Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory Číslo 15/2019 Den konání , od 19:00 Místo konání Sál Vladimíra Holana, OÚ Všenory, č.p. 151 Přítomní zastupitelé Alena Sahánková, Martin Mašát, Roman Štěrba, Michaela Formánková, Jan Kahoun (do bodu 2), Kateřina Samojská, Tomáš Švec, Lenka Nejedlíková, Helena Jahelková Omluvení zastupitelé Neomluvení zastupitelé - Počet občanů 27 Ověřovatelé zápisu Předsedající Zapisovatel zápisu Roman Štěrba, Alena Sahánková Lenka Nejedlíková Martin Mašát Zasedání Zastupitelstva obce Všenory (dále též jako zastupitelstvo nebo OZ ) bylo zahájeno v 19:02 hodin Lenkou Nejedlíkovou (dále jako předsedající ). 1. Volba ověřovatelů a zapisovatele Předsedající navrhla určit ověřovateli zápisu Alenu Sahánkovou a Romana Štěrbu a zapisovatelem Martina Mašáta. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje jako ověřovatele zápisu Alenu Sahánkovou a Romana Štěrbu a jako zapisovatele Martina Mašáta. Výsledek hlasování: PRO 9 Usnesení č. 1/15/2019 bylo schváleno. 2. Kontrola minulého zápisu Předsedající vyzvala přítomné k přednesení připomínek nebo námitek k zápisu z minulého veřejného zasedání zastupitelstva obce. Nebyly vzneseny připomínky ani námitky. Jan Kahoun vystoupil a oznámil, že odstupuje z funkce zastupitele obce Všenory, a to z důvodu situace v zastupitelstvu obce. Poté se vzdálil. 1

2 3. Schválení programu Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce: 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2. Kontrola minulého zápisu 3. Schválení programu 4. Zrušení výboru památek a komunitního plánování 5. Rozpočet Střediska pro volný čas dětí a mládeže Všenory 6. OZV o poplatku za komunální odpad 7. OZV o místním poplatku ze psů 8. OZV o místním poplatku z pobytu 9. OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 10. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 11. Volba předsedy kontrolního výboru 12. Volba určeného zastupitele pro územní plán 13. Různé, diskuze K návrhu byly vzneseny návrhy na doplnění: 4. K bodu 4 doplnění slova a výboru stavebního, tedy celé znění bodu: Zrušení výboru památek a komunitního plánování a výboru stavebního 9. OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace odstranění bodu 14. Zajištění speciálního režimu svozu potenciálně infekčního odpadu z domácností, kde se používají inkontinenční pomůcky 3. stupně 15. Kompenzace zvýšených nákladů na svoz samostatně žijícím občanům 16. Schválení příspěvku v sociální nouzi pro občana Všenor O jednotlivých navržených změnách programu bylo hlasováno jednotlivě. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje změnu názvu bodu 4. programu 15. zasedání na: Zrušení výboru památek a komunitního plánování a výboru stavebního. Usnesení č. 2/15/2019 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje odstranění bodu č. 9- OZV o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace z programu 15. zasedání. 2

3 Usnesení č. 3/15/2019 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje doplnění programu 15. zasedání o bod: Zajištění speciálního režimu svozu potenciálně infekčního odpadu z domácností, kde se používají inkontinenční pomůcky 3. stupně. Výsledek hlasování: PRO 7 Lenka Nejedlíková Usnesení č. 4/15/2019 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje doplnění programu 15. zasedání o bod: Kompenzace zvýšených nákladů na svoz samostatně žijícím občanům Výsledek hlasování: PRO 6 Lenka Nejedlíková, Roman Štěrba Usnesení č. 5/15/2019 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje doplnění program 15. zasedání o bod: Schválení příspěvku v sociální nouzi pro občana Všenor Výsledek hlasování: PRO 5 Lenka Nejedlíková, Roman Štěrba, Martin Mašát Usnesení č. 6/15/2019 bylo schváleno. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje následující program 15. zasedání: 3

