DUBEN Začíná jaro. Věra Kuchařová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUBEN 2008. Začíná jaro. Věra Kuchařová"

Transkript

1 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( ) Redakce Bohouš Svoboda ( ) Vykouklo sluníčko, vykouklo nad kopec, vesele pustilo se do kluků. Zapněte si kluci, zapněte - košile u krku. Jarní hecování od sluníčka, nejdříve nás vyláká ven do závětří, kde je opravdu příjemně, ale jen vylezete ze závětří, ofoukne vás studený větřík a je zaděláno. Jarní nastydnutíčko, jarní kejchačka, soplíček u nosu a vůbec. Nás chlapy by to mohlo mrzet, protože některá otužilá děvčata se začínají odhalovat, sukénky se zkracují, naše myšlenky se pouštějí do odvážných končin erotična. Než si někteří z nás uvědomíme, jak zrádné je nejenom slunce, ale hlavně jak zrádná jsou naše zimou oslabená těla. Stejně se v nás probouzejí příjemné pocity z odstínů zelené barvy, která se objevuje okolo nás v přírodě, ze zpěvu (někdy řevu) ptáků v zahradách i v lesích. To vše nás láká k procházkám po přírodě. Také jsem se nechal zlákat a vyrazil v pátek do brdských lesů. To musíte vypadnout z pracovního procesu, vyfasovat povolení od manželky, do čutory nalít něco dobrého, koupit lístek na vlak a jet. Před vstupem do lesa je dobré dát si cestou jedno dvě dobrá piva, pomohou vám odpojit se od pupeční šňůry civilizace, a jít. Koukáte okolo sebe na jarní odstíny zelené, a když máte bystré oči, uvidíte i další krásu. Slepýše u cesty, jarní květiny v okolí Mně se povedlo spatřit na cestě u potoka salamandra, normálně česky mloka skvrnitého. Zavolal jsem kamarády, aby se honem běželi podívat na to, co hned tak neuvidí. Hned jsem rozvedl diskusi o podobných zvířátkách. Trochu jsem se shodil, když jsem vyprávěl o naší studánce na Plešivci, ve které jsme měli mloky s růžovými bříšky. Bylo mi řečeno, že se jednalo o čolky obecné. Na to jsem pravil, že čolci jsou snad malé žáby, ne? No, prostě jsem si je splet s pulcema. Vzpomněl jsem si na kreslený vtip, který jsem poslal v mládí do jednoho trempského časopisu. Nad studánkou, ze které se bere voda na pití, stojí dva trempové: Jestli pak víš, co se stane, když ten rum vyleju do studánky No co by se stalo. Vožerou se nám čolci. My jsme skutečně pili ze studánky, kde vegetovali čolci. Asi byla tenkrát čistá. Když už tak vyprávím o zvířátkách, uvědomil jsem si, že u cesty v Nových chalupách se objevila červená folie bránící žabičkám, aby nelezly na silnici. Chudáci, žabičky, ani se v klidu množit nemohou. Ani jsem se moc nepodivil tomu, co se povídá na veterině. Přišla prý nedávno k veterináři žába s ponožkou navlečenou na hlavě. Zvěrolékař se na ní podíval a vyděsil se: Chudinko žabičko, kdopak ti to udělal?? Žába vyskočila na stůl a zařvala na něj:,,drž hubu ty troubo, tohle je přepadení!!! No, raději se te na jaře všem, co mají ponožku na hlavě, vyhněte. Z OBECNÍHO ÚŘADU OZNÁMENÍ ČESKÉ POŠTY Na obecní úřad Obecnice se obrátila vedoucí pošty Příbram I se žádostí o pomoc při vybírání poštovní schránky v Oseči a při doručování pošty v Oseči vůbec. Několikráte se stalo, že volně pobíhající pes zabránil pracovnicím pošty vybrat poštovní schránku. Pokud by se situace opakovala i nadále, je nebezpečí, že Česká pošta zmíněnou schránku zruší. Na základě této informace žádáme občany Oseče, aby zamezili volnému pobíhání psů. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Začíná jaro Věra Kuchařová Když se objeví první paprsky slunečního tepla, začne se zelenat tráva. Je to znamení, že zima za sebou vše smetla. Začíná jaro. Sláva! Na louce se objeví první motýli a další přiletí za chvíli. Tančí, skotačí a létají z kytky na kytku. Zajímá vás proč? Předvádějí jim svoji novou jarní nabídku Otázky pro pana starostu Obecnice Josefa Karase Jak bude pokračovat budování kanalizace ve zbylé části obce? V současné době započala firma Šindler se stavbou závěrečné části IV. etapy kanalizace v části obce Kout. Od se přesune na budování kanalizace v komunikaci III. třídy a to od rodinného domu č. p. 29 (p. Uzel Václav) směrem na Drahlín k domu č.p. 19 (p. Černý Rostislav). Zde musí ukončit stavbu do Na tuto dobu je povolení ke vstupu na komunikaci za účelem výstavby kanalizace. Poté bude dokončena zbývající část stavby. (pokračování na str. 2)

