BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011"

Transkript

1 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVII.č Červen 2011

2 Červnové mraky (foto: -vlk-)

3 Skřivánek Zazpíval skřivánek na Květnou neděli z veliké radosti, že ledy zmizely. Jásavá písnička nesla se velice, nesla se velice až nad Buchlovice. Rozoraná pole ptačí zpěv pohladil i když koňský potah teď traktor nahradil. Skřivánek nyní zpívá z hrdélka nadšeně, trylky zapadají v osení zelené. Stříbrný tón hlásku doletí až k Pile, vzbudí u potoka kočičky na jívě. Na olši jehnědám radostně oznámí, že už mrazy, ledy jsou jistě za námi. Na Hunčách ho vítá podléšťka modravá, v Hložku v mladé trávě fialka voňavá. Na Povinné zase žlutavý petrklíč. Zem je odemknutá, zima je vskutku pryč. Zdenka Maršálková (foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 1

4 Informace městyse Buchlovice Rada městyse Buchlovice č. 8/2011 ze dne Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu: a) na stavbu Buchlovice, přípojka NN, Panáková, PERFECT, spol. s r.o., Zlín b) pro realizaci stavby distribuční soustavy s názvem Buchlovice, příp. NN, Šik na pozemku parc. č. 368, zapsané na LV č v k.ú. Buchlovice Rada se oběma návrhy smluv zabývala a rozhodla doporučit je ke schválení do nejbližšího zasedání Zastupitelstva městyse Buchlovice. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice, Norbert Kovařík a Božena Kovaříková, Buchlovice, výměna podlahových krytin a rekonstrukce koupelny, ze dne Rada požaduje doplnění formuláře žádosti o poskytnutí půjčky v kapitole 3., dotační titul. Rada doporučila žádost ke schválení Zastupitelstvu městyse Buchlovice na nejbližším zasedání. Žádost o prodloužení nájemních smluv č. 1/2006 z a dodatků na pronájem parkoviště u státního zámku, smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 12/2006 ze dne a dodatků na pronájem veřejného WC Buchlovice a smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 4/2006 ze dne chemická čistírna na období od do , Jaroslav Mičkal, Buchlovice Vzhledem k tomu, že v žádosti o prodloužení nebyly kvantifikovány žádné investice, neshledala rada žádné důvody pro prodloužení uvedených nájemních smluv. Žádost o souhlas s konáním letního stanového tábora ve dvou turnusech od 1. 7 do pod rekreačním objektem Vlčák, Junák svaz skautů a skautek, středisko 1. Moravských junáků, Uherský Brod, ze dne Rada nemá námitek proti konání letního stanového tábora ve dvou turnusech od 1. 7 do pod rekreačním objektem Vlčák, Junák svaz skautů a skautek, Uherský Brod, neboť zkušenosti s jednáním této organizace jsou historicky dobré. Rada doporučila, aby se vedení tábora v technických věcech (odpady, pitná voda) obracelo na pana místostarostu Bořka Žižlavského. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene: a) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, kabel NN, trafostanice, 11 RD na částku Kč b) pro stavbu distribuční soustavy pod názvem SB , Buchlovice, příp. 50 m, Stejskal, na částku Kč Rada opakovaně projednala návrh HD GEO, s.r.o. Slavičín na přehodnocení usnesení zastupitelstva a vzhledem k tomu, že se celková nabídka zdá být finančně výhodnější, doporučila Zastupitelstvu městyse Buchlovice usnesení revidovat a přistoupit na návrhy v návrzích smluv uvedené. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území městyse Buchlovice pro žadatele Vlastimila a Lenku Kučíkovy, Buchlovice, na zateplení stropů, interiérové dveře a dlažbu, částka Kč, ze dne Rada doporučila žádost ke schválení Zastupitelstvu městyse Buchlovice na nejbližším zasedání. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 2