4 1. Volba ověřovatelů zápisu a zapisovatele 2. Kontrola minulého zápisu 3. Schválení programu 4. Zrušení výboru památek a komunitního plánování a výboru stavebního 5. Rozpočet Střediska pro volný čas dětí a mládeže Všenory 6. OZV o poplatku za komunální odpad 7. OZV o místním poplatku ze psů 8. OZV o místním poplatku z pobytu 9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací 10. Volba předsedy kontrolního výboru 11. Volba určeného zastupitele pro územní plán 12. Zajištění speciálního režimu svozu potenciálně infekčního odpadu z domácností, kde se používají inkontinenční pomůcky 3. stupně 13. Kompenzace zvýšených nákladů na svoz samostatně žijícím občanům 14. Schválení příspěvku v sociální nouzi pro občana Všenor 15. Různé, diskuze Usnesení č. 7/15/2019 bylo schváleno. 4. Zrušení výboru památek a komunitního plánování a výboru stavebního Předsedající seznámila přítomné s návrhem na zrušení výboru památek a komunitního plánování a výboru stavebního. Důvodem je vytvoření komise výstavby a památek. Následovala diskuze o účelu této změny. Zastupitelstvo obce Všenory k dnešnímu dni schvaluje zrušení výboru památek a komunitního plánování a výboru stavebního a tímto odvolává předsedkyni výboru památek a komunitního plánování Kateřinu Samojskou, její členy Lenku Nejedlíkovou a Moniku Černoškovou a členy stavebního výboru Martina Lehovce, Milana Sahánka, Zdeňka Šnajberka a Kateřinu Samojskou. Výsledek hlasování: PRO 5 Tomáš Švec, Michaela Formánková, Alena Sahánková Usnesení č. 8/15/2019 bylo schváleno. 5. Rozpočet Střediska pro volný čas dětí a mládeže Všenory Martin Mašát seznámil přítomné s návrhem rozpočtu Střediska pro volný čas dětí a mládeže Všenory na rok Rozpočet je přílohou tohoto zápisu. 4

5 Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje návrh rozpočtu Střediska pro volný čas dětí a mládeže Všenory na rok 2020 s příjmy Kč a výdaji Kč. Výsledek hlasování: PRO 7 Usnesení č. 9/15/2019 bylo schváleno. Kateřina Samojská 6. OZV o poplatku za komunální odpad Martin Mašát informoval přítomné o obecně závazné vyhlášce (OZV), kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Poplatek je splatný nejpozději do příslušného kalendářního roku. Dosud jsme platili podle zákona o místních poplatcích za trvale žijícího obyvatele nebo za neobydlenou nemovitost, nově se navrhuje v roce 2020 platit podle zákona o odpadech za nemovitost a velikost popelnice. Tam, kam zajíždí auto svozové společnosti RUMPOLD, která na základě výsledků výběrového řízení bude i nadále zajišťovat svoz komunálního odpadu pro Všenory, mohou si i vlastníci nemovitostí s číslem evidenčním zaplatit poplatek za popelnici. Výhodou OZV podle zákona o odpadech je motivace poplatníků ke snižování objemu netříděného odpadu. Nevýhodou je to, že se odvíjí od nemovitostí, bez ohledu na počet obyvatel nemovitosti. Nově se na základě zaplacení poplatku budou vydávat barevné nálepky dle velikosti popelnice na směsný komunální odpad (SKO). Jedna barva nálepky tedy bude na popelnici do velikosti 120 litrů, druhá na popelnici 240 litrů a třetí barva na kontejneru 1100 litrů (ty budou u bytových domů, kde je SVJ). V průběhu prvního čtvrtletí budou ještě vyváženy i popelnice bez nálepek, od dubna 2020 pouze s nálepkami. Svoz komunálního odpadu bude 1x 14 dnů vzhledem k tomu, že vlastníci trvale obydlených nemovitostí, kteří o popelnice požádali, dostanou do zápůjčky zdarma od obce nádoby na papír a plast a tím se předpokládá snížení SKO v domácnostech a také z důvodu, aby zde svozová společnost denně neprojížděla úzkými uličkami v kopcovitém terénu, kde i na těchto uličkách parkují auta a dochází zde ke kolizím. Roční sazby jsou v OZV stanoveny takto: Popelnice 120 litrů Kč Popelnice 240 litrů Kč Kontejner 1100 litrů Kč Svoz rekreační objekty Kč (Montana, Čihadla, Sušárna, Kopaniny, K Cihelně, u hřbitova Všenory I., u řeky Berounky). Následovala diskuze o vhodnosti či nevhodnosti svozu komunálního odpadu 1x za 14 dnů a o výhodách a nevýhodách OZV přijaté podle zákona o odpadech. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Všenory č. 1/2019, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem. Touto OZV se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2013 o místním poplatku za provoz systému 5

