Smlouva na dodávku a instalaci tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava č. TSB/ /17-K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva na dodávku a instalaci tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava č. TSB/ /17-K"

Transkript

1 na dodávku a instalaci tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava č. TSB/ /17-K uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. a 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), Smluvní strany statutární město Ostrava sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, Ostrava Moravská Ostrava IČO: DIČ: CZ plátce DPH pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník sídlo: Těšínská 138/35, Ostrava Slezská Ostrava ID datové schránky: 56zbpub zástupce: MVDr. Barbora Jelonková, starostka ve věcech smluvních: MVDr. Barbora Jelonková, starostka ve věcech technických: Ing. Lubomír Turčík, tel.: , mobil: , správce informačních a komunikačních technologií odbor vnitřních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava ve věcech platebních: Jaroslava Vašíčková, tel.: , mobil: , - vedoucí oddělení obslužných činností, referent agendy rozpočtu a financování - odbor technické správy budov Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava číslo účtu: /0800 Identifikátor veřejné zakázky: pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa na straně jedné jako kupující, dále jen Kupující a jméno a příjmení, název, či obchodní firma sídlo: zapsaná(ý) v živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném soudem v, oddíl, vložka.. doručovací adresa: ID datové schránky: zástupce: ve věcech smluvních: - tel.:., mobil:, ve věcech technických: - tel.:, mobil:., - tel.:, mobil:., IČO: DIČ: bankovní ústav: 1/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

2 číslo účtu: je plátcem DPH: číslo smlouvy: ano / ne na straně druhé jako prodávající, dále jen Prodávající uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále jen ) Článek I. Základní ustanovení, prohlášení 1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 2. Tato je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku pod názvem Nákup a instalace ICT (informační a komunikační technologie) pro mateřské a základní školy MOb Slezská Ostrava, v její části 2: Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava. Pokud je ve Smlouvě použit pojem instalace samostatně nebo v souvislosti s dodáním zboží, je tím myšleno splnění všech povinností souvisejících s dodáním zboží a specifikovaných v přílohách Smlouvy. 3. Smluvní strany uzavírají Smlouvu za účelem dodávky a instalace tiskáren včetně příslušenství pro potřeby: Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace - pracoviště Zámostní 1126/31, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Keramická 230/8, Ostrava-Muglinov - pracoviště Antošovická 107/55, Ostrava-Koblov Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace - pracoviště Požární 61/8, Ostrava-Heřmanice - pracoviště Chrustova 11/1448, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Na Liščině 689/12A, Ostrava-Hrušov Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace - pracoviště Bohumínská 450/68, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Nástupní 146/19, Ostrava-Kunčičky - pracoviště Frýdecká 426/28, Ostrava-Kunčice Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace - pracoviště Komerční 704/22a, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Slívova 631/11, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Jaklovecká 1201/14, Ostrava-Slezská Ostrava Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace - pracoviště Chrustova 24/1418, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Škrobálkova 300/51, Ostrava-Kunčičky 4. Účelem Smlouvy je zabezpečení činnosti Kupujícího a jím zřízených mateřských a základních škol. 2/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

3 5. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků ze Smlouvy, že je oprávněn k prodeji věcí, které jsou předmětem koupě, a že i v dalším je oprávněn provést závazky ze Smlouvy. 6. Prodávající prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu koupě, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků ze Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků ze Smlouvy nezbytné. 7. Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 8. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 9. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. Článek II. Předmět koupě 1. Předmětem koupě je nákup a instalace tiskáren pro mateřské a základní školy včetně příslušenství, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, jež je nedílnou součástí Smlouvy (dále jen Předmět koupě či Zboží ). 2. Součástí Předmětu koupě jsou i veškeré doklady vztahující se k němu, zejména: - technická dokumentace, - návody k použití (manuály), v tištěné nebo elektronické podobě v českém nebo anglickém jazyce. 3. Součástí Předmětu koupě je jeho doprava do místa plnění, instalace, nastavení, zaškolení obsluhy, dle příloh Smlouvy. 4. Prodávající prohlašuje, že na Předmětu koupě neváznou žádné vady, ať faktické nebo právní. Článek III. Předmět Smlouvy 1. Prodávající se zavazuje Kupujícímu dodat, instalovat, provést jiné činnosti požadované v této Smlouvě a jejích přílohách a odevzdat Předmět koupě a umožnit Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě, to vše za podmínek ujednaných ve Smlouvě. 2. Kupující se zavazuje řádně a včas dodaný Předmět koupě od Prodávajícího převzít a zaplatit Prodávajícímu za poskytnuté plnění kupní cenu dle čl. IV. Smlouvy, to vše za podmínek ujednaných ve Smlouvě. Článek IV. Kupní cena 1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za Předmět koupě ve výši Kč + DPH s odkazem na přílohu č. 2 Smlouvy, jež je nedílnou součástí Smlouvy. 2. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a vyplývá-li to z platné legislativy. Změna sazby DPH není důvodem ke změně Smlouvy. 3. Kupní cena je stanovena ve smyslu nabídky Prodávajícího, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu trvání závazkového vztahu založeného Smlouvou, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě, a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním předmětu Smlouvy včetně nákladů na dopravu Předmětu koupě do místa plnění, obaly, instalační práce, práce související s nastavením a odměny za zaškolení obsluhy. Článek V. Doba a místo plnění 3/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

