Úvodní slovo. Číslo 2/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Číslo 2/2014"

Transkript

1 Číslo 2/2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je léto, čas prázdnin a dovolených, a nastal tak i čas pro další číslo Dolnostudénského zpravodaje. Dovolte, abych Vás, jako již tradičně, v úvodních řádcích seznámil s tím, co se v naší obci událo a co pro vás připravujeme v nejbližším období. I v letních měsících se v obci pilně pracuje na realizaci několika projektů. Prvním z nich je cyklostezka Dolní Studénky Šumperk, kde v současné době probíhá odstranění posledních vad a nedodělků a začátkem září by měla proběhnout její kolaudace. Současně probíhá výstavba cyklostezky Dolní Studénky Sudkov a její dokončení předpokládáme v polovině září. V této souvislosti mi nedá neodpovědět na dotaz, který je nám většinou z Vás kladen v souvislosti se zúžením a esíčkem, které nelze přehlédnout. Nejedná se o zpomalovací retardér ani přehmat ovíněného projektanta, bohužel se našel občan Bludova, který coby vlastník pozemku v daném místě i přes opakovaná a usilovná jednání odmítl malý kousek svého pozemku pro stavbu cyklostezky poskytnout a v této souvislosti dokonce hrozilo, že přijdeme o získanou dotaci. Museli jsme tak přistoupit k tomuto nouzovému řešení. Dovolte, abychom ještě jednou ze srdce poděkovali Vám všem, kteří jste bez problému poskytli své pozemky pro obě části cyklostezky, bez Vašeho vstřícného jednání by projekt nikdy nemohl být realizován! Je mrzuté, že v naší společnosti existují jednotlivci, jejichž vlastní zloba může zvítězit nad veřejným prospěchem. V těchto dnech jsou pak dokončovány práce na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem u základní školy a v plném proudu je také zateplování budovy základní školy, výměna tepelného zdroje (elektrická akumulační kamna za tepelné čerpadlo) a instalace otopné soustavy. Jak již bylo zmíněno v předcházejících vydáních zpravodajů, všechny tyto projekty mohou být realizovány díky dotacím z různých programů Evropské unie. V září by naši hasiči měli obdržet již netrpělivě očekávané nové vozidlo, které nahradí dosluhující Avii a je pořízeno i díky přispění Olomouckého kraje. Dovolte, abych Vás na tomto místě srdečně pozval na slavnostní otevírání cyklostezky Dolní Studénky - Šumperk, které by mělo proběhnout v sobotu v na mostu přes řeku Desnou a následně poté proběhne i slavnostní otevírání zrekonstruované budovy školy i víceúčelového hřiště a představení nového hasičského automobilu. Součástí bude doprovodný kulturní program i občerstvení a bližší informace najdete již brzy na obecních vývěskách a internetových stránkách obce. Kromě realizace výše uvedených projektů je v pokročilé fázi příprav příprava projektové dokumentace na chodník Králec Dolní Studénky, kde by do konce srpna mělo být zahájeno územní řízení. V neposlední řadě bych Vás rád informoval, že byla započata jednání s investorem, který má vážný zájem investovat své prostředky do komplexní rekonstrukce zámečku Třemešek a poté zde provozovat dům s pečovatelskou službou, jednání jsou však prozatím na počátku a o jejich vývoji budeme průběžně informovat. Jarní a letní měsíce byly jako již tradičně v naší obci ve znamení řady vydařených kulturních, sportovních a společenských akcí, na které můžeme společně zavzpomínat na stránkách tohoto zpravodaje. Velký dík patří všem pořadatelům za jejich organizaci i Vám za hojnou účast. Jako obvykle přináší tento zpravodaj i řadu pozvánek na akce budoucí a budu se velmi těšit na setkání s Vámi na některých z nich! Dovolte, abych Vám na závěr popřál hezký zbytek léta a načerpání spousty energie do podzimních i zimních měsíců! Ing. Radim Sršeň, Ph.D. starosta obce Vážení spoluobčané, zajisté vás zajímá, jak si naše Obec vede nejen navenek, z pohledu viditelného dění, ale i z pohledu čísel. Obec v roce 2014 hospodaří se schváleným rozpočtem 13,1 mil Kč, který byl v průběhu roku 2014 rozpočtovými opatřeními navýšen na 16,7 mil Kč na straně příjmů a 23,4 mil. Kč na straně výdajů zejména díky promítnutí akcí, jejichž dokončení bude realizováno v r (např. cyklostezka Šumperk, zateplení a změna vytápění školy, dopravní automobil pro JSDH). Na straně příjmů dosahuje plnění již v pololetí 95%, ale toto pozitivní číslo je ovlivněno připsáním dotací za akce ukončené v r (např. zateplení obecního úřadu či areál u hřbitova). Daňové příjmy, tvořící podstatnou část příjmů obce a rozpočtované na částku cca 10,3 mil. Kč, jsou ke naplněny na velmi dobrých 55%. V pololetí tak činily celkové příjmy Obce 15,9 mil. Kč. Výdaje pak ke činily skutečných 16 mil. Kč, tj. 68% upraveného rozpočtu. Největší finanční výdaje, krom provozních vydání na běžný chod obce (ty činí asi 7,1 mil. Kč/ rok), budou představovat např. podíl obce na vybudování hřiště u školy (cca 400 tis. Kč), podíl na financování cyklostezky Dolní Studénky Sudkov (cca 600 tis. Kč, realizace stavby probíhá v těchto dnech), dopravní automobil pro JSDH (cca 800 tis. Kč, předpoklad předání v říjnu 2014), doplatek za most přes Desnou (275 tis. Kč) a v plánu je také zpracování projektu chodníku do Králce (cca 300 tis. Kč). Největší výdaj pak bude představovat zateplení a změna vytápění naší školy v částce téměř 6 mil. Kč. Všechny jmenované investiční akce jsou spolufinancovány formou dotací z různých programů Evropské unie. Vzhledem k proplácení dotací zpětně až po kompletní realizaci a kolaudaci a přitom nezbytnosti hradit provedené práce dodavatelům, vzniká krátkodobá potřeba překlenutí období mezi úhradou faktur a proplacením dotace. Jinými slovy, příjem Obce není časově v souladu s nutností proplácení provedených prací. V červnu 2014 proto zastupitelstvo schválilo přijetí účelového úvěru ve výši 7,56 mil. Kč na profinancování největších investičních akcí. Z úvěru bylo zpětně financováno zbudování naší části mostu na cyklostezce (1,56 mil. Kč) a dále je průběžně čerpán na úhradu prací na již výše uvedeném zateplení ZŠ. Úvěr bude splácen měsíčně ve výši 68 tis. Kč, přičemž v prvním pololetí 2015 proběhnou dvě mimořádné splátky ze schválených dotací v celkové výši 6 mil. Kč. Tím bude podstatná část úvěru umořena a zbývajících cca 1,1 mil. Kč k pololetí 2015 bude obec splácet až do prosince V říjnu 2014 bude také uhrazena poslední splátka krátkodobého úvěru, jež obec přijala v r s účelem vyrovnat časový nesoulad mezi příjmy a výdaji v roce Roky 2013 a zejména 2014 jsou z hlediska rozpočtu Obce jedněmi z rekordních v důsledku finalizace několika zásadních investic, jež by nebylo možno bez přispění různých dotačních titulů zrealizovat a jež se přímo dotýkají zkvalitnění bydlení a poskytovaných služeb občanům na území naší obce. Zároveň je třeba zdůraznit, že naše obec i přes tuto skutečnost patří mezi nejméně zadlužené v celém kraji. Petr Strnad, předseda finančního výboru