6 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne Usnesení č. 10/15/2019 bylo schváleno. 7. OZV o místním poplatku ze psů Helena Jahelková informovala přítomné o návrhu obecně závazné vyhlášky obce Všenory o místním poplatku ze psů. Poplatek je splatný nejpozději do příslušného kalendářního roku. Sazba poplatku za kalendářní rok činí: a) za jednoho psa 300 Kč, b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 450 Kč, c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 200 Kč, d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 300Kč Úleva se poskytuje za psy trvale označené elektronickým čipem a přihlášené do evidence psů obce Všenory psa takto: a) držiteli psa ve výši 150 Kč, držiteli každého dalšího psa ve výši 150 Kč, b) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ve výši 100 Kč, za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ve výši 100 Kč, Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Všenory č. 2/2019 o místním poplatku ze psů a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem. Touto OZV se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místním poplatku ze dne Výsledek hlasování: PRO 7 Usnesení č. 11/15/2019 bylo schváleno. Tomáš Švec 8. OZV o místním poplatku z pobytu Předsedající informovala přítomné o obecně závazné vyhlášce obce Všenory o místním poplatku z pobytu. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních 6

7 dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem poplatku je osoba, která v obci není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Všenory č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu a pověřuje starostku a místostarostu jejím podpisem. Výsledek hlasování: PRO 6 Usnesení č. 12/15/2019 bylo schváleno. Tomáš Švec Michaela Formánková 9. Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Martin Mašát seznámil přítomné s plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací, který slouží vlastníkovi při plánování obnovy jeho stávajícího hospodářského majetku a koordinační činnosti v oblasti vodního hospodářství a jehož zpracování ukládá vlastníkům zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích (vodní zákon). Plán včetně textové i tabulkové části připravila společnost Aquaconsult spol. s r. o. Plán ukládá obci Všenory tvorbu rezervy pro rok 2019 ve výši ,- Kč. Následovalo několik připomínek občanů ke zdražení vodného a stočného. 1) Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví obce Všenory na období zpracovaný společností Aquaconsult spol. s r. o. a pověřuje starostku jeho podpisem. Výsledek hlasování: PRO 7 Michaela Formánková Usnesení č. 13/15/2019 bylo schváleno. 2) Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje tvorbu rezervy na financování obnovy vodovodů a kanalizací pro rok 2019 ve výši ,- Kč. Výsledek hlasování: PRO 7 Michaela Formánková Usnesení č. 14/15/2019 bylo schváleno. 7

