochu kaše, vždyť je všechna vaše, třeba starou krávu, vezmu ji na kávu, třeba zlatý tele, vezmu do kabele. třeba malý rohlíček, mám tu na něj pytlíček, a to že mi nic nedáte, otluču vám všechny hrnce, co v polici máte. 5

6 Vánoční nocování v knihovně V pátek se uskutečnilo jiţ třetí nocování v knihovně. V knihovně nocovalo celkem dvacet dětí a čtyři pomocníci. Po příchodu do knihovny jsme se vydali nazdobit vánoční stromeček vedle městského úřadu. Po návratu z osvěţující procházky si kapitáni spáče rozdělili do druţstev s názvy (Andílci, Sobi, Skřítci a Čertíci), kteří poté plnili úkoly, co pro ně byly přichystány. Navštívil nás Mikuláš s Čertem, kteří dětem dali malou sladkost. Po večeři jsme se trochu protáhli pohybovými soutěţemi, vykládali si o Vánocích, tradicích a po volné zábavě s pohádkou od Jiřího Ţáčka jsme šli spát. Děkujeme sponzorům: Masna - Paní Hušťavové za večeři a Zelenina - panu Němcovi za občerstvení, maminkám za dobroty, které nám upekly a pomocníkům za pomoc se soutěţemi. Text: M. Kozubová Beseda s Jiřím Strakošem Velká cesta národními parky západní Kanady Ve čtvrtek proběhla v knihovně beseda s cestovatelem Jiřím Strakošem. Pan Strakoš nás seznámil s cestou národními parky západní Kanady. Mount Robos - Jasper Park - Banff Park - Glacier Park-ledovec Athabasca - Vencouver - Calgary. Povykládal nám o krásné divoké přírodě o jezerech, transkanadské magistrále. Poloţit koleje z Vancouveru do Montreálu nebyla ţádná sranda, hlavně v horách. Dovezli si na to dělníky z Číny, kteří za niţší neţ minimální mzdu plnili ty nejnebezpečnější úkoly. Spousta jich umřela. Stavba ţeleznice byla dokončena v roce Zatímco dnes se tu převáţí primárně zboţí, dřív představovaly vlaky hlavní osobní dopravní prostředek. Text. M. Kozubová Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce Děkujeme za příspěvky zasílané do Městského infa Břidličná. Za knihovnu Břidličná Miroslava Kozubová 6

7 SPORT Klub českých turistů TJ KOB Břidličná zve všechny příznivce zdravého pohybu na 17. ročník veřejného pochodu SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA STRÁNSKÝ VRCH Sraz v 9.30 na zastávce ČD Břidličná. Pěší pochod - Albrechtice, přes louky na Stránský vrch, zpět přes Stránské do Břidličné. Nebo libovolný individuální výstup z Rýžoviště, Stránského, Rýmařova. Účastnický list chodci obdrží na vrcholu od do hod. Možnost občerstvení bude na farmě u KŘENKŮ, Stránské. V případě příznivých sněhových podmínek je možné použít běžky. Za KČT Ludmila Horňáčková Městská knihovna Od do bude knihovna ZAVŘENA z důvodu čerpání dovolené. Půjčené knihy budou prodloužené. Provoz městského úřadu o vánočních svátcích pondělí: od hod hod hod hod. pondělí: od hod hod hod hod. úterý: od hod hod. středa: od hod hod. Nový rok ZAVŘENO pátek ZAVŘENO Ordinační hodiny MUDr. Jany Šuleřové ordinuje od hod ordinuje od hod NEORDINUJE ordinuje od hod ordinuje od hod NEORDINUJE NEORDINUJE Ordinační hodiny MUDr. Zuzany Brunové ordinuje od hod ordinuje od hod NEORDINUJE ordinuje od hod ordinuje od hod ordinuje od hod NEORDINUJE ordinuje od hod. Zimní stadión v Rýmařově V sobotu 29. listopadu 2014 od 14:00 hodin začalo na Zimním stadionu v Rýmařově veřejné bruslení. Zabruslit si můţete i v neděli (rovněţ od 14:00). Více na 7

