BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011

2 Červnové mraky (foto: -vlk-)

3 Skřivánek Zazpíval skřivánek na Květnou neděli z veliké radosti, že ledy zmizely. Jásavá písnička nesla se velice, nesla se velice až nad Buchlovice. Rozoraná pole ptačí zpěv pohladil i když koňský potah teď traktor nahradil. Skřivánek nyní zpívá z hrdélka nadšeně, trylky zapadají v osení zelené. Stříbrný tón hlásku doletí až k Pile, vzbudí u potoka kočičky na jívě. Na olši jehnědám radostně oznámí, že už mrazy, ledy jsou jistě za námi. Na Hunčách ho vítá podléšťka modravá, v Hložku v mladé trávě fialka voňavá. Na Povinné zase žlutavý petrklíč. Zem je odemknutá, zima je vskutku pryč. Zdenka Maršálková (foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 8/2011 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu: a) na stavbu Buchlovice, přípojka NN, Panáková, PERFECT, spol. s r.o., Zlín b) pro realizaci stavby distribuční soustavy s názvem Buchlovice, příp. NN, Šik na pozemku parc. č. 368, zapsané na LV č v k.ú. Buchlovice Rada se oběma návrhy smluv zabývala a rozhodla doporučit je ke schválení do nejbližšího zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice, Norbert Kovařík a Božena Kovaříková, Buchlovice, výměna podlahových krytin a rekonstrukce koupelny, ze dne Rada požaduje doplnění formuláře žádosti o poskytnutí půjčky v kapitole 3., dotační titul. Rada doporučila žádost ke schválení Zastupitelstvu městyse Buchlovice na nejbližším zasedání. Žádost o prodloužení nájemních smluv č. 1/2006 z a dodatků na pronájem parkoviště u státního zámku, smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 12/2006 ze dne a dodatků na pronájem veřejného WC Buchlovice a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 4/2006 ze dne chemická čistírna na období od do , Jaroslav Mičkal, Buchlovice Vzhledem k tomu, že v žádosti o prodloužení nebyly kvantifikovány žádné investice, neshledala rada žádné důvody pro prodloužení uvedených nájemních smluv. Žádost o souhlas s konáním letního stanového tábora ve dvou turnusech od 1. 7 do pod rekreačním objektem Vlčák, Junák svaz skautů a skautek, středisko 1. Moravských junáků, Uherský Brod, ze dne Rada nemá námitek proti konání letního stanového tábora ve dvou turnusech od 1. 7 do pod rekreačním objektem Vlčák, Junák svaz skautů a skautek, Uherský Brod, neboť zkušenosti s jednáním této organizace jsou historicky dobré. Rada doporučila, aby se vedení tábora v technických věcech (odpady, pitná voda) obracelo na pana místostarostu Bořka Žižlavského. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene: a) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, kabel NN, trafostanice, 11 RD na částku Kč b) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, příp. 50 m, Stejskal, na částku Kč Rada opakovaně projednala návrh HD GEO, s.r.o. Slavičín na přehodnocení usnesení zastupitelstva a vzhledem k tomu, že se celková nabídka zdá být finančně výhodnější, doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice usnesení revidovat a přistoupit na návrhy v návrzích smluv uvedené. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice pro žadatele Vlastimila a Lenku Kučíkovy, Buchlovice, na zateplení stropů, interiérové dveře a dlažbu, částka Kč, ze dne Rada doporučila žádost ke schválení Zastupitelstvu městyse Buchlovice na nejbližším zasedání. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 2

