JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JE PŘED NÁMI ADVENT. Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně 2010 PROSINEC. pro mě snad nejhezčí období církevního"

Transkript

1 Věstník farnosti u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava 5. prosince Léta Páně PROSINEC JE PŘED NÁMI ADVENT pro mě snad nejhezčí období církevního roku. Ta touha po Vykupiteli, vyjádřená v tolika krásných adventních zpěvech, spolu s jejím naplněním v blížících se Vánocích, ve mně vždy vzbuzuje radost, o níž ani nevím, kde se bere, snad ve vědomí, že je už naplněna, a přesto ji můžeme znovu a znovu opakovat. Je to paradox v přírodě je teď asi nejnepříjemnější čas málo světla, sychravo, mlhavo, často prší. Příroda jako by byla obrazem starozákonní doby, která obklopená strádáním, malomyslností, nepravostmi volá po Vykupiteli. Prorok Izajáš to dobře vystihuje, když říká v 64 kap.: Hle, ty ses rozhněval, protože jsme hřešili, odedávna jsme žili nevěrně. Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno, nikdo se nevzchopil, aby se k tobě přivinul, neboť jsi před námi skryl svoji tvář, nepravosti jsi nás vydal napospas. Izajáš to ale nevzdává a volá: Rosu dejte nebesa shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak, ať se otevře země a zplodí spásu! (Iz 45,8). A pak slyšíme ujištění: Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo (Iz 9,1). A tak v tom nevlídném podzimním čase v dálce září maličké světlo Vánoc. To se během adventu rozhořívá stále víc a my už zpíváme s jistotou, potvrzenou 2000 lety: Ejhle, Hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním, jak to všichni od dětství známe. Vánoční světlo nezhaslo ani po 2000 letech, a nejen že nezhaslo, ale rozsvítí

2 2/ XII pro mě symbolicky všechna náměstí a ulice všech měst po celém světě. Já vím, jak to zneužívá komerce, ale pro mě stejně všechna ta světla svítí na počest toho Božího Děťátka. Známe snad někoho jiného, jehož narozeniny se takhle slaví i po tak dlouhé době? Zkusme si někdy rozmyslet, o co všechno bychom přišli, kdyby se byl Ježíš nikdy nenarodil, kdyby neexistovaly Vánoce a kdybychom neměli nic z toho, co nám Ježíš přinesl. Na závěr bych ráda uvedla báseň, která, ač se jmenuje Koleda, krásně souzní s adventem. Je to báseň Jana Zahradníčka, od jehož úmrtí letos v říjnu uplynulo 50 let. Co načekal se kámen, co strom se nazelenal, co listí spadlo z ramen jesením před potopou... A znova vítr sténal, a znova věků věky kopyty pohrom kopou, přelévajíce řeky, hnětouce v sopek díži krystaly, zřídla, kovy, ženouce stáda k stříži, stelouce hnízda, rovy. Co načekal se kámen dějiny pospíchaly k podhradí Babylona, a zpívajíce amen dál v děsný spěch se daly. Vzdouvá se zhouby clona, svět krokem armád duní, Pergama, Karthagina se mihnou na výsluní, svět zdupán legiemi se k budoucnosti vzpíná, tiskne se země k zemi. Co načekal se kámen, Kameni zneuznaný! Co čas se nastál zmámen nad konvalinkou v lese, než vzešel matky Panny květ čistý z kořen Jesse, než zazářil nám Betlém! Ó pojďme, nečekejme, smrt tmám se ochalebí, ó pojďme za tím světlem, a Krále přivítejme, jenž vládne zemi, nebi. JN SPOLEČENSTVÍ naší farnosti a jeho záležitosti Farní charita Motto: Mt 24,44: Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Do adventní doby vstupujeme s očekáváním a vůlí k přípravě. v rámci naší farní charity v době uzávěrky Vinice máme s našimi plány dost nejasno. A tím jsme krásně vedeni k tomu, svěřit naše konání Pánu. Prosíme o přípravu balíčků vánoč-

3 3/ XII ního pečiva a obrázků dětí (uzávěrka bude ) pro osamělé Prahy 10 a ty, kteří by rádi připravené balíčky v rámci návštěv během čtrnácti předvánočních dní předali, aby se zapsali na příslušný list v kostele sv. Václava, případně dali vědět na naše kontakty. Rádi bychom věnovali i čas s troškou sdílení. Vzhledem k dlouhotrvajícímu povolebnímu uspořádávání vedení na naší radnici se velice omlouvá vedoucí soc. odboru, se kterou jsme akci připravovaly, že to před Vánocemi letos nepůjde. V době uzávěrky Vinice to vypadá, že možná bude jiné řešení. Od by pak měla být v kostele možnost zapsat se k účasti na Tříkrálové sbírce pro tříčlenné skupinky dětí a mládeže + vedoucí od do Zároveň i možnost zapsat pozvání do domů k nakloněným sousedům, máme s tím dobré zkušenosti. Záměr pražské ADCh: podpora charitních projektů v pražské arcidiecézi (Charitní domov pro seniory v Mukařově a charitní azylové domy pro matky s dětmi v tísni v Brandýse n. L. a Kralupech n. Vlt.); podpora charitních projektů v zahraničí (Indie technická škola Prathibodaya, Bidar a Bělorusko podpora vzdělávání dětí a mládeže a dobrovolnictví pro místní Charitu) + náš záměr: finanční podpora potřebných rodin v naší farnosti. Tato sbírka mívá své příznivce i odpůrce. Zase se těším, že budeme děkovat za povzbuzující energii, s kterou mnozí přispějí nám a nejen nám. Vždyť o obohacení neopakovatelnými zážitky můžeme dlouho vyprávět. Stejný náš záměr bude mít i tradiční kostelní sbírka o 3. adventní neděli Zároveň připomínáme i potřebnou farní miniadopci buď trvalé nebo jednorázové příkazy na účet farnosti s VS a označením. Máme mezi sebou několik rodin, kde zvlášť nemoc živitelů působí značné materiální problémy. Příjemce řeší P. Stanisław se zástupci fachy. Prosíme proto o sdělování potřeb. Výtěžek z prodeje úžasných figurek paní Svatavy bude příspěvkem na školu pro druhou indickou dívku. Hanka, č. účtu farnosti: /0800 pro fachu VS: Ekonomická rada Ekonomická rada se sešla Projednali jsme stav financí, opravy v kostele sv. Václava, adopci indické dívky (viz samostatný článek). Oprava jímek okapových svodů proběhla , poklop u vodovodní šachty se řeší ve spolupráci s majitelem pozemku MČ P10, místo pro uložení jesliček bude řešeno zatím chybí finanční prostředky. Je nutné provést opravu luxfer na věži kostela budeme žádat o grant. Proběhne generální oprava zpovědnic, na kterou nám MČ P10 přispěla částkou Kč. Jiřina Haaszová Pastorační rada Během adventní doby nás čekají různé akce. V sobotu od hodin

