KRONIKA Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA 1994. Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů."

Transkript

1 KRONIKA 1994 Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů. 1

2 OBSAH Úvod... 3 Samospráva a státní správa Komunální volby Výstavba a územní plán Občanské zahrady a Multicentrum Bytová problematika Školství a kultura Činnost spolků a organizací Zdravotnictví a sociální péče Publikace o Králově Poli Závěr

3 ÚVOD V úvodu chci poznamenat pouze toto: Podle získaných informací byla sice KRONIKA 1994 mým předchůdcem PhDr. Jiřím Adámkem napsána a odevzdána, ale zatím se mně ji nepodařilo objevit. Z toho důvodu jsem se rozhodl, že ji napíši sám, aby nevznikla v kronikářských záznamech nějaká mezera. Stalo se tak dodatečně, až když jsem zpracoval rukopis KRONIKY za rok Jako hlavní zdroj faktografických materiálů a údajů jsem mimo jiné zejména využil jednotlivých čísel časopisu Královo Pole, vydávaného každý měsíc pro všechny domácnosti, podniky a instituce naší městské části. 3

4 SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA Samospráva zabezpečuje potřeby územního obvodu, který spravuje a uvádí je do souladu se společenskými a místními zájmy. Tvoří ji zastupitelstvo, které je občany voleno na dobu čtyř roků. Členové zastupitelstva volí ze svého středu radu, starostu a dva jeho zástupce. Funkční období končí volbami nového zastupitelstva a volbou nové rady z řad jeho členů. Proti tomu státní správu je možno charakterizovat jako činnost jednak výkonnou, dále nařizovací a posléze organizátorskou. Vykonává ji Úřad městské části, který zabezpečuje úkony ve správním řízení, vydává rozhodnutí, povolení a příkazy. Úřad MČ tvoří starosta, který stojí v jeho čele, dále starostovi zástupci a pracovníci tohoto úřadu. Kontrolní činnost nad výkonem státní správy zabezpečuje místní zastupitelstvo, rada a komise, ve kterých pracují jednak členové zastupitelstva a dále odborníci i aktivisté. V komunálních volbách konaných 24. až 26. listopadu 1990 bylo v naší MČ Brno-Královo Pole zvoleno těchto 30 členů zastupitelstva: Příjmení a jméno Bydliště Strana-hnutí Prokeš Oldřich, Ing.arch. Staňkova 8a HSD-SMS 2. Klecanský Roman Dimitrovova 10 HSD-SMS 3. Dvořák Karel, Ing. Sportovní 3 HSD-SMS 4. Čmelík Vítězslav Ptašínského 3 HSD-SMS 5. Kubištová Jana Chaloupeckého náměstí 1 HSD-SMS 6. Elederová Jana, Mgr. Ramešova 8 HSD-SMS 7. Crhová Hana Vodova 82 OF 8. Mihalovič Ladislav, Ing. Svatopluka Čecha 22 OF 9. Tesařík Igor Tererova 8 OF 10. Zíma Jiří Palackého třída 85 OF 11. Musilová Věra, RNDr.CSc. Chlupova 6 OF 12. Plšek Jaroslav, RNDr.CSc. Herčíkova 2 OF 13. Slavotínková Antonie,MUDr. Tyršova 66 ČSL 14. Hanzl Robert, Ing. Kostelní zmola 1008 ČSL 15. Bárta Aleš Florianova 13 ČSL 16. Kratochvíl Karel Staňkova 43 ČSL 17. Nekvapil Josef, Ing. Kabátníkova 4 SZ 18. Nýdrle Miroslav, Ing.arch. Staňkova 8d SZ 19. Benkovič Pavel, Ing. Sadovského 10 SZ 20. Kumprecht Marek, Ing. Svatopluka Čecha 18 SZ 21. Müller Jaroslav Malátova 7 ČSS 22. Navrátil František, Ing. Tyršova 3a ČSS 23. Vinkler Oldřich, Ing. Domažlická 6 ČSS 24. Kopečný Ivan, Ing. Bystřinova 13 OF-KAN 25. Pexídr Bohumil, Ing. Poděbradova 103 OF-KAN 26. Vráblík Vladimír, Ing. Palackého třída 32 KSČM 27. Žák Petr Tábor 53 KSČM 28. Václavek Jiří, Ing. Bulharská 31 ČSSD 4

5 29. Harth Radim Jungmannova 5 ČSLDS 30. Buchta Stanislav, Ing. Boženy Němcové 43 nezařazený Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ byl zvolen starostou Ing.arch. Oldřich Prokeš, 1. náměstkem starosty Ing. Jiří Václavek a 2. náměstkem starosty Jaroslav Müller. Do devítičlenné Rady MČ byli dále zvoleni: Roman Klecanský, MUDr. Antonie Slavotínková, Ing. Karel Dvořák, Ing. Josef Nekvapil, Ing. Robert Hanzl a Ing. Ivan Kopečný. Během funkčního období došlo ve složení Zastupitelstva MČ ke třem změnám, když v únoru 1991 ukončil své členství Ing. Bohumil Pexídr a v lednu 1994 dva zastupitelé - Ing. Marek Kumprecht a Mgr. Jana Elederová. Novou členkou Zastupitelstva MČ se od března 1991 stala PhDr. Jarmila Večerková a od února 1994 rozšířili jeho řady Ing. Milan Hynšt a Ing. František Růžička. Už v prosinci 1993 přijalo Zastupitelstvo MČ rezignaci Jaroslava Müllera na funkci 2. zástupce starosty a tím i na člena Rady MČ. Novým 2. zástupcem starosty byl zvolen Ing. Ivan Kopečný a členkou rady zastupitelé zvolili Janu Kubištovou. Pro zkvalitnění činnosti si Rada MČ Brno-Královo Pole vytvořila 7 komisí a 13 podkomisí. Předsedou Finanční a majetkoprávní komise byl člen Rady Ing. Josef Nekvapil. Stál rovněž v čele Privatizační podkomise, jejímž úkolem bylo: a) navrhovat zásady a postup privatizace na území MČ, b) vyhledávat privatizovatelné jednotky a navrhovat je k privatizaci, c) spolupracovat s okresní privatizační komisí při realizaci privatizace. Finanční podkomisi předsedala Ing. Crhová a její členové se měli věnovat: a) organizaci příprav rozpočtu MČ, b) navrhovat způsob hospodaření s rozpočtovými prostředky, c) navrhovat způsob nakládání s majetkem obce a jeho zhodnocování. Člen Rady Ing. Robert Hanzl předsedal Komisi výstavby, životního prostředí, zemědělství a dopravy, v jejímž rámci působily dvě podkomise. Podkomisi životního prostředí, zemědělství a zeleně řídil zastupitel Ing.arch. Miroslav Nýdrle a její povinností bylo: a) navrhovat cíle a postup zlepšování životního prostředí v MČ, b) navrhovat a organizovat konkrétní opatření pro zlepšování životního prostředí, c) vyhodnocovat situaci v oblasti veřejné zeleně. Další zastupitel Ing. Oldřich Vinkler vedl Podkomisi výstavby a dopravy, která: a) organizovala zpracovávání podkladů pro rozvoj MČ (studie, regulační plán), b) navrhovala využití ploch v majetku obce pro různé účely, c) spolupracovala na tvorbě regulačního plánu výstavby a dopravy. Předsedou Komise bytové, dislokační, obchodu a služeb se stal člen Rady Ing. Karel Dvořák, který zároveň řídil Dislokační podkomisi. Její členové měli: a) navrhovat zásady přidělování nebytových prostor, b) přidělovat nebytové prostory dle schválených zásad. Bytové podkomisi předsedala RNDr. Věra Musilová a její členové zejména měli: a) navrhovat zásady hospodaření s byty, b) projednávat pořadníky na byty. 5

6 Zastupitel Vítězslav Čmelík se stal předsedou Podkomise obchodu, služeb a místního hospodářství s hlavními úkoly: a) vyhodnocovat rozprostření služeb a obchodů v MČ, b) navrhovat zásady pro povolování stánkového prodeje, c) vyhodnocovat činnost organizací zřízených Zastupitelstvem MČ. Komisi sociální, školské a občanských záležitostí předsedala členka Rady MČ MUDr. Antonie Slavotínková a v rámci této komise působily tři podkomise. Předsedou zdravotní podkomise byl MUDr. Filka a její povinností bylo: a) sledovat úroveň zdravotních služeb na teritoriu MČ, b) navrhovat opatření ke zkvalitnění zdravotních služeb. Školské a kulturní podkomisi předsedal Ing. Bozděch a její členové měli: a) sledovat úroveň školství v MČ a navrhovat opatření ke zkvalitnění výuky, b) sledovat úroveň kulturních zařízení v MČ a navrhovat opatření k jejímu zvýšení. Předsedkyní Sociální podkomise se stala RNDr. Dana Pohanková a hlavními úkoly jejích členů bylo: a) navrhovat zásady a kontrolovat realizaci přiznávání sociálních příspěvků v rámci rozpočtu pro tuto oblast, b) navrhovat rozpočet pro tuto oblast (takzvanou kapitolu 728), c) vyhodnocovat náklady na spotřební koš v jednotlivých oblastech MČ. Předsedou Pořádkové komise byl člen Rady MČ Roman Klecanský. Řídil současně činnost podkomise pro pořádek, jejíž členové měli hlavně: a) navrhovat způsob organizace zajištění čistoty, pořádku a bezpečnosti v MČ Brno-Královo Pole, b) vyhodnocovat činnost Úřadu MČ v přestupkové a "posudkové" oblasti. Podkomisi pro přestupky na úseku zdravotnictví předsedala JUDr. Waldhansová a v jejím rámci byly: a) řešeny přestupky na úseku zdravotnictví a ochrany před alkoholismem i jinými toxikomániemi. Podobně též Podkomise pro přestupky na úseku školství a mládeže za předsednictví paní Machálkové měla: a) řešit přestupky na úseku školství a výchovy mládeže. Předsedou Kontrolní komise se stal člen Rady MČ Ing. Ivan Kopečný a po jeho zvolení 2. náměstkem starosty byl od března 1994 do této funkce jmenován zastupitel RNDr. Jaroslav Plšek, CSc. Základní povinností této komise bylo: a) namátkově kontrolovat plnění usnesení Rady i Zastupitelstva Úřadem MČ a podniky řízenými Zastupitelstvem, b) projednávat stížnosti adresované Zastupitelstvu MČ, jakož i kontrolovat průběh vyřizování stížností Úřadem MČ. Předsedou poslední Informační komise se stal zastupitel Aleš Bárta. Její členové měli především: a) informovat občany celé MČ o záměrech Zastupitelstva a o problémech v naší MČ formou časopisu KRÁLOVO POLE, vývěsních tabulí a článků v novinách, b) organizovat styk členů Zastupitelstva s veřejností (schůze, návštěvy apod.). Uvedené charakteristiky činnosti komisí a podkomisí Rady MČ byly převzaty hned z prvního trojčísla (1-3) časopisu z roku Čtvrtý ročník časopisu v roce 1994 řídila redakční rada ve složení: Ing. Jiří 6

7 Václavek (šéfredaktor), Marie Indrová, Ing. František Navrátil a Jana Novotná. Hned v čísle z ledna 1994 se v rubrice "Radíme, informujeme" objevila i tato zpráva: Předběžně (nezávazně) hledáme ženu (maturita nebo vysoká škola) s odrostlými dětmi na sekretariát místostarostů Kr. Pole pro přípravu tohoto měsíčníku a počítačovou evidenční agendu. V únorovém čísle se v redakční radě objevila Marie Indrová naposledy. V čísle z června 1994 pak byla v redakční radě uvedena poprvé Jana Matoušková, podruhé v srpnovém čísle a potom již stále, takže od té doby až do konce roku 1994 redakční radu tvořili: Ing. Jiří Václavek (šéfredaktor), Ing. František Navrátil, Jana Novotná a Jana Matoušková. Ke dvěma změnám došlo též v hlavičce časopisu, když se od březnového čísla začala používat nová varianta znaku uděleného městu Královu Poli listinou císaře Františka Josefa I. datovanou 27. května roku Dřívější varianta královopolského městského znaku užívaná v záhlaví časopisu připomínala spíše jeho podobu, jak se zachovala na budově někdejší radnice na Palackého třídě č. 70, nebo na průčelí objektu obecných a měšťanských škol na Slovanském náměstí č. 2. Od červencového čísla pak byla hlavička doplněna o nový řádek, ve kterém se uvádělo: Městská část Královo Pole zahrnuje katastrální území Královo Pole, Ponava a Sadová. Na stránkách časopisu v roce 1994 docházelo k zajímavým výměnám názorů mezi autory z řad zastupitelů, případně členů redakce. Tak třeba v březnovém čísle šéfredaktor a 1. náměstek starosty Ing. Jiří Václavek uvedl ve stati "Poklesky poslanců parlamentu" těchto několik poklesků (nedomyšleností) z parlamentu České republiky: Zrušení poplatků z prodeje alkoholu a tabákových výrobků (v pohostinských zařízeních) na jedné straně snížilo nezanedbatelným způsobem příjmy obcí (u městských částí v Brně o 4 až 8 %, z toho jen u Králova Pole asi o 5 miliónů Kč) a na druhé straně vypovědělo něco o snaze "shora" o omezování samosprávy měst a obcí. Spádové město Brno dostalo z rozpočtu České republiky pro okresní úřady na rok 1994 druhou nejmenší dotaci na jednoho obyvatele z moravských okresů, a to Kč na obyvatele (nejmenší dostal Zlín Kč na obyvatele, největší dostal Bruntál Kč na obyvatele, sousední Brno-venkov dostal Kč na obyvatele). Parlament neschválil požadavek, aby bylo vládě uloženo sdělit, které subjekty (podniky nebo města) dostaly kolik dotací z rozpočtů jednotlivých ministerstev. Hned v následujícím dubnovém čísle uveřejnil k této problematice zajímavý kritický článek nově zvolený 2. náměstek starosty Ing. Ivan Kopečný, který v něm napsal: ČASOPIS KRÁLOVO POLE je vydáván od roku Má nezastupitelnou informační cenu a je nutné ocenit obětavou práci pana Ing. Václavka, který je duší celého projektu vydávání časopisu v naší Městské části. Protože je však časopis financován z peněz poplatníků, neměl by "posloužit" k propagaci myšlenek jednoho směru politického spektra našeho demokratického státu. V prvních číslech časopisu byly uveřejňovány pouze informace a články, postupem času jsou tyto doplňovány úvahami a v poslední době s politickým podtextem. Dovoluji si reagovat na kapitolu z čísla 3/1994 nazvanou "Poklesky poslanců parlamentu": 7

8 ad 1) 10 % poplatek z prodeje alkoholu a tabákových výrobků představuje třetí zdanění téhož zboží a navíc mimo systém daní zavedený od roku 1992 v České republice. Většinou se projevil v ceně - letos od by se také měl projevit - snížením cen v souvislosti s jeho zrušením. MČ Královo Pole vykazuje v této položce příjem za rok 1993 ve výši 5,2 miliónů korun a letošní pokles za půl roku je tedy maximálně 2,6 miliónu (nikoli uváděných 5) a je již částečně uvažován v aktualizovaném rozpočtu MČ na rok Navíc tento "poklesek" provedli poslanci s vědomím, že příjmy obcí z některých daní podle stávajícího vývoje vykazují až dvojnásobnou výnosnost oproti odhadům. Problémy vztahu rozpočtu MČ a Magistrátu (obce dle textu zákona) v Brně je nutno vyřešit v rámci samosprávy zde v Brně a ne v Parlamentu České republiky. ad 2) Dotace státního rozpočtu pro jednotlivé okresy dle zákona č. 331/1993 sestává z účelových dotací (sociální dávky, školství apod.) a územní vyrovnávací dotace, která právě pro Brno a jmenovaný Zlín vytváří uvedený nepříznivý poměr na jednoho obyvatele. Územní vyrovnávací dotace kompenzuje výpadek vlastních příjmů (daní) těm okresům, u nichž daňový výnos v přepočtu na jednoho obyvatele je nižší než průměr za Českou republiku. To znamená, že matematické porovnání okresů lze udělat sečtením daňových výnosů a dotací, a ne porovnáním pouze dotací. Ve městech je samozřejmě daňový výnos větší z důvodu koncentrace podnikatelských činností (daň ze závislé činnosti, daň z příjmu z podnikání a daň z nemovitostí). ad 3) Parlament schvaluje rozpočet republiky a rámcové rozpočty jednotlivých ministerstev. Všichni poslanci ze všech politických stran se zúčastňují práce v jednotlivých výborech, kde se mimo jiné projednávají rozpočty ministerstev. Parlament má funkci zákonodárnou a kontrolní (každý poslanec může požádat o vysvětlení rozpočtu kteréhokoliv ministra), exekutivní funkci má ministerstvo. A tedy je nutno nechat ministerstvům k jejich odpovědnosti za příslušný rezort i rozhodovací pravomoc. Při čtení takových informací si vždy uvědomuji, kolik bylo zamlčeno a o kolik složitější je vysvětlit účelové formulace. Čtenář v letošním volebním roce musí dávat velký pozor, aby nebyl ovlivněn takovými informacemi. A rád bych zdůraznil osobní názor, že tato forma působení na občana by měla být vyškrtnuta z časopisu financovaného z jeho peněženky. Potud článek Ing. Ivana Kopečného, na který reagoval Ing. Jiří Václavek hned pod čarou následujícími slovy: Poznámka k výše uvedené kritice kritiky: K výše uvedené nespokojenosti s publikací faktů, ovlivňujících náš rozpočet, jen několik řádků (když jsou hrazeny z peněz občana, kterého mají informovat). 1 - není-li to poklesek, je to přinejmenším nesolidní, jestliže Parlament mění výši příjmových položek v době již sestavených a čerpaných rozpočtů měst a obcí (dle posledních informací snad ministr financí tuto chybu uznal a chce ji napravit); 2 - dalo by se očekávat, že právě Brno jako regionální centrum dostane územní vyrovnávací dotaci na jednoho obyvatele ve výši, zohledňující to, že desetitisíce obyvatel z okolí Brna využívá v Brně služeb (městská doprava, kultura, odpadové hospodářství, úklid komunikací, městská policie ap.), hrazených úplně či zčásti z rozpočtu města Brna; a jen z dojíždějících, kteří jsou v Brně zaměstnáni, má Brno daňový příjem; 3 - nic proti rozhodovací pravomoci ministerstev v oblasti dotací z rezortních rozpočtů, pokud existují všeobecně přijatelná pravidla rozdělování dotací městům a ztrátovým podnikům, respektive je možná 8

9 veřejná kontrola, kam tyto dotace jdou; bylo by zajímavé vědět, kolik rezortních dotací (nebo z VPS) například obdržela Praha. V časopise došlo dále k výměně názorů členů redakční rady na téma posttotality. V červnovém čísle ji zahájil Ing. František Navrátil, který pro číslo napsal tento úvodní článek: Co je posttotalitní stát? Nejprve bych se chtěl čtenářům, nebo chcete-li, poplatníkům omluvit, že je tato úvaha za jejich peníze tištěna. V každém případě je nutno respektovat názor, že tento zpravodaj má především informační úlohu. Na druhé straně i jiní vedou různé úvahy a polemiky například v televizi a i tam je to za peníze poplatníků. Nuže, dovolte nám psát o historii a vést úvahy při zachování základní úlohy - podávat informace ze Zastupitelstva, z Rady, o dění v Králově Poli. Chtěl bych rozvinout úvahu pana prezidenta Václava Havla o tom, zda jsme ještě postkomunistický stát, nebo již vyspělá demokracie, jak o tom nedávno hovořil. - Co je znakem demokratického státu? Především je to střídání demokratických vlád - republikánů a demokratů, konzervativců s liberály, vlády křesťanských stran se sociálními demokraty atp. Volič se střídavě rozhoduje pro jednu nebo druhou alternativu podle toho, který program je v dané době přitažlivější, která strana má v té době schopnější představitele, a například podle serióznosti těchto představitelů volí různé alternativy, při zachování toho základního - tržního hospodářství a demokracie, tedy při zachování hodnot, pro které jsme se tak jednoznačně rozhodli v listopadu Voliči ve vyspělé demokracii nehrozí ať skutečné nebo domnělé, nebo dokonce záměrně vymyšlené nebezpečí, že tyto základní hodnoty ztratí v případě vítězství nevládní, respektive opoziční strany. Pokud takové nebezpečí hrozí, nebo z něho máme strach, nebo s tímto nebezpečím někdo straší - pak, podle mého názoru, stále žijeme v posttotalitním státě. Při otištění tohoto článku však došlo ke zkomolení smyslu poslední věty vynecháním této části textu ( s tímto nebezpečím někdo straší pak, podle mého názoru, ; text je označen podtržením), a proto byla v příštím červencovém čísle otištěna příslušná "Oprava". Své stanovisko zde též publikovala členka redakce paní Jana Novotná, která je nadepsala Posttotalitní stopy v nás" a uváděla v něm doslova: S rozpaky jsem přečetla úvodník "Co je posttotalitní stát?" Ing. F. Navrátila v minulém čísle našeho zpravodaje, s nemenšími rozpaky pak vyslechla nabídku redakce, že mohu na úvahu svého redakčního kolegy dle vlastního uvážení odpovědět. I když dobře vím, že úroveň vysoké politiky, odehrávající se daleko za hranicemi Králova Pole, vytváří kvalitu našeho každodenního života, přesto se domnívám, že do časopisu, věnujícímu se životu našeho velkého, hezkého, kulturního brněnského předměstí, politická polemika celostátního rozsahu nepatří. Také je jednou jisté, že o tom, jak dlouhý bude tah politického kyvadla, zda bude po volbách řídit věci veřejné politické uskupení takové či makové, rozhodné svéprávný volič. Když se ale kolem mne minulého poklidného nedělního odpoledne přehnala po Husitské ulici agresivně rozburácená Kawasaki, řekla jsem si: Proč vlastně ne! Proč se nezamyslet nad stopami totality v našem domě, u sousedů, o dvě ulice dál za náměstím, ve svém srdci. Nezeptat se, proč ještě dnes, v době rozvíjející se konkurence, k nám není některá podavačka vlídnější, proč se zase s kýmsi baví a nás nechá přešlapovat u pultu. Proč nám v deset večer sdělí v soukromé restauraci, že už je kuchyně zavřená a pošlou nás o dům dál. Proč kolem sebe vidíme tolik chamtivosti, nepoctivosti, závisti, nepořádku. Proč se musíme třást o peněženku a někdy snad i o život. Proč na nás naše 9

10 biografy chrlí braky. Proč... Záleží, soudím, především na osobním postoji a příkladu každého z nás, jak brzy se s nedobrými jevy posttotalitní scény vypořádáme. Vše už směřovalo k volbám, jak toho byla svědectvím i tato poznámka Ing. F. Navrátila nazvaná "Zastupitelstvo pomalu končí", která se objevila v čísle ze září 1994: Blíží se nové komunální volby, mandát nynějších členů Zastupitelstva brzy vyprší. Zamysleme se poněkud nad tímto čtyřletým obdobím. Stále se hovoří o transformaci ekonomiky, ale v této zemi probíhá transformace celé společnosti - z totalitní na demokratickou. Legislativa v mnoha případech neodpovídá současným potřebám. Nejsou stále ujasněné kompetence a v uplynulém období docházelo k jejich změnám. Mnohdy to bylo dosti složité. Většina členů zastupitelstva se ucházela o svůj mandát, aby pomohla polistopadovému vývoji, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. Mnohdy (zastupitelé) vytrvali na radnici do pozdních večerních hodin, aby se "dohadovali" nad obecními problémy. Za svoji činnost v Zastupitelstvu si jako jedni z mála v Brně neodhlasovali žádné odměny. K posouzení jejich práce jste kompetentní vy, milí občané. Zmínku ještě zasluhuje pasáž, kterou zařadil Ing. J. Václavek jako poslední část rubriky "Paradoxy" a uveřejnil v tomtéž zářijovém čísle. Napsal v ní: Zařazeno po uzávěrce (tj. po 22. srpnu 1994): V pátek 26. srpna t.r. nevěřím při poslechu rozhlasu svým uším. Výkonná rada ODS (Občanské demokratické strany) prý uložila ministerstvu financí České republiky připravit návrh ústavního zákona o zákazu sestavovat jiný rozpočet ČR než vyrovnaný. Ne, že bych byl v zásadě proti vyrovnaným rozpočtům, ale tento způsob mně navozuje obavu, že některé z příštích usnesení Výkonné rady ODS bude ukládat příslušnému státnímu orgánu připravit zákon o vedoucí úloze ODS v České republice. Je přirozené, že ODS bude v Brně usilovat o ovládnutí radnice (podobně jako řada jiných stran). Není už tak obvyklé, aby veřejně známé rozpory mezi dvěma vnitrostranickými brněnskými frakcemi musela řešit Praha - prostřednictvím jí vyslaného zmocněnce. Pragocentrismu si zřejmě Brno užilo dosud málo! Tyto výpady proti jiné politické straně v časopise Královo Pole vyvolaly nespokojenost i protesty a staly se též předmětem jednání na zasedání Zastupitelstva MČ. Šéfredaktor časopisu Ing. Václavek byl proto nucen otisknout v říjnovém čísle ve stejné rubrice "Paradoxy" tuto omluvu: Na tomto místě jsem v minulém čísle zařadil dva odstavce o tom, co se mi v demokratickém politickém systému nelíbí. Vzhledem k reakci části poslanců Zastupitelstva MČ Kr. Pole, že tento měsíčník se nemá zabývat problémy, přesahujícími Královo Pole, se omlouvám, že jsem tyto odstavce zařadil po uzávěrce, aniž by prošly redakční radou. Tehdy už klepaly na dveře obecní volby, kterým je věnována v této KRONICE následující samostatná kapitola. 10

11 KOMUNÁLNÍ VOLBY Tyto volby se konaly ve dnech 18. a 19. listopadu 1994 a patřily k nejvýznamnějším událostem roku. Jejich příprava v naší MČ začala už před prázdninami, když v červnu 1994 členové Zastupitelstva schválili možnost prezentace jednotlivých volebních stran ve svém měsíčníku a když dále schválili rozmístění vývěsek těchto stran na budově Úřadu MČ na Palackého třídě č. 59. Na mimořádném zasedání konaném 27. června 1994 pak zastupitelé rozhodli, že v listopadových volbách bude do Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole zvoleno opět 30 poslanců. Červencové i srpnové číslo časopisu KRÁLOVO POLE přineslo tento informační text: Možnost volebním stranám pro podzimní volby! Zastupitelstvo městské části Kr. Pole se rozhodlo věnovat v říjnu t.r. dvě stránky uvnitř tohoto časopisu pro předvolební kampaň. Volební strany, kandidující v Kr. Poli, mohou písemně požádat do 31. srpna 1994 (k rukám tajemníka ÚMČ Kr.Pole) o možnost vytisknutí svého textu (neodporujícímu tiskovému zákonu). Zastupitelstvo MČ bude žádosti schvalovat 12. září 1994 (odsouhlaseny budou jen volební strany). Text bude třeba dodat do 19. září 1994 přibližně v rozsahu, který se dá umístit do rámečku, ve kterém je tato výzva. Všechny rámečky budou stejně velké a budou úměrné počtu žadatelů (tento rámeček odpovídá osmi žadatelům). K redakci takovéto dvoustránky budou strany, uveřejňující text, přizvány. V zářijovém čísle časopisu pak byly v souvislosti s připravovanými komunálními volbami uveřejněny tyto dvě výzvy: 1) Výzva občanům Městské části Brno-Královo Pole! Dle ustanovení 6 zákona o volbách do zastupitelstev v obcích má právo volit ve dnech 18. a občan České republiky, což musí každý občan prokázat ve volební místnosti zápisen v občanském průkazu. Vyzýváme proto občany, kteří si dosud nezajistili zápis občanství do občanského průkazu, aby tak učinili na matrice Úřadu městské části Brno-Královo Pole, Palackého třída č. 59, I. poschodí dveře č. 8 v pondělí v době od 7.30 h do h nebo ve středu v době od 7.30 h do h. Zápis o občanství České republiky v občanském průkazu lze vyřídit i na matrikách ostatních Úřadů městských částí v Brně. 2) Výzva politickým stranám a politickým hnutím Vyzýváme politické strany a politická hnutí, které budou předkládat kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole, aby ve smyslu ustanovení 20, odstavce 2, zákona o volbách do zastupitelstev obcí ve lhůtě do (60 dnů přede dnem voleb) delegovaly dva členy a dva náhradníky do místní volební komise. Jmenování zapisovatele místní volební komise pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole bude zveřejněno na úřední tabuli Úřadu městské části Brno-Královo Pole do

12 Komunálních voleb v roce 1994 se mohlo zúčastnit svými kandidáty celkem 48 politických stran a 25 politických hnutí registrovaných na Ministerstvu vnitra České republiky. Tuto a mnoho dalších informací se čtenáři dozvěděli v zářijovém čísle ze stati 1. náměstka starosty Ing. Jiřího Václavka nadepsané "Ke komunálním volbám". Oznamoval v ní všem občanům naší MČ Brno-Královo Pole, že se bude volit jednak do Zastupitelstva města Brna (ZMB) a dále do Zastupitelstva městské části (ZMČ). Pro celé Brno bude tentokrát pouze jeden obvod, což prakticky znamenalo, že voliči v Králově Poli budou volit poslance ZMB tak, že u každé strany či hnutí si budou vybírat ze všech 55 kandidátů a při volbě do ZMČ si budou vybírat až ze 30 kandidátů. Každý volič dostane dva hlasovací lístky (pro ZMB a pro ZMČ) a na každém budou uvedeni kandidáti všech politických stran, jež kandidují do příslušného zastupitelstva. Voliči budou mít možnost volit (křížkovat): a) buď jednu volební stranu, b) nebo jednu volební stranu a jednotlivé kandidáty z kterékoli jiné strany, c) případně pouze jednotlivé kandidáty z kterékoli strany. Pokud půjde o možnosti b) či c), může volič zakřížkovat na kandidátce ZMB maximálně 55 a na kandidátce ZMČ Královo Pole maximálně 30 kandidátů. Volby se budou konat ve volebních okrscích, jejichž počet bude v naší MČ 29. To znamenalo, že v každém okrsku mohlo přijít k volbám v průměru 750 občanů. Volič musí být občanem České republiky, v den voleb musí mít nejméně 18 roků, nesmí být u něj zákonná překážka volebního práva a pro volby do Zastupitelstva MČ musí mít trvalé bydliště na jejím území. Odměna za členství v okrskové volební komisi bude činit 500,- Kč a přehled o tom, kdo bude dle adresy svého bytu kde volit, uveřejní říjnové číslo. (Tuto informaci však přineslo až číslo časopisu vydané v listopadu 1994 poznámka kronikáře). V říjnovém čísle byly v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ uveřejněny na dvou stranách texty, jimiž se představily občanům ty politické strany, které kandidovaly v Králově Poli, přihlásily do 31. srpna 1994 svůj zájem o zveřejnění textu a text dodaly v požadovaném termínu do 19. září Jednotlivé texty se nacházely v sedmi rámečcích, jejichž umístění bylo losováno na zasedání Zastupitelstva MČ 12. září Kromě toho bylo rozhodnuto, že listopadové číslo časopisu poskytne na dvou stránkách obdobnou možnost pro všech 12 volebních stran v Králově Poli a s touto další prezentací stran vyjádřila souhlas též Rada MČ. Pro předvolební kampaň bylo k dispozici ještě 10 informačních tabulí velkého formátu rozmístěných po Králově Poli a každá ze stran měla k použití ležatou tabuli formátu A3 za výlohami Úřadu MČ na Husitské ulici č. 1. Politické strany na dvou stranách říjnového čísla časopisu o sobě napsaly: Rámeček 1. STRANA ZELENÝCH Vážení občané, představujeme Vám naši stranu a občany navržené do Zastupitelstva naší MČ i města Brna a částečně náš záměr v příštím volebním období. Jelikož předpokládáme intenzivní stavební činnost v Králově Poli příští čtyři roky, budeme v tradici naší strany střežit nejen stávající kulturní zeleň, ale budeme dbát i o její rozšiřování pro období 12

13 předpokládané výstavby. Jistota občanů a jejich možná rekreace v přírodě nesmí být narušena. Dále se zaměříme na dokončení komunikačního systému, který podstatně odlehčí dopravě v obytných čtvrtích. Rovněž budeme usilovat o dokončení sportovišť a jejich uvedení do provozu (včetně koupaliště Dobrovského), abychom dosáhli lepšího využití volného času. V každém případě budeme podporovat soukromé iniciativy při doplňování infrastruktury našeho Králova Pole. Vážení občané, jistě jste již poznali, že jedině Strana zelených má ucelený ekologický program, který bude plnit tak, abychom se i v této oblasti přiblížili západní kultuře - je to náš volební cíl. Kandidátka členů Strany zelených (SZ) do MČ Královo Pole. - Ing. Josef Nekvapil - člen Rady MČ Královo Pole. Narozen v Brně, stavební inženýr pracující ve funkci stavebního technika, zakládající člen SZ na Moravě a ve Slezsku, předseda revizní komise celostátního výboru. - Ing. Büchner Leopold - narozen v Brně, zemědělský inženýr pracující ve funkci referenta BOZ a PO na Úřadu MČ Brno-střed, člen SZ od roku Ing.arch. Nýdrle Miroslav - člen Zastupitelstva MČ Královo Pole. Narozen 14. září 1927 v Brně, stavební inženýr, důchodce, zakládající člen SZ, předseda komise pro životní prostředí. - Jana Bartáková - narozena 21. května 1956 v Brně, vedoucí provozu v obchodě, zakládající členka SZ. Nezávislí členové na kandidátce Strany zelených se plně ztotožňují s volebním programem SZ. Rámeček 2. (ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ) Vážení občané Králova Pole! Za několik týdnů budete volit své zástupce do Zastupitelstva Králova Pole a Brna. Svěříte jim k řešení záležitosti, které se bezprostředně týkají vašeho dnešního života, ale i blízké či vzdálené budoucnosti. Obecní politika bývala vždy doménou zástupců sociálně demokratických stran. Bylo tomu tak po celou dobu existence první republiky a je tomu tak i dnes ve vyspělých zemích západní Evropy. Životní úroveň širokých vrstev obyvatel těchto zemí dokládá, že politická koncepce sociální demokracie není pouhým teoretizováním. Čeho chtějí sociální demokraté dosáhnout na radnici v Králově Poli a v městě Brně: 1) Na Magistrátě skončit s praktikami vlády rozpolcené strany a účastníků tajné dohody. Dosavadní způsob hospodaření s penězi i s majetkem je třeba dostat pod veřejnou kontrolu. 2) Zamezit výprodeji majetku města, aby příjem z pronájmů zůstal příjmem i v budoucnosti. S odůvodněným prodejen nebo pronájmem nemovitostí ve veřejné soutěži musí být občané seznámeni předem. 3) Změnou organizace práce na úřadech zjednodušit a zrychlit vyřizování záležitostí občanů. 4) V Králově Poli vyřešit tyto problémy: přítomnost strážníků na ulicích, kteří zakročí vždy, kdy je toho zapotřebí; organizace silniční dopravy, parkování a zrychlení hromadné dopravy; koupaliště Dobrovského; poliklinika Dobrovského; tržnice; zvelebení parků; oblast sportovních stadionů; výstavba levnějších bytů; pronájem nebytových prostor pro zdravotní péči a chybějící služby a obchody; rekreační oblasti Sadové a rybníčků nad Sv. Antoníčkem; zpřístupnění hřišť. Sporné klíčové problémy řešit za spoluúčasti všech občanů, kterých se týkají, například formou hlasování všech občanů (plebiscitu). Sociální demokraté chtějí, aby Královo Pole bylo hrdou, moderní a vzkvétající částí a město Brno aby nabylo své dřívější velikosti, co nejméně svázáno centrální mocí v naší krásné spolkové zemi Moravě. 13

14 Až budete zvažovat svou volbu, uvědomte si, že České straně sociálně demokratické jde o dělnou a pro vás přívětivou královopolskou radnici a o poctivý odborně zdatný Magistrát pro celé Brno. Dobrou volbu komunálních politiků vám za sociální demokracii přeje Ing. Jiří Václavek, 1. místostarosta. Rámeček 3. KOALICE PRO KRÁLOVO POLE Koalice Liberální strany národně sociální, Svobodných demokratů a nestraníků Koalice staví do voleb osobnosti, které mají vlastní zkušenosti s komunální politikou a podrobně znají Vaše problémy a potřeby. Za Koalici kandiduje starosta Králova Pole Ing.arch. Oldřich Prokeš, starosta Sokola Královo Pole Ivan Kolejka, odborník v oblasti tepla, hluku a osvětlení profesor Ing. Jiří Vaverka, současní poslanci v Městské části Královo Pole, pracující v oblasti sociální, sportu, výstavby, zdravotnictví, kultury a informování veřejnosti Ing. František Navrátil, Jana Kubištová a Ing. Oldřich Vinkler, dále odborníci, mající stálý styk s Vámi občany v oblasti zaměstnanecké, služeb, zdravotní a sociální péče. 30 kandidátů = 30 schopných, pracovitých a obětavých lidí ochotných pokračovat v započatém díle ku prospěchu Vás občanů, ku prospěchu Králova Pole Volte koalici LSNS, SD a nestraníků Vaše volba našich kandidátů je zárukou zachování ducha spolupráce a demokratických ideálů na naší radnici Volte naši koalici - zvolíte!!! Královo Pole!!! Rámeček 4. (ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ) Volte jistotu KDU - ČSL Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - Naše kořeny jsou v konzervativních křesťanských tradicích, které jsou základem evropské kultury. - Naši kandidáti jsou spolehliví lidé s čistou minulostí. - Nespoléháme na "osvícené vůdce", ale na soustavnou práci našich zvolených zástupců. S naším volebním programem se můžete podrobně seznámit v 18 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Královo Pole Husitská č. 1. Rámeček 5. Rámeček 6. (OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA) ODS Zveme Vás k volbám Máte příležitost k odpovědnému rozhodnutí (KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY) 14

15 Místní výbor KSČM Ve volebním programu klademe hlavní důraz na řešení: 1) bydlení, další výstavbu bytů, zejména pro mladé rodiny s dětmi, sociální byty a ochranu nájemníků 2) ekologii, ochranu životního prostředí, parků a zeleně 3) ochranu spotřebitele a zvyšování zaměstnanosti 4) zkvalitňování sociální a zdravotní péče 5) zvyšování bezpečnosti občanů 6) rozvoj vzdělávání, kultury a tělovýchovy 7) účast občanů na řízení a řešení veřejných záležitostí 8) právní subjektivity MČ ve statutu města Brna Tyto zásady chceme uskutečňovat ve spolupráci se všemi občany Králova Pole. Rámeček 7. (SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA) Tento rámeček zůstal prázdný s oznámením: Text nedodalo SPR-RSČ Stanovisko k blížícím se komunálním volbám vyjádřil v úvodní stati říjnového čísla rovněž pan starosta Ing.arch Oldřich Prokeš těmito slovy: Vážení občané, je mnoho hodnot, které zásadně ovlivňují náš život. Rodina, zdraví, zaměstnání, bydlení. Zdánlivě nedůležité ve srovnání s tím se jeví téma místní (komunální) politiky. Soupeření stran o přízeň voličů, vzájemné hašteření, praní špinavého prádla, spíše odrazují, než vedou k občanskému životu - hodnotám, jako je spolupráce, fér hra, pomoc potřebným, vzájemná důvěra. Společenské klima, ve kterém jako občané žijeme, již pokládá za samozřejmost naše současné politické prostředí. Pracovní zaneprázdnění a povinnosti v rodině vedou k omezení zájmu o problematiku demokracie a politiky vůbec. Domnívám se, že tento pohled není správný a že je třeba neustále sledovat chování politiků politických stran, že úsilí o demokracii a svobodu nemá konce. Vyjádřením tohoto občanského zájmu o věci veřejné jsou volby. Rozhodujte se, vážení občané, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nepodceňujte úlohu komunálních voleb. Hodně štěstí a rozvahy Vám přeje Váš starosta (vlastnoruční podpis) Listopadem 1994 končilo funkční období všech členů dosavadního Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole a jako jisté měřítko o jejich podílu na aktivní činnosti byly v listopadovém čísle uveřejněny u jednotlivých zastupitelů údaje o jejich účasti na zasedáních. Zajímavá byla též informace o jejich dřívější a pozdější stranické příslušnosti. Abecední seznam všech zastupitelů obsahuje celkem 33 jmen, neboť tři z nich byli v průběhu funkčního období vystřídáni. Přehled politické příslušnosti jednotlivých zastupitelů a jejich účasti na jednáních ZMČ Brno-Královo Pole Příjmení a jméno zvolen za nyní účast % Bárta Aleš KDU-ČSL nezávislý 63,6 2. Benkovič Pavel, Ing. MSDB(SZ) nezávislý 72,7 3. Buchta Stanislav, Ing. KDU-ČSL-nezávislý KDS 84,8 4. Crhová Hana, Ing. OF nezávislá 78,7 5. Čmelík Vítězslav MSDB(HSD-SMS) nezávislý 51,5 15

16 6. Dvořák Karel, Ing. MSDB(HSD-SMS) nezávislý 100,- 7. Elederová Jana, Mgr. MSDB(HSD-SMS) - 66,6 poslankyní do ledna l Hanzl Robert, Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL 96,9 9. Harth Radim MSDB(LDS) ODA 27,2 10. Hynšt Milan, Ing. ČSS LSNS 66,6 poslancem od února Klecanský Roman MSDB(HSD-SMS) nezjištěno 33,3 12. Kopečný Ivan, Ing. OF-KAN ODS 93,9 13. Kratochvíl Karel KDU-ČSL KDU-ČSL 96,9 14. Kubištová Jana MSDB(HSD-SMS) SD 96,9 15. Kumprecht Marek, Ing. MSDB(SZ) - 77,7 poslancem do ledna Mihalovič Ladislav, Ing. OF ODS 66,6 17. Musilová Věra,RNDr.CSc. OF ODS 81,8 18. Müller Jaroslav MSDB(ČSS) ODS 100,- 19. Navrátil František,Ing. MSDB(ČSS) LSNS 81,8 20. Nekvapil Josef, Ing. SZ SZ 90,9 21. Nýdrle Miroslav,Ing.arch. MSDB(SZ) SZ 93,9 22. Pexídr Bohumil, Ing. OF(KAN) - 100,- poslancem do února Plšek Jaroslav,RNDr.CSc. OF KDU-ČSL 90,9 24. Prokeš Oldřich,Ing.arch. MSDB(HSD-SMS) SD 100,- 25. Růžička František, Ing. SZ nezávislý 100,- 26. Slavotínková Antonie,MUDr.KDU-ČSL KDU-ČSL 90,9 27. Tesařík Igor KAN ODS 84,5 28. Václavek Jiří, Ing. MSDB(ČSSD) ČSSD 100,- 29. Večerková Jarmila, PhDr. OF nezávislá 96,6 poslankyní od března Vinkler Oldřich, Ing. MSDB(ČSS) LSNS 63,6 31. Vráblík Vladimír, Ing. KSČM KSČM 78,7 32. Zíma Jiří OF nezjištěno 48,4 33. Žák Petr KSČM nezávislý 54, Poznámka: MSDB = Moravskoslezský demokratický blok. Byla to koalice pěti stran - viz závorku. Na dvou vnitřních stranách (4-5) listopadového čísla časopisu se ve dvanácti rámečcích prezentovaly strany a koalice, které se zúčastnily voleb Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole. Byly to: Rámeček 1. (OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA) Vážení občané, znovu uplatněte svoji rozvážnost a odpovědnost nyní poprvé i v komunálních volbách. Stejně tak budou k výkonu svých funkcí přistupovat naši kandidáti. Společně jsme schopni zajistit stabilitu, spokojenost, prosperitu a rozvoj naší obce. ODS Královo Pole Jsem přesvědčen, že zlepšením komunikace a spolupráce s občany a za jejich přispění lze účinně přehodnotit priority nově prováděných akcí organizovaných Zastupitelstvem městské části, ve prospěch občanů Králova Pole. Dále je nezbytné pokračovat v úsilí o zprůhlednění všech aktivit na Úřadu městské části a předložit je veřejné kontrole. Ing. Ivan Kopečný, 2. místostarosta Královo Pole je významné brněnské předměstí. Soudím, že jeho hospodářské i kulturní možnosti přesahují současný stav věcí. Ráda bych pomohla vydobýt naší městské části význam a místo, které jí v Brně historicky náleží. Jana Novotná, úřednice pošty Myslím, že je potřeba vytvářet podmínky pro trvalé oživení výstavby nových bytů a rodinných domků, rekonstrukce a modernizace 16

17 obecních nájemních domů a zřizování vhodných objektů pro sociální bydlení s pečovatelskou službou pro starší a invalidní spoluobčany. Je třeba též zasadit se všemi výchovnými a sankčními prostředky o zvýšení čistoty našich ulic. Ing. Marie Fialová, projekční kancelář Jsem přesvědčena, že je třeba přenést více pravomocí a větší část z rozpočtu města na městské části. Rozhodování z úrovně městské části - například o výstavbě, prodeji, pronájmu místního významu - je osobnější a přehlednější jak pro občany, tak pro zastupitele. Určitě by se zrychlil postup vyřizování. Eva Justová, pracovnice MMB Rámeček 2. KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE A KŘESŤANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA pro komunální volby v městské části Brno-Královo Pole si Vás dovoluje pozvat na setkání s kandidáty ODA a KDS do místního zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole. Toto setkání se uskuteční dne v sále Semilassa se začátkem v h. ODA Vás rovněž srdečně zve na předvolební mítink dne v h na náměstí Svobody za účasti kandidátů ODA do Zastupitelstva města Brna. Dne od h proběhne na Zelném rynku neformální setkání s kandidáty a čelnými představiteli ODA. Jste srdečně zváni do informačního střediska ODA na náměstí Svobody, kde budete mít příležitost setkat se ve dnech s čelnými politiky ODA. KDS Vás zve na mítink dne , jenž se bude konat na náměstí Svobody od h za přítomnosti předních politiků KDS. Chcete-li nám být nápomocni při naplňování našeho hesla "Bezpečnost - rozvoj - prosperita", s nímž jdeme do voleb, vyjádřete nám svoji podporu. Rámeček 3. (ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ) Nejste dosud rozhodnuti, koho volit na radnice v Brně? Poradíme Vám. Odpovíte-li si kladně na některé z otázek: - Považujete ceny zboží (maso, zelenina) a služeb (doprava, energie) vzhledem k Vašemu platu za nepřiměřeně vysoké? - Myslíte si, že "zástupci" na brněnské radnici se starají víc o sebe než o město? - Máte obavu, že Vás při cestě městem okradou a doma najdete vyloupený byt? - Nemáte za co získat byt pro Vaše začínající manželství? - Jste si nejisti, zda nezůstanete v nemoci či ve stáří opuštěni a bez zdravotní pomoci? - Považujete dosavadní pražské tlumení přirozených a oprávněných brněnských a moravských nároků za nenormální? pak volte ty, kdo tento stav chtějí změnit a hlásí se k filozofii sociálně demokratických stran na Západě, volte Českou stranu sociálně demokratickou a ty jednotlivce z jiných stran, kterým důvěřujete! Na hlasovacích lístcích, které dostanete, je ČSSD uvedena pro Královo Pole (vpravo nahoře) a pro město Brno (vpravo dole). Rámeček 4. (ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ) Volte jistotu KDU - ČSL Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 17

18 Co chceme především: - vytvořit v Králově Poli bezpečné, zdravé a pěkné životní prostředí - zajistit dostatečně širokou a fungující síť služeb - připravovat podmínky pro slušné bydlení všech generací - přispět k rozvoji kulturního života a příležitosti ke vzdělání Rozhodněte o svém domově! Rámeček 5. KOALICE Sdružení pro republiku-republikánská strana Československa Sdružení důchodců České republiky Výběr z komunálního programu: Kandidáti koalice SPR-RSČ, SDČR při své práci v Zastupitelstvu města Brna budou prosazovat - zvýšení bezpečnosti občanů města vydáním jednoznačných obecně závazných vyhlášek, které umožní městské policii v součinnosti s Policií České republiky důrazně potírat narůstající kriminalitu především cikánského etnika, kdy stávající Zastupitelstvo nedokázalo mimo bezzubého hlášení městského rozhlasu cokoli podniknout. - v sociální oblasti se zaměříme mj. na vytvoření důstojných životních podmínek pro staré a postižené spoluobčany, neboť obec jako základní článek státu musí dbát o to, aby tito občané, které asociální politika ODS uvrhla do propasti bídy, nebyli odkázáni na vybírání zbytků z popelnic. - musí být provedena řádná inventarizace bytového fondu v majetku města a tento využívat tak, aby přednost při získání obecního bytu měly mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší občané oproti různým jednotlivcům a mafiím hromadně skupujícím byty za účelem spekulace. Záleží však na Vás, jak se v nadcházejících volbách rozhodnete a kdo usedne na brněnské Radnici. Rámeček 6. (KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY) Zůstal prázdný s oznámením: Vyhrazeno pro KSČM Rámeček 7. HNUTÍ DŮCHODCŮ ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY Důchodci za životní jistoty (DŽJ) Hnutí důchodců za životní jistoty je organizací sdružující převážně důchodce a občany předdůchodového věku, ale i zdravotně postižené, sociálně ohrožené i ostatní občany, nezávisle na jejich politických názorech. Členové DŽJ neplatí žádné členské příspěvky. Pod heslem "Za životní jistoty - za důstojné stáří" je uplatňován všestranný zájem o životní úroveň občanů, jak požaduje Všeobecná deklarace lidských práv, vyhlášená OSN. DŽJ usiluje mimo jiné o zákony a právní předpisy, které vytvoří spravedlivý systém důchodového a sociálního zabezpečení, aby se nikdo nemusel obávat o svoji budoucnost. Nyní nás znepokojuje hlavně: všeobecný úpadek národní hrdosti, snižování životní úrovně a bytové těžkosti u velké skupiny lidí, neúnosné zvyšování kriminality a zhoršování zdravotní a lázeňské péče občanů. Dva a půl miliónu důchodců představuje silnou sociální skupinu, a proto máme právo a povinnost mít své zástupce všude tam, kde se nyní rozhoduje o nás, ale bez nás. Zástupci organizací Důchodci za životní jistoty (DŽJ) a Svaz důchodců České republiky (SDČR) se dohodli, že v Brně půjdou do 18

19 nastávajících komunálních voleb se společnou kandidátkou, protože v jednotě je síla. Zvolení poslanci budou řešit a hájit zájmy důchodců a sociálně slabých vrstev obyvatel. Rámeček 8. (STRANA ZELENÝCH) Zůstal prázdný s oznámením: Vyhrazeno pro Stranu zelených Rámeček 9. MORAVSKÁ NÁRODNÍ STRANA Vážení spoluobčané, zanedlouho dostanete příležitost v komunálních volbách rozhodnout o další budoucnosti města Brna jako celku, i městské části, ve které žijete. Jistě si všichni přejeme, aby nejen Brnu, ale i celé Moravě byla vrácena staletá důstojnost a vážnost založená na respektování jejich práv a na jejím rovnoprávném postavení v rodině historických evropských zemí. Moravská národní strana je vyhraněnou promoravskou politickou silou, jejímž základním programovým cílem je prospěch a rozvoj Moravy, blahobyt a spokojenost obyvatel moravských měst a obcí. Tento základní cíl prosazuje nekompromisně a zásadově. Jsme přesvědčeni, že Moravané jsou schopni řídit a spravovat své věci sami, bez poručníkování, poučování a rozhodování zvenčí. Chceme odbourat současný stav, kdy o všech zásadních moravských problémech se rozhoduje v Praze. Brno v tomto našem snažení hraje prvořadou úlohu a s Vaší podporou jsme odhodláni vrátit mu důležitost a postavení odpovídající významu moravské metropole. Ing. Ivan Dřímal, předseda Moravské národní strany STRANA MORAVSKÉ ZEMĚ Rámeček 10. STRANA PODNIKATELŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ A ROLNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní směry komunální politiky 1. Posílení obecní samosprávy a) Zajištění finančního hospodaření b) Omezení státního vlivu 2. Zjednodušení samosprávy a odbourání nadměrné byrokracie a) Fungující samospráva b) Větší zjednodušení samosprávy c) Privatizace komunálních služeb 3. Větší podíl občanů a) Větší vliv občanů na činnost obcí 4. Obecní financování a) Finanční obecní reforma 5. Rozvojové programy a) Humánní rozvoj měst a obcí b) Bezpečnost občanů c) Zdravotnické služby d) Bytová politika e) Modernizace udržování památek f) Více využití kulturních ploch g) Podpora podnikatelů 6. Sociální politika a) Zásady komunální politiky v oblasti sociální b) Zařízení pro děti a mládež c) Sociálně slabší skupiny d) Prevence drogových závislostí 19

20 7. Komunální politika životního prostředí a) Cíle komunální politiky životního prostředí 8. Komunální politika vzdělání 9. Komunální kulturní politika a) Podpora kultury jako povinnost b) Kultura bez ideologie c) Kulturní vzdělání 10. Komunální politika využití volného času a) Sport a aktivní využití volného času b) Zařízení pro volný čas a sport Rámeček 11. DEMOKRATICKÁ UNIE DEU Nejen prosperita, ale i morálka a právo Oslovujeme občany Králova Pole! Oslovujeme také dosud mlčící většinu a ty, kteří nejsou spokojeni s vývojem naší společnosti! Žádný z našich členů nebyl členem ani kandidátem KSČ, StB a Lidových milicí. Základní cíle naší politiky: - Nejen ekonomický rozvoj společnosti, ale i návrat morálky a práva! - Zákon platí pro každého stejně za všech okolností! - Stát zajišťuje - bezpečnost slušným občanům doma i v ulicích - spravedlivé potrestání zločinců a podvodníků bez ohledu na jejich minulé i současné společenské postavení. Zákon o volbách dovoluje zahájit volební kampaň My to dodržíme!!! Náš volební program dostanete do svých poštovních schránek. Rámeček 12. KOALICE PRO KRÁLOVO POLE Koalice Liberální strany národně sociální Svobodných demokratů a nestraníků Vážení občané, děkujeme Vám za ohlasy na hlavní programové cíle naší KOALICE. Jsme potěšeni, že vyjadřujete podporu koalici, která staví na zkušenostech svých kandidátů z komunální politiky a není poplatná úzkým stranickým zájmům. Těšíme se na Vaši volební účast Zvolíte-li naši Koalici, zvolíte Královo Pole Oldřich Prokeš, v.r. Kolejka, v.r. Ing.arch. Oldřich Prokeš Ivan Kolejka, starosta Sokola starosta MČ Brno-Královo Pole Brno-Královo Pole Při volbách do Zastupitelstva MČ měli královopolští občané možnost rozhodnout se pro kandidáty některé z těchto dvanácti uvedených stran, hnutí, sdružení či koalic. Pro volby do Zastupitelstva města Brna pak měli těchto možností dokonce osmnáct. Tolik kandidátních listin zaregistrovala brněnská volební komise a na společném hlasovacím lístku byli kandidáti uvedeni v tomto pořadí: 1) Jiná volba - Strana demokratické levice (SDL) 2) Svobodní demokraté - SD(OH) 3) Liberální strana národně sociální (LSNS) 4) Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 5) Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 6) Koalice politických stran - Sdružení pro republiku-republikánská strana Československa (SPR-RSČ), Sdružení důchodců České republiky (SDČR) 20

