OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu"

Transkript

1 Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká, Schildberger Tomáš, Vozák Antonín st., Václavíková Jana, Ing. Straděj Zdeněk, Hrňa Jaroslav, Světinský Jiří, Bc. Schön Martin, Blaha Josef, Rožnovják Gustav Vozák Antonín ml., Zádilský Jaromír Ing. Jaroslav Kudlík - předseda SMOV hod Zapisovatelka: Jitka Hajdová 1. Zahájení: Pan starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce a přivítal přítomné. Konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno a byli pozváni všichni členové OZ. V době zahájení zasedání je z 15-ti členů OZ přítomno 13 členů OZ a tudíž dnešní zasedání je schopno jednat a usnášet se. K usnesení OZ č. 11 ze dne nebyla na OÚ vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné. Program: viz pozvánka Starosta navrhuje rozšířit a upravit program: 1. Rozpočtová změna č. 1 - tento bod zařadit jako bod č. 10 hlavního programu 2. Výkup parcely dle geometrického plánu /2012 v lokalitě Humenec od p.juřice Zdeňka - tento bod zařadit jako bod č. 11 hlavního programu 3. Zvolení zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. konané dne tento bod zařadit jako bod č. 5 hlavního programu hlasování o programu: pro 12 proti 0 zdržel se 0 (p. Hrňa nebyl při hlasování ZO přítomen) Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje program zasedání ZO č. 12 Usnesení č. 1 bylo schváleno 2. Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise, určení zapisovatele Volba ověřovatele zápisu - navrženi: Jiří Světinský Josef Blaha hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 2 (p. Hrňa nebyl při hlasování ZO přítomen) Zapisovatelka: Jitka Hajdová Volba návrhové komise navrženi: předseda: Mgr. Helena Jurčíková členové: Antonín Vozák st., Jana Václavíková hlasování: pro 10 proti 0 zdržel se 2 (p. Hrňa nebyl při hlasování ZO přítomen) Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Huslenky určuje ověřovateli zápisu Jiřího Světinského a Josefa Blahu a návrhovou komisi ve složení Mgr. Helena Jurčíková, Antonín Vozák st. a Jana Václavíková, zapisovatelem určuje slečnu Jitku Hajdovou Usnesení č. 2 bylo schváleno 12. zasedání ZO stránka 1 (celkem 6)

2 3. Kontrola usnesení a zápisu 11. zasedání OZ ze dne Na základě schváleného programu jednání OZ podávám zprávu o plnění usnesení z minulého zasedání ZO. K usnesení z minulého zastupitelstva č. 11 nebyla vznesena ani jedna připomínka, tudíž je platné. Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Hrňa a Antonín Vozák st. nevznesli námitek k zápisu. Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí platnost usnesení č. 11 ze dne 14. května Založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s. Přizván host předseda SMOV p. Ing. Jaroslav Kudlík z důvodu vysvětlení a vytvoření nové a.s. viz příloha. Předseda SMOV p. Ing. Jaroslav Kudlík seznámil ZO z důležitostí založení společnosti z důvodu 100% vlastnictví akcii (soukromý sektor 0,6425%). Obec Huslenky upisuje 3423 ks akcii nepeněžitý vklad za emisní kurz jedné akcie 246 Kč p. Blaha kdo bude vlastnit společnost? Jaké jsou rizika? Ing. Kudlík společnost budou vlastnit všechny obce, akcie by musel někdo odcizit Ing. Kořenek je to způsob jak získat 100% akcii Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí předloženou důvodovou zprávu Zastupitelstvo obce Huslenky rozhodlo: a) o založení akciové společnosti Valašská vodohospodářská a.s. bez veřejné nabídky akcií s tím, že obec jako zakladatel při založení upíše počet akcií uvedený v zakladatelské smlouvě, a to nepeněžitým vkladem za emisní kurs jedné upisované akcie 246 Kč, přičemž nepeněžitým vkladem budou akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. oceněné na 246 Kč za jeden kus akcie znalcem jmenovaným usnesením Krajského soudu v Ostravě dle posudku, který je přílohou důvodové zprávy b) schvaluje zakladatelskou smlouvu a stanovy akciové společnosti Valašská vodohospodářská a.s. v předloženém znění včetně navrhovaných zástupců do orgánů akciové společnosti dle přílohy 1, přičemž založení společnosti, nepeněžitý vklad obce, zakladatelskou smlouvu, stanovy a navrhované zástupce schvaluje i pro případ, že by společnost byla zakládána pouze některými zakladateli uvedenými v zakladatelské smlouvě, a to za podmínky, že společnost bude založena alespoň zakladateli, kteří upíšou v zakladatelské listině uvedené nepeněžité vklady - akcie společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. alespoň ve výši Kč s tím, že zbývající část akcií při nezměněném základním kapitálu bude upsána dobrovolným svazkem obcí Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko a splacena vkladem peněžitým. c) souhlasí s nepeněžitým vkladem do společnosti Valašská vodohospodářská a.s., jak je popsán v zakladatelské smlouvě Usnesení č. 3 bylo schváleno Zastupitelstvo obce Huslenky zmocňuje Starostu obce Huslenky p. Oldřich Suralu k provedení všech úkonů k založení společnosti Valašská vodohospodářská a.s. zejména k podpisu příslušných notářských zápisů a souvisejících listin a dále i ke všem úkonům ke splacení vkladu, přičemž starosta je oprávněn zmocnit případně další osobu ve stejném rozsahu. Usnesení č. 4 bylo schváleno Zastupitelstvo obce Huslenky ukládá zajistit realizaci bodů a) až c) uvedených v bodě 2 tohoto usnesení, v předpokládaném společně ujednaném termínu založení společnosti dne Usnesení č. 5 bylo schváleno 12. zasedání ZO stránka 2 (celkem 6)