4 1. Smluvní strany se dohodly, že Prodávající dodá, nainstaluje a předá dle čl. VII. Smlouvy Předmět koupě Kupujícímu ve všech místech plnění nejpozději do a zároveň je povinen do doručit Prodávajícímu řádně vyplněné faktury ve výši celé hodnoty Předmětu koupě včetně DPH. 2. Místem plnění, resp. místem, kam Prodávající Předmět koupě Kupujícímu dodá a nainstaluje, jsou jednotlivá pracoviště mateřských a základních škol: Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31, příspěvková organizace - pracoviště Zámostní 1126/31, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Keramická 230/8, Ostrava-Muglinov - pracoviště Antošovická 107/55, Ostrava-Koblov Mateřská škola Slezská Ostrava, Požární 8, příspěvková organizace - pracoviště Požární 61/8, Ostrava-Heřmanice - pracoviště Chrustova 11/1448, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Na Liščině 689/12A, Ostrava-Hrušov Mateřská škola Slezská Ostrava, Bohumínská 68, příspěvková organizace - pracoviště Bohumínská 450/68, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Nástupní 146/19, Ostrava-Kunčičky - pracoviště Frýdecká 426/28, Ostrava-Kunčice Mateřská škola Slezská Ostrava, Komerční 22a, příspěvková organizace - pracoviště Komerční 704/22a, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Slívova 631/11, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Jaklovecká 1201/14, Ostrava-Slezská Ostrava Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace Základní škola Slezská Ostrava, Pěší 1, příspěvková organizace Základní škola Slezská Ostrava, Chrustova 24, příspěvková organizace - pracoviště Chrustova 24/1418, Ostrava-Slezská Ostrava - pracoviště Škrobálkova 300/51, Ostrava-Kunčičky Článek VI. Množství, jakost a provedení Předmětu koupě 1. Prodávající odevzdá a nainstaluje Kupujícímu Předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží musí splňovat veškeré požadavky platných právních předpisů na jakost s tím, že Zboží bude I. jakosti, dále na balení a označení, Zboží bude nové a nepoužívané. Zboží musí být zabaleno, konzervováno a chráněno pro přepravu podle příslušných standardů výrobce Zboží, pakliže tyto stanoveny výrobcem Zboží nejsou, podle platných právních předpisů. Prodávající dodá Předmět koupě Kupujícímu, v souladu se Smlouvou, v originálním balení. Zboží musí být také zkompletované z dílů, které jsou originální, nepoužité, nepoškozené a nerepasované. 2. Prodávající prohlašuje, že dodané Zboží je originální, nepoužité, nepoškozené, homologované, nerepasované, odpovídající platným technickým normám a dále bezpečnostním a hygienickým normám a právním předpisům České republiky. Na vyžádání Kupujícího uvedené Prodávající doloží dokladem od výrobce, příp. svým čestným prohlášením. 3. Prodávající dodá a nainstaluje Zboží do jednotlivých pracovišť mateřských a základních škol po domluvě se zástupcem dotčené školy a informuje zástupce Kupujícího ve věcech technických nejméně 2 pracovní dny před započetím dodání Zboží nebo zahájením instalačních prací v pracovišti konkrétní 4/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

