IV. oddíl. vydává. SRAZ PARTYZÁNŮ: V pátek 15. září v 15:30 na skauťáku. S SEBOU:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "IV. oddíl. vydává. SRAZ PARTYZÁNŮ: V pátek 15. září v 15:30 na skauťáku. S SEBOU:"

Transkript

1 Redakce: MIREK (šéfredaktor), VLK (korektor), ŠVEJDOŠ (Výři), TAHOUN (Vlci) ZÁŘÍ SKÁLŮV OBĚŢNÍK vydává IV. oddíl Sraz: V pátek v v klubovně. Předpokládaný návrat: V sobotu po 17. hod. S sebou: Jídlo na oba dny, spacák, sportovní oblečení (i do nepříznivého počasí) a obuv, 80 Kč na vlak. Program: V pátek odpoledne zahájíme celoroční hru, v sobotu se v Pardubicích jiţ pošesté zúčastníme skautských atletických závodů. P.S.: Při neúčasti je nutné se předem omluvit rádci druţiny. SPOLEČNÝ TRÉNINK NA ATLETICKÉ ZÁVODY SE USKUTEČNÍ V PÁTEK OD DO NA HŘIŠTI ZA ZŠ SMETANOVA. Na komplexu tří akcí se podílejí ORLO, TAHOUN a VLK (bojovka pro kluky a holky z tříd ZŠ + nižších ročníků gymnázia) Píše se březen Nejhledanějším člověkem v Protektorátu Čechy a Morava je v odboji činný domaţlický skaut Jan Smudek. Gestapo provádí operace vedoucí k jeho zatčení, on se za pomoci svých známých snaţí uprchnout do zahraničí... H L E D Á M E S C H O P N É P A R T Y Z Á N Y. N E B O J S E A P Ř I J Ď J A N O V I N A P O M O C!!! SRAZ PARTYZÁNŮ: V pátek 15. září v 15:30 na skauťáku. S SEBOU: sportovní boty, oblečení do lesa (např. maskáče), pláštěnku, svačinu. KONTAKT: Vojtěch Homolka ( ). KONEC AKCE: přibliţně ve 20:30. Protinacistický odboj svolává VLK 1 Bráškové a sestřičky, zveme Vás na Skautský zahajovací oheň!!! Stane se tak v u skautského domu. S sebou: skautský kroj (kdo má), svíčku a hlavně dobrou náladu. Těšíme se na Vás!!! SESLE DELFÍNI :-) Co uvnitř?? Speciál je rozdělen do tří částí: Tábor 2006 Vaše zápisy táborových dnů, výsledky her a Tábor 2006 očima vůdce oddílu. Puťák 2006 Jak jsme se měli v Luţických horách?? Kurzy Postřehy z kurzů Gubbio a Sv. Jiří. A navíc!! Velká příloha... Kdy?? Pokusím se dodat v průběhu tohoto měsíce rádcům druţin. K vydání připravuje MIREK 2

2 Naše oddílová rada pro Vás nachystala nejen mnoţství akcí a celoroční hru, ale i řadu zajímavých programů, které zpestří druţinové i oddílové podniky. Čím začneme? V září uskutečníme výpravu do říše rostlin, kterou završí Tygrova říjnová botanická oddílovka. Do té doby kaţdá druţina zhotoví herbář sestávající se z 20 květin a 10 listů stromů. Výsledky si Švejdy následně zaznamená do svého bodovacího sešitu. Kromě toho si na některé z druţinovek popovídáte o svých vzorech. Tak uţ pomalu (ale jistě) začněte přemýšlet, koho své druţině vlastně představíte. termín akce - skauti garant 8. září 2006 trénink na závody Orlo 15. září 2006 bojovka pro město Vlk 22. září 2006 zahájení celoroční hry Tahoun 23. září 2006 atletické závody v Pardubicích Vlk říjen 2006 Pálava - středisková výprava Matty říjen 2006 botanická oddílovka Tygr 3./10. listopadu 2006 "Tajemství skautských kronik" Vlk listopadu 2006 "Praha plná pokladů" - výprava pro skauty a rovery Vlk + ZOT zač. prosince 2006 rádcovský kurz Boban 23. prosince vánoční besídka Tahoun mezi svátky Rabínova diashow Rabín leden 2007 sportovně-hudební oddílovka Švejdy únor 2007 Jeníkov - lyžařská výprava Vašek + Orlo březen 2007 jednodenní akce Šplhoun duben 2007 fotbalový turnaj Zebra květen 2007 Chotěboř - kmenová výprava Pytlas + Vlk květen 2007 Svojsíkův závod Zebra červen 2007 výprava se stany Boban + Švejdy Výňatek z programu prozradil a obrázek naskenoval VLK P.S: O prázdninách se konalo celkem pět porad naší oddílové rady. Z rádců se na přípravě programu pro nadcházející rok nejvíce podíleli Tahoun a Švejdy. Rád bych je na tomto místě pochválil za jejich aktivitu. Super práce! 3 Tabulku vytvořil VLK 4

3 Vlk vedoucí oddílu svolává a řídí oddílové rady; je korektorem časopisu, koordinátorem R&R, garantem bojovky pro město, atletických závodů, skautských kronik, výpravy do Prahy, kmenové výpravy (společně s Pytlíkem). Šplhoun zástupce VO zastupuje náš oddíl na střediskových radách; uspořádá březnovou oddílovku. Boban zástupce VO kontroluje hospodaření oddílu, organizuje výpravu se stany a rádcovský kurz. Vašek zástupce VO s atestací na lanové překáţky povede lyţařskou výpravu. Orlo rádce oddílu, rádce Ţelv dohlíţí na skautské vzdělání (NZ, I. a II. stupeň); zajistí trénink na závody. Tahoun zástupce RO, rádce Vlků vede celoroční hru; připraví vánoční besídku a zářijovou oddílovku. Zebra hospodář, rádce Vlků zpracovává účtenky na krátkodobé akce, má na starost registraci; šéfuje fotbalovému turnaji, doprovází hlídku na Svojsíkův závod. Švejdy rádce Výrů vede bodování druţin i jednotlivců, pořádá lednovou oddílovku. Mirek šéfredaktor a distributor časopisu, zapisovač rekordů. Divoch správce majetku eviduje oddílový majetek a jeho pohyby. Tygr obstará říjnovou oddílovku. Straka přichystá velkou všestrannou soutěţ, vymyslí systém oddílových vyznamenání. Vojta J. podrádce Výrů zpracuje výsledky ekoprojektu. Ove správce fotbalového webu (www.fotbaljunakhlinsko.borec.cz). * pozn.: Nad čarou jsou uvedeni členové oddílové rady. Přehled kompetencí sestavil VLK Druţiny: 1) Body můţete získávat za docházku na schůzky, a to takhle: na oddílových radách mi rádcové za kaţdý měsíc dodají papír s tím, kdo se účastnil schůzek a kolikrát (Ondra 3 schůzky, Vojta 1 schůzka), kolik schůzek druţina daný měsíc měla (září 3 schůzky, říjen 4 schůzky) a rádcové mi také co nejdřív, nejlépe na příští radě, dodají jména všech členů svých druţin, takţe i jejich počet. To z toho důvodu, abych mohl procentuálně spočítat docházku. Za 80% a vyšší docházku druţina získá 10 bodů, za 90% a vyšší 15 bodů a za 100% 30 bodů. 2) Body získáte také za účast na akcích, a to tím samým způsobem, ovšem bodové ohodnocení bude o 5 bodů lepší, rádcové mi tedy budou dodávat i počet členů jejich druţiny na různých akcích. 3) Body získáte také za články v časopise, jeden článek = 4body, vtip, rčení = 2body. 5 4) Dále můţete získat i body za podpisy ve stezce, jeden podpis = 2body, sloţená nováčkovská zkouška = 15 bodů, I. stupeň = 30 bodů. 5) Poslední, za co můţete získat body, jsou mezidruţinové soutěţe, např. o nejlepší kroniku, nástěnku, herbáře, a mnoho dalších soutěţí. Body se budou udělovat za 1. místo 30 bodů za 2. místo 15 bodů a za 3. místo bohuţel 0 bodů. Jednotlivci: 1) Docházka na schůzkách bude počítána i do bodování jednotlivců, jedna schůzka = 2 body. 2) I účast na akcích bude započítávána, jedna akce = 4body. 3) Za článek v časopise můţete získat 4 body, vtip, rčení = 2body. 4) Stezka - podpis = 1bod, NV = 15 bodů, I. stupeň = 30 bodů. 5) Soutěţě jak uţ jste se dozvěděli, během roku budou i mezidruţinové soutěţe, v některých bude záleţet na celé druţině, v některých na jednotlivých členech druţiny. Tento druhý typ soutěţí se bude počítat i do bodování jednotlivců. Počet bodů bude podle druhu soutěţe a určitě se je po soutěţi dozvíte v časopise. Pokud byste něčemu ohledně bodování nerozuměli, můţete se kdykoliv zeptat. Jestli se něco v bodování změní, určitě dám vědět prostřednictvím rádců či časopisu, a také tímto článkem prosím rádce o spolupráci. Předem děkuji!!! Systém bodování představil bodíkař ŠVEJDOŠ Oddílová část projektu splnila svůj cíl. Prostřednictvím několika vybraných témat jsme se snaţili všemoţnými metodami poznávat nejlidnatější kontinent naší planety. Vše zahájil Glum promítáním diapozitivů ze své cesty do Turecka. Pokračovali jsme na pingpongovém turnaji poslechem gruzínské hudby a ukázkou gruzínské hry. Mirek na stránkách našeho časopisu publikoval článek o Mongolsku. Na táboře jsme se skoro na dva týdny ocitli v samurajském Japonsku. Určitě nejbliţší kontakt s Asií představovala beseda s afgánskou rodinou Tuch. Nemenší důleţitost jsme přikládali čtyřem druţinovým aktivitám. V první z nich obstály všechny druţiny, do rukou se nám dostaly tři kvalitní obrázkové mapy Asie. Na druhou, dost moţná nejoriginálnější, činnost nazvanou Naši asijští spoluobčané se bohuţel všichni vykašlali. Do třetice jste měli vyhotovit broţurku o asijské fauně. Jako jediní poţadované dílko vytvořili a odevzdali Výři (viz Švejdův obrázek). Znamenitá práce! Čtvrtou soutěţ secvičit libovolnou kapitolu Eposu o Gilgamešovi jako divadelní kousek jsme kvůli odkládání uzávěrek předchozích tří částí uţ nestihli realizovat. 6

4 Všemi výše uvedenými programy jsme poodkryli leckteré rouškou nevědomosti obestřené skutečnosti týkající se asijského světadílu, a rozšířili si tak své obzory. Do značné míry mne však zklamal přístup rádců, kteří pro zdar projektu rozhodně neudělali vše, co bylo v jejich silách. Přesto pokládám uskutečněné aktivity za přínosné zpestření druţinových i oddílových podniků. Současně věřím, ţe si rádci vezmou moji výtku k srdci a příště přistoupí k podobným projektům s větším nasazením. Projekt Asie 2006 hodnotil VLK Třída pavoukovci. Řád pavouci. Čeleď snovačkovití. Rod latrodentos. Výskyt teplé oblasti. Délka samice 25 mm. Zbarvení hedvábně černé tělo; vzorek na zadečku (červený). Jed nervový, pro člověka nebezpečný. Chování samotářské. Potrava mouchy, můry, mravenci, brouci a pavouci. ŠVEJDY Zdroj: KOŘÍNEK, Petr: Zálesácké znalosti 4. Ostrava 1996, s. 26. PŘÍLOHA 36. SKÁLOVA OBĚŢNÍKU: Tabulky modrého ţivota na dvanáct následujících měsíců. Všichni aktivně zapojme do plnění sedmi předepsaných úkolů a na ně navazujícího zamodřování bílých okének. Na oddílových akcích budeme průběţně sledovat, jak se komu daří. 7 8

5 Redakce: MIREK (šéfredaktor), VLK (korektor), ŠVEJDOŠ (Výři), TAHOUN (Vlci) ŘÍJEN SKÁLŮV OBĚŢNÍK vydává IV. oddíl Poslyšte, co se bude dít v měsíci říjnu. S druţinou si zkusíte zahrát na stopaře a vydáte se po stopách tří rozmanitých ţivočichů. Vyberete si nejhezčí stopu kaţdého a zhotovíte její negativ i pozitiv. Vyhodnotíme v Praze. Zatouláme se i do naší minulosti, ale neobejdeme se u toho bez současnosti. Jak? Prohlédneme si naše bankovky a zapátráme, čím se proslavili osobnosti na nich vyobrazené. Ţe byste tam dali někoho jiného, slavnějšího? Prodiskutujeme to v Praze. Na Tygrově botanické oddílovce proběhne vyhodnocení herbářů. Ale nejen to. Kaţdý si zde určí svoji oblíbenou rostlinu, která se stane jeho erbovní. Dobře si rozmyslete, jakou bylinu, strom či keř si zvolíte. Já si zamlouvám štírovník růţkatý. Z tradičních skautských dovedností se zaměříme na morseovku a šifrování. V předvečer atletických závodů jsme zahájili celoroční hru. Vyţadovalo to spoustu příprav. Proto vzdávám dík Tahounovi, který skoro všechno potřebné sám zařídil. Skláním se před výkony všech, kdoţ závodili na skautském atletickém přeboru v Pardubicích a obhájili pro náš oddíl 1. místo z roku Udělali jste mi velkou radost. Nesmím zapomenout poděkovat všem spoluorganizátorům bojovky pro město, kteří se svou prací podepsali pod úspěch této akce nevídaných rozměrů. Ove pro náš oddíl zřídil tento internetový blok: Kiitos! VLK!!! POZOR!!! STŘEDISKOVÁ VÝPRAVA NA PÁLAVU SE PŘESOUVÁ Z ŘÍJNA NA JARO. 1 Činnost druţin i celého oddílu nastínil VLK 2

6 1. ČÁST SERIÁLU v 17:00 jsme se sešli na hřišti za ZŠ Smetanova. Sešlo se nás celkem dost: Orlo coby organizátor, Mirek, Tahoun, Zebra, Vlk, Kuba, Michal a pak i Petr a z holek Jana, Pája, na chvilku i Vrabčák, Míša, Eliška, moje maličkost a fanklub: Péťa, Maruš a Helča. Na začátku jsme si zahráli hru na rozběhání, kdy jsme se postavili proti sobě a snaţili se míč, který Zebra vyhodil do vzduchu, dostat za svou čáru. Pár sráţek bylo, ale jinak ţádné váţnější zranění. Potom jsme si kaţdý odběhli 100 m, tak jsme všichni zjistili, jak jsme na tom s rychlostí. A pak jsme se na hřišti rozdělili na 4 druţstva a zaběhli jsme si štafetu. No a nakonec jsme si zahráli něco jako fotbal, holky se klukům vydatně pletly pod nohy, takţe myslím, ţe uţ s námi kluci víckrát hrát nebudou. Po fotbale jsme Orlovi odevzdali peníze za nájem hřiště a vydali se kaţdý svou cestou roveři a rangers pomalu ke skauťáku na meeting a ostatní domů. O tyto záţitky se s námi podělila sestra BUZOLA Není to ostuda, kdyţ uţ musím prosit holky o články, aby v časopise něco bylo!! vypití horkého čaje jsme kráčeli na nádraţí, kde čekal zbytek naší výpravy. Poté si ještě Výři došli pro Petra K., který byl uţ poslední chybějící článek. Na místě začala další etapa zaznamenat, jaká města jsme míjeli při cestě naším korábem. Pak jsme fásli tu samou šatnu jako minulý rok (umývárnu). Za chvíli byl nástup. Poté jsme se rozcvičili a začaly první disciplíny. V pozdějších fázích závodu Vlk pořád obletoval výsledky a říkal: Tý jo, to bude těsný. Také jsme si zablbli na místních pneumatikách. A poté zase závodili. Blíţil se konec a s ním i štafety i s třešničkou na dortu a to roverskou štafetou. Od nás z roverů a rangers nastoupili Buzola, Gábina, Vlk a Míra a tato naše štafeta jasně vyhrála. Poté poslední nástup a vyhodnocení. Stupně vítězů většinou obsazovalo naše středisko v čele s Mírou, Vojtou, Petrem, pomyslným Jirkou (za něj všechno shrábnul Petr), Buzolou, Pavlou a Janou. Ale myslím si, ţe kaţdý účastník závodů přispěl, jak pro holky, tak pro kluky, nějakým tím bodíkem. To vše přispělo tomu, ţe jsme si domů vezli dva poháry a vítězství v roverské štafetě. Účastník závodů ŠVEJDOŠ 2. ČÁST SERIÁLU Sešli jsme se jako obvykle uţ v pátek před závody. Zde jsme zahájili celoroční etapovou hru. Nezahálelo se a hned začala první etapa, která spočívala v tom vyluštit šifru, coţ pro ani jednu druţinu nebyl lehký úkol. Mezitím mě starší roveři zasvětili do základů mariáše. Zanedlouho se zde objevil i Míra. Po nápovědě se podařilo všem druţinám vyluštit šifru. Ihned se potom rozběhly splnit jakýsi úkol. Kdyţ se vrátily na skauťák v pořadí Vlci, Výři, Ţelvi a předaly získanou zprávu, museli najít lodní knihu. Tím 1. etapa skončila. Poté se na skauťáku uklidilo. Druţiny se také dozvěděly první písmenka do jejich lodní knihy a po večeři a několika dalších chvilkách se šlo spát. Ráno jsme brzo stávali. Vlk nám pustil do rádia nějaké trampské písně a vesele si u toho prozpěvoval. Poté jsme dostali ze spacáku Mirka a po 3 3. ČÁST SERIÁLU Úderem 20té hodiny to vypuklo. Na oslavy našeho vítězství nepřišli sice všichni, ale i tak to bylo fajn. Na začátek se do těţce vybojovaných trofejí nalila kofola (kdyţ ji miluješ, není co řešit ) a oslava vypukla. Potom se zahrálo pár hříček, například přemístění smotaného hada, byl hodně úsměvný. Pak přišla samotná konference nejúspěšnějších závodníků. Musím pochválit ServisTeam, který nenechal nervózní, zpocené účastníky na suchu. Novináři měli záludné otázky, někteří novináři byli aţ zdaleka, viz. Anglie, Německo nebo neodbytná zástupkyně z Východu Marie Vladimírovna. Kdyţ tiskový mluvčí Vlk ohlásil konec konference, tak jsme se pomalu začali rozcházet domů. Doufám, ţe příští rok přivezeme opět poháry domů! To si určitě stejně tak přeje i Vlk a tak přeji uţ teď všem spoustu štěstí na přípravných trénincích a potom na samotných závodech. MIREK 4

7 II. smečka vlčat příjímá nové členy od 5 do 10 let. Porozhlédněme se po svém okolí (příbuzní, sousedi, škola...) a nabídněme moţnost chodit do smečky. Moţnost přihlášení je u vedoucího šestky, Adama Drahoše Brouka Pytlíka, č. tel Další moţnost je kontaktování rádců šestek Cukra, Kolju, Ojelka, Mirečka. Vojta (účastník) Hra celkově byla úplně super. Nejvíc se mi líbil Pytlas, který měl dobrý převlek, a s ním i Švejda. Nejvíc mě bavilo roznášet zásilky. Myslím, ţe nejlepší byla výroba zápalné láhve. Naopak gestapo nebylo moc aktivní. Čekal jsem větší akci. Petr (účastník) Jo bylo to dobrý, ale takový málo akční Častěji jsme jen tak chodili neţ běhali. A nejvíc mě bavilo roznášet balíky za peníze. Tomáš (účastník) Taky se mi líbilo a nejvíc se mi líbila zápalná láhev. Švejdoš (hospodský) Byl tu moc krásný pohled na Straku alias opilého Bţundu Mimo jiné jsem také obsluhoval gestapáky tím, ţe jsem jim podával pití z okna a točil pivo do lahváčů. poznámka: Švejdoš měl takový strach, ţe tolik litrů šťávy nevyjde, tak kaţdému podával vodu s jedním víčkem šťávy. Jana (kadeřnice) Byla mi ZIMA, ale jinak to bylo super a líbilo se mi to. Myslím jen, ţe měli málo času, protoţe hodně lidí si ani nepřišlo pro přípravky na změnu vzhledu. Mirek (četník) Mně se hra líbala moc, ale ještě víc by se mi líbila z pohledu hráče. Jinak co zajímavého na stanovišti?? Třeba krádeţ zbraně? S tím jsme fakt nepočítali. Jinak hádky o tom, kdo bude střílet byly taky zajímavé, hlavně kdyţ potom střelec neuspěl Buzola (pekařka) Bylo to fajn. Ale většinou to byla nuda. I kdyţ docela často jsem se mohla zasmát patlání housek. Velkolepý mám já plán, být ilegál partyzán. Rychlost, bdělost, statečnost, pravdě slouţit na věčnost! Být jak skaut Jan je můj sen, v pátek bude naplněn. Minianketu připravil MIREK Své pocity před bojovkou zveršoval PYTLÍK 5 6

8 Koncem září 1938 podepsali nejvyšší představitelé Anglie, Francie, Německa a Itálie dohodu o odstoupení pohraničních oblastí českých zemí Německu. 15. března 1939 německá armáda obsadila zbytek českých zemí, následujícího dne A. Hitler vydal výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Stali jsme se tak součástí jeho nacistické říše. Od samého začátku okupace se na území protektorátu začal organizovat odboj. Do boje proti nepříteli se zapojili nejprve vojáci a postupně i ostatní vlastenci, včetně mnoha skautských činovníků. Z hlineckých bratrů bychom mohli jmenovat Vladimíra Akrmana, který byl zatčen a zahynul v koncentračním táboře v Mauthausenu, a Stanislava Zedníčka, jenţ působil v partyzánské skupině Jan Kozina. Do svého útěku byl nejhledanějším člověkem v protektorátu domaţlický skaut Jan Smudek. Narodil se 8. září 1915 v Bělé nad Radbuzou. Vyučil se elektroinstalatérem, poté navštěvoval průmyslovku v Plzni. Kdyţ naše území obsadila německá vojska, členové skautského oddílu v Domaţlicích vykonali slib, ţe budou bojovat proti okupantům. 8. června 1939 před 1. hodinou ranní Smudek s kamarádem Františkem Petrem při potyčce zastřelili stráţmistra německé pořádkové policie. Ještě téhoţ dne bylo vyhlášeno stanné právo na Kladno a na pachatele vypsána odměna 100 tisíc korun. Na jaře 1940 byl J. Smudek prozrazen. Rozhodl se proto uprchnout do zahraničí. 23. března po půlnoci byli 10 km od Domaţlic zastřeleni dva příslušníci německé finanční stráţe zbraní Jana Smudka. Následovalo navýšení odměny za jeho dopadení na 120 tisíc korun a další represivní opatření. Smudek nalezl úkryt u jednoho legionáře a změnil svoji vizáţ. Protoţe po něm gestapo dlouho a neúspěšně pátralo, lidovou legendou byl nazván Nepolapitelný Jan. Jeho přítel František Petr byl bohuţel dopaden a popraven. Koncem března 1940 Jan odcestoval do Veselí na Moravě a 4. dubna překročil hranice se Slovenskem. Odtud pokračoval přes Maďarsko, Jugoslávii a Blízký Východ aţ do Francie, kde vstoupil do československého zahraničního vojska. Po pádu Francie působil pod krycím jménem Karel Doubek v anglickém letectvu. V Anglii se oţenil s Margarethou Bushovou. Po válce se vrátil do Československa, ale jiţ roku 1947 byl na Čerchově zatčen komunisty. Po převratu v únoru 1948 Jan emigroval do Francie. Z exilu se vrátil v 90. letech. Zemřel 17. listopadu 1999 v Dílech u Domaţlic. Medailónek připravil VLK 7 Třída korýši. Řád desetinoţci. Čeleď krabovití. Rod a druh Uca. spec. Výskyt teplé oblasti. KRABI RODU UCA Délka 3-4 cm. Délka klepeta 5 cm. Počet vajíček několik set. Inkubace 7-10 dní. Chování samotář. Potrava organické částice. Připravil ŠVEJDOŠ 8