8 Vážení spoluobčané, ledna 2015 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít možnost se setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boží požehnání a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu a štědrost. Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR MĚSÍČNÍ PROGRAM KRYTÉHO BAZÉNU V BŘIDLIČNÉ MALÝ BAZÉN: 28 C VELKÝ BAZÉN: 27 C VZDUCH: 29 C Od do Pronájem krytého bazénu pro organizace je možný dle předem sjednané smlouvy na základě písemné objednávky. Ceny za pronájem jsou smluvní a jejich výši je možno dohodnout při podepsání smlouvy s vedením společnosti. Objednávky prosím zasílejte na od - do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Plavecký odd Plavecký odd. do AEROBIK Plavecký odd. Plavecký odd. do Bc. Petr Kučerka ředitel Charity Odry AEROBIK AEROBIK hod. Děti do 15 let 25 Kč Dospělí 50 Kč Studenti od 15 do 26 let 30 Kč Zdravotně postižení 50% sleva 2 dospělí + 1 dítě do 15 let 100 Kč Pojištěnci s uzavřenou smlouvou zdarma 2 dospělí +2 děti do 15 let 120 Kč Koupací čepice 5 Kč Permanentka dětská (11 vstupů) 225 Kč Permanentka studentská (11 vstupů) 270 Kč Permanentka dospělá (11 vstupů) 450 Kč Vydavatel město Břidličná, Nábřežní 452, Břidličná, IČ , zapsán do evidence periodického tisku pod evidenčním číslem MK ČR E 21437, vychází měsíčně, náklad vydání 300 ks pro občany města zdarma, kontakt tel: , uzávěrka dalšího čísla je dne

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014

Jesenický. zpravodaj 6. Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje. Vychází 23. 12. 2014 Jesenický Vychází 23. 12. 2014 zpravodaj 6 Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2015 přeje Mgr. Tomáš Machýček, Libor Macháč a kolektiv zaměstnanců Obecního úřadu Jeseník nad Odrou Ustavující zastupitelstvo

Více

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny

č.4/2014 Slovo starosty Kněžpolské noviny www.knezpole.cz Kněžpolské noviny Kněžpolské noviny č.4/2014 Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a klidu, úspěšný vstup do roku 2015, hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů přeje Rada obce

Více

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015

Cena za svoz a likvidaci odpadů v roce 2015 PROSINEC/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Redakce Slavičínského zpravodaje přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení

Více

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč

středa 16. prosince v 19.30 hod. FAT FINGERS Vánočně koncert KD Soběslav - velký sál vstupné 50 Kč MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 18 prosinec 2009 cena 10,- Kč MŠ DUHA v novém V pondělí 2. listopadu se nově otevřela možnost pro dalších 40 dětí navštěvovat Mateřskou školu DUHA Soběslav. Investiční záměr

Více

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný!

BESEDNÍK. Vážení občané! Vstoupili jsme do roku 2014. Na otázku Jaký bude?, pokusíme se odpovědět: Významný! BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz LEDEN 2014 ČÍSLO 210 LISTUJEME: Žádosti o účelové dotace Novoroční slovo vedení města a jsme si vědomi, že přesahují časový horizont mandátu současného zastupitelstva.

Více

časopis městské části Praha Slivenec

časopis městské části Praha Slivenec SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec Slivenecký vánoční jarmark 1 2013 V sobotu 15. 12. se Slivenec probudil do ledového království. Mrazivé dny první prosincové dekády vystřídalo

Více

Hodslavský ZPRAVODAJ

Hodslavský ZPRAVODAJ Milé Hodslavjanky, milí Hodslavjané, věříme, že jste vykročili do roku 2015 pravou a přejeme Vám všem pevné zdraví a spokojenost po celý rok. Pokud bude pro naši obec úspěšný alespoň tak, jako byl ten

Více

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014

ŠIBŘINKY. VIII. setkání heligonkářů v Bosonohách. Slovo starosty. Kulturní kalendář a rok 2014 vydává statutární město Brno, městská část Brno-Bosonohy, Bosonožské nám. 1, 642 00 tel.: +420 547 422 710 www.bosonohy.cz XV. ročník, číslo 1, únor 2014 bosonozskyzpravodaj@centrum.cz Slovo starosty Krásné

Více

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE?

