Úvodní slovo. Číslo 2/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Číslo 2/2014"

Transkript

1 Číslo 2/2014 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, je léto, čas prázdnin a dovolených, a nastal tak i čas pro další číslo Dolnostudénského zpravodaje. Dovolte, abych Vás, jako již tradičně, v úvodních řádcích seznámil s tím, co se v naší obci událo a co pro vás připravujeme v nejbližším období. I v letních měsících se v obci pilně pracuje na realizaci několika projektů. Prvním z nich je cyklostezka Dolní Studénky Šumperk, kde v současné době probíhá odstranění posledních vad a nedodělků a začátkem září by měla proběhnout její kolaudace. Současně probíhá výstavba cyklostezky Dolní Studénky Sudkov a její dokončení předpokládáme v polovině září. V této souvislosti mi nedá neodpovědět na dotaz, který je nám většinou z Vás kladen v souvislosti se zúžením a esíčkem, které nelze přehlédnout. Nejedná se o zpomalovací retardér ani přehmat ovíněného projektanta, bohužel se našel občan Bludova, který coby vlastník pozemku v daném místě i přes opakovaná a usilovná jednání odmítl malý kousek svého pozemku pro stavbu cyklostezky poskytnout a v této souvislosti dokonce hrozilo, že přijdeme o získanou dotaci. Museli jsme tak přistoupit k tomuto nouzovému řešení. Dovolte, abychom ještě jednou ze srdce poděkovali Vám všem, kteří jste bez problému poskytli své pozemky pro obě části cyklostezky, bez Vašeho vstřícného jednání by projekt nikdy nemohl být realizován! Je mrzuté, že v naší společnosti existují jednotlivci, jejichž vlastní zloba může zvítězit nad veřejným prospěchem. V těchto dnech jsou pak dokončovány práce na víceúčelovém hřišti s umělým povrchem u základní školy a v plném proudu je také zateplování budovy základní školy, výměna tepelného zdroje (elektrická akumulační kamna za tepelné čerpadlo) a instalace otopné soustavy. Jak již bylo zmíněno v předcházejících vydáních zpravodajů, všechny tyto projekty mohou být realizovány díky dotacím z různých programů Evropské unie. V září by naši hasiči měli obdržet již netrpělivě očekávané nové vozidlo, které nahradí dosluhující Avii a je pořízeno i díky přispění Olomouckého kraje. Dovolte, abych Vás na tomto místě srdečně pozval na slavnostní otevírání cyklostezky Dolní Studénky - Šumperk, které by mělo proběhnout v sobotu v na mostu přes řeku Desnou a následně poté proběhne i slavnostní otevírání zrekonstruované budovy školy i víceúčelového hřiště a představení nového hasičského automobilu. Součástí bude doprovodný kulturní program i občerstvení a bližší informace najdete již brzy na obecních vývěskách a internetových stránkách obce. Kromě realizace výše uvedených projektů je v pokročilé fázi příprav příprava projektové dokumentace na chodník Králec Dolní Studénky, kde by do konce srpna mělo být zahájeno územní řízení. V neposlední řadě bych Vás rád informoval, že byla započata jednání s investorem, který má vážný zájem investovat své prostředky do komplexní rekonstrukce zámečku Třemešek a poté zde provozovat dům s pečovatelskou službou, jednání jsou však prozatím na počátku a o jejich vývoji budeme průběžně informovat. Jarní a letní měsíce byly jako již tradičně v naší obci ve znamení řady vydařených kulturních, sportovních a společenských akcí, na které můžeme společně zavzpomínat na stránkách tohoto zpravodaje. Velký dík patří všem pořadatelům za jejich organizaci i Vám za hojnou účast. Jako obvykle přináší tento zpravodaj i řadu pozvánek na akce budoucí a budu se velmi těšit na setkání s Vámi na některých z nich! Dovolte, abych Vám na závěr popřál hezký zbytek léta a načerpání spousty energie do podzimních i zimních měsíců! Ing. Radim Sršeň, Ph.D. starosta obce Vážení spoluobčané, zajisté vás zajímá, jak si naše Obec vede nejen navenek, z pohledu viditelného dění, ale i z pohledu čísel. Obec v roce 2014 hospodaří se schváleným rozpočtem 13,1 mil Kč, který byl v průběhu roku 2014 rozpočtovými opatřeními navýšen na 16,7 mil Kč na straně příjmů a 23,4 mil. Kč na straně výdajů zejména díky promítnutí akcí, jejichž dokončení bude realizováno v r (např. cyklostezka Šumperk, zateplení a změna vytápění školy, dopravní automobil pro JSDH). Na straně příjmů dosahuje plnění již v pololetí 95%, ale toto pozitivní číslo je ovlivněno připsáním dotací za akce ukončené v r (např. zateplení obecního úřadu či areál u hřbitova). Daňové příjmy, tvořící podstatnou část příjmů obce a rozpočtované na částku cca 10,3 mil. Kč, jsou ke naplněny na velmi dobrých 55%. V pololetí tak činily celkové příjmy Obce 15,9 mil. Kč. Výdaje pak ke činily skutečných 16 mil. Kč, tj. 68% upraveného rozpočtu. Největší finanční výdaje, krom provozních vydání na běžný chod obce (ty činí asi 7,1 mil. Kč/ rok), budou představovat např. podíl obce na vybudování hřiště u školy (cca 400 tis. Kč), podíl na financování cyklostezky Dolní Studénky Sudkov (cca 600 tis. Kč, realizace stavby probíhá v těchto dnech), dopravní automobil pro JSDH (cca 800 tis. Kč, předpoklad předání v říjnu 2014), doplatek za most přes Desnou (275 tis. Kč) a v plánu je také zpracování projektu chodníku do Králce (cca 300 tis. Kč). Největší výdaj pak bude představovat zateplení a změna vytápění naší školy v částce téměř 6 mil. Kč. Všechny jmenované investiční akce jsou spolufinancovány formou dotací z různých programů Evropské unie. Vzhledem k proplácení dotací zpětně až po kompletní realizaci a kolaudaci a přitom nezbytnosti hradit provedené práce dodavatelům, vzniká krátkodobá potřeba překlenutí období mezi úhradou faktur a proplacením dotace. Jinými slovy, příjem Obce není časově v souladu s nutností proplácení provedených prací. V červnu 2014 proto zastupitelstvo schválilo přijetí účelového úvěru ve výši 7,56 mil. Kč na profinancování největších investičních akcí. Z úvěru bylo zpětně financováno zbudování naší části mostu na cyklostezce (1,56 mil. Kč) a dále je průběžně čerpán na úhradu prací na již výše uvedeném zateplení ZŠ. Úvěr bude splácen měsíčně ve výši 68 tis. Kč, přičemž v prvním pololetí 2015 proběhnou dvě mimořádné splátky ze schválených dotací v celkové výši 6 mil. Kč. Tím bude podstatná část úvěru umořena a zbývajících cca 1,1 mil. Kč k pololetí 2015 bude obec splácet až do prosince V říjnu 2014 bude také uhrazena poslední splátka krátkodobého úvěru, jež obec přijala v r s účelem vyrovnat časový nesoulad mezi příjmy a výdaji v roce Roky 2013 a zejména 2014 jsou z hlediska rozpočtu Obce jedněmi z rekordních v důsledku finalizace několika zásadních investic, jež by nebylo možno bez přispění různých dotačních titulů zrealizovat a jež se přímo dotýkají zkvalitnění bydlení a poskytovaných služeb občanům na území naší obce. Zároveň je třeba zdůraznit, že naše obec i přes tuto skutečnost patří mezi nejméně zadlužené v celém kraji. Petr Strnad, předseda finančního výboru

