Zhodnocení působení MAS v PRV v období a příprava standardů MAS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zhodnocení působení MAS v PRV v období 2008-2013 a příprava standardů MAS"

Transkript

1 Zhodnocení působení MAS v PRV v období a příprava standardů MAS 1

2 Rozloha a počet obyvatel v podpořených MAS IV.1.1 Rozloha (km 2 ) Počet obyvatel III.4.1 Rozloha (km 2 ) Počet obyvatel

3 Opatření IV.1.1 Akce (k ) Celkem proplaceno na režijních výdajích počet 545 mil. Kč Počet zrealizovaných studií 152 Počet zrealizovaných informačních akcí 1974 Počet zrealizovaných vzdělávacích akcí 1574 Počet zrealizovaných propagačních akcí

4 Opatření IV.1.2 K Počet zrealizovaných projektů Proplaceno(mil. Kč) OSA I OSA II 7 4 OSA III CELKEM

5 Hodnocení MAS Hodnocení2010 -PrvníhodnoceníMAS FormounávštěvHodnotitelskékomisepřímovkanceláříchMAS Vliv na alokaci pro rok 2011 pouze uskupiny MAS 48 podle zařazení do 1ze 4 kategoriíbyl početobyvatelpřepočtenbonusovýmkoeficientem(1,3-1,0) Výsledky: skupina A-35 MAS, skupina B 39 MAS, skupina C 20 MAS, skupina D 17MAS, 1MASnebylahodnocena Hodnocení2011 FormouvyplněnéhodotazníkuaveřejnéprezentacepředHodnotitelskoukomisí Vliv na alokaci roku 2012 již pro všechny skupiny MAS počet obyvatel MAS roznásoben počtem bodů danémasačástkouza přepočteného obyvatele Výsledky: skupina A 38 MAS, skupina B 51 MAS, skupina C 13 MAS, skupina D 10MAS Hodnocení2012 FormouvyplněnéhodotazníkuaveřejnéprezentacepředHodnotitelskoukomisí Vlivnaalokaciroku2013jižprovšechnyskupinyMAS Výsledky: skupina A-35 MAS, skupina B 65 MAS, skupina C 10 MAS, skupina D 2MAS 5

6 Hodnocení MAS -skupiny SkupinaA -nejlépefungujícímas příkladydobrépraxe vysocetransparentní adůvěryhodné, aktivníaaktivizující území SkupinaB-dobřefungujícíMAS je unich prokazatelná nadstavba metody LEADER (tj. umí nejen rozdělovat peníze, ale mají jasnou strategii adistribuce finančních prostředků přes ně má přidanou hodnotu oproti centralizovanému rozdělování) SkupinaC-průměrnéMAS splňují formální požadavky pro existenci ačerpání, efekt je téměř stejný, jakokdyby finance byly přerozdělovány centrálně SkupinaD-MAS,které bysvůjpřístupmělypřehodnotit jsou na hranici toho, co se od nich očekává, splňují pouze formální pravidla 6

7 Příprava standardů Vpříštím programovém období je vhodné využít potenciálu metody LEADER, je však nutné nastavit minimální standardy profungování MASaalespoň částečně sjednotitjejichúroveň StandardybuduzáklademprocertifikaciMAS Přípravou standardů se zabývá Mze, SZIF a ministrem stanovená pracovní skupina pro nastavení podmínek metody LEADERnaobdobí

8 Standardy územní působnost Území působnosti MAS geografická oblast vymezená katastrálním územím obcí/ sídel, jejichžzastupitelstva vydala souhlas sezapojením do dané MAS Území působnosti MAS je celistvé, netvoří je izolované územní celky (izolovaný územní celek může být přiřazen kmas vnásledujících případech: vpřípadě vojenských újezdů, v případech, kdy katastrální území samotné obce není ucelené, v případě vzniku izolovaného celku po odstoupení některé obce zmas, vpřípadě, že je území MAS rozděleno katastrálním územím obce svíce než 25 tis.obyvateli) Území působnosti MAS má 10 tis. až 100 tis. obyvatel anezahrnuje města svíce než 25 tis.obyvateli (počet obyvatel seposuzuje kedni ). Území jednotlivých MAS senesmípřekrývat. Všechna zastupitelstva obcí dotčené MAS musí vyslovit souhlas se zapojením do územní působnosti MAS a vzít na vědomí implementaci SMR na jejich území. Vyslovením souhlasu se zapojením do území působnosti obci/sídlu nevznikají žádné závazky vůči MAS. 8