8 10. Volba předsedy kontrolního výboru Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru, jelikož dosavadní předseda Kontrolního výboru byl na minulém zasedání zastupitelstva obce zvolen neuvolněným místostarostou obce, a tudíž nemůže nadále funkci předsedy KV vykonávat. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Roman Štěrba navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Kateřinu Samojskou. Člen zastupitelstva Tomáš Švec navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru Tomáše Švece. Předsedající dala hlasovat nejprve o protinávrhu: Zastupitelstvo obce Všenory volí předsedou kontrolního výboru Tomáš Švece. Výsledek hlasování: PRO 3 Roman Štěrba, Martin Mašát, Lenka Nejedlíková, Helena Jahelková, Kateřina Samojská Usnesení nebylo přijato. Zastupitelstvo obce Všenory volí předsedkyní kontrolního výboru Kateřinu Samojskou. Výsledek hlasování: PRO 5 Usnesení č. 15/15/2019 bylo schváleno. Tomáš Švec, Michaela Formánková, Alena Sahánková 11. Volba určeného zastupitele pro územní plán Předsedající vyzvala členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci určeného zastupitele pro územní plán. Byly podány následující návrhy: Člen zastupitelstva Martin Mašát navrhl zvolit do funkce určeného zastupitele pro územní plán Lenku Nejedlíkovou. Člen zastupitelstva Tomáš Švec navrhl zvolit do funkce určeného zastupitele pro územní plán Tomáše Švece. Předsedající dala hlasovat nejprve o protinávrhu: Zastupitelstvo obce Všenory volí určeným zastupitelem pro územní plán Tomáš Švece. Výsledek hlasování: PRO 3 Usnesení nebylo přijato. Roman Štěrba, Martin Mašát, Lenka Nejedlíková, Helena Jahelková, Kateřina Samojská 8

9 Zastupitelstvo obce Všenory volí určeným zastupitelem pro územní plán Lenku Nejedlíkovou. Výsledek hlasování: PRO 5 Usnesení č. 16/15/2019 bylo schváleno. Tomáš Švec, Michaela Formánková Alena Sahánová, 12. Zajištění speciálního režimu svozu potenciálně infekčního odpadu z domácností, kde se používají inkontinenční pomůcky 3. stupně Michaela Formánková za sociální výbor vysvětlila, že u osob používajících inkontinenční pomůcky může při svozu pouze jednou za dva týdny vznikat nebezpečí potenciálně infekcí a zápachu. Podotkla, že zdravotnická zařízení musí tyto odpady likvidovat do tří dnů a je potřeba likvidovat speciálním režimem. U domácností takové nařízení není, nicméně se jedná o obsahově stejný odpad. Následovala delší diskuze, kdy někteří občané z pléna podpořili myšlenku častějšího svozu odpadu z domácností s osobami používajícími inkontinenční pomůcky. Jako jeden z návrhů z pléna zazněla možnost zkusit zajistit, aby tento svoz probíhal zároveň se svozem stejného odpadu z domova důchodců. Rovněž byla zmíněna možnost spojit tento svoz se svozem kontejnerů od chatových oblastí, který bude probíhat v letních měsících 1x týdně. Předsedající se zeptala předsedkyně sociálního výboru, jakou firmu navrhuje na tento svoz nebo jak přesně požaduje svoz řešit. Následovala diskuze o interpretaci zákona o obcích ve smyslu zda má zastupitelstvo pověřit zajištěním návrhu konkrétního řešení starostku nebo výbor. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku, aby zajistila svoz komunálního odpadu jednou v týdnu od těch nemovitostí, kde je produkování potenciálně infekční odpad z důvodu dlouhodobého používání inkontinenčních pomůcek 3. stupně. O speciální režim svozu musí požádat majitel nemovitosti a k žádosti doložit zdravotní potvrzení. Výsledek hlasování: PRO 4 Usnesení nebylo přijato. Lenka Nejedlíková, Roman Štěrba Martin Mašát, Kateřina Samojská Po hlasování vystoupil z pléna občan, který navrhl zřídit pro tento účel dobrovolnou sbírku. Martin Mašát podotkl, že problém není v zajištění financí a neschválení konkrétního usnesení neznamená, že tuto otázku zastupitelstvo nechce řešit. 9