2 strana 2 Kontakty na OÚ Dolní Studénky na p. Michala Strnada místostarostu obce: na p. Ing. Radima Sršně starostu obce: Zasílání novinek víte to hned! Obecní úřad Dolní Studénky oznamuje občanům, že na internetových stránkách obce v odkazu odběr novinek je možno se po zadání Vašeho jména, příjmení a u přihlásit k odběru novinek. Na Váš zadaný Vám budou přicházet novinky z obce, informace z obecního rozhlasu, pozvánky, tipy na výlety, pozvánky z okolních obcí na různé druhy akcí. Toto zasílání probíhá průběžně, dle nashromážděných informací. Poplatky na rok 2014: Poplatek za TKO na rok 2014 poplatek za TKO na 2. pololetí roku se bude vybírat od do , kdy je poslední den pro splatnost tohoto poplatku. Záloha na stočné pro období 10/2013 9/2014 splatnost během celého období Každý občan si může zvolit libovolnou výši zálohy cca dle předešlého roku (dle skutečné spotřeby a vyúčtování) nebo nemusí platit zálohu vůbec a poplatek za stočné si zaplatí až při konečném vyúčtování říjen listopad ZO na svém jednání dne schválilo následující ceny pro období 1/ /2014: vodné: 23,-- Kč/m3 stočné: 27,-- Kč/m3 Změna provozní doby Pošty Dolní Studénky od Pondělí 08:00 10:00 15:00 17:00 Úterý 08:00 10:00 13:00 15:00 Středa 08:00 10:00 15:00 17:00 Čtvrtek 08:00 10:00 13:00 15:00 Pátek 08:00 10:00 13:00 15:00 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ Sbírka ošacení V pátek 25. dubna 2014 opět po roce proběhla v naší obci sbírka ošacení, obuvi, hraček a kuchyňského nádobí. Do malé zasedací místnosti v budově OÚ Dolní Studénky po celý den nosili občané velké pytle s výše uvedenými věcmi. V pět hodin odpoledne sbírka skončila. Když jsme vše spočítali, tak se sešlo 20 velkých pytlů, 25 malých pytlů, 15 igelitových tašek a 10 velkých krabic. Následující týden si pro vše přijeli zaměstnanci Diakonie Broumov, kam celá sbírka putovala. Ze strany občanů obce byl slyšet také kladný ohlas, protože sbírka pomůže dalším potřebným lidem a také, že se sbírka pořádá v místě bydliště, že se nic nikam nemusí daleko vozit. Tato sbírka také pomůže diakonii nejen předáním ošacení potřebným lidem a také jim dává práci pro zaměstnance azylového domu, kteří třídí všechno, co k nim přijde. Od Diakonie Broumov nám přišel děkovný dopis za uspořádání sbírky. Za Vaši ochotu předat dál něco potřebným lidem děkujeme M. Remešová organizátorka sbírky. Služba vakuové stanice Obce Dolní Studénky Služba je provozována 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. V případě poruchy volejte tato dvě telefonní čísla: p. Jaromír Laštuvička tel p. Libor Březina tel Možné poruchy: odsátí odpadů zápach v domě hluk v odpadech volejte, i když ustane hluk v jímce Upozornění: Jímka musí být přístupná, nesmí být ničím zakrytá a kolem jímky nesmí být žádné keře. V zimním období se nesmí zahrnovat sněhem. Důležité je chránit před poškozením přisávací hadici, která je krytá zeleným kloboučkem. Ze života SDH Na jaře 2014 se několik členů SDH zúčastnilo výcviku v oblasti civilní ochrany obyvatelstva. Mnozí z vás si vzpomenou na doby minulé, kdy tehdy tzv. civilní obrana spočívala v přípravě obyvatelstva výhradně na válečné konflikty. V dnešní době je však pojetí civilní ochrany diametrálně odlišné s důrazem na situace, s nimiž se skutečně setkáváme, nebo nás mohou reálně postihnout. Jedná se o přípravu na rozsáhlé mimořádné události, které vyžadují zapojení většího množství dobrovolníků. Družstva civilní ochrany nesuplují práci hasičů, záchranářů, policie či armády, ale tvoří lokální podpůrné týmy, které znají místní prostředí a obyvatele a dokážou ve ztížených podmínkách pomoci zajistit spoluobčanům základní podmínky pro překonání bezprostředních následků vzniklých událostí, poskytnout radu či jen vyslechnout a pomoci překonat složitou životní situaci vzniklou v důsledku katastrofy. Naše družstvo porovnalo své znalosti a schopnosti s družstvy okolních obcí a v oblastech jako je radiová komunikace, organizace nouzového ubytování vč. zajištění stravování, poskytování předlékařské pomoci v polních podmínkách, evidence postižených a pomoc při evakuaci. Potěšujícím faktem je, že družstvo Dolních Studének bylo vyhodnoceno jako nejlépe plnící zadání výcviku a obdrželo z rukou vedoucího výcviku pamětní list a drobné ocenění. Z jiného soudku. V letošním okresním kole v požárním sportu zabojovali dolnostudénští hasiči a vytáhli se na přední příčky. Zejména mladí běžci dokázali heroickými výkony dosáhnout skvělých časů jak na běhu 100 m (celkově druhé místo) tak ve štafetě 4x100m (nejrychlejší čas dne) a připravit tak horké chvíle tradičním favoritům soutěže, kteří doslova hypnotizovali časomíru při požárním útoku, který obvykle rozhoduje o celkovém vítězi. Naši hasiči v útoku sice dosáhli velmi dobrého výkonu, nakonec jim ale dosažené umístění stačilo na celkové třetí pořadí v okrese po sečtení bodů ze všech disciplín. Nicméně bronz zaslouží gratulaci, neboť je to po mnoha letech, co si naši borci vybojovali místo na bedně. Potěšitelná zpráva přišla také z Mistrovství České republiky ve hře Plamen. Odchovanec místního oddílu mladých hasičů, Radomír Bureš ml., byl po právu nominován do krajského výběru a pod hlavičkou Bludova přispěl nemalou měrou k celkovému vítězství reprezentace našeho okresu. Za zmínku zejména stojí jeho precizní výkon v běhu na 60 m s překážkami, ze kterého si odnesl zaslouženou stříbrnou medaili mezi jednotlivci a pro rok 2014 se tedy stal druhým nejrychlejším sprinterem v této disciplíně v ČR! PST