4 4/ XII proběhne adventní duchovní obnova, přednášející P. Vojtěch Eliáš. O 3. neděli adventní ( ) se uskuteční sbírka na sociálně slabé rodiny. Od se můžeme účastnit rorátů u sv. Mikuláše od 7.00 hodin ráno. Stejně jako loni se chystáme připravit balíčky cukroví pro seniory. Děti z náboženství pro ně namalují obrázky. Oboje seniorům předají dobrovolníci za účasti pracovníků sociálního oddělení Městské části Praha 10. Připravujeme akce pro rok Hned začátkem ledna proběhne Tříkrálová sbírka. v lednu nás dále čeká společenský večer farnosti, který se uskuteční na tradičním místě v Kulturním domě barikádníků Barča. Na sobotu je plánován den pro manžele. Koncem dubna a začátkem května uvažujeme o farním zájezdu, bude-li zájem. Pro děti z náboženství je plánována letní akce v Polsku. Budou zveřejněna pravidla farního sálu a informace o fungování topení v kostele sv. Václava. Dále dojde ke zveřejnění nabídek na provádění řemeslnických prácí. Osoby, které tyto práce nabídly v anketě farnosti, budou zkontaktovány. Uvažujeme o podávání farní kávy mezi mší sv. v 8.30 a a po mši sv. v hod. Obnovuje se nedělní prodej knih v kostele sv. Václava. Knihy bude prodávat pan Ivan Menoušek. Hledáme vhodnou osobu na místo katechety případní zájemci, kontaktujte Stanisława. Lída Hobzová Naše farnost sponzoruje indickou dívku Na nedělní mši o půl jedenácté náš kostel navštívil vzácný host až z daleké Indie. Byla jím karmelitánka, sestra Christin Misquith za doprovodu paní Mgr. Jarmily Lomozové, vedoucí rozvojového střediska Arcidiecézní charity Praha. Sestra Christin nás seznámila s činností Karmelitánské střední školy v Bídanu, která připravuje v dvouletém studiu dospívající dívky na budoucí

5 5/ XII povolání například sekretářky nebo učitelky v mateřských školkách. Dívky ve škole i bydlí a samy si ve skupinkách vaří. Také se účastní dalších aktivit školy, zejména komunitních projektů na chudém venkově. Škola dává vzdělání dívkám z chudých rodin, které by si jinak vzdělání nemohly dovolit. Dívky po ukončení školy ze svých výdělků sponzorují vzdělání chudých dětí. Při mši proběhla sbírka na činnost této školy a vybralo se celkem Kč. Za tuto částku může farnost zaplatit dvouleté studium pro jednu dívku. Po mši proběhlo promítání obrázků ze života na indickém venkově i ve škole; beseda se sestrou Christin a seznámení s profily dívek, které potřebují finanční podporu formou adopce na dálku. Z nich byla vybrána Sulgamma Kannale, narozena , bydlištěm v Benaknalli. Je ve třídě Junior Grade školy Carmel Vocational Training Institute, bydlí na internátu, jejím oblíbeným předmětem jsou počítače, ráda by se stala učitelkou práce s počítačem. Má dobrý prospěch, velmi dobře se učí anglicky. Jejím koníčkem je zpívání. Dívčini rodiče jsou námezdní dělníci. Sulgamma má 3 bratry ve věku 25, 18 a 16 let. Vyznávají náboženství S. C. (jedna z kast oficiálně uznaná indickou ústavou). Hana Rechnerová a Jiřina Haaszová OHLÉDNUTÍ za minulým měsícem nebo i dál Výlet do země chačkarů Chačkary jsou kamenné kříže, jimiž je Arménie, země, do které jsme si udělali začátkem října jedenáctidenní výlet, takřka poseta. Jsou to náhrobní kameny, překrásně zdobené pradávnými umělci. Některé připomínají ty nejjemnější krajky. Do Arménie jsme přiletěli za starobylými církevními památkami, jako jsou kláštery a kostely z 6. až 12. století. Provázel nás pan Luděk Kučera, který také předem všechno zorganizoval a zajistil. Luděk je ve skutečnosti vysokoškolským učitelem informatiky, ale protože si zamiloval všechny ty úžasné chačkary a památky, které v Arménii jsou, rozhodl se už někdy před rokem, že nám je ukáže a něco nám o nich poví. A protože je to muž, který drží slovo, tak svůj slib splnil, přestože mu mezitím těžce onemocněla jeho paní. Paní Dáša je teď na vozíčku ale byla to právě ona, která nakonec po dlouhém váhání rozhodla, že se do Arménie přece jen pojede. Do Jerevanu jsme přiletěli s otcem Stanisławem 6. října brzy ráno. Na letišti nás čekal autobus, který nás pak vozil po Arménii až do konce našeho pobytu. Skoro celá naše výprava, sestávající se asi z 45 členů, byla ubytována vhostelu Envoy, který se nachází v centru hlavního města. Luděk Kučera se svou paní a ještě s jedním manželským párem bydleli v jiném domě opodál, protože se

6 6/ XII do Envoye už nevešli. (Nevím, jak to Luděk s Dášou zvládali, neboť bydleli ve druhém patře bez výtahu!) Naše první procházka po Jerevanu, po probdělé noci, nás trochu zklamala. Věděli jsme dobře, že jsme se ocitli v zemi, která již po staletí tolik trpí válkami, genocidami, četnými zemětřeseními, sovětským komunismem,... přesto nám chvíli trvalo, než jsme tuto skutečnost přijali. Z Jerevanu nezbylo nic, co by připomínalo jeho slavnou minulost. Již v roce 782 před Kristem na tom místě dal vybudovat král Argišt pevnost Erebuni, což byl také původní název pro Jerevan. z této pevnosti zbyly jen trosky nad divokým údolím. Za dnešní vzhled Jerevan vděčí zejména architektovi Alexandru Tamanianovi, kterému byl ve dvacátých letech 20. století svěřen úkol vybudovat moderní město. Centrum je postaveno na kruhovém půdorysu, kde stojí opulentní vládní budovy a také fontána. Městem se táhnou široké bulváry s množstvím hlučných a páchnoucích aut. Domy, na nichž je podepsána sovětská architektura, jsou tzv. moderní. Dnes jsou však ve velmi zchátralém stavu, stejně tak chodníky a stovky fontán, které už dávno nejsou funkční. Smečky toulavých, vyhublých, ale poměrně hodných psů celou atmosféru hlavního arménského města dokreslují. Není divu, že oblíbenou barvou Arménů je černá. Obzvláště muži chodí oblečeni v černém. Napadlo mě, že asi drží trvale smutek. Na utrpení, která arménský národ musel v minulosti prožít, se asi zapomenout nedá. Připadalo mi, že Arménům utrpení, bolest a křivda byly vryty do tváří. K cizincům se chovají slušně, ale veselí lidé to nejsou. Nejvíce je asi poznamenala genocida za 1. světové války, kdy Turci (tenkrát ještě Osmanská říše) v letech 1915 až 1918 vyvraždili asi 1,5 milionu Arménů a zabrali podstatný kus země i s horou Ararat, která Turecku patří dodnes. Jerevan sám byl navíc dost poničen při zemětřesení před dvaceti lety. Tehdy tam zahynulo přes padesát tisíc lidí. Během následující války odešlo hodně Arménů do emigrace. Říká se, že Arménů v diaspoře je mnohonásobně více než v Arménii samotné. Nejdůležitějším světcem arménských křesťanů je sv. Rehoř Osvětitel. Podle legendy žil ve 3. stol. král Trkades, který psychicky onemocněl poté, co nechal ukamenovat nevinnou křesťanskou dívku, která odmítla si ho vzít za manžela. Měl tak silné výčitky svědomí, že si o sobě začal myslet, že je vepř, a také se tak choval. Nikdo jej neuměl vyléčit. Jeho sestra však jednou měla sen, že jediným člověkem, který je toho schopen, je jakýsi Řehoř, kterého kdysi tentýž král dal mučit a uvěznit do hluboké díry v jeskyni Khor Virap. Řehoř v této díře žil asi 15 let. Přežil díky jedné vdově, která mu tam nosila jídlo. Toto utrpení skončilo díky snu královy sestry. Byl ke králi povolán, aby jej z jeho bláznovství vyléčil. Řehořovi se to nejen povedlo, ale díky jeho víře a svědectví král Trkades přijal křesťanství on a celá tehdejší Arménie. A tak se Arménie stala první křesťanskou zemí na světě. Při našem putování jsme mimo jiné navštívili klášter Eschmiadzin, což je poutní místo, pro Armény to nejdůležitější. Svatý Řehoř na základě svého snu zvolil místo pro založení eschmiadzin-