10 13. Kompenzace zvýšených nákladů na svoz samostatně žijícím občanům Michaela Formánková vystoupila s návrhem kompenzovat sociálně slabé občany, kteří žijí sami v domácnosti a kterým se v důsledku nové vyhlášky o poplatcích za komunální odpad zdraží náklady na odpad více než dvojnásobně. Následovala opět diskuze o novém systému placení poplatků za odpady. Obecní zastupitelstvo pověřuje starostku obce, aby našla způsob kompenzace zvýšených nákladů na svoz komunálního odpadu těm občanům, kteří současně spadají do kategorie sociálně potřebných a současně se jim se změnou systému za svoz komunálního odpadu významně zvýší poplatky. Usnesení č. 17/15/2019 bylo schváleno. 14. Schválení příspěvku v sociální nouzi pro občana Všenor Michaela Formánková navrhla poskytnutí částky 3 000,- osobě v sociální nouzi, kterou doporučuje sociální výbor. Zastupitelstvo obce Všenory schvaluje sociální příspěvek ve výši 3 000,- Kč pro potřeby pana Jiřího Sedmíka. Usnesení č. 18/15/2019 bylo schváleno. 15. Různé, diskuze Na úvod diskuze pan Štěrba oznámil, že ze strany Pošty byla obec informována, že cca za půl roku bude končit pošta partner v Dobrůtkách. Obec v tuto chvíli jedná o několika variantách včetně provozování pošty partner obcí, ať už v budově bývalé pošty nebo na obecním úřadě. Zároveň ale obec nevylučuje možnost provozování poštu u některého jiného soukromého podnikatele nebo jiného subjektu v obci za podmínky lepšího přístupu a lepšího parkování v okolí. Jako jedna z možností se jeví pošta partner provozovaná COOPem, nicméně s COOPem teprve budou vedena jednání. 10

11 Lenka Nejedlíková informovala o tom, že nové nádoby na tříděný odpad budou distribuovány v průběhu ledna. Do té doby bude svoz komunálního odpadu prozatímně stále 1x týdně. Dotaz z pléna: bude obec něco dělat s webem? Odpověď Lenka Nejedlíková: ano, plánujeme obecní web změnit, chtěli jsme to udělat už letos, ale bohužel se nám to zatím nepodařilo. Bude jednou z náplní místostarosty p. Štěrby. Michaela Formánková oznámila, že zítra odstoupí z funkce předsedy sociálního výboru, protože prosazování jejích návrhů ji stojí neúměrné úsilí a nevnímá ze strany starostky a některých dalších zastupitelů vůli řešit sociální otázky. Paní Alena Sahánková poděkovala Michaele Formánkové za její práci v čele sociálního výboru a dala jí za pravdu. Na závěr poděkovala předsedající přítomným za účast a upozornila na to, že další zastupitelstvo bude již za týden.. Předsedající poděkovala všem přítomným za účast a ukončila zasedání zastupitelstva obce Všenory v 21:01 hodin. Přílohy: - Prezenční listina - Rozpočet SVČ Zápis vyhotoven dne Zapisovatel: Martin Mašát Ověřovatelé: Alena Sahánková Roman Štěrba Starostka: Lenka Nejedlíková 11

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všenory. Číslo 1/2018 Den konání Sál Vladimíra Holana, OÚ Všenory

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všenory. Číslo 1/2018 Den konání Sál Vladimíra Holana, OÚ Všenory Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Všenory Číslo 1/2018 Den konání 1. 11. 2018 Místo konání Sál Vladimíra Holana, OÚ Všenory Přítomní zastupitelé Dle prezenční listiny Omluvení zastupitelé

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC HOŠTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HOŠTICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOŠTICE č. 1/2017

OBEC HOŠTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HOŠTICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOŠTICE č. 1/2017 OBEC HOŠTICE ZASTUPITELSTVO OBCE HOŠTICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE HOŠTICE č. 1/2017 O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH Zastupitelstvo obce Hoštice se na svém zasedání dne 29.12. 2017, usnesením č.8, usneslo vydat

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny konaného dne 2. listopadu 2018 od 18:00 hod.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny konaného dne 2. listopadu 2018 od 18:00 hod. Obec Březiny Zastupitelstvo obce Březiny Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březiny konaného dne 2. listopadu 2018 od 18:00 hod. Místo jednání: Sál kulturního domu (býv. škola), Březiny

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. Příloha Č. 7 OBEC URBANICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Urbanice se na svém zasedání dne 14.3. 2013 usnesením Č. 7 /2013 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

