OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Kuřimi. číslo 3/2010 o veřejném pořádku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. Města Kuřimi. číslo 3/2010 o veřejném pořádku"

Transkript

1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Kuřimi číslo 3/2010 o veřejném pořádku Zastupitelstvo města Kuřimi se na svém zasedání dne usnesením č. 1037/2010 usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, 9a zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: Článek 1 Úvodní ustanovení Touto obecně závaznou vyhláškou se stanovují povinnosti a podmínky k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Kuřimi. Cílem vyhlášky je zejména: a. stanovit, které činnosti, jež by mohly narušit veřejný pořádek ve městě nebo mohou být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, že na některých veřejně přístupných místech jsou takové činnosti zakázány, b. stanovit závazné podmínky pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték, c. stanovit povinnosti k udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně. Článek 2 Vymezení pojmů Veřejný pořádek je stav, který umožňuje zejména klidné soužití občanů a návštěvníků města a realizaci jejich práv zaručených Ústavou České republiky a dalšími právními předpisy. Činnostmi, kterými může být narušen veřejný pořádek ve městě, jsou především:

2 a. konzumace alkoholu a omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích 1, b. používání zábavní pyrotechniky na veřejných prostranstvích, c. provoz zařízení kolotočů, lunaparků a cirkusů, d. používání hlučných strojů a zařízení a rušení nočního klidu, e. obtěžování nabízením zboží a služeb. Článek 3 Zákaz požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích 1. Zakazuje se konzumace alkoholických nápojů 2 a omamných a psychotropních látek na vymezených plochách veřejného prostranství ve městě Kuřimi. Vymezené plochy se zákazem konzumace alkoholických nápojů a omamných a psychotropních látek jsou uvedeny v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky. 2. Městský úřad Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, může svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství při konání kulturních, sportovních a společenských akcích na základě žádosti pořadatele. Žádost musí být podána nejméně 15 dnů před plánovaným konáním akce. Žádost musí obsahovat: a. jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ žadatele právnické osoby, b. korespondenční adresu a kontaktní údaje žadatele, případně odpovědné osoby žadatele, c. označení druhu akce, datum, dobu a místo konání, stručný popis akce, d. předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, e. způsob zabezpečení pořadatelské služby, jméno, příjmení a kontaktní údaje na pořadatele. 3. Zákaz konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku a následující akce: Kuřimský masopust pálení ohňů v noci z na Medové dny Kuřimské krojované hody Kuřimský svátek vína Mikulášský jarmark 4. Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na prostory předzahrádek umístěných na dotčených veřejných prostranstvích u provozoven restauračního typu, cukráren nebo kaváren, které jsou povoleny příslušným rozhodnutím Městského úřadu Kuřim. Článek 4 Používání zábavní pyrotechniky 1. Používat zábavní pyrotechniku ve městě Kuřimi je možné pouze na veřejných prostranstvích vymezených a graficky znázorněných v příloze č. 2 této obecně závazné vyhlášky. 2. Městský úřad Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, může svým rozhodnutím udělit výjimku ze zákazu používání zábavní pyrotechniky při konání kulturních, sportovních, 1 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů 2 2 písm. k) zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3 společenských a jiných akcích na základě žádosti pořadatele. Žádost musí být podána nejméně 15 dnů před plánovaným konáním akce. Žádost musí obsahovat: a. jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu žadatele fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ žadatele právnické osoby, b. korespondenční adresu a kontaktní údaje žadatele, případně odpovědné osoby žadatele, c. označení druhu akce, datum, dobu a místo konání, stručný popis akce, d. předpokládaný počet osob, které se akce zúčastní, e. způsob zabezpečení pořadatelské služby, jméno, příjmení a kontaktní údaje na pořadatele. 3. Zákaz používání zábavní pyrotechniky se nevztahuje na 31. prosinec a 1. leden příslušného kalendářního roku. Článek 5 Provoz zařízení kolotočů, lunaparků a cirkusů Zařízení kolotočů, lunaparků a cirkusů lze ve městě Kuřimi provozovat pouze na veřejném prostranství vymezeném a graficky znázorněném v příloze č. 3 této obecně závazné vyhlášky. Článek 6 Noční klid, omezení používání hlučných strojů a zařízení 1. Noční klid je stanoven na dobu od 22:00 hodin do 06:00 hodin. V měsících červnu až září na dobu od 23:00 hodin do 06:00 hodin. V tomto čase je povinností každého zachovávat klid a omezit hlučné projevy. 2. Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu v době do 09:00 hodin a po 18:00 hodině veškerých prací spojených s užíváním strojů a zařízení způsobujících hluk (např. sekačky na trávu, motorové pily, křovinořezy, vrtačky apod.). Článek 7 Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték 1. Pořadatel veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték (dále jen veřejnosti přístupný podnik ), které dobou svého konání zasáhnou do časového rozmezí od 22:00 hodin do 06:00 hodin (v měsících červnu až září od 23:00 hodin do 06:00 hodin), je povinen ohlásit konání takového veřejnosti přístupného podniku nejpozději 15 dnů před jeho konáním Městskému úřadu Kuřim. 2. Ohlášení musí obsahovat: a. jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého pobytu pořadatele fyzické osoby, nebo název, sídlo a IČ pořadatele právnické osoby, b. korespondenční adresu a kontaktní údaje žadatele, případně odpovědné osoby žadatele, c. označení druhu veřejnosti přístupného podniku, datum, dobu a místo jeho konání, d. předpokládaný počet osob, které se veřejnosti přístupného podniku zúčastní, e. způsob zabezpečení pořadatelské služby, jméno, příjmení a kontaktní údaje na pořadatele. Článek 8 Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství 1. Znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství se rozumí činnost, v jejímž důsledku se na ulice a jiná veřejná prostranství dostávají pevné nebo kapalné látky nebo jiné věci,