2 strana 2 Kontakty na OÚ Dolní Studénky na p. Michala Strnada místostarostu obce: na p. Ing. Radima Sršně starostu obce: Zasílání novinek víte to hned! Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že na internetových stránkách obce v odkazu odběr novinek je možno se po zadání Vašeho jména, příjmení a u přihlásit k odběru novinek. Na Váš zadaný Vám budou přicházet novinky z obce, informace z obecního rozhlasu, pozvánky, tipy na výlety, pozvánky z okolních obcí na různé druhy akcí. Toto zasílání probíhá průběžně, dle nashromážděných informací. Poplatky na rok 2014: Poplatek za TKO na rok 2014 poplatek za TKO na 2. pololetí roku se bude vybírat od do , kdy je poslední den pro splatnost tohoto poplatku. Záloha na stočné pro období 10/2013 9/2014 splatnost během celého období Každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za stočné si zaplatí až při konečném vyúčtování říjen listopad ZO na svém jednání dne schválilo následující ceny pro období 1/ /2014: vodné: 23,-- Kč/m3 stočné: 27,-- Kč/m3 Změna provozní doby Pošty Dolní Studénky od Pondělí 08:00 10:00 15:00 17:00 Úterý 08:00 10:00 13:00 15:00 Středa 08:00 10:00 15:00 17:00 Čtvrtek 08:00 10:00 13:00 15:00 Pátek 08:00 10:00 13:00 15:00 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ Sbírka ošacení V pátek 25. dubna 2014 opět po roce proběhla v naší obci sbírka ošacení, obuvi, hraček a kuchyňského nádobí. Do malé zasedací místnosti v budově OÚ Dolní Studénky po celý den nosili občané velké pytle s výše uvedenými věcmi. V pět hodin odpoledne sbírka skončila. Když jsme vše spočítali, tak se sešlo 20 velkých pytlů, 25 malých pytlů, 15 igelitových tašek a 10 velkých krabic. Následující týden si pro vše přijeli zaměstnanci Diakonie Broumov, kam celá sbírka putovala. Ze strany občanů obce byl slyšet také kladný ohlas, protože sbírka pomůže dalším potřebným lidem a také, že se sbírka pořádá v místě bydliště, že se nic nikam nemusí daleko vozit. Tato sbírka také pomůže diakonii nejen předáním ošacení potřebným lidem a také jim dává práci pro zaměstnance azylového domu, kteří třídí všechno, co k nim přijde. Od Diakonie Broumov nám přišel děkovný dopis za uspořádání sbírky. Za Vaši ochotu předat dál něco potřebným lidem děkujeme M. Remešová organizátorka sbírky. Služba vakuové stanice Obce Dolní Studénky Služba je provozována 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. V případě poruchy volejte tato dvě telefonní čísla: p. Jaromír Laštuvička tel p. Libor Březina tel Možné poruchy: odsátí odpadů zápach v domě hluk v odpadech volejte, i když ustane hluk v jímce Upozornění: Jímka musí být přístupná, nesmí být ničím zakrytá a kolem jímky nesmí být žádné keře. V zimním období se nesmí zahrnovat sněhem. Důležité je chránit před poškozením přisávací hadici, která je krytá zeleným kloboučkem. Ze života SDH Na jaře 2014 se několik členů SDH zúčastnilo výcviku v oblasti civilní ochrany obyvatelstva. Mnozí z vás si vzpomenou na doby minulé, kdy tehdy tzv. civilní obrana spočívala v přípravě obyvatelstva výhradně na válečné konflikty. V dnešní době je však pojetí civilní ochrany diametrálně odlišné s důrazem na situace, s nimiž se skutečně setkáváme, nebo nás mohou reálně postihnout. Jedná se o přípravu na rozsáhlé mimořádné události, které vyžadují zapojení většího množství dobrovolníků. Družstva civilní ochrany nesuplují práci hasičů, záchranářů, policie či armády, ale tvoří lokální podpůrné týmy, které znají místní prostředí a obyvatele a dokážou ve ztížených podmínkách pomoci zajistit spoluobčanům základní podmínky pro překonání bezprostředních následků vzniklých událostí, poskytnout radu či jen vyslechnout a pomoci překonat složitou životní situaci vzniklou v důsledku katastrofy. Naše družstvo porovnalo své znalosti a schopnosti s družstvy okolních obcí a v oblastech jako je radiová komunikace, organizace nouzového ubytování vč. zajištění stravování, poskytování předlékařské pomoci v polních podmínkách, evidence postižených a pomoc při evakuaci. Potěšujícím faktem je, že družstvo Dolních Studének bylo vyhodnoceno jako nejlépe plnící zadání výcviku a obdrželo z rukou vedoucího výcviku pamětní list a drobné ocenění. Z jiného soudku. V letošním okresním kole v požárním sportu zabojovali dolnostudénští hasiči a vytáhli se na přední příčky. Zejména mladí běžci dokázali heroickými výkony dosáhnout skvělých časů jak na běhu 100 m (celkově druhé místo) tak ve štafetě 4x100m (nejrychlejší čas dne) a připravit tak horké chvíle tradičním favoritům soutěže, kteří doslova hypnotizovali časomíru při požárním útoku, který obvykle rozhoduje o celkovém vítězi. Naši hasiči v útoku sice dosáhli velmi dobrého výkonu, nakonec jim ale dosažené umístění stačilo na celkové třetí pořadí v okrese po sečtení bodů ze všech disciplín. Nicméně bronz zaslouží gratulaci, neboť je to po mnoha letech, co si naši borci vybojovali místo na bedně. Potěšitelná zpráva přišla také z Mistrovství České republiky ve hře Plamen. Odchovanec místního oddílu mladých hasičů, Radomír Bureš ml., byl po právu nominován do krajského výběru a pod hlavičkou Bludova přispěl nemalou měrou k celkovému vítězství reprezentace našeho okresu. Za zmínku zejména stojí jeho precizní výkon v běhu na 60 m s překážkami, ze kterého si odnesl zaslouženou stříbrnou medaili mezi jednotlivci a pro rok 2014 se tedy stal druhým nejrychlejším sprinterem v této disciplíně v ČR! PST

