M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování"

Transkript

1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, Sušice I telefon: , fax: Zn : 2424/11/VYS/ V Sušici dne: Č.j.: VYŘIZUJE: Ing. Špirk TEL.: FAX: zspir VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ RO ZHO DNUTÍ Výroková část: Stavební úřad MÚ Sušice, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne podal MAXTEL s.r.o., IČ , V Rybníčkách 650, Sušice II, Sušice 1 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: I. Vydává podle 79 a 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y "Sušice II, rozvod optické telekomunikační sítě". Sušice, Sušice II (dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 236/17, 236/60, 236/62, 239/7, 239/8, 239/19, 351/6, 355/7, 356/1, 358/1, 358/24, 358/25, 373/8, 373/16, 373/22, 373/25, 373/32, 373/33, 373/34, 373/41, 377/1, 377/17, 377/20, 377/21, 966/8, 966/10, 977/2, 978/3, 1005/2, 1007/4, 2254/12, 2254/23, 2271, 2274/1, 2486, 2707 v katastrálním území Sušice nad Otavou. Druh a účel umisťované stavby: - Na základě objednávky žadatele byla zpracována dokumentace pro územní řízení na výše uvedenou akci. Tato dokumentace řeší venkovní rozvody telekomunikační sítě - optických kabelů mezi obytnými domy sídlišť a trasu propojení mezi nimi. Řešené trasy sítě se nacházejí v zastavěném území města Sušice v lokalitách s funkčním využitím BM bydlení městské, jsou uloženy vesměs ve zpevněných plochách chodníků a místních komunikací, v plochách veřejné zeleně a procházejí objekty bytových domů. - Předložená dokumentace řeší čtyři lokality stavební soubory: Sušice II - sídliště Pod Svatoborem rozvod telekomunikační optické sítě Sušice II - sídliště Hrádecká rozvod telekomunikační optické sítě Sušice II - sídliště Vojtěška rozvod telekomunikační optické sítě Sušice II sídliště Hrádecká - Pod Svatoborem propojení telekomunikační optické sítě - Trasy mezi domy budou obsahovat 3 ks polyetylénové chráničky HDPE 44/30, 1ks mikrotrubičky 5x mikro HDPE, společně s telekomunikačními rozvody bude proveden kabelový rozvod elektro NN CYKY 3x4 uložený do ochranné trubky Kopoflex 32, který bude sloužit pro jejich napájení. Do

2 Spis.zn. 2424/11/VYS/ str. 2 instalovaných ochranných trubek HDPE 40/33 budou následně nafukovány optické mikrokabely. Se souhlasem vlastníků jednotlivých obytných domů budou postupně prováděny i vnitřní rozvody optických kabelů a kabelu elektro NN CYKY 3x2,5, sloužící k napájení telekomunikační sítě. - Navržené trasy vedení telekomunikační sítě, respektive trasy jednotlivých propojení mezi obytnými domy sídlišť, jsou navrženy s ohledem na stávající zpevněné plochy (chodníky, komunikace) a stávající podzemní sítě. Trasy jsou v max. míře navrženy do travnatých ploch. V případech křížení komunikací a chodníků bude přednostně využíváno, z důvodů velkého množství stávajících podzemních sítí, pokládání vedení do otevřeného výkopu. Protlaků pod komunikacemi, popř. chodníky bude využíváno tam, kde to je technicky možné, popř. podle podmínek vlastníka. - Při ukládání trubek do výkopu je nutné při křížení nebo souběhu s trasami ostatních inženýrských sítí dodržet ČSN Před zahájením zemních prací je nutno provést vytýčení tras jednotlivých inženýrských sítí a splnit podmínky dle vyjádření jejich správců. Min. 300 mm nad uloženým kabelem bude do výkopu položena výstražná folie červené barvy. Min. hloubka uložení kabelu ve výkopu bude 0,60 m v travnatých plochách městské zeleně, 0,50 m v chodnících pro pěší, mimo komunikační přejezdy a 0,90 m v komunikacích, místech přejezdu vozidel apod. - HDPE trubky budou uloženy v pískovém loži. Položené HDPE trubky budou spojovány pomocí spojek PLASSON. V místech potřeby ochrany svazku HDPE trubek budou tyto zataženy do silnostěnné chráničky, např. přechody pod vozovkou komunikací. Umístění stavby na pozemcích: Stavební soubor Sušice II - sídliště Pod Svatoborem rozvod telekomunikační optické sítě - Stavba je umístěna na pozemcích p.č. 239/7, 2254/23, 2271, 2254/12, 206/5, 2303, 968/7, 968/8, 968/12, 2486, 966/10, 966/8 v k.ú. Sušice nad Otavou. Sušice II - sídliště Hrádecká rozvod telekomunikační optické sítě - Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 373/25, 373/32, 373/33, 373/34, 373/41, 373/22, 373/16, 351/6, 373/8, 377/20, 377/17, 377/21, 377,1, 2707 v k.ú Sušice nad Otavou Sušice II - sídliště Vojtěška rozvod telekomunikační optické sítě - Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 978/3, 977/2, 1005/2, 1007/4 v k.ú. Sušice nad Otavou. Sušice II sídliště Hrádecká - Pod Svatoborem - propojení telekomunikační optické sítě - Stavba bude umístěna na pozemcích p.č. 373/34, 373/33, 2274/1, 356/1, 355/7, 358/25, 358/1, 358/24, 236/62, 236/17, 236/60, 239/19, 239/8, 239/7 v k.ú. Sušice nad Otavou. Určení prostorového řešení stavby: Stavební soubor Sušice II - sídliště Pod Svatoborem rozvod telekomunikační optické sítě - Trasa začíná v objektu penzionu č.p. 56/II, ul. Pod Svatoborem, kde bude osazeno i měření spotřeby el. energie smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č Napěťová soustava 1+PE+N, 230 V, 50 Hz, TN S. Ochrana před úrazem el. proudem automatickým odpojením od zdroje v síti TN S a pospojováním. Měření spotřeby el. energie bude osazeno ve stávající elektroměrové rozvodnici osazené v samostatné místnosti (rozvodně) v přízemí objektu, hlavní jistič před elektroměrem typ Moeller 16/1A (B). Vývody budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 uloženými ve žlabech PVC 22/24 mm na zdivu v objektech. Propojení mezi objekty bude provedeno ve společné kabelovém kanálu průchody do budov v trubce PVC a to kabely CYKY 3x4. Napájení jednotlivých vchodů bude provedeno v oceloplechových skříních o rozměru 40x40 cm s jističem Moeller 6/1 A, který bude jistit dvouzásuvku 230 V ve skříni pro napájení. Skříně budou pospojeny vodičem CY 4 na společnou spojovací soustavu jednotlivých objektů. Před vlastním zahájením prací na el. instalaci je třeba konzultovat skutečné provedení a umístění el. instalačních prvků s investorem, popř. s projektantem. - V prostoru sídliště jsou jednotlivé obytné domy propojeny ve dvou větvích. Jedna větev je vedena mezi domy podél Volovské ulice a druhá potom podél ulice Tylova. Propojení A: z objektu č.p. 56/II ul. Pod Svatoborem na poz. st. p.č bude veden telekomunikační rozvod otevřeným výkopem přes travnatou plochu na p.p.č. 239/7 protlakem chodníkem na p.p.č. 2254/23, protlakem v křižovatce ulic Pod Svatoborem p.p.č a Tylova

