Problematika nezaměstnanosti mladistvých

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Problematika nezaměstnanosti mladistvých"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Problematika nezaměstnanosti mladistvých Bakalářská práce Autor: Klára Konečná Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka Palermová Praha Duben 2010

2 Prohlášení: Čestně prohlašuji, ţe jsem tuto bakalářskou práci vypracovala samostatně s pouţitím zdrojů uvedených v seznamu literatury. V Brušperku 20.dubna Klára Konečná

3 Poděkování: Chtěla bych poděkovat vedoucí své bakalářské práce JUDr. Šárce Palermové, za ochotné vedení práce, cenné rady a čas, který mi v průběhu konzultací věnovala. Dále děkuji Ing. Pavlu Ţídlíkovi za trpělivost a laskavé poskytnutí potřebných informací.

4 Anotace Bakalářská práce Problematika nezaměstnanosti mladistvých je zaměřena na pozici mladých osob do 25 let věku na trhu práce. První část definuje nezaměstnanost, typy nezaměstnanosti, rizikové skupiny na trhu práce a nezaměstnanost absolventů po nástupu hospodářské krize. Druhá kapitola se zaměřuje na charakteristiku Moravskoslezského kraje, jeho celkovou nezaměstnanost a aktivní politiku zaměstnanosti. V dalším bodě jsou porovnány výsledky nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje, získané z předchozí části, s dalšími kraji České republiky. V závěru je přiblíţen stávající problém nezaměstnanosti mladistvých i z pohledu zaměstnavatelů a jsou předloţeny vlastní poznatky ke sníţení nezaměstnanosti mladistvých. Annotation Bachelor publication Questions of adolescent unemployment is focused on position of young people till age 25 and job market. First part of publication define unemployment, types of unemployment, risk groups of people on job market and unemployment of absolvents during economyc cisis. Second part is focused on nothern Moravian and Silesian region characteristic, general unemployment and active politic of unemployment. Next part compare results of unemployment data of Moravian and Silesian region with other four regions of Czech republic. Ending deal with actual problem of young people unemployment even from side of employers and there are self findings leading to reduction of unemployment of young poeple.

5 1. ÚVOD OSOBNÍ PŘEDPOKLAD PROBLEMATIKY NEZAMĚSTNANOSTI MLADISTVÝCH MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI NEZAMĚSTNANOST TYPY NEZAMĚSTNANOSTI Frikční nezaměstnanost Strukturální nezaměstnanost Cyklická nezaměstnanost VĚKOVÁ STRUKTURA UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Mladá osoba Absolvent NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ ŠKOL PO NÁSTUPU HOSPODÁŘSKÉ KRIZE Mladiství na trhu práce Dlouhodobá nezaměstnanost absolventů škol VÝVOJ A STRUKTURA EVIDOVANÝCH ABSOLVENTŮ STATISTICKÝ PŘEHLED NEZAMĚSTNANOSTI MLADISTVÝCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI CHARAKTERISTIKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Bruntál Frýdek Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava AKTIVNÍ POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Aktivní politika zaměstnanosti : POPTÁVKA PO PRACOVNÍ SÍLE V JEDNOTLIVÝCH OKRESECH MSK NEZAMĚSTNANOST V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Nezaměstnanost mladistvých v Moravskoslezském kraji... 36

6 4. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ S DALŠÍMI KRAJI ČR EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO VLASTNÍ VYHODNOCENÍ PROBLEMATIKY NEZAMĚSTNANOSTI MLADISTVÝCH SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ CELKOVÝ POHLED NA PROBLÉM UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ DOVEDNOSTI ABSOLVENTŮ, KTERÉ ZAMĚSTNAVATELÉ POTŘEBUJÍ Klíčové a profesní dovednosti KRITÉRIA OVLIVŇUJÍCÍ PŘIJETÍ PRACOVNÍKA S PRAXÍ A ABSOLVENTA Požadavky na absolventy Požadavky na pracovníky s praxí DŮVODY NEPŘIJÍMÁNÍ ABSOLVENTŮ OČEKÁVÁNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ VE VZTAHU KE ŠKOLSKÉMU SYSTÉMU Praktická příprava budoucích absolventů Hlavní problém uplatnitelnosti absolventů škol Příprava pedagogů ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ SEZNAM LITERATURY... 50

