OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do..."

Transkript

1 Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od do... 3 Návrh smlouvy listy od do... 4 Nabídková cena listy od do... 5 Technický popis nabízeného zařízení listy od do... 6 Doklady základní kvalifikační předpoklady listy od do... 7 Doklady profesní kvalifikační předpoklady listy od do... 8 Doklady ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady listy od do... 9 Doklady technické kvalifikační předpoklady listy od do Údaje o subdodavatelích listy od do Prohlášení o celkovém počtu stran nabídky listy od do... Stránka 1 z 9

2 Příloha č. 3 Formulář nabídkový list FORMULÁŘ NABÍDKOVÝ LIST v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku 1. Zadavatel Název: Městská část Praha 1 Jednající: Daniel Hodek, zástupce starosty Sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1 IČ: Uchazeč obchodní firma/název/jméno a příjmení:... sídlo/místo podnikání (celá adresa včetně PSČ):... kontaktní adresa (je-li odlišná od sídla či místa podnikání):... tel./fax: bankovní spojení:... č. účtu:... IČ:... DIČ:... statutární orgán: Nabídková cena Cena v Kč celkem bez DPH:... DPH ve výši 20 %... DPH ve výši 10 %... Cena v Kč celkem včetně DPH:... Nabídková cena jednotlivých zařízení bez DPH, vč. DPH 4. Prohlášení uchazeče Já, níže podepsaný uchazeč prohlašuji, že jsem si před podáním nabídky vyžádal a vyjasnil všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují plnění této veřejné zakázky. Stránka 2 z 9

3 Tímto současně prohlašuji, že přijímám podmínky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci a tyto jsou mi jasné a srozumitelné. V..., dne razítko a podpis oprávněné osoby (osob) Stránka 3 z 9

4 Příloha č. 4 Návrh KUPNÍ SMLOUVY Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Číslo kupujícího: Číslo prodávajícího: Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, dále jen Obch.zák. Článek I. Smluvní strany 1. Kupující: Městská část Praha 1 Sídlo: Vodičkova 681/18, Praha 1 IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 1, č.ú /0800 Zastoupen: Daniel Hodek, zástupce starosty MČ Praha 1 a 2. Prodávající: Sídlo: DIČ: IČ: Bankovní spojení: Zastoupen: Vyřizuje: Telefon : Fax: Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku vyhlášenou dne xx.xx.2011 na dodávku vybavení s názvem Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku zadané podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění. 1. Předmět smlouvy 1.1 Popis předmětu Předmětem smlouvy je dodávka zdravotnického zařízení pro zakázku Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku v rozsahu a standardu dle specifikace uvedené v Příloze č. 2., včetně: Stránka 4 z 9

5 zajištění dopravy do místa určení, instalace, montáže, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti; dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 1x v písemné podobě, 1x na CD; dodání prohlášení o shodě, příslušnou dokumentaci dle zákona č.18/1997sb. a 123/2000Sb., o zdravotnických prostředcích; zaškolení obsluhy; dodání záručního a dodacího listu Ostatní činnosti Předmětem smlouvy je kromě výše uvedeného i provedení všech činností nezbytných pro dodání, nainstalování a odzkoušení dodávaného zařízení, byť nejsou výslovně uvedeny v popise předmětu Záruční servis Předmětem smlouvy je i provádění záručního servisu po celou dobu sjednané záruční doby. Pod pojmem záruční servis se rozumí veškeré úkony, kontroly, kalibrace, provozní údržba apod., které jsou předepsány výrobcem dodávaných zařízení pro zabezpečení řádné funkce dodaného zařízení Bezpečnostní prohlídky Po celou dobu záruční lhůty na dodané zařízení je prodávající povinen zajišťovat bezplatně pravidelné technicko bezpečnostní kontroly dle zákona č. 123/2000 Sb. Důsledky vyplývající z případného neprovedení této technicko bezpečnostní kontroly jdou k tíži prodávajícího. 2. Cena 2.1. Cena Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat veškeré náklady, rizika, zisk a finanční vlivy (např. inflace nebo vývoj kurzu české měny vůči zahraničním měnám) po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Případné vícepráce či méněpráce vyvolané zadavatelem budou řešeny v souladu se zákonem. Příslušná specifikace ceny v položkovém členění je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy. Cena bez DPH DPH 10% DPH 20% Cena celkem vč. DPH 000,00 Kč 000,00 Kč 0,00 Kč 000,00 Kč 2.2. Obsah ceny Cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalaci předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, bezpečnostní technické prohlídky dle zák. č. 123/2000 Sb. a komplexní zaškolení příslušných pracovníků, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího personálu Podmínky pro změnu sjednané ceny Sjednanou cenu lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude sjednaná cena upravena o rozdíl vyplývající z výše sazeb DPH, platných v době vzniku zdanitelného plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena měněna. Stránka 5 z 9

