DUBEN Začíná jaro. Věra Kuchařová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Vykouklo sluníčko, vykouklo nad kopec, vesele pustilo se do kluků. Zapněte si kluci, zapněte - košile u krku. Jarní hecování od sluníčka, nejdříve nás vyláká ven do závětří, kde je opravdu příjemně, ale jen vylezete ze závětří, ofoukne vás studený větřík a je zaděláno. Jarní nastydnutíčko, jarní kejchačka, soplíček u nosu a vůbec. Nás chlapy by to mohlo mrzet, protože některá otužilá děvčata se začínají odhalovat, sukénky se zkracují, naše myšlenky se pouštějí do odvážných končin erotična. Než si někteří z nás uvědomíme, jak zrádné je nejenom slunce, ale hlavně jak zrádná jsou naše zimou oslabená těla. Stejně se v nás probouzejí příjemné pocity z odstínů zelené barvy, která se objevuje okolo nás v přírodě, ze zpěvu (někdy řevu) ptáků v zahradách i v lesích. To vše nás láká k procházkám po přírodě. Také jsem se nechal zlákat a vyrazil v pátek do brdských lesů. To musíte vypadnout z pracovního procesu, vyfasovat povolení od manželky, do čutory nalít něco dobrého, koupit lístek na vlak a jet. Před vstupem do lesa je dobré dát si cestou jedno dvě dobrá piva, pomohou vám odpojit se od pupeční šňůry civilizace, a jít. Koukáte okolo sebe na jarní odstíny zelené, a když máte bystré oči, uvidíte i další krásu. Slepýše u cesty, jarní květiny v okolí Mně se povedlo spatřit na cestě u potoka salamandra, normálně česky mloka skvrnitého. Zavolal jsem kamarády, aby se honem běželi podívat na to, co hned tak neuvidí. Hned jsem rozvedl diskusi o podobných zvířátkách. Trochu jsem se shodil, když jsem vyprávěl o naší studánce na Plešivci, ve které jsme měli mloky s růžovými bříšky. Bylo mi řečeno, že se jednalo o čolky obecné. Na to jsem pravil, že čolci jsou snad malé žáby, ne? No, prostě jsem si je splet s pulcema. Vzpomněl jsem si na kreslený vtip, který jsem poslal v mládí do jednoho trempského časopisu. Nad studánkou, ze které se bere voda na pití, stojí dva trempové: Jestli pak víš, co se stane, když ten rum vyleju do studánky No co by se stalo. Vožerou se nám čolci. My jsme skutečně pili ze studánky, kde vegetovali čolci. Asi byla tenkrát čistá. Když už tak vyprávím o zvířátkách, uvědomil jsem si, že u cesty v Nových chalupách se objevila červená folie bránící žabičkám, aby nelezly na silnici. Chudáci, žabičky, ani se v klidu množit nemohou. Ani jsem se moc nepodivil tomu, co se povídá na veterině. Přišla prý nedávno k veterináři žába s ponožkou navlečenou na hlavě. Zvěrolékař se na ní podíval a vyděsil se: Chudinko žabičko, kdopak ti to udělal?? Žába vyskočila na stůl a zařvala na něj:,,drž hubu ty troubo, tohle je přepadení!!! No, raději se te na jaře všem, co mají ponožku na hlavě, vyhněte. Z OBECNÍHO ÚŘADU OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY Na obecní úřad Obecnice se obrátila vedoucí pošty Příbram I se žádostí o pomoc při vybírání poštovní schránky v Oseči a při doručování pošty v Oseči vůbec. Několikráte se stalo, že volně pobíhající pes zabránil pracovnicím pošty vybrat poštovní schránku. Pokud by se situace opakovala i nadále, je nebezpečí, že Česká pošta zmíněnou schránku zruší. Na základě této informace žádáme občany Oseče, aby zamezili volnému pobíhání psů. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Začíná jaro Věra Kuchařová Když se objeví první paprsky slunečního tepla, začne se zelenat tráva. Je to znamení, že zima za sebou vše smetla. Začíná jaro. Sláva! Na louce se objeví první motýli a další přiletí za chvíli. Tančí, skotačí a létají z kytky na kytku. Zajímá vás proč? Předvádějí jim svoji novou jarní nabídku Otázky pro pana starostu Obecnice Josefa Karase Jak bude pokračovat budování kanalizace ve zbylé části obce? V současné době započala firma Šindler se stavbou závěrečné části IV. etapy kanalizace v části obce Kout. Od se přesune na budování kanalizace v komunikaci III. třídy a to od rodinného domu č. p. 29 (p. Uzel Václav) směrem na Drahlín k domu č.p. 19 (p. Černý Rostislav). Zde musí ukončit stavbu do Na tuto dobu je povolení ke vstupu na komunikaci za účelem výstavby kanalizace. Poté bude dokončena zbývající část stavby. (pokračování na str. 2)

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2008 Otázky pro pana starostu Obecnice Josefa Karase (dokončení ze str. 1) V jakém stadiu je rozšíření KČOV v Obecnici? Od listopadu loňského roku byla na spuštěna do zkušebního provozu nová čistička odpadních vod. Po uplynutí zkušebního provozu, který potrvá do , bude provedeno vyhodnocení její činnosti a bude uvedena do trvalého provozu. (Tento postup vyplývá ze zákona). Dosavadní výsledky laboratorních zkoušek ukazují, že čistička pracuje na výbornou a naměřené hodnoty zdaleka nedosahují výše povolených ukazatelů. Kořenová pole, která zůstala po původní ČOV jsou nadále využívána k dalšímu dočiš ování odpadní vody, která vytéká z nové čističky. Počítá obec s vybudováním kanalizace v Oseči? Počítáme nejenom s výstavbou kanalizace, ale též s vybudováním vodovodu (s tím souvisí i výstavba nového vodojemu v Obecnici). V současné době je stav příprav takový, že máme vypracovaný projekt k územnímu řízení a jsou shromaž ovány souhlasy vlastníků jednotlivých nemovitostí se vstupem na jejich pozemky za účelem stavby. S tímto souvisí též získání finančních prostředků na stavbu. Prozatím nebyl vyhlášen dotační titul, ze kterého by bylo možno celý projekt financovat. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že vzhledem k velikosti projektu (cca 2,8 km kanalizace, 2,5 km vodovodu, s celkovým napojením počtu obyvatel 100) je obtížné najít na projekt vhodný dotační titul. V jakém stavu projednávání je 1.změna UP obce Obecnice? proběhlo na OÚ Obecnice veřejné projednávání 1. změny územního plánu obce. Nyní jsou zpracovávány připomínky z tohoto projednávání a poté bude konečná podoba ÚP předložena na krajský úřad. Závěrečné schválení změny bude provedeno na veřejném zasedání obecního zastupitelstva na přelomu měsíce května a června. Obec zřizuje nové webové stránky, co nového přinesou občanům? Nové webové stránky obce budou podstatně přehlednější, vzhledově zajímavější a každý občan bude mít možnost pomocí e-podatelny, která je součástí stránek, vznášet dotazy popřípadě připomínky. Přesná adresa nových stránek bude zveřejněna ve zpravodaji ihned po jejich úplném dokončení. Závěrem bych se rád zmínil o novinkách v dotační oblasti. V pondělí schválilo zastupitelstvo kraje naši žádost o příspěvek na opravu hasičského vozidla T 148 ve výši 900 tis. Kč. Dále nám byla schválená dotace z Programu obnovy venkova ve výši 84 tis. na výměnu oken na budově obecního úřadu. Novou oblastí, kde se pokoušíme získat finanční prostředky, je žádost o dotaci na přístavbu mateřské školy (nástavba třídy na hospodářské budově, výměna oken na celém objektu, vybavení tříd a výměna vzduchotechniky v kuchyni). Děkujeme za vaše odpovědi. Z OBECNÍCH KRONIK A ARCHIVŮ Zápisy J. V. Bezděka z Okresního archívu v Příbrami, pokračování z minulého zpravodaje V Registrech obeslání z vejplaty, vedených u komorního soudu pražského, zapsáno k datu sv. Bartoloměje (24. srpna 1595 na str. 286), že statečný Jindřich z Písnice, Jeho Milosti Císařské, rada a prokurátor v království českém, na místě a k ruce JMC, jakožto krále českého, obesílá statečného Václava nejstaršího Bechyně z Lažan a na Dlouhé Lhotě, aby položil všecky a všelijaké listy, majestáty, zápisy i jiné, ač-li má které, na ves duchovní zápisnou řečenou Obecnici s tvrzí pustou s dvorem poplužním s poplužím, s dvory kmetcími, s platy, s dědinami, lukami, lesy i s jiným všim a všelijakým k též vsi zápisné od starodávna příslušenstvím, ve vsi Německé Lhotě pak což tu zápisného duchovního jest, a čehož tu tak on Václav nejstarší Bechyně z Lažan zápisného, ke klášteru zbraslavskému náležitého, v držení a užívání jest, pravě on Jindřich z Písnice, že k nadepsaným dědinám duchovním zápisným a k ruce JMC, jakožto krále českého vejplatu, i jinak, právo a spravedlnost má. V úterý 11. března 1600 obeslal týž Jindřich z Písnice na místě a k ruce JMC krále Rudolfa II. do soudu komorního bratry Jana a Davida Bechyně z Lažan a na Dlouhé Lhotě, syny a dědice Václava Bechyně, s vyzváním, aby předložili všeliké listy, majestáty, zápisy a jiné doklady, ač mají- li jaké spravedlivé pořádné, na ves celou duchovní zápisnou řečenou Obecnice s tvrzi, dvorem poplužním, s dvory kmetcími a platy na nich, jakož i na všelijaké jiné od starodávna příslušenství, jakož i na část vsi Německá Lhota na vše, což tu zápisného duchovního jest, a jakž to vše po otci svém Václavovi podle zápisu v kvaternu menším zápisném rudém menších desk zemských, od léta 1599 drželi a měli a prohlásil, že k těm statkům duchovním na místě a k ruce JMC, jakožto krále českého má větší právo a spravedlnost nežli oni. Na to pan Kryštof Popel z Lobkovic na Tachově a Pátku, president nad apelacemi nejstarší komorník a nejvyšší hofmistr, spolu s pány a vladyky na soudu komorním jakož to královskými rady dal za právo králi tak, aby úředníci menších desk zemských vyhledali všechny závazky k těm vesnicím do roka a do dne vyplatili Jana a Davida z jejich práv zástavních, kteřížto přijmouce výplatu jsou povinni zástavní dědiny k ruce JMC ihned postoupiti (DZm 218 K 16). Obecnice i část Německé Lhoty byly pak přivtěleny k panství dobříšskému, u něhož se jako příslušenství uvádějí poprvé 24.října 1603, když Rudolf II. se prostřednictvím vyslaného přiznával k dluhu kop míš. Štefanovi Jiřímu ze Šternberka, kterýžto dluh zajistil na komorním panství dobříšském (DZv 93 D 14). Tím se Obecnice i část Německé Lhoty, oboje kdysi příslušenství klášterní, staly natrvalo příslušenstvím dobříšského statku, u něhož setrvaly až do zřízení nových zeměpanských úřadů roku 1850, kdy se obě osamostatnily jako nové samosprávní jednotky v podobě katastrálních obcí. S dobříšským panstvím sdílely pak jeho osudy dobré i špatné a s ním taká přecházely na další a další držitele. Podle visitační ruly podbrdského kraje z roku 1653 sluší sem uvésti i obecnické obyvatelstvo, jak tenkráte bylo podle ruly seznamenáno. Toho roku hospodařili v Obecnici tito dobříští poddaní: Jan mlynář ve mlýně na jedno kolo, měl 18 strychů polí orných, 3 strychy porostlin osazen tu byl však až roku 1653; Havel Štěpán s 15 strychy orné půdy a 3 strychy porostlin, Lukáš Chyba měl rovněž 15 strychů orných polí a 2 strychy porostlin, Duchoslav Janda měl podobně 15 strychů orné půdy, Václav Janda měl 16 strychů orných polí a 3 strychy porostlin Jako chalupníci se tu živili Jakub Zátvorský na 12 stryších orné půdy, Anna Pehurka s 10 strychy orných polí a 2 strychy porostliny, která ale nikterak neosývala, ježto se osadila právě roku 1653; Václav Kuba s 9 strychy orných poli a 3 strychy porostliny, Martin Matějka rovněž s 9 strychy orných polí a strychem porostliny, Jan Stočes (v originále písařovým omylem psáno Stočas) se 6 strychy orných polí, Marek Mizel s 9 strychy polí a 3 strychy porostlin Celková ohodnoceni vesnice vyznělo v tom smyslu, že role byla prostřední jakosti, luk bylo s potřebu a ti všichni měli své obecní lesy, vhodné pro stavbu příbytku, a v nich na prodej šindele a sudoviny Pokračování příště

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben OSEČSKÁ HISTORIE dle Pamětní knihy z roku 1935 Psáno podle Pamětní knihy, která byla založena v roce 1935, kdy byl presidentem republiky československé Dr. T. G. Masaryk, okresním hejtmanem příbramským Jan Vodička, starostou Oseče Tkadlec Josef - strojník. Dne 31. prosince 1934 ve schůzi obecního zastupitelstva v Oseči byl zvolen Kříž František, horník v provisi čp. 31 kronikářem a letopisecká komise jejímiž členy jsou: Ječmen František, horník v provisi narozen 25. dubna 1868 čp. 27, Soukup František, horník v provisi narozen 26. dubna 1875 čp. 29, Rada Josef, strojník u horního závodu narozen 31. ledna 1887 čp. 26, Tkadlec Josef, strojník u horního závodu, narozen 9. července 1891 čp. 22. Sepsáním knihy pro stáří kronikáře Kříže Františka, vložen úkol ten na člena letopisecké komise Josefa Radu, který se práce ujal se vší ochotou. Snahou jeho bylo vepsati do knihy veškeré události a jevy i z dávno zašlých časů, dotýkajících se naší malé vesničky a podporován jsa panem Josefem Valentou, odborným učitelem na Březových Horách, Františkem Křížem, kronikářem a členem letopisecké komise, hleděl úkolu tomu čestně dostáti. Další zápisky budtež činěny ze skutečností a poznatků k obci se výžících a vepsány do knihy této, by naše budoucí pokolení mělo stručný přehled o událostí a jevů těchto. V Oseči 15. prosince 1935 Rada Josef člen letopisecké komise Část historická Oseč, lidově Voseč, má jméno od osekaného neb vysekaného lesa, který v těch místech se nalézal. Oseč byla vysazena roku 1290 německým právem zákupním, což však neznamená, že zde před tímto rokem nestávala, ale obyvatelstvo české, vázáno českým právem, spatřovalo výhody v právu německém, proto žádalo tehdejší svojí vrchnost, biskupa pražského Tobiáše z Bechyně, majitele panství příbramského, aby obce vysadil právem německým (toho roku také například Konětopy, Brod). Ve století vznikaly v Čechách v hojném počtu nové osady na lesních mýtinách a vysazovány právem zákupním. Osadníci jejich bu přešli do nich přelidněných osad starších nebo osazeny cizími přistěhovalci. Přemysl Otakar I. Markrabí moravský Vladislav a ostatní velmožové nejen světští, ale i církevní, jali se širé končiny nevzdělané půdy osazovati po lánech tj jakoby lénem dědičným, povolávajíce osadníky neboli hosty ze všech olidněných končin říše německé, zvláště od Rýna. Majitel statku povolav si podnikatele fojta vykázal mu místo, které se mělo vymýtiti a osaditi. Fojt rozměřil je na jednotlivé usedlosti jedno, též půl nebo čtvrt lánové, měře lán průměrně korců. Hosté (osadníci) dávali závdavku 1-10 hřiven stříbra, zavazovali se věrností a poslušností. Tento slib a stav věrnosti nazývali Čechové člověčenství tj manstvím. Odtud poddaný sedlák slul také člověkem tj. manem pánovým a po určité lhůtě 8 let i mírnou robotou a úrokem (míra žita, ječmene, ovsa, vejce, drůbeží a 1/2-1 hřivnou stříbra. Tak se stávali zákupními tj.jakoby zakoupenými, skutečnými vlastníky půdy právem lánovým, purkrechtním nebo německým jak se u nás říkalo nikoli v Němcích. Fojt obdržel lán svobodný (bezúročný) a stal se rychtářem neboli soudcem dědičným v osadě, jsa vázán odváděti toliko 2/3 pokut obecních, mimo to i velmi často obdržel mlýn, krčmu, právo rybolovu a podobně. Tak vedle zmíněných vsí poddanských, kde obyvatelé byli podle práva domácích tj.českého toliko do vůle pánovy dědičnými uživateli půdy, podrobenému úroku i robotám, vznikla znamenitá řada vsí na právu německém, kde sedláci úroční byli jako skutečnými majiteli půdy. Mnohé staré české osady vidouce větší výhodu v zákupním právu německém žádali za vysazení tímto právem, což platí i pro Oseči. Je tedy patrno, že Oseč patří k nejstarším osadám na Příbramsku. Obec Oseč snažila se zachovati nejstarší typ staročeských osad, totiž okrouhlý se seskupenými chalupami kolem rybníčku na návsi, ale tento typ nemohla při dalším rozvoji udržeti pro nemožnost dalšího rozšiřování, nebo terén svažitý toho nepřipouštěl. A podélné údolí připustilo rozšiřovati se toliko podélně. Má tedy typ převahou podélný. Nejstarší zmínka o Oseči datuje se k roku 1216, kdy byla spolu s Příbramí vykoupena pražským biskupem Ondřejem od kláštera Tepelského. Jest tedy nepochybné, že před tím byla uvedenému klášteru věnována českým velmožem Hroznatou, jak tomu bylo prokazatelné s Příbramí a Pičínem, zmínkou při založení kláštera Chotětovského u Stoda na Plzeňsku. Ve vysazovací listině roku 1290 uváděna je obec jako Ossecz, roku 1379 jako Ossiecz, ale roku 1621 jako Voseč, zkonfiskována byla obci Příbrami ještě s jinými osadami z trestu za to, že na nátlak stavu vzbouřených proti Haburkům poskytla pomoc v českém povstání stavovskému vojsku, jak se ještě stane zmínka. Z osečské kroniky BABIČČINY TRIKY, RECEPTY A FÍGLE TRIKY NAŠÍ BABIČKY O KVĚTINÁCH Pro pokojové květiny lze jako přírodní hnojivo použít vodu po vaření brambor nebo vajec, vodu ze sladkovodního akvária, vodu po umytí masa a zbytky černého čaje. Odjíždíte-li na delší dobu, mohou se květiny vodou samozásobit. Na stůl postavíte nádobu s vodou, květina na zem kolem stolu a květináče spojíte s nádobou na stole knotem nebo silnou vlnou. Listy se zářivě lesknou po potření odstátým pivem, směsí vody a mléka 3:1 nebo glycerinem. Řezané květiny vydrží déle, použijemeli do vody špetku soli, sody, cukru nebo tabletu aspirinu. Stonky seřezávejte pokud možno denně, šikmo a pod tekoucí vodou. Nestavte pod vázy misky s ovocem. Orchideje nestavte do studené vody. Stonky růží po seříznutí namočte krátce do vroucí vody. Šeříku prospěje naklepání konce stonku kladívkem a namočení do teplé vody. Na zahradě dejte pozor na malé děti, pokud pěstujete rododendrony, oleandry, túje, lýkovce, tisy nebo zlatý déš. Jsou totiž jedovaté. Růže nesázejte blízko chodníků, kde se v zimě solí, jsou na sůl velmi citlivé. Skvělou kombinací přír. hnojiva a ochrany před havětí a hlemýždi je popel ze dřeva. (Podle knihy A. Ostena: Babiččiny tipy a triky, aneb vyzkoušené fígle v domácnosti a kuchyni) Evas ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBECNICE Každý se alespoň jednou v životě ocitne v situaci, kdy jeho okamžitá pomoc může zachránit lidský život... Český červený kříž Obecnice ve spolupráci s Obecním úřadem v Obecnici pořádá 6. května v úterý v 17 hodin ve školní jídelně bezplatné školení první pomoci pro laiky. Předvádět a přednášet budou pracovníci záchranné služby Středočeského kraje. Seznámíte se s jednoduchou a účinnou technikou a s posledními doporučenými postupy v poskytování předlékařské první pomoci. Přednášky jsou srozumitelné, zajímavé a prakticky zaměřené. Přivítáme všechny zájemce. Za ČČK Dr. Svobodová

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2008 Lékař a my ZMIJE - jedovatý had Je jediným jedovatým hadem v naší volné přírodě, nepočítáme-li hady, kteří ze zajetí utečou. Patří mezi kriticky ohrožené druhy a je chráněna podle zákona 114/92 Sb. Podle odborníků je to had vzácný, plachý a člověku prospěšný a může být v přírodě snadno zaměněn za nejedovatou užovku hladkou. I užovka hladká patří mezi chráněné druhy. Za hlavou jí chybějí žluté půlměsíčky a na hřbetě má tmavé skvrny, proto je lidé ve zmatku a strachu mohou považovat za klikatou čáru. Oba hadi se od sebe ale liší několika znaky. Užovka má kulaté zorničky jako člověk a hlava přechází na trup nezúženým krkem. Zmije má zorničky svislé štěrbiny jako kočka a za hlavou je zúžený krk. Tyto dva znaky jsou vidět na vzdálenost několika metrů a jsou podstatnější než známá klikatá čára. Ta totiž nemusí být u některých jedinců zmije dobře vyvinutá a není rozhodujícím znakem. Oba hadi mají také odlišné preference po místa, kde žijí. Užovka dá přednost suché slunné stráni porostlé křovinami, zmije vyhledává slunná vlhká místa jako jsou rašeliniště, vlhké louky, kamenná pole apod. Jedovatost zmije je obecně přeceňována. Pro dospělého člověka je smrtelná dávka asi 15mg, zatímco při jednom kousnutí se uvolní jen asi 5-10mg. Ovšem konkrétní průběh po uštknutí závisí na více faktorech. Krom skutečného množství jedu v ráně je důležité jednak místo kousnutí, věk a celkový stav organismu uštknutého. Horší situace je u člověka s onemocněním srdce, ledvin nebo u alergiků. Zdraví člověka je ohroženo vždy, proto je třeba vyhledat lékařskou pomoc v každém přípa- dě. Z hlediska účinku patří zmijí jed mezi látky působící na krevní systém, dochází k narušení cévní stěny, zbraňují srážení krve a omezují vazbu kyslíku na červené krvinky. Uštknutí se v místě kousnutí projeví krvavým otokem, bolestí a otok a bolest se v případě uštknutí do končetiny rozšiřuje směrem k tělu. Postupně se vyvíjí celková nevolnost, pocení, bolesti břicha, průjem, zvracení, může dojít k otoku obličeje nebo jazyka. V nejtěžších případech se může vyvinout šokový stav se selháním základních životních funkcí a krvácením. V každém případě je třeba v případě uštknutí zachovat klid, vyvarovat se prudkých pohybů, aby se neurychlovalo rozšiřování jedu do celého těla. Je třeba s ohledem na očekávaný otok v případě postižení horní končetiny ihned sundat prsteny, náramky a hodinky a postiženou končetinu v rámci první pomoci zafixovat provizorní dlahou. Rozhodně ale nezaškrcujeme ani ránu nerozřezáváme a neodsáváme. Pokud se po uštknutí neprojeví do půl hodiny žádné příznaky, pravděpodobně zmije jed nepoužila, ale i tak je třeba transportovat postiženého do nemocnice co nejdříve. Krom přivolání RZP lze kontaktovat i Toxikologické centrum při Klinice anesteziologie a resuscitace 1. LF UK v Praze, kde dokáží stanovit pravděpodobnost nebezpečí po kontaktu s jedovatým živočichem a pomoci s organizováním transportu postiženého. Telefon by se mohl rozhodně hodit, protože Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. (Podle časopisu Moje zdraví 4/2008) Drsvo SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE Vážení spoluobčané, rád bych Vás opět seznámil s událostmi, které se od posledního vydání zpravodaje uskutečnily u obecnických hasičů. Také bych Vás rád pozval jménem celého hasičského sboru na některé další akce, které pořádáme. Naší výjezdové jednotce byl v noci z 24. na 25. března v h. vyhlášen poplach. Naše jednotka byla vyslána jako záloha na stanici HZS Příbram, jelikož převážná část jednotek byla vyslána k požáru skladu podlahových krytin na Vysoké Peci. Hned po výjezdu si nás vyžádal velitel zásahu, který řídil hasební práce na místě požáru. Po příjezdu na místo jsme zajiš ovali dopravu vody pro plošinu. Po likvidaci požáru se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Dne 27. března jsme provedli čištění kanálových propustí. V sobotu jsme uspořádali sběr železného šrotu. Sběrný dvůr byl vyklizen, a tak jsme díky p. starostovi a po objetí vesnice získali nějaký šrot, za který velice děkujeme. Začátkem dubna jsme byli povoláni k vyčištění koupaliště, kam nějaký dobrák vylil kanystry s fritovacím olejem. V pátek 11. dubna jsme uspořádali pro naše nejmenší z mateřské školky Den otevřených dveří, kde jsme dětem ukázali naše prostředky, vybavení a budovu hasičské zbrojnice. Během ukázek si děti měly možnost vyzkoušet vysílačky, ochranné kabáty, rukavice a přilby. Byla jim předvedena i dýchací technika, kde si k našemu překvapení některé děti nasadily masky a nechaly si je zapnout na přilbu. Pak následovala ukázka plovoucího čerpadla, kde si děti vyzkoušely hašení vodou. Na závěr jsme všechny svezli zásahovým vozidlem Avia 31. Během ukázek děti vystřídaly Avii i Tatru. Měly možnost si vyzkoušet také vodní dělo. Jsme velice rádi, že jsme mohli ukázat dětem, jakými prostředky disponujeme, a že o přehlídku byl tak veliký zájem. Na cestu domů jsme jim každému dali velká lízátka. Chtěli bychom i do budoucna podobné akce pro děti pořádat. V sobotu 19. dubna pořádáme Hasičský bál se skupinou Mix v místní hospodě u Štamberků. Věříme, že se ho zúčastníte v co Děti z Mateřské školy v Obecnici na návštěvě u hasičů... největším počtu. Je to po dlouhé době zábava, kterou hasiči v Obecnici pořádají. Je to iniciativa našich mladých hasičů a doufáme, že se bude líbit a domů pak budete odcházet spokojeni. 27. dubna 2008 se v Příbrami uskuteční k oslavám sv. Floriana vzpomínková akce na likvidaci největšího požáru Svaté Hory v moderních dějinách. Půjde o slavnostní průvod hasičů s historickými prapory, přehlídka mobilní požární techniky 70tých let a další ukázky. Nás sbor byl, jakožto přímý účastník tohoto požáru, též pozván a my se jej velice rádi zúčastníme. Začátkem května proběhne ve školní jídelně školení od záchranářů z Příbrami, kterého se zúčastní krom našich občanů i členové naší výjezdové jednotky. (pokračování na str. 5)

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dokončení ze str. 4) Koncem měsíce dubna pak proběhne na HZS Příbram a ve VVP vyškolení dalších našich členů jednotky na oluhu JMP. Poslední velkou akcí bude 9. května námětové cvičení jednotky na místní škole, kterého se zúčastní i plošina od HZS Příbram. Bude provedena simulace požáru v areálu školy, kdy bude vyhlášen požární poplach pro naší jednotku. Bude provedena evakuace žáků školy, dálková doprava vody a následné hašení i pomocí plošiny. Během cvičení budou zasahovat také někteří členové v dýchacích přístrojích. V případě zájmu Vás všechny srdečně zveme, aby jste mohli v reálu vidět, jak to při takovémto druhu nebezpečí, probíhá a také samozřejmě práci celé jednotky a HZS Příbram. Začátek bude v 8.00 h. na místní škole. V plné přípravě je i akce na Den dětí, který proběhne 7. června Tento týden jsme od našeho sponzora PB Internetu dostali zdarma placené internetové stránky, které v nejbližší době zaplníme informacemi o SDH a JSDHO. Nové stránky mají označení: hasici.obecnice.net Velice za ně děkujeme, nové grafické zpracování je velice povedené. Petr Juříček, starosta SDH Obecnice Ani velikonoční pondělí 24. března 2008 se ve Středočeském kraji neobešlo bez požáru se značnou škodou. Ve hodin byl na tísňovou linku 112 ohlášen požár skladu parket v prostoru bývalé tělocvičny v části obce Bohutín Vysoká Pec na Příbramsku. Na místo požáru byly vyslány zásahové jednotky profesionálních hasičů HZS Středočeského kraje stanice Příbram a Dobříš a jednotky dobrovolných hasičů obcí Rožmitál pod Třemšínem, Příbram VI. Březové Hory, Bohutín, Trhové Dušníky, Obecnice, Vysoká Pec a Příbram I. Na místo se postupně dostavilo celkem 17 vozidel HZS a zasahovalo celkem 50 hasičů. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár skladu parket a jiných dřevěných podlahových krytin a lepidel v prostoru jednopodlažní budovy, dříve využívané jako tělocvična. V době příjezdu první zásahové jednotky byl celý prostor tělocvičny a hořlavé střešní konstrukce v plném rozsahu zasažen požárem a hrozilo rozšíření požáru na sousední objekt. K zamezení rozšíření požáru na sousední objekt a likvidaci požáru byly nasazeny dva útočné proudy C a jeden proud z požární vysokozdvižné plošiny na hašení střechy. Hasiči postupně prováděli současně ochlazování sousedního objektu, hašení požáru a rozebírání konstrukcí z důvodu dohašování požárních ohnisek. Nasazenými silami a prostředky byla v hodin provedena lokalizace požáru. Konečná likvidace požáru byla provedena ve hodin. Požárem byla způsobena škoda za cca 4 miliony korun. Příčina vzniku požáru je vyšetřována ve spolupráci vyšetřovatelů HZS Středočeského kraje a Policie ČR. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZEN proběhl v Masarykově ZŠ ve znamení kultury S novým kalendářním rokem byla zahájena také nová sezóna v příbramském divadle. Někteří milovníci hereckého umění se přihlásili do Klubu mladého diváka, pořídili si předplatné a mohou tak zhlédnout vybraná divadelní představení. Zatím jsme navštívili komedii S. Stratieva Autobus v režii N. Pajeva, při které nebyla nouze o legraci. Seznámili jsme se satirou a pojmem aurdní příběh. Už se těšíme na dubnové představení Motýli s Vojtou Kotkem v hlavní roli. Děti z prvního stupně se vypravily do Prahy na představení Spejbla a Hurvínka. Známé postavičky nezklamaly a diváci se vrátili plní dojmů. Žáci páté a šesté třídy navštívili představení Rychlé šípy v Divadle A. Dvořáka. Mohli porovnat své znalosti získané z kresleného seriálu Jaroslava Foglara s divadelním ztvárněním v režii Roberta Bellana a dobře bavili, protože výkony herců byly skvělé. Osmá a devátá třída se zúčastnily v příbramském divadle veřejné generálky představení Dvacet tisíc mil pod mořem. Autorem dobrodružné předlohy, kterou netradičně zpracoval David Smečka, je Jules Verne. V režii K. Baranowské a D.Nové vznikla velmi zajímavá hra plná různých efektů, které provázely hrdiny v ponorce Nautilus řízené kapitánem Nemem na cestě plné dobrodružství. Mě nejvíce zaujala malá ponorka řízená na dálkové ovládání samotným kapitánem a skafandry určené k potápění. Fantazie diváků dostala velký prostor. Hudba, texty písní, scéna i kostýmy byly působivé a zajímavé. Nechyběl ani humor s nadsázkou. Díky výkonům herců a celkovému dojmu jsme se báječně bavili. J. Pour Noc s Andersenem Po roce zase nastal čas, kdy se malí čtenáři těšili na mezinárodní akci Noc s Andersenem. Letos již potřetí. 2. dubna, v den výročí narození slavného dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, probíhá totiž Mezinárodní den dětské knihy. Na oslavu se 28. března ve večerních hodinách sešli kluci a holky se svými učitelkami, aby prožili společně čas naplněný kvízy, hádankami, četbou, hrami, dobrodružstvím i legrací a přenocovali ve škole. Mladší žáci se zaměřili na dílo spisovatele Karla Čapka. Hráli si a soutěžili v duchu jeho knihy Devatero pohádek. Nejvíce je zaujala Pohádka poš ácká. V roli malých skřítků rozlišovali psaníčka smutná a veselá, povídali si o dopisech a také je psali. Jako poštovní doručovatelé překonávali nástrahy při doručování dopisů a k tomu si ještě vesele zazpívali píseň Jede, jede poštovský panáček. Ve školní družině vyrobili z papíru poštovní vůz i s koňským spřežením. Za zvuků poštovní trubky vyrazili do ulic, aby svá psaníčka s pozdravem z Noci s Andersenem doručili na správné adresy některých obecnických občanů. Ve funkci poš áků se osvědčili, protože nezabloudili a všechny adresy našli (možná jim pomohlo, že si na cestu svítili lampiony). V jejich činnosti jim vydatně pomáhaly dívky z 8. a 9. třídy. Starší děti se přenesly do pravěku. I tady se nejdříve luštilo, až se mozkové závity zavařovaly. Šlo totiž o to, kdo bude stát v čele celé tlupy. Hrdinové knih Eduarda Štorcha ožívaly před našima očima. Tlupa pravěkých lidí, Mamutů, pod vedením nejstatečnějšího a nejchytřejšího náčelníka (Ivanky zvané Myška) si zařídila svoji jeskyni a vyzdobila ji nástěnnými malbami i kožešinami. Nechyběla ani Venuše z hlíny. Stateční lovci si (pokračování na str. 6)

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2008 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA (dokončení ze str. 5) vyrobili z pazourků zbraně, ozdobili se symboly odvahy náhrdelníky z vlčích zubů i orlími pery a určovali stopy zvěře v okolí. Ženy vyráběly obleky z kůží a misky z hlíny, sbíraly plody, drtily obilí pomocí kamenů a připravovaly ozdoby z mušliček a oblázků. Muži nenechali nikoho hladovět a nalovili alespoň ryby (papírové), zubři totiž utekli a mamuti byli v nedohlednu. Tlupa si zazpívala svoji píseň, kterou si dodávala odvahu, zahnala nebezpečnou smečku vlků (ta se tu toulala ještě ze Zlatého nugetu Bečánova) a s pozdravem, který nelze zachytit slovy (byl hodně pantomimický a zvukový, protože napodoboval mamuta) se uložila do jeskyně k odpočinku. Zasloužila si ho. Všichni si přišli na své a užili si dost legrace. Malí i velcí obdrželi pamětní list a průkazku vzorného čtenáře, protože splnili všechny úkoly a prokázali, že knihy jim jsou opravdu dobrým kamarádem. ka VELIKONOCE v 1. třídě V úterý 18. března se sešli rodiče a přátelé školy v 1. třídě, aby společně oslavili svátky jara. V příjemné atmosféře vznikala krásná velikonoční dekorace. Při malém pohoštění rodiče vyslechli krátký program, který si prvňáčci připravili. Za svou snahu si děti vykoledovaly od rodičů čokoládová vejce. Na další setkání se těší Mgr. Eva Bízová (třídní učitelka). TRADICE VELIKONOC 19. března jsme se zaměřili na Velikonoce, jejich tradici a vše, co s nimi souvisí. Uskutečnil se další projektový den. Že jsou Velikonoce nejdůležitější křes anské svátky, jsme se dozvěděli od pana faráře Samuela Kejzlara. Přiblížil nám podstatu Velikonoc a také způsoby, kterými křes ané tyto svátky oslavují. Během dne jsme si připomněli i běžné velikonoční zvyky, které se v našem kraji dodržují. Někteří žáci si vyzkoušeli různé výtvarné techniky při zdobení kraslic a vytváření přáníček, jiní se zaměřili na pomlázku a hodování. I další program byl bohatý. Pekly se jidáše, žáci zjiš ovali, jak se slaví Velikonoce v sousedních zemích a vytvářeli kalendář tradic. Sedmáci předvedli dětem z prvního stupně lidové zvyky spojené s vítáním jara a Velikonocemi od Smrtné neděle až po Pondělí velikonoční. Děti byly vděčnými posluchači a nešetřily potleskem, který vystupující velmi těšil. Zapůjčené kroje i Adamova obří řehtačka dodaly vystoupení patřičnou atmosféru. Diváci byli spokojeni a účinkující také. M. Biskupová PROJEKTOVÝ DEN Další projektový den, který proběhl 7. dubna 2008 v Masarykově základní škole, byl věnován zdraví. Tentokrát se všichni účastníci zaměřili např. na poznání vlastní osobnosti, cvičení paměti, vztahy ve třídě, řešení konfliktních situací, posilování fyzické kondice, získání praktických dovedností z oblasti relaxace a artefeletiky. Menší děti si připomněly pravidla bezpečného chování na silnici a zásady péče o zdraví, naučily se připravovat zdravou svačinu. Během dne si každý mohl dopřát k občerstvení vodu s bylinkami, kterou žáci školy vyhráli v soutěži Hravě žij zdravě. Chlapci a děvčata se během netradiční výuky setkali s novými zkušenostmi a mnozí využili možnost obohatit své životní dovednosti. Které okamžiky kladně ohodnotily děti? (vybráno z žákovských prací) Posílila jsem si své sebevědomí. - Líbilo se mi cvičení na pamě. - Učili jsme se stanovit si reálný cíl a nepřeceňovat ani nepodceňovat své možnosti. - Snažila jsem se vžít do pocitů druhých a uvědomit si, jak je důležité dodržovat určitá pravidla. - Vybrala jsem si jeden způsob cvičení pro celkovou relaxaci. - Mě zaujal autogenní trénink. -Hodně jsme se dozvěděli o sobě i svých spolužácích ze třídy. - Každý z nás si s sebou odnesl užitečnou radu nebo zkušenost. - Naučili jsme se, jak někomu pomoct. - Líbilo se mi, když jsme malovali a povídali si o svých pocitech. - Dost jsem o sobě přemýšlela. - Získal jsem informace z různých oblastí.- Nejvíc mě bavil sport. - Byl to dobrý nápad, mohli jsme si vyzkoušet hodně věcí. - Mně se líbil celý den a přišel mi užitečný. ka Motýl a jaro Hana Herynková Jaro se probouzí, sníh a led tají, už jenom studánky ledovou čepici mají. Maličký motýlek letí se napít, když vidí studánku, začne ji prosit: Studánko, studánko, dej trochu vody. Slyší ho strážkyně vrba, která tu stojí. Skloní se dolů, jednu větev svou zlomí, studánka zapraská, led se prolomí. Motýlku, motýlku, rychle pij a potom le, než bude z vody zas studený led. Ze SPORTU V měsíci březnu se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy okresního finále turnaje ve vybíjené Preventan Cup Soutěž se hrála ve dvou kategoriích. V otevřené kategorii, kde mohli hrát chlapci společně s dívkami, se umístili na 3. místě ve skupině, když porazili ZŠ Bohutín a odešli poraženi ZŠ Jince (celkový vítěz) a ZŠ Pod Svatou Horou. Školu reprezentovali: A. Nelibová, M. Brožková, M. Wimerová, E. Nohová, D. Srch, V. Soukup, Z. Bíza, M. Kilián, D. Brajer, L. Mazánek, J. Lukáš a J. Laně. V kategorii dívek jsme skončili ve skupině také na 3. místě. Děvčata porazila ZŠ Sedlčany, ZŠ Březnice, ZŠ Školní Příbram a prohrála se ZŠ Jince (celkový vítěz) a ZŠ 28. října Příbram. V této kategorii reprezentovali: A. Nelibová, M. Brožková, M. Wimerová, E. Nohová, D. Pelikánová, K. Hrubá, M. Ježková, N. Samková, K. Srpová, V. Krůtová, S. Drábková a K. Dopitová. Pro naši školu jsou tyto výsledky velkým úspěchem, zvláště děvčata zaslouží velkou pochvalu. Výhry nad školami, kde mohou vybírat z mnohem většího počtu žáků, svědčí o tom, že děti z Obecnice jsou na sport velice šikovné. Všem jmenovaným blahopřejeme. J. Matějka

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben Z HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE Pokračuji ve vyprávění o podleském lesním divadle, ve kterém se hraje pravidelně, s odmlkou několika málo roků, celých šedesát jedna let. Myslím, že bude hezké podívat se na zápisy, kterými Pepa Kunický popisoval první představení hrané na Skalce. Minule jsme se seznámili s oazením ve hře o třech jednáních se zpěvy s názvem V Černé rokli. Zpěv doprovázel Eda Muláček na chromatickou harmoniku a v přestávkách hrála hudba Václava Reinera. Kulisy na scéně byly tvořeny dřevěnou konstrukcí a papírem. Představovaly malý domek a během představení bylo co dělat aby je vítr neodnesl. Hlediště nebylo ještě úplně hotovo, sešlo se však mnoho návštěvníků kteří pozorně sledovali projev před zahájením první veselohry a i další průběh hry byl přijímán s neobyčejnou pozorností. Získali jsme si diváky, kteří nás povzbuzovali k další, intenzivnější práci na zbudování stálé letní scény v dosud málo známém místě skalnatého lesního zákoutí nedaleko naší vesnice. Druhé představení sehráli ochotníci na přání diváků hned další sobotu večer při umělém osvětlení. Reflektory si půjčili od Sokola Bohutín a v hledišti bylo nainstalováno několik žárovek, které svítily jen o přestávkách. Kabel si divadelníci půjčili od několika majitelů,zejména od pana Šmejkala ze Starého Podlesí. Hodiny zavěsili na dvě borovice, aby bylo jasné, že o měření je postaráno. Den před představením byl kabel z několika kusů o čtyřech fázích zapojován vždy dva a dva dráty k sobě až od Ovčína Václavem Melicharem. Když jsme to zapli - prásk - celá vesnice byla bez světla. Elektrikář Josef Rada zjistil, že ve spojích jsou tzv. kra asy a celé vedení uvedl do pořádku. V noci se hlídalo v boudě světlo, aby se kabel přes noc neztratil. Příkaz zněl: Zhasne-li světlo, ihned vyrazit po trase kabelu a zjistit pachatele. Nestalo se nic proto se v sobotu večer představení odehrálo a představení navštívilo asi dvěstě diváků. Jak jsem psal minule, kronika byla dopisována v šedesátém roce a Pepa Kunický psal i o dvou ochotnických nadšencích, kteří se patnáctiletého výročí nedočkali. Jedním z nich byl František Bočínský, který se narodil v Dalskabátech. V divadelním kroužku byl oblíbený i když ve scénách jako aktivní herec se neobjevoval. Jeho veliký přínos se projevoval hlavně v zákulisí, kde se staral o inventář. Ten doplňoval, protože byl velmi šikovný a zručný. Vykonával funkci hospodáře. Včas, vždy a všude se snažil odstraňovat nedostatky, které v souboru vznikly a tím umožňoval ostatním aby se mohli soustředit na studium textů. Zemřel v roce 1955 a jméno Fandy Bočínského však je vždy vyslovováno s největší úctou všemi členy souboru. Druhým členem, který se nedočkal, byl František Procházka, narozený v Novém Domě na Rakovnicku. Jeho příchodem se v souboru pozvedla úroveň hereckých výkonů, hlavně komických rolí. Byl výborným a nadšeným ochotníkem a mistrem vtipu a bodrého humoru. Zemřel v roce Jak napsal kronikář Pepa Kunický: Nech jeho příklady, jeho ušlechtilé a zdravé názory zůstanou v našem ochotnickém kroužku navždy uchovány. V srpnu osmnáctého v roce 1946 se ochotníci po úspěchu první hry pustili do nastudování další Jmenovala se Hanička z Podlesí. Na scéně byl Jirkou Sobotkou a ostatními členy postaven dřevěný domek, s nimi upravil jevištní scénu i Václav Vaněk. Na jedné straně byl domeček výminkářky, zábradlí z bříz, i krásná vstupní brána do statku, hezky upravená scéna, a výborně zahraná hra se vryla do paměti divákům i hercům. Při čtení zápisů jsem se musel trochu usmívat, jako by se za ty roky moc neměnilo. Nastudování hry na poslední chvíli, nervozita před premiérou. Jak bych to zažíval vloni, předloni a se mnou samozřejmě všichni ostatní ze současného souboru. Cituji: Asi čtrnáct dní před premiérou přesvědčoval mne Alois Z OBECNÍ KNIHOVNY Falc, který také hrál a sám viděl ten veliký shon, že to nestačíme ani nácvik hry a zpěvů, ani to veliké rozdělání scény. Odpověděl jsem za všechny: Stačíme a musíme stačit... - A úspěch byl veliký neobyčejně. Asi čtyřista diváků odcházelo nešetříc potleskem a pochvalným uznáním. Hanička z Podlesí se hrála i na jevišti ve Starém Podlesí v hostinci u Antropiusů. Jak bývá dobrým zvykem, diváci nevíce ocení, pokud nastane ve hře nějaký zádrhel, a pokud to poznají, baví se pohotovostí či rozpaky herců. Stává se to jak v profesionálním, tak u nás v ochotnickém divadle. My máme výhodu, že za to nemáme žádné postihy, zasmějeme se nebo se tím chvíli trápíme. Ve Starém Podlesí při Haničce z Podlesí (hezké, že) režisérovi a současně nápovědě Emanuelovi Červenému vypadlo z nápovědní knihy několik listů. Na scéně se pohybovali herci, kteří hráli postavy Jabůrka, Tobiáška a Václava, jako na potvoru bylo potřeba nápovědy. Ta ovšem rovnala vypadlé listy, tak po menších rozpacích si herci pomohli sami. Jabůrek: Jejej, podívej se Tobiášku, prosím tě, nevíš co jsem to chtěl tomu Václavovi říct., Tobiášek: Nevím, nevím, Javůrek: Jejej, jak to te vlastně uděláme? Počkej, Václave, zeptám se u Štefky a hned ti to povím. (nahlédl za scénu) Štěfinko, Štěfinko, nevíš co jsem to chtěl, (tiše za scénou: Honem, napovídejte ) co jsem to chtěl Václavíčkovi říct? Á-nópočkej (přeskočil sice text o list dále, ale chytil se) chtěl jsem ti říct jestli bys nechtěl za manželku tady-tady tu Štefku. To už si nápověda-režisér pan Červený listy v knížce srovnal a hra jela dál i s nápovědou. (Pokračování příště) Do knihovny se dostal nový soubor knih z výměnného fondu Knihovny J. Drdy z Příbrami. Padesát nových knih různých žánrů na vás čeká každou středu od 16 do 18 hodin v knihovně na obecním úřadě. Určitě si vyberete podle vašeho zájmu např. detektivky od Erbena Znamení lyry, Martinéz Kdo vraždí v Oxfordu, romány a napínavé příběhy Parker Ostrov vyhnanců Nance J. Poslední rukojmí, Konrath Bloody Mary, Neborová Golem a další jiné. Jsou zde i knihy pro ženy a dívky Javořická Vyhaslý krb, Brdečková Slepé mapy, Kratková Batika a šibori, Cardinal C. Já Claudia, ty Claudia. Pokud máte doma knihy, kterých se chcete zbavit, můžete je věnovat obecní knihovně. Spojte se s Bohoušem Svobodou, po domluvě u vás knihy prohlédneme a odvezeme. (Platí i v případě pokud půjde o jakékoliv písemné materiály, časopisy, historické listiny a podobně pro obecní archív.) Tel nebo na OU Bohouš Svoboda

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA Kluci a holky z MŠ se snažili zachránit skokany cestující z lesa přes silnici do Hlinovky. Děkujeme všem, co nám se záchranou pomáhali! V pátek jsme navštívili zdejší Hasiče, kteří si pro nás připravili nádherný program. Všem se nám moc líbil a moc jim děkujeme za krásné dopoledne. Pěkně jsme si to užili. Více informací se dozvíte na našich internetových stránkách. ŠKOLNÍ DRUŽINA při MZŠ v Obecnici Pozor, pozor blíží se slet čarodějnic a čarodějů. Opět startujeme na školní zahradě MZŠ v Obecnici ve středu 30. dubna 2008 od do hodin. Čeká na vás mnoho soutěží, krásné ceny, veselá nálada a samozřejmě vyhodnocení nejkrásnější krasavice a krasavce! Tak nezapomeňte oprášit svá koš ata, zkontrolovat motory a vzít sebou letecký průkaz z loňského roku!!! Těší se na vás Kelišová Elvíra zvaná Bóža a Vychechtaná Zelbíra zvaná Kadimůra. STAROČESKÉ MÁJE NEBUDOU Oznamujeme, že Staročeské máje, které v letošním roce měly proběhnout v květnu, se konat nebudou. Nepodařilo se nám sehnat dostatečný počet májovnic, které by dobrovolně tuto krásnou tradici nesly v naší obci dále. Doufejme, že v příštím roce se některá statečná děvčata najdou. Pokud projevíte zájem jít za májovnici, můžete se během roku domluvit s Romanou Polákovou (v obchodě Jednoty). Snad v naší obci tradice staročeských májů nevyhyne po meči ani po přeslici. Držme si palce. Dostala se mi do ruky další pražská zajímavost. Na Vinohradech na náměstí Míru byl a nyní je nově přestavěný dům zvaný Na Valdeku. Bývalo tam stejnojmenné kino, do kterého jsem ráda chodila. Vždy jsem si říkala, že jméno jistě souvisí se zdejším hradem Valdekem, ale nebylo mi jasné proč. Nyní jsem náhodou dostala do ruky noviny Prahy 2 a v nich jsem našla úryvek z dopisu paní Evy Kozlíkové, která píše o historii tohoto domu. Cituji: Dům postavil můj pradědeček František Novotný a nazval ho Na Valdeku, protože jako velmi mladý se při výletě na zříceninu hradu Valdek seznámil se svou budoucí ženou. Myslím, že nás může těšit, že jméno hradu v brdských lesích v naší blízkosti není zapomenuto. ET VALDEK Jubilea v dubnu slavili a slaví Marie Rozsypalová 65 let Blanka Kofroňová 60 let Bohumil Blažek 75 let Pavel Hansel 50let Jiří Viktora 60 let Zdeněk Švehla 60 let Jubilea v květnu budou slavit Naděžda Soukupová 55 let Jana Švajdlerová 55 let Alena Blažková 65 let Anna Štamberková 85 let Marie Šilhanová 75 let Vladimír Dušek 70 let František Čech 55 let Miroslav Perman 50 let Milan Dohnal 50 let Správce rezervace děkuje obecnickým hasičům za vyčištění bazénu. Restaurace NA KOUPALIŠTI je otevřena o víkendech a v ostatní dny dle počasí. OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Obecnice Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

POZVÁNKA NA 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 1 / 2012 1 ÚŘEDNÍ DESKA Poplatky ze psů se platí na obecním úřadu do 29. 2. 2012. Obecní úřad Nemojov zavedl novou službu pro občany: Ověřování listin a podpisů. cena za ověřování listin je 30 Kč/stránku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček

Časopis dětí z DD Opava. Dětský domováček Časopis dětí z DD Opava Dětský domováček Září 2015 0 Úvodník Stejně jako každý rok s pravidelnou nevyhnutelností přišel první měsíc školního roku září, tak se stejnou pravidelností vychází i váš dětský

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a

UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ. Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a UHLÍŘOVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ Které roční období je obdobím přílivu čerstvých sil, počátku nového života a dobou naděje na novou úrodu, plodnost, nové vztahy? Je to samozřejmě JARO. S jarem přichází všechno

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Exkurze do Galerie moderního umění v HK

Exkurze do Galerie moderního umění v HK Vážení čtenáři, jsme velice rádi, že držíte v rukou náš časopis. Vydáváme ho proto, abychom vás informovali o tom, co se v naší škole děje, a taky proto, že vás chceme pobavit v našich kvízech. Hodně jsme

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016

BRANIŠOVSKÉ NOVINKY. č. 1/2016 BRANIŠOVSKÉ NOVINKY č. 1/2016 Milí spoluobčané, máte v rukou jarní číslo zpravodaje Branišovské novinky a zároveň jubilejní vydání, jelikož je to přesně rok, co jste do svých stránek dostali úplně první

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Požární řád města Nejdek

Požární řád města Nejdek Obecně závazná vyhláška města č. 1 / 2008 Požární řád města Město na základě usnesení č. ZM/244/9/08 zastupitelstva města ze dne 10. dubna 2008 v souladu s 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Slapy se na svém zasedání dne 17.1.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v

Více

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008

Z Á P I S. z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 7.4.2008 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluvena : Hana Čápová Dále přítomno: 6 občanů, dle prezenční listiny Oznámení

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v

Líbila se mi stříkačka a mně se líbilo všechno. (Kristýna M.) Všechno i to auto. (Lucka B.) Líbily se mi ty helmy. (Milan W.) Líbila se mi hadice a v HASIČI VE ŠKOLE Dne 28. 5. 2010 to vypadalo, jakoby v naší škole hořelo. Uslyšeli jsme sirénu, do tříd přišli hasiči v maskách a vyváděli nás ven. Před školou stojí hasičské auto. Co se děje? Snad nehoří?!

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Žerotický zpravodaj léto 2010

Žerotický zpravodaj léto 2010 Žerotický zpravodaj léto 2010 1 Vážení a milí občané, nejen léto, ale i čtyřleté volební období pomalu končí a tak tu máme opět pro vás žhavé novinky z posledních letních měsíců. Kanalizace Před několika

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště)

RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) RC CHVALETTICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 3/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz RODINNÉ CENTRUM OSLAVILO

Více

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME

Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Leden 2012 CHOVÁM, CHOVÁŠ, CHOVÁME Na začátku roku jsme se rozhodli, že vás provedeme naším školním chovákem. O jeho chod se stará parta nadšených dobrovolníků z různých tříd. Scházejí se zde nejen o přestávkách,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik 2015 ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory KALENDÁŘ AKCÍ 2015 LEDEN - DUBEN TVOŘiVÉ DOPOLEDNE - MASOPUST - VýROBA MASEK 16. 1. 2015 (pátek 9.30-11.30) WORKSHOP - MALOVÁNÍ NA SKLO

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016

USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 USNESENÍ č. 02/2016 ze zasedání ZO, konaného dne 22.2.2016 Schvaluje: - zapisovatele pí. L.Chybovou a ověřovatele zápisu p. F. Mičku a O. Berana - program jednání ZO - smlouvu s hudbou na setkání seniorů

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

V Ř E S K O V Á K duben 2004

V Ř E S K O V Á K duben 2004 V Ř E S K O V Á K duben 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle Vřeskováka byl vložen anketní lístek se žádostí o vaši pomoc při stanovení priorit v rozvoji obce. Rovněž jsme vás žádali o

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY č. 1 Třídy 5.B MILÉ DĚTI, po krásných prázdninách jsou tady zase vaše noviny. Vítáme všechny prvňáčky a doufáme, že se vám naše noviny budou líbit. Můžete se těšit na básničku, křížovku,

Více

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ

EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Klinika dětí a dorostu FNKV ve spolupráci se společností Nutricia a.s. Vás zve na EDUKAČNÍ KURZ PRO ŽENY S PKU V PŘÍPRAVĚ NA MATEŘSTVÍ Období přípravy na mateřství je jedním z nejkrásnějších v životě ženy.

Více

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá

Multiglot www.multiglot.eu 2010 Ludmila Černá Lekce 6: Úvod roční období V dnešní lekci si budeme o jaru. Jaro je první roční období, přichází po zimě. Na jaře se oteplí, protože naše Země se dostává blíže ke Sluníčku. Sníh roztaje a všude kolem se

Více

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic

MDŽ v Hynčicích 30. dubna pálení čarodejnic 4/2011 MDŽ v Hynčicích Psal se 5. březen 2011, kdy se konala na sále kulturního domu oslava MDŽ, ve spolupráci OÚ. Vystupovaly zde děvčata z Broumova pod vedením p. Hovorkové. Jejich vystupování bylo velmi

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004

Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Svěcení znaku a praporu. 1. Zpravodaj Cotkytle červenec, srpen, září, 3/2004 Z obsahu zpravodaje: Události v obci, co nového v obci, co připravujeme, kultura v obci. Vystoupení dětí ZŠ Cotkytle. I když

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více