7 1. ÚVOD Fungující ekonomika není něčím neměnným nebo dokonce strnulým, je zaloţena na neustálém pohybu, včetně pohybu lidí. Člověk sám zodpovídá za svůj osud a musí pravidla trţní ekonomiky respektovat a podřídit se jim. Jsou neúprosná, ale pravdivá. V naší centrálně plánované ekonomice do roku 1990 nezaměstnanost v pojetí statistiky fakticky neexistovala. Všichni ekonomicky aktivní občané tehdy byli zaměstnáni, tzn., měli pracovní místo a pobírali mzdu. Se zaváděním trţní ekonomiky se postupně konstituuje i trh práce a situace ve sféře zaměstnanosti se zásadně mění. Fenomén nezaměstnanosti je jedním z průvodních jevů a zároveň nezbytným předpokladem funkce trţní ekonomiky. V moderních společnostech je nezaměstnanost jiţ delší dobu ústředním problémem. Vysoká nezaměstnanost je projevem plýtvání zdroji, protoţe během depresí, kdy je nezaměstnanost vysoká, nevyrábí ekonomika tolik, kolik je schopna. Nezaměstnanost tedy není jen ekonomickým problémem. Nejde jen o nerovnováhu na trhu práce, ale i o její důsledky (psychické, ekonomické a sociální) pro ţivot jedince i společnosti a o mechanismy, kterými společnost těmto důsledkům čelí. Problematiku absolventů na trhu práce představuje především přechod ze školy do praxe. Jak výrazným problémem je nezaměstnanost mladých lidí zjistíme, jestliţe porovnáme míry nezaměstnanosti mladých lidí (15 24 let) a celkové míry nezaměstnanosti. Je prakticky pravidlem, ţe míra nezaměstnanosti mladých lidí je vyšší, neţ míra nezaměstnanosti celková. V průměru je u většiny vyspělých zemí poměr mezi těmito dvěma ukazateli zhruba dvojnásobný a podobně je tomu u České republiky a i jejích krajů. Je ovšem potřeba předem upozornit na skutečnost, ţe jako stěţejní údaje byly pouţity počty čerstvých absolventů uchazečů o zaměstnaná a hodnoty míry nezaměstnanosti čerstvých absolventů, tedy absolventů, kteří své studium ukončili převáţně v červnu Tyto údaje jsou nejkorektnějším vyjádřením o nezaměstnanosti absolventů škol, jelikoţ nejsou zkresleny ani rozdílnými definicemi absolventů, uchazečů o zaměstnání ani situací absolventů po uplynutí jednoho roku. 7

8 2. Osobní předpoklad problematiky nezaměstnanosti mladistvých Pokud si absolvent najde své první zaměstnání a získá první pracovní zkušenosti, zpravidla se jiţ dokáţe na trhu práce orientovat a snaţí se uplatnit v oblasti, o které získal konkrétnější představu, v oblasti, která mu na základě praktických zkušeností jiţ více vyhovuje. Pracovní zkušenosti jsou pro mladého člověka neocenitelné při hledání dalšího uplatnění na trhu práce. 1 Absolventi, kteří se ucházejí o své první zaměstnání, jsou v konkurenci s ostatními uchazeči značně znevýhodněni. Nemají praktické zkušenosti a základní pracovní návyky, ale také postrádají určité pracovní kontakty usnadňující lepší orientaci na trhu práce. 2 Podle Zákona č. 435/2004 Sb. 3, se zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání věnuje uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných váţných důvodů potřebují. Jsou to mimo jiné i fyzické osoby do 25 let věku a absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku. Při hledání pracovního místa však mohou mladí absolventi konkurovat jinými přednostmi, především aktuálními odbornými znalostmi, znalostí cizích jazyků nebo počítačovými dovednostmi. Nezaměstnanost je velmi častým problémem, se kterým se mladé osoby na trhu práce setkávají. Její existence je spojena s nerovnováhou nabídky a poptávky po pracovní síle na trhu práce. 1 Ryška, 1997, s.10 2 Buchtová, 2002, s Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 33, odstavec 1 8

9 2.1. Míra nezaměstnanosti 4 Nezaměstnanost je veličinou, jejíţ hodnota se pravidelně měří. Společně s několika dalšími ukazateli informuje o situaci na trhu práci. Nezaměstnanost je moţno měřit několika různými způsoby. V České republice, tak jako v ostatních státech Evropské unie, je běţné, ţe se pouţívají dva různé ukazatele. Liší se například metodikou stanovení čitatele a jmenovatele ve vzorci výpočtu či způsobem zjišťování. Míra nezaměstnanosti vyjadřuje procentuální podíl nezaměstnaných na celkové pracovní síle. Je to podíl nezaměstnaných ku všem osobám schopným pracovat, tedy zaměstnaným i nezaměstnaným 5 neboli u - míra nezaměstnanosti U - počet lidí bez práce E - počet zaměstnaných lidí L - celkový počet pracovních sil (L=E+U) V praxi se přesnost takového měření těţko zajišťuje, kaţdá metoda má své nedostatky. V rámci České republiky jsou pouţívány tyto dva ukazatele: Obecná míra nezaměstnanosti je vyuţívána Českým statistickým úřadem. Vychází z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí čtvrtletně v náhodně vybraných domácnostech. Rozsah šetření a ukazatele plně odpovídají definicím mezinárodní organizace práce, a proto je obecná míra nezaměstnanosti vyuţívána pro mezinárodní srovnávání. Míra registrované nezaměstnanosti počítá s registrovanými nezaměstnanými, tj. těmi nezaměstnanými, kteří pro aktivní hledání zaměstnání vyuţívají sluţeb profesionálních organizací státních (úřady práce) či soukromých (zprostředkovatelny práce). Tuto metodiku dříve pouţívalo Ministerstvo práce a sociálních věcí

