Stavební úpravy Rakovník komunikace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavební úpravy Rakovník komunikace"

Transkript

1 Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 IČO: , DIČ: CZ Odbor správy majetku a investic Oddělení dlouhodobého hmotného majetku Č. j.: 19962/20/ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (dále jen Výzva ) Česká republika Generální finanční ředitelství (dále jen zadavatel ) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) na stavební práce. Stavební úpravy Rakovník komunikace Tato veřejná zakázka je VZMR ve smyslu 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ ) a je v souladu s 31 ZZVZ zadávána mimo režim ZZVZ. 1. Identifikace zadavatele 1.1. Zadavatel: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 IČO: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Miroslav Neumitka vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku 1.3. Kontaktní osoba v záležitosti výběrového řízení a ve věcech technických: Miloslav Pohl - referent Oddělení dlouhodobého hmotného majetku telefon: , GSM: , 1

2 2. Vymezení plnění předmětu VZMR 2.1. Předmět VZMR Předmětem veřejné zakázky je zřízení samostatného sjezdu do dvora objektu Územního pracoviště v Rakovníku (dále jen ÚP ). Stávající vjezd do dvora areálu ÚP je řešen přes pozemek jiného vlastníka, který současně slouží jako zásobovací cesta pro školní jídelnu. Z tohoto důvodu dochází často k omezení vjezdu a výjezdu služebních vozidel ÚP. Mezi budovou ÚP a školní jídelnou se nachází za oplocením nezpevněná plocha zeleně p. č. 121/2 a p. č. st. 177/2, s kterou je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství (dále jen GFŘ ). Tato plocha po stavebních úpravách umožní nový samostatný sjezd do dvora areálu ÚP. V důsledku navrhované úpravy budou zrušena stávající dvě parkovací místa přístupná z ulice Martinovského, z toho jedno parkovací místo určené pro ÚP bude přemístěno do dvora areálu a druhé místo pro imobilní osoby bude přemístěno v rámci stejného pozemku namísto stávajícího parkovacího místa do Masné ulice. Rozhodnutí o povolení zřízení sjezdu bylo vydáno Městským úřadem v Rakovníku, odborem dopravy dne pod č. j. MURA/29610/2019. Rozsah prací je technicky definován podmínkami v textové části této Výzvy, Projektovou dokumentací (Příloha č. 3 Výzvy) a Soupisem stavebních prací a dodávek (Příloha č. 4 Výzvy) Klasifikace předmětu veřejné zakázky Kód CPV: Vedlejší komunikace 2.3. Technické podmínky a parametry Průběh výstavby Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech podzemních inženýrských sítí. Z plochy pozemku pro komunikaci bude sejmuta ornice a deponována v místě na pozemcích investora. Ornice bude po dokončení stavby využita pro finální terénní úpravy. Zemní práce budou provedeny do úrovně zemní pláně. Poté budou provedeny výkopy pro inženýrské sítě (napojení dešťového svodu, kabely elektro NN). Po jejich dokončení bude zemní pláň upravena do navržených příčných a podélných spádů a zhutněna (minimální únosnost Edef,2 = 45 MPa). V případě potřeby bude provedena sanace zemní pláně. Na upravenou zemní pláň bude provedena konstrukce vozovky. Oplocení bude rekonstruováno a budou osazena dvoukřídlá vrata a vstupní branka. Po dokončení konstrukce budou upraveny okolní nezpevněné plochy rozprostřením ornice a osetím travní směsí. Zajištění přístupu na stavbu Přístup na stavbu je zajištěn po stávající místní komunikaci (ul. Martinovského). 2

3 Dopravní omezení, objížďky Stavba bude probíhat na pozemku investora, mimo veřejné prostranství a bude oddělena od stávající plochy před jídelnou zábranami. Vzhledem k pohybu dětí v lokalitě před 1. ZŠ je třeba dbát zvýšené opatrnosti, především při pohybu vozidel mimo oddělené staveniště. Po dobu výstavby nebude stávající parkoviště v areálu využíváno. Provoz v okolních ulicích nebude stavbou omezen. Přechodné dopravní značení bude provedeno podle TP66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Dopravní řešení Účelová komunikace je navržena jako slepá o délce 27 m a šířce 3,0 m s obousměrným provozem. V místě napojení na stávající zpevněnou plochu v areálu (ve směrovém oblouku) bude komunikace rozšířena na 3,5m. Původně navržená vozovka šířky 4,0m byla zúžena na 3,0m s ohledem na průběh stávajících kabelů (VN a NN) na pravé straně. Otáčení vozidel bude probíhat na stávajícím parkovišti. V rámci stavby nebudou osazovány žádné nové dopravní značky. Stávající dopravní značka IP12 bude přesunuta do ul. Masné (vyhrazená stání). Směrové a výškové řešení komunikace Trasa komunikace dl.27m se skládá ze dvou přímých úseků a směrového oblouku o poloměru 20,0m. Začátek úpravy je v místě napojení na stávající zpevněnou plochu (parkoviště), kde bude osazen zapuštěný obrubník (např. Best Linea) a provedeno plynulé napojení. Konec úpravy je v místě napojení na stávající zpevněnou plochu před 1. ZŠ. V ZÚ i KÚ bude rozebrána stávající dlažba a po osazení obrubníků a oplocení bude provedeno opětovné zadláždění. Komunikace bude po obou stranách lemována zelenými plochami. V km0,015 bude provedeno plynulé napojení na stávající ocelové schodiště. Výškový rozdíl bude vyrovnán schodem z prefabrikátu výšky 15cm. Před schodem bude provedeno napojení ze zámkové dlažby (proměnný sklon). V KÚ bude kompletně rekonstruováno stávající oplocení mezi budovami finančního úřadu a jídelnou. V rámci nového oplocení budou osazena nová vjezdová vrata š.3,5m (otvíraná směrem do areálu) a vstupní branka (otevíraná ven z areálu). Podélný profil je navržen se spádem 6,0-12,0%. Změna podélného sklonu bude provedena zakružovacími oblouky o poloměru R=30-50m. Příčný sklon komunikace 3,0% jednostranný vpravo. Chodník bude proveden ve sklonu 2,0% vlevo směrem k vozovce. Konstrukce komunikace Konstrukce bude provedena v celkové tloušťce 470 mm. Konstrukce vozovky bude rozprostřena na upravenou a zhutněnou zemní pláň (Edef,2 = min. 45 MPa). Konstrukce vozovky: - zámková dlažba 225x112mm 80 mm - lože z drti frakce 4-8mm 40 mm - vibrovaný štěrk ŠV 200 mm - štěrkodrť ŠDA 0-63 mm 150 mm Celkem 470 mm Konstrukce vozovky bude lemována silničními obrubníky osazenými s nadvýšením +15cm (např. Best Mono II). V ZÚ a KÚ bude provedeno předláždění stávajících ploch (stejná konstrukce jako u vozovky), na které bude využita stávající očištěná dlažba. V ZÚ a KÚ bude osazen zapuštěný záhonový obrubník. 3

4 Napojení schodiště bude provedeno chodníkem ze skladebné dlažby. Napojení schodiště (chodník): - zámková dlažba 225x112mm 80 mm - lože z drti frakce 4-8mm 40 mm - štěrkodrť ŠDA 0-63 mm 200 mm Celkem 320 mm Chodník bude lemován záhonovým obrubníkem (např. Best Linea). Odvodnění Všechny nové zpevněné plochy budou nasměrovány ke stávajícím žlabovkám, které svedou vody do stávající kanalizace. Na rohu budovy finančního úřadu (vlevo) bude osazen nový dešťový svod a lapač střešních splavenin. Lapač bude napojen do stávající uliční vpusti pomocí nové přípojky DN150mm (PVC SN8). V místě rýhy po přípojce bude provedena nová konstrukce a opětovné zadláždění. Oplocení V KÚ bude kompletně rekonstruováno stávající oplocení mezi budovami finančního úřadu a jídelnou. V rámci nového oplocení budou osazena nová vjezdová vrata š.3,5m (otvíraná směrem do areálu) a vstupní branka (otevíraná ven z areálu). Oplocení bude ocelové ze sloupků a plotových panelů PILOFOR (nebo obdobného výrobku). Běžné sloupky budou z jeklů 80x80x4 mm, vratové sloupky z jeklů 120x120x6 mm. Kotvení sloupků bude provedeno jejich osazením do předem vykopané (vyvrtané) jámy a obetonováním se zhutněním. Minimální hloubka uložení běžných sloupků bude 600 mm, u vratových sloupků bude jáma prohloubena na 900 mm. Plotové panely PILOFOR SUPER (nebo obdobný výrobek) výška 1430 mm budou kotveny do sloupků ze zadní (nepohledové) strany pomocí systémových úchytů. Ocelová branka o rozměru 1440x1500 mm bude otevíravá jednokřídlová, kotvená do sloupků pomocí ocelových pantů. Konstrukce křídla bude provedena ze svařovaného rámu z jeklů 40x40x3 mm a výplně z jeklů 20x20, přivařených k rámu v rozteči 150mm. Vrata o rozměru 3280x1500 mm budou dvoukřídlová, elektricky otevíravá s dálkovým ovládáním. Rám vrat bude z jeklů 60x60x4 mm, výplň z jeklů 20x20 v osové vzdálenosti 150 mm. V polovině výšky vrat bude ke křídlu přivařena příčel 40x60x3 pro uchycení ramene pohonu vrat. Křídlo bude kotveno do sloupků pomocí ocelových pantů. Povrchová úprava všech prvků oplocení bude řešena předem, před jejich osazením a montáži na stavbě!! Navrženo je celoplošné pozinkování a práškový nástřik barvy RAL Svařované panely PILOFOR (nebo obdobné výrobky) budou opatřeny povrchovou úpravu od výrobce. Otevírání vrat budou zajišťovat dva elektrické pohony, kotvené do vratových sloupků a k příčli vratového křídla. Před osazením sloupků vrat je potřeba zajistit elektrický přívod a stavební připravenost dle požadavků dodavatele vratového pohonu. Pohon bude ovládaný dálkovými ovladači a přes aplikaci v mobilním telefonu (v budově bude osazena řídící jednotka připojená na pevný internet). Pohon vrat bude umožňovat nouzové ruční otevření, bude vybaven bezpečnostními senzory a majákem. Napájení elektrického pohonu vrat Ve stávajícím rozváděči RH 2 bude doplněn jistič 1x16A/B. 4

5 Obvod pohonu vrat bude proveden kabelem CYKY-J 3x1,5 mm2, v archivu v instalační liště 18x13 mm (v trase přívodu k ventilátoru) a dále ve výkopu podél nové komunikace v chráničce KOPOFLEX (nebo obdobným výrobkem), ukončen bude na pravém sloupku vrat (při pohledu z ulice) v plastové pancéřové krabici Na druhém sloupku vrat bude osazena prázdná plastová pancéřová krabice Krabice budou osazeny na vnitřních stranách sloupků ve výšce min. 0,6 m nad terénem. Obě krabice budou v zemi propojeny prázdnou chráničkou KOPOFLEX 40 (nebo obdobným výrobkem). Průraz v obvodové zdi bude proveden nad vnější svislou izolací. Výkopy pro kabel a chráničku budou 35x60 cm. Při provádění montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení souvisejících ČSN a všeobecně platných bezpečnostních předpisů. Použitý materiál musí vyhovovat ČSN. Dle ČSN ed.3 - ve venkovním prostoru vnější vlivy nebezpečné AB 8 a AD 4, ve vnitřním prostoru vnější vlivy normální. Ochrana automatickým odpojením v síti TN-C-S, provedená dle ČSN ed.3. Soustava 3+N+PE 230 V, 50 Hz. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Při výstavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a na jejich pracovníky. Veškeré pracovní činnosti stavby budou prováděny v souladu s pravidly BOZ a podle všech jednotlivých ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění zákonu č. 362/2007 Sb. Za dodržení těchto pravidel je zodpovědný pracovník realizační firmy. Před zahájením prací musí být pracovníci seznámeni s jednotlivými technologickými postupy, bezpečnostními předpisy a poučeni o používání ochranných pomůcek. Je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se k používaným zařízením, užívaným technologickým a pracovním postupům a dalším podmínkám při provádění prací. 3. Ostatní podmínky zadavatele Materiály a zařízení uvedené v dokumentaci pro provádění stavby, uváděná typová označení zařízení a výrobků konkrétních výrobců a dodavatelů slouží pro určení a upřesnění projektantem požadovaných standardů materiálových a funkčních vlastností navrhovaného zařízení a materiálů. Při dodržení ekvivalentních či lepších vlastností, funkčních charakteristik, parametrů a užitných hodnot lze využít zařízení a materiály libovolného výrobce či dodavatele. Případné změny v materiálech a technologiích během provádění musí být odsouhlaseny zástupcem investora zápisem do stavebního deníku a musí splňovat předepsané vlastnosti a parametry. Uchazeč v průběhu celé stavby zajistí na své náklady všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečeni prací a stavby včetně míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a bezpečnost osob pohybujících se na staveništi. V rámci vedlejších rozpočtových nákladů si dodavatel stavebních prací zajistí veškeré potřebné doklady a příslušná povolení pro případný zábor chodníku, zařízení staveniště, dopravně inženýrské opatření, apod.). K prověření místních podmínek zadavatel doporučuje uchazečům, aby se seznámili se stavem a podmínkami místa pro realizaci VZMR před podáním nabídky a zúčastnili se prohlídky místa plnění VZMR. 5

6 4. Doba a místo plnění předmětu VZMR 4.1. Doba plnění veřejné zakázky Zadavatel stanovuje splnění předmětu VZMR do 12 týdnů od předání staveniště. K převzetí staveniště bude vybraný účastník vyzván do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 3 pracovních dnů od převzetí staveniště od zadavatele. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 5-7/ Místo plnění VZMR Místem plnění VZMR jsou pozemky p. č. 113, 121/2 a 177/2 u budovy Finančního úřadu pro Středočeský kraj ÚP v Rakovníku, ul. Masná 265/I, Rakovník. 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace Účastník je povinen prokázat základní, profesní a další kvalifikační předpoklady Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže účastník předložením: a) čestného prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 2 Výzvy) Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže účastník předložením: a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu VZMR, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci minimálně v následujícím rozsahu: - živnostenské oprávnění pro provádění staveb, jejich změn a odstraňování c) předložením osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, osoby odpovědné za odborné vedení provádění stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů tj. autorizovaného inženýra či technika pro obor Pozemní stavby Splnění technických kvalifikačních předpokladů prokáže účastník předložením: seznamu a referencí alespoň 3 významných stavebních prací (za poslední 3 roky) shodného nebo obdobného charakteru jako je předmět této veřejné zakázky s uvedením ceny, doby, místa plnění a kontaktu na odpovědnou osobu, u které lze uvedené údaje ověřit. Finanční plnění každé jednotlivé zakázky musí být minimálně ve výši 300. tis. Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých) bez DPH Účastník výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikace odpovídající předmětu veřejné zakázky předloží ve formě neověřených kopií. 6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 6.1. Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v korunách českých v členění nabídková cena bez DPH, sazba a výše DPH, nabídková cena s DPH. 6

7 Podkladem pro zpracování nabídkové ceny je tato Výzva včetně příloh Nabídková cena bude doložena vyplněným krycím listem nabídky (Příloha č. 1 Výzvy), a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb (Příloha č. 4 Výzvy) Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady související s řádným a úplným splněním předmětu VZMR, včetně dopravy, likvidace odpadů, záborů, finančních vlivů apod Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně daňových zákonů, resp. změně příslušné sazby DPH. V tomto případě bude nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. 7. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek 7.1. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení této VZMR je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Zadavatel seřadí nabídky podle nabídkových cen, a to vzestupně od nejnižší k nejvyšší nabídkové ceně. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou Zadavatel stanoví, že v případě rozporu nabídkové ceny na Krycím listu nabídky a ceny uvedené v návrhu smlouvy, platí cena uvedená v návrhu smlouvy V případě rovnosti výsledků hodnocení nabídek přistoupí zadavatel k losování za účasti zástupců účastníků, kteří budou vyzváni k účasti při losování. Pozvánku k účasti na losování obdrží vybraní účastníci em nejpozději tři dny před dnem losování. Nepřítomnost účastníka na losování není důvodem k jeho zrušení či nekonání. Los určí pořadí nabídek na prvních třech místech, jejichž hodnocení bylo shodné a bez určení pořadí. Při shodě nabídek umístěných v pořadí, kde nebude připadat v úvahu podpis smlouvy, se los nepoužije. Přítomní účastníci provedou kontrolu vložených identifikačních údajů do obálek. Jeden ze zástupců komise vylosuje pořadí 1 až Rozhodnutí o výběru dodavatele bude oznámeno elektronicky nebo písemnou formou všem účastníkům o VZMR, jejichž nabídka byla posuzována. Zadavatel bude zveřejňovat pouze pořadí účastníků. 8. Požadavky na zpracování nabídky 8.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku Nabídka bude podána v listinné podobě na adresu zadavatele uvedenou v Čl. 9 Výzvy nebo elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (dále jen NEN ) Zadavatel stanoví, že v případě podání nabídky prostřednictvím NEN musí být nabídka podána v souladu s požadavky NEN Formální požadavky na zpracování nabídky Nabídka: a) bude předložena v českém jazyce; b) bude podána v jednom vyhotovení; c) bude obsahovat vyplněný Krycí list nabídky (Příloha č. 1 Výzvy); d) bude obsahovat oceněný Soupis stavebních prací a dodávek (Příloha č. 4 Výzvy), kde bude vyplněna cena bez DPH, hodnota DPH, cena vč. DPH; 7

8 e) bude obsahovat vyplněný návrh Smlouvy o dílo (Příloha č. 5 Výzvy), podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka; f) v případě podpisu nabídky osobou pověřenou k tomuto úkonu, doloží účastník v nabídce příslušnou úředně ověřenou plnou moc, či jiný platný úředně ověřený pověřovací dokument; g) bude obsahovat doklady kterými je prokazováno splnění kvalifikace dle čl. 4.1., 4.2.,4.3. této Výzvy, h) nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl; i) veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis účastníka, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka; j) v případě podání nabídky v listinné podobě na adresu zadavatele bude nabídka obsahovat CD/DVD nosič s elektronickou verzí oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve formátu *xls (Příloha č. 4 Výzvy), vyplněného návrhu Smlouvy o dílo (Příloha č. 5 Výzvy) ve formátu *doc (příp. *docx) k) veškeré doklady musí být dobře čitelné Zadavatel doporučuje účastníkům aby: a) nabídky zabezpečili proti poškození a proti manipulaci s jednotlivými listy b) všechny listy nabídky byly navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky, tj. aby veškeré části nabídky po svázání tvořily jeden celek c) všechny listy nabídky byly očíslovány vzestupnou řadou 9. Šifrování nabídek Dodavatel není povinen šifrovat nabídky 10. Obchodní a platební podmínky Zadavatel stanoví obchodní a platební podmínky formou závazného návrhu Smlouvy o dílo, který je uveden v Příloze č. 5 Výzvy. Účastník není oprávněn činit v návrhu smlouvy změny či doplnění s výjimkou údajů, které jsou výslovně vyhrazeny pro doplnění ze strany účastníka Účastník není rovněž oprávněn přikládat žádné přílohy k návrhu smlouvy, které tato Výzva výslovně nepředpokládá. Návrh smlouvy musí být ze strany účastníka podepsán statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka, v takovém případě doloží účastník toto oprávnění (plnou moc) v originálu či v úředně ověřené kopii v nabídce. 11. Lhůta, místo a způsob podání nabídek Lhůta pro podání nabídky končí dne v 14:00 hod Nabídku na plnění VZ je možné podat elektronicky, a to prostřednictvím NEN, dostupného na URL adrese: Zadavatel uvádí, že pro možnost podat nabídku prostřednictvím NEN musí být dodavatel řádně registrovaným dodavatelem. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že registrace není okamžitá a podléhá schválení administrátorem systému NEN. Zadavatel uvádí, že podrobné informace o NEN dodavatelé naleznou v dokumentech dostupných na internetové adrese zejména v sekci Informace pro uživatele v podsekcích Provozní řád a Uživatelské příručky. Zadavatel doporučuje 8

9 dodavatelům sledovat aktuálnost této příručky na uvedeném internetovém odkazu, jakož i seznámit se s pravidly a pokyny pro užívání NEN uvedenými na uvedené internetové adrese a tyto dodržovat. Zadavatel dále uvádí, že systémové požadavky na technické zařízení dodavatele (PC) pro podání nabídek a elektronický podpis v NEN je k dispozici na URL adrese na úvodní straně. Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si s dostatečným předstihem před podáním nabídky v referenčním prostředí v NEN provedli test kompatibility v sekci Ověření kompatibility mého zařízení. Zadavatel doporučuje, aby se seznámili s uvedenými systémovými požadavky a tyto dodržovali Nabídku na plnění VZ je možné podat i v listinné podobě v řádně uzavřené obálce, zabezpečené na přelepu proti neoprávněnému otevření (např. razítkem účastníka), a to buď osobně do podatelny Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 (Po, St. 8:00 17:00, Út 8:00 15:30, Čt, Pá 8:00 14:00), poslední den soutěžní lhůty do 14:00 hod. nebo zasláním prostřednictvím poskytovatele poštovní služby či kurýrní služby na adresu Česká republika - Generální finanční ředitelství, pracoviště BCV Na Pankráci 1685/17,19, Praha 4 tak, aby byla doručena do skončení lhůty pro podání nabídek. Obálka bude označena nápisem: Veřejná zakázka malého rozsahu Stavební úpravy Rakovník komunikace NABÍDKA - NEOTEVÍRAT! Nabídka, která nebyla doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným ve Výzvě, se nepovažuje za podanou, v průběhu výběrového řízení se k ní nepřihlíží a komise ji neotevře. Zadavatel si takovou nabídku ponechá a účastníka vyrozumí o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Z tohoto důvodu je nutné, aby na obálce byla uvedena adresa účastníka. 12. Otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné. 13. Poskytování dodatečných informací k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění VZMR Dodatečné informace Účastníci mohou požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze elektronicky em na adrese: nebo prostřednictvím NEN. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Požadované informace k zadávacím podmínkám zadavatel uveřejní nejméně 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 9

10 Zadavatel může poskytnout účastníkům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi účastníky nemohou být dodatečné informace poskytovány telefonicky Prohlídka místa plnění Zadavatel umožní společnou prohlídku místa plnění, při které bude mít účastník možnost seznámit se se stavem a podmínkami místa pro realizaci VZMR před podáním nabídky. Případná prohlídka místa plnění se bude konat vzhledem k aktuálnímu stavu v České republice a rozhodnutím vlády ČR v souvislosti s výskytem epidemie koronaviru od 9:00 hod pouze dle předchozí domluvy, kterou je nutné dohodnout nejpozději do 12:00 hod elektronickou formou na Sraz účastníků prohlídky je před vstupem do budovy Územního pracoviště v Rakovníku, ul. Masná 265/I, Rakovník. Kontaktní osoba: Miloslav Pohl, telefon: Další podmínky a práva zadavatele a) Zadavatel si vyhrazuje právo nevracet účastníkům podané nabídky. b) Zadavatel neumožňuje variantní řešení nabídky. c) Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty. d) Účastníkům o zakázku nenáleží náhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto výběrovém řízení. e) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit VZMR bez udání důvodu. f) Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované účastníkem v nabídce. g) Vítězný účastník se zavazuje, že před uzavřením smlouvy bude mít na své náklady sjednáno pojištění vlastní odpovědnosti za škody způsobené při výkonu podnikatelské činnosti, případně pojištění odpovědnosti z veškeré jeho provozní činnosti, a to ve výši minimálně ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Toto pojištění se musí vztahovat na veškeré škody, vzniklé činností či opomenutím účastníka v souvislosti s plněním smlouvy. Vítězný účastník před podpisem smlouvy předloží kopii platné a účinné pojistné smlouvy zadavateli. h) Zadávací lhůta tj. doba, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Účastník je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů. i) Veškeré práce budou probíhat za plného provozu územního pracoviště. j) Stavební práce budou probíhat pouze v uvolněných prostorách, do ostatních prostorů objektu, které budou v provozu, umožní zadavatel přístup dodavateli pouze ve výjimečných případech např. v souvislosti s pracemi souvisejícími se zprovozněním technických rozvodů. 15. Seznam příloh Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení účastníka Příloha č. 3 Projektová dokumentace Příloha č. 4 Soupis prací a dodávek položkový rozpočet Příloha č. 5 Návrh Smlouvy o dílo 10

11 Ing. Miroslav Neumitka vedoucí Oddělení dlouhodobého hmotného majetku 11

Stavební úpravy a rekonstrukce gastronomického provozu ve Vzdělávacím zařízení Telč

Stavební úpravy a rekonstrukce gastronomického provozu ve Vzdělávacím zařízení Telč Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce ekonomiky Odbor správy majetku a investic Č. j.: 43540/14/7003-01001-050402 Vyřizuje/telefon: Tel.: E-mail: Bc. Monika

Více

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ IT-VZ Praha 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPS-383200-8/ČJ-2014-0100IT-VZ Praha 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 4/10 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Zadavatel 1.1. Identifikační údaje: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky, IČ: 00287776 1.2. Kontaktní osoba zadavatele: Viktor Ganjuškin starosta

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Česká republika Generální finanční ředitelství (dále jen zadavatel ) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále též VZ ) na stavební práce

Více

Výstavba komunikací ŘEVNIČOV DRAHA III

Výstavba komunikací ŘEVNIČOV DRAHA III Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zadávané dle vnitřní směrnice

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení mobilních kluzišť na Praze 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČ: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Dodávka osobních motorových vozidel

Dodávka osobních motorových vozidel ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 IČ: , DIČ: CZ Výzva

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 IČ: , DIČ: CZ Výzva Sekce informatiky Odbor vnitřních informačních systémů Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČ: 72080043, DIČ: CZ72080043 V Praze dne 15. 3. 2012 Č. j.: 8675/12-5910-13790

Více

Služby certifikační autority pro Finanční správu České republiky

Služby certifikační autority pro Finanční správu České republiky Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce informatiky Č. j.: 52311/16/7500-40175-050417 Vyřizuje: Bc. Nikola Hozáková Tel.: 296 854 436 Email: Nikola.Hozakova@fs.mfcr.cz

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Vybavení Polikliniky Mazurská sedáky, Praha 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR ) dle 27 zákona č. 134/2016 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Obec Radimovice. Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby:

Obec Radimovice. Název veřejné zakázky malého rozsahu na služby: Obec Radimovice VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDEK Tato výzva - zadávací dokumentace slouží jako podklad pro vypracování nabídek účastníků v rámci výběrového řízení, které není realizováno postupem dle zákona

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem,,rekonstrukce střešní krytiny a fasády na adrese Uzavřená 10, Praha 8 - Kobylisy" Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 27 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem,,rekonstrukce bytu č. 13, na adrese Pernerova 17, Praha 8" OVZ/2016/0099 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR") dle

Více

OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, VIKÝŘOVICE

OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, VIKÝŘOVICE OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU V SOULADU S 12 ODST. 3 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána v souladu s ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem,,oprava prostor po havárii vody, na adrese Na Košince 1, k.ú, Libeň, Praha 8" Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR")

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANOU MIMO REŽIM ZÁKONA ZADAVATEL: Obec Hlavenec Hlavenec 82 294 74 Předměřice nad Jizerou IČ:00474177 DIČ: CZ00474177 ZÁJEMCE: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Preambule: Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu 27, zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále Zákon). Je zadávána postupem

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: IČ: Zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk 00250805 Ing. Jaroslava Martanová, starostka vyhlašuje podlimitní

Více

Č.j. KRPS /ČJ MT-VZ Praha dne 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Č.j. KRPS /ČJ MT-VZ Praha dne 12. listopadu V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Č.j. KRPS-384309-8/ČJ-2014-0100MT-VZ Praha dne 12. listopadu 2014 Počet listů: 5 Přílohy: 2/9 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Městská část Praha 8

Městská část Praha 8 Městská část Praha 8 se sídlem orgánů Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Toto výběrové řízení bylo zahájeno odesláním písemné výzvy vybraným uchazečům.

Toto výběrové řízení bylo zahájeno odesláním písemné výzvy vybraným uchazečům. VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU MŠ ul. Libavská č. p. 128, Trutnov - Voletiny Systémové číslo VZ: P15V00000102 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU včetně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: Mateřská

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

*MMFMX00ZZD78* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

*MMFMX00ZZD78* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX00ZZD78* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 24165/2018 SP. ZN. 91.1

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Bohumil Petrášek, starosta IČO: 00250805 vyhlašuje podlimitní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. "Úlehla - pravá, Bučovice" - nová výzva

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Úlehla - pravá, Bučovice - nová výzva ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU "Úlehla - pravá, Bučovice" - nová výzva Identifikace zadavatele: Název: Město Bučovice Sídlo: Jiráskova 502, 685 01 Bučovice

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen Zákon ). Jakýkoliv postup či úkon zadavatele učiněný v tomto výběrovém řízení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Kamenný Přívoz Kamenný Přívoz 285, 252 82 Kamenný Přívoz IČ: 00241351,

Více

č.j.: KRPS /ČJ MT-VZ Praha 23. dubna 2015 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

č.j.: KRPS /ČJ MT-VZ Praha 23. dubna 2015 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek č.j.: KRPS-101789-9/ČJ-2015-0100MT-VZ Praha 23. dubna 2015 Počet listů: 5 Přílohy: 3/13 V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Zadávací dokumentace k veřejné zakázce OBUV Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky obuvi je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

Dodávka pevných policových regálů

Dodávka pevných policových regálů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SPOLEČNÁ ČÁST- (dále také jen ZD ) ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) k nadlimitní veřejné zakázce

Více

MČ Praha 20 Horní Počernice

MČ Praha 20 Horní Počernice Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 134/2016 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 134/2016 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 134/2016 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Dr.

Více

Stavba revizní šachty ke zpřístupnění podzemního komplexu

Stavba revizní šachty ke zpřístupnění podzemního komplexu MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2282/2016 Spis. zn.: MUS/217/2016 Datum: 6. června 2016 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.:

Více

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Česká republika Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce informatiky Odbor aplikačních systémů Č. j.: 9675/15/7300-40175-050402 Vyřizuje: Telefon: E-mail: Monika Košťáková 296

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem,,ochrana majetku na území městské části Praha 8 - antigraffiti program" Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR") dle

Více

UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky )

UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky ) UZAVŘENÁ VÝZVA VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jen zadávací podmínky ) Výběrové řízení je realizováno dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 2020 a

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Krajská pobočka v Pardubicích Boženy Vikové-Kunětické 2011 530 02 Pardubice 2 IČ: 72 496 991 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem (veřejná zakázka

Více

*MMFMX00ZZJQF* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

*MMFMX00ZZJQF* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX00ZZJQF* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 24379/2018 SP. ZN. VYŘIZUJE:

Více

*MMFMX010PAYO* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

*MMFMX010PAYO* Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor zadávání veřejných zakázek Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX010PAYO* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 52468/2018 SP. ZN. VYŘIZUJE:

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Bohumil Petrášek, starosta 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. pro projekt. Intenzifikace ČOV v obci Olešná

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. pro projekt. Intenzifikace ČOV v obci Olešná Výzva k podání nabídky a textová část zadávací dokumentace v rámci výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby, mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., zadávané dle vnitřní směrnice obce Olešná,

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: a Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Nákup licencí sw VMware pro IC GŘC Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Městské části Praha 8. se sídlem Zenklova 35/čp. 1, Praha 8 - Libeň

Městské části Praha 8. se sídlem Zenklova 35/čp. 1, Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 se sídlem Zenklova 35/čp. 1, 180 48 Praha 8 - Libeň Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Poskytování technické podpory na akcích pořádaných městskou částí Praha 8 Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR )

Více

Úprava parku v Rychnově u Jablonce nad Nisou

Úprava parku v Rychnově u Jablonce nad Nisou MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2284/2016 Spis. zn.: MUS/218/2016 Datum: 13. června 2016 Vyřizuje: J. Dvořák

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Veřejná zakázka zjednodušené podlimitní řízení

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Veřejná zakázka zjednodušené podlimitní řízení NUTS CZ0201 Název veřejné zakázky: OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka zjednodušené podlimitní řízení Přístavba školy Čechtice Identifikační údaje zadavatele Městys Čechtice

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli 1. Název veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna: /OHS/2014

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna: /OHS/2014 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Obec Obory. 2. Předmět zakázky: Název: Obory víceúčelové a dětské hřiště Místo plnění: Obory Zahájení prací: Dokončení:

Obec Obory. 2. Předmět zakázky: Název: Obory víceúčelové a dětské hřiště Místo plnění: Obory Zahájení prací: Dokončení: Obec Obory Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadávací řízení nepodléhá působnosti zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění 1. Identifikační údaje o zadavateli Název:

Více

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, ,

Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, , MĚSTO MNÍŠEK POD BRDY Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10 Výzva k podání nabídek na veřejnou podlimitní zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 2/OHS/2015 Městská část Praha 20 B1 Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00 240 192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Městská část Praha 8. se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 Libeň, PSČ

Městská část Praha 8. se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 Libeň, PSČ Městská část Praha 8 se sídlem Zenklova 1/35, Praha 8 Libeň, PSČ 180 48 Městská část Praha 8 Vás tímto, v souladu s ust. 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB.,

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Turnov. se sídlem Antonína Dvořáka 335, Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Turnov se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov, zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Ve smyslu 6 a 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESLNÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, SOBĚSLAV, WILSONOVA 405 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výběrové řízení není realizováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Výběrové řízení je realizováno

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: Telefon: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlo: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 Telefon: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato veřejná

Více

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2

ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 ČR - STÁTNÍ ENERGETICKÁ INSPEKCE Ústřední inspektorát Gorazdova 24, 120 00 Praha 2 Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a zadávací dokumentace pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele:

Více

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek

Obec Nedomice se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259. Výzva k podání nabídek se sídlem: Nedomice 78, 277 14 Dřísy IČ: 00662259 V Nedomicích, 27. 6. 2013 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách Vážení,

Více

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ).

Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ). MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: MMB/ 0254110 /2016/OI Ing. Elena Gregorová 542 174 174

Více

Dodávka posypové soli pro rok 2013

Dodávka posypové soli pro rok 2013 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Dodávka posypové soli pro rok 2013 Zadavatel: Služby Města Veselí nad Moravou, se sídlem: Blatnická 1551, 698 01 Veselí nad Moravou IČ: 46 936 777 Zastoupený:

Více

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna:

Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, Praha 9 IČ: tel. ústředna: Zadavatel: Městská část Praha 20 Sídlem: Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9 IČ: 00240192 tel. ústředna: +420 271 071 611 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU Tato

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU s názvem 03/17/B/SP/OM/Ad,, Oprava volného bytu č.3 na ul.vaškova 2626/21 v Moravské- Ostravě zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. 27,31

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou: - v souladu s PSOV PK 2016 - v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2

SŠ, ZŠ A MŠ pro ZP, Brno, Kamenomlýnská 2, Rekonstrukce sociálních zařízení v objektu B2 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: Na základě Směrnice upravující zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č.j.: 2371/2009-14 s účinností od 23. 8. 2009,

Více

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy

Rozšíření separace bioodpadů v obci Březolupy Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky (dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení

Zadávací dokumentace. SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení Zadavatel: Obec Třanovice Třanovice čp.250 739 53 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky SEN centrum sociálních služeb v Třanovicíchvybavení nábytkem Obsah zadávací dokumentace

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Název a sídlo zadavatele: Obec Křečovice Křečovice 9 257 56 Neveklov IČ: 00232068 DIČ: CZ00232068

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Oprava chodníku na ulici Gorkého, Kroměříž úsek 3,6,7 Číslo zakázky: Forma zadání: VZMR/2018/2/10 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Textová část Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Textová část pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Čistší silnice ve městě Sedlec-Prčice Veřejný zadavatel: Město Sedlec-Prčice se sídlem: nám. 7. května

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY. pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby Název veřejné zakázky: Územní plán Velká Polom Preambule Obec Velká Polom na návrhovou část územního plánu (etapa 2)

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku VYSOKÁ ŠKOLA LOGISTIKY o.p.s., IČ 258 75 167, Palackého 1381/25, 750 02 Přerov,dále jako zadavatel tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na stavební zakázku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Obnova místních komunikací v obci Milešov Obnova místních komunikací v obci Milešov Stavební práce 1) Identifikace zadavatele Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Dodávka spotřebního materiálu pro tiskárny 2015/I ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika - Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy

Bc. Vladimíra Priputenová, ředitelka mateřské školy Dodávka 4 konvektomatů pro jídelny MŠ v Trutnově Systémové číslo VZ: P16V00000004 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zadavatele: Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Sídlo: Komenského 485, Trutnov Horní Předměstí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: veřejný zadavatel Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 1/2016 Název zakázky: Výměna oken v objektu ZŠ Školní 5, MŠ Weberova 16, Děčín Předmět zakázky: Vyměněno bude 19 sestav oken oddělenými výplněmi v budově ZŠ Školní

Více

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz

O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz O B E C R A T M Ě Ř I C E www.ratmerice.cz OBECNÍ ÚŘAD RATMĚŘICE ČP. 72, 257 03 JANKOV TELEFON: 317 833 321, FAX: 317 833 289, E-MAIL: starosta@ratmerice.cz V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou podlimitní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) Název veřejné zakázky: Obnova alejí v katastru

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Město Kraslice nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice Tel. 352 370 450, E-mail majetek@meu.kraslice.cz K uveřejnění! VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na služby

Více

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice

Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, Vizovice Základní škola Vizovice, příspěvková organizace, Školní 790, 763 12 Vizovice Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Modernizace jeviště v divadelní sále ZŠ Vizovice 1. Zadavatel zakázky:

Více