5 Žádost o pronájem učebny na Československém kulturním centru Buchlovice pro výuku angličtiny pro děti a dospělé v rozsahu 4 vyučovacích hodin po 60 minutách, vedle toho dva kurzy pro dospělé, sumárně 6 hodin v odpoledních hodinách, Mgr. Veronika Copláková, Buchlovice, ze dne Rada pojala žádost o výuku anglického jazyka jako vhodnou iniciativu, a proto rozhodla kladně. Smlouva číslo o dlouhodobém pronájmu pozemku ze dne , žádost o vypovězení smlouvy podle čl. VI. uvedené smlouvy, manželé Jaroslav Slaný a Ludmila Slaná, Uherské Hradiště Rada prostudovala genezi předložené smlouvy a vyslechla i okolnosti, za kterých tato vznikala. Rady, minulá i současná, měly a mají na mysli vyřešení dlouholetého sporu a ukončení sousedských půtek a v tomto smyslu i současná rada potvrdila jednání starosty ing. Jiřího Černého rozdělením parcely č. 2516/3 v k.ú. Buchlovice mezi oba sousedy a současně jejím dlouhodobým bezplatným pronájmem (za údržbu pozemků) oběma s tím, že věci s povolením vzniklé terasy řeší Odbor výstavby Úřadu městyse Buchlovice samostatně. Rozhodnutí zadavatele o výsledku veřejné zakázky Zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ Buchlovice čp. 483, ul. Komenského, Buchlovice návrh ze třetího jednání hodnotitelské komise ze dne Rada zastupující zadavatele Městys Buchlovice schválila návrh na vítěze veřejné zakázky Zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ Buchlovice čp. 483, ul. Komenského, Buchlovice. Dle návrhu viz protokol ze třetího jednání hodnotící komise ze dne se vítězem výběrového řízení stala firma CGM Czech a.s. s nabídkovou cenou 3, Kč bez DPH. Firma CGM Czech a.s. kromě toho, že splnila kvalifikační předpoklady, vyhověla i základnímu hodnotícímu kritériu dle ustanovení 78, odst. 1, písm. b) zákona nejnižší nabídkovou cenu. Rada městyse Buchlovice č. 9/2011 ze dne Slavnosti bratrstva Čechov a Slovákov na Javorine 2011, žádost o finanční pomoc, o morální a hmotnou podporu slavností v roce 2011, Klub kultury Uherské Hradiště, ze dne Rada schválila pro akci Slavnosti bratrstva Čechov a Slovákov na Javorine 2011 symbolický finanční příspěvek ve výši 500 Kč, který bude zaslán na konto Klubu kultury Uherské Hradiště. Žádost Matice svatohostýnské, Bystřice pod Hostýnem, o finanční příspěvek na provoz, modernizaci a údržbu celého areálu a objektů na Svatém Hostýně, ze dne Rada schválila pro občanské sdružení Matice svatohostýnská pro rok 2011 finanční příspěvek ve výši 500 Kč. Pořádání OVVR (ověření vrozených vlastností retríverů) zkoušky na Smraďavce od 8.30 hodin, Milan Doktor, Lipov, ze dne Rada nemá námitek proti konání zkoušek OVVR na Smraďavce dne , žádá jen, aby byl z tohoto setkání dodán shrnující článeček pro periodikum Buchlovský zpravodaj (včetně fotografické dokumentace). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 3

6 Žádost o povolení závodu horských kol dne , start v hodin, Smraďavka, Jozef Šik, Břestek, ze dne Rada nemá námitek proti konání závodu horských kol dne , pokud se tento bude konat na trati vyznačené na mapce přiložené k žádosti a budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska pořadatelského a z hlediska bezpečnosti. Rada by rovněž ráda přivítala shrnující článek pro měsíčník Buchlovský zpravodaj. Výzva Zelená úsporám loňská výzva sdělení od paní Miroslavy Knotkové, ředitelky Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s., ze dne S politováním vzala rada na vědomí jmenovaný o rozhodnutí ministra životního prostředí, že...žádný projekt z loňské Výzvy Zelená úsporám pro veřejné budovy nebude podpořen, a to z důvodu nedostatku financí v tomto programu pro fyzické osoby. Městys má tímto zrušenou dotaci na Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Zdravotního střediska a úřadu městyse. Rada městyse se vyjádřila v tom smyslu, že pokud bude vyhlášena nová Výzva na zateplení z programu OPŽP, bude se městys Buchlovice opět o ni ucházet. Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Roman Klas, Buchlovice změna využití pozemku ze zeleně na plochu určenou k bydlení (vybudování garáže), p. č zahrada, k.ú. Buchlovice, ze dne Rada byla seznámena s podaným návrhem na pořízení změny územního plánu v části Zahrady, také o záměrech rodiny Klasovy. Doporučila návrh na změnu zaregistrovat a pověřila starostu ing. Jiřího Černého jednáním o této záležitosti na odboru územního plánu Městského úřadu Uherské Hradiště a seznámením rady s výsledky jednání. Výkup pozemků v k.ú. Buchlovice cenová nabídka dle znaleckého posudku (jedná se o parcely č. 3378/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 384 m2 a parcela č. 3378/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra m2), ing. Zdeněk Zálešák, lesní správce, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Buchlovice, ze dne Rada přijala cenovou nabídku na prodej pozemků p.č. 3378/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 384 m2 a p.č. 3378/20 ostatní plocha, ostatní komunikace m2 za celkovou cenu (dle znaleckého posudku č. 9061/111/11 ze dne ) Kč, Lesům České republiky, s.p. Hradec Králové, Lesní správa Buchlovice, lesní správce Ing. Zdeněk Zálešák. Rada doporučila v prodeji pokračovat. Dopis Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (spis zn.: HSZL /IZS-2011 ze dne čerpání státní dotace pro jednotku kategorie JPOII/1 SDH Buchlovice schválení krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky městysem Buchlovice Rada schválila krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky městysem Buchlovice ve výši minimálně 10% celkové částky účelové neinvestiční dotace na 1 člena jednotky SDH pro rok 2011 a tak vytvořila podmínky pro čerpání státní dotace do výše Kč pro jednotku SDH Buchlovice. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě mezi Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha a Mgr. Magdalenou Čechmánkovou, Uherské Hradiště a městysem Buchlovice přípojné komunikační vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděč komunikační sítě Rada schválila podepsání Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha a Mgr. Magdalenou Čechmánkovou, Uherské Hradiště a městysem Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 4

7 na instalaci a provozování přípojného komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděč komunikační sítě na budově čp. 273 v ulici Masarykově v Buchlovicích. Veřejná zakázka Oprava místní komunikace ul. Komenského, Buchlovice VZMR č. 16/2011 vyhodnocení Prostřednictvím firmy INVESTA UH, s.r.o. Uherské Hradiště byla kompletně zúřadována veřejná zakázka malého rozsahu na provedení stavebních prací na akci Oprava MK ul. Komenského, Buchlovice VZMR č. 16/2011. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplynulo, že soutěže se zúčastnily následující firmy: Vodohospodářské stavby Jeseník CZ s.r.o. Veselí nad Moravou, SVS CORRECT, spol. s r.o. Bílovice, STRABAG a.s. Praha, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov. Nejvýhodnější nabídkou, která vyhověla požadavkům a podmínkám stanoveným zadavatelem ve výzvě k podání nabídky a podmínkám v zadávací dokumentaci, splnila všechna stanovená kritéria pro zadání veřejné zakázky a získala nejvyšší počet bodů, je od firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov, nabídnutá cena včetně DPH činí Kč, záruční doba 72 měsíců. Rada schválila vítěze veřejné zakázky Oprava MK ul. Komenského, Buchlovice VZMR č. 16/2011 je jím firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Kulturní kalendář červen Besídka ZUŠ, hod. Turnaj v petanque Pouť na Barborku (Nejsvětější Trojice) Pouťové odpoledne Chřiby krásné, Chřiby mé výstava fotografií členů Expedice Chřiby v kapli sv. Barbory ČSKC Buchlovice Hřiště petanque Kaple sv. Barbory Hospůdka u Špalka Kaple sv. Barbory p. Snopek, tel.: PK Stříbrné kule, Alena Horáková KDU-ČSL, František Hrabina Petr Špalek, tel.: Hrad Buchlov, tel.: (foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 5

8 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé D. Sommerville: Encyklopedie druhé světové války B. Taylor: Hitlerovy hlavní stany (Z pivnice do bunkru, ) M. Ivanov: Atentát na Reinharda Heydricha O. Dvořák: Největší české záhady A. Halada: Na kole křížem krážem po Čechách Z. Pavlis: Králové fotbalu G. Schumann: Fascinující les J. Malek: Kočka ve starém Egyptě H. S. Kushner: Překonat strach A. Koenigsmark: Jiřina Jirásková osobně K. Höger: Z hercova zápisníku S. Montefiore: Sašenka (román z období stalinských čistek) M. Jenningsová: Případy detektiva Murdocha 3 A. Christie: Parker Pyne zasahuje A. Christie: Vražda v Mezopotámii P. Šabach: S jedním uchem naveselo V. Křístek: Prohrát slunce před svítáním (hlavní postavou je Jakub Krčín z Jelčan) B. Howieová: Co mi dluží dcera K. Janouchová: Horká stopa S. Monyová: Citová divočina A knihy, které nám chyběly pro maturanty: L. Fuks: Spalovač mrtvol M. Viewegh: Báječná léta pod psa J. Nohavica: Chtěl jsem jí zazpívat Krásná literatura pro dospělé Bestsellery severské literatury: P. Hoeg: Představy o dvacátém století (autor knihy Cit slečny Smilly pro sníh) L. Kepler: Hypnotizér S. Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy S. Larsson: Dívka, která kopla do vosího hnízda Y. Sigurdardóttir: Žhavý hrob (autorka knihy Mrazivé světlo) Y. Sigurdardóttir: Poslední rituál Další knihy oblíbených autorů: H. Murakami: Norské dřevo (nejvýznamnější japonský spisovatel současnosti) L. Walden: Ohnivá laguna Naučná literatura pro děti a mládež H. Rytířová: Kuchařka pro kluky a holky Krásná literatura pro děti a mládež Slavná upírská sága: S. Meyerová: Stmívání S. Meyerová: Nový měsíc S. Meyerová: Zatmění S. Meyerová: Rozbřesk R. Randallová: Půlnoční víly Perníková chaloupka (pohádky s angličtinou) Sněhová královna (pohádky s angličtinou) Mgr. Dagmar Možná knihovnice Buchlovice (foto: -vlk-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 6