4 které jsou v rozporu s účelem užívání ulic a jiných veřejných prostranství. Znečištěním ulic nebo jiných veřejných prostranství se pro účely této vyhlášky rozumí zejména: a. psí exkrementy, b. odpad z údržby zeleně, spadané plody, listí a kůra, c. plakáty, reklamy, nabídky, inzeráty, informace, propagace a podobně umístěné mimo plochy k tomu určené. 2. Každý je povinen se chovat tak, aby: a. nezpůsobil znečištění ulic nebo jiných veřejných prostranství, b. nezabránil či neznemožnil udržování čistoty ulic nebo jiných veřejných prostranství. 3. Při znečištění ulice a jiného veřejného prostranství odstraní neprodleně znečištění jeho původce. 4. V případě znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete odstraní neprodleně toto znečištění osoba, která má zvíře pod kontrolou či dohledem. 5. Provozovatel či organizátor obchodní, sportovní, kulturní a jiné podobné akce je povinen zajistit sběrné nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a bezprostředně po ukončení akce zajistit úklid ulice nebo jiného veřejného prostranství, na kterém se akce konala, pokud došlo při akci k jeho znečištění, včetně zajištění využití nebo odstranění veškerého při akci vzniklého odpadu do zařízení k tomu určených. 3 Článek 9 Ochrana a údržba veřejné zeleně 1. Veřejnou zelení se rozumí uliční, sídlištní a parková zeleň, tedy všechny plochy veřejného prostranství, které jsou porostlé vegetací. 2. Na plochách veřejné zeleně je jejich vlastník nebo správce povinen udržovat čistotu a pořádek a travnaté plochy nejméně dvakrát za rok, a to vždy do a do , posekat a posekanou hmotu z pozemku neprodleně odstranit, vyjma mulčování. 3. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno: a. poškozovat, ničit nebo znečišťovat veřejnou zeleň, b. rozdělávat oheň, stanovat nebo nocovat mimo prostory vymezené v příloze č. 4 této vyhlášky, s výjimkou rozdělávání ohňů v době od do 1. 5., c. bez souhlasu vlastníka nebo správce vysazovat nebo ošetřovat vegetaci. Článek 10 Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích 1. Pes musí být na veřejném prostranství označen identifikační známkou. Identifikační známku pro psy chované na území města Kuřim vydává Městský úřad Kuřim po uhrazení místního poplatku ze psů, popřípadě prokázání nároku na osvobození od místního poplatku ze psů. Identifikační známka je nepřenosná na jiného psa. 2. Pohyb psů je možný na veřejných prostranstvích pouze na vodítku nebo s náhubkem. Náhubek musí být upevněn na tělo psa tak, aby mu znemožňoval kousnutí. Fyzická osoba 4 mladší 15 let, která vede psa, je povinna mít psa na vodítku a s náhubkem. Na veřejných prostranstvích do vzdálenosti 50 m od základních a mateřských škol, Základní umělecké školy a Domu dětí a mládeže je možný pohyb psa pouze na vodítku a s náhubkem. Ustanovení předchozí věty platí ve dnech školního vyučování. Na veřejných prostranstvích do vzdálenosti 50 m od sportovního areálu na ulici U Stadionu, Kuřim, je možný pohyb psa pouze na vodítku a s náhubkem. 3 zejména 19, 20, 21 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

5 3. Fyzická osoba 4, která vede psa, je povinna mít psa na veřejném prostranství pod neustálou kontrolou či dohledem. 4. V případě, že je pes na veřejném prostranství uvázán, musí mít náhubek. 5. Veřejná prostranství určená k volnému pohybu psů jsou označena nápisem Psí výběh. Veřejná prostranství určená k volnému pohybu psů jsou graficky znázorněna v příloze č. 5 této obecně závazné vyhlášky. 6. Zakazuje se: a. vstup psů na dětská hřiště a pískoviště a do vzdálenosti 20 m od těchto dětských hřišť a pískovišť, b. vstup psů do budovy Městského úřadu Kuřim, Městské knihovny Kuřim, kulturního domu, Domu dětí a mládeže Kuřim, do plaveckého areálu. 7. Ustanovení odst. 1 až 6 se nevztahují na psy záchranářské, služební a asistenční. Článek 11 Vymezení plakátovacích ploch v majetku města Kuřimi Povinnosti k užívání plakátovacích ploch 1. Přehled umístění plakátovacích ploch v majetku města Kuřimi je graficky znázorněn v příloze č. 6 této obecně závazné vyhlášky. 2. Plakátování na plochách uvedených v odstavci 1 zajišťuje pouze město Kuřim prostřednictvím Městské knihovny Kuřim, oddělení kultury. 3. Požadavky na zajištění plakátování na plochách uvedených v odstavci 1 předkládá žadatel Městské knihovně Kuřim, oddělení kultury. 4. Plakátování na plochách uvedených v odstavci 1 zajišťované jinými osobami, než je uvedeno v odstavci 2 tohoto článku, je zakázáno. Článek 12 Obtěžování nabízením zboží a služeb Na veřejných prostranstvích uvedených v příloze č. 7 této obecně závazné vyhlášky je zakázáno obtěžování nabízením zboží a služeb. Nabízení zboží a služeb se uskutečňuje zejména pomocí neseného zařízení (např. závěsný pult, zavazadlo) s výjimkou dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb. 5 Článek 13 Zákaz kouření Zakazuje se kouření na veřejně přístupných sportovištích a veřejně přístupných dětských hřištích vymezených v příloze č. 8 této vyhlášky. Článek 14 Sankce Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů 6. Článek 15 Zrušovací ustanovení Touto obecně závaznou vyhlášku se zrušují: a. obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 11/1995, o udržování čistoty a veřejného pořádku, 4 fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba 5 4 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 6 např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

