VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY abix I. Základní ustanovení Tyto obchodní podmínky stanovují podmínky nákupu v internetovém obchodě Tyto obchodní podmínky na straně jedné stanovují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je abix, s.r.o., identifikační číslo: , spisová značka C vedená u Krajského soudu v Brně, sídlem: Stolařská 491, Uherský Brod, PSČ a na straně druhé stanovují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího. Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí výše definovaný spotřebitel nebo podnikatel. Podnikatel je pro účely této smlouvy osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění, osoba podnikající na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů. Právní vztahy mezi kupujícím podnikatelem a prodávajícím, které nejsou výslovně upraveny těmito obchodními podmínkami nebo jinou smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny v právě platné verzi na webových stránkách internetového obchodu Návrhem kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je vystavení nabízeného zboží prodávajícím na tyto internetové stránky. Ke vzniku kupní smlouvy dojde odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky prodávajícím. Přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním em na ovou adresu zadanou kupujícím v registraci na internetovém obchodu prodávajícího. Kupující objednává zboží za velkoobchodní cenu uvedenou na internetovém obchodu dle jeho dealerské kategorie, případně dle individuálního nastavení ceny u jednotlivých produktů. II. Kupní smlouva a obchodní podmínky Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými k momentu odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu seznámil a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí. Součástí těchto obchodních podmínek jsou dále Reklamační řád a Ceny dodání. Tyto obchodní podmínky ve znění platném v momentě odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. Vztahy vznikající na základě uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a Obchodního zákoníku České republiky. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Technické kroky, které vedou k odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu, jsou zřejmé z procesu vytváření objednávky v internetovém obchodě prodávajícího. Prodávající používá komunikační prostředky pro komunikaci na dálku (tento internetový obchod, firemní prezentace výrobce, ové kontakty na prodejce či jím pověřenou osobu, rozhraní pro písemnou komunikaci s pověřeným zástupcem prodávajícího, uvedená kontaktní

2 telefonní a faxová čísla na prodejce či jím pověřenou osobu) s tarifikací závislou na tarifu telekomunikačních služeb, které používá kupující. Kupní smlouva uzavřená mezi kupujícím a prodávajícím je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. III. Registrace a ochrana osobních údajů Uzavření kupní smlouvy nebo odeslání návrhu na uzavření kupní smlouvy s využitím internetového obchodu je možné až po sdělení osobních údajů kupujícího. Jedná se zejména o tyto údaje: jméno a příjmení, dodací adresa, , telefonní číslo a fakturační údaje. Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji bude zacházet v souladu s platnými právními předpisy, a zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Prodávající nebude poskytovat osobní údaje třetím osobám, které nemají souvislost se zajištěním technologického chodu internetového obchodu nebo s plněním uzavřené kupní smlouvy. Kupující přijímá, že osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo odesláním návrhu kupní smlouvy budou prodávajícím poskytnuty třetím osobám zajišťujícím technologický chod internetového obchodu, logistiku a distribuci předmětu uzavřené kupní smlouvy a platbu předmětu uzavřené kupní smlouvy. Kupující přijímá, že třetí osoby zajišťující technologický chod internetového obchodu, logistiku a distribuci předmětu uzavřené kupní smlouvy a platbu předmětu uzavřené kupní smlouvy mohou osobní údaje získané v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím poskytovat dalším osobám, pokud je to nezbytné pro řádné zajištění chodu technologií internetového obchodu, logistiku a distribuci předmětu uzavřené kupní smlouvy a platbu předmětu uzavřené kupní smlouvy. Získané osobní údaje jsou shromažďovány za účelem splnění uzavřené kupní smlouvy a k marketingovým akcím prodávajícího. Uzavřením kupní smlouvy nebo odesláním návrhu kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů a to jména, příjmení, adresy, případně IČ, DIČ a názvu společnosti, po dobu minimálně pěti let, maximálně na dobu, kterou povolují příslušné právní předpisy, od uzavření smlouvy nebo zaslání návrhu kupní smlouvy a to za účelem případného nabízení obchodu a služeb prodávajícího. Odvolání tohoto souhlasu má možnost učinit kupující kdykoli po dobu uděleného souhlasu. Odvolání tohoto souhlasu musí učinit kupující písemnou formou. Kupující má právo přístupu pouze a výhradně ke svým osobním údajům. Kupující má právo na opravu svých osobních údajů, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Smluvní vztah (kupní smlouvu) lze uzavřít i bez poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pro tento případ má kupující možnost využít kolonku Poznámka k objednávce, kde kupující může projevit vůli uzavřít smluvní vztah bez souhlasu se zpracováním osobních údajů, například větou " Nesouhlasím se zpracováním osobních údajů." V takovém případě budou osobní údaje zpracovány pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh kupujícího. IV. Ceny