3 Spis.zn. 2424/11/VYS/ str. 3 p.p.č. 2254/12 a opět otevřeným výkopem v poz. p.č. 206/5, kde je travnatý povrch a dva chodníky. Rozvod bude zaveden do objektu č.p. 869/II na st. p.č. 1897/4. Propojení B: mezi domem č.p. 869/II na st. p.č. 1897/4 a 863/II a st. p.č. 1898/6 bude trasa vedena v souběhu s kabelem UPC ČR, a.s popř telefonica O2 Czech Republic, a.s. otevřeným výkopem travnatou částí pozemku p.č. 206/5 a protlakem pod nově vybudovaným chodníkem v prostoru Tiché ulice. Propojení C: z domu č.p. 864/II n a st.č.p. 1898/5 bude trasa vedena otevřeným výkopem přes chodník, komunikaci a travnatou plochu v ul. Na Tržišti, na pozemku p.č. 206/5 do domu č.p. 860/II na st. p.č. 1887/1. Propojení D: z domu č.p. 861/II na st. p.č. 1887/2 bude vedena trasa otevřeným výkopem přes chodník, komunikaci a travnatou plochu mezi vzrostlými stromy na pozemku p.č.206/5 do domu č.p. 859/II na st. p.č. 1890/2. Propojení E: mezi domy č.p. 859/II na st. p.č. 1890/2 a 857/II na st.p.č. 1891/2 bude vedena trasa otevřeným výkopem přes chodník, komunikaci a travnatou plochu na pozemku p.č. 206/5 v souběhu kabelem NN. Propojení I: mezi domy č.p. 872/II na st. p.č. 1897/1 a 874/II na st. p.č. 1895/4 bude trasa vedena otevřeným výkopem travnatou plochou a přes chodníky na pozemku p.č. 206/5. Propojení J: z domu č.p. 877/II na st. p.č. 1895/1 bude vedena trasa otevřeným výkopem travnatou plochou a přes chodník na pozemku p.č. 206/5 do domu č.p. 878/II na st. p.č. 1894/2 a otevřeným výkopem travnatou plochou a přes chodník a komunikaci ul. Karla Čapka na poz. p.č. 206/5 do domu č.p. 881/II na st.p.č. 1893/2. Propojení K: z domu č.p. 879/II na st.p.č. 1894/1 bude vedena trasa otevřeným výkopem travnatou plochou na p.p.č. 206/5, chodníkem a komunikací ul. Na Hrázi na pozemcích p.č. 206/5, 2303 a 2486 a otevřeným výkopem na pozemku p.č do domu č.p. 1121/II na st.p.č. 311/2. Propojení L: mezi domy č.p. 1124/II na st. p.č. 311/5 a č.p. 1125/II na st.p.č bude vedena trasa travnatou plochou a přes chodník na pozemcích p.č. 2486, 966/10 a 966/8. Propojení F,G a H: trasy jsou zakresleny v situačních výkresech ale nebudou realizovány. Stavební soubor Sušice II - sídliště Hrádecká rozvod telekomunikační optické sítě - Napěťová soustava 1+PE+N, 230 V, 50 Hz, TN S. Ochrana před úrazem el. proudem automatickým odpojením od zdroje v síti TN S a pospojováním. Měření spotřeby el. energie bude osazeno v objektu č.p. 1068/II, ul. Pravdova, hlavní jistič před elektroměrem typ Moeller 16/1A (B). Vývody budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 uloženými ve žlabech PVC 22/24 mm na zdivu v objektech. Propojení mezi objekty bude provedeno ve společné kabelovém kanálu průchody do budov v trubce PVC a to kabely CYKY 3x4. Napájení jednotlivých vchodů bude provedeno v oceloplechových skříních o rozměru 40x40 cm s jističem Moeller 6/1 A, který bude jistit dvouzásuvku 230 V ve skříni pro napájení. Skříně budou pospojeny vodičem CY 4 na společnou spojovací soustavu jednotlivých objektů. Před vlastním zahájením prací na el. instalaci je třeba konzultovat skutečné provedení a umístění el. instalačních prvků s investorem, popř. s projektantem. - Propojení A: z objektu č.p. 723/II ul. U Kapličky na poz. st. p.č bude veden telekomunikační rozvod otevřeným výkopem přes travnatou plochu a chodníky na p.p.č. 373/25, 373/32, 373/34 do domu č.p. 712/II na st. p.č Propojení B: z domu č.p. 714/II v ul. V Rybníčkách na st. p.č bude veden telekomunikační rozvod otevřeným výkopem travnatou plochou na p.p.č. 373/41, bude křižovat chodníky a ulice v křižovatce ul. Villaniho a V Rybníčkách na p.p.č. 373/33, 373/22 a 373/16, popř. p.p.č. 351/6, směrem do dvora na p.p.č. 373/8, 2707 a podél kotelny na poz. p.č. 377/20 a bude ukončen v objektu č.p. 1060/II v ul. Sirkařská na st. p.č Propojení C: z domu č.p. 1062/II v ul. Sirkařská na st. p.č bude vedena trasa otevřeným výkopem přes travnatou plochu,chodníky a komunikaci na p.p.č. 377/20, 377/17 a 377/21 do domu č.p. 986/II v ul. Sirkařská na st. p.č Propojení D: z domu č.p. 1068/II v ul. Sirkařská na st. p.č bude vedena trasa otevřeným výkopem přes travnatou plochu, chodníky, komunikaci na p.p.č.377/20, 377/17 a 377/1 do domu č.p. 1070/II v ul. Sirkařská na st. p.č

