Období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Období 1. 3. 2005 5. 4. 2005"

Transkript

1 Îivot MNICHOVIC âasopis PRO OBYVATELE MùSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Roãník XXXIX 4/2005 OBSAH 2 Z jednání zastupitelstva 2 Zprávy z výborů 4 Kultura 9 Můj svět 10 Škola informuje 11 Vy se ptáte 12 Sport 15 Příroda kolem nás 16 Od našich církví 17 Zdraví 18 Ze starých kronik 19 Informace od Úvaha 23 Z vašich příspěvků 27 Inzerce 28 Společenská kronika Zpráva o činnosti města a městského úřadu V měsíci březnu 2005 dne se starosta města spolu s tajemnicí MěÚ Mnichovice zúčastnili prezentace bankovních produktů KB Praha, program Ponte, což je finanční produkt na zapůjčení peněz pro města a obce na realizace akcí podporovaných z EU dne byl na MěÚ Mnichovice zahájen audit hospodaření za rok 2004 dne se uskutečnil kontrolní den na rekonstrukci objektu MěÚ dne se uskutečnilo jednání se zástupci firmy ELTODO ve věci návrhu změny smlouvy a požadavku města o snížení ceny za služby dne se uskutečnilo šetření za Období účelem vyměření pozemku u Zittova mlýna, který byl odsouhlasen k prodeji dne došlo k protokolárnímu předání bytu v č.p. 143, Pražská v Mnichovicích od manželů Procházkových dne se uskutečnilo jednání ve věci řešení odpadového hospodářství ve městě, smluvní vztahy na TKO a separovaný sběr dne se uskutečnilo jednání ve věci plánované výstavby vodovodní a kanalizační sítě dne se konalo veřejné projednání 1. změny ÚP města v Pošťákově hudebním klubu dne se uskutečnilo jednání Ladova kraje v Mnichovicích za účelem otevření cesty Josefa Lady dne dne byla podána na Ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci na výstavbu Domu s pečovatelskou službou v Mnichovicích dne byl zveřejněn závěrečný účet obce dne se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva města Mnichovice dne se starosta města zúčastnil jednání představenstva Regionu JIH dne se uskutečnilo jednání ve věci nutného zajištění propagace pro- 1

2 Îivot Mnichovic jektu podporovaného z EU Výstavba informačního centra v Mnichovicích dne se uskutečnilo jednání ve věci projednání návrhu rozpočtu s členy finančního výboru města dne došlo k podepsání smlouvy na Vytvoření informačního centra v Mnichovicích dne byl zveřejněn návrh rozpočtu města Mnichovice dne se starosta města spolu s tajemnicí zúčastnili jednání na Ministerstvu pro místní rozvoj ve věci projednání připravovaného návrhu novely stavebního zákona dne se konala porada starosty města za účasti zastupitelů města dne starosta města spolu s tajemnicí MěÚ popřáli občanovi města k významnému životnímu jubileu a předali mu dárek dne byla podána žádost o dotaci ze Společného regionálního operačního programu na připojení Mnichovic na vysokorychlostní internet V měsíci dubnu 2005 dne se uskutečnilo jednání s ředitelem muzea v Brandýse nad Labem ve věci požadavku města Mnichovice o navrácení či zapůjčení muzejních předmětů ze zrušeného muzea v Mnichovicích dne byla požádaná SÚS Říčany o vyspravení nejhorších výtluků na komunikacích Pražská, Ondřejovská a při výjezdu do Strančic dne se starosta města spolu s tajemnicí zúčastnili Dne učitelů v ZŠ Mnichovice dne se uskutečnilo jednání ve věci úplných uzavírek Masarykova nám. v Mnichovicích z důvodu konání sportovních a kulturních akcí ve městě dne se uskutečnil kontrolní den na rekonstrukci objektu MěÚ Mnichovice Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice Mgr. Jakub Žvejkal starosta města Mnichovice Z jednání zastupitelstva města Zastupitelstvo města na svém zasedání dne Schvaluje: uzavření smlouvy o financování projektu Společného regionálního operačního programu na projekt města Vytvoření informačního centra v Mnichovicích mezi Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a městem Mnichovice. Zastupitelstvo města se zavazuje, že do rozpočtu města na r budou zařazeny potřebné finanční prostředky na dofinancování uvedeného projektu (část realizace projektu a financování probíhalo v r. 2004) na celkově uznatelné náklady projektu ve výši Kč. účast města v projektu CZFree Mnichovicko vysokorychlostní datové sítě do regionu a podání žádosti o dotaci z programu SROP 2.2. V případě získání dotace se zastupitelstvo města zavazuje zajistit spolufinancování z rozpočtu města, spoluúčast nepřesáhne částku Kč. Mgr. Jakub Žvejkal starosta města (Výtah z usnesení sestavila I. Kuklová) Zprávy z výboru výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a životního prostředí Výstavba vodovodu a kanalizace města Mnichovic Zajištění akce tohoto rozsahu vyžaduje řízení, organizování a kontrolu z jednoho místa. Je proto nezbytné, aby bylo možno celou akci organizovat a sledovat, stanovit odpovědnost jak za jednotlivé kroky ve stadiu projektu, tak i realizace. K tomu je nutné jmenovat: - hlavního inženýra projektu (HIP) - koordinátora, mluvčího pro styk s občany Hlavní inženýr projektu (HIP) bude přímo podřízen starostovi města. Bude disponovat nedílnou pravomocí ve styku s projektanty a realizátory, a to dle dispozic zastupitelstva. Bude svolávat a řídit kontrolní dny, určovat jejich periodicitu a složení účastníků. Bude v pravidelném styku s odpovědnými zástupci projektanta, realizátora a stavebním dozorem. Bude sledovat pravidelné vedení stavebních deníků, a jako jediný, bude oprávněn provádět do nich za investora zápisy 2 a reagovat na zápisy zhotovitele. Bude kontrolovat ekonomiku akce. O své činnosti bude pravidelně informovat starostu a výbor výstavby. Bude řídit činnost koordinátora. Koordinátor 1.) v předprojekční a projekční etapě bude zpracovávat podklady pro projektanta, žádosti občanů o připojení na obě sítě s přihlédnutím k počtu na jednotlivých větvích, bude vypracovávat grafické a listinné podklady. Bude průběžně spolupracovat s projektantem. Bude komunikovat s občany, shromažďovat připomínky, žádosti. O této přípravné etapě bude průběžně informovat starostu. 2.) v etapě realizace bude spolupracovat se zhotovitelem a fungovat jako prostředník mezi ním a občany. Povede potřebnou administrativu ve spolupráci s HIP. Ve své činnosti se bude řídit pokyny HIP, kterého průběžně bude informovat. Bude se zúčastňovat kontrolních dnů. Pro komunikaci s občany vyhradí návštěvní hodiny, případně telefonické spojení. Město vytvoří pro oba pracovníky patřičné podmínky místnost, počítač, možnost kopírování, telefonní linku. Rovněž předá veškeré podklady potřebné k jejich práci. Vytvoření tohoto systému je nezbytný předpoklad pro splnění podmínek, které jsou součástí dotačního programu, ekonomické použití finančních prostředků, maximální uspokojení požadavků občanů a zajištění průhlednosti a kontrolovatelnosti celé akce. Výbor výstavby

3 4/2005 Informace o stavu plánované výstavby vodovodů a kanalizací ve městě Mnichovice Vážení občané, Město Mnichovice a výbor výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a životního prostředí vás informuje v jakém stavu je ke dnešnímu dni plánovaná výstavba vodovodů a kanalizací ve městě Mnichovice. 1. K dnešnímu dni je počet předaných žádostí od občanů na připojení 585, z tohoto celkového počtu jsou některé žádosti pouze na jedno z médií, vodu či kanalizaci, a některé na obě. 2. Město pověřilo pracovníka koordinátora p. Mašína, který veškeré žádosti zpracovává, tak aby byly jasné podklady pro projektanta a aby bylo možno uzavřít smlouvy o připojení na vodovod a kanalizaci. 3. Upozorňujeme občany, že pokud na jednotlivé řady nebude připojen dostatečný počet zájemců, bude uložení řadu přehodnoceno a bude případně plánovaná realizace řadu zrušena. 4. Zároveň upozorňujeme občany, že kdo nepodal dosud přihlášku o napojení, nechť tak urychleně učiní. 5. Projekční kancelář fa Médium projekt v současné době zpracovává projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele, aby mohla být v nejbližší době vyhlášena veřejná zakázka na zhotovitele stavby. 6. Veřejnou zakázku na výběr dodavatele stavby bude vypisovat na základě uzavřené mandátní smlouvy s městem Mnichovice právní kancelář. 7. Podkladové materiály pro veřejnou zakázku musí být schváleny Státním fondem ŽP ČR. 8. Zastupitelstvo města Mnichovice dle svého programu se bude na svém řádném zasedání dne zabývat končeným schválením výše příspěvků na veřejnou část vodovodních a kanalizačních přípojek. 9. Zahájení uzavírání smluv předpokládáme v měsíci květnu, všichni občané budou informováni o způsobu a termínu uzavírání smluv. František Turek místostarosta a předseda výboru výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a ŽP Informace výboru výstavby k probíhající 1. změně ÚP města Mnichovice Ke dni mohli občané podat připomínky nebo podněty k návrhu 1. změny ÚP města Mnichovice, která byla zahájena v letošním roce. V současné době výbor výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a ŽP zpracovává poslední písemné připomínky a podněty, tak aby mohla být celá záležitost předána zastupitelstvu města Mnichovice k posouzení a rozhodnutí a následně předána zpracovateli ÚP. František Turek, předseda výboru výstavby, architektonického rozvoje, dopravy a ŽP Zprávy z finančního výboru Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych vás krátce informovala o rozpočtu pro letošní rok. Rozpočet je vyrovnaný v příjmové i výdajové části ve výši 36,5 mil. Kč a byl doporučen všemi zastupiteli města na poradě zastupitelů dne k veřejnému schválení. Vzhledem k velkému množství rozpočtovaných kapitol, dovolím si zmínit především dvě oblasti témat, o kterých si myslím, že budou širokou veřejnost nejvíce zajímat. První oblastí je jistě ruku v ruce tělovýchova a kultura. Pro naše sportovce jsme i letos zachovali finanční příspěvek ve výdajové části rozpočtu v hodnotě 500 tisíc korun a doufáme, že naše vstřícnost dopomůže k rozjezdu přístavby kabin v areálu TJ. Pro podporu a aktivní rozvoj kultury v našem městě jsme místním spolkům a sdružením přidělili stejný finanční příspěvek jako loni, a to ve výši 200 tisíc korun. Druhou oblastí, která bude občany zajímat, je jistě pohled na hospodaření města, tedy například na zadluženost města. Ráda bych krátce připomenula a zopakovala základní informace. Rozpočet je vyrovnaný a jeho výše činí 36,5 mil. korun. V roce 2003 získalo toto zastupitelstvo města v rámci podpory investičních akcí úvěr v hodnotě patnáct milionů korun, a to na dobu 10 let. Splácení tohoto úvěru v žádném případě nijak nezatěžuje městský rozpočet a jeho roční splátka, včetně úroků činí 1,9 mil.korun. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na nutné opravy a rekonstrukce, např. celková oprava Jánského náměstí, nový plot kolem MŠ, kompletní rekonstrukce sociálního zařízení a vybraných učeben v ZŠ, celková sanace šaten v ZŠ, tak rovněž sanace městského domu v Čeřovce. Z tohoto úvěru byly rovněž hrazeny výdaje na opravy dlouhých řad ulic v našem městě, jejichž kompletní výčet jsme již několikrát v Životě Mnichovic zveřejnili. Marcela Černá předsedkyně finančního výboru Úvaha nad... Mnichovickými novinami Vážení čtenáři, asi víte, že jsem vedoucí redakční rady Života Mnichovic, časopisu, který vydává náš městský úřad. Jsem jím, protože mě tato práce baví, a doufám, že tím přispívám k rozmachu života v Mnichovicích. Přečetl jsem si Mnichovické noviny a nejdříve jsem se rozzlobil. Jaký nerozum! Proč se zlobím na lidi kolem Mnichovických novin? Proč jsem se rozzlobil na autory článků vytištěných v těchto novinách? Vždyť oni píší a dělají přesně to, co jsme dělali my před 3 lety. Čtyři Nezávislí kandidáti, kteří nyní rozhodují svojí většinou o osudu našeho města: Mgr. Jakub Žvejkal, František Turek, Marcela Černá a Karel Drbohlav (rád se k nim také řadím jako koordinátor SNK), přece také útočili na bývalé zastupitelstvo. Nekompromisně kritizovali jejich neschopnost, jejich liknavost a celkově stojaté vody. Vyhráli jsme minulé volby, protože minulé zastupitelstvo takové bylo. Nyní se situace obrátila. Naši zastupitelé, kteří vládnou svojí většinou tomuto městu, mají v zastupitelstvu opozici p. Mareše, p. Engla a v poslední době i pana Dvořáka. A je to dobře! Vznikly opoziční Mnichovické noviny to je taky dobře! Ať ukazují, co Nezávislí dělají špatně. Ať říkají, co by oni dělali lépe a jak. Z takovéto opoziční kritiky může vzniknout také mnoho dobrého. Prostě se musíme snažit, Nezávislí musí vládnout ku prospěchu tohoto města. A my v Životě Mnichovic budeme ukazovat, jestli se jim to daří. Jestli plní své volební sliby. Jestli máme skutečně lepší silnice, ulice. Jestli máme lepší školu, jestli zajistili dostatečné finanční prostředky pro rozvoj města. Jestli dobře naslouchají hlasům občanů. Jestli se vytváří prostor pro lepší kulturní a sportovní život v Mnichovicích a tak dále. Ať svojí prací reagují na oprávněnou nebo neoprávněnou kritiku, kterou si přečtou v Mnichovických novinách. Ano, na chvilku jsem byl nerozumný, když jsem se zlobil při čtení Nezávislých novin. Opozici si přece musíme hýčkat, pozorně jí naslouchat, a to i když nebude mít pravdu. Jenom tak nebudeme opakovat chyby minulých zastupitelů. Jenom tak bude práce vládnoucích zastupitelů lepší. Jenom tak bude proměna Mnichovic pokračovat. Jenom tak mohou Nezávislí vyhrát za 16 měsíců volby. Ing. Ivan Drbohlav, vedoucí redakční rady Života Mnichovic, koordinátor za SNK 3