3 Uváděné ceny jsou konečné, smluvní, uváděné včetně příslušné Daně z přidané hodnoty (pokud není u ceny uvedeno bez DPH"), včetně dalších poplatků a daní, které musí kupující uhradit. Výjimkou jsou poplatky za dopravné, které prodávající účtuje dle cen uvedených v části internetového obchodu Ceny dodání. Akční ceny platí pouze do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů skladem akčního zboží nebo po dobu přesně časově určenou. V. Výběr a expedice zboží Kupující může svou objednávku uskutečnit : 1. prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, Technické kroky, které vedou k odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu v internetovém obchodě prodávajícího, jsou zřejmé z procesu vytváření objednávky v internetovém obchodě prodávajícího. Pokud by se vyskytl jakýchkoliv problém s expedicí objednaných výrobků či služeb, bude kupující neprodleně telefonicky či pomocí u informován a kupujícímu bude ze strany prodávajícího nabídnuto adekvátní řešení. Takto navrhované řešení může kupující bez udání důvodu odmítnout a objednávku okamžitě zrušit. VI. Vrácení nepoužitého zboží prodávajícímu Kupující má právo vrátit prodávajícímu nepoužité zboží v původním a neporušeném balení za následujících podmínek: 1. pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a kupujícím je spotřebitel, má kupující právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění v souladu s 458 odst. 1 Občanského zákoníku. Prodávající má v takovém případě právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. 2. pokud byla kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku do 12 měsíců, má kupující právo od smlouvy odstoupit a vrátit jej prodávajícímu. Za tuto službu bude prodávající účtovat kupujícímu poplatek ve výši 15% hodnoty zboží uvedené v kupní smlouvě. Tento poplatek kryje náklady prodávajícího spojené s kontrolou kvality vráceného zboží. Tento poplatek bude kupujícímu odečten z vrácené platby. Kupující má možnost vybrat si peněžní plnění formou účetního zápočtu s jeho další objednávkou, vrácení platby na jeho účet nebo v hotovosti v sídle prodávajícího v pracovních hodinách, vše po předchozí telefonické domluvě s účetním oddělením prodávajícího a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

4 Kupující může vrácené zboží zaslat na adresu prodávajícího na vlastní náklady, nebo využít možnost toto zboží předat osobně obchodnímu zástupci prodávajícího bezplatně oproti dodacímu listu, kde bude přesně specifikováno vrácené zboží. Kupující má také právo uvedené vrácené zboží vyměnit za jiné po předchozí domluvě s prodávajícím (viz Kontakty) k nalezení nejvhodnějšího řešení. VII. Dodací a platební podmínky Do úplného zaplacení a převzetí zboží ze strany kupujícího zůstává zboží majetkem prodávajícího, nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží kupujícím. Kupující při dodání zboží přepravcem překontroluje spolu s přepravcem stav zásilky podle uzavřené kupní smlouvy (zejména neporušenost přelepové pásky s firemním logem a poškození přepravní krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zjevně poškozené zásilky. Pokud by kupující takovou zásilku převzal, je nezbytné poškození popsat v škodním protokolu přepravce. O poškozené nebo neúplné zásilce je nutné: 1. s dopravcem sepsat škodní protokol, 2. kontaktovat prodávajícího telefonicky na telefonním čísle uvedeném v části internetového obchodu Kontakty, 3. škodní protokol bez zbytečného odkladu zaslat em, nebo poštou prodávajícímu na kontaktní adresu uvedenou v části internetového obchodu Kontakty. VIII. Záruční podmínky Záruční podmínky se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy České republiky. IX. Závěrečná ustanovení Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od a ruší předchozí znění Obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuálně platné znění Obchodních podmínek je vždy zveřejněno na internetových stránkách Předcházející verze Obchodních podmínek nejsou Prodejcem zveřejňovány, kupující má možnost archivovat a reprodukovat tyto obchodní podmínky.

