VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )"

Transkript

1 VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje pro zpracování nabídky. Obec Řehlovice (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Řehlovice 1. Údaje o zadavateli a kontaktních osobách 1.1. Identifikační údaje zadavatele Název: Obec Řehlovice Sídlo: Řehlovice 1, IČ: Osoba oprávněná jednat: Josef Macháček, starosta obce 1.2. Kontaktní osoba zadavatele Název: Mgr. Dita Savić 2. Údaje o veřejné zakázce Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon o veřejných zakázkách, nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel v tomto zadávacím řízení respektuje a bude respektovat základní zásady postupu zadavatele vyjádřené v 6 zákona o veřejných zakázkách. 3. Vymezení veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nosiče kontejnerů za traktor, 4 ks velkoobjemových kontejnerů typ Avia a 150 ks domovních kompostérů o objemu 0,85-1 m 3 dle závazných technických specifikací uvedených v Příloze č. 1 této výzvy. 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Zadavatel stanoví, že předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. 5. Místo plnění zakázky Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele. 1

2 6. Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace Uchazeč musí splňovat níže uvedené kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační kritéria splňuje fyzická nebo právnická osoba: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem uchazeče či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu. Základní kvalifikační předpoklady doloží uchazeč formou čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: 2

3 a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (výpis z obchodního rejstříku uchazeč předkládá v prosté kopii, která nesmí být starší 90 dnů od termínu stanoveného pro podání nabídek) b) doklad o oprávnění k podnikání v předmětném oboru podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Profesní kvalifikační předpoklady doloží uchazeč formou čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží: seznam dodávek obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky provedených dodavatelem za posledních 5 let s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, a to alespoň 3 (tří) významných dodávek v hodnotě minimálně ,- Kč bez DPH u každé z těchto dodávek Uchazeč je v nabídce povinen prokázat splnění základních a dalších kvalifikačních kritérií, a to v rozsahu a způsobem stanoveným touto výzvou. V případě nesplnění základní a další kvalifikace nebude nabídka uchazeče hodnocena Podává-li nabídku do výběrového řízení více dodavatelů společně, musí v nabídce předložit listinu, z níž vyplyne, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoli závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu tohoto výběrového řízení či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu tohoto výběrového řízení zavázáni společně a nerozdílně. V listině musí být jeden z dodavatelů podávajících nabídku označen jako hlavní dodavatel a musí mu v ní být udělena plná moc k jednání za všechny ostatní dodavatele podávající společnou nabídku ve všech záležitostech týkajících se výběrového řízení, uzavření smlouvy a jejího plnění. Všichni dodavatelé musí splnit základní kvalifikaci dle odst této výzvy Pokud není uchazeč schopen prokázat splnění určité části další kvalifikace požadované zadavatelem v plném rozsahu, je oprávněn splnění další kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je v takovém případě povinen zadavateli předložit v nabídce smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace 7. Návrh smlouvy a platební podmínky 7.1. Pro zpracování návrhu smlouvy uchazeč použije závazný vzor smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této Výzvy Podepsaný vzor smlouvy se považuje za návrh uchazeče na uzavření smlouvy a musí proto splňovat požadavky právního řádu České republiky týkající se právních úkonů a návrhů smluv Nabídka i návrh smlouvy musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že nabídku/návrh smlouvy podepíše za právnickou osobu jiná osoba než statutární orgán nebo prokurista, je nutné, aby byla k nabídce přiložena plná moc zmocňující tohoto zástupce k podpisu předmětné nabídky/návrhu smlouvy uchazeče Platební podmínky jsou uvedeny v přiloženém návrhu smlouvy. 8. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 8.1. Cenovou nabídku dodavatel stanoví v celkové ceně za kompletní dodání předmětu veřejné zakázky absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná za splnění celého předmětu veřejné zakázky, a to v členění: celková cena bez DPH, procentní sazba DPH, výše DPH v Kč a celková nabízená cena včetně DPH v Kč. 3

4 9. Požadavek na způsob zpracování nabídky 9.1. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce, a to v jednom vyhotovení v písemné formě. Všechny listy nabídky včetně příloh musí být svázány nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy. Listy nabídky budou očíslovány, aby bylo možné ověřit, zda je nabídka úplná Nabídka v listinné podobě bude předána v jedné uzavřené obálce (balíčku) označené nápisem: Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Řehlovice a bude uzavřena a opatřena proti nedovolené manipulaci na místě uzavření razítkem, popřípadě podpisem osoby prokazatelně oprávněné podat nabídku jménem uchazeče, jeli právnickou osobou, a podpisem uchazeče, je-li fyzickou osobou Nabídka bude obsahovat požadované dokumenty v následujícím členění: a) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních kritérií (viz čl. 6.1.), b) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních kritérií (viz čl. 6.2.), c) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních kritérií (viz čl. 6.3.) d) Návrh smlouvy (podepsaný vzor smlouvy s vyplněnými požadovanými údaji - viz čl. 7), včetně všech příloh, 10. Lhůta a místo pro podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v 13:00 hodin Nabídky je možno podávat po celou dobu lhůty pro podání nabídek v písemné formě a to: a) v listinné podobě osobně k rukám kontaktní osobě uvedené v odst této Výzvy, tj. Advokátní kancelář Marvanová Savić, Maltézské náměstí 12, Praha 1, v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin, b) v listinné podobě poštou jako doporučenou zásilku na adresu kontaktní osobě zadavatele uvedeného v čl této Výzvy, tj. Advokátní kancelář Marvanová Savić, Maltézské náměstí 12, Praha 1. Všechny nabídky musí být doručeny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. V případě zaslání poštou je pro účast v tomto výběrovém řízení rozhodující okamžik doručení nabídky zadavateli, nikoliv datum jejího předání poště. 11. Způsob hodnocení nabídek Nabídky uchazečů budou hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria - nejnižší nabídkové ceny. Pořadí nabídek bude stanoveno vzestupně. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bude hodnocena jako nejvhodnější a nabídka s nejvyšší nabídkovou cenou jako nejméně vhodná O výběru nejvhodnější nabídky budou uchazeči písemně informováni po ukončení výběrového řízení. 12. Práva zadavatele a ostatní podmínky Posouzení nabídek a jejich vyhodnocení dle stanovených kritérií provede zadavatelem jmenovaná hodnotící komise Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této Výzvy vymezují závazné požadavky zadavatele, tyto požadavky je každý uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování nabídky Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této Výzvě bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce a vyloučit nabídku uchazeče v případě zjištění, že v ní uchazeč uvedl nepravdivé, neúplné či zkreslené údaje Zadavatel nepřipouští varianty nabídky ani nabídky na dílčí plnění. 4

5 12.6. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení i bez udání důvodu, a to nejpozději do uzavření smlouvy Zadavatel hodnocené nabídky nevrací a ponechává si je jako doklad o průběhu zadání zakázky Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených se zpracováním nabídky. 13. Přílohy zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technické specifikace Příloha č. 2 Závazný vzor smlouvy V Řehlovicích dne Josef Macháček Starosta obce 5

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu

Zadávací dokumentace. Dodávka tabletů pro ZŠ a MŠ Nehvizdy. jako veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Veřejná zakázka je zadávána dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ) mimo procesní režim

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou

Výběr dodavatele softwarového řešení internetových stránek pro Českou obec sokolskou IČ 00409537 DIČ CZ00409537 ČOS ZAPSÁNA U MV ČR ČJ.: VSP/1-1311/90-R Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu realizovanou výběrovým řízením při zachování principů stanovených v ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15

Výkon činností TDI a BOZP - Rekonstrukce mostu přes Lobezský potok u Penny MK-15 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze na Hybernské IV Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu

Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého. rozsahu Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace k zakázce malého Výběrové řízení pro výsadbové práce u akce: OBNOVA HISTORICKÉ ALEJE HRAD VEVEŘÍ-NOVÉ DVORY akce je spolufinancována

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY veřejné zakázky malého rozsahu DODAVATEL SLUŽEB TISK KNIŽNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Dle rozdělovníku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE Veřejná zakázka: Přechody pro chodce v obci Ženklava II. zadávaná v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadávací dokumentace k veřejné zakázce na dodávky Veřejná zakázka je zadá vána v souladu s us tanovením zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a v souladu

Více

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm.

C151547. Učitelé a jazykové kompetence Výběrové řízení na jazykové pobyty Služba 22.6.2015. Mgr. Aleš Kubíček +420 571 755 555 oavalmez@oavm. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více