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 1996 až 2006

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 1996 až 2006 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 1996 až 2006 Výsledky voleb 1996 První volby do zastupitelského orgánu samostatné České republiky, Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, se konaly

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému Tschechisch Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby Základy dolnosaského komunálního volebního systému Základy dolnosaského komunálního volebního systému V Dolním Sasku se každých pět let volí

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt

Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října Harmonogram úkolů a lhůt Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt

konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt ŘÁDNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66

července 83 (do 2 dnů po vytvoření volebních obvodů) 24. července července 66 (do 16 hodin) 10. srpna od 10. srpna do 16. srpna 66 Řádné volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 - Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve

Více

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt

DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února Harmonogram úkolů a lhůt DODATEČNÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané dne 5. února 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 13.března 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona

Více

ZA-Archiv Nummer hours before elections (Chamber of Deputies) Czech Republic. - Czech language -

ZA-Archiv Nummer hours before elections (Chamber of Deputies) Czech Republic. - Czech language - ZA-Archiv Nummer 3126 24 hours before elections (Chamber of Deputies) 1996 - Czech Republic - Czech language - číslo dotazníku: Volby 1996 číslo tazatele: kraj Z tohoto seznamu 16 stran, které nyní kandidují

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15.

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15. Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2009 5. volební období 1221 USNESENÍ Poslanecké sněmovny z 56. schůze 15. května 2009 ke Zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona)

dne 16. ledna 2016 Zákaz změny vymezení volebních okrsků ( 26 odst. 4 zákona) NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ konané ve vazbě na zákon č. 15/ Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon

Více

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 I. podle

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt

NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ dne 4. února 2017 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s.

Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. Stanovy spolku Pro Jedničku, z. s. 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Pro Jedničku, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Loretánská 174/3, 118 00 Praha 1 2. ÚČEL spolku 2.1 Spolek je dobrovolným,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt

OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října Harmonogram úkolů a lhůt OPAKOVANÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE dne 22. října 2011 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby

Datum Úkol Gestor. Nejpozději přede dnem volby Harmonogram úkolů a lhůt pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 11. ledna 2013 a 12. ledna 2013; případné II. kolo ve dnech 25. ledna 2013 a 26. ledna 2013 vyplývajících ze zákona č. 275/2012

Více

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Státní volební komise na svém zasedání dne 8. dubna

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje

Orgány územní samosprávy. Orgány obce Orgány kraje Orgány územní samosprávy Orgány obce Orgány kraje Zastupitelstvo obce (města, městského obvodu či části) do 500 obyvatel 5 až 9 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až 15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* )

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve ním č. 80 sídlo: Zlín 10. a 11. ledna 2014 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt* ) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY DOPLŇOVACÍ VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ve volebním obvodu č. 30 sídlo: Kladno 18. a 19. března 2011 (1. kolo) Harmonogram úkolů a lhůt *) vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s.

20 let Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o.s. Odborná konferencia a Snem APÚMS SR 9. - 11. apríla 2014 Grand hotel Permon /Podbanské/ Komunálne voľby alebo ako to je, keď sa zvolebnieva v ČR Ing.

Více

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000

Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS. o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zastupitelstvo města Brna ZÁPIS o průběhu zasedání Zastupitelstva města Brna č. Z3/020 konaného dne 30. června 2000 Zasedání bylo svoláno v souladu s článkem 3, odstavcem 2 platného Jednacího řádu ZMB

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 31.5 a 1.6.1996 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. Volební

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á. č. j. Vol 59/2006-31 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr.

Více

NA ÚZEMÍ ČR a

NA ÚZEMÍ ČR a VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ NA ÚZEMÍ ČR 11.6. a 12.6. 2004 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 4 Porovnání místních výsledků s celostátními str.

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017

Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 vyplývajících ze zákona o volbách do Parlamentu a vyhlášky Ministerstva vnitra

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky

S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 9. března 2011 č. 172 S T A T U T Rady vlády po energetickou a surovinovou strategii České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Zastupitelstvo města Brna

Zastupitelstvo města Brna Zastupitelstvo města Brna Členům Zastupitelstva města Brna Úřadům městských částí v Brně Řediteli Archivu města Brna Vedoucím úseků a odborů Magistrátu města Brna Z Á P I S o průběhu ustavujícího zasedání

Více

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Státní správa a samospráva Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., Dubí 1 Veřejná správa Státní

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ E. Nápravníka Býšť, okres Pardubice Sídlo spolku:

Více

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev

Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Výsledky Studentských voleb 2016 do krajských zastupitelstev Projektu Studentské volby 2016 do krajských zastupitelstev se ve dnech 20. až 21. září 2016 zúčastnilo 254 škol: 124 gymnázií, 136 středních

Více

Sociální nerovnosti a spravedlnost

Sociální nerovnosti a spravedlnost Sociologický ústav Akademie věd České republiky STEM - Středisko empirických výzkumů Jilská 1, 110 00 Praha 1 KARTY K DOTAZNÍKU Sociální nerovnosti a spravedlnost A 1 Podstatné 2 Velmi důležité 3 Důležité

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno,

VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ. Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád ÚMČ Úřad městské části města Brna, Brno - Starý Lískovec Klobásova 9, Brno, 625 00 Schválila RMČ s účinností od 1.3. 2012 1 OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační

Více

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR

Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Základní informace pro voliče o podmínkách hlasování ve společných volbách do Zastupitelstva města Přerova a Senátu Parlamentu ČR Prezident republiky vyhlásil volby na dny 10. října 2014 a 11. října 2014.

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ. Čl. 1. Základní ustanovení ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI, POBOČNÉHO SPOLKU JEDNOTY ČESKÝCH MATEMATIKŮ A FYZIKŮ Čl. 1. Základní ustanovení (1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS), pobočný spolek

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 9.6. a 20.6. 998 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. 0 Volební

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí

Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č.j.: 84/M/15, 2386/ENV/15 Statut Monitorovacího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení Monitorovací výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Monitorovací

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 48. jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 29. 1. 2010 v Mostě od 10,00

Více

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb.

115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. 115/2001 Sb. ZÁKON ze dne 28. února 2001 o podpoře sportu ve znění zákonů č. 219/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 183/2010 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. Část I. Volby představenstva a kontrolní komise. Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů stavebního bytového družstva VESELSKO, sídlem Hutník 1497, 698 01 Veselí nad Moravou (družstvo dále jen SBD nebo družstvo, shromáždění delegátů dále jen SD ) na svém jednání konaném

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ VOLEBNÍ ŘÁD SBD KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2014 VOLEBNÍ ŘÁD Stavebního bytového družstva Klášterec nad Ohří Část I. Volby představenstva a kontrolní komise Čl. 1 Základní ustanovení Shromáždění delegátů volí členy

Více

Volby do zastupitelstva 2014

Volby do zastupitelstva 2014 Volby do zastupitelstva 2014 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Valašské Klobouky Starosta města Valašské Klobouky v souladu s 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Více

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu 1 Volby do Evropského parlamentu Výsledky Studentských voleb do EP (28. a 29. 4. 2014) Hlasy jsou sečteny. Volební místnost se opět proměnila v knihovnu a komisaři se vrátili ke svým blízkým i ke svým

Více