6 b. obecně závazná vyhláška města Kuřimi č. 2/2007, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Článek 16 Účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem Mgr. Ladislav Ambrož první místostarosta. Ing. Oldřich Štarha starosta

7 Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném pořádku Vymezení veřejných prostranství, kde je zakázáno požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek (článek 3) ulice Nádražní včetně veškerých prostor kolem nádraží Českých drah (zejména park před nádražím) nám. 1. května nám. Osvobození ulice Blanenská ulice Legionářská ulice Tišnovská ulice Tyršova ulice Brněnská ulice Jungmannova ulice Otevřená ulice Školní ulice Komenského ulice Zborovská okolí Kostela sv. Maří Magdaleny, vymezené kuřimským zámkem, ulicemi Křížkovského a Tišnovská ulice U Stadionu (zejména sportovní areál Kuřim) ulice kpt. Jaroše Grafické znázornění veřejných prostranství, kde je zakázáno požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek

8 Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném pořádku Vymezení veřejných prostranství, kde lze používat zábavní pyrotechniku (článek 4) území Na Křibě (za supermarketem Lidl) pole pod hřbitovem pole na stadionu Grafické znázornění veřejných prostranství, kde lze používat zábavní pyrotechniku

9 Příloha č. 3 obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném pořádku Vymezení veřejného prostranství, kde lze provozovat kolotoče, lunaparky a cirkusy (článek 5) travnatá plocha na ulici Havlíčkova Grafické znázornění veřejných prostranství, kde lze provozovat kolotoče, lunaparky a cirkusy

10 Příloha č. 4 obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném pořádku Vymezení veřejného prostranství, kde lze stanovat nebo nocovat na ploše veřejné zeleně (článek 9) lom na Cimperku travnatá plocha u rybníka Srpek (pozemek u potoka ve vlastnictví města Kuřimi) Grafické znázornění veřejných prostranství určených stanování nebo nocování na ploše veřejné zeleně

11 Příloha č. 5 obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném pořádku Grafické znázornění veřejných prostranství určených k volnému pohybu psů (článek 10)

12 Příloha č. 6 obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném pořádku Vymezení plakátovacích ploch v majetku města Kuřimi (článek 11) ulice U Stadionu roh u koupaliště nám. Osvobození roh s ulicí Bezručova čtvrť nám. Osvobození roh s ulicí Zborovskou ulice Školní roh s ulicí Legionářskou ulice Legionářská roh s ulicí Úvoz nám. 1. května před restaurací Na Staré škole sídliště Na Loučkách u trafiky sídliště Na Loučkách roh s ulicí Nerudova Podlesí roh ulice Šmeralova plochy na autobusovém nádraží na zábradlí Grafické znázornění umístění plakátovacích ploch

13 Příloha č. 7 obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném pořádku Vymezení veřejných prostranství, kde je zakázáno obtěžování nabízením zboží a služeb (článek 12) ulice Nádražní včetně veškerých prostor kolem nádraží Českých drah (zejména park před nádražím) nám. 1. května nám. Osvobození ulice Blanenská ulice Legionářská ulice Tišnovská ulice Tyršova ulice Brněnská ulice Jungmannova ulice Otevřená ulice Školní ulice Komenského ulice Zborovská ulice kpt. Jaroše Grafické znázornění veřejných prostranství, kde je zakázáno obtěžování nabízením zboží a služeb

14 Příloha č. 8 obecně závazné vyhlášky města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném pořádku Vymezení veřejných prostranství, kde je zakázáno kouření (článek 13) Sportoviště u Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sportoviště u Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sportoviště u Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, pracoviště Komenského 511 Dětská hřiště na ulicích: Bezručova čtvrť Brněnská Dlouhá Hojerova Kolébka Komenského (areál ZŠ) Na Královkách Na Loučkách Nádražní Školní U Stadionu Wolkerova nám. 1. května Křížkovského (Zámecká zahrada) roh ulic Zborovská a Jungmannova kpt. Jaroše