5 mateřské nebo základní školy. Kupující zajistí dle potřeby přístup do všech místností a prostor v objektech, kde probíhá instalace. 4. Kupující je oprávněn kontrolovat způsob dodání Zboží a průběh instalačních prací. Kupující je dále oprávněn dávat Prodávajícímu závazné pokyny ohledně způsobu dodání Zboží a průběhu instalačních prací, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s touto Smlouvou nebo právními předpisy. 5. Prodávající je povinen v místě plnění udržovat pořádek a čistotu, zajistit průběžný úklid všech druhů odpadů, které během dodání Zboží a instalačních prací vzniknou. Článek VII. Dodání, odevzdání a převzetí Předmětu koupě, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na Zboží 1. Prodávající se zavazuje dodat a instalovat Předmět koupě Kupujícímu do místa plnění v době plnění dle Smlouvy. 2. Prodávající je povinen Kupujícího vyrozumět nejméně 5 pracovních dní předem o připravenosti k předání dodaného a nainstalovaného Předmětu koupě v době plnění v každém jednotlivém místě plnění (pracovišti mateřské nebo základní školy) dle Smlouvy. Konkrétní termín dodání Předmětu koupě si smluvní strany dohodnou. 3. Prodávající odevzdá Kupujícímu dodaný a nainstalovaný Předmět koupě, jakož i doklady vztahující se k němu, v době a místě plnění dle Smlouvy a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k Předmětu plnění. 4. Kupující (zástupce, pověřený zaměstnanec Kupujícího ve věcech technických) převezme v době a místě plnění dle Smlouvy od Prodávajícího dodaný a nainstalovaný Předmět koupě a jeho převzetí, s uvedením data převzetí, stvrdí svým vlastnoručním podpisem na příslušném dokladu. 5. Příslušným dokladem dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy se rozumí dodací list (pro každé místo plnění zvlášť) připravený Prodávajícím ve 2 stejnopisech (pro Prodávajícího a Kupujícího po 1 stejnopise), v němž bude uvedeno alespoň: a) jednoznačné označení stavební práce, dodávky či služby, a to včetně přesných názvů položek, jejich počet, jednotkové ceny, značku (výrobce), typ, výrobní čísla, b) sériové číslo Zboží (pokud existuje) včetně zobrazení v podobě čárového kódu, c) délka záruky u každého typu Zboží, d) jméno, příjmení a podpis zástupce Prodávajícího jakožto předávající osoby, e) jméno, příjmení a podpis zástupce Kupujícího jakožto přebírající osoby, f) datum předání Zboží, (dále jen Dodací list ). Prodávající a Kupující jsou dále oprávněni uvést v Dodacím listu cokoliv, co budou považovat za nutné. 6. Prodávající odpovídá za to, že údaje v Dodacím listu odpovídají skutečnosti. V případě nesprávných údajů je Kupující oprávněn odmítnout převzít Zboží do doby, než Prodávající předloží Dodací list ve správném znění. 7. Prodávající a Kupující si každý ponechá po 1 stejnopise Dodacího listu. 8. Kupující před převzetím Zboží provede jeho prohlídku společně se zástupcem Prodávajícího, a to zejména: a) druhu, typu a množství (počtu kusů) Zboží, b) zjevných jakostních vlastností, c) zda nedošlo k poškození Zboží při přepravě, d) neporušenosti obalů, e) zda je Zboží dodáno v originálním balení, f) odevzdaných dokladů, g) kvality instalačních prací. 9. V případě zjištěných zjevných vad Zboží při prohlídce může Kupující odmítnout jeho převzetí, což řádně i s důvody včetně popisu vady a datem uvede a svým podpisem potvrdí v Dodacím listu. 10. Vlastnické právo ke Zboží (jeho části) přechází na Kupujícího okamžikem jeho předání a převzetí na základě Dodacího listu. 5/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

