METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE"

Transkript

1 Občanské sdružení MAS Krajina srdce Žižkovo náměstí 82, Mladá Vožice IČO: METODICKÉ POKYNY PRO ŽADATELE Fiche (Opatření) č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů Strategický plán LEADER OS MAS Krajina srdce: SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat

2 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 1 OBSAH ČÁST A - Strategického plánu LEADER OS MAS Krajina srdce SPOLEČNĚ krajinu Uklidit. Zpřístupnit a Rozpohybovat prostřednictvím Fiche (Opatření) č.1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů strana 2 1. Základní informace o Občanském sdružení MAS Krajina srdce Info o MAS Krajina srdce a mapa území Technické pracoviště MAS Krajina srdce Cesta vašeho projektu v MAS Krajina srdce od startu k cíli Časové harmonogramy administrativních činností MAS Schéma administrativních postupů v MAS Popis administrativních postupů v MAS Fiche (Opatření) a její popis Žadatelé Sankce Korekce Sankční systém Kritéria přijatelnosti Další podmínky Maximální výše dotace Způsobilé výdaje Zadávání zakázek žadatelem/ příjemcem dotace Preferenční kritéria Osnova projektu Povinné a nepovinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci Povinné přílohy předkládané při podpisu Dohody (žádost byla schválena) Kritéria pro monitoring. 20 Část B - Základní pojmy a zkratky 21 Přílohy. 23 Seznam příloh. 23

3 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 2 OS MAS Krajina srdce vydává tyto Metodické pokyny pro žadatele jako podpůrný nástroj pro předkládání Žádosti o dotaci a přípravě projektu z Programu rozvoje venkova, Osa IV LEADER pro Fichi (Opatření) č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů vyhlášené Občanským sdružením MAS Krajina srdce. Tyto Metodické pokyny pro žadatele vychází z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie, které jsou ke stažení na Část A Realizace Strategického plánu LEADER OS MAS Krajina srdce SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat prostřednictvím Fiche (Opatření) č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů 1. Základní informace o Občanském sdružení MAS Krajina srdce 1.1. Info o MAS Krajina srdce a mapa území Místní akční skupina (MAS) Krajina srdce je občanské sdružení, které sdružuje laickou i odbornou veřejnost a podporuje rozvoj venkovského území, které zahrnuje 39 obcí z Jihočeského i Středočeského kraje (viz. mapa území). MAS Krajina srdce působí na území o rozloze 598,03 km 2 a na daném území žije k 1. lednu 2008 dle ČSÚ obyvatel a průměrná hustota osídlení je 32,21 obyvatel/ km 2 (celorepublikový průměr činí 130 obyv/km 2 ). MAS Krajina srdce zahájila svou činnost v záři 2003 v reakci na připravovaný dotační program Evropské Unie s názvem LEADER+. V závěru prvního čtvrtletí roku 2004 byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení podle zákona č. 83/ 1990 Sb. O sdružování občanů. MAS Krajina srdce uspěla v národních programech LEADER ČR 2004 a 2005, kdy celkem realizovala osm investičních projektů. Jednalo se o Vytvoření trhu s biomasou, Vybudování referenčního pracoviště s výrobou palivového lihu a bioplynovou stanicí, Sestavení a repase drtící a třídící linky, Elektronická venkovská tržnice, Zapojení zahraničního partnera do realizace projektu e-venkovská tržnice, Zvýšení příjmů farmy Ing. Hladíka z údržby pozemků na Dolnohořicku, Zlepšení podmínek pro zajištění sběru a třídění odpadních plastových obalů, Výroba lnů v ZD Dolní Hořice. V roce 2007 byl zpracován Strategický plán LEADER pro nové programové období pod názvem: SPOLEČNĚ krajinu Uklidit, Zpřístupnit a Rozpohybovat. Strategický plán LEADER (SPL) MAS Krajina srdce byl hodnotitelskou komisí pro hodnocení strategických plánů LEADER vyhodnocen jako nejlepší ze 102 podaných SPL z celé ČR. Otevřely se tak dveře k čerpání finančních prostředků z fondů EU, které bude MAS na místní úrovni rozdělovat mezi místní zemědělce, podnikatele, neziskové organizace včetně církví, obce a jejich svazky, které na našem území působí.

4 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 3 Mapa území OS MAS Krajina srdce k Technické pracoviště MAS Krajina srdce Adresa: Občanské sdružení MAS Krajina srdce, Žižkovo náměstí 82, Mladá Vožice Pracovní doba technické pracoviště v Mladé Vožici: Dny Pracovní doba Pondělí, středa 8:00 12:00, 12:30 17:30 Pracovní doba TIC Sedlec Prčice (rok 2009): Dny Pracovní doba 1.2., 15.2., 8.3., :45 15:45 Návštěvu mimo úřední hodiny je možno dohodnout na telefonních číslech: ,

5 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana Cesta vašeho projektu v MAS Krajina srdce od startu k cíli Časové harmonogramy administrativních činností MAS Časový harmonogram administrativních činností v MAS předcházející příjmu Žádosti o dotaci Konkrétní týdny, rok 2009/2010 Aktivita 1. Informační schůzky s potenciálními žadateli 2. Výzva k předkládání žádostí a projektů 3. Konzultace 4. Vzdělávací semináře a workshopy pro žadatele 5. Vzdělávací semináře pro členy zapojené do administrace 6. Organizační příprava příjmu žádostí 7. Příjem projektů předběžná administrativní kontrola Časový plán administrativních činností v MAS od příjmu Žádostí a projektů po předání na SZIF Konkrétní týdny, rok 2010 Aktivita 1. Příjem a registrace 2. Administrativní kontrola + kontrola přijatelnosti 3. Oznámení žadatelům o výsledcích 4. Příjem doplněných a opravených žádostí 5. II. Administrativní kontrola a zaslání výsledků 6. Možnost žadatele podat žádost o přezkoumání postupu MAS 7. Přezkoumání žádosti a zaslání stanoviska žadateli 8. Možnost žadatele podat žádost o přezkoumání postupu MAS na SZIF 9. I. zasedání Výběrové komise 10. II. zasedání Výběrové komise 11. Zasedání Programového výboru a sestavení návrhu projektů doporučených k podpoře 12. Předložení hodnocení Výběrové komise a Progr. výboru vč. seznamu příloh na RO SZIF

6 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana Schéma administrativních postupů v MAS OS MAS Krajina srdce Proces provedený RO SZIF Výzva Konzultace pro žadatele Školení pro žadatele Procesy prováděné žadatelem Procesy prováděné MAS Příjem a registrace projektů na MAS Žadatel Žadatel Oprava Žadatel Žádost o přezkoumání postupu MAS při administrativní kontrole Administrativní kontrola + Kontrola přijatelnosti prováděná MAS Nepřijaté projekty Přijaté projekty II. admin. kontrola v MAS Nepřijaté projekty Přijaté projekty Vyhoví Programový výbor MAS Nevyhoví I. zasedání Výběrové komise MAS II. zasedání Výběrové komise MAS Žadatel Výběr Programovým výborem MAS Žádost o přezkum SZIF Podpis Dohody Kontrola Ex-ante (před realizací) prováděná SZIF a MAS Realizace projektu příjemcem (žadatelem) Školení příjemců prováděná MAS Technické pracoviště MAS Kontrola Interim (v průběhu realizace) prováděná SZIF a MAS Žádost o proplacení Kontrola Ex-post (po realizaci) prováděná SZIF a MAS Proplacení Kontroly, monitoring, evaluace projektů prováděné MAS