3 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ strana 3 Od mění Charita Šumperk oficiální sídlo. Nově bude na adrese Jeremenkova 7 v Šumperku (budova bývalé hygieny ). Charita Šumperk se stěhuje po 11 letech z nájemních prostor na Žerotínově ulici. Pamětníci vzpomenou, že Charita Šumperk začala před více jak dvaceti letech působit na Vančurově ulici a poté na 8. května v Šumperku. Stěhování organizace proběhlo již v polovině měsíce května uvedla Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk a dodala, že v nové budově se nachází kanceláře pro zaměstnance organizace. Charita Šumperk se svou činností zaměřuje na oblast domácí péče. Znamená to, že služby jsou poskytovány v domácnosti seniora nebo nemocného. Tento způsob poskytování služeb má výhodu v tom, že klient Naše obec letos v červnu ožila již po desáté hudbou a pohybem. Jubilejní ročník byl zahájen koncertem Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh se zpěvačkou Leonou Machálkovou v divadle v Šumperku. Sobotní dopoledne prošly zúčastněné orchestry a mažoretky pěší zónou v Šumperku. Hlavní program proběhl v ulicích obce a poté v našem kulturním areálu. Zde se střídaly orchestry s mažoretkami, našimi Tisková zpráva: Stěhování Charity Šumperk zůstává doma ve svém, spolu s rodinou, přáteli či sousedy. Odpadají obavy a strach z neznámého např. nemocničního prostředí. Vychopeňová říká, že se zaměstnanci organizace dokáží postarat o nemocného až do jeho posledních dní, pokud má kolem sebe fungující rodinné zázemí, a to nejen v rovině zdravotní a sociální, ale také v rovině duchovní. Stejnou péči věnuje organizace i rodinám, které se rozhodnout pečovat o svého nemocného v domácím prostředí. Charita Šumperk poskytuje sociální a zdravotní služby, pronajímá rehabilitační a kompenzační pomůcky, provozuje chráněné pracoviště pro osoby se zdravotním znevýhodněním a poskytuje sociální a humanitární pomoc. Sociální služby jsou určeny především pro osoby se sníženou soběstačností, kteří potřebují dopomoc či úplnou pomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Jedná se Osobní asistenci a Pečovatelskou službu. Tyto služby si objednává sám potřebný a dle sazebníku se podílí na úhradě ceny za službu. Součástí služeb je dovoz obědů pro nemocné či seniory. Zdravotní službou je služba ošetřovatelská. Jedná se o způsob zdravotní péče, kdy do domova pacienta docházejí zdravotní sestry a provádějí zdravotní péči. Pacient tak nemusí být v nemocnici nebo navštěvovat často svého praktického nebo odborného lékaře. Tato služba je poskytována na základě indikace lékaře a je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pacient nic neplatí). Rodina či pacient Dolnostudénský festival Hudba bez hranic letos po desáté dětmi ze ZŠ a MŠ, krásné vystoupení připravily ženy z TJ SOKOL. Organizátorem festivalu byla obec Dolní Studénky spolu s Dechovým orchestrem ZUŠ Zábřeh, který se stal na nedávné soutěži v Praze nejlepším mládežnickým dechovým orchestrem v ČR. Partnerem festivalu byla MAS Šumperský venkov. V programu vystoupila Sebedražská kapela ze Slovenska, z Polska dorazil DO Swarzedz, ze Slovinska Big Band Šentjur, Prostějovský dechový orchestr, KMČ Dolní Studénky, Moravia Big Band s Dashou, Janem Smigmatorem a Tomášem Savkou, mažoretky ze Zábřehu a Libiny. Sobotní den byl ukončen nádherným ohňostrojem, který jste mohli vidět ze všech míst v obci. Nedělní dopoledne věnovali naši hosté pamětihodnostem v okolí, odpoledne koncertovali v lázních Bludov a v Rapotíně. Třešničkou na dortu může sám požádat o služby Charity také v nemocnici při propuštění do domácího ošetřování nebo u praktického lékaře. Důležité je, že Charita dokáže nabídnout komplexní péči o klienta, zkombinovat sociální a zdravotní péči, navrhnout vhodné kompenzační pomůcky, poradit v těžkých životních situacích. To vše je doplněno nabídkou duchovních i běžných rozhovorů se zkušenou asistentkou pro pastoraci. Nová budova poskytne kvalitní zázemí pro všechny zaměstnance, kteří poskytují výše uvedené služby. Charita v Šumperku zaměstnává na čtyřicet zaměstnanců, převážně žen -registrovaných sester, pečovatelek, sociální pracovnici a administrativní pracovníky. Více informací o činnosti organizace naleznete na festivalového klání byl nádherný nedělní večerní koncert Miro Žbirky se svou kapelou, který uvedly skupiny Velmi Krátké Vlny a Obzzor. Perfektní organizaci a veškeré zázemí pro účastníky i návštěvníky vytvořili naši hasiči a sokoli. Uspořádat tak velkou akci bychom také nemohli bez finančních příspěvků našich sponzorů. Všem těm, kdo se podíleli na organizaci festivalu patří veliké poděkování.

4 strana 4 Vítání léta v MŠ Králec Každý školní rok jednoho dne končí a to znamená začátek léta a hlavně prázdniny! Kouzelné slovo pro malé i velké. Pro nás to především znamená, že bude slavnostní zakončení školního roku. Letos jsme čekali na kouzelníka, a tak když se na zahradě všichni sešli i s maminkami a tatínky, mohlo se začít. Děti se rozeběhly po stanovištích, které byly motivované kouzelnickými disciplinami a při plnění úkolů pod dohledem rodičů se zapotily, ale i zasmály. Rodiče měli možnost porovnat šikovnost a znalosti svých dětí s výkonem, soustředěním a schopnostmi druhých dětí a tak si mohli také uvědomit, kde ještě musí dohánět: třeba jsme hledali stejné hrací karty, počítali králíčky do kouzelníkova klobouku a nebo jen hmatem hledali stejně veliké, těžké a tvarované předměty. Podobné úkoly děti plnily i loni, kdy jsme si hráli na piráty z Karibiku a hledali poklad pirátů. Předloni jsme zase byli malí indiáni a sbírali barevná peříčka do náčelníkovy čelenky. Na příští rok určitě také něco vymyslíme. Možná je to pro rodiče inspirace, jak děti hravě připravovat na školní úkoly. Po splnění úkolů dostaly děti uzeninu na opékání a pečivo a našel se čas na neformální zábavu i mezi námi dospělými. Letos nás zaskočilo počasí a silný déšť nás zahnal večeřet do jídelny tak tak jsme si stihli opéct! Posléze přišlo to nejdůležitější: pasování předškoláků na školáky. Máme pro tento účel speciální meč až ze Skotska a děti dostávají naprosto originální vysvědčení spolu s komentářem: co dokázaly překonat, proč je máme rádi a co se u nás naučily, aby nosily za školy samé jedničky. A za odměnu samozřejmě knížku, aby se měly proč učit ve škole číst! Navázali jsme na tradici této školky, kdy vyvrcholením celé akce je společná noc s nejstatečnějšími dětmi ve školce i to patří k vyspělosti předškoláků, že dokážou strávit noc bez rodičů v nezvyklém prostředí. Ale dnes už je to minulost a my všichni se nyní soustředíme na prázdninové zážitky, abychom si měli o čem vypravovat, až se v září zase sejdeme. Za všechny z MŠ Králec J. Lokajíčková, ředitelka MŠ DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ. Prázdniny jsou v plném proudu, pomalu se přehouply do druhé poloviny. I když žáčci odpočívají a vychutnávají krásné dny volna, je dobré se ohlédnout a trochu zavzpomínat. Když jsme se letos loučili, poprvé na sále U Urbanů, byli jsme všichni natěšeni a plni očekávání, jak z vysvědčení, tak z nadcházejících volných dnů. Rok na naší škole utekl jako voda. S velkým potěšením však mohu konstatovat, že bez větších problémů a nesnází. Vše je také dáno tím, že s rodiči žáků máme velmi dobrou spolupráci, případné problémy řešíme společně. Po celý rok navštěvovali skoro všichni žáci kroužky, které pracovaly na škole hry na hudební nástroj, dovedných rukou, počítačový, pohybový, anglický. Všichni žáci se zapojili do veřejných vystoupení, kterých v naší obcí není málo. Za to dostali pochvalu na vysvědčení. Další pochvalu a velké ohodnocení za snahu, píli, pomoc druhým dostali: 1.ročník Kubík Kundera, Lukášek Richter 2.r. Katka Rutarová, Danka Nantlová 4.r. Martin Rutar 5.r. Maťa Kokorčin, Zuzka Brzobohatá, Fanda Kohár Dva naši žáci, Zuzka Brzobohatá a Maťa Kokorčin úspěšně složili přijímací zkoušky na nižší Gymnázium v Šumperku. Při slavnostním rozdávání vysvědčení byli také vyřazeni z MŠ předškoláci obou školek. Dostali pamětní listy a CD celoroční práce v projektu Těšíme se do školy, kde pravidelně 1x za 14 dnů přijížděli z obou mateřských škol k nám do školy. Závěrem tohoto slavnostního dopoledne dostali všichni vynikající zmrzlinový pohár a přípitek dětským šampíčkem odstartoval krásné prázdniny. Poděkovaní za toto občerstvení patří našemu zřizovateli, obci Dolní Studénky. Děti si užívají po zásluze sluníčka, ve škole se však dějí velké změny. Až se děti vrátí v září do školy, určitě ji nepoznají. Bude to obrovské překvapení!!!!!! Škola se oblékne do nového, teplého a krásného kabátu = zateplení+nová fasáda, mnoho novot čeká i uvnitř školy. A také máme nové, krásné hřiště. Myslím že nám školu budou v širokém okolí závidět!!!! Všem, kteří se podílejí na práci v naší školičce v průběhu roku - to hlavně pedagogogům a paní školnici - bych chtěla poděkovat. Velké díky patří také všem těm, kteří nám dávají školu do nového, to jsou hlavně představitelé naší obce, kteří na zateplení školy i nové hřiště sehnali nemalé dotace z evropských fondů. Chtěla bych Vás, všechny občany, pozvat: přijďte se podívat!!!!!!!!! Až bude vše hotovo, uskutečníme určitě Den otevřených dveří. Krásný zbytek prázdnin dětem i rodičům : užijte si společných chvilek s Vašimi dětmi, než budou zase o něco Mgr. Olga Maturová Ředitelka ZŠ a MŠ

