BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011

2 Červnové mraky (foto: -vlk-)

3 Skřivánek Zazpíval skřivánek na Květnou neděli z veliké radosti, že ledy zmizely. Jásavá písnička nesla se velice, nesla se velice až nad Buchlovice. Rozoraná pole ptačí zpěv pohladil i když koňský potah teď traktor nahradil. Skřivánek nyní zpívá z hrdélka nadšeně, trylky zapadají v osení zelené. Stříbrný tón hlásku doletí až k Pile, vzbudí u potoka kočičky na jívě. Na olši jehnědám radostně oznámí, že už mrazy, ledy jsou jistě za námi. Na Hunčách ho vítá podléšťka modravá, v Hložku v mladé trávě fialka voňavá. Na Povinné zase žlutavý petrklíč. Zem je odemknutá, zima je vskutku pryč. Zdenka Maršálková (foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 8/2011 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu: a) na stavbu Buchlovice, přípojka NN, Panáková, PERFECT, spol. s r.o., Zlín b) pro realizaci stavby distribuční soustavy s názvem Buchlovice, příp. NN, Šik na pozemku parc. č. 368, zapsané na LV č v k.ú. Buchlovice Rada se oběma návrhy smluv zabývala a rozhodla doporučit je ke schválení do nejbližšího zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice, Norbert Kovařík a Božena Kovaříková, Buchlovice, výměna podlahových krytin a rekonstrukce koupelny, ze dne Rada požaduje doplnění formuláře žádosti o poskytnutí půjčky v kapitole 3., dotační titul. Rada doporučila žádost ke schválení Zastupitelstvu městyse Buchlovice na nejbližším zasedání. Žádost o prodloužení nájemních smluv č. 1/2006 z a dodatků na pronájem parkoviště u státního zámku, smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 12/2006 ze dne a dodatků na pronájem veřejného WC Buchlovice a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 4/2006 ze dne chemická čistírna na období od do , Jaroslav Mičkal, Buchlovice Vzhledem k tomu, že v žádosti o prodloužení nebyly kvantifikovány žádné investice, neshledala rada žádné důvody pro prodloužení uvedených nájemních smluv. Žádost o souhlas s konáním letního stanového tábora ve dvou turnusech od 1. 7 do pod rekreačním objektem Vlčák, Junák svaz skautů a skautek, středisko 1. Moravských junáků, Uherský Brod, ze dne Rada nemá námitek proti konání letního stanového tábora ve dvou turnusech od 1. 7 do pod rekreačním objektem Vlčák, Junák svaz skautů a skautek, Uherský Brod, neboť zkušenosti s jednáním této organizace jsou historicky dobré. Rada doporučila, aby se vedení tábora v technických věcech (odpady, pitná voda) obracelo na pana místostarostu Bořka Žižlavského. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene: a) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, kabel NN, trafostanice, 11 RD na částku Kč b) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, příp. 50 m, Stejskal, na částku Kč Rada opakovaně projednala návrh HD GEO, s.r.o. Slavičín na přehodnocení usnesení zastupitelstva a vzhledem k tomu, že se celková nabídka zdá být finančně výhodnější, doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice usnesení revidovat a přistoupit na návrhy v návrzích smluv uvedené. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice pro žadatele Vlastimila a Lenku Kučíkovy, Buchlovice, na zateplení stropů, interiérové dveře a dlažbu, částka Kč, ze dne Rada doporučila žádost ke schválení Zastupitelstvu městyse Buchlovice na nejbližším zasedání. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 2

5 Žádost o pronájem učebny na Československém kulturním centru Buchlovice pro výuku angličtiny pro děti a dospělé v rozsahu 4 vyučovacích hodin po 60 minutách, vedle toho dva kurzy pro dospělé, sumárně 6 hodin v odpoledních hodinách, Mgr. Veronika Copláková, Buchlovice, ze dne Rada pojala žádost o výuku anglického jazyka jako vhodnou iniciativu, a proto rozhodla kladně. Smlouva číslo o dlouhodobém pronájmu pozemku ze dne , žádost o vypovězení smlouvy podle čl. VI. uvedené smlouvy, manželé Jaroslav Slaný a Ludmila Slaná, Uherské Hradiště Rada prostudovala genezi předložené smlouvy a vyslechla i okolnosti, za kterých tato vznikala. Rady, minulá i současná, měly a mají na mysli vyřešení dlouholetého sporu a ukončení sousedských půtek a v tomto smyslu i současná rada potvrdila jednání starosty ing. Jiřího Černého rozdělením parcely č. 2516/3 v k.ú. Buchlovice mezi oba sousedy a současně jejím dlouhodobým bezplatným pronájmem (za údržbu pozemků) oběma s tím, že věci s povolením vzniklé terasy řeší Odbor výstavby Úřadu městyse Buchlovice samostatně. Rozhodnutí zadavatele o výsledku veřejné zakázky Zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ Buchlovice čp. 483, ul. Komenského, Buchlovice návrh ze třetího jednání hodnotitelské komise ze dne Rada zastupující zadavatele Městys Buchlovice schválila návrh na vítěze veřejné zakázky Zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ Buchlovice čp. 483, ul. Komenského, Buchlovice. Dle návrhu viz protokol ze třetího jednání hodnotící komise ze dne se vítězem výběrového řízení stala firma CGM Czech a.s. s nabídkovou cenou 3, Kč bez DPH. Firma CGM Czech a.s. kromě toho, že splnila kvalifikační předpoklady, vyhověla i základnímu hodnotícímu kritériu dle ustanovení 78, odst. 1, písm. b) zákona nejnižší nabídkovou cenu. Rada městyse Buchlovice č. 9/2011 ze dne Slavnosti bratrstva Čechov a Slovákov na Javorine 2011, žádost o finanční pomoc, o morální a hmotnou podporu slavností v roce 2011, Klub kultury Uherské Hradiště, ze dne Rada schválila pro akci Slavnosti bratrstva Čechov a Slovákov na Javorine 2011 symbolický finanční příspěvek ve výši 500 Kč, který bude zaslán na konto Klubu kultury Uherské Hradiště. Žádost Matice svatohostýnské, Bystřice pod Hostýnem, o finanční příspěvek na provoz, modernizaci a údržbu celého areálu a objektů na Svatém Hostýně, ze dne Rada schválila pro občanské sdružení Matice svatohostýnská pro rok 2011 finanční příspěvek ve výši 500 Kč. Pořádání OVVR (ověření vrozených vlastností retríverů) zkoušky na Smraďavce od 8.30 hodin, Milan Doktor, Lipov, ze dne Rada nemá námitek proti konání zkoušek OVVR na Smraďavce dne , žádá jen, aby byl z tohoto setkání dodán shrnující článeček pro periodikum Buchlovský zpravodaj (včetně fotografické dokumentace). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 3

6 Žádost o povolení závodu horských kol dne , start v hodin, Smraďavka, Jozef Šik, Břestek, ze dne Rada nemá námitek proti konání závodu horských kol dne , pokud se tento bude konat na trati vyznačené na mapce přiložené k žádosti a budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska pořadatelského a z hlediska bezpečnosti. Rada by rovněž ráda přivítala shrnující článek pro měsíčník Buchlovský zpravodaj. Výzva Zelená úsporám loňská výzva sdělení od paní Miroslavy Knotkové, ředitelky Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s., ze dne S politováním vzala rada na vědomí jmenovaný o rozhodnutí ministra životního prostředí, že...žádný projekt z loňské Výzvy Zelená úsporám pro veřejné budovy nebude podpořen, a to z důvodu nedostatku financí v tomto programu pro fyzické osoby. Městys má tímto zrušenou dotaci na Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Zdravotního střediska a úřadu městyse. Rada městyse se vyjádřila v tom smyslu, že pokud bude vyhlášena nová Výzva na zateplení z programu OPŽP, bude se městys Buchlovice opět o ni ucházet. Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Roman Klas, Buchlovice změna využití pozemku ze zeleně na plochu určenou k bydlení (vybudování garáže), p. č zahrada, k.ú. Buchlovice, ze dne Rada byla seznámena s podaným návrhem na pořízení změny územního plánu v části Zahrady, také o záměrech rodiny Klasovy. Doporučila návrh na změnu zaregistrovat a pověřila starostu ing. Jiřího Černého jednáním o této záležitosti na odboru územního plánu Městského úřadu Uherské Hradiště a seznámením rady s výsledky jednání. Výkup pozemků v k.ú. Buchlovice cenová nabídka dle znaleckého posudku (jedná se o parcely č. 3378/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 384 m2 a parcela č. 3378/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra m2), ing. Zdeněk Zálešák, lesní správce, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Buchlovice, ze dne Rada přijala cenovou nabídku na prodej pozemků p.č. 3378/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 384 m2 a p.č. 3378/20 ostatní plocha, ostatní komunikace m2 za celkovou cenu (dle znaleckého posudku č. 9061/111/11 ze dne ) Kč, Lesům České republiky, s.p. Hradec Králové, Lesní správa Buchlovice, lesní správce Ing. Zdeněk Zálešák. Rada doporučila v prodeji pokračovat. Dopis Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (spis zn.: HSZL /IZS-2011 ze dne čerpání státní dotace pro jednotku kategorie JPOII/1 SDH Buchlovice schválení krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky městysem Buchlovice Rada schválila krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky městysem Buchlovice ve výši minimálně 10% celkové částky účelové neinvestiční dotace na 1 člena jednotky SDH pro rok 2011 a tak vytvořila podmínky pro čerpání státní dotace do výše Kč pro jednotku SDH Buchlovice. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě mezi Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha a Mgr. Magdalenou Čechmánkovou, Uherské Hradiště a městysem Buchlovice přípojné komunikační vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděč komunikační sítě Rada schválila podepsání Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha a Mgr. Magdalenou Čechmánkovou, Uherské Hradiště a městysem Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 4