15 Komentář k obecně závazné vyhlášce města Kuřimi č. 3/2010, o veřejném pořádku Kromě trestných činů, postihovaných Policií ČR, existují jednání, která jsou v rozporu se zákony a jinými právními předpisy, svou intenzitou však nenaplňují znaky trestného činu a nemohou být tedy takto postihována. Jedná se zejména o delikty, blíže popsané přestupkovým zákonem a dalšími zvláštními právními předpisy. Obsáhlou skupinu tvoří přestupky týkající se tzv. veřejného pořádku. Pod pojmem veřejný pořádek si lze představit stav, který umožňuje zejména klidné soužití občanů a návštěvníků města a realizaci jejich práv zaručených Ústavou České republiky a dalšími právními předpisy. Narušení či porušení veřejného pořádku je problémem snad všech obcí na území ČR. Není však možné vydat obecně platný právní předpis (zákon) pokrývající potřeby všech obcí, které jsou často velmi různé. Z tohoto důvodu dává zákon možnost obcím upravit určité záležitosti, přesně vymezené zákony, obecně závaznými vyhláškami (dále jen OZV ). OZV reagují na místní poměry každé jednotlivé obce. Jednou z oblastí, kterou obec může regulovat OZV, jsou právě záležitosti veřejného pořádku. Ve spolupráci s Policií ČR a inspektorem veřejného pořádku zástupci města Kuřimi vyhodnotili nejčastější a nejpalčivější problémy týkajících se veřejného pořádku v Kuřimi a rozhodli se upravit tyto záležitosti v OZV. Dne schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi usnesením č. 1037/2010 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010, o veřejném pořádku. OZV upravuje záležitosti veřejného pořádku, které jsou ve městě Kuřimi aktuální, vyvolávají časté a opakované problémy a nejvíce narušují občanské soužití ve městě. Záměrem vydání OZV v žádném případě není omezování lidských práv a svobod. Každá společnost potřebuje jasná pravidla pro to, aby řádně fungovala. V desetitisícovém městě, kterým Kuřim bezpochyby je, dochází stále častěji k problémům spadajícím pod veřejný pořádek. Pokud by k úpravě nedošlo, k narušení veřejného pořádku jako klidného soužití občanů by docházelo stále častěji a občané města by čím dál více sami začali pociťovat potřebu nějaké regulace. Snahou města Kuřimi a jedním z účelů úpravy je tedy i prevence páchání deliktů. Nyní trochu konkrétněji Na diskusním fóru na www stránkách města se před několika týdny objevil příspěvek jednoho z občanů Kuřimi, kde žádá, zda by město nemohlo regulovat pohyb opilců kolem kuřimského nádraží. V tomto a dalších obdobných případech byla policie bezmocná. Mohla pouze apelovat a psychologicky působit Toto je typický příklad narušení veřejného pořádku. Jednáním případných pachatelů nedochází ke spáchání trestného činu ani přestupku, takové jednání zákony nesankcionují. Tedy ani příslušníci policie nemohou legálně konat. Zákonodárce však umožňuje obcím danou situaci regulovat dle konkrétních potřeb dané obce. Nyní, kdy bude město mít vyhlášku o veřejném pořádku, může policie, resp. inspektor veřejného pořádku legálně a legitimně zasáhnout. Ze strany narušitele pachatele dojde ke spáchání přestupku porušení povinností stanovených v OZV (přestupek proti pořádku v územní samosprávě). A to je hlavním důvodem vydání OZV. K článku 1 a 2: Úvodní dva články OZV obsahují cíl úpravy a vysvětlení základních pojmů v OZV užívaných. Vzhledem k tomu, že většina práv a povinností stanovených ve vyhlášce se váže k veřejným prostranstvím, je potřeba vymezit tento pojem. Veřejným prostranstvím se rozumí všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (tzn. veřejné prostranství může být ve vlastnictví jakékoliv osoby, hlavním znakem je to, že je přístupné každému bez omezení). K článku 3: Zákaz požívání alkoholu a omamných a psychotropních látek na veřejných prostranstvích OZV zakazuje na určitých místech nemírnou konzumaci alkoholu a užívání omamných a psychotropních látek. Konzumací alkoholu musí dojít k narušení veřejného pořádku, aby bylo možné jednání sankcionovat. Jednání musí tedy mj. naplňovat obecné znaky přestupku, tedy i společenskou nebezpečnost. Jak je uvedeno výše, konzumace alkoholu musí být nemírná. Postižitelné není např. to, když turista v létě vypije pivo na veřejném prostranství. Naopak, když bude občan v podnapilém stavu obtěžovat a pohoršovat kolemjdoucí, dojde jeho jednáním k narušení veřejného pořádku a tím k možnému spáchání přestupku. Byly vybrány ulice, kde je požívání alkoholu jedním z největších problémů, tedy hlavní ulice v Kuřimi, lokalita u nádraží ČD a ulice, na kterých se nachází základní a mateřské školy. U škol je primárním cílem vyhlášky uchránit děti a mládež před negativními sociálně patologickými jevy, kam konzumace alkoholu a omamných a psychotropních látek nepochybně patří. Zákaz konzumace alkoholu se nevztahuje na restaurace a povolené předzahrádky, byť se nachází na veřejném prostranství, kde je konzumace alkoholu zakázána. V případě konání akce může pořadatel požádat Městský úřad Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, o udělení výjimky z požívání alkoholu na uvedených veřejných prostranstvích. Žadateli bude bez zbytečného odkladu vydáno rozhodnutí. V případě, že nebude hrozit porušení veřejného pořádku, bude výjimka udělena. Formulář žádosti je k dispozici na městském úřadě nebo na internetových stránkách v sekci Občan/Městský úřad/formuláře.