3 5. Zvolení zástupce obce na Valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. konané dne Vodovody a kanalizace a.s. svolává na den Valnou hromadu, obec jako akcionář vlastnící akcie na jméno společnosti, požaduje OZ zvolit zástupce za obec Huslenky na tomto jednání. Jedině Zastupitelstvo obce má právo delegovat člena na Valnou hromadu společnosti, v nichž má majetkovou účast. Zpravidla se účastní starosta, pokud bude jiný návrh je potřeba doložit usnesení OZ. Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje pana Oldřicha Suralu za obec Huslenky jako delegáta na Valnou hromadu Vodovody a kanalizace a.s. konané dne Usnesení č. 6 bylo schváleno 6. Prodej pozemku par. č /1 o výměře 144 m2 v k.ú. Huslenky Vyhlášen záměr prodeje dne na úřední desce a www stránka obce. Na záměr reagovala p. Jana Žárská, Huslenky čp. 663 dne s návrhem 50 Kč/1m. p. Hrňa smluvně ošetřit, že v případě zimní údržby silnice, nebude obec plot opravovat do dnešní doby obecní pozemek Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje prodej pozemku parc.č /4 v k.ú. Huslenky, odděleného GP č /2011 ze dne z původní parc.č v k.ú. Huslenky, kdy záměr prodat tento pozemek byl zveřejněn na úřední desce ve dnech až , paní Janě Žárské, Huslenky č.p. 663, za cenu 50 Kč za 1 m2, s podmínkou, že v kupní smlouvě bude mezi stranami ujednáno, že obec Huslenky při zimní údržbě MK na parc. č /3 v k.ú. Huslenky, sousedící s parc.č /1, nezodpovídá za případné poškození stávajícího oplocení na parc.č /1 v k.ú. Huslenky. ZO Huslenky zároveň pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. Usnesení č. 7 bylo schváleno 7. Vyhlášení záměru směny pozemků par. č. 5012/3 výměra 435m2 a par. č. 5012/4 výměra 13m2 za část par. č. 5016/3 výměra 448m2 vše v k.ú. Huslenky a doplatku části pozemku par. č. 5016/3 o výměře 145m2 vše v k.ú. Huslenky S odvoláním na výjezdní zasedání členů OZ bylo navrženo v první etapě: směna pozemku se zachování příjezdu k obecním nemovitostem, dle zpracovaného GP č /2012 ze dne , návrh byl projednán s navrhovatelem vyslovil souhlas. Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru směny pozemku parc.č. 5016/3 o vým.593 m2, který vznikl sloučením dílu a o vým. 269 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc.č a dílu c o vým. 324 m2, který byl oddělen z původního pozemku parc.č. 5016, vše v k.ú. Huslenky, vše výše popsané dle GP č /2012, vyhotoveného dne Ing. Jaroslavem Eršilem, GEODETICKÉ PRÁCE, IČO: , Smetanova 1484, , Vsetín, s tím, že doplatek za přesahující výměru vzájemné směny bude ve výši min. 50,-Kč/1m2 Usnesení č. 8 bylo schváleno 12. zasedání ZO stránka 3 (celkem 6)

