Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne 10. 2. 2014"

Transkript

1 Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva městské části Praha Dolní Měcholupy konaného dne Přítomni: K.Attl, Z.Bureš, Ing.K.Hagel, M.Kohout, JUDr.M.Kozlová, Ing.Z.Kozel, P.Míka, J.Voříšek, PhDr.M.Zimová, Š.Fořtová, Mgr.A.Jiří Jindřich, Ing.H.Trávníčková, Mgr.J.Hindlsová, R.Zumr(MP) + veřejnost Ověřovatelé: Z. Bureš, PhDr. M. Zimová Návrhová komise: Ing. Karel Hagel, Šárka Fořtová Jednání bylo zahájeno v hodin PROGRAM: 1) Bezpečnostní situace v MČ 2) Finanční dar 3) Zadání výběru dražitele 4) Memorandum 5) Vlajka pro Tibet 6) Různé Starosta přivítal přítomné zastupitele, hosty i veřejnost na 34. veřejném zasedání zastupitelstva městské části a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Jmenoval ověřovatele zápisu, návrhovou komisi a přečetl navržený program. Zastupitelé schválili ověřovatele zápisu, návrhovou komisi i program následovně: Hlasováno: pro 6, proti 0, zdržel se 0. Pro: Attl, Bureš, Hagel, Kozel, Voříšek, Zimová 1) Bezpečnostní situace Strážník Městské policie pan Roman Zumr podal stručnou zprávu o počtu trestných činů v městské části za měsíc leden. Starosta žádá o podání dotazu na Policii ČR, v jaké části Dolních Měcholup dochází častěji k trestné činnosti. Hlasováno: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Pro: Attl, Bureš, Hagel, Kozel, Kozlová,Voříšek, Zimová 2) Finanční dar docházka do jiného předškolního zařízení Zastupitelé vzali na vědomí žádost maminek - Blanky Kroutilové a Lenky Korecké o poskytnutí daru na docházku dcer do nestátního předškolního zařízení a splnění kritérií pro výplatu příspěvku, což bylo schváleno usnesením 28/2 ze dne Zastupitelé schválili poskytnutí finančního daru paní Kroutilové alikvotní část za 3 měsíce ve výši 2160,-Kč a paní Korecké za 6 měsíců docházky ve výši 12 tis. Kč a pověřili starostu podpisem smlouvy. Pro: Attl, Bureš, Hagel, Kozel, Kozlová, Míka,Voříšek, Zimová 3) Zadání výběru dražitele Starosta seznámil zkráceně přítomné se situací ohledně čističky odpadních vod (ČOV) v areálu společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. od prvopočátků, tj. od roku 1996, kdy byl majetek hl. m. Prahy svěřen do správy MČ Praha Dolní Měcholupy. HMP byla podepsána smlouva na pronájem zařízení ČOV se společnosti KOVOŠROT GROUP CZ a.s. a po svěření do správy se změnil pouze nájemce. Nájemní smlouva se během let upravovala pouze ve výši nájemného a doby pronájmu. Čistírna odpadních vod byla kontrolována Českou inspekcí 1/5