16 Kromě výjimek udělených na základě správního rozhodnutí jsou přímo v OZV stanoveny výjimky na akce, které jsou v Kuřimi pravidelně pořádány (neznamená to však, že se konat musí). K článku 4: Používání zábavní pyrotechniky Účelem úpravy je zabránění znečištění veřejného prostranství a ochrana obecního majetku. Zákaz používání zábavní pyrotechniky se vztahuje i na zahrady u rodinných domů a jiná neveřejná prostranství, nejen na veřejná prostranství, neboť používání pyrotechniky na zahradě má dopad i na veřejná prostranství petarda je odpálena na zahradě, může však dopadnout na veřejné prostranství a poškodit majetek nebo znečistit veřejné prostranství. Jsou stanovena místa, kde je možné zábavní pyrotechniku používat. Výběr konkrétních míst byl konzultován s odborníkem na odpalování ohňostrojů. V případě, že někdo bude chtít udělat ohňostroj mimo stanovená místa, resp. v jiné dny než 31. prosince a 1. ledna, může požádat Městský úřad Kuřim, odbor správní a vnitřních věcí, o výjimku (stejný postup jako u předchozího článku). Formulář žádosti je k dispozici na městském úřadě nebo na internetových stránkách v sekci Občan/Městský úřad/formuláře. K článku 5: Provoz zařízení kolotočů, lunaparků a cirkusů Toto ustanovení určuje plochy ve městě Kuřimi, kde je možné provozovat kolotoče lunaparky a cirkusy. Jako vhodná plocha byla vybrána travnatá plocha na ulici Havlíčkova, kde tradičně kolotoče stávají. K článku 6: Noční klid, omezení používání hlučných strojů a zařízení Žádný obecně platný právní předpis nestanoví dobu nočního klidu. Zákon o přestupcích však upravuje skutkovou podstatu přestupku rušení nočního klidu. Proto je vhodné mít v OZV stanovenou dobu nočního klidu, přispívá to k vyšší právní jistotě občanů. Až při stanovení doby nočního klidu je naprosto zřejmé, v jakou dobu může k porušení dojít a kdy ne. Dosud bylo tedy v Kuřimi jednání popsané jako rušení nočního klidu téměř nepostižitelné. Noční klid je v Kuřimi stanoven na dobu od 22 hodin do 6 hodin, v měsících červnu, červenci, srpnu a září na dobu od 23 hodin do 6 hodin. V tuto dobu je každý povinen zachovávat klid a omezit hlučné projevy. Omezení používání hlučných strojů a zařízení (např. sekačky na trávu, křovinořezy, motorové pily, vrtačky apod.) je stanoveno na neděle a státem uznané dny pracovního klidu na dobu do 9 hodin ráno a odpoledne od 18 hodin. K článku 7: Stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték Je stanovena ohlašovací povinnost pro veřejně přístupné akce sportovní, kulturní, diskotéky apod., které dobou svého konání zasáhnou do doby nočního klidu. Ohlašovací povinnost se vztahuje pouze na veřejnosti přístupné akce, nikoliv na akce soukromé. Pro ohlášení je stanovena lhůta 15 dní přede dnem konání akce. Formulář ohlášení je k dispozici na městském úřadě nebo na internetových stránkách v sekci Občan/Městský úřad/formuláře. V případě, že se jedná o periodicky pořádané akce (např. diskotéky), je možné provést ohlášení jednorázově na určité období. V tomto případě se jedná pouze o ohlášení, konání akce nepodléhá schválení městským úřadem. Důvodem pro stanovení ohlašovací povinnosti je zejména případná kontrola zajištění pořadatelské služby, porušování veřejného pořádku a nočního klidu. K článku 8: Znečištění ulic a jiných veřejných prostranství Ustanovení článku 8 rozšiřuje zákaz znečišťování veřejných prostranství stanovený zákonem o přestupcích, který postihuje zejména odhazování smetí, obalů, zbytků jídel, stavebního materiálu apod. Podle současně platné judikatury nejsou přestupkovým zákonem řešeny psí exkrementy, odpad ze zeleně a volně poházené plakáty, reklamy, letáky apod., které byly zahrnuty do OZV. To znamená, že se prostřednictvím OZV rozšíří okruh možných původců znečištění veřejných prostranství. OZV explicitně stanovuje povinnost odklízení zvířecích výkalů z veřejných prostranství. V praxi se jedná zejména o psí exkrementy, které trápí snad každou obec. Samozřejmě je účelné stanovit povinnost odklízení exkrementů v OZV, ale v první řadě jde o přístup každého majitele zvířete, zda mu na čistotě města záleží či nikoliv. Mělo by být snahou všech občanů, aby žili v čistém městě. Dále je stanovena povinnost pro pořadatele jakýchkoliv veřejně přístupných akcí zajistit nádoby pro odložení odpadů účastníků akce a po ukončení akce zabezpečit úklid prostranství, na kterém se akce konala. I takové jednání by mělo být samozřejmou součástí pořádání každé akce, ale bohužel tomu tak není... K článku 9: Ochrana a údržba veřejné zeleně

17 Ustanovení se týká veškerých veřejných prostranství, která jsou osázená zelení (travnaté plochy, parky apod.). Obecně je zakázána jakákoliv forma poškozování nebo znečišťování veřejné zeleně plošně na území celé obce. Rozdělávání ohňů, stanování a nocování na veřejné zeleni je povoleno pouze na určeném místě, a to u lomu na Cimperku, kde je označeno ohniště, na kterém lze ohně pálit. Na ostatních místech v lomu zákaz platí, jelikož je nutné dodržet povinnost určenou zákonem o lesích, který zakazuje rozdělávání ohňů v pásmu 50 m od hranice lesa. Samozřejmě se toto ustanovení týká výhradně veřejných prostranství. Na zahradách domů je možné ohně pálit v mezích zákonů (dodržování bezpečnosti apod.). K článku 10: Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích Článek kopíruje text původní OZV o pravidlech pro pohyb psů, která byla zrušena přijetím této OZV. Došlo k určitým upřesněním. Na veřejném prostranství musí být pes na vodítku nebo opatřen náhubkem. Pro volný pohyb psů je vymezen prostor na ulici Pod Vinohrady, označený jako Psí výběh. Nově byla stanovena povinnost opatřit psa náhubkem v době, kdy je přivázán na veřejném prostranství (tj. před obchodem apod.). Důvodem je skutečnost, že v tomto okamžiku není pes pod přímým dohledem osoby, která má psa pod dozorem, a pes může ohrozit kolemjdoucí. Byla určena místa, kam je vstup psů zakázán (dětská hřiště a pískoviště a do vzdálenosti 20 m od těchto dětských hřišť a pískovišť, do budovy Městského úřadu Kuřim, Městské knihovny Kuřim, kulturního domu, Domu dětí a mládeže Kuřim, do plaveckého areálu). Ustanovení tohoto článku OZV se nevztahují na psy záchranářské, služební a asistenční. K článku 11: Vymezení plakátovacích ploch v majetku města Kuřimi, povinnosti k užívání plakátovacích ploch Příloha k článku 11 OZV určuje, které plakátovací plochy ve městě jsou ve vlastnictví města Kuřimi, a tedy ve správě Městské knihovny Kuřim, oddělení kultury (kulturní dům). Je zakázáno svévolné vylepování plakátů na tyto plochy, zájemce o vylepení je vždy povinen kontaktovat pracovníky kulturního domu a ti zajistí po zaplacení příslušného poplatku výlep. Kromě městských ploch existují i soukromé výlepové plochy, kterých se OZV netýká. K článku 12: Obtěžování nabízením zboží a služeb Ustanovení bylo do OZV začleněno z toho důvodu, že se v Kuřimi množí obtěžování nabízení zboží na veřejných prostranstvích. Nejedná se o stánkový prodej, ale o případy, kdy si prodejce vytipuje zákazníka a osloví jej na ulici s nabídkou prodeje zboží. Ve většině takových případů jde o prodej bez příslušného oprávnění, na černo, a je většinou doprovázen další trestnou činností (krádeže peněz z domácnosti, tipování vhodných domácnostní pro následné krádeže vloupáním ap.). K článku 13: Zákaz kouření Vyhláškou je zakázáno kouření na dětských hřištích ve městě a na veřejně přístupných sportovištích. V případě, že je v areálu veřejně přístupného sportoviště restaurace, na prostory restaurace se zákaz kouření nevztahuje. V případě restaurace platí zákonná úprava a hosté restaurace jsou povinni řídit se pokyny obsluhy. K článku 14: Sankce Pokud dojde k porušení OZV, sankce jsou stanoveny přestupkovým zákonem. Buď dojde k naplnění konkrétní skutkové podstaty přestupku (např. rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství) nebo v případě, že přestupkový zákon nemá speciální skutkovou podstatu, dojde porušením OZV ke spáchání přestupku proti pořádku v územní samosprávě. Aby se však jednalo o přestupek, musí jednání naplňovat obecné znaky přestupku, zejména společenskou nebezpečnost. Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti ( 2 zák. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). Zájmem společnosti je v případě této vyhlášky zejména zachování veřejného pořádku a ochrana obecního majetku. Aby došlo ke spáchání přestupku při jednání výše popsaném, musí zároveň dojít k narušení veřejného pořádku ve městě. Jinými slovy, ne každé jednání, které je zařaditelné pod nějaké ustanovení vyhlášky, bude přestupkem. To je patrné již z výše uvedeného příkladu s požíváním alkoholu. Aby došlo k porušení OZV a následné sankci za spáchání přestupku, musí dojít k jednání, které je vyhláškou zakázané a zároveň musí být tímto jednáním narušen veřejný pořádek. To znamená, že toto jednání musí být pro společnost nebezpečné a poškozovat chráněný zájem (ochrana majetku, bezpečnosti občanů apod.). Účinnost OZV je stanovena od

Čl. 2 Vymezení pojmů

Čl. 2 Vymezení pojmů Příloha č. 1 M Ě S T O K O P Ř I V N I C E Obecně závazná vyhláška č..../2015 o místních záležitostech veřejného pořádku a o stanovení podmínek při pořádání veřejnosti přístupných podniků Zastupitelstvo

Více

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy. Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku Regulovat určitou činnost pouze pokud je způsobilá v obci narušit veřejný pořádek Regulaci provádět pouze v co nejmenším

Více

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014

Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 Obce KAČICE Obecně závazná vyhláška č. 4/2014 O VEŘEJNÉM POŘÁDKU V OBCI Zastupitelstvo obce Kačice se na svém zasedání dne 20. 08. 2014 usnesením č. 43/2014 usneslo vydat na základě ustanovení 10, 35,

Více

Katalogový soubor typové činnosti STČ 06/IZS

Katalogový soubor typové činnosti STČ 06/IZS Popis a komentáře k obecné výchozí právní situaci před konáním shromáždění nebo technopárty Shromáždění i technopárty se konají v obcích (městech) různé velikosti a s rozdílnou tradicí, úrovní a filosofií

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

Nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2013. Tržní řád

Nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2013. Tržní řád Nařízení města Dvůr Králové nad Labem č. 1/2013 Tržní řád Rada města Dvůr Králové nad Labem přijala na svém 99. zasedání dne 23.04.2013 usnesení č. R/1204/2013 99.RM, kterým vydává na základě 18 odst.

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č..../2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne... účinnost ode dne... (některá ustanovení ode dne 1. 1.

Více

Nařízení města Semily č. 1/2013, kterým se vydává. Tržní řád

Nařízení města Semily č. 1/2013, kterým se vydává. Tržní řád Nařízení města Semily č. 1/2013, kterým se vydává Tržní řád Rada města Semily se usnesla na své 12. schůzi konané dne 17. června 2013 usnesením č. 130617/RM/269A v souladu s ustanovením 18 zákona č. 455/1991

Více

O B E C D O B R Á. Obecn závazná vyhláška. 2/2006 k zabezpe ení místních záležitostí ve ejného po ádku

O B E C D O B R Á. Obecn závazná vyhláška. 2/2006 k zabezpe ení místních záležitostí ve ejného po ádku O B E C D O B R Á Obecn závazná vyhláška. 2/2006 k zabezpe ení místních záležitostí ve ejného po ádku Zastupitelstvo obce Dobrá se na svém zasedání konaném dne 26.4.2006 usneslo vydat dle 10 písmeno a)

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1. Předmět úpravy

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1. Předmět úpravy NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2013, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Liberec se na svém 4. zasedání dne 19. února 2013 usnesla v souladu s ustanovením 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském

Více

MĚSTO HOLEŠOV. NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

MĚSTO HOLEŠOV. NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD MĚSTO HOLEŠOV NAŘÍZENÍ MĚSTA HOLEŠOVA č. 1/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Holešova se na své 16. schůzi dne 24. 6. 2014 usnesením č. 227/2014 usnesla vydat na základě ustanovení 18 odst. 1

