RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK Článek 1 Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany"

Transkript

1 RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV / VZ NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele č. 2: Číslo smlouvy dodavatele č. 3: Číslo smlouvy dodavatele č. 4: Číslo smlouvy dodavatele č. 5: Číslo smlouvy dodavatele č. 6: Článek 1 Smluvní strany 1.1 Centrální zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3, Praha 7 IČO: CZ Bankovní spojení: ČNB Praha /0710 Zastoupená: Mgr. Zdeněk Cvejn, ředitel odboru veřejných zakázek a centrálních nákupů tel.: fax: (dále jen centrální zadavatel ) na straně jedné a Ing. Josef Šprtel, odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů tel.: fax: Dodavateli: Dodavatel č. 1: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným krajským soudem v Bankovní spojení: Dodavatel č. 2: 1

2 IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení: Dodavatel č. 3: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení: tel.: fax: Dodavatel č. 4: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení Dodavatel č. 5: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení 2

3 Dodavatel č. 6: IČO: Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Bankovní spojení (dále jen dodavatel ) na straně druhé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 11 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ ) a 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ObZ ), tuto rámcovou smlouvu na Dodávku kancelářských potřeb-skartovačky, zpětné projektory a kalkulačky pro rok (dále jen rámcová smlouva ). ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 2 Účel rámcové smlouvy 2.1 Účelem této rámcové smlouvy je zabezpečit v letech plynulé zásobování veřejných zadavatelů kancelářskými potřebami-skartovačkami, zpětnými projektory a kalkulačkami v souladu s jejich potřebami až do výše předpokládaného finančního limitu 11, ,- Kč bez DPH. 2.2 Veřejní zadavatelé jsou uvedeni v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. 2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové smlouvy jsou nabídky dodavatelů, kteří se umístili v otevřeném zadávacím řízení (dále jen zadávací řízení ) na uzavření této rámcové smlouvy v prvním až šestém pořadí. 2.4 Zadávací řízení na uzavření této rámcové smlouvy bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne xx. xx. xxxx pod evidenčním číslem xxxxxxxx. Článek 3 Předmět rámcové smlouvy 3

4 3.1 Předmětem této rámcové smlouvy je stanovení podmínek (dále jen obchodní podmínky ) platných pro dodávky kancelářského strojů specifikovaných v příloze č. 2 této rámcové smlouvy, které bude realizovat příslušný dodavatel průběžně dle potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů na základě kupních smluv, které veřejní zadavatelé jako kupující s příslušným dodavatelem jako prodávajícím postupně uzavřou. 3.2 Konkrétní kupní smlouvy na dodávky kancelářských potřeb skartovaček, zpětných projektorů a kalkulaček budou uzavírány postupem stanoveným v souladu s 92 odst. 3 ZVZ prostřednictvím elektronického tržiště státní správy. Článek 4 Hodnotící kritéria Centrální zadavatel stanovil, že ve smyslu 91 odst. 1 ZVZ budou veřejní zadavatelé pro výběr nejvhodnějších nabídek předkládaných dodavateli v zadávacím řízení na základě rámcové smlouvy (minitendr) používat jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu bez DPH v souladu s ustanovením 78 odst. 1 písm. b) ZVZ. Článek 5 Vzájemná součinnost smluvních stran 5.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této rámcové smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem. 5.2 Dodavatel je povinen akceptovat obchodní podmínky stanovené touto rámcovou smlouvou a nabídnout veřejnému zadavateli pro plnění veřejné zakázky alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla tato rámcová smlouva uzavřena. 5.3 Dodavatel je povinen reagovat na výzvy veřejných zadavatelů a v případě, že není schopen podat cenovou nabídku, je povinen do 3 pracovních dnů od potvrzení přijetí výzvy o tom informovat veřejného zadavatele prostřednictvím elektronického tržiště státní správy s uvedením důvodů. Článek 6 Postup při uzavírání kupních smluv 6.1 Kupními smlouvami se rozumí smlouvy, které budou uzavírány na základě této rámcové smlouvy. Na jejich podkladě bude vybraný dodavatel dodávat zboží jednotlivým veřejným zadavatelům uvedených v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. 6.2 Smlouva bude uzavřena mezi veřejným zadavatelem na jeho vlastní účet a dodavatelem, jehož nabídka na základě předchozí písemné výzvy veřejného zadavatele dle 92 odst. 3 ZVZ bude vyhodnocena jako nabídka nejvhodnější. 6.3 Obsah kupních smluv se řídí touto rámcovou smlouvou a dále zejména ObZ. OBCHODNÍ PODMÍNKY Článek 7 4