6 3.1. Záloha Zálohy nebudou poskytovány. 3. Fakturace, platební podmínky 3.2. Platební podmínky Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena na základě daňového dokladu, který vystaví prodávající po dodání předmětu smlouvy kupujícímu. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení kupujícímu Obsah daňového dokladu Daňový doklad (dále také faktura) musí splňovat mimo náležitostí podle 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti: IČ; den splatnosti; označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol; odvolávka na smlouvu; razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového dokladu; soupis příloh Doba uhrazení faktury Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu kupujícího Důsledky vady daňového doklady V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení s placením ceny předmětu smlouvy. A splatnost faktury se posouvá. 4. Doba plnění a ostatní ujednání 4.1. Doba plnění Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do Přejímka předmětu smlouvy Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu podpisem předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za kupujícího oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním zástupcem kupujícího. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává kupujícímu. Pracovník kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy Místo plnění Místem plnění je Nemocnice Na Františku, Na Františku 847/8, Praha 1. Stránka 6 z 9

7 4.4. Součinnost Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti. Kupující umožní příjezd dopravci do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení předmětu plnění. Prodávající se zavazuje oznámit termín dodávky minimálně 2 dny před plánovaným termínem následujícím osobám zástupci kupujícího: Jaroslav Oravec, ved. odd. zdrav, zásobování, tel Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním a převzetím předmětu smlouvy kupujícím. Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním a převzetím předmětu smlouvy kupujícím. Dokladem o předání se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněným zástupcem kupujícího a prodávajícího Smluvní pokuty Není-li smlouvou sjednána smluvní pokuta vyšší, jsou dále smluvní strany v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty: V případě, že bude prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmět smlouvy a jeho uvedením do provozu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení. V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle smlouvy, bude povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení Ostatní ustanovení Prodávající zajistí úvodní zaškolení pracovníků kupujícího do obsluhy přístrojů Zánik závazků Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: jejich splněním; dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná; odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem ( 344 a násl. obchodního zákoníku); skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. Stránka 7 z 9

8 5. Záruka, servisní podmínky a reklamace 5.1. Délka záruční doby Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na předmět smlouvy záruční lhůtu v délce 24 měsíců ode dne uvedení zařízení do provozu, tj. ode dne podepsání předávacího protokolu. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy Lhůta pro odstranění reklamovaných vad Lhůta pro odstranění reklamovaných nebude delší než 5 dní. Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, em, poštou) závad prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po sjednanou dobu vlastnosti odpovídající obsahu technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Součástí záruční záruky jsou pravidelné zákonné prohlídky zdarma Lhůta pro uplatnění reklamace Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění Zánik záruky Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověření prodávajícím. V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení obchodního zákoníku Pozáruční servis Podmínky případného poskytování pozáručního servisu budou stanoveny samostatnou smlouvou. 6. Závěrečná ustanovení Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené Městskou částí Praha 1, která je přístupná podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich zveřejnění. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena předmětu smlouvy včetně DPH. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem kupujícího. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou Stránka 8 z 9

9 druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dva stejnopisy a prodávající jeden stejnopis. Nedílné součásti smlouvy: Příloha č. 1 Specifikace ceny v položkovém členění Příloha č. 2 Technická specifikace V Praze dne V Praze dne Za kupujícího: Městská část Praha 1 Za prodávajícího: Daniel Hodek, zástupce starosty Stránka 9 z 9

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU, S.R.O. IČ: 03283232 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající z

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI REHAU AUTOMOTIVE, S.R.O. IČ: 45799261 (DÁLE V TEXTU TÉŽ JEN REHAU ) PRO OBLAST NÁKUPU 1) Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky se vztahují na právní vztahy vyplývající

Více

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015

Všeobecné obchodní podmínky 01/2015 PZP HEATING a.s. Dobré 149, 517 93 Dobré, Česká republika IČ: 28820614 DIČ: CZ28820614 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Praha, č.ú. 2110798104/2700 Společnost zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008

1/9 Všeobecné obchodní podmínky: Verze 2 5.5.2008 1/9 Verze 2 5.5.2008 Všeobecné obchodní podmínky jsou ujednání, jimiž se řídí obchodní vztahy mezi dodavatelem (označeným též jako prodávající) a odběratelem (označeným též jako kupující či uživatel) a

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY TOP TISK obaly s.r.o. se sídlem Brno Kaštanová 125b, PSČ 620 00, IČ 277 16 899, DIČ CZ27716899 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vl. 54023

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) Rittal Czech, s.r.o. Rittal Czech, s.r.o. Ke Zdibsku 182 250 66 Zdiby u Prahy, IČ: 266 87 356, DIČ: CZ 266 87 356 I. Všeobecně 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CERTIFIKAČNÍCH SLUŽEB Článek 1 Vymezení pojmů (1) Ceníkem se rozumí ceník Certifikačních služeb. (2) Certifikační autoritou se rozumí systém, který na základě požadavků předaných registrační autoritou vydává nebo zneplatní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA na dodávky stavebního materiálu Č. kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavírají vysoké smluvní strany 1.Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Sídlo:Palackého 147,756 61 Rožnov

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více