2 životního prostředí. V loňském roce městská část nechala vyhotovit znalecké posudky na ČOV z důvodu jejího plánovaného prodeje a získání tak finančních prostředků na dostavbu Víceúčelové haly tělocvičny. Záměr prodeje ČOV byl předložen Radě HMP, která schválila záměr prodeje Usnesením č z ČOV chceme prodat formou dražby za vyvolávací cenu dle vyhotoveného Znaleckého posudku č. 61/2442/2013 ve výši ,- Kč. Nyní máme v úmyslu zadat výběrové řízení na dražitele ČOV. Byla otevřena diskuze: Ing. Kozel dlouhodobě nesouhlasí s prodejem tohoto majetku, nejsou stanoveny dražební podmínky, dopad na rozpočet v souvislosti s dražbou. Pokud si MČ vezme hypotéku či bankovní úvěr, splátky budou bez problémů hrazeny z navýšeného nájemného. Uvádí, že dovybavení modernizace ČOV o bude určitě do 20 mil. Kč, což se poté odrazí i ve výši nájemného. Prodej je nevhodně postavený. Starosta ve znaleckém posouzení investiční náročnosti na opravu ČOV firmou TECHNECO se předpokládá s investicí ve výši mil. Kč bez DPH. Nemluvíme o situaci poprvé, zvažovaly se veškeré varianty. Zvažovala se i půjčka, ale většina členů zastupitelstva je toho názoru, že to není ta pravá cesta. Bohužel jsme si peníze za nájem nedávali do šuplíku, ale investovali jsme je do modernizace a vybavení městské části. Vždy při žádostech na MHMP o finanční prostředky na investiční akce jsme uváděli, že se městská část bude finančně spolupodílet, což se kladně odrazilo v dotacích. Ing. Kozel posudek na rekonstrukci čističky je vysoký, ve skutečnosti to nebude tolik. Příjem z nájmu ČOV bude v rozpočtu chybět. JUDr. Kozlová děkuje za poznámku, že se o prodeji nemluví poprvé, skutečně celých 7 let (téměř dvě volební období) je proti této myšlence. Z.Bureš rekonstrukce ČOV je velmi drahá záležitost, je třeba vzít v úvahu finanční možnosti Kovošrotu. Ing. Kozel prodat majetek, zbavit se příjmů a investovat finanční prostředky do rozestavěné haly je jedna varianta, druhá je vzít si půjčku, dofinancovat modernizaci čističky a domluvit nájemní podmínky, což nikdo nezkoumal, jako třetí variantu úvěrovou, o tom se také nejednalo. Jsme neustále tlačeni do prodeje, ale cest je více. Starosta zdůraznil, že se nyní pouze jedná o zadání výběrového řízení na dražitele, takže nejsme zase tak daleko. Ing. Kozel pokud se bude vybírat dražitel, je třeba vědět co se draží, kdy a kolik je vyvolávací cena. Ing. Svoboda dluží se odpověď dotaz Proč je záměr prodávat čističku za tak nízkou cenu, když je její účetní hodnota 112 mil. Kč? Starosta nevíme, jak jste k tomuto číslu došel, nikdy její hodnota taková nebyla, předávací účetní cena celkového předávaného majetku v souvislosti s Kovošrotem byla kolem 62mil. Kč. Ing. Svoboda na základě podkladů z úřadu, podaných na základě žádosti o poskytnutí informací. Starosta - ve znaleckém posudku znalec pro porovnání uvádí cenu reprodukční a časovou, která je mylně považována za cenu účetní. Ing. Svoboda rozdává obrázky budovy čističky a Znalecký posudek na ČOV, který obdržel na základě žádosti o poskytnutí informací. Soustředí se na budovu, rozebírá její hodnotu a přirovnává jí k bytovému domu s bytovými jednotkami. Napadá poskytnutý Znalecký posudek a rozdává vypracované Posouzení na Znalecký posudek městské části. Tvrdí, že vycházet 2/5