7 na instalaci a provozování přípojného komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděč komunikační sítě na budově čp. 273 v ulici Masarykově v Buchlovicích. Veřejná zakázka Oprava místní komunikace ul. Komenského, Buchlovice VZMR č. 16/2011 vyhodnocení Prostřednictvím firmy INVESTA UH, s.r.o. Uherské Hradiště byla kompletně zúřadována veřejná zakázka malého rozsahu na provedení stavebních prací na akci Oprava MK ul. Komenského, Buchlovice VZMR č. 16/2011. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplynulo, že soutěže se zúčastnily následující firmy: Vodohospodářské stavby Jeseník CZ s.r.o. Veselí nad Moravou, SVS CORRECT, spol. s r.o. Bílovice, STRABAG a.s. Praha, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov. Nejvýhodnější nabídkou, která vyhověla požadavkům a podmínkám stanoveným zadavatelem ve výzvě k podání nabídky a podmínkám v zadávací dokumentaci, splnila všechna stanovená kritéria pro zadání veřejné zakázky a získala nejvyšší počet bodů, je od firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov, nabídnutá cena včetně DPH činí Kč, záruční doba 72 měsíců. Rada schválila vítěze veřejné zakázky Oprava MK ul. Komenského, Buchlovice VZMR č. 16/2011 je jím firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Kulturní kalendář červen Besídka ZUŠ, hod. Turnaj v petanque Pouť na Barborku (Nejsvětější Trojice) Pouťové odpoledne Chřiby krásné, Chřiby mé výstava fotografií členů Expedice Chřiby v kapli sv. Barbory ČSKC Buchlovice Hřiště petanque Kaple sv. Barbory Hospůdka u Špalka Kaple sv. Barbory p. Snopek, tel.: PK Stříbrné kule, Alena Horáková KDU-ČSL, František Hrabina Petr Špalek, tel.: Hrad Buchlov, tel.: (foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 5

8 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé D. Sommerville: Encyklopedie druhé světové války B. Taylor: Hitlerovy hlavní stany (Z pivnice do bunkru, ) M. Ivanov: Atentát na Reinharda Heydricha O. Dvořák: Největší české záhady A. Halada: Na kole křížem krážem po Čechách Z. Pavlis: Králové fotbalu G. Schumann: Fascinující les J. Malek: Kočka ve starém Egyptě H. S. Kushner: Překonat strach A. Koenigsmark: Jiřina Jirásková osobně K. Höger: Z hercova zápisníku S. Montefiore: Sašenka (román z období stalinských čistek) M. Jenningsová: Případy detektiva Murdocha 3 A. Christie: Parker Pyne zasahuje A. Christie: Vražda v Mezopotámii P. Šabach: S jedním uchem naveselo V. Křístek: Prohrát slunce před svítáním (hlavní postavou je Jakub Krčín z Jelčan) B. Howieová: Co mi dluží dcera K. Janouchová: Horká stopa S. Monyová: Citová divočina A knihy, které nám chyběly pro maturanty: L. Fuks: Spalovač mrtvol M. Viewegh: Báječná léta pod psa J. Nohavica: Chtěl jsem jí zazpívat Krásná literatura pro dospělé Bestsellery severské literatury: P. Hoeg: Představy o dvacátém století (autor knihy Cit slečny Smilly pro sníh) L. Kepler: Hypnotizér S. Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy S. Larsson: Dívka, která kopla do vosího hnízda Y. Sigurdardóttir: Žhavý hrob (autorka knihy Mrazivé světlo) Y. Sigurdardóttir: Poslední rituál Další knihy oblíbených autorů: H. Murakami: Norské dřevo (nejvýznamnější japonský spisovatel současnosti) L. Walden: Ohnivá laguna Naučná literatura pro děti a mládež H. Rytířová: Kuchařka pro kluky a holky Krásná literatura pro děti a mládež Slavná upírská sága: S. Meyerová: Stmívání S. Meyerová: Nový měsíc S. Meyerová: Zatmění S. Meyerová: Rozbřesk R. Randallová: Půlnoční víly Perníková chaloupka (pohádky s angličtinou) Sněhová královna (pohádky s angličtinou) Mgr. Dagmar Možná knihovnice Buchlovice (foto: -vlk-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 6