10 2.2. Nezaměstnanost 6 Nezaměstnanost jako taková se vyskytuje v trţních ekonomikách. Za feudalismu měli všichni nevolníci přístup k půdě (byť ne vlastní) a potřebným nástrojům, takţe mohli pracovat. Také ve starověkých i novějších formách otrokářstvích nenechávali majitelé otroků své otroky typicky zahálet (přinejhorším je mohli prodat někomu jinému). Centrálně řízené ekonomiky, jako v bývalém Sovětském svazu a jeho satelitech, obvykle poskytovaly práci kaţdému občanovi, a to i za cenu přezaměstnanosti. V ČSSR existovala pracovní povinnost a trestný čin příţivnictví, trestající osoby "soustavně se vyhýbající poctivé práci" Protoţe nezaměstnaní nejsou ve všech případech u vládních úřadů, oficiální statistiky nezaměstnanosti mohou být velmi nízké i v kapitalistických státech. Většina chudších zemí postrádá moderní sociální síť a podporu v nezaměstnanosti, takţe si nezaměstnanost můţe dlouhodobě dovolit málokterý z jejich občanů. Lidé, kteří by v bohatých zemích zůstali bez práce, často nastupují na méně kvalifikované práce mezi nezaměstnané, se tak nezapočítají. Státní zásahy do ekonomiky nezaměstnanost přímo způsobují: zvedne-li vláda minimální mzdu, zvýší se tím cena podnikání, a firmy zareagují propouštěním zaměstnanců. Zákony omezující propouštění způsobí, ţe zaměstnavatelé budou nové pracovníky najímat méně často, a mnoho mladých lidí pak bude mít problémy se získáním práce. Na svobodném trhu nedobrovolná nezaměstnanost neexistuje. Nedá se říct, ţe kaţdý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně také nejde tvrdit, ţe kaţdý, kdo nepracuje, je nezaměstnaný. Nejdříve musíme odlišit případy, kdy je někdo nezaměstnán dobrovolně. Tito lidé o pracovní místo vědomě neusilují. Důvodem můţe být to, ţe jsou dostatečně ekonomicky zajištěni nebo ţe dočasně dávají přednost volnému času; mohou to být i lidé, kteří jiţ ztratili naději, ţe budou schopni zaměstnání najít. V ekonomické teorii se tomuto jevu říká dobrovolná nezaměstnanost. Ekonomické statistiky ji nevykazují a není povaţována za problém, jímţ by se měla zabývat hospodářská či sociální politika. Skutečným problémem se stává nedobrovolná nezaměstnanost &_piref37_240420_37_240419_ statsk= &_piref37_240420_37_240419_ send=send&_piref37_240420_37_240419_ stat= &_piref37_240420_37_240419_ obdobi=C&_piref37_240420_37_240419_ uzemi=1000&ok=Vybrat 10

11 Situace na trhu práce byla v 1. pololetí 2009 ovlivněna světovou hospodářskou krizí, která se v ČR začala projevovat koncem roku 2008, kdy v důsledku nedostatku zakázek začali hromadně propouštět především zaměstnavatelé v automobilovém průmyslu i jejich subdodavatelé a podnikatelské subjekty ze sklářského průmyslu. Míra nezaměstnanosti (MN) a počet uchazečů o zaměstnání v evidenci ÚP oproti minulým letům rostly po celé 1. pololetí 2009, a to zejména v 1. čtvrtletí. Ve 2. čtvrtletí se jiţ nárůst zpomalil. K vzrostla míra nezaměstnanosti na 8,0 % (meziročně o 3,0 p.b.). Průměrná míra nezaměstnanosti vzrostla na 7,4 %, coţ je výrazně vyšší hodnota oproti 1. pololetí 2008, kdy činila 5,6 %. graf 1 Vývoj míry nezaměstnanosti v období pol Ke konci pololetí bylo v evidenci ÚP 463,6 tis. uchazečů o zaměstnání, meziročně o 165,7 tis. více. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání v 1. pololetí 2009 meziročně vzrostl o 99,5 tis. na 433,0 tis. Průměrný podíl dosaţitelných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání meziročně vzrostl, a to z 93,1 % na 97,1 %. 11

12 graf 2 Uchazeči o zaměstnání a volná pracovní místa v období V důsledku zhoršující se ekonomické situace byl počet nově hlášených (418,0 tis.) v 1. pololetí 2009 o 158,4 tis. vyšší neţ ve stejném období minulého roku, z toho bylo více jak 70,0 % muţů (nárůst o 96,8 tis.), coţ odpovídá úbytku pracovních míst převáţně v technických oborech (sklářství, automobilový průmysl). K vzrostla míra nezaměstnanosti na 8,0 % (meziročně o 3,0 p.b.). Průměrná míra nezaměstnanosti vzrostla na 7,4 %, coţ je výrazně vyšší hodnota oproti 1. pololetí 2008, kdy činila 5,6 %. Ke konci pololetí bylo v evidenci ÚP 463,6 tis. uchazečů o zaměstnání, meziročně o 165,7 tis. více. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání v 1. pololetí 2009 meziročně vzrostl o 99,5 tis. na 433,0 tis. Průměrný podíl dosaţitelných na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání meziročně vzrostl, a to z 93,1 % na 97,1 %. V důsledku zhoršující se ekonomické situace byl počet nově hlášených (418,0 tis.) v 1. pololetí 2009 o 158,4 tis. vyšší neţ ve stejném období minulého roku, z toho bylo více jak 70,0 % muţů (nárůst o 96,8 tis.), coţ odpovídá úbytku pracovních míst převáţně v technických oborech (sklářství, automobilový průmysl). 12

13 tab. 1 Počet nově evidovaných uchazečů o zaměstnání v 1. pololetí 2009 podle hlavních odvětví V 1. pololetí 2009 klesla podle Výběrového šetření pracovních sil ČSÚ (VŠPS) celková zaměstnanost ve všech sférách národního hospodářství České republiky na 4 944,1 tis. osob, meziročně byla niţší v absolutním vyjádření o 36,7 tis. osob, v relativním vyjádření o 0,7 % (v 1. čtvrtletí byla zaměstnanost meziročně niţší o 11,6 tis. osob, tj. 0,2 %, ve 2. Čtvrtletí o 62,0 tis. osob, tj. 1,2 %). Oslabování růstu zaměstnanosti v průběhu jednotlivých čtvrtletí roku 2008 přešlo v 1. čtvrtletí 2009 do výrazného poklesu. Zaměstnanost v něm proti 4. čtvrtletí 2008 poklesla o 86,6 tis. osob, tj. o 1,7 %. Ve 2. čtvrtletí jiţ nebyl pokles proti předchozímu čtvrtletí tak výrazný, představoval 5,5 tis. osob, tj. 0,1 %. Negativní vliv poklesu ekonomiky se projevil na propadu zaměstnanosti v jinak příznivém jarním období poprvé od roku V primárním sektoru se meziročně sníţila zaměstnanost o 7,0 tis. Na 153,3 tis. osob, podíl tohoto sektoru na celkové zaměstnanosti poklesl na 3,1 %. V sekundárním sektoru zaměstnanost klesla o 80,5 tis. na 1 937,6 tis. osob, podíl se sníţil na 39,2 % (průmysl jako celek zaznamenal pokles o 92,4 tis. na 1 448,2 tis. osob, podíl se sníţil na 29,3 %; stavebnictví zaznamenalo nárůst zaměstnanosti o 11,9 tis. osob na 489,4 tis. osob, jeho podíl vzrostl na 9,9 %). Pokles celkové zaměstnanosti zmírnil nárůst počtu zaměstnaných v terciárním sektoru o 50,5 tis. na 2 852,9 tis. osob, podíl terciárního sektoru na celkové zaměstnanosti vzrostl na 57,7 %. 13

14 Hlavní vliv na sníţení zaměstnanosti v odvětví průmyslu měl především pokles ve zpracovatelském průmyslu (o 94,6 tis. osob). Zaměstnanost poklesla ve všech krajích s výjimkou Prahy a Středočeského kraje. Největší pokles byl v Královéhradeckém a ve Zlínském kraji. Celková míra zaměstnanosti obyvatelstva ve věku let (jeden z klíčových ukazatelů strategie zaměstnanosti EU) meziročně klesla o 0,9 p.b. na 65,5 %. Míra zaměstnanosti ţen klesla o 0,7 p.b. na 56,8 %, míra zaměstnanosti muţů o 1,1 p.b. na 74,0 %. Míra zaměstnanosti starších (55 64 let) celkově vzrostla o 0,1 p.b. a činila 47,6 %. Obecná míra nezaměstnanosti (podle výsledků VŠPS - ILO) vzrostla na 6,0 % a proti 1. pololetí 2008 byla vyšší o 1,0 p.b. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti (vykazovaná MPSV na základě evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce) vzrostla na 7,4 %, tj. o 1,8 p.b. Průměrný počet uchazečů o zaměstnání meziročně vzrostl o 99,5 tis. na 433,0 tis. Průměrný měsíční stav volných pracovních míst meziročně poklesl o 98,5 tis. na 59,1 tis. (výrazně poklesl zejména na konci roku 2008 a v prvních měsících roku 2009). Na konci 1. pololetí bylo hlášeno pouze 43,4 tis. volných pracovních míst, tj. o 108,5 tis. méně neţ na konci června Vzhledem k nárůstu průměrného počtu uchazečů o zaměstnání a poklesu průměrného počtu volných pracovních míst vzrostl meziročně podíl uchazečů na 1 volné místo z 2,2 na 7,3. Ke konci pololetí vzrostl meziročně tento ukazatel z hodnoty 2,0 na 10,7. Pokles počtu dlouhodobě nezaměstnaných v červnu 2009 meziročně o 10,4 % na 101,3 tis. osob nebyl jiţ tak výrazný jako v roce 2008, kdy kromě růstu výkonnosti ekonomiky a zaměstnanosti působilo zpřísnění podmínek pro získání sociálních dávek a změny v daňové oblasti. Podíl dlouhodobě nezaměstnaných poklesl z 37,9 % na 21,9 % (k výraznému poklesu podílu přispěl zejména vysoký nárůst nových uchazečů o zaměstnání). Meziroční nárůst počtu uchazečů o zaměstnání byl zaznamenán ve všech krajích, nejvíce v Moravskoslezském, Jihomoravském, Středočeském a v Olomouckém, nejméně vzrostl v Karlovarském kraji, v Praze a v Královéhradeckém kraji. Nejvyšší míra nezaměstnanost je stále v Ústeckém (12,4 %, meziroční nárůst o 3,1 p. b.) a v Moravskoslezském kraji (11,5 %, nárůst o 3,5 p.b.). 14

