Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014"

Transkript

1 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, vložka 5403 (dále jen Pořadatel ). Organizátorem soutěže je společnost McCoy & Partner spol. s r.o., se sídlem Americká 579/17, Praha 2, PSČ , IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka (dále jen Organizátor ). Organizátor zajišťuje pro Pořadatele veškeré činnosti související se zajištěním řádného průběhu soutěže. 2. Termín soutěže Soutěž probíhá v termínu od do včetně (dále jen Doba konání soutěže ) na území České republiky. Doba konání soutěže je rozdělena do padesáti (50) soutěžních dnů, které korespondují se dny kalendářními, vždy od 00:00 hodin do 24:00 hodin daného soutěžního dne (dále jen Soutěžní den ). 3. Podmínky účasti v soutěži Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která je Klientem GE Money Bank, a.s. a držitelem kreditní nebo debetní karty GE Money Bank, a.s., která v Době konání soutěže uskuteční minimálně 1 platbu kreditní nebo debetní kartou GE Money Bank, a.s. u jednoho z partnerů programu bene+, kteří jsou ke dni provedení platby uvedeni na (dále jen partner programu bene+ ) a a) zašle v Době konání soutěže soutěžní SMS na telefonní číslo ve formátu: BENE(mezera)JMÉNO(mezera)PŘÍJMENÍ(mezera)ROKNAROZENI(mezera)NÁZEVOBCHODU (například: BENE JAN NOVAK 1978 KIKA) nebo b) vyplní (úplně) v Době konání soutěže soutěžní formulář na internetové stránce a zašle jej Pořadateli (dále jen Účastník soutěže ). 4. Jak soutěž probíhá Účastník soutěže se může soutěže účastnit opakovaně, vždy za splnění podmínek dle čl. 3 těchto pravidel. S každou platbou provedenou u některého z partnerů programu bene+ se Účastník soutěže může soutěže účastnit jen jednou. V rámci Doby konání soutěže může Účastník soutěže vyhrát pouze jednou, tj. může se stát výhercem jen v jednom soutěžním dni. Okamžik provedení platby u některého z partnerů programu bene+, se kterou se Účastník soutěže účastní, musí předcházet okamžiku zaslání soutěžní SMS nebo zaslání soutěžního formuláře, přičemž pokladní doklad musí být z Doby trvání soutěže a může být v soutěži použit pouze jednou. V případě, že Účastník soutěže zasílá během jednoho Soutěžního dne více soutěžních SMS nebo webových formulářů, každá SMS a každý formulář se vztahuje k jedné určité účtence dle času nákupu, který je na ní uveden, tj. první zaslaná SMS/ formulář se vztahuje k časově nejstarší účtence daného dne atp. S jednou účtenkou tak nelze poslat více SMS či formulářů, ani nelze s jednou účtenkou soutěžit prostřednictvím SMS i formuláře zároveň. Účastník soutěže je povinen si uschovat každou účtenku dokládající provedenou platbu u některého z partnerů programu bene+, se kterou se účastní soutěže. Soutěžní SMS je možné posílat v České republice prostřednictvím sítí mobilních operátorů T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic, Telefónica O2 Czech Republic a MobilKom Czech Republic. Cena odeslané soutěžní SMS je 4,- Kč včetně DPH. Do 24 hodin od odeslání soutěžní SMS obdrží Účastník soutěže zpětnou SMS potvrzující jeho účast v soutěži nebo SMS s informací o tom, co ve své SMS uvedl nesprávně. Tyto zpětné SMS nejsou zpoplatněny. V případě nesprávného zadání tvaru soutěžní SMS může Účastník soutěže zaslat opravenou soutěžní SMS. Opravená soutěžní SMS je zpoplatněna, jak je uvedeno v předchozím odstavci. 1