4 8. Vyhlášení záměru prodeje pozemků par. č. st. 577/3 o výměře 61m2 a par. č. 5016/2 o výměře 1071m2 vše v k.ú. Huslenky. Jedná se o pokračování GP z bodu 7 druhá etapa: záměr prodeje par. č. st. 577/3 o výměře 61m2 a par. č. 5016/2 o výměře 1071m2 vše v k.ú. Huslenky dle GP č /2012 ze dne návrh byl předjednán s navrhovatelem vyslovil souhlas. Navržena minimální částka Kč Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. St.577/3 o vým. 61 m2, k.ú. Huslenky a parc.č. 5016/2 o vým m2, k.ú. Huslenky, oddělené z původní parc.č. 5016, o vým m2, k.ú. Huslenky, dle GP č /2012, vyhotoveného dne Ing. Jaroslavem Eršilem, GEODETICKÉ PRÁCE, IČO: , Smetanova 1484, , Vsetín minimální nabídková cena ,-Kč Usnesení č. 9 bylo schváleno Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje, že budoucí kupující se bude finančně podílet 50% fakturovaných nákladů na geometrický plán č /2012, který řeší směnu a prodej pozemků popsaných v bodech 7,8 zápisu Usnesení č. 10 bylo schváleno 9. Projednání žádosti firmy ELKO-OIL s.r.o. vyhlášení záměru prodeje pozemku par. č. 6690/1 v k.ú. Huslenky Znovuprojednání žádosti fy ELKO-OIL s.r.o., sídlo: Praha 2, Nové město, Vyšehradská 1349/2, PSČ: , IČ: , jejímž jménem jedná p. Josef Kořenek, ze dne , v návaznosti na žádost téže firmy ze dne , o odkup části obecní parcely č. 6690/1 v k.ú. Huslenky. Firma ELKO-OIL s.r.o., jejímž jménem jedná jednatel p. Josef Kořenek, zažádala dne Zastupitelstvo obce Huslenky (viz. písemná žádost) o odkup části obecní parcely č. 6690/1 v k.ú. Huslenky. Zastupitelstvo obce na svém 6. zasedání dne usnesením č. 2-6/11 bod 1. nedoporučilo vyhlásit záměr prodeje parc.č. 6690/1 v k.ú. Huslenky. Dne firma ELKO-OIL s.r.o., jejímž jménem jedná p. Josef Kořenek, podala na obecní úřad novou žádost, ve které požaduje revokování výše uvedeného usnesení zastupitelstva z toho důvodu, že ze zápisu z jednání zastupitelstva ze dne vyplývá, že zastupitelstvo obce jednalo tak, jakoby žádost o odkup parcely č. 6690/1 nepodávala firma ELKO-OIL s.r.o., ale p. Josef Kořenek jako soukromá osoba. Z důvodu toho, že zápis ze zastupitelstva byl opravdu veden nepřesně tak, jak je výše poukázáno, požádali starosta obce O. Surala a místostarostka Mgr. Jurčíková dne o vyjádření se k této žádosti Mgr. Svatopluka Čecha z odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR oddělení dozoru Zlín, který dozoruje správnost usnesení obecních orgánů. Mgr. Čech žádost posoudil, zkontroloval příslušné usnesení zastupitelstva a podal níže uvedené vyjádření: Přesto, že ze zápisu ZO vyplývá, že zastupitelstvo obce o této věci jednalo tak, jakoby žádost o odkup parcely č. 6690/1 nepodávala firma ELKO-OIL s.r.o., ale p. Josef Kořenek jako soukromá osoba, je usnesení ZO č. 2-6/11 bod 1. platné. Z obecného hlediska totiž podstatou usnesení zastupitelstva o vyhlášení záměru prodat obecní nemovitost je vůle zastupitelstva vyhlásit záměr prodat KOMUKOLIV viz 39 odst. 1) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, který říká, cituji: Záměr obce prodat nemovitý majetek obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu 12. zasedání ZO stránka 4 (celkem 6)