3 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ strana 3 Od mění Charita Šumperk oficiální sídlo. Nově bude na adrese Jeremenkova 7 v Šumperku (budova bývalé hygieny ). Charita Šumperk se stěhuje po 11 letech z nájemních prostor na Žerotínově ulici. Pamětníci vzpomenou, že Charita Šumperk začala před více jak dvaceti letech působit na Vančurově ulici a poté na 8. května v Šumperku. Stěhování organizace proběhlo již v polovině měsíce května uvedla Marie Vychopeňová, ředitelka Charity Šumperk a dodala, že v nové budově se nachází kanceláře pro zaměstnance organizace. Charita Šumperk se svou činností zaměřuje na oblast domácí péče. Znamená to, že služby jsou poskytovány v domácnosti seniora nebo nemocného. Tento způsob poskytování služeb má výhodu v tom, že klient Naše obec letos v červnu ožila již po desáté hudbou a pohybem. Jubilejní ročník byl zahájen koncertem Dechového orchestru ZUŠ Zábřeh se zpěvačkou Leonou Machálkovou v divadle v Šumperku. Sobotní dopoledne prošly zúčastněné orchestry a mažoretky pěší zónou v Šumperku. Hlavní program proběhl v ulicích obce a poté v našem kulturním areálu. Zde se střídaly orchestry s mažoretkami, našimi Tisková zpráva: Stěhování Charity Šumperk zůstává doma ve svém, spolu s rodinou, přáteli či sousedy. Odpadají obavy a strach z neznámého např. nemocničního prostředí. Vychopeňová říká, že se zaměstnanci organizace dokáží postarat o nemocného až do jeho posledních dní, pokud má kolem sebe fungující rodinné zázemí, a to nejen v rovině zdravotní a sociální, ale také v rovině duchovní. Stejnou péči věnuje organizace i rodinám, které se rozhodnout pečovat o svého nemocného v domácím prostředí. Charita Šumperk poskytuje sociální a zdravotní služby, pronajímá rehabilitační a kompenzační pomůcky, provozuje chráněné pracoviště pro osoby se zdravotním znevýhodněním a poskytuje sociální a humanitární pomoc. Sociální služby jsou určeny především pro osoby se sníženou soběstačností, kteří potřebují dopomoc či úplnou pomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Jedná se Osobní asistenci a Pečovatelskou službu. Tyto služby si objednává sám potřebný a dle sazebníku se podílí na úhradě ceny za službu. Součástí služeb je dovoz obědů pro nemocné či seniory. Zdravotní službou je služba ošetřovatelská. Jedná se o způsob zdravotní péče, kdy do domova pacienta docházejí zdravotní sestry a provádějí zdravotní péči. Pacient tak nemusí být v nemocnici nebo navštěvovat často svého praktického nebo odborného lékaře. Tato služba je poskytována na základě indikace lékaře a je plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pacient nic neplatí). Rodina či pacient Dolnostudénský festival Hudba bez hranic letos po desáté dětmi ze ZŠ a MŠ, krásné vystoupení připravily ženy z TJ SOKOL. Organizátorem festivalu byla obec Dolní Studénky spolu s Dechovým orchestrem ZUŠ Zábřeh, který se stal na nedávné soutěži v Praze nejlepším mládežnickým dechovým orchestrem v ČR. Partnerem festivalu byla MAS Šumperský venkov. V programu vystoupila Sebedražská kapela ze Slovenska, z Polska dorazil DO Swarzedz, ze Slovinska Big Band Šentjur, Prostějovský dechový orchestr, KMČ Dolní Studénky, Moravia Big Band s Dashou, Janem Smigmatorem a Tomášem Savkou, mažoretky ze Zábřehu a Libiny. Sobotní den byl ukončen nádherným ohňostrojem, který jste mohli vidět ze všech míst v obci. Nedělní dopoledne věnovali naši hosté pamětihodnostem v okolí, odpoledne koncertovali v lázních Bludov a v Rapotíně. Třešničkou na dortu může sám požádat o služby Charity také v nemocnici při propuštění do domácího ošetřování nebo u praktického lékaře. Důležité je, že Charita dokáže nabídnout komplexní péči o klienta, zkombinovat sociální a zdravotní péči, navrhnout vhodné kompenzační pomůcky, poradit v těžkých životních situacích. To vše je doplněno nabídkou duchovních i běžných rozhovorů se zkušenou asistentkou pro pastoraci. Nová budova poskytne kvalitní zázemí pro všechny zaměstnance, kteří poskytují výše uvedené služby. Charita v Šumperku zaměstnává na čtyřicet zaměstnanců, převážně žen -registrovaných sester, pečovatelek, sociální pracovnici a administrativní pracovníky. Více informací o činnosti organizace naleznete na festivalového klání byl nádherný nedělní večerní koncert Miro Žbirky se svou kapelou, který uvedly skupiny Velmi Krátké Vlny a Obzzor. Perfektní organizaci a veškeré zázemí pro účastníky i návštěvníky vytvořili naši hasiči a sokoli. Uspořádat tak velkou akci bychom také nemohli bez finančních příspěvků našich sponzorů. Všem těm, kdo se podíleli na organizaci festivalu patří veliké poděkování.