9 Z naší mateřské školy Další školní půlrok se přehoupl jako mávnutím kouzelného proutku a my můžeme opět bilancovat a letmo vzpomenout na naše Čarovné hraní. Akcí pro děti i nás dospělé měla naše školka opravdu požehnaně, věříme, že nikdo nemůže říci, že se u nás ve školce nic neděje. Tak posuďte sami Druhé pololetí jsme zahájili opravdu stylově. No řekněte sami, kde jinde byste našli tolik pohádkových postav, bojovníků, princezen, víl, než na školním Karnevalovém bálu. A to nemluvím o lidožroutech v podání našeho pedagogického sboru, který se na tento den vyzbrojil kostmi, skalpem, a společně s dětmi nacvičil i taneček s názvem Čokoláda. I dnes jej děti velmi rády zatančí sobě i druhým. Dopoledne zábavný program plný her, módní přehlídka, společná diskotéka v jídelně a samozřejmě i pamětní listy. To vše nesmělo chybět. Naši předškoláci začátkem února zvládali první zkoušku z takzvané dospělosti. Svůj zápis do školy. I díky tomu jsme se vydali na návštěvu našich bývalých dětí, dnešních prvňáčků, kteří nás přijali velmi srdečně. Vzali své kamarády mezi sebe do lavic, ukázali jim co už umí, co zvládají, jak bravurně se umí chovat a poslouchají paní učitelku. Další naše objevné kroky vedly do místnosti školní družiny. Děti si zde zahrály stolní tenis, děvčátka usedla k papíru a pastelkám, někteří k panenkám a stavebnicím. Byli jsme velice potěšeni, protože nás paní vychovatelka velmi pochválila, jak hodné a poslušné naše ratolesti máme. Každý, kdo zná naši školku ví, že pracujeme podle integrovaných bloků, které se vždy zabývají v určitém měsíci rozličnými tématy. V jednom takovém se s dětmi zabýváme zaměstnáním a činnostmi, které provozují jejich rodiče, blízcí. V letošním roce jsme stejně jako v těch minulých mohli nahlédnout do kuchyně lékárnic, kadeřnice, navštívili jsme lékaře, prodejnu potravin, drogerie, masny, banku, nahlédli jsme do zákoutí automechanika, dřevorubce, keramičky místních ochotných lidí. Za jejich nabídku, ochotu a shovívavost mockrát děkujeme. Naši školku navštívila také manikérka. Jeden z těchto bloků se také zajímá o domácí zvířata, mazlíčky, které děti mohou potkat doma, či u svých prarodičů. Naše školka se letos rozhodla tyto mazlíčky pořídit do všech tříd. A uspěli jsme jak u dětí, tak u dospělých. V úterý 13. března jsme si přivezli do školky morčátka z chovné stanice Aras z Modré. Mladý chovatel nám kromě nich dal také pytel krmiva a ke svým mazlíčkům jsme získali rodné listy. Ve třídě prvňáčků tedy přibyla nová slečna Calista z Arasu, třídu Berušek posílil Ferrero z Arasu a Sluníčka se mohou těšit z Galaxy (Jiskřičky) z Arasu. A věřte nebo ne, děti je samy čistí, krmí, starají se o ně, nosí jim čerstvou trávu. A nechybí ani to pomazlení, které je pro všechny strany velmi důležité. A o to nám přece jde, abychom děti nejen naučili znalosti a školní rutinu, ale abychom v těch malých lidičkách rozvíjeli zodpovědnost, lásku, přátelství, pracovitost, ochotu postarat se o druhého a hlavně možnost spolupracovat a vědět, že nic není zadarmo. V letošním roce jsme také jednou akcí chtěli potěšit rodiče. Naplánovali jsme si březnové odpoledne, a u kávy a něčeho malého k zakousnutí, jsme se společně potkali nad obaly čajových pytlíčků, že kterých jsme skládali ORIGAMI. Myslím, že toto odpoledne uteklo velmi rychle a pro mne, a doufám, že i ostatní zúčastněné, bylo velmi příjemným překvapením, za něž všem velmi děkuji. V minulém článku jsme se také zmínili, že naše školka prochází obměnou a obnovou. V březnu jsme dětem do všech šaten pořídili krásné, nové a barevně sladěné skříňky, které nahradily ty starší, již nevyhovující. Šatny se jakoby nafoukly, získaly na veselosti a konečně k nám může přes okno i sluníčko. Myslím, že si je užívají nejen děti, ale i dospělí. V letošním roce naši školku navštívilo hodně divadélek a děti shlédly spoustu pohádkových příběhů. My ale navštívili i kulturní stánek v našem okresním městě - Slovácké divadlo a jeho představení Kašpárkova komedie s drakem. Cestou zpět jsme zastavili ve Zlechově a společně nahlédli BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 7

10 do stavení, ve kterém jsme kromě koně, králíčků, papoušků, obdivovali motorky a vozový park. Krásně divadelně nastrojeni s parfémem domácích mazlíčků jsme se nadšeni vraceli zpět. V dubnu a květnu se s aktivitami tzv. roztrhnul pytel. Třída Berušek nacvičila taneček na hudbu J.Pavlici s názvem Tancovala v lese víla, a vystoupila na vernisáži v Muzeu Podhradí. Zúčastnili jsme se soutěže v setí trávníčků a následném jejich zdobení. Travní semínka jsme objednali u firmy Rožnovská travní semena, která v letošním roce vyhlásila soutěž pro MŠ o hodnotné ceny. Stále se snažíme získat penízky na naši vysněnou zahradu před školkou, tak pro nás každá taková soutěž znamená velkou naději. Přestože jsme měli velmi krásné výrobky a naše trávníčky byly velmi nápadité, na posty nejvyšší a ocenění jsme nedosáhli. Snad příště. Vždyť i my upevňujeme v dětech heslo Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Velkou společnou akcí pro děti i rodiče byly Velikonoční dílničky. Na nich si děti mohly vytvořit spoustu dárečků. Kuřátka pracovala s papírem a vyráběla plastické kuřátko, kolíček s kytičkou z filcu, vyfouklá vajíčka obalovala v krupičce a ozdobovala potravinovými barvami. A v neposlední řadě také zajíčka z vatových kuliček. Berušky překvapily své maminky a blízké výrobou přáníčka z papíru se zajíčkem, zápichem kuřátka do květináče, myškou na záložce do knihy. Nesměl chybět kolíček včelka z korálků a drátků. Sluníčka si letos dala záležet na velikonočním aranžmá v květináčku z krušpánku, ptáčků vyrobených z vizovického těsta. Kouzlila s mramorovacími barvami a výfuky, vyráběla si fotorámeček a svícen kuřátko. Všechny třídy pak nazdobily své trávníčky, které nám do konce týdne navozovaly atmosféru jara a velikonoc. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 8

11 Aby toho nebylo málo, hned druhý den jsme všichni společně oslavovali Den Země. Každá třída po svém. Kuřátka se vydala do parku, kde plnila úkoly. Jen namátkou sbírala lístečky, větvičky, přírodniny, třídila je, hledala správné názvy. Pro zručné bylo sestavování motivů z kamínků, lepení nasbíraných lístků na předkreslený vzor. Celé dopoledne pak děti provázela motivační hra Proč odpadky nepatří do přírody. Hledaly místo v lese, které neznámy cizinec znečistil v lese odpadky a společně je vyčistily. Berušky se také vypravily do parku, kde je čekala spousta poznávacích, ale také bojových úkolů, jako jsou hod šiškou, překážkový běh mezi stromy, poznávací úkol o stromech a keřích. Mohly poznávat dary přírody podle chutě, čichu a hmatu. Sluníčka také vedla své kroky k místnímu zámeckému parku. Protože jsou ale nejstarší a tím předpokládáme i nejzdatnější v poznání, byl pro ně připraven vlastivědný kviz. Musely nejen zdolávat úkoly, ale tyto úkoly také najít na stezce, kterou měly vytýčenu barevnými fáborky. Plnily úkoly, odpovídaly na otázky, snažily se poslouchat, co povídají stromy, poznávat přírodniny, zodpovídat zapeklité dotazy. Stavěly domečky skřítkům, pletly věneček z pampelišek pro vílu, která jim v jednom z kouzelných klenutých stromů zanechala poklad. Všechna sluníčka byla pasována na Ochránce přírody, protože své úkoly zvládla na jedničku. Ale to nebylo vše. Dnešní den se nesl ve znamení zelené barvy. Sluníčka měla vyhlášenu soutěž O co největší počet zelených svršků oblečení a doplňků. Jen málokdo tohoto dne přišel do třídy jinak, než v zelené. I někteří chlapi se odhodlali ke skutkům věru odvážným a na tvářích měli zelené líčení a zelená barva také zdobila nehty jejich nohou. To pak byly opravdu vysoké počty. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 9