4 Spis.zn. 2424/11/VYS/ str. 4 Propojení E: z domu č.p. 1074/II v ul. Sirkařská na st. p.č bude vedena trasa otevřeným výkopem přes travnatou plochu a chodník na pozemku p.č. 377/1 do domu č.p. 971/II v ul. Sirkařská na st. p.č Propojení F: z domu č.p. 980/II v ul. Scheinostova na st. p.č bude vedena trasa otevřeným výkopem přes travnatou plochu a chodník na pozemku p.č. 377/1 do domu č.p. 970/II v ul. Scheinostova na st. p.č Stavební soubor Sušice II - sídliště Vojtěška rozvod telekomunikační optické sítě - Napěťová soustava 1+PE+N, 230 V, 50 Hz, TN S. Ochrana před úrazem el. proudem automatickým odpojením od zdroje v síti TN S a pospojováním. Měření spotřeby el. energie bude osazeno v přízemí objektu č.p. 1160/II v ul. Kaštanová ve stávající elektroměrové rozvodnici, hlavní jistič před elektroměrem typ Moeller 16/1A (B) smlouva o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě č Vývody budou provedeny kabely CYKY 3x2,5 uloženými ve žlabech PVC 22/24 mm na zdivu v objektech. Propojení mezi objekty bude provedeno ve společné kabelovém kanálu průchody do budov v trubce PVC a to kabely CYKY 3x4. Napájení jednotlivých vchodů bude provedeno v oceloplechových skříních o rozměru 40x40 cm s jističem Moeller 6/1 A, který bude jistit dvouzásuvku 230 V ve skříni pro napájení. Skříně budou pospojeny vodičem CY 4 na společnou spojovací soustavu jednotlivých objektů. Před vlastním zahájením prací na el. instalaci je třeba konzultovat skutečné provedení a umístění el. instalačních prvků s investorem, popř. s projektantem. - Propojení A: z objektu č.p. 1156/II ul. Kaštanová na poz. st. p.č bude veden telekomunikační rozvod otevřeným výkopem přes travnatou plochu na p.p.č. 978/3 do objektu č.p. 1158/II na st. p.č Propojení B: z objektu č.p. 1158/II na st. p.č bude veden telekomunikační rozvod otevřeným výkopem přes travnatou plochu na p.p.č. 978/3 a 977/2 do domu č.p. 1159/II na st. p.č Propojení C: z objektu č.p. 1159/II na st. p.č bude telekomunikační rozvod veden otevřeným výkopem přes travnatou plochu na p.p.č. 977/2 do domu č.p. 1160/II na st. p.č Propojení D: z objektu č.p. 1160/II na st. p.č bude vedena trasa otevřeným výkopem přes travnatou plochu na p.p.č. 977/2 do domu č.p. 1161/II na st. p.č Propojení E: mezi domy č.p. 1161/II na st. p.č a č.p. 1162/II na st.p.č bude vedena trasa otevřeným výkopem přes travnatou plochu na pozemku p.č. 1005/2. Propojení F: mezi domy č.p. 1162/II na st. p.č a č.p. 1164/II na st.p.č bude vedena trasa otevřeným výkopem přes travnatou plochu na pozemku p.č. 1005/2 a případně plochu parkoviště na p. p.č. 1007/4. Propojení G: z objektu č.p. 1164/II na poz. st.p.č bude veden telekomunikační rozvod otevřeným výkopem přes travnatou plochu na pozemku p.č. 1005/2 do domu č.p. 1167/II na st.p.č Stavební soubor Sušice II - sídliště Hrádecká Pod Svatoborem - propojení telekomunikační optické sítě - Tato část dokumentace řeší propojení telekomunikační sítě optických kabelů mezi sídlišti Hrádecká a Pod Svatoborem. Bude propojovat rozvodné skříně umístěné v objektu č.p. 720/II na st.p.č a objektu č.p. 56/II na st. p.č Vedení telekomunikační sítě bude ukládáno po celé trase do otevřeného výkopu. Trasa vedení: z objektu č.p. 720/II ul. U Kapličky na st. p.č travnatým pozemkem na p.p.č. 373/34 a napříč chodníkem a travnatou plochou na p.č. 373/33, dále povede napříč ul. U Kapličky na p.č. 2274/1 do části ul. 5. května na p.č. 356/1, kde bude veden v chodníku v souběhu s trasou sítí elektro NN a Telefonica O2, v křižovatce ul. Studentská na p.č. 355/7 a 5. května na p.č. 358/25 bude trasa vedena napříč ulicemi a poté vyvedena do sousedního travnatého pozemku p.č. 358/1, dále bude vedena podél ul. Studentská k objektu na st.p.č. 1227, který bude obcházet a bude pokračovat travnatou plochou na p.p.č. 258/1 uprostřed obytných domů až k ul. Pod Antonínem na p.p.č. 358/24, po jejím příčném přechodu bude trasa vedena při okraji asfaltové plochy ul. Jana Palacha na p.p.č. 236/62, podél vzrostlých stromů a okrajem ochranného pásma trafostanice na p.p.č. 236/1,