7 7/ XII ského kostela, který tam stojí dodnes. Překrásné chačkary jsou rozmístěny všude kolem kostela i kláštera. Byly sem dovezeny z různých koutů bývalé arménské říše. Při našich cestách autobusem jsme byli ohromováni úžasnou přírodou. (Autobus bezpečně řídili střídavě otec se synem Arméni, kteří dobře znají nedokonalé silnice své země.) Uloupený Ararat se svou bílou špičkou, protože to je ledovec, je prostě úžasný. Když není mlha, je takřka na dosah ruky. Vždyť Jerevan je jen 12 kilometrů od hranic s Tureckem! Po celou dobu našeho společného pobytu v Arménii byl náš milý otec Stanisław s námi. Každé ráno sloužil eucharistii v jídelně našeho hostelu. Měl pro nás vždy připravenou krásnou promluvu a bylo s ním dobře jako vždy. V neděli jsme se účastnili bohoslužby v jerevanském kostele, který patří Arménské apoštolské církvi. Byl to úžasný duchovní zážitek plný hudby, překrásného zpěvu a barev. Nemohu zde vypsat vše, co jsme viděli a slyšeli, bylo toho tolik! Všechno jsem to ale natočila na kameru a udělám z toho film, na který jste všichni zváni. Promítání bude někdy v lednu. HZ Monínec 2010 Duchovní obnova manželů Ze závěrečného hodnocení účastníky mne nejvíce oslovilo: Martin: krásné počasí a práce a modlitba ve skupinkách Lída: připomenutí významu modlitby přes generace (rodiče za nás, a my sklízíme ovoce těchto modliteb. A my přebíráme štafetu dál, modlitbami za naše děti a vnoučata) Olga: jiná struktura než vloni, hlavní důraz kladený na každodenní vlastní tvořivou práci jen by bylo lepší, kdyby nám byl tento koncept (práce jednotlivce následovaná výměnou zkušenosti v manželském páru a návazně práce ve skupince, která se ale mohla týkat i jiného tématu) řečen už na začátku. Vděčnost za to, že na rozdíl od loňska tentokrát mohla být na obnově spolu s manželem Jarka: pozitivní atmosféra. Společná modlitba v manželských párech. Práce ve skupinkách, vytvoření modlitební skupiny Helena: skvělých šest hlídačů toho obrovského množství dětí a jejich čtyři dobrovolní deseti- až dvanáctiletí pomocníci Jana a Láďa, Adéla a Martin, i Lída s manželem: vděčnost za to, že vše proběhlo organizačně hladce a i oni měli možnost se do duchovní obnovy zapojit a čerpat z ní Josef z Moravy: výměna zkušeností z praktikování křesťanství v rodinách; cítil jsem se tu mezi svými Denisa: zjevná láska mezi přítomnými manžely. Velkým plusem pro výměnu zkušeností bylo velké věkové rozpětí mezi jednotlivými páry Denisa i Helena: uslyšela jsem přesně to, co jsem v duchovním boji, kterým procházím, potřebovala slyšet Láďa: vděčnost o. Stanisławovi, že je s Lídou přemluvil k účasti Jirka: dobré jídlo a že o vše bylo postaráno. Jen škoda, že se na nás se ženou

8 8/ XII nedostala možnost poradit se s psycholožkou Janou (působící v Anglii) Lída: měli jsme možnost poznat nové lidi a ty, které jsem už znala, poznat zase z jiné stránky a prohloubit přátelství Adéla: radost nad tím, že mohla být s námi i Jana (do ČR přiletěla kvůli Monínci, kvůli tomu už nepřiletí na Vánoce). Těžko popsatelný zážitek ze závěrečné mše hudebně doprovázené bratry Škochovými (dík za to patří i jejich manželkám, které tím byly ochuzeny o vzájemné vyznání manželů) a pak při přijímání Františkou, která i přes bolest šlach na rukou hrála na housle Lída: možnost porady s experty z různých oborů Jana: a nabídka možnosti se i po Monínci zkontaktovat s věřícími psychology a psychiatry (poznámka: za úhradu) Jirka: čas, který nám věnoval o. Stanisław, a jeho nasazení (v průběhu těch čtyř dní přednášel, poskytl možnost pro svátost smíření a pro duchovní rozhovory) Myslím, že závěrečná stručná hodnocení mluví za vše. Sama můžu těžko odstupňovat, co se nejvíce líbilo mně samé skvělé bylo totiž úplně všechno: vynikající organizace po celé čtyři dny předem připravená a v průběhu celých čtyř dní dodržená koncepce celé obnovy manželství obdivuhodná práce šestice hlídačů dětí a jejich dobrovolných pomocníků (každé malé dítě si našlo svého důvěrníka a ti větší se úplně samozřejmě starali, aby malým nic nechybělo) možnost odpočinku hlídačů vždy odpoledne, kdy jsme se celé rodiny vydaly na výlety v krásné přírodě, za krásného slunného počasí kromě skutečně dobrého jídla také přívětivá a rychlá obsluha u stolů účast na mši svaté a možnost jít ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru s otcem Stanisławem možnost porady s experty z různých oborů (s psycholožkou, s finančním poradcem, s odbornicí na komunikaci, s poradcem přes pojišťovenské produkty, s expertem na práci se seniory) výměna zkušeností ve skupinkách i během výletů či společenského večera přednášky o. Stanisława na téma Boží slovo, s krátkým vystoupením Jožky Nagye na téma Jak číst Nový zákon, Adély a Martina Boučkových na téma Rady pro snoubence (praktické rady i pro komunikaci manželů navzájem) a skvělá přednáška Jany na téma Výchova dětí v křesťanských rodinách Největší přínos jsem však stejně jako ostatní viděla v práci ve skupinkách byla to práce s Biblí a jiný den výměna zkušeností na téma Přímluvná modlitba, i její praktické provádění. Vytvořila se spontánní modlitební společenství, domluvili jsme se také, že se jako skupinky ještě sejdeme. Sejdou se i všichni účastníci na neformální agapé v prosinci v sále našeho kostela. Už se všichni moc těšíme! HH