9 Redakce: MIREK (šéfredaktor), VLK (korektor), ŠVEJDOŠ (Výři), TAHOUN (Vlci) O d jez d: N á v r at: LISTOPAD SKÁLŮV OBĚŢNÍK vydává IV. oddíl N á kl a d y: V Ý P R A V A P R O S K A U T Y A R O V E R Y ve čtvrtek 16. listopadu v z vlakového nádraţí. v neděli 19. listopadu po 13. hodině. max. 450 Kč (vlak + MHD + ubytování + jídlo + vstupné). Osoby mladší 15 let mají MHD za polovinu nezapomeňte si proto vzít průkazku!!! P o t r a v i n y : jídlo na čtvrtek a pátek (v sobotu bude moţné něco dokoupit); dále 5 sáčků čaje, cukr, varný sáček rýţe, ovoce dle libosti. společné budou 2 večeře => kaţdá druţina vezme 500 g těstovin + 1 špagetku, 1 masovou konzervu (ne COOP!) V y b a v e n í : Spešl pakl, spacák, karimatka, kroj, přezůvky, vhodné oblečení a obuv (dle počasí), pláštěnka, ešus, lţíce, malý batoh, láhev na pití, hygienické potřeby (kartáček, pasta, ručník, toaletní papír), tabulka modrého ţivota, druţinová kronika, ODLITKY STOP. P r o g r a m : Navštívíme mnoho pozoruhodných míst a zákoutí (mj. Praţský hrad, Vyšehrad, památník na Vítkově), podnikneme výlet za Prahu, budeme pokračovat v honbě za pokladem Mořské panny. Vyhodnotíme odlitky stop a povšimneme si osobností na našich bankovkách. Dále si tu naplánujeme, jak překonat své nedostatky, a prohlédneme, jak je kdo úspěšný v plnění modrého ţivota. Pořádá VLK a ZOT 1 C H C E T E S E P O C H L U B I T S V O J Í K R O N I K O U? L Á K Á V Á S Z J I S T I T, J A K J S O U N A T O M O S T A T N Í? V PÁTEK 10. LISTOPADU 2006 OD 17 DO 20 HODIN se ve skautském domově zúčastněte střediskové akce Tajemství skautských kronik. Pozvěte i svoje rodiče a kamarády!!! Nezapomeňte si vzít kroniku kaţdá druţina (oddíl) dostane prostor, aby ostatním přečetla libovolný příspěvek. Shlédneme krátký film z letošního tábora. Na zeď si budeme promítat fotografie z činnosti našeho střediska. Pozvali jsme nadmíru zajímavého hosta. Na shledání se všemi se těší VLK Moji pochvalu si v říjnu vykoledovali všichni, kteří se aktivně zapojili do prezentace našeho střediska na dni neziskových organizací z našeho oddílu především Vašek a Orlo. Chtěl bych také upřímně poděkovat Tygrovi s Tahounem za úsilí vynaloţené na uspořádání botanické oddílovky. VLK 2

10 KONÍČEK MOŘSKÝ (napsáno , 15:16) Je tu teď týden nečasu pořád poprchává, zima ještě nepřišla. Ale kaţdým dnem míň a míň svítí slunce (v prosinci svítí pouze 5 hodin!). Znám uţ pár místních, opravdu jen pár. Ostatní jsou, jako pořádní Finové, zprvu nekomunikativní. Věc, která mě zarazila skoro v kaţdém krámku (např. opravna kol), je někdo, kdo mluví anglicky. Takţe není problém se domluvit anglicky. Pouze němčinu mám s finskými spoluţáky, zbytek předmětů navštěvují studenti z celého světa (Litva, Německo, Mexiko, Španělsko, Itálie atd.). Průměrná třída má kolem 20 studentů, coţ je velice příjemná změna oproti ČR. Ještě příjemnější: nikdo se tě na nic neptá, takţe celou hodinu můţeš prospat. Víc se diskutuje, klade se důraz na vlastní názor. Učitel často vysvětluje věci individuálně, neexistuje odpověď typu součástí úspěšného absolvování kurzu mikroekonomie je SAMOSTUDIUM. V neděli jsem byl se Španělem na pláţi, chodil bos v moři, a to jsem měl zimní bundu! Toť moje minimální postřehy, těším se na hokej! (Bude-li se konati ) přilítám do Prahy; nové tel. číslo po dobu pobytu ve Fin: Všechny pozdravuje OVE Srdce kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje. Henri Louis Bergston Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme. Orson Welles To je život! Koupíš cedník teče, dáš ho spravit necedí. České přísloví Vyhledal MIREK 3 KÁJA MAŘÍK 4

11 Redakce: MIREK (šéfredaktor), VLK (korektor), ŠVEJDOŠ (Výři), TAHOUN (Vlci) PROSINEC SKÁLŮV OBĚŢNÍK vydává IV. oddíl Termín: Program: středohoří. 27. prosince od SEČ. Komentované promítání diapozitivů z Alp a Českého Dovoluje si Vás pozvat RABÍN Sestro, bratře! Chtěl bych Tě jménem Střediskové rady Junáka Hlinsko, , pozvat na volební sněm, který se bude konat v pátek 15. prosince 2006 ve skautském domově od 19/00 h. Prezentace příchozích však bude jiţ od 18/30 h. Program: 1) Shrnutí uplynulého roku z hlediska výchovného i organizačního. 2) Volba nové Střediskové rady Junáka. 3) Diskuse, ostatní. Na společné setkání se těší MATTY Kdy?: V pátek Přesný čas ještě upřesním rádcům. Kde?: Přece na skauťáku. S sebou: Kroj, dárek (povinně vlastní výroby), lodní knihu, cukroví a dobrou náladu. Těší se na Vás TAHOUN 1 (pro R&R a činovníky) Jako kaţdý rok je moţnost navštívit mezi svátky pardubickou ČEZ arénu. Utkání s Mountfieldem České Budějovice se uskuteční dne lístky jsou na stání za 60 Kč a na sezení za 110 Kč. Pokud máte zájem napište mi co nejdříve. Pořádá ŠPLHOUN Na výpravě do Prahy se zúčastnění zavázali, ţe se pokusí PŘEKONAT NĚKTERÉ ZE SVÝCH NEDOSTATKŮ. Na Tahounově vánoční besídce si řekneme, jak se komu dařilo. Zároveň zde VYHODNOTÍME MEDAILONKY VYBRANÝCH OSOBNOSTÍ, jejichţ sochy nebo busty jsou umístěny v Národním muzeu. Aby toho nebylo málo, kaţdá druţina podnikne výlet na Betlém (příp. na Veselý Kopec), aby vypátrala VÁNOČNÍ ZVYKY A OBYČEJE NAŠICH PŘEDKŮ. Předesílám, ţe LEDEN BUDE PRO NÁŠ ODDÍL MĚSÍCEM DOBRÝCH SKUTKŮ (podrobnosti se opět dozvíte na vánoční besídce). Mezi skautskými dovednostmi morseovku a šifry v prosinci vystřídá UZLOVÁNÍ. Činnost druţin i celého oddílu nastínil VLK 2

12 (10. listopadu 2006) Na výstavu kronik jsme se těšili, a proto jsme dorazili v hojném počtu, někteří i s rodinnými příslušníky. Výstava a prezentace kronik byla propletena zejména některými fotkami z tábora i z některých výprav a také krátkými scenériemi. Byla to krásná podívaná: Fotky, které nafotili Kolja, Straka a Termo, film, který nahrála Lída s Tygrem. Ale abych nezapomněl na prezentaci kronik. Vybraný člen druţiny přečetl některý z článků ze své druţinové kroniky. Některé články byli opravdu pěkné. Všem se to moc líbilo, a tak kaţdý, kdo odešel domů, odešel s úsměvem. Akci zhodnotil VOJTA J. Prostřednictvím našeho časopisu ještě jednou děkuji paní knihovnici Stáně, která nám vyjednala půjčení náhradního dataprojektoru na akci Tajemství skautských kronik. Můj dík za výpomoc při praţské výpravě (zejména zorganizování cesty tam i zpět) patří i Zebrovi, Orlovi a Tahounovi. Blahopřeji Vojtovi k jednoznačnému vítězství v praţském šestiboji. Chválím všechny skauty, kteří obohatili 39. Skálův oběţník jmenovitě Martina, Milana a Vojtu. Konečně zase jedno pořádně číslo! Radostně zatleskal VLK Zachytil ORLO 3 Tato akce se konala od 16. do 19. listopadu. Zúčastnili jsme se jí: Vlk, Orlo, Zebra, Tahoun, Cukr, Vojta, Milan a já. Do Prahy jsme dorazili asi v osm hodin večer. Na nádraţí na nás čekal Vlk. Potom jsme jeli metrem na ubytovnu (skautský domov ţiţkovských skautů). Ubytovali jsme se a šli k památníku na Vítkově, kde se konala první hra etapa Pokladu mořské panny nazvaná Transport topiva. Tato hra byla pohybová a mně se velmi líbila. Po ukončení této hry jsme šli zpátky na ubytovnu. Tam jsme hráli mnoho dalších her a potom jsme šli spát. V pátek jsme vstali v sedm hodin ráno, nasnídali se a šli jsme na metro. Metrem jsme jeli na Vyšehrad a tam jsme hráli průzkumnou hru na získávání odpovědí na otázky o Vyšehradě. Sice moje skupina nevyhrála, ale tato hra se mi také líbila. Poté nám Vlk něco málo řekl o Vyšehradě a šli jsme uctít památku zakladatele českého skautingu A.B. Svojsíka. Při této příleţitosti Vlk předal nášivky rádci oddílu (Orlo), jeho zástupci (Tahoun) a podrádci Výrů (Vojta). Potom nám dal Vlk šifru, kterou jsme museli rozluštit, abychom se dostali dál. Kdyţ jsme šifru rozluštili, zjistili jsme ţe se musíme dostat na Zbraslavské náměstí. Jeli jsme tedy metrem na Smíchovské nádraţí a potom ještě autobusem. Pak uţ jsme dorazili na Zbraslavské náměstí. Odtud jsme vyšli na výpravu za Prahu. Šli jsme lesem a na jednom místě jsme se zastavili. Tady byla zahájena další etapa celoroční hry: Slepý kormidelník. Tato hra spočívala v důvěře druhému člověku a líbila se mi nejvíce z celé výpravy. Potom jsme vyrazili na metro. Cestou mi Zebra říkal, co bych měl znát pro splnění nováčkovské zkoušky. Metrem jsme jeli na ubytovnu. Kdyţ jsme dorazili, tak jsme si chvíli odpočinuli a potom jsme šli cvičit. Zkoušeli jsme, kdo udělá nejvíce kliků. Vojta jich udělal asi 30, Cukr 18, Milan 3 a já 17. Potom jsme si zahráli ještě další hry a šli jsme spát. V sobotu jsme vstali asi v osm hodin ráno, nasnídali se a jeli metrem na Praţský hrad. Tam jsme hráli průzkumnou hru na získávání odpovědí na otázky o Praţském hradě. Tuto 4

13 hru jsem vyhrál já s Cukrem. Potom jsme se šli podívat do Chrámu sv. Víta. Vlk nám o něm a Praţském hradě něco řekl. Poté jsme dostali šifru. Aţ jsme ji rozluštili, zjistili jsme, ţe se musíme dostat k Letohrádku královny Anny. Tak jsme tedy vyšli, a kdyţ jsme k němu dorazili, Vlk nám o něm něco vyprávěl. Potom jsme šli přes Karlův most na Staroměstské náměstí. A tam jsme se podívali na Orloj. Poté jsme šli do Národního muzea. Tam byla výstava, která se nazývala Lovci mamutů. Také zde byly sochy našich nejvýznamnějších osobností. Mně se tato výstava velmi líbila. Potom uţ jsme jeli metrem zpátky na ubytovnu. Tam jsme si zacvičili a potom jsme šli hrát Scrabble. V této hře vyhrál Vlk, druhý byl Vojta, třetí Milan a čtvrtý Cukr. Já jsem se této hry neúčastnil. Po ukončení této hry jsme šli spát. V neděli jsme vstávali dříve, protoţe jsme si museli sbalit a uklidit ubytovnu. O půl desáté jsme vyrazili na metro a jeli jsme na hlavní nádraţí. Vlk se s námi rozloučil na nádraţí a my jsme vyrazili domů. Přestoupili jsme v Havlíčkově Brodě a v jednu hodinu odpoledne jsme se vrátili zpátky do Hlinska. Tato výprava byla nejlepší výpravou, kterou jsem zaţil. Podle mě měla jen jediný nedostatek a to, ţe nás bylo málo. A za to nikdo nemůţe. Doufám ţe nás na další výpravu pojede více. Výpravu do Prahy vylíčil MARTIN (Setkání vedoucích oddílů & Poradní skála) Celostátní akce Elixír se konala v Pardubicích (program na Gymnáziu, spalo se ve třídách protějšího sportovního gymnázia) a zúčastnilo se jí kolem 450 skautů a skautek z celé republiky a já s Helenou z Hlinska. Akce to byla tedy gigantická Nekecám Tolik lidí v kroji jsem ještě neviděl. Zblízka jsme mohli prozkoumat i modré kroje vodních skautů. A jak to vypadalo? Začalo to ve čtvrtek, kdy jsme se zaregistrovali, dostali náramek a vybrali si pokoj. Pokoj jsme měli uţ rezervovaný od mých přátel z kurzu. Bydleli jsme v malé tělocvičně spolu s asi 50ti lidmi. Usínalo se asi kolem 2. hodiny ranní Ještě ve čtvrtek nás nahnali do veliké tělocvičny, kde proběhlo zahájení. Všechno bylo tak veliké... Potom se šlo spát. V pátek to začalo. Asi v 6:45 začala prezentace budíků, kdy asi 20ti lidem zvonil mobil... Od 8:30 se vydávala snídaně švédské stoly. Jedl jsem aţ aţ, kdyţ to bylo skoro zadarmo (Účastnický poplatek činil 300 Kč) Od 9:00 začínaly přednášky (bloky). K dispozici bylo 24 tříd, a tak jsme jen přebíhali. Bloky trvaly hodinu, sedělo se v krouţku a v kaţdé třídě se sešlo tak 20 lidí. Bylo to fajn. Na oběd jsme stáli 20 min. frontu, protoţe jsme to ještě 5 neměli vošéfovaný, ale potom jsme uţ čekat nemuseli. Po obědě následovala další sprška vzdělávacích či oddechových bloků, ty si kaţdý musel jiţ před akcí na netu registrovat. Po večeři bylo aţ do 00:00 volno. K dispozici bylo spoustu vyţití. Klidně jsme se mohli jít kdykoli projít do Pardubic, nebo zajít do nějak upravených tříd třeba do čajovny, ta byla opravdu povedená (nechyběli břišní tanečnice). Nebo v jiné se promítaly propagační filmy o skautingu. Nebo do sváčovny, coţ byl malý obchůdek s malým jídlem a pitím. V prvním patře na chodbě byla moţnost zakoupit knihy za velmi nízké ceny. V sobotu to vypadalo stejně. Jeli jsme tam hlavně proto, abychom se dozvěděli, co to tam nahoře vymysleli a co to ten Nový program je. Navíc to byla akce kde jsme se dostali k novým stezkám a měli jsme je hodnotit. Po takových informacích jsme byli docela v rozpacích, bude toho opravdu hodně nového. Jinak jsme byli na blocích jako Rukodělky (mám skvělýho sněhuláka), Empatické hry, Astro zajímavosti, Motivace příběhem, Hodnoty a já, a spoustu dalších.v sobotu večer jsme od 21:00 měli moţnost jít na koncert Hop Trop. Po celou dobu akce, jsme měli zdarma vstup do Pardubického bazénu, toho jsme ale bohuţel nevyuţili. V neděli uţ jen dopoledne proběhlo zakončení akce a jelo se domů. Org. tým členy VLKu a Ursus musím pochválit, protoţe aţ na pár malých nedostatků akce proběhla bez problémů. Akce mě hodně inspirovala a byla to nová zkušenost a poznání nových lidí. Jak to vypadá na velkých výpravách přiblíţil MIREK Proč ne... Rozhodl jsem se, ţe bych získané informace prezentoval i u nás. Takţe: Pro koho? Pro R&R a činovníky Kdy? v 15:00 Kde? Hádej Co sebou? Něco k jídlu a na psaní (v programu se vyskytne občas nějaká hříčka). Na co se můţeš těšit? Nové Experimentální stezky, Nový program, Charta skautingu, nový Svojsíkáč a spoustu nového Na vaši účast se těší MIREK A HELČA 6

14 Dne 22. listopadu se konala schůzka Ţelv. Nejdřív jsem přišel já s Petrem. Potom přišel Radek a nakonec přišel i Kap. Hráli jsme hru, kde byly uzle, morseovka, hledaní ve slovníku, příklad a šifra. První jsem skončil já, druhý Kap a třetí Petr. Za odměnu jsem mohl jít vynést koš. Pak jsme šli hrát Kapovu hru Na bojovníky a čaroděje. Bylo to dobrý. Pak jsme šli smazat šmouhy od bot. Radek mi řekl, kolik stojí kroj. Nakonec jsme se rozloučili a kaţdý jsme si šli svou cestou. Zaznamenal MILAN Dne 8. října se nedaleko Slatiňan konala Velká cena Monaka. Velká cena Monaka se běţí jednou za rok, ale jinak se kaţdý měsíc běţí Malá cena Monaka. Poslední Malá cena Monaka se konala 5. listopadu. Běţí se velký a malý okruh. Velký okruh má 10 km a malý 3,6 km. Skoro celá trať se běţí lesem. Účast byla hojná, ale z našeho střediska jsme tam byli jen dva. A proto doufám, ţe nás příště pojede více. Další tato akce se chystá na jaře. Poreferoval 3. nejrychlejší ţák MARTIN Dne se konala botanická oddílovka. Bylo nás tam šest: Tygr, Tahoun, Radek, Švejdoš, Sprosťáček a já. Na skauťáku spaly holky. Protoţe nás tam bylo málo, jen jsme si prohlíţeli Tygrův herbář ze školy. Potom jsme šli domů. Stručně shrnul MILAN (kontaktní EKO-seminář a projektová EKO-dílna) Zatímco Míra se zúčastnil celostátního skautského setkání Elixír, já jsem o týden později, listopadu 2006, zavítal na česko-německý seminář věnovaný vzdělávání mládeţe v oblasti ţivotního prostředí. Setkání zástupců českých a německých organizací, které spojuje zájem a snaha chránit přírodu, se konalo na zámku Nečtiny u Plzně. Mírně převaţovali němečtí účastníci, z nichţ někteří hovořili plynou češtinou! Ostatním vše překládala do sluchátek profesionální tlumočnice. A kdyţ se mluvilo německy, tlumočila pro změnu nám Čechům (mnozí ostatně její sluţby nepotřebovali). Já jsem některým Němcům sice docela rozuměl, většinou mi však jejich dialekt činil potíţe a s povděkem jsem proto vyuţil sluţeb překladatelky. Na kontaktním semináři sice nebyl přítomen ţádný představitel německých skautů, i přesto jsem se dozvěděl mnoho uţitečných věcí, které se nám mohou hodit, podaří-li se Rabínovi navázat spojenectví se skauty z oblasti, kde studuje. Kromě toho jsem si odvezl několik námětů, co by náš roverský kmen (potaţmo středisko) mohl podniknout v oblasti ekologie. Protoţe jsme měli mnoho příleţitostí k diskusi, skvěle jsem si procvičil svoje komunikační schopnosti v německém jazyce. Sešla se opravdu výborná parta, o zábavu nebyla nouze, a tudíţ v mé mysli nyní jednoznačně převaţují pozitivní vzpomínky. Krátkou reportáţ napsal VLK Foto pořídil ORLO Skálův oběţník se opravdu moc povedl, je to po delší době pořádně nadupané číslo. Dokonce tu mají členové oddílu více příspěvků neţ Vlk. Těším se na Vaše příspěvky do dalšího čísla. Číslo 39 s radostí sestavoval MIREK 8

15 Redakce: MIREK (šéfredaktor)-vlk (korektor)-vojta (Výři)-MARTIN (Ţelvi)-TAHOUN (Vlci). LEDEN SKÁLŮV OBĚŢNÍK vydává IV. oddíl Hned dvakrát si náš potlesk zasluhuje Mirek. Ponejprv za to, ţe společně s Helenou uspořádal review Elixíru 2006 pro výkvět našeho střediska (no, byl jsem tam já i znovuzvolený vedoucí střediska Matty, takţe tam zas taková squadra nebyla ). Neméně zásluţným a chvályhodným Mirkovým činem je vydání prázdninového speciálu Skálova oběţíku. Gratuluju ke zvolení staronovému vůdci střediska Mattymu, jeho zástupkyni Daně, všem členům střediskové rady i revizní komise. Přeju jim hodně štěstí v nadcházejícím funkčním období. Vlky a Ţelvy chválím za zhotovení medailónků o význačných osobnostech našich dějin. S povděkem kvituju Kaprovy i Sprosťáčkovy znalosti vánočních obyčejů našich předků. Tahounovi děkuju za přípravu vánoční besídky, Šplhounovi za uspořádání zájezdu na hokej. Chválil a blahopřál VLK Kdy? V sobotu 27. ledna v 13:30 Kde? Ve skautském domě. Na co těšit? Na další etapu celoroční hry O poklad mořské panny, na písničky s doprovodem kytary a pokud napadne sníh na nějaké ty zimní radovánky. Co sebou? Určitě dobrou náladu, dále kaţdá druţina lodní knihu a pokud bude sníh tak nějaký ten dopravní prostředek na sáňkování. Konec: Na večeři budete určitě doma. Na setkání s Vámi se těší Švejda Láska můţe zemřít na pravdu, přátelství na leţ. Bonnard 1 Denně vykonati alespoň jeden dobrý skutek, praví denní příkaz skautů. Je to nesnesitelně lehké, nebo naopak těţké jako facka? Všichni si můţeme do kalendáře zapisovat ke kaţdému datumu dobrý čin, jaký se nám povedlo v tento den spáchat. Nikoho nenutím, je to dobrovolný pokus. Jeho výsledky vyhodnotíme na Švejdyho hudební oddílovce. Jdete do toho? Já jo! Dokázali byste pomoct raněnému, kdybyste se stali svědky dopravní nehody? Víte, jak pomoci člověku zasaţenému elektrickým proudem? Základy první pomoci si osvojíte na lednových druţinovkách. Kondici si budeme udrţovat fit-trojbojem, šikovnost prstů procvičíme vazbami. Činnost na leden nabídl VLK Schůzka Želv Tato schůzka se konala Na tuto schůzku přišli: Orlo rádce Ţelv, Milan,Vojta, já a s půl hodinovým zpoţděním přišel i Petr. Nejdříve nám Radek vysvětlil, co je to sněm. Potom nám ještě vysvětloval, o co se kdo stará na skauťáku a jaké máme druţiny. Poté jsme hráli Milanovu hru na Lovce a jelena. Tato hra byla velice zábavná. Mně a myslím si, ţe i ostatním se moc líbila. Potom jsme ukončili schůzku naším pokřikem a šli jsme domů. O schůzce Ţelv napsal Martin 2

16 Vánoční besídka Na střediskovém sněmu bylo přítomno 16 delegátů (z 20 moţných), kteří zvolili novou střediskovou radu, jeţ bude pracovat v následujícím sloţení: Statutární orgán: Martin Hladký Zástupkyně SO: Dana Mášková Hospodářka: Dana Mášková Správce skautského domu: Petr Kalita Správce táborového vybavení: Zdeněk Bříza Tajemník: Ota Volejník Zdravotnice: Dagmar Drahošová Tiskový zpravodaj: Petr Adámek. Střediskovou radu bude kontrolovat revizní komise, jejímiţ členy byli zvoleni: Alena Homolková, Hana Chmelíková, Petr Hladký. Staronový statutární orgán (= vedoucí střediskové rady) posléze na doporučení roverů a rangers jmenoval výchovné zpravodaje, kteří budou členy střediskové rady s hlasem poradním: Výchovná zpravodajka dívčího kmene: Pavla Hladká Výchovný zpravodaj chlapeckého kmene: Václav Ţampach. O výsledku voleb informoval VLK P Š E L Á L K O Ţ O R L E K Á I MAYRŠPŠGLFAOPKRSOESCÝORZ Šifry připravil MILAN 3 Besídka se konala v sobotu Včas přišli: já, Vlk, Míra, Radek, Švejdy, Véna, Jirka Mošner, Kapr a Michal. Pozdě přišel zase jen Vašek a Sprosťáček. Na začátku kluci skauti se Švejdyho pomocí krásně ozdobili stromeček a my ostatní jsme zatím vybalili cukroví na talíře. Potom přišel na řadu hlavní bod večera předávání dárků. Nejdříve jsme si zazpívali koledu Pásli ovce Valaši a potom Jeţíšek rozdal kaţdému jeden malý dáreček, který ale určitě kaţdého potěšil. Po tomto slavnostním aktu jsme se přesunuli na skauťák. Tam proběhlo zhodnocení etapy C H zvané Slavné osobnosti, které bylo velmi rychlé jelikoţ informace donesli jen Vlci. Pak proběhla další etapa C H a její vyhodnocování. Během něho nám Vlk říkal o vánočních zvycích našich předků. Toto vyprávění přerušil příchod Sprosťáčka. Na konec besídky jsme si zahráli krátké hříčky. Po těchto hrách jsme se pokojně rozešli do našich domovů. Myslím, ţe besídka utrpěla přílišným povídáním a také tím, ţe probíhala ve spěchu a ne v klidu, jak by se na pořádnou besídku patřilo. Zapsala hlavní osoba akce TAHOUN Anglické Vánoce jsou trochu jiné neţ české. Tak především: tady nechodí Jeţíšek, ale Father Christmas, leze komínem, přijede na svítících saních se sobem, v pokoji má něco jako koblihu /pro znalce Mince Pie/, skleničku alkoholu a mrkvičku pro soba. Ráno je mince pie snědená a zbudou drobečky, sklenička skoro vypitá a na mrkvi jsou otisky zubů. Údajně zde kdysi taky chodil Jeţíšek, ale někdy v padesátých letech ho firma Kokakola převlékla do svých červeno-bílých barev a dala mu vousy. Tradiční je tady Christmas puding, coţ není náš pudink, ale je to spíš takový kus slisovaného sušeného ovoce, zřejmě z dob, kdy sušené ovoce na zimu bývalo jedinou dostupnou sladkostí, coţ v době mrazáků, ledniček a dovozu z jiţní polokoule padlo. Stromečky se tady instalují uţ v adventu, takţe uţ teď za mnoha okny svítí stromečky. Mnoho domů je po americkém způsobu ozdobeno svítícími symboly Otce Vánoc, sněhuláků, vláčků s dárečky, soby, různých neonových hadů a blikátek. Nejlepší ze všeho je sněhulák ze supermarketu - tedy plastový sněhulák na elektriku, kdy v kaţdé kouli mu svítí ţárovka, prostě jako ţivý. My se chystáme pustit si sem našeho Jeţíška a Otce Vánoc jsme si pozvali uţ na Mikuláše, takţe v podstatě vytváříme vlastní tradici. Řekli jsme si, ze zase náš Mikuláš s čertem a andělem by tady byl příliš velkým kýčem. V obchodech se vánoční výzdoba začala vyskytovat uţ počátkem října, průměrný Angličan prý za Vánoce vydá asi 750 liber, coţ je dost síla. 21. prosince 2006 napsal GLUM 4

17 Referát o knize Mayday autor Thomas H. Block Na palubě boeingu letícího z Kalifornie do Japonska se vše zdálo být v pořádku do té doby, neţ jeho trupem prolétla pokusná střela námořnictva. Testování střel toho typu bylo přísně tajné a zasaţení letadla měl na svědomí nepozorný kapitán, který nedbal bezpečnostních pravidel a snaţil se celou věc ututlat. Letadlo letělo v době sráţky hodně vysoko, v oblasti s řídkou atmosférou a nízkým tlakem, proto kdyţ došlo k protrţení děr v trupu, unikl všechen kyslík a cestující, kteří si nestihli nasadit kyslíkové masky, se začali dusit. Po střetu začalo letadlo klesat, ale neţ dospělo do zóny s dýchatelným vzduchem, byly uţ mozky cestujících trvale poškozeny nedostatkem kyslíku, odumřely jim některé mozkové buňky a oni se začali chovat jako blázni. Jediní, kdo katastrofu přeţili bez újmy na zdraví, byla letuška, dvanáctiletá Linda a John Berry. Tito tři byli v době havárie na toaletách, které byly dobře utěsněny a dekomprese se jim vyhnula. John Berry byl rekreační pilot, a proto se ujal řízení letadla s třemi sty poškozenými a mrtvými na palubě. S pomocí letušky se mu podařilo navázat spojení s letištěm. Zástupci pojišťovacích společností, kteří věděli, jak to s cestujícími na palubě vypadá, jim posílali falešné navigační zprávy a doufali, ţe se letadlo zřítí. John Berry si ale poradil jak s řízením obrovského letounu, tak s poškozenými spolucestujícími a s menšími problémy přistál na kalifornském letišti. Tam na něj čeká nebezpečí v podobě skupinky lidí, kteří se snaţí zlikvidovat jakékoli informace o celé nehodě, ale nakonec si poradí i s nimi a vše dobře skončí. Mně se tato kniha velmi líbila a určitě bych jí kaţdému doporučil. Knihu přečetl a referát napsal MARTIN Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka Kniha vypráví o Klapzubovi a jeho synech. Byli chudí a neměli na ţivobytí. Klapzuba se rozhodl, ţe chlapci budou hrát fotbal. Za chalupou je trénoval po tři roky. Kdyţ viděl, ţe se chlapci skoro vše naučili, koupil v Praze tabulku s nápisem: S.K. Klapzubova jedenáctka. Chlapci nejprve nastoupili do třetí fotbalové třídy a netrvalo dlouho a prokousali se aţ do první. Jezdili po světě a vţdycky vyhrávali. Poznávali nové lidi, dokonce se jednou setkali i s anglickým králem. Klapzuba si s ním na znamení přátelství vyměnil fajfku. Chlapci byli populární i samotný princ Waleský s nimi chtěl hrát, ale chlapců uţ bylo jedenáct. Mohl s nimi ale aspoň trénovat. 5 Jednoho dne dostali telegram z Austrálie, kde je vyzývali, aby přijeli hrát proti hráčům z Austrálie. Chlapci neváhali a rozjeli se tam. Po prvním poločase však prohrávali 0:1 a o přestávce byli výsledkem trochu zdrceni, ale rozhodli se, ţe musí vyhrát. Vzchopili se a nakonec vyhráli 9:1. Při cestě zpět se jejich loď zlomila. Nikdo se však neutopil, doplavali na ostrov, kde, jak později zjistili, ţijí lidoţrouti. Tak rychle utekli na druhou stranu ostrova, kde byla loďka, tou potom odplavali a zachránili se. O této knize poreferoval MICHAL DODATEK ZE SPECIÁLU: PUTOVNÍ TÁBOR, DEN II. Ráno po snídani VOPMT zamířil na Lemberk (místní hrad). Po prohlídce jsme doplnili vodu a vydali se kvůli turistickým známkám ke Zdislavině studánce. Odtud byl pak směr jasný Hvozd. Cestou přes město a pak kolem jakýchsi místních usedlostí a pak díky radě místního opáleného dědy, která nás zavedla do lesa, jsme šli vstříc svému cíli. Počasí nám to ale nepřálo. Teplota se šplhala do příšerných výšek a my s těmito zásobami vody jsme museli pořád stavět a doplňovat. Po chvíli cesty nám padly do oka staré vojenské bungry, které si samy říkaly o to, abychom je prolezli. Najednou mě napadlo si zapálit kousek pepa, na střeše jednoho bungru, abych slepil lepenkovou střechu. To se ale nelíbilo Vlkovi, a tak odešel a tímto gestem strhl většinu, a tak i já jsem musel tento plamínek uhasit a odejít. Cesta byla dlouhá, tak jsem se ji krátil rozebíráním české historie, Míra plněním stezky a Tygr učením Vlka rostlinám a Popelka, ta stíhala všechno. Z ničeho nic se stalo, ţe na nás vykoukl statek s neoplocenou višní a maliním. No nešlo se zadarmo nenajíst! Další přestávka byla na Sokolu. Na vrchu tohoto kopce prý stával hrad, a tak VOTM se vydal nahoru. Tady jsme se setkali s kuriózní věcí Vlka pokousal slepejš! Potom cesta pokračovala dál. Já s Mírou chodící fanatici, jsme se rozhodli zkusit něco nového, a tak na Hvozd jsme šli CROSS! Ţádná cesta, ţádné značení nejkratší vzdáleností (po přímce). To byla sranda, člověk si pak začne váţit civilizace. Však kdyţ jsme vylezli z toho pralesa, šokovala nás restaurace nahoře s nějakým Němcem. Tento chlapík nás pohostil okurkou, vodou a záchodama. Uţ se stmívalo, a tak nás čekala večeře a kemp. Obojí jsme zvládli kousek pod Hvozdem, kde kuchař Tygr uvařil guláš. S nemalým zpoţděním do lednového čísla zaslal červencovou akci ORLO 6

18 TYGR USSURIJSKÝ NÁZEV STŘEDISKA Otázka názvu střediska vyvstala o posledním řádném sněmu. Má jít o slovo (pojem), které charakterizuje danou organizační jednotku v daném místě. Br. Ota navrhl název Skalsko. U některých toto pojmenování vyvolalo úsměvy, nicméně jde o jistou neznalost románu Západ od Karla Václava Raise. Jeho děj se odehrává na Hlinecku. Podle samotného Raise jde o jeho nejlepší knihu. V jednom z jeho dopisů bychom mohli objevit i vyjádření, ţe takovouto knihu jiţ nikdy nenapíše. Hlinsko zde nazývá Skalskem. Samotný Rais byl velmi váţeným autorem, tehdejší kritika ho stavěla i na roveň s Boţenou Němcovou. Ještě zbývá zodpovědět další otázky, proč středisko pojmenovat právě po Raisovi! Tj. velmi jednoduchá záleţitost romanopisec byl učitelem, jeho první místo bylo v Trhové Kamenici, druhé v Hlinsku (jen mimochodem, bydlel tu nedaleko skautského domova jde o domek nad dnešní Základní uměleckou školou). Za dalším důvodem je třeba jít do historie, na začátek 20. století, kdy vznikal český skauting. Všichni víme, ţe za zakladatele povaţujeme A. B. Svojsíka. Tj. pravda, ale Svojsík měl kolem sebe spolupracovníky, se kterými leckteré věci konzultoval. Těmi byli např. prof. Thomayer (dle něho je dnes pojmenována Thomayerova nemocnice v Praze Krči) posuzoval táboření a pobyt v přírodě, František Čáda jeden ze zakladatelů čs. speciálního školství, ale i Karel Václav Rais zabýval se rodinou (rodinnou výchovou), školstvím, výchovou, vztahem k vlasti. O sněmu bylo domluveno následující: daná záleţitost se rozhlásí po oddílech, vše se rozmyslí a návrhy se pošlou na adresu: hladky.martin(zavináč)seznam.cz Moţnosti: vlastní návrh Skalsko Skautské středisko Karla V. Raise Hlinsko Raisovo skautské středisko Hlinsko Řád šelmy. Čeleď kočkovité. Rod a druh panthera tigris altaica. Při lovu je tygr úspěšný pouze jednou z deseti pokusů. JIRKA V první řadě bych chtěl pochválit nové členy, ţe se zapojili do tvorby našeho časopisu a taky povzbudit ostatní k zasílání příspěvků. 40. jubilejní číslo, navíc vyšlo pěkně na nový rok. Tak mu snad můţeme popřát hodně obsáhlých článků a ať jsou další čísla pěkně nabušená! Taky bych chtěl oznámit, ţe zanedlouho čísla Skálova oběţníku projdou důkladnou inovací. MIREK 7 8

19 Redakce:MIREK(šéfredaktor),VLK (korektor),vojta (Výři),Martin (Ţelvi),TAHOUN (Vlci) ÚNOR SKÁLŮV OBĚŢNÍK vydává IV. oddíl ( února 2007) Kam: překvapení (dozvíte se později). Odjezd: bude upřesněn v další pozvánce. Příjezd: v neděli kolem oběda. Co s sebou: přezůvky, lyţe běţky, věci na výšlap do terénu, spešlpakl, jídlo na 2 dny (společné budou jen oběd a večeře v sobotu), 120 korun (ubytování + cesta + společná strava). Kontakt na Vaška: Se všemi se rád shledá showman VAŠEK A SPOL. Váţení rodiče, Junák svaz skautů a skautek ČR patří mezi příspěvkové organizace. Jedním z nejdůleţitějších finančních zdrojů jsou členské poplatky členů. Letošní registrační poplatek činí 180,- Kč / člen. Částka obsahuje úrazové pojištění, zbytek je pouţit na chod organizačních jednotek Junáka (je pouţit zpět ve prospěch dětí). Poplatek bude vybírat rádkyně / rádce druţiny, termín vybrání: do 25. února S pozdravem MGR. MARTIN HLADKÝ; vůdce střediska Hlinsko v Č. Oddílový dodatek Oddílová rada čtyřky rozhodla, ţe bude od svých členů vybírat 220,- Kč, v případě sourozenců platí kaţdý mladší jen 180,-Kč. Tento příjem nad rámec střediskového poplatku (40,- Kč / člen) investujeme do vybavení, jeţ zkvalitní činnost našeho oddílu. Vedoucí IV. oddílu VLK (dvojitá porce kultury pro R&R a činovnictvo) Kdy? Od soboty 24. února 2007 od 9:50, do neděle 13:08. Kde? Na vlakovém nádraţí ČD v Hlinsku. Kam? Přes Pardubice do Prahy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jak? 156 km vlakem, potom tři stanice metrem. Nač? Na Shakespearovo drama Richard III. a na výstavu Příběh Pražského hradu. Zač? Za 450,- Kč (jízdné, vstupné, bytné, všimné). Po sobotním příjezdu oběd zajištěn ne abyste se v pardubickém bufíku nacpali k prasknutí párečky v rohlíku. Pořádně se, prosím, před představením vyspěte, ať nám tam zas nějaký ospalec nedělá ostudu. Vezměte si tři trojúhelníčky sýra a další věci, jeţ se Vám v minulosti osvědčily (spacák, karimatka,...). Pytlas doporučuje vzíti si vlastní kukátko neb dalekohled. Jedno místo se uvolnilo, ještě je tedy moţné se přihlásit. Na všechny kultury-chtivé účastníky se těší VLK 1 2

20 Na táboře se v průzkumu Vašich názorů (Strategie IV. oddílu pro rok 2006/07) objevil zajímavý nápad: Uskutečnit oddílový ekologický projekt. Naše oddílová rada tuto myšlenku podpořila a naplánovala na únor 2007 ekoprojekt zaměřený na recyklaci odpadů. Zapojit se můţe kaţdý z Vás. Stačí, kdyţ budete doma sledovat a pečlivě zapisovat 1) počet vyhozených pet-lahví 2) osudy vybitých baterií 3) váhu vytříděného novinového papíru. Na konci měsíce přinesete jednoduchou tabulku, kterou odevzdáte Vojtovi, jenţ výsledky zpracuje. Zjistíme, jaké mnoţství vybraného odpadu vyprodukují za měsíc naše domácnosti. S těmito údaji pak budeme moci dále pracovat. Tabulka můţe vypadat třeba takhle: Odpad recyklovaný nerecyklovaný PET-LAHVE 51 ks 8 ks VYBITÉ BATERIE 11 ks 3 ks NOVINY, ČASOPISY, LETÁKY, kg? Z této triviální tabulky lze vyčíst mnoho informací o vymyšlené domácnosti rodiny Kocábků z našeho města. Zapojme trošku fantazie a zkusme si převyprávět celý příběh: Za jeden měsíc domácností manželů Kocábkových a jejich dětí Franty a Hanky prošlo celkem 59 pet-lahví, 51 bylo řádně vytříděno do žlutého kontejneru na plasty, zbylých 8 skončilo buď v koši, anebo v horším případě v kamnech. Těch 51 bylo převezeno do Lázní Bohdaneč, kde byly využity k výrobě záchranářského kruhu. Ostatních osm se nyní povaluje na skládce za městem, anebo v tom horším případě jsme se všichni nadýchali jedovatých zplodin, jež vylétly z Kocábkovic komína. Co se dělo se čtrnácti vybitými bateriemi? Pokud vlastní Kocábkovi nabíječku, jedenáct z nich mohlo být znovu nabito a navráceno zpět do jimi napájených přístrojů. Jednalo-li se o baterky na jedno použití, odnesl je Franta do nejbližšího obchodu s elektronikou, který má ze zákona povinnost tyto baterie přijímat a zajistit jejich bezpečné zneškodnění. Další tři galvanické články se na skládce možná setkaly s nám dobře známými osmi plastovými lahvemi. Po určité době zde vytekly, z nich kapající radioaktivní tekutina se vsákla do země a smísila se s vodou v nedaleké studánce. Na konci měsíce pan Kocábek, procházeje se s dcerkou Hankou, odvezl na kárce 12 kg papíru do Sběrných surovin. Obdržel za to sice jen zanedbatelných šest korun, ale těch 12 kilogramů bylo recyklováno a posláno do tiskárny jako materiál pro mnoho nových výtisků novin. V lese díky tomu mohl být ušetřen jeden menší strom. Jen těžko bychom spočítali, kolik papíru Kocábkům posloužilo na roztápku, kolik vyhodili do modrého kontejneru na papír či do komunálního odpadu, proto se nachází v poslední kolonce místo přesného čísla otazník. A jak to v únoru 2007 bude vypadat u Vás doma? Ekoprojekt představil VLK 3 Otázka názvu střediska vyvstala o posledním řádném Sněmu. Má jít o slovo (pojem), které charakterizuje danou organizační jednotku v daném místě. Br. Ota navrhl název Skalsko. U některých toto pojmenování vyvolalo úsměvy, nicméně jde o jistou neznalost románu Západ od Karla Václava Raise. Jeho děj se odehrává na Hlinecku. Podle samotného Raise jde o jeho nejlepší knihu. V jednom z jeho dopisů bychom mohli objevit i vyjádření, ţe takovouto knihu jiţ nikdy nenapíše. Hlinsko zde nazývá Skalskem. Samotný Rais byl velmi váţeným autorem, tehdejší kritika ho stavěla i na roveň s Boţenou Němcovou. Ještě zbývá zodpovědět další otázky, proč středisko pojmenovat právě po Raisovi! Tj. velmi jednoduchá záleţitost romanopisec byl učitelem, jeho první místo bylo v Trhové Kamenici, druhé v Hlinsku (jen mimochodem, bydlel tu nedaleko skautského domova jde o domek nad dnešní Základní uměleckou školou). Za dalším důvodem je třeba jít do historie, na začátek 20. století, kdy vznikal český skauting. Všichni víme, ţe za zakladatele povaţujeme A. B. Svojsíka. Tj. pravda, ale Svojsík měl kolem sebe spolupracovníky, se kterými leckteré věci konzultoval. Těmi byli např. prof. Thomayer (dle něho je dnes pojmenována Thomayerova nemocnice v Praze Krči) posuzoval táboření a pobyt v přírodě, František Čáda jeden ze zakladatelů čs. speciálního školství, ale i Karel Václav Rais zabýval se rodinou (rodinnou výchovou), školstvím, výchovou, vztahem k vlasti. O Sněmu bylo domluveno následující: daná záleţitost se rozhlásí po oddílech, vše se rozmyslí a návrhy se pošlou na adresu: hladky.martin(zavináč)seznam.cz Moţnosti: - vlastní návrh - Skalsko - Skautské středisko Karla V. Raise Hlinsko v Čechách - Raisovo skautského středisko Hlinsko v Čechách Hlasujte pro název střediska On-line hlasování probíhá a další návrhy můţete vloţit zde: Anketu zaloţil VLK 4

21 Rozdíl mezi českou a finskou ţeleznicí Na tuto schůzku přišli skoro všichni členové této druţiny kromě Cukra, Milan s sebou navíc přivedl nového člena Radka. Nejdříve jsme hráli moji hru s názvem Pustý ostrov. Potom jsme stříleli na prázdnou bránu a zkoušeli jsme, kdo dá do dvou minut nejvíce gólů. Milan dal 4 góly, Radek s Petrem dali 5 gólů a já s Kapem jsme dali 6 gólů. Také jsme zkoušeli, kdo udělá nejvíce kliků do 2 minut, Milan jich udělal asi 17, Radek 24, Kap 33, Petr 50 a já 42. Potom jsme šli uklízet skauťák. To mě sice moc nebavilo, ale během 20 minut bylo vše uklizené a potom jsme šli domů. ŇEHO ANRO ZOP Haló, to je ústav choromyslných? Ano, co si přejete? Můţete mi říct, jestli je na pokoji číslo 11 nějaký pacient? Ne, nikdo tam není. Tak děkuji, to se mi asi opravdu podařilo utéct. MARTIN Pro tebe jsem vlastně jenom sluţka, povídá paní Nováková manţelovi. To těţko. Kdybys byla sluţka, tak bys dostala na hodinu výpověď. MARTIN -././- /..-/-../-/.//.-../../-./..//-/.-./../-../-/.//---/-../.--./.-/-.. MILAN A MARTIN 5 Zamyslet se nad tímto tématem mě poprvé napadlo, kdyţ jsem ve stejný den vyuţil sluţeb Českých drah a Finské národní ţelezniční společnosti VR. Jiţ při pohledu na nástupiště vás něco zarazí perfektní navigace na světelných tabulích. Jelikoţ kaţdá jízdenka je zároveň místenkou u vlaků vyšší kvalit (IC, SC- Pendolino), dozvíte se přesně, do jaké časti nástupiště Váš vagón přijede. Coţ shledávám velice uţitečným. Vlaky nevypravuje výpravčí, za odjezd vlaku ze stanice jsou odpovědní průvodčí. Holt šetřit se musí. Zajímavostí také bezesporu je, ţe si můţete zakoupit jízdenku přímo u průvodčího bez jakéhokoliv doplatku. Moţnost placení platební kartou je samozřejmostí. Hlášení příjezdu vlaku probíhá ve třech jazycích. Finština bez diskuze, následuje švédština (druhý oficiální jazyk ve Finsku) a to vše uzavírá angličtina (Have a pleasant journey/šťastnou cestu). A hlášení tří minut zpoţdění mně přijde plýtváním energií. Měl jsem tu čest svézt se u nás tolik známými vlaky SC Pendolino. Při jejich uvedení do provozu kolem nich neprobíhal takový humbuk. Avšak česká ţeleznice má svou poezii. Kde potkáte Krychliče, kde se můţete pohodlně vyspat v kupé, kde uslyšíte nadávání spolucestujících na přetopený vagon a kde uslyšíte a my tu ligu stejně vyhrajem? České a finské vlaky srovnával OVE Číslo měsíce: V roce 1990 lidstvo vyprodukovalo půl miliardy tun organických látek (= 500 mld. kg). O 60 let dříve to přitom byl pouze 1 milion, tedy 500x méně!! Vyhledal VLK Převelice mne v lednu potěšil Švejdy, který připravil kvalitní hudebně laděnou zimní oddílovku. Domnívám se, ţe se líbila nejen mně, ale i ostatním účastníkům. Děkuji Miriam, ana nám ochotně přiblíţila dobročinný projekt Adopce na dálku. Oceňuji Martinovu práci pro Skálův oběţník. V poslední době má velký podíl na zvýšení celkového počtu příspěvků. Chválím Vojtu J. za nejaktivnější přístup k Měsíci dobrých skutků. Mimořádné činy ocenil VLK 6