5 Předmět plnění Předmětem plnění podle této rámcové smlouvy jsou průběžné dodávky kancelářských potřeb skartovaček, zpětných projektorů a kalkulaček v letech , které jsou specifikované v příloze č. 2 této rámcové smlouvy, včetně dopravy do místa plnění. Specifikaci uvedenou v příloze č. 2 může veřejný zadavatel měnit v jednotlivých minitendrech dle aktuální potřeby. Článek 8 Termín a místo plnění, dodací podmínky 8.1 Dodavatel se zavazuje dodat kancelářské prostředky skartovačky, zpětné projektory a kalkulačky je vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s veřejným zadavatelem, nebude-li veřejným zadavatelem písemně stanoveno jinak. 8.2 Dodávka kancelářských potřeb skartovaček, zpětných projektorů a kalkulaček bude považována za dodanou jejím převzetím veřejným zadavatelem a podpisem dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě plnění. Jedno vyhotovení dodacího listu zůstane veřejnému zadavateli a druhé vyhotovení bude předáno dodavateli. 8.3 Dodavatel je povinen předat veřejnému zadavateli kompletní dokumentaci k prodávaným kancelářským potřebám skartovaček, zpětných projektorů a kalkulaček včetně prohlášení o shodě a veřejný zadavatel je povinen tuto dokumentaci převzít. 8.4 Veřejný zadavatel nabývá vlastnického práva ke zboží, jeho převzetím. Přechod nebezpečí škody na zboží se řídí ustanovením 2121 ObZ. 8.5 Místem plnění jsou jednotlivá pracoviště veřejných zadavatelů uvedených v příloze č. 1 této rámcové smlouvy. Konkrétní místa plnění včetně adres budou uvedena v jednotlivých kupních smlouvách. Článek 9 Vady 9.1 Dodavatel je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (specifikace zboží příloha č.2) dle kupní smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové smlouvě. Veřejný zadavatel je povinen dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu. 9.2 Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v bodu 9.1, jedná se o vady plnění. Veřejný zadavatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. 9.3 Zjistí-li veřejný zadavatel vady týkající se druhu a jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jejich převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy veřejný zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli. 9.4 Vady, které veřejný zadavatel zjistí až po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel i v případě, nevyužije-li veřejný zadavatel svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu. 5

6 9.6 Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové smlouvy provést on nebo jím pověřená osoba kontrolu jakosti dodaného zboží u kteréhokoliv veřejného zadavatele podle přílohy č. 1 této rámcové smlouvy. 9.7 Na dodávky zboží bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že zboží bude odpovídat měřítkům kvality vyhovujícím platným předpisům. Dodavatel na požádání veřejného zadavatele předloží prohlášení o shodě k dodávanému zboží. Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba v délce minimálně 24 měsíců. Článek 10 Cena 10.1 V rámci zadávacího řízení o tuto rámcovou smlouvu nabídli dodavateli tyto celkové ceny za předpokládané celkové množství předmětu plnění dle článku 7: Firma/jméno nebo název cena bez DPH v Kč výše DPH v Kč cena včetně DPH v Kč Dodavatel č.1 Dodavatel č.2 Dodavatel č.3 Dodavatel č.4 Dodavatel č.5 Dodavatel č.6 Jednotkové ceny za předmět plnění jsou uvedeny v příloze č. 2 této rámcové smlouvy Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této rámcové smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné, zahrnující cenu za dopravu do místa plnění, včetně dalších nákladů souvisejících s dodávkou předmětu plnění v této smlouvě výslovně neuvedených. V souladu s ustanovením 91 ZVZ to znamená, že žádný z dodavatelů nesmí v následných návrzích kupních smluv veřejných zadavatelů nabídnout jednotkové ceny vyšší, s výjimkou případu uvedeného v článku 10.3 a Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této rámcové smlouvy jsou považovány za ceny nejvýše přípustné. Změna nabídnutých jednotkových cen je možná pouze na základě změny právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH) a růstu inflace viz čl Nabídnuté jednotkové ceny v soutěži o rámcovou smlouvu, se mohou měnit v závislosti na aktuální upřesněné specifikace veřejným zadavatelem v minitendru dle aktuální potřeby. Pokud specifikace nebude změněna, platí bod Článek 11 Platební a obchodní podmínky 6

