MĚSTO KOUŘIM ZÁŘÍ 2013/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO KOUŘIM ZÁŘÍ 2013/1 6. 9. 2013"

Transkript

1 MĚSTO KOUŘIM ZÁŘÍ 2013/ do každé domácnosti DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ SEN NOCI KOUŘIMSKÉ Datum konání v ČR: září 2013 Národní téma: Památky v novém světle Národní zahájení v ČR: 7. září v Olomouci Lokální garant: Město Kouřim Místo konání: Kouřim, 14. září 2013 od 19:00 V sobotu 14. září 2013 se město Kouřim jiţ po 20. zapojuje do Dnů evropského dědictví. V 19:00 bude před muzeem zahájena tradiční akce Sen noci kouřimské. Bude pro Vás připraven bohatý program a stezka noční Kouřimí se světýlky, nejen Vašimi vlastními. Generace našich předků zanechaly nezměrné bohatství, ať jiţ je to hmotné, či duchovní dědictví. Je povinností nás všech předat jej dalším pokolením. K dědictví po mnoha generacích našich předků nepatří jen umělecké památky, ale i to, co vznešeně nazýváme duchem místa. Město Kouřim, těsně spojené se slavnou minulostí Čech, tvoří pomyslný most spojující naši současnost se světem, který dávno pominul. Světlo do našich srdcí, nové světlo pro památky, přináší akce Sen noci kouřimské. Začátek ohlásí zvony Štěpán a Marie, které byly zhotoveny v roce Náměstí Náměstí o rozloze m² je zachováno v původním rozsahu od zaloţení města a patří k největším náměstím českých středověkých měst. Poprvé bylo vydláţděno roku 1536, současné dláţdění je z poloviny 19. století. Na náměstí se nachází Mariánská kašna z roku 1850 a je postavena na místě bývalého barokního morového sloupu z roku Ze zrušeného sousoší byla ponechána pouze socha Panny Marie Immaculaty. Další zajímavostí náměstí je obrovský kámen Prokopa Velikého, který sem byl umístěn roku 1934 u příleţitosti 500. výročí bitvy u Lipan. Program: Zahájení v 19:00 před muzeem. V parku na náměstí na Vás čekají stánky se symbolickým občerstvením, od 20:00 do 20:20 Vás pobaví kejklíř a od 21:00 do 21:20 Vás oslní ohnivá show. Pokud budete chtít znát svůj osud, můţete navštívit kartářky a vědmy. Po celý večer Vám bude hrát kapela COLOR CLUB Praha. 2. Muzeum Budova dnešního muzea, jedna z dominant náměstí, je původní radnicí města a byla postavena jiţ ve 14. století. Současnou podobu získala barokní přestavbou z roku 1782 po předchozí renesanční úpravě v 16. století. Ve sklepení radnice byl umístěn městský ţalář. Jiţ 45 let je budova sídlem muzea Kouřimska. 14 rokem je zde Turistické informační centrum Kouřim. Program: Muzeum bude otevřeno od 19:00 do 22:00, symbolické vstupné 1Kč. Prohlédnout si můţete stálou expozici dokumentující historický vývoj města a okolí od pravěku do 19. století a také dočasnou expozici Slované v Bavorsku.