6 11. Nebezpečí škody na Zboží (jeho části) přechází dnem převzetí Zboží Kupujícím na základě Dodacího listu. Článek VIII. Platební podmínky 1. Prodávající se zavazuje po Kupujícím nepožadovat před převzetím Předmětu koupě dle čl. VII. Smlouvy zálohy ani jiné platby. 2. Kupující uhradí Prodávajícímu ujednanou kupní cenu za převzatý Předmět koupě dle čl. IV. Smlouvy po odevzdání a převzetí Zboží v souladu se Smlouvou. 3. Podkladem pro úhradu ujednané kupní ceny za převzatý Předmět koupě dle čl. IV. Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen Zákon o DPH ), (dále jen Faktura ). Faktura bude vystavena zvlášť pro každou jednotlivou příspěvkovou organizaci. 4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje: a) číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, b) předmět Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo Smlouvy), c) identifikátor veřejné zakázky, d) obchodní firmu, název, či jméno a příjmení, sídlo, IČO a DIČ Prodávajícího, e) název, sídlo, IČO a DIČ Kupujícího, f) číslo a datum vystavení Faktury, g) lhůtu splatnosti Faktury, h) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být zaplaceno, i) sazbu DPH, j) číslo Dodacích listů a datum, kdy byly podepsány zástupcem (pověřeným zaměstnancem) Kupujícího, k) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu. 5. Přílohou Faktury budou kopie Dodacích listů pro každou příspěvkovou organizaci zvlášť. 6. Prodávající je oprávněn vystavit Fakturu po předání Předmětu koupě Kupujícímu, v souladu s čl. VII. Smlouvy. 7. Dnem zdanitelného plnění Faktury je den předání Předmětu koupě Kupujícímu. 8. Smluvní strany si ujednaly, že veškeré platby budou prováděny bezhotovostně na čísla účtů uvedená v záhlaví Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Prodávajícím ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku. 10. Lhůta splatnosti Faktury je 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Kupujícímu. Povinnost Kupujícího zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího. 11. V případě prodlení Kupujícího s placením Faktury může Prodávající uplatnit zákonný úrok z prodlení. 12. Prodávající zašle či osobně doručí Fakturu Kupujícímu v souladu s čl. XIII. odst. 3 Smlouvy. 13. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Kupující uvést důvod vrácení. Prodávající provede opravu vystavením nové Faktury. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, nově vystavené Faktury. 14. Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem daně ve smyslu 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto skutečnost sdělit Kupujícímu. 15. Pokud se stane Prodávající nespolehlivým plátcem daně dle 106a Zákona o DPH, je Kupující oprávněn uhradit Prodávajícímu za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet správce daně v souladu s 109a Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet 6/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

7 správce daně Prodávajícího a zaplacení Prodávajícímu kupní ceny bez DPH bude považováno za splnění závazku Kupujícího uhradit ujednanou kupní cenu. Článek IX. Odpovědnost za vady a záruka za jakost 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. 2. V případě zjištění vady při prohlídce Zboží při jeho převzetí je Kupující oprávněn postupovat dle čl. VII. odst. 9 Smlouvy. 3. Vyjde-li vada, kterou Zboží mělo v době uzavření Smlouvy najevo až po předání Zboží a Prodávající na ni Kupujícího neupozornil, má Kupující právo na dodání nového Zboží bez vady či chybějícího Zboží. Do doby odstranění vady Zboží dle předchozí věty není Kupující povinen zaplatit ujednanou kupní cenu. 4. Práva a povinnosti z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 5. Prodávající Kupujícímu poskytuje na Zboží záruku za jakost ve smyslu ustanovení 2165 odst. 2 a násl. a 2113 a násl. Občanského zákoníku v délce min. 36 měsíců a 60 měsíců (viz příloha č. 1 Smlouvy). Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží bude po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti. 6. Záruční doba začíná běžet od předání Zboží Kupujícímu na základě Dodacího listu. 7. Veškeré vady Zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. em) obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady, její popis a projevy (dále též Reklamace ). Jakmile Kupující odešle toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 8. Prodávající se zavazuje bezplatně po celou dobu záruky poskytovat Kupujícímu záruční servis, který bude probíhat v místě plnění, tj. v pracovištích mateřských a základních škol, případně přímo u Kupujícího s jeho souhlasem. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku Prodávajícího nebo v autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí Prodávající bezplatně dopravu vadného Zboží z jednotlivých pracovišť mateřských a základních škol nebo přímo od Kupujícího s jeho souhlasem do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného/nového Zboží zpět do příslušného pracoviště mateřské nebo základní školy, nebo přímo Kupujícímu s jeho souhlasem. 9. Záruční Servis bude prováděn následujícím způsobem: servisní technik Prodávajícího se dostaví do pracoviště příslušné mateřské nebo základní školy, nebo přímo ke Kupujícímu s jeho souhlasem, k lokalizaci vady do 24 hodin od nahlášení vady a odstraní vadu do 48 hodin od jejího nahlášení. Ve stejné lhůtě bude provedena i případná výměna vadného Zboží za nové. Do této lhůty se nezapočítávají dny pracovního volna a pracovního klidu. Ve výjimečném případě, kdy si oprava vyžádá delší dobu než 48 hodin, je Prodávající povinen bezodkladně, nejpozději však do 48 hodin od nahlášení vady, poskytnout zdarma náhradní Zboží o stejných nebo vyšších technických parametrech, a to až do doby předání opraveného či nového Zboží. 10. Kupující poskytne pro plnění záručního servisu tuto nutnou součinnost: a) zajistí dostupnost uživatele, resp. kontaktní osoby uvedené při nahlášení závady na uvedeném telefonním čísle (např. pro stanovení nástupu technika na opravu), b) umožní provedení opravy v nejkratším možném čase. 11. Záruční servis je prováděn bezúplatně s výjimkou neoprávněných požadavků na záruční servis, např. v důsledku chyby aplikačního software, obsluhy apod. 12. O odstranění reklamované vady sepíše Prodávající protokol, ve kterém Kupující potvrdí odstranění vady a převzetí nového či chybějícího Zboží nebo Prodávající uvede důvody, pro které Kupující odmítl nové či chybějící Zboží převzít. 13. Neshodnou-li se smluvní strany v otázce uznatelnosti Reklamace, nese náklady na odstranění reklamované vady v těchto sporných případech Prodávající až do případného rozhodnutí soudu. Prokáže-li se, že Kupující reklamoval vadu neoprávněně, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 7/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