4 strana 4 Vítání léta v MŠ Králec Každý školní rok jednoho dne končí a to znamená začátek léta a hlavně prázdniny! Kouzelné slovo pro malé i velké. Pro nás to především znamená, že bude slavnostní zakončení školního roku. Letos jsme čekali na kouzelníka, a tak když se na zahradě všichni sešli i s maminkami a tatínky, mohlo se začít. Děti se rozeběhly po stanovištích, které byly motivované kouzelnickými disciplinami a při plnění úkolů pod dohledem rodičů se zapotily, ale i zasmály. Rodiče měli možnost porovnat šikovnost a znalosti svých dětí s výkonem, soustředěním a schopnostmi druhých dětí a tak si mohli také uvědomit, kde ještě musí dohánět: třeba jsme hledali stejné hrací karty, počítali králíčky do kouzelníkova klobouku a nebo jen hmatem hledali stejně veliké, těžké a tvarované předměty. Podobné úkoly děti plnily i loni, kdy jsme si hráli na piráty z Karibiku a hledali poklad pirátů. Předloni jsme zase byli malí indiáni a sbírali barevná peříčka do náčelníkovy čelenky. Na příští rok určitě také něco vymyslíme. Možná je to pro rodiče inspirace, jak děti hravě připravovat na školní úkoly. Po splnění úkolů dostaly děti uzeninu na opékání a pečivo a našel se čas na neformální zábavu i mezi námi dospělými. Letos nás zaskočilo počasí a silný déšť nás zahnal večeřet do jídelny tak tak jsme si stihli opéct! Posléze přišlo to nejdůležitější: pasování předškoláků na školáky. Máme pro tento účel speciální meč až ze Skotska a děti dostávají naprosto originální vysvědčení spolu s komentářem: co dokázaly překonat, proč je máme rádi a co se u nás naučily, aby nosily za školy samé jedničky. A za odměnu samozřejmě knížku, aby se měly proč učit ve škole číst! Navázali jsme na tradici této školky, kdy vyvrcholením celé akce je společná noc s nejstatečnějšími dětmi ve školce i to patří k vyspělosti předškoláků, že dokážou strávit noc bez rodičů v nezvyklém prostředí. Ale dnes už je to minulost a my všichni se nyní soustředíme na prázdninové zážitky, abychom si měli o čem vypravovat, až se v září zase sejdeme. Za všechny z MŠ Králec J. Lokajíčková, ředitelka MŠ DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ. Prázdniny jsou v plném proudu, pomalu se přehouply do druhé poloviny. I když žáčci odpočívají a vychutnávají krásné dny volna, je dobré se ohlédnout a trochu zavzpomínat. Když jsme se letos loučili, poprvé na sále U Urbanů, byli jsme všichni natěšeni a plni očekávání, jak z vysvědčení, tak z nadcházejících volných dnů. Rok na naší škole utekl jako voda. S velkým potěšením však mohu konstatovat, že bez větších problémů a nesnází. Vše je také dáno tím, že s rodiči žáků máme velmi dobrou spolupráci, případné problémy řešíme společně. Po celý rok navštěvovali skoro všichni žáci kroužky, které pracovaly na škole hry na hudební nástroj, dovedných rukou, počítačový, pohybový, anglický. Všichni žáci se zapojili do veřejných vystoupení, kterých v naší obcí není málo. Za to dostali pochvalu na vysvědčení. Další pochvalu a velké ohodnocení za snahu, píli, pomoc druhým dostali: 1.ročník Kubík Kundera, Lukášek Richter 2.r. Katka Rutarová, Danka Nantlová 4.r. Martin Rutar 5.r. Maťa Kokorčin, Zuzka Brzobohatá, Fanda Kohár Dva naši žáci, Zuzka Brzobohatá a Maťa Kokorčin úspěšně složili přijímací zkoušky na nižší Gymnázium v Šumperku. Při slavnostním rozdávání vysvědčení byli také vyřazeni z MŠ předškoláci obou školek. Dostali pamětní listy a CD celoroční práce v projektu Těšíme se do školy, kde pravidelně 1x za 14 dnů přijížděli z obou mateřských škol k nám do školy. Závěrem tohoto slavnostního dopoledne dostali všichni vynikající zmrzlinový pohár a přípitek dětským šampíčkem odstartoval krásné prázdniny. Poděkovaní za toto občerstvení patří našemu zřizovateli, obci Dolní Studénky. Děti si užívají po zásluze sluníčka, ve škole se však dějí velké změny. Až se děti vrátí v září do školy, určitě ji nepoznají. Bude to obrovské překvapení!!!!!! Škola se oblékne do nového, teplého a krásného kabátu = zateplení+nová fasáda, mnoho novot čeká i uvnitř školy. A také máme nové, krásné hřiště. Myslím že nám školu budou v širokém okolí závidět!!!! Všem, kteří se podílejí na práci v naší školičce v průběhu roku - to hlavně pedagogogům a paní školnici - bych chtěla poděkovat. Velké díky patří také všem těm, kteří nám dávají školu do nového, to jsou hlavně představitelé naší obce, kteří na zateplení školy i nové hřiště sehnali nemalé dotace z evropských fondů. Chtěla bych Vás, všechny občany, pozvat: přijďte se podívat!!!!!!!!! Až bude vše hotovo, uskutečníme určitě Den otevřených dveří. Krásný zbytek prázdnin dětem i rodičům : užijte si společných chvilek s Vašimi dětmi, než budou zase o něco Mgr. Olga Maturová Ředitelka ZŠ a MŠ

