Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci. Současná botanická ilustrace na Botany.cz v letech 2010 až 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci. Současná botanická ilustrace na Botany.cz v letech 2010 až 2014"

Transkript

1 Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci Současná botanická ilustrace na Botany.cz v letech 2010 až 2014

2 Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci Současná botanická ilustrace na Botany.cz v letech 2010 až 2014 Texty: Pavel Sekerka, Ladislav Hoskovec Ilustrace na obálce: Pavla Dvorská Redakce a sazba: Botany Media Přírodovědná společnost a Botanická zahrada hl. m. Prahy, Vydání první. Všechna práva vyhrazena. ISBN Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

3 Pár slov úvodem Už dlouho mě fascinuje um výtvarníků, malířů, grafiků a ilustrátorů, kteří ve svých dílech zobrazovali rostliny. Již před tisíci lety dokázali mnozí z nich ve zkratce vystihnout významné botanické znaky tak, že i dnes dokážeme rostlinu identifikovat. Samozřejmě, že výtvarné styly i techniky se v průběhu let měnily, až dosáhly dokonalosti, která je nezřídka ještě skutečnější, než skutečnost sama, kterou vidíme na vlastní oči. Poměrně často diskutovanou otázkou je, zda budou ilustrace nahrazeny fotografií či jinými ještě modernějšími zobrazovacími technikami. Osobně si myslím, že ne. Zánik malířství byl předvídán již před více jak 150 lety při větším rozšíření fotografie. A dodnes k tomu nedošlo. Lidé si stále nechávají malovat portréty, ať již lehké karikatury na Karlově mostě, anebo řádné portréty v oleji. Dokonce i reportážní malba třeba v případě zaznamenání události ze soudních síní se stále objevuje. Možná snad obrázky z cest kdo má dnes čas během krátké doby, kterou v exotické cizině tráví, na to, aby zachytil krásy přírody vlastní rukou na papír. Tady je asi technika nezbytná. Botanické ilustrace jsou stále žádané a určitě i v budoucnosti budou. Tvůrce totiž do ilustrace vkládá svoji zkušenost, kulturní zvyky, které určují jak se na obrázek dívat, z které strany ho číst a v které oblasti plochy je to, na co má být upřena pozornost. To vše ve fotografii lze jistě též, ale je to obtížnější, dražší a výsledek nemusí být vždy tak přesvědčivý. A pak na ilustraci lze znázornit pohyb či změnu. A právě to ji činí nepostradatelnou v zahradnické literatuře při znázornění některých činností, jako je například řez dřevin. Soutěž O nejlepší botanickou ilustraci s navazujícími výstavami v Botanické zahradě hlavního města Prahy, kterou dnes již tradičně vyhlašuje Botany.cz, je u nás jedinou příležitostí, kdy se scházejí výtvarníci profesionální i amatérští, aby změřili své dovednosti v oboru botanické ilustrace. A my laici máme možnost obdivovat výsledky jejich práce. A že je co! Během všech čtyř ročníků soutěže se do tohoto ilustrátorského klání zapojilo celkem 74 amatérských i profesionálních výtvarníků z Česka, Slovenska, Itálie, Maďarska, Keni, Ukrajiny a Velké Británie. Řada z nich se soutěže zúčastnila opakovaně, mnozí z nich dokonce navázali mezi sebou přátelské kontakty. Je jistě báječné, že tento zástup příznivců botanické ilustrace vzešel právě z této soutěže. Je to i tento lidský faktor, který přidává naší soutěži na výjimečnosti. Tento katalog představuje všechny dosavadní laureáty této ilustrátorské soutěže. A vzhledem k tomu, že je vždy dobré hledět i do budoucnosti, v jeho závěru představujeme i dvě vítězky dětské ilustrátorské soutěže Malujeme s Botany, která každoročně doprovází soutěž dospělých. Věříme, že třeba jednou se právě z této omladiny stanou další tvůrci naší vědecké ilustrace. Přáli bychom si, aby tento katalog současných botanických ilustrátorů přispěl k šíření kvalitní české vědecké ilustrace. Pavel Sekerka 3

4 Botanická ilustrace u nás (obrys historický) Něžná krása květů těžko může nechat člověka chladným jistě proto se ji snažil už od věků zachytit, zvěčnit ji ve svém výtvarném projevu. Nebyla to však jen čistá krása, která člověka vedla k zobrazování rostlin. Rostliny mu od nepaměti přinášely také užitek, s rozvojem jejich poznání narůstala i potřeba věrného zachycení užitečných rostlin. Záhy se tedy v prezentaci rostlin ve výtvarných projevech začalo projevovat tu větší tíhnutí k jejich ryze okrasné hodnotě, tu zase k hledání jejich co nejcharakterističtějšího tvaru, který by rostlinu zachytil co nejnázorněji, a pomohl tak při jejím vyhledávání v přírodě. Cesta to nebyla nijak snadná, neboť jak poznamenal už Plinius starší i malířství selhává při tak četných barvách nedostižné přírody a mnoho zůstává nevystiženo při neobratnosti obkreslujících. Pokusme se na těchto řádcích naznačit, jakými cestami se u nás ubíralo zobrazování rostlin, které mělo sloužit k jejich snadnější determinaci. Snad takto lépe odhalíme genezi botanické ilustrace. 4 Doba rukopisů Pravou středověkou studnicí poznání bylo skriptorium. V tomto období se ilustrace rostlin objevovaly nejčastěji v rukopisech pojednávajících o léčivých či magických účincích rostlin. K nejčastěji opisovaným dílům, které referovaly o rostlinách, patřil například Dioscoridův spis De materia medica, ale také pojednání Herbarium Apuleii Platonici, jistě nesmíme opomenout ani spis De viribus herbarum, který vytvořil Odo de Meung, za zmínku stojí i spis Hildegardy z Bingenu nebo Speculum naturale Vincence z Beauvais. Velmi rozšířen byl spis De natura rerum libri XX Tomáše z Cantimpré, jehož ilustrovaný manuskript českého původu z poslední čtvrtiny 14. století je uložen také v Národní knihovně ČR. Lze říci, že tyto spisy měly charakter jakýchsi středověkých encyklopedií. Alfou a omegou všech skriptorií byla ovšem Bible připomeňme si, že rostlin je v tomto stěžejním díle evropské kultury zmiňována celá řada, v některých opisech najdeme i jejich velmi zdařilá vyobrazení. Za všechny tu jmenujme alespoň skvostně ilustrovanou Velislavovu bibli. Ilustrace rostlin ve starých manuskriptech byly ve většině vytvářeny podle starších vzorů, vždyť tvůrci rukopisů znali některé druhy vlastně jen z knih, v zaalpském prostoru jen těžko mohli najít četné mediteránní a exotické druhy, které tvořily nedílnou součást tehdejší medicíny a které se do severněji položených částí Evropy dostávaly jen v podobě již připravených medikamentů. Výsledkem jejich snahy byly nezřídka ilustrace značně zjednodušené, nepřesné, ba až zcela smyšlené v tehdejších rukopisech se objevovaly dokonce i rostliny, které bychom dnes přesunuli spíše do kategorie rostlin mýtických. Nástup knihtisku Rozšíření knihtisku znamenalo v kultuře Evropy gigantický převrat, tištěné slovo se mohlo snadněji šířit světem a se slovem se krajinou rozlétl i obraz. Ještě na sklonku středověku měl na dobovou ilustrátorskou produkci v zaalpských zemích silný vliv hlavně německý tisk Gart der Gesundheit. Nejenže vyšel několikrát, také jeho samotné ilustrace byly přebírány i do dalších knih. Jižní Německo hrálo v této době v oboru litera-

5 tury o rostlinách nakladatelský prim. Tak třeba i v českém Zelináři Jana Černého z roku 1517 najdeme starší německé ilustrace. Teprve český překlad Matthioliova Herbáře z roku 1562 přináší závan vůně luhů českých. O autorech těchto dřevořezů mnoho nevíme, bezpečně známe většinou jen jejich monogramy, lze předpokládat, že patří i českým tvůrcům. Jistě však můžeme říci, že tyto práce dospěly ke značnému mistrovství a jedinečnosti. S hlubokým povzdechem musíme konstatovat, že pak následuje v dějinách české botanické ilustrace období poměrně dlouhého půstu. V Huberově překladu Matthioliova Herbáře z roku 1596 byly sice použity ilustrace jiné staré štočky si Matthioli po odchodu z Prahy roce 1564 odvezl s sebou avšak české práce to nebyly. Jiná byla dokonce i sama textová předloha Huberova zpracování, v tomto případě se totiž jednalo o frankfurtské vydání knihy Joachima Cameraria z roku 1586, které bylo doplněno ilustracemi z pozůstalosti Švýcara Konrada Gesnera. Praha přitom byla stále důležitým střediskem vědy i umění, vždyť sama botanika byla definována jako samostatná věda právě zde. Nicméně Adam Zalužanský ze Zalužan, první český ryzí botanik, sám výtvarníkem nebyl a jeho knihu z roku 1592 ilustrovat nebylo potřeba. Od druhé poloviny 16. století až do závěru 18. století se tedy objevovaly v knižní produkci botanické ilustrace původu především cizího. Širší vizuální povědomí o podobě rostlin přinášela kromě starých herbářů z 16. století v této době snad ještě ilustrovaná díla braniborského lékaře T. Pancovia (z let 1656 a 1673). Zmínky o rostlinách najdeme i v jiné literatuře, například v dobových slovnících zde ovšem bez výtvarného doprovodu. Čas malujících botaniků Změnu přinesl až konec 18. století. Osvícenství, které projevovalo zvýšený zájem o přírodu, výrazně napomohlo k rozvoji věd, včetně botaniky. Vznikají první učené společnosti. V roce 1787 založil hrabě Josef E. Malabayla von Canal zahradu za pražskou Koňskou branou, která se záhy stala centrem přírodovědných disputací. Od počátku zde působil nadšený botanik Franz W. Schmidt, který vyhotovil ve dvou exemplářích cyklus ilustrací ke svému spisu Flora Boëmica inchoata ( ). Víme, že Schmidt nebyl v této době jediným výtvarně nadaným botanikem, dochovalo se kupříkladu i několik nepublikovaných kreseb rostlin Filipa M. Opize z roku Ovšem zásadním dílem, které mělo daleko širší vliv na českou společnost, byla bezesporu práce hraběte Bedřicha Berchtolda z Uherčic a Jana S. Presla O přirozenosti rostlin aneb rostlinář, jejíž první díl vyšel v roce 1820, v roce 1822 se objevil i díl s vyobrazenými rostlinami. Autorem 80 tabulí byl samotný J. S. Presl, jeho rytiny následně kolorovaly Preslovy sestry Klára a Terezie. Jednalo se o dílo ve své době v Čechách výjimečné. Pozoruhodnou ilustrátorskou osobností první poloviny 19. století byl také botanik August C. J. Corda. Svá díla doprovázel vlastními precizními kresbami mechorostů a hub. Výborným kreslířem přelomu 19. a 20. století byl i středoškolský pedagog a popularizátor přírodních věd Bohumil Bauše. Objevování květeny exotických krajin Zanedlouho po vydání Preslova Rostlináře spatřilo světlo světa další unikátní 5

6 6 dílo, o které se zasloužil Karel B. Presl. Reliquiae Haenkeanae ( ) představuje v sedmi sešitech více než 700 nových, dosud nepopsaných druhů rostlin z cest botanika s duší velkého dobrodruha Tadeáše Haenkeho, dílo doprovodily i jedinečné kresby těchto rostlin. S českým prostředím sice jen částečně, ale přesto aspoň trochu, souviselo též dílo rodáka z České Kamenice Johanna B. E. Pohla, účastníka rakouské vědecké expedice do Brazílie. Ručně kolorované litografie z jeho stěžejního díla Plantarum Brasiliae ( ) jsou vynikající, vytvořil je věhlasný Wilhelm Sandler. K brazilskému okruhu patří i několikasvazkové dílo Delectus florae et faunae Brasiliensis ( ) Johanna Mikana, profesora všeobecné přírodovědy na pražské univerzitě. Autorem litografií byl i excelentní malíř Ferdinand L. Bauer z Valtic. Bratři Ferdinand L. a Franz A. Bauerovi patří k nejpozoruhodnějším osobnostem vědecké ilustrace všech dob. Ačkoli se narodili na našem dnešním území, jejich dílo mělo vždy daleko větší ohlas v cizině. Za zmínku jistě rovněž stojí, že v roce 1855 byl ve Vídni vytištěn spis jihlavského rodáka Aloise Pokornyho Physiotypia plantarum Austriacarum, u něhož byla použita pozoruhodná technika tzv. Naturselbstdrucku (typographia naturalis). Zmiňujeme-li se o ilustrátorech z českých zemí, kteří objevovali kouzlo rostlin exotických zemí, rozhodně nesmíme zapomenout ani na autorku slavných příběhů lvice Elsy Joy Adamsonovou. Akvarely rostlin této opavské rodačky byly použity hned v několika východoafrických knihách. Výchova národa českého německým obrazem Když v roce 1854 vyšlo ve Stuttgartu první Christianem Hochstetterem přepracované vydání Schubertova díla Naturgeschichte des Pflanzenreichs in Bildern, ještě se možná ani hned netušilo, jakého úspěchu dosáhne. Kniha obsahovala 52 dvoustránkových tabulí ručně kolorovaných litografií, které se záhy zařadily do klasického fondu botanických vyobrazení druhé poloviny 19. století. Tyto ilustrace byly použity i pro český Přírodopisný atlas rostlinstva z roku 1865, který opatřil výkladem Ladislav Čelakovský, najdeme je i v knize Pavla Jehličky s názvem Rostlinopis v obrazích z roku No a aby toho nebylo málo, tak úplně stejné kresby najdeme i v Atlasu rostlinstva pro školu i dům od Josefa Velenovského z roku Naši pradědečkové si při výchově svých dítek s originalitou ilustrací jejich učebnic příliš hlavu nelámali jediná předloha byla zdrojem klidně pro tři zcela samostatné knihy. Tato praxe přebírání ilustrací byla naprosto běžná, setkáváme se s ní od dob vynálezu knihtisku neustále, přičemž česko-německý prostor tehdy tvořil v oboru botanické ilustrace naprosto nerozdělitelný celek. A tak Švorcův Atlas rostlinstva z roku 1872 je poněkud neotesanou původně berlínskou prací Johanna G. Hübnera z roku 1860, ilustrace z Příručního atlasu (1905) Alexandra J. Bernarda jsou zase totožné s vyobrazeními z díla Jacoba a Johanna Sturmových Deutschlands Flora in Abbildungen, které vycházelo v Norimberku už od roku 1796, a vyobrazení z jeho Atlasu botanického (asi 1910) jsou shodná s pracemi P. Wagnera z Johnova Přírodopisného atlasu rostlin z roku Ani v Dominově Rostlinstvu

7 naší domoviny (1914) nenajdeme domácí ilustrace zde jsou převzaty ze Schmeilova spisu Pflanzen der Heimat, který vyšel v Lipsku v roce 1913, litografie z Loschova Kräuterbuchu byly použity zase i v knize Léčivé rostliny (1923) Františka Dlouhého, a tak dále, stále velmi podobně. Dokonce i původní velké české botanické projekty typu Bayerovy Botaniky speciální (1916) nebo Prátova Rostlinopisu nepřinášejí mnoho nového, povětšině přebírají obrazový materiál ze starších zdrojů, po výtvarné stránce jsou v podstatě jakýmsi katalogem historické produkce. Přesto určité české prvky najdeme v této době také. Značnou oblibou se ve druhé polovině 19. století těšily knihy Františka a Josefa Rosických. Pro lepší názornost byly jejich květeny ročních dob doplněny barevnými chromolitografickými tabulemi a dřevoryty, autory ilustrací byli liblínská rodačka Jenny Schermaulová a významný vídeňský výtvarník Josef Seboth. Zajímavým dílem, které se svým obsahem silně dotýká květeny Čech, je Winklerova Sudetenflora z roku Obsahuje stovku svérázných vyobrazení rostlin, které byly tištěny pomocí tzv. fotochromie. V Kavinově Botanice zemědělské (1922) můžeme také s povděkem kvitovat originální precizní kresby Anny Kavinové. Hledání českého stylu Tak kam se nám vlastně zatoulala originální česká botanická ilustrace? Pomineme-li Mánesovy skicy rostlin, které se v době jeho života nedostaly do žádného tisku, musíme zmínit především knihy Františka Polívky z přelomu 19. a 20. století. Na svém Rostlinopisu, Klíči i Názorné květeně zemí koruny české spolupracoval hned s několika výtvarníky. Patřili k nim například Vilibald Pokorný a Adolf Kašpar. V mykologii přišel s originálními ilustracemi záhy i Václav Luňáček, který výtvarně doprovodil knihu Jana Bezděka Houby jedlé a jim podobné jedovaté (1901). Právě v těchto dílech můžeme hledat tvář nové české botanické ilustrace. Tady začíná cesta moderní české botanické ilustrace, která vede od ilustrovaných školních přírodopisů první republiky přes výjimečné dílo Karla Svolinského, ceněné práce Otto Ušáka, Františka Procházky, Vlasty Kneblové, Jarmily Haldové či Jiřiny Kaplické až k noblesnímu stylu Františka Severy, poctivé tvorbě Vojtěcha Štolfy, Antonína Zezuly, Antonína Pospíšila, Otakara Zejbrlíka, Květoslava Híska a k vědecky pregnantním dílům Jindřicha Krejči, Anny Skoumalové-Hadačové, Evy Smrčinové i dalších současných výtvarníků a tvůrců botanické ilustrace. Pocta tvůrčímu duchu V jednotlivých historických obdobích můžeme u ilustrací vypozorovat rysy, které byly pro konkrétní dobu příznačné, a to jak po stránce ryze výtvarné, tak obecněji ideové. Dějiny botanické ilustrace jsou však v pravém slova smyslu především dějinami významných osobností. Jen výjimečná osobnost, schopná v sobě stmelit výtvarné dovednosti s precizností pohledu přírodovědce, mohla vytvořit skutečně hodnotné dílo. Bez takto výrazných tvůrců by byla klidně celá dlouhá epocha jen dobou kopírování starých vzorů, či dokonce rovnou časem ilustrátorského ticha. Ze srdce přeji české botanické ilustraci, aby takových osobností už nikdy neměla nedostatek. Ladislav Hoskovec 7

8 Ludmila Businská Lída žije v Praze. Vystudovala střední zemědělskou školu v Mělníce a řadu let se své profesi věnovala v průhonickém Výzkumném, později i v Botanickém ústavu. Nyní pečuje o pokusné skleníky v Ústavu experimentální botaniky AV ČR v Praze. Její hluboký vztah k přírodě se odráží také v její výtvarné tvorbě. Uspořádala již několik samostatných výstav. Botanické ilustraci se věnuji spíše okrajově. Doprovázím například manželovy odborné publikace pérovkami a mé práce jsou občas využity i jinde. Květiny maluji ráda, hlavně celé kompozice. Jako hlavní techniku jsem si zvolila akvarel, pro jeho jednoduchost i složitost zároveň. V soutěži O nejlepší botanickou ilustraci na Botany.cz získala už dva tituly laureáta soutěže. Mail: 8

9 9

10 Peter Čepček Pracujem v botanickej záhrade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Kresbe sa venujem od strednej školy, ale moje prvé práce boli uverejnené až v posledných rokoch. Spolupracujem hlavne s pracovníkmi našej univerzity na ilustráciách skrípt a odborných kníh. Nakreslil som tiež niekoľko obrázkov vzácnych druhov flóry Slovenska. K těmto slovům jen dodejme, že Peter se účastnil dvou ročníků naší soutěže, v obou získal ocenění odborné poroty. Mail: 10

11 11

12 Pavla Dvorská rozená Hochmanová Studovala na Střední škole uměleckých řemesel v Brně, obor vědecká ilustrace. Pak následovala Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, obor kresba a grafika, u akademického malíře Jamese Janíčka. Stáž absolvovala na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě u ak. mal. Dušana Kallaye, obor ilustrace. Od roku 2005 vyučuje výtvarný obor na ZUŠ J. Kvapila v Brně. Věnuji se knižní ilustraci, volné grafice a spolupracuji na tvorbě naučných stezek a výukových materiálů: Ilustrace: Svět zvířat (Albatros) Učebnice a slovníky (Olomouc) The encyclopedia of animals (University of California Press, Berkely, Los Angeles) Tajemné příběhy A. C. Doyleho (Vodnář) Staromilným mužům za velký Groš od Břetislava Horyny (Olomouc) Mail: Telefon:

13 13

14 Renata Grošaftová Renata dokončila studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor fotografie. Zabývá se grafikou a správou webových stránek. Svůj volný čas ráda věnuje kresbě a ilustraci pro odborné články. Při kreslení, stejně tak jako při focení, jste sám se sebou, snažíte se zachytit a zastavit okamžik. V dnešní době má umělecké vyznění a originalita přednost před řemeslem. Proto nacházím poslední dobou nejvíc smysl ve vědecké ilustraci. Jsou tu pravidla, která musíte respektovat, pro řeči okolo není důvod. Prostě jen odvést dobře práci. A to mě na tom baví. Vždy je to pak krásné trápení a tím je to takové poctivé. Mail: Web: 14

15 15

16 Nikola Hendrychová Nikola pochází z Mělníka. Vystudovala obor grafický design v Lysé nad Labem. Dále pokračuje ve studiu Pedagogické fakulty v Hradci Králové, obor grafika a multimedia. V umění jsem našla svůj svět a myšlenky, ráda střídám různé techniky. Nejraději se vyjadřuji v čárovém leptu, kde mám možnost nejlépe vyjádřit své názory a fantazii. Naopak v malbě a ilustraci mám svou druhou stránku, kde jsem spíše realista a vyžívám se v detailech. Jsem schopna ponořit se do malby nebo ilustrace i na několik dní, kdy nedělám nic jiného, než pozoruji reálné detaily, které pro mě hrají velkou roli. Mail: 16

17 Zuzana Holá rozená Letovská Vystudovala pedagogickou fakultu UK v Praze, dvouoborové studium pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ, obor výtvarná výchova a biologie. Během studií jsem vystřídala různé techniky, ze začátku mě nejvíce bavila kresba, velmi mě zaujaly všechny grafické techniky a také malba. Bavilo mě propojovat tyto dva obory, pro tehdejšího docenta katedry biologie Václava Zieglera jsem nakreslila mnoho zkamenělin a zvířat do jeho knížek. Moc ráda bych se nadále věnovala výtvarničení, baví mě i zkoušet věci, které jsou pro mě nové. Mail: Web: 17

18 Klára Kabátová Klára je postgraduální studentkou botaniky na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Výtvarné sklony jí zůstaly od dětství a může za ně jistě poděkovat i prarodičům grafikům a ilustrátorům. Chystá se tyto směry propojit a v budoucnosti se botanické ilustraci intenzivněji věnovat. Nejvíc času mi zabralo uvažování o podstatě botanické ilustrace co a jak má zobrazovat, co vynechat, co zdůraznit, v čem by měla být lepší než fotografie a jak se liší od uměleckého vyjádření. Představuji si, jak jdeme krajinou a při poznávání přírody se spoléháme na knihu, kterou právě držíme. Porovnáváme obrázky s realitou a přeme se sami se sebou, zda toto je ještě v rámci variability. Mail: 18

19 Hana Kostková Studovala na Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně, obor restaurování malby, vystudovala Střední školu umění a designu v Brně, obor vědecká kresba a ilustrace, pod vedením akademického malíře Pavla Dvorského. Moc ráda cestuji, byla jsem už v mnoha různých zemích, poznávala jsem kulturu a přírodu v Anglii, Itálii, Francii, Rakousku, Egyptě, na Korsice a na Srí Lance. Mám ráda velkou rozmanitost ve všech činnostech. A rozmanitost můžu najít hlavně u živých rostlin, květů a zvířat. Myslím, že to může ocenit právě hlavně ilustrátor. Rozmanitost je ale i u pouhých materiálů, které se v tvorbě používají. Mail: 19

20 Jiří Polčák Narodil jsem se na Vsetíně a v současné době bydlím v Lipníku nad Bečvou. Pracuji 26 let jako dělník s motorovou pilou. Malování se věnuji od malička, jsem samouk a nejraději maluji houby, ptáky a hmyz, když je čas a chuť rád i nějakou krajinku. Mým koníčkem je mykologie a ornitologie. Občas maluji nějaké kresby pro naučné stezky a do různých časopisů. Přesně takto se Jiří Polčák v roce 2010 představil porotě soutěže O nejlepší botanickou ilustraci. Jeho styl samozřejmě velmi zaujal, a tak v 1. ročníku této soutěže také zvítězil. Od té doby se v jeho životě spousta věcí změnila mimo jiné změnil zaměstnání. Dnes pracuje v přerovském muzeu jako preparátor. Mail: 20

21 21

22 Tereza Samková Tereza pochází z Háje ve Slezsku. V současnosti studuje na Střední umělecké škole v Ostravě, obor kresba a ilustrace. Do soutěže O nejlepší botanickou ilustraci se přihlásila vlastně ještě jako čtrnáctiletá školačka. Ovšem hned uspěla a stala se laureátkou soutěže. Spoustu věcí jsem se naučila z knížek a stálým zkoušením. Nejraději z výtvarných technik mám kombinovanou techniku, tužku, akvarel a perokresbu. Mail: Web: 22

23 23

24 Jana Táborská Vystudovala obor ochrana životního prostředí na Masarykově univerzitě a krajinnou ekologii na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně. Pracovala jako botanička v Národním parku Podyjí ve Znojmě. Od roku 2003 žije v severovýchodním Maďarsku, v Noszvaji. V současnosti pracuje na katedře botaniky a ekologie, Eszterházy Károly Főiskola, Eger. Ráda maluji barevné abstraktní a pohádkové motivy (akvarel a pastelka). Obyčejnou tužkou kreslím nejraději rostliny a portréty. V roce 2004 jsem se dostala ke kreslení rostlin do maďarské květeny (perokresba), což pro mě znamenalo v oboru vědecké ilustrace velkou zkušenost: Nová květena Maďarska (2009 a 2011), vydala Správa NP Aggtelek, HU. Mail: Web: 24

25 25

26 David Vojtuš David studoval ilustraci a volnou grafiku na Fakultě umění v Ostravě a Ústavu umění a designu v Plzni. Věnuje se knižní a vědecké ilustraci, kresbě, grafice i malbě. Od roku 2012 vyučuje ilustraci a figurální kresbu na Střední umělecké škole v Ostravě. V jednotlivých ročnících soutěže O nejlepší botanickou ilustraci získal celkově už tři tituly laureáta. Mail: Web: 26

27 27

28 Victor Yarema Victor se v soutěži O nejlepší botanickou ilustraci objevil náhle jako meteor, a stejně tak zazářil. Jeho precizní kresby mu v roce 2011 přinesly vítězství. Jsem ze Zakarpatí, obec Velyki Lazy. Studoval jsem na Užhorodské univerzitě, obor botanika. Co si pamatuju, zajímala mě vždycky zoologie a paleontologie. Ani nevím, proč jsem botanik. Po univerzitě jsem se krátkou dobu zabýval taky sadovnictvím. Chtěl bych udělat opravdu pěkný atlas nebo klíč rostlin, podle kterého by mohl určit kytku snadno každý, nejen odborníci. Mail: 28

29 29

30 Radka Janků Radka je studentkou víceletého gymnázia v Ostrově na Karlovarsku. Jejími největšími koníčky jsou biologie, výtvarná činnost, hra na flétnu, literární činnost a fotografování. V těchto oborech už získala mnohá ocenění. Mezi největší úspěch patří ocenění v celorepublikové soutěži Zlatý oříšek za výtvarnou a literární činnost. Výtvarné práce tehdy hodnotil výtvarník Jiří Andrle. V roce 2010 vydala svou první knihu Příběhy Gizely a Valérie, kterou si také sama ilustrovala. Také se zúčastnila tří ročníků výtvarné soutěže Malujeme s Botany, ve kterých zvítězila. Mail: 30

31 31

32 Veronika Olejárová Již v předškolním věku Veronika navštěvovala ZUŠ Slunná. V šesti letech vyhrála ve své věkové kategorii soutěž Alšova země. V osmi letech nastoupila na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně, do třídy Pavly Dvorské. Zde ji připravili k uměleckým zkouškám na Střední školu umění a designu v Brně, kde se na oboru grafický design a ilustrace umístila na prvním místě. Je vítězkou loňského ročníku ilustrátorské soutěže pro mládež Malujeme s Botany. Mail: Mobil:

33 33

34 Všichni účastníci soutěže O nejlepší botanickou ilustraci v letech 2010 až 2014 Arnoštová, Václava Audyová, Renata Bartošová, Veronika Businská, Ludmila Cycoňová, Lenka Čepček, Peter Čermáková, Lucie Daňková, Veronika Dokoupilová, Zdenka Doležalová, Jana Drlíková, Jiřina Dvorská-Hochmanová, Pavla Felnerová, Mariana Figura, Tomáš Gavryljuk, Zinajda Grošaftová, Renata Hanulíková, Markéta Hendrychová, Nikola Holasová, Lucie Hrdá, Lenka Huml, Leoš Chadim, Jiří Jiras, Petr Jíříková, Eva Jonášová, Monika Josková, Radka Jurek, Lukáš Kabátová, Klára Klagová, Zuzana Kodadová, Jana Konečná, Veronika Kopecká, Eva Kostková, Hana Košický, Svetozár Kratochvílová, Michaela Kroupová, Kateřina Kružliaková, Erika Krystýnová, Marcela Kučerová, Anna Letovská-Holá, Zuzana Lukešová, Tereza Malečková, Michaela Mašková, Hana Mášová, Kateřina Michelotto, Chiara Naimji, Karolina Neil, Hilary Neumanová, Monika Nová Kučerová, Anna Nováková, Markéta Petričáková, Markéta Plešr, Dominik Polčák, Jiří Pospíšilová, Iva Potašová, Andrea Samková, Tereza Saxlová, Anna Sekerková, Zuzana Slimáková, Vladimíra Stará, Lada Štefaniková, Soňa Táborská, Jana Tajbošová, Petra Trnka, Lubomír Trombik, Václav Tůmová, Hana Vančurová, Jindra Vašíčková, Rozalie Vojtuš, David Vršková, Olga Wee, Lisa Yarema, Victor Zámečník, Jiří Zedníková, Aneta

35 Laureáti soutěže O nejlepší botanickou ilustraci v letech 2010 až 2014 Ludmila Businská 8 Peter Čepček 10 Pavla Dvorská rozená Hochmanová 12 Renata Grošaftová 14 Nikola Hendrychová 16 Zuzana Holá rozená Letovská 17 Klára Kabátová 18 Hana Kostková 19 Jiří Polčák 20 Tereza Samková 22 Jana Táborská 24 David Vojtuš 26 Victor Yarema 28 Omladina ze soutěže Malujeme s Botany Radka Janků 30 Veronika Olejárová 32

36

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 07_10 Přírodovědecká fakulta UK Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Český člověk člověk houbařský (České obrazy hub mezi vědou a uměním)

Český člověk člověk houbařský (České obrazy hub mezi vědou a uměním) Český člověk člověk houbařský (České obrazy hub mezi vědou a uměním) Ve srovnání s jinými Evropany jsou Češi národem houbařů. Ročně houby přilákají do lesa sedm lidí z deseti a proto devadesát procent

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii.

Jeho díla jsou zastoupena v muzeích a soukromích sbírkách v Evropě, zámoří a v Austrálii. Milan Ďuriš Milan Ďuriš se narodil v Toužimi. Od roku 1982 se věnuje malbě. V druhé polovině 80. let absolvoval soukromé studium. Je členem Unie výtvarných umělců, v tvůrčí skupině P89 a v Asociaci Momentary

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Malířství Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Malířství Jméno a příjmení: Dana Kopecká Třída: 5.A Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání: 31. 03. 2014

Více

Magdalena Hromířová. Bydlím v Horažďovicích.

Magdalena Hromířová. Bydlím v Horažďovicích. Magdalena Hromířová SUPŠ Svaté Aněžky České v Českém Krumlově, obor: Propagační výtvarnictví/výstavnictví Bydlím v Horažďovicích. Baví mě kreslení, procházení se přírodou, obzvlášť na Šumavě, a taky si

Více

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na

Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na Úspěchy přírodních a technických věd v období 1918 1938 Druhá třída ČAVU se v roce 1928 rozdělila na pět sekcí: matematicko-fyzikální, chemicko-mineralogicko-geologickou, biologickou, lékařskou a technickou.

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Program Dne fascinace rostlinami v České republice

Program Dne fascinace rostlinami v České republice Program Dne fascinace rostlinami v České republice Brno Uhlíkový cyklus rostlin v měnícím se klimatu přednášky, diskuze, měření vybranými přístroji 18. 5. 2012, 8:00 15:00 h. Bělidla 986/4a, Brno. pořádá

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži

Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Katedra výtvarné výchovy

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Rozmluvy s krajinou. Valdštejnská lodžie. 3. 8. září 2012

Rozmluvy s krajinou. Valdštejnská lodžie. 3. 8. září 2012 Rozmluvy s krajinou Valdštejnská lodžie Jičín 3. 8. září 2012 občanská společnost provize V krajině se pohybujeme neustále a nikdy jí nemůžeme zcela uniknout. A přesto ji známe vlastně velmi málo. A často

Více

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( )

Pedagog a umění. pořádané k poctě významného výtvarného pedagoga a teoretika Josefa Vydry ( ) Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Katedrou dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Vás zve na sympozium s mezinárodní

Více

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce

Zlomené srdce ----------------- 2009 Realizace z cyklu O lásce MARKÉTA KOREČKOVÁ Chrudim Narodila se v roce 1975 v Chrudimi. V letech 1989-1992 studovala na SPŠKS v Hořicích, poté v letech 1992-1999 na AVU v Praze, a to intermediální tvorbu u Milana Knížáka a sochařství

Více

Dlouhý Milan Dragoun Milan

Dlouhý Milan Dragoun Milan Dlouhý Milan Na letošní výstavu jsem připravil ukázkové tisky z nástěnného kalendáře Tajemné Petrovicko 2015. Tento kalendář byl vydán ve spolupráci s obcí Petrovice. Celý kalendář byl koncipován tak,

Více

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička

Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička Benefiční výstava pro Nadaci Rakovina věc veřejná Pavel Grégr, Martin Paladino, Ondřej Růžička 4. 11. 2009 23. 12. 2009 Restaurace Fluidum Lucemburská 6, Praha 3-Vinohrady Pavel Grégr, Léto 100x120 cm

Více

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií

Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Příklady autoritních záznamů Příloha k certifikované metodice Tvorba autoritních záznamů pro potřeby muzeí a galerií Uvedené příklady představují určité typy autoritních záznamů, u nichž chceme upozornit

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

DÍLO Č. 1 Jana Babincová Jazyk č. 25 Dil, 2014, 20x20 cm, akryl na plátně VYVOLÁVACÍ CENA: 3 800,- Kč BĚŽNÁ PRODEJNÍ CENA: 4 000,- Kč (v případě

DÍLO Č. 1 Jana Babincová Jazyk č. 25 Dil, 2014, 20x20 cm, akryl na plátně VYVOLÁVACÍ CENA: 3 800,- Kč BĚŽNÁ PRODEJNÍ CENA: 4 000,- Kč (v případě DÍLO Č. 1 Jana Babincová Jazyk č. 25 Dil, 2014, 20x20 cm, akryl na plátně VYVOLÁVACÍ CENA: 3 800,- Kč BĚŽNÁ PRODEJNÍ CENA: 4 000,- Kč (v případě koupi 2 obrazů cena 7 000 Kč, v případě koupi 4 obrazů cena

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální

Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální David Tišer Studentem i učitelem v Romské střední škole sociální Romská škola Romskou střední školu sociální založil před několika lety v rámci aktivit své neziskové nevládní organizace Dr. Rajko Djurič

Více

Špička ledovce 2013 Výběr z oceněných bakalářských a diplomových prací studentů Ústavu umění a designu ZČU

Špička ledovce 2013 Výběr z oceněných bakalářských a diplomových prací studentů Ústavu umění a designu ZČU Tisková zpráva Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň Špička ledovce 2013 Výběr z oceněných bakalářských a diplomových prací studentů Ústavu umění a designu ZČU Vernisáž výstavy: Místo konání: Termín konání

Více

3 Tomáš Petříček Tomáš Petříček (Beroun, Česká republika) Tomáš Petříček již od dětství inklinoval k výtvarné tvorbě. Na berounském gymnáziu ho ovlivnil výtvarník Jaroslav Goldmann, zejména svými názory

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje

Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Kontakty na pracovníky oddělení sociálně-právní ochrany dětí a kurátory pro mládež ORP Libereckého kraje Městský úřad Česká Lípa odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany,

Více

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol

Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol Výtvarná soutěž pro děti 1. stupně základních škol konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2006 pod záštitou Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého Pořadatel soutěže: Arcibiskupství

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová

Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu. Eva Drgoňová Výuka kreslení a malování na waldorfské škole se zvláštním zřetelem na šestou třídu Eva Drgoňová Zápisky z přednášky na waldorfském semináři v Praze na Opatově ze dne 25.září 2010 Obecné seznámení s vývojem

Více

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto:

Návrhy květináčů aneb. Tvoříme nový druh. Motto: Návrhy květináčů aneb Tvoříme nový druh Motto: Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo, zahrát si chvíli na matku přírody, a pohrát si s genetikou? Možná se Vám to zdá trošku směšné, ale to je přesně

Více

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.

60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2. 60m - elektricky Koudelková Zuzana 270593 e 8.10 V Břeclav 121010 17 e -2.2 8.19 T UH 280910 17 e 8.19 1 Zlín 081010 17 e 8.27 1 UH 210410 17 e -2.3 8.47 T UH 280912 19 Havlíková Kristina 210394 e 8.34

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Knihovna Petra Bezruče v Opavě Oddělení pro děti a mládež. Nabídka knihovnických lekcí a besed

Knihovna Petra Bezruče v Opavě Oddělení pro děti a mládež. Nabídka knihovnických lekcí a besed Knihovna Petra Bezruče v Opavě Oddělení pro děti a mládež Nabídka knihovnických lekcí a besed Rádi bychom Vám nabídli přehled lekcí a besed, které připravuje naše oddělení pro všechny žáky mateřských a

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9

Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Návrh volitelných předmětů pro sexty ve škol. roce 2008/9 Literatura dnes (Literární seminář pro sexty zaměřený na současnou produkci domácí i světovou ve výběru osobností děl a žánrů podle vyučujícího

Více

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová

ŽIVOTOPIS. Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice. Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová ŽIVOTOPIS Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny

MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Mauric Remeš olomoucký historik medicíny MUDr. Jakub Vetešník ZZS Olomouc Komise pro historii oboru ČSARIM MMXIV Mauric Remeš v době vídeňských studií medicíny, asi 1890 Vědecká knihovna v Olomouci,

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Volná grafika, základní druhy a techniky

Volná grafika, základní druhy a techniky Volná grafika, základní druhy a techniky Grafika ve smyslu umělecké grafiky je jedním z druhů výtvarného umění. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických

Více

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011

Pardubická 78, 533 61 Choltice. Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Pardubická 78, 533 61 Choltice Zpráva o činnosti Knihovny městyse Choltice v roce 2011 Knihovna městyse Choltice působí jako středisková pro 6 knihoven obvodu. Jedná se o knihovny: Veselí, Turkovice, Svinčany,

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012

Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Kostelec nad Černými lesy 18. 19. 4. 2012 Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávaní ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání? Jak které 1 PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Více

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009

Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Krátká prezentační elektronická zpráva o plnění projektu č.dag/54/11/005398/2009 Ekologická a mykologická osvěta, poradenská a informační činnost zaměřená na velké houby-makromycety, s cílem zvýšení prevence

Více

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti

KOUZLO STARÝCH MAP. SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti KOUZLO STARÝCH MAP SEMINÁŘ STARÉ MAPY SOUČASNOSTI Možnosti využití starých map, pohled do minulosti i budoucnosti Alena Vondráková, Stanislav Popelka 4. 10. 2016 ZLÍN PROČ KOUZLO STARÝCH MAP? staré mapy

Více

Projektový časopis 6.třídy

Projektový časopis 6.třídy Projektový časopis 6.třídy ZŠ Nové Hrady číslo 1. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Projekt nesoucí název Školy na hranici, který má tento

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

ZAALPSKÁ RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012. Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii VY_32_INOVACE_DVK22/11

ZAALPSKÁ RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012. Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii VY_32_INOVACE_DVK22/11 ZAALPSKÁ RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník Červen2012 VY_32_INOVACE_DVK22/11 Obrazová dokumentace, postup renesančních tradic mimo Itálii Francie ve francouzském renesančním malířství se prosazoval

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

Příloha 10 UMĚLI JSME PRACOVAT, ALE TAKÉ SE VĚNOVAT SVÝM ZÁLIBÁM, BAVIT, ZASMÁT A SPORTOVAT

Příloha 10 UMĚLI JSME PRACOVAT, ALE TAKÉ SE VĚNOVAT SVÝM ZÁLIBÁM, BAVIT, ZASMÁT A SPORTOVAT UMĚLI JSME PRACOVAT, ALE TAKÉ SE VĚNOVAT SVÝM ZÁLIBÁM, BAVIT, ZASMÁT A SPORTOVAT Příloha 10 Nejen prací živ je člověk toto krédo platilo i pro většinu příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu. Práce vyžadující

Více

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí

Velehradské Dny lidí dobré vůle se dostaly již do podvědomí F O T O G R A F I C K Á S O U T Ě Ž VELEHRAD 2007 konaná u příležitosti Dnů lidí dobré vůle - Velehrad 2007 Velehradské Dny lidí dobré vůle už mají svou tradici, a přece je jejich mimořádná atmosféra vždycky

Více

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky

Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky Nejlepší fotografie ze soutěže Rostlina s příběhem se představí na Týdnu vědy a techniky 3. listopadu 2008 Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i., vyhlásil na jaře spolu s dalšími akademickými institucemi

Více

stručně popsat historii grafiky a grafického designu definovat základní pojmy z oblasti grafiky

stručně popsat historii grafiky a grafického designu definovat základní pojmy z oblasti grafiky 1 ÚVOD Grafika je jedním z druhů výtvarného umění. Vymezení pojmu je poměrně složité. Obecně můžeme říci, že grafikou nazýváme umělecké dílo, kdy umělec použije jednu z grafických technik a dílo rozmnoží

Více

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate

Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Výroční zpráva za rok 2016 oddílu TJ Sokol Vysoké Mýto Moderní Sportovní Karate Oddíl TJ Sokol Vysoké Mýto Moderního sportovního karate vznikl roku 1993. V roce 2016 zde bylo registrováno 61 cvičenců všech

Více

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEDEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 LEDEN Diptych vídeňský Pavlína Rejtharová Dřevěné destičky plátnem potažené, křídový podklad s vyrytou a černě vytaženou kresbou, tempera. Pravděpodobně cestovní oltářík. Levá strana představuje matku

Více

SKN HRADEC KRÁLOVÉ 412 311 I.PSKN PRAHA

SKN HRADEC KRÁLOVÉ 412 311 I.PSKN PRAHA 8.kolo SKN HRADEC KRÁLOVÉ 313 449 I.PSKN PRAHA ženy "B" SKN HRADEC KRÁLOVÉ ženy 412 311 I.PSKN PRAHA ženy "A" Jaroslav Bartonček 116 139 Pavla Černá Renata Fialová 144 141 Anna Volerábová Vladimír Novotný

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli:

ZA ROK 2013. V loňském roce nám svoji pomoc a podporu poskytli: 171 PODĚKOVÁNÍ RECENZENTŮM ZA ROK 2013 Každý publikovaný článek má svého autora, jehož jméno je velkým písmem uvedeno na první straně textu. Kromě toho však za každým z publikovaných textů stojí dvojice

Více

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945

Miroslava Baštánová. Vzpomínka na. Josefa Kramoliše. pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech 1926-1945 2012 Miroslava Baštánová Vzpomínka na Josefa Kramoliše pøedsedu Valašského muzejního spolku v letech

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE CO JE TO POLYGRAFIE Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Specifikace oboru 1. Úvod do tisku 1. z hloubky www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal Co je to

Více

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN

EVA VOLNÁ MARTIN KOTYRBA MICHAL JANOŠEK VÁCLAV KOCIAN Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. RNDr. Michal Janošek, Ph.D. Mgr. Václav Kocian UMÌLÁ INTELIGENCE Rozpoznávání vzorù v dynamických datech Praha 2014 Anotace: Cílem knihy je

Více

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě

Projekt spolupráce muzea a školy. Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Projekt spolupráce muzea a školy Oblastní muzeum Chomutov ZŠ prof. Zdeňka Matějčka v Mostě Návštěva výstavy Svět Krušných hor Oblastního muzea v Chomutově Obecný záměr projektu Obecným záměrem projektu

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a

Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla. značeno a Evid enčn í číslo Datum Příjmení Jméno Název díla vzniku Technika Rozměr Signatura Stav díla 001 Anderle Jiří Jiřímu Kotalíkovi k 75 lept 20x8,5 cm 002 Benda Jan Zátiší 30. léta skica tužkou 10,2x14,5

Více

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší

Vyobrazení. 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší Vyobrazení 1. Mikoláš Aleš: Dva poutníci přicházející do Prahy, pravděpodobně 1869, kresba perem tuší 2. Mikoláš Aleš: Zasviť mi ty slunko zlaté na 3. Mikoláš Aleš: Májový triptych poslední z vlasti krok,

Více

V pátek 3. května 2013 se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé, který si v rámci projektu "Kdo jiný?

V pátek 3. května 2013 se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé, který si v rámci projektu Kdo jiný? V pátek 3. května 2013 se uskutečnil koncert pro klienty, jejich rodinné příslušníky, přátele a známé, který si v rámci projektu "Kdo jiný?" připravili žáci 6. třídy ZŠ Deblín. Průvodní slovo pronesl Mons.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace:

Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. poslední aktualizace: Studijní programy akreditované na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poslední aktualizace: 30. 1. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP Název Název Typ a forma studia 1) Platnost akreditace do:

Více

Krásná, slavná a výjimečná. Botanická zahrada UK oslavila 111. výročí otevření zahrady na pravém břehu Vltavy

Krásná, slavná a výjimečná. Botanická zahrada UK oslavila 111. výročí otevření zahrady na pravém břehu Vltavy Krásná, slavná a výjimečná. Botanická zahrada UK oslavila 111. výročí otevření zahrady na pravém břehu Vltavy Krásná, slavná a výjimečná. Botanická zahrada UK oslavila 111. výročí otevření zahrady na pravém

Více

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie

Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Vyšel II. svazek 25. dílu Monografie Poštovní odívání v Českých zemích nová publikace, která chyběla Osmého listopadu vyšel II. svazek 25. dílu Monografie československých a českých známek a poštovní historie,

Více

Olomoucká obrazárna IV

Olomoucká obrazárna IV Olomoucká obrazárna IV Evropské malířství 19. století z olomouckých sbírek 25. 2. 25. 9. 2016 Arcidiecézní muzeum Olomouc Galerie KONCEPCE VÝSTAVY Marie Mžyková, Martina Potůčková KURÁTORKA VÝSTAVY Martina

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) MONIKA KOJETSKÁ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) MONIKA KOJETSKÁ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF PAINTING 1 TĚLO (INTIMITA) BODY (INTIMACY) BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2015

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2015 Soutěž: Dárkové balení (DB) 9 Aneta Veselá 3 Kateřina Vocelková 6 Alexandra Varadyová 375 1. 368 2. 360 3. 2 Kristýna Kostrunková Střední škola, Strážnice 358 4. 7 Ivana Baranová Obchodní akademie a Hotolevá

Více

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda

Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda smyslové citlivosti IX. Lidé a jejich míry Kánon lidské postavy podle Leonarda da V. kresba tužkou Leonardo da V. video (dokument BBC) beseda Odvodí na živém modelu základní proporce lidské postavy. Zjistí

Více

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016

DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 DUBNOVÉ WORKSHOPOVÉ DNY PRO ŠKOLY NA LABYRINTU VĚD(ĚNÍ), UNIVERZITY PRVNÍHO VĚKU NA PedF UK 15.4.2016, 18.4.2016, 25. 26. 4. 2016 Workshopová dopoledne, která jsme umístili do dnů, kdy se konají přijímací

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M

MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M MgA. Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda M agistra umění Sevdalina Kovářová Kostadinova Sevda je umělkyně bulharského původu, která působí v ČR více než 15 let. Je narozena v roce 1973 v Bulharsku. Po

Více

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_ 120_VV9 ZÁTIŠÍ Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Ing. Ladislav Straka ZÁTIŠÍ Zátiší je umělecké dílo, které vkusně zobrazuje neživé

Více

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy

Výsledné pořadí MDDAL Znojmo 2009. Školy Chrudim 1 Průměr bodů soutěţících 134,7215 OA Chrudim 6 Michalcová Pavlína Výsledné body 142,739 78 Melšová Lucie Výsledné body 126,704 Třebíč 2 Průměr bodů soutěţících 131,7605 Obchodní akademie Dr. A.

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2016/2017 upozornění Pořady objednávejte e-mailem, případně telefonicky každý všední den od 7:00 do 8:30 hodin.

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ

Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ TISKOVÁ ZPRÁVA Východočeská galerie v Pardubicích V Pardubicích dne 7. září 2016 Východočeská galerie v Pardubicích vás zve na výstavu: Zdeněk Dašek NÁVRAT DOMŮ Věnováno Christine Dašek termín výstavy:

Více