Z Á P I S č. 9 /2018

Z Á P I S č. 9 /2018 Z Á P I S č. 9 /2018 ze zasedání zastupitelstva obce Pluhův Žďár, konaného v pondělí 31.10.2018 v Pluhově Žďáru 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pluhův Žďár (dále též jako

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejnice konaného dne , od hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejnice konaného dne , od hodin. Obec Hejnice Zastupitelstvo obce Hejnice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hejnice konaného dne 2.11.2018, od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec ZBOROVICE. Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích. ČÁST I. Základní ustanovení. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec ZBOROVICE Obecně závazná vyhláška č. 01/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Zborovice se na svém zasedání dne 13.12.2012 usnesením č. 10.27 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 27. 11. 2013, od 18:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Josef Šťourač, Zdeňka Daňková, Radek Kašík, Jaroslava Večeřová, Milan Mazel, Bedřich

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buková konaného dne , od 17:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buková konaného dne , od 17:00 hodin Obec Buková Zastupitelstvo obce Buková Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buková konaného dne 7. 11. 2014, od 17:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vystrkov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vystrkov, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vystrkov, konaného dne 31. 10. 2018, od 17:00 hodin. Místo konání: Přítomni: Občané: kancelář OÚ Vystrkov, dne 31. 10. 2018 od 17:00 hodin Jaroslav Pospíšil,

Více

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích

OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích OBEC OSTROV Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce OSTROV se na svém zasedání dne 27. listopadu 2014, usnesením č.7/2014, bod č.9 usneslo vydat podle 14 odst. 2 zák.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC Kostelany Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Kostelany se na svém zasedání dne 11.12.2013, usnesením č.22/13, usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Obec Těšetice - Zastupitelstvo obce Těšetice. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Těšetice - Zastupitelstvo obce Těšetice. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Těšetice - Zastupitelstvo obce Těšetice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 1.11.2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin. Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 29. října 2018 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Srubec Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Srubec se na

Více

Z Á P I S. zasedání Zastupitelstva č. 1 obce Kostelec u Holešova. konané dne v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod.

Z Á P I S. zasedání Zastupitelstva č. 1 obce Kostelec u Holešova. konané dne v zasedací místnosti OÚ od 17:00 hod. Obec Kostelec u Holešova Kostelec u Holešova č. p. 58, 768 43 Kostelec u Holešova tel.č.: 573 385 129, 573 385 069 e-mail: obeckuh@volny.cz Z Á P I S zasedání Zastupitelstva č. 1 obce Kostelec u Holešova

Více

Zápis. z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice.

Zápis. z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice. Zápis z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 5. 11. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice. Přítomni: Ing. Jiří Novák, PhDr. Jana Tomanová, Jaroslava Jelenová,

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne od hodin

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne od hodin Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Obora konaného dne 13. 12. 2018 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Alexa, Jiří Bednář, Jaroslava Dobiášová, Ing. Jiří Havíř, Petr Havíř, Lubomír Janíček, Radmila Malachová

Více

OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčice se na svém zasedání dne 20.12.2015 usnesením č. 5-8/2015 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Dobrá Voda Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ČI. 1 Úvodní ustanovení. ČI. 2 Poplatník a předmět poplatku

Dobrá Voda Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ČI. 1 Úvodní ustanovení. ČI. 2 Poplatník a předmět poplatku Obec Dobrá Voda Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá Voda se na svém zasedání dne 10. 12. 2010 usnesením č. 12/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slavětín konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slavětín konaného dne Obec Slavětín Slavětín 7 Ždírec nad Doubravou 582 63 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slavětín konaného dne 02. 11. 2018 Zasedání Zastupitelstva obce Slavětín (dále též jako zastupitelstvo

Více

OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC PĚČICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pěčice se na svém zasedání dne 15.12.2018 usnesením č. 7-2/2018 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Z Á P I S Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE Z Á P I S Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE TĚŠOVICE KONANÉHO DNE 5. 11. 2018 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Těšovice bylo zahájeno v 17.00 hod. dosavadním starostou obce p.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice ( 95 zákona o obcích)

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice ( 95 zákona o obcích) Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice ( 95 zákona o obcích) Obec Močovice Zastupitelstvo obce Močovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice, konaného dne 31.