15 2.3. Typy nezaměstnanosti 7 Míra nezaměstnanosti patří mezi základní makroekonomické ukazatele a vypovídá o celkovém dění v dané ekonomice. Nezaměstnaným se rozumí ten, kdo nemá placené zaměstnání ani sebezaměstnání, přitom práci hledá a je ochoten v určitém časovém horizontu do práce nastoupit. Podle příčin se rozlišují tři základní druhy nezaměstnanosti, a to frikční, cyklická a strukturální Frikční nezaměstnanost Tento typ nezaměstnanosti je ovlivněn zejména průběhem ţivotního cyklu. Patří sem například lidé, kteří hledají zaměstnání těsně po ukončení vzdělání nebo ti co odešli z původního místa dobrovolně a hledají jiné pro ně zajímavější uplatnění Strukturální nezaměstnanost Tento typ nezaměstnanosti je způsoben díky nesouladu mezi nabídkou a poptávkou po konkrétních profesích. Tento typ nezaměstnanosti se týkal například regionů orientovaných na těţbu, kde byli převáţně pracovníci školení na důlní činnost, která je velice specifická, tedy pro jiné obory málo vyuţitelná. V situaci, kdy dojde k v tomto regionu k útlumu těţby, tito pracovníci přijdou o práci a jejich kvalifikace jim neumoţňuje získat práci v jiném oboru Cyklická nezaměstnanost Souvisí s vývojem hospodářského cyklu. V případě kdy se ekonomika nachází v recesi, míra nezaměstnanosti roste a analogicky pokud ekonomika roste, míra nezaměstnanosti se sniţuje. Mezi další druhy nezaměstnaností by se dala zařadit ještě například sezonní nezaměstnanosti, která souvisím především s kolísavou poptávkou po sezonních pracovnících, například ve stavebnictví nebo zemědělství. Rozlišování mezi cyklickou nezaměstnaností a ostatními typy nezaměstnanosti pomáhá ekonomům při diagnóze celkového stavu trhu práce. Vysoká úroveň frikční nebo strukturální nezaměstnanosti se můţe objevit i tehdy, kdyţ je celkový trh práce v rovnováze, například kdyţ je vysoká fluktuace nebo kdyţ je velká regionální 7 15

16 nerovnováha. Cyklická nezaměstnanost vzniká, kdyţ zaměstnanost klesá v důsledku nedostatečné agregátní poptávky Věková struktura uchazečů o zaměstnání Na trhu práce existuje několik skupin občanů, kteří jsou ze zřejmých důvodů ohroţeni nezaměstnaností, zejména pak dlouhodobou nebo opakovanou nezaměstnaností více, neţ zbytek ekonomicky aktivní populace. Věková struktura se v 1. pololetí 2009 výrazně změnila. Ekonomická krize ovlivnila především situaci mladých lidí. Nejvíce se meziročně zvýšil počet nezaměstnaných ve věkové kategorii let, naopak u věkové skupiny let byl zaznamenán nejpomalejší nárůst uchazečů. V důsledku toho došlo k vyrovnání podílu těchto dvou věkových skupin na celkovém počtu uchazečů. Podíl uchazečů ve věku let v červnu 2009 vzrostl z 10,4 % na 13,0 %, u kategorie let se sníţil z 15,2 % na 12,9 %. Počet uchazečů o zaměstnání ve věku do 25 let v červnu 2009 meziročně vzrostl o 35,0 tis. na 78,8 tis., tj. o 80,0 %. Z toho nárůst mladých ve věku let činil 29,1 tis., tj. 93,6 %, tedy nejvyšší meziroční nárůst v rámci všech věkových skupin. Počet nezaměstnaných ve věku do 20 let, tedy uchazečů patřících do skupiny, které ÚP věnují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, vzrostl v porovnání s ostatními kategoriemi jen o 5,9 tis, tj. o 47,2 %. Podíl uchazečů mladších 25 let na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání meziročně vzrostl (ze 14,7 % v červnu 2008) na 17,0 % v červnu graf 3 Věková struktura uchazečů o zaměstnání k a

17 Rizikové faktory se navíc mnohdy kumulují, coţ riziko nezaměstnanosti ještě zvyšuje. Jelikoţ často dochází k mylnému výkladu či splývání pojmů mladá osoba a absolvent, je uvedeno níţe, jak jednotlivé pojmy chápe legislativa Mladá osoba Zákon č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti chápe mladou osobu jako fyzickou osobu mladší 25 let. Mladé osoby patří mezi skupiny osob, které mají nárok na zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání úřady práce. Základními nedostatky této skupiny jsou zejména nedostatečné pracovní návyky, chybějící praxe a v některých případech nízká úroveň vzdělání. Mladá osoba můţe být zároveň absolventem Absolvent Absolventem se rozumí zaměstnanec vstupující do zaměstnání na práci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliţe celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném (úspěšném) ukončení studia 2 let, přičemţ se do této doby nezapočítává doba mateřské nebo rodičovské dovolené 8 V současné době úřady práce monitorují tři ukazatele týkající se počtu nezaměstnaných absolventů 9 : 1. Všichni evidovaní absolventi uchazeči o zaměstnání Do roku 2004 byl tento ukazatel ovlivněn nejednotným přístupem úřadů práce k definici uchazeče o zaměstnání absolventa. Jednotlivé úřady práce přecházely postupně od dříve pouţívané definice (vycházející ze zákoníku práce) k novější (vycházející ze zákona o zaměstnanosti). Od roku 2005 je přístup úřadů práce sjednocen. 2. Disponibilní nezaměstnaní absolventi Zkušenosti ze zpracovávání dat o nezaměstnanosti absolventů získávaných na základě výše uvedených skutečností vedly od roku 2000 k produkci nových dat počtu disponibilních nezaměstnaných absolventů a počtu nezaměstnaných čerstvých absolventů. Počet disponibilních nezaměstnaných absolventů představuje počty všech absolventů uchazečů o zaměstnání očištěné o ty, kteří nemohou ihned nastoupit do zaměstnání. 8 Zákon č. 262/2006 Sb.,zákoník práce, 229 odst