12 Jen týden měly maminky na přípravu dalších kostýmů. Rozhodli jsme se společně s dětmi si užít Čarodějné dopoledne. V ten den byste ve školce nenašli nikoho jiného než kouzelníky, čaroděje a čarodějnice. Proměnili jsme naši školku na čarodějnou školu, skoro jako tu, která byla v Bradavicích. Ve všech třídách se učilo a soutěžilo v jízdě či letu na koštěti, učila se zaklínadla, tanec u ohně stejně jako při Filipojakubské noci, hledala se čarodějná čísla, vyráběla se čarodějná zvířátka netopýr, kočka, čarodějný klobouk. Opravdu dopoledne plné kouzel. A Sluníčka si tento den prodloužila až do druhého rána. Většina absolvovala Pyžamkovou školičku. Sraz byl v 18 hodin, nutné společné foto s rodiči a hurá na poklad. Cestu k pokladu nám nachystala Čarodějnice Agáta, která je členkou řádu Černého kocoura. Nechávala nám pokyny ve školce a povzbuzovala nás k hledání pokladu. Naše kroky směřovaly k vodárně nad Buchlovicemi. Všichni jsme se ohlíželi a otáčeli, abychom třeba jen koutkem oka zahlédli, odkud nás ta čarodějnice pozoruje, protože přesně věděla, kde se zrovna nacházíme. Věřte nebo ne, i čarodějnice dnes využívají novoty doby, jako jsou mobilní telefony, satelity V různých fázích našeho hledání nás povzbuzovala a posílala smsky na telefony paní učitelek a paní ředitelky. A hurá, truhlu jsme našli. Jenže byla bez klíčku, ten nám Agáta schovala ve třídě v době naší nepřítomnosti. Takže už nám jen zbývalo najít ho a tím zjistit, byli-li jsme úspěšní. Po návratu jsme si společně opekly špekáčky, nachystali pelíšky, přinesli všechny plyšáky ze skříněk, které byly mnohdy větší než naše lehátko a zdolali i neoblíbenou očistu. A čekala nás ta nejnebezpečnější část večera Stezka odvahy. Absolvovali jsme ruku v ruce pochod temnými místnostmi a chodbami školky, strašidelný kout u schodiště a cíl ve třídě u Jiskřičky. Někteří měli hodně nahnáno, jiní tančili ve tmě, další se drželi jako klíšťata. Ale zvládli jsme to všichni. Pak už přišel jen slíbený večerníček v podobě filmu o Dinosaurech a na lepší spinkání pohádkové CD o Malé čarodějnici. Noc byla pro některé dlouhá, pro jiné krátká. Ráno nás čekala svačinka a slíbené pasování do řádu Černého kocoura, stejně jako byla Agáta. A co nás čeká v závěru školního roku? V brzké době popřejeme všichni našim maminkám a babičkám vystoupením ke Dni matek. V ten samý den je zase naší odměnou školní výlet do zábavního centra Galaxie ve Zlíně. V pátek pak každoroční svátek dětí, který společně prožijeme na Smraďavce u Krystýnků. A máme ještě slíbenu akci pod Buchlovem od pana Petra Špalka. Takže se stále máme na co těšit. Sluníčka čeká pasování předškoláků na školáky a společné rozloučení u táboráku U Maca. S některými se budeme loučit, někteří s námi budou prožívat ještě příští rok. Ale jako kamarádi a spolužáci si jistě toto odpoledne pěkně užijeme. Ladislava Holáňová, DiS BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

13 Šikula Již druhým rokem v naší školce funguje spolupráce DDM Šikuly UH a našeho pedagogického sboru. Stejně jako v loňské roce jsme rodičům a dětem nabídli paletu zájmových kroužků. Stejně jako v loni keramický kroužek, ale nově výtvarný, hudebně-pěvecký, kroužek břišních tanců. A stejně jako loni i dnes byl o kroužky velký zájem. Někdy se děti chtěly do kroužku přihlásit i v průběhu roku. Bohužel kapacita byla již naplněna a do rozjetého vlaku se naskakuje špatně. Kroužky nejsou jen o zaplnění volného času dětí a nás vedoucích. Jde také o rozvoj mnoha stránek dětí. Ať už je to třeba jemná motorika rukou, koordinace pohybů ruky, prstů, práce s hmotou a rozvíjení citového vnímání, výtvarné cítění v kroužku keramiky. Děti se seznamují nebo upevňují znalosti o práci s hlínou, tvorbou z ní, možnostmi jejího zpracování, barvení, pečení. V neposlední řadě pracují jako dvě party, kde každý má své místo, svůj úkol, své pracovní nasazení. V jiných se seznamujeme s hudbou. Ať hrou nebo spojením s pohybem. V hudebně-pěveckém se děti učí při hudebních nástrojích zpívat nové písně různých žánrů, zpívají společně i jednotlivě. V břišních tancích tu hudbu prožívají naplno pohybem. Procvičujeme jak sluchové vnímání, tak koordinaci pohybů, rytmus a naše již známé citové vnímání. V kroužku výtvarném se seznamují s výtvarným cítěním, zažívají netradiční výtvarné techniky, zkouší, co dokáže papír, lepidlo, voda.. Však jste spoustu výrobků mohly vidět i v prostorách naší školky, kde jsou vystavovány. V letošním školním roce jsme opět vyhlásili soutěž pro rodiče a děti. Absolvovali jsme jen první Skřítek hříbek. Bohužel ty další jsme pro nevelký zájem už nevyhlašovali. Ale doufáme, že třeba v příštím roce, pokud budeme všichni chtít, se zase společně setkáme na nějaké vernisáži našich a vašich výrobků. Novinkou, která se rýsuje pro příští rok, je možnost nabídnout kroužek keramiky také prv- ňáčkům a dětem školou povinným. Po dohodě vedení DDM Šikuly a naší paní ředitelky Jitky Němečkové nabídneme možnost navštěvovat náš kroužek i těmto dětem. Doufáme, že zájem bude tak velký, jaký se nám jeví v těchto dnech. Tímto také chceme velmi poděkovat vedení DDM Šikula paní Bc. Ivaně Zůbkové a zástupkyni Martině Dorrové za ochotu a vstřícnost, se kterou přistupují k realizaci kroužků v naší MŠ. Ladislava Holáňová, DiS BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

