KRONIKA Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRONIKA 1994. Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE. Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša. Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů."

Transkript

1 KRONIKA 1994 Městské části BRNO-KRÁLOVO POLE Zaznamenal kronikář Doc. Václav Peša Tento svazek má celkem -91- listů, slovy jednadevadesát listů. 1

2 OBSAH Úvod... 3 Samospráva a státní správa Komunální volby Výstavba a územní plán Občanské zahrady a Multicentrum Bytová problematika Školství a kultura Činnost spolků a organizací Zdravotnictví a sociální péče Publikace o Králově Poli Závěr

3 ÚVOD V úvodu chci poznamenat pouze toto: Podle získaných informací byla sice KRONIKA 1994 mým předchůdcem PhDr. Jiřím Adámkem napsána a odevzdána, ale zatím se mně ji nepodařilo objevit. Z toho důvodu jsem se rozhodl, že ji napíši sám, aby nevznikla v kronikářských záznamech nějaká mezera. Stalo se tak dodatečně, až když jsem zpracoval rukopis KRONIKY za rok Jako hlavní zdroj faktografických materiálů a údajů jsem mimo jiné zejména využil jednotlivých čísel časopisu Královo Pole, vydávaného každý měsíc pro všechny domácnosti, podniky a instituce naší městské části. 3

4 SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA Samospráva zabezpečuje potřeby územního obvodu, který spravuje a uvádí je do souladu se společenskými a místními zájmy. Tvoří ji zastupitelstvo, které je občany voleno na dobu čtyř roků. Členové zastupitelstva volí ze svého středu radu, starostu a dva jeho zástupce. Funkční období končí volbami nového zastupitelstva a volbou nové rady z řad jeho členů. Proti tomu státní správu je možno charakterizovat jako činnost jednak výkonnou, dále nařizovací a posléze organizátorskou. Vykonává ji Úřad městské části, který zabezpečuje úkony ve správním řízení, vydává rozhodnutí, povolení a příkazy. Úřad MČ tvoří starosta, který stojí v jeho čele, dále starostovi zástupci a pracovníci tohoto úřadu. Kontrolní činnost nad výkonem státní správy zabezpečuje místní zastupitelstvo, rada a komise, ve kterých pracují jednak členové zastupitelstva a dále odborníci i aktivisté. V komunálních volbách konaných 24. až 26. listopadu 1990 bylo v naší MČ Brno-Královo Pole zvoleno těchto 30 členů zastupitelstva: Příjmení a jméno Bydliště Strana-hnutí Prokeš Oldřich, Ing.arch. Staňkova 8a HSD-SMS 2. Klecanský Roman Dimitrovova 10 HSD-SMS 3. Dvořák Karel, Ing. Sportovní 3 HSD-SMS 4. Čmelík Vítězslav Ptašínského 3 HSD-SMS 5. Kubištová Jana Chaloupeckého náměstí 1 HSD-SMS 6. Elederová Jana, Mgr. Ramešova 8 HSD-SMS 7. Crhová Hana Vodova 82 OF 8. Mihalovič Ladislav, Ing. Svatopluka Čecha 22 OF 9. Tesařík Igor Tererova 8 OF 10. Zíma Jiří Palackého třída 85 OF 11. Musilová Věra, RNDr.CSc. Chlupova 6 OF 12. Plšek Jaroslav, RNDr.CSc. Herčíkova 2 OF 13. Slavotínková Antonie,MUDr. Tyršova 66 ČSL 14. Hanzl Robert, Ing. Kostelní zmola 1008 ČSL 15. Bárta Aleš Florianova 13 ČSL 16. Kratochvíl Karel Staňkova 43 ČSL 17. Nekvapil Josef, Ing. Kabátníkova 4 SZ 18. Nýdrle Miroslav, Ing.arch. Staňkova 8d SZ 19. Benkovič Pavel, Ing. Sadovského 10 SZ 20. Kumprecht Marek, Ing. Svatopluka Čecha 18 SZ 21. Müller Jaroslav Malátova 7 ČSS 22. Navrátil František, Ing. Tyršova 3a ČSS 23. Vinkler Oldřich, Ing. Domažlická 6 ČSS 24. Kopečný Ivan, Ing. Bystřinova 13 OF-KAN 25. Pexídr Bohumil, Ing. Poděbradova 103 OF-KAN 26. Vráblík Vladimír, Ing. Palackého třída 32 KSČM 27. Žák Petr Tábor 53 KSČM 28. Václavek Jiří, Ing. Bulharská 31 ČSSD 4

5 29. Harth Radim Jungmannova 5 ČSLDS 30. Buchta Stanislav, Ing. Boženy Němcové 43 nezařazený Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ byl zvolen starostou Ing.arch. Oldřich Prokeš, 1. náměstkem starosty Ing. Jiří Václavek a 2. náměstkem starosty Jaroslav Müller. Do devítičlenné Rady MČ byli dále zvoleni: Roman Klecanský, MUDr. Antonie Slavotínková, Ing. Karel Dvořák, Ing. Josef Nekvapil, Ing. Robert Hanzl a Ing. Ivan Kopečný. Během funkčního období došlo ve složení Zastupitelstva MČ ke třem změnám, když v únoru 1991 ukončil své členství Ing. Bohumil Pexídr a v lednu 1994 dva zastupitelé - Ing. Marek Kumprecht a Mgr. Jana Elederová. Novou členkou Zastupitelstva MČ se od března 1991 stala PhDr. Jarmila Večerková a od února 1994 rozšířili jeho řady Ing. Milan Hynšt a Ing. František Růžička. Už v prosinci 1993 přijalo Zastupitelstvo MČ rezignaci Jaroslava Müllera na funkci 2. zástupce starosty a tím i na člena Rady MČ. Novým 2. zástupcem starosty byl zvolen Ing. Ivan Kopečný a členkou rady zastupitelé zvolili Janu Kubištovou. Pro zkvalitnění činnosti si Rada MČ Brno-Královo Pole vytvořila 7 komisí a 13 podkomisí. Předsedou Finanční a majetkoprávní komise byl člen Rady Ing. Josef Nekvapil. Stál rovněž v čele Privatizační podkomise, jejímž úkolem bylo: a) navrhovat zásady a postup privatizace na území MČ, b) vyhledávat privatizovatelné jednotky a navrhovat je k privatizaci, c) spolupracovat s okresní privatizační komisí při realizaci privatizace. Finanční podkomisi předsedala Ing. Crhová a její členové se měli věnovat: a) organizaci příprav rozpočtu MČ, b) navrhovat způsob hospodaření s rozpočtovými prostředky, c) navrhovat způsob nakládání s majetkem obce a jeho zhodnocování. Člen Rady Ing. Robert Hanzl předsedal Komisi výstavby, životního prostředí, zemědělství a dopravy, v jejímž rámci působily dvě podkomise. Podkomisi životního prostředí, zemědělství a zeleně řídil zastupitel Ing.arch. Miroslav Nýdrle a její povinností bylo: a) navrhovat cíle a postup zlepšování životního prostředí v MČ, b) navrhovat a organizovat konkrétní opatření pro zlepšování životního prostředí, c) vyhodnocovat situaci v oblasti veřejné zeleně. Další zastupitel Ing. Oldřich Vinkler vedl Podkomisi výstavby a dopravy, která: a) organizovala zpracovávání podkladů pro rozvoj MČ (studie, regulační plán), b) navrhovala využití ploch v majetku obce pro různé účely, c) spolupracovala na tvorbě regulačního plánu výstavby a dopravy. Předsedou Komise bytové, dislokační, obchodu a služeb se stal člen Rady Ing. Karel Dvořák, který zároveň řídil Dislokační podkomisi. Její členové měli: a) navrhovat zásady přidělování nebytových prostor, b) přidělovat nebytové prostory dle schválených zásad. Bytové podkomisi předsedala RNDr. Věra Musilová a její členové zejména měli: a) navrhovat zásady hospodaření s byty, b) projednávat pořadníky na byty. 5

6 Zastupitel Vítězslav Čmelík se stal předsedou Podkomise obchodu, služeb a místního hospodářství s hlavními úkoly: a) vyhodnocovat rozprostření služeb a obchodů v MČ, b) navrhovat zásady pro povolování stánkového prodeje, c) vyhodnocovat činnost organizací zřízených Zastupitelstvem MČ. Komisi sociální, školské a občanských záležitostí předsedala členka Rady MČ MUDr. Antonie Slavotínková a v rámci této komise působily tři podkomise. Předsedou zdravotní podkomise byl MUDr. Filka a její povinností bylo: a) sledovat úroveň zdravotních služeb na teritoriu MČ, b) navrhovat opatření ke zkvalitnění zdravotních služeb. Školské a kulturní podkomisi předsedal Ing. Bozděch a její členové měli: a) sledovat úroveň školství v MČ a navrhovat opatření ke zkvalitnění výuky, b) sledovat úroveň kulturních zařízení v MČ a navrhovat opatření k jejímu zvýšení. Předsedkyní Sociální podkomise se stala RNDr. Dana Pohanková a hlavními úkoly jejích členů bylo: a) navrhovat zásady a kontrolovat realizaci přiznávání sociálních příspěvků v rámci rozpočtu pro tuto oblast, b) navrhovat rozpočet pro tuto oblast (takzvanou kapitolu 728), c) vyhodnocovat náklady na spotřební koš v jednotlivých oblastech MČ. Předsedou Pořádkové komise byl člen Rady MČ Roman Klecanský. Řídil současně činnost podkomise pro pořádek, jejíž členové měli hlavně: a) navrhovat způsob organizace zajištění čistoty, pořádku a bezpečnosti v MČ Brno-Královo Pole, b) vyhodnocovat činnost Úřadu MČ v přestupkové a "posudkové" oblasti. Podkomisi pro přestupky na úseku zdravotnictví předsedala JUDr. Waldhansová a v jejím rámci byly: a) řešeny přestupky na úseku zdravotnictví a ochrany před alkoholismem i jinými toxikomániemi. Podobně též Podkomise pro přestupky na úseku školství a mládeže za předsednictví paní Machálkové měla: a) řešit přestupky na úseku školství a výchovy mládeže. Předsedou Kontrolní komise se stal člen Rady MČ Ing. Ivan Kopečný a po jeho zvolení 2. náměstkem starosty byl od března 1994 do této funkce jmenován zastupitel RNDr. Jaroslav Plšek, CSc. Základní povinností této komise bylo: a) namátkově kontrolovat plnění usnesení Rady i Zastupitelstva Úřadem MČ a podniky řízenými Zastupitelstvem, b) projednávat stížnosti adresované Zastupitelstvu MČ, jakož i kontrolovat průběh vyřizování stížností Úřadem MČ. Předsedou poslední Informační komise se stal zastupitel Aleš Bárta. Její členové měli především: a) informovat občany celé MČ o záměrech Zastupitelstva a o problémech v naší MČ formou časopisu KRÁLOVO POLE, vývěsních tabulí a článků v novinách, b) organizovat styk členů Zastupitelstva s veřejností (schůze, návštěvy apod.). Uvedené charakteristiky činnosti komisí a podkomisí Rady MČ byly převzaty hned z prvního trojčísla (1-3) časopisu z roku Čtvrtý ročník časopisu v roce 1994 řídila redakční rada ve složení: Ing. Jiří 6

7 Václavek (šéfredaktor), Marie Indrová, Ing. František Navrátil a Jana Novotná. Hned v čísle z ledna 1994 se v rubrice "Radíme, informujeme" objevila i tato zpráva: Předběžně (nezávazně) hledáme ženu (maturita nebo vysoká škola) s odrostlými dětmi na sekretariát místostarostů Kr. Pole pro přípravu tohoto měsíčníku a počítačovou evidenční agendu. V únorovém čísle se v redakční radě objevila Marie Indrová naposledy. V čísle z června 1994 pak byla v redakční radě uvedena poprvé Jana Matoušková, podruhé v srpnovém čísle a potom již stále, takže od té doby až do konce roku 1994 redakční radu tvořili: Ing. Jiří Václavek (šéfredaktor), Ing. František Navrátil, Jana Novotná a Jana Matoušková. Ke dvěma změnám došlo též v hlavičce časopisu, když se od březnového čísla začala používat nová varianta znaku uděleného městu Královu Poli listinou císaře Františka Josefa I. datovanou 27. května roku Dřívější varianta královopolského městského znaku užívaná v záhlaví časopisu připomínala spíše jeho podobu, jak se zachovala na budově někdejší radnice na Palackého třídě č. 70, nebo na průčelí objektu obecných a měšťanských škol na Slovanském náměstí č. 2. Od červencového čísla pak byla hlavička doplněna o nový řádek, ve kterém se uvádělo: Městská část Královo Pole zahrnuje katastrální území Královo Pole, Ponava a Sadová. Na stránkách časopisu v roce 1994 docházelo k zajímavým výměnám názorů mezi autory z řad zastupitelů, případně členů redakce. Tak třeba v březnovém čísle šéfredaktor a 1. náměstek starosty Ing. Jiří Václavek uvedl ve stati "Poklesky poslanců parlamentu" těchto několik poklesků (nedomyšleností) z parlamentu České republiky: Zrušení poplatků z prodeje alkoholu a tabákových výrobků (v pohostinských zařízeních) na jedné straně snížilo nezanedbatelným způsobem příjmy obcí (u městských částí v Brně o 4 až 8 %, z toho jen u Králova Pole asi o 5 miliónů Kč) a na druhé straně vypovědělo něco o snaze "shora" o omezování samosprávy měst a obcí. Spádové město Brno dostalo z rozpočtu České republiky pro okresní úřady na rok 1994 druhou nejmenší dotaci na jednoho obyvatele z moravských okresů, a to Kč na obyvatele (nejmenší dostal Zlín Kč na obyvatele, největší dostal Bruntál Kč na obyvatele, sousední Brno-venkov dostal Kč na obyvatele). Parlament neschválil požadavek, aby bylo vládě uloženo sdělit, které subjekty (podniky nebo města) dostaly kolik dotací z rozpočtů jednotlivých ministerstev. Hned v následujícím dubnovém čísle uveřejnil k této problematice zajímavý kritický článek nově zvolený 2. náměstek starosty Ing. Ivan Kopečný, který v něm napsal: ČASOPIS KRÁLOVO POLE je vydáván od roku Má nezastupitelnou informační cenu a je nutné ocenit obětavou práci pana Ing. Václavka, který je duší celého projektu vydávání časopisu v naší Městské části. Protože je však časopis financován z peněz poplatníků, neměl by "posloužit" k propagaci myšlenek jednoho směru politického spektra našeho demokratického státu. V prvních číslech časopisu byly uveřejňovány pouze informace a články, postupem času jsou tyto doplňovány úvahami a v poslední době s politickým podtextem. Dovoluji si reagovat na kapitolu z čísla 3/1994 nazvanou "Poklesky poslanců parlamentu": 7

8 ad 1) 10 % poplatek z prodeje alkoholu a tabákových výrobků představuje třetí zdanění téhož zboží a navíc mimo systém daní zavedený od roku 1992 v České republice. Většinou se projevil v ceně - letos od by se také měl projevit - snížením cen v souvislosti s jeho zrušením. MČ Královo Pole vykazuje v této položce příjem za rok 1993 ve výši 5,2 miliónů korun a letošní pokles za půl roku je tedy maximálně 2,6 miliónu (nikoli uváděných 5) a je již částečně uvažován v aktualizovaném rozpočtu MČ na rok Navíc tento "poklesek" provedli poslanci s vědomím, že příjmy obcí z některých daní podle stávajícího vývoje vykazují až dvojnásobnou výnosnost oproti odhadům. Problémy vztahu rozpočtu MČ a Magistrátu (obce dle textu zákona) v Brně je nutno vyřešit v rámci samosprávy zde v Brně a ne v Parlamentu České republiky. ad 2) Dotace státního rozpočtu pro jednotlivé okresy dle zákona č. 331/1993 sestává z účelových dotací (sociální dávky, školství apod.) a územní vyrovnávací dotace, která právě pro Brno a jmenovaný Zlín vytváří uvedený nepříznivý poměr na jednoho obyvatele. Územní vyrovnávací dotace kompenzuje výpadek vlastních příjmů (daní) těm okresům, u nichž daňový výnos v přepočtu na jednoho obyvatele je nižší než průměr za Českou republiku. To znamená, že matematické porovnání okresů lze udělat sečtením daňových výnosů a dotací, a ne porovnáním pouze dotací. Ve městech je samozřejmě daňový výnos větší z důvodu koncentrace podnikatelských činností (daň ze závislé činnosti, daň z příjmu z podnikání a daň z nemovitostí). ad 3) Parlament schvaluje rozpočet republiky a rámcové rozpočty jednotlivých ministerstev. Všichni poslanci ze všech politických stran se zúčastňují práce v jednotlivých výborech, kde se mimo jiné projednávají rozpočty ministerstev. Parlament má funkci zákonodárnou a kontrolní (každý poslanec může požádat o vysvětlení rozpočtu kteréhokoliv ministra), exekutivní funkci má ministerstvo. A tedy je nutno nechat ministerstvům k jejich odpovědnosti za příslušný rezort i rozhodovací pravomoc. Při čtení takových informací si vždy uvědomuji, kolik bylo zamlčeno a o kolik složitější je vysvětlit účelové formulace. Čtenář v letošním volebním roce musí dávat velký pozor, aby nebyl ovlivněn takovými informacemi. A rád bych zdůraznil osobní názor, že tato forma působení na občana by měla být vyškrtnuta z časopisu financovaného z jeho peněženky. Potud článek Ing. Ivana Kopečného, na který reagoval Ing. Jiří Václavek hned pod čarou následujícími slovy: Poznámka k výše uvedené kritice kritiky: K výše uvedené nespokojenosti s publikací faktů, ovlivňujících náš rozpočet, jen několik řádků (když jsou hrazeny z peněz občana, kterého mají informovat). 1 - není-li to poklesek, je to přinejmenším nesolidní, jestliže Parlament mění výši příjmových položek v době již sestavených a čerpaných rozpočtů měst a obcí (dle posledních informací snad ministr financí tuto chybu uznal a chce ji napravit); 2 - dalo by se očekávat, že právě Brno jako regionální centrum dostane územní vyrovnávací dotaci na jednoho obyvatele ve výši, zohledňující to, že desetitisíce obyvatel z okolí Brna využívá v Brně služeb (městská doprava, kultura, odpadové hospodářství, úklid komunikací, městská policie ap.), hrazených úplně či zčásti z rozpočtu města Brna; a jen z dojíždějících, kteří jsou v Brně zaměstnáni, má Brno daňový příjem; 3 - nic proti rozhodovací pravomoci ministerstev v oblasti dotací z rezortních rozpočtů, pokud existují všeobecně přijatelná pravidla rozdělování dotací městům a ztrátovým podnikům, respektive je možná 8

9 veřejná kontrola, kam tyto dotace jdou; bylo by zajímavé vědět, kolik rezortních dotací (nebo z VPS) například obdržela Praha. V časopise došlo dále k výměně názorů členů redakční rady na téma posttotality. V červnovém čísle ji zahájil Ing. František Navrátil, který pro číslo napsal tento úvodní článek: Co je posttotalitní stát? Nejprve bych se chtěl čtenářům, nebo chcete-li, poplatníkům omluvit, že je tato úvaha za jejich peníze tištěna. V každém případě je nutno respektovat názor, že tento zpravodaj má především informační úlohu. Na druhé straně i jiní vedou různé úvahy a polemiky například v televizi a i tam je to za peníze poplatníků. Nuže, dovolte nám psát o historii a vést úvahy při zachování základní úlohy - podávat informace ze Zastupitelstva, z Rady, o dění v Králově Poli. Chtěl bych rozvinout úvahu pana prezidenta Václava Havla o tom, zda jsme ještě postkomunistický stát, nebo již vyspělá demokracie, jak o tom nedávno hovořil. - Co je znakem demokratického státu? Především je to střídání demokratických vlád - republikánů a demokratů, konzervativců s liberály, vlády křesťanských stran se sociálními demokraty atp. Volič se střídavě rozhoduje pro jednu nebo druhou alternativu podle toho, který program je v dané době přitažlivější, která strana má v té době schopnější představitele, a například podle serióznosti těchto představitelů volí různé alternativy, při zachování toho základního - tržního hospodářství a demokracie, tedy při zachování hodnot, pro které jsme se tak jednoznačně rozhodli v listopadu Voliči ve vyspělé demokracii nehrozí ať skutečné nebo domnělé, nebo dokonce záměrně vymyšlené nebezpečí, že tyto základní hodnoty ztratí v případě vítězství nevládní, respektive opoziční strany. Pokud takové nebezpečí hrozí, nebo z něho máme strach, nebo s tímto nebezpečím někdo straší - pak, podle mého názoru, stále žijeme v posttotalitním státě. Při otištění tohoto článku však došlo ke zkomolení smyslu poslední věty vynecháním této části textu ( s tímto nebezpečím někdo straší pak, podle mého názoru, ; text je označen podtržením), a proto byla v příštím červencovém čísle otištěna příslušná "Oprava". Své stanovisko zde též publikovala členka redakce paní Jana Novotná, která je nadepsala Posttotalitní stopy v nás" a uváděla v něm doslova: S rozpaky jsem přečetla úvodník "Co je posttotalitní stát?" Ing. F. Navrátila v minulém čísle našeho zpravodaje, s nemenšími rozpaky pak vyslechla nabídku redakce, že mohu na úvahu svého redakčního kolegy dle vlastního uvážení odpovědět. I když dobře vím, že úroveň vysoké politiky, odehrávající se daleko za hranicemi Králova Pole, vytváří kvalitu našeho každodenního života, přesto se domnívám, že do časopisu, věnujícímu se životu našeho velkého, hezkého, kulturního brněnského předměstí, politická polemika celostátního rozsahu nepatří. Také je jednou jisté, že o tom, jak dlouhý bude tah politického kyvadla, zda bude po volbách řídit věci veřejné politické uskupení takové či makové, rozhodné svéprávný volič. Když se ale kolem mne minulého poklidného nedělního odpoledne přehnala po Husitské ulici agresivně rozburácená Kawasaki, řekla jsem si: Proč vlastně ne! Proč se nezamyslet nad stopami totality v našem domě, u sousedů, o dvě ulice dál za náměstím, ve svém srdci. Nezeptat se, proč ještě dnes, v době rozvíjející se konkurence, k nám není některá podavačka vlídnější, proč se zase s kýmsi baví a nás nechá přešlapovat u pultu. Proč nám v deset večer sdělí v soukromé restauraci, že už je kuchyně zavřená a pošlou nás o dům dál. Proč kolem sebe vidíme tolik chamtivosti, nepoctivosti, závisti, nepořádku. Proč se musíme třást o peněženku a někdy snad i o život. Proč na nás naše 9

10 biografy chrlí braky. Proč... Záleží, soudím, především na osobním postoji a příkladu každého z nás, jak brzy se s nedobrými jevy posttotalitní scény vypořádáme. Vše už směřovalo k volbám, jak toho byla svědectvím i tato poznámka Ing. F. Navrátila nazvaná "Zastupitelstvo pomalu končí", která se objevila v čísle ze září 1994: Blíží se nové komunální volby, mandát nynějších členů Zastupitelstva brzy vyprší. Zamysleme se poněkud nad tímto čtyřletým obdobím. Stále se hovoří o transformaci ekonomiky, ale v této zemi probíhá transformace celé společnosti - z totalitní na demokratickou. Legislativa v mnoha případech neodpovídá současným potřebám. Nejsou stále ujasněné kompetence a v uplynulém období docházelo k jejich změnám. Mnohdy to bylo dosti složité. Většina členů zastupitelstva se ucházela o svůj mandát, aby pomohla polistopadovému vývoji, a to bez ohledu na stranickou příslušnost. Mnohdy (zastupitelé) vytrvali na radnici do pozdních večerních hodin, aby se "dohadovali" nad obecními problémy. Za svoji činnost v Zastupitelstvu si jako jedni z mála v Brně neodhlasovali žádné odměny. K posouzení jejich práce jste kompetentní vy, milí občané. Zmínku ještě zasluhuje pasáž, kterou zařadil Ing. J. Václavek jako poslední část rubriky "Paradoxy" a uveřejnil v tomtéž zářijovém čísle. Napsal v ní: Zařazeno po uzávěrce (tj. po 22. srpnu 1994): V pátek 26. srpna t.r. nevěřím při poslechu rozhlasu svým uším. Výkonná rada ODS (Občanské demokratické strany) prý uložila ministerstvu financí České republiky připravit návrh ústavního zákona o zákazu sestavovat jiný rozpočet ČR než vyrovnaný. Ne, že bych byl v zásadě proti vyrovnaným rozpočtům, ale tento způsob mně navozuje obavu, že některé z příštích usnesení Výkonné rady ODS bude ukládat příslušnému státnímu orgánu připravit zákon o vedoucí úloze ODS v České republice. Je přirozené, že ODS bude v Brně usilovat o ovládnutí radnice (podobně jako řada jiných stran). Není už tak obvyklé, aby veřejně známé rozpory mezi dvěma vnitrostranickými brněnskými frakcemi musela řešit Praha - prostřednictvím jí vyslaného zmocněnce. Pragocentrismu si zřejmě Brno užilo dosud málo! Tyto výpady proti jiné politické straně v časopise Královo Pole vyvolaly nespokojenost i protesty a staly se též předmětem jednání na zasedání Zastupitelstva MČ. Šéfredaktor časopisu Ing. Václavek byl proto nucen otisknout v říjnovém čísle ve stejné rubrice "Paradoxy" tuto omluvu: Na tomto místě jsem v minulém čísle zařadil dva odstavce o tom, co se mi v demokratickém politickém systému nelíbí. Vzhledem k reakci části poslanců Zastupitelstva MČ Kr. Pole, že tento měsíčník se nemá zabývat problémy, přesahujícími Královo Pole, se omlouvám, že jsem tyto odstavce zařadil po uzávěrce, aniž by prošly redakční radou. Tehdy už klepaly na dveře obecní volby, kterým je věnována v této KRONICE následující samostatná kapitola. 10

11 KOMUNÁLNÍ VOLBY Tyto volby se konaly ve dnech 18. a 19. listopadu 1994 a patřily k nejvýznamnějším událostem roku. Jejich příprava v naší MČ začala už před prázdninami, když v červnu 1994 členové Zastupitelstva schválili možnost prezentace jednotlivých volebních stran ve svém měsíčníku a když dále schválili rozmístění vývěsek těchto stran na budově Úřadu MČ na Palackého třídě č. 59. Na mimořádném zasedání konaném 27. června 1994 pak zastupitelé rozhodli, že v listopadových volbách bude do Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole zvoleno opět 30 poslanců. Červencové i srpnové číslo časopisu KRÁLOVO POLE přineslo tento informační text: Možnost volebním stranám pro podzimní volby! Zastupitelstvo městské části Kr. Pole se rozhodlo věnovat v říjnu t.r. dvě stránky uvnitř tohoto časopisu pro předvolební kampaň. Volební strany, kandidující v Kr. Poli, mohou písemně požádat do 31. srpna 1994 (k rukám tajemníka ÚMČ Kr.Pole) o možnost vytisknutí svého textu (neodporujícímu tiskovému zákonu). Zastupitelstvo MČ bude žádosti schvalovat 12. září 1994 (odsouhlaseny budou jen volební strany). Text bude třeba dodat do 19. září 1994 přibližně v rozsahu, který se dá umístit do rámečku, ve kterém je tato výzva. Všechny rámečky budou stejně velké a budou úměrné počtu žadatelů (tento rámeček odpovídá osmi žadatelům). K redakci takovéto dvoustránky budou strany, uveřejňující text, přizvány. V zářijovém čísle časopisu pak byly v souvislosti s připravovanými komunálními volbami uveřejněny tyto dvě výzvy: 1) Výzva občanům Městské části Brno-Královo Pole! Dle ustanovení 6 zákona o volbách do zastupitelstev v obcích má právo volit ve dnech 18. a občan České republiky, což musí každý občan prokázat ve volební místnosti zápisen v občanském průkazu. Vyzýváme proto občany, kteří si dosud nezajistili zápis občanství do občanského průkazu, aby tak učinili na matrice Úřadu městské části Brno-Královo Pole, Palackého třída č. 59, I. poschodí dveře č. 8 v pondělí v době od 7.30 h do h nebo ve středu v době od 7.30 h do h. Zápis o občanství České republiky v občanském průkazu lze vyřídit i na matrikách ostatních Úřadů městských částí v Brně. 2) Výzva politickým stranám a politickým hnutím Vyzýváme politické strany a politická hnutí, které budou předkládat kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole, aby ve smyslu ustanovení 20, odstavce 2, zákona o volbách do zastupitelstev obcí ve lhůtě do (60 dnů přede dnem voleb) delegovaly dva členy a dva náhradníky do místní volební komise. Jmenování zapisovatele místní volební komise pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-Královo Pole bude zveřejněno na úřední tabuli Úřadu městské části Brno-Královo Pole do

12 Komunálních voleb v roce 1994 se mohlo zúčastnit svými kandidáty celkem 48 politických stran a 25 politických hnutí registrovaných na Ministerstvu vnitra České republiky. Tuto a mnoho dalších informací se čtenáři dozvěděli v zářijovém čísle ze stati 1. náměstka starosty Ing. Jiřího Václavka nadepsané "Ke komunálním volbám". Oznamoval v ní všem občanům naší MČ Brno-Královo Pole, že se bude volit jednak do Zastupitelstva města Brna (ZMB) a dále do Zastupitelstva městské části (ZMČ). Pro celé Brno bude tentokrát pouze jeden obvod, což prakticky znamenalo, že voliči v Králově Poli budou volit poslance ZMB tak, že u každé strany či hnutí si budou vybírat ze všech 55 kandidátů a při volbě do ZMČ si budou vybírat až ze 30 kandidátů. Každý volič dostane dva hlasovací lístky (pro ZMB a pro ZMČ) a na každém budou uvedeni kandidáti všech politických stran, jež kandidují do příslušného zastupitelstva. Voliči budou mít možnost volit (křížkovat): a) buď jednu volební stranu, b) nebo jednu volební stranu a jednotlivé kandidáty z kterékoli jiné strany, c) případně pouze jednotlivé kandidáty z kterékoli strany. Pokud půjde o možnosti b) či c), může volič zakřížkovat na kandidátce ZMB maximálně 55 a na kandidátce ZMČ Královo Pole maximálně 30 kandidátů. Volby se budou konat ve volebních okrscích, jejichž počet bude v naší MČ 29. To znamenalo, že v každém okrsku mohlo přijít k volbám v průměru 750 občanů. Volič musí být občanem České republiky, v den voleb musí mít nejméně 18 roků, nesmí být u něj zákonná překážka volebního práva a pro volby do Zastupitelstva MČ musí mít trvalé bydliště na jejím území. Odměna za členství v okrskové volební komisi bude činit 500,- Kč a přehled o tom, kdo bude dle adresy svého bytu kde volit, uveřejní říjnové číslo. (Tuto informaci však přineslo až číslo časopisu vydané v listopadu 1994 poznámka kronikáře). V říjnovém čísle byly v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ uveřejněny na dvou stranách texty, jimiž se představily občanům ty politické strany, které kandidovaly v Králově Poli, přihlásily do 31. srpna 1994 svůj zájem o zveřejnění textu a text dodaly v požadovaném termínu do 19. září Jednotlivé texty se nacházely v sedmi rámečcích, jejichž umístění bylo losováno na zasedání Zastupitelstva MČ 12. září Kromě toho bylo rozhodnuto, že listopadové číslo časopisu poskytne na dvou stránkách obdobnou možnost pro všech 12 volebních stran v Králově Poli a s touto další prezentací stran vyjádřila souhlas též Rada MČ. Pro předvolební kampaň bylo k dispozici ještě 10 informačních tabulí velkého formátu rozmístěných po Králově Poli a každá ze stran měla k použití ležatou tabuli formátu A3 za výlohami Úřadu MČ na Husitské ulici č. 1. Politické strany na dvou stranách říjnového čísla časopisu o sobě napsaly: Rámeček 1. STRANA ZELENÝCH Vážení občané, představujeme Vám naši stranu a občany navržené do Zastupitelstva naší MČ i města Brna a částečně náš záměr v příštím volebním období. Jelikož předpokládáme intenzivní stavební činnost v Králově Poli příští čtyři roky, budeme v tradici naší strany střežit nejen stávající kulturní zeleň, ale budeme dbát i o její rozšiřování pro období 12

13 předpokládané výstavby. Jistota občanů a jejich možná rekreace v přírodě nesmí být narušena. Dále se zaměříme na dokončení komunikačního systému, který podstatně odlehčí dopravě v obytných čtvrtích. Rovněž budeme usilovat o dokončení sportovišť a jejich uvedení do provozu (včetně koupaliště Dobrovského), abychom dosáhli lepšího využití volného času. V každém případě budeme podporovat soukromé iniciativy při doplňování infrastruktury našeho Králova Pole. Vážení občané, jistě jste již poznali, že jedině Strana zelených má ucelený ekologický program, který bude plnit tak, abychom se i v této oblasti přiblížili západní kultuře - je to náš volební cíl. Kandidátka členů Strany zelených (SZ) do MČ Královo Pole. - Ing. Josef Nekvapil - člen Rady MČ Královo Pole. Narozen v Brně, stavební inženýr pracující ve funkci stavebního technika, zakládající člen SZ na Moravě a ve Slezsku, předseda revizní komise celostátního výboru. - Ing. Büchner Leopold - narozen v Brně, zemědělský inženýr pracující ve funkci referenta BOZ a PO na Úřadu MČ Brno-střed, člen SZ od roku Ing.arch. Nýdrle Miroslav - člen Zastupitelstva MČ Královo Pole. Narozen 14. září 1927 v Brně, stavební inženýr, důchodce, zakládající člen SZ, předseda komise pro životní prostředí. - Jana Bartáková - narozena 21. května 1956 v Brně, vedoucí provozu v obchodě, zakládající členka SZ. Nezávislí členové na kandidátce Strany zelených se plně ztotožňují s volebním programem SZ. Rámeček 2. (ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ) Vážení občané Králova Pole! Za několik týdnů budete volit své zástupce do Zastupitelstva Králova Pole a Brna. Svěříte jim k řešení záležitosti, které se bezprostředně týkají vašeho dnešního života, ale i blízké či vzdálené budoucnosti. Obecní politika bývala vždy doménou zástupců sociálně demokratických stran. Bylo tomu tak po celou dobu existence první republiky a je tomu tak i dnes ve vyspělých zemích západní Evropy. Životní úroveň širokých vrstev obyvatel těchto zemí dokládá, že politická koncepce sociální demokracie není pouhým teoretizováním. Čeho chtějí sociální demokraté dosáhnout na radnici v Králově Poli a v městě Brně: 1) Na Magistrátě skončit s praktikami vlády rozpolcené strany a účastníků tajné dohody. Dosavadní způsob hospodaření s penězi i s majetkem je třeba dostat pod veřejnou kontrolu. 2) Zamezit výprodeji majetku města, aby příjem z pronájmů zůstal příjmem i v budoucnosti. S odůvodněným prodejen nebo pronájmem nemovitostí ve veřejné soutěži musí být občané seznámeni předem. 3) Změnou organizace práce na úřadech zjednodušit a zrychlit vyřizování záležitostí občanů. 4) V Králově Poli vyřešit tyto problémy: přítomnost strážníků na ulicích, kteří zakročí vždy, kdy je toho zapotřebí; organizace silniční dopravy, parkování a zrychlení hromadné dopravy; koupaliště Dobrovského; poliklinika Dobrovského; tržnice; zvelebení parků; oblast sportovních stadionů; výstavba levnějších bytů; pronájem nebytových prostor pro zdravotní péči a chybějící služby a obchody; rekreační oblasti Sadové a rybníčků nad Sv. Antoníčkem; zpřístupnění hřišť. Sporné klíčové problémy řešit za spoluúčasti všech občanů, kterých se týkají, například formou hlasování všech občanů (plebiscitu). Sociální demokraté chtějí, aby Královo Pole bylo hrdou, moderní a vzkvétající částí a město Brno aby nabylo své dřívější velikosti, co nejméně svázáno centrální mocí v naší krásné spolkové zemi Moravě. 13

14 Až budete zvažovat svou volbu, uvědomte si, že České straně sociálně demokratické jde o dělnou a pro vás přívětivou královopolskou radnici a o poctivý odborně zdatný Magistrát pro celé Brno. Dobrou volbu komunálních politiků vám za sociální demokracii přeje Ing. Jiří Václavek, 1. místostarosta. Rámeček 3. KOALICE PRO KRÁLOVO POLE Koalice Liberální strany národně sociální, Svobodných demokratů a nestraníků Koalice staví do voleb osobnosti, které mají vlastní zkušenosti s komunální politikou a podrobně znají Vaše problémy a potřeby. Za Koalici kandiduje starosta Králova Pole Ing.arch. Oldřich Prokeš, starosta Sokola Královo Pole Ivan Kolejka, odborník v oblasti tepla, hluku a osvětlení profesor Ing. Jiří Vaverka, současní poslanci v Městské části Královo Pole, pracující v oblasti sociální, sportu, výstavby, zdravotnictví, kultury a informování veřejnosti Ing. František Navrátil, Jana Kubištová a Ing. Oldřich Vinkler, dále odborníci, mající stálý styk s Vámi občany v oblasti zaměstnanecké, služeb, zdravotní a sociální péče. 30 kandidátů = 30 schopných, pracovitých a obětavých lidí ochotných pokračovat v započatém díle ku prospěchu Vás občanů, ku prospěchu Králova Pole Volte koalici LSNS, SD a nestraníků Vaše volba našich kandidátů je zárukou zachování ducha spolupráce a demokratických ideálů na naší radnici Volte naši koalici - zvolíte!!! Královo Pole!!! Rámeček 4. (ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ) Volte jistotu KDU - ČSL Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová - Naše kořeny jsou v konzervativních křesťanských tradicích, které jsou základem evropské kultury. - Naši kandidáti jsou spolehliví lidé s čistou minulostí. - Nespoléháme na "osvícené vůdce", ale na soustavnou práci našich zvolených zástupců. S naším volebním programem se můžete podrobně seznámit v 18 hodin v zasedací místnosti ÚMČ Královo Pole Husitská č. 1. Rámeček 5. Rámeček 6. (OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA) ODS Zveme Vás k volbám Máte příležitost k odpovědnému rozhodnutí (KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY) 14

15 Místní výbor KSČM Ve volebním programu klademe hlavní důraz na řešení: 1) bydlení, další výstavbu bytů, zejména pro mladé rodiny s dětmi, sociální byty a ochranu nájemníků 2) ekologii, ochranu životního prostředí, parků a zeleně 3) ochranu spotřebitele a zvyšování zaměstnanosti 4) zkvalitňování sociální a zdravotní péče 5) zvyšování bezpečnosti občanů 6) rozvoj vzdělávání, kultury a tělovýchovy 7) účast občanů na řízení a řešení veřejných záležitostí 8) právní subjektivity MČ ve statutu města Brna Tyto zásady chceme uskutečňovat ve spolupráci se všemi občany Králova Pole. Rámeček 7. (SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČESKOSLOVENSKA) Tento rámeček zůstal prázdný s oznámením: Text nedodalo SPR-RSČ Stanovisko k blížícím se komunálním volbám vyjádřil v úvodní stati říjnového čísla rovněž pan starosta Ing.arch Oldřich Prokeš těmito slovy: Vážení občané, je mnoho hodnot, které zásadně ovlivňují náš život. Rodina, zdraví, zaměstnání, bydlení. Zdánlivě nedůležité ve srovnání s tím se jeví téma místní (komunální) politiky. Soupeření stran o přízeň voličů, vzájemné hašteření, praní špinavého prádla, spíše odrazují, než vedou k občanskému životu - hodnotám, jako je spolupráce, fér hra, pomoc potřebným, vzájemná důvěra. Společenské klima, ve kterém jako občané žijeme, již pokládá za samozřejmost naše současné politické prostředí. Pracovní zaneprázdnění a povinnosti v rodině vedou k omezení zájmu o problematiku demokracie a politiky vůbec. Domnívám se, že tento pohled není správný a že je třeba neustále sledovat chování politiků politických stran, že úsilí o demokracii a svobodu nemá konce. Vyjádřením tohoto občanského zájmu o věci veřejné jsou volby. Rozhodujte se, vážení občané, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nepodceňujte úlohu komunálních voleb. Hodně štěstí a rozvahy Vám přeje Váš starosta (vlastnoruční podpis) Listopadem 1994 končilo funkční období všech členů dosavadního Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole a jako jisté měřítko o jejich podílu na aktivní činnosti byly v listopadovém čísle uveřejněny u jednotlivých zastupitelů údaje o jejich účasti na zasedáních. Zajímavá byla též informace o jejich dřívější a pozdější stranické příslušnosti. Abecední seznam všech zastupitelů obsahuje celkem 33 jmen, neboť tři z nich byli v průběhu funkčního období vystřídáni. Přehled politické příslušnosti jednotlivých zastupitelů a jejich účasti na jednáních ZMČ Brno-Královo Pole Příjmení a jméno zvolen za nyní účast % Bárta Aleš KDU-ČSL nezávislý 63,6 2. Benkovič Pavel, Ing. MSDB(SZ) nezávislý 72,7 3. Buchta Stanislav, Ing. KDU-ČSL-nezávislý KDS 84,8 4. Crhová Hana, Ing. OF nezávislá 78,7 5. Čmelík Vítězslav MSDB(HSD-SMS) nezávislý 51,5 15

16 6. Dvořák Karel, Ing. MSDB(HSD-SMS) nezávislý 100,- 7. Elederová Jana, Mgr. MSDB(HSD-SMS) - 66,6 poslankyní do ledna l Hanzl Robert, Ing. KDU-ČSL KDU-ČSL 96,9 9. Harth Radim MSDB(LDS) ODA 27,2 10. Hynšt Milan, Ing. ČSS LSNS 66,6 poslancem od února Klecanský Roman MSDB(HSD-SMS) nezjištěno 33,3 12. Kopečný Ivan, Ing. OF-KAN ODS 93,9 13. Kratochvíl Karel KDU-ČSL KDU-ČSL 96,9 14. Kubištová Jana MSDB(HSD-SMS) SD 96,9 15. Kumprecht Marek, Ing. MSDB(SZ) - 77,7 poslancem do ledna Mihalovič Ladislav, Ing. OF ODS 66,6 17. Musilová Věra,RNDr.CSc. OF ODS 81,8 18. Müller Jaroslav MSDB(ČSS) ODS 100,- 19. Navrátil František,Ing. MSDB(ČSS) LSNS 81,8 20. Nekvapil Josef, Ing. SZ SZ 90,9 21. Nýdrle Miroslav,Ing.arch. MSDB(SZ) SZ 93,9 22. Pexídr Bohumil, Ing. OF(KAN) - 100,- poslancem do února Plšek Jaroslav,RNDr.CSc. OF KDU-ČSL 90,9 24. Prokeš Oldřich,Ing.arch. MSDB(HSD-SMS) SD 100,- 25. Růžička František, Ing. SZ nezávislý 100,- 26. Slavotínková Antonie,MUDr.KDU-ČSL KDU-ČSL 90,9 27. Tesařík Igor KAN ODS 84,5 28. Václavek Jiří, Ing. MSDB(ČSSD) ČSSD 100,- 29. Večerková Jarmila, PhDr. OF nezávislá 96,6 poslankyní od března Vinkler Oldřich, Ing. MSDB(ČSS) LSNS 63,6 31. Vráblík Vladimír, Ing. KSČM KSČM 78,7 32. Zíma Jiří OF nezjištěno 48,4 33. Žák Petr KSČM nezávislý 54, Poznámka: MSDB = Moravskoslezský demokratický blok. Byla to koalice pěti stran - viz závorku. Na dvou vnitřních stranách (4-5) listopadového čísla časopisu se ve dvanácti rámečcích prezentovaly strany a koalice, které se zúčastnily voleb Zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole. Byly to: Rámeček 1. (OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA) Vážení občané, znovu uplatněte svoji rozvážnost a odpovědnost nyní poprvé i v komunálních volbách. Stejně tak budou k výkonu svých funkcí přistupovat naši kandidáti. Společně jsme schopni zajistit stabilitu, spokojenost, prosperitu a rozvoj naší obce. ODS Královo Pole Jsem přesvědčen, že zlepšením komunikace a spolupráce s občany a za jejich přispění lze účinně přehodnotit priority nově prováděných akcí organizovaných Zastupitelstvem městské části, ve prospěch občanů Králova Pole. Dále je nezbytné pokračovat v úsilí o zprůhlednění všech aktivit na Úřadu městské části a předložit je veřejné kontrole. Ing. Ivan Kopečný, 2. místostarosta Královo Pole je významné brněnské předměstí. Soudím, že jeho hospodářské i kulturní možnosti přesahují současný stav věcí. Ráda bych pomohla vydobýt naší městské části význam a místo, které jí v Brně historicky náleží. Jana Novotná, úřednice pošty Myslím, že je potřeba vytvářet podmínky pro trvalé oživení výstavby nových bytů a rodinných domků, rekonstrukce a modernizace 16

17 obecních nájemních domů a zřizování vhodných objektů pro sociální bydlení s pečovatelskou službou pro starší a invalidní spoluobčany. Je třeba též zasadit se všemi výchovnými a sankčními prostředky o zvýšení čistoty našich ulic. Ing. Marie Fialová, projekční kancelář Jsem přesvědčena, že je třeba přenést více pravomocí a větší část z rozpočtu města na městské části. Rozhodování z úrovně městské části - například o výstavbě, prodeji, pronájmu místního významu - je osobnější a přehlednější jak pro občany, tak pro zastupitele. Určitě by se zrychlil postup vyřizování. Eva Justová, pracovnice MMB Rámeček 2. KOALICE OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ ALIANCE A KŘESŤANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA pro komunální volby v městské části Brno-Královo Pole si Vás dovoluje pozvat na setkání s kandidáty ODA a KDS do místního zastupitelstva MČ Brno-Královo Pole. Toto setkání se uskuteční dne v sále Semilassa se začátkem v h. ODA Vás rovněž srdečně zve na předvolební mítink dne v h na náměstí Svobody za účasti kandidátů ODA do Zastupitelstva města Brna. Dne od h proběhne na Zelném rynku neformální setkání s kandidáty a čelnými představiteli ODA. Jste srdečně zváni do informačního střediska ODA na náměstí Svobody, kde budete mít příležitost setkat se ve dnech s čelnými politiky ODA. KDS Vás zve na mítink dne , jenž se bude konat na náměstí Svobody od h za přítomnosti předních politiků KDS. Chcete-li nám být nápomocni při naplňování našeho hesla "Bezpečnost - rozvoj - prosperita", s nímž jdeme do voleb, vyjádřete nám svoji podporu. Rámeček 3. (ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ) Nejste dosud rozhodnuti, koho volit na radnice v Brně? Poradíme Vám. Odpovíte-li si kladně na některé z otázek: - Považujete ceny zboží (maso, zelenina) a služeb (doprava, energie) vzhledem k Vašemu platu za nepřiměřeně vysoké? - Myslíte si, že "zástupci" na brněnské radnici se starají víc o sebe než o město? - Máte obavu, že Vás při cestě městem okradou a doma najdete vyloupený byt? - Nemáte za co získat byt pro Vaše začínající manželství? - Jste si nejisti, zda nezůstanete v nemoci či ve stáří opuštěni a bez zdravotní pomoci? - Považujete dosavadní pražské tlumení přirozených a oprávněných brněnských a moravských nároků za nenormální? pak volte ty, kdo tento stav chtějí změnit a hlásí se k filozofii sociálně demokratických stran na Západě, volte Českou stranu sociálně demokratickou a ty jednotlivce z jiných stran, kterým důvěřujete! Na hlasovacích lístcích, které dostanete, je ČSSD uvedena pro Královo Pole (vpravo nahoře) a pro město Brno (vpravo dole). Rámeček 4. (ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ) Volte jistotu KDU - ČSL Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová 17

18 Co chceme především: - vytvořit v Králově Poli bezpečné, zdravé a pěkné životní prostředí - zajistit dostatečně širokou a fungující síť služeb - připravovat podmínky pro slušné bydlení všech generací - přispět k rozvoji kulturního života a příležitosti ke vzdělání Rozhodněte o svém domově! Rámeček 5. KOALICE Sdružení pro republiku-republikánská strana Československa Sdružení důchodců České republiky Výběr z komunálního programu: Kandidáti koalice SPR-RSČ, SDČR při své práci v Zastupitelstvu města Brna budou prosazovat - zvýšení bezpečnosti občanů města vydáním jednoznačných obecně závazných vyhlášek, které umožní městské policii v součinnosti s Policií České republiky důrazně potírat narůstající kriminalitu především cikánského etnika, kdy stávající Zastupitelstvo nedokázalo mimo bezzubého hlášení městského rozhlasu cokoli podniknout. - v sociální oblasti se zaměříme mj. na vytvoření důstojných životních podmínek pro staré a postižené spoluobčany, neboť obec jako základní článek státu musí dbát o to, aby tito občané, které asociální politika ODS uvrhla do propasti bídy, nebyli odkázáni na vybírání zbytků z popelnic. - musí být provedena řádná inventarizace bytového fondu v majetku města a tento využívat tak, aby přednost při získání obecního bytu měly mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší občané oproti různým jednotlivcům a mafiím hromadně skupujícím byty za účelem spekulace. Záleží však na Vás, jak se v nadcházejících volbách rozhodnete a kdo usedne na brněnské Radnici. Rámeček 6. (KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY) Zůstal prázdný s oznámením: Vyhrazeno pro KSČM Rámeček 7. HNUTÍ DŮCHODCŮ ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY Důchodci za životní jistoty (DŽJ) Hnutí důchodců za životní jistoty je organizací sdružující převážně důchodce a občany předdůchodového věku, ale i zdravotně postižené, sociálně ohrožené i ostatní občany, nezávisle na jejich politických názorech. Členové DŽJ neplatí žádné členské příspěvky. Pod heslem "Za životní jistoty - za důstojné stáří" je uplatňován všestranný zájem o životní úroveň občanů, jak požaduje Všeobecná deklarace lidských práv, vyhlášená OSN. DŽJ usiluje mimo jiné o zákony a právní předpisy, které vytvoří spravedlivý systém důchodového a sociálního zabezpečení, aby se nikdo nemusel obávat o svoji budoucnost. Nyní nás znepokojuje hlavně: všeobecný úpadek národní hrdosti, snižování životní úrovně a bytové těžkosti u velké skupiny lidí, neúnosné zvyšování kriminality a zhoršování zdravotní a lázeňské péče občanů. Dva a půl miliónu důchodců představuje silnou sociální skupinu, a proto máme právo a povinnost mít své zástupce všude tam, kde se nyní rozhoduje o nás, ale bez nás. Zástupci organizací Důchodci za životní jistoty (DŽJ) a Svaz důchodců České republiky (SDČR) se dohodli, že v Brně půjdou do 18

19 nastávajících komunálních voleb se společnou kandidátkou, protože v jednotě je síla. Zvolení poslanci budou řešit a hájit zájmy důchodců a sociálně slabých vrstev obyvatel. Rámeček 8. (STRANA ZELENÝCH) Zůstal prázdný s oznámením: Vyhrazeno pro Stranu zelených Rámeček 9. MORAVSKÁ NÁRODNÍ STRANA Vážení spoluobčané, zanedlouho dostanete příležitost v komunálních volbách rozhodnout o další budoucnosti města Brna jako celku, i městské části, ve které žijete. Jistě si všichni přejeme, aby nejen Brnu, ale i celé Moravě byla vrácena staletá důstojnost a vážnost založená na respektování jejich práv a na jejím rovnoprávném postavení v rodině historických evropských zemí. Moravská národní strana je vyhraněnou promoravskou politickou silou, jejímž základním programovým cílem je prospěch a rozvoj Moravy, blahobyt a spokojenost obyvatel moravských měst a obcí. Tento základní cíl prosazuje nekompromisně a zásadově. Jsme přesvědčeni, že Moravané jsou schopni řídit a spravovat své věci sami, bez poručníkování, poučování a rozhodování zvenčí. Chceme odbourat současný stav, kdy o všech zásadních moravských problémech se rozhoduje v Praze. Brno v tomto našem snažení hraje prvořadou úlohu a s Vaší podporou jsme odhodláni vrátit mu důležitost a postavení odpovídající významu moravské metropole. Ing. Ivan Dřímal, předseda Moravské národní strany STRANA MORAVSKÉ ZEMĚ Rámeček 10. STRANA PODNIKATELŮ, ŽIVNOSTNÍKŮ A ROLNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní směry komunální politiky 1. Posílení obecní samosprávy a) Zajištění finančního hospodaření b) Omezení státního vlivu 2. Zjednodušení samosprávy a odbourání nadměrné byrokracie a) Fungující samospráva b) Větší zjednodušení samosprávy c) Privatizace komunálních služeb 3. Větší podíl občanů a) Větší vliv občanů na činnost obcí 4. Obecní financování a) Finanční obecní reforma 5. Rozvojové programy a) Humánní rozvoj měst a obcí b) Bezpečnost občanů c) Zdravotnické služby d) Bytová politika e) Modernizace udržování památek f) Více využití kulturních ploch g) Podpora podnikatelů 6. Sociální politika a) Zásady komunální politiky v oblasti sociální b) Zařízení pro děti a mládež c) Sociálně slabší skupiny d) Prevence drogových závislostí 19

20 7. Komunální politika životního prostředí a) Cíle komunální politiky životního prostředí 8. Komunální politika vzdělání 9. Komunální kulturní politika a) Podpora kultury jako povinnost b) Kultura bez ideologie c) Kulturní vzdělání 10. Komunální politika využití volného času a) Sport a aktivní využití volného času b) Zařízení pro volný čas a sport Rámeček 11. DEMOKRATICKÁ UNIE DEU Nejen prosperita, ale i morálka a právo Oslovujeme občany Králova Pole! Oslovujeme také dosud mlčící většinu a ty, kteří nejsou spokojeni s vývojem naší společnosti! Žádný z našich členů nebyl členem ani kandidátem KSČ, StB a Lidových milicí. Základní cíle naší politiky: - Nejen ekonomický rozvoj společnosti, ale i návrat morálky a práva! - Zákon platí pro každého stejně za všech okolností! - Stát zajišťuje - bezpečnost slušným občanům doma i v ulicích - spravedlivé potrestání zločinců a podvodníků bez ohledu na jejich minulé i současné společenské postavení. Zákon o volbách dovoluje zahájit volební kampaň My to dodržíme!!! Náš volební program dostanete do svých poštovních schránek. Rámeček 12. KOALICE PRO KRÁLOVO POLE Koalice Liberální strany národně sociální Svobodných demokratů a nestraníků Vážení občané, děkujeme Vám za ohlasy na hlavní programové cíle naší KOALICE. Jsme potěšeni, že vyjadřujete podporu koalici, která staví na zkušenostech svých kandidátů z komunální politiky a není poplatná úzkým stranickým zájmům. Těšíme se na Vaši volební účast Zvolíte-li naši Koalici, zvolíte Královo Pole Oldřich Prokeš, v.r. Kolejka, v.r. Ing.arch. Oldřich Prokeš Ivan Kolejka, starosta Sokola starosta MČ Brno-Královo Pole Brno-Královo Pole Při volbách do Zastupitelstva MČ měli královopolští občané možnost rozhodnout se pro kandidáty některé z těchto dvanácti uvedených stran, hnutí, sdružení či koalic. Pro volby do Zastupitelstva města Brna pak měli těchto možností dokonce osmnáct. Tolik kandidátních listin zaregistrovala brněnská volební komise a na společném hlasovacím lístku byli kandidáti uvedeni v tomto pořadí: 1) Jiná volba - Strana demokratické levice (SDL) 2) Svobodní demokraté - SD(OH) 3) Liberální strana národně sociální (LSNS) 4) Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) 5) Hnutí samosprávné Moravy a Slezska 6) Koalice politických stran - Sdružení pro republiku-republikánská strana Československa (SPR-RSČ), Sdružení důchodců České republiky (SDČR) 20