8 14. Prodávající je povinen uhradit Kupujícímu majetkovou újmu (škodu), která vznikla vadným plněním, a to v plné výši. Prodávající rovněž Kupujícímu uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady. 15. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Kupující Zboží řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající. Ode dne dodání nového či chybějícího Zboží počíná běžet nová záruční doba v délce uvedené v čl. IX. odst. 5 Smlouvy. 16. Práva ze záruky Prodávajícího za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i jejich uplatnění v poslední den záruční doby se považuje za včasné uplatnění. 17. Odstraněním vad není dotčen nárok Kupujícího na smluvní pokutu a náhradu újmy. 18. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou v Občanském zákoníku. Článek X. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními 2894 a násl. Občanského zákoníku. 2. Prodávající je povinen počínat si při plnění předmětu Smlouvy tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, životě nebo na vlastnictví jiného. 3. Způsobí-li Prodávající při plnění předmětu Smlouvy Kupujícímu či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak v penězích. 4. Použije-li Prodávající při plnění předmětu Smlouvy zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Prodávajícího se vztahuje také na jeho případné poddodavatele. 5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě, vedle práv z vadného plnění a vedle ve Smlouvě ujednaných povinností. 6. Prodávající je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. Článek XI. Smluvní pokuty 1. Nesplní-li Prodávající povinnosti dle čl. V. odst. 1 Smlouvy, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2% z částky odpovídající ceně nedodaného, případně také nevyfakturovaného Zboží, nejvíce však 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení, a Kupující je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Prodávajícího. 2. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy v ujednané lhůtě, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10% z částky odpovídající ceně Zboží, které mělo být opraveno, dodáno nově či které chybělo, nejméně však 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení, a Kupující je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Prodávajícího. 3. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně. 4. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Kupujícího na náhradu újmy. 5. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností. 6. Prodávající se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Kupujícím v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Kupujícího uvedený ve výzvě, jinak na účet Kupujícího uvedený v záhlaví Smlouvy. 7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Prodávajícího povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou utvrzenou. Článek XII. Zánik Smlouvy 1. Způsoby ukončení Smlouvy: 8/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

9 a) řádným a včasným splněním, b) písemnou dohodou smluvních stran, c) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem, d) písemným odstoupením Kupujícího pro podstatné porušení Smlouvy Prodávajícím s tím, že podstatným porušením se rozumí zejména: I. nedodání Zboží ve stanovené době plnění, II. má-li Zboží vady, které jej činí neupotřebitelným nebo nemá vlastnost/vlastnosti, která/které si Kupující vymínil nebo o kterých ho Prodávající ujistil, III. nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, e) písemným odstoupením Kupujícího od Smlouvy v těchto případech: I. proti Prodávajícímu jako dlužníku byl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, tj. bylo zahájeno insolvenční řízení s Prodávajícím, II. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Prodávajícího jako dlužníka, f) písemným odstoupením Prodávajícího pro podstatné porušení Smlouvy Kupujícím s tím, že podstatným porušením se rozumí zejména: I. neuhrazení kupní ceny Kupujícím po druhé výzvě Prodávajícího k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dní po dojití, příp. doručení, první výzvy. 2. Oznámení o odstoupení musí být písemné a musí dojít druhé smluvní straně. 3. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem jeho dojití druhé smluvní straně. 4. Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. Článek XIII. Ostatní ujednání 1. Prodávající nemůže bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího postoupit svá práva a povinnosti z této Smlouvy třetí osobě. 2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní straně. 3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového vztahu založeného Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení právních účinků Smlouvy, se řídí těmito pravidly: a) písemnosti se zasílají: I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo ové schránky adresáta, II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, III. v případech výslovně stanovených ve Smlouvě, po předchozí dohodě a v odůvodněných případech na sdělenou ovou adresu, b) písemnosti se osobně doručují: I. Prodávajícím osobně na podatelnu Kupujícího, c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že: I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen Zásilka ) - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, - jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li 9/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

10 Článek XIV. Závěrečná ujednání vědomě adresát dojití Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání. 1. Nestanoví-li tato výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími. 2. V případě, že některé ujednání Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. 3. Veškeré změny a doplnění Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dohoda o změně obsahu závazku musí být podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran a za dohodu o změně obsahu závazku výslovně prohlášena. Každá dohoda o změně obsahu závazku se vyhotoví ve stejném počtu stejnopisů jako a musí být vzestupně očíslována. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna ových či jiných elektronických zpráv, s výjimkou datových zprávy zasílaných prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek smluvních stran. 4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 5. obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 7. je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž si Kupující ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a Prodávající 1 takovýto stejnopis. 8. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran; nejdříve však nabude účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 9. Kupující jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, je dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, povinen uveřejnit Smlouvu prostřednictvím registru smluv, přičemž tak učiní v zákonné lhůtě 30 dnů od uzavření Smlouvy. Článek XVI. Doložka platnosti právního jednání Doložka platnosti právního jednání dle 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: O uzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením č. 0000/RMOb- Sle/1418/00 ze dne.. 10/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

11 Za Kupujícího Datum: Místo: Ostrava Za Prodávajícího Datum: Místo:. MVDr. Barbora Jelonková starostka. titul, jméno, příjmení funkce Přílohy: 1) Seznam a specifikace 2) Rozpočet 11/11 Kupní smlouva Dodávka a instalace tiskáren pro MŠ a ZŠ MOb Slezská Ostrava

Kupní smlouva č. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva č. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva č. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Více

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník )

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Smluvní strany Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská

Více

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva TSKZaH/ /2017/KS uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník) Smluvní strany Statutární město Ostrava sídlo:

Více

Smlouva o dílo č. TSB/.../17-SD

Smlouva o dílo č. TSB/.../17-SD Smlouva o dílo č. TSB/.../17-SD uzavřená ve smyslu 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: Smluvní strany Prokešovo

Více

jméno a příjmení, název, či obchodní firma

jméno a příjmení, název, či obchodní firma Kupní smlouva č. TSB/ /17-K uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. a 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), a v souladu se zákonem č. 121/2000

Více

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1

Kupní smlouva. Vybavení školy nábytkem 1 Kupní smlouva Vybavení školy nábytkem 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace Sídlo: Poštovní 19, 360 01 Karlovy Vary Zastoupena: Mgr.

Více

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ),

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), Kupní smlouva č. TSB/ /17-K uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ), Smluvní strany statutární město Ostrava sídlo: Prokešovo

Více

Smlouva Kupní smlouva

Smlouva Kupní smlouva Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Smluvní strany XXXXXXX datum narození: rodné číslo: bytem:

Více

Smlouva na dodávku a instalaci ICT pro MŠ MOb Slezská Ostrava č. TSB/ /17-K

Smlouva na dodávku a instalaci ICT pro MŠ MOb Slezská Ostrava č. TSB/ /17-K na dodávku a instalaci ICT pro MŠ MOb Slezská Ostrava č. TSB/ /17-K uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. a 2371 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Evidenční č. smlouvy: ---/2017 Rámcová kupní smlouva 1. Smluvní strany Kupující: 1. Město Kopřivnice Se sídlem: Štefánikova 1163, Kopřivnice, 742 21 osoba oprávněna jednat: Petr Mareček, vedoucí oddělení

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník )

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Smluvní strany Statutární město Ostrava sídlo: Prokešovo náměstí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. II. Základní ustanovení STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA 1. Statutární město Opava I. Smluvní strany Sídlo: Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava Zastoupené: Ing. Radimem Křupalou, primátorem IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535 Bankovní

Více

Kupní smlouva č., VZ č..