14 Žáci naší základní školy maminkám Dopis mamince Moje milá maminko, píšu ti jen kratinko. Ve škole si dobře vedu, učíme se abecedu. A když něco nedovedu, neděláme z toho vědu. A b ce de to už vím, dál to ale neumím. Dalo mi to velkou práci, byla jsem všem pro legraci. Učím se to, nejde mi to, tobě je to jistě líto. Ká el em en mě to chytlo - nejsem žádné motovidlo. Ó pé er es taky té naučím se v minutě. Ú vé x ypsilon zet naučím se taky hned. Jé, maminko, abeceda není přece žádná věda. Všemu se dá naučit, jenom člověk musí chtít. Maminka Adéla Válková, 5. třída Abeced to už znám, mé mamince pomáhám.. Abeceda to už vím, k mamince se přitulím.. Všude o ní povídám, když se na ni podívám,, usměje se na mne hned, rozzáří se celý svět. Odjet od ní to je trest, jak když píšem těžký test. Vracím se k ní strašně ráda, mám v ní príma kamaráda. Snění Barbora Javašová, 5. třída Á, bé, cé, dé, to už vím, o mamince večer sním. Moje milá maminko, sni též o mně malinko.. Bude to ten krásný sen, o tom, že půjdem spolu ven.. Natrhám ti květiny, červené jak maliny.. Sen se skončil, je tu ráno, vzbudit mě to je ti dáno.. Večer půjdem zase spát, v bude se nám něco zdát.. Mamince Abécédé, to už vím, pro tebe píšu tento rým. Tereza Marková, 5. třída Starala ses o mne, když jsem byl miminko, za všechno ti děkuji, moje milá maminko. Měnilas mi plínky, učila mě abecedu. V první třídě jsem poznal, že bez tebe to nedovedu. Už umím tu abecedu, už umím i počítat, dokončuji pátou třídu, pořád tě mám stejně rád. M je jako maminka, maminka to je velké M, nevyměním tě mámo v žádný den. Tyto řádky, skládám ti z lásky, doufám, že mi pohladíš zas vlásky. Nevím, jak to říci, ale musí to ven, s tebou je svět krásný jak sen. S tebou je pěkná každá hodina, s tebou a abecedou hodně začíná. Robert Lukeštík, 5. třída BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

15 Velikonoční pondělí na zámku Foto: Jarmila Vráblová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

16 Velikonoce na Buchlově BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

17 24. dubna 2011 Foto: Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

18 Muzeum Podhradí nabídlo Setkání s kraslením Letošnímu velikonočnímu pondělí 25. dubna přálo počasí. Muzeum Podhradí Buchlovice nabídlo Setkání s kraslením den vyplněný programy s velikonoční tématikou. Akce se zúčastnili vynikající lidoví umělci malérečky, keramici, výrobci figurek ze šústí, z Vizovického pečiva, výrobci žil a kantarů. Mezi jinými zazpívaly Parádnice z Tupes, Drmolice z Polešovic, Děvčice z Kněžpole, Babčice ze Spytihněvi a na cimbál břuchák zahrál Pavel Petržela z Vracova. Vedle domácích umělců vystoupily malérečky ze Slovenska, z družebních obcí Soblahova a Horného Hričova. Přítomní měli možnost zasoutěžit si o nej kraslici, velikonoční nádivku 2010 a ve válení velikonočního vejce. Na ochutnání dětem se nabízela kamrlotka a dospělým VIKS, vaječný koňak či slivovice ulévaná přímo z válce muzejní černé pálenice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

19 25. dubna 2011 Foto: Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

20 O letošním zápisu do mateřinky Dne v naší mateřské škole proběhl zápis na školní rok S potěšením mohu konstatovat, že bylo přijato 24 žádostí zákonných zástupců dětí. V rámci správního řízení bylo přijato 21 dětí, jimž bude vyhověno a děti budou přijaty k řádné docházce. Z kapacitních důvodů nemohou být přijaty 3 děti, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si rodiče vyzvedli v pátek v ředitelně školy. Veškeré informace, které se týkají nástupu do MŠ, získají rodiče na schůzce v červnu, termín bude včas oznámen na webových stránkách školy. V rámci snazší adaptace apeluji na rodiče, aby u dětí upevňovali samostatnost dětí, sebeobsluhu zejména v oblékání, hygieně a stolování. Dveře mateřské školy jsou otevřeny všem rodičům, kteří mají obavy o adaptaci svého benjamínka. Vaši návštěvu rádi přivítáme a lze si ji domluvit telefonicky či em. Závěrem chci poděkovat Vám, rodičům, za důvěru, kterou jste kolektivu naší školy dali a těšíme se na spolupráci s Vámi. Bc. Jitka Němečková, ředitelka MŠ BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

ČSKC Buchlovice. město Odry

ČSKC Buchlovice. město Odry název datum pořadatel místo popis akce Dětský krojový ples 18.1.2015 Děcka z Buchlovic, Mgr. Lenka Rašticová, tel. Boršice 737 285 333 Beseda o Izraeli - Mgr. Helena 21.1.2015 Československé kulturní centrum,