5 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ strana 5 Dětský den Odpoledne plné postaviček z pohádek a soutěží proběhlo v neděli v kulturním areálu. Pohádkové bytosti provedly děti spoustou her a zábavy. Popelce pomáhaly třídit hrách a čočku, Káču házely do rybníka, skládaly Večerníčkovi čepice nebo závodily v pytli. K využití byla i velká nafukovací skluzavka. Kdo si prošel všechna stanoviště, dostal sladkou odměnu a něco na opečení. Škoda jen, že krásné odpoledne utnula bouřka. Děkujeme Kubovi Dolníčkovi a jeho přátelům a těšme se co si pro nás připraví napřesrok. Vesnice roku V Nové Hradečné, vítězné obci a držitelce Zlaté stuhy se v pátek konalo slavnostní udílení cen v soutěži Vesnice olomouckého kraje roku 2014 v Programu obnovy venkova. Naše obec na něm obdržela od hodnotitelské komise ocenění Za prosazování principu svépomoci při rozvoji obce Dolnostudénské vodní slalomy O víkendu srpna probíhala na řece Desné vodácká soutěž Dolnostudénské vodní slalomy. Zúčastnily se všechny věkové kategorie, soutěžily i děti ( 5 dolnostudénských ), kteří po třech měsících tréninků dokázaly soutěžit po boku vyspělých závodníků. Oddíl vodních sportů zve nové zájemce o tuto činnost, mohou se přihlásit děti od 8 let. Zájemci mohou kontaktovat p. Zbyňka Schreibera, mob: Pozvánka na stezku odvahy Kdo se bojí, nesmí do lesa!!! Králecký úvoz Závod horských kol proběhl za ideálního počasí a na start se postavilo 101 závodníků z Olomouckého i Pardubického kraje. Vítězem se stal Emil Hekele z Loštic a ostatní výsledky jsou na stránkách šumperského poháru. Obec Dolní Studénky zve všechny odvážné děti i jejich ještě odvážnější rodiče na strašidelnou stezku odvahy. Kdo se nebojí, ať přijde v pátek ve 20 hod. na hřiště u hřbitova. Vezměte si vhodné oblečení, obuv do lesa a také špekáček na opečení. Informace k této akci najdete na plakátech, podá Vám je také Jakub Dolníček osobně, případně na tel