18 3. Nezaměstnaní čerství absolventi Nutnost korektnějšího porovnání míry nezaměstnanosti absolventů vedla ke zjišťování a pouţívání údajů zahrnujících nezaměstnané čerstvé absolventy, mezi které patří pouze ti, kteří ukončili vzdělávání v období bezprostředně před termínem zjišťování, tj. při zjišťování v dubnu jde o absolventy, kteří úspěšně ukončili školu v období od 1. května předcházejícího roku do 30. dubna roku zjišťování. Tyto počty nezaměstnaných absolventů nebyly v letech 2001 aţ 2004 zatíţeny nejednotným přístupem úřadů práce v definici absolventa. V dubnových datech jsou zachyceni pouze absolventi, kteří školu ukončili nejvýše před dvanácti měsíci. Negativní vývoj na trhu práce se zatím výrazněji neprojevil na vývoji počtu absolventů škol v evidenci ÚP, projeví se příchodem nových absolventů po skončení školního roku. K bylo evidováno na ÚP 20,3 tis. absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých po ukončení základní školy (dále jen absolventi ), coţ je o 5,2 tis. více neţ před rokem. Počet absolventů škol se meziročně zvýšil o 4,7 tis. (o 47,9 %), nárůst mladistvých v evidenci ÚP nebyl tak výrazný (zvýšil se o 589, tj. 11,0 %). Podíl absolventů na celkovém počtu uchazečů o zaměstnání meziročně klesl (z 5,1 % na 4,4 % v červnu 2009). Na jedno volné pracovní místo vhodné pro absolventy škol a mladistvé v červnu 2009 připadalo 3,5 nezaměstnaných absolventů a mladistvých, coţ je 7-krát více neţ před rokem (červen 2008). 10 Tématem této diplomové práce je problematika nezaměstnanosti mladistvých. Po upřesnění pojmů mladá osoba a absolvent je vidět, ţe riziková skupina mladých osob se do velké míry prolíná s rizikovou skupinou absolventů. Je totiţ moţné, ţe například osoba vyučená na odborném učilišti, vstupuje po úspěšném ukončení studia poprvé na trh práce, a proto patří do rizikové skupiny absolventů, ale zároveň ještě nedosáhla 25 let, čímţ se řadí do rizikové skupiny mladých osob. Dochází tak k prolínání výše uvedených rizikových skupin. 10 MPSV Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí

19 2.5. Nezaměstnanost absolventů škol po nástupu hospodářské krize 11 V dubnu 2008, tedy před nástupem krize, bylo na úřadech práce registrováno pouze absolventů škol a mladistvých, coţ bylo o osob méně neţ v dubnu Několik let trvající pokles nezaměstnanosti absolventů souvisel s tím, ţe zaměstnavatelé měli nedostatek kvalifikovaných pracovníků a byli ochotni přijímat i lidi bez praxe. Navíc se stále zvyšoval počet absolventů, kteří nevstupovali na trh práce a pokračovali ve studiu. Tento příznivý vývoj se však náhle změnil s nástupem ekonomické krize. K 30. dubnu 2009 bylo registrováno nezaměstnaných absolventů, čili o osob více neţ v dubnu V počtech nezaměstnaných absolventů škol lze sledovat pravidelné cyklické výkyvy, způsobené novými vlnami čerstvých absolventů, přičemţ nejvíc jich je v září, poté začíná jejich počet obvykle klesat. Základem pro kaţdoroční srovnání jsou proto hodnoty z dubna, kdy je obvykle situace stabilizovaná. Po začátku krize na podzim 2008 však měla křivka opačný trend. Od září pokračoval nárůst, který se zastavil aţ během dubna. Přitom míra nezaměstnanosti vystoupala nad úroveň hodnot z roku Vůči ostatním uchazečům o zaměstnání jsou absolventi škol znevýhodněni nedostatkem praxe, chybějícími pracovními návyky a minimem zkušeností. Přestoţe se v posledních letech před nástupem hospodářské krize jejich situace výrazně zlepšila, byla míra jejich nezaměstnanosti vyšší neţ celková míra nezaměstnanosti v ekonomice. Důleţité je umoţnit ţákům studovat obory, o které se sami zajímají a pro něţ mají nejlepší předpoklady. Vzdělávací systém by měl produkovat absolventy široce uplatnitelné na trhu práce, flexibilní, samostatné, kteří nejenom ovládají svůj obor, ale mají také komunikační dovednosti, dovedou pracovat s informacemi, s výpočetní technikou, mají jazykové znalosti a jsou ochotni dále se učit. V letošním roce navíc poprvé nejsou zákonem o zaměstnanosti zařazeni mezi skupinu, které má být věnována zvýšená pozornost při zprostředkovávání zaměstnání. Po novele tohoto zákona mají úřady práce povinnost věnovat zvýšenou péči pouze mladým lidem do 20 let. Nejnovější zjištění stále potvrzují, ţe čím vyšší úroveň vzdělání, tím menší nezaměstnanost absolventů škol. Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů učebních oborů vzrostla v meziročním srovnání téměř na dvojnásobek z 6,9 % na 13,4 %,

