Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011"

Transkript

1 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem solidarity; zejména pak bude usilováno o zvýšení spolupráce v oblasti práce s dětmi a mládeží, (O: Ladislav Vagenknecht) e) opětovným vydáním publikace Utrpení Ježíšovo úděl člověka v německém jazyce, aby mohlo být šířeno duchovní poselství lhotecké křížové cesty i za hranicemi naší vlasti. (O: Petr Křížek) Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta Výchozí situace: tradičně početná a živá farnost umístěná uprostřed sídlišť na okraji Prahy ve farnosti působí tři profesní služebníci (farář, kaplan a jáhen) farnost má široký okruh členů připravených ke spolupráci (resp. spolupracujících) s profesními služebníky farnost má existující a funkční rady farnosti (pastorační a ekonomickou) farnost je finančně dobře zajištěná a soběstačná farnost má nadprůměrně vysoký a neustále rostoucí podíl rodin s dětmi farnost se vyznačuje intenzívním vnitrofarním životem, v posledních letech se zintenzívnil i kontakt farnosti navenek 12 1

2 Hlavní záměr pastoračního plánu farnosti: Posílení a prohloubení pozice farnosti jako jednoho z duchovních center regionu Lhotka, Novodvorská, sídliště Modřany, sídliště Krč, Hodkovičky, Libuš, Písnice, Kamýk a jako místa živé víry shromažďujících se křesťanů. Cíle pastoračního plánu farnosti v jednotlivých oblastech a odpovědné osoby: I. Liturgie a) Pořad bohoslužeb a adorací zůstane nezměněn, protože se sestavil v posledních letech dle přání farníků a jejich možností se v co největší míře zúčastňovat. b) S ohledem na skutečnost, že mše svaté upravované pro děti (1 x měsíčně) vykazují nadprůměrnou návštěvnost a specifické složení účastníků (přicházejí pouze na tuto bohoslužbu) budou i nadále připravovány jednou měsíčně každou poslední neděli v měsíci. Přípravná skupina ve složení P. Bedřich Vymětalík, Maruška Marešová, Boženka Šárková a Petr Křížek bude průběžně monitorovat názory rodičů na formu těchto mší. Zvýší se propagace těchto bohoslužeb v Modřanských novinách. (O: P. Bedřich Vymětalík, Petr Křížek) VII. Kontakt s farností a) S cílem zlepšit komunikaci farnosti se svým okolím a veřejností a s vědomím rostoucího zájmu o informace a pastorační služby farnosti dojde od podzimu 2008 ke zřízení a provozování sekretariátu farnosti s pevně stanovenými hodinami pro veřejnost. (O: P. Bedřich Vymětalík) b) S cílem zvýšit informovat o dění ve lhotecké farnosti bude počínaje rokem 2009 uvnitř i vně farnosti zveřejňována a distribuována jednoduchá výroční zpráva. (O: sekretariát farnosti) VIII. Zakotvení farnosti v diecézi, v české a světové církvi Vědomí přináležitosti farnosti k diecézi a české i světové církvi plánujeme prohlubovat těmito formami: a) účastí na Tříkrálové sbírce v následujících letech a zapojením skautů a dalších dobrovolníků do této akce (O: Tomáš Hrouda), b) účastí na pouti za nová kněžská a řeholní povolání na Svaté Hoře (O: Hanka Stehlíková), 2 11

3 d) Církevní mateřská školka Studánka Farnost reprezentovaná farářem a PRF bedlivě sleduje situaci Církevní mateřské školky Studánka, kterou navštěvují mnohé děti z naší farnosti. Je si vědoma rostoucího zájmu o zápis dětí do této MŠ a nemožnosti tento zájem uspokojit. Bude proto intenzívně hledat možná řešení tohoto problému. (O: P. Bedřich Vymětalík, Prokop Jirsa, Petr Křížek) VI. Stavební úpravy a) V roce 2008 proběhne oprava střechy kostela. (O: Jakub Hradec) b) V letech bude vypracována projektová dokumentace a bude zahájena stavební činnost s cílem zvýšit prostorovou kapacitu farní budovy resp. vytvořit novou kapacitu farního centra. (O: P. Bedřich Vymětalík, Jiří Šárka, Jakub Hradec, Prokop Jirsa, Petr Křížek) c) Pro velký ohlas mezi mládeží nejen ve farnosti budou pokračovat také každou první neděli v měsíci mše svaté s hudebním doprovodem beatové kapely. I zde se zvýší propagace v Modřanských novinách. (O: Jan Jakouš). d) S cílem prohloubit duchovní život farníků bude od postní doby 2009 slavena zvláštní kající bohoslužba. (O: P. Bedřich Vymětalík, Petr Křížek) e) V postní době bude připravena křížová cesta s hudebním doprovodem a vhodnými texty. (O: P. Bedřich Vymětalík) f) V postní době bude jedna křížová cesta pro dospělé uskutečněna v Krčském lese. (O: P. Bedřich Vymětalík) g) S ohledem na dosavadní zkušenost budou i do budoucna připravovány křížové cesty pro rodiny s dětmi a pro mládež v Krčském lese. (O: P. Stefan Wojdyla) 10 3

4 II. Katecheze 4 a) Katecheze dětí (včetně předškolních) resp. výuka náboženství bude probíhat jako doposavad každou středu. Katecheté ve spolupráci s P. Bedřichem průběžně zjišťují spokojenost dětí a rodičů s výukou náboženství. (O: P. Bedřich Vymětalík, katecheté) Oblast katecheze bude i nadále obohacována o prostor společných zážitků při výletech, nejrůznějších kulturních a sportovních akcích, letních a zimních chaloupkách ve spolupráci s OS Casula. (O: P. Stefan Wojdyla, Občanské sdružení Casula) b) Při přípravě dětí na 1. svaté přijímání zvažuje PRF možnost změnit formu této přípravy tak, aby se prohloubily zodpovědnost a vědomí rodičů za náboženskou výchovu svých dětí. Značný díl odpovědnosti za přípravu dětí k 1. svatému přijímání by v této podobě převzali jejich rodiče. (O: P. Bedřich Vymětalík, Maruška Šárková, Petr Křížek, rodiče, Katechetické středisko AP) c) Příprava katechumenů a setkávání nově pokřtěných budou probíhat dle dosavadního scénáře. (O: P. Bedřich Vymětalík, Eva Remešová, Eva Podruhová) d) PRF počítá s tím, že v roce 2010 bude ve farnosti udílena svátost biřmování. (O: P. Bedřich Vymětalík) IV. Spolupráce s jinými subjekty v regionu a) Lidová škola umění (LŠU) Bude snaha udržet i do budoucna dosavadní úspěšnou spolupráci s LŠU spočívající ve spolupořádání vystoupení pěveckého sboru ve farním kostele. (O: sekretariát farnosti) b) Domov důchodců v Sulické ul., Dům s pečovatelskou službou v Zárubově ul., event. LDN v Thomayerově nemocnici, opuštění v domácnostech Vedle pravidelného slavení bohoslužeb ve výše uvedených institucích, vánočního (adventního) zpěvu koled, návštěv osamělých, a případné Mikulášské bude farnost i nadále rozvíjet projekt Každý máme svého chudého spočívající v převzetí patronátu (osobní kontakt, modlitba, přání ke svátkům, narozeninám, Vánocům, Velikonocům, pozdravy z dovolené atd.) nad jedním z obyvatel těchto domovů jednou konkrétní rodinou. (O: Jitka Bieliková) c) Okolní mateřské školy, základní školy a gymnázia Projekt Proč a jak slaví křesťané Vánoce a Proč a jak slaví křesťané Velikonoce bude dále rozvíjen a stabilizován, eventuálně obohacen o výtvarnou či vědomostní soutěž pro okolní školy. (O: P. Stefan Wojdyla, Lenka Kapsová) 9

5 k) Otevřená akce Farní zahradní slavnost bude realizována na zahradě CMŠ Studánka i v následujících letech. Farnost usiluje o to, aby toto setkání bylo slavností opravdu celé farnosti (nejen rodin s dětmi) a oslovovalo i širší veřejnost. (O: Eva a Standa Salajkovi) e) Příprava snoubenců a rodičů před křtem dětí bude probíhat dle dosavadního scénáře. (O: P. Bedřich Vymětalík, Jana a Jan Šilhavých) f) Setkávání náctiletých spojené s katechezí bude pokračovat v dosavadním týdenním rytmu. Animátoři společenství se přitom zaměří na povzbuzení členů společenství k práci s dětmi a mládeží z farnosti. I tato setkávání je třeba obohacovat o rozměr společných zážitků. (O: P. Stefan Wojdyla, Prokop Jirsa, Zuzka Podruhová) g) Duchovní obnovy se uskuteční podle dosavadní praxe nejméně dvakrát ročně: adventní duchovní obnova pro manželské páry (příprava na obnovu manželského slibu) a jednodenní postní obnova. Nabídka duchovních obnov bude rozšířena o duchovní obnovy pro konkrétní skupiny osob. (O: P. Bedřich Vymětalík, Prokop Jirsa, Jana a Jan Šilhavých) h) Lektorské kurzy budou počínaje rokem 2008 pořádány ve farnosti každoročně. (O: Pavel Mareš) 8 5

6 III. Společensko - duchovní akce pro různé věkové a sociální skupiny, jejichž cílem je nabídnout, oslovit, pozvat, otevřít se, seznámit se... a) Akcí s duchovním podtextem, avšak otevřenou navenek a určenou široké veřejnosti, je již tradiční Dětský karneval v ZŠ v Hodkovičkách. Z tohoto důvodu bude kladen velký důraz na propagaci akce v Modřanských novinách, na modřanském webu a na plakátech. (O: Jana a Jindřich Váňovi) b) Spíše dovnitř farnosti směřuje nabídka duchovně-relaxačních výletů (víkendů) pro rodiny s dětmi s cílem umožnit zapojení nově příchozích rodin do života farního společenství. (O: Ladislav Vagenknecht) c) Setkávání seniorů bude pokračovat dle zaběhnutého scénáře. (O: Jana Prchalová) d) Setkávání maminek na mateřské s dětmi bude pokračovat dle zaběhnutého scénáře. (O: Jitka Bieliková, Jana Kalendová) e) S cílem podporovat vztah rodičů dětí, které byly pokřtěny v předchozích letech ve lhoteckém kostele, a lhotecké farnosti, bude každoročně připravován kontaktní den pro rodiče dětí pokřtěných v několika předchozích letech. (O: Petr Křížek) f) Osvědčené poutní zájezdy po České republice budou pokračovat i v následujících letech. (O: Hanka Stehlíková) g) I v následujících letech bude každý měsíc pořádána farní akademie. Cílem je obohatit dosavadní formu přednášek o panelové diskuze na duchovní i společenská témata. (O: Karel Štamberg) h) Významnou společenskou farní akci představuje již tradiční farní ples, který se uskuteční i v následujících letech v Kulturním centru Novodvorská. (O: Tomáš Hrouda) i) S ohledem na skutečnost, že se v uplynulých letech osvědčila nabídka sportovních aktivit pro farníky a jiné příchozí, bude i v budoucnu pokračovat nabídka sportovního vyžití (volejbal) v tělocvičně Thomayerovy nemocnice ve dvou termínech: v sobotu od hodin a v neděli od hodin. (O: Vendulka Svobodová) j) Již tradiční činnost chrámového sboru bude rozvíjena i v dalších letech. (O: Ladislav Pospíšil) 6 7

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS!

KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! ČÍSLO 4 KVĚTEN 2012 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE KRÁLOVNO MÍRU, ORODUJ ZA NÁS! Poslední květnový den roku 1937, tedy přesně před pětasedmdesáti lety, byl posvěcen pozemek pro budoucí

Více

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK PŘIJMOUT HOSTY ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 12 PROSINEC 2014 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE PŘIJMOUT HOSTY 29. prosince přijede do Prahy zhruba dvacet tisíc mladých lidí z celé Evropy, aby se zde zúčastnili poutě důvěry organizované

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2005 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK VÁLKA S ALIGÁTORY ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 2 ÚNOR 2013 VĚSTNÍK Drazí farníci, loňský únor začal vycházet Věstník každý měsíc. Velký dík hlavním redaktorům manželům Šilhavým, ale také vám, kteří přispíváte svými články. Každý, kdo někdy zkusil

Více

Salesiánské hnutí mládeže

Salesiánské hnutí mládeže Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2006 Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je organizací mladých lidí, kteří se angažují ve výchovné práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu. Jejich pozornost

Více

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK SVĚDECTVÍ PRAVDĚ ČÍSLO 4 DUBEN 2014 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2014 VĚSTNÍK Připravujeme se oslavit Velikonoce. Budeme znovu naslouchat příběhu Ježíše z Nazareta, jeho věrnosti, poctivosti a statečnosti. Spolu s Ježíšem budeme prožívat pašije. V Jeruzalémě

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor

Radostné prožití svátků narození Ježíše Krista a Boží požehnání v novém roce 2012 přeje redakce. Olomoucký arcidiecézní informátor 12 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 prosinec 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Vánoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA

VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost sv. Františka z Assisi Komunitní centrum Matky Terezy 2014 VÝ R O ČN Í Z P RÁVA Římskokatolická farnost u kostela sv. Františka z Assisi Praha Chodov patří do III. pražského vikariátu

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE

VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 - LHOTCE http://lhotecka.farnost.cz/vestnik»ìslo 2 ñ B ezen 2010 SVAT T DEN Na Květnou neděli 28. března začínáme prožívat největší událost lidských dějin a uvědomujeme

Více

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE

VĚSTNÍK FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES ČÍSLO 4 DUBEN 2013 SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE ČÍSLO 4 DUBEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE FRANTIŠEK Z BUENOS AIRES V roce 1209 přišlo do Říma několik otrhanců z Assisi požádat papeže Inocence III., aby jim schválil společný život

Více

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010

P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 P Ř Í S P Ě V K Y školních kaplanů z konference ředitelů CŠ v Kroměříži 17 19. 11. 2010 ZKUŠENOSTI Z PRAŽSKÉ ARCIDIECÉZE P. František Marek Míček, O. Praem Arcibiskupské gymnázium, Praha Na Arcibiskupském

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008. Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 8, říjen 2008 Vaše láska zlepšuje či doslova zachraňuje životy Milí přátelé, na začátku října, měsíce růžence a misií, bych si chtěl všimnout jedné mladé francouzské dívky,

Více

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004

pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 pražské arcidiecéze č. 6, červen 2004 Odpočinku čest! Aneb práce bez odpočinku na nás působí negativně Přirozeným důsledkem lidské činnosti je únava. Je to jakýsi poplašný signál potřeby odpočinku. Únava

Více

výroční zpráva arcibiskupství pražské

výroční zpráva arcibiskupství pražské výroční zpráva arcibiskupství pražské 20 11 OBSAH 4 Slovo úvodem 5 Údaje o organizaci 7 Profil 9 Struktura arcibiskupství 11 Milníky roku 2011 19 Pastorace 23 Komunikační média 26 Církevní školství 28

Více

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2005

pražské arcidiecéze č. 1, leden 2005 pražské arcidiecéze č. 1, leden 2005 Občas připomínáme opice, aneb Bůh má dost času a čeká Občas připomínáme opice skákající ze stromu na strom, aniž by chviličku poseděly v klidu. Bůh si nepřeje, abychom

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM

TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM TISK č. 15B (Komise E) ZPRÁVY O ŽIVOTĚ SBORŮ S PODPOROVANÝM MÍSTEM 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 15B A) Zpráva o životě sboru v Chrástu u Plzně (podporované místo do 30. 9. 2014) I.

Více

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013

VĚSTNÍK. CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských ČÍSLO 1 LEDEN 2013 ČÍSLO 1 LEDEN 2013 VĚSTNÍK SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ V PRAZE 4 LHOTCE CO DOSTANE DO VÍNKU NOVÝ ROK Ozvěny koled doznívají již jen v našich vzpomínkách, pozůstatky silvestrovských petard z lhoteckých ulic odvál

Více

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu

zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Z obsahu zpravodaj pražské arcidiecéze č. 1 leden 2009 ÚVODNÍK Znovuobjevit působení Ducha Začátek nového občanského roku je přede dveřmi... My ho vidíme pod zorným úhlem právě prožívaného vánočního období. Je

Více

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE

1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B. ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE TISK č. 5B 1. zasedání 34. synodu ČCE (14. 17. 5. 2015) TISK 5B ZPRÁVY PORADNÍCH ODBORŮ A KOMISÍ SYNODNÍ RADY pro 1. zasedání 34. synodu ČCE PORADNÍ ODBOR TEOLOGICKÝ /komise A/ V období od 1. zasedání

Více

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce

8) Farní zpravodaj Acta praepositurae novodemensis dožil se v roce 2011 svého 17. ročníku 9) Ekumena 10) Různé události v roce 2010 Pravidelné akce NĚKTERÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ FARNOSTI BĚHEM ROKU 2011 1) Duchovní správa Po celý rok 2011 zajišťovali duchovní správu farnosti jako její řádný farář P. Václav Habart, 29. probošt jindřichohradecký (v Jindř.

Více

č. 10 prosinec 2009 17. ročník

č. 10 prosinec 2009 17. ročník zpravodaj pražské arcidiecéze č. 10 prosinec 2009 17. ročník ÚVODNÍK Advent starý slib se začíná uskutečňovat Přichází, nebo už přišel? Přihodí se, nebo už se přihodilo? Samo latinské slovo advent pro

Více

KRÁTKÉ POSTŘEHY Z PRACOVNÍCH SKUPIN

KRÁTKÉ POSTŘEHY Z PRACOVNÍCH SKUPIN KRÁTKÉ POSTŘEHY Z PRACOVNÍCH SKUPIN PRACOVNÍ SKUPINA Č. 1 velkoměstská farnost Brno Krátce se představili členové jednotlivých farností a poté představili i své farnosti: St. Lískovec, Bystrc, Žabovřesky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. N A D Ě J E Varšavská 37. občanské sdružení 120 00 Praha 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 N A D Ě J E Varšavská 37 občanské sdružení 120 00 Praha 2 Stále častěji se mluví o sociální inkluzi, o prevenci sociálního vyloučení, o boji proti chudobě. Společné memorandum o sociálním

Více

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004

Sněženka farní. Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze. Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Číslo 12 Ročník X. Prosinec 2004 Sestry a bratři, vanutím Ducha Svatého a z iniciativy sester a bratří okolo P. Marie Sněžné máte v ruce farní

Více

Pobožnosti křížových cest

Pobožnosti křížových cest 1/2015 únor Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, postní doba je časem, ve kterém budeme neustále vyzýváni k obnově svého vztahu k Bohu. Není to povinnost, ale mnohem spíše nezbytnost.

Více

Farnost jako rodina, farnost jako instituce

Farnost jako rodina, farnost jako instituce Číslo 2/2015 25. ledna Farnost jako rodina, farnost jako instituce K dyž vyslovíme slovo rodina, nejčastěji se nám vybaví obraz domova, obraz otce, matky, dětí a všeho, co člověk prožívá spolu se svými

Více