6 strana 6 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ INFORMACE PRO ROK 2014 Půjčovní doba pro rok 2014 zůstává stejná a to každé úterý od 15:00 17:00 hodin(16:30-17:00) - rozvoz knih po čtenářích, kteří nemohou do knihovny přijít osobně ze zdravotních důvodů a v pátek od 14:30 do 16:30 hodin. Místní knihovna Dolní Studénky zve všechny čtenáře, kteří ještě v letošním roce nenavštívili knihovnu, nevrátili zapůjčené knihy a nezaplatili čtenářský poplatek, aby tak učinili co nejdříve. Čtenářské poplatky činí: dospělí - 50,-- Kč/rok, důchodci - 25,-- Kč/rok, děti a studenti - 20,-- Kč/rok. V knihovně je celá řada nových knih, dále knihy z výměnných fondů, které putují mezi knihovnami okresu. Každý čtenář si určitě vybere z naší nabídky. Přijďte si vybrat a uvidíte sami. KABELKOVÝ VELETRH Místní knihovna Dolní Studénky oznamuje občanům, že se aktivně připojila do Kabelkového veletrhu. Nepotřebné kabelky můžete nosit do knihovny v půjčovní době. Kabelky budou dále předány do Šumperku, kde je sídlo regionální Deníku. Kabelky můžete nosit do Více informace naleznete v přiloženém letáku. Obec Dolní Studénky Vás zve na křest knihy Historie zámku a panství Třemešek a besedu s autorem knihy historikem Drahomírem Poláchem v 17 hodin v restauraci U Urbanů v Dolních Studénkách Zároveň bude zahájen prodej knihy za zvýhodněnou cenu. V září vychází jistě zajímavá kniha šumperského historika Drahomíra Polácha Historie zámku a panství Třemešek. Autor v knize seznámí čtenáře s historií panství a zámku Třemešek od doby založení panství, s jeho jednotlivými vlastníky, kteří patřili mezi významné místní rody, jako byly Tunkové, Bukůvkové, Žerotínové, Terschové, Ulrichové a další, až po osudy zámku do doby nedávno minulé. Pomocí vyobrazených starých map obcí Dolních Studének, Hrabišína, Louček, Olešné také vidíme územní proměny panství Třemešek i jeho okolí. Samotný zámek Třemešek je v jednotlivých obdobích detailně dokumentován, jak textově, tak bohatou obrazovou dokumentací pomocí dobových kreseb, fotografií a pohlednic. Knihu ve vázané, barevné, reprezentativní úpravě o rozsahu 240 stran bude v den jejího křtu v restauraci U Urbanů v Dolních Studénkách možno zakoupit za zvýhodněnou cenu 390 Kč. Přineste kabelku, pomozte dobré věci a vyhrajte Kabelkový VELEtrh Deníku Kupte si kabelku a pomozte Kdy: 6. října V kolik: Kde: Moravské divadlo Olomouc Komu pomůžete: dětem, o které se stará Dobré místo pro život Milé dámy (též páni), mámy, přítelkyně, kamarádky, známé i neznámé, kolegyně a též drahé tchyně, darujte, prosím, ve prospěch dobročinného projektu svou kabelku, kterou můžete oželet. KABELKY MŮŽETE NOSIT Už nyní na sběrná místa v Deníku v Aksamitově ulici 2 v Olomouci, ale i do všech lokálních redakcí Deníku, jejichž adresu najdete v tiráži novin. Kabelky můžete přinést i na sběrná místa: Radio Haná, televize ZZIP, kavárna U Slepiček v Olomouci, studio Českého rozhlasu Olomouc. Následný prodej kabelek za symbolické ceny se pak uskuteční 6. října od 9.00 do v Moravském divadle Olomouc. Výtěžek z akce pomůže vykouzlit úsměv na rtech dětem, o které se stará Dobré místo pro život. Za získané prostředky se postaví pískoviště a lavičky. CO ZA SVŮJ DAR MŮŽETE ZÍSKAT? Pokud ve věnované kabelce necháte lístek se svým jménem, kontaktem na sebe a třeba i krátkým příběhem, který se ke kabelce váže, můžete získat exkluzivní wellness pobyt v hotelu Augustiniánský dům****s v Luhačovicích. Sousedské posezení S májovými svátky bývá tradičně v naší obci spojeno sousedské posezení pro seniory, pořádané obcí. Jarně vyzdobený a šeříkem vonící sál U Urbanů se od dvou hodin začal plnit nastrojenými seniory. K poslechu i tanci hrála kapela KMČ Dolní Studénky. Po dobrém obědě z kuchyně pana Urbana seznámil pan starosta přítomné s hotovými, probíhajícími i plánovanými projekty pro zvelebení naší obce, poděkoval seniorům za vše, co vykonali pro obec. Radost babičkám a dědům udělaly svým vystoupením naše děti. Při kávě, čaji, domácích trubičkách od Chlupové babičky i domácích koláčcích si všichni popovídali, zazpívali či zatancovali. O pohodu celého odpoledne se starali zastupitelé naší obce.