Kupní smlouva č., VZ č.. Kupní smlouva č., VZ č.. uzavřená v souladu ustanovením 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Statutární město Ostrava, městský obvod

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Příloha č. 5 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Sídlo: Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Zastoupena: Bc. Zdeňkou Bečvářovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy KUPNÍ SMLOUVA prodávající rukou doplní žlutě vyznačené části smlouvy I. Smluvní strany VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Sídlo: Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ: 25911368 DIČ: CZ25911368 Zastoupená: Mgr.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy: uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA číslo smlouvy: uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Obchodní firma: [doplní uchazeč] se

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4 / 2016 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ),

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ), Kupní smlouva č. ROaVZ/ /18-K uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ), Smluvní strany statutární

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ),

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ), Kupní smlouva č. ROaVZ/ /18-K uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ), Smluvní strany statutární

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Název: 2. Mateřská škola Karlovy Vary, Krušnohorská 16, příspěvková organizace Sídlo: Krušnohorská 16, 360 10 Karlovy Vary Zastoupena: Bc. Zdeňkou Bečvářovou, ředitelkou

Více

Proact Czech Republic, s.r.o. Hájkova 1100/13 Brtnická 1486/ Ostrava Praha 10 - Michle

Proact Czech Republic, s.r.o. Hájkova 1100/13 Brtnická 1486/ Ostrava Praha 10 - Michle Číslo smlouvy kupujícího: SD/20170050 Číslo smlouvy prodávajícího: Kupní smlouva Smluvní strany OVANET a.s. Proact Czech Republic, s.r.o. Hájkova 1100/13 Brtnická 1486/2 702 00 Ostrava 101 38 Praha 10

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 (není plátce) Zastoupený: plk.

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

SMLOUVA O DÍLO 03 / I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO 03 / I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO 03 / 2012 I. Smluvní strany 1. Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice zastoupeno: Ing. Igorem Kocurkem, vedoucím odboru majetku města IČ: 00298077 DIČ: CZ 00298077 bankovní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva č /2019/OIMH

Smlouva č /2019/OIMH č., Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 00845451 DIČ: CZ00845451 (plátce DPH) Peněžní ústav: xxxxxxxxxxx Číslo účtu: xxxxxxxxxxx Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing.

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57

Bílovecká nemocnice, a.s Bílovec, 17. listopadu 538/57 Bílovecká nemocnice, a.s. 743 01 Bílovec, 17. listopadu 538/57 PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce označené Pravidelné dodávky léků OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE STANOVENÉ FORMOU POŽADAVKŮ

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Planá Sídlo: Planá 59, 370 01 České

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

DPS Stavební úpravy chodníku na ul. Michálkovická, k.ú. Slezská Ostrava. č. smlouvy objednatele: TSKZaH/ /17-SD č. smlouvy zhotovitele:

DPS Stavební úpravy chodníku na ul. Michálkovická, k.ú. Slezská Ostrava. č. smlouvy objednatele: TSKZaH/ /17-SD č. smlouvy zhotovitele: č. smlouvy objednatele: TSKZaH/ /17-SD č. smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO Smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 1. Statutární město Ostrava Prokešovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019

KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019 KUPNÍ SMLOUVA č. ORM/1423/7/2019 uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY 1.1 KUPUJÍCÍ: Město Ústí nad Orlicí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČ: 70884561 DIČ: není plátce Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Zastoupeno IČ: 00300535 DIČ: Bankovní spojení: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Ing. Radimem Křupalou, primátorem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem. Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Dodávka a montáž PC učebny I. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL objednatel: Základní škola Povážská Strakonice sídlo: zastoupený: Mgr. Tomášem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATELE jako nedílná součást zadávacích podmínek veřejné zakázky stanovené formou Požadavků na obsah smlouvy Příloha č. 6 Obchodní podmínky zadavatele Zadavatel veřejné zakázky: Pověřená osoba: Veřejná zakázka: Nemocnice Strakonice, a.s. Strakonice, Radomyšlská 336, PSČ 386 29 IČ 260 95 181 RECTE.CZ, s.r.o. Matiční

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice číslo účtu: /0800 (dále jen kupující ) na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. Česká spořitelna a.s., pobočka Mohelnice číslo účtu: /0800 (dále jen kupující ) na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA SMLUVNÍ STRANY KUPUJÍCÍ: Město Mohelnice se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice statutární zástupce osoba oprávněná jednat ve věcech technických: IČ: 00303038 DIČ: CZ00303038 bankovní

Více

Kupní smlouva č /2017/OIMH

Kupní smlouva č /2017/OIMH č. uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 00845451 DIČ: CZ00845451

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Náměstí čp. 3 739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Rámcová kupní smlouva Kupující: I. Smluvní strany 1. Město Frýdlant nad Ostravicí Se sídlem: Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí čp.