7 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana Popis administrativních postupů v MAS Příjem a evidence projektů bude probíhat pouze na technickém pracovišti MAS Krajina srdce v termínu a čase uvedeném ve Výzvě. Je vyžadováno osobní doručení statutárním zástupcem či zplnomocněnou pověřenou osobou. Příjem projektů bude probíhat postupně v pořadí, v jakém se žadatelé dostaví. Žadatel předloží: Žádost o dotaci na standardizovaném formuláři (ke stažení na dva výtisky projektu s očíslovanými stránkami včetně povinných, případně nepovinných příloh originál + prostá kopie (viz. bod 12 těchto pokynů), a dále Tabulku hodnocení preferenčních kritérií žadatelem (viz. Příloha č. 8 těchto pokynů). Žádost bude podepsána na technickém pracovišti statutárním zástupcem či zplnomocněnou osobou před zmocněným pracovníkem MAS. Pokud nebude Žádost podepsána před zmocněným pracovníkem MAS osobně, musí být podpis úředně ověřen. V přítomnosti žadatele bude provedena předběžná administrativní kontrola (podpisy, povinné přílohy), po níž bude žadateli vystaveno Potvrzení o převzetí Žádosti o dotaci a projektu a Protokol o předběžné administrativní kontrole Kontrola příslušnosti a úplnosti žádosti. V případě nedostatků bude žadatel na místě písemně informován a do 5ti pracovních dnů musí sjednat nápravu. V opačném případě bude administrace žádosti ukončena. Po zaevidování všech žádostí a projektů provedou pracovníci technického pracoviště řádnou administrativní kontrolu, kdy budou kontrolovány především: podpisy a razítka, kompletnost projektů a příloh, způsobilost výdajů, platnost příloh (kopie x originál, čas vydání, správné názvy v souladu s obchodním rejstříkem, správnost údajů - majetek). O výsledku řádné administrativní kontroly bude vyhotoven Protokol o administrativní kontrole kontrolní list povinných a nepovinných příloh. Protokol bude zaslán doporučeně poštou na adresu žadatele uvedenou v Žádosti do 5ti pracovních dnů ode dne ukončení kontroly. V případě zjištěných nedostatků bude žadatel vyzván k jejich odstranění. Nedojde-li k odstranění závad žádosti, projektu a příloh do data uvedeného v protokolu, považuje se žádost za neúplnou a bude z evidence vyřazena, o čemž bude žadatel opět písemně informován. Žadatel bude mít možnost podat odvolání proti výsledkům administrativní kontroly (viz. - Metodika řešení stížností). Po provedené administrativní kontrole technickým pracovištěm MAS následuje hodnocení kritérií přijatelnosti projektů (viz. bod 5 těchto pokynů). O provedeném hodnocení projektů bude vyhotoven Protokol o hodnocení kritérií přijatelnosti žadatele a bude zaslán žadateli doporučeně poštou spolu s Protokolem o administrativní kontrole. V případě, že projekt nesplní některá z kritérií přijatelnosti, bude žadateli v rámci zmíněného protokolu podáno patřičné vyrozumění. Žadatel nemá možnost dodatečných oprav a doplnění. Pokud žadatel nebude s hodnocením kritérií přijatelnosti souhlasit, může podat písemnou stížnost (viz. - Metodika řešení stížností). Výsledky hodnocení kritérií přijatelnosti budou zveřejněny na a ve vitríně MAS v Mladé Vožici. Projekty, které splní kritéria přijatelnosti, budou následně předány členům Výběrové komise MAS k bodovému hodnocení a výběru, které se bude řídit preferenčními kritérii uvedenými v bodě 10 těchto pokynů. Každý z projektů bude hodnocen individuálně třemi členy Výběrové komise. Pro jednotlivá hodnotící kritéria pak bude spočítán aritmetický průměr přidělených bodů těchto tří hodnotitelů. Průměr bude tvořit výsledné hodnocení a bude uveden v Protokolu o bodovém hodnocení projektu. Veškeré podklady o hodnocení projektů budou předány Programovému výboru. Za výběr projektů je zodpovědný Programový výbor MAS. U projektů se shodným počtem bodů rozhodne vždy nižší absolutní výše částky požadované dotace a pokud i zde nastane shoda, rozhodne los. Každému žadateli bude zaslán příslušný protokol spolu s oznámením o výběru doporučeně poštou. Úspěšným žadatelům budou zároveň podány informace týkající se dalších nezbytně nutných administrativních procesů.výsledky výběru projektů budou zveřejněny na

8 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 7 a ve vitríně MAS v Mladé Vožici.Vybrané projekty budou předány pověřeným pracovníkem na RO SZIF v Českých Budějovicích. Pokud žadatel nebude s výsledkem výběru projektů souhlasit, může do 7 dnů ode dne následujícího po dni odeslání výsledků výběru podat písemnou stížnost na adresu technického pracoviště MAS (viz. Metodika řešení stížností). Za administraci v průběhu realizace projektů bude zodpovídat technické pracoviště MAS, které bude shromažďovat a evidovat veškerou dokumentaci týkající se podpořených projektů, tj. kopie Dohod o čerpání dotace, Hlášení o změnách, Hlášení o proplacení, fotodokumentace, zápisy z kontrol prováděných Monitorovacím a kontrolním výborem, korespondence MAS s žadateli, RO SZIF a dalšími institucemi, atd. V případě nutnosti podání Hlášení o změnách v projektu, MAS převezme od žadatele hlášení, provede kontrolu a předá/zašle doporučeně na RO SZIF. MAS bude dále zprostředkovávat předávání dokumentace mezi SZIF a žadatelem. Technické pracoviště a poradci MAS budou dále konzultovat s žadateli případné dotazy a problémy. Technické pracoviště MAS bude dohlížet na dodržení termínů ukončení projektů a na termíny k podání Žádosti o proplacení. Technické pracoviště MAS zorganizuje pro příjemce školení: Úspěšné ukončení projektu a Žádost o proplacení. Nejpozději 7 dní před podáním Žádosti o proplacení žadatel doručí na technické pracoviště MAS Zprávu o realizaci projektu, ke kterému bude vydáno vyjádření MAS. MAS každou Žádost o proplacení konečného příjemce včetně příloh před předložením na RO SZIF zkontroluje a potvrdí. Poté může být Žádost o proplacení doručena žadatelem na RO SZIF. Žadatelé doručí na technické pracoviště MAS informace či kopie dokumentů, které se týkají vlastního proplacení zrealizovaných projektů za účelem archivace a evidence skutečného stavu čerpání dotace. V průběhu realizace projektu a dále po dobu vázanosti projektu na účel (tzn. 5 let od data podpisu Dohody) budou členové Monitorovacího a kontrolního výboru MAS provádět kontroly projektu na místě. Žadatel má právo do 7 pracovních dnů následujících po dni provedení kontroly podat stížnost (viz. Metodika řešení stížností). 2. Fiche (Opatření) a její popis Fiche (Opatření) - stručný popis opatření stanovených MAS v souladu se Strategickým plánem LEADER. Fiche (Opatření): Fiche č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů Cíl Fiche (Opatření): Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků lepším využitím ploch trvalých travních porostů. Popis charakteru Fiche (Opatření): Fiche podporuje projekty zemědělských podnikatelů zaměřené na lepší využití ploch trvalých travních porostů, zejména ve výše položených oblastech nad 500 m.n.m., ve smyslu snížení nebezpečí ohrožení zemědělské půdy erozí, zlepšení welfare hospodářských zvířat a podpory zhodnocení živočišných komodit majoritně produkovaných na plochách trvalých travních porostů. Fiche (Opatření) zakládá veřejnou podporu (viz. Příloha č. 9 těchto pokynů). Oblast podpory (typ aktivit): Podporované projekty budou zaměřeny na údržbu ploch trvalých travních porostů zakládáním a rekonstrukcí zařízení a technologií nezbytných pro pastevní odchov hospodářských zvířat a na výstavbu a rekonstrukci prostor pro skladování sena. Dále budou podporovány projekty, které budou zaměřeny na přidávání hodnoty potravinářským produktům