Více

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb

MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád. Čl. 1 Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2012, kterým se vydává tržní řád Rada města Ostrov se na svém zasedání dne 30. října 2012, usnesením č. 797/12, usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991

Více

Nařízení města č. 4/2013

Nařízení města č. 4/2013 Nařízení města č. 4/2013 Jednací číslo: Datum schválení: Účinnost od do: Typ předpisu: Zpracovatel: 4/2013 09.07.2013 01.08.2013-16.04.2015 Nařízení města PO Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Více

kterým se vydává tržní řád

kterým se vydává tržní řád M ě s t o R o k y c a n y Nařízení Města Rokycany č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád Rada města Rokycany se na svém zasedání dne 14. ledna 2014 usnesením č. 10203 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

Město Hostivice. Nařízení města č. 2/2015. tržní řád

Město Hostivice. Nařízení města č. 2/2015. tržní řád Město Hostivice Nařízení města č. 2/2015 ze dne 7. září 2015 tržní řád Rada města Hostivice vydává usnesením č. RM-17/2015-12 podle 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1. Článek 1 - Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA STARÁ ROLE Č.1 Článek 1 - Úvodní ustanovení 1.1 Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v domech Bytového družstva

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů

Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů Společenství vlastníků jednotek pro dům Horácké náměstí 4 a 5 Domovní řád Čl. I Vymezení pojmů 1. Dům - budova se rozumí budovy č.p. 1466 a 1467, nacházející se na Horáckém náměstí v Brně. 2. Společenstvím

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení

Město Vamberk. Část první. Článek I. Úvodní ustanovení Město Vamberk Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 19. veřejném

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD Článek l Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostorů a společných částí výše uvedeného domu (dále jen dům ) včetně organizačních pravidel. Domovní

Více

Nařízení obce č. II /2010, kterým se vydává tržní řád. Čl. II Vymezení základních pojmů

Nařízení obce č. II /2010, kterým se vydává tržní řád. Čl. II Vymezení základních pojmů MĚSTO TRHOVÉ SVINY Nařízení obce č. II /2010, kterým se vydává tržní řád Rada města Trhové Sviny se na svém zasedání dne 20. 12. 2010, usnesením RM č. 339/2010, usnesla vydat na základě 18 zákona č. 455/1991

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. 03/03/2014 na svém 3. zasedání konaném dne 10.12.2014

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Nejdek č. 4 / 2008 o místních poplatcích Město Nejdek na základě usnesení zastupitelstva č. ZM/197/9/08 ze dne 10.4. 2008 v souladu s ustanovením 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6

DOMOVNÍ ŘÁD. DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 DOMOVNÍ ŘÁD DOMOVNÍ ŘÁD Družstvo Tobrucká 713, družstvo 1 / 6 Družstvo Tobrucká 713, družstvo Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6 IČO: 25148826, tel: 235363485, mob: 602 941235, e-mail: tobrucka713@seznam.cz

Více

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád

Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Vnitřní předpis bytového družstva č. 3 Domovní řád Za účelem zajištění podmínek řádného a bezpečného užívání bytů, zabezpečení pořádku a čistoty v obytných domech, jakož i v zájmu upevnění občanského soužití,

Více

V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic. Čl. I

V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic. Čl. I V Y H L Á Š K A E 27/96 města Čelákovic o čistotě ve městě a ochraně životního prostředí Městské zastupitelstvo v Čelákovicích na svém zasedání dne 7. 12. 1995 schválilo v souladu se zákonem ČNR 410 /

Více

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1

Domovní řád. Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Domovní řád Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.4.2014 1.4.2014 1 Dne: 24.3.2014 Dne: 31.3.2014 1 / 7 Domovní řád Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v domech, k zajištění podmínek řádného užívání

Více

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu

Provozní řád Kulturního centra - sokolovny. Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád Kulturního centra - sokolovny Čl. 1 Působnost provozního řádu Provozní řád upravuje podmínky a způsob užívání nebytových prostor a jeho zařízení v Kulturním centru sokolovně v Rájci-Jestřebí

Více

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky

poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2007 V. volební období 172 N á v r h poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990

84/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 Systém ASPI - stav k 9.3.2010 do částky 22/2010 Sb. a 10/2010 Sb.m.s. Obsah a text 84/1990 Sb. - stav k 10. 3.2010 Změna: 175/1990 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 501/2004 Sb. Změna:

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

Udržování veřejného prostranství. č. 3/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci T Ě Š E T I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Udržování veřejného prostranství. č. 3/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci T Ě Š E T I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2001 o udržování čistoty a pořádku v obci T Ě Š E T I C E Zastupitelstvo obce Těšetice schválilo na svém zasedání konaném dne 8. října 2001 podle ust. 10 a 84 odst. 2, písm.

Více

Smlouva na dodávku pitné vody

Smlouva na dodávku pitné vody Smlouva na dodávku pitné vody níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na dodávku a prodej pitné vody z veřejného vodovodu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, a prováděcí

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád

Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Nařízení města Česká Lípa č. 4/2013, kterým se vydává tržní řád Rada města Česká Lípa se na svém zasedání dne 11.12.2013 usnesením č. 921/2013 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.,

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ. č. 5/2003. Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2003 Zrušena vyhláškou č. 12/2005 s účinností od 1.1.2006!!! O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH schválena dne 30. října 2003 účinnost od 1. ledna 2004

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14276/Hrn/UZ-017 V Písku dne: 09.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

Domovní řád města Děčín

Domovní řád města Děčín Domovní řád města Děčín Část I. Úvodní ustanovení 1. Domovní řád (dále jen DŘ) blíže upravuje, specifikuje a rozpracovává organizační a technické podmínky, výkon nájemních práv, způsob užívání domu, bytů,

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. HS 31/2015. podle 10a zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD. Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 1/2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

POŽÁRNÍ ŘÁD. Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 1/2015. Článek 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška Města Kutná Hora č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo města Kutná Hora se na svém zasedání dne 31.3.2015 usnesením č.38/15 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

STUDNY a jejich právní náležitosti.