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 zastoupena: Ing. Jiřím Macháčkem, kvestorem IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 Bankovní spojení:

Více

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY

Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy. Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY Příloha č. 3 dokumentace výběrového řízení - Návrh Kupní smlouvy Kupní smlouva I. SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující Název: Česká republika Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost Sídlo: Mučednická

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Zařízení pro dílny. I. Smluvní strany II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Zařízení pro dílny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 73801 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Číslo: Společnost zastoupena: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zápis do OR: a Kupující: Společnost

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. Smluvní strany 1. Objednavatel: Město Rýmařov Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov Zastoupena: Ing. Petrem Kloudou - starostou IČO: 00296317 Bankovní spojení: Česká spořitelna

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 2017/1

KUPNÍ SMLOUVA č. 2017/1 KUPNÍ SMLOUVA č. 2017/1 Dodávka notebooků pro CS a kancelářský balík MS Office I. Smluvní strany 1. Pomocné ruce z.s. se sídlem: Pelešany 95, 511 01 Turnov zastoupená: Ing. Michalem Křížem, předseda spolku

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Čl. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Čl. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Čl. I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Kupující: Městská část Praha Kunratice Se sídlem: K

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou:

KUPNí SMLOUVA. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: KUPNí SMLOUVA uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění mezi smluvními stranami, kterými jsou: na straně jedné: a na straně druhé: se sídlem: zastoupená: zapsána:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník )

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Smluvní strany Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská

Více

Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Rifetech s.r.o. II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Rifetech s.r.o. II. Sdělení před uzavřením smlouvy Obchodní podmínky I. Základní ustanovení Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP ) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Rifetech s.r.o., IČ: 05056896, se

Více

Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Prodávající: Kupní smlouva dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Číslo: Společnost zastoupena: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zápis do OR: a Kupující: EKOLTES

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník )

Příloha č. 2. Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Příloha č. 2 Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:.. se sídlem /místem

Více

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník )

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Smluvní strany Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská

Více

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Název veřejné zakázky: Bezpečnostní sondy pro páteřní síť Obchodní podmínky - návrh kupní smlouvy Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány formou a strukturou kupní smlouvy. Účastník ve své nabídce

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany 1. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany 1. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace a se sídlem: zastoupena: Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov-Šumbark Ing. Vladislavem Walachem, ředitelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník )

uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Smluvní strany Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh Kupní smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Č. I. Smluvní strany Okresní autobusová doprava Kolín s.r.o. se sídlem Polepská 867, 280 52 Kolín Zastoupená: Ing. Aloisem Koutkem IČ: 25095251 DIČ: CZ25095251

Více

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY

PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA I. SMLUVNÍ STRANY PŘÍLOHA Č. 2: KUPNÍ SMLOUVA OBCHODNÍ PODMÍNKY Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu smlouvy o zajištění služeb.

Více

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně

zastoupená: Ing. Stanislavem Loskotem vedoucím odboru veřejných zakázek Policejního prezidia České republiky (dále jen kupující ) na jedné straně Příloha č. 2 k č.j.: PPR-885-12/ČJ-2011-0099EC Počet listů: 6 Závazný vzor kupní smlouvy Kupující: ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo vnitra sídlo: 170 34 Praha 7, Nad Štolou 936/3 IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064

Více

KUPNÍ SMLOUVA - RÁMCOVÁ uzavřená podle 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA - RÁMCOVÁ uzavřená podle 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA - RÁMCOVÁ uzavřená podle 2079 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

Dodávka ICT vybavení včetně SW

Dodávka ICT vybavení včetně SW Příloha C NÁVRH SMLOUVY Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany 1. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Sýkorova 613/1, Havířov - Šumbark

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany 1. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace. Sýkorova 613/1, Havířov - Šumbark KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany 1. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace a se sídlem: Sýkorova 613/1, 736 01 Havířov - Šumbark zastoupena: Ing. Vladislavem Walachem, ředitelem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Níže označené smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA uzavřena podle 2079 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Níže označené smluvní strany: Obec Pěnčín se sídlem 463 45 Pěnčín čp.62 osoba oprávněna

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v, oddíl, vložka

Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v, oddíl, vložka Společnost/Název: IČO: Sídlo/Místo podnikání: Zastoupená: Bankovní spojení: Číslo účtu: Zapsaná v obchodním rejstříku soudu v, oddíl, vložka dále též jako prodávající na straně jedné, a Město Kosmonosy

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č..

SMĚRNICE č. 1/2014 pro přípravu a zadávání veřejných zakázek v rámci Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze. KUPNÍ SMLOUVA č.. KUPNÍ SMLOUVA č. čj. čl. I. Smluvní strany Kupující: UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE KOLEJE A MENZY se sídlem: Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1 IČ: 00216208 DIČ: CZ00216208 Bankovní spojení: Komerční banka Praha

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více