9 Standardy partnerství MAS tvoří partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Veřejným sektorem se rozumí obce, svazky obcí, právnické osoby s více než 50% podílem státu, kraje, obcí nebo dobrovolných svazků obcí bez ohledu na jejich právní subjektivitu, důvod založení nebo oblast činnosti. Soukromým sektorem serozumí podnikatelský aneziskový sektor afyzickéosoby nepodnikající. Partneři MAS musí mít na území působnosti MAS trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo musíprokazatelně na daném území místně působit. MAS je partnerství otevřené novým členům. Podmínky pro přistoupení nových členů vč. práv a povinností člena jsou zveřejněny. Podmínky pro přistoupení nových členů vč. práv a povinností člena nesmí být diskriminující. Počet členů je nejméně 21, zároveň minimální poměr počtu členů vůči počtu obyvatel území působnosti místního partnerství je1:2000. Každá fyzická osoba může přijednání orgánů MAS zastupovat pouze jeden subjekt 9

10 Standardy orgány MAS MAS má vytvořeny vlastní orgány plnící minimálně tyto funkce: rozhodovací, monitorovací akontrolní. Kompetence těchto povinných orgánů jsou stanoveny statuty a jednacími řády,které jsou zveřejněny na internetových stránkách MAS. Funkční období členů povinných orgánů je maximálněčtyřleté. Na rozhodovací úrovni nesmí ani veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin představovatvíce než49 %hlasovacích práv. Člen orgánu, který plní rozhodovací funkci, nemůže být zároveň členem orgánu, který plní kontrolnífunkci. MAS má stanovenu výběrovou komisi. Kompetence, způsob jednání azamezení střetu zájmů výběrové komise jsou stanoveny jednacím řádem. Složení výběrové komise musí být stanoveno tak, že veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nesmí představovat více než 49 % hlasovacích práv. Členové komise nemohou být zároveň žadatelé vpříslušné výzvě, okteré rozhodují. Výběrová komise se musí skládat pouze zmístních subjektů. Členové výběrové komise jsou voleni vždy pro konkrétní výzvu. 10

11 Standardy orgány MAS Zjednání orgánů MAS azjednání výběrové komise jsou pořizovány zápisy,jejichž přílohou je prezenční listina. Zápisy jsou zveřejněny nejpozději do 10 kalendářních dnů od data jednání. MAS zajistí, že členové povinných orgánů a výběrové komise jsou bezúhonné osoby,tj.nebyly pravomocně odsouzené pro úmyslný trestný čin. Všichni členové orgánu plnící rozhodovací funkci avšichni členové výběrové komise jsou přímo voleni nejvyšším orgánem. Vnejvyšším orgánu jsou zastoupeni všichni členové MAS. Vžádné zobcí MAS není koncentrováno více než 40 %členů výběrové komise ani žádného zpovinných orgánů (dle sídla, provozovny nebo trvalého bydliště). MAS má zpracován etický kodex, k jehož plnění se formou čestného prohlášení musí zavázat všichni členové povinných orgánů avýběrové komise izaměstnanci MAS. 11