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy

Sociální služby v krajích možná čekají velké problémy ROZHOVOR, STRANA 7 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 11 / listopad 2009 ročník 8 cena 15 Kč České hory Sport, zábava a relaxace Lepší pendrekem přes hlavu než ledviny

Více

2. celostátní sněm TOP 09

2. celostátní sněm TOP 09 Obsah 04 07 10 11 16 18 22 24 26 28 32 38 44 46 48 66 68 Úvodník Návrh programu 2. celostátního sněmu TOP 09 Zpráva o politické a organizační Činnosti A/ Zpráva o činnosti předsednictva TOP 09 B/ Zpráva

Více

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010

Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách 2010 Svaz měst a obcí České republiky Praha 2010 ISBN 978-80-254-8660-3 SMO ČR 2010 Vážená zastupitelko, vážený zastupiteli, v komunálních volbách se občané

Více

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014

měsíčník Roztok a Žalova 11/2014 11/2014 Ustavující zasedání nového zastupitelstva (str. 3) Jak jsme volili v Roztokách (str. 10) Linka č. 359: problém nebo výhra? (str. 17) Společné zpívání u vánočního stromu (str. 20) V Roztokách se

Více

Arcibiskup v Nymburce

Arcibiskup v Nymburce číslo 7/2010 / ŘÍJEN Arcibiskup v Nymburce Ve středu 15. září uvítal starosta Nymburka Ladislav Kutík vzácnou návštěvu, arcibiskupa Dominika Duku. Český primas přijel projednat konání koncertů hudebního

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Obor: Veřejná ekonomika a správa Činnost investičního odboru města Ústí nad Orlicí v samostatné působnosti R e n a t a P á v k o v á Bakalářská práce 2010

Více

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla:

NE elektrárně. Otevřený dopis Vládě. z obsahu čísla: z obsahu čísla: Žádost občanů za okamžité řešení otázek životního prostředí... str. 1 Otevřený dopis Vládě České republiky... str. 1 Nový územní plán... str. 4 Máme zdravé městské finance?... str. 5 Rozhovor...

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35

Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Měšický zpravodaj Srpen 2014 Skály v Náckově rokli Tip na výlet - strana 35 Mšenské Pokličky Tip na výlet - strana 35 Stavba nové čekárny - stanice Agropodnik Nové čekárny... - strana 7 Stavba dětského

Více

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce

Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Staňte se dobrými spolutvůrci naší instituce Vážení pracovníci ve státní správě a samosprávě, vážení přátelé naší školy, ctěné kolegyně a kolegové, milí studenti! Naše vysoká škola má za sebou jeden rok

Více

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit!

ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ZPRAVODAJ KŘESŤANSKÉ A DEMOKRATICKÉ UNIE ČESKOSLOVENSKÉ STRANY LIDOVÉ NEMÁTE KOHO VOLIT? Chceme to změnit! ŘÍJEN 2012 Jak volit Letošní krajské volby se uskuteční v pátek a v sobotu 12. a 13. října 2012

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé,

INFORMAČNÍ SERVIS. 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Vážené starostky, vážení starostové, milí přátelé, MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 15. ROČNÍK 1/2007 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: K činnosti Svazu IX. Finanční konference Církevní restituce Regulace

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena

3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Krajská setkání zahájena MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 19. ROČNÍK 3/2011 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jednání samospráv se zástupci České pošty Krajská setkání zahájena Novelizace

Více

Informační měsíčník občanů Semilska

Informační měsíčník občanů Semilska Ročník XIII. číslo 11 (169) Středa 30. listopadu 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 30. PROSINCE Upozornění: Vzhledem k vánočním svátkům je uzávěrka čísla už

Více

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

7/2006 PO VÍCE JAK 50 LETECH MOHOU OBCE ZÍSKAT TITUL MĚSTYS Z OBSAHU 14. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 14. ROČNÍK 7/2006 Z OBSAHU Znovuzavedení titulu městys Žijící partnerství Prostředky EU převeďme z MMR krajům Jak se žije v Bruselu MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http:// www.smocr.cz, e-mail:

Více

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle

Prezident Klaus přijel zahájit školní rok do Litomyšle Zpravodaj Města Litomyšle 5. října 2010 Ročník XX. 10 Litomyšlský zámek boduje v návštěvnosti Na litomyšlském zámku mají důvod k oslavě. Ze statistiky návštěvnosti totiž vyplynulo, že je jediným objektem

Více

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice

Stát nechce dát peníze na dostavbu nemocnice Téma: Doprava a opravy silnic Jedna z největších kapitol krajského rozpočtu. Připravili jsme mapu s vyznačenými opravami silnic a mostů. Výsledek oprav uvidíte ve fotoseriálu. strany 4 a 8 Zdravotnictví

Více

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz.

8-9/2003 Z OBSAHU 11. ROČNÍK. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz. Z OBSAHU Z komisí Co nového ve Sbírce zákonů 11. ROČNÍK 8-9/2003 Lipská deklarace MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://www.smocr.cz, e-mail: smocr@smocr.cz, kancelar@smocr.cz P.P. 104012/02

Více

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18.

INFORMAČNÍ SERVIS. 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Vážení čtenáři, Z OBSAHU: MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 18. MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 12/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Jak odhadnout daňové příjmy Vliv daňového řádu na hospodaření obcí Strategie

Více

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené

DO REALITY. speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené SKOK číslo 5/2003 4. ročník DO REALITY speciální noviny o legislativě pro zdravotně postižené vydává Národní rada zdravotně postižených České republiky (www.nrzp.cz) Nebuďme sobečtí a nebojme se! Vám se

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz

LUHAČOVICKÉ NOVINY. O z n á m e n í. Podívejte se na náš web. Vážení spoluobčané, Říjen 2014 ročník XXI. www.luhacovice.cz LUHAČOVICKÉ NOVINY Říjen 2014 ročník XXI. Prezident ochutnal luhačovickou gastronomii Programové prohlášení zastupitelstva Kandidáti do komunálních voleb www.luhacovice.cz Podívejte se na náš web O z n

Více

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková

ZPRAVODAJ. Královnou sportovců je Eva Samková LIBERECKY` II. 2015 ZPRAVODAJ Noviny pro občany města Liberce Královnou sportovců je Eva Samková Snowboardistka Eva Samková po svém loňském zlatém triumfu na olympijských hrách v Soči zaslouženě ovládla

Více

Narodil se v Hruškách

Narodil se v Hruškách Narodil se v Hruškách dokončení z minulého čísla A mezitím se snažil uchytit natrvalo na univerzitě. Psal na všechny strany. Krátce se mu podařilo uchytit na univerzitě v Kalifornii, kde učil studenty

Více

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006

VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VE DNECH 20. A 21. 10. 2006 PŘEDVOLEBNÍ Představí se Vám v něm 6 volebních subjektů se svým hodnocením uplynulého volebního období i volebními programy svých stran nebo

Více

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek

Fotografie: Josef Gregárek Fotografie: Tomáš Gregárek 2010 My děti, učitelé a zaměstnanci školy Vás srdečně zveme na Den otevřených dveří do naší krásně opravené školy. Škola bude otevřena pro všechny ve čtvrtek 7. 10. 2010 od 8.00 do 19.00 hodin. Přijďte

Více

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD

4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Žáci jako nové kritérium v RUD MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 4/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Ohlédnutí za rokem 2008 Žáci jako nové kritérium v RUD Obce plátci DPH

Více

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace

Z RCA DLO KOMUNÁLNÍ VOLBY. Málem přišli o dotace Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Z RCA DLO Ročník V. Číslo 18 6. ˇ ríjna 2006 VÝKUP BOŘIL BAREVNÝCH KOVŮ, ŽELEZA, EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-12, st, ne: zavřeno

Více