9 9/ XII Letem světem V pondělí večer se na slavnost všech svatých konala eucharistie v kostele sv. Václava. Na dušičky se konala v kostele sv. Václava eucharistie tradičně v latině. Pro všechny příchozí byly k dispozici latinsko-české brožurky, abychom mohli odpovídat v latině. Celou mši doprovázel smíšený pěvecký sbor SUDOP a členové mužského pěveckého sboru Smetan, sbor a orchestr Emauzského kláštera, Cantores Pragenses a Ventova dechová harmonie, které dirigoval Tomáš Čechal. Zahráli Requiem c moll op. 70 Jana Václava Tomáška, od jehož smrti uplynulo 160 let. V sobotu , a proběhl inzerovaný Kurz efektivního rodičovství v sále u sv. Václava. Ve středu se konala na faře mše svatá se Stanisławem pro starší mládež. Sešlo se nás, nepletu-li se, jedenáct, dvě miminka a dvě nové tváře, které jsme moc rádi viděli. V sobotu se vypravili rodiče s dětmi na výlet do Klánovického lesa. V neděli se v sále u sv. Václava promítaly fotky a videa z farní dovolené v Dolomitech. Ve středu se k 21. výročí od Sametové (Anežčiny) revoluce konal v sále u sv. Václava komponovaný koncert písní a básní od Karla Kryla v podání kapely Missa. V pátek byla kostele sv. Václava po večerní mši svaté prezentována kniha o J. Gočárovi, na které se mimo jiné podílel i Jan Rückl. 27. a proběhl víkend kurzů Alfa. A v neděli odpoledne se konalo na faře loutkové divadlo. AL LITURGICKÉ OKÉNKO Zmrtvýchvstalý Kristus činí lidský život nepřetržitým svátkem Zdá se, jako bychom dnes nejen neuměli truchlit, ale ani slavit. Hlavní je výkon. Každé naše jednání má v sobě něco napjatého, hektického a musí stále prokazovat svou užitečnost. Svátek a slavení jsou však stejně jako láska neužitečné, jako by jen rušily průběh předem naplánovaných programů a odváděly pozornost od požadované proměny světa. Ježíšova obec se od samého počátku schází přesvědčena, že už nemusí podávat žádné výkony, protože to rozhodující už udělal Bůh v Ježíši Kristu. Záchranu, spásu a pokoj neočekává od vlastních výkonů, nýbrž od Krista. Schází se, aby děkovala a chválila, zpívala o své naději, ale rovněž aby vyznávala nevěru a vinu. Tolik Klemens Richter, emeritní profesor teologické fakulty z Münsteru. Rád bych se mýlil, ale také mám dojem, jako by dnešní křesťané ztráceli umění křesťansky slavit. Jinými slovy: jako bychom ztráceli schopnost využít liturgický rok se všemi jeho svátky a

10 10/ XII obdobími jako duchovní životní prostor, který činí náš čas útulným. V každém následujícím čísle se proto pokusíme upozornit na významné svátky daného měsíce. Začal advent, ne příchod, ale příchod k ad-venio. Hospodin přichází k spáse, k soudu, vždy však k člověku... Advent má v sobě rozměr eschatologický i rozměr přípravy na Vánoce. Předěl nastává 17. prosince, navenek snad především jiným začátkem eucharistické modlitby (prefací). K adventu patří rorátní zpěvy. Budeme je zpívat od do včetně, každý den v 7 hod. u sv. Mikuláše (vyjma neděle , kdy budou bohoslužby v obvyklém nedělním pořádku; v sobotu bude rorátní mše až v 8 hod.). Adventem nás provázejí tři výrazné postavy: proroci Izaiáš a Jan Křtitel a Maria. Slavnost Narození Páně, jako jeden z největších svátků, má nejen svou vigilii (bohoslužby večer a v noci; u nás v 16 hod. a 24 hod.), ale také svůj oktáv, tj. prodloužení do osmi dnů. Osmý den tak připadá na Jeho liturgie připomíná Panu Marii jako Matku a také respektuje a odráží to, že začíná nový rok. Do vánočního oktávu spadá několik svátků, z nichž asi nejdůležitějším je Svátek svaté Rodiny. Zaveden byl teprve v 19. stol. a je vzácný tím, že pro manžele znamená to, co pro kněze Zelený čtvrtek: je příležitostí obnovit manželský slib. Zvláštní citlivost k občanskému kalendáři projevuje liturgie také , kdy se v podvečer slouží děkovná eucharistie za uplynulý rok (u nás v 16 hod.). Je dobrým zvykem zpívat v jejím závěru hymnus Te Deum Bože, tebe chválíme. Druhým vrcholem vánoční doby pak je Epifanie Slavnost Zjevení Páně (bohoslužby u nás v 8 a v 18 hod.) Slavnost připomíná tři momenty, které na začátku evangelií zjevují, kým Ježíš je: klanění mágů, křest Janův a svatba v Káně si můžeme zvlášť uvědomit sounáležitost s východními křesťany, pro které je to vlastní vánoční slavnost. V západní liturgii si však tyto významy připomínáme každý zvlášť. V neděli Křtu Páně formálně končí doba vánoční, ale před očima už máme dospělého Ježíše na prahu jeho veřejné činnosti. Další neděli jsme v Káně, kde Ježíš učinil počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něj uvěřili. (Jan 2,11) Jsou to tedy tři svátky víry, kterými přecházíme z období dětství do všedních dnů liturgického mezidobí. Konec. Dalo by se psát dál o podrobnostech, ale článek by se zas zvrhnul v předlouhou stať. Na závěr přání, aby o každém z nás platil výrok sv. Atanáše ( 373), který stojí v nadpisu. JR OTÁZKY pro otce Stanisława Ahoj Stanisławe, mohu mít dneska tak trochu osobní otázku? Víš, již vždycky o Vánocích, zejména po půlnoční mši, mě napadá stejná věc: většina lidí odejde domů se svými blízkými, druhý den ráno se probudí, snídají vánočku, pijí