12 Standardy kancelář MAS Kancelář MAS výkonná složka MAS řízená manažerem. Kancelář MAS zajišťuje implementaci místní rozvojové strategie prostřednictvím zaměstnanců MAS, externíchslužeb či dobrovolníků. MAS má zpracováno organizační schéma Kanceláře, které pokrývá veškerou činnost a všechny procesy vykonávané kanceláří MAS suvedením jednotlivých pracovních pozic, jejich vzájemné nadřazenosti, podřízenosti a zastupitelnosti, pracovních náplní, odpovědnostízajednotlivékrokyakvalifikačníchpožadavků napracovníky. Organizační struktura pracovníků kanceláře MAS, vč.uvedení hlavních kompetencí a základníchkontaktů je zveřejněnanainternetovýchstránkáchmas. ManažerMASavšichnipracovnícikancelářeMASpracujípouzeprojednuMAS. Manažer MAS ani žádný z pracovníků kanceláře MAS nesmí být členem žádného zorgánů. Kancelář MAS je viditelně označena (název MAS, IČ právnické osoby, logo MAS, logo LEADER, konzultační doba pro veřejnost, kontakty na vybrané pracovníky pro případ nepřítomnosti). Kancelář MASvyužíváelektronickýpodpisadatovouschránku. MASmusímít vlastníinternetovéstránky(stanovenminimálníobsah). 12

13 Standardy institucionalizacemas Právníforma Právnickáosobavedepodvojnéúčetnictví. Kompetence orgánů právnické osoby, principy jejich jednání apřijímání rozhodnutí a způsob jejich obsazování jsou jednoznačně stanoveny vnitřním předpisem, který je zveřejněnarespektujeprincipymetodyleader(zejm. přístupzdolanahoru). Napojení organizační struktury MAS na organizační strukturu právnické osoby je jednoznačně stanoveno partnerskou smlouvou (třeba dořešit s odborníky). Orgány právnické osoby,pokud jsou ustanoveny odděleně od orgánů MAS, nemohou zasahovat do rozhodování orgánů MAS, s výjimkou situací, kdy by došlo k postupu proti stanoveným zásadám, poškození dobrého jména právnické osoby nebo ohrožení samotnéjejí existence.tytoskutečnostijsouošetřenyvpartnerskésmlouvě. Právnická osoba zřizuje kancelář MAS, která zajišťuje administrativní, finanční asprávní úkonyprorealizacismr. Vpřípadě, žeprávnickáosobajménemmaspřijímáfinanční či věcnédary, činí tak transparentním způsobem, odděleně od ostatního financování. Seznam dárců a přijatýchdarů pakkaždoročně zveřejňujevevýročnízprávě MAS. 13

14 Standardy další podmínky MAS má zajištěného manažera vpracovně právním vztahu. MAS nesmí přijímat odměny, dary či jinak definované příjmy za poradenství, zpracování či administraci projektů, které následně sama administruje. MAS je povinna každoročně zajistit provedení externího auditu, který ověří účel využití poskytnutých dotací aporovná údaje uváděné MAS se skutečným stavem plnění SMR. MAS je povinna evidovat finanční a věcné dary v hodnotě nad Kč. Veškeré dary mohou být přijímány pouze za konkrétním účelem, který musí být vdarovací smlouvě specifikován. Seznam dárců apřijatých darů zveřejňuje MAS ve výroční zprávě. MAS zveřejňuje aktuální přehled pracovních skupin včetně jejich statutu, seznamu členů, zápisů z jednání nebo zpráv o jejich činnosti a kontaktních osobách. MAS minimálně jednou za rok informuje veřejnost oplnění SMR. Konzultace vsouvislosti simplementací SMR jsou kanceláří MAS poskytovány zdarma. 14

15 Evaluace SPL Střednědobé hodnocení do Odevzdalo všech 112 MAS Součástí on-going hodnocení PRV bylo zhodnocení úrovně provedení střednědobého hodnocení ze strany MAS (zpráva ze října 2012) Ex post evaluace do

16 Cyklus řízení intervencí Plánování Implementace Evaluace Monitoring 16

17 Cíl hodnocení Zjištění, do jaké míry se program osvědčil Získání zpětné vazby pro další plánování 17

18 Obsah hodnocení Popis stanovených cílů Definice indikátorů, prostřednictvím kterých jsou cíle sledovány Stanovení metodiky hodnocení Popis získaných dat Interpretace dat a zhodnocení Doporučení pro další plánovací proces 18

19 Nejčastější chyby Chybějící data Neschopnost oddělit vnější vlivy Záměrné zkreslování výsledků, když tyto neodpovídají očekávání 19

20 Děkuji za pozornost. 20

Konečné znění schváleno Vládou ČR

Konečné znění schváleno Vládou ČR 23. 5. 2014 Konečné znění schváleno Vládou ČR Podkladu pro jednání připravený NS MAS ČR Na návrhu pracovala PS LEADER v období 3-9/2012. Projednaný Mimořádnou Valnou hromadou NS MAS ČR v Nových Hradech

Více

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 METODIKA PRO STANDARDIZACI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Obsah 1 Základní pojmy a zkratky... 3 1.1 Definice zkratek... 3 1.2 Pojmy... 3 2 Úvod... 5 3 Proces standardizace... 6

Více

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje

jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Zápis z jednání Pléna KS MAS Středočeského kraje Termín pátek 10. ledna 2014 v 10:30 (po jednání k RegionTouru) 14:30 hodin Místo Středočeský kraj, jednací místnost Zastupitelstva kraje č. 1096, I. patro

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 78434/2014-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 49725/2013-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 Ministerstvo zemědělství ČR Č.j.: 37052/2010-10000 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007-2013 (dále jen

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová

Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová Zápis z jednání výboru MAS Blaník o.s. 24.9. Přítomni >> Cáder, Havlíček, Klímová Vaňková, Kuře, Nekvasil, Švejda, Švejdová, Vondráková, Vrzalová, Kučerová Omluveni >>, Duda, Hosté >> 0 Hosté z řad členů

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K

S T A N O V Y ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K S T A N O V Y M í s t n í a k č n í s k u p i n y H r u b ý J e s e n í k ------------------------------------------------------------------------------------ Č Á S T : I. S P O L E K Č l. I. N á z e v

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST

OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST OBECNÁ ČÁST PRAVIDEL PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST Číslo vydání: 1 Datum účinnosti: 16. 3. 2015 Počet stran 208 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 EVIDENCE ZMĚN OPROTI PŘEDCHOZÍ VERZI...

Více

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020

NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 NÁVRH Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014 2020 Tento dokument je doporučením pro tvorbu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Odbor rozvoje a

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER

TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER TRANSPARENTNÍ REGIONÁLNÍ ROZVOJ NA PRINCIPU METODY LEADER Metodická příručka s uvedením příkladů dobré praxe pro místní akční skupiny Program rozvoje venkova osa IV.2.1 Realizace projektů spolupráce 10

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro příjemce finanční podpory z OP VK Vydal: ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Příručka pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL:

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS

Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Metodika pro evaluace a monitoring strategií MAS Verze platná k 15. 5. 2015, verze č. 1. Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Postup tvorby metodiky v rámci projektu spolupráce MAS... 4 1.2 Sledované ukazatele... 7 2

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje

Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Výměna zkušeností mezi MAS Plzeňského a Karlovarského kraje Téma: Evaluace a monitoring Strategie MAS Schváleno: 14. květen 2015 Dokument Metodika evaluace a monitoringu strategie MAS vydaly místní akční

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

JUDr. Lenka Deverová advokátka. Zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod č.1581

JUDr. Lenka Deverová advokátka. Zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod č.1581 JUDr. Lenka Deverová advokátka Zapsána v seznamu advokátů České advokátní komory pod č.1581 Advokátní kancelář K Podjezdu 3, 140 00 Praha 4 IČ: 48124532 DIČ: CZ526012024 mobil kancelář: 731 411 285 tel.:

Více

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013

PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 IV. 2. 1 7. KOLO PRAVIDLA, KTERÝMI SE STANOVUJÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PROJEKTY PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA ČR NA OBDOBÍ 2007 2013 Opatření IV. 2. 1 Realizace projektů spolupráce Ministerstvo

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS Podhůří Železných hor Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 12 Vzdělávání v oblasti podnikání a života na venkově Přiřazení Fiche k opatření PRV (číslo, název) Hlavní opatření

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 41 V 226 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů

Jihočeský kraj. Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů Jihočeský kraj Krajský úřad Jihočeského kraje Oddělení řízení grantů a projektů ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST vyhlašuje 2. VÝZVU k předkládání žádostí o

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY Z OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 92 Příloha OM OP LZZ: D2 Číslo revize: 4 Číslo

Více