5 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ strana 5 Dětský den Odpoledne plné postaviček z pohádek a soutěží proběhlo v neděli v kulturním areálu. Pohádkové bytosti provedly děti spoustou her a zábavy. Popelce pomáhaly třídit hrách a čočku, Káču házely do rybníka, skládaly Večerníčkovi čepice nebo závodily v pytli. K využití byla i velká nafukovací skluzavka. Kdo si prošel všechna stanoviště, dostal sladkou odměnu a něco na opečení. Škoda jen, že krásné odpoledne utnula bouřka. Děkujeme Kubovi Dolníčkovi a jeho přátelům a těšme se co si pro nás připraví napřesrok. Vesnice roku V Nové Hradečné, vítězné obci a držitelce Zlaté stuhy se v pátek konalo slavnostní udílení cen v soutěži Vesnice olomouckého kraje roku 2014 v Programu obnovy venkova. Naše obec na něm obdržela od hodnotitelské komise ocenění Za prosazování principu svépomoci při rozvoji obce Dolnostudénské vodní slalomy O víkendu srpna probíhala na řece Desné vodácká soutěž Dolnostudénské vodní slalomy. Zúčastnily se všechny věkové kategorie, soutěžily i děti ( 5 dolnostudénských ), kteří po třech měsících tréninků dokázaly soutěžit po boku vyspělých závodníků. Oddíl vodních sportů zve nové zájemce o tuto činnost, mohou se přihlásit děti od 8 let. Zájemci mohou kontaktovat p. Zbyňka Schreibera, mob: Pozvánka na stezku odvahy Kdo se bojí, nesmí do lesa!!! Králecký úvoz Závod horských kol proběhl za ideálního počasí a na start se postavilo 101 závodníků z Olomouckého i Pardubického kraje. Vítězem se stal Emil Hekele z Loštic a ostatní výsledky jsou na stránkách šumperského poháru. Obec Dolní Studénky zve všechny odvážné děti i jejich ještě odvážnější rodiče na strašidelnou stezku odvahy. Kdo se nebojí, ať přijde v pátek ve 20 hod. na hřiště u hřbitova. Vezměte si vhodné oblečení, obuv do lesa a také špekáček na opečení. Informace k této akci najdete na plakátech, podá Vám je také Jakub Dolníček osobně, případně na tel

6 strana 6 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE PRO ROK 2014 Půjčovní doba pro rok 2014 zůstává stejná a to každé úterý od 15:00 17:00 hodin(16:30-17:00) - rozvoz knih po čtenářích, kteří nemohou do knihovny přijít osobně ze zdravotních důvodů a v pátek od 14:30 do 16:30 hodin. Místní knihovna Dolní Studénky zve všechny čtenáře, kteří ještě v letošním roce nenavštívili knihovnu, nevrátili zapůjčené knihy a nezaplatili čtenářský poplatek, aby tak učinili co nejdříve. Čtenářské poplatky činí: dospělí - 50,-- Kč/rok, důchodci - 25,-- Kč/rok, děti a studenti - 20,-- Kč/rok. V knihovně je celá řada nových knih, dále knihy z výměnných fondů, které putují mezi knihovnami okresu. Každý čtenář si určitě vybere z naší nabídky. Přijďte si vybrat a uvidíte sami. KABELKOVÝ VELETRH Místní knihovna Dolní Studénky oznamuje občanům, že se aktivně připojila do Kabelkového veletrhu. Nepotřebné kabelky můžete nosit do knihovny v půjčovní době. Kabelky budou dále předány do Šumperku, kde je sídlo regionální Deníku. Kabelky můžete nosit do Více informace naleznete v přiloženém letáku. Obec Dolní Studénky Vás zve na křest knihy Historie zámku a panství Třemešek a besedu s autorem knihy historikem Drahomírem Poláchem v 17 hodin v restauraci U Urbanů v Dolních Studénkách Zároveň bude zahájen prodej knihy za zvýhodněnou cenu. V září vychází jistě zajímavá kniha šumperského historika Drahomíra Polácha Historie zámku a panství Třemešek. Autor v knize seznámí čtenáře s historií panství a zámku Třemešek od doby založení panství, s jeho jednotlivými vlastníky, kteří patřili mezi významné místní rody, jako byly Tunkové, Bukůvkové, Žerotínové, Terschové, Ulrichové a další, až po osudy zámku do doby nedávno minulé. Pomocí vyobrazených starých map obcí Dolních Studének, Hrabišína, Louček, Olešné také vidíme územní proměny panství Třemešek i jeho okolí. Samotný zámek Třemešek je v jednotlivých obdobích detailně dokumentován, jak textově, tak bohatou obrazovou dokumentací pomocí dobových kreseb, fotografií a pohlednic. Knihu ve vázané, barevné, reprezentativní úpravě o rozsahu 240 stran bude v den jejího křtu v restauraci U Urbanů v Dolních Studénkách možno zakoupit za zvýhodněnou cenu 390 Kč. Přineste kabelku, pomozte dobré věci a vyhrajte Kabelkový VELEtrh Deníku Kupte si kabelku a pomozte Kdy: 6. října V kolik: Kde: Moravské divadlo Olomouc Komu pomůžete: dětem, o které se stará Dobré místo pro život Milé dámy (též páni), mámy, přítelkyně, kamarádky, známé i neznámé, kolegyně a též drahé tchyně, darujte, prosím, ve prospěch dobročinného projektu svou kabelku, kterou můžete oželet. KABELKY MŮŽETE NOSIT Už nyní na sběrná místa v Deníku v Aksamitově ulici 2 v Olomouci, ale i do všech lokálních redakcí Deníku, jejichž adresu najdete v tiráži novin. Kabelky můžete přinést i na sběrná místa: Radio Haná, televize ZZIP, kavárna U Slepiček v Olomouci, studio Českého rozhlasu Olomouc. Následný prodej kabelek za symbolické ceny se pak uskuteční 6. října od 9.00 do v Moravském divadle Olomouc. Výtěžek z akce pomůže vykouzlit úsměv na rtech dětem, o které se stará Dobré místo pro život. Za získané prostředky se postaví pískoviště a lavičky. CO ZA SVŮJ DAR MŮŽETE ZÍSKAT? Pokud ve věnované kabelce necháte lístek se svým jménem, kontaktem na sebe a třeba i krátkým příběhem, který se ke kabelce váže, můžete získat exkluzivní wellness pobyt v hotelu Augustiniánský dům****s v Luhačovicích. Sousedské posezení S májovými svátky bývá tradičně v naší obci spojeno sousedské posezení pro seniory, pořádané obcí. Jarně vyzdobený a šeříkem vonící sál U Urbanů se od dvou hodin začal plnit nastrojenými seniory. K poslechu i tanci hrála kapela KMČ Dolní Studénky. Po dobrém obědě z kuchyně pana Urbana seznámil pan starosta přítomné s hotovými, probíhajícími i plánovanými projekty pro zvelebení naší obce, poděkoval seniorům za vše, co vykonali pro obec. Radost babičkám a dědům udělaly svým vystoupením naše děti. Při kávě, čaji, domácích trubičkách od Chlupové babičky i domácích koláčcích si všichni popovídali, zazpívali či zatancovali. O pohodu celého odpoledne se starali zastupitelé naší obce.