5 Spis.zn. 2424/11/VYS/ str. 5 z ul. Jana Palacha povede trasa travnatou plochou mezi vzrostlými stromy u objektu na st.p.č. 1237/1 do chodníku ul. Klostermannova na p.p.č. 236/17, kterou bude kolmo přecházet do protějšího chodníku a sousedního travnatého pozemku na p.č. 236/60, travnatou plochou p.č. 236/60 mezi obytnými domy bude trasa vedena podél stávajícího STL plynového potrubí do ul Nerudova na p.č. 239/19, po kolmém přechodu ul. Nerudova bude trasa vedena okrajem chodníku ul. Nerudova až do křižovatky z ul. Zahradní na p.č. 239/8, v části ul. Zahradní (podél stávajících RD) povede trasa středem chodníku v souběhu se stávající telekomunikační sítí Telefonica O2 a poté travnatou plochou na p.č. 239/7 do objektu č.p. 56/II na st. p.č Na základě dohody se společností FIXnet s.r.o. Sušice bude ve výkopu umístěna přílož 2x HDPE 40/33 ( viz. podmínka vyjádření FIXnet s.r.o. ze dne , zn.: a ze dne , zn.: ). Vymezení území dotčeného vlivy stavby. - Stavba nezasahuje do záplavového území řeky Otavy ani do MPZ města Sušice. Byla zpracována požárně bezpečnostního řešení jednotlivých částí stavby, které vypracoval Ing. Petr Čonka dne II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a dělení pozemků: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje ověřené situační výkresy : Sušice II - sídliště Pod Svatoborem rozvod telekomunikační optické sítě; koordinační situace ; koordinační situace - DKM v měřítku 1:2000 Sušice II - sídliště Hrádecká rozvod telekomunikační optické sítě; koordinační situace ; koordinační situace - DKM v měřítku 1:2000 Sušice II - sídliště Vojtěška rozvod telekomunikační optické sítě; koordinační situace ; koordinační situace - DKM v měřítku 1:2000 Sušice II sídliště Hrádecká - Pod Svatoborem propojení telekomunikační optické sítě; koordinační situace ; koordinační situace - DKM v měřítku 1:2000 se zakreslením dotčených pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb. 2. Provedení stavby bude vyhovovat vyhlášce 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášce č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, které upravují požadavky na provádění staveb a příslušné technické normy. 3. Před zahájením výkopových pracích je investor povinen dodržovat podmínky podle 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění. 4. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření všech správců iženýrských sítí s ohledem na jejich polohu a případné napojení na ně. Přeložky sítí nutno projednat s jejich správci a nechat odsouhlasit projektovou dokumentaci. 5. Budou splněny podmínky vyjádření Města Sušice, MRM ze dne , zn.: č.j. 25/11/MRM( e.č /10) k projektové dokumentaci a souhlas s uložením optického kabelu do pozemků a budov ve vlastnictví města: výkopové práce budou probíhat po etapách, výkopové práce budou prováděny v době od do 31.3., bude zajištěn stálý přístup do IZS, bude zajištěn přístup do všech přilehlých objektů, hutnění výkopu bude prováděno po vrstvách, osazení obrubníků bude do betonového lože,

