Základní škola Hýskov. Školní řád

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Hýskov. Školní řád"

Transkript

1 Základní škola Hýskov Školní řád Tento školní řád je závazným předpisem upravujícím práva a povinnosti žáků školy a v příslušné míře i práva a zodpovědnost zákonných zástupců žáka ve znění zák. předpisů,zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále ŠZ 1.Práva žáků Úmluvou č. 104/1991 Sb. o právech dítěte mají žáci a tím jsi i Ty, uznávané právo: na svobodu myšlení, projevu a vyjadřování svých názorů formou, která neodporuje zásadám slušnosti - sdělit svůj názor třídnímu učiteli, řediteli školy, vyučujícím, vyžádat si pomoc, o radu vyučujícího - na vzdělání a účast na výuce podle rozvrhu, být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání - na odpočinek během přestávky, volně se pohybovat po třídě, popř. školním pozemku - na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují Tvůj duchovní, morální a sociální rozvoj - na ochranu před informacemi, které škodí Tvému pozitivnímu vývoji - na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství, násilí - na využití preventivních programů školy (kroužky, ŠD, akce školy. ŠvP, výlety ) - na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitneš v nesnázích - na zvláštní péči v případě onemocnění, zdravotního postižení aj. - na život a práci ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin ze školního prostředí a blízkého okolí v rámci možností - na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání, před kontaktem s narkotiky, návykovými látkami 2.Základní povinnosti a pravidla chování žáků, tedy i Tvých - dodržuj pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i mimo školu. Jsi povinen chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků, ale i pracovníků školy. Jsou Ti zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé. Je ti zakázáno nosit, distribuovat a zneužívat návykové látky (drogy,alkohol, cigarety) v areálu školy. Do školy nesmíš nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu Tvých spolužáků. Škola za ztrátu cenných předmětů, peněz, věcí, které nepotřebuješ k výuce, nezodpovídá. - dodržuj zásady, kulturního a slušného chování. Ve škole i mimo školu buď vždy vhodně a čistě oblečen a upraven, Tvoje obuv musí být vhodná (přezůvky, obuv na Tv apod.) a bezpečná - dbej pokynů pracovníků školy, připravuj se na vyučování, vypracovávej zadané domácí úkoly, dodržuj řád školy

2 - aktivně se účastni vyučování a nenarušuj nevhodně průběh vyučovacích hodin - o přestávkách dodržuj pravidla slušného chování a bezpečnosti, neběhej na chodbách, v učebnách, ani na školním pozemku - bez dovolení nesmíš opouštět školní budovu nebo prostor, kde výuka probíhá - jsi zodpovědný za svoje studijní výsledky a chování - při hod. Tv a dalších formách vyučování se zvýšeným rizikem (výlety, ŠvP, apod.) dodržuj zvláštní bezpečnostní pokyny, se kterými Tě vyučující seznámí - každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, nahlaš bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy - během vyučování máš zakázáno používat mobilní telefon (musí být vypnutý), pořizovat zvukové nebo obrazové nahrávky bez souhlasu pracovníka školy, případné výjimky stanoví tř. učitel, v případě ztráty za něj neseš plnou zodpovědnost. - máš zakázáno manipulovat bez dozoru prac. školy s el. spotřebiči, vypínači, zásuvkami, nikdy nesmíš manipulovat s jističi a el. vedením - pomáhej slabším a handicapovaným spolužákům - Tvé zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem - při porušení povinností stanovených tímto školním řádem Ti lze podle závažnosti porušení uložit: a) napomenutí třídního učitele b) důtku třídního učitele c) důtku ředitelky školy Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 3.Docházka do školy (sdělení i pro rodiče) - jsi povinen se účastnit výuky podle rozvrhu hodin (nebo předem sděleného času a termínu před odjezdem na výlety, plavání, ŠvP, apod.) Na vyučovací hodiny přicházíš včas, aby sis připravil potřebné pomůcky na vyučování. Jsi povinen se účastnit akcí pořádaných školou v rámci povinného vyučování, na těchto akcích dodržuješ ustanovení školního řádu (popř. řádu ŠvP). - před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů neopouštěj školu budovy bez vědomí vyučujících, v době mimo vyučování smíš zůstat ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem - nepřítomnost ve škole jsou povinni omluvit Tví rodiče (zákonní zástupci), a to nejpozději do tří kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti; omluvit Tě mohou rodiče telefonicky nebo e mailem V odůvodněných případech a na základě žádosti rodičů může uvolnit žáka na dva dny třídní učitelka, na dobu delší ředitelka školy. Předem známou nepřítomnost dítěte je nutno včas omluvit a dohodnout se na způsobu doplnění zameškaného učiva. - dlouhodobé uvolnění z povinných předmětů (př. Tv) Ti povolí řed. školy na základě písemné žádosti zák. zástupců, která musí být doložena lékař.potvzením - ve výjimečných a odůvodněných případech ( např. při tvých častých absencích) může tř. uč. požadovat k omluvence potvrzení ošetřujícího lékaře

3 - nepřineseš li omluvenku nebo je li Tvá omluvenka nedostačující, pokládají se tyto zameškané hodiny za neomluvené, tř. učitel o této skutečnosti informuje řed. školy, který informuje příslušný orgán sociálně právní ochrany dětí - jestliže jsi zapsán do zájmového kroužku, nepovinného předmětu, ŠD, jsi povinen pravidelně docházet a aktivně se účastnit, dodržovat bezpečnostní pravidla. Svým chováním nenarušovat chod kroužku. V případě, že nebudeš mít kroužek, či ŠD v daném termínu uhrazen, nebudeš se moci těchto činností účastnit. Odhlásit i přihlásit se můžeš během školního roku, pokud to kapacita povoluje. 4.Vnitřní režim školy a organizace vyučování škola je otevřena pro vstup Vás žáků v 7,40 hodin, v případě nepříznivého počasí (mráz, déšť, vítr) v 7,30 hodin - pro Vás, kteří navštěvujete ranní školní družinu, je škola otevřena od 7,00 hod. - po příchodu do školy se v šatně přezuj a svlékni si bundu, kabát apod., vše ulož pečlivě na dané místo - při zahájení vyučovací hodiny jsi připraven na výuku na svém místě pravidelné vyučování začíná v 8,00 hodin, vyučovací hodina trvá 45 minut. Všechny přestávky jsou 10 ti minutové, po druhé vyučovací hodině je přestávka 20 ti minutová (můžeš ji strávit podle počasí a pokynů učitele ve třídě, na školním dvorku, za dozoru viz dozory) - po skončení vyučování v 11,40 nebo v 12,35 hod. odcházíš společně za doprovodu vyučujících nebo vychovatelky (viz rozpis dozorů) do školní jídelny nebo opouštíš školu ihned po vyučování a odcházíš domů - v odůvodněných případech lze vyučovací hodinu dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům - při výuce některých předmětů, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu - škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k tvým základním fyziologickým potřebám a vytváří podmínky pro tvůj zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů - po obědě odcházíš sám domů nebo s doprovodem vychovatelky či vyučující do školní družiny. Provoz ŠD začíná v 11, 40 hodin, zde se řídíš řádem ŠD - na kroužky přicházíš ze ŠD nebo z domova na předem stanovenou dobu (začátek kroužku) a místo, po skončení kroužku se ihned vracíš zpět do ŠD nebo opouštíš budovu školy a odcházíš domů, při přesunech na kroužky a zpět do ŠD, či v šatně, se pohybuješ samostatně, zodpovídáš za svoji bezpečnost - tvou bezpečnost a ochrana zdraví ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými; zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům

4 - škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. - provoz školy probíhá ve všedních dnech po čt od 7:00 do 16:30, v pá od 7:00 do 16:00 (viz řád ŠD) - v období školního vyučování může ředitel školy za závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce - za tvůj pobyt ve školní družině platí tví zákonní zástupci poplatek, výši úplaty stanoví ředitelka školy ve směrnici pro činnost školní družiny 5.Režim při akcích mimo školu - Tvoji bezpečnost a ochrana při akcích školy a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům - při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitelka školy. Škola pro plánování takovýchto akci stanoví tato pravidla každou plánovanou akci mimo budovy školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. - při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog dozor žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do notýsku, či do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací. - při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd a školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu rádu tohoto zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. - součástí výuky je také výuka plavání, mohou být zařazeny také další aktivity jako školy v přírodě atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku. - Tvé chování na mimoškolních akcích je součástí tvého celkového hodnocení včetně klasifikace na vysvědčení. - při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak.

5 6.Režim při odchodu na oběd - po skončení vyučování v 11,40 nebo v 12,35 hod.odcházíš společně za doprovodu vyučujících nebo vychovatelky (viz rozpis dozorů) do školní jídelny. V případě, že nenavštěvuješ ŠJ, opouštíš školu ihned po vyučování a odcházíš domů. 7.Zacházení se školním majetkem, učebnicemi a školními potřebami. - máš právo užívat zařízení školy, pomůcky a učebnice v souvislosti s výukou, v době zájmových kroužků, ŠD, jestliže jsi do nich přihlášený jsou Ti bezplatně poskytovány učebnice a učební texty, žáci 1. roč. tyto učebnice nevrací, žáci ostatních roč. jste povinni učebnice vrátit v pořádku nejpozději do konce příslušného šk. roku - jsi povinen chránit a udržovat v pořádku všechny věci, které tvoří zařízení třídy, školy a také ty, které Ti byly svěřeny v souvislosti s výukou - za škodu na majetku školy, kterou způsobíš úmyslně, nebo z nedbalosti bude vyžadována odpovídající náhrada (výše nákladů na opravu, plná finanční náhrada za zničení nebo ztracení majetku školy), kterou uhradí Tví zák. zástupci 8.Zákonní zástupci žáků mají právo: - informovat se na chování a prospěch svého dítěte u vyučujících a třídních učitelů v konzultačních hodinách (denně od 7,15 do 7,35 hodin), na třídních schůzkách nebo po předchozí domluvě. V této souvislosti není dovoleno narušovat vyučování. - vznášet připomínky a podněty k práci školy u vyučujících nebo u ředitelky školy - podat stížnost týkající se Tvého prospěchu a chování násl. způsobem: vyučujícímu nebo tř. učiteli, v případě nespokojenosti s vyřízením u tř. uč. se obrací na řed. školy volit a být voleni do Školské rady - nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy - na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona - u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení - požádat o přezkoušení nebo komisionální přezkoušení žáka jsou povinni: - omlouvat své dítě (viz docházka do školy) a zajistit mu potřebné pomůcky k výuce - zajistit, abys docházel řádně do školy - na vyzvání řed. školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek, týkajících se Tvého vzdělávání či chování -

6 - informovat školu o změně požad. údajů (adresa, tel.číslo, zdrav.pojišťovna), o změně zdravot. způsobilosti nebo o Tvých zdrav. obtížích - oznamovat škole údaje podle ŠZ 28,odst.2,3, Školského zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo Tvé bezpečnosti - pouze písemně požadovat Tvé dřívější uvolnění z vyučování než stanoví rozvrh (viz předloha v notýsku a na 9.Povinnosti a práva zaměstnanců školy - dodržují svoje pracovní povinnosti (dozory, povinnosti tř. učitelů, učitele, vychovatelky, školnice a uklízečky apod.) - mají právo na další vzdělávání, přístup k informacím a odpovídající pracovní prostředí - učitelé věnují individuální péči dětem s málo podnětného rodinného prostřední, dětem se zdravotními problémy, dbají, aby se zdraví žáka a zdravý vývoj nenarušil činnosti školy - berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv o vyšetření v pedagogicko psychologických poradnách a na sdělení zákonných zástupců o dítěti - třídní učitelé průběžně seznamují ostatní pedagogy o nových skutečnostech zjištěných u žáka problémy s chováním, prospěchem, zdravotní a rodinné problémy - všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním - pravidelně a soustavně informují zástupce žáka o prospěchu žáka, sdělují jim všechny závažné známky; informují je o každém mimořádném zhoršení prospěchu žáka - učitelé evidují a kontrolují absenci žáků; vyžadují od zákonných zástupců omluvu nepřítomnosti; na žádost zákonných zástupců uvolňují žáka z vyučování, vždy na základě písemné žádosti o uvolnění - pravidelně informují zákonné zástupce o prospěchu a chování žáků prostřednictvím sešitů, a žákovských knížek, při konzultačních hodinách a třídních schůzkách se zákonnými zástupci - souhrnné hodnocení píší dle potřeby do žákovských knížek tak, aby byla zajištěna informovanost zákonných zástupců o prospěchu a chování žáků podle požadavků klasifikačního řádu - kontrolují, zda zákonní zástupci sledují zápisy v žákovských knížkách - pedagogičtí zaměstnanci přicházejí do školy nejméně 30 minut před zahájením vyučování a výchovné činnosti, dostatečně v čas před výkonem dozoru nad žáky - po skončení poslední vyučovací hodiny překontrolují pořádek ve třídě, uzavření oken a vypnutí elektrických spotřebičů - ve škole je přísný zákaz kouření ve všech prostorách

7 10.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovými projevy chování a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí - chovej se při pobytu ve škole i mimo školu tak, abys neohrozil zdraví a majetek svůj ani jiných osob - není ti dovoleno v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud není vykonáván dozor způsobilou osobou - každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou nahlaš ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru - je ti zakázáno manipulovat a elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele - při výuce v tělocvičně, na hřišti dodržuješ specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory, dané vnitřním řádem. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, o poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy, Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. - Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob: školník; při odchodu žáků domů z budovy ven dozírající pedagogové podle plánů dozorů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy, aby se nepohybovali nekontrolovatelně po budově. - za cenné věci donesené do školy, škola nenese zodpovědnost, ručíš si za ně sám - Šatny s odloženými svršky žáků jsou v uzamčené školní budově. Žáci jednotlivých tříd jsou povinni se starat o pořádek ve svých šatnách. - všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. - všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, dětí poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. - pedagogičtí zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonné zástupce postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi, dítěti nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. - -

8 - pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, přestávek a stravování. - vnášení, držení distribuce a zneužívání návykových látek je v prostorách školy přísně zakázáno Postup školy při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem (zpracováno dle trestního zákona 140/1961 Sb., zákona 379/2005 Sb., o ochraně před a1koholismem a toxikomanií, Pedagogové proti drogám dokument MŠMT). - Identifikace látek. Zajistí li pedagog podezřelou látku a je podezření, že se jedná o drogu či jinou škodlivou látku, v přítomnosti dalšího člena pedagogického sboru uloží tuto látku do obálky. Na obálku napíše datum, čas a místo zajištění látky. Obálku přelepí a opatří razítkem školy. Poté je nutno bezodkladně vyrozumět policii. - Ohrožení zdraví žáka. V případě ohrožení zdraví žáka v důsledku podezření na požití omamné látky se postupuje tak, jako když žák přijde do školy s horečkou. Dítě jevící příznaky užití omamné látky je odvedeno ze třídy do místnosti, Kde bude pod dozorem do příchodu zákonného zástupce nebo lékařské služby. - V případě podezření, že žák zneužívá návykové látky.výchovný poradce a třídní učitel povede diskrétní šetření a pohovor s dítětem. Doporučí zákonnému zástupci rozhovor s odborníkem, např. přes Linku důvěry, doporučení na odborníky ze zdravotnického zařízení, pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče. V případě možné nedůvěry ze strany dítěte k pracovníku školy doporučujeme (již při prvním rozhovoru) součinnost odborníků pedagogicko psychologické poradny, střediska výchovné péče, sociálních kurátorů, pracovníků oddělení péče o dítě, nestátního poradenského zařízení, zdravotnického zařízení, kontaktního centra Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům neboskupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. Postup při výskytu šikany: - řešení v rámci třídního kolektivu s třídním učitelem - řešení společně se zákonnými zástupci žáka - řešení společně za účasti řed.školy

9 - řešení s pomocí psychologa, či odborníka z PPP Vždy provést zápis, i způsob řešení. Snažit se soustavně a komlexně působit na žáky, aby se těmto nežádoucím projevům předcházelo. Evidence úrazů - Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úraz údajně došlo, nebo třídní učitel. - V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví. - Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení více než dva dny, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zletilého žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola (školské zařízení) vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení, záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci. - Hlášení úrazu. O úrazu nezletilého žáka podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola nebo školské zařízení pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků, pokud škola nebo školské zařízení má takové pojištění sjednáno. - Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce. -

10 - Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce. - Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle platných právních předpisů. 11.Závěrečná ustanovení - při porušení tohoto šk. řádu Ti může být uděleno kázeňské opatření - ředitel školy si vyhrazuje právo tento řád změnit i v průběhu šk. roku po projednání v pedag. radě a po schválení Školskou radou. O těchto změnách budeš informován Ty i Tví zák. zástupci prostřednictvím třídního učitele - součástí řádu je provozní, organizační řád školy a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání (příloha šk. řádu) Změna tohoto vnitřního předpisu podléhá projednání a schválení pedagogické a školské rady. Tento vnitřní předpis nabude platnosti dnem podpisu tohoto předpisu a účinnosti dnem Předpisem č.j. 03/2011 pozbývá platnosti Vnitřní předpis ze dne , č.j.06/2008. Tento školní řád nabývá účinnosti dne Projednán a schválen na pedag. radě dne Projednán a schválen Školskou radou dne Mgr. Lenka Štětková řed. školy

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD

Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace Sad 5.května 130/I, 471 54 Cvikov ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Ing. Petr Chalupa, ředitel školy Pedagogická

Více

Školní řád. Obecná ustanovení

Školní řád. Obecná ustanovení Základní škola Praha 5 Smíchov, Vydává: Mgr. Jitka Vlčková, ředitelka ZŠ Platnost: od 1. 9. 2005 Poslední doplňky: 1. 9. 2012 (pedagogická rada) Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64. Školní řád. Mgr. Hana Saláková, ředitelka školy Č.j.: 121/12 Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 Školní řád Spisový znak: 1.2 Skartační znak: A 5 Vypracoval: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 Mgr. Hana Saláková, ředitelka

Více

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení

Š kolní ř á d. Obecná ustanovení Š kolní ř á d Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr.Radim Motyčka, ředitel školy Mgr.Radim Motyčka, ředitel

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ KUŽELOV Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky, Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, Purkyňova 510, Frýdlant ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: spis.znak skart.znak SMR 6/2013 1.4 A5 Vypracovala: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD 25. základní škola, Chválenická 17, příspěvková organizace Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na badminton, basketbal a golf Základní škola s rozšířenou výukou hudební a výtvarné

Více

Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice

Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice Školní řád Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Štramberk. ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Zdeňka Havlíková, ředitel školy Základní škola a mateřská škola Štramberk Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD 1. část ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 02 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 8. 2014 Směrnice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Litvínov-Hamr Mládežnická 220, okres Most ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 02. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: S/ 430 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Školská rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, TASOVICE, příspěvková organizace, okres Znojmo se sídlem Tasovice 374 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 166/13 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace Hvozd 84, 798 55 Hvozd ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 64/2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Waldemar Zatloukal, ředitel školy Mgr. Waldemar

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333 se sídlem Husova 333/II, 377 15 Jindřichův Hradec Vypracoval: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne: 3.2.2006 Rada školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy se sídlem Bystročice 65 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 69/14 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Č.j.: Vypracoval: Schválil: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK,příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD ZS08/2013 Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka školy Mgr.Dagmar Sedlářová, ředitelka

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník, se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy , se sídlem Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Spisový / skartační znak 2/2012B A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Janov 17 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 8 /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Mgr. Vlasta Zemanová, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 43/2012 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Mgr. Jiřina Lacinová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 274 /12 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková, ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana Málková, ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Školní 710, 685 01 Bučovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy Mgr. Aleš Navrátil, ředitel školy

Více

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Školní řád. Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Školní řád Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Č.j.: 560/2012 Článek I. Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 02/2014 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Pedagogická rada projednala dne Školská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Třebíč, Benešova 585, příspěvková organizace se sídlem Benešova 585, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 410 /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY se sídlem Kobylí 661 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Mgr. Vlastimil Janda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne

Více