2 3. Radnice Radnice byla postavena jako sídlo Občanské záloţny v letech Sál v přízemí byl v letech vyuţíván jako hlavní výstavní síň kouřimského muzea. Program: Klavírní koncert pana Tomáše Holoubka od 20:00 do 22:00. Výstava fotografií Kouřim v detailech. V předsálí otevřen obchůdek Dejme starým věcem novou šanci; symbolický prodej za 5 Kč. 4. Kostel sv. Štěpána Stavba z 2. poloviny 13. století, v jejímţ interiéru se skrývá pozoruhodná osmiboká kaple sv. Kateřiny, která je skvostem raně gotické architektury. Nejcennější částí kaple je její hvězdicovitá klenba, spočívající na středovém svazkovém pilíři, s nástěnnými malbami z počátku 15. století. Program: Večerní prohlídka kostela sv. Štěpána. Od 19:15, 19:50, 20:30. Vstupné dobrovolné. Kapacita kostela je maximálně 50 osob na 1 prohlídku. Děkujeme za pochopení. 5. Zvonice Zvonice byla postavena v roce 1525 jako jedna z posledních gotických staveb města. Roku 1570 byla přestavěna v renesančním slohu italským mistrem Filipem z Florencie. Unikátem zvonice je zavěšení zvonů na principu vysokého točení. Zvony jsou zavěšeny srdcem vzhůru. Program: V prostoru u zvonice bude akce zakončena ohňostrojem ve 22: Park Na Hradbách U příleţitosti Snu noci kouřimské město Kouřim slavnostně zahájí projekt na revitalizaci parku s názvem: Městský park- pulsující srdce města. Tato obnova bude probíhat od září 2013 do srpna Cílem projektu je, aby park plnil funkce komunikační, historickou, oddychovou, přirozeného ţivotního prostředí, naučně-vzdělávací, kulturní a společenskou. Ke spolupráci na projektu zveme občany města, zapojí se také základní školy, historik, psycholog, architekt, zahradníci, profesionální fotograf a další specializované profese. Jedná se zatím o největší projekt města se zapojením dobrovolnické práce a předem děkujeme všem, kteří přiloţí ruku k dílu. V srpnu 2014, kdy městský park oslaví své 100. narozeniny, by měly být dokončeny veškeré práce a městský park, ve kterém mohou zanechat svou stopu všichni Kouřimáci, bude slavnostně otevřen. Městský park byl zaloţen v roce 1814 a rozkládá se na místě, kudy prochází parkánová hradba. Součástí parku je také tzv. Muzejní bašta, která vznikla patrně v rámci pozdně gotické přestavby kolem roku Program: Slavnostní zahájení projektu Městský park- pulsující srdce města. Posezení s countryovými a folkovými kapelami od 17:00 do 22:00. Těšit se můţete na kapely Ţok Band, Miks a bratry Stanislava a Josefa Haláčkovi. Občerstvení. STEZKA NOČNÍ KOUŘIMÍ (délka trasy cca 2 km) Pojďte s námi po stopách minulosti a zastavte se na jedenácti místech, kudy kráčela historie města Kouřimi. Kaţdé z těchto míst má svou atmosféru, ze které můţete čerpat pozitivní energii do dalších dnů. 1. Olešecká brána Součástí opevnění města bylo 5 vstupních bran, z nichţ se dochovala pouze Praţská. Na místech, kde stály ostatní brány, jsou umístěny pamětní desky s jejich názvy. V západní části opevnění stávala brána Olešecká, která měla podobu hranolové věţe s průjezdem v přízemí. Zastavení: Kdyţ Olešeckou bránou z města vycházíš, česnekem proti zlým silám na své pouti se ochráníš. 2

3 2. Kaple Panny Marie Pomocné Barokní pětiboká kaple stojí na místě někdejšího středověkého popraviště Na Stínadlech. Byla postavena v letech podle návrhu Jana B. Santiniho- Aichela na památku pěti mnichů, kteří zde byli upáleni roku 1421 husity. Zastavení: Prozař temnotu světlem v tichu a ucti tak památku pěti mnichů. 3. Západní část opevnění Ve druhé čtvrtině 13. století vzniká rozsáhlé opevnění, které dodnes obklopuje historické jádro Kouřimi v délce 1250 m. Zdejší hradební systém byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou. Zastavení: Svit měsíce potěšení na duši dá, tomu, kdo se naň podívá. Pokud ho mračna zakrývají, dobromyslní se nehněvají. (Pozorování noční oblohy dalekohledem) 4. Praţská brána Praţská brána je součástí městského opevnění. Je povaţována za nejlépe zachovanou památku svého druhu ve střední Evropě. Zastavení: Ty, kdo branou projdeš a levou dlaní se jí dotkneš, ať se Ti splní z nenadání, jakékoliv dobré přání. 5. Kostel Nejsvětější Trojice na hřbitově Koncem 16. století byl zaloţen nový městský hřbitov s kostelem Nejsvětější Trojice z roku 1591, který je od roku 1836 jediným městským pohřebištěm. Zastavení: Poklekni a vzdej vzpomínku předešlým generacím. 6. Severovýchodní část opevnění Místo s nejlépe dochovanou hlavní hradbou s cimbuřím a několika střílnami. Zastavení: Na valech zastav se a zhlédni tam v trávě Legendu o holubím ohni a vystřelené bábě. (Divadelní soubor Mrsťa Prsťa. Začátek od 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.) 7. Kolínská brána Tato brána aţ do roku 1859 patřila k nejzajímavějším částem městského opevnění. Dodnes se zachoval důmyslný obranný systém brány, který představuje mohutná bašta navazující na parkánovou zeď. Další dochovaná bašta byla v polovině 19. století vestavbou změněna ve výklenkovou kapličku sv. Kříţe. Zastavení: Kdo na ducha kouřimského směje se, tomu štěstí a zdraví přinese. 8. Skála Bývalý lom. Zastavení: Na lavičku lásky usedni a milovanou osobu obejmi. (Nebo na ni pomysli.) 9. Panský mlýn U kamenného mostku přes řeku Výrovku zvanou Kouřimka leţí Panský mlýn. Současná klasicistní přestavba překrývá jeho původní gotickou podobu doloţenou jiţ z roku Zastavení: Jen dnešní noc to kouzlo má, ţe vodníkova milá znovu oţívá. (Začátek scénky ve 20:00, 20:30, 21:00, 21:30.) 3