6 Spis.zn. 2424/11/VYS/ str. 6 pokud bude výkop širší než ½ šíře chodníku bude provedena nová povrchová úprava celého profilu chodníku, výkopy v trávnících budou překryty min. 10 cm ornice a osety parkovou travní směsí, konečná úprava povrchu bude na místě předána technikovi města a o předání bude vyhotoven písemný protokol, záruční doba na úpravu povrchu min. 24 měsíců ode de předání. 6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Bytservis Sušice spol. s r.o. ze dne Budou dodrženy podmínky vyjádření 1. JVS a.s. Č. Budějovice ze dne , zn.: ; ; a ze dne , zn.: Budou splněny podmínky vyjádření ČEVAK a.s. Č. Budějovice ze dne , zn.: č.j. O ; -312; -314; Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Sušice OŽP ze dne , zn.: 4/11/ZPR/Ces: Se záměrem souhlasíme. S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu této akce bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Všechny odpady vzniklé při stavbě budou shromažďovány utříděné podle druhů a kategorií a v souladu s požadavky jejich konečného využití. V souladu se zákonem o odpadech bude přednostně zajištěno využití odpadu před jeho odstraněním, a to buď k vlastním účelům nebo předáním oprávněné osobě. Seznam oprávněných osob je zveřejněn na webových stránkách krajského úřadu. Uložením na řízenou skládku mohou být odstraňovány pouze odpady, jejichž využití není možné. Neupravené (nerecyklované) stavební a demoliční odpady nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace. Vytěženou výkopovou zeminu lze použít přímo a to bez úprav, pouze pro vlastní potřebu v místě stavby dle 2 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech. Doklady o nakládání s veškerými druhy odpadů, které realizací projektu vzniknou budo u přiloženy k žádosti o kolaudační souhlas nebo s oznámením se záměrem započít užívání stavby. 10. Bylo vydáno rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace - MěÚ Sušice OD a SH ze dne , zn.: Č.j. 4865/11/DOP/Pa. 11. Budou splněny podmínky závazných stanovisek HZS PK, ÚO Klatovy ze dne , zn.: HSPM-920; 922; 923; 924-2/2011 KT: Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby, vypracovaného Ing. Petrem Čonkou dne a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající z norem a technických předpisů. 12. Budou splněny obecné podmínky vyjádření Telefónica O2 Czech, Republic a.s., Praha ze dne , zn.: č.j / Budou splněny obecné podmínky vyjádření UPC Česká Republika, a.s., Praha ze dne a ze dne , zn.: R 1938; -39; -40; -41/ Budou splněny obecné podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., OD Plzeň ze dne , zn.: (č.j. 519/2011/Ku); -613 (č.j. 521/2011/Ku); -755 (č.j. 520/2011/Ku); -621 (č.j. 522/2011/Ku) a smluv o připojení ČEZ Distribuce, a.s., OPS Plzeň ze dne , č.s a č.s Budou splněny obecné podmínky stanovisek RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne , zn.: 623; 624; 625; 627/11/ Budou splněny podmínky vyjádření FIXnet s.r.o. ze dne , zn.: a ze dne , zn.: Byla předložena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi žadatelem a Městem Sušice ze dne Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: MAXTEL s.r.o., V Rybníčkách 650, Sušice II, Sušice 1

7 Spis.zn. 2424/11/VYS/ str. 7 O důvodnění: Dne podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, tj. územním plánem města Sušice, schválenou dne a jeho následnými změnami č. 1 až. 3. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Stanoviska sdělili: - Vyjádření Města Sušice, MRM ze dne , zn.: č.j. 25/11/MRM ( e.č /10) k projektové dokumentaci a souhlas s uložením optického kabelu do pozemků města Sušice. - Rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace MěÚ Sušice OD a SH ze dne , zn.: Č.j. 4865/11/DOP/Pa. - Sdělení MěÚ Sušice OŽP ze dne , zn.: 2839/10/ZPR/Vas. - Vyjádření MěÚ Sušice OŽP ze dne , zn.: 4/11/ZPR/Ces. - Závazné stanovisko KHS PK, ÚP Klatovy ze dne , zn.: 25219/21/10. - Sdělení KÚ PK OŽP, od. IPPC a EIA ze dne , zn.: ŽP/13108/10. - Vyjádření Telefónica O2 Czech, Republic a.s., Praha ze dne , zn.: č.j /11. - Závazná stanoviska HZS PK, ÚO Klatovy ze dne , zn.: HSPM-920; 922; 923; 924-2/2011 KT. - Vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., OPS Plzeň ze dne , zn.: P5A ; -64; -62 a ze dne , zn.: P5A Vyjádření Bytservis Sušice spol. s r.o. ze dne Předání podkladů a podmínek UPC Česká Republika, a.s., Praha ze dne a ze dne Vyjádření UPC Česká Republika, a.s., Praha ze dne , zn.: R 1938; -39; -40; -41/ Stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., Brno ze dne , zn.: 623; 624; 625; 627/11/ Vyjádření 1. JVS a.s. Č. Budějovice ze dne , zn.: ; -3298; a ze dne , zn.: Vyjádření ČEVAK a.s. Č. Budějovice ze dne , zn.: č.j. O ; -312; -314; Vyjádření SULES s.r.o. ze dne (4 x). - Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., OD Plzeň ze dne , zn.: (č.j. 519/2011/Ku); (č.j. 521/2011/Ku); -755 (č.j. 520/2011/Ku); -621 (č.j. 522/2011/Ku). - Smlouva o připojení ČEZ Distribuce, a.s., OPS Plzeň ze dne , č.s a č.s Vyjádření FIXnet s.r.o. ze dne , zn.: a ze dne , zn.: Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi žadatelem a Městem Sušice ze dne Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Město Sušice, ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Plzeň, UPC Česká Republika, a.s., FIXnet s.r.o. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

