Školní řád mateřské školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní řád mateřské školy"

Transkript

1 Mateřská škola Svatá, příspěvková organizace, Svatá 40, Zdice Školní řád mateřské školy Č. j.: 14/2013 Účinnost od: Změny: O b s a h I. ZÁKLADNÍ CÍLE MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program. II. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 2. Základní práva účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, přijatých ke vzdělávání v mateřské škole. 3. Základní povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, přijatých ke vzdělávání v mateřské škole. III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 4. Základní práva zákonných zástupců účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, přijatých ke vzdělávání v mateřské škole. 5. Základní povinnosti zákonných zástupců účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, přijatých ke vzdělávání v mateřské škole. 6. Přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a jejich předání po ukončení vzdělávání. 7. Informování zákonných zástupců účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, přijatých ke vzdělávání v mateřské škole o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích. 8. Informování zákonných zástupců účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, přijatých ke vzdělávání v mateřské škole o mimořádných školních a mimoškolních akcích. 9. Omlouvání účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, přijatých ke vzdělávání v mateřské škole zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsob informování o jeho zdravotním stavu. 10. Úhrada úplat v mateřské škole. 11. Základní pravidla komunikace zákonných zástupců účastníků předškolní výchovy a vzdělávání, přijatých ke vzdělávání v mateřské škole při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s dalšími dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci. IV. ZÁPIS, ZAŘAZOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 12. Místo, termín a doba podání žádosti. 13. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 14. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. 15. Přijetí dítěte se zdravotním postižením. 16. Přijímání dětí během roku. 1

2 V. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 17. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání. 18. Ukončení vzdělávání z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte. 19. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době. 20. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování. VI. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 21. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole. 22. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí. VII. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 23. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování. 24. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání. 25. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování. VIII. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ, JEJICH OCHRANAPŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 26. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání. 27. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi. 28. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. IX. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 29. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání. 30. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole. X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 31. Účinnost a platnost školního řádu. 32. Změny a dodatky školního řádu. 33. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem. 2

3 I. ZÁKLADNÍ CÍLE MŠ PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program 1.1 Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen,,vzdělávání ) - podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku - podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji - podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte - podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte - vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání - napomáhá k vyrovnání nerovností vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání - poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami - vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí 1.2 Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 1.3 Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu postupuje mateřská škola v souladu se zásadami uvedenými v 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními novelizované vyhlášky č. 214/2006 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen Vyhláška o MŠ ). II. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole 2.1 Každé přijaté dítě (dále jen,,dítě ) má právo: a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti, b) na zajištění činnosti a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně, c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole. 2.2 Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte. 2.3 Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 3. Povinnosti dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole 3.1 Každé dítě (dále jen "dítě") má povinnost: a) respektovat a dodržovat společně dohodnutá pravidla b) podřídit se v nezbytné míře omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat potřebný řád 3

4 III. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 4. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí 4.1 Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen,,zákonní zástupci ) mají právo: a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, c) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí. 5. Povinnosti zákonných zástupců 5.1 Zákonní zástupci dětí jsou povinni zejména: a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upravené, b) na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte, c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte, d) oznamovat mateřské škole důvody nepřítomnosti dítěte, e) oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně, f) při úrazu dítěte v MŠ a jeho následném ošetření u lékaře, k němuž jsou přizváni, uhradit zdravotnickému zařízení regulační poplatek. 5.2 Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu. 6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání po ukončení vzdělávání 6.1 Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně učitelce mateřské školy. Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy již samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. 6.2 Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelky mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci. 6.3 V případě, že je se zákonnými zástupci dohodnuta individuální délka pobytu v mateřské škole, je potřeba s nimi dohodnut individuální způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání. 6.4 Zákonní zástupci mohou pověřit jinou osobu předáváním dítěte a jeho přebíráním po skončení 4

5 vzdělávání v mateřské škole. Písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají učitelce. Pověřená osoba se prokáže učitelce průkazem totožnosti. 6.5 Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník a) pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky, b) informuje telefonicky ředitelku školy, c) řídí se postupem doporučeným MŠMT obrátí se na obecní úřad, který je podle 15 zákona č. 359/1999 SB. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR podle 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý občan právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc. 7. Informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích 7.1 Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v mateřské škole. 7.2 Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně informovat o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte u učitelky vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, a to v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a pro jejich odchod. 7.3 Ředitelka mateřské školy svolává nejméně jednou za rok třídní schůzku, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů. 7.4 Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s učitelkou školy vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte. 7.5 Ředitelka mateřské školy nebo učitelka vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte. 8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích 8.1 Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na nástěnkách u šaten, informace jsou dostupné i na webových stránkách MŠ. 9. Omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsob informování o jeho zdravotním stavu 9.1 Pokud je zákonnému zástupci předem známa krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo ústně učitelce mateřské školy. 9.2 Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole přesáhne dobu 5 dnů, 5

6 projedná tuto skutečnost zákonný zástupce osobně v dostatečném předstihu s učitelkou mateřské školy. 9.3 V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i prostřednictvím u či telefonu. 9.4 Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte učitelku o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání. 9.5 Zákonný zástupce dítěte informuje neprodleně písemnou formou mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte. 9.6 Zákonný zástupce dítěte má povinnost informovat mateřskou školu o výskytu infekčního onemocnění dítěte nebo člena rodiny. 9.7 Zákonný zástupce dítěte v žádném případě nesmí posílat děti do mateřské školy nemocné nebo se zdravotními obtížemi. Dítě, které při předávání zákonným zástupcem vykazuje známky nemoci nebo nevolnosti, má učitelka právo nepřijmout. 10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole 10.1 Úhrada úplaty za vzdělávání Děti, pro které je daný školní rok posledním před vstupem do ZŠ, jsou od úplaty osvobozeny. Děti, které mají odloženou školní docházku a již rok navštěvovaly MŠ bezúplatně, opět úplatu hradí. Zákonní zástupci dětí, které nejsou osvobozeny od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky: a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. Dne příslušného kalendářního měsíce, b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty, c) úplatu provedou zákonní zástupci převodem na účet: /0600 Úplata se provádí pod jménem dítěte. Platba v hotovosti pouze ve výjimečných případech Snížení úplaty Pro kalendářní měsíc, v němž bude provoz MŠ omezen nebo přerušen podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů (odst. 5) se stanoví výše úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty v rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ. Snížená úplata je stanovena poměrnou částkou Úhrada úplaty za školní stravování Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy po dohodě se zákonnými zástupci délku pobytu dítěte v mateřské škole a zároveň dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole. Pokud budou zákonní zástupci požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy. Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami: 6

7 a) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce, b) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty, c) úplatu provedou zákonní zástupci převodem na účet: /0600 Platba v hotovosti pouze ve výjimečných případech. 11. Pravidla komunikace zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s dalšími dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí: a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy, b) řídí se školním řádem mateřské školy, c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s dalšími dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. IV. ZÁPIS, ZAŘAZOVÁNÍ A PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VDĚLÁVÁNÍ 12. Místo, termín a doba podání žádosti Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejní je způsobem v místě obvyklém, tj. prostřednictvím obecní vývěsky, webové stránky MŠ, webové stránky obce, hlášení místního rozhlasu. 13. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dětí na základě kritérií, která jsou stanovena pro daný školní rok a zveřejněna způsobem v místě obvyklém. 14. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je vyvěšeno na dveřích MŠ Svatá pod registračními čísly, která jsou přidělena jednotlivým uchazečům při zápisu. Ředitelka mateřské školy vydává rodičům na vyžádání Rozhodnutí o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si vyzvednou zákonní zástupci osobně nebo jim je zasláno poštou. V případě nepřijetí dítěte se mohou zákonní zástupci proti tomuto Rozhodnutí odvolat, dle 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odbor školství a sportu, Zborovská 11, Praha Přijetí dítěte se zdravotním postižením O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. 16. Přijímání dětí během roku Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání také v průběhu školního roku, pokud se v mateřské škole uvolní místo. 7

8 V. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 17. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle pravidel uvedených v bodech 9.1 až 9.3 tohoto školního řádu. 18. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy. 19. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy rozhodnout o ukončení vzdělávání tohoto dítěte v mateřské škole. 20. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování uvedené v bodě 10.1 a 10.2 tohoto školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení stanovených úplat. VI. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 21. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 21.1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 07:00 do 16:30 hodin V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem provoz stanovený školním řádem omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné smíšené třídě pro 25 dětí Mateřská škola může organizovat školní výlety, zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před zahájením. 8

9 22. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 22.1 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu: 07:00 9:45 - doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání; děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, ranní cvičení, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd, 09:45 10:00 - osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, oblékání, 10:00 12:00 - pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem. (V případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídě mateřské školy.) 12:00 12:30 - oběd a osobní hygiena dětí, 12:30 13:00 - vyzvedávání dětí odcházejících po obědě, 12:45-14:15- četba pohádky, spánek a odpočinek dětí s respektováním rozdílné potřeby spánku, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, 14:45 16:30 - volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí (v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy), od 14:45 - doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyžadují konkrétní výchovně vzdělávací činnosti např. v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. VII. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ 23. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování 23.1 Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen Vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole konzumují v rámci pitného režimu Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní (viz bod 5.1), má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou do jídlonosičů v době od do hod. Mimo MŠ se jinak jídla nevydávají. 24. Stravovací režim dětí v průběhu vzdělávání 24.1 V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního 9

10 stravovacího režimu: 09:00 9:30 dopolední přesnídávky v samoobslužném režimu, 12:00 12:30 oběd, 14:30 14:45 odpolední svačina v samoobslužném režimu V rámci,,pitného režimu mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně. 25. Způsob oznamování nepřítomnosti dítěte v mateřské škole zákonnými zástupci dětí pro potřeby školního stravování 25.1 Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu předem známé nepřítomnosti podle bodu 9.1 a 9.2 tohoto školního řádu, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce, a to buďto osobně v MŠ, mailem: nebo telefonicky formou sms na tel. Číslo , v pondělí do 8:00 hodin, v úterý pátek do 7:00 hodin V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost zákonný zástupce bez zbytečného odkladu. Toto oznámení o nepřítomnosti dítěte oznámí vedoucí školní jídelny, prostřednictvím telefonu č , nebo třídní učitelky. Pokud je dítě odhlášeno do 7:00 hod., je mu stravné odhlášeno již na první den jeho nepřítomnosti. VIII. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 26. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání 26.1 Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají učitelky školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednu učitelku připadat nejvýše 20 dětí, výjimečně pak nejvýše 25 dětí, pokud to charakter pobytu dovoluje (školní zahrada) Při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost pečuje o bezpečnost dětí navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může učitelka, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, právo dítě ke vzdělávání nepřijmout. 10

11 27. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi 27.1 Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady: a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané reflexní vesty označující vždy první a poslední dvojic dětí b) pobyt dětí v přírodě využívají se pouze známá bezpečná místa pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.) při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství c) rozdělávání ohně pouze při mimoškolních akcích, které pořádá mateřská škola typu dětského dne, pohádkového lesa, lampiónového průvodu apod. a kterých se účastní i zákonní zástupci dětí jen na místech určených pro rozdělávání ohně za přítomnosti člena hasičského sboru nebo pedagogického pracovníka zaškoleného v protipožární ochraně při používání otevřeného ohně v blízkosti je dostatečný zdroj vody, odpovídající hasicí přístroj nebo jiný materiál k hašení otevřeného ohně pedagogický dohled zajišťuje, aby se děti pohybovaly v bezpečné vzdálenosti od otevřeného ohně, přičemž počítá i se směrem a sílou větru, a dbá, aby v blízkosti ohně nebyl snadno vznětlivý materiál po ukončení akce zajistí pedagogický dohled úplné uhašení otevřeného ohně d) sportovní činnosti a pohybové aktivity před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, nebo ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dětí, a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí e) pracovní a výtvarné činnosti při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, 11

12 které by mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., zajišťují dohled nad dětmi vykonávajícími práci s těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy 28. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 28.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení již na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematice seznamováním s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. IX. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY 29. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání Pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy. Za veškeré osobní věci přinesené z domova (hračky, šperky, kola, koloběžky) MŠ neručí. Šatny a chodby mateřské školy nejsou určeny k odkládání a úschově kočárků, kol a koloběžek. Psi a jiná zvířata nemají do školy přístup. 30. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určeného ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy, pro převzetí dítěte a převlečení před odchodem z mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými pracovníky školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravování dítěte. V jiných případech pouze po dohodě s ředitelkou MŠ. Není-li ve třídě učitelka s dětmi, je zakázáno do tříd vstupovat Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy. V případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy. 12

Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.beroun. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Zdice Pacourková Zdeňka Adresa jednotlivých pracovišť:

Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.beroun. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Zdice Pacourková Zdeňka Adresa jednotlivých pracovišť: Mateřská škola Zdice, Zahradní 801, okr.beroun Školní řád Vydala : Ředitelka Mateřské školy Zdice Pacourková Zdeňka Adresa jednotlivých pracovišť: Zahradní 801, 267 51 Zdice Žižkova 390, 267 51 Zdice Telefon:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal :

Školní řád. Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín. Směrnice č.3/2013. Vydal : Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, okres Děčín Směrnice č.3/2013 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Eva Heinzová Účinnost : od 01. 09. 2013 Závaznost

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005

Školní řád. Mateřská škola Terronská. Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela. Účinnost : od 1.9.2005 Mateřská škola Terronská Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Pobočková Daniela Účinnost : od 1.9.2005 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Terronská Zákonným

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov. Školní řád MŠ

Základní škola a Mateřská škola Lišov. Školní řád MŠ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIŠOV Školní řád MŠ Vydal: ředitel školy Mgr. Petr Ročňák Účinnost: od 1. 4. 2015 Číslo jednací: ZŠMŠ 226/2015 Závaznost: školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ

Více

Školní řád. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace. Vydal : Ředitel ZŠ a MŠ RNDr.

Školní řád. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace. Vydal : Ředitel ZŠ a MŠ RNDr. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Školní řád Vydal : Ředitel ZŠ a MŠ RNDr. Juraj Hudcovský Účinnost : od 1. 9. 2006 Závaznost : Školní řád je závazný pro

Více

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Ostrožská Nová Ves,příspěvková organizace, ulice Školní 833, Ostrožská Nová Ves, 68722 ŠKOLNÍ ŘÁD Vydal : Ředitelka mateřské školy Hana Kocábová Účinnost : Od 1.9.2012 Závaznost : Školní

Více

Školní řád. Mateřská škola Ledeč nad Sázavou. Směrnice č. 3/2005. Vydal : ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou Jarmila Dvořáková

Školní řád. Mateřská škola Ledeč nad Sázavou. Směrnice č. 3/2005. Vydal : ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou Jarmila Dvořáková Mateřská škola Ledeč nad Sázavou Směrnice č. 3/2005 Školní řád Vydal : ředitelka Mateřské školy Ledeč nad Sázavou Jarmila Dvořáková Účinnost : od 1. září 2005, aktualizován 29. 8. 2012 Závaznost : Informace

Více

Školní řád. MŠ Habrovany

Školní řád. MŠ Habrovany Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace Habrovany 189, 683 01 Rousínov Školní řád MŠ Habrovany Platnost od 1. září 2014 V Habrovanech dne 27. 8. 2014 ------------------------------------------

Více

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola, Malé Svatoňovice Školní řád Mateřské školy Č.j.: MŠ 10/2012 Účinnost od: 1.9.2013 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A 5 Změny: 21.8.2013 Ředitelka Mateřské školy, Malé Svatoňovice v souladu

Více

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice Komenského 483, 687 08 Buchlovice ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÁ ŠKOLA, Suchý řádek 208, Buchlovice

Základní škola a Mateřská škola Buchlovice Komenského 483, 687 08 Buchlovice ŠKOLNÍ ŘÁD. MATEŘSKÁ ŠKOLA, Suchý řádek 208, Buchlovice Základní škola a Mateřská škola Buchlovice Komenského 483, 687 08 Buchlovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA, Suchý řádek 208, Buchlovice OBSAH : I. Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 235a/2012 ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy V souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní řád

Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní řád Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace Školní řád Ředitelka Mateřské školy, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace, v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Školní řád Mateřské školy speciální

Školní řád Mateřské školy speciální Škola Pink Crocodile (Mateřská a základní škola pro děti s kombinovaným postižením Bobříci, o.p.s.), se sídlem Vršovická 7/27, Praha 10 Školní řád mateřské školy Č.j.: 1/2013 ŘŠ Účinnost od: 1.9. 2013

Více

Jaroslava Procházková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Petr Machálek, ředitel ZŠ a MŠ

Jaroslava Procházková, vedoucí učitelka MŠ Mgr. Petr Machálek, ředitel ZŠ a MŠ Základní škola a Mateřská škola, Loděnice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY č. j. 238/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3. prosince 2014 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 3. prosince

Více

Toto vzdělávání poskytuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jednat v co nejlepším zájmu dítěte.

Toto vzdělávání poskytuje v souladu s Úmluvou o právech dítěte, jednat v co nejlepším zájmu dítěte. Škola: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Organizační řád Mateřské školy ve Vysoké Č.j.: 423/254/2012/ZS/ST Účinnost od: 10. 11. 2012 Spisový znak: 1.3 Skartační znak: A 10 Změny:

Více

Mateřská škola, Karla čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Mateřská škola, Karla čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace Mateřská škola, Karla čapka 12a, Krnov, okres Bruntál, příspěvková organizace Č.j: 1/15/2011 Platnost od 1.9.2011 Bc. Věra Kuchařová Vydáno dne 25.8.2011 ředitelka mateřské školy 1 O B S A H : I. PRÁVA

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA RADOST, ROŽNOV P. R., PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 5.KVĚTNA 1701 756 61 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY I. OBECNÁ USTANOVENÍ Mateřská škola Radost Rožnov pod Radhoštěm (dále jen

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace. 594 54 Křoví 190

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace. 594 54 Křoví 190 Základní škola a Mateřská škola Křoví, příspěvková organizace 594 54 Křoví 190 Školní řád Vydala : ředitelka Základní školy a Mateřské školy Křoví, příspěvková organizace Mgr. Eva Minaříková Účinnost :

Více

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace. Školní řád. Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13,

Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace. Školní řád. Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13, Mateřská škola Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Školní řád Vydal: Ředitelka Mateřské školy Vsetín, Na Kopečku 13, příspěvková organizace Účinnost: Od 1.9.2013 Závaznost: Informace podána:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Obsah 1. Základní cíle MŠ při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program...4 1.1. Mateřská

Více

Školní řád MŠ Halenkovice

Školní řád MŠ Halenkovice Školní řád MŠ Halenkovice Ředitel Základní a Mateřské školy Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace v souladu s 30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Brno 2014. Směrnice č. 4/2014. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno

Brno 2014. Směrnice č. 4/2014. Školní řád. Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Mateřská škola Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Směrnice č. 4/2014 Vydal: Ředitelka Mateřské školy Rozárka, Herčíkova 2477/12, 612 00 Brno Č. J.: 318/2014 Účinnost: od 01. 09. 2014 Závaznost: Informace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 18/14 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola Šanov Šanov 97, 763 21 Slavičín IČO: 75020637 tel.: 577341389 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Rašková Blanka, ředitelka školy Rašková

Více

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace

Směrnice č. 6. Školní řád MŠ. Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace Směrnice č. 6 Školní řád MŠ Vydal : Účinnost : Závaznost : Informace podána: Ředitelka Mateřské školy, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace od 1.09.2013 Školní řád je závazný pro všechny

Více

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád

Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750. Školní Řád Mateřská škola Delfínek, příspěvková organizace Liberec, Nezvalova 661/20, 460 15 Liberec 15 IČO: 72742500 tel: +420 482 751 750 Školní Řád Vydal : ředitelka mateřské školy Delfínek Iveta Blažková Účinnost

Více

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád

tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Školní řád MŠ Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace tel: 585 427 204, 585 750 108, fax: 585 750 106, e mail: mshelsinskaol@seznam.cz mob. 774726047 Č.j. MŠHŘ/128//2014 Školní řád Vydal : Marta Slouková Ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Č.j.: ZŠMŠU57/2014 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ČÁST 43. ŠKOLNÍ ŘÁD PRO MŠ Vypracoval: Schválil: Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Mgr. Helena Výkrutová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne:

Více