9 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 8 vzniklých zpracováním živočišných komodit získaných při hospodaření na trvalých travních porostech. 3. Žadatelé Žadateli pro Fichi (Opatření) č. 1: I.1.1.: Využití ploch trvalých travních porostů mohou být: - Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů. - Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě. Žadatelem nemůže být: - obec, svazek obcí, subjekt založený s účastní obcí. - státní podnik - subjekt, který nebyl založen nebo zřízen za účelem podnikání (viz. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) - zahraniční FO, která nemá trvalé bydliště na území ČR, ani zahraniční PO, která nemá sídlo na území ČR - sdružení podle 829 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 4. Sankce 4.1. Korekce Korekce [K] při administraci Žádosti o proplacení: pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl mezi částkou uvedenou v Žádosti o proplacení a částkou, která má být příjemci vyplacena po přezkoumání způsobilosti Žádosti: a) do 3 % (včetně) je příjemci vyplacena částka odpovídající způsobilým výdajům po přezkoumání, b) o více než 3 %, je příjemci vyplacena zjištěná částka po přezkoumání snížena ještě o sankci odpovídající rozdílu mezi částkou požadovanou a zjištěnou částkou po přezkoumání způsobilosti výdajů Sankční systém Sankční systém: v případě porušení/nedodržení podmínek uvedených v těchto pokynech bude žadateli po případně provedených korekcích a sankci dle bodu 4.1.b) snížena dotace následujícím způsobem: - A: o 10 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o proplacení - B: o 50 % částky dotace po přezkoumání způsobilosti Žádosti o proplacení - C: o 100 % (před proplacením finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o ukončení administrace Žádosti, po proplacení finančních prostředků na účet příjemce dotace se jedná o vymáhání dlužné částky) - D: splnění nápravného opatření uloženého ze strany SZIF Po proplacení je příjemce dotace povinen vrátit poskytnuté finanční prostředky (vratku) v předepsané výši včetně penále. Za každou podmínkou, která stanovuje žadateli povinnost, je uvedena kategorie

10 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 9 sankce za porušení/nedodržení této povinnosti, a to příslušným písmenem [A] [B] [C] a nebo je uloženo opatření k nápravě [D]. Sankce se nekumulují tzn. že nerozhoduje, zda příjemce dotace případně poruší jednu nebo pět podmínek např. pod kategorií A vždy se bude z titulu uložení této sankce požadovat snížení nebo navrácení dotace ve výši 10 %. Platí dominance kategorií tzn., že příjemci dotace se snižuje dotace podle porušení podmínky s nejvyšší kategorií C > B >A. V případě, že se stanovená podmínka skládá z několika dílčích podmínek (např. výčet dokumentů, které má příjemce dotace odevzdat) bude chápáno porušení i jen jedné dílčí podmínky jako porušení celé vlastní podmínky. V případě uložení sankce, resp. provedení korekce při autorizaci platby, bude žadatel písemně vyrozuměn. Typ sankce (A, B, C) je vždy uveden za bodem, kterého se týká. V případě, že žadatel nesplní tento bod, uplatňuje se příslušná sankce. 5. Kritéria přijatelnosti - Projekt je realizován na územní působnosti MAS (viz. mapa); C. - Projekt musí splňovat účel a rozsah příslušné Fiche a být v souladu s Pravidly IV.1.2. (Opatření); C. - Žadatel musí splňovat definici příjemce dotace stanovenou v příslušné Fichi (Opatření); C. - Projekt je v souladu s příslušnou právní úpravou; C. - Žadatel podniká minimálně 3 roky (rozhoduje datum zapsání do Obchodního rejstříku, u Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele předpokládané datum zahájení činnosti, pokud není uvedeno tak datum vystavení Osvědčení); C. Nevztahuje se na:a) mladého začínajícího zemědělce; b) zemědělce, který byl zapsán do evidence zemědělského podnikatele v rozmezí od 36 do 16 měsíců od data zaregistrování Žádosti o dotaci, nedosáhl ke dni podání Žádosti věku 40 let, dosáhl minimální zemědělské kvalifikace. - Závazné podmínky pro vedlejší podopatření: Podpora je určena mikro, malým a středním podnikům na hmotné a nehmotné investice, které zlepšují jejich celkovou výkonnost a týkají se zpracování nebo uvádění na trh produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství, kromě produktů rybolovu, kapitoly 13 a 24, a nebo vývoje nových produktů, postupů a technologií souvisejícími s těmito produkty; C. Pozn.: Žadatel musí splnit všechna Kritéria přijatelnosti, v případě nejasností v některém bodě, budou Žádost o dotaci a projekt vyřazeny. 6. Další podmínky 1) Délka realizace projektu je maximálně 24 měsíců, resp. 36 měsíců; C 2) Lhůta vázanosti projektu na účel je 5 let od data podpisu Dohody; C 3) Příjemce dotace zajistí vykazování údajů potřebných pro monitoring projektu po jeho realizaci a po dobu vázanosti projektu na účel (tzn. 5 let od data podpisu Dohody); D 4) Žadatel nečerpá finanční prostředky na výdaje, pro které je požadovaná dotace z PRV, z rozpočtových kapitol státního rozpočtu, státních fondů nebo jiných fondů Evropské unie; C 5) V případě, kdy je předmětem preferenčních kritérií tvorba nových pracovních míst, pak období, ve kterém je žadatel povinen dodržovat závazek počtu nově vytvořených pracovních míst, začíná běžet za 6 měsíců od data převedení dotace příjemci dotace a běží po dobu lhůty vázanosti projektu na účel. Podrobný výklad viz. Příloha č. 1 těchto pokynů; C 6) V případě využití části objektu, který je předmětem projektu, pro jiné účely než jsou cíle a účel opatření/ záměru, postupuje žadatel podle metodiky v Příloze č. 6 těchto pokynů.