11 11/ XII čaj či punč, znovu si prohlížejí dárky ze včerejška, zkrátka jsou spolu v takovém zvláštním opravdově rodinném společenství. No a mně vždycky mysl dovede k otázce jak to má asi takový kněz. Jistě je to i pro něj zvláštní čas, zároveň je to však také práce. A co to rodinné prožívání? Existuje to vůbec? Jak prožívám Vánoce? Musím říci, že když mi někdo dříve říkával, že nakupuje dárky již někdy v říjnu nebo listopadu, před adventem, tak jsem se tak v duchu ironicky usmíval. Myslel jsem si: Tak to nemá nic na práci, že již nyní nakupuje dárky na Vánoce? No, a dneska si uvědomuji, že člověk, když na dárek myslí včas, tak se potom nemusí tlačit v davu lidí, koupit něco za každou cenu, protože mu zbývá den či dva do Štědrého večera. Ve městě je to sice jiné, zboží je všude dostatek, přesto vždycky hledám, co ten obdarovávaný člověk má rád, co mu dělá radost, co by doopravdy chtěl a co by ho potěšilo. Takže také nakupuji včas. Dostatečně včas. Potom je pro mě důležité, a stále se učím dělat to správným způsobem, prožívat skutečné přípravy na Vánoce, prožívat advent jak má být. Nejprve se vždycky snažím rozdělit ten předvánoční čas na dvě části podobně jako v liturgii. Zprvu se zamyslet sám nad sebou, zdali jsem na cestě za Pánem dostatečně bdělý, a jak se má bdělost vyjadřuje. No a potom je to zamyšlení a příprava na půlnoční mši svatou. Ta je pro mě důležitá, protože tam (podobně jako na pohřeb) přijdou lidé, kteří jinak běžně do kostela nechodí. Oni běžně o věcech duchovních neuvažují a tohle je chvíle, kdy je můžeme pozvat do společenství. Nikdy bych jim nedal najevo, že jsou to nějací jednoročáci. Přišli a mojí věcí je, abychom je zaujali. Proto se snažím připravit dobře nejenom kázání, ale třeba i zaujmout nějakou písničkou, která je z tohoto světa. Hudbou a textem písně upoutat jejich pozornost, použít písničku jako nosnou pro věci spojené s Vánocemi a ukázat jim na tom velikost vánočních událostí v Ježíši Kristu. No, a jakmile tu písničku najdu, jakmile ji mám a vím, od čeho se bude mé kázání odvíjet, tak potom je to pro mě již snazší. Z vlastních Vánoc je pro mě velmi důležité, abych ten První svátek vánoční prožil v kruhu svých přátel, protože si uvědomuji, že až do Štědrého dne je to všechno především služba. Často jsem na štědrovečerní večeři někam pozvaný na hodinku, hodinku a půl. To bývá takový předěl. Vždycky však velice rád jezdím k přátelům ten první den vánoční. Je to stále stejná rodina. Polsko-česká. A tam právě ve mně ožívají všechny ty vzpomínky na to, co člověk potřebuje a co se mu nedostává na Štědrý večer. Lámání oplatků, vzájemná přání lidí,... to mám možnost prožít v kruhu téhle rodiny první den vánoční. Je to posun pouze několika hodin, takže vlastně také já prožívám stejnou radost z narození Páně, jakou má většina lidí. Druhá věc, na kterou se letos těším (a chci na to lidi již nyní upozornit), je má lednová dovolená. I v minulosti jsem vždy po Novém roce odjel na několik dní. Pro mnoho lidí je ten novoroční čas stále ještě ve znamení návštěv přátel, sdílení radosti, je časem pohody, pohádek,... ale to kněz nemá. Proto se těším, že na několik dnů odjedu.

12 12/ XII Přiznávám, že zejména na počátku mé služby byly roky, kde za Štědrým dnem viděl člověk především povinnosti. Probouzet se v pět ráno, všichni spí, já musím vstávat, vše připravovat, potom bohoslužby, jednu, druhou to mi bývávalo líto. Teď již ne. Opravdu se na to dívám jinak. Vnímám, že se na tom podílím, ale že i já jsem jeden z těch, který dary přijímá. Na letošní Vánoce se těším. Jo, a ještě chci říci, že na ten letošní rok písničky vymyšlené nemám. Tak jestli by někoho něco napadlo, budu rád za každý tip. Děkuji Ti za to, žes nám nechal nahlédnout pod pokličku kněžských Vánoc. Ať jsou šťastné a veselé pro Tebe i Tvé blízké. Vážíme si Tě a máme Tě rádi. Ptal se Pavel Švarc SVĚTEC V TOMTO MĚSÍCI Sv. Valerie, mučednice svátek Jméno Valerie není a ani v minulosti nebylo v Čechách příliš známé a oblíbené. Ani světice toho jména zde není příliš známa. Kdo tedy byla a co o ní víme? Většinu tvoří legendy, jak už to bývá u starších svatých. Nevíme, zda byla vdaná či svobodná podle jedné legendy byla manželkou sv. Vitalise a po jeho mučednické smrti v Itálii odešla do Francie. Podle jiné legendy byla svobodná dívka a žila jen ve Francii, kde přijala křest a zemřela. Jak to doopravdy bylo, se dovíme na věčnosti. Nyní k legendě: Podle ní pocházela z urozené rodiny, narodila se ve 3. století v Limoges ve Francii, kde přijala křest z rukou místního biskupa Marciala. V té době byla Valerie již zasnoubena s jistým pohanským vévodou Štěpánem. Poté, co mladá dívka přijala křest, odmítla se za vévodu provdat, pokud nepřijme křest také on. To ovšem vévoda nemínil akceptovat, a tak Valerie zasnoubení zrušila. To se zase nelíbilo Štěpánovi, a zhrzený snoubenec dal nakonec Valerii stít. V té době právě biskup Marcial sloužil v kostele mši svatou. Náhle se otevřely dveře a do chrámu vstoupila Valerie s uťatou hlavou v ruce. Důstojně došla (podle jiné verze ji vedl anděl) až k biskupovi a hlavu mu podala. Biskup měl kupodivu pevné nervy, takže neomdlel ani neprchl z chrámu, ale hlavu uctivě přijal a spolu s tělem nechal důstojně pohřbít. Později sám zemřel jako mučedník a byl pochován vedle Valerie. Tento horor se odehrál ve 3 stol. v Limoges ve Francii. Jak vidno. setkání se svatými vyžaduje pevné nervy! Světice bývá zobrazena jako mladá dívka držící v náručí uťatou hlavu, která bývá ozdobena úzkou obručí. Často je vyobrazena scéna s podáním hlavy Marcialovi. Požehnané dny, a neztrácejte hlavu! Alena Králová

13 13/ XII ROZHOVOR... a pokračujeme Minulý měsíc jsme zahájili seriál rozhovorů s členy redakční rady. Jelikož jsem byla dotazovaná, přebírám teď štafetový kolík a ptám se dál... Není to vůbec lehký úkol je to snad můj první rozhovor vůbec a koho navíc si vybrat? Každičký člen si zasluhuje, aby právě on byl zvolen jako další. Naštěstí se postupně dostane řada zcela na všechny, a tak jsem se rozhodla vybrat tvář nejnovější a možná i neznámou: Janu Šachlovou. Bylo to koncem srpna, kdy se na naše zoufalé volání, že sháníme korektora, ozvala Jana Šachlová. Teď lze bezesporu říct, že ona spolu se Slávkem Heřmanem tráví nad Vinicí zcela nejvíce času. Kdo však Jana Šachlová je? Jana Šachlová Vím, že jsi byla ve Vršovicích pokřtěná, ale nyní sem dojíždíš z Karlína. Co více nám o sobě prozradíš? Pokřtěná jsem byla opravdu ve Vršovicích jako asi půlroční nemluvně a po necelých čtyřiceti letech jsem se sem vrátila s dětmi kvůli Stanisławovým nedělním půljedenáctým. Nevyrůstala jsem v křesťanské rodině a o moje duchovno se starala babička, moje kmotra (otcova maminka, s níž se moje maminka a nevlastní otec nepřestali stýkat ani po rozvodu mých rodičů). O prázdninách jsem s ní chodila do kostela a říkaly jsme dětské modlitbičky, což bylo asi tak všechno, ale jistý základ to byl. O mnoho let později jsem totiž za babičkou začala chodit na Vinohrady k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Tam mě okouzlil pan farář P. MUDr. Jiří Slabý, který vždycky řekl v kázání něco, co jsem v tu chvíli potřebovala slyšet. A přes otce Slabého jsem se dostávala k Otci nebeskému, dá-li se to tak říct, a začala se připravovat k prvnímu sv. přijímání. Babička mezitím prodělala mozkovou mrtvici a vlastně to byla její nemoc, díky níž jsem prožívala úžasný pocit, že když dělám něco dobrého, mám pomoc shůry zajištěnou. V té době jsem také docela náhodou (v neobvyklou dobu a na neobvyklém místě) potkala bývalého spolužáka z gymnázia, a v roce 2001 nás pan doktor (jak babička říkala P. Slabému) oddal. Nejsvětějšímu Srdci Páně jsem zůstala věrná, v roce 2003 jsem tam byla biřmovaná a dodnes tam ráda chodím na katechismus. Pořád mám dojem, že mi mezery ve vzdělání vadí při evangelizaci mého nepokřtěného manžela. S dětmi (v r se nám narodil František a o dva a čtvrt roku později Adéla) mi po-