22 Složení nové Střediskové rady Junáka v Hlinsku v Č. po sněmu, od 15. prosince 2006 Vůdce střediska Zást. vůdce střediska Vedoucí I. roje světlušek Vedoucí II. smečky vlčat Vedoucí III. oddílu skautek Vedoucí IV. oddílu skautů Vedoucí V. oddílu oldskautů Hospodář Správce domova Správce táborového majetku Tajemník Zdravotník Revizní komise Mgr. Martin Hladký Dana Mášková Ludmila Dalecká Adam Drahoš Radka Machatová Vojtěch Homolka Roman Hampejs Dana Mášková Petr Kalita Zdeněk Bříza Otakar Volejník Dagmar Drahošová Ing. Alena Homolková Hana Chmelíková Petr Hladký Výchovný zpravodaj chlapeckého kmene Václav Žampach Výchovná zpravodajka dívčího kmene Pavla Hladká VÉNA 7 8

23 Redakce: MIREK (šéfredaktor), VLK (korektor), ŠVEJDOŠ (Výři), TAHOUN (Vlci) BŘEZEN SKÁLŮV OBĚŢNÍK vydává IV. oddíl Sportovně naučná oddílovka Sejdeme se v sobotu 17. března v 9:00 na skauťáku. Na oddílovce se trochu připravíme na nějaké zrádnosti Svojsíkova závodu. A poté si protáhneme tělo při sportu. Dále proběhne etapa celoroční hry O poklad Mořské panny. A co byste měli mít? Lodní knihu, zápisník, spešlpakl, oblečení vhodné na sport, tabulku k ekoprojektu. Předpokládaný konec je kolem 12-té hodiny. Na vaši hojnou účast se těší ŠPLHOUN V měsíci, který Římané nazývali podle boha války Matra, se pokusíme prokousat skautskými symboly. Znáte všechny součásti kroje? Výborně! A víte taky, jaký je jejich skrytý význam? Pokud ne, rádci Vám to jistě rádi prozradí. A abychom jen neprohlubovali své teoretické znalosti, otestujeme si svoji fyzičku pomocí CMT. Program na březen předestřel VLK 1 Pozvánka na rádcovský kurz Chcete si skočit padákem, řítit se v raftu nespoutanou bystřinou, jezdit tryskem na koni, sledovat zrození geparda? Tak to musíte hledat jinde, protoţe na našem rádcovském kurzu se můţete dozvědět něco o vedení druţiny, plánování schůzky a dlouhodobých programů, něco málo z psychologie a metodiky. A aby toho nebylo mnoho na vaši sedací část těla, tak se těšte na ukázku lanových aktivit. Povídat si s vámi budou nejenom bratři vůdci z našeho střediska, ale svoji účast přislíbil také bratr Rolf z Havlíčkova Brodu, to je vůdce lesního kurzu Corda, pro ty, co s ním ještě neměli tu čest. Kdy: duben 2007 Začátek: Pá v 17:30 Kde: skautský domov Hlinsko Konec: So v 19:00 Do ruxaku si přibalte zápisník, psací potřeby, věci na spaní (z pátku na sobotu), přezůvky, dobrou náladu, pozornost, pohotovost, slovní zásobu atd. Dotazy volejte na číslo = VAŠEK ŢAMPACH Akce KUŘE - POMOZTE DĚTEM Dobročinná akce Kuře probíhá v Čechách jiţ několik let. Její výtěţek jde na pomoc dětem ČR, které ji potřebují děti postiţené, z dětských domovů, SOS vesniček, Vybrané peníze jdou hlavně na rekonstrukce a stavby objektů slouţících dětem, jejich vybavení, dále na platy lidem pracujícím v tomto prostředí, pořádání bambiriád, Na sbírku se dá přispět různým způsobem dárcovské SMSky, přispění do kasičky, posláním peněz na účet, Ale co je pro nás nejdůleţitější: Jak můţeme pomoci My, Skauti, jakoţto děti dětem? Je jiţ několikaletou praxí, ţe se spousta oddílů z celé České republice zapojí do sbírky výrobou a prodejem malých Velikonočních dekorací. V letošním roce (a doufejme, ţe i v následujících) bychom se chtěli zapojit i my. Jak? Chtěli bychom provést jedno víkendové odpoledne velkou celostřediskovou výrobu těchto dekorací (vatová kuřátka, perníky, zapichovátka do květináčů, ). Potom bychom si v období velikonočních prázdnin postavili na frekventovaném místě (zřejmě Tylovo náměstí) stánek (stánky) a prodávali tyto výrobky. Peníze utrţené za prodej by se dávali do městem zapečetěné pokladničky. Po skončení akce by se za přítomnosti zástupce MÚ výtěţek spočítal a poslal na konto Kuřete. Pěkný den přeje POPELKA 2

24 Skautské weby.. Oficiální stránky organizace pro skauty Rozcestník pro všechny cílové skupiny Databáze informací o dění v hnutí Seznamy akcí a kurzů Roverské akce a projekty Fóra kurzů Internetový časopis pro věk Rubriky pro děti a rádce Moţnost registrace a přispívání Oficiální stránky odboru pro výchovu světlušek a vlčat Stránky o první pomoci a krizových situacích Velká on-line hra Databáze her Pochvalu za aktivní účast na vyklízení suterénu našeho skauťáku si zaslouţí Buzola, Jana, Péťa, Helena, Šplhoun, Tahoun, Zebra, Orlo a Mirek. Celou brigádu řídil Matty. Vaškovi děkuji za uspořádání oddílové výpravy do Jeníkova. Tleskám střediskové nástěnkářce Buzole za nádherné grafické řešení vývěsky na Tylově náměstí. Váţím si Pytlíkovi pomoci s organizací zájezdu na Shakespeara. Poklonu vysekl VLK SLON INDICKÝ V rozsáhlých lesích jihovýchodní Asie, Indie a Číny ţije dnes kolem slonů. Slon indický je v mnoha oblastech chován jako krotké zvíře a jeho síly se vyuţívá k těţké práci např. těţbě dřeva. Nejvhodnějším obdobím pro krocení zvířat je věk mezi desátým a dvacátým rokem. Některé slony majitelé cvičí a vyparáděné je předvádějí na různých slavnostech. D ů l e ž i t á d a t a STŘEDISKOVÁ VÝPRAVA NA PÁLAVU: AKCE KUŘE: Pokud vše posvětí SRJ, měla by dobročinná akce Pomozte dětem na našem středisku proběhnout ve čtvrtek 5. a v pátek 6. dubna FOTBALOVÝ TURNAJ: 21. dubna 2007 na hřišti v Blatně. SVOJSÍKŮV ZÁVOD: uskuteční se v Kochánovicích května ZDRAVOTNICKÝ KURZ: termín neznámý, vhodné pro všechny nad 15 let, hlaste se Mattymu. TÁBOR Bor u Skutče. Informace sesbíral VLK VÉNA 3 4

Skautské fotbalové turnaje v Hlinsku v prvním desetiletí 21. století

Skautské fotbalové turnaje v Hlinsku v prvním desetiletí 21. století Skautské fotbalové turnaje v Hlinsku v prvním desetiletí 21. století Několik turnajů se konalo již v 90. letech 20. století na umělém hřišti v Olšinkách. Každoroční tradicí se staly od roku 2002. Hrálo

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013

Panteří drápek 2. číslo - říjen 2013 Co najdete v tomto čísle: Aktuality strana 2 Registrace strana 3 Z uplynulých akcí strana 4 Pozvánky na akce strana 5 Strana 1 Úvodní slovo Vážení rodiče, posíláme tentokrát trochu kratší vydání časopisu

Více

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry,

Duben 2016. Nazdar bratři a sestry, Duben 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, Začal duben. Přichází jaro. Kvetou bledule, a ptáci, kteří se vrátili z teplých krajů, už cvrlikají pod okny. Roste

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 10.číslo Červen 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Co nás čeká v červnu a o prázdninách? 4.6. Oddílovka 5.-7.6. Pleskoty v Českém Ráji (závěrečný turnaj ve víceboji)

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě

TeGe. 1.číslo Říjen 2012. Deváťáci na Lysé hoře. Maškarák na škole v přírodě Deváťáci na Lysé hoře TeGe Maškarák na škole v přírodě 1.číslo Říjen 2012 16 Ahoj kluci a holky, letos spadá příprava časopisu TEGEMÁK žákovskému parlamentu na rozdíl od předchozích let, kdy byl vydáván

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA

ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA ŠKOLÁČEK LEDEN 3.ČÍSLO 2015/16 OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA Nejdůležitější body: Nechtěl bych tam žít V pubertě České obyčeje Nechceme války ani terorismus Anketa : Moje nejoblíbenější kniha 11. prosince

Více

Leden 2015. 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz. Nazdar bratři a sestro,

Leden 2015. 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz. Nazdar bratři a sestro, Leden 2015 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestro, doufám, že jste zdárně oslavili Vánoce i Silvestr! Skautská oslava Vánoc byla letos opravdu parádní a všichni si ji

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Únor 2016. Nazdar bratři a sestry,

Únor 2016. Nazdar bratři a sestry, Únor 2016 94. brněnský oddíl caryvlka@seznam.cz www.94bo.cz Nazdar bratři a sestry, V posledních několika týdnech nám počasí dočista blázní. Teploty skáčou po deseti, patnácti stupních nahoru a dolů chvilku

Více

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net

Rádcovský kurz! www.horskaboure.net Oblast Horská bouře Suvorovova 478, 741 01, Nový Jičín Tel.: +420 603 52 10 73, E-mail: milanl@centrum.cz http:///, http://skoleni.horskaboure.net/ Rádcovský kurz! Milá kamarádko, milí kamaráde, Zahájení

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Duben Rytířská robinsonáda v Hostinném Na naši pravidelnou jarní výpravu jsme se tentokrát vydali do Hostinného. Během této výpravy jsme navštívili i naše letní tábořište nedaleko Svaté Kateřiny a samozřejmě

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná

ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC. Moje 13. narozeniny - píše Maruška. Breaking News. a neb příbě hy z loňského roku. 7. třída ZŠ Vápenná ZAPOMENUTÝ VĚŠTEC a neb příbě hy z loňského roku original stories since 2014 7. třída ZŠ Vápenná January 2016 Vážení čtenáři, v jubilejním, mírně opožděném 20 vydání Věštce si můžete přečíst, jak slavila

Více

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede!

Časopis Svorka. Třídění odpadu. Škola jede! Časopis Svorka Škola jede! Ahoj, vítám Vás u prvního vydání časopisu Svorka! Věřte, že tento časopis si zamilujete a vždy tu bude pro Vás. Jakmile dočtete jedno vydání budete dychtit po dalším. Takže,

Více

MONITOR Listopad 2015

MONITOR Listopad 2015 MONITOR Listopad 2015 Pravidelný měsíčník českobudějovického Outdoor clubu Hanace Říjen je úspěšně za námi a nám nezbývá nic jiného, než se vrhnout do dalšího měsíce. V říjnu jsme si vyzkoušeli, jaké to

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1

VÝPRAVY A AKCE KMENE. Strá nká 1 Kmen Ťapáč Liga lesní moudrosti Zázvorkova 1999, Praha 13 - Lužiny www.tapac.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA KMENE ŤAPÁČ ROK 2014 Tento dokument obsahuje výroční zprávu kmene Ťapáč za uplynulý rok. Jsou zde

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR

AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR SPOLEK BLESK WWW.SDRUZENIBLESK.CZ, 777 624 456 AKCE NA CELÉ JARO, LÉTO A PRÁZDNINY 2015 PÁLENÍ ČARODĚJNIC, BEROUNKA, PRÁZDNINOVÁ VLTAVA A TÝDENNÍ TÁBOR Ahoj, tady jsou nové akce na letošní jaro a léto!!!