Více

Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Tomáš Kubále, Jitka Neradová, Stanislav Šmejkal

Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel Krejčí, Tomáš Kubále, Jitka Neradová, Stanislav Šmejkal Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 1. listopadu 2018 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči čj. OB/2018/0854/4 Přítomni: Josef Bartůněk, Jaroslav

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, které se konalo dne v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, které se konalo dne v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Nelahozeves, které se konalo dne 11. 1. 2016 v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves Zahájeno: 18:00 Ukončeno: 18:35 Zapsala: Zuzana Dvořáková Zápis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 10.12.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.03/2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory Číslo 2/2018 Den konání 29. 11. 2018, od 19:00 Místo konání Sál Vladimíra Holana, OÚ Všenory, č.p. 151 Přítomní zastupitelé Omluvení zastupitelé Neomluvení

Více

Program veřejného zasedání

Program veřejného zasedání Program veřejného zasedání zastupitelstva obce Makotřasy konaného dne: 28.11. 2012 v 18. 30 hod. 1) Zahájení 2) Určení ověřovatelů a zapisovatele 3) Schválení programu 4) Informace o stavu finančního konta

Více

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin

Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne v 19 hodin Zápis schůze zastupitelstva obce Vílanec č. 22 dne 15.12.2016 v 19 hodin Program: 1. Seznámení s programem 2. Určení ověřovatele zápisu, určení ověřovatelů zápisu 3. Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ostrá konaného dne , od 19:00 hodin v jednací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ostrá konaného dne , od 19:00 hodin v jednací místnosti OÚ Ostrá Zápis ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ostrá konaného dne 23.10.2018, od 19:00 hodin v jednací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Jana Effenbergerová, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor

Více

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne .., Obec Kamenná Lhota, 582 92 Kamenná Lhota 52 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne 06.11.2014 Přítomni: členové nově zvoleného zastupitelstva Vladimír Med Josef

Více

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory ( 95 zákona o obcích)

OBEC STŘÍBRNÉ HORY. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory ( 95 zákona o obcích) Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Stříbrné Hory ( 95 zákona o obcích) Obec Stříbrné Hory Zastupitelstvo obce Stříbrné Hory Zápis č. 7-2018-Z z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Záboří Zastupitelstvo obce Záboří Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří, konaného dne 5. 11. 2018, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin. Městys Včelákov Zastupitelstvo městyse Včelákov Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne 23.11.2018, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek.

Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Mgr. Jan Hojda, Josef Hušek, Jana Kuthanová, Milan Novák, Helena Pavlíková, Otakar Rejfek. Obec Hořiněves Zastupitelstvo obce Hořiněves Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves, konaného dne 3.11.2014, od 17,00 hodin. Přítomni: Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle,

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

OBEC HRUBÁ VRBKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC HRUBÁ VRBKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC HRUBÁ VRBKA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hrubá Vrbka se na svém zasedání dne 26.01.2012 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina se

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 1. 2018 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Ing. Stanislav Kužel, Pavel Šedivý Omluveni: Petr Brázda, Petr Jurica

Více

Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne , od 16 :00 hodin.

Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne , od 16 :00 hodin. Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne 29.10 2018, od 16 :00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pavlov (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s. z u s t a v u j í c í h o zasedání ZO Sklené konaného dne 5. listopadu 2018 v hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené.