5 Žádost o pronájem učebny na Československém kulturním centru Buchlovice pro výuku angličtiny pro děti a dospělé v rozsahu 4 vyučovacích hodin po 60 minutách, vedle toho dva kurzy pro dospělé, sumárně 6 hodin v odpoledních hodinách, Mgr. Veronika Copláková, Buchlovice, ze dne Rada pojala žádost o výuku anglického jazyka jako vhodnou iniciativu, a proto rozhodla kladně. Smlouva číslo o dlouhodobém pronájmu pozemku ze dne , žádost o vypovězení smlouvy podle čl. VI. uvedené smlouvy, manželé Jaroslav Slaný a Ludmila Slaná, Uherské Hradiště Rada prostudovala genezi předložené smlouvy a vyslechla i okolnosti, za kterých tato vznikala. Rady, minulá i současná, měly a mají na mysli vyřešení dlouholetého sporu a ukončení sousedských půtek a v tomto smyslu i současná rada potvrdila jednání starosty ing. Jiřího Černého rozdělením parcely č. 2516/3 v k.ú. Buchlovice mezi oba sousedy a současně jejím dlouhodobým bezplatným pronájmem (za údržbu pozemků) oběma s tím, že věci s povolením vzniklé terasy řeší Odbor výstavby Úřadu městyse Buchlovice samostatně. Rozhodnutí zadavatele o výsledku veřejné zakázky Zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ Buchlovice čp. 483, ul. Komenského, Buchlovice návrh ze třetího jednání hodnotitelské komise ze dne Rada zastupující zadavatele Městys Buchlovice schválila návrh na vítěze veřejné zakázky Zlepšení tepelně technických vlastností budovy ZŠ Buchlovice čp. 483, ul. Komenského, Buchlovice. Dle návrhu viz protokol ze třetího jednání hodnotící komise ze dne se vítězem výběrového řízení stala firma CGM Czech a.s. s nabídkovou cenou 3, Kč bez DPH. Firma CGM Czech a.s. kromě toho, že splnila kvalifikační předpoklady, vyhověla i základnímu hodnotícímu kritériu dle ustanovení 78, odst. 1, písm. b) zákona nejnižší nabídkovou cenu. Rada městyse Buchlovice č. 9/2011 ze dne Slavnosti bratrstva Čechov a Slovákov na Javorine 2011, žádost o finanční pomoc, o morální a hmotnou podporu slavností v roce 2011, Klub kultury Uherské Hradiště, ze dne Rada schválila pro akci Slavnosti bratrstva Čechov a Slovákov na Javorine 2011 symbolický finanční příspěvek ve výši 500 Kč, který bude zaslán na konto Klubu kultury Uherské Hradiště. Žádost Matice svatohostýnské, Bystřice pod Hostýnem, o finanční příspěvek na provoz, modernizaci a údržbu celého areálu a objektů na Svatém Hostýně, ze dne Rada schválila pro občanské sdružení Matice svatohostýnská pro rok 2011 finanční příspěvek ve výši 500 Kč. Pořádání OVVR (ověření vrozených vlastností retríverů) zkoušky na Smraďavce od 8.30 hodin, Milan Doktor, Lipov, ze dne Rada nemá námitek proti konání zkoušek OVVR na Smraďavce dne , žádá jen, aby byl z tohoto setkání dodán shrnující článeček pro periodikum Buchlovský zpravodaj (včetně fotografické dokumentace). BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 3

6 Žádost o povolení závodu horských kol dne , start v hodin, Smraďavka, Jozef Šik, Břestek, ze dne Rada nemá námitek proti konání závodu horských kol dne , pokud se tento bude konat na trati vyznačené na mapce přiložené k žádosti a budou dodrženy veškeré náležitosti z hlediska pořadatelského a z hlediska bezpečnosti. Rada by rovněž ráda přivítala shrnující článek pro měsíčník Buchlovský zpravodaj. Výzva Zelená úsporám loňská výzva sdělení od paní Miroslavy Knotkové, ředitelky Energetické agentury Zlínského kraje, o.p.s., ze dne S politováním vzala rada na vědomí jmenovaný o rozhodnutí ministra životního prostředí, že...žádný projekt z loňské Výzvy Zelená úsporám pro veřejné budovy nebude podpořen, a to z důvodu nedostatku financí v tomto programu pro fyzické osoby. Městys má tímto zrušenou dotaci na Zlepšení tepelně technických vlastností budovy Zdravotního střediska a úřadu městyse. Rada městyse se vyjádřila v tom smyslu, že pokud bude vyhlášena nová Výzva na zateplení z programu OPŽP, bude se městys Buchlovice opět o ni ucházet. Návrh na pořízení změny územního plánu městyse Buchlovice Roman Klas, Buchlovice změna využití pozemku ze zeleně na plochu určenou k bydlení (vybudování garáže), p. č zahrada, k.ú. Buchlovice, ze dne Rada byla seznámena s podaným návrhem na pořízení změny územního plánu v části Zahrady, také o záměrech rodiny Klasovy. Doporučila návrh na změnu zaregistrovat a pověřila starostu ing. Jiřího Černého jednáním o této záležitosti na odboru územního plánu Městského úřadu Uherské Hradiště a seznámením rady s výsledky jednání. Výkup pozemků v k.ú. Buchlovice cenová nabídka dle znaleckého posudku (jedná se o parcely č. 3378/14, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 384 m2 a parcela č. 3378/20, ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra m2), ing. Zdeněk Zálešák, lesní správce, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Buchlovice, ze dne Rada přijala cenovou nabídku na prodej pozemků p.č. 3378/14 ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra 384 m2 a p.č. 3378/20 ostatní plocha, ostatní komunikace m2 za celkovou cenu (dle znaleckého posudku č. 9061/111/11 ze dne ) Kč, Lesům České republiky, s.p. Hradec Králové, Lesní správa Buchlovice, lesní správce Ing. Zdeněk Zálešák. Rada doporučila v prodeji pokračovat. Dopis Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (spis zn.: HSZL /IZS-2011 ze dne čerpání státní dotace pro jednotku kategorie JPOII/1 SDH Buchlovice schválení krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky městysem Buchlovice Rada schválila krytí nákladů na zabezpečení akceschopnosti jednotky městysem Buchlovice ve výši minimálně 10% celkové částky účelové neinvestiční dotace na 1 člena jednotky SDH pro rok 2011 a tak vytvořila podmínky pro čerpání státní dotace do výše Kč pro jednotku SDH Buchlovice. Smlouva o umístění veřejné komunikační sítě mezi Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha a Mgr. Magdalenou Čechmánkovou, Uherské Hradiště a městysem Buchlovice přípojné komunikační vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděč komunikační sítě Rada schválila podepsání Smlouvy o umístění veřejné komunikační sítě mezi Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Praha a Mgr. Magdalenou Čechmánkovou, Uherské Hradiště a městysem Buchlovice BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 4

7 na instalaci a provozování přípojného komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a rozvaděč komunikační sítě na budově čp. 273 v ulici Masarykově v Buchlovicích. Veřejná zakázka Oprava místní komunikace ul. Komenského, Buchlovice VZMR č. 16/2011 vyhodnocení Prostřednictvím firmy INVESTA UH, s.r.o. Uherské Hradiště byla kompletně zúřadována veřejná zakázka malého rozsahu na provedení stavebních prací na akci Oprava MK ul. Komenského, Buchlovice VZMR č. 16/2011. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplynulo, že soutěže se zúčastnily následující firmy: Vodohospodářské stavby Jeseník CZ s.r.o. Veselí nad Moravou, SVS CORRECT, spol. s r.o. Bílovice, STRABAG a.s. Praha, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov. Nejvýhodnější nabídkou, která vyhověla požadavkům a podmínkám stanoveným zadavatelem ve výzvě k podání nabídky a podmínkám v zadávací dokumentaci, splnila všechna stanovená kritéria pro zadání veřejné zakázky a získala nejvyšší počet bodů, je od firmy Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., odštěpný závod 6 - Morava, Tlumačov, nabídnutá cena včetně DPH činí Kč, záruční doba 72 měsíců. Rada schválila vítěze veřejné zakázky Oprava MK ul. Komenského, Buchlovice VZMR č. 16/2011 je jím firma Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Kulturní kalendář červen Besídka ZUŠ, hod. Turnaj v petanque Pouť na Barborku (Nejsvětější Trojice) Pouťové odpoledne Chřiby krásné, Chřiby mé výstava fotografií členů Expedice Chřiby v kapli sv. Barbory ČSKC Buchlovice Hřiště petanque Kaple sv. Barbory Hospůdka u Špalka Kaple sv. Barbory p. Snopek, tel.: PK Stříbrné kule, Alena Horáková KDU-ČSL, František Hrabina Petr Špalek, tel.: Hrad Buchlov, tel.: (foto: -bž-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 5

8 Informace místní knihovny Z nových knih: Naučná literatura pro dospělé D. Sommerville: Encyklopedie druhé světové války B. Taylor: Hitlerovy hlavní stany (Z pivnice do bunkru, ) M. Ivanov: Atentát na Reinharda Heydricha O. Dvořák: Největší české záhady A. Halada: Na kole křížem krážem po Čechách Z. Pavlis: Králové fotbalu G. Schumann: Fascinující les J. Malek: Kočka ve starém Egyptě H. S. Kushner: Překonat strach A. Koenigsmark: Jiřina Jirásková osobně K. Höger: Z hercova zápisníku S. Montefiore: Sašenka (román z období stalinských čistek) M. Jenningsová: Případy detektiva Murdocha 3 A. Christie: Parker Pyne zasahuje A. Christie: Vražda v Mezopotámii P. Šabach: S jedním uchem naveselo V. Křístek: Prohrát slunce před svítáním (hlavní postavou je Jakub Krčín z Jelčan) B. Howieová: Co mi dluží dcera K. Janouchová: Horká stopa S. Monyová: Citová divočina A knihy, které nám chyběly pro maturanty: L. Fuks: Spalovač mrtvol M. Viewegh: Báječná léta pod psa J. Nohavica: Chtěl jsem jí zazpívat Krásná literatura pro dospělé Bestsellery severské literatury: P. Hoeg: Představy o dvacátém století (autor knihy Cit slečny Smilly pro sníh) L. Kepler: Hypnotizér S. Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy S. Larsson: Dívka, která kopla do vosího hnízda Y. Sigurdardóttir: Žhavý hrob (autorka knihy Mrazivé světlo) Y. Sigurdardóttir: Poslední rituál Další knihy oblíbených autorů: H. Murakami: Norské dřevo (nejvýznamnější japonský spisovatel současnosti) L. Walden: Ohnivá laguna Naučná literatura pro děti a mládež H. Rytířová: Kuchařka pro kluky a holky Krásná literatura pro děti a mládež Slavná upírská sága: S. Meyerová: Stmívání S. Meyerová: Nový měsíc S. Meyerová: Zatmění S. Meyerová: Rozbřesk R. Randallová: Půlnoční víly Perníková chaloupka (pohádky s angličtinou) Sněhová královna (pohádky s angličtinou) Mgr. Dagmar Možná knihovnice Buchlovice (foto: -vlk-) BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 6

9 Z naší mateřské školy Další školní půlrok se přehoupl jako mávnutím kouzelného proutku a my můžeme opět bilancovat a letmo vzpomenout na naše Čarovné hraní. Akcí pro děti i nás dospělé měla naše školka opravdu požehnaně, věříme, že nikdo nemůže říci, že se u nás ve školce nic neděje. Tak posuďte sami Druhé pololetí jsme zahájili opravdu stylově. No řekněte sami, kde jinde byste našli tolik pohádkových postav, bojovníků, princezen, víl, než na školním Karnevalovém bálu. A to nemluvím o lidožroutech v podání našeho pedagogického sboru, který se na tento den vyzbrojil kostmi, skalpem, a společně s dětmi nacvičil i taneček s názvem Čokoláda. I dnes jej děti velmi rády zatančí sobě i druhým. Dopoledne zábavný program plný her, módní přehlídka, společná diskotéka v jídelně a samozřejmě i pamětní listy. To vše nesmělo chybět. Naši předškoláci začátkem února zvládali první zkoušku z takzvané dospělosti. Svůj zápis do školy. I díky tomu jsme se vydali na návštěvu našich bývalých dětí, dnešních prvňáčků, kteří nás přijali velmi srdečně. Vzali své kamarády mezi sebe do lavic, ukázali jim co už umí, co zvládají, jak bravurně se umí chovat a poslouchají paní učitelku. Další naše objevné kroky vedly do místnosti školní družiny. Děti si zde zahrály stolní tenis, děvčátka usedla k papíru a pastelkám, někteří k panenkám a stavebnicím. Byli jsme velice potěšeni, protože nás paní vychovatelka velmi pochválila, jak hodné a poslušné naše ratolesti máme. Každý, kdo zná naši školku ví, že pracujeme podle integrovaných bloků, které se vždy zabývají v určitém měsíci rozličnými tématy. V jednom takovém se s dětmi zabýváme zaměstnáním a činnostmi, které provozují jejich rodiče, blízcí. V letošním roce jsme stejně jako v těch minulých mohli nahlédnout do kuchyně lékárnic, kadeřnice, navštívili jsme lékaře, prodejnu potravin, drogerie, masny, banku, nahlédli jsme do zákoutí automechanika, dřevorubce, keramičky místních ochotných lidí. Za jejich nabídku, ochotu a shovívavost mockrát děkujeme. Naši školku navštívila také manikérka. Jeden z těchto bloků se také zajímá o domácí zvířata, mazlíčky, které děti mohou potkat doma, či u svých prarodičů. Naše školka se letos rozhodla tyto mazlíčky pořídit do všech tříd. A uspěli jsme jak u dětí, tak u dospělých. V úterý 13. března jsme si přivezli do školky morčátka z chovné stanice Aras z Modré. Mladý chovatel nám kromě nich dal také pytel krmiva a ke svým mazlíčkům jsme získali rodné listy. Ve třídě prvňáčků tedy přibyla nová slečna Calista z Arasu, třídu Berušek posílil Ferrero z Arasu a Sluníčka se mohou těšit z Galaxy (Jiskřičky) z Arasu. A věřte nebo ne, děti je samy čistí, krmí, starají se o ně, nosí jim čerstvou trávu. A nechybí ani to pomazlení, které je pro všechny strany velmi důležité. A o to nám přece jde, abychom děti nejen naučili znalosti a školní rutinu, ale abychom v těch malých lidičkách rozvíjeli zodpovědnost, lásku, přátelství, pracovitost, ochotu postarat se o druhého a hlavně možnost spolupracovat a vědět, že nic není zadarmo. V letošním roce jsme také jednou akcí chtěli potěšit rodiče. Naplánovali jsme si březnové odpoledne, a u kávy a něčeho malého k zakousnutí, jsme se společně potkali nad obaly čajových pytlíčků, že kterých jsme skládali ORIGAMI. Myslím, že toto odpoledne uteklo velmi rychle a pro mne, a doufám, že i ostatní zúčastněné, bylo velmi příjemným překvapením, za něž všem velmi děkuji. V minulém článku jsme se také zmínili, že naše školka prochází obměnou a obnovou. V březnu jsme dětem do všech šaten pořídili krásné, nové a barevně sladěné skříňky, které nahradily ty starší, již nevyhovující. Šatny se jakoby nafoukly, získaly na veselosti a konečně k nám může přes okno i sluníčko. Myslím, že si je užívají nejen děti, ale i dospělí. V letošním roce naši školku navštívilo hodně divadélek a děti shlédly spoustu pohádkových příběhů. My ale navštívili i kulturní stánek v našem okresním městě - Slovácké divadlo a jeho představení Kašpárkova komedie s drakem. Cestou zpět jsme zastavili ve Zlechově a společně nahlédli BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 7

10 do stavení, ve kterém jsme kromě koně, králíčků, papoušků, obdivovali motorky a vozový park. Krásně divadelně nastrojeni s parfémem domácích mazlíčků jsme se nadšeni vraceli zpět. V dubnu a květnu se s aktivitami tzv. roztrhnul pytel. Třída Berušek nacvičila taneček na hudbu J.Pavlici s názvem Tancovala v lese víla, a vystoupila na vernisáži v Muzeu Podhradí. Zúčastnili jsme se soutěže v setí trávníčků a následném jejich zdobení. Travní semínka jsme objednali u firmy Rožnovská travní semena, která v letošním roce vyhlásila soutěž pro MŠ o hodnotné ceny. Stále se snažíme získat penízky na naši vysněnou zahradu před školkou, tak pro nás každá taková soutěž znamená velkou naději. Přestože jsme měli velmi krásné výrobky a naše trávníčky byly velmi nápadité, na posty nejvyšší a ocenění jsme nedosáhli. Snad příště. Vždyť i my upevňujeme v dětech heslo Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Velkou společnou akcí pro děti i rodiče byly Velikonoční dílničky. Na nich si děti mohly vytvořit spoustu dárečků. Kuřátka pracovala s papírem a vyráběla plastické kuřátko, kolíček s kytičkou z filcu, vyfouklá vajíčka obalovala v krupičce a ozdobovala potravinovými barvami. A v neposlední řadě také zajíčka z vatových kuliček. Berušky překvapily své maminky a blízké výrobou přáníčka z papíru se zajíčkem, zápichem kuřátka do květináče, myškou na záložce do knihy. Nesměl chybět kolíček včelka z korálků a drátků. Sluníčka si letos dala záležet na velikonočním aranžmá v květináčku z krušpánku, ptáčků vyrobených z vizovického těsta. Kouzlila s mramorovacími barvami a výfuky, vyráběla si fotorámeček a svícen kuřátko. Všechny třídy pak nazdobily své trávníčky, které nám do konce týdne navozovaly atmosféru jara a velikonoc. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 8

11 Aby toho nebylo málo, hned druhý den jsme všichni společně oslavovali Den Země. Každá třída po svém. Kuřátka se vydala do parku, kde plnila úkoly. Jen namátkou sbírala lístečky, větvičky, přírodniny, třídila je, hledala správné názvy. Pro zručné bylo sestavování motivů z kamínků, lepení nasbíraných lístků na předkreslený vzor. Celé dopoledne pak děti provázela motivační hra Proč odpadky nepatří do přírody. Hledaly místo v lese, které neznámy cizinec znečistil v lese odpadky a společně je vyčistily. Berušky se také vypravily do parku, kde je čekala spousta poznávacích, ale také bojových úkolů, jako jsou hod šiškou, překážkový běh mezi stromy, poznávací úkol o stromech a keřích. Mohly poznávat dary přírody podle chutě, čichu a hmatu. Sluníčka také vedla své kroky k místnímu zámeckému parku. Protože jsou ale nejstarší a tím předpokládáme i nejzdatnější v poznání, byl pro ně připraven vlastivědný kviz. Musely nejen zdolávat úkoly, ale tyto úkoly také najít na stezce, kterou měly vytýčenu barevnými fáborky. Plnily úkoly, odpovídaly na otázky, snažily se poslouchat, co povídají stromy, poznávat přírodniny, zodpovídat zapeklité dotazy. Stavěly domečky skřítkům, pletly věneček z pampelišek pro vílu, která jim v jednom z kouzelných klenutých stromů zanechala poklad. Všechna sluníčka byla pasována na Ochránce přírody, protože své úkoly zvládla na jedničku. Ale to nebylo vše. Dnešní den se nesl ve znamení zelené barvy. Sluníčka měla vyhlášenu soutěž O co největší počet zelených svršků oblečení a doplňků. Jen málokdo tohoto dne přišel do třídy jinak, než v zelené. I někteří chlapi se odhodlali ke skutkům věru odvážným a na tvářích měli zelené líčení a zelená barva také zdobila nehty jejich nohou. To pak byly opravdu vysoké počty. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/2011 9

12 Jen týden měly maminky na přípravu dalších kostýmů. Rozhodli jsme se společně s dětmi si užít Čarodějné dopoledne. V ten den byste ve školce nenašli nikoho jiného než kouzelníky, čaroděje a čarodějnice. Proměnili jsme naši školku na čarodějnou školu, skoro jako tu, která byla v Bradavicích. Ve všech třídách se učilo a soutěžilo v jízdě či letu na koštěti, učila se zaklínadla, tanec u ohně stejně jako při Filipojakubské noci, hledala se čarodějná čísla, vyráběla se čarodějná zvířátka netopýr, kočka, čarodějný klobouk. Opravdu dopoledne plné kouzel. A Sluníčka si tento den prodloužila až do druhého rána. Většina absolvovala Pyžamkovou školičku. Sraz byl v 18 hodin, nutné společné foto s rodiči a hurá na poklad. Cestu k pokladu nám nachystala Čarodějnice Agáta, která je členkou řádu Černého kocoura. Nechávala nám pokyny ve školce a povzbuzovala nás k hledání pokladu. Naše kroky směřovaly k vodárně nad Buchlovicemi. Všichni jsme se ohlíželi a otáčeli, abychom třeba jen koutkem oka zahlédli, odkud nás ta čarodějnice pozoruje, protože přesně věděla, kde se zrovna nacházíme. Věřte nebo ne, i čarodějnice dnes využívají novoty doby, jako jsou mobilní telefony, satelity V různých fázích našeho hledání nás povzbuzovala a posílala smsky na telefony paní učitelek a paní ředitelky. A hurá, truhlu jsme našli. Jenže byla bez klíčku, ten nám Agáta schovala ve třídě v době naší nepřítomnosti. Takže už nám jen zbývalo najít ho a tím zjistit, byli-li jsme úspěšní. Po návratu jsme si společně opekly špekáčky, nachystali pelíšky, přinesli všechny plyšáky ze skříněk, které byly mnohdy větší než naše lehátko a zdolali i neoblíbenou očistu. A čekala nás ta nejnebezpečnější část večera Stezka odvahy. Absolvovali jsme ruku v ruce pochod temnými místnostmi a chodbami školky, strašidelný kout u schodiště a cíl ve třídě u Jiskřičky. Někteří měli hodně nahnáno, jiní tančili ve tmě, další se drželi jako klíšťata. Ale zvládli jsme to všichni. Pak už přišel jen slíbený večerníček v podobě filmu o Dinosaurech a na lepší spinkání pohádkové CD o Malé čarodějnici. Noc byla pro některé dlouhá, pro jiné krátká. Ráno nás čekala svačinka a slíbené pasování do řádu Černého kocoura, stejně jako byla Agáta. A co nás čeká v závěru školního roku? V brzké době popřejeme všichni našim maminkám a babičkám vystoupením ke Dni matek. V ten samý den je zase naší odměnou školní výlet do zábavního centra Galaxie ve Zlíně. V pátek pak každoroční svátek dětí, který společně prožijeme na Smraďavce u Krystýnků. A máme ještě slíbenu akci pod Buchlovem od pana Petra Špalka. Takže se stále máme na co těšit. Sluníčka čeká pasování předškoláků na školáky a společné rozloučení u táboráku U Maca. S některými se budeme loučit, někteří s námi budou prožívat ještě příští rok. Ale jako kamarádi a spolužáci si jistě toto odpoledne pěkně užijeme. Ladislava Holáňová, DiS BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

13 Šikula Již druhým rokem v naší školce funguje spolupráce DDM Šikuly UH a našeho pedagogického sboru. Stejně jako v loňské roce jsme rodičům a dětem nabídli paletu zájmových kroužků. Stejně jako v loni keramický kroužek, ale nově výtvarný, hudebně-pěvecký, kroužek břišních tanců. A stejně jako loni i dnes byl o kroužky velký zájem. Někdy se děti chtěly do kroužku přihlásit i v průběhu roku. Bohužel kapacita byla již naplněna a do rozjetého vlaku se naskakuje špatně. Kroužky nejsou jen o zaplnění volného času dětí a nás vedoucích. Jde také o rozvoj mnoha stránek dětí. Ať už je to třeba jemná motorika rukou, koordinace pohybů ruky, prstů, práce s hmotou a rozvíjení citového vnímání, výtvarné cítění v kroužku keramiky. Děti se seznamují nebo upevňují znalosti o práci s hlínou, tvorbou z ní, možnostmi jejího zpracování, barvení, pečení. V neposlední řadě pracují jako dvě party, kde každý má své místo, svůj úkol, své pracovní nasazení. V jiných se seznamujeme s hudbou. Ať hrou nebo spojením s pohybem. V hudebně-pěveckém se děti učí při hudebních nástrojích zpívat nové písně různých žánrů, zpívají společně i jednotlivě. V břišních tancích tu hudbu prožívají naplno pohybem. Procvičujeme jak sluchové vnímání, tak koordinaci pohybů, rytmus a naše již známé citové vnímání. V kroužku výtvarném se seznamují s výtvarným cítěním, zažívají netradiční výtvarné techniky, zkouší, co dokáže papír, lepidlo, voda.. Však jste spoustu výrobků mohly vidět i v prostorách naší školky, kde jsou vystavovány. V letošním školním roce jsme opět vyhlásili soutěž pro rodiče a děti. Absolvovali jsme jen první Skřítek hříbek. Bohužel ty další jsme pro nevelký zájem už nevyhlašovali. Ale doufáme, že třeba v příštím roce, pokud budeme všichni chtít, se zase společně setkáme na nějaké vernisáži našich a vašich výrobků. Novinkou, která se rýsuje pro příští rok, je možnost nabídnout kroužek keramiky také prv- ňáčkům a dětem školou povinným. Po dohodě vedení DDM Šikuly a naší paní ředitelky Jitky Němečkové nabídneme možnost navštěvovat náš kroužek i těmto dětem. Doufáme, že zájem bude tak velký, jaký se nám jeví v těchto dnech. Tímto také chceme velmi poděkovat vedení DDM Šikula paní Bc. Ivaně Zůbkové a zástupkyni Martině Dorrové za ochotu a vstřícnost, se kterou přistupují k realizaci kroužků v naší MŠ. Ladislava Holáňová, DiS BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

14 Žáci naší základní školy maminkám Dopis mamince Moje milá maminko, píšu ti jen kratinko. Ve škole si dobře vedu, učíme se abecedu. A když něco nedovedu, neděláme z toho vědu. A b ce de to už vím, dál to ale neumím. Dalo mi to velkou práci, byla jsem všem pro legraci. Učím se to, nejde mi to, tobě je to jistě líto. Ká el em en mě to chytlo - nejsem žádné motovidlo. Ó pé er es taky té naučím se v minutě. Ú vé x ypsilon zet naučím se taky hned. Jé, maminko, abeceda není přece žádná věda. Všemu se dá naučit, jenom člověk musí chtít. Maminka Adéla Válková, 5. třída Abeced to už znám, mé mamince pomáhám.. Abeceda to už vím, k mamince se přitulím.. Všude o ní povídám, když se na ni podívám,, usměje se na mne hned, rozzáří se celý svět. Odjet od ní to je trest, jak když píšem těžký test. Vracím se k ní strašně ráda, mám v ní príma kamaráda. Snění Barbora Javašová, 5. třída Á, bé, cé, dé, to už vím, o mamince večer sním. Moje milá maminko, sni též o mně malinko.. Bude to ten krásný sen, o tom, že půjdem spolu ven.. Natrhám ti květiny, červené jak maliny.. Sen se skončil, je tu ráno, vzbudit mě to je ti dáno.. Večer půjdem zase spát, v bude se nám něco zdát.. Mamince Abécédé, to už vím, pro tebe píšu tento rým. Tereza Marková, 5. třída Starala ses o mne, když jsem byl miminko, za všechno ti děkuji, moje milá maminko. Měnilas mi plínky, učila mě abecedu. V první třídě jsem poznal, že bez tebe to nedovedu. Už umím tu abecedu, už umím i počítat, dokončuji pátou třídu, pořád tě mám stejně rád. M je jako maminka, maminka to je velké M, nevyměním tě mámo v žádný den. Tyto řádky, skládám ti z lásky, doufám, že mi pohladíš zas vlásky. Nevím, jak to říci, ale musí to ven, s tebou je svět krásný jak sen. S tebou je pěkná každá hodina, s tebou a abecedou hodně začíná. Robert Lukeštík, 5. třída BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

15 Velikonoční pondělí na zámku Foto: Jarmila Vráblová BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

16 Velikonoce na Buchlově BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

17 24. dubna 2011 Foto: Oldřich Stránský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

18 Muzeum Podhradí nabídlo Setkání s kraslením Letošnímu velikonočnímu pondělí 25. dubna přálo počasí. Muzeum Podhradí Buchlovice nabídlo Setkání s kraslením den vyplněný programy s velikonoční tématikou. Akce se zúčastnili vynikající lidoví umělci malérečky, keramici, výrobci figurek ze šústí, z Vizovického pečiva, výrobci žil a kantarů. Mezi jinými zazpívaly Parádnice z Tupes, Drmolice z Polešovic, Děvčice z Kněžpole, Babčice ze Spytihněvi a na cimbál břuchák zahrál Pavel Petržela z Vracova. Vedle domácích umělců vystoupily malérečky ze Slovenska, z družebních obcí Soblahova a Horného Hričova. Přítomní měli možnost zasoutěžit si o nej kraslici, velikonoční nádivku 2010 a ve válení velikonočního vejce. Na ochutnání dětem se nabízela kamrlotka a dospělým VIKS, vaječný koňak či slivovice ulévaná přímo z válce muzejní černé pálenice. BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

19 25. dubna 2011 Foto: Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

20 O letošním zápisu do mateřinky Dne v naší mateřské škole proběhl zápis na školní rok S potěšením mohu konstatovat, že bylo přijato 24 žádostí zákonných zástupců dětí. V rámci správního řízení bylo přijato 21 dětí, jimž bude vyhověno a děti budou přijaty k řádné docházce. Z kapacitních důvodů nemohou být přijaty 3 děti, jejichž maminky jsou na mateřské dovolené. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si rodiče vyzvedli v pátek v ředitelně školy. Veškeré informace, které se týkají nástupu do MŠ, získají rodiče na schůzce v červnu, termín bude včas oznámen na webových stránkách školy. V rámci snazší adaptace apeluji na rodiče, aby u dětí upevňovali samostatnost dětí, sebeobsluhu zejména v oblékání, hygieně a stolování. Dveře mateřské školy jsou otevřeny všem rodičům, kteří mají obavy o adaptaci svého benjamínka. Vaši návštěvu rádi přivítáme a lze si ji domluvit telefonicky či em. Závěrem chci poděkovat Vám, rodičům, za důvěru, kterou jste kolektivu naší školy dali a těšíme se na spolupráci s Vámi. Bc. Jitka Němečková, ředitelka MŠ BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ 6/

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVII. září 2011 Před prázdninami ustaly letošní práce na kapli sv. Kříže na Smraďavce. Byly dokončeny venkovní stavby z kamene, terénní úpravy, příchody k pramenům,

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVII.č Červenec/srpen 2011 Mariánský sloup Za humny (foto: Bořek Žižlavský) Červenec Červenec, měsíc silný, bujarý, je zdatný silák na vrcholu moci. Přinese sluncem

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVIII.č Červenec/srpen 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVIII.č Červenec/srpen 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XVIII.č Červenec/srpen 2012 Buchlov pohled od Tupes (foto -vlk-) Srpen Srpen a jeho bratr červenec splétají spolu z žita pletenec, zdobený máky rudými a koukoly, co

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XVI. ČERVENEC - SRPEN 2010 Letní večer na Buchlově (Foto: -bž-) Léto budiž pochváleno Léto, ta doba roční, překrásná, ve které všechna vegetace vrcholí, léto, ta doba

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK XIV. červen 2008 Všechny procházející po buchlovickém náměstí upoutával po několik dní čáp, který měl zřejmě v úmyslu vybudovat si hnízdo v korunce P. Marie. (Foto:

Více

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2012 LETNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Galerie Mutěňáků - Václav Liška (str. 4) Den otevřených dveří ve škole (str. 10) Coca-Cola Školský pohár (str. 13) Dětské hody (str. 20) Pozvánka do kina (str. 21)

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ

2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE. Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 LUŽICKÝ ZPRAVODAJ LUŽICKÝ ZPRAVODAJ 2/2012 ČTVRTLETNÍK OBCE LUŽICE Vesnice Jihomoravského kraje roku 2009 Slovo starosty FOTOGRAFOVÁNÍ DO KNIHY O KROJÍCH Foto: Zdeňka Hubačková Foto na titulní stránce: Z archívu Zdeňka

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XIX.č Červenec/srpen 2013

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XIX.č Červenec/srpen 2013 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 7 8 ROČNÍK XIX.č Červenec/srpen 2013 Velehrad (Foto: -vlk-) Věrozvěsti Svatí Cyril a Metoděj, dvě světla zářící v temnotě, přinesli lidu Velké Moravy Kristovu víru v samé dobrotě.

Více

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny

SLOVO STAROSTY Z OBSAHU. Slovo starosty. Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Slovo starosty Z OBSAHU Aktuálně z radnice... 3 Krátké zprávy Zpravodaj Obecní policie Z jednání Rady obce Lužice Týden rodiny Pro seniory... 7 S - centrum Hodonín Osobnost... 9 Marie Suchánková My všichni

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XVIII.l Leden 2012 Buchlov z Chrastí tak jsme ho letošní zimu ještě neviděli (foto: -vlk-) Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v novém

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015. Foto Bořek Žižlavský BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XXI. DUBEN 2015 Foto Bořek Žižlavský Poněkud nezvyklé fotografické pohledy Buchlovicka pořídil Pavel Ondrůšek. Na prvním snímku vidíte pohled na kostel sv. Martina od

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ. ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 9 ROČNÍK XVIII. září 2012 Zářiové počasí láká k vycházkám do přírody, třeba na nejvyšší horu v okolí na Holý kopec. (foto -vlk-) Vzpomínka na žně Když v červenci svatá Markyta