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto

Akce v Uherském Hradišti, týden Kunovské léto Akce v Uherském Hradišti, týden 24. 15. - 19.6.2016 Kunovské léto Dětský folklorní festival vznikl v roce 1994 z iniciativy bývalých členů folklorního souboru Kunovjan se snahou o vytvoření nové tradice

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Plán školní rok

Plán školní rok Plán školní rok 2016 2017 ZÁŘÍ (Podzim) cesta za kamarády 1. 9. Čtvrtek Zahájení školního roku, 27.9. Úterý Plyšáčkův den jednu plyšovou hračku 29. 9. Čtvrtek Maňáskové divadlo Šternberk - 45,--Kč, 8:45

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát

Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát Hodnocení akcí za měsíc červen 2016 Oslavy Mezinárodního dne dětí natřikrát V měsíci červnu jsme měli možnost hned 3x oslavit Den dětí. Poprvé se tomu tak stalo 1. 6. ve venkovních prostorách ZŠ Daneta.

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 10. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 29.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/10/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 21/8/RM/2016 - bod 3), 21/8/RM/2016

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13

Gymnázium Nymburk. Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK. Karolína Rejmanová 1PB 2O13 Gymnázium Nymburk Členství ve sportovním klubu TSK DYNAMIK Karolína Rejmanová 1PB 2O13 1 OBSAH 1. ÚVOD 2. JAK TO VŠECHNO ZAČALO 3. PRVNÍ ROK BYL TĚŽKÝ 4. DOSTAVILY SE VÝSLEDKY 5. ZALOŽENÍ NOVÉHO KLUBU

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem

Celoroční projekt MRAVENCI. Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Letos se inspirujeme mravenci a jiným hmyzem Celoroční projekt MRAVENCI Učíme se, kreslíme: Celoroční projekt MRAVENCI Pozorujeme: Celoroční projekt MRAVENCI Stavíme, stříháme,

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016

Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Moravicí 2016 Dotace v rámci dotačního programu (DP) města Hradec nad Oblast podpory Číslo oblasti podpory Dotační programy Maximální výše dotace v jednotlivém případě v Kč SPORT 1.1. Celoroční či systematická sportovní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OB OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY červen srpen 2016 Divadelní představení Jak Kuba učil čerty zpívat Tuto pohádku nastudoval ženklavský ochotnický divadelní soubor Pomněnka

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ BAŠŤ SE BAVÍ ZA ROK 2011 Obsah strana 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení... 3 2. Kdo jsme 2. 1. Prezentace sdružení... 4 2. 2. Profily členek Výkonné rady... 5 3. Činnost

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD V polovině měsíce se rozběhly po celé republice zápisy do prvních tříd. Podívat se k nám do školy v rámci Dní otevřených dveří p LEDEN Leden je ve znamení konce pololetí, ale také nového začátku... Naše škola začala hledat svoje nové prvňáčky, a že se jí v tom daří! Nové pro nás byly informace o mořských želvách, kterým chceme pomáhat

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty.

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne od 18,00 hod v kanceláři starosty. U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva Městyse Větrný Jeníkov, konaného dne 7. 6. 2016 od 18,00 hod v kanceláři starosty. Zastupitelstvo městyse projednalo: 1. Schválení programu, určení ověřovatelů

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Leden Únor 2017 Významné dny 6. 1. Tři králové 12. 1. Světový den manželství 27. 1. Mezinárodní den památky obětí Holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti 28.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA DOMEČEK SPÁLENÉ POŘÍČÍ 2012/2013 1 HODNOTÍCÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 v DDM Spálené Poříčí v letošním školním roce pokračovala činnost Domečku ve Spáleném Poříčí a připravili jsme

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce

OBEC HUSLENKY. Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Přítomní: Hosté: Začátek: Zapisovatel: Program: Zápis z 5. zasedání rady obce Huslenky konaného dne 25. ledna 2011 v kanceláři starosty obce Oldřich Surala, Mgr. Helena Jurčíková, Mgr. Jarmila Kopecká,

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Akce Obce Šardice 2014

Akce Obce Šardice 2014 Akce Obce Šardice 2014 datum pořadatel název akce LEDEN 11.1.2014 MS HUBERT Šardice Myslivecký ples 18.1.2014 FoS Šardičan Krojový ples 28.1.2014 MŠ Interaktivní muzikoterapeutická pohádka ÚNOR 1.2.2014

Více

Název bodu programu. Návrh na usnesení

Název bodu programu. Návrh na usnesení 5. Město V Třešti dne 11. 2. 2015 Městský úřad Zastupitelstvo města 4. zasedání dne 23. 2. 2015 bodu programu Schválení příspěvku pro TJ Slavoj z Grantového programu města 2015 Návrh na usnesení Zastupitelstvo

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více