9 Z naší mateřské školy Další školní půlrok se přehoupl jako mávnutím kouzelného proutku a my můžeme opět bilancovat a letmo vzpomenout na naše Čarovné hraní. Akcí pro děti i nás dospělé měla naše školka opravdu požehnaně, věříme, že nikdo nemůže říci, že se u nás ve školce nic neděje. Tak posuďte sami Druhé pololetí jsme zahájili opravdu stylově. No řekněte sami, kde jinde byste našli tolik pohádkových postav, bojovníků, princezen, víl, než na školním Karnevalovém bálu. A to nemluvím o lidožroutech v podání našeho pedagogického sboru, který se na tento den vyzbrojil kostmi, skalpem, a společně s dětmi nacvičil i taneček s názvem Čokoláda. I dnes jej děti velmi rády zatančí sobě i druhým. Dopoledne zábavný program plný her, módní přehlídka, společná diskotéka v jídelně a samozřejmě i pamětní listy. To vše nesmělo chybět. Naši předškoláci začátkem února zvládali první zkoušku z takzvané dospělosti. Svůj zápis do školy. I díky tomu jsme se vydali na návštěvu našich bývalých dětí, dnešních prvňáčků, kteří nás přijali velmi srdečně. Vzali své kamarády mezi sebe do lavic, ukázali jim co už umí, co zvládají, jak bravurně se umí chovat a poslouchají paní učitelku. Další naše objevné kroky vedly do místnosti školní družiny. Děti si zde zahrály stolní tenis, děvčátka usedla k papíru a pastelkám, někteří k panenkám a stavebnicím. Byli jsme velice potěšeni, protože nás paní vychovatelka velmi pochválila, jak hodné a poslušné naše ratolesti máme. Každý, kdo zná naši školku ví, že pracujeme podle integrovaných bloků, které se vždy zabývají v určitém měsíci rozličnými tématy. V jednom takovém se s dětmi zabýváme zaměstnáním a činnostmi, které provozují jejich rodiče, blízcí. V letošním roce jsme stejně jako v těch minulých mohli nahlédnout do kuchyně lékárnic, kadeřnice, navštívili jsme lékaře, prodejnu potravin, drogerie, masny, banku, nahlédli jsme do zákoutí automechanika, dřevorubce, keramičky místních ochotných lidí. Za jejich nabídku, ochotu a shovívavost mockrát děkujeme. Naši školku navštívila také manikérka. Jeden z těchto bloků se také zajímá o domácí zvířata, mazlíčky, které děti mohou potkat doma, či u svých prarodičů. Naše školka se letos rozhodla tyto mazlíčky pořídit do všech tříd. A uspěli jsme jak u dětí, tak u dospělých. V úterý 13. března jsme si přivezli do školky morčátka z chovné stanice Aras z Modré. Mladý chovatel nám kromě nich dal také pytel krmiva a ke svým mazlíčkům jsme získali rodné listy. Ve třídě prvňáčků tedy přibyla nová slečna Calista z Arasu, třídu Berušek posílil Ferrero z Arasu a Sluníčka se mohou těšit z Galaxy (Jiskřičky) z Arasu. A věřte nebo ne, děti je samy čistí, krmí, starají se o ně, nosí jim čerstvou trávu. A nechybí ani to pomazlení, které je pro všechny strany velmi důležité. A o to nám přece jde, abychom děti nejen naučili znalosti a školní rutinu, ale abychom v těch malých lidičkách rozvíjeli zodpovědnost, lásku, přátelství, pracovitost, ochotu postarat se o druhého a hlavně možnost spolupracovat a vědět, že nic není zadarmo. V letošním roce jsme také jednou akcí chtěli potěšit rodiče. Naplánovali jsme si březnové odpoledne, a u kávy a něčeho malého k zakousnutí, jsme se společně potkali nad obaly čajových pytlíčků, že kterých jsme skládali ORIGAMI. Myslím, že toto odpoledne uteklo velmi rychle a pro mne, a doufám, že i ostatní zúčastněné, bylo velmi příjemným překvapením, za něž všem velmi děkuji. V minulém článku jsme se také zmínili, že naše školka prochází obměnou a obnovou. V březnu jsme dětem do všech šaten pořídili krásné, nové a barevně sladěné skříňky, které nahradily ty starší, již nevyhovující. Šatny se jakoby nafoukly, získaly na veselosti a konečně k nám může přes okno i sluníčko. Myslím, že si je užívají nejen děti, ale i dospělí. V letošním roce naši školku navštívilo hodně divadélek a děti shlédly spoustu pohádkových příběhů. My ale navštívili i kulturní stánek v našem okresním městě - Slovácké divadlo a jeho představení Kašpárkova komedie s drakem. Cestou zpět jsme zastavili ve Zlechově a společně nahlédli BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 7