7 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ strana 7 Zájezd ČSŽ pro občany obce tentokrát na Slovácko Cílem letošní poznávací expedice Českého svazu žen byly zajímavosti Slovácka. Plný autobus zvídavých občanů vyrazil o půl sedmé ráno, v sobotu 16. srpna, směrem na Napajedla. Tam se sedadla autobusu vyměnila za sedadla výletní lodi Morava a následovala plavba po části Baťova kanálu i s průplavem přes zdymadla do Spytihněvi. Jen kousíček to bylo do Modré, kde nás očekávaly hned dva unikáty. Živá voda s ukázkou podvodního světa našich řek a rybníků (skleněný tunel) a také archeoskanzen, kde jsme si přiblížili život období Velké Moravy v té době totiž bylo hlavní sídlo Velkomoravské říše právě v tomto kraji kolem Uherského Hradiště. Zdejší stavby jsou sem přemístěny z nejbližšího okolí. Na dohled byl Velehrad, naše nejslavnější poutní místo zasvěcené Cyrilu a Metodějovi, našim věrozvěstům. Závěr výletu patřil návštěvě hradu Buchlov. Poznali a viděli jsme mnoho nového a zajímavého. Cíl expedice byl splněn a už se těšíme na další zájezd v příštím roce. Dík za vše patří organizátorkám Českého svazu žen. Pietní vzpomínka Stalo se již tradicí, že občané a hlavně děti naší obce společně vzpomeneme všech těch, kdo položili své, mnohdy mladé životy, za svobodu v první i druhé světové válce. Letos se tak stalo v předvečer Dne vítězství nad fašismem, ve středu 7.května. Byla položena kytice u pomníku obětem I. sv. války u kostela a poté se sešly oba lampionové průvody z Králce a od školy v Dolních Studénkách na horním hřbitově, kde u pomníku obětem II. sv. války a památníku Bratrušovské tragédie proběhl slavnostní pietní akt. Byl položen věnec, s krátkým pásmem vystoupily děti z naší ZŠ a starosta obce, Ing. Radim Sršeň, Ph.D., připomněl všem osudy padlých a události posledních týdnů II. sv. války. Za sokolovnou bylo poté připraveno večerní posezení s opékáním buřtů a občerstvením a také ohňostroj. Setkání spolužáků r Poslední květnová neděle patřila spolužákům škol v naší obci, narozených v letech Sjelo a sešlo se tu kolem stovky přátel, kteří si měli o čem popovídat, všichni zavzpomínali na svá školní léta, na lumpárny i první lásky, na různé příhody ze školních lavic. Dopoledne patřilo návštěvě školy, poté si všichni prohlédli nově otevřenou stavbu Technické zázemí obce, kulturní a sportovní areál, kde právě probíhal volejbalový turnaj. Shlédli také nový odpočinkový areál mezi obcí a hřbitovem a na hřbitově se zastavili u hrobů těch kamarádů, kteří se tohoto srazu nedočkali. Po společném fotu před budovou obecního úřadu následoval oběd a poté volná zábava na sále U Urbanů. Setkání přišel pozdravit starosta obce, seznámil o dění a výstavbě v obci a spolu s velkoplošným promítáním fotografií ze života v obci ukázal přítomným, jak žije naše obec po celý rok. Bylo to krásné setkání a věříme, že za pět let se opět všichni sejdeme.