14 14/ XII máhala a pomáhá školka, která je v naší ulici a je zase náhodou církevní. To jsem ten úvod protáhla, už se budu snažit být stručnější... Když Vinice hledala šéfredaktora, byl to Stanisław, kdo dal věci do pohybu tak, že jsem se v jejím vedení ocitla já. Jak tomu bylo s tebou? Kdy a jak ses rozhodla pomáhat Vinici? Pomoc Vinici samozřejmě souvisí se Stanisławem, i když nepřímo. Vedl vloni u Nejsvětějšího Srdce Páně postní duchovní obnovu; bylo to že by náhodou? v době, kdy jsem potřebovala poradit s problémy ve vztahu s maminkou, a zdálo se mi, že právě on mi může pomoci. Šla jsem za ním a on mi nejen poradil, ale odhalil i věci, které já přes nějaký trám v oku neviděla. Později po otázce (za kterou se neprávem omlouval), zda s dětmi chodí do kostela manžel, jsem začala vloni v adventu chodit s dětmi pravidelně do kostela já. Kam jinam, než do Vršovic? A zase jsem cítila tu skvělou pomoc shůry. No a abych mohla alespoň trošku pomoci i já, napsala jsem do dubnové farní ankety jazykové korektury v češtině (protože jsem češtinu vystudovala, korektury se dají dělat doma a párkrát mi při čtení Vinice bylo líto, že jsou v ní chyby) a po přečtení toho zoufalého volání, jak jsi říkala, jsem nabídla svou pomoc Vinici. Bezpochyby jsme tvou pomoc velice potřebovali, tolik chyb nám každý měsíc opravíš! Ale nejde jen o opravy, vždy přiložíš i komentář a vysvětlení! Člověk se od tebe hodně přiučí. Baví tě hledat a opravovat chyby? Nemám pocit, že bych ty chyby nějak zvlášť hledala, jen opravuji podle Pravidel českého pravopisu. A když se mi třeba něco nezdá stylisticky, snažím se to vylepšit. Ale nejsem autor a nesmím si moc vyskakovat. Někdy mám pocit, že to přeháním, potřebovala bych, aby se autoři bránili. Raději se ode mě moc neučte, sama psát neumím většinou dvě věty napíšu a tři smažu. Tušila jsi, jak velká práce tě čeká? Nepřipadá mi to jako velká práce, moc mě těší, že můžu spolupracovat s milými lidmi, od kterých se mám co naučit. Ale vlastně ta první Vinice, kterou jsem opravovala celou najednou a po dlouhé době, co jsem žádné korektury nedělala ta byla trochu nad moje síly. Pořád jsem nacházela další přehlédnuté chyby a dodnes mám pocit velkého dluhu hlavně vůči Slávkovi, který musel hotový text několikrát předělávat. Jsem vám vděčná, že jste neřekli, že takovou pomoc opravdu nepotřebujete. Kolikrát, když od tebe dostanu opravený článek, vidím, že jsi nad korekturami seděla až dlouho do noci. Kolikrát článek přijde až po jedné ranní! Jak to zvládáš skloubit se svou prací a rodinnými povinnostmi? S mým ponocováním je to tak, že usnu s dětmi po čtení na dobrou noc, někdy před půlnocí se vzbudím, a protože mám třeba pověsit prádlo (nebo něco podobně nut/dného), vstanu, proberu se, a pak si užívám nočního ticha. Ráno si to samozřejmě vyčítám a další večer usínám už při čtení, dřív než děti. Je

15 15/ XII to tak trochu zlozvyk. Ale snad není až tak hrozný... :-) A teď na závěr nějaké klišé: Copak by sis přála pod stromeček? Jeje, asi něco nehmotného třeba tučné konto? Ne, vážně (i když klišé :-)) líbilo by se mi, kdyby pod stromečkem (a nad stromečkem a kolem stromečku) bylo znát, že se máme rádi. Díky ti moc za rozhovor a za opravy. Bylo mi ctí. Také děkuji. Ptala se Anna Langpaulová PROSTOR pro sdílení myšlenek nápadů atp. Poradna pro poruchy paměti hledá zdravé seniory do výzkumu Lékaři Poradny pro poruchy paměti pomáhají pacientům s různými formami demence vést kvalitní život. Pro stanovení správné diagnózy jsou pacienti vyšetřováni psychologickými testy (např. paměti, pozornosti atd.). Aby bylo možné správně posoudit stav pacienta, je nezbytné jeho výsledky srovnat s hodnotami běžnými pro jeho věkovou skupinu. Tato data jsou však u mnohých testů v ČR nedostupná. Zapojte se i vy do výzkumu Zdravý senior! Velmi bychom proto ocenili, kdybyste věnovali svůj čas a nechali se v naší poradně otestovat podobnými testy, které používáme u pacientů. Tato data by pak mohla být, s Vaším souhlasem, anonymně zpracována k vytvoření věkových norem. Pro účastníky výzkumu je nezbytné splnit následující vstupní kritéria: věk 65 let a více, mateřský jazyk čeština, žádné neurologické obtíže (epilepsie, bezvědomí, vážné úrazy hlavy), psychické zdraví. Hledáme dobrovolníky nejlépe se středoškolským a základním vzděláním. V případě zájmu se můžete do 15. prosince zapsat po nedělní mši v kostele sv. Václava na archy za lavicemi nebo se obracejte v pondělí nebo v úterý na Mgr. Hanu Horynovou, tel.: , příp. na záznamník na tomto čísle kdykoliv. Pokud nám zanecháte zprávu na záznamníku, ozveme se Vám. Děkujeme za Vaši ochotu. Tým Poradny pro poruchy paměti, Neurologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, pavilon K1 Ranní ptáče dál doskáče a bude v kostele s větší radostí zpívat. Pokud si ovšem každou neděli v 7 hod. ráno naladí rozhlasovou stanici ČRo 3-Vltava. Od po celý rok bude v tuto dobu vysílán seriál Liturgický rok v české duchovní písni šesti století. A kdo vydrží poslouchat ještě o půl hodiny déle (od 7.35 do 8.00), může se spolu s některým českým biblistou zamyslet nad jedním z textů, které se danou neděli čtou v naší liturgii. JR