8 Spis.zn. 2424/11/VYS/ str. 8 Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly uplatněny. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Vedoucí odboru výstavby a ÚP ing. Lenka Blažková Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Na úřední desce: Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Dálkový přístup: Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a/ ve výši 1000,- Kč, byl zaplacen. Příloha: Ověřená dokumentace se situačními výkresy Sušice II - sídliště Pod Svatoborem rozvod telekomunikační optické sítě; koordinační situace ; koordinační situace - DKM v měřítku 1:2000; Sušice II - sídliště Hrádecká rozvod telekomunikační optické sítě; koordinační situace ; koordinační situace - DKM v měřítku 1:2000; Sušice II - sídliště Vojtěška rozvod telekomunikační optické sítě; koordinační situace ; koordinační situace - DKM v měřítku 1:2000; Sušice II sídliště Hrádecká - Pod

9 Spis.zn. 2424/11/VYS/ str. 9 Svatoborem propojení telekomunikační optické sítě; koordinační situace ; koordinační situace - DKM v měřítku 1:2000 (dokumentace podle 9 odst. 5 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření) O bdrží: účastníci (dodejky) MAXTEL s.r.o., V Rybníčkách 650, Sušice II, Sušice 1 Město Sušice, náměstí Svobody 138, Sušice I, Sušice 1 účastníci dle 85 odst. 2 stavebního zákona ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, Děčín 2 RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, Brno 2 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. DLSS Plzeň, P.O.Box 56, Praha 3 UPC Česká Republika, a.s., Závišova 502/5, Praha 4-Nusle FIXnet s.r.o., Pražská 1194, Sušice II, Sušice 1 dotčené správní úřady Městský úřad Sušice odbor životního prostředí, náměstí Svobody 138, Sušice I, Sušice 1 Městský úřad Sušice odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Svobody 138, Sušice I, Sušice 1 Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Aretinova 129, Klatovy Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165, Klatovy 1 ostatní ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, České Budějovice 10 Sušické lesy a služby, s.r.o., Volšovská 1214, Sušice II, Sušice 1 Bytservis Sušice, spol. s r.o., Tichá 873, Sušice ČEZ ICT Services, a.s., Fügnerovo nám. 1866/5, Praha 2-Nové Město

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2901/11/VYS/ V Sušici dne: 11. 10. 2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2011/12/VYS/ V Sušici dne: 16.7. 2012 Č.j.: 15100/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1210/12/VYS/ V Sušici dne: 28.5. 2012 Č.j.: 8948/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3822/11/VYS/ V Sušici dne: 8.11. 2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3260/12/VYS/Šp V Sušici dne: 21.1. 2013 Č.j.: 22635/12

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3658/10/VYS/Jen V Sušici

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2754/14/VYS/Pr 2754/14 - rozhodnutí

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1033/11/VYS/Jen V Sušici dne:18.5.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1328/10/VYS/Jen V Sušici

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2825/10/VYS/Ko V Sušici dne:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 782/11/VYS/Va V Sušici dne: 22.4.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 zn: 62/13/VYS/Bla V Sušici dne: 7.9.2015 č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4289/11/VYS/Oud V Sušici dne:6.2.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2594/10/VYS/ V Sušici dne: 31.8. 2010 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn: 1526/15/VYS/Pr V Sušici dne: 5.6.2015

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 7/13/VYS/Va 34720/12/VYS, 34721/12/VYS

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 4645/14/VYS/Oud 29687/14-3 V Sušici dne: 5.3.2015

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6814/2011/Ko MUBN-2529/2012/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 428/10/V/Pa Ve Kdyni, dne 17.3.2011 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1536/09/Che Mnichovice : 25.11.2009 Vyřizuje: Chejnová Pavlína Telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/259/2011-12286/PO/Pr Č.J.: MUNO

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003ALBK* MUHTX003ALBK SPIS.ZN.: OVÚP/1466/2012/Šp Č.J.: MUHT 3855/2012 VYŘIZUJE: Václav

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování Výst. 4855/11/Pa 1343/12/SÚ Nebeská Pavlína Ing.Pácaltová Hana 384371328, 384371327 hpacaltova@vcelnice.cz DATUM: 27.3.2012

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00744/12/P 01127/12/SÚ Prchalová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚŘAD Datum: 30.6.2010 Spis.zn.: SU/34513/2010/Fi Č.j.: SU/47490/2010 Vyřizuje : Ing. Jana Filipová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD R O Z H O D N U T Í Tel.: 377 915 477 Fax : 377 915 278 E-mail: jana.melicharova@vseruby.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V Š E R U B Y STAVEBNÍ ÚŘAD Č. j. : Stav. 365/2013 Všeruby 18.11.2013 R O Z H O D N U T Í ROZHODNUTÍ JE DORUČOVÁNO

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. "Myslív, 9 BJ - NN, knn"

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í. Myslív, 9 BJ - NN, knn M Ě S T S K Ý Ú Ř A D odbor výstavby a územního plánování tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j.

Více

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438

Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Městský úřad Kraslice - Odbor územního plánování, stavebního úřadu a památkové péče 358 20 Kraslice, nám. 28. října 1438 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: Tel.: 736/11/SÚ/Ran 5068/11/SÚ/Ran Vlasta Ranglová 352

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor dopravy Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 566, fax.:+420 371 430 529, e-mail: urad@muhorazdovice.cz Č.j.: MH/18178/2013 Spisová značka:

Více

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor.

Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail : vystavba@mubor. Městský úřad Bor 1 Odbor výstavby a územního plánování nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 1421/2012/OVÚP/17/ÚR-53 v Boru dne 31. července 2012 Vyřizuje : Krasanovská Telefon : 374 756 131 E-mail

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/4555/10/My V Klatovech, dne : 11.2.2011 Č.j.: OVÚP/966/11/My

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje p.o. Chebská 282 356 04 SOKOLOV Spisový znak: 328.3 Archiv.znak: A/ 20 Váš dopis

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S T O C H O V odbor výstavby J. Šípka 486, 273 03 Stochov Spis.zn. Č.j. Vyřizuje: Telefon: MESV/2381/2012/Zí MESV 2626/2012/Zí Zíková Lenka 312 651 222 Stochov, dne : 5.10.2012 Stavební

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : Č.j.: 2981/13/VYS/Bla 21525/13 V Sušici

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad ROZHODNUTÍ Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 252 42 Telefon.: 241 932 451 Fax : 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, č.ú. 3725 111 / 0100 1Č : 241 318 Spis.zn.: SÚ/URS064-5383/12751/2009/Vok

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy

Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy Městský úřad Dolní Benešov odbor výstavby a dopravy C.j.: Výst./149/09/Ei Dolní Benešov, dne 19.1.2010 Vyřizuje : Eichlerová, oprávněná úřední osoba Tel. : 553 651 285 Obec Bohuslavice Lenka Kocurová Zahradní

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1483/2015/Ko MUBN-4107/2015/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D N E J D E K ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Spis.zn.: OSÚŽP/1071/09Sa Č.j.:

Více

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/120/15/30 25. 3. 2015 Březno Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@seznam.cz ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.3055/3129/10-Ř V Nové Bystřici dne 22.9.2010 Č.j.: 4330/10/SU Vyřizuje: Tel.:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 26/12/V/Pa Ve Kdyni, dne 28.2.2012 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 2228/12/VYS/ V Sušici dne: 30.7. 2012 Č.j.: 16640/12

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/156156/2012 ST2/Svo MMHK/195754/2012 ST2/Svo Vladimír Svoboda 495 707 886 Vladimir.Svoboda@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 3160/14/ZPR/Kal V Sušici dne 13.1.2015 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ tel: 317 754 111 fax: 317 754 199 e-mail: mubene@benesov-city.cz epodatelna@benesov-city.cz ČÍSLO JEDNACÍ

Více

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Spis. zn.: 11106/OST/10 Pol V Rokycanech:14.2.2011 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 1318/OST/11 Jaroslav Polák

Více

Městský úřad Kamenice nad Lipou

Městský úřad Kamenice nad Lipou Městský úřad Kamenice nad Lipou odbor výstavby a životního prostředí PSČ 394 81 Nám. Čsl. armády 52 Číslo spisu: VŽP-1843/2008/Bo Číslo jednací : 2438/2008/VŽP/Bo Odpovědná úřední osoba: Josef Bojanovský

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 349/10/V/Pa Ve Kdyni, dne 15.11.2010 Vyřizuje: E-mail: Palečková, 379 413 528 paleckova@radnice.kdyne.cz Výroková

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-1300/2011/Ko MUBN-2615/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY M Ě S T S K Ý Ú Ř A D D O B R O V I C E ODBOR VÝSTAVBY PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 28, 294 41 DOBROVICE SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 1409/2012/Au Výst/1892/2012/Au Augustinová, oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM Stavební odbor Pardubická 67, 537 16 Chrudim, tel.: 469 657 111, e-mail: stavebni@chrudim-city.cz Spis.zn.: CR 038206/2010 V Chrudimi dne 11.10.2010 Čís.jedn.: CR 045541/2010 STO/Po

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/842/13 ŽP/7848/13/Šp Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 MĚSTSKÝ ÚŘAD RUDOLFOV Odbor výstavby 373 71 Rudolfov, Hornická 11/1 Značka: Vyřizuje: Tel.: Datum: Sp. zn.:měú/ov/4887/2012/br Jana Brožová 777 759 471 26.4.2013 Č.j.: MěÚ/1445/2013/Br e-mail: jana.brozova@rudolfov.cz

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3008/2011/Ko MUBN-4401/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Šumperk Jesenická 31, 787 01 Šumperk Naše Č. j.: MUSP 87231/2014 Naše Sp. Zn.: Odbor: 40767/2014 VYS/JIDO odbor výstavby Tel.: (+420) 583 388 111 *MUSPX01EQUP4* Datum: 23.9.2014 ROZHODNUTÍ

Více

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role odbor životního prostředí a výstavby, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778 ČÍSLO JEDNACÍ.: 1791/10/NR/Kf VYŘIZUJE: Kaufmannová/linka 321 NOVÁ ROLE

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/227/2015/padm SÚ/5064/2014/padm Ing. Markéta Padevětová telefon: 323

Více

Tenisový areál SK Tenis Mýto

Tenisový areál SK Tenis Mýto Spis. zn. (č.j.): 9535/OST/11 Čer V Rokycanech: 30.1.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 789/OST/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Č.j.: výst. 241/08/F Čelákovice, dne 31.3.2008 Vyřizuje: Fottová, tel. 326/929134 ROZHODNUTÍ

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 1986/12/VYS/Šp V Sušici dne: 20.2. 2013 Č.j.: 14945/12

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/585/10/HBo Mnichovice : 4.6.2010 Vyřizuje: Ing. Helena Bočková telefon: 323666321 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE Odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2904/10/ZPR/Kal V Sušici dne 16.3.2011 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5254/2009/OÚPSŘ-328/Ku-12 15.6.2009 Vyřizuje: Ing. Kůra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: MUVB/2014/2582/331/st Č.J.: MUVB/2014/2582/331/st-5 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov Odbor stavební a územního plánování ČÍSLO SPISU: ČÍSLO JEDNACÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚP/90106/2009/Kl 100039/2009 Koláčková Věra 359 808 230 vera.kolackova@mu-sokolov.cz