8 strana 8 Od posledního vydání Dolnostudénského zpravodaje TJ Sokol uspořádala pro své spoluobčany a širokou veřejnost několikero akcí. Tou první byl tradiční Turnaj Osvobození, který proběhl v sobotu 3. května a přes zimní počasí, kdy rtuť teploměru nepřesáhla 10 kladných C se do areálu za sokolovnou sjelo úctyhodných 27 týmů. I v této slotě byl k vidění pěkný antukový volejbal Po celodenních bojích jak v kategorii mužů, tak i v ženách byly v pozdních odpoledních hodinách známi vítězové. Ve XXXIV. ročníku mužské části se vítězi stali členové Kofola teamu Brno, stříbro si odvezl tým Šumperk C a bronz bral celek La Strike. V jubilejním XXX. ročníku ženské kategorie se nakonec z vítězství radovaly hráčky týmu Na Šrot, druhé pódium získaly Pralinky a třetí pozici obsadily členky týmu Davidovek. Organizátoři z TJ Sokol touto cestou děkují všem aktivním i pasivním příznivcům hry pod vysokou sítí za účast na Turnaji Osvobození, že i přes nepřízeň počasí si udělali čas a dojeli na naše volejbalové setkání, je to pro nás pořadatele odměna za snahu a čas věnovaný tomuto stále oblíbenému podniku. Další akcí, kterou uspořádali členové TJ Sokol Dolní Studénky bylo Sokol v sobotu 24. května 2014 Zahradní posezení. To se neslo ve znamení oslavy 110. výročí vzniku naší organizace. K vidění byl atraktivní sportovně-kulturní program, okořeněný autogramiádou vicemistra světa v ledním hokeji do 18 let Alexe Rašnera. Po nabitém odpoledním programu jsme se všichni těšili na večerní koncert populární šumperské skupiny Holátka, ale opět zasáhla vyšší moc: zhruba v hod. se nad kulturním areálem zatáhly bouřkové mraky a po průtrži, která následovala a mohutném úprku návštěvníků jsme k naší nelibosti byli nuceni v cca. 22 hod. posezení ukončit. Děkujeme všem účinkujícím za perfektní, vyšperkovaná vystoupení a spolu s organizátory a návštěvníky doufáme, že k nám bude příští rok počasí příznivěji nakloněno. Tou,prozatím,poslední akcí připravenou pro spoluobčany a přespolní byl v sobotu 9. Srpna V.. ročník Míčového sedmiboje. Tohoto setkání sedmibojařů se letos zúčastnilo 8 párů. Čtyři dvojice přijely až z jižní Moravy: tři byly z Holešova a jedna dvojice z Uherského Hradiště, tři páry reprezentovaly okresní město a jedna dvojice hájila čest sportovců z Dolních Studének. Po rozlosování do jednotlivých sportů se dvojice sedmibojařů postupně utkávaly v těchto sportech: badminton, stolní tenis, basket, nohejbal, volejbal, házená a tenis. Všechny sporty se odehrávaly v našem areálu a to buď v naší útulné sokolce, nebo ve venkovním areálu. Od dopoledních hodin sportovce doprovázelo ideální počasí, slunečno, bezvětří, už jsme si říkali, že by se konečně jedna akce letos co se týče počasí vydařila. Ale chyba lávky! V 16 hod. přišla dokonce ze dvou směrů černá bouřková mračna, opět průtrž a tím pádem i přerušení posledních dvou rozehraných sportů - házená a tenis. Tyto sporty jsme byli nuceni odehrát v sokolce a to tak, že tenis byl nahrazen stolním tenisem a házenou jsme zimprovizovali na hod tenisákem přes celou délku tělocvičny do prázdné branky o rozměrech 1.5 m+0.7 m. Nemyslete si, nic jednoduchého to není. Po skončení posledního sportu jsme v našem Falcons clubu provedli vyhlášení výsledků a předaní cen těm nejlepším. Poháry za první místo si do Holešova odvezl pár Hasala- Dragan, druhé místo obsadili sedmibojaři ze Šumperka Lukáš-Kolář M. a třetí pozici uhájili Novák J.-Hubr M. z Holešova. Určitě čekáte na umístění domácí dvojice Horáček Jarda - Bureš Michal, skončili jsme na krásném osmém místě, ve většině sportů DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ nám nepřál los a po delší večerní analýze v našem klubu jsme došli k závěru, že ani načasování formy nebylo optimální. Doufáme, že výkonnost dojde v pravý čas příští rok, kdy se uskuteční VI. ročník. Na měsíc září si obětaví členové TJ Sokol Dolní Studénky připravili poslední venkovní akci v letošním roce a tou je populární Turnaj Odborářů ve volejbalu mužů a žen, určený především pro neregistrované odbíjenkáře. Volejbalové setkání má stanovené datum na sobotu 6. září 2014 se začátkem v 8.30 hod. Kromě nefalšovaných volejbalových bitev bude zajištěno i bohaté občerstvení. Vážený spoluobčane, neseď u televize nebo pod pergolou na zahradě a dojdi kouknout na umění hráčů a hráček, kteří mají rádi hru pod vysokou sítí, organizátoři se na Tebe těší, svým příchodem a návštěvou areálu za sokolovnou oceníš snahu těchto lidiček, něco pro Tebe nachystat a připravit, vždyť je to stojí hodně úsilí a času. Krásný zbytek prázdnin a dovolených přejí členové TJ Sokol Dolní Studénky. Více foto z našich akcí najdete na jarda horacek Účastníci Míčového7boje Turnaj Osvobození - pořadatelé Zahradní posezení- průtrž mračen Úvodní nástup družstev Zahradní posezení Vydavatel: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, , Dolní Studénky, IČ: , periodický tisk obce Dolní Studénky Evidenční číslo: MK ČR E 20215, Četnost vydávání: 4 x ročně, Číslo 2/2014, Datum vydání:

Úvodní slovo. Josefem Stejskalem. Číslo 3/2013

Úvodní slovo. Josefem Stejskalem. Číslo 3/2013 Číslo 3/2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, listí se zabarvilo do palety barev a to je neklamným důkazem, že podzim je v plném proudu. Pevně věřím, že jste si přes léto pořádně odpočinuli a načerpali