Více

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ

BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ NEJLEPŠÍ OBECNÍ ZPRAVODAJ ROKU 2013 VÍTĚZ CELOREPUBLIKOVÉ SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ OBECNÍ A MĚSTSKÝ ZPRAVODAJ BORŠIČTÍ HASIČI SLAVÍ 120. VÝROČÍ SVÉHO ZALOŽENÍ Milí spoluobčané, přijměte od nás, od celého zastupitelstva,

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Vamberecký. zpravodaj. Je tady krásně! Květa Krpačová. Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější. pohled do vambereckého

Vamberecký. zpravodaj. Je tady krásně! Květa Krpačová. Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější. pohled do vambereckého Vamberecký Je tady krásně! Pokud jste si někdo vyšel pod les a ti zdatnější až na Vyhlídku, pohled do vambereckého údolí, na Orlické hory a výjimečně i Krkonoše bere dech. Zrovna tak od lesa v Merklovicích.

Více

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2.

Přečtěte si: Vyznamenání Janu Hrubému. www.mesto-kunovice.cz. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč. Radniční okénko. str. 2. ROČNÍK 21 / ČÍSLO 6 ČERVEN 2010 CENA 8 Kč Přečtěte si: Radniční okénko Okno roku str. 2 str. 4 Nová dětská hřiště str. 5 Aktuálně ze škol str. 6-7 PIK roste do krásy str. 8-9 Oslavy osvobození str. 10

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

na náměstí zasahovala policie

na náměstí zasahovala policie 2013 červenec/srpen Město pomůže lidem postiženými povodněmi Zapečetěná kasička v Domě kultury. Foto: PRo Zastupitelé odsouhlasili poskytnutí daru obětem povodní z rezervy města. Na 25. zasedání zastupitelstva

Více

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz

KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) www.mesto-kunovice.cz napište nám: kunovjan@email.cz Číslo: 5/2015 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str.

Více

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková

DĚTSKÝ DEN LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY JIŽ BRZY. Realitní kancelář KONTAKT- servis KLUB JUNIOR. JUDr. Jan Šimáček & JUDr. Jana Šimáčková 5 LIBUŠ a PÍSNICE 2 0 0 8 LIBUŠSKO-PÍSNICKÝ JARMARK 17. KVĚTNA 2008 SBÍRKA BRÝLÍ PRO AFRICKÉ DĚTI ODPALOVÁNÍ ZÁBAVNÉ PYROTECHNIKY DVAADVACET CENTIMETRŮ NĚŽNOSTÍ ATD. PŘÍLOHA: TŘETÍ HOSPODA VÝSADNÍ Ulice

Více

Malé zamyšlení na prázdniny

Malé zamyšlení na prázdniny Malé zamyšlení na prázdniny Letní měsíce s sebou přinášejí čas dovolených. Ať každý z nás prožije dovolenou zvelebováním svého domu nebo cestováním, či pobytem u moře, je to vždy příležitost k poznávání.

Více

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. DUBEN 2006

BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. DUBEN 2006 BUCHLOVSKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 4 ROČNÍK XII. DUBEN 2006 Jaro na Hraničkách (foto: Vlastimil Kořínek) Duben Zdenka Maršálková Duben, ten měsíc rozverný nás vlahým jarem obdaří. Šelmovsky vládne na zemi aprílem

Více

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a

Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové zastupitelstva a DAJZPRAVODAJZPRAVODAJ MĚSTAMĚSTA KÉVELKÉVELKÉ ICEBÍLOVICEBÍLOVICEBÍLOVIC Přejeme všem spoluobčanům krásnou vánoční atmosféru vyplněnou nezměrným množstvím lásky a vzájemnosti a pohodový rok 2014. Členové

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA

ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 9-10 CENA ROČNÍK 20 ZÁŘÍ/ŘÍJEN 2005 ČÍSLO 910 CENA 4 Kč Díků činění Slovo vybrané z církevního kalendáře pro první říjnovou neděli si pro mne připravilo zcela nedávno opět svůj význam. Obléklo si vloni i letos obraz

Více

BESEDNÍK. Dolce Vita, žáci ZŠ Kravaře-Kouty, Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku a Cimbálová muzika ZUŠ Ivo

BESEDNÍK. Dolce Vita, žáci ZŠ Kravaře-Kouty, Cimbálová muzika z Háje ve Slezsku a Cimbálová muzika ZUŠ Ivo BESEDNÍK Zpravodaj města Kravaře www.kravare.cz DUBEN 2012 ČÍSLO 193 LISTUJEME: Hlasování o nové podobě kostela sv. Mikuláše str. 4 LISTUJEME: Noc s Andersenem str. 8 LISTUJEME: Život a dílo Ludmily Hořké

Více

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého

Vážení spoluobčané, 70. výročí osvobození obce. Svatojánské slavnosti NAVALIS v Praze k uctění sv. Jana Nepomuckého Vážení spoluobčané, letní teploty těchto dnů jsou neklamným znamením nastupujícího léta a tím i končící první poloviny roku. Proto je namístě rekapitulace naší letošní činnosti. Podařilo se dokončit práce

Více

STAROMĚSTSKÉ noviny. Velikonoční jarmark. měsíčník Starého Města a okolních obcí

STAROMĚSTSKÉ noviny. Velikonoční jarmark. měsíčník Starého Města a okolních obcí STAROMĚSTSKÉ noviny měsíčník Starého Města a okolních obcí ROČNÍK XXIV Č. 5 KVĚTEN 2015 VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO CENA 10 Kč Na již tradiční jarmark předvánoční navázal v neděli 29. března na náměstí

Více