4 10. Katova fortna Do roku 1859 zde stála jediná z kouřimských bran, kterou mohl do města vstoupit popravčí. Název této brány se dodnes odráţí v názvu mlýna u dolního konce schodiště. Zastavení: Kdo do města v dobrém jdeš, zbrojnoše se nelekneš. Heslo víra, láska, naděje vyslovíš, a tím jej odzbrojíš. 11. Ţidovská ulice V Kouřimi ţili Ţidé jiţ ve 14. století, avšak v roce 1338 působení Ţidů ve městě přerušil na dlouhou dobu pogrom, který vyvolali křesťanští obyvatelé. Ţidé po něm byli vyhnáni a Kouřim se stala aţ do roku 1848 městem uzavřeným. Zastavení: Touto ulicí se dej a ţidovské symboly rozpoznej. Město Kouřim Vám přeje příjemný záţitek! V sobotu 14. září 2013 budou zdarma, nebo za symbolický poplatek 1 Kč zpřístupněny tyto objekty: Muzeum Kouřimska: 19:00-22:00 Kostel sv. Štěpána: 19:15, 19:35, 19:55 Organizované prohlídky Kaple Panny Marie Pomocné: 19:00-22:00 Kostel Nejsvětější Trojice: 19:00-22:00 Od 17:00 do 21:50 máte moţnost s odborníkem sledovat svět kolem sebe dalekohledem na valech v úrovni ul. Dobropolská. Od 17:00 v parku Na Hradbách posezení s countryovými a folkovými kapelami. Kouřimské posvícení 2013 Sobota ročník kouřimské olympiády (sportovní hry) Areál sportovní haly 8:30 13:00 Zápis od 7:45 do 8: ročník výstavy Kouřim ve fotografii sál radnice, sklepní prostory radnice 14:00 17:00 Kouřim můj domov vycházka za kouřimskými nákolníky s Mgr. Hanou Borovou sraz ve 13:30 před muzeem sál Střelnice posvícenská zábava organizovaná B týmem našeho fotbalového oddílu Neděle Mše svatá kostel sv. Štěpána 10: ročník výstavy Kouřim ve fotografii sál radnice, sklepní prostory radnice 14:00 17:00 4

5 Město Kouřim nás vítá umístili naši techničtí pracovníci na 7 příjezdových cestách ve směru do města, a to od Svojšic, Bošic, Klášterní Skalice, Třebovle, Dobrého Pole, Bulánky a Ţdánic 7 nových vítacích tabulí. Autorkou výtvarné předlohy je Bc. Tereza Bílková. Tabule pro nás zhotovila Smaltovna Oldřich Dvořák, Kolín. Původní cedule, které byly uţ jen ve 3 směrech týden po povodni se v Kouřimi konala valná hromada členů České protipovodňové asociace v čele s jejím prezidentem - Ing. Janem Papeţem. Dvě desítky členů jednaly u nás o povodních v ČR Součástí jednání byla i obchůzka kouřimských nemovitostí zasaţených povodní. Asociace navrhne řešení ochrany našich nemovitostí proti velké vodě v rámci celostátního projektu. Děkovný dopis RC Knoflíčku Váţená paní starostko, chtěla bych Vám poděkovat za podporu k uskutečnění akcí v RC Knoflíčku, které vedly ke zpříjemnění prázdnin pro mého syna Lukáše Polzera. Letos se poprvé zúčastnil kurzu anglického jazyka pro školkové děti s perfektní lektorkou Ivetou a s asistentkou Niki a týdenního tábora pod vedením pí.hany Královské a sl.adrei Hrstkové. Doufám, ţe se takové to akce pro děti budou opakovat. S pozdravem Polzerová Hana Kouřim byla ukončena městská sbírka finančních prostředků - SOS Kouřim. Celkově občané města a jeho přátelé zaslali na povodňové konto Kč. Patří Vám velké poděkování! zasedalo zastupitelstvo města, které schválilo 2. předání sbírkou získaných prostředků občanům postiţeným povodní. V 2. kole bylo přerozděleno Kč, podle jednotného klíče - trvale hlášení občané s vlastnickým právem k zaplavené nemovitosti, občané v nájmu a symbolická částka 5000 Kč byla předána našim chalupářům. 5 Město dále na základě rozhodnutí zastupitelstva uvolnilo z rozpočtu města částku Kč na nákup sanačních stavebních materiálů (celý kamion). (Z toho Kč jsme dostali darem od města Hradec Králové a Kč činil výtěţek z pohádkového obchůdku a prodeje povodňových kamínků.)