7 11.1 Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky veřejným zadavatelem. Přílohou každé faktury bude zástupci obou stran podepsaný dodací list potvrzující, že dodávka byla dodána veřejnému zadavateli v požadovaném množství a kvalitě Faktury musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové smlouvy, ke které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v 435 odstv.1 ObZ Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení příslušnému veřejnému zadavateli na adresu uvedenou v konkrétní kupní smlouvě (místo plnění). Faktury doručené v prosinci roku 2014 a 2015 musí být příslušnému veřejnému zadavateli doručeny nejpozději do devátého dne uvedeného měsíce Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu veřejného zadavatele ve prospěch účtu dodavatele Veřejný zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto rámcovou smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury veřejnému zadavateli 11.6 Platby budou v Kč na základě předložené faktury Zálohové platby veřejný zadavatel neposkytuje Změna nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Změna nabídkové ceny je rovněž možná, přesáhne-li meziroční nárůst inflace v kterémkoli roce po uzavření této rámcové smlouvy hodnotu 4 % (pro vyloučení pochybností platí, že k meziročnímu nárůstu inflace za rok, ve kterém byla uzavřena tato rámcová smlouva, se nepřihlíží), může být část ceny služeb splatná v následujícím a každém dalším kalendářním roce poté zvýšena podle níže uvedeného vzorce. X = Y * (1 + ((Z 4)/100)) s tím, že X cena platná v kalendářních letech následujících po zvýšení v důsledku meziročního nárůstu inflace Y původní cena platná v následujících kalendářních letech dle této Rámcové smlouvy, resp. dle nabídky dodavatele (kalkulovaná na základě jednotkových cen) Z hodnota v % inflace, která je pro uplynulý rok zveřejněna Českým statistickým úřadem Dodavatel při podpisu rámcové smlouvy předloží kopii smlouvy nebo jiný odpovídající doklad (např. pojistný certifikát, potvrzení o pojištění), jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem dodaným zbožím či jeho vadou 7

8 veřejnému zadavateli i třetí osobě a to včetně škody na zdraví či životě. Dodavatel se zavazuje udržovat platnost a účinnost této pojistné smlouvy po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy, přičemž minimální výše pojistné částky pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy musí být nejméně 1 mil. Kč. Článek 12 Sankce 12.1 Dodavatel je oprávněn požadovat na veřejném zadavateli úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu za nedodržení termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny nedodaného předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena Veřejný zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Článek 13 Komunikace smluvních stran 13.1 Veškeré úkony mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem se uskutečňují písemně v listinné nebo elektronické podobě v českém nebo slovenském jazyce Písemnosti lze doručit osobně, prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního předpisu, elektronickými prostředky prostřednictvím datové schránky, nebo jiným způsobem Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách mohou být měněny jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ Článek 14 Doba trvání rámcové smlouvy 8