Více

Zpravodaj obce Prušánky

Zpravodaj obce Prušánky 2/2008 Krátce z obsahu Slovo starosty Informace místostarosty Z činnosti ZŠ Z naší školičky Matrika informuje Ohlédnutí za kulturou Z naší farnosti Z činnosti seniorů Slovo má starosta Vážení spoluobčané

Více

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10

cena 5 Kč Z OBSAHU Komentář starostky Z jednání Zastupitelstva MěÚ informuje Školy informují Hasiči Fulnečka 2011 Zveme Vás říjen 2011 číslo 10 cena 5 Kč F u l n e c k ý Komentář starostky Parádní akcička, super bolo, luxusní místo, muzika, zvuk, světla a bramboráky, takto trefně hodnotili na facebooku někteří ze zhruba tisícovky účastníků koncert

Více

Investiční akce 2013/2014

Investiční akce 2013/2014 4 Kontaktní informace Obec Bílá Třemešná 544 72 Bílá Třemešná 315 okres Trutnov Internetová adresa: http://www.bilatremesna.cz/ Výběr z obsahu OBEC BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 1 SOKOL BÍLÁ TŘEMEŠNÁ... 6 HASIČI A

Více

Festival kreslení podeváté

Festival kreslení podeváté Červen 2009 č.3/ ročník VI. Zpravodaj obcí sdružených v mikroregionu Dolní Tošanovice Horní Tošanovice Hnojník Komorní Lhotka Ropice Řeka Smilovice Střítež Třanovice Vělopolí Oslavy výročí v Řece Charita

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO

1 1. 2013 ZPRÁVY Z OBVODU 1 13 MO ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 1 http://umo1.plzen.eu / ročník 21 / číslo 3 / červen / ZDARMA Lochotínské letní kino Promenádní koncerty v Centrálním parku Město her aneb prázdniny na Boleváku strana

Více

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice)

OKÉNKO STAROSTY. Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) MIMOŇSK 319 ČERVEN 2014 Městské muzeum má novou stálou expozici k prusko - rakouské válce r 1866, část je i v bývalé márnici (foto před dokončením expozice) Z obsahu Hospodaření města (komentář k rozpočtu)

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Zprávy obce Žabčice 2/2010. Listopad 2010. 49 Slovo starosty Vážení spoluobčané, toto číslo našeho obecního informačního zpravodaje tentokrát vychází o něco později než je obvyklé. Důvodem tohoto zpoždění

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí

Informace k říjnovým volbám do zastupitelstev obcí Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Pstruží Baška, Lhotka Malenovice Janovice Metylovice, Bílá Staré Hamry Ostravice, Čeladná Pržno Zpravodaj pro 12 obcí str. 2, 3 str. 3 str. 4 str. 5 str. 6 str.

Více

Kněževák 2. Slovo starosty

Kněževák 2. Slovo starosty Kněževák 2 2015 zpravodaj obce Kněževes (u Prahy) ročník 16 červenec Obsah: Činnost OÚ Setkání na Letišti Vítání občánků Naši sousedé Naučná stezka Spolky a subjekty obce Historie - zakázané knihy 70.výročí

Více

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012

207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 ROČNÍK 41 ČÍSLO 1 LEDEN ÚNOR 2013 207. výročí bitvy tří císařů, ukázka bitvy pod Santonem, 1. prosince 2012 Jubilanti, 13. prosince 2012 Obsah Slovo starosty 3 Aktuality z obce 5 Informace o proběhlých

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova

Výsledky komunálních voleb Představení firmy BIO-MIO spol. s r. o. Vandalismus se dotknul Lukova číslo 5 říjen 2014 ročník LXV vydává Obec Lukov Zlínský kraj aktuálně téma Z činnosti SDHL Vzpomínka na Valentina Javoříka Tečka za oslavami 200 let od posvěcení kostela Ukázka požární techniky žákům ZŠ

Více

související rekonstrukce fasády na kulturním

související rekonstrukce fasády na kulturním Bludovan ZDARMA 6/2013 Datum vydání 30. cervna ˇ 2013 Zvelebujeme naši obec Nastalo období prázdnin, dovolených a rok 2013 nakročil do své druhé poloviny. V naší obci však teprve začíná čilý pracovní ruch.

Více

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY

DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY č. 9 červenec 2009 www.blatensko.cz Ročník III. DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME OBCE LAŽANY A LAŽÁNKY Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech

Více

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč,

Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Festival orchestrů ZUŠ...... na 4. straně Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Ročník XXV. č. 14 23. července 2015 5 Kč, Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ

KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 18-19 ZDARMA ŘÍJEN 2013 STR. STR. STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ ZDARMA ŘÍJEN 2013 3 STR. KÁCOV UŽ JE TÉMĚŘ V GALA 9 STR. VYDAŘENÁ ZÁMECKÁ SEZÓNA 2013 18-19 STR. ZE ŠKOLNÍCH LAVIC, AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ZŠ KÁCOVSKÝ ZPRAVODAJ 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané,

Více

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce

Obec Bolatice děkuje všem občanům, organizacím i firmám za podporu rozvoje obce BOLATICKÝ ZPRAVODAJ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU BOLATICE Vážení spoluobčané, milí Bolatičtí, konec první poloviny roku byl pro mnohé z nás hodně složitý. Více jak týden jsme řešili problém s nedostatkem vody.

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/08 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s tím, co se za uplynulé období

Více

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu

Frýdlant čeká velká prázdninová uzavírka Harcovského mostu Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant n. O., Staré Hamry Baška Malenovice Lhotka, Staré Hamry Kultura Pržno, Metylovice Janovice, Ostravice Pstruží, Kunčice p. O. Čeladná, Bílá Zpravodaj

Více

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51

Slovo starosty. Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Zprávy obce Žabčice 2/2011. Říjen 2011. 51 Slovo starosty Vážení spoluobčané, rok 2011 se přehoupl do své druhé poloviny a zbývá nám už pouze velmi krátká doba k tomu, abychom dokončili vše, co jsme si

Více