6 Poslední úklid břehů Kouřimky Poděkování se bude konat se srazem v 9:00 na mostě směr čistírna odpadních vod Kdyţ jsme si před několika lety vybrali Kouřim jako město, kde chceme natrvalo zakotvit a vybudovat si zázemí, hrálo v tom roli několik důvodů. Kouřim není pulzující tepnou velkoměsta, ale je klidným městečkem, které nabízí vše, co člověk potřebuje k ţivotu a k výchově dětí. Město vyhrálo naši vnitřně vypsanou soutěţ o nejpříznivější místo pro ţití. Vybrali jsme si starý dům z roku 1724 na břehu řeky a začali s opravami. Nový dům by byl určitě levnější a pohodlnější, ale zcela určitě na úplně jiném místě. Vyslechli jsme si mnoho příběhů o bývalých majitelích a začali se seznamovat s prvními lidmi z města. Musel jsem se usmívat vţdy, kdyţ jsem slyšel, co všechno v Kouřimi nefunguje, a co by se mělo změnit, a kdo co komu... Nechtěl jsem nikdy nikomu dělat mravokárce a vysvětlovat, ţe jinde to můţe vypadat jinak a to, jak to funguje v Kouřimi, je spíše světlou vyjímkou. Dlouhodobě hodně cestuji a věřte, ţe nejen v našich poměrech, ale i v jiných zemích není takovéto městečko běţným standardem. Vodu jsme brali vţdy jako příjemné zpestření, a nikdy jako moţné ohroţení. V pamětech jsme si našli, ţe voda na místě sice byla, ale před téměř 150 lety a ţe tehdy došlo k protrţení rybníka. Řeka si poklidně stoupala a klesala podle úrovně dešťů a dělala nám milou společnost. 6 V letošním červnu nám řeka dala moţnost pocítit i trochu odvrácenou tvář a hlavně si uvědomit, ţe je mocným sousedem. Mohli bychom tu psát o tom, ţe příčinou povodní bylo to a ono. Popsat spoustu subjektivních pocitů z lidské neschopnosti, o tom jak nešlo otevřít stavidlo u Strašíku, o tom jak správa rybníků výše proti proudu rozhodně nedělala, co měla, a pouţila strategie "Košile bliţší neţ kabát". Postěţovat si na stát a Povodí Labe, které rozhodně nedělá to, co má v popisu práce. Na skladbu plodin na polích, na nesmyslné lány řepky a kukuřice. Všechno toto je zajisté pravda, ale v záplavě těchto zjitřených křivd by zaniklo to podstatné. Poděkování všem lidem, kteří po povodních přišli na pomoc, a nebo jinak přispěli k obnově normálního ţivota. Celé povodně 2013 nám dali jednu obrovskou zkušenost, kterou jsme si nikdy neuvědomovali, kdyţ jsme jezdili pomáhat jinam. A to takovou, ţe bez pomoci bliţních se neobejdeme. Popravdě jsem čekal spoustu "poloprofesionálních" dobrovolníků, kteří pomáhají hlavně kvůli své altruistické duši. V Kouřimi to však bylo jiné. Nevím, zda si toho měli lidé čas všimnout, ale v Kouřimi pomáhali především kouřimští. Nám osobně velmi pomohlo i mnoho přátel, ale nezměrný dík patří především kouřimským občanům a městu. Takţe závěrem; jsme rádi, ţe jsme si Kouřim vybrali k ţivotu nejen pro jeho krásnou atmosféru, ale teď i víme, ţe máme okolo sebe mnoho skvělých lidí, kteří si jsou schopni pomáhat. A do budoucna doufáme, ţe to bude to hlavní, na co budeme moci být jako obyvatelé Kouřimi i nadále hrdí. Na to, co určitě pomůţe ke vzniku mnoha dalších skvělých věcí a akcí, na které by jinak nebyly prostředky a ani síla. S poděkováním rodina Nerudova Zdravé stromy pro zítřek V současné době jsou na kouřimském náměstí odbornou firmou, v čele s certifikovaným evropským arboristou, ošetřovány stromy v rámci projektu ZŠ M. Šolleho, který byl podpořen TPCA v rámci grantu Partnerství pro Kolínsko. Dotazy na tel. č.: starostka, .:

MĚSTO KOUŘIM. Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství.

MĚSTO KOUŘIM. Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. MĚSTO KOUŘIM Bezplatná příloha Kouřimského zpravodaje SRPEN 29. 8. 2014 Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. Stalo se Jan Werich..V průběhu prázdnin pořádaly naše organizace

Více

Ratenické Staročeské Vánoce

Ratenické Staročeské Vánoce 3/2011 Ratenické Staročeské Vánoce Na ty letošní bude se díky perfektní organizaci mnohých Rateňáků vzpomínat dlouho. A ti, kteří se dosud nepřipojili, povzbuzujeme ke spolupráci příští rok. Cyklostezka

Více

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ ČTVRTLETNÍK LÉTO 2015 Rok Jana Husa a památky reformace ROZHOVOR S BISKUPEM-PATRIARCHOU CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ TOMÁŠEM BUTTOU HORSKÁ ROUBENKA I SECESNÍ KOSTEL V HERLÍKOVICÍCH JAKO MÍSTO SETKÁVÁNÍ

Více

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Sdružená uměnovědná studia Michaela Vobůrková Bakalářská diplomová práce Památky UNESCO města Třebíče se zaměřením na stavby v židovské čtvrti

Více

Pohled starosty na rok 2012

Pohled starosty na rok 2012 Pohled starosty na rok 2012 Z obsahu: TÉMA MĚSÍCE: CO SE STALO V ROCE 2012 ČIŠTĚNÍ MORAVY VÝUKA ČEŠTINY PRO CIZINCE KAPELA VINNÝ STŘIK POZVÁNKY A PROGRAMY symbolické přestřihávání pásky do opravené ulice

Více

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč

ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 7 8 / ROČNÍK XII ČERVENEC SRPEN 2010 Cena 8 Kč V Lipníku nad Bečvou byl slavnostní vernisáží zahájen 6. ročník výstavy Kov ve městě. Součástí vernisáže bylo také odhalení kované

Více

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující

města a chci vytvořit firmám, které vysoutěţí zakázky od našeho města, rovný a nediskriminující Mohelnický zpravodaj Představujeme druhého místostarostu - Ing. Pavla Kubu Od 11. listopadu 2010 vykonáváte funkci neuvolněného druhého místostarosty města. Můţete se stručně našim občanům představit?

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz

nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz Č E S K É D Ě D I C T V Í U N E S C O nahlédněte do duše našich památek www.czechtourism.cz České dědictví UNESCO Brno 4 Český Krumlov 8 Holašovice 12 Kroměříž 16 Kutná Hora 20 Lednicko valtický areál

Více

Pranostiky na září. Obsah

Pranostiky na září. Obsah Obsah q Pranostiky na září Zprávy z radnice q Starostovo okénko q Vážení spoluobčané q Oznámení q Výběrové řízení q Co nového na Vysočině? Co se děje q Víte, že... q Kaplička na Pálovské v novém q Uplynulo

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci 5 rytířské n o v i n y Turistický občasník Kraje blanických rytířů Farni Muzeum v Kondraci rozjíždí už třetí sezonu strana 5 Vostrovecké slavení připomene renesanci strana 4 Zajímavosti Ratměřic přijíždí

Více

OKÉNKO STAROSTY. Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20.