3 z takto stanoveného posudku je nepřípustné a že nájemné je podhodnocené. Pokud by se narovnalo, pak by bylo na rekonstrukci. Starosta Znalecký posudek byl předložen ke kontrole na MHMP a žádná vada nebyla shledána, je ještě jeden ZP, který rovněž potvrzuje údaje daného ZP. Je objednán další znalecký posudek, který by měl zhodnotit výtěžnost tohoto majetku. Ing. Kozel je těžké stanovit hodnotu tohoto majetku, jelikož objekt je jednoúčelový a vázaný pouze na Kovošrot. S tím souvisí i nájemní smlouva s Kovošrotem. Vítá informaci o objednaném výnosovém odhadu. Jestliže se tedy připravuje další odhad, nemůžeme tedy vybírat dražitele, jelikož neznáme vyvolávací cenu a podmínky dražitele, ani podmínky dražby, tak o něm nemůže hlasovat. Ing. Vich studie fi Aqatech pro Kovošrot na novou čističku je neověřeně cca 60 mil. Kč, je otázka co je pro ně lepší, zda s námi uzavřít smlouvu na určitou dobu nebo investovat do vlastní čističky. Mgr. Pavel čistička se nachází na pozemcích, které jsou uvnitř areálu Kovošrotu, již se dotazoval, jak má obec zajištěn přístup na svůj pozemek, pokud tam není přístupová cesta či věcné břemeno, tak ten přístup je velmi složitý. Pokud tedy budeme dražit, přistoupíme na to, že čističku nutně musíme prodat, tak kdo se přihlásí do dražby - ten, kdo má k pozemku přístup, což je Kovošrot. Kovošrot je firma s miliardovým obratem ročně, proč se nejedná o navýšení nájmu. Ing. Kozel dává protinávrh k tomuto bodu s tím, že dražitele nyní neodsouhlasovat a zahájit jednání s Kovošrotem o řešení smlouvy a nájemného v souvislosti s modernizací čističky, současně zahájit jednání s bankou o možném úvěrování modernizace čističky a úvěrování dostavby haly a současně pokračovat na zpracování výnosového odhadu a zpracování alternativy modernizace čističky a uzavření dlouhodobé nájemní smlouvy. Ing. Dvořák zvážit, zda neexistuje ještě jiný zdroj příjmů, než prodej, např. bankovní úvěr nebo pustit profesionálního provozovatele do haly s tím, že ji doinvestuje a bude provozovat. Uvádí, že příjmy dotace z HMP na obyvatele v městské části jsou daleko menší, než Praha vybere na daních. Problém je ve financování mezi HMP a MČ. Je třeba dostat více peněz z Magistrátu. Ing. Kozel toto je dlouhodobý problém financování a není to v naší moci. K. Attl všechna zastupitelstva, která kdy v městské části byla, dělala kroky postupně, vždy co bylo potřebné a finančně možné, tak vybudovalo. Za ta léta se proinvestovalo více jak 500 mil. korun, ať se to týká školky, plynofikace či kanalizace, atd. Bohužel nyní nastalo období, kdy peníze nejsou a další dotaci na tělocvičnu jsme nedostali, zatím máme prostavěnou asi tak polovinu. Jsou určité přísliby dotace z Magistrátu. Do této doby jsme ale nikdy neměli zájem ani odvahu si vzít půjčku, což pravděpodobně ale nečiní problém novým občanům. Proto chceme jít touto cestou, že se prodá čistírna a za to se dofinancuje tělocvična. Čistírna prostě dosloužila a je v té situaci, že se může co nejdříve zavřít, protože je již zastaralá. Ing. Kozel faktická poznámka uzavření ČOV nehrozí, proběhla kontrola ČIŽP olejová trakce je v pořádku, problém je, že neodchytává těžké kovy, proto ČIŽP požaduje dobudování složky čistírny, která by odfiltrovala těžké kovy. To je investice, která by nás čekala. Neporovnáváme varianty - varianta prodej, nehodnotila se varianta doplnit ČOV o zařízení na odfiltrování těžkých kovů a varianta půjčky. Je třeba dát na stůl všechny tři varianty dříve, než se rozhodne o prodeji. K. Attl neříká že ji zavřou, ale hrozí tato varianta a pak nebude žádný nájem na splácení půjček. 3/5

4 Starosta opět upřesňuje, že se nebude vybírat dražitel, ale pouze zadávat výběrové řízení na dražitele. Starosta uzavírá diskusi a žádá Ing. Kozla k nadiktování protinávrhu usnesení: Nevybírat dražitele v současné době mimo jiné proto, že není známa vyvolávací cena a před rozhodnutím o případném prodeji zpracovat varianty možného úvěrování dostavby haly či jiné zajištění například dotační investice na dovybavení ČOV na čištění těžkých kovů a následného uzavření dlouhodobé smlouvy o pronájmu. Hlasováno o protinávrhu: pro 3, proti 5, zdržel se 1 Pro: Kozel, Kozlová, Míka Proti: Attl, Bureš, Hagel,Voříšek, Zimová Zdržel se: Kohout Protinávrh nebyl přijat. Starosta přečetl usnesení navržené navrhovateli a nechal o něm hlasovat: Hlasováno: pro 6, proti 3, zdržel se 0. Pro: Attl, Bureš, Hagel, Kohout,Voříšek, Zimová Proti: Kozel, Kozlová, Míka Ing. Kozel má ještě doplňující návrh na dodatek schváleného usnesení bodu - 3A Vybraný dražitel se za žádných okolností nemůže domáhat žádné kompenzace ani náhrady škody za nezrealizovanou dražbu. Usnesení bylo schváleno jednohlasně. Hlasováno: pro 9, proti 0, zdržel se 0. Pro: Attl, Bureš, Hagel, Kohout, Kozel, Kozlová, Míka,Voříšek, Zimová Ing. Svoboda a Vich hlasování o prodeji ČOV je v rozporu se schváleným programem, dle kterého se mělo jednat o výběru dražitele, jedná se o porušení jednacího řádu Starosta nejednalo se o prodeji, ale o výběru dražitele 4) Memorandum Znění memoranda bylo vyvěšeno na úřední desce a nebyly žádné připomínky. Starosta přečetl znění Memoranda k rozvoji Východního města, s kterým zastupitelé souhlasí a pověřují starostu jeho podpisem. Pro: Attl, Bureš, Hagel, Kohout, Kozel, Míka,Voříšek, Zimová 5) Vlajka pro Tibet Zastupitelé vzali na vědomí dopis s žádostí o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. Pro: Attl, Bureš, Hagel, Kohout, Kozel, Míka,Voříšek, Zimová 6) Různé Mgr. Hindlsová, ředitelka základní školy- z důvodu množících se dotazů rodičů žádá uvést do zápisu, že docházka do zdejší základní školy bude stále do 5. ročníku a neskončí dříve Proběhl zápis do 1. třídy a zatím to nevypadá, že by měly být třídy dvě. Proto by vybudovaná učebna v aule mohla sloužit jako družina, protože by měly být 4 oddělené družiny. Starosta v základní škole bude stále docházka do 5. ročníku a počítá se s postupnou úpravou školy a dovybabení třídami a družinami 4/5