Více

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ

Č.j.: SÚ 257-1/08 Nejdek, dne 17.9.2008 Vyřizuje: Satýnek Petr (137) p.satynek@nejdek.cz ROZHODNUTÍ Spis.zn. SÚ 257/08 str. 1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N E J D K U ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, Karlovarský kraj telefon 353 240 111, fax 353 925 726 Č.j.:

Více

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í

Sp.zn.: SURI/4164/2012/Kree Mohelnice, dne 31. 10. 2012 Č.j.: SURI/23545-12/Kree R O Z H O D N U T Í Městský úřad Mohelnice - odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 430 767 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje:

Více

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz

Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Odbor životního prostředí Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.:+420 371 430 545, e-mail: vaskova@muhorazdovice.cz H O R A Ž Ď O V I C E Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/3459/10/OSVO/Ma Č.J.: MK/3459/10/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Macek TEL.: 541422313 E-MAIL: macek@radnice.kurim.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011

ROZHODNUTÍ. Spis. zn.: Výst./25/2011/Šu Hanušovice, dne 9. 5. 2011 Č.j. MUHA 3059/2011 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 310-4/2008-330/R V Proseči dne 28.8.2008 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 18369/18370/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 16.11.2010 ROZHODNUTÍ

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J. Spis: Čj.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/60/11/Dan SÚ/869/11/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 4.4.2011

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 32/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/012769/SÚ/Pí Přerov, dne 4.3.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/033554/2011/Pí

Více

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

S00RP00GPX9F VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RP00GPX9F SOORXOOHWADS Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 30031/2011 OSŘOŽÚ/Ja-328 Břeclav, dne 17.08.2011 Č.j.: MUBR 50954/2011

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/4008/2010/HÁ V Jindřichově

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B O S K O V I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí 9. května 2, 680 11 Boskovice SPIS. ZN.: SMBO 7254/2012/STAV/meko Č.J.: DMBO 10064/2012 VYŘIZUJE: Ing. Tomáš Měkota TEL.:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-0232/2011/Ko MUBN-1788/2011/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2348/2012/Bi Č. J.: 3471/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Spis. zn. (č.j.): 7530/OST/11 Pol V Rokycanech: 28.2.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 180/2012. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova Odbor stavebního úřadu a životního prostředí ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 Spis zn.: 2012/127121/STAV/SU/KJ Přerov, dne 11.12.2012 Č.j.: Vyřizuje: Telefon:

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-3169/2011/Za MUBN-4276/2011/iz Bc. Irena Zárubová 412 589 820 zarubova@benesovnpl.cz

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 232/12/50/Lu-4 Všechovice : 28.8.2012 KEY INDUSTRY ENGINEERING GROUP s.r.o. Mojmírova 1710/15

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/1080/11/Za Mnichovice : 23.8.2011 Vyřizuje: Ing. Jitka Zákravská telefon: 323 666 322 VEŘEJNÁ

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L K É P A V L O V I C E stavební úřad Nám. 9.května 40 691 06 Velké Pavlovice SPIS. ZN.: výst.3071/2012- St Č.J.: MuVP - 0087/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 9.1.2013 Stehlík

Více

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě

Novostavba rodinného domu včetně přípojek na inženýrské sítě S00RP00SPW0V S00RX00I7C2W Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad ^ Sp.zn. MUBR-S 49218/2011 OSŘOŽÚ/Vl-328 Břeclav, dne 14.09.2011 Č.j.: MUBR 61800/2011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova 82, 513 13 Semily ROZHODNUTÍ Č. j.: SÚ/2873/15 Spis. značka: SÚ 2142/15-N Vyřizuje: Neumann Tel.: 481 629 274, 601 325 479 Fax: 481 629 209 E-mail: neumann@mu.semily.cz Datum: 30.09.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD SEMILY Obvodní stavební úřad Husova

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 2042/184-UR/2010/Kr Trhové Sviny, dne 19.3.2010 Vyřizuje : František Kříha 8608/10/Kri Telefon : 386 301 427

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ S00RX00M47Y7 Městský úřad Břeclav odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. MUBR-S 22416/2013 OSŘOŽÚ/Če-328 Břeclav, dne 03.07.2013 Č.j.: MUBR 42462/2013 Oprávněná

Více

Městský úřad Králův Dvůr

Městský úřad Králův Dvůr Městský úřad Králův Dvůr Stavební úřad Králův Dvůr, náměstí Míru 139, 267 01 Králův Dvůr tel./fax.: 311 652 037 / 311 636 181, e-mail: paterova.su@seznam.cz Sp.zn. Č.j.: MEKD-Výst./6795/2011/Pa VYST-Pa/7806/2011

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 08.04.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/21369/2013/Pro

Více

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy. Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 10260/2009/OÚPSŘ-328/Va-8 23.10.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/2910/10/My V Klatovech, dne : 28.5.2010 Č.j.: OVÚP/3920/10/My

Více

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou)

Arch. č.: ÚR-SÚ 429/2015 úřední osoba: Bc. Srkalová Renáta Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (oznámeno veřejnou vyhláškou) *MULNX00MZ8L3* *MULNX00MZ8L3* Městský úřad Louny odbor stavebního úřadu Mírové náměstí 35, 440 23 Louny Spisová značka: MULN/2903/2015/SU/SR Louny 02.11.2015 Číslo jednací: MULNCJ 80048/2015 Oprávněná

Více