2 2 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2008 Otázky pro pana starostu Obecnice Josefa Karase (dokončení ze str. 1) V jakém stadiu je rozšíření KČOV v Obecnici? Od listopadu loňského roku byla na spuštěna do zkušebního provozu nová čistička odpadních vod. Po uplynutí zkušebního provozu, který potrvá do , bude provedeno vyhodnocení její činnosti a bude uvedena do trvalého provozu. (Tento postup vyplývá ze zákona). Dosavadní výsledky laboratorních zkoušek ukazují, že čistička pracuje na výbornou a naměřené hodnoty zdaleka nedosahují výše povolených ukazatelů. Kořenová pole, která zůstala po původní ČOV jsou nadále využívána k dalšímu dočiš ování odpadní vody, která vytéká z nové čističky. Počítá obec s vybudováním kanalizace v Oseči? Počítáme nejenom s výstavbou kanalizace, ale též s vybudováním vodovodu (s tím souvisí i výstavba nového vodojemu v Obecnici). V současné době je stav příprav takový, že máme vypracovaný projekt k územnímu řízení a jsou shromaž ovány souhlasy vlastníků jednotlivých nemovitostí se vstupem na jejich pozemky za účelem stavby. S tímto souvisí též získání finančních prostředků na stavbu. Prozatím nebyl vyhlášen dotační titul, ze kterého by bylo možno celý projekt financovat. Zde je nutné upozornit na skutečnost, že vzhledem k velikosti projektu (cca 2,8 km kanalizace, 2,5 km vodovodu, s celkovým napojením počtu obyvatel 100) je obtížné najít na projekt vhodný dotační titul. V jakém stavu projednávání je 1.změna UP obce Obecnice? proběhlo na OÚ Obecnice veřejné projednávání 1. změny územního plánu obce. Nyní jsou zpracovávány připomínky z tohoto projednávání a poté bude konečná podoba ÚP předložena na krajský úřad. Závěrečné schválení změny bude provedeno na veřejném zasedání obecního zastupitelstva na přelomu měsíce května a června. Obec zřizuje nové webové stránky, co nového přinesou občanům? Nové webové stránky obce budou podstatně přehlednější, vzhledově zajímavější a každý občan bude mít možnost pomocí e-podatelny, která je součástí stránek, vznášet dotazy popřípadě připomínky. Přesná adresa nových stránek bude zveřejněna ve zpravodaji ihned po jejich úplném dokončení. Závěrem bych se rád zmínil o novinkách v dotační oblasti. V pondělí schválilo zastupitelstvo kraje naši žádost o příspěvek na opravu hasičského vozidla T 148 ve výši 900 tis. Kč. Dále nám byla schválená dotace z Programu obnovy venkova ve výši 84 tis. na výměnu oken na budově obecního úřadu. Novou oblastí, kde se pokoušíme získat finanční prostředky, je žádost o dotaci na přístavbu mateřské školy (nástavba třídy na hospodářské budově, výměna oken na celém objektu, vybavení tříd a výměna vzduchotechniky v kuchyni). Děkujeme za vaše odpovědi. Z OBECNÍCH KRONIK A ARCHIVŮ Zápisy J. V. Bezděka z Okresního archívu v Příbrami, pokračování z minulého zpravodaje V Registrech obeslání z vejplaty, vedených u komorního soudu pražského, zapsáno k datu sv. Bartoloměje (24. srpna 1595 na str. 286), že statečný Jindřich z Písnice, Jeho Milosti Císařské, rada a prokurátor v království českém, na místě a k ruce JMC, jakožto krále českého, obesílá statečného Václava nejstaršího Bechyně z Lažan a na Dlouhé Lhotě, aby položil všecky a všelijaké listy, majestáty, zápisy i jiné, ač-li má které, na ves duchovní zápisnou řečenou Obecnici s tvrzí pustou s dvorem poplužním s poplužím, s dvory kmetcími, s platy, s dědinami, lukami, lesy i s jiným všim a všelijakým k též vsi zápisné od starodávna příslušenstvím, ve vsi Německé Lhotě pak což tu zápisného duchovního jest, a čehož tu tak on Václav nejstarší Bechyně z Lažan zápisného, ke klášteru zbraslavskému náležitého, v držení a užívání jest, pravě on Jindřich z Písnice, že k nadepsaným dědinám duchovním zápisným a k ruce JMC, jakožto krále českého vejplatu, i jinak, právo a spravedlnost má. V úterý 11. března 1600 obeslal týž Jindřich z Písnice na místě a k ruce JMC krále Rudolfa II. do soudu komorního bratry Jana a Davida Bechyně z Lažan a na Dlouhé Lhotě, syny a dědice Václava Bechyně, s vyzváním, aby předložili všeliké listy, majestáty, zápisy a jiné doklady, ač mají- li jaké spravedlivé pořádné, na ves celou duchovní zápisnou řečenou Obecnice s tvrzi, dvorem poplužním, s dvory kmetcími a platy na nich, jakož i na všelijaké jiné od starodávna příslušenství, jakož i na část vsi Německá Lhota na vše, což tu zápisného duchovního jest, a jakž to vše po otci svém Václavovi podle zápisu v kvaternu menším zápisném rudém menších desk zemských, od léta 1599 drželi a měli a prohlásil, že k těm statkům duchovním na místě a k ruce JMC, jakožto krále českého má větší právo a spravedlnost nežli oni. Na to pan Kryštof Popel z Lobkovic na Tachově a Pátku, president nad apelacemi nejstarší komorník a nejvyšší hofmistr, spolu s pány a vladyky na soudu komorním jakož to královskými rady dal za právo králi tak, aby úředníci menších desk zemských vyhledali všechny závazky k těm vesnicím do roka a do dne vyplatili Jana a Davida z jejich práv zástavních, kteřížto přijmouce výplatu jsou povinni zástavní dědiny k ruce JMC ihned postoupiti (DZm 218 K 16). Obecnice i část Německé Lhoty byly pak přivtěleny k panství dobříšskému, u něhož se jako příslušenství uvádějí poprvé 24.října 1603, když Rudolf II. se prostřednictvím vyslaného přiznával k dluhu kop míš. Štefanovi Jiřímu ze Šternberka, kterýžto dluh zajistil na komorním panství dobříšském (DZv 93 D 14). Tím se Obecnice i část Německé Lhoty, oboje kdysi příslušenství klášterní, staly natrvalo příslušenstvím dobříšského statku, u něhož setrvaly až do zřízení nových zeměpanských úřadů roku 1850, kdy se obě osamostatnily jako nové samosprávní jednotky v podobě katastrálních obcí. S dobříšským panstvím sdílely pak jeho osudy dobré i špatné a s ním taká přecházely na další a další držitele. Podle visitační ruly podbrdského kraje z roku 1653 sluší sem uvésti i obecnické obyvatelstvo, jak tenkráte bylo podle ruly seznamenáno. Toho roku hospodařili v Obecnici tito dobříští poddaní: Jan mlynář ve mlýně na jedno kolo, měl 18 strychů polí orných, 3 strychy porostlin osazen tu byl však až roku 1653; Havel Štěpán s 15 strychy orné půdy a 3 strychy porostlin, Lukáš Chyba měl rovněž 15 strychů orných polí a 2 strychy porostlin, Duchoslav Janda měl podobně 15 strychů orné půdy, Václav Janda měl 16 strychů orných polí a 3 strychy porostlin Jako chalupníci se tu živili Jakub Zátvorský na 12 stryších orné půdy, Anna Pehurka s 10 strychy orných polí a 2 strychy porostliny, která ale nikterak neosývala, ježto se osadila právě roku 1653; Václav Kuba s 9 strychy orných poli a 3 strychy porostliny, Martin Matějka rovněž s 9 strychy orných polí a strychem porostliny, Jan Stočes (v originále písařovým omylem psáno Stočas) se 6 strychy orných polí, Marek Mizel s 9 strychy polí a 3 strychy porostlin Celková ohodnoceni vesnice vyznělo v tom smyslu, že role byla prostřední jakosti, luk bylo s potřebu a ti všichni měli své obecní lesy, vhodné pro stavbu příbytku, a v nich na prodej šindele a sudoviny Pokračování příště

3 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben OSEČSKÁ HISTORIE dle Pamětní knihy z roku 1935 Psáno podle Pamětní knihy, která byla založena v roce 1935, kdy byl presidentem republiky československé Dr. T. G. Masaryk, okresním hejtmanem příbramským Jan Vodička, starostou Oseče Tkadlec Josef - strojník. Dne 31. prosince 1934 ve schůzi obecního zastupitelstva v Oseči byl zvolen Kříž František, horník v provisi čp. 31 kronikářem a letopisecká komise jejímiž členy jsou: Ječmen František, horník v provisi narozen 25. dubna 1868 čp. 27, Soukup František, horník v provisi narozen 26. dubna 1875 čp. 29, Rada Josef, strojník u horního závodu narozen 31. ledna 1887 čp. 26, Tkadlec Josef, strojník u horního závodu, narozen 9. července 1891 čp. 22. Sepsáním knihy pro stáří kronikáře Kříže Františka, vložen úkol ten na člena letopisecké komise Josefa Radu, který se práce ujal se vší ochotou. Snahou jeho bylo vepsati do knihy veškeré události a jevy i z dávno zašlých časů, dotýkajících se naší malé vesničky a podporován jsa panem Josefem Valentou, odborným učitelem na Březových Horách, Františkem Křížem, kronikářem a členem letopisecké komise, hleděl úkolu tomu čestně dostáti. Další zápisky budtež činěny ze skutečností a poznatků k obci se výžících a vepsány do knihy této, by naše budoucí pokolení mělo stručný přehled o událostí a jevů těchto. V Oseči 15. prosince 1935 Rada Josef člen letopisecké komise Část historická Oseč, lidově Voseč, má jméno od osekaného neb vysekaného lesa, který v těch místech se nalézal. Oseč byla vysazena roku 1290 německým právem zákupním, což však neznamená, že zde před tímto rokem nestávala, ale obyvatelstvo české, vázáno českým právem, spatřovalo výhody v právu německém, proto žádalo tehdejší svojí vrchnost, biskupa pražského Tobiáše z Bechyně, majitele panství příbramského, aby obce vysadil právem německým (toho roku také například Konětopy, Brod). Ve století vznikaly v Čechách v hojném počtu nové osady na lesních mýtinách a vysazovány právem zákupním. Osadníci jejich bu přešli do nich přelidněných osad starších nebo osazeny cizími přistěhovalci. Přemysl Otakar I. Markrabí moravský Vladislav a ostatní velmožové nejen světští, ale i církevní, jali se širé končiny nevzdělané půdy osazovati po lánech tj jakoby lénem dědičným, povolávajíce osadníky neboli hosty ze všech olidněných končin říše německé, zvláště od Rýna. Majitel statku povolav si podnikatele fojta vykázal mu místo, které se mělo vymýtiti a osaditi. Fojt rozměřil je na jednotlivé usedlosti jedno, též půl nebo čtvrt lánové, měře lán průměrně korců. Hosté (osadníci) dávali závdavku 1-10 hřiven stříbra, zavazovali se věrností a poslušností. Tento slib a stav věrnosti nazývali Čechové člověčenství tj manstvím. Odtud poddaný sedlák slul také člověkem tj. manem pánovým a po určité lhůtě 8 let i mírnou robotou a úrokem (míra žita, ječmene, ovsa, vejce, drůbeží a 1/2-1 hřivnou stříbra. Tak se stávali zákupními tj.jakoby zakoupenými, skutečnými vlastníky půdy právem lánovým, purkrechtním nebo německým jak se u nás říkalo nikoli v Němcích. Fojt obdržel lán svobodný (bezúročný) a stal se rychtářem neboli soudcem dědičným v osadě, jsa vázán odváděti toliko 2/3 pokut obecních, mimo to i velmi často obdržel mlýn, krčmu, právo rybolovu a podobně. Tak vedle zmíněných vsí poddanských, kde obyvatelé byli podle práva domácích tj.českého toliko do vůle pánovy dědičnými uživateli půdy, podrobenému úroku i robotám, vznikla znamenitá řada vsí na právu německém, kde sedláci úroční byli jako skutečnými majiteli půdy. Mnohé staré české osady vidouce větší výhodu v zákupním právu německém žádali za vysazení tímto právem, což platí i pro Oseči. Je tedy patrno, že Oseč patří k nejstarším osadám na Příbramsku. Obec Oseč snažila se zachovati nejstarší typ staročeských osad, totiž okrouhlý se seskupenými chalupami kolem rybníčku na návsi, ale tento typ nemohla při dalším rozvoji udržeti pro nemožnost dalšího rozšiřování, nebo terén svažitý toho nepřipouštěl. A podélné údolí připustilo rozšiřovati se toliko podélně. Má tedy typ převahou podélný. Nejstarší zmínka o Oseči datuje se k roku 1216, kdy byla spolu s Příbramí vykoupena pražským biskupem Ondřejem od kláštera Tepelského. Jest tedy nepochybné, že před tím byla uvedenému klášteru věnována českým velmožem Hroznatou, jak tomu bylo prokazatelné s Příbramí a Pičínem, zmínkou při založení kláštera Chotětovského u Stoda na Plzeňsku. Ve vysazovací listině roku 1290 uváděna je obec jako Ossecz, roku 1379 jako Ossiecz, ale roku 1621 jako Voseč, zkonfiskována byla obci Příbrami ještě s jinými osadami z trestu za to, že na nátlak stavu vzbouřených proti Haburkům poskytla pomoc v českém povstání stavovskému vojsku, jak se ještě stane zmínka. Z osečské kroniky BABIČČINY TRIKY, RECEPTY A FÍGLE TRIKY NAŠÍ BABIČKY O KVĚTINÁCH Pro pokojové květiny lze jako přírodní hnojivo použít vodu po vaření brambor nebo vajec, vodu ze sladkovodního akvária, vodu po umytí masa a zbytky černého čaje. Odjíždíte-li na delší dobu, mohou se květiny vodou samozásobit. Na stůl postavíte nádobu s vodou, květina na zem kolem stolu a květináče spojíte s nádobou na stole knotem nebo silnou vlnou. Listy se zářivě lesknou po potření odstátým pivem, směsí vody a mléka 3:1 nebo glycerinem. Řezané květiny vydrží déle, použijemeli do vody špetku soli, sody, cukru nebo tabletu aspirinu. Stonky seřezávejte pokud možno denně, šikmo a pod tekoucí vodou. Nestavte pod vázy misky s ovocem. Orchideje nestavte do studené vody. Stonky růží po seříznutí namočte krátce do vroucí vody. Šeříku prospěje naklepání konce stonku kladívkem a namočení do teplé vody. Na zahradě dejte pozor na malé děti, pokud pěstujete rododendrony, oleandry, túje, lýkovce, tisy nebo zlatý déš. Jsou totiž jedovaté. Růže nesázejte blízko chodníků, kde se v zimě solí, jsou na sůl velmi citlivé. Skvělou kombinací přír. hnojiva a ochrany před havětí a hlemýždi je popel ze dřeva. (Podle knihy A. Ostena: Babiččiny tipy a triky, aneb vyzkoušené fígle v domácnosti a kuchyni) Evas ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ OBECNICE Každý se alespoň jednou v životě ocitne v situaci, kdy jeho okamžitá pomoc může zachránit lidský život... Český červený kříž Obecnice ve spolupráci s Obecním úřadem v Obecnici pořádá 6. května v úterý v 17 hodin ve školní jídelně bezplatné školení první pomoci pro laiky. Předvádět a přednášet budou pracovníci záchranné služby Středočeského kraje. Seznámíte se s jednoduchou a účinnou technikou a s posledními doporučenými postupy v poskytování předlékařské první pomoci. Přednášky jsou srozumitelné, zajímavé a prakticky zaměřené. Přivítáme všechny zájemce. Za ČČK Dr. Svobodová

4 4 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2008 Lékař a my ZMIJE - jedovatý had Je jediným jedovatým hadem v naší volné přírodě, nepočítáme-li hady, kteří ze zajetí utečou. Patří mezi kriticky ohrožené druhy a je chráněna podle zákona 114/92 Sb. Podle odborníků je to had vzácný, plachý a člověku prospěšný a může být v přírodě snadno zaměněn za nejedovatou užovku hladkou. I užovka hladká patří mezi chráněné druhy. Za hlavou jí chybějí žluté půlměsíčky a na hřbetě má tmavé skvrny, proto je lidé ve zmatku a strachu mohou považovat za klikatou čáru. Oba hadi se od sebe ale liší několika znaky. Užovka má kulaté zorničky jako člověk a hlava přechází na trup nezúženým krkem. Zmije má zorničky svislé štěrbiny jako kočka a za hlavou je zúžený krk. Tyto dva znaky jsou vidět na vzdálenost několika metrů a jsou podstatnější než známá klikatá čára. Ta totiž nemusí být u některých jedinců zmije dobře vyvinutá a není rozhodujícím znakem. Oba hadi mají také odlišné preference po místa, kde žijí. Užovka dá přednost suché slunné stráni porostlé křovinami, zmije vyhledává slunná vlhká místa jako jsou rašeliniště, vlhké louky, kamenná pole apod. Jedovatost zmije je obecně přeceňována. Pro dospělého člověka je smrtelná dávka asi 15mg, zatímco při jednom kousnutí se uvolní jen asi 5-10mg. Ovšem konkrétní průběh po uštknutí závisí na více faktorech. Krom skutečného množství jedu v ráně je důležité jednak místo kousnutí, věk a celkový stav organismu uštknutého. Horší situace je u člověka s onemocněním srdce, ledvin nebo u alergiků. Zdraví člověka je ohroženo vždy, proto je třeba vyhledat lékařskou pomoc v každém přípa- dě. Z hlediska účinku patří zmijí jed mezi látky působící na krevní systém, dochází k narušení cévní stěny, zbraňují srážení krve a omezují vazbu kyslíku na červené krvinky. Uštknutí se v místě kousnutí projeví krvavým otokem, bolestí a otok a bolest se v případě uštknutí do končetiny rozšiřuje směrem k tělu. Postupně se vyvíjí celková nevolnost, pocení, bolesti břicha, průjem, zvracení, může dojít k otoku obličeje nebo jazyka. V nejtěžších případech se může vyvinout šokový stav se selháním základních životních funkcí a krvácením. V každém případě je třeba v případě uštknutí zachovat klid, vyvarovat se prudkých pohybů, aby se neurychlovalo rozšiřování jedu do celého těla. Je třeba s ohledem na očekávaný otok v případě postižení horní končetiny ihned sundat prsteny, náramky a hodinky a postiženou končetinu v rámci první pomoci zafixovat provizorní dlahou. Rozhodně ale nezaškrcujeme ani ránu nerozřezáváme a neodsáváme. Pokud se po uštknutí neprojeví do půl hodiny žádné příznaky, pravděpodobně zmije jed nepoužila, ale i tak je třeba transportovat postiženého do nemocnice co nejdříve. Krom přivolání RZP lze kontaktovat i Toxikologické centrum při Klinice anesteziologie a resuscitace 1. LF UK v Praze, kde dokáží stanovit pravděpodobnost nebezpečí po kontaktu s jedovatým živočichem a pomoci s organizováním transportu postiženého. Telefon by se mohl rozhodně hodit, protože Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. (Podle časopisu Moje zdraví 4/2008) Drsvo SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBECNICE Vážení spoluobčané, rád bych Vás opět seznámil s událostmi, které se od posledního vydání zpravodaje uskutečnily u obecnických hasičů. Také bych Vás rád pozval jménem celého hasičského sboru na některé další akce, které pořádáme. Naší výjezdové jednotce byl v noci z 24. na 25. března v h. vyhlášen poplach. Naše jednotka byla vyslána jako záloha na stanici HZS Příbram, jelikož převážná část jednotek byla vyslána k požáru skladu podlahových krytin na Vysoké Peci. Hned po výjezdu si nás vyžádal velitel zásahu, který řídil hasební práce na místě požáru. Po příjezdu na místo jsme zajiš ovali dopravu vody pro plošinu. Po likvidaci požáru se naše jednotka vrátila zpět na základnu. Dne 27. března jsme provedli čištění kanálových propustí. V sobotu jsme uspořádali sběr železného šrotu. Sběrný dvůr byl vyklizen, a tak jsme díky p. starostovi a po objetí vesnice získali nějaký šrot, za který velice děkujeme. Začátkem dubna jsme byli povoláni k vyčištění koupaliště, kam nějaký dobrák vylil kanystry s fritovacím olejem. V pátek 11. dubna jsme uspořádali pro naše nejmenší z mateřské školky Den otevřených dveří, kde jsme dětem ukázali naše prostředky, vybavení a budovu hasičské zbrojnice. Během ukázek si děti měly možnost vyzkoušet vysílačky, ochranné kabáty, rukavice a přilby. Byla jim předvedena i dýchací technika, kde si k našemu překvapení některé děti nasadily masky a nechaly si je zapnout na přilbu. Pak následovala ukázka plovoucího čerpadla, kde si děti vyzkoušely hašení vodou. Na závěr jsme všechny svezli zásahovým vozidlem Avia 31. Během ukázek děti vystřídaly Avii i Tatru. Měly možnost si vyzkoušet také vodní dělo. Jsme velice rádi, že jsme mohli ukázat dětem, jakými prostředky disponujeme, a že o přehlídku byl tak veliký zájem. Na cestu domů jsme jim každému dali velká lízátka. Chtěli bychom i do budoucna podobné akce pro děti pořádat. V sobotu 19. dubna pořádáme Hasičský bál se skupinou Mix v místní hospodě u Štamberků. Věříme, že se ho zúčastníte v co Děti z Mateřské školy v Obecnici na návštěvě u hasičů... největším počtu. Je to po dlouhé době zábava, kterou hasiči v Obecnici pořádají. Je to iniciativa našich mladých hasičů a doufáme, že se bude líbit a domů pak budete odcházet spokojeni. 27. dubna 2008 se v Příbrami uskuteční k oslavám sv. Floriana vzpomínková akce na likvidaci největšího požáru Svaté Hory v moderních dějinách. Půjde o slavnostní průvod hasičů s historickými prapory, přehlídka mobilní požární techniky 70tých let a další ukázky. Nás sbor byl, jakožto přímý účastník tohoto požáru, též pozván a my se jej velice rádi zúčastníme. Začátkem května proběhne ve školní jídelně školení od záchranářů z Příbrami, kterého se zúčastní krom našich občanů i členové naší výjezdové jednotky. (pokračování na str. 5)

5 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dokončení ze str. 4) Koncem měsíce dubna pak proběhne na HZS Příbram a ve VVP vyškolení dalších našich členů jednotky na oluhu JMP. Poslední velkou akcí bude 9. května námětové cvičení jednotky na místní škole, kterého se zúčastní i plošina od HZS Příbram. Bude provedena simulace požáru v areálu školy, kdy bude vyhlášen požární poplach pro naší jednotku. Bude provedena evakuace žáků školy, dálková doprava vody a následné hašení i pomocí plošiny. Během cvičení budou zasahovat také někteří členové v dýchacích přístrojích. V případě zájmu Vás všechny srdečně zveme, aby jste mohli v reálu vidět, jak to při takovémto druhu nebezpečí, probíhá a také samozřejmě práci celé jednotky a HZS Příbram. Začátek bude v 8.00 h. na místní škole. V plné přípravě je i akce na Den dětí, který proběhne 7. června Tento týden jsme od našeho sponzora PB Internetu dostali zdarma placené internetové stránky, které v nejbližší době zaplníme informacemi o SDH a JSDHO. Nové stránky mají označení: hasici.obecnice.net Velice za ně děkujeme, nové grafické zpracování je velice povedené. Petr Juříček, starosta SDH Obecnice Ani velikonoční pondělí 24. března 2008 se ve Středočeském kraji neobešlo bez požáru se značnou škodou. Ve hodin byl na tísňovou linku 112 ohlášen požár skladu parket v prostoru bývalé tělocvičny v části obce Bohutín Vysoká Pec na Příbramsku. Na místo požáru byly vyslány zásahové jednotky profesionálních hasičů HZS Středočeského kraje stanice Příbram a Dobříš a jednotky dobrovolných hasičů obcí Rožmitál pod Třemšínem, Příbram VI. Březové Hory, Bohutín, Trhové Dušníky, Obecnice, Vysoká Pec a Příbram I. Na místo se postupně dostavilo celkem 17 vozidel HZS a zasahovalo celkem 50 hasičů. Na místě bylo zjištěno, že se jedná o požár skladu parket a jiných dřevěných podlahových krytin a lepidel v prostoru jednopodlažní budovy, dříve využívané jako tělocvična. V době příjezdu první zásahové jednotky byl celý prostor tělocvičny a hořlavé střešní konstrukce v plném rozsahu zasažen požárem a hrozilo rozšíření požáru na sousední objekt. K zamezení rozšíření požáru na sousední objekt a likvidaci požáru byly nasazeny dva útočné proudy C a jeden proud z požární vysokozdvižné plošiny na hašení střechy. Hasiči postupně prováděli současně ochlazování sousedního objektu, hašení požáru a rozebírání konstrukcí z důvodu dohašování požárních ohnisek. Nasazenými silami a prostředky byla v hodin provedena lokalizace požáru. Konečná likvidace požáru byla provedena ve hodin. Požárem byla způsobena škoda za cca 4 miliony korun. Příčina vzniku požáru je vyšetřována ve spolupráci vyšetřovatelů HZS Středočeského kraje a Policie ČR. MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZEN proběhl v Masarykově ZŠ ve znamení kultury S novým kalendářním rokem byla zahájena také nová sezóna v příbramském divadle. Někteří milovníci hereckého umění se přihlásili do Klubu mladého diváka, pořídili si předplatné a mohou tak zhlédnout vybraná divadelní představení. Zatím jsme navštívili komedii S. Stratieva Autobus v režii N. Pajeva, při které nebyla nouze o legraci. Seznámili jsme se satirou a pojmem aurdní příběh. Už se těšíme na dubnové představení Motýli s Vojtou Kotkem v hlavní roli. Děti z prvního stupně se vypravily do Prahy na představení Spejbla a Hurvínka. Známé postavičky nezklamaly a diváci se vrátili plní dojmů. Žáci páté a šesté třídy navštívili představení Rychlé šípy v Divadle A. Dvořáka. Mohli porovnat své znalosti získané z kresleného seriálu Jaroslava Foglara s divadelním ztvárněním v režii Roberta Bellana a dobře bavili, protože výkony herců byly skvělé. Osmá a devátá třída se zúčastnily v příbramském divadle veřejné generálky představení Dvacet tisíc mil pod mořem. Autorem dobrodružné předlohy, kterou netradičně zpracoval David Smečka, je Jules Verne. V režii K. Baranowské a D.Nové vznikla velmi zajímavá hra plná různých efektů, které provázely hrdiny v ponorce Nautilus řízené kapitánem Nemem na cestě plné dobrodružství. Mě nejvíce zaujala malá ponorka řízená na dálkové ovládání samotným kapitánem a skafandry určené k potápění. Fantazie diváků dostala velký prostor. Hudba, texty písní, scéna i kostýmy byly působivé a zajímavé. Nechyběl ani humor s nadsázkou. Díky výkonům herců a celkovému dojmu jsme se báječně bavili. J. Pour Noc s Andersenem Po roce zase nastal čas, kdy se malí čtenáři těšili na mezinárodní akci Noc s Andersenem. Letos již potřetí. 2. dubna, v den výročí narození slavného dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena, probíhá totiž Mezinárodní den dětské knihy. Na oslavu se 28. března ve večerních hodinách sešli kluci a holky se svými učitelkami, aby prožili společně čas naplněný kvízy, hádankami, četbou, hrami, dobrodružstvím i legrací a přenocovali ve škole. Mladší žáci se zaměřili na dílo spisovatele Karla Čapka. Hráli si a soutěžili v duchu jeho knihy Devatero pohádek. Nejvíce je zaujala Pohádka poš ácká. V roli malých skřítků rozlišovali psaníčka smutná a veselá, povídali si o dopisech a také je psali. Jako poštovní doručovatelé překonávali nástrahy při doručování dopisů a k tomu si ještě vesele zazpívali píseň Jede, jede poštovský panáček. Ve školní družině vyrobili z papíru poštovní vůz i s koňským spřežením. Za zvuků poštovní trubky vyrazili do ulic, aby svá psaníčka s pozdravem z Noci s Andersenem doručili na správné adresy některých obecnických občanů. Ve funkci poš áků se osvědčili, protože nezabloudili a všechny adresy našli (možná jim pomohlo, že si na cestu svítili lampiony). V jejich činnosti jim vydatně pomáhaly dívky z 8. a 9. třídy. Starší děti se přenesly do pravěku. I tady se nejdříve luštilo, až se mozkové závity zavařovaly. Šlo totiž o to, kdo bude stát v čele celé tlupy. Hrdinové knih Eduarda Štorcha ožívaly před našima očima. Tlupa pravěkých lidí, Mamutů, pod vedením nejstatečnějšího a nejchytřejšího náčelníka (Ivanky zvané Myška) si zařídila svoji jeskyni a vyzdobila ji nástěnnými malbami i kožešinami. Nechyběla ani Venuše z hlíny. Stateční lovci si (pokračování na str. 6)

6 6 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2008 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA (dokončení ze str. 5) vyrobili z pazourků zbraně, ozdobili se symboly odvahy náhrdelníky z vlčích zubů i orlími pery a určovali stopy zvěře v okolí. Ženy vyráběly obleky z kůží a misky z hlíny, sbíraly plody, drtily obilí pomocí kamenů a připravovaly ozdoby z mušliček a oblázků. Muži nenechali nikoho hladovět a nalovili alespoň ryby (papírové), zubři totiž utekli a mamuti byli v nedohlednu. Tlupa si zazpívala svoji píseň, kterou si dodávala odvahu, zahnala nebezpečnou smečku vlků (ta se tu toulala ještě ze Zlatého nugetu Bečánova) a s pozdravem, který nelze zachytit slovy (byl hodně pantomimický a zvukový, protože napodoboval mamuta) se uložila do jeskyně k odpočinku. Zasloužila si ho. Všichni si přišli na své a užili si dost legrace. Malí i velcí obdrželi pamětní list a průkazku vzorného čtenáře, protože splnili všechny úkoly a prokázali, že knihy jim jsou opravdu dobrým kamarádem. ka VELIKONOCE v 1. třídě V úterý 18. března se sešli rodiče a přátelé školy v 1. třídě, aby společně oslavili svátky jara. V příjemné atmosféře vznikala krásná velikonoční dekorace. Při malém pohoštění rodiče vyslechli krátký program, který si prvňáčci připravili. Za svou snahu si děti vykoledovaly od rodičů čokoládová vejce. Na další setkání se těší Mgr. Eva Bízová (třídní učitelka). TRADICE VELIKONOC 19. března jsme se zaměřili na Velikonoce, jejich tradici a vše, co s nimi souvisí. Uskutečnil se další projektový den. Že jsou Velikonoce nejdůležitější křes anské svátky, jsme se dozvěděli od pana faráře Samuela Kejzlara. Přiblížil nám podstatu Velikonoc a také způsoby, kterými křes ané tyto svátky oslavují. Během dne jsme si připomněli i běžné velikonoční zvyky, které se v našem kraji dodržují. Někteří žáci si vyzkoušeli různé výtvarné techniky při zdobení kraslic a vytváření přáníček, jiní se zaměřili na pomlázku a hodování. I další program byl bohatý. Pekly se jidáše, žáci zjiš ovali, jak se slaví Velikonoce v sousedních zemích a vytvářeli kalendář tradic. Sedmáci předvedli dětem z prvního stupně lidové zvyky spojené s vítáním jara a Velikonocemi od Smrtné neděle až po Pondělí velikonoční. Děti byly vděčnými posluchači a nešetřily potleskem, který vystupující velmi těšil. Zapůjčené kroje i Adamova obří řehtačka dodaly vystoupení patřičnou atmosféru. Diváci byli spokojeni a účinkující také. M. Biskupová PROJEKTOVÝ DEN Další projektový den, který proběhl 7. dubna 2008 v Masarykově základní škole, byl věnován zdraví. Tentokrát se všichni účastníci zaměřili např. na poznání vlastní osobnosti, cvičení paměti, vztahy ve třídě, řešení konfliktních situací, posilování fyzické kondice, získání praktických dovedností z oblasti relaxace a artefeletiky. Menší děti si připomněly pravidla bezpečného chování na silnici a zásady péče o zdraví, naučily se připravovat zdravou svačinu. Během dne si každý mohl dopřát k občerstvení vodu s bylinkami, kterou žáci školy vyhráli v soutěži Hravě žij zdravě. Chlapci a děvčata se během netradiční výuky setkali s novými zkušenostmi a mnozí využili možnost obohatit své životní dovednosti. Které okamžiky kladně ohodnotily děti? (vybráno z žákovských prací) Posílila jsem si své sebevědomí. - Líbilo se mi cvičení na pamě. - Učili jsme se stanovit si reálný cíl a nepřeceňovat ani nepodceňovat své možnosti. - Snažila jsem se vžít do pocitů druhých a uvědomit si, jak je důležité dodržovat určitá pravidla. - Vybrala jsem si jeden způsob cvičení pro celkovou relaxaci. - Mě zaujal autogenní trénink. -Hodně jsme se dozvěděli o sobě i svých spolužácích ze třídy. - Každý z nás si s sebou odnesl užitečnou radu nebo zkušenost. - Naučili jsme se, jak někomu pomoct. - Líbilo se mi, když jsme malovali a povídali si o svých pocitech. - Dost jsem o sobě přemýšlela. - Získal jsem informace z různých oblastí.- Nejvíc mě bavil sport. - Byl to dobrý nápad, mohli jsme si vyzkoušet hodně věcí. - Mně se líbil celý den a přišel mi užitečný. ka Motýl a jaro Hana Herynková Jaro se probouzí, sníh a led tají, už jenom studánky ledovou čepici mají. Maličký motýlek letí se napít, když vidí studánku, začne ji prosit: Studánko, studánko, dej trochu vody. Slyší ho strážkyně vrba, která tu stojí. Skloní se dolů, jednu větev svou zlomí, studánka zapraská, led se prolomí. Motýlku, motýlku, rychle pij a potom le, než bude z vody zas studený led. Ze SPORTU V měsíci březnu se zúčastnili žáci 4. a 5. třídy okresního finále turnaje ve vybíjené Preventan Cup Soutěž se hrála ve dvou kategoriích. V otevřené kategorii, kde mohli hrát chlapci společně s dívkami, se umístili na 3. místě ve skupině, když porazili ZŠ Bohutín a odešli poraženi ZŠ Jince (celkový vítěz) a ZŠ Pod Svatou Horou. Školu reprezentovali: A. Nelibová, M. Brožková, M. Wimerová, E. Nohová, D. Srch, V. Soukup, Z. Bíza, M. Kilián, D. Brajer, L. Mazánek, J. Lukáš a J. Laně. V kategorii dívek jsme skončili ve skupině také na 3. místě. Děvčata porazila ZŠ Sedlčany, ZŠ Březnice, ZŠ Školní Příbram a prohrála se ZŠ Jince (celkový vítěz) a ZŠ 28. října Příbram. V této kategorii reprezentovali: A. Nelibová, M. Brožková, M. Wimerová, E. Nohová, D. Pelikánová, K. Hrubá, M. Ježková, N. Samková, K. Srpová, V. Krůtová, S. Drábková a K. Dopitová. Pro naši školu jsou tyto výsledky velkým úspěchem, zvláště děvčata zaslouží velkou pochvalu. Výhry nad školami, kde mohou vybírat z mnohem většího počtu žáků, svědčí o tom, že děti z Obecnice jsou na sport velice šikovné. Všem jmenovaným blahopřejeme. J. Matějka

7 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben Z HISTORIE LESNÍHO DIVADLA NA SKALCE Pokračuji ve vyprávění o podleském lesním divadle, ve kterém se hraje pravidelně, s odmlkou několika málo roků, celých šedesát jedna let. Myslím, že bude hezké podívat se na zápisy, kterými Pepa Kunický popisoval první představení hrané na Skalce. Minule jsme se seznámili s oazením ve hře o třech jednáních se zpěvy s názvem V Černé rokli. Zpěv doprovázel Eda Muláček na chromatickou harmoniku a v přestávkách hrála hudba Václava Reinera. Kulisy na scéně byly tvořeny dřevěnou konstrukcí a papírem. Představovaly malý domek a během představení bylo co dělat aby je vítr neodnesl. Hlediště nebylo ještě úplně hotovo, sešlo se však mnoho návštěvníků kteří pozorně sledovali projev před zahájením první veselohry a i další průběh hry byl přijímán s neobyčejnou pozorností. Získali jsme si diváky, kteří nás povzbuzovali k další, intenzivnější práci na zbudování stálé letní scény v dosud málo známém místě skalnatého lesního zákoutí nedaleko naší vesnice. Druhé představení sehráli ochotníci na přání diváků hned další sobotu večer při umělém osvětlení. Reflektory si půjčili od Sokola Bohutín a v hledišti bylo nainstalováno několik žárovek, které svítily jen o přestávkách. Kabel si divadelníci půjčili od několika majitelů,zejména od pana Šmejkala ze Starého Podlesí. Hodiny zavěsili na dvě borovice, aby bylo jasné, že o měření je postaráno. Den před představením byl kabel z několika kusů o čtyřech fázích zapojován vždy dva a dva dráty k sobě až od Ovčína Václavem Melicharem. Když jsme to zapli - prásk - celá vesnice byla bez světla. Elektrikář Josef Rada zjistil, že ve spojích jsou tzv. kra asy a celé vedení uvedl do pořádku. V noci se hlídalo v boudě světlo, aby se kabel přes noc neztratil. Příkaz zněl: Zhasne-li světlo, ihned vyrazit po trase kabelu a zjistit pachatele. Nestalo se nic proto se v sobotu večer představení odehrálo a představení navštívilo asi dvěstě diváků. Jak jsem psal minule, kronika byla dopisována v šedesátém roce a Pepa Kunický psal i o dvou ochotnických nadšencích, kteří se patnáctiletého výročí nedočkali. Jedním z nich byl František Bočínský, který se narodil v Dalskabátech. V divadelním kroužku byl oblíbený i když ve scénách jako aktivní herec se neobjevoval. Jeho veliký přínos se projevoval hlavně v zákulisí, kde se staral o inventář. Ten doplňoval, protože byl velmi šikovný a zručný. Vykonával funkci hospodáře. Včas, vždy a všude se snažil odstraňovat nedostatky, které v souboru vznikly a tím umožňoval ostatním aby se mohli soustředit na studium textů. Zemřel v roce 1955 a jméno Fandy Bočínského však je vždy vyslovováno s největší úctou všemi členy souboru. Druhým členem, který se nedočkal, byl František Procházka, narozený v Novém Domě na Rakovnicku. Jeho příchodem se v souboru pozvedla úroveň hereckých výkonů, hlavně komických rolí. Byl výborným a nadšeným ochotníkem a mistrem vtipu a bodrého humoru. Zemřel v roce Jak napsal kronikář Pepa Kunický: Nech jeho příklady, jeho ušlechtilé a zdravé názory zůstanou v našem ochotnickém kroužku navždy uchovány. V srpnu osmnáctého v roce 1946 se ochotníci po úspěchu první hry pustili do nastudování další Jmenovala se Hanička z Podlesí. Na scéně byl Jirkou Sobotkou a ostatními členy postaven dřevěný domek, s nimi upravil jevištní scénu i Václav Vaněk. Na jedné straně byl domeček výminkářky, zábradlí z bříz, i krásná vstupní brána do statku, hezky upravená scéna, a výborně zahraná hra se vryla do paměti divákům i hercům. Při čtení zápisů jsem se musel trochu usmívat, jako by se za ty roky moc neměnilo. Nastudování hry na poslední chvíli, nervozita před premiérou. Jak bych to zažíval vloni, předloni a se mnou samozřejmě všichni ostatní ze současného souboru. Cituji: Asi čtrnáct dní před premiérou přesvědčoval mne Alois Z OBECNÍ KNIHOVNY Falc, který také hrál a sám viděl ten veliký shon, že to nestačíme ani nácvik hry a zpěvů, ani to veliké rozdělání scény. Odpověděl jsem za všechny: Stačíme a musíme stačit... - A úspěch byl veliký neobyčejně. Asi čtyřista diváků odcházelo nešetříc potleskem a pochvalným uznáním. Hanička z Podlesí se hrála i na jevišti ve Starém Podlesí v hostinci u Antropiusů. Jak bývá dobrým zvykem, diváci nevíce ocení, pokud nastane ve hře nějaký zádrhel, a pokud to poznají, baví se pohotovostí či rozpaky herců. Stává se to jak v profesionálním, tak u nás v ochotnickém divadle. My máme výhodu, že za to nemáme žádné postihy, zasmějeme se nebo se tím chvíli trápíme. Ve Starém Podlesí při Haničce z Podlesí (hezké, že) režisérovi a současně nápovědě Emanuelovi Červenému vypadlo z nápovědní knihy několik listů. Na scéně se pohybovali herci, kteří hráli postavy Jabůrka, Tobiáška a Václava, jako na potvoru bylo potřeba nápovědy. Ta ovšem rovnala vypadlé listy, tak po menších rozpacích si herci pomohli sami. Jabůrek: Jejej, podívej se Tobiášku, prosím tě, nevíš co jsem to chtěl tomu Václavovi říct., Tobiášek: Nevím, nevím, Javůrek: Jejej, jak to te vlastně uděláme? Počkej, Václave, zeptám se u Štefky a hned ti to povím. (nahlédl za scénu) Štěfinko, Štěfinko, nevíš co jsem to chtěl, (tiše za scénou: Honem, napovídejte ) co jsem to chtěl Václavíčkovi říct? Á-nópočkej (přeskočil sice text o list dále, ale chytil se) chtěl jsem ti říct jestli bys nechtěl za manželku tady-tady tu Štefku. To už si nápověda-režisér pan Červený listy v knížce srovnal a hra jela dál i s nápovědou. (Pokračování příště) Do knihovny se dostal nový soubor knih z výměnného fondu Knihovny J. Drdy z Příbrami. Padesát nových knih různých žánrů na vás čeká každou středu od 16 do 18 hodin v knihovně na obecním úřadě. Určitě si vyberete podle vašeho zájmu např. detektivky od Erbena Znamení lyry, Martinéz Kdo vraždí v Oxfordu, romány a napínavé příběhy Parker Ostrov vyhnanců Nance J. Poslední rukojmí, Konrath Bloody Mary, Neborová Golem a další jiné. Jsou zde i knihy pro ženy a dívky Javořická Vyhaslý krb, Brdečková Slepé mapy, Kratková Batika a šibori, Cardinal C. Já Claudia, ty Claudia. Pokud máte doma knihy, kterých se chcete zbavit, můžete je věnovat obecní knihovně. Spojte se s Bohoušem Svobodou, po domluvě u vás knihy prohlédneme a odvezeme. (Platí i v případě pokud půjde o jakékoliv písemné materiály, časopisy, historické listiny a podobně pro obecní archív.) Tel nebo na OU Bohouš Svoboda

8 8 OBECNICKÝ ZPRAVODAJ / Duben 2008 MATEŘSKÁ ŠKOLA Kluci a holky z MŠ se snažili zachránit skokany cestující z lesa přes silnici do Hlinovky. Děkujeme všem, co nám se záchranou pomáhali! V pátek jsme navštívili zdejší Hasiče, kteří si pro nás připravili nádherný program. Všem se nám moc líbil a moc jim děkujeme za krásné dopoledne. Pěkně jsme si to užili. Více informací se dozvíte na našich internetových stránkách. ŠKOLNÍ DRUŽINA při MZŠ v Obecnici Pozor, pozor blíží se slet čarodějnic a čarodějů. Opět startujeme na školní zahradě MZŠ v Obecnici ve středu 30. dubna 2008 od do hodin. Čeká na vás mnoho soutěží, krásné ceny, veselá nálada a samozřejmě vyhodnocení nejkrásnější krasavice a krasavce! Tak nezapomeňte oprášit svá koš ata, zkontrolovat motory a vzít sebou letecký průkaz z loňského roku!!! Těší se na vás Kelišová Elvíra zvaná Bóža a Vychechtaná Zelbíra zvaná Kadimůra. STAROČESKÉ MÁJE NEBUDOU Oznamujeme, že Staročeské máje, které v letošním roce měly proběhnout v květnu, se konat nebudou. Nepodařilo se nám sehnat dostatečný počet májovnic, které by dobrovolně tuto krásnou tradici nesly v naší obci dále. Doufejme, že v příštím roce se některá statečná děvčata najdou. Pokud projevíte zájem jít za májovnici, můžete se během roku domluvit s Romanou Polákovou (v obchodě Jednoty). Snad v naší obci tradice staročeských májů nevyhyne po meči ani po přeslici. Držme si palce. Dostala se mi do ruky další pražská zajímavost. Na Vinohradech na náměstí Míru byl a nyní je nově přestavěný dům zvaný Na Valdeku. Bývalo tam stejnojmenné kino, do kterého jsem ráda chodila. Vždy jsem si říkala, že jméno jistě souvisí se zdejším hradem Valdekem, ale nebylo mi jasné proč. Nyní jsem náhodou dostala do ruky noviny Prahy 2 a v nich jsem našla úryvek z dopisu paní Evy Kozlíkové, která píše o historii tohoto domu. Cituji: Dům postavil můj pradědeček František Novotný a nazval ho Na Valdeku, protože jako velmi mladý se při výletě na zříceninu hradu Valdek seznámil se svou budoucí ženou. Myslím, že nás může těšit, že jméno hradu v brdských lesích v naší blízkosti není zapomenuto. ET VALDEK Jubilea v dubnu slavili a slaví Marie Rozsypalová 65 let Blanka Kofroňová 60 let Bohumil Blažek 75 let Pavel Hansel 50let Jiří Viktora 60 let Zdeněk Švehla 60 let Jubilea v květnu budou slavit Naděžda Soukupová 55 let Jana Švajdlerová 55 let Alena Blažková 65 let Anna Štamberková 85 let Marie Šilhanová 75 let Vladimír Dušek 70 let František Čech 55 let Miroslav Perman 50 let Milan Dohnal 50 let Správce rezervace děkuje obecnickým hasičům za vyčištění bazénu. Restaurace NA KOUPALIŠTI je otevřena o víkendech a v ostatní dny dle počasí. OBECNICKÝ ZPRAVODAJ Vydává OÚ Obecnice Uzávěrka vždy 13. v měsíci Grafická úprava Katka Stejskalová Tisk Příbramská tiskárna

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015. Účelová dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Přátelé

Více

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12.