7 DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ strana 7 Zájezd ČSŽ pro občany obce tentokrát na Slovácko Cílem letošní poznávací expedice Českého svazu žen byly zajímavosti Slovácka. Plný autobus zvídavých občanů vyrazil o půl sedmé ráno, v sobotu 16. srpna, směrem na Napajedla. Tam se sedadla autobusu vyměnila za sedadla výletní lodi Morava a následovala plavba po části Baťova kanálu i s průplavem přes zdymadla do Spytihněvi. Jen kousíček to bylo do Modré, kde nás očekávaly hned dva unikáty. Živá voda s ukázkou podvodního světa našich řek a rybníků (skleněný tunel) a také archeoskanzen, kde jsme si přiblížili život období Velké Moravy v té době totiž bylo hlavní sídlo Velkomoravské říše právě v tomto kraji kolem Uherského Hradiště. Zdejší stavby jsou sem přemístěny z nejbližšího okolí. Na dohled byl Velehrad, naše nejslavnější poutní místo zasvěcené Cyrilu a Metodějovi, našim věrozvěstům. Závěr výletu patřil návštěvě hradu Buchlov. Poznali a viděli jsme mnoho nového a zajímavého. Cíl expedice byl splněn a už se těšíme na další zájezd v příštím roce. Dík za vše patří organizátorkám Českého svazu žen. Pietní vzpomínka Stalo se již tradicí, že občané a hlavně děti naší obce společně vzpomeneme všech těch, kdo položili své, mnohdy mladé životy, za svobodu v první i druhé světové válce. Letos se tak stalo v předvečer Dne vítězství nad fašismem, ve středu 7.května. Byla položena kytice u pomníku obětem I. sv. války u kostela a poté se sešly oba lampionové průvody z Králce a od školy v Dolních Studénkách na horním hřbitově, kde u pomníku obětem II. sv. války a památníku Bratrušovské tragédie proběhl slavnostní pietní akt. Byl položen věnec, s krátkým pásmem vystoupily děti z naší ZŠ a starosta obce, Ing. Radim Sršeň, Ph.D., připomněl všem osudy padlých a události posledních týdnů II. sv. války. Za sokolovnou bylo poté připraveno večerní posezení s opékáním buřtů a občerstvením a také ohňostroj. Setkání spolužáků r Poslední květnová neděle patřila spolužákům škol v naší obci, narozených v letech Sjelo a sešlo se tu kolem stovky přátel, kteří si měli o čem popovídat, všichni zavzpomínali na svá školní léta, na lumpárny i první lásky, na různé příhody ze školních lavic. Dopoledne patřilo návštěvě školy, poté si všichni prohlédli nově otevřenou stavbu Technické zázemí obce, kulturní a sportovní areál, kde právě probíhal volejbalový turnaj. Shlédli také nový odpočinkový areál mezi obcí a hřbitovem a na hřbitově se zastavili u hrobů těch kamarádů, kteří se tohoto srazu nedočkali. Po společném fotu před budovou obecního úřadu následoval oběd a poté volná zábava na sále U Urbanů. Setkání přišel pozdravit starosta obce, seznámil o dění a výstavbě v obci a spolu s velkoplošným promítáním fotografií ze života v obci ukázal přítomným, jak žije naše obec po celý rok. Bylo to krásné setkání a věříme, že za pět let se opět všichni sejdeme.

8 strana 8 Od posledního vydání Dolnostudénského zpravodaje TJ Sokol uspořádala pro své spoluobčany a širokou veřejnost několikero akcí. Tou první byl tradiční Turnaj Osvobození, který proběhl v sobotu 3. května a přes zimní počasí, kdy rtuť teploměru nepřesáhla 10 kladných C se do areálu za sokolovnou sjelo úctyhodných 27 týmů. I v této slotě byl k vidění pěkný antukový volejbal Po celodenních bojích jak v kategorii mužů, tak i v ženách byly v pozdních odpoledních hodinách známi vítězové. Ve XXXIV. ročníku mužské části se vítězi stali členové Kofola teamu Brno, stříbro si odvezl tým Šumperk C a bronz bral celek La Strike. V jubilejním XXX. ročníku ženské kategorie se nakonec z vítězství radovaly hráčky týmu Na Šrot, druhé pódium získaly Pralinky a třetí pozici obsadily členky týmu Davidovek. Organizátoři z TJ Sokol touto cestou děkují všem aktivním i pasivním příznivcům hry pod vysokou sítí za účast na Turnaji Osvobození, že i přes nepřízeň počasí si udělali čas a dojeli na naše volejbalové setkání, je to pro nás pořadatele odměna za snahu a čas věnovaný tomuto stále oblíbenému podniku. Další akcí, kterou uspořádali členové TJ Sokol Dolní Studénky bylo Sokol v sobotu 24. května 2014 Zahradní posezení. To se neslo ve znamení oslavy 110. výročí vzniku naší organizace. K vidění byl atraktivní sportovně-kulturní program, okořeněný autogramiádou vicemistra světa v ledním hokeji do 18 let Alexe Rašnera. Po nabitém odpoledním programu jsme se všichni těšili na večerní koncert populární šumperské skupiny Holátka, ale opět zasáhla vyšší moc: zhruba v hod. se nad kulturním areálem zatáhly bouřkové mraky a po průtrži, která následovala a mohutném úprku návštěvníků jsme k naší nelibosti byli nuceni v cca. 22 hod. posezení ukončit. Děkujeme všem účinkujícím za perfektní, vyšperkovaná vystoupení a spolu s organizátory a návštěvníky doufáme, že k nám bude příští rok počasí příznivěji nakloněno. Tou,prozatím,poslední akcí připravenou pro spoluobčany a přespolní byl v sobotu 9. Srpna V.. ročník Míčového sedmiboje. Tohoto setkání sedmibojařů se letos zúčastnilo 8 párů. Čtyři dvojice přijely až z jižní Moravy: tři byly z Holešova a jedna dvojice z Uherského Hradiště, tři páry reprezentovaly okresní město a jedna dvojice hájila čest sportovců z Dolních Studének. Po rozlosování do jednotlivých sportů se dvojice sedmibojařů postupně utkávaly v těchto sportech: badminton, stolní tenis, basket, nohejbal, volejbal, házená a tenis. Všechny sporty se odehrávaly v našem areálu a to buď v naší útulné sokolce, nebo ve venkovním areálu. Od dopoledních hodin sportovce doprovázelo ideální počasí, slunečno, bezvětří, už jsme si říkali, že by se konečně jedna akce letos co se týče počasí vydařila. Ale chyba lávky! V 16 hod. přišla dokonce ze dvou směrů černá bouřková mračna, opět průtrž a tím pádem i přerušení posledních dvou rozehraných sportů - házená a tenis. Tyto sporty jsme byli nuceni odehrát v sokolce a to tak, že tenis byl nahrazen stolním tenisem a házenou jsme zimprovizovali na hod tenisákem přes celou délku tělocvičny do prázdné branky o rozměrech 1.5 m+0.7 m. Nemyslete si, nic jednoduchého to není. Po skončení posledního sportu jsme v našem Falcons clubu provedli vyhlášení výsledků a předaní cen těm nejlepším. Poháry za první místo si do Holešova odvezl pár Hasala- Dragan, druhé místo obsadili sedmibojaři ze Šumperka Lukáš-Kolář M. a třetí pozici uhájili Novák J.-Hubr M. z Holešova. Určitě čekáte na umístění domácí dvojice Horáček Jarda - Bureš Michal, skončili jsme na krásném osmém místě, ve většině sportů DOLNOSTUDÉNSKÝ ZPRAVODAJ nám nepřál los a po delší večerní analýze v našem klubu jsme došli k závěru, že ani načasování formy nebylo optimální. Doufáme, že výkonnost dojde v pravý čas příští rok, kdy se uskuteční VI. ročník. Na měsíc září si obětaví členové TJ Sokol Dolní Studénky připravili poslední venkovní akci v letošním roce a tou je populární Turnaj Odborářů ve volejbalu mužů a žen, určený především pro neregistrované odbíjenkáře. Volejbalové setkání má stanovené datum na sobotu 6. září 2014 se začátkem v 8.30 hod. Kromě nefalšovaných volejbalových bitev bude zajištěno i bohaté občerstvení. Vážený spoluobčane, neseď u televize nebo pod pergolou na zahradě a dojdi kouknout na umění hráčů a hráček, kteří mají rádi hru pod vysokou sítí, organizátoři se na Tebe těší, svým příchodem a návštěvou areálu za sokolovnou oceníš snahu těchto lidiček, něco pro Tebe nachystat a připravit, vždyť je to stojí hodně úsilí a času. Krásný zbytek prázdnin a dovolených přejí členové TJ Sokol Dolní Studénky. Více foto z našich akcí najdete na jarda horacek Účastníci Míčového7boje Turnaj Osvobození - pořadatelé Zahradní posezení- průtrž mračen Úvodní nástup družstev Zahradní posezení Vydavatel: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, , Dolní Studénky, IČ: , periodický tisk obce Dolní Studénky Evidenční číslo: MK ČR E 20215, Četnost vydávání: 4 x ročně, Číslo 2/2014, Datum vydání:

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak

Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Červen 2014 Vydává obecní úřad v Bítově www.obecbitov.cz Bítovjak Budoucí zásahová jednotka. 1 Slovo starosty obce Vážení občané, těmito několika řádky Vám chci sdělit, co se podstatného událo v naší obci

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Třinec přátelský rodině

Třinec přátelský rodině TŘINEC Třinec přátelský rodině Město Třinec vítěz Soutěže Obec přátelská rodině v kategorii od 10 001 do 50 000 obyvatel Dne 12.03.2013 byly ministryní práce a sociálních věcí Ing. Müllerovou slavnostně

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Kaple sv. Prokopa, Klokočka ČÍSLO ZDARMA Klokočská stezka Na poslední chvíli jsme změnili plán našeho tradičního sobotního výletu a vypravili jsme se pěšky, společně i s pejskem,

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, jarní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v únoru a březnu 2008. Ve druhé části zpravodaje

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 ZPRAVODAJ číslo 14 Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC srpen 2013 V sobotu 6.července proběhly oslavy 135 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Kamberku. Slavnostní nástup na Městečku, průvod obcí,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj. Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. ČERVENEC 2014 (vyšlo 31. 7. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Pozvánka na fotbalový turnaj Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014.

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010

Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2010 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk

Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Přihláška na letní tábor DDM Vimperk Název tábora:.. Termín:. Jméno a příjmení.... Škola. třída. narozen zdravotní pojišťovna. Adresa bydliště.. Telefon..e-mail. Otec dítěte jméno a příjmení, zaměstnání.

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Český pohár v dálkovém plavaní

Český pohár v dálkovém plavaní Ö W R 10. ročník Mezinárodního veřejného plaveckého závodu a Český pohár v dálkovém plavaní 2. 3. 8. 2014 od 13.00 hod Lipenská nádrž - DOLNÍ VLTAVICE Pořádáno za finanční podpory Jihočeského kraje a Ministerstva

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. Mistostarostka obce Renata Dobrá. ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) Stručné info. Den dětí 1.6.2014 ČERVEN 2014 (vyšlo 30. 6. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Den dětí 1.6.2014 Panckrockmetalový festival Dřetfest 19.7.2014. Výlet na horu

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309

JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 JE TADY JARO 2013 evidenční číslo: MK ČR E 15309 Vyhlášení veřejné sbírky na rekonstrukci ROZHLEDNY NA KŘÍŽKÁCH Účelem sbírky je záchrana a zhodnocení tohoto místa pro současné i příští generace a z tohoto

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha

Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha září 2011 8. ročník, č. 9 pro potřeby klientů Domova pro seniory Pyšely Domov pro seniory Pyšely Náměstí T.G.Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel : Hlavní město Praha Milí přátelé, prázdniny utekly

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK Starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, tak nám to pěkně uběhlo. Dětem skončily prázdniny, nám ostatním zase dny volna a odpočinku. Především srpen se povedl, opět byla plně využita naše upravená požární nádrž, nezahálelo

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více