SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O DÍLO. Smlouvu o dílo:"

Transkript

1 Č.j.: Číslo v CES: Číslo úkolu: SMLOUVA O DÍLO Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ zastoupená: Janou Jabůrkovou, ředitelkou Odboru komunikace IČ: bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 číslo účtu: /0710 (dále jen "objednatel") na straně jedné a se sídlem: IČ:, DIČ: ((ne)plátce DPH) bankovní spojení:, číslo účtu: zastoupený: (dále jen "zhotovitel") na straně druhé, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo: Článek 1 Předmět smlouvy 1.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 zhotovit pro objednatele Monitoring médií předkládaný v elektronické formě v denní frekvenci (dále jen "dílo") včetně základních pravidelných mediálních analýz a zajištění přístupu do kompletní databáze Rozsah díla je specifikován v příloze

2 1.3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu díla podle bodu 1.2. mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Článek 2 Cena díla a platební podmínky 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla činí celkem [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: čtyři [DOPLNÍ UCHAZEČ]Kč) včetně DPH 20%, tj. [DOPLNÍ UCHAZEČ],-Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ]Kč) bez DPH + DPH ve výši [DOPLNÍ UCHAZEČ],- Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ]Kč). Cena za jeden měsíc tak činí [DOPLNÍ UCHAZEČ],-Kč (slovy: [DOPLNÍ UCHAZEČ]Kč) včetně DPH. Cena byla stanovena na základě kalkulace nákladů, které vyplývají z požadavků objednatele na zpracování předmětu smlouvy V případě, že v době vytváření díla bude uvedená sazba zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena, bude zhotovitel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke zhotovení díla, jakož i veškeré náklady související Jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně a tím dojde i k možnému zvýšení nákladů a zvýšení smluvní ceny, mohou být zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat Cenu díla uhradí objednatel ve 36 měsíčních paušálech na základě faktur vystavených zhotovitelem vždy zpětně k 1. pracovnímu dni následujícího kalendářního měsíce bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. V záhlaví faktury musí být uvedeno číslo smlouvy CES. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. Součástí faktury bude předávací protokol dle článku 3. Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura za měsíc prosinec musí být vystavena vždy do daného kalendářního roku. Výši měsíčního paušálu stanoví bod 2.1 této smlouvy V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou faktury. Článek 3 Doba, místo a forma zhotoveného díla 3.1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat dílo specifikované v bodě 1 této smlouvy objednateli ve smluvených termínech specifikovaných v příloze Zhotovené dílo bude předáváno zhotovitelem v podobě dle přílohy 1, po dobu tří kalendářních let ode dne účinnosti smlouvy, kterým je 1. ledna Analytická část bude pravidelně předána elektronickou formou ( ) a objednatel potvrdí předávací protokol

3 Článek 4 Práva a povinnosti smluvních stran 4.1. Objednatel je oprávněn dílo v průběhu jeho provádění kontrolovat prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní. Osobou oprávněnou kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění je Jan Dvořák ) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla) i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Této povinnosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost dle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v rozsahu schváleném objednatelem Smluvní strany se v souladu s ust. 344 Obchodního zákoníku dohodly, že kdykoli do provedení díla je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i bez uvedení důvodu. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli náklady do dne odstoupení účelně vynaložené na zhotovení díla ve výši, kterou zhotovitel objednateli prokáže, pokud jejich vyčíslení doručí objednateli do 15 dnů od účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy Smluvní strany se dohodly, že odstoupení objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručení zhotoviteli, nejpozději však uplynutím desátého kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy Objednatel může dále odstoupit od smlouvy za podmínek upravených obchodním zákoníkem Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně vyplývajících Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno zhotoviteli Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že v tomto případě do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé straně, že nebyla schválena příslušná částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Článek 5 Vady díla 5.1. V případě, že předané dílo vykazuje vady, musí tyto vady objednatel písemně u zhotovitele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. Za písemné sdělení je považován i e- mail V případě, že se jedná o vadu, kterou lze odstranit opravou, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad nebo nedodělků Jestliže jde o vady, které nelze odstranit a vady či nedodělky jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že objednatel má právo od smlouvy odstoupit

4 Článek 6 Smluvní pokuty 6.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s termínem odevzdání díla dle přílohy 1, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením faktury zhotovitele, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den prodlení Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Článek 7 Závěrečné ujednání 7.1. Smluvní strany se dohodly v souladu s 262 odst. 1 Obchodního zákoníku, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a právní vztahy ve smlouvě výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí právní úpravou obsaženou v obchodním zákoníku Veškeré změny smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden Zhotovitel je podle ustanovení 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. V dne V dne Za objednatele Za zhotovitele