16 16/ XII Reakce na článek Bezpečný senior Přístup Prahy 10 k seniorům je opravdu výjimečný, ale pozor si dejte na paušály. Poté, co vám obecní úřad přestane proplácet účty, můžete se dostat do problémů. Omylem neukončíte hovor a druhá osoba také ne... nebo vytočíte omylem u nezamknutého mobilu v kapse nějaké číslo... Možností, které způsobí, že se váš telefonní účet vyšplhá do závratné výše, je mnoho. To se u kreditu stát nemůže. Vzhledem k tomu, že z mobilního telefonu lze i bez kreditu volat na tísňové linky, mne napadá: pokud si nastavíte jako tísňové číslo pod červené SOS tlačítko linku 112, pak můžete bez obav volat zdarma kdykoliv. MB (Upozornění: daný nabízený tarif je běžným tarifem pro seniory. Pokud uzavřete smlouvu, pak musíte tento tarif platit 2 roky. Praha 10 vám bude hradit první tři měsíce pouze volání na tísňové linky skrze SOS tlačítko, nikoliv všechny hovory. Je dost možné, že během těchto tří měsíců tuto službu ani nevyužijete. A pokud máte jako tísňovou linku nastaveno číslo 112, pak je volání zdarma za všech okolností. Pozn. red.) Poděkování Paní Helena Mrkvová ušila v poslední době alby pro O. Stanisława a pro všechny ministranty od největších až po ty úplně malé. Myslím, a nejen já, že se jí to ohromně povedlo, všem alby opravdu sluší. Je to jistě i proto, že použila bezvadný střih, který si sama zhotovila. Kdykoli je všechny u oltáře vidím, mám vždycky radost, jak krásně to jednotné oblečení vypadá. Chtěla bych za nás všechny paní Helence poděkovat. Je to zaměstnaná maminka 4 dětí, jistě nemá moc volného času, a přesto věnovala tolik práce pro zvelebení služby Boží v našem vršovickém kostele. Ještě jednou díky! JN Inzerát Kdo z mládeže (6 xxx let) má zájem navštěvovat náš Vršovický divadelní spolek, tak věřte funguje stále každý čtvrtek od hodin na faře! Dana Vacková Nabízím zdarma rotoped, starší, ale funkční. Kontakt ZÁVĚREM... Kdo by nechtěl zdraví? Zdraví ducha. Duše. I těla. Snad každý. Nemoci člověka svazují, a tak se velmi často modlíme za uzdravení. Uzdravení je veliký dar a zázrak. Kolik lidí Pán uzdravil a kolik zlých duchů vyhnal? A kolik lidí uzdravili ti, které poslal? Snažila jsem se to spočítat, ale nějak se mi nedařilo a věřím, že uzdravených bylo mnohem více než těch, o kterých jsme se dočetli.

17 17/ XII Nakonec Pán uzdravuje dodnes. A jak Pán uzdravuje? Jak vyhání zlé duchy? Řekl, že zlý duch nemůže vyjít jinak než modlitbou (srov. Mk 9,29). A k modlitbě přímluvné a k modlitbě za uzdravení mě často vybízí i otec Stanisław. Když slyším kolem sebe svědectví o vyslyšených modlitbách, tak si říkám, že bych k rozhovoru s Pánem měla přicházet zodpovědněji. Vždyť jde v první řadě právě o to: přicházet k Pánu. Počítat s ním. Spoléhat se na něho. Možná tento návrat k němu je už tou první známkou uzdravení. Zřídkakdy bývá uzdravení tělesné to nejdůležitější. A když se nám udělá lépe, bojíme se relapsu: to je znovuvzplanutí, kdy se nám nemoc znovu vrátí, ačkoliv jsme už nějaký čas vesele fungovali. Přepadne nás a překvapí. A tyto návraty nemoci nám často ještě víc podrážejí nohy. Neuvěřitelné, nedávno jsem si uvědomila, že na relaps poukázal už Pán Ježíš: Když nečistý duch vyjde z člověka, bloudí po pustých místech a hledá odpočinutí, ale když je nenalezne, řekne: Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel. Přijde a nalezne jej vyčištěný a uklizený. Tu jde a přivede sedm jiných duchů, horších než je sám, vejdou a bydlí tam; a konce toho člověka jsou horší než začátky. (Lk 11,24 26) Co nám má být útěchou? Hledala jsem a přemýšlela. Modlitbu, důvěrný rozhovor s Pánem, nám nikdo nikdy nemůže vzít. Na svou nemoc nejsme sami, pokud nebudeme chtít... A tak bychom měli být věrni modlitbě, jak biblický vzor nemocných Jób, který se nikdy nepřestal obracet na svého Boha. Blíží se Vánoce a já vám všem přeji hodně lásky, pevnou víru a pravou naději! A pokud se vám nezdařil vstup do nového liturgického roku, tak ať se vám podaří vstup do nového roku kalendářního. Vaše Křepelka na Vinici Pořad bohoslužeb Neboť během adventu a Vánoc dochází z různých důvodů k mnoha změnám, platí v uvedeném období pouze tento pořad: /po/ Eucharistie (Slavnost sv. Mikuláše) MIK /út/ Eucharistie MIK /st/ 8.00 Eucharistie (Slavnost Neposkvrněného početí MIK Panny Marie) /čt/ 8.00 Eucharistie MIK Příležitost ke svátosti smíření (s euch. adorací) SAL Eucharistická adorace MIK /pá/ Příležitost ke svátosti smíření SAL Eucharistie SAL /so/ 8.00 Eucharistie MIK

18 18/ XII /ne/ Příležitost ke svátosti smíření VAC 8.30 Eucharistie VAC Eucharistie VAC Bohoslužba slova MIK /út/ 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK /st/ 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK /čt/ 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK Příležitost ke svátosti smíření pro děti FAR Eucharistie pro děti MIK Příležitost ke svátosti smíření FAR Eucharistická adorace MIK /pá/ 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK /so/ 8.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK /ne/ Příležitost ke svátosti smíření VAC 8.30 Eucharistie VAC Eucharistie VAC Eucharistie MIK /po/ 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK Kající pobožnost a příležitost ke svátosti smíření VAC /út/ 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK /st/ 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK 17:00 19:00 Příležitost ke svátosti smíření SAL /čt/ 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK Příležitost ke svátosti smíření (s euch. adorací) SAL Eucharistická adorace MIK /pá/ 7.00 Eucharistie s rorátními zpěvy MIK Eucharistie pro rodiny s dětmi (Vigilie Narození VAC Páně) /so/ 0.00 Eucharistie půlnoční (Slavnost Narození Páně) VAC Eucharistie (Slavnost Narození Páně) VAC Eucharistie (Slavnost Narození Páně) MIK /ne/ Příležitost ke svátosti smíření VAC 8.30 Eucharistie (Svátek sv. Rodiny) VAC Eucharistie (Svátek sv. Rodiny) VAC Eucharistie (Svátek sv. Rodiny) MIK /po/ Eucharistie (Svátek sv. apoštola Jana) MIK /út/ Eucharistie (Svátek betlémských dětí) MIK /st/ Příležitost ke svátosti smíření SAL Eucharistie SAL

19 19/ XII /čt/ 8.00 Eucharistie MIK Příležitost ke svátosti smíření (s euch. adorací) SAL Eucharistická adorace MIK /pá/ Eucharistie (Poděkování za uplynulý rok) VAC /so/ Eucharistie (Slavnost Matky Boží) VAC Eucharistie (Slavnost Matky Boží) MIK /ne/ Příležitost ke svátosti smíření VAC 8.30 Eucharistie (2. neděle vánoční) VAC Eucharistie (2. neděle vánoční) VAC Eucharistie (2. neděle vánoční) MIK /út/ Eucharistie MIK /st/ 8.00 Eucharistie MIK /čt/ 8.00 Eucharistie (Slavnost Zjevení Páně) MIK Eucharistie (Slavnost Zjevení Páně) VAC Eucharistická adorace MIK /pá/ Eucharistie SAL /so/ 8.00 Eucharistie MIK /ne/ Příležitost ke svátosti smíření VAC 8.30 Eucharistie (Svátek Křtu Páně) VAC Eucharistie (Svátek Křtu Páně) VAC Eucharistie (Svátek Křtu Páně) MIK Kalendář akcí na prosinec /čt/ 8.45 Setkání při čaji FAR Pastorační rada FAR /so/ 9.00 Kurz efektivního rodičovství SAL /ne/ Pomoníncové setkání manželů SAL /po/ Setkání hudebníků s farářem FAR /út/ Kurzy Alfa SAL /st/ Farní charita FAR /so/ Setkání dobrovolníků farnosti SAL Adventní duchovní obnova (P. Dr. Vojtěch Eliáš) SAL /út/ Biblická hodina FAR /čt/ Koncert Brixiho akademického souboru VAC /so/ Modlitba s Taizé zpěvy SAL /ne/ Koncert Alikvótního sboru Spektrum VAC /po/ 7.30 Výlet: plzeňské betlémy (P. Kuneš) Plzeň /st/ Koncert sboru Radost VAC Setkání poutníků do Arménie (promítání) SAL /čt/ Ekonomická rada SAL

20 20/ XII Týdenní program pravidelných aktivit Po Mariina legie /M. Pokorná/ FAR Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost FAR Náboženství pro děti tř. + příprava na první svaté SAL přijímání /P. a H. Svobodovi/ Kroužek vyšívání /M. Řečinská/ FAR Dramatický kroužek /J. Tomsa/ SAL Angličtina pro dospělé /M. Müller/ FAR Modlitební setkání /V. Novák/ SAL Út Možnost setkání s knězem ve farní kanceláři FAR Biblická hodina (Genesis) /J. Nagy/ 2. a 4. úterý v měsíci FAR St Maminky s dětmi FAR Náboženství pro dospělé /P. Kuneš/ FAR Setkání mladší mládeže od 15 do 19 let /K. Houšková/ dle FAR oznámení Zkouška pěveckého sboru /O. Polanská/ SAL Setkání farní charity 2. středa v měsíci FAR Čt Setkání farníků při čaji 1x měsíčně dle oznámení FAR Eucharistie pro děti 1x měsíčně dle oznámení MIK Náboženství pro předšk. děti + 1. tř. /J. Čiháková, M. FAR Vinopalová/ Náboženství pro děti 5. 7.tř. /J. Rückl/ FAR Úřední hodiny farní kanceláře pro veřejnost FAR Divadelní kroužek pro děti /D. Vacková/ FAR Katechumenát FAR Zkouška kapely Missa FAR Možnost setkání s knězem úterý fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Pokud je v nedělním oznámení ohlášena nepřítomnost P. Stanisława, úterní možnost setkání s knězem odpadá. Farní kancelář pro veřejnost pondělí čtvrtek fara Vršovické nám. 84/6 (u kostela sv. Mikuláše) Vydává farnost u kostelů sv. Mikuláše a sv. Václava Praha-Vršovice, tel Neprodejné, náklady na tisk hrazeny ze sponzorského daru a z vašich příspěvků. Vydání příštího čísla je plánováno na 9. 1., příspěvky dodávejte nejpozději do středy Kontakt: případně osobně v kostele sv. Václava. Šéfredaktor: Anna Langpaulová (AL). Redakční rada: Stanisław Góra, Jan Rückl (JR), Pavel Švarc (PaS), Miloslav Müller ml. (MiM), Alena Králová (AK), Pavel Mikula, Markéta Řečinská, Václav Sokol (VS). Přispěvatelé: Marie Benešová (MB), Helena Hříbková (HH), Jarka Nagyová (JN), Helena Zezulková (HZ). Korektury: Jana Šachlová. Sazba: Slávek Heřman. Tisk Sylvie Tomsová, výtisky pro nás zkompletovali Polákovi

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od

POŘAD BOHOSLUŽEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŽABOVŘESKÁCH v týdnu Od v týdnu Od 1. 12. 8. 12. 2013 I. NEDĚLE Žehnání adventních věnců za ochranu Boží a P. Marie pro rodinu Tůmovu a Snášelovu za + manžela Jana Mifka, snachu a sestru za + Miloše Štursu a rodiče za živé a

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí Úterý Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 27.12. 10:45 Za Josefa Prokeše, rodiče Kouřilovy a Boží ochranu pro živou rodinu 28.12. Svátek sv. Mláďátek, mučedníků 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI

ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI SOBĚSLAV, CHOUSTNÍK, BUDISLAV, JANOV, DÍRNÁ, NEDVĚDICE, TUČAPY PŘEHLED AKCÍ V ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOBĚ 2016 Adventní hymnus Rorate coeli Rosu dejte nebesa shůry a jako déšť vydejte

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Tabulka pořadí předností liturgických dnů

Tabulka pořadí předností liturgických dnů Tabulka pořadí předností liturgických dnů ze Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři, č. 59-61 I. Slavnosti Velikonoční triduum. Narození, Zjevení a Nanebevstoupení Páně, Seslání Ducha

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 16:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.11. 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. 5.12. 6.12. 7.12. 1. NEDĚLE 1. adventní 1. adventní Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně Marii Rorátní mše k Panně

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz; kancelář: 581 616 139, 608 344 586 o.radomír 731 626 515, o.petr 736 522 840, Vojta 732 670 688 Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. 1.čt.:

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA V LITOMĚŘICÍCH Přečtěte si jeden z mnoha hospicových příběhů. Příběh paní Dity se díky jejímu věku možná maličko liší od příběhů staříků a křehkých stařenek. Poselství však zůstává stejné:

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Paměťnároda. Helena Medková

Paměťnároda. Helena Medková Paměťnároda Helena Medková 1946 Narodila se v roce 1946 v Praze. Její rodiče ji již od malička vedli k hudbě. Hrála na klavír a její sestra na housle. Studovala na konzervatoři a poté na Akademii múzických

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

MŠ a ZŠ sv. Augustina

MŠ a ZŠ sv. Augustina MŠ a ZŠ sv. Augustina Adventní duchovní program MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJEME SVĚT Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. V adventu si více než jindy připomínáme

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA

30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ADVENTNÍ ZVON NÁM OZNAMUJE RADOSTNOU ZPRÁVU, ŽE PŘÍCHOD VYKUPITELE SE BLÍŽÍ. PANE, PŘIJĎ, MARANATHA 30. 11. 2014 ČESKO ŽIJE ADVENT MÍSTEK ŽIJE ADVENT ZÁKLADNÍM MOTIVEM PRO NÁŠ LETOŠNÍ ADVENT JE ZVON. K čemu slouží zvon? Zve k modlitbě, svolává k bohoslužbě, hlásí denní dobu, oznamuje radostné i smutné

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 8.10.2011 40/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 8. října 2011 Společná píseň

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více