PŘELOM HOSPODÁŘSKÉ KRIZE? prosinec Váţení občané, dovolte mi, abych Vám popřál klidné proţití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pracovních úspěchů v novém roce. Současně s tímto přáním umisťujeme na titulní stránku zpravodaje,

Více

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI

ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI ! Zprávy z radnice ORDINAČNÍ DOBA LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRVNÍ POMOCI Vzhledem ke garancím Krajského úřadu Pardubického kraje ve věci poskytování LSPP (4 hodiny ve všední den, 9 hodin v sobotu, neděli a svátek),

Více

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně

které probíhají v lokalitě s vysokou hladinou spodní vody. Ocenit je třeba přístup pracovníků údržby obce, včetně pracovníků zaměstnaných na veřejně Vážení spoluobčané, závěr letošního roku je názorným příkladem toho, že koloběh času se nedá zastavit. Počasí v dnešních dnech sice připomíná spíše podzim a tomu odpovídá i čilý stavební ruch, který ještě

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ LISTOPAD 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU AFGÁNSKÁ DELEGACE STR. 2 UPOZORNĚNÍ MOTORISTŮM STR. 6 ZÁPIS DO ŠKOL STR. 8 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ...

Tereziny lázně Z OBSAHU... Ordinační hodiny... Inzerce... Vzpomínka.. Svatební dny... MKZ zve... Zápisy do 1. tříd ZŠ... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Tereziny lázně Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... MP informuje... Rozpočet města na rok 2014... Návštěva divadla... Na slovíčko...

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu XiII. ROČNÍK turistický portál: www.navstevnik.cz Pohodové Vánoce a úspěšný nový rok všem čtenářům přeje redakce. Významný

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.5 / 2010 www.jundrov.brno.cz ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Milí sousedé, čas letí jako voda. Není to tak dlouho, co jedna zima skončila a znovu se blíží Vánoce čas naplněný štěstím

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ periodický tisk MČ Praha 21 zdarma leden 2015 Zprávy o životním prostředí str 4 Škola, školka, dětské aktivity str 5 ÚZ v elektronické verzi na www.praha21.cz Rozsvícení vánočního stromu

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz

zpravodaj starolískovecký Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Na závěr roku www.staryliskovec.cz starolískovecký Prosinec 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Slavnostní otevření prostranství u polikliniky Ve středu 5. 12. 2012

Více

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA

města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Otázky BLAHOPŘEJEME JUBILANTŮM NAROZENÝM OD 1. 28. ÚNORA města příbora únor 2005 Cena: 5,- Kč Zastupitelstvo města Příbora zvolilo 13. ledna 2005 neuvolněným místostarostou města Příbora pana RSDr. Mgr.Stanislava Janotu. Na pana Janotu se mohou občané obracet

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na

AKTUÁLNĚ. Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na Židenický Zpravodaj ZDARMA PRO OBČANY JULIÁNOVA, ZÁBRDOVIC A ŽIDENIC 112 0 0 9 Vedení radnice MČ Brno-Židenice zve všechny děti, rodiče i prarodiče na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU, aneb poznáme kdo nezlobil!!!

Více

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u

I n f o r m a c e o b e c n í h o ú ř a d u Číslo 1-2013 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, zdravím vás opět na stránkách Lovčického zpravodaje, prvního v roce 2013. Máme za sebou advent, vánoční svátky, Silvestr i Nový rok. K dokreslení slavnostní

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ČÍSLO 294. 1. Zprávy z radnice str. 3 10. 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10. 3. Koncert ke Dni otců str. Přibyslavský O B Č A S N Í K ČERVEN 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 294 ZDARMA 1. Zprávy z radnice str. 3 10 2. Den otevřených dveří v ZŠ str. 10 3. Koncert ke Dni otců str. 12 4. Sportovní zprávy str. 23 5. Inzerce

Více

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč

Rekonstrukce náměstí Republiky. Z prosincových akcí vybíráme. MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč 12 MĚSÍČNÍK MĚSTA SOBĚSLAVI ROČNÍK 21 prosinec 2012 cena 10,- Kč Rekonstrukce náměstí Republiky Nové úpravy soběslavského náměstí vyvolávají mezi občany stále řadu diskuzí. Aby všichni měli maximum informací

Více

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ

listy ŠTĚRBOHOLSKÉ LISTY 1/2009 HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ Šterboholské ŠTĚRBOHOLSKÉ 1/2009 LISTY listy HISTORIE MĚSTSKÁ POLICIE SOUTĚŽ KULÍŠKOV ŠKOLA KLUB SENIORŮ ÚVODNÍK V Vážení spoluobčané, starý rok je za námi a já bych Vás, občany Štěrbohol, rád pozdravil

Více