11 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 10 7) Žadatel/ příjemce dotace má prokazatelně uspořádány vlastnické/ nájemní vztahy k nemovitostem, které souvisí s realizací projektu. Tuto skutečnost prokazuje žadatel/příjemce dotace v případě kontroly na místě dokladem o vlastnictví nemovitostí (tj. výpisem z katastru nemovitostí), kterých se projekt týká. V případě realizace projektu v pronajatém objektu nebo na pronajatém pozemku navíc ještě nájemní smlouvou nejméně na 5 let od data podpisu Dohody. V případě spoluvlastnictví je vyžadován písemný souhlas spoluvlastníků nemovitostí vztahujících se k projektu; D jinak C. 8) Podpořené stavby a technologie nesmí být bez souhlasu SZIF dále pronajímány či provozovány jiným subjektem minimálně po dobu vázanosti projektu na účel; C 9) Pro stavební investice rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech místo realizace projektu. Posuzuje se stav ke dni Žádosti o dotaci. V případě projektu, který zasahuje do více regionů je maximální míra podpory pro projekt určena regionem s nejnižší mírou podpory. 10) Místem realizace se rozumí místo, kde jsou umístěny všechny nemovitosti, které jsou předmětem dotace. 7. Maximální výše dotace Typ Fiche (Opatření) Fiche č. 1: I.1.1. Využití trvalých travních porostů Max. výše podpory (%) Investice pořízené mladými zemědělci ve znevýhodněných a v jiných než znevýhodněných oblastech 50% Investice pořízené ostatními zemědělci ve znevýhodněných 50% Investice pořízené ostatními zemědělci v jiných oblastech než znevýhodněných 40% Min. způsobilé výdaje (Kč) Max. způsobilé výdaje (Kč) Projekty zakládají veřejnou podporu. Projekty musí být v souladu s podmínkami nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. Srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách Úř. Věst. L214, , s.3) 8. Způsobilé výdaje Výdaje, které jsou způsobilé ke spolufinancování Způsobilé pro spolufinancování jsou pouze investiční výdaje (musí splňovat podmínky pro klasifikaci hmotného a nehmotného majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., jedná se o samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí, jejichž vstupní cena je vyšší než ,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než jeden rok; budovy; stavby; pěstitelské celky trvalých travních porostů s dobou plodnosti delší než tři roky; jiný majetek, zejména technické zhodnocení; předměty z práv průmyslového vlastnictví, projekty a programové vybavení a jiné technické nebo jiné hospodářsky využitelné znalosti, pokud je vstupní cena

12 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 11 jednotlivého majetku vyšší než ,- Kč a doba jeho použitelnosti vyšší než jeden rok), nevztahuje se na financování formou leasingu. Bližší specifikace některých způsobilých výdajů: - pastevní areály včetně doprovodných staveb (např. budování pastevních areálů oplocení, napajedla, krmiště, manipulační zařízení, včetně zpevněných ploch atp.) - dojírny pro krávy, ovce, kozy (např. technologie v čekárně před dojením, technologie dojení (včetně mobilních dojíren) technologie na úpravu, chlazení a skladování mléka bezprostředně navazující na dojení, měření nádoje, identifikace a pohybová aktivita, chlazení mléka, dojícího robota) - jímky na kejdu a odpadní vody (např. výstavba nebo rekonstrukce jímek, výdejní místo jímek, technologické vybavení hlavních jímek, technologické vybavení sběrných a přečerpávacích jímek, sběrné a přečerpávací jímky atp.) - hnojiště (zejména výstavba nebo rekonstrukce pevných hnojišť - stavby pro skladování krmiv a steliv (např. silážní a senážní žlaby, zpevněné plochy určené na skladování siláže, senáže ve vacích, stavby na skladování sena, slámy, stavby na skladování balíkované siláže, senáže atp.) - nákup stavby/ budovy za podmínky, že se jedná o nákup již postavené budovy včetně pozemku, na němž budova stojí, nebo se jedná o nákup již postavené budovy/ stavby na pozemku ve vlastnictví žadatele/ příjemce dotace. Existuje přímá vazba mezi nákupem nemovitosti a předmětem projektu. Dotaci nelze využít na nákup spoluvlastnických podílů, vyjma případů, kdy se takto nakoupená nemovitost stane po uskutečnění tohoto nákupu výlučným vlastnictvím žadatele. - nákup nemovitosti (tj. stavby včetně pozemku) bude činit max. do 10% ze způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace na daný projekt (částka způsobilých výdajů vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel předkládá jako povinnou přílohu; pokud při podání Žádosti o proplacení budou doloženy účetní/daňové doklady a kupní smlouvy na nižší částku než je částka uvedená ve znaleckém posudku, bude proplacena nižší částka) - projektová dokumentace: tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení - technická dokumentace: dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet Kód Způsobilý výdaj modernizace zemědělských podniků (stavby v živočišné výrobě) Níže uvedené způsobilé výdaje musí tvořit více než 50% celkových způsobilých výdajů projektu 426 Pastevní areály včetně doprovodných staveb 431 Dojírny pro krávy, ovce, kozy 433 Jímky na kejdu 434 Hnojiště 435 Stavby pro skladování krmiv a steliv 437 Projektová dokumentace 438 Technická dokumentace 439 Nákup nemovitosti

13 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 12 Kód Způsobilý výdaj přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Níže uvedené způsobilé výdaje musí tvořit méně než 50% celkových způsobilých výdajů projektu 206 technologické investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů, 207 investice do zařízení přímo souvisejících s finální úpravou, balením a značením výrobků ve vztahu ke zvyšování kvality včetně technologií souvisejících s dohledatelností výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny 208 investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) 209 investice spojené s vývojem a aplikací nových zemědělských a potravinářských produktů, postupů a technologií v zemědělsko-potravinářské výrobě 211 investice spojené se skladováním druhotných surovin vznikajících při zpracování zemědělských a potravinářských produktů (s výjimkou odpadních vod) 212 modernizace zařízení na skladování zpracovávaných/zpracovaných surovin a výrobků, včetně expedičních skladů zpracovatele 213 výdaje na projektovou dokumentaci - zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingová studie, zadávací řízení 214 technická dokumentace - dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet 215 výstavba, rekonstrukce a stavební investice do zpracovatelského provozu, včetně nezbytných manipulačních ploch na pozemku žadatele, popř. na pronajatém pozemku, 216 nákup nemovitosti způsobilé výdaje je možno realizovat maximálně po dobu 24 měsíců od data podpisu Dohody. Tato lhůta se prodlužuje na maximálně 36 měsíců od data podpisu Dohody a to v případě financování formou leasingu a dále v případě, kde je to umožněno v Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1.; K Pokud je v Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1. / ve Fichi stanoveno omezení částky způsobilých výdajů (limitů), výdaje přesahující toto omezení nelze zahrnout do způsobilých výdajů deklarovaných v Žádosti o dotaci či Žádosti o proplacení, tj. nelze z nich vypočítávat dotace; D, jinak K. Limity pro dané způsobilé výdaje Kód Popis způsobilého výdaje Zařazení do limitu investice ke zlepšování a monitorování kvality zemědělských a potravinářských Maximálně do výše 1 mil. Kč 208 produktů (včetně provozních laboratoří a výdajů na související hardware a software) nákup nemovitosti Maximálně 10% ze 439, 216 způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace 437, 213 projektová dokumentace Maximálně do výše Kč 438, 214 technická dokumentace Maximálně do výše Kč