5 Starosta petici na podporu městské části v získání dotace na dostavbu Víceúčelové haly tělocvičny podepsalo 385 spoluobčanů. V každém případě se počítá, že v aule vznikne další třída a plánuje se, že se do ateliéru přestěhuje šatna a ze šatny se udělá třída. Ateliér bude vybudován na půdě staré školy, dovolí li to podmínky a další třída vznikne ze zrušené sborovny. Tento plán je až do roku Mgr. Hindlsová poděkování paní Sobkové za garantování petice. K. Attl počítá se s tím, že budou každoročně dva 1. ročníky a přidá se další třída. Pokud nebude některý rok potřeba, posouvá se plán o další rok. Starosta předesílá, že hlavním koordinátorem školství je hl. m. Praha, jako se vyjádřila v tom smyslu, že až bude dostavěna ZŠ ve Štěrboholech, bude spádová oblast pro Malý Háj štěrboholská škola. Ing. Kozel navrhl další usnesení ve znění: Usnesení o výběru dražitele nelze interpretovat tak, že zastupitelstvo vyslovilo souhlas s prodejem majetku uvedeného v tomto usnesení. Hlasováno: pro 3, proti 3, zdržel se 2. Pro: Kohout, Kozel, Míka Proti: Attl,Voříšek, Zimová Zdržel se: Bureš, Hagel Navržené usnesení nebylo přijato. K.Attl proti je proto, že nikde v žádném usnesení není nic o prodeji, tak neví, proč by se mělo přijímat usnesení tohoto znění Ing. Vich nedošlo ke splnění vysvětlení, z čeho se skládá položka rozpočtu ve výši 550 tis. Kč Fořtová rozklad položky služby za rok 2013 byl odeslán mailem , částka 550tis. Kč je rozpočtovaná na tento rok a zatím nečerpaná, proto nemůžeme rozklíčovat Ing. Vich jako zástupce Malého Háje - proč se nesnažíme o školu na našem katastru, proč by měly děti chodit do Štěrboholy, když jsou menší než my? Upozorňuje na to, že by mohli chtít být občany Štěrbohol. Dále žádá o provozní řád betonárky a žádá za občany MH o zabránění vjezdu nákladních vozidel na Kardausovu a aby se tam otáčely, dále zabránit otáčení vozidel na světelné křižovatce Starosta žádá Ing. Vicha o předání žádosti v písemné podobě K.Attl eventuelní stavba školy na našem katastru by byl dlouhý proces, ale škola ve Štěrboholech má již veškerá povolení a dokonce už do ní bylo investováno. Nikdo se občanů ani dětí z Malého Háje nezbavuje. Starosta připomenul termín dalšího veřejného zasedání v pondělí Zasedání skončeno v hodin Zapsala: Fořtová starosta ověřovatelé /5

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Městské části Praha - Dolní Měcholupy konaného dne 13. 4. 2015 Přítomni: Karel Hagel, Jiří Jindřich, Zbyněk Kozel, Edita Motlíková, David Pavel, Zdeňka Přibylová, Otakar

Více

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1554/2012

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1554/2012 Praha Vinoř, č.j. 1554/2012 Zápis z 18.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 20.9. 2012 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 4. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 27.06.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Jana Černochová, členka rady, Mgr. Jakub