Obecnický ZPRAVODAJ. LUCERNA pátek 27. června sobota 28. června pátek 4. července sobota 5. července pátek 11. července sobota 12. Obecnický ZPRAVODAJ ČERVEN 2014 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA

Více

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce

Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI. Kdo má zájem o kominické práce Obecnický ZPRAVODAJ ZÁŘÍ 2008 Vydává Obecní úřad Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Pozdní Faunovo léto zaznívá tónem sluneční milostné písně, až se listy stromů

Více

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870

Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ OBECNICE CZ.1.15/3.3.00/83.01870 Obecnický ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE VÍTÁNÍ

Více

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin

Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013. Tradiční zpívání u vánočního stromu na Štědrý den 24. prosince 2013, začínáme ve 22 hodin Obecnický ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ

Více

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE

ÚNOR 2015. Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Obecnický ZPRAVODAJ ÚNOR 2015 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ SDH MZŠ MŠ KNIHOVNA SLAVOJ OBECNICE Únor bílý,

Více

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI

Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V OBECNICI VÝSTAVBA VODOJEMU V OBECNICI Obecnický ZPRAVODAJ DUBEN 2012 Vydává Obec Obecnice ( 318 614 056) Redakce Bohouš Svoboda ( 318 614 079) www.obecnice.eu Co najdete v Obecnickém zpravodaji: OÚ Obecnice Výstavba vodojemu SDH MZŠ MŠ Obecnická

Více

Občasník slaví narozeniny

Občasník slaví narozeniny NAROZENINOVÉ VYDÁNÍ ČÍSLO 3 ČERVEN 2008 DISTRIBUCE ZDARMA Z OBSAHU: Nulté vydání občasníku Patnáctileté ohlédnutí Lokálku nahradí autobusy Provoz MŠ o prázdninách Májoví stárci Čtvrt století služby Josefa

Více

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že

Slovo k Velikonocům. Než vyrazíte na pomlázku, vězte, že 1 Vážení občané, po velice mírné zimě, jejíž průběh překvapil snad všechny, nastává čas jarního velikonočního období plného nezvykle teplého sluníčka a květů. Příroda nám ukázala svoji přívětivější tvář,

Více

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH

č.4 ZÁŘÍ 2008 DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... POVÍDÁNÍ O... BUZICÍCH ZÁŘÍ 2008 č.4 www.blatensko.cz DNES VÁM PŘEDSTAVUJEME... Ročník II. Vážení čtenáři, v tomto čísle našeho zpravodaje Vám přinášíme informace o historii, současnosti a zajímavostech abecedně šesté a sedmé

Více

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec

Z P R AV O D A J. č. 4/2014. První pozdrav zimy na rybníku Štikovec OŘECHOVSKÝ Z P R AV O D A J č. 4/2014 První pozdrav zimy na rybníku Štikovec Slovo starosty obce Vážení spoluobčané, i když od voleb uběhl již nějaký čas, chtěl bych touto cestou poděkovat Vám všem, kteří

Více

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J

ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ADAMOVSKÝ Z P R AV O D A J ROČNÍK XIII ČÍSLO 4 DUBEN 2015 ZDARMA Hody hody doprovody Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný, nadáte-li malovaný, dejte aspoň bílý, slepička vám snese jiný. Panímámo

Více

STARÉ POVĚSTI A BÁJE O ŠTĚPÁNKOVICÍCH

STARÉ POVĚSTI A BÁJE O ŠTĚPÁNKOVICÍCH 2 Vážení spoluobčané, není to tak dávno, co jsme byli přesvědčováni, že člověk poručí větru a dešti. Tato doba už je naštěstí pryč a příroda nám opět ukazuje, že je to ona, kdo rozhoduje o tom, že bude

Více

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN

ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN ROČNÍK 14/ ČÍSLO 6 ČERVEN 2004 Předprázdninové zamyšlení Za několik málo dní nastane tolik očekávaná doba prázdnin a dovolených. Doba, ve které více času než kdy jindy trávíme v přírodě. Na svých toulkách

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport

NOVINY. Dnes v listě: Poděkování dárcům krve Sběrné dvory Koncerty: Katapult, Wohnout i vážná hudba Festival Jeden svět Zápis do mateřské školy Sport Číslo 6 Ročník XVII Zdarma 3. dubna 2015 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem

DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA. Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem města Krupky DUBEN 2015 Informační měsíčník pro občany města ZDARMA Rozhovor se starostou města Zdeňkem Matoušem Aktuální jarní období u nás přináší jak věci veselé a radostné, tak i vážné a smutnější.

Více

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866

Zpravodaj. Sovětický kalendář uvede Josef Klíma ZLATO KEMPU LODÍN. Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 Zpravodaj číslo 3-2013 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Pochod historických jednotek bojištěm z roku 1866 V pátek 5. července 2013 proběhl v jihozápadní části královéhradeckého bojiště, v předvečer oslav

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko

Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko ROČNÍK V., BŘEZEN 2010, 6800 VÝTISKŮ, ZDARMA III/2010 Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem a Mikroregionu Bystřicko Zpr vy z rady města strana 5 Smírčí kameny vyjdou počtvrté strana 11 Program kulturního

Více

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA

5/2009. Z obsahu: SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA 5/2009 SLOVO HEJTMANA KRAJE VYSOČINA Zajímavou a podnětnou akcí byla jarní výprava podnikatelů z Vysočiny v doprovodu krajských radních do Bruselu. Připravili jsme tuto podnikatelskou misi s cílem navázat

Více

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty

Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Slovo starosty Zprávy obce Žabčice 1/2006. Březen 2006. 40 Vážení spoluobčané, Slovo starosty v letošním roce si připomeneme 650 let od první zmínky o naší obci. Nejstarší zápis je z roku 1356, kdy bylo poprvé písemně

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009. Foto: Antonín Špaček VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 3 ČERVEN 2009 Foto: Antonín Špaček Vážení spoluobčané, SLOVO STAROSTY tři měsíce opět velmi rychle uplynuly a vrcholí přípravy dalšího čísla našeho Zpravodaje. Dnes

Více

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2

POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 2 ODEČTY VODOMĚRŮ říjen, listopad, prosinec 2009 92 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Odečty vodoměrů budou probíhat od 23.11. do 6.12.2009. Pokud nebudete zastiženi prosíme o

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015. hrdinským činem (aktivně šel proti ozbrojeným vojákům).

AKTUALITY. ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015. hrdinským činem (aktivně šel proti ozbrojeným vojákům). AKTUALITY ze života Čkyně VYDÁVÁ OBEC ČKYNĚ ZDARMA ČERVEN 2015 Památník obětem válek ve Čkyni se rozezněl zpěvem hymny Sedmdesáté výročí občanského odporu proti nacizmu dne 5. května 1945 a osvobození

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

2/2012 KOUZELNOU DOVOLENOU!

2/2012 KOUZELNOU DOVOLENOU! 2/2012 KOUZELNOU DOVOLENOU! DOVOLUJEME SI SPRÁVNĚ? DOKONČENÁ VÝSTAVBA ŠKOLKY Z HISTORIE HVOZDENSKÝCH RODŮ ENKAUSTIKA JAKO RELAXACE DRUŽSTVO ŽÁKŮ ZABODOVALO úvodník DOVOLUJEME si správně? Jak vypadá dovolená,

Více

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne 23.5.2007.

ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne 23.5.2007. Červen 2007 5,-Kč 74 Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz ZPRÁVA ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PYŠELY konaného dne 23.5.2007. - Paní Krupičková ze Zaječic presentovala záměr založit

Více