9 14.1 Tato rámcová smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je podepsána smluvními stranami. Rámcová smlouva se uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá dnem 31. prosince 2015 nebo vyčerpání finančního limitu 11 mil Kč Po dobu účinnosti této rámcové smlouvy lze rámcovou smlouvu zrušit pouze písemnou dohodou smluvních stran, není-li dále v této rámcové smlouvě stanoveno jinak Při splnění podmínek stanovených v ObZ anebo v čl. 15 této rámcové smlouvy, může centrální zadavatel od této rámcové smlouvy odstoupit. Dále při vyčerpání finančního limitu 11 mil Kč. Článek 15 Odstoupení od rámcové smlouvy 15.1 Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové smlouvy odstoupit při podstatném porušení této rámcové smlouvy příslušným dodavatelem nebo dle 82 odst. 8 a 89 odst. 7 ZVZ v případě, že příslušný dodavatel uvedl v nabídce v zadávacím řízení o tuto rámcovou smlouvu informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. Odstoupení od rámcové smlouvy je účinné pouze ve vztahu k příslušnému dodavateli. Smluvní vztahy centrálního zadavatele s ostatními dodavateli tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové smlouvy není důvodem k odstoupení od rámcové smlouvy ze strany ostatních dodavatelů Podstatným porušením této rámcové smlouvy ze strany dodavatele je: a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na konkrétním veřejném zadavateli a časové posloupnosti odmítne na podkladě písemné výzvy veřejného zadavatele návrh na uzavření kupní smlouvy předložit, nebo ačkoliv ho neodmítl, nepředloží návrh na uzavření kupní smlouvy ve lhůtě podle této rámcové smlouvy, b) pokud s tímto dodavatelem odstoupil od kupní smlouvy některý z veřejných zadavatelů nebo více veřejných zadavatelů, minimálně však ve třech případech, c) porušení článku rámcové smlouvy Předpokladem platného odstoupení od rámcové smlouvy ze strany centrálního zadavatele je: a) že písemně upozornil dodavatele na svůj úmysl využít svého práva odstoupit od rámcové smlouvy při jejím následujícím dalším porušení a b) odstoupení od rámcové smlouvy písemně oznámil příslušnému dodavateli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové smlouvy dozvěděl Předpoklad stanovený v čl se nepoužije u podstatného porušení smlouvy uvedeného v čl písm. c). Článek 16 Závěrečná ustanovení 16.1 Tato rámcová smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními ObZ a ZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této rámcové smlouvy, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou řešeny pokud možno nejprve 9

10 smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny v soudním řízení před obecnými soudy České republiky Rámcová smlouva může být doplňována nebo měněna písemnými číslovanými dodatky, a to pouze v těch částech, které nemají vliv na podmínky předmětného zadávacího řízení. Podstatná změna rámcové smlouvy není přípustná. Za podstatnou změnu rámcové smlouvy jsou považovány změny zadávacích podmínek (zejména změny v předmětu plnění nebo v obchodních a platebních podmínkách), které by mohly mít vliv na okruh původních dodavatelů o veřejnou zakázku Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v této rámcové smlouvě, včetně ceny za předmět plnění Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou informace důvěrné Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli nebo veřejnému zadavateli v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu 504 ObZ Centrální zadavatel a veřejní zadavatelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu vzniklou v souvislosti s uveřejněním či použitím informací, které byly poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou smlouvou nebo příslušnými kupními smlouvami Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle této rámcové smlouvy a příslušných kupních smluv nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob Tato rámcová smlouva je vyhotovena v 8 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každý dodavatel obdrží 1stejnopis této rámcové smlouvy, centrální zadavatel obdrží 2 stejnopisy této rámcové smlouvy Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této rámcové smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato rámcová smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně Nedílnou součástí této Rámcové smlouvy jsou Přílohy: 1 a 2 Příloha č. 1 Seznam veřejných zadavatelů 2 listy Příloha č. 2 Specifikace zboží - položkový rozpočet 2 listy 10

11 PODPISY A OTISKY RAZÍTEK SMLUVNÍCH STRAN V Praze, dne: V, dne: Zástupce centrálního zadavatele Dodavatel č. 1 Dodavatel č. 2 Mgr. Zdeněk Cvejn Dodavatel č. 3 Dodavatel č. 4 Dodavatel č. 5 Dodavatel č. 6 11

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení, sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky Společnost Intersport ČR s.r.o. se sídlem Praha 4, Na Strži 1702/65, PSČ 140 62, IČO: 256 70 816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59835

Více

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele

ČÁST II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN III. Povinnosti provozovatele Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru ČÁST I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky zřizování a provozování míst zpětného odběru (dále též jen VOP

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. KRUŽÍK s.r.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti KRUŽÍK s.r.o. pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) společnosti Kružík s.r.o., se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti BAGOBAGO, spol. s r.o. se sídlem Sudoměřice 547, 69666 Sudoměřice nad Moravou identifikační číslo: 12212890 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více