5 mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Z tohoto ustanovení vyplývá, že tímto usnesením zastupitelstvo neschvaluje prodej nemovitosti konkrétní osobě (fyzické či právnické), ale pouze vyhlašuje záměr, byť na základě nějaké konkrétní žádosti o odkup, prodat obecní nemovitost, kdy na tento záměr se může přihlásit a předkládat své nabídky kdokoliv. Vzhledem k výše uvedenému není nutno usnesení ZO č. 2-6/11 bod 1. revokovat, nicméně nic nebrání tomu, znovu na zastupitelstvu obce o vyhlášení záměru prodeje parc.č. 6690/1 v k.ú. Huslenky jednat. Výše uvedeným se zabývala Rada obce Huslenky dne na svém 36. zasedání a doporučila znovu na nejbližším zasedání zastupitelstva obce projednat žádost firmy ELKO-OIL s.r.o., sídlo: Vyšehradská 1349/2, Praha 2, IČ: , jejímž jménem jedná p. Josef Kořenek, ze dne , v návaznosti na žádost téže firmy ze dne , o odkup části obecní parcely č. 6690/1 v k.ú. Huslenky. Zastupitelstvo obce Huslenky neschvaluje vyhlášení záměru prodeje obecního pozemku - parc.č. 6690/1 v k.ú. Huslenky hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 2 Usnesení č. 11 bylo schváleno 10. Rozpočtová změna č. 1 S rozpočtovou změnou č. 1 seznámila zastupitele obce p. Trlicová účetní obce. Viz příloha Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje rozpočtovou změnu č. 1 bez výhrad v plném znění. Usnesení č. 12 bylo schváleno 11. Výkup pozemku parc. č. 7290/5 dle GP č /2012 v lokalitě Humenec od p. Juřice Zdeňka Dlouholetý problém mezi rodinami Juřicovými a Leskovjanovými - přístup k RD Leskovjanů. Nový návrh GP řeší přístup k parcelám jak Juřiců, tak Leskovjanů, výkup pozemků parc. č. 7290/5 o výměře 895 m2. Navrhovaná cena za odkup 25 Kč/1m2. viz příloha GP Zastupitelstvo obce Huslenky schvaluje dle GP č /2012 výkup pozemku par.č. 7290/5 o výměře 895 m2 za 25 Kč/1m2 a pověřuje starostu obce k podpisu Kupní smlouvy. Usnesení č. 13 bylo schváleno 12. Různé, diskuze p. Blaha pročištění podél komunikace v lokalitě Bařiny (úsek mezi železniční tratí a silnicí II třídy), prověřit majitele pozemků p. Blaha stezka vedle Václavíků (Obecnica) osekat kolem cesty Starosta obce pozval zastupitele obce ke slavnostnímu obědu s družební obcí Jasenica v rámci 30 výročí družební spolupráce v sobotu dne od 13 hod. Zastupitelstvo obce Huslenky bere na vědomí připomínky členů zastupitelstva obce a občanů z dnešního zasedání, viz zápis 12. zasedání ZO stránka 5 (celkem 6)

6 13. Závěr Starosta obce poděkoval členům OZ za účast a zasedání ukončil v 19:15 hod. Ukončení: hod. Zapsala: Jitka Hajdová Zápis byl vyhotoven dne Jiří Světinský ověřovatel zápisu Josef Blaha ověřovatel zápisu Mgr. Helena Jurčíková místostarostka Oldřich Surala starosta obce 12. zasedání ZO stránka 6 (celkem 6)

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 06. 2012 19. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 29. 8. 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M.

Omluveni: Bc. Machková I., Ing. Kouba R., Ing. Liška J., Límanová J., Šimůnek L., MUDr. Zelený M. Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 11.9.2013 od 17 00 hod. v klubu ZŠ, Máchova ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Ing. Verner Jaroslav, starosta Ježek Jaroslav Mgr.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010.

Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Z á p i s z 23. zasedání zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.1.2010. Počet přítomných členů zastupitelstva města : 12 Přizváni: p. Piskač, Ing. Adámek, Mgr. Berit, Ing. Smrčka - MÚ

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXV. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 10. DUBNA 2014 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara.

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sokolnice, které se konalo ve čtvrtek dne 27. března 2008 ve 18,00 hod. v kavárně restaurace U Husara. Přítomni: Dle prezenční listiny. Při zahájení bylo

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

M Ě C S T O S T L IBE. vedoucí. ve 12. RM. dne 16. 6. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon:

M Ě C S T O S T L IBE. vedoucí. ve 12. RM. dne 16. 6. Poznámka: Předkládá: oddělení. telefon: S T A T U T Á R N Í L IBE RE M Ě C S T O 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Schválení změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd, a. a s. Zpracovala: odbor, oddělení:

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech

Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech Z á p i s č. 5 o veřejném zasedání Zastupitelstva města Kralup nad Vltavou, konaném dne 21. června 2006 ve velké zasedací místnosti MěÚ v Kralupech nad Vltavou. Přítomni: 17 členů zastupitelstva města

Více

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006

ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 ZÁPIS ze 2. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 28.11.2006 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999, Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010

Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zápis z 1. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 3. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 1. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 1.10.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014

z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 z 29. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 26. června 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu, volební a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) ověřovatele zápisu

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 31. 3. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 2. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Skalický, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý Program: ZÁPIS jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 27.8.2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu. Nedílnou

Více

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------

----------------------- STEJNOPIS ----------------------- ------------------ NOTÁŘSKÝ ZÁPIS ------------------ -------------------------------------------- strana jedna -------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- N 159/2015

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více