10 do stavení, ve kterém jsme kromě koně, králíčků, papoušků, obdivovali motorky a vozový park. Krásně divadelně nastrojeni s parfémem domácích mazlíčků jsme se nadšeni vraceli zpět. V dubnu a květnu se s aktivitami tzv. roztrhnul pytel. Třída Berušek nacvičila taneček na hudbu J.Pavlici s názvem Tancovala v lese víla, a vystoupila na vernisáži v Muzeu Podhradí. Zúčastnili jsme se soutěže v setí trávníčků a následném jejich zdobení. Travní semínka jsme objednali u firmy Rožnovská travní semena, která v letošním roce vyhlásila soutěž pro MŠ o hodnotné ceny. Stále se snažíme získat penízky na naši vysněnou zahradu před školkou, tak pro nás každá taková soutěž znamená velkou naději. Přestože jsme měli velmi krásné výrobky a naše trávníčky byly velmi nápadité, na posty nejvyšší a ocenění jsme nedosáhli. Snad příště. Vždyť i my upevňujeme v dětech heslo Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Velkou společnou akcí pro děti i rodiče byly Velikonoční dílničky. Na nich si děti mohly vytvořit spoustu dárečků. Kuřátka pracovala s papírem a vyráběla plastické kuřátko, kolíček s kytičkou z filcu, vyfouklá vajíčka obalovala v krupičce a ozdobovala potravinovými barvami. A v neposlední řadě také zajíčka z vatových kuliček. Berušky překvapily své maminky a blízké výrobou přáníčka z papíru se zajíčkem, zápichem kuřátka do květináče, myškou na záložce do knihy. Nesměl chybět kolíček včelka z korálků a drátků. Sluníčka si letos dala záležet na velikonočním aranžmá v květináčku z krušpánku, ptáčků vyrobených z vizovického těsta. Kouzlila s mramorovacími barvami a výfuky, vyráběla si fotorámeček a svícen kuřátko. Všechny třídy pak nazdobily své trávníčky, které nám do konce týdne navozovaly atmosféru jara a velikonoc. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 8

11 Aby toho nebylo málo, hned druhý den jsme všichni společně oslavovali Den Země. Každá třída po svém. Kuřátka se vydala do parku, kde plnila úkoly. Jen namátkou sbírala lístečky, větvičky, přírodniny, třídila je, hledala správné názvy. Pro zručné bylo sestavování motivů z kamínků, lepení nasbíraných lístků na předkreslený vzor. Celé dopoledne pak děti provázela motivační hra Proč odpadky nepatří do přírody. Hledaly místo v lese, které neznámy cizinec znečistil v lese odpadky a společně je vyčistily. Berušky se také vypravily do parku, kde je čekala spousta poznávacích, ale také bojových úkolů, jako jsou hod šiškou, překážkový běh mezi stromy, poznávací úkol o stromech a keřích. Mohly poznávat dary přírody podle chutě, čichu a hmatu. Sluníčka také vedla své kroky k místnímu zámeckému parku. Protože jsou ale nejstarší a tím předpokládáme i nejzdatnější v poznání, byl pro ně připraven vlastivědný kviz. Musely nejen zdolávat úkoly, ale tyto úkoly také najít na stezce, kterou měly vytýčenu barevnými fáborky. Plnily úkoly, odpovídaly na otázky, snažily se poslouchat, co povídají stromy, poznávat přírodniny, zodpovídat zapeklité dotazy. Stavěly domečky skřítkům, pletly věneček z pampelišek pro vílu, která jim v jednom z kouzelných klenutých stromů zanechala poklad. Všechna sluníčka byla pasována na Ochránce přírody, protože své úkoly zvládla na jedničku. Ale to nebylo vše. Dnešní den se nesl ve znamení zelené barvy. Sluníčka měla vyhlášenu soutěž O co největší počet zelených svršků oblečení a doplňků. Jen málokdo tohoto dne přišel do třídy jinak, než v zelené. I někteří chlapi se odhodlali ke skutkům věru odvážným a na tvářích měli zelené líčení a zelená barva také zdobila nehty jejich nohou. To pak byly opravdu vysoké počty. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 9

12 Jen týden měly maminky na přípravu dalších kostýmů. Rozhodli jsme se společně s dětmi si užít Čarodějné dopoledne. V ten den byste ve školce nenašli nikoho jiného než kouzelníky, čaroděje a čarodějnice. Proměnili jsme naši školku na čarodějnou školu, skoro jako tu, která byla v Bradavicích. Ve všech třídách se učilo a soutěžilo v jízdě či letu na koštěti, učila se zaklínadla, tanec u ohně stejně jako při Filipojakubské noci, hledala se čarodějná čísla, vyráběla se čarodějná zvířátka netopýr, kočka, čarodějný klobouk. Opravdu dopoledne plné kouzel. A Sluníčka si tento den prodloužila až do druhého rána. Většina absolvovala Pyžamkovou školičku. Sraz byl v 18 hodin, nutné společné foto s rodiči a hurá na poklad. Cestu k pokladu nám nachystala Čarodějnice Agáta, která je členkou řádu Černého kocoura. Nechávala nám pokyny ve školce a povzbuzovala nás k hledání pokladu. Naše kroky směřovaly k vodárně nad Buchlovicemi. Všichni jsme se ohlíželi a otáčeli, abychom třeba jen koutkem oka zahlédli, odkud nás ta čarodějnice pozoruje, protože přesně věděla, kde se zrovna nacházíme. Věřte nebo ne, i čarodějnice dnes využívají novoty doby, jako jsou mobilní telefony, satelity V různých fázích našeho hledání nás povzbuzovala a posílala smsky na telefony paní učitelek a paní ředitelky. A hurá, truhlu jsme našli. Jenže byla bez klíčku, ten nám Agáta schovala ve třídě v době naší nepřítomnosti. Takže už nám jen zbývalo najít ho a tím zjistit, byli-li jsme úspěšní. Po návratu jsme si společně opekly špekáčky, nachystali pelíšky, přinesli všechny plyšáky ze skříněk, které byly mnohdy větší než naše lehátko a zdolali i neoblíbenou očistu. A čekala nás ta nejnebezpečnější část večera Stezka odvahy. Absolvovali jsme ruku v ruce pochod temnými místnostmi a chodbami školky, strašidelný kout u schodiště a cíl ve třídě u Jiskřičky. Někteří měli hodně nahnáno, jiní tančili ve tmě, další se drželi jako klíšťata. Ale zvládli jsme to všichni. Pak už přišel jen slíbený večerníček v podobě filmu o Dinosaurech a na lepší spinkání pohádkové CD o Malé čarodějnici. Noc byla pro některé dlouhá, pro jiné krátká. Ráno nás čekala svačinka a slíbené pasování do řádu Černého kocoura, stejně jako byla Agáta. A co nás čeká v závěru školního roku? V brzké době popřejeme všichni našim maminkám a babičkám vystoupením ke Dni matek. V ten samý den je zase naší odměnou školní výlet do zábavního centra Galaxie ve Zlíně. V pátek pak každoroční svátek dětí, který společně prožijeme na Smraďavce u Krystýnků. A máme ještě slíbenu akci pod Buchlovem od pana Petra Špalka. Takže se stále máme na co těšit. Sluníčka čeká pasování předškoláků na školáky a společné rozloučení u táboráku U Maca. S některými se budeme loučit, někteří s námi budou prožívat ještě příští rok. Ale jako kamarádi a spolužáci si jistě toto odpoledne pěkně užijeme. Ladislava Holáňová, DiS BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

13 Šikula Již druhým rokem v naší školce funguje spolupráce DDM Šikuly UH a našeho pedagogického sboru. Stejně jako v loňské roce jsme rodičům a dětem nabídli paletu zájmových kroužků. Stejně jako v loni keramický kroužek, ale nově výtvarný, hudebně-pěvecký, kroužek břišních tanců. A stejně jako loni i dnes byl o kroužky velký zájem. Někdy se děti chtěly do kroužku přihlásit i v průběhu roku. Bohužel kapacita byla již naplněna a do rozjetého vlaku se naskakuje špatně. Kroužky nejsou jen o zaplnění volného času dětí a nás vedoucích. Jde také o rozvoj mnoha stránek dětí. Ať už je to třeba jemná motorika rukou, koordinace pohybů ruky, prstů, práce s hmotou a rozvíjení citového vnímání, výtvarné cítění v kroužku keramiky. Děti se seznamují nebo upevňují znalosti o práci s hlínou, tvorbou z ní, možnostmi jejího zpracování, barvení, pečení. V neposlední řadě pracují jako dvě party, kde každý má své místo, svůj úkol, své pracovní nasazení. V jiných se seznamujeme s hudbou. Ať hrou nebo spojením s pohybem. V hudebně-pěveckém se děti učí při hudebních nástrojích zpívat nové písně různých žánrů, zpívají společně i jednotlivě. V břišních tancích tu hudbu prožívají naplno pohybem. Procvičujeme jak sluchové vnímání, tak koordinaci pohybů, rytmus a naše již známé citové vnímání. V kroužku výtvarném se seznamují s výtvarným cítěním, zažívají netradiční výtvarné techniky, zkouší, co dokáže papír, lepidlo, voda.. Však jste spoustu výrobků mohly vidět i v prostorách naší školky, kde jsou vystavovány. V letošním školním roce jsme opět vyhlásili soutěž pro rodiče a děti. Absolvovali jsme jen první Skřítek hříbek. Bohužel ty další jsme pro nevelký zájem už nevyhlašovali. Ale doufáme, že třeba v příštím roce, pokud budeme všichni chtít, se zase společně setkáme na nějaké vernisáži našich a vašich výrobků. Novinkou, která se rýsuje pro příští rok, je možnost nabídnout kroužek keramiky také prv- ňáčkům a dětem školou povinným. Po dohodě vedení DDM Šikuly a naší paní ředitelky Jitky Němečkové nabídneme možnost navštěvovat náš kroužek i těmto dětem. Doufáme, že zájem bude tak velký, jaký se nám jeví v těchto dnech. Tímto také chceme velmi poděkovat vedení DDM Šikula paní Bc. Ivaně Zůbkové a zástupkyni Martině Dorrové za ochotu a vstřícnost, se kterou přistupují k realizaci kroužků v naší MŠ. Ladislava Holáňová, DiS BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

14 Žáci naší základní školy maminkám Dopis mamince Moje milá maminko, píšu ti jen kratinko. Ve škole si dobře vedu, učíme se abecedu. A když něco nedovedu, neděláme z toho vědu. A b ce de to už vím, dál to ale neumím. Dalo mi to velkou práci, byla jsem všem pro legraci. Učím se to, nejde mi to, tobě je to jistě líto. Ká el em en mě to chytlo - nejsem žádné motovidlo. Ó pé er es taky té naučím se v minutě. Ú vé x ypsilon zet naučím se taky hned. Jé, maminko, abeceda není přece žádná věda. Všemu se dá naučit, jenom člověk musí chtít. Maminka Adéla Válková, 5. třída Abeced to už znám, mé mamince pomáhám.. Abeceda to už vím, k mamince se přitulím.. Všude o ní povídám, když se na ni podívám,, usměje se na mne hned, rozzáří se celý svět. Odjet od ní to je trest, jak když píšem těžký test. Vracím se k ní strašně ráda, mám v ní príma kamaráda. Snění Barbora Javašová, 5. třída Á, bé, cé, dé, to už vím, o mamince večer sním. Moje milá maminko, sni též o mně malinko.. Bude to ten krásný sen, o tom, že půjdem spolu ven.. Natrhám ti květiny, červené jak maliny.. Sen se skončil, je tu ráno, vzbudit mě to je ti dáno.. Večer půjdem zase spát, v bude se nám něco zdát.. Mamince Abécédé, to už vím, pro tebe píšu tento rým. Tereza Marková, 5. třída Starala ses o mne, když jsem byl miminko, za všechno ti děkuji, moje milá maminko. Měnilas mi plínky, učila mě abecedu. V první třídě jsem poznal, že bez tebe to nedovedu. Už umím tu abecedu, už umím i počítat, dokončuji pátou třídu, pořád tě mám stejně rád. M je jako maminka, maminka to je velké M, nevyměním tě mámo v žádný den. Tyto řádky, skládám ti z lásky, doufám, že mi pohladíš zas vlásky. Nevím, jak to říci, ale musí to ven, s tebou je svět krásný jak sen. S tebou je pěkná každá hodina, s tebou a abecedou hodně začíná. Robert Lukeštík, 5. třída BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

15 Velikonoční pondělí na zámku Foto: Jarmila Vráblová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

16 Velikonoce na Buchlově BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

17 24. dubna 2011 Foto: Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

18 Muzeum Podhradí nabídlo Setkání s kraslením Letošnímu velikonočnímu pondělí 25. dubna přálo počasí. Muzeum Podhradí Buchlovice nabídlo Setkání s kraslením den vyplněný programy s velikonoční tématikou. Akce se zúčastnili vynikající lidoví umělci malérečky, keramici, výrobci figurek ze šústí, z Vizovického pečiva, výrobci žil a kantarů. Mezi jinými zazpívaly Parádnice z Tupes, Drmolice z Polešovic, Děvčice z Kněžpole, Babčice ze Spytihněvi a na cimbál břuchák zahrál Pavel Petržela z Vracova. Vedle domácích umělců vystoupily malérečky ze Slovenska, z družebních obcí Soblahova a Horného Hričova. Přítomní měli možnost zasoutěžit si o nej kraslici, velikonoční nádivku 2010 a ve válení velikonočního vejce. Na ochutnání dětem se nabízela kamrlotka a dospělým VIKS, vaječný koňak či slivovice ulévaná přímo z válce muzejní černé pálenice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

19 25. dubna 2011 Foto: Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

20 O letošním zápisu do mateřinky Dne v naší mateřské škole proběhl zápis na školní rok S potěšením mohu konstatovat, že bylo přijato 24 žádostí zákonných zástupců dětí. V rámci správního řízení bylo přijato 21 dětí, jimž bude vyhověno a děti budou přijaty k řádné docházce. Z kapacitních důvodů nemohou být přijaty 3 děti, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si rodiče vyzvedli v pátek v ředitelně školy. Veškeré informace, které se týkají nástupu do MŠ, získají rodiče na schůzce v červnu, termín bude včas oznámen na webových stránkách školy. V rámci snazší adaptace apeluji na rodiče, aby u dětí upevňovali samostatnost dětí, sebeobsluhu zejména v oblékání, hygieně a stolování. Dveře mateřské školy jsou otevřeny všem rodičům, kteří mají obavy o adaptaci svého benjamínka. Vaši návštěvu rádi přivítáme a lze si ji domluvit telefonicky či em. Závěrem chci poděkovat Vám, rodičům, za důvěru, kterou jste kolektivu naší školy dali a těšíme se na spolupráci s Vámi. Bc. Jitka Němečková, ředitelka MŠ BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice.

V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. KRONIKA ŘÍJEN 2014 ZLATÝ SLAVÍK V DRUŽINĚ V družině proběhla pěvecká soutěž. Vyhrála písnička Ledové království. Na fotografii vidíte šťastné zlaté slavice. OBLOVKY Děti v 1. a 3. ročníku mají ve třídě

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Květen červen 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě

MŠ Kostička. Kronika školka blízká přírodě MŠ Kostička Kronika školka blízká přírodě Mateřská škola Kostička Ředitelka školky Bc. Jana Křišťanová Provozní doba školky 6:00-17:00 MŠ Kostička, příspěvková organizace, Milovice-Mladá, Tyršova 1500,

Více

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat.

Děti v MŠ zhlédly v rámci environmentální výchovy výukový pořad Co vyprávěla víla Jarka - Jak koťátko zapomnělo mňoukat. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ POSEZENÍ S RODIČI A PRARODIČI První akcí měsíce dubna v MŠ bylo zakončení projektu Zvyky a tradice naší vesnice Velikonoce. Děti za asistence učitelek a paní kuchařky Helenky

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3

Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012. ZŠ V Zahrádkách 48. Praha 3 Projekty školní družiny na školní rok 2011/2012 ZŠ V Zahrádkách 48 Praha 3 19. 9. 30. 9. pí. Toufarová 3. 10. 11. 11. pí. Kamenská 14. 11. 22. 12. pí. Maskaluková 3. 1. 18. 2. 2012 pí. Lišková 22. 2. 30.

Více

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu

Akce školní družiny. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ. Téma: Plody barevného podzimu Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. Akce školní družiny Školní rok 2013/2014 ZÁŘÍ Téma: Plody barevného podzimu Tematické vycházky do přírody Pracovní činnosti s přírodními materiály

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015

FOTODOKUMENTACE MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 FOTODOKUMENTACE V MŠ VETRNÁ 11 SVITAVY 2014-2015 CINNOSTI V V A PRÍLEŽITOSTI ANEB V CO DELÁME CELÝ ROK BAREVNÉ DNY ZELENÝ DEN ČERVENÝ DEN MODRÝ ŠMOULÍ DEN PROJEKTOVÉ DNY ŽLUTÝ SLUNÍČKOVÝ DEN KOČIČÍ DEN

Více

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA

ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA ZÁŘÍ JSME JEDNA RODINA ŠKOLNÍ DRUŽINA pracovně technická činnost obkreslujeme podle šablony estetická zájmová činnost vyrábění obrázků libovolná technika přírodovědná zájmová činnost prohlížení encyklopedie

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010

o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VERNEŘICÍCH ve školním roce 2009/2010 1. Základní údaje o mateřské škole za šk. rok 2009/2010 Název školy: Mateřská škola ve Verneřicích Zřizovatel:

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Týdnu pro rodinu přálo počasí

Týdnu pro rodinu přálo počasí Týdnu pro rodinu přálo počasí Ve dnech 12. až 20. května proběhl nultý ročník delší dobu avizované akce Týden pro rodinu. Během této doby se uskutečnilo například slavnostní otevření výstavy prací dětí

Více

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková

Centrum Motýlek. Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek. Připravila: Alena Hrbková Centrum Motýlek Prezentace činnosti a zaměření dětského a mateřského Centra Motýlek Připravila: Alena Hrbková OBSAH Centrum Motýlek Založení Centra Motýlek Členové Centra Motýlek Činnost v roce 2009 Činnost

Více

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014

Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Mateřská škola Zlín, Slovenská 3660, příspěvková organizace IČ 71007652, tel. 577438872, Zlín 760 01 Zápis z třídní schůzky ze dne 16.9.2014 Program: Uvítání rodičů, představení zaměstnanců MŠ Seznámení

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod

NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ. KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod NABÍDKA TEMATICKÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO MŠ A ZŠ KRAJSKÁ KNIHOVNA VYSOČINY Havlíčkův Brod 2014/2015 kontakt dětské oddělení Monika Dolejší, Lenka Živná 569 400 484 detske@kkvysociny.cz m centrum 569

Více

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/

Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ Název: Don Bosko Havířov, o.p.s. Sídlo: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 www.donboskohavirov.cz/nno-don-bosko-havirov-o-p-s/ 2 V souladu s novými platnými zákony o neziskových organizacích

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014

Uskutečněné akce školy ZŠ + MŠ ve školním roce 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz Učit lze

Více

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014

Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Razítko školy V Bošovicích dne: 1. 11. 2013 Základní škola a Mateřská škola Bošovice, okres Vyškov, PO Školní 106, Bošovice 683 55 Věc: Rámcový plán základní školy pro školní rok 2013/2014 Obsah: 1. charakteristika

Více

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa

Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa Žádosti o příspěvek formou školského grantu rok 2012 1. etapa žadatel IČ účel požadovaná částka v Kč Mateřská škola Sovička, Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, PO Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM

KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín KRAJSKÁ KNIHOVNA FRANTIŠKA BARTOŠE ŠKOLÁM Oddělení pro děti a oddělení pro dospělé čtenáře Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně připravilo na školní rok 2014/2015 plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013

Usnesení z 32. zasedání RO ze dne 24. 6. 2013 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních výdajů, v platném znění Usnesení z 32.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během prosince a plán akcí na leden 2015. Informace www.gtmskola.cz Spolupráce s Diakonií ČCE a Kmotrovstvím Vážení rodiče,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více