2 Každý Soutěžní den vyhrává jeden Účastník soutěže v jedné šťastné chvilce. Výhercem se stává Účastník soutěže, jehož platná soutěžní SMS nebo platný vyplněný soutěžní formulář bude do systému Pořadatele doručen ve šťastnou chvilku daného soutěžního dne dle těchto pravidel nebo co nejdříve po šťastné chvilce, a to při splnění dalších podmínek soutěže dle těchto pravidel. Šťastnou chvilkou se rozumí časový okamžik definovaný datem a časem (SEČ) s přesností na sekundy. Šťastné chvilky pro každý soutěžní den budou po celou Dobu konání soutěže zveřejněny na webu SMS službu provozuje společnost MATERNA Communications a.s. Více informací o službě Premium SMS v České republice na 5. Výhry, vyhodnocení soutěže, předání výher Výhrou v každém jednotlivém soutěžním dni jsou a) poukázky na nákup zboží u některých z níže uvedených největších partnerů programu bene+ a/nebo b) zboží/služby od některého z níže uvedených největších partnerů programu bene+, a to v celkové hodnotě Kč: - Agip - BENU lékárna - Datart - Pet Center - CineStar - Neoluxor - Auto kelly - Pompo - kika - Marionnaud - Fischer - Flamengo - Husky - SCANquilt - eiffel optic - Ticketpro - Corial - Megapytel - Likor - Albi Složení výhry, tj. poměr plnění dle písm. a) a b) určuje Pořadatel. Výherci budou kontaktováni Organizátorem do 48 hodin od konce daného Soutěžního dne, a to na čísle mobilního telefonu, ze kterého zaslali soutěžní SMS nebo které vyplnili do soutěžního formuláře. Organizátorem budou v této SMS vyzváni k předložení účtenky dokládající provedenou platbu u partnerů programu bene+, na základě které vyhráli v soutěži. V případě, že z jednoho telefonního čísla bude zasláno více soutěžních SMS anebo toto číslo bude uvedeno ve více webových zprávách, vyhrazuje si Organizátor právo vyžádat stejným způsobem všechny odpovídající účtenky a v případě jejich nedoložení či nesplnění podmínek pravidel výhru nevydat. Výherci musí tyto účtenky poslat doporučeně poštou nebo doručit osobně neprodleně po vyzvání, a to na adresu Organizátora. 2

3 Pokud výherce nedoloží příslušné účtenky dokládající provedené platby u partnerů programu bene+, se kterými se výherce zapojil do soutěže, do 7 dnů ode dne oznámení výhry, ztrácí nárok na výhru a výhercem daného Soutěžního dne se stává další Účastník soutěže, který jako další v pořadí splnil podmínky výhry. Výhra bude výherci zaslána vždy do pěti týdnů ode dne, kdy se stal Účastník soutěže výhercem. V případě, že nebude možné výhru výherci doručit, ztrácí na ni nárok a výhercem se stává další Účastník soutěže, který jako další v pořadí splnil podmínky výhry. 6. Souhlas se zpracováním osobních údajů Odesláním soutěžní SMS nebo vyplněného soutěžního formuláře Účastník soutěže potvrzuje, že se před odesláním soutěžní SMS, resp. vyplněného soutěžního formuláře, seznámil s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Zároveň v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění vyjadřuje odesláním soutěžní SMS nebo vyplněného soutěžního formuláře souhlas a) se zpracováním svých osobních údajů Pořadatelem a Organizátorem v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, ová adresa a rok narození, poskytnutých Pořadateli jako správci osobních údajů ve Smlouvě o revolvingovém úvěru a vydání a užívání kreditní karty a/nebo ve Smlouvě o bankovních produktech a službách, a příp. též v soutěžním formuláři, za účelem dalšího marketingového zpracování souvisejícího s účastí v soutěži, za účelem záznamu textového obsahu soutěžní SMS a soutěžního formuláře a záznamu data a času přijetí soutěžní SMS a soutěžního formuláře a dále za účelem zveřejnění osobních údajů výherce soutěže v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na výherní listině, která bude umístěna na internetových stránkách soutěže, na b) se zpracováním svých osobních údajů společností MATERNA Communications a.s. do doby vyhodnocení soutěže v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, ová adresa a rok narození, za účelem zpracování - záznamu textového obsahu soutěžní SMS a soutěžního formuláře a záznamu data a času přijetí soutěžní SMS a soutěžního formuláře, uchování těchto údajů do doby vyhodnocení soutěže a zpracování přehledu doručených soutěžních SMS a soutěžních formulářů v jednotlivých Soutěžních dnech. Účastník soutěže má právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů. Domnívá-li se Účastník soutěže, že Pořadatel nebo Organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, může požádat Pořadatele nebo Organizátora o vysvětlení a požadovat, aby byl vzniklý stav napraven. Nevyhoví-li Pořadatel nebo Organizátor oprávněné žádosti Účastníka soutěže, má Účastník soutěže právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento úřad se Účastník soutěže může se svým podnětem obrátit i přímo. 7. Ostatní podmínky soutěže Odesláním soutěžní SMS nebo vyplněného soutěžního formuláře vyjadřuje účastník v souladu s 84 a násl. občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevu osobní povahy pořízených Pořadatelem nebo Organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže, identifikací výherce a předáváním výhry pro komerční účely ve všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení, všemi obvyklými způsoby a s jejich následnou úpravou. Účastník soutěže uděluje Pořadateli tento souhlas bez věcného, množstevního a územního omezení, pouze však k účelům výše uvedeným, a to na dobu 18 měsíců ode dne počátku Doby konání soutěže. Do soutěže budou zařazeni všichni Účastníci soutěže, kteří splní pravidla soutěže. Účastník soutěže bude ze soutěže vyloučen v případě, že Pořadatel a/nebo Organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření, že Účastník soutěže jedná v rozporu s pravidly soutěže a/nebo dobrými mravy (např. podvodné nebo nekalé jednání). Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen také Účastník soutěže, který neuvede všechny požadované údaje nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně. V případě vyloučení Účastníka soutěže ze soutěže z jakéhokoliv důvodu jeho nárok na výhru zaniká. V případě, že se takový Účastník soutěže stane i přes uvedené skutečnosti výhercem v soutěži, nemá nárok na výhru, výhra mu nebude předána a výhercem se stává další Účastník soutěže v pořadí. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za nedoručení soutěžní SMS ani jiných SMS dle těchto pravidel, za nedoručení soutěžních formulářů ani za jakékoli technické či telekomunikační obtíže, nedostatky či závady vzniklé v průběhu soutěže 3