Více

Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, p. Blaheta, p. Beran, p. Choc, JUDr. Bórik

Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, p. Blaheta, p. Beran, p. Choc, JUDr. Bórik Zápis ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 2.6.2011 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 701/2012

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 701/2012 Praha Vinoř, č.j. 701/2012 Zápis z 15.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.4. 2012 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Praha Vinoř, č.j. 984/2014 Zápis z 33.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem: Program zasedání

Více

Z á p i s ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. června 2012

Z á p i s ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. června 2012 Z á p i s ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. června 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka odešel

Více

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/

20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15. konané dne 18. 12. 2013. v Kulturním centru Varta. /stenografický záznam/ 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 konané dne 18. 12. 2013 v Kulturním centru Varta /stenografický záznam/ 2 Program 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 15 dne 18.12.2013 1/Z-128 Rozbor hospodaření

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1382/2014

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1382/2014 Praha Vinoř, č.j. 1382/2014 Zápis z 34.zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 11.9.2014 v 18.00 hodin ve školní jídelně, v Prachovické ulici 340, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 24. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 1.10.2013 od 17,30 hodin do 21,45 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluven Přítomni zastupitelé: Romana Adamcová, Mgr.

Více

Obec Malé Svatoňovice. Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.8.2015 v Malých Svatoňovicích

Obec Malé Svatoňovice. Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.8.2015 v Malých Svatoňovicích Z á p i s z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24.8.2015 v Malých Svatoňovicích Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů ZO Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Zpráva o práci rady obce

Více

STENOZÁPIS ze 17. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 24. 5. 2012

STENOZÁPIS ze 17. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 24. 5. 2012 1 STENOZÁPIS ze 17. zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 24. 5. 2012 (Jednání zahájeno v 9.13 hodin.) Prim. Svoboda: Vážené členky a členové Zastupitelstva hl. m. Prahy, vážené paní starostky, páni

Více

Zápis č. 08-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2008 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 08-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2008 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 08-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2008 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider PhDr. Petr

Více

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne 17. 6. 2015 v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni:

Více

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 15/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 2. 2004 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 25 členů ZM Patnácté zasedání zastupitelstva města bylo svoláno dle zákona

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě

Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě Zápis z 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Kacanovy, konaného dne 17. 12. 2014, od 18:00 hodin v Kulturním domě 1) Zahájení zasedání zastupitelstva, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele, schválení

Více

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 14-09 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 29. 9. 2014 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

ZÁPIS. z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 Slovany v roce 2013 ze dne 25. 06. 2013

ZÁPIS. z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 Slovany v roce 2013 ze dne 25. 06. 2013 ZÁPIS z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 Slovany v roce 2013 ze dne 25. 06. 2013 Přítomni: Omluveni: Roman Andrlík, Lukáš Anton, Ing. Lumír Aschenbrenner, Jarmila Beránková, DiS., Mgr.

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 17. 3. 2010 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 17. 3. 2010 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 17. 3. 2010 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Josef

Více

Z Á P I S. dne 23.06.2009 od 09:00 hodin v Malém sále reprezentační budovy Žofín Slovanský ostrov č. p. 226, Praha 1

Z Á P I S. dne 23.06.2009 od 09:00 hodin v Malém sále reprezentační budovy Žofín Slovanský ostrov č. p. 226, Praha 1 Z Á P I S 25. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 1 dne 23.06.2009 od 09:00 hodin v Malém sále reprezentační budovy Žofín Slovanský ostrov č. p. 226, Praha 1 Zahájení jednání: jednání zahájil v

Více

ZÁPIS č. 9/15 z 9. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.06.2015 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné

ZÁPIS č. 9/15 z 9. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.06.2015 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné ZÁPIS č. 9/15 z 9. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 29.06.2015 od 18:00 hod na městském úřadě v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., František Mládek,

Více

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 19. 11. 2007

Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 19. 11. 2007 Z á p i s z 6. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 19. 11. 2007 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Jaroslav Pospíchal, Mgr. Pavel Dočkal, Radoslav Skála, Mgr. Tomáš Chytka,

Více

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Ing. Hladík, Bc. Bašová, Ing. Švorčík Neomluveni:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9

Z Á P I S. z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 Z Á P I S z 15. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 25.6.2013 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 14/324, Praha 9 15. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 31 členů Zastupitelstva

Více

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 11-02 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 30.3.2011 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více