4 Îivot Mnichovic Kultura v Mnichovicích Co se děje na Myšlíně? Dne občanské sdružení Myšlín, tedy jsem ukončilo v galerii Hotelu Myšlín výstavu ak. malíře Milana Ressela koncertem smíšeného komorního sboru Vlahol pod vedením dirigenta J. Petrdlíka. Široký repertoár od středověkých anonymů po Janáčkovy úpravy moravských lidových písní byl již tradičně doplněn autorskou tvorbou myšlínského člena sdružení, hudebního skladatele J. Celby, a to písní k filmu Sněhová královna. Hosty večera byli studenti Soukromé baletní školy J. Němce v Praze, kteří předvedli na svůj věk nebývale profesionální výkony. Diváci odměnili všechny účinkující vlídným potleskem a ujistili je, že se na jejich další vystoupení rádi přijdou podívat. Na hranici s Prahou leží kraj, o kterém Josef Lada v knize Kronika mého života napsal: Ten kus země mezi Hrusicemi a Prahou, nádherný kraj, byl celý život mým rájem, mou inspirací. Ladův kraj, který snad každé dítě procestovalo díky kocouru Mikešovi, kozlu Bobešovi nebo Pašíkovi žije i dnes. V roce 2000 byl založen Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj, jehož cílem je rozvoj cestovního ruchu, kultury a propagace. Během čtyř let počet členských obcí vzrostl z deseti na dvacet čtyři. Mikroregion realizoval řadu projektů, na které získal dotace z Programu obnovy venkova. Bylo vyznačeno 11 cyklotras, které mají délku více než 140 km a tvoří je nejhustší síť cyklotras ve Středočeském kraji. Cyklotrasy jsou vhodné pro rodinnou turistiku a využívají železnici z Prahy, hlavního nádraží do Benešova, která tvoří osu Ladova kraje. Cyklotrasy Ladova kraje jsou napojeny na dálkové cyklotrasy Praha - Vídeň, Praha - Brno a na Posázavskou trasu. V Říčanech bylo otevřeno Turistické informační centrum, které poskytuje informace z oblasti turistiky, kultury a dopravy z celého regionu. Na jeho činnost naváže Informační centrum v Mnichovicích, které bude otevřeno v červnu 2005 a na jehož vytvoření byla poskytnuta dotace z Evropské unie. 7. května 2005 bude otevřena Cesta kocoura Mikeše jedinečná naučná stezka s obrázky a úryvky z knih Josefa Lady. Součástí tohoto projektu je pohádkový místopis rodné obce Josefa 4 Ladův kraj Lady - Pohádkové Hrusice. U Hubačovského rybníka najdete kouřícího vodníka, na Šmejkalce bubáka Mulisáka, u bývalé obecní pastoušky kozla Bobeše, který se učí nosit pivo po vzoru Velkopopovického kozla. V dalších letech bude vyznačena Ringhofferova cesta, připomínající rodinu, která měla velký význam v rozvoji Velkopopovicka a Kamenicka. Trasa nabídne vedle krásných přírodních scenérií mj. exkurzi ve Velkopopovickém pivovaru. V Ladově kraji můžete navštívit řadu míst spojených s českou kulturou a historií. Jsou to především Hrusice, rodná obec Josefa Lady, která si stále zachovává svou poezii. V Památníku Josefa Lady je představena tvorba a život tohoto malíře a spisovatele. Na návsi se můžete občerstvit v Hospodě u Sejků, kde se odehrála rvačka ze slavného obrazu. Na obecním úřadě je instalována expozice modelů hrusických chaloupek. Významný je původně románský kostel sv. Václava s unikátním ústupkovým obloukem z červeného pískovce. V Říčanech a v Senohrabech jsou zříceniny středověkých hradů, které byly kdysi významnými šlechtickými sídly. V Ladově kraji se nachází také barokní zámek Štiřín, který byl jako první v České republice přijat do Asociace evropských zámeckých hotelů a restaurací. V této souvislosti nelze nepřipomenout barona Františka Ringhoffera, který tento zámek postavil a kromě dalších investic do okolí založil i Pivovar ve Velkých Popovicích. Jednou z velkých Dne pomohlo občanské sdružení Myšlín, tedy jsem zorganizovat třem mladým fotografům E. Kořínkové, M. Kotěšovci a R. Petrovi výstavu s názvem INDIE. Téma výstavy bylo v minulém čísle ŽM naznačeno a skutečnost stojí za to. Vernisáž proběhla v duchu tradiční hudby a jídel, a procházet výstavou dokumentární fotografie v příjemném oparu vonných tyčinek se nepoštěstí každý den. Výstava potrvá do 23. dubna 2005 v galerii Hotelu Myšlín. Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem připravuje literární večer se spisovatelem Michalem Vieweghem a s ředitelem Literární akademie Mgr. Václavem Krištofem na sobotu dne v hod. v Hotelu Myšlín. Autorské čtení z nejnovější tvorby spisovatele doplní na závěr autogramiáda. Srdečně zveme všechny čtenáře a možná i budoucí literáty k návštěvě věčera, kde se dozvíme mnohé nejenom z dílny autorů, ale i ze zákulisí tvůrčího psaní, které se učí právě na Literární akademii Josefa Škvoreckého v Praze. Prodej knih p. Viewegha je zajištěn v předsálí hotelu. Občanské sdružení Myšlín, tedy jsem u příležitosti myšlínského měsíce knihy chystá vernisáž kolektivní výstavy známých výtvarníků zabývajících se, kromě jiného, i knižní ilustrací. Večer věnovaný ilustracím, se koná v pátek 29.dubna v v galerii Hotelu Myšlín. Anna Celbová zajímavostí je Ondřejovská hvězdárna, kde jsou v secesních prostorách umístěna muzea hvězdářských přístrojů a fotografií. Prohlídka zahrnuje také procházku anglickým parkem plným vzácných dřevin. Z řady významných církevních staveb připomeňme kostel Narození Panny Marie v Mnichovicích, který založil ve 12. stol. mnich ze Sázavského kláštera. Milovníci přírody si jistě nenechají ujít návštěvu národní přírodní rezervace Voděradské bučiny a přírodního parku Velkopopovicko. Mikroregion Ladův kraj je ideální oblast pro pěší turistiku. Je protkána hustou sítí turistických tras, na kterých se pořádají dnes již tradiční pochody jako Pochod okolo hvězdárny k Ladově chalupě nebo Pochod pytláckými roklemi okolím Říčan. Další prioritou v rozvoji cestovního ruchu je již zmíněná cykloturistika. Pokud rádi trávíte volné chvíle v sedle, doporučujeme navštívit obec Svojetice. Jízdu na koni spolu s nabídkou ubytování tam nabízejí hned dva ranče. V regionu si můžete zahrát tenis, golf, bowling nebo squash. Lákadlem se jistě stane Aqua park v další členské obci mikroregionu v Čestlicích. Řeka Sázava na jihu Ladova kraje vám poskytne plno krásných zážitků nejen při koupání, ale i při vodáckých sportech. Ing. Dana Grossová manažerka mikroregionu Ladův kraj Masarykovo nám. 83, Říčany tel ,

5 4/2005 Otevření Cesty kocoura Mikeše a Pohádkových Hrusic Chcete se na chvíli stát mluvícím kocourkem Mikešem a zažít některá z jeho dobrodružství? Jestliže ano, vydejte se s námi po cestě, kudy Mikeš utíkal z domova, když rozbil Ševcovic babičce hrnek se smetanou. Tato ojedinělá naučná stezka bude otevřena 7. května. Během svého putování najdete na 12 zastaveních krásné obrázky Josefa Lady a úryvky z knihy Mikeš. Stejně jako černý kocourek vyrazíte z obce Hrusice a pokud budete chtít dojít až k poslednímu zastavení, cíl Vaší cesty bude za 20 km v Říčanech. Jestli Vás už po cestě budou bolet nohy, trasu si můžete zkrátit a podle místa, kde skončíte, nasednout buď na vlak nebo autobus, který Vás přiblíží k domovu. A pokud chcete Ladův kraj poznat lépe, využijte nabídky ubytování na trase. Cestu kocoura Mikeše můžete projít jako správní poutníci s ranečkem na zádech po svých, nebo projet na kole. A aby byla cesta zajímavější, připravili jsme pro Vás hru, jejíž pravidla najdete v prospektu, který k Cestě kocoura Mikeše vydal Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj. A ještě jednou se rozjeďme do Hrusic. V rodné obci Josefa Lady se to kdysi hemžilo nejen mluvícími zvířátky, ale také strašidly a vodníky. Kde žili a pracovali označuje další projekt mikroregionu Ladův kraj, nazvaný Pohádkové Hrusice. Poznáte, kde byla známá Jedličkova louže, na které se Mikeš učil bruslit, kde bydlel kozel Bobeš, kde strašil Mulisák a kde žili vodníci. Tak hodně pohádkových zážitků a nezapomeňte - 7. května v Hrusicích. Po celé trase bude pro Vás připraven bohatý zábavný program. K této akci bude rovněž vydána výroční turistická známka, která by neměla chybět ve Vaší sbírce. Ing. Dana Grossová manažerka mikroregionu Ladův kraj Několik slov o projektu: Projekty Cesta kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice realizoval Dobrovolný svazek obcí Ladův kraj. Byl financován ze státní dotace z Programu obnovy venkova a z vlastních zdrojů mikroregionu. Realizační tým: Ing. Dana Grossová manažerka projektu, texty Tomáš Hřivnáč výtvarné návrhy Dr. Jan Zenkl vytyčení trasy, texty Mnichovické kramaření Již po čtvrté se letos v sobotu sejdeme na náměstí, kde se odehraje tradiční Mnichovické kramaření. Starosta Mgr. Jakub Žvejkal se stal předsedou organizačního výboru, který má průběh a organizaci kramaření pod záštitou města Mnichovice zabezpečit. Už nyní se těšíme na ruch a zábavu, které náměstí oživí. Stejně jako v předešlých letech bude výtěžek z prodeje knih, použitých věcí a potravin věnován naší škole a školce. Všechny Vás srdečně zveme a doufejme, že nás organizátoři odmění a překvapí nejen chutnou klobáskou, kotletkou, vychlazeným pivečkem, ale i skvělou téměř celodenní zábavou. Podrobnosti o programu se dočtete v příštím čísle ŽM. Marcela Černá Středa 20. dubna, h. Mandarinkový pokoj divadelní představení účinkují: Jana Šulcová, Libor Hruška, Tereza Kostková, Martina Randová, Petr Mikeska, Radek Zima Čtvrtek 28. dubna, h. Žalman a spol. folkový koncert Městské kulturní středisko Říčany Program duben a květen 2005 Náš tip: Mandarinkový pokoj. Francouzský autor Robert Thomas napsal šest detektivních minipříběhů, odehrávajících se v jednom pokoji jednoho pařížského hotelu. Komediální miniatury spojují francouzský šarm a lehkost s humorem a momenty překvapení s nečekaným rozuzlením každé povídky. Na půdorysu setkání ženy a muže v různých postavách, převlecích a stylizacích se odvíjejí zábavné a nečekané situace s kriminálními zápletkami. Šest různých postav, šest lidských typů, šest neobyčejných hereckých příležitostí pro hlavní představitelku Janu Šulcovou a jejího jevištního partnera Libora Hrušku utváří prostor pro nevídaný herecký koncert. Středa 11. května, h. Václav Hudeček (housle), Petr Adamec (klavír) komorní koncert se sochařskou a keramickou tvorbou Miroslava a Olgy Hudečkových Přijímáme přihlášky chlapců do základních tanečních kurzů Středa 25. května, h. Travestie Eurotour aneb Z Čech až na konec světa tanečně zábavná show, účinkuje skupina La Provence a její speciální hosté Uršula Kluková a Jaroslav Čejka Změna programu vyhrazena Bližší informace, přihlášky a předprodej vstupenek v kanceláři MěKS Říčany, 17. listopadu 214,telefon

6 Îivot Mnichovic Kalendář kulturních a sportovních akcí v Mnichovicích na r Datum Název akce Pořádá Měsíc knihy na Myšlíně beseda se spisovatelem M. Vieweghem Hotel Myšlín Závěr myšlínského měsíce knihy- beseda s nakladatelem I. Železným Hotel Myšlín Pálení čarodějnic Areál Šibeniční vrch Výstava ilustrací Hotel Myšlín Květen Den matek - pořad určený ženám bez rozdílu věku, odpolední koncert Hotel Myšlín již tradičně v druhou neděli května 1.5. KHS MTB Posázavím Petr Šimera + město Mnichovice 7.5. Ladova stezka - otevření (pouť na Masarykově nám.) město Mnichovice + Ladův kraj 8.5. Slavnostní kladení věnců při příležitosti 60. výročí konce II. svět. války město Mnichovice Májová veselice Česká beseda,soutěž o Myšlínskou buchtu Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín a Myšlínského frajera. Odpoledne věnované celým rodinám, oblíbené soutěže dětí i dospělých Mnichovické kramaření město Mnichovice Masar. nám Penqin Kvartet Mnichovický Rynek Hotel Myšlín Lucie Bílá a Olympic pomáhají mnichovickým dětem Petr Dvořák Dětský den sportovní hřiště město Mnichovice Červen Výstava obrazů a ilustrací ak. malíře Zdeňka Smetany spojená Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín se stálou videoprojekcí jeho kreslených filmů (od do 31.7.) Výstava pro děti a jejich doprovod, denně. Červen Koncert dětí z Mnichovic a širokého okolí Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín 4.6. Vladimír Mišík a ETC Mnichovický Rynek Pošť. hudební klub 8.6. Netradiční olympiáda Základní škola 2.7. Cyklistický závod p. Roj Mnichovice Raně středověká akce Pohané v knížecích Čechách Občanské sdružení Dunkelheim Putovní pohár v plážovém volejbale Sporťáci sportovní hřiště Výstava obrazů a plastik ak.malíře Jana Ecketa Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín Září Koncert dechové hudby ArtAria barokní hudba v podání osmi hráčů Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín z celé Evropy-koncert výukového charakteru, seznámení se s hudebními nástroji - kopie histor. dechových nástrojů Výstava fotografií J. Boučka Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín Mariánská pouť Rádia Blaník Rádio Blaník Historický soud na popravišti Areál Šibeniční vrch Po stopách kocoura Mikeše město Mnichovice Výstava mnichovické ak. mal. M. Kazdové Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín Listopad Koncert amatérských hud. těles všech žánrů - pokus o konfrontaci Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín několika komorních sdružení nesoutěžního charakteru Možná přijde i Mikuláš město Mnichovice a ZŠ Vánoční setkání a zpívání na Masar. náměstí město Mnichovice Vánoční koncert Jaroslava Hutky a Radima Hladíka Petr Dvořák Výstava ak.mal. Kláry Trnkové Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín Prosinec Několik Adventních koncertů v podání dětských souborů, Obč. sdr. Myšlín, tedy jsem - Hotel Myšlín amatérských i profesionálních umělců, MUSICA RUSTICA 6

7 4/2005 České trio v Mnichovicích Po koncertě 11. dubna ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, kde České trio vystoupilo s velkým úspěchem v abonentním cyklu Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii, mělo jedinečnou možnost slyšet tento vynikající ansámbl i mnichovické publikum. České trio, Milan Langer klavír, Dana Vlachová housle a Miroslav Petráš violoncello, je dnes známo po celém světě jako reprezentant slavné umělecké tradice české komorní interpretace, jejíž historie vede až k devadesátým létům devatenáctého století, kdy vzniklo první klavírní trio tohoto jména. Jeho bohatá koncertní činnost zahrnuje ročně desítky koncertů doma i v zahraničí. Vedle pravidelného hostování na evropských koncertních pódiích si získal soubor svou pevnou pozici i u zámořských posluchačů ve Spojených státech a v Japonsku. Bývá pravidelným hostem významných mezinárodních hudebních festivalů (letos vystoupí např. i na Pražském jaru). Odborné hudební kritiky koncertních vystoupení i nahrávek Českého Hrajeme a zpíváme si s pohádkou V Jiráskově knihovně proběhne ve dnech a setkání s autorkou pohádkových příběhů a textů písniček z knihy Hrajeme si a zpíváme s pohádkou, paní Evou Hurdovou. V průběhu 30 minut budou předvedeny praktické ukázky jednotlivých činností rozvíjejících hudební stránku dítěte. Výše uvedenou knihu s CD a další knihy z nakladatelství Rotag pro děti od 3-8 let si můžete na místě koupit. Srdečně vás zveme do knihovny! Ila Žáková tria oceňují především kompaktnost souboru, přestože je tělesem výrazných hráčských individualit, mistrovství a čistotu hudebního stylu, vroucnost a hloubku projevu i jeho spontánnost a temperament. Šíři repertoáru Českého tria dokumentují i tři poslední kompaktní disky pro firmu Arco Diva s nahrávkami stěžejních děl českého i světového repertoáru, které jsou vysoce ceněny našimi i zahraničními hudebními kritiky. Vedle běžné koncertní činnosti dbá České trio i o výchovu nejmladší generace. Pořádá pravidelně koncerty s průvodním slovem, v nichž přibližuje mladým posluchačům trvalé hodnoty klasické hudby. Všichni členové souboru patří k vynikajícím instrumentalistům ve svých oborech, věnují se i sólovému vystupování. Působí jako uznávaní pedagogové na Pražské konzervatoři nebo na AMU, kde předávají své bohaté koncertní zkušenosti našim i zahraničním studentům. Jsou rovněž pravidelně zváni k účasti v porotách našich i zahraničních soutěží pro mladé hudebníky. Není jistě bez zajímavosti i skutečnost, že dva členy tohoto slavného tria, Danu Vlachovou a Milana Langera, můžete potkávat i na ulicích našeho městečka, patří mezi jeho obyvatele. Koncert Českého tria se konal v neděli 17. dubna 2005 v 17 hodin v sále Hotelu Myšlín a na programu byl: W.A.Mozart Trio B dur, známé také jako Divertimento B dur, posluchačsky vděčná skladba, jak stvořená k sváteční nedělní pohodě, Josef Suk Trio c moll op. 2, které skladatel napsal v šestnácti(!) letech a které nás oslovilo svým mladistvým elánem a Johannes Brahms Trio c moll op.87 nádherné zralé dílo vrcholného hudebního romantismu, které završilo tento koncert. Koncert pořádal Kruh přátel hudby při Mnichovickém Rynku za podpory města Mnichovice. Srdečně zveme na koncert Českého tria ve středu 18. května 2005 ve 20:00 hod. na festivalu Pražské jaro v sále České národní banky na Senovážném náměstí. Program: W. A. Mozart - Trio B dur K 254, Josef Suk -Trio c moll op. 2, P. I. Čajkovskij Trio a moll op. 50. Vstupenky v obvyklých předprodejích. O.K.O. - Odborné klavírní oddělení V neděli 20. března v Hotelu Myšlín a v úterý 22. března v uhříněveském muzeu proběhly opět naše dvě klavírní přehrávky tentokrát Sóla. Děti měly možnost předvést svým rodičům, přátelům i hostům to, co se od Vánoc naučily. Věru, nebylo toho málo. Nejprve zazněly tradičně krůčky nováčků, pak drobné skladbičky pro pokročilejší a nakonec nastoupila elita starších žáků,která předvedla již skladby náročné, vyžadující mnoho osobního času a nadšení Všichni jsme si to opět báječně užili. Děti přišly krásně oblečené, za což děkuji především maminkám. Mám radost, že všichni tyto chvíle vnímají jako sváteční a že i svým oblečením naše O.K.O může, a to především, vyjádřit svůj postoj jako pokornou službu a úctu autorům děl. Celkový dojem byl ještě stimulován výstavami obrazů ak. mal. M. Ressela a S. Čermákové a velikonoční výstavou, kterou se potěšily především děti. Děkuji opět touto cestou panu V. Peřinovi a p. ing. M. Klichovi, kteří nám tyto produkce umožňují. Současně vás, kdo nás máte rádi, zveme na další akci: KLAVÍRNÍ DUA Kdy a kde? Hotel Myšlín Mnichovice v hod. a muzeum Uhříněves v hod. Přijďte se s námi potěšit! Za O.K.O Marta Marečková 7

8 Îivot Mnichovic Výtvarná soutěž O nejkrásnější obrázek Mnichovic Kategorie Ostatní výtvarné techniky, let 1. Ladislav Kočí, Božkovské jezírko 2. Petr Motyčka, Mnichovické náměstí v noci 8 3. Gabriela Křounová, Mnichovice

9 4/2005 Malé hudební okénko Josef Vlach - cesta od vesnického chlapce k světově uznávanému umělci - 2. díl I když úspěchy Vlachova kvarteta zavítaly již do světa a přinesly i vavříny, přesto členové byli stále závislí na honoráři, který jim zajišťovala hra v orchestru ND. Nabídky, které Pragokoncert dostával, přecházely ne jednou na jiné soubory. Pořadatelé byli klamně informováni, že Vlachovo kvarteto nemá čas vůbec a nebo že jsou nemocní Změna nastala až po osobní návštěvě prof. Paulleho, jednoho z porotců v Liege, který přijel za souborem do Prahy. Aby se zakryla ostuda, že tak skvělý soubor si musí vydělávat na sebe tzv. na vlastní pěst dostali Vlachovci práci v Čs. rozhlase. Získali tak stálé zaměstnání s tím, že musí natočit jeden kvartet měsíčně. (Díky tomu vlastní Čs. rozhlas 160 nahrávek světové kvartetní literatury.) V té době se také konečně protrhly hráze i onoho bludného kruhu a začali dostávat nabídky pro koncertování v zahraničí. V roce 1956 hráli v Iránu, Syrii, Keni, Švýcarsku, Řecku, NDR, NSR, SSSR. Rok na to se jim otevřela pódia v Holandsku, NSR, Maďarsku a pak už to šlo ráz na ráz po všech kontinentech. V roce 1964 absolvovali dokonce cestu kolem světa a byli zváni do porot mezinárodních soutěží. Kromě neúnavné práce v kvartetu se začala utvářet nová samostatná buňka - a to: ČESKÝ KOMORNÍ ORCHESTR Po rozpadu Talichova Českého komorního orchestru se bývalí členové začali soustřeďovat kolem mladého J. Vlacha. A tak se postupně začal utvářet nový orchestr, jehož pilířem byl právě jmenovaný J. Vlach. Již v roce 1957 se jim podařilo vystoupit jako ještě bezejmennému orchestru v Městské knihovně, kam se přišel podívat i samotný V. Talich, který po koncertě vyslovil přání, aby nesli jméno ČESKÝ KOMORNÍ ORCHESTR. Jak by bylo možné nevyhovět. Vlach samozřejmě souhlasil, s láskou toto jméno přijal, i když věděl, jak je právě toto svazující i zavazující, jaký úkol na sebe bere, aby setrval na jisté vysoké úrovni a při tom nekopíroval, ale tvořil. S orchestrem pracoval stejně jako s kvartetem. Systém byl založen na práci s jednotlivcem, od kterého vyžadoval být za všech okolností sólistou. Hráli bez dirigenta. J. Vlach řídil orchestr z místa koncertního mistra. Již v r se stali jedním z nejlepších orchestrů. Po koncertě v Salzburku přišel za nimi osobně H. v Karajan, aby jim vzdal kompliment a vyslovil nad jejich prací uznání. A tak, zatímco se jimi v Československu příliš nezabývali, sbírali své velké úspěchy na četných renomovaných pódiích světa, kde hráli repertoár od Vivaldiho, Handla, Bacha, Mozarta, Beethovena, Dvořáka po Janáčka, Debussyho, Stravinského atd Josef Vlach byl i vynikající pedagog. Jako docent AMU vychoval i řadu skvělých žáků, i když studovat u něj nebylo vždy snadné. Za to: krásné, vždycky! Byl náročný a precizní, ale současně laskavý a mimořádně vstřícný. Své žáky miloval. Nevybíral si jen ty nejtalentovanější, ale vyžadoval od nich to, co sám od sebe: nasazení, lásku k muzice a pracovitost. Jeho práce se studenty musela neúprosně vykazovat dva rozměry: umělecký a společenský. S láskou otce je stavěl hned do života, tedy i do svého orchestru. Samozřejmě, že do dnešní doby se hráči v orchestru stále měnili. Po jeho smrti se práce chopili jeho žáci. Práce dirigenta se ujal O. Kukal, uměleckým vedoucím se stala jeho dcera Jana Vlachová a mluvčím orch. J. Waldmann... Ale vraťme se ještě k samotnému panu Vlachovi. Protože u Čechů bývá zákonitým pravidlem, že si musí nejdříve prorazit cestu za hranicemi své vlasti, aby domácím došlo, že se něco děje, o co sami přicházejí, nebylo to jiné ani s Vlachovci. Při práci s ČKO bylo už jen otázkou času, kdy se J. Vlach ujme sám taktovky. Poprvé k tomu došlo , na požádání J. Pauera, ředitele České filharmonie. (Byl znám, jak dokáže pracovat se smyčci.) Byl často zván i ke spolupráci s jinými orchestry. Jeho práce byla vždy vysoce efektivní. Jeho osobní angažovanost byla neuvěřitelná - vždy strhující pro orchestr samý i posluchače. Za svou druhou vlast považoval Švédsko. Rád tam jezdil jako pedagog i dirigent. A právě zrovna tam, při jedné zkoušce, ho postihla mozková mrtvice. Zemřel Odešel bez rozloučení uprostřed práce, tak jak si vždycky přál, obklopen přáteli. Pohřeb se konal v mnichovickém kostele, odkud jeho ostatky byly převezeny do rodných Ratměřic. Nekrolog: Na ten den nikdy nezapomenu. Stála jsem na náměstí. Ke kostelu se sjíždělo množství aut. Prolétlo mi hlavou: Co se děje? A někdo z kolemjdoucích řekl: Dnes má pohřeb pan Vlach. Svítilo slunce a jasná obloha se znenadání zprudka zakabonila. Na obloze bylo vidět jen tzv. Boží oko, ze kterého vycházely čtyři bílé paprsky. A jak se chrámová opona zatáhla, kde se vzalo, tu se vzalo, přilétlo obrovité hejno vran. Jakoby se slétly ze všech přilehlých polí a za strašného dohadování se usadily v korunách stromů a kolem Mariánského sloupu. Se smutkem v duši jsem pocítila v srdci: I vy jste se přišly rozloučit a naposledy svými křídly zamávat? Žijete tu mnoho let a tak právě vy nejlépe víte, jaký úžasný člověk a štěbetálek nám z tohoto světa odešel do toho nejúžasnějšího orchestru v Božím království. Vyprávějte o něm všude, kam poletíte! Zaslouží si to! Chtěla bych touto cestou poděkovat Mariánce Ericssonové za zdroj inspirace a poskytnutí materiálu v podobě rodinného klenotu. Za MHO Marta Marečková Můj svět Objevila jsem zajímavou webovou stránku, kde se můžete přihlásit například na kurz thajské masáže, aromaterapeutické masáže, baňkování atp. Ceny jsou poměrně přijatelné. A kdybyste měli špatnou náladu, tak zasurfujte na tuto stránku a třeba se vám zlepší Akce Scooter, , 20:00, Sazka Aréna, Praha Avril Lavigne, , 20:00, T-Mobile Aréna, Praha Rod Stewart, , 19:00, Park Kolbenova, Praha Monkey Business nové album jim vychází v červnu a nezapomeňte také na jejich turné, které začíná v Ostravě! Gábina Jiráková 9

10 Îivot Mnichovic Škola informuje V sobotu vyjela 7. třída ZŠ na lyžařský výcvikový kurs do Strážného v Krkonoších. Nastala naprosto dokonalá zimní idyla spousta sněhu, sluníčko Všichni se těšili, jak budou celý týden lyžovat a užívat si zábavy. O to se snažili čtyři učitelé a instruktoři. Přes den lyžování, večer přednáška s videoukázkou, hry, diskotéka. Velmi zajímavé bylo především povídání člena Horské služby, Lyžařský výcvikový kurs který pouštěl spoustu krásných a zajímavých diapozitivů z krkonošských hor. Stejně zajímavá byla středeční návštěva muzea ve Vrchlabí. Samozřejmě jsme tam šli pěšky, po žluté značce, bořili jsme se po kolena do sněhu, koulovali se. Příjemná vycházka. Ve čtvrtek se bohužel zkazilo počasí, což velmi poznamenalo kvalitu sněhu. Vydatně pršelo a sníh byl mokrý, těžký, vyjet pěkný oblouk stálo mnoho sil. Co jsme tedy za týden ( ) na horách stihli? Všichni se naučili vyjet na vleku, bezpečně sjet kopec na lyžích i na snowboardu, seznámili se s běžeckým lyžováním. Večerní přednášky, tematicky zaměřené na hory a lyžování, obohatily vědomosti žáků. Dlouhý společný pobyt přinesl rozvoj interpersonálních a sociálních vztahů v kolektivu. Myslím, že letošní lyžařský výcvik se vydařil. Jiří Felbr Výsledek dotazníku ze školní jídelny V únoru a březnu proběhlo dotazníkové šetření ohledně služeb školní jídelny. Osloveni byli děti a jejich rodiče. Celkově se ankety ve škole zúčastnilo 229 respondentů ( z celkem stravovaných 288 dětí) a v MŠ potom 22 (z celkem 68 dětí). Vyhodnocení dotazníků ze ZŠ: Ano Ne Vlastní hodnocení 1) Jste spokojeni s úrovní pokrmů ve ŠJ? ) Chutnají Vám polévky? ) Jste spokojeni se skladbou svačinek? (celkem odebírá 90 dětí sv.) 4) Vaše další náměty a připomínky: Pro 7 dětí je slané jídlo 6 - chtějí výběr z jídel 2 - malé porce 8 - více ovoce a zeleniny 4 - malý prostor jídelny 3 - zlepšila se strava, aj. Vyhodnocení dotazníků z MŠ: Ano Ne 1) Jste spokojeni s úrovní pokrmů v MŠ? ) Je dostatek mléčných výrobků? ) Jste spokojeni se skladbou svačinek? ) Mají děti dostatek ovoce? ) Mají děti dostatek zeleniny? ) Vyhovují Vám nápoje? 20 2 Je nesmírně potěšující, že v celkovém hodnocení naší školní jídelny odpověděla na základní otázku týkající se spokojenosti s úrovní pokrmů převážná většina kladně. V dotazníku někteří rodiče připojovali i zajímavé náměty, které se budeme snažit v rámci stávajících možností postupně uplatňovat. Od poloviny dubna bychom chtěli nabídnut jídelní lístek na internetových stránkách školy. Též jsme obdrželi návrhy na aplikaci středomořské kuchyně, alternativního makrobiotického stravování, apod. To je však možno v současných technických i finančních podmínkách ve velmi omezené míře. Ráda bych též zdůraznila, že je plánována rekonstrukce ŠJ, proto zatím není možné samostatné stravování dětí předškolního věku a dětí školních. V budoucnu toto doufám vyřeší výběr z několika jídel. Zatím nabízíme dětem výběr z ovoce a nápojů. Závěrem bych chtěla poděkovat rodičům za vysoké hodnocení naší práce, která je pro nás především dalším závazkem do příštích let. Renáta Zenklová vedoucí školní jídelny

11 4/2005 Jednalo se o týdenní projekt od 21. do , ve kterém měla každá třída druhého stupně (celkem 7) možnost se během jedné vyučovací hodiny vyjádřit ke stavu naší školy. Byla to práce dětí aktuálně přítomných v tomto týdnu, a proto není jejich účast stoprocentní. Této akce se tak zúčastnilo 121 dětí z celkového počtu 156 = 77 % všech žáků druhého stupně. Projekt probíhal anonymně, podpisem dětí byla jejich vlastní obkreslená ruka, do níž psaly své návrhy a představy o naší škole. Ruce byly celkem tři, při čemž každá z nich se týkala jiného tématu: 1. Jak zlepšit naši školu celkově (budova, šatny, učebny, tělocvična atd.)? 2. Jak vylepšit naši třídu (kolektiv, prostředí, vybavení atd.)? 3. Čím já mohu přispět ke svým uvedeným návrhům ke zlepšení? Jenom v prvním tématu školy bylo uvedeno přes 500 odpovědí a bylo tedy nutno vytvořit Projekt Ruce jakési podskupiny, jejichž podstaty se uvedená odpověď týkala. Jako ukázku lze uvést téma školní jídelny, které bylo dětmi v prvním tématu zmíněno v odpovědích celkem 74x (mimochodem jde o druhé nejčastější téma ze všech). Tohoto počtu návrhů pro jídelnu dosáhly děti všech tříd v podstatě stejným dílem. K celkové objektivitě statistiky je nutné říci, že ze 156 žáků druhého stupně navštěvuje školní jídelnu 120 dětí, čímž se také logicky snižuje pravděpodobnost návrhů pro ni. A co tedy vlastně z projektu v případě jídelny vyplynulo? Nejvíce by děti uvítaly, pokud by si mohly vybírat ze dvou nebo více hlavních jídel (22x zmíněno) nebo zlepšit stávající obědy např. vegetariánské jídlo, hranolky, více sladkých jídel atd. (21x). Téměř stejně naléhavé téma je pro děti větší školní jídelna, a to především z důvodu abych nemusel/a čekat frontu na oběd (20x). Ostatní návrhy pro jídelnu jsou buď z oblasti snů čipové karty místo dosavadních kartiček (2x) nebo velmi praktické spojení školy a jídelny (7x) a svačinky pro ostatní třídy druhého stupně (2x). Samotný výčet odpovědí a jejich statistika nestačí. Jde pouze o první krok směrem ke spokojenosti našich dětí a tedy i školní jídelny. Následovat musí analýza výsledků, hledání příčin a řešení, zvážení reálnosti daných návrhů atd. V neposlední řadě je nutné informovat děti o podmínkách možného uskutečnění jejich představ. V tomto případě mám již příslib vedoucí školní jídelny paní Renáty Zenklové, že se společnými silami pokusíme uvést dětské návrhy v rámci možností do života. Některé děti byly vtaženy do celého projektu, neboť mi pomáhaly při zpracování a třídění návrhů. Za to patří díky především žákům mého společensko-vědního semináře, kteří mj. jiné vytvořili všem třídám barevné pozadí jejich návrhům. V neposlední řadě děkuji také paní učitelce Janě Velebové za ochotu při realizaci těchto barevných pozadí. Martin Hemelík Vy se ptáte... Jaká byla kritéria při vybrání firmy, která zásobuje školní jídelnu masem a surovinami na vaření? Zásobování školní jídelny Výběrová řízení dodavatele proběhla v souvislosti s mým nástupem do zaměstnání v roce 2003, hlavním kritériem při výběru dodavatelů byla především cena. Dostala jsem nabídky od několika firem, z nichž jsem vybrala pro dodávky masa a uzenin Zámeckou výrobnu - p. Novák. Z dalších mohu jmenovat např. - Benecentrum nebo Tyrus s.r.o. (velkoobchody specializované pro gastronomii). Renáta Zenklová vedoucí školní jídelny 11

12 Îivot Mnichovic Sport v Mnichovicích 1. května se v Mnichovicích pojede 3. ročník cyklistických závodů na horských a trekových kolech, tentokrát s názvem KHS MTB Posázavím V neděli 1. května v hodin bude odstartován na mnichovickém náměstí již třetí ročník cyklistických závodů. Pořadatelé počítají s tím, že průběh akce, počet účastníků, organizace i trasa budou přibližně stejné jako loni. Rádi Z loňského ročníku MTB Posázavím 12 KHS MTB Posázavím bychom počítali i s pěkným počasím. Pro ty z Vás, kteří se zúčastní závodů aktivně, máme pár důležitých informací: Prezentace proběhne v den závodu v h, na dětský okruh do 9.45h. Řazení na startu bude organizováno do vln, podle startovního čísla. Start hlavního závodu je v h, děti budou startovat na cca 3 km okruhu hned po odjezdu závodníků na hlavní 50 km trať. Závodit se bude v těchto kategoriích: M 1 muži do 28 let mladší 1977 M 2 muži do 38 let M 3 - muži do 48 let M 4 muži nad 49 let 1956 starší Ž 1 ženy do 35 let mladší 1970 Ž 2 - ženy od 35 let 1969 starší T - team tří až pětičlenné družstvo z kategorie jednotlivců, nahlásí členy a název teamu. Hodnotí se součet tří nejlepších časů Š - školní team let, tříčlenné družstvo závodící za školu, startovné platí společně (450 Kč), nezletilí při prezentaci předají písemný souhlas rodičů s absolvováním závodu Dětský okruh: D 1 - děti 6 8 let D 2 - děti 9 11 let D 3 - děti let Prezentovat se můžete již nyní, do 23. dubna za snížené startovné, 340 Kč pro účastníky loňského ročníku (nutné uvézt loňské startovní číslo) ostatní 390 Kč, nebo v den závodu na startu za 450 Kč. Školní teamy dohromady 450 Kč Pro tělesně postižené závodníky startovné při prezentaci 100 Kč Startovné na dětský okruh 20 Kč Po závodech se můžete těšit na tradiční občerstvení, startující na hlavní trati najdou v tašce s propagačními materiály ručník Kapatex, tričko nebo cyklistické ponožky. V tombole, do které získáte automaticky lístek se startovním číslem, jsou ceny v celkové hodnotě přes Kč, mezi nimi i tři kola KHS. Také všechny děti budou za svůj výkon odměněny občerstvením a poukázkou od McDonald s. Pro ty nejlepší v jednotlivých kategoriích jsou připraveny hodnotné ceny. Mnohé z nich dodali sponzoři, kteří mají svá loga pod tímto článkem. Všem sponzorům patří dík a předem děkuji i těm z Vás, kteří svou účastí tuto akci podpoří. Petr Šimera spolupořadatel závodů

13 4/

14 Îivot Mnichovic Pozemní hokej - dobrý začátek Jaroslav Škabrada Naše ženy úspěšně zahájily druhou polovinu ligové soutěže v pozemním hokeji, když porazily Slavii B na jejím hřišti 4:1 (2:0) a vedou nadále ligu před Hradcem Králové o 3 body. Brankařka Kateřina Adamová spolehlivě hájí naší branku a Květa Kučerová zase střílí branky. Proti Slavii B dala dvě. Útočnice Katka Kocourková je stálým nebezpečím pro soupeřovu branku. Proti Slavii B dala i ona dvě branky a tak s Květou vedou celkovou ligovou tabulku střelců obě s 13ti brankami. Na našem hřišti je však budeme moci povzbudit až 23. dubna proti ženám Bohemians Praha. Antonín Mareček oslavil 28. března let. Mnichovické veřejnosti je znám jako dlouholetý pracovník oddílu pozemního hokeje, obětavý funkcionář a úspěšný trenér mládeže. Pamětníci jej také znají z tehdejší divadelní scény, kde v charakterních rolích absolvoval řadu úspěšných sezon. Brankářka Kateřina Adamová a Květa Kučerová Útočnice Katka Kocourková, uprostřed Tak Ti Jardo přejeme, tak jako i sobě, ještě mnoho krásných let, rodině i Tobě, vždyť osmička i nula jsou čísla co se líbí, a žít je stejně krásné, i když něco chybí. Tak si Jardo na Božkově stále dobře žij, vzpomínej a ještě dlouho dobré vínko pij! Přátelé i kamarádi ze sportu i od kultury Dne proběhlo na mnichovickém hřišti předání sponzorských darů fotbalistům. Pan Primas daroval peníze na nové soupravy pro přípravku a PhDr. Petr Dvořák na sadu dresů pro A mužstvo TJ Mnichovice. Fotbal - Nové dresy 14

15 4/2005 Možná vás překvapí, jak ten čas letí, ale v letošním roce to bude přesně 20 let od uskutečnění nejdelšího zájezdu mnichovického mužstva v celé historii našeho oddílu. Nejmladší účastník zájezdu jsem byl tehdy já, a tak vám mohu po letech vypravovat, jak to vlastně celé bylo. Sicílie 1985 V polovině září roku 1985 se nás 16 mužů, paní tlumočnice Jana a řidič minibusu Ludva vydalo až na slunnou Sicílii, aby tam v Mesině sehráli druhý ročník Středomořského turnaje s mezinárodní účastí. Přípravy na tento výlet začaly ovšem daleko dříve. Tehdy, za vlády třešničkové strany, nebylo tak jednoduché jet do kapitalistické ciziny a ještě navíc pořádat takový hromadný výlet. Řada hráčů proto nesměla vůbec vyjet, např. Fanda pracoval někde v leteckých opravnách, a tak byl ze hry apod. Studující museli až někam na Krajské národní výbory, ti co neměli odslouženou vojnu na vojenské správy, ti co vojnu odslouženou měli, zase odevzdávali vojenské knížky, aby kapitalistické NATO neprohlédlo detailně promyšlené plány naší lidově-demokratické armády. Já, coby nezletilý, jsem to měl zase o trochu těžší, protože se mnou na všechny tyto instituce museli rodiče. Také finančně to bylo velice náročné vše jsme si museli zaplatit sami. Dnes se nad tou sumou asi každý zasměje, ale myslím, že to bylo cca kolem 4.500,- Kč na osobu + kapesné a jídlo na cestu. Ale tehdy to byl v průměru dvouměsíční plat! A jak sehnat dolary či marky, když valutový trh tehdy obstarávali pouze tzv. směnárníci, kterým se říkalo prostě veksláci? Zase museli pomoci ti chytřejší a protřelejší z nás a sehnat něco i pro své kamarády. Nicméně všichni se snažili, aby se tento sen stal skutkem. A tak se také stalo dne 14. září 1985 přijel autobus od Čedoku, aby nás dopravil na 2500 kilometrovou vzdálenost a zase zpět. Na cestu tam jsme dostali od našich státních orgánů 2 dny! to abychom se nikde po cestě neflákali. Ten autobus byl sice jen pro 16 lidí a nás bylo 18. A k tomu stany, spacáky, vařiče, jídlo a hlavně pivo. To bylo nejpřednější každý sportovec přece musí dodržet pitný režim. Když tedy z útrob Lékárny u pana Doležala odcházel 40. karton s pivem na střechu autobusu, zeptal se řidič, z kterého se mimochodem vyklubal výborný společník, kam že to vlastně jedeme? A přece jsme jeli. Na pomocných sedátkách namačkáni jeden na druhého ve 30 stupňovém vedru přes celou Itálii až dolů na jih. Pot z nás jenom lil, západní výletníci z jiných autobusů na nás koukali jak na exoty a když jsme po překonání Messinské úžiny (všichni jsme jeli poprvé trajektem) dorazili před 4 hvězdičkový hotel Europa v Messině, zeptal se nás el presidente sicilského klubu HC Mesina: A kde je druhé auto? Když mu bylo odpovězeno, že druhé auto nejede, řekl suverénně: Aha, tak vy jedete pouze z letiště! Hotel byl krásný. S krytým bazénem, který nám byl kdykoli k dispozici. V pokoji výhled na Etnu, kterou jsem před tím viděl jednou na obrázku- byla přesně taková. Jídlo bezvadné nakonec o italské kuchyni slyšel snad každý (to akorát Čabaňa nejí těstoviny), víno ke každému jídlu (pan Špringer koukal jako tygr když jsme měli před zápasem) a po jídle broskve, melouny, ananasy a ostatní ovoce. Na hřiště to bylo sice trochu z ruky asi hodinu po pobřežní klikaté silnici, přes celou Messinu, ale velkým linkovým autobusem, kde jsme se už nemuseli mačkat jeden na druhého a hřiště vypadalo, jako když ho nikdy nezalévali (opravdu se tehdy muselo kvůli suchu šetřit vodou), ale my tenkrát hráli celkem dobrý hokej a porazili jsme všechna italská družstva i reprezentaci Malty. Výsledky si sice už nepamatuji, ale ty najdete v archívu a rozhodně nejsou tak podstatné. Ve finále nás trochu zařízla rozhodčí z Catanie. I to jsme překousli. Jen kdyby to horko nebylo takové ráno v 7:30, když jsme jeli na hřiště, ukazoval teploměr 28 C. V poledne bylo skoro 40 C. Turnaj skončil za 4 dny a my se pomalu chystali domů. A tu se ukázala chytrost našich bafuňářů jmenovitě pánů Doležala a Stejskala. Ti před odjezdem našim dohlížecím orgánům nahlásili (a podle toho všechno také zařídili), že turnaj na Sicílii se bude hrát celých 14 dní. A tak jsme celá výprava, spíce po benzinových pumpách a autocampech, jeli italskou botou 10 dní od jedné památky ke druhé a viděli jsme vše, co v Itálii jen trochu stojí za vidění a ještě navíc s fundovaným výkladem naší průvodkyně a tlumočnice paní Dvořákové. Neapol, Sorrento, Capri, Pompeje, Řím, Vatikán, Florencii a další. Všude jsme se dostali levně, neboť Italům moc chutnalo naše pivo a my ho pořád měli dost! Poslední nocleh v autokempu byl už v Rakousku pod Dachsteinem, kde bylo 9 stupňů (jaký div, byl říjen) a poslední výhodný nákup v salzburském Intersparu a byli jsme zpět na českých hranicích. Říká se všude dobře doma nejlépe, ale nevím, zda to tehdy platilo tak doslova. Na Dolním Dvořišti jsme tehdy byli doslova profilcováni jak nejhorší pašeráci zvláště povedený kousek předvedl pan Špringer, který do celního prohlášení (pro ty mladší z vás papír, který se vyplňoval na výjezdu z republiky a porovnával při návratu) napsal, že veze do ČSSR 16 zlatých mincí. Tak nazval medaile, které jsme vyhráli na II. Středozemském poháru. Celní úředník ovšem nesdílel jeho smysl pro humor, a tak jsme se na hranici zdrželi ještě o něco déle (celkem 4 hodiny). Pak už jsme, nikde nezastavujíc, dojeli až do Mnichovic. Musím říci, že pro 17 letého kluka to tehdy byl obrovský zážitek. Kdybych se tenkrát nadál, že za necelých 5 let, budou takovéhle výlety již celkem normální a nebude nutné dělat všechno pololegálně a pod hrozbou různých sankcí. A i když mě dneska trochu mrzí, že těch fotek nemám z toho zájezdu víc, protože paměť lidská je velmi nedokonalé zařízení a i když jsem si před psaním tohoto článku myslel, že mám všechna fakta srovnaná. A zdá se mi to jako před pár měsíci, nyní zjišťuji, že to tak úplně nebylo. Snad se na mě nebudete zlobit, že jsem něco pozapomněl. Ještě uvedu účastníky zájezdu: pan PhDr. Doležal, pan RNDr. Stejskal, pan Špringer st. trenér A mužstvo: Petr Doležal (C), Karel Špringer, Jaromír Kučera, Petr Šebek, Vláďa Santorcl, Vlasta Leder, Vašek Matějovský, Vašek Konrád, Pepa Ondráček, Jirka Müller, Petr Raboch, Fanda Skála, Mirek Vodenka. Řidič Ludva a paní Jana Dvořáková jako tlumočnice a průvodkyně. Post scriptum: Druhý den po příjezdu z Itálie byli povoláni na dvouletou základní vojenskou službu Jirka Müller, Petr Raboch a Venca Matějovský. Já jel na bramborovou brigádu do Čáslavi, kde jsem 14 dní spal v maringotce a ze změny teplot dostal parádní zápal plic. Ale jako tým jsme ten rok skončili na třetím místě v extralize a dostali se do semifinále Českého poháru, kde jsme prohráli s Hostivaří. Miroslav Vodenka 15

16 Îivot Mnichovic Příspěvky od našich církví Ze života římskokatolické mnichovické farnosti Velikonoce trvají 50 dní. I jaro se nerozběhne naplno za 1 den, a tak během 50 dní můžeme uvažovat o Kristově zmrtvýchvstání a stále hlouběji pronikat do tohoto tajemství víry. Ti, kdo ještě v Boha nevěří, by mohli v těchto řádcích hledat, jaký smysl má lidský život. Ježíš zmrtvýchvstáním vstoupil do nového života. Náš vstup do nového života začíná svatým křtem. Dostáváme život, se kterým máme projít branou smrti a žít tímto životem věčně, šťastně v nebi. Po tomto životě může zatoužit jen ten, kdo stále hlouběji poznává Krista. Dva učedníci šli z Jeruzaléma do Emauz a cestou se k nim připojil neznámý člověk. Vykládal jim z Písma svatého, za Starého zákona a po třech hodinách společné chůze jej pozvali na večeři. Při večeři jej poznali - Krista zmrtvýchvstalého a on jim zmizel. Žár srdce jim však zůstal. Tak i my poznáváme Ježíše pozvolna, třeba i více let. Hořící srdce je známkou naší vnitřní proměny, touhy žít s Kristem navždy. Mnohým k tomu pomohla Panna Maria, matka Ježíšova. Jaro nám připomíná zmrtvýchvstání. Jeho vrcholem je měsíc plný květů květen, který patří Panně Marii. Kéž Pannu Marii oslavujeme i zvláštní modlitbou - růžencem, který se skládá z 50 růží, z 50 Zdrávasů. Všechny jsou stejné a přitom každá růže může mít jinou vůni, podle toho, o kterém tajemství ze života Pána Ježíše rozjímáme. Z růže kvítek vykvet nám, to nás jistě napadne při rozjímání o narození Krista, trny růže a trnová koruna u bolestného růžence. Panna Maria, Růže tajemná, či zjevující se ozdobená růžemi - tak můžeme procházku jarní přírodou spojovat s rozjímáním o Kristu a Panně Marii. Kéž náš život je obohacen společenstvím s těmito dvěma nejmilejšími osobami, s Ježíšem a Pannou Marií. P. Ivan Kudláček farář Zdraví Alergie Jaro je tady a s ním začíná nepříjemné období alergie. Mnozí z nás se musí soustředit více na používání kapesníku než na to, aby se mohli kochat pohledem na kvetoucí překrásnou posázavskou krajinu. Imunitní systém každého z nás v každém okamžiku reaguje na tisíce impulsů z vnějšího i vnitřního prostředí organismu. U zdravého člověka reaguje přiměřeně, nepřetržitě a nepozorovaně reaguje normálně. Hlavním problémem alergiků je, že jejich imunitní systém reaguje neadekvátně na setkání s určitými látkami. Látky, které alergickou reakci vyvolávají, nazýváme alergeny. Slovo alergie pochází z řeckého allos (en)ergeiá a znamená reagovat jinak (doslova jinou činnost). Pro označení neadekvátní reakce na běžný podnět je začal používat začátkem našeho století rakouský lékař Clemens von Pirquet. Podobně i slovo atopie, kterým označujeme geneticky podmíněný stav, na jehož podkladě se alergické onemocnění rozvíjí, bylo zavedeno ve smyslu postavený mimo své obvyklé místo neboli rovněž jiný než normální. Alergeny tvoří nesourodou skupinu různých materiálů, často biologického původu, které jsou většinou pro organismus zcela neškodné, a to i ve velkém množství. K nejčastějším alergenům patří pylová zrna, částečky těl a výměšky roztočů, spory plísní, srst, kůže, sliny a výměšky zvířat, žihadlo včely a vosy a některé součásti potravin a léků. Stavba molekul alergenů a uspořádání jejich povrchů neindukuje po proniknutí do organismu zdravého jedince (nealergika) žádnou odezvu v imunitním systému. Imunitní systém alergiků naproti tomu na kontakt i s malým množstvím alergenu reaguje jako na signál nejvyššího ohrožení: začne vytvářet specifické protilátky ( senzibilizuje se ), strukturu alergenu uloží do paměti a při každém dalším setkání s ním rychle vyvíjí vysoce účinnou 16 obrannou reakci k jeho likvidaci (viz obrázek). Reakce je nesmyslná nejen proto, že je namířena proti látkám pro organismus zcela neškodným, ale také proto, že je neadekvátní i ve své intenzitě. Profesor Špičák, jeden ze zakladatelú dětské alergologie, přirovnával alegickou reakci k situaci, kdy je potřeba přitlouci hřebíček na pověšení obrazu. Neatopik si vezme malé kladívko, ale atopik zničí celou zeď údery pneumatického kladiva. Prostředky, které imunitní systém používá proti alergenům, patří k vůbec nejúčinnějším imunologickým obranným mechanismům. Neadekvátní reakce na alergeny zcela postrádá fyziologický obranný význam a je vnímána jako onemocnění. Je provázena poruchami funkce orgánů, v nichž probíhá, a při delším trvání může vést až k jejich vážnému poškození. Nejzávažnějším projevem alergické reakce je anafylaktický šok, který může končit smrtí. První dochované záznamy o alergické reakci v historii medicíny pocházejí z období 2640 let před Kristem. Z období panování faraona Menese se dochoval papyrus podrobně popisující úmrtí, jehož průběh přesně odpovídá anafylaktickému šoku po bodnutí hmyzem s fatálním koncem. Významný nárůst výskytu alergických onemocnění a také první vědecké objevy na poli alergologie zaznamenáváme teprve v průběhu 20. století. Epidemiologické studie nejdůležitějších alergických chorob, k nimž počítáme atopický ekzém, alergickou rýmu a bronchiální astma, dokládají shodně jejich trvalý nárůst v posledních desetiletích. První projevy alergického onemocnění se přitom objevují stále častěji u dětí v nejnižších věkových skupinách.částečně lze snad pozorovaný nárůst vysvětlit zvýšeným zájmem o alergická onemocnění, zlepšením diagnostických metod a zkvalitněním postupů epidemiologického šetření. Nelze ovšem přehlížet, že podle výsledků zcela objektivních studií, vedených v různých oblastech celého světa, došlo shodně v posledních třech desetiletích ke zdvojnásobení výskytu alergických chorob. Současně je pozorována pozitivní vazba na oblasti s vyšší životní úrovní. Odhaduje se, že některou formou alergie trpí dnes asi pětina až čtvrtina veškeré populace. Počet alergických dětí bývá mnohem vyšší, v některých studiích udává se až 60% dětské populace. O možnostech prevence, laboratorního a klinického vyšetření, léčby se budete moci dočíst v některém z dalších čísel našeho časopisu. MUDr. Josef Zemánek

17 4/2005 Ze starých kronik Ilegální, později revoluční národní výbor (RNV) byl v Mnichovicích ustaven během prvních měsíců roku Jeho členové se scházeli na Šibeničkách v chatě Káča. Z důvodu utajení na schůzky chodili za tmy různými cestami (přes Myšlín, Jidaškami apod. ) a nejvýše po dvou. Předsedou byl zvolen Jan Hemr. 5. května RNV zabral radnici a ujal se správy obce. Byla vydána vyhláška, aby se všichni vojáci hlásili do služby a ti, kdož mají jakékoli zbraně, dali je k disposici. Utvořilo se vojenské velitelství, které mělo sídlo na poštovním úřadě. První akcí bylo odzbrojení německého strážního oddílu, který měl stanoviště v tehdejší hospodě U Kolenských u nádraží. Tím bylo získáno 22 pušek, první vojenské pušky pro revolucionáře. Zde uvádím jak vzpomíná na události květnových dní roku 1945 jejich přímý účastník, člen RNV, učitel zdejší školy (pozdější ředitel ZDŠ) Jaroslav Pečenka: V sobotních (5. 5.) odpoledních hodinách dostalo vojenské velitelství zprávu, že od Benešova jede obrněný německý vlak do Prahy, aby posílil tamní německé vojenské jednotky. Tento vlak se však dostal jen do Hanzlovy stráně, protože tam byly asi v délce 30 m vytrhány koleje. Vlak se vrátil zpět, ale jeho posádka ostřelovala Mnichovice a střely zasáhly jednoho gardistu ze Všešim, který padl poblíž železničního domku čís. 113, a gardistu Šafaříka (padl za Mnichovicemi u silnice Mnichovice-Ondřejov). To byli naši dva první padlí v bojích s Němci. V neděli (6. 5.) se nám podařilo zajmout velitele jednotky SS, která byla v síle asi 140 mužů Strážný oddíl, nastoupený na náměstí. Jak bojovali v květnu 1945 ubytována ve strančické sokolovně. Tento velitel měl hodnost majora. Domnívám se podle jeho celkového chování, že pod záminkou, že jde zjistit situaci v nejbližším strančickém okolí, úmyslně se nechal zajmout a odzbrojit, aby si zajistil život, což se mu podařilo. Na náš příkaz napsal svému zástupci npor. Falkemu dopis, aby se s celou jednotkou vzdal. Dopis jsem, jako parlamentář odevzdal Falkemu. Dohodnuta schůzka u železničního mostu mezi Mnichovicemi a Strančicemi. Na schůzce dohodnuto, že jednotka složí zbraně a odejde do Mnichovic. K uskutečnění však došlo teprve po důrazném upozornění voj. velitele Mnichovic, že okolí je plné partyzánů a že - nevzdá-li se jednotka- bude jim dán pokyn k akci. To se stalo asi v 11 hodin v noci. Ve tmě se podařilo několika příslušníkům této jednotky prchnout a - jak bylo později zjištěno, utéci k velmi početné jednotce SS, která postupovala po silnici Benešov - Praha do Prahy. Ti, kteří přišli do Mnichovic, byli zajištěni ve třídách měšťanské školy. V pondělí (7. 5.) ráno bylo zjištěno, že SS- -mani, kterým se podařilo utéci, přivedli početnou jednotku SS do Strančic. Proto jsem byl vyslán jako parlamentář s doprovodem, projednat s touto jednotkou kapitulaci. Ačkoli byla skupina parlamentáře označena podle ženevské dohody bílou vlajkou, byla na ni při pohybu po silnici ke Strančicím před železničním mostem zahájena od dnešního kojeneckého ústavu kulometná palba, takže se musela při dalším pohybu plazit až do blízkého lesa příkopem. Po dosažení první vilky ve Strančicích, která byla obyvateli opuštěna, jsem se pokusil navázat oknem v 1. poschodí jednání s SS, ale pod palbou, která byla na mne zahájena, jsme s celou skupinou ustoupili zpět do Mnichovic. SS se dostali až do lesa podél trati směrem na Mnichovice, kde došlo k přestřelce mezi členy revoluční gardy (RG) a SS, při níž byl zabit gardista Jaroslav Vejřík. Během dne došlo k další přestřelce mezi RG a SS v Potočinách (v lese), kam pronikli SS od dnešního strančického ústavu. Při této přestřelce byl raněn do nohy velitel roty RG npor. ing. Skřivánek. V odpoledních hodinách došlo k dalšímu pokusu obrněného německého vlaku projet do Prahy. Pokus se nezdařil, koleje byly vytrhány. Úterý Němci posíleni jednotkami z Velkých Popovic soustředili se ve strančickém lese a v časných raních hodinách postoupili k Mnichovicům. Jedna četa našich RG, vedená četnickým praporčíkem Hofmanem a partyzánem Alexem postupovala od Koloděj přes Tehov k lesu u Lukavice. Druhá četa šla z ulice Pod Vráží podél cesty ke Kunicům. Kolem 10 hod. započala silná přestřelka u Lukavice. Němci použili i minometů. Byli však zatlačeni zpět do Strančic. Tato akce stála naše čtyři životy a několik raněných. V noci bylo vojenskému velitelství hlášeno, že po silnici Ondřejov - Mnichovice se blíží část Schornerovy armády - celkem asi 450 tanků. Nejaktivnější z několika ruských partyzánů, kteří spolupracovali s gardisty - známý pod jménem Alex - byl rozhodnut přivítat tanky vrháním svazků granátů pod čelní tanky. Tento návrh byl velitelstvím zamítnut. Tanky jsme museli nechat projet bez zásahu. Mířily na Zbraslav, aby co nejrychleji dosáhly západních Čech, kde již operovala americká armáda, a dosáhly zajetí. Ve středu (9. 5.) jsme se dozvěděli z rozhlasu, že představitel německé branné moci podepsal v Postupimi bezpodmínečnou kapitulaci německé armády. Zbytky německé armády podléhající maršálu Schornerovi však s tím nebyly srozuměny. Již od ranních hodin se začaly valit přes Mnichovice jednak po silnici od Ondřejova, jednak po silnici od Struhařova početné kolony německých vojáků. Početná skupina se zastavila na rozcestí Stuhařov - Myšlín a byla mnou a jeho doprovodem vyzvána, aby složila zbraně. To bylo odmítnuto, ale současně začali jednotliví vojáci přerážet pušky o patníky, aby se nedostaly schopné střelby do našich rukou. Protože jsme nebyli ani tak početní, ani tak vyzbrojení jako tato skupina, museli jsme jí umožnit průchod Mnichovicemi. Tam, kde ústí na náměstí Pražská 17

18 Îivot Mnichovic ulice se srazila s proudem prchajícím od Ondřejova a důsledkem toho byla zácpa, protože obě skupiny se snažily bez ohledu jedna na druhou postupovat co nejrychleji směrem na Strančice a dále na Zbraslav. V odpoledních hodinách došlo k bojové srážce německých vojáků s gardisty ze Říčan, a to podél silnice Strančice-Všechromy v úrovni židovského hřbitova. To byla poslední bojová šarvátka poblíž Mnichovic. Pak se rozšířila zpráva, že rudoarmějci jsou již v Říčanech a tak bylo rozhodnuto, co nejrychleji postavit mezi Panskou hospodou a protějším domem p. Znamenáčka slavobránu, což se ještě před příchodem prvních rudoarmějců podařilo. Tolik ze vzpomínky účastníka bojů Jaroslava Pečenky. Partyzán Alex. Překážky na silnici zřízené proti německým motorizovaným kolonám. 18

19 4/2005 Informace od......měú Městský úřad v Mnichovicích bude zajišťovat poradenskou pomoc občanům našeho města a okolních obcí při podávání žádostí o státní dávky sociální podpory včetně poskytování formulářů Vážení občané, jak jsme Vás v minulých číslech Života Mnichovic informovali, kontaktní místo dávek státní sociální podpory se v Říčanech v loňském roce zrušilo a přestěhovalo na Úřad práce Praha východ, nám. Republiky 3, Praha 1. V loňském roce jsme usilovali o přestěhování kontaktního místa do Mnichovic, avšak bezvýsledně. Všichni občané, kteří měli nárok na podání žádostí na dávky státní sociální podpory, mohli doposud využít nově zřízeného sběrného místa v Říčanech v pondělí a středu, vyzvednout si zde formuláře státních dávek sociální podpory a vyplněné je zde předat. Avšak tato služba od ledna roku 2005 byla omezena pouze na jeden den v týdnu a od března 2005 se ruší úplně. Protože jsme v průběhu roku 2004 učinili veškeré kroky k tomu, aby občané našeho města a okolních obcí, pro které vykonáváme státní správu na úseku matriky, evidence obyvatel či stavebního řádu, měli tuto službu, která se týká státních dávek sociální podpory co nejblíže. Vždyť přece každý ví, že především pro maminky s malými dětmi dojíždění do Prahy může být velkým problémem. Naším cílem je, aby občané měli k vyřizování svých záležitostí co nejblíže a o to budeme na všech úsecích státní správy usilovat. Když jsme se dozvěděli, že v Říčanech se sběrné místo dávek státní sociální podpory ruší úplně, začali jsem ihned jednat se zástupci Úřadu práce Praha východ o možné pomoci občanům, i když dobře víme, že formuláře na dávky státní sociální podpory je možno dnes již vyplnit přes internet. Ale ne každá domácnost přístup k internetu má. Rozhodli jsme se pomoci našim občanům a občanům okolních obcí i přes to, že vykonávání této služby není povinností našeho městského úřadu. Jednali jsem se zástupci Úřadu práce Praha východ ředitelkou úřadu práce Mgr. Lenkou Boreckou a vedoucí dávek státní sociální podpory Jaroslavou Martínkovou, které nám v této věci vyšly ochotně vstříc. Zástupci úřadu práce nám předali dostatečný počet formulářů a zajistili metodickou pomoc včetně proškolení pověřených pracovníků Městského úřadu v Mnichovicích. Touto cestou jim jménem města a našich občanů velice děkujeme. V čem naše pomoc bude spočívat? Budeme informovat, o které dávky je možno požádat, jak často, kde je možno na MěÚ Mnichovice formuláře získat, která pracovnice poskytne poradenskou pomoc při vyplnění, a to prostřednictvím Života Mnichovic a úředních desek města. Dávky státní sociální podpory jsou poskytovány v závislosti na výši příjmu či při vzniku události v souladu se zákonem č. 117/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů o státní sociální podpoře: O které dávky je možno požádat? - přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení Ostatní: - rodičovský příspěvek - zaopatřovací příspěvek - dávky pěstounské péče ( pouze Úřad práce Praha východ) - porodné - pohřebné O dávky státní sociální podpory je nutno požádat. Co je nutno doložit? U všech nových žádostí je nutný: - doklad totožnosti a stavu žadatele - ověření trvalého bydliště - rodné listy dětí - vyplněná žádost - vyplněné a potvrzené další nutné doklady k jednotlivým žádostem U prodloužených žádostí je nutné: písemné doložení jakýchkoliv změn ovlivňujících dávku, vyplněné a potvrzené další nutné doklady k jednotlivým žádostem. Jaké jsou zákonné termíny na podávání žádostí a prodloužení žádostí: Přídavky na dítě: 1x ročně, vždy od každého roku se dodávají příjmy za předcházející rok. Sociální příplatek, příspěvek na bydlení: 4x za rok, období začíná 1. 7 každého roku, kdy se musí podat žádost a potom se dodávají každé čtvrtletí příjmy za předcházející čtvrtletí. Ostatní dávky: porodné, pohřebné atd. se podávají při vzniku nároku, vždy musí být žádost na tiskopise Ministerstva práce a sociálních věcí. Na každé žádosti je psáno, jaké doklady jsou nutné k jejímu doplnění. U nezaopatřených dětí je nutné potvrzení o studiu. Kde a v kterých dnech můžete na MěÚ v Mnichovicích žádosti a poradenskou pomoc na vyplnění žádostí získat? V úřední dny: PO - ST hod hod. v neúřední dny po telefonické dohodě. Žádosti o porodné a pohřebné: u pracovnice evidence obyvatel a matriky: pí Eva Kerbicová, pí Ivana Kuklová Ostatní žádosti: u pí Dany Benešové, Hany Šmejkalové pracoviště finanční, popřípadě Marty Davídkové poplatky Naše pracovnice Vám předají formuláře a ochotně Vám poradí s vyplněním, tak aby Vaše žádost mohla být bezchybně odeslána. Upozorňujeme, že na doporučení Úřadu práce Praha východ nebudeme vydávat žádosti o pěstounskou péči ( vyplnění a vyzvednutí na Úřadu Práce a Praha východ). Doufáme, že touto službou Vám budeme nápomocni. Miroslava Vojtíšková tajemnice MěÚ Mnichovice S.O.S Ladova Kraje Občané pozor informujeme, že sdělení od občanského sdružení pod názvem S.O.S Ladova Kraje, které Vám bylo doručeno v minulých dnech do schránek, obsahuje nešťastnou formulaci o výši poplatku. V letáku se uvádí, že je možné kanalizaci pod hlavičkou občanského sdružení pořídit za 1.100,- Kč. Tato zpráva je poplašná. Především se jednalo o zřízení kanalizace a čističky odpadních vod v obci Tuřany. Cena 1.100,- Kč se vztahovala pouze k ceně projektu přípojky, nikoli k ceně za připojení na kanalizaci. Tuto informaci potvrdil i starosta Strančic p. Ulrich ve Strančických listech a následně i telefonicky starostka Tuřan, paní Kapštůrová. Informace od......ing. Ivana Drbohlava Vím o potížích mnoha lidí, zejména důchodců a rodin s malými dětmi, zaplatit příspěvek ,- Kč v rámci akce Voda a kanalizace. Patřím mezi ty šťastnější, kteří podobné finanční starosti nemají. Proto bych chtěl pomoci. Obracím se na ty z vás, jejichž finanční situace je natolik zlá, že si nemůžete vymoženost vodovodu a kanalizace dovolit, abyste se písemně (doporučeně) na mě obrátili. To mi umožní za vás zmíněných ,-Kč zaplatit. Ing. Ivan Drbohlav V závětří Mnichovice-Božkov 19

20 Îivot Mnichovic Informace od......stavebního úřadu Reakce na článek INFORMACE K PRO- GRAMU OPI autor RNDr. Mareš uveřejněného v MNICHOVICKÝCH NOVINÁCH březen V článku autor uvádí, že zastupitelé města nebyli seznámeni s územním rozhodnutím na vodovodní a kanalizační řady, které bylo schváleno zdejším stavebním úřadem. K tomu je nutno uvést, že jak samotné oznámení, tak rozhodnutí bylo řádně zveřejněno na úředních deskách, a tak občané, kteří měli o tuto problematiku zájem, se mohli s návrhem (v průběhu 2 měsíců) seznámit. Desítky jich tak učinilo, jak telefonicky, tak osobní návštěvou stavebního i městského úřadu. Považuji spíše za ostudu, že zastupiteli města, který by se především měl starat o dění v obci, utekla skutečnost, že se územní rozhodnutí projednává. To se zastupitel nestará o to, co je vyvěšeno na úřadních deskách? K předloženému projektu pro územní rozhodnutí autor uvádí, že si projekt nechal posoudit u odborníků a že byla shledána řada nepřesností. Projekt potvrzoval autorizovaný inženýr Chmelka, který pro obec projektoval vodovodní řady i za minulého volebního období, zřejmě tehdy bez výhrad pana zastupitele Mareše. Projektant je za projekt plně zodpovědný. Předpokládám, že pokud pan RNDr. Mareš, jako zastupitel zjistil u odborníků ( a jistě vlastní písemné stanovisko od odborníků), že projekt autorizovaného inženýra pana Chmelky je nepřesný, popř. vadný, že bude hájit zájmy města Mnichovice a zašle vše na komoru autorizovaných inženýrů a zasadí se o zpracování podkladů pro žalobu a vymahání finanční částky za nepřesný popř. vadný projekt. Autor dále zmiňuje, že v ul. Sokolské bylo zavedení vody přislíbeno již koncem 80 let. Proč se tedy tento zastupitel v minulých volebních obdobích nezasadil o to, aby se voda těmto občanům přivedla neprodleně? Je snad dle autora špatně i to, že se současné vedení právě těmto občanům snaží vodu přivést? Reakce SÚ Mnichovice na článek Doc. Ing. Rohona CSc. je ochrana ŽP v Mnichovicích a jejich okolí také středem pozornosti našeho zastupitelstva? uveřejněného v MNICHOVICKÝCH NOVINÁCH březen Autor zde uvádí, že: stavební úřad povoluje zástavbu v lokalitách, kde nenavazuje organicky na obec a jsou zastavovány volné přírodní plochy navazující na les. Je však třeba uvést celou pravdu. Stavební úřad povoluje stavby tam, kde to umožňuje schválený územní plán z roku Před schválením územního plánu se vyjadřovaly i příslušné orgány ŽP a byla li by zástavba v rozporu se zákonem, jistě by nevydaly orgány ŽP kladné stanovisko a územní plán by nebyl schválen. Toto by jistě autorovi potvrdil RNDr. Mareš, který byl ústřední osobou, jež myšlenky Města Mnichovice, kde zástavba bude, či ne, tlumočila zpracovateli územního plánu (f. ARCHTEAM NÁCHOD Ing. Rak). Ve věci přípravy ÚP navštívil RNDr. Mareš několikráte firmu v Náchodě. Je- li tedy územním plánem povolena zástavba na lokalitách navazujících na les, nezbývá stavebnímu úřadu, než zástavbu, za dodržení příslušných podmínek, povolit. Z toho plyne, že zda tyto plochy zastavovat, či nikoli, není vůle stavebního úřadu. K další věci, kterou se dle autora článku, stavební úřad nezabývá ( ohradníky na k.ú. Myšlín, Třemblat, Hrusice) je třeba dodat, že tyto ohradníky byly postaveny na základě řádného stavebního povolení. To bylo vydáno po předložení příslušných potřebných dokladů. Jedním z nich bylo i stanovisko OÚ Praha východ referát ŽP orgán řízení myslivosti a příslušný úřad v ochraně přírody a krajiny. Kdyby tedy ohradníky byly v rozporu se zájmy přírody, jistě by tento odbor nevydal kladné stanovisko. Se skutečností, kudy ohradníky povedou, byli seznámeni i zástupci Mysliveckého sdružení Mnichovice. Nikdo se do vydaného rozhodnutí neodvolal. Škoda jen, že si autor článku výše uvedené skutečnosti před uveřejněním nezjistil. SÚ by mu v podávání informací vyšel vstříc tak, jako i v minulosti. za SÚ Mnichovice Ing. Andrea Hejná Informace od......vedoucího Veřejných služeb 20 Kde je pravda? Nedávno se mi dostaly do ruky Mnichovické listy. Začetl jsem se a dozvěděl tak pár užitečných a zajímavých věcí. Záhy jsem pochopil, že se jedná o alternativu k oficiálnímu periodiku Život Mnichovic v tomto případě ovšem vydávaný opozičním uskupením a tuto skutečnost jsem jako pravý demokrat kvitoval s povděkem. Bez alternativ je totiž život nudný, takového stavu jsme v našich zeměpisných šířkách již všichni nabaženi dosyta. Zaznamenal jsem i fotodokumentaci neblahé příhody, kdy vinou zanesení dešťového oddělovače došlo k úniku kanalizační vody do potoka. Zděšení se dostavilo tehdy, když jsem si v popisku pod fotografií přečetl datum pořízení. Snímek byl datován týden před tím, než byla tato situace všímavými občany nahlášena Veřejným službám a těmi pak závada neprodleně odstraněna. Zděšen jsem byl především tím faktem, že již týden před oznámením byla tato situace nejméně autorovi snímku známa, přesto neučinil žádná opatření k nápravě stavu. Stačilo by bezprostředně po vyfotografování skutečnost oznámit, aby mohla být náprava sjednána již o týden dříve. Dalším překvapením pro mě byla jistě legitimní petice občanů, konstatující, že v Mnichovicích byla dle názoru jejích signatářů prováděna zimní údržba komunikací velmi špatně, ne-li dokonce nejhůře na území Prahy východ. Že se s tímto názorem neztotožňuji jsem dal již dostatečně najevo tím, že jsem zmíněnou petici nepodepsal. Že se tam uvedená konstatování nezakládají na pravdě, o tom si udělá vlastní názor každý sám. Že jsem mezi jmény signatářů nezaznamenal jediné, které bych mohl vzpomenout v souvislosti s občasnými upozorněními občanů na závady ve sjízdnosti, mě však utvrzuje v přesvědčení, že se v našem případě nejedná o seriozní alternativu, nýbrž ryzí bulvár, snažící se polopravdou manipulovat s náladami a názory svého okolí. Takový způsob vedení politického soupeření považuji za nečestný a nehodný veřejnosti, které se ve Veřejných službách snažíme s vynaložením maximálního úsilí sloužit co nejlépe. Po počáteční radosti a následném vystřízlivění tedy zůstávám smutný, neboť u mě výše uvedené skutečnosti navozují pocit, že Mnichovicím chybí kvalitní opozice. Jiří Čánský vedoucí Veřejných služeb

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina

Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou. Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Město Jihlava Město Pelhřimov Město Žďár nad Sázavou Ve spolupráci s KVV ČSLH Kraje Vysočina VI. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE O POHÁR HEJTMANA

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru

7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu v prostorách restaurace a příprava na hru Středoškolský pohár 2012 GC Mstětice 10.5. 2012 Organizační pokyny Program dne: Příjezd na hřiště 7:00 8:30 Registrace hráčů u hostesek v restauraci GC Mstětice 7:15 8:30 Snídaně formou bufetového stolu

Více

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN

PROPOZICE. VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN PROPOZICE VÁNOČNÍ TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI ročník 2006 a mladší O POHÁR ŘEDITELE ZŠ MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, HODONÍN HODONÍN zimní stadion Václava Nedomanského 28. 29. 12. 2015 Hodonín - 28.12.-29.12.2015 Propozice

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání

Krumlovský hastrman. Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání Krumlovský hastrman Mezinárodní veřejný závod v ploutvovém a zimním plavání o putovní pohár starosty města Č. Krumlov 5. dubna 2008, 11.00-16.00 hod Český Krumlov start a cíl v prostoru Městských sadů

Více

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu.

Zápis. Program: K bodu 2. Schválení programu jednání, účasti hostů a ověřovatele zápisu. Zápis z 20. jednání výboru pro sport, tělovýchovu a volnočasové aktivity Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. 12. 2014 od 12:30 hodin v restauraci Hotelu Vacek Pod věží Hradec Králové

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008

INTERNATIONAL SWIMMING CHAMPIONSHIP JABLONEC NAD NISOU 7. 9. 11. 2008 2 0 0 8 Otevřený plavecký závod zdravotně a tělesně postižených 7. 11. Mezinárodní plavecký závod všech věkových kategoriích 8. 11. 9. 11. Hlavní partner : Organizátor akce: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Litomyšl Streetball 2013

Litomyšl Streetball 2013 1 Litomyšl Streetball 2013 Informace o streetballovém turnaji: 1. O turnaji 2. Připravovaný ročník 2013 3. Nabídka spolupráce 4. Shrnutí 5. Kontakt 2 1. O turnaji Turnaj byl založen 9.9.2006 v Litomyšli.

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU

MKD KURZ PLETENÍ Z PEDIGU Mekuc 11/2015 Úterý 3. listopadu v 15.30 hodin hudební sál MKD PŘÍVORANKA Středa 4. listopadu v 17.00 hodin hudební sál MKD JAZZ WORLD PHOTO 2015 Zahájení výstavy fotografií a Jazzového listopadu v MEKUC.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let

Letní fotbalový kemp FK Bolatice pro mládež do 12 let Obsah projektu: 1. Obecné informace o projektu...2 1.1 Filozofie projektu:...2 1.2 Program na kempu:...2 1.3 Financování projektu:...2 2. První ročník projektu...3 2.1 Průběh prvního ročníku kempu:...3

Více

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006

Mistrovství republiky juniorů a žáků v rybolovné technice 2006 M í s t n í o r g a n i z a c e Č R S B í l i n a O b e c n í ú ř a d K o s t o m l a t y p o d M i l e š o v k o u K l u b r y b o l o v n é t e c h n i k y B í l i n a Důlní 85, 418 01 Bílina z pověření

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, KONCERT PRO ŽÁKY 5. TŘÍD ZŠ Ten vánoční čas, aneb Jak Anděl málem propadl dovolujeme si Vám nabídnout výchovné koncerty, které základní umělecká škola Bedřicha

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.8/2009 ze dne 14.12.2009 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Nabídka lokalit Akce památky

Nabídka lokalit Akce památky Nabídka lokalit Akce památky Pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, pište na pamatky@brontosaurus.cz. PLUMLOV Paní místostarostka se nám ozvala s nabídkou pořádat zde pracovní víkendovky. Rekonstrukce

Více

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014

Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Mistrovství ČR žáků a juniorů v rybolovné technice SEDLČANY 6.-8.6. 2014 Vítejte v Sedlčanech Na samé hranici středních a jižních Čech se rozkládá osmitisícové město Sedlčany. Jeho pány v minulosti byli

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, dovolujeme si Vás pozvat na druhé Mistrovství České republiky v závodu na HORSKÝCH KOLECH Pořadatel: Z pověření Českého svazu mentálně postižených sportovců Integra Chroustovice

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání:

Z á p i s. Omluveni: Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. Program jednání: Z á p i s z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Přítomni:

Více

Zpracovala Milena Nová

Zpracovala Milena Nová Zpracovala Milena Nová Osobnost Mistra Jana Husa je pro Dětské centrum Srdíčko a i pro NO CČSH v Žebráku každoročně pramenem inspirací, jak se dotknout nejen životního osudu Mistra Jana, ale především

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání

2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání 2014-1-CZ01-KA101-000245 Projekt v rámci programu Erasmus + Klíčová akce 1 - mobility pracovníků ve školním vzdělávání KOMBINOVANÝ KURZ PRO UČITELE NĚMČINY HORIZONTE INSTITUT FÜR SPRACHE, KOMMUNIKATION

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016

Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Monte Bondone Program a časový harmonogram Sportkids pobytu jarní prázdniny 2016 Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu

Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Monte Bondone (jarní prázdniny) Program a časový harmonogram Sportkids pobytu Po cca 800km jízdy po dálnici z Prahy sjedete v Itálii u města Trento. Pokračujete jízdou do kopce (20 min.) a jste v Monte

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice

Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Šárka Jandová, MŠ a ZŠ Černovice Region očima dětí 202 Úvodem Krásné obrázky v kalendáři, který právě držíte v rukou, malovaly děti žijící v našem regionu. Vyjadřují pocity a přání nejmladších obyvatel

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Občanské sdružení sportovní klub Zápis ze schůze občanského sdružení - sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty ze dne 27.4.2014 Účast: počet členů: 14 v čase: 15,05 hod hod Počet členů klubu ke dni 27.4.2014: 70 Kvórum (15% všech členů):

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více