OKÉNKO STAROSTY. Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20. MIMOŇSK 309 ČERVENEC / SRPEN 2013 Školní fotbalový výběr ze ZŠ Ralsko skončil na celorepublikovém finále McDonald cupu v Jihlavě na skvělém 5. místě! Více na str 20. Z obsahu Dopravní informace - humanizace

Více

Koupaliště se otevře i letos

Koupaliště se otevře i letos Informační měsíčník města Lovosice náklad 4 000 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 6 6. června 2013 Rozhovor Servis Děti Sport Ředitelka Deusová Lovosičané se chystají Výměnné pobyty - Turci,

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Farní zpravodaj. 2014 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen

Farní zpravodaj. 2014 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Farní zpravodaj 2014 / 2 Římskokatolická farnost Děkanství Žamberk červen Váţení farníci, přeji Vám všem příjemné proţití prázdninového času a děkuji všem, kdo se podílíte na chodu farností a všemu co

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník

ČERVENEC SRPEN 7-8/2015 39. ročník z Města a MĚSTSKÉHO ÚŘADU - Dění ve městě - Kulturní léto v Bělé - Mělnická ulice V. - ze sportu a spolkové činnosti Vážení spoluobčané, Léto dorazilo a před námi jsou prázdniny. Jaké bude počasí, se dá

Více

Zpravodaj. Šťastné a veselé Vánoce! města Kolína

Zpravodaj. Šťastné a veselé Vánoce! města Kolína Zpravodaj města Kolína měsíčník Městského úřadu v Kolíně I prosinec 2014 I ročník 20, číslo 12 I zpravodaj@mukolin.cz I www.mukolin.cz Bezpečný Kolín - rok poté Nové zvony pro sv. Bartoloměje Charitní

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015)

Radniční list. Starostův sloupek. Výběr účinkujících pro slavnosti záleží na financích. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Radniční list Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 6 (červen 2015) Starostův sloupek V květnu letošního roku byly dokončeny rekonstrukce dvou základních škol v našem městě ZŠ Národní a ZŠ Zlatá

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

polovině prosince. V příštím roce by se první trh konal stejně jako letos v dubnu. Foto: šk

polovině prosince. V příštím roce by se první trh konal stejně jako letos v dubnu. Foto: šk měsíčník Městského úřadu v Kolíně ŘÍJEN 2011 ročník 17, číslo 10 zpravodaj@mukolin.cz bleskově z města Vánoční strom na Karlově náměs- tí bude rozsvícen v pátek 25. 11. v 17 hodin. Odpoledne bude náměstí

Více

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3

Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 MĚSÍČNÍK MĚSTA KOUŘIM DUBEN 2009 Č.4 CENA 14,- Kč Fotografie dětí v KZ z dětského karnevalu ze dne 22.3 Ve Středočeském kraji k dnešnímu dni chybí mnoho policistů. Město nemá ale problém, vyrůstá mu již

Více

Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu

Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu Letní provoz Městské zámecké expozice EKO koutek Léto v zámecké zahradě Máchovské imprese Společenská rubrika Ze sportu ČERVENEC SRPEN 7,8/2012 VÝSTAVNÍ SÁL MKZ KRAJKA, HEDVÁBÍ A KERAMICKÝ ŠPERK do 23.

Více

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013

PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 PROGRAM REGENERACE MPR A MPZ 2013 obsah 1 2 3 4 5 PŘIHLÁŠKA fotodokumentace: 1a KULTURNÍ PAMÁTKY 1b ARCHITEKTURA DOPLŇUJÍCÍ CHARAKTER MPR 1c DROBNÁ ARCHITEKTURA REKAPITULACE 2013 PŘEHLED PŘÍSPĚVKŮ NA OBNOVU

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1

červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1 červenec 2010 SUCHDOLSKÝ ZPRAVODAJ 1 červenenec 2010 Cena 6,00 Kč Slovo starosty Připravovaný obchvat Suchdola nad Lužnicí Vážení spoluobčané, Město Suchdol nad Lužnicí v současné době projednává nový

Více

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč,

Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Vysmáté léto 2014......9. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXIV. č. 14 24. července 2014 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 30.

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Červen 2013

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Pomáháme ženám s rakovinou prsu Jsme nejlepšími odborníky na život po nemoci! Červen 2013 Zpravodaj ALEN ČERVEN 2013 1 Motto: Každý život má svůj Mys dobré naděje A L E N S D R U Ž E N Í Ž E N P R A H A IČO: 47 61 01 91 sídlo: Vratislavova 156/22, 128 00 PRAHA 2 Vyšehrad web: http://alen.tym.cz/

Více