STUDNY a jejich právní náležitosti. STUDNY a jejich právní náležitosti. V současné době je toto téma velmi aktuální, a to na základě mediální kampaně, která však je, jako obvykle, silně poznamenána povrchními znalostmi a řadou nepřesností,

Více

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014

Materiál pro mimořádné zasedání Zastupitelstva města Karviné konané dne 24.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7019/2014 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Polášková Ivana Materiál pro mimořádné zasedání

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2016/15997/Hrn /UZ-015 Ev. č.: PUP/028/2016/Hrn - OOP/stan Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 111, 382

Více

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594

Obec Ždánov Ždánov 49, 344 01Domažlice osoba oprávněná k podpisu smlouvy: JUDr. Václav Pflug, starosta IČ: 00572594 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky, na základě usnesení ZPK č. 857/15 ze dne

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PERNINK Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 20.5.2013 usnesením č. 4/28/13 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

N A Ř Í Z E N Í č. 1/2002,

N A Ř Í Z E N Í č. 1/2002, S t a t u t á r n í m ě s t o B r n o N A Ř Í Z E N Í č. 1/2002, kterým se vydává "Tržní řád" 1 Rada města Brna se usnesla na své R3/154. schůzi konané dne 11. 4. 2002 na základě zmocnění v ustanovení

Více

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malé Přítočno se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Břidličná č. 4 /2007 O místních poplatcích (o poplatcích) Zastupitelstvo města Břidličná vydává dne 17.12.2007 v souladu s ustanoveními 10 písm. d) a 84 odst. 2, písm. i)

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015

Školení starostů obcí. Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Školení starostů obcí Povinnosti obce v oblasti požární ochrany 2015 Osnova historie požární prevence povinnosti obce v samostatné působnosti povinnosti obce v přenesené působnosti povinnosti obce jakožto

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Domovní řád. Městská část Praha - Běchovice vydává pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží v jeho vlastnictví následující Domovní řád.

Domovní řád. Městská část Praha - Běchovice vydává pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží v jeho vlastnictví následující Domovní řád. Domovní řád Městská část Praha - Běchovice vydává pro provoz domů, bytů, nebytových prostor a garáží v jeho vlastnictví následující Domovní řád. Článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád je vydáván v souladu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Město Dobruška. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Město Dobruška Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku ze psů a o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo Města Dobruška se na svém zasedání konaném dne 17. března

Více

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84

O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 84 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a o poplatku za komunální odpad Městské zastupitelstvo v Hranicích schválilo dne 13. června 2000 usnesením č.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013

Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP. pro rok 2013 Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. Soubor testových otázek, vydaných SH ČMS ÚORP pro rok 2013 Preventista III. 1. Kterým předpisem jsou stanoveny povinnosti fyzických

Více

TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět úpravy

TRŽNÍ ŘÁD. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět úpravy TRŽNÍ ŘÁD Zastupitelstvo městyse Bojanov se na svém zasedání dne 16.9.2015 usnesením č. 6/2 usneslo vydat na základě zmocnění v ustanovení 18 odst. 1, 3 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2001

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2001 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2001 o nakládání s komunálním odpadem Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2001, o nakládání s komunálním odpadem, tak, jak

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. MAS 8/2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ

ČÁST II. POPLATEK ZE PSŮ OBEC PŘÍBRAM NAMORAVĚ Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů, za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného Zastupitelstvo obce Příbram na Moravě se na svém zasedání dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Obec Blížejov Zastupitelstvo obce 346 01 Blížejov čp. 151. Obecně závazná vyhláška obce Blížejov. č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Blížejov Zastupitelstvo obce 346 01 Blížejov čp. 151. Obecně závazná vyhláška obce Blížejov. č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Blížejov Zastupitelstvo obce 346 01 Blížejov čp. 151 Obecně závazná vyhláška obce Blížejov č. 2/2009 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Blížejov se na svém zasedání dne 5.11.2009

Více

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)

480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) 480/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. července 2004 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) Změna: 444/2005 Sb. Změna: 214/2006

Více

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l

Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l Provozní ád sb rného dvora M styse erný D l NA ODPAD KATEGORIE: O, N OBSAH: 1.1 Základní údaje o za ízení 1.2 Charakter a ú el za ízení 1.3 Stru ný popis za ízení 1.4 Technologie a obsluha za ízení 1.5

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek

ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek ODBOR DOPRAVY Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207 397 19 Písek Č. j.: MUPI/2015/14143/Hrn/UZ-020 V Písku dne: 13.04.2015 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hrneček Telefon: 382 330 603, 382 330 555 E-mail:

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ÚŘAD MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 4/2000 Změněna vyhláškou č. 13/2005 s účinností od 15.12.2005!!! Změněna vyhláškou č. 2/2006 s účinností od 2.5.2006!!! Změněna vyhláškou č. 12/2006

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád Zastupitelstvo města se na svém 22. zasedání dne 26.03.2014 usnesením číslo 51/22Z/2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty.

Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Pravidla o poskytování a rozúčtování plnění nezbytných při užívání bytových a nebytových jednotek v domech s byty. Preambule Rada města Slavičín se usnesla podle 102 odst.3 zákona č. 128/2000Sb., vydat

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více