4 v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro Účastníky soutěže. Do soutěže budou přijímány pouze soutěžní SMS zaslané z identifikovatelných mobilních telefonických čísel (MSISDN). Soutěžní SMS zaslané přes jakékoli internetové SMS brány, soutěžní SMS z pevných telefonních linek či jiných aplikačních rozhraní nebudou do soutěže zařazeny. Soutěžní SMS a/nebo soutěžní formuláře nesplňující tato pravidla budou považovány za neplatné a nebude k nim v soutěži nijak přihlíženo, tj. nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel a Organizátor jsou oprávněni kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel a Organizátor mají právo vyloučit kteréhokoli Účastníka soutěže ze soutěže v případě, že takový Účastník soutěže porušil tato pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla Účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze zaslat Pořadateli nebo Organizátorovi písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí Pořadatele o námitce je konečné. Účastník soutěže nemá nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora či Pořadatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech. Vymáhání účasti v soutěži či výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména soutěž v jejím průběhu přerušit či předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Více informací o soutěži a případné změny pravidel soutěže budou zveřejněny na internetových stránkách 4

5 Vánoční soutěž bene Šťastné chvilky Soutěžní den Přesný čas šťastné chvilky :26: :45: :30: :03: :10: :17: :38: :32: :13: :50: :42: :00: :20: :11: :12: :45: :22: :00: :23: :14: :59: :01: :29: :59: :38: :20: :21: :15: :17: :02: :50: :20: :39:00

6 :39: :11: :41: :00: :40: :05: :14: :53: :54: :17: :30: :24: :33: :44: :02: :48: :28:00

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung

Podrobná pravidla kampaně Samsung Podrobná pravidla kampaně Samsung Kup chladničku Samsung a získej až 4000 Kč zpět za další nákup vybraných produktů Samsung! Obecné informace 1) Organizátor kampaně: Samsung Electronics Czech and Slovak,

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam:

Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: Všeobecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1. Klient znamená

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SIM PŮJČKA s.r.o. Obchodní podmínky pro půjčky poskytované společností SIM PŮJČKA s.r.o., se sídlem Praha 5, Astlova 3205/1, PSČ 150 00, IČ 015 48 689, zapsaná v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ELEKTRONICKÉHO SÁZENÍ U TIPSPORT.NET a.s. OBSAH: 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURSOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE

Více

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE

Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE Statut SAZKA KLUBU PREAMBULE 1 Úvodní ustanovení 1. SAZKA KLUB je věrnostní program, který SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851, Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze dne 28.

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti Tesseract spol. s r.o. A. Předmět všeobecných obchodních podmínek 1. Všeobecné obchodní podmínky

Více

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA

Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pravidla soutěže: DENÍK A RADEGAST HLEDAJÍ NEJVĚRNĚJŠÍHO RADEGASŤÁKA Pořadatel soutěže: Plzeňský Prazdroj, a.s., U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, Česká republika Organizátor soutěže: Kubis Interac ve SRL,

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím mobilních sítí společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. (dále

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak;

(e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (e) Odkazy na článek či odstavec v těchto Podmínkách znamenají odkaz na článek či odstavec těchto Podmínek, není-li výslovně uvedeno jinak; (f) Osobní údaj znamená jakoukoli informaci, údaj, týkající se

Více