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ČINNOSTI A AKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 ZÁŘÍ HURÁ DO ŠKOLKY! Tak jako každý rok se otevřeli dveře školky a do mateřské školky přišly nejen děti, které mateřskou školu již navštěvovaly, ale

Více

Poseidon. Ozvěny roku 2008. 20.12-21.12.2008 Vánoce pro zvířatka a Oddílové vánoce. Vánoce pro zvířátka

Poseidon. Ozvěny roku 2008. 20.12-21.12.2008 Vánoce pro zvířatka a Oddílové vánoce. Vánoce pro zvířátka Poseidon číslo 1 ročník 2009 datum vydání 6.3.2009 časopis 8.vodního oddílu sídlícího v Ostravě- Porubě Ozvěny roku 2008 20.12-21.12.2008 Vánoce pro zvířatka a Oddílové vánoce Vánoce pro zvířátka Sešli

Více

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin

Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna a to platí o všem v životě. Benjamin Franklin Měsíčník Skautského střediska Bludov XVIII. ročník 151. číslo 2012/2013 13.12.2012 Bludovit. Měsíčník skautského střediska Františka Pecháčka Bludov šéfredaktor: Ondřej Daniel - Rys zástupce šéfredaktora:

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

5.číslo Leden 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno

5.číslo Leden 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno 5.číslo Leden 2015 Ročník XXVI. Měsíčník turistického oddílu mládeže Roháči 2713 Kladno Kampak se pojede na začátku roku? 8.1. Novoroční oddílovka 10.1. Dršmaš Florbal 23.-25.1. DA Sirotci 30.1.-1.2. Steinbach

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ Název metodického

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první

1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první 1. C na škole v přírodě I přes velice chladné a deštivé počasí jsme si naši první společnou školu v přírodě v Jizbici pod Blaníkem velice užili. Velký dík patří naší vychovatelce Terezce a ostatním instruktorům,

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013

LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU. Strmilov 7. 14. 7. 2013 Sdružení evangelické mládeže v České republice Jungmannova 9 110 00 Praha 1 info@semcr.cz http://semcr.cz/ IČ: 270 31 225 číslo účtu: 2700382555/2010 LETNÍ KEMP MLÁDEŽE POD JEDNOU STŘECHOU Strmilov 7.

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA

ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA ČASOPIS ŽÁKŮ A UČITELŮ ZŠ SLOVANKA školní rok 2015/2016, číslo 1 ÚVODNÍK Již je tomu několik měsíců, co vyšlo poslední číslo školního časopisu Sovík. Tak jsme se rozhodli, že na tuto krásnou tradici navážeme.

Více

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx

fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx fotografický workshop krajinou jarního Českého Švýcarska v termínu: 3. 5. 6. 5. 2012 xxxx úvod Vážení, jsem velmi mile potěšen, že Vás mohu přivítat na fotografickém workshopu pořádaným naší společností

Více

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting

Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Já a skauting Nováčkovská zkouška Jak si splníš Nováčkovskou zkoušku? Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na body a úkoly, v

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny

Hurá do školy. Beseda s Policií ČR. Školní akademie. Jedeme na výlet. Bezpečně nejen do školy. Výtvarka trochu jinak. Dušíkoviny Bezpečně nejen do školy Hurá do školy Beseda s Policií ČR Jedeme na výlet Školní akademie Výtvarka trochu jinak Dušíkoviny Jaké byly? O tom nám napsali naši žáci. Tak se podívejte. Prázdniny v kempu u

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis

Osnova, nadpis. Osnova, nadpis Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova, nadpis Tvoření osnovy a nadpisů Ročník 4. Anotace Tento pracovní list

Více

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá.

PETROU ŠÁCHOVOU. A našel by se mezi vzpomínkami nějaký neobvyklý zážitek? Zážitků byla spousta. žádný zajímavý či neobvyklý mě teď asi nenapadá. ROZHOVOR S... PETROU ŠÁCHOVOU Začneme celkem obvyklou otázkou. Jak vzpomínáš na naši školu? Na základní školu mám veselé i smutné vzpomínky.určitě převažují ty, které mě rozesmějí. Tyto chvíle se mi vybavují

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016

VŠERUBÁČEK. Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 VŠERUBÁČEK Školní časopis č. 32 pro žáky, rodiče a přátele školy. Leden květen 2016 Ahoj moji kamarádi, letos naposledy se k Vám hlásím Máme tady jarní besídku, kde se s námi loučí naši páťáci. Byl to

Více

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek

Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Junák svaz skautů a skautek ČR, Okres Frýdek-Místek Zápis z jednání ORJ Frýdek-Místek Datum: čtvrtek 29. března 2012 Místo: Okresní klubovna, Kostíkovo náměstí 638, Frýdek-Místek Začátek: 17:30 Přítomni:

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník

Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Časopis ZŠ Kostelec u Holešova Listopad 2015/ 23. ročník Vychází s finanční podporou Sdružení rodičů a přátel žáků Základní školy Kostelec u Holešova Zahájení nového školního roku Akce ve škole Školní

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013

Deváťácké noviny č. 18; školní rok 2012/2013 1 Úvodník Konečně už nám vysvitlo sluníčko, a tak jsme si ho vyrazili užít ven, do přírody. Čas na psaní Deváťáckých novin jsme si ale samozřejmě také našli. V tomto čísle se dozvíte, co se dělo od 6.

Více

Název aktivity Deník malého poseroutky 1

Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Název aktivity Deník malého poseroutky 1 Projekt Čtenář Úroveň čtenáře Čtenář-objevitel Dovednost Popis dovednosti Forma aktivity Časová dotace Zhodnocení textu Žák si všímá, jakým způsobem je text vystavěn,

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem

Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Výšlap s Líbou reportáž slovem i obrazem Líba Fáryová organizuje Ondrovy výšlapy už několik let. Občas jsem měla touhu se přidat, ale já jsem více přemýšlivý než sportovní typ. V červnu 2012 jsem si přece

Více

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková

Předškoláci ve skautském oddíle. Eva Dvořáková Předškoláci ve skautském oddíle Eva Dvořáková 6. oddíl vodních skautů Šestka Třebíč Přístav VS,,Žlutá ponorka Třebíč Třebíč 2008 Obsah 1. Úvod... 3 2. Jak vůbec předškoláky získat aneb nábor... 4 3. Co

Více

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE

Barevný podzim SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ SLABIKÁŘE Barevný podzim Ve čtvrtek 30. října 2014 se uskutečnila akce s názvem Barevný podzim, které se mohly zúčastnit děti z prvního stupně. Barevný podzim spočívá v tom, že si děti mohly určit skupinky anebo

Více

Kroužek pozemního hokeje při ZŠ T.G.M. v Mnichovicích

Kroužek pozemního hokeje při ZŠ T.G.M. v Mnichovicích Kroužek pozemního hokeje při ZŠ T.G.M. v Mnichovicích Kroužek probíhá pod vedením svazového trenéra Tomáše Babického Každý Čtvrtek od 15:30 do 16:30 za dobrého počasí na hřišti s umělou trávou, za špatného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 číslo: 20 Obsah: Slovo ředitele školy,projektový den, divadelní představení, Podzimní radovánky, výlet do Prahy, vyhodnocení

Více

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ. F A R N Í C H A R I T A J I N D Ř I C H Ů V H R A D E C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to

Více

Listy a lístky ze Šafránu

Listy a lístky ze Šafránu Listy a lístky ze Šafránu Podzim 2011 Milí přátelé a příznivci ŠAFRÁNU, drţíte v rukou druhé, podzimní, vydání časopisu Listy a lístky ze Šafránu. Přinášíme vám i vašim dětem novinky o činnosti naší organizace,

Více

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník

Na Týřově FUN AEROBIC Rakovník Na Týřově A. Herinková V neděli jsme byli s maminkou, tatínkem a Adélkou na Týřově. Je to zřícenina středověkého hradu. Stojí nad soutokem berounky s Úpočským potokem. Jsou odtud krásné výhledy do okolí.

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 14 Obsah: Slovo ředitele školy, hrajeme si s pohádkou, Divadelní představení, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Březen

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice.

Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký. ČTRNÁCTIdeník. Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. Srpen 2010 Číslo I. Smolivecký ČTRNÁCTIdeník Deník pro Mladý Smolivec, Starý Smolivec, Radošice, Dožice a Budislavice. 1 Ptáte se proč a za jakým cílem vznikl tento deník a náš tzv. TRHÁK? Navrácení kulturního

Více

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby.

18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. Březen 2014 zdarma 18.00 zahájení, přehlídka tanců taneční vystoupení 20.00 00.00 společná zábava, hraje Roman Grygar Vstupné pro veřejnost 100,- od osoby. 1 Milí čtenáři, naše ZŠ v Nýdku se zapojila do

Více

Oddílový časopis 4. chlapeckého oddílu Lvíčata - svazu skautů a skautek ve Vsetíně. Číslo 33 vyšlo 1. prosince 2006. http://lvicata.wz.

Oddílový časopis 4. chlapeckého oddílu Lvíčata - svazu skautů a skautek ve Vsetíně. Číslo 33 vyšlo 1. prosince 2006. http://lvicata.wz. Oddílový časopis 4. chlapeckého oddílu Lvíčata - svazu skautů a skautek ve Vsetíně. Číslo 33 vyšlo 1. prosince 2006. http://lvicata.wz.cz http://lvicata.rajce.net lvicata@skauti.cz 1. 12. oddílovka 3.

Více

Letní mezinárodní seminář karate 2012

Letní mezinárodní seminář karate 2012 Letní mezinárodní seminář karate 2012 Pardubický oddíl na CC 2012: nohoře: mistr Pavel Trunec, Stanislava ubešová, Jan Varmuža, Zdeněk Vyhnálek Martin Goláň, Aleš Mikšík, Jiří Michek, Jan Kučera, Ondřej

Více

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13

Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1. Činnost střediska v roce 2005 2. Významné akce v roce 2005 11. Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 Obsah Vůdce střediska o středisku v roce 2005 1 Činnost střediska v roce 2005 2 Významné akce v roce 2005 11 Činnost jednotlivých oddílu ve středisku 13 30. oddíl oldskautů 13 31. chlapecký oddíl 13 33.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC

Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Masarykova ZŠ a MŠ Železnice Školní rok 2014/2015 Číslo časopisu: 2. Období: PROSINEC Rozloučení s kalendářním rokem 2014 Ani jsme se nenadáli (opět! ) a už se blíží nový kalendářní rok ( už zase!). Vážení

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin.

Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na. Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Bajtík 1/2011 Den otevřených dveří Z á k l a d n í š k o l a U K a p l i č k y Vás zve na Den otevřených dveří, který se koná 24. ledna 2011 od 14 do 17 hodin. Pozvěte své rodiče, příbuzné, kamarády a

Více

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut.

Strašecí proběhl dne 15.11. turnaj ve vybíjené. Naše družstvo. (4 dívky a 7 chlapců). Do turnaje se. Rakovník a ZŠ Čistá. Hrálo se 2 x 7 minut. Dne 14. listopadu proběhly v naší škole třídní schůzky rodičů. Rodiče vyslechli informace týkající se prospěchu a chování žáků. Dozvěděli se o nejdůležitějších akcích školy. Nejlepšími žáky v I. čtvrtletí

Více

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák

Časopis Fokusu Vysočina. Bludišťák Číslo 3/2015 Časopis Fokusu Vysočina Bludišťák Úvodník Podzimní období bylo ve znamení Týdnů pro duševní zdraví. Týdny pro duševní zdraví byly zakončeny taneční soutěží StarDance trochu jinak III, ve které

Více

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace

Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Memoriál Břéti Hampla 2009 Základní informace Závod bude probíhat v okolí chaty U Floriána v České Třebové v sobotu 7. února 2009. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ: v 9:25 hod. dívčí kmen (registrace do 9:15 hod.)

Více

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od

Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Nebojte, děti, nezapomněl jsem. Na začátku jsme se přeci domluvili, že se pořádně zamyslíte a napíšete, v čem se vaše Česká republika liší od Ekvádoru? K tomu, co vymyslíte, můžete namalovat i obrázek.

Více

..vydáno ke dni 25. 3. 2014...

..vydáno ke dni 25. 3. 2014... ..vydáno ke dni 25. 3. 2014... I. ročník, II. číslo Čeho se v tomto čísle můžete dočíst? Nové logo Nová zapisovatelka Nová koordinátorka Vícedenní zasedání MPM Články delegátů Fotografie delegátů Vizitky

Více