Z á p i s. z u s t a v u j í c í h o zasedání ZO Sklené konaného dne 5. listopadu 2018 v hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené. Z á p i s z u s t a v u j í c í h o zasedání ZO Sklené konaného dne 5. listopadu 2018 v 18 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Sklené. Přítomni: Ing. Josef Hušek, František Kolář, Ing. Josef Kopečný, Jiří

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Žeranovice. č. 2 / o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. obce Žeranovice. č. 2 / o místních poplatcích OBEC ŽERANOVICE Zastupitelstvo obce Žeranovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Žeranovice č. 2 / 2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Žeranovice se na svém zasedání dne 26.11.2015 usnesením č. 8/7

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Lužany Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lužany se na

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drážov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drážov, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drážov, konaného dne 31.10.2018, od 19:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drážov zahájila v 19:00 hodin dosavadní

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Suchodol konaného dne , od h

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Suchodol konaného dne , od h Obec Suchodol Zastupitelstvo obce Suchodol Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Suchodol konaného dne 30. 10. 2018, od 19.00 h Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel ,

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel , OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 4/14 z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 3.11. 2014 v 18.00 hod. Místo

Více

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p.

Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. Zápis a usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 6. 11. 2014 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 3. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 28.11. 2018 od 17 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Srubec Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Srubec se na

Více

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR Obec Svor Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR konaného dne 4. listopadu 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 91, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Moravičany, konaného dne 6. listopadu 2014 od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Moravičany, konaného dne 6. listopadu 2014 od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Moravičany, konaného dne 6. listopadu 2014 od 18:00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Moravičany bylo zahájeno v 18,00 hodin dosavadním starostou obce

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starovičky,

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starovičky, OBEC STAROVIČKY Zápis č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starovičky, konaného dne 4.11.2014, od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Starovičkách Zahájení ustavujícího zasedání

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Obora Zastupitelstvo obce Obora Zápis z 1. (ustavujícího) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Obora, konaného dne 31. října 2018 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Katov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Katov, konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Katov, konaného dne 3. 11. 2018 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Katov (dále též jako zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18.10

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ponědraž, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ponědraž, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Ponědraž Zastupitelstvo obce Lhota Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ponědraž, konaného dne 5.11.2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PODLESÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Podlesí se

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bojanovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bojanovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Bojanovice Zastupitelstvo Obce Bojanovice 31. října 2018 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bojanovice, konaného dne 31. 10. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Složení

Více

Obecní úřad: Hlavenec čp. 82, Předměřice nad Jizerou

Obecní úřad: Hlavenec čp. 82, Předměřice nad Jizerou Zápis č.5/2018 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce HLAVENEC konaného dne 30. října 2018 v 19 hodin. Přítomni: členové zastupitelstva obce: JUDr. Jaroslav Čurda Alena Kastnerová, DiS. Veronika Matulová

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Lukov Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Lukov se na svém

Více

Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p.

Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. Zápis a usnesení z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 1. 11. 2018 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Č. j.: 902/2018/OUNE Celkem přítomno: 12 Členů obecního zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 31. 10. 2018 od 18:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Petr Kratochvíl, Věra Schneiderová, Josef Dvořák, Ing. Josef Novotný,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Všenory Číslo 3/2018 Den konání 19. 12. 2018, od 19:00 Místo konání Sál Vladimíra Holana, OÚ Všenory, č.p. 151 Přítomní zastupitelé Dle prezenční listiny Omluvení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zahrádka, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zahrádka, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Zahrádka Zastupitelstvo obce Zahrádka Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zahrádka, konaného dne 2.11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne , od 18:05 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne , od 18:05 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 1. 11. 2018, od 18:05 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 7. listopadu 2014, v místnosti obecního úřadu Služátky čp.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 7. listopadu 2014, v místnosti obecního úřadu Služátky čp. Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 7. listopadu 2014, v místnosti obecního úřadu Služátky čp. 8 Zasedání Zastupitelstva obce Služátky bylo zahájeno v 19.00 hodin

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slatina, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slatina, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Slatina, konaného v zasedací místnosti Obecního úřadu Slatina dne 30. 10. 2018 od 18 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ

OBEC NESOVICE Nesovice 305 okres Vyškov IČO DIČ CZ OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 59. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 13.12.2017 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. 9. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Radek Frohlich, Lenka Kučerová, Libor Lysák, Dana Pokorná, Věra

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 30.11.2017 od 18 hodin na Obecním úřadě - zasedací místnost Sobčice 25, 508 01 Hořice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 10. 12. 2018 Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p.

Více