14 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 13 Závazný přehled maximálních hodnot některých způsobilých výdajů Pro veškeré stavební práce platí, že maximálním způsobilým výdajem, ze kterého je stanovena dotace pro jednotlivé položky rozpočtu jsou aktuální ceny uvedené v katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno k datu podpisu smlouvy s dodavatelem. Způsobilé výdaje jsou realizovány/ vynaloženy následující formou: - Bezhotovostní platbou příjemce dotace je povinen realizovat finanční operace související s financováním způsobilých výdajů projektu prostřednictvím vlastního bankovního účtu. - Hotovostní platbou maximální výše způsobilých výdajů realizovaných v hotovosti v rámci jednoho projektu může činit ,- Kč. - Věcným plněním ze strany žadatele/ příjemce dotace. Věcné plnění může být maximálně do výše částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, po odpočtu výše dotace.věcným plněním lze uplatňovat jako způsobilé výdaje pouze stavební práce. Stavební materiál nelze uplatnit formou věcného plnění. Jako sazebník pro stanovení výše způsobilých výdajů pro stavební práce se použije katalog stavebních prací RTS a.s. Brno.V rámci věcného plnění ze strany žadatele nelze nárokovat činnosti, které nejsou uvedeny v katalogu stavebních prací. Bližší informace jsou uvedeny v Pravidlech IV Leasing jedná se o finanční leasing nových strojů, staveb a vybavení, včetně počítačového softwaru. Způsobilým výdajem jsou uhrazené leasingové splátky (včetně akontace) od data registrování Žádosti o dotaci do data předložení Žádosti o proplacení, a to max. 36 měsíců od data podpisu Dohody. Mezi způsobilé výdaje nelze zahrnout náklady spojené s leasingovou smlouvou (jako např. zisk pronajímatele, náklady na refinancování úroků, režijní a pojistné náklady a částky leasingových splátek, které žadatel neuhradil do data předložení Žádosti o proplacení). Leasingová smlouva musí obsahovat doložku o povinnosti převodu vlastnictví předmětu leasingu na žadatele/ příjemce dotace. Výše způsobilých výdajů je vypočtena na základě: - dodavatelské faktury nebo jiného účetního dokladu vystaveného dodavatelem, - sazby na základě kalkulace, - sazby dle ceníku stavebních prací a materiálu (RTS a.s. Brno.), - vnitřních účetních dokladů žadatele, pokud jsou uvedeny v Samostatné příloze 9 Pravidel IV.1.1., - sazeb dle ceníku stanoveného pro poskytnutí nájmu výukových prostor, - částky stanovené ve znaleckém posudku v případě nákupu nemovitostí nebo pozemků. Způsobilé výdaje jsou realizovány z hlediska času následovně, - od do data podání Žádosti o proplacení - výdaje související s přípravou projektu/ Žádosti o dotaci, - od do data podání Žádosti o proplacení - výdaje spojené s nákupem nemovitosti, - od zaregistrování Žádosti o dotaci do data předložení Žádosti o proplacení ostatní výdaje. Výdaje související s přípravou projektu představují: - projektovou dokumentaci, tj. zpracování projektu dle závazné osnovy, podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, marketingovou studii, zadávací řízení, - technickou dokumentaci, tj. dokumentace ke stavebnímu řízení, odborné posudky ve vztahu k životnímu prostředí, položkový rozpočet. Způsobilým výdajem není: - pořízení použitého movitého majetku, - nákup zemědělských výrobních práv, - v případě zemědělských investic nákup zvířat, jednoletých rostlin a jejich vysazování, - daň z přidané hodnosty, s výjimkou DPH bez nároku na odpočet, kterou skutečně a s konečnou platností nesou příjemci jiní než osoby nepovinné k dani, vedené v čl. 4 odst. 5

15 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 14 prvním podostavci šesté směrnice Rady 77/388EHS ze dne 17. Května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu Společný systém daně z přidané hodnotný: jednotný základ daně (Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES) - prosté nahrazení investice, tzn. výměna investice, která nepředstavuje zhodnocení, - úroky z půjček - nákup mobilních zemědělských strojů - osobní a užitkové automobily a stroje nesloužící pro zemědělskou prvovýrobu - komunikace, odstavné či parkovací plochy - sadové úpravy - administrativní a správní budovy a vybavení - mostní váhy - inženýrské sítě včetně přípojek (kromě rozvodů uvnitř staveb) - studny (včetně průzkumných vrtů) - technologické a stavební investice, které bezprostředně nenavazují na sklizeň před skladováním zemědělských produktů - technologické a stavební investice pro další zpracování živočišných produktů - technologie na úpravu a skladování mléka bezprostředně navazující na dojení (čistění, zchlazení) - bourací práce, demolice - intervenční sklady, logistická centra 9. Zadávání zakázek žadatelem/ příjemcem dotace - Žadatel/ příjemce dotace, který je veřejným nebo dotovaným nebo sektorovým zadavatelem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, postupuje podle tohoto zákona, tj. zodpovídá za řádné provedení zadávacího řízení a jeho průběh náležitě dokladuje podle tohoto zákona. - Z hlediska naplnění zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, které je třeba v souladu s komunitárním právem dodržovat (viz. finanční nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále čl. 2 Smlouvy ES a čl. 9 nařízení Rady (ES) č. 1290/2005), je nezbytné, aby v případech, kdy žadatel/příjemce dotace postupuje při zadávání zakázek mimo režim zákona, byla stanovena a dodržována určitá pravidla. Pro tyto ostatní případy MZe, jako Řídící orgán EAFRD stanovuje následující postup: - pokud předpokládaná hodnota samotného výrobku, služby či dodávky nepřesáhne ,- Kč (bez DPH), nemusí žadatel/příjemce dotace uskutečňovat výběr z více dodavatelů ani jiné vyhodnocení nabídky/ dodavatele, ale může zadat zakázku a uzavřít smlouvu nebo vystavit objednávku přímo s jedním dodavatelem a to do maximální výše ,- Kč (bez DPH) součtu těchto samostatných výdajů na projekt. - Pokud předpokládaná hodnota zakázky podle osnovy projektu nepřesáhne Kč (bez DPH), je zadavatel (žadatel/ příjemce dotace) povinen postupovat transparentně a nediskriminačně. Splnění těchto požadavků příjemce dotace k Žádosti o proplacení nepřikládá, je však povinen je doložit průkazným způsobem na výzvu pracovníků RO SZIF při kontrole. Za průkazný způsob lze považovat záznam tabulku s uvedením alespoň 3 dodavatelů, která srozumitelně poskytne srovnatelný cenový přehled. Tabulka bude obsahovat seznam dodavatelů, cen a způsob jejich zjištění cenovým marketingem ( z cenových nabídek dodavatelů, z průzkumu trhu, telefonicky, z veřejně dostupných zdrojů internet, katalogové ceny, atd.), - Pokud předpokládaná hodnota zakázky přesáhne Kč (bez DPH), je žadatel/příjemce dotace povinen uskutečnit zadávací řízení, vybrat dodavatele z minimálně tří obdržených nabídek a průběh zadávacího řízení náležitě dokladovat. Řídí se přitom podle Pravidel IV.1.2. (viz.

16 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana Preferenční kritéria Na základě těchto preferenčních (bodovacích) kritérií bude probíhat hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS Krajina srdce. Preferenční kritéria - OBECNÁ 1. Vytvoření každého nového trvalého pracovního místa (dle metodiky v Příloze č.1 těchto pokynů- vytvoření každého nového trvalého pracovního místa : ((a * 5b.)*20); a = počet nových pracovních míst 2. Uplatňování inovačních přístupů. Bodové hodnocení Projekt je zaměřen na zhodnocení místních hmotných zdrojů (dřeva a další biomasy, zemědělských komodit, odtěžené zeminy z výstavby liniových staveb): ANO = 5b.; NE = 0b. Projekt je zaměřen na zhodnocení místních nehmotných zdrojů (zejména lidových zvyků a tradic, tradičních řemesel, podmínek pro rozvoj CR): ANO = 5b.; NE = 0b. Projekt zhodnocuje místní zdroje jiným způsobem než bylo dosud v zájmovém území obvyklé: - snižováním spotřeby paliv a energií oproti výchozímu stavu nejméně o 10 %: ANO = 3b.; NE = 0b. - využitím zlepšovacího návrhu nebo patentu: ANO = 3b.; NE = 0b. - realizací návrhu vypracovaného výzkumnou institucí: ANO = 3b.; NE = 0b. - realizací návrhu vypracovaného vzdělávací institucí: ANO = 3b.; NE = 0b. - projekt je realizován jako zrcadlový projekt s tuzemským partnerem: ANO = 3b.; NE = 0b. - projekt je realizován jako zrcadlový projekt se zahraničním partnerem: ANO = 3b.; NE = 0b.

17 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 16 Preferenční kritéria - OBECNÁ Výsledky projektu jsou Viditelné: - nepřehlédnutelné v terénu: ANO = 1b.; NE = 0b. - existuje komunikační strategie projektu: ANO = 5b.; NE = 0b. Bodové hodnocení Výsledky projektu jsou Prospěšné zaměřené na: - pomoc nezaměstnaným: ANO = 5b.; NE = 0b. - pomoc seniorům: ANO = 5b.; NE = 0b. Projekt navazuje na již realizované nebo připravované projekty na území MAS (nezáleží na dotačním programu) : - navazuje na 1 realizovaný projekt: ANO = 3b.; NE = 0b. - navazuje na 1 připravovaný projekt: ANO = 1b.;NE = 0b. - navazuje na 2 a více realizovaných projektů: ANO = 5b.; NE = 0b. - navazuje na 2 a více připravovaných projektů: ANO = 3b.; NE = 0b. Projekt podporuje vznik spolupráce a partnerství: - Na místní úrovni: ANO = 1b.; NE = 0b. - Na národní úrovni: ANO = 3b.; NE = 0b. - Na mezinárodní úrovni: ANO = 5b.; NE = 0b. Projekt je zaměřen na zvýšení vzdělanosti a informovanosti obyvatel: ANO = 5b.; NE = 0b. 3. Víceodvětvové navrhování a provádění projektu založené na součinnosti mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství. - počet partnerských smluv mezi žadatelem a zástupci různých odvětví místního hospodářství zapojených do projektu: (e * 5b.)*2; počet smluv = e 4. Zaměření dopadů projektu na mladé lidi do 30 let. projekt přispívá ke zlepšení ekonomické situace mladých lidí - při realizaci projektu: ANO = (3b. * 5); NE = 0b. - v provozní fázi projektu (minimálně 50 brigádnických hodin za rok): ANO = (5b. * 10); NE = 0b. projekt přispívá ke smysluplnému trávení volného času a rozvoje osobnosti mladých lidí: ANO = (5b.* 3); NE = 0b. 5. Zaměření dopadů projektu na ženy. - projekt přispívá ke zvýšení kvality trávení volného času žen a přispívá k zapojování žen do spolkové činnosti: ANO = (5b.* 2); NE = 0b. 6. Projekty se zkrácenou dobou realizace tzn. méně než 12 měsíců (platí pro výzvy v letech 2007, 2008, 2009). - projekt bude realizován za méně než 12 měsíců: ANO = 5b.; NE = 0b. 7. Projekt přispívá k rozšíření spektra místní nabídky pracovních příležitostí a vytváří podmínky pro zapojování kvalifikovaných lidí na místním trhu práce: - počet zachovaných pracovních míst: (b * 3b.); b = počet zachovaných pracovních míst - počet nových pracovních míst pro absolventy SŠ (maturitní zkouška): (c * 1b.); c = počet pracovních míst pro SŠ - počet nových pracovních míst pro absolventy VŠ (vysokoškolský diplom): (d * 1b.); d = počet pracovních míst pro VŠ

18 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 17 Preferenční kritéria - OBECNÁ 8. Velikost obce, kde je projekt realizován: Projekt je realizován v obci do 250ti obyvatel: (5b.*5) Projekt je realizován v obci od 251 do 500 obyvatel: (3b.*3) Projekt je realizován v obci od 501 do 1000 obyvatel: 1b. Projekt je realizován v obci nad 1001 obyvatel: 0b. Pozn. V případě realizace projektu na území více obcí se počet obyvatel těchto obcí sčítá Preferenční kritéria - SPECIFICKÁ 9. Snížená částka dotace v procentech: - za každé snížení dotace žadatelem o jedno procento jsou přidělovány 3 body 10. Plocha nově založeného pastevního areálu se zatížením do 0,49 DJ/ha:- každý započatý ha = (5 b.* 2) 11. Plocha nově založeného pastevního areálu se zatížením od 0,5 do 1,00 DJ/ha:- každý započatý ha = (3 b.* 2) 12. Plocha nově založeného pastevního areálu se zatížením nad 1,01 DJ/ha:-každý započatý ha = (1 b. * 2) 13. Plocha obnoveného pastevního areálu se zatížením do 0,49 DJ/ha:- každý započatý ha = 5 b. 14. Plocha obnoveného pastevního areálu se zatížením od 0,5 do 1,00 DJ/ha:- každý započatý ha = 3 b. 15. Plocha obnoveného pastevního areálu se zatížením nad 1,01 DJ/ha:- každý započatý ha = 1 b. 16. Skladový prostor s kapacitou pro skladování píce sklizené z plochy do 5 ha ttp:- ANO = 5 b.; NE = 0 b. 17. Pozemky na, kterých žadatel hospodaří se z více než 50 % nacházejí v k.ú. obce s nadmořskou výškou:- do 500 m.n.m = 0 b.- od 501 do 600 m.nm. = (3 b. * 2)- od 601 m.n.m. = (5 b. * 2) 18. Součástí projektu je potravinářské zpracování živočišných komodit získaných při pastevním odchovu hospodářských zvířat na ttp:- ANO = (5 b. * 3); NE = 0 b. Bodové hodnocení Bodové hodnocení Postup při shodném počtu bodů 1. V případě shodného počtu bodů u hodnocených projektů bude přednostně vybrán projekt, u kterého je nižší absolutní výše požadované dotace. 2. V případě shodného požadavku na výši dotace se rozhoduje losováním. Losování bude provedeno za přítomnosti předsedy Monitorovacího a kontrolního výboru OS MAS Krajina srdce. 11. Osnova projektu 1. NÁZEV PROJEKTU Uveďte stručný a výstižný název projektu:. Dále uveďte tyto informace: Název MAS: Občanské sdružení MAS Krajina srdce (Žižkovo náměstí 82, Mladá Vožice) Název Fiche: Fiche č. 1: I.1.1. Využití ploch trvalých travních porostů

19 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana 18 Hlavní opatření z PRV: I Modernizace zemědělských podniků Vedlejší opatření z PRV: I Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům 2. ŽADATEL Žadatel Uveďte jméno/ název žadatele, adresu/ sídlo žadatele (ulice, číslo popisné, číslo orientační, PSČ, obec, část obce, okres), statutární zástupce/zástupci, IČ (je-li přiděleno), DIČ (je-li přiděleno),rč (příp. datum narození) žadatele, uveďte základní (nejdůležitější) přehled činnosti žadatele (dle OR, živnostenských listů, stanov společnosti, atd.), které mají vztah k předmětu projektu. Zpracovatel projektu Uveďte pouze v případě, kdy zpracovatelem je jiný subjekt, a to v rozsahu název/ jméno zpracovatele a kontaktní údaje. 3. POPIS PROJEKTU 3.1. Zdůvodnění projektu - uveďte popis výchozího stavu - uveďte podstatu problému - uveďte, jakým způsobem přispěje realizace projektu k vyřešení příslušného problému, 3.2. Realizace projektu - popis konkrétních činností, které budou realizovány jako způsobilé výdaje v rámci projektu - uveďte, zda bude využito věcného plnění, v případě, že ano stanovte harmonogram a hrubý rozsah prací ve fyzických jednotkách (cena uvedená v katalogu cen stavebních prací RTS, a.s., Brno.) - uveďte předpokládaný časový harmonogram realizace projektu (viz příklad níže) Příklad časového harmonogramu Fáze projektu Časový harmonogram realizace projektu 10/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 2011 Příprava projektové dokumentace Podání Žádosti o dotaci Realizace výběrového řízení Realizace projektu Podání Žádosti o proplacení - vymezte místo realizace projektu (v případě více míst realizace projektu uveďte všechna) - ulice, číslo popisné, číslo orientační - PSČ, obec, část obce - okres (NUTS IV) - kraj (NUTS III) - region (NUTS II) - Parcelní číslo/ čísla

20 OS MAS Krajina srdce Metodické pokyny pro žadatele Strana Technické řešení projektu - v případě, že byla předložena povinná příloha technická dokumentace k územnímu nebo stavebnímu řízení nebo k ohlášení, popište projekt výtahem ze souhrnné (technické) zprávy v rozsahu ½ stránky A4 (Doplňte základní údaje o technickém řešení stavby zejména parametry jako typ budovy, rozměry, kapacita, využívané technologie atd.), - v případě, že nebyla předložena technická dokumentace ke stavebnímu řízení a součástí způsobilých výdajů jsou stavební práce, věcně popište technické řešení stavby v rozsahu cca. 1x A4, - v případě nákupu technologie vyjmenujte konkrétní zařízení, jejichž pořízení je předmětem projektu (stroje, jednotlivé díly technologické linky apod.) Hodnocení projektu - v popisu uveďte údaje, které jsou nezbytné pro hodnocení preferenčních kritérií (viz. tabulka bod 10 těchto pokynů) 3.4.Výsledky projektu - popište k jakým účelům bude po dobu vázanosti projektu na účel předmět dotace využíván - stručně shrňte výsledky projektu včetně jeho využití v budoucnosti po ukončení realizace projektu - uveďte vstupní surovinu a výstupní produkt (výrobek) činnosti realizované projektem dle kombinované nomenklatury (osmimístný kód Harmonizovaného popisu číselného označení zboží / Kombinované nomenklatury stačí uvést první čtyři čísla) - tento bod popište pouze pokud budete realizovat způsobilé výdaje také z vedlejšího opatření - uveďte odběratele výrobku - tento bod popište pouze pokud budete realizovat způsobilé výdaje také z vedlejšího opatření 4. ROZPOČET PROJEKTU - uveďte, zda je žadatel k datu zaregistrování Žádosti o dotaci plátcem DPH nebo ne Cena s DPH (v Kč) Cena bez DPH (v Kč) Celkové výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje projektu Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace Nezpůsobilé výdaje * uvedené částky se shodují s částkami uvedenými ve formuláři žádosti o dotaci strana A Celkové výdaje projektu resp. rozpočet projektu, viz. Žádost o dotaci Celkové výdaje projektu (uveďte v Kč) Celkové způsobilé výdaje projektu (viz. Žádost o dotaci) - jasně definujte způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů uvedených v Žádosti o dotaci a vyčíslete jejich výši v Kč. Stručně uveďte obsah jednotlivých kódů. - u staveb jednotlivé konstrukční části - u strojů/technologií stroje s příslušenstvím Tab. č. uveďte název stavby/akce (stáj pro skot, dojírna, oprava stodoly ) kód Popis způsobilého výdaje Rozpis jednotlivých položek Výše způsobilého výdaje (Kč) Celkem

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 10 Investice do zemědělských a potravinářských produktů Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Číslo Fiche Název Fiche 8 Investice do zemědělských podniků Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO Číslo Fiche Název Fiche 1 MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Lípa pro venkov o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství, pilíř venkova Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických oso Číslo Fiche Název Fiche 3 Rozvoj zemědělského podnikání Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

FICHE 1: ZEMĚDĚLSTVÍ NÁŠ CHLEBA. OPATŘENÍ I.1.1: Modernizace zemědělských podniků

FICHE 1: ZEMĚDĚLSTVÍ NÁŠ CHLEBA. OPATŘENÍ I.1.1: Modernizace zemědělských podniků FICHE 1: ZEMĚDĚLSTVÍ NÁŠ CHLEBA OPATŘENÍ I.1.1: Modernizace zemědělských podniků PODOPATŘNÍ I.1.1.1: Modernizace zemědělských podniků záměr a) stavby a technologie pro živočišnou výrobu Popis podpatření:

Více

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER

Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 OSA IV LEADER Opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie Úroveň: Proces administrace projektů - LEADER MAS Výzva Příjem žádostí Administrativní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS International Education and Consultation Centre, o. p. s. Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora rozvoje zemědělských podniků Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Královská stezka o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Zemědělství v území MAS KS Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Realizace Strategického plánu LEADER MAS Vyhlídky, o.s.

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Realizace Strategického plánu LEADER MAS Vyhlídky, o.s. PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Realizace Strategického plánu LEADER MAS Vyhlídky, o.s. Formální náležitosti žádosti o dotaci Žádost o dotaci se předkládá na standardizovaném formuláři, který vydal Státní zemědělský

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 7 Modernizace Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělců, diverzifikace činností nezemědělské povahy Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvoj Krnovska o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Modernizace zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

13. kolo příjmu žádostí

13. kolo příjmu žádostí I.1.1 Modernizace zemědělských podniků 13. kolo příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Charakteristika opatření dotace je zaměřena na investice

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Program rozvoje venkova ČR. na období 2007-2013

Program rozvoje venkova ČR. na období 2007-2013 Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH OPATŘENÍ 1 Administrace žádostí podání Žádosti

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Rozvoj zemědělství Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Znojemské vinařství Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Znojemské vinařství - modernizace zemědělských podniků a podpora přidané hodnoty produktu Přiřazení Fiche k opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Podpora rozvoje zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Podpora zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Číslo Fiche Název Fiche 3 Rozvoj zemědělského podnikání Fiche opatření (dále jen Fiche) Vymezení

Více

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení

Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Pokyny k předložení Žádosti o proplacení Výtah z obecných podmínek opatření IV.1.2. (Kompletní znění Pravidel IV.1.2. je uvedeno v Příručce pro žadatele) Kap. 2. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace

Více

Výzva k předkládání projektů

Výzva k předkládání projektů Výzva k předkládání projektů 1. Identifikace MAS Místní akční skupina: Místní akční skupina Dolní Poolšaví, o.s. Strategický plán Leader: Slovácko svébytné a barevné zvýšení úrovně života obyvatel slováckého

Více

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova

Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Část B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova Opatření I.1.1. Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 1. Popis podopatření

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Hradecký venkov Číslo Fiche Název Fiche 3 Konkurenceschopnost zemědělství Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 ZEMĚDĚLSTVÍ Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Šluknovsko Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 1 Modernizace stávajících zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 83868/2011-MZE 14112 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (dále jen Pravidla ) Ministerstvo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Záhoří-Bečva, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 MODERNIZACE ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Hlučínsko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Od roboty k práci Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Modernizace

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Podještědí, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství v Podještědí Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 7 Podpora společenských funkcí lesa Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření II. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Platnost Fiche pro: 1. kolo příjmu Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche.Název Fiche 1 ZEMĚDĚLSTVÍ Vymezení Fiche - podpora aktivit

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 4. 11. 2014, Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 4. 11. 2014, Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 4. 11. 2014, Praha Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí IV.2.1 Popis opatření posílení spolupráce MAS mezi

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Podpora mikropodniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Regionu Poodří, o. s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Chceme být dobří v Poodří Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE

IDENTIFIKACE MAS. Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice STRATEGICKÝ PLÁN, VYHLAŠOVANÉ FICHE MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice

Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA BYSTŘIČKA VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU BYSTŘIČKA A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE MAS Název

Více

Výzva č. 7/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 7/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 7/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Program LEADER V harmonii s přírodou. Příručka pro žadatele

Program LEADER V harmonii s přírodou. Příručka pro žadatele Program LEADER V harmonii s přírodou Příručka pro žadatele k Výzvě č.2/2010 v rámci Fiche č.1 Regionální produkce zdroj rozvoje regionu Registrační číslo žádosti o realizaci SPL: 08/005/41100/671/00132

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 44469/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 2 Podpora zemědělských a potravinářských výrobků na Strážnicku Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS -Region Pošembeří o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělci (zemědělství) důležitá součást našeho regionu Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

PRAVIDLA, kterými se stanovují

PRAVIDLA, kterými se stanovují III. 2. 2 15. KOLO PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 Opatření III. 2. 2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Občanské sdružení "CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP" Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 2 Rozvoj 3.Název Fiche Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III.

Více

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění

Opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění Ministerstvo zemědělství Č.j.: 147779/2012-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní partnerství v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Krkonoše, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche EKOLOGICKÉ PODNIKÁNÍ Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření

Více

6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER

6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER 6.výzva k předkládání žádostí pro rok 2012 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2009-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Předpokládaná alokace 6. výzvy (16. kolo příjmu PRV):

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova,

Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č. 2 Občanská vybavenost a kulturní dědictví venkova, 1. Název projektu: hlavní opatření III. 2.1.2. občanské vybavení a služby

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche Zemědělské a potravinářské produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA STŘEDNÍ HANÁ VYHLAŠUJE VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V SOULADU SE STRATEGICKÝM PLÁNEM LEADER REGIONU STŘEDNÍ HANÁ A S PRAVIDLY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA, OSA IV. LEADER IDENTIFIKACE

Více

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020

Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 Základní informace o chystaných výzvách Program rozvoje venkova 2014-2020 ZEMĚDĚLSKÁ PRVOVÝROBA Dotace na stavby a technologie pro rostlinnou a živočišnou výrobu (sila, výrobní linky, skladovací prostory,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Labské skály Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Zemědělství Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření: Modernizace

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Zobrazit části všechny Název MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Modernizace zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie

Více

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575

Místní akční skupina Blanský les Netolicko o.p.s. Tel.: 388 325 356 e-mail: mas@netolice.cz www.mas-netolice.cz č.ú. 0644942319/0800 IČ: 260 80 575 A) Obecná část 1. Název projektu Osnova projektu uveďte stručný a výstižný název projektu, uveďte název MAS, uveďte název Fiche, v rámci které projekt předkládáte, její číselné označení a název hlavního

Více

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010

3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 3.výzva k předkládání žádostí pro rok 2010 Strategický plán LEADER MAS Pomalší o.p.s. pro období 2007-2013 Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou LEADER Registrační číslo MAS Pomalší o.p.s. 08/005/41100/231/000141

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Moravský kras o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Příležitost pro místní produkty Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření I. Název opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO 2.Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 5 PODPORA ZAKLÁDÁNÍ PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJE Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní

Více

OSA I. Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

OSA I. Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků OSA I Podopatření I.1.1.1 Opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Podopatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků Popis podopatření Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 1 Zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství - prosazení místních výrobků Přiřazení Fiche k opatření

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Název MAS Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Občanské vybavení a služby Vymezení Fiche

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 2 DIVERZIFIKACE Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 1 kolo příjmu Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Rozvoj zemědělství Vymezení Fiche Cíl Fiche:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Strážnicko MAS Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Zdravé hospodaření v krajině Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Region HANÁ, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 Rozvoj zemědělských podniků Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření I. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Havlíčkův kraj o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora drobného podnikání v MAS Havlíčkův kraj Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Hlučínsko Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Ve zdravém těle zdravý duch Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní opatření III. Název opatření resp.podopatření:

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Karlštejnsko, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 5 Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel Karlštejnska Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název)

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS ŽIVÉ POMEZÍ KRUMLOVSKO - JEVIŠOVICKO Fiche opatření (dále jen Fiche) 2.Číslo Fiche Název Fiche 3 NEPRODUKTIVNÍ INVESTICE V LESÍCH Vymezení Fiche Cíl fiche: Zvyšování celospolečenské hodnoty lesů.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Platnost Fiche pro: 13. kolo příjmu Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Cestovní ruch Vymezení Fiche

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 6 Diverzifikace zemědělství Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Vltava, o.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 3 Podpora zakládání podniku a jejich rozvoje Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření III. Název

Více

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci

2. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2. výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Podhorácko (dále MAS Podhorácko) vyhlašuje 2. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Číslo Fiche 3.Název Fiche 4 Zemědělství na Valašsku a valašské produkty Fiche opatření (dále jen Fiche) Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader

Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader. 1. Identifikace MAS. 2. Název strategického plánu Leader Výzva č. 3/ 2009 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Závazná osnova projektu pro fichi č.1 - Infrastruktura

Závazná osnova projektu pro fichi č.1 - Infrastruktura 1. Název projektu: Budujeme region se společnou budoucností Závazná osnova projektu pro fichi č.1 - Infrastruktura opatření III. 2.1.1. obnova a rozvoj vesnic (stručný a výstižný název) Název MAS: Království

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O DOTACI č. 1/2011

POKYNY PRO ŽADATELE O DOTACI č. 1/2011 MAS Litomyšlsko o..p..s.. Pokyny pro žadatele o dotaci 1 Obsah: 1) PROJEKTOVÝ ZÁMĚR... 3 2) POSTUP PŘED PŘÍJMEM ŽÁDOSTI O DOTACI... 3 3) ŽÁDOST O DOTACI... 5 2 1) Projektový záměr MAS Litomyšlsko ve Správní

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

2. VÝZVU pro rok 2012

2. VÝZVU pro rok 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Znojemské vinařství, o. s. vyhlašuje dne 2. 8. 2012 2. VÝZVU pro rok 2012 k předkládání žádostí

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011. 6. výzvu Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 15.8.2011 6. výzvu příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 6.

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS MAS Horňácko a Ostrožsko, o.s. 2.Číslo Fiche Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 1 Podpora cestovního ruchu - ubytování a sport Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) 4.Hlavní

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Luhačovské Zálesí, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 7 Zvýšení kvality občanského vybavení a služeb v obcích Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo,

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Místní akční skupina Hornolidečska Číslo Fiche 3.Název Fiche Fiche opatření (dále jen Fiche) 5 Podpora drobného podnikání a rozvoj místních řemesel Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název)

Více