5

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. Všeobecné obchodní podmínky společnosti Visimpex a.s. I. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů. Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), upravují vztahy mezi smluvními stranami

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky společnosti FaMe trade s.r.o., se sídlem Horní Česká 206/35, 669 02 Znojmo IČ 29292859, DIČ CZ29292859 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) es vztahují na nákupy prostřednictvím internetového obchodu na stránkách, www.arles.cz provozovaném obchodní

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014

Obchodní podmínky. Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky platné od 19. 11. 2014 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (e-shop), který je provozován společností COOP Mobil s.r.o. Podmínky vymezují

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád. Obchodní podmínky Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především textilu a hudebních

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Níže uvedené obchodní podmínky včetně reklamačního řádu, který je jejich nedílnou součástí, platí pro nákup v internetovém obchodě www.servercontrol.cz. Obchodní

Více

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu provozovaném společností Private Mobile a. s. od 1.6.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost Private

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás.

Další informace o Wterm jsou uvedeny na webové stránce www. wterm.cz v sekci O nás. Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost RPR Wterm s.r.o. IČ:258,32646, DIČ:CZ25832646,

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.webbambino.cz Kontaktní údaje Provozovatel obchodu a zodpovědná osoba: Andrea Dočekalová Adresa:

Více

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy

II. Sdělení prodávajícího kupujícímu spotřebiteli před uzavřením smlouvy Všeobecné obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup a prodej výrobků a zboží společnosti KD TRADE PRAHA s.r.o., se sídlem Bělehradská 1115/33, Vinohrady, 120 00 Praha

Více

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Obchodní podmínky ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ Obchodní podmínky Prodávající a provozovatel internetového portálu: Jakub Lang sídlem Brno - Komárov, Schwaigrova 646/6, PSČ 617 00 IČ: 02285762, DIČ: není plátce DPH Fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád

Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky, nákupní a reklamační řád 1.Všeobecná ustanovení a) Prodávajícím a provozovatelem webu www.topvet.cz je MVDr. Jiří Pantůček, Vodova 40, 612 00 Brno, IČ: 66578281,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží na internetu Vymezení pojmů použitých v těchto všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží na internetu: Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo,

Více

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. I. Základní ustanovení. II. Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) Prodávajícího/OSVČ Fedor Obryvalin, se sídlem Nušlova 2298/61, 158 00, Praha - Stodůlky, ič: 01296060 (dále jen

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení Tyto obchodní podmínky (dále též OP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.pro-long.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky 2013

Obchodní podmínky 2013 Obchodní podmínky 2013 Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o. s. (www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS Spotřebitelského

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o.

Obchodní podmínky www.solarcontrols.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. SOLAR controls s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD, PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOLAR controls s.r.o. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 1. ledna 2014 a ruší se platnost všech předchozích

Více

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Obchodní podmínky 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní podmínky obchodní společnosti NATUFAKTS, s.r.o. se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava, IČ: 030881061, DIČ: CZ030881061, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách: 1. Obecná ustanovení: 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.airex.cz (dále jen internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP BEWIT Společnost: BEWIT FRANCHISE, s.r.o. IČ: 29443237, DIČ: CZ29443237 se sídlem Nová čtvrť 287/1, Ostrava Lhotka, 725 28 zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu ZelenýDrak.cz Článek I. Základní ustanovení 1) Těmito obchodními podmínkami se řídí právní vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím, při

Více

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky Všeobecná ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.gwprofit.eu provozovaném obchodní společností Gold Way Czech a.s., zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele pro uzavírání smluv o dodání zamykatelných stojanů na jízdní kola VELOCK a dalších výrobků a služeb z nabídky společnosti TANO TECHNIK, spol. s r.o se sídlem

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

Pokud celková cena objednávky překročí 20.000,- Kč, vyhrazuje si prodávající právo na platbu předem.

Pokud celková cena objednávky překročí 20.000,- Kč, vyhrazuje si prodávající právo na platbu předem. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Provozovatel Provozovatelem internetového obchodu www.sos-shop.cz je společnost: JOŠT - PÁSLER s.r.o. Broumovská 39 547 01 Náchod Malé Poříčí IČ 28765745 DIČ CZ28765745 Tel.

Více

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o.

Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. Obchodní a dodací podmínky MANUTAN s.r.o. 1. Obecná pravidla Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MANUTAN s.r.o., se sídlem

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi firmou Lukáš Kochrda, IČ: 01013114, se sídlem Doupě 62, 588 56 Telč (dále jen Dodavatel

Více