5 Příloha č.1: Předmět díla 1) Online databázové rozhraní se dvěma stupni oprávnění uživatelů (read/edit) včetně možnosti vyřazovat články z databáze 2) Možnost zpětného vyhledávání v monitoringu prostřednictvím webového rozhraní 3) Denní (pracovní dny) export souhrnu anotací do 8:00 s hyperlinkem na plný text včetně scanu setříděného do sestav dle přílohy 2) do editorského rozhraní s následným exportem (9:15) objednatelem vyeditovaného souhrnu do uživatelského rozhraní 4) Denní (pracovní dny + neděle) zasílání bleskového update anotací (online, agentury, rozhlas, TV) ve 14:00 a 20:00 5) Rozsah databáze: české agentury, tištěná média, online, rozhlas, TV 6) Monitoring klíčových slov a jejich řazení do sestav dle přílohy 2) 7) Zasílání SMS (upozornění na vybrané články) do 9:00 pracovního dne na určené telefony (15) 8) Měsíční analýza monitoringu - základní a. Vývoj medializace (postupně rok po měsících) b. Vývoj medializace - srovnání vždy tří aktuálních měsíců ve všech letech dostupných v databázi c. Poměr hodnotového zabarvení příspěvků d. Příspěvky dle rozsahu informace (celý příspěvek/ citace/ zmínka) e. Vývoj počtu příspěvků dle rozsahu informace (postupně rok po měsících) f. Vývoj počtu příspěvků dle rozsahu informace srovnání vždy tří aktuálních měsíců ve všech letech dostupných v databázi g. Medializovaná témata přehled včetně zabarvení výstupů h. Medializace ve skupinách médií (poměr počtu příspěvků a mediální dopad) i. Počty příspěvků a jejich zabarvení v jednotlivých skupinách médií/ v jednotlivých médiích j. Medializace představitelů ministerstva (počty příspěvků) k. Medializace osob vyjadřujících se k ministerstvu včetně témat l. Autoři píšící o jednotlivých tématech ministerstva a zabarvení textů m. Medializace ministra (počet článků, vyznění, rozsah týdenní vývoj včetně přehledu médií) n. Reakce na tiskové zprávy (TZ jsou na ww.mmr.cz) media + redaktoři, počty, vyznění, rozsah o. Meziroční porovnání témat v analyzovaném období 9) Naplnění databáze zpětně daty za poslední 2 roky 10) Přístup do kompletní databáze agentury (pouze pro individuální uživatele) 11) Výstřižková službu 12) Přepis audio-vizuálních pořadů nezahrnutých v základní nabídce (měsíčně max. 5 hodin při možností pružného čerpání) - 5 -

6 Příloha č.2: Rozdělení klíčových slov do sestav: Sestava 1) Úřad MMR Ministerstvo pro místní rozvoj ministr pro místní rozvoj ředitel úřadu ministerstva pro místní rozvoj náměstek ministra pro místní rozvoj Kamil Jankovský Daniel Braun Miroslav Kalous Michal Janeba Michal Koláček Jan Sixta Jana Jabůrková Jan Dvořák Sestava 2) Regionální politika regionální politika centrum pro regionální rozvoj program pro obnovu venkova přeshraniční spolupráce zákon o cestovním ruchu cestovní ruch lázeňství cestovní kancelář územní plán územní rozvoj povodně Sestava 4) Veřejné zakázky zákon o veřejných dražbách veřejné dražby veřejné zakázky zákon o veřejných zakázkách NIPEZ Sestava 5) Evropské fondy strukturální fondy evropské fondy regionální operační programy ROP NUTS monitorovací systém čerpání prostředků EU dotace EU Sestava 6) Ostatní horská služba zákon o pohřebnictví pohřební služba Vesnice roku Sestava 3) Bydlení nájemné deregulace nájemného bytová politika státní bytová politika družstevní byty sociální byty panelové domy program panel regenerace panelových domů podpora bytové výstavby bytový fond Státní fond rozvoje bydlení dům s pečovatelskou službou stavební zákon stavební řád - 6 -

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli

Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Smlouva o dílo níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřeli Česká republika Ministerstvo životního prostředí se sídlem Vršovická 65, 100 10 Praha 10 IČ: 00164801 Bankovní spojení (č. účtu): 5020-7628001/0710

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Policejní akademie České republiky v Praze

Policejní akademie České republiky v Praze Příloha č. 2 k Zadávací dokumentaci VZ Výměna oken A 1, III. patro SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník )

uzavřená podle 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Smlouva o dílo č. SR/2007/0180 číslo smlouvy zhotovitele: na zhotovení dopravní studie Prověření optimálního koridoru R35 v úseku Zámrsk-Dětřichov u Moravské Třebové uzavřená podle 536 a následujících

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI

ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI MANDÁTNÍ SMLOUVA Č. XXXXXXXXXXXXX O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA NA AKCI ZÁMECKÉ JÍZDÁRNY V LEDNICI - TDI uzavíraná ve smyslu ustanovení 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje

SMLOUVA. o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje SMLOUVA o poskytování technické podpory (maintenance), servisní podpory a rozvoje aplikace Eshop pro Centrální nákup Plzeňského kraje uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 269 odst. 2 zákona

Více

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o.

Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. Jazykové kurzy Strojírna Soběslav, s.r.o. SMLOUVA O DÍLO dále jen Smlouva uzavřená podle paragrafu 536 až 565 zákona číslo 513/1991 Sb. - obchodního zákoníku - v platném znění (dále jen "obchodního zákoníku")

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Č.j.: XXX Číslo v CES: XXX Číslo úkolu: XXX SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená: Michalem

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory

zastoupená: zapsána: v obchodním rejstříku vedeném, pod sp. zn. (dále jen,,dodavatel ) Kupní smlouvu o dodání cyklicko-klimaticko-vlhkostní komory Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,občanský zákoník ) Česká republika - Český úřad pro zkoušení zbraní

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O č. objednatele: 9-2014-525101 č. zhotovitele: GB20142S001/014873.001 S M L O U V A O D Í L O (podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) O b j e d n a t e l:

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Rekonstrukce vnitřních dveří včetně stavebních prací v objektu Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11 Smlouva o dílo uzavřená níže psaného dne měsíce a roku mezi smluvními stranami: 1.

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary

Realizace nové expozice Muzea Karlovy Vary číslo smlouvy objednatele: S M L O U V A O D Í L O N A D O D Á V K U Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje se sídlem: Pod Jelením skokem 393/30, Karlovy Vary, 360 01 IČO: 72053810

Více