20 u absolventů maturitních oborů se míra nezaměstnanosti zvýšila z 5,7 % na 7,8 % a u vysokoškoláků z 2,5 % na 3,1 %. Tomuto pravidlu se vymykají absolventi gymnázií, jejichţ míra nezaměstnanosti nepatrně klesla z 2,5 % na 2,4 %. Většina z nich totiţ pokračuje ve studiu na vysokých či vyšších odborných školách. Nezaměstnanost absolventů škol je velmi výrazně ovlivněna celkovou ekonomickou situací země, celkovou nezaměstnaností, poměrem nabídky volných pracovních míst a rozdílem mezi poptávkou a nabídkou po pracovních silách. Absolventi tvoří jednu z rizikových skupin ekonomicky aktivních obyvatel (EAO), která se o poznání hůře uplatňuje na trhu práce. Počáteční neúspěchy při hledání zaměstnání můţou vést ke ztrátě motivace a seberealizaci v profesní oblasti, pocitu sociální izolace, popřípadě dlouhodobější nezaměstnanost se můţe především v době ekonomické krize projevit zvýšenou tendencí k sociálně patologickým jevům. V České republice míra nezaměstnanosti od svého vrcholu v devadesátých letech rok od roku postupně klesala aţ na téměř zanedbatelnou úroveň v polovině roku V loňských statistikách nezaměstnanosti absolventů (vycházejících z dat k 30. dubnu 2008) se projevil několik let trvající velký zájem zaměstnavatelů o absolventy technických oborů i postupně se zvyšující počet absolventů přecházejících do terciárního vzdělávání, v nízké míře jejich nezaměstnanosti. Podniky byly ochotnější k přijímání absolventů, míra nezaměstnanosti absolventů škol se začala přibliţovat míře nezaměstnanosti lidí s praxí. Řada firem a oborových svazů si stěţovala na nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, nedostatek absolventů učebních oborů. Nedostatek kvalifikovaných pracovních sil se stal limitujícím faktorem pro rozvoj řady strojírenských a stavebních firem. Firmy se začaly aktivněji zapojovat do vzdělávacího procesu a řada z nich navázala uţší spolupráci se školami (formou organizování praxí pro učně, poskytnutím moderního technického vybavení pro praktický výcvik ve školách, organizováním exkurzí a účastí na dnech otevřených dveří a veletrzích pracovních příleţitostí), či přímo podpořila učně v určitých oborech, aby získala potenciální zaměstnance pro doplnění stavu zaměstnanců a náhradu zkušených pracovníků odcházejících do důchodu. Je moţné, ţe i v odvětvích, kde si podniky ještě v polovině loňského roku stěţovaly na nedostatečný počet čerstvých absolventů, budou nynější absolventi hledat uplatnění těţko. Při pohledu na vývoj počtů nezaměstnaných absolventů škol je potřebné brát v úvahu vývoj během kalendářního roku, neboť v počtech nezaměstnaných absolventů škol 20

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4%

2007 15 167 5,7% 6,8% 2008 12 439 4,6% 5,2% 2009 21 785 7,8% 7,9% 2010 25 763 9,5% 9,2% 2011 22 629 8,3% 8,6% 2012 21 574 7,9% 8,4% Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Pardubického kraje 6,9 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 23 825. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji

Ukazatele celkové nezaměstnanosti v kraji Ukazatele celkové v kraji - V dubnu 2014 činil podíl na počtu obyvatel Zlínského kraje 7,7 % a celkový počet 1 evidovaných na úřadech práce dosahoval 30 643. - Podíl na obyvatelstvu v ČR činil v dubnu

Více

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000. Úřad práce ČR Generální ředitelství Nezaměstnanost v březnu klesla na 7,2 %, počet volných míst přesáhl 76 000 Praha, 9. 4. 2015 K 31. 3. 2015 evidoval (ÚP ČR) celkem 525 315 uchazečů o zaměstnání. To je o 22 802 méně než v únoru a o 83

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ

Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Vývoj (ne)zaměstnanosti a nástroje APZ Zdroj dat: Statistiky Úřadu práce ČR a MPSV ČR Zpracoval: Ing. Jiří Šabata, ředitel krajské pobočky v Olomouci Vývoj zaměstnanosti Monitoring zaměstnavatelů (nad

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2011. Ing. Jeny Burdová Ing. Daniela Chamoutová

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2011. Ing. Jeny Burdová Ing. Daniela Chamoutová Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2011 Ing. Jeny Burdová Ing. Daniela Chamoutová Praha 2011 OBSAH 1. Úvodní poznámky... 3 2. Nezaměstnanost absolventů škol po nástupu

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Test Politika zaměstnanosti

Test Politika zaměstnanosti 1.Specifikujte následující skupiny obyvatel: Nezaměstnaný Test Politika zaměstnanosti Ekonomicky aktivní obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2. Kdo a jak sleduje vývoj nezaměstnanosti v ČR?

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Jednání poradního sboru 16. 1. 2014. Krajská pobočka v Ústí nad Labem Jednání poradního sboru 16. 1. 2014 Krajská pobočka v Ústí nad Labem Mgr. Vlastislav Hlaváč, 16. 1. 2014 Nezaměstnanost - Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věku 15-64 let k 31. 12. 2013 činil 11,47

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI

Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Společná tisková zpráva Českého statistického úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ZMĚNA VÝPOČTU UKAZATELE REGISTROVANÉ NEZAMĚSTNANOSTI Praha, 7. 11. 2012 - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011

Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském kraji a jejich uplatnění k 30. 4. 2011 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Ćerven 2011 Absolventi středních škol v Plzeňském

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012

Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 Informace o situaci na trhu práce ve Zlínském kraji k 31.8.2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Uchazeči celkem 5 844 6 453 7 356 8 178 27 831 - z toho ženy 3 033 3 512 3 669 4 518 14 732 Uchazeči dosažitelní 5 602 6 355

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská

Informační a poradenské středisko. Mgr. Jindřiška Dvorská Informační a poradenské středisko Mgr. Jindřiška Dvorská osoby, místa v tis. Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 uchazeči o

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE NEZAMĚSTNANOST A TRH PRÁCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ

VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ VYHODNOCENÍ ŠETŘENÍ POŽADAVKŮ ZAMĚSTNAVATELŮ NA KVALITU A POČET PRACOVNÍCH SIL V ZEMĚDĚLSTVÍ 2011 Poznatky ze šetření požadavků zaměstnavatelů v zemědělství na kvalitu a počet pracovních sil Šetření provedla

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL

VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL VÝBĚROVÉ ŠETŘENÍ PRACOVNÍCH SIL Labour Force Sample Survey Stanislav Mazouch Abstract Výběrové šetření pracovních sil se provádí v České republice již od prosince 1992. Je prováděno Českým statistickým

Více

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa

Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa. Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa Krajská pobočka v Liberci, Kontaktní pracoviště Česká Lípa Měsíční přehled o nezaměstnanosti v okrese Česká Lípa leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 215 Měsíční

Více

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi

Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ostravě Spolupráce Úřadu práce ČR s obcemi Vypracoval Pavel Zdražila Nezaměstnanost v MSK k 28. 2. 2015 okres ke konci měsíce rozdíl proti min. měsíci počet uchazečů absolventi

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Kuchařová EKMAN FIN, Finance Vedoucí práce:

Více

Počítačová služba s.r.o.

Počítačová služba s.r.o. Jeden z největších národních projektů v Olomouckém kraji Dodavatel: Stupkova 413/1a, Olomouc Najdi si práci v Olomouckém kraji Termín realizace: od 1. 7. 2006 do 31. 5. 2008 CÍLE PROJEKTU Cílem je přispět

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně

Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně Nezaměstnanost Definice nezaměstnanosti Nezaměstnaný je ten, kdo nemá práci a aktivně ji hledá Co je to aktivní hledání? Stačí registrace na Úřadu práce? Jakákoliv definice aktivního hledání je arbitrární

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

7.kaptola Nezaměstnanost

7.kaptola Nezaměstnanost 7.kaptola Nezaměstnanost V této kapitole se seznámíte: Kdo je vůbec z pohledu ekonomie nezaměstnaný, S výpočtem míry nezaměstnanosti S jednotlivými typy nezaměstnanosti, S dlouhodobě udržitelnou nezaměstnaností

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová

Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných. Mgr. Gabriela Doležalová Analýza volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v kontextu se strukturou absolventů a zaměstnaných Mgr. Gabriela Doležalová 2014 Obsah 1. Úvodem... 3 2. Obsah, cíle a metodika analýzy... 3

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2014.

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2014. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Ostravě Praděd 1492 m.n.m. ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2013 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2014 Osoblaha Město Albrechtice

Více

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Nezaměstnanost. Ing. Ježková Eva Ekonomika Nezaměstnanost Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. III/2

Více

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248)

Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Analýza trhu práce v Jihočeském kraji Tato analýza byla vytvořena v rámci projektu PRO NEETs AT/CZ (M00248) Tento projekt je financován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ING. JAN MAREK NÁMĚSTEK PRO ZAMĚSTNANOST. Ostrava 19.6.2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí ING. JAN MAREK NÁMĚSTEK PRO ZAMĚSTNANOST. Ostrava 19.6.2014 Aktuáln lníúkoly na trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí ING. JAN MAREK NÁMĚSTEK PRO ZAMĚSTNANOST Ostrava 19.6.2014 1. Základní problémy na českém trhu práce v současné době Výrazný převis nabídky

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 14. Člověk ve sféře práce. Člověk ve sféře práce. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 14. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010

Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010 Vývoj mezd v Plzeňském kraji do poloviny roku 2010 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková listopad 2010 Obsah Úvod... 3 1. Vývoj mezd v Plzeňském

Více

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2012 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2013.

Krajská pobočka v Ostravě ANALÝZA. stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2012 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2013. ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Ostravě Praděd 1492 m.n.m. ANALÝZA stavu a vývoje trhu práce v okrese Bruntál v roce 2012 a předpokládaný vývoj v 1. pololetí 2013 Osoblaha Město Albrechtice

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se)

schopnost dané osoby vykonávat určité povolání, zaměstnanec v tomto oboru získal nějaký stupeň odborné přípravy (vyučil se) Mgr. Zuzana Válková Rekvalifikace (RK): Změna dosavadní kvalifikace uchazeče o zaměstnání, získání nových znalostí, dovedností, teoretická nebo praktická příprava umožňující jeho pracovní uplatnění ve

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc

Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc Moravská vysoká škola Olomouc Uplatnitelnost absolventů Moravské vysoké školy Olomouc prosinec 2014 Šárka Štveráková 1 Úvod Moravská vysoká škola Olomouc (MVŠO), jediná vysoká škola v Olomouckém kraji

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

3.3 Data použitá v analýze

3.3 Data použitá v analýze ALCHYMIE NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK 3.3 Data použitá v analýze V kapitole se vychází zejména z mikrodat statistického šetření SILC, které je dnes jednotně využíváno ve všech zemích EU k měření sociální

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1

HLAVNÍ DOTAZNÍK EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ VÝZKUM KARTA 1 KARTA 1 Vůbec ţádný čas Méně neţ ½ hodiny ½ hodiny aţ 1 hodinu Více neţ 1 hodinu, ale ne více neţ 1,5 hodiny Více neţ 1,5 hodiny, ale ne více neţ 2 hodiny Více neţ 2 hodiny, ale ne více neţ 2,5 hodiny

Více