II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy"

Transkript

1 Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, Praha 2, IČ , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spis. zn. C (dále prodávající). 2. Tyto obchodní podmínky jsou závazným ustanovením a upravují a vymezují vzájemný obchodní vztah, práva a povinnosti mezi zákazníkem (dále kupující) a prodávajícím. 3. Kupujícím je spotřebitel - osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své obchodní či podnikatelské činnosti nebo podnikatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 4. Kupující je povinen se před objednáním zboží seznámit s obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že učiněním objednávky výrobku nebo zboží akceptuje tyto obchodní podmínky. II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy 1. Prodávající kupujícímu spotřebiteli sděluje, že: a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy), b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím zboží kupujícím, pokud není mezi stranami výslovně sjednána záloha či jiná platba, c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění; d) ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru v provozovně prodávajícího je náklad na dodání zboží 0,- Kč; e) v případě, že zákazníkem je spotřebitel, má takový spotřebitel právo při uzavření smlouvy distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory bez udání důvodu od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o: i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla prodávajícího, příp. může využít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách prodávajícího f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: i) o poskytování služeb, které prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, iv) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

2 vi) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit; g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou; h) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo; i) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit mimosoudně u prodávajícího na ové adrese Informaci o vyřízení stížnosti zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů a Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. III. Uzavření smlouvy 1. Prodávající uskutečňuje nabídku zboží mimo jiné i prostřednictvím webových stránek Veškerá prezentace zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 2. Kupující objednává zboží přímo u prodávajícího na základě konkrétní objednávky. 3. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. 4. Smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží včetně všech jeho součástí a příslušenství, které je předmětem smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a kupující se zavazuje, že zboží od prodávajícího převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu. 5. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám. 6. Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo v souladu s právními předpisy. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat výslovně ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost. IV. Dodací podmínky, nebezpečí škody na zboží 1. Zboží bude dodáno či předáno kupujícímu až po úplném zaplacení ceny zboží, pokud mezi stranami není individuálně dohodnuto jinak. 2. Zboží je vždy zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží. Balné je zdarma. 3. Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožníli mu nakládat se zbožím v místě plnění. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 4. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží včetně všech součástí a příslušenství a dokladů vztahujících se ke zboží. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo přepravce.

3 5. Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti prodávajícího nebo přepravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození zboží, je povinen je nepřevzít, vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit zástupcem prodávajícího nebo přepravcem. Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že je mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. V. Cena, platební podmínky 1. Cena za zboží (dále jen cena ) je smluvní. Aktuální ceny jsou vždy uvedeny jednotlivého zboží, a to včetně uvedení DPH. Ceny zboží uvedené na webových stránkách prodávajícího platí vždy pro konkrétní den a objednávku. Ceny jsou konečné, včetně všech dalších daní a poplatků, které s nákupem souvisejí. Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat. 2. Cena nezahrnuje dopravu, která je kupujícímu účtována samostatně podle druhu zboží a konkrétního způsobu zvolené dopravy. 3. Prodávající může požadovat složení zálohy za zboží předem, o této povinnosti musí být vždy zákazník informován před uzavřením smlouvy. Na tuto zálohu bude zákazníkovi vystavena zálohová faktura. 4. Cenu za zboží včetně případných nákladů na dodání zboží může zákazník uhradit takto: - v hotovosti prodávajícímu; - převodem či vkladem ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který je uveden na objednávce příp. na faktuře a který platbu identifikuje; - v hotovosti na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce kupující hradí navíc tzv. dobírečné v aktuální výši). 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je závazek uhradit cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 4. Zboží zůstává do převzetí a úplného zaplacení ceny zboží zákazníkem ve vlastnictví prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží na zákazníka. Kupující výslovně souhlasí s tím, že prodávající je oprávněn odebrat zboží, za které nebyla uhrazena cena v plné výši a zavazuje se, že prodávajícímu takové zboží dobrovolně vydá. Případné škody vzniklé v souvislosti s odebráním zboží jdou k tíži kupujícího. 5. V případě neuhrazení ceny ve lhůtě splatnosti faktury je kupující v prodlení. Od tohoto okamžiku je kupující povinen prodávajícímu hradit smluvní pokutu za prodlení ve výši 0,1% denně z dlužné částky, a to až do zaplacení. VI. Záruka, odpovědnost za vady, reklamace 1. Prodávající zaručuje, že dodané zboží odpovídá ustanovením aktuálně platných právních předpisů, neporušuje práva třetích osob ani jimi není zatíženo a je možno s ním zcela volně nakládat. 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními 1914 až 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občanského zákoníku) a jsou upraveny v reklamačním řádu.

4 VII. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího spotřebitele v případě uzavření smlouvy distančním způsobem 1. Kupující spotřebitel může zrušit objednávku zboží kdykoliv před jeho odesláním, a to telefonicky na čísle nebo na základě u odeslaného kupujícím na ovou adresu prodávajícího 2. Dle podmínek uvedených v sekci II. těchto obchodních podmínek a dle ustanovení 1829 odst. 1 a násl. občanského zákoníku má kupující spotřebitel v případě uzavření smlouvy distančním způsobem právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí být prodávajícímu doručeno. Kupující spotřebitel je povinen při odstoupení uvést číslo objednávky, datum nákupu, variabilní symbol, číslo účtu, na které je vrácení peněz požadováno, datum a podpis kupujícího a forma a datum odeslání zboží na adresu prodávajícího. Prodávající potvrdí přijetí odstoupení bez zbytečného odkladu v textové podobě. 3. Prodávající umožňuje kupujícímu odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře na internetových stránkách prodávajícího. 4. Zboží musí být vráceno osobně nebo poštou či jiným smluvním přepravcem na adresu prodávajícího. Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Prodávající přijetí zboží kupujícímu potvrdí. Zboží musí být odesláno prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, v originálním obalu, musí obsahovat veškeré díly a příslušenství jako při dodání zboží kupujícímu. Zboží musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů apod., schopno další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi u prodávajícího (faktura). 5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. 6. Na základě řádného odstoupení od smlouvy a takto vráceného zboží budou kupujícímu vráceny neprodleně, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu, převodem na účet peníze za objednané zboží, a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno. Náklady na doručení zboží zpět prodávajícímu nese kupující. 7. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady kupujícího vráceno zpět kupujícímu. 8. Poplatky za poštovné a balné jsou kupujícímu vráceny pouze v případě chybně zaslaného zboží nebo zboží, které došlo poškozené. VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku zejména v případech: a) Kdy není schopen doručit zboží v daném termínu. b) Kdy se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. c) Při nepřevzetí zboží kupujícím ve sjednaném termínu či při dodání zboží. 2. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na jeho účet nebo vrácena poštou na jeho adresu. 3. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání prodávajícímu v plnění sjednaného závazku, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. V těchto případech nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody. IX. Ochrana osobních údajů 1. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

5 2. Osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Kupující bere na vědomí, že osobní údaje mohou být zpracovávány prodávajícím pověřenými zpracovateli za použití manuálních a automatizovaných způsobů zpracování. 3. Osobní údaje kupujícího prodávající nepředává žádné další osobě, s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Sdělením elektronických kontaktů elektronické pošty a telefonního čísla však vyslovuje kupující souhlas s tím, že mu jejich prostřednictvím budou zasílána obchodní sdělení anebo propagační materiály prodávajícího či jeho obchodních partnerů. 4. V případě, že se kupující domnívá, že prodávající nebo zpracovatel osobních údajů provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Na základě písemné žádosti kupujícího je prodávající povinen osobní údaje odstranit z databáze. 5. Požádá-li kupující prodávajícího o informaci týkající se zpracování osobních údajů, je prodávající povinen takovou informaci bez zbytečného odkladu kupujícímu poskytnout, včetně specifikace osobních údajů a jejich zdroji, účelu zpracování osobních údajů, příjemci osobních údajů. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. X. Závěrečná ustanovení 1. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí výlučně českým právem. Na práva a povinnosti, která nejsou těmito obchodními podmínkami upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů, především pak zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. 2. Vztahy a případné spory, které mezi stranami vzniknou, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 3. Jsou-li některé části těchto obchodních neúčinné nebo nerealizovatelné, zůstává tím účinnost a realizovatelnost ostatních podmínek nedotčena. Mezi stranami platí poté za dohodnutou ta podmínka, která se co nejvíce blíží hospodářské podstatě neúčinného